Συγγραφέας:Πάτσιου, Βίκυ
 
Τίτλος:«Η Διάπλασις των Παίδων» (1879-1922)
 
Υπότιτλος:Το πρότυπο και η συγκρότησή του
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:15
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1987
 
Σελίδες:236
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Νεανικά έντυπα
 
Νοοτροπίες και συμπεριφορές
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1879-1922
 
Περίληψη:Στη μελέτη αυτή περιγράφεται ο ρόλος και η σημασία ενός παιδικού περιοδικού, της Διαπλάσεως των παίδων, που εκδιδόταν συνεχώς για επτά περίπου δεκαετίες, περιοδικού που συνθέτει ή συμβιβάζει τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες του συλλογικού κοινωνικού σώματος με τις αναζητήσεις και τα όνειρα ενός ορισμένου τμήματός του. Το πρώτο χρονικό όριο (1879) συμπίπτει με την έναρξη της έκδοσης του περιοδικού. Το δεύτερο (1922) είναι συμβατικό και δανείζεται τη σημασία του από την πολιτική ιστορία. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή άλλωστε, η κυκλοφορία της Διάπλασης περιορίσθηκε κυρίως στα όρια του ελληνικού κράτους, αφού ο μεγαλύτερος αριθμός των αναγνωστών της του εξωτερικού κατοικούσε στον χώρο της Τουρκικής επικράτειας.Η θεματική οροθέτηση της εργασίας έγινε με βάση τέσσερις μεγάλες ενότητες που περιγράφονται από την ηθική, την ιστορία, την πολιτική και τη γλώσσα και ορίζονται από την πύκνωση και τη συγκέντρωση στη συνολική έκταση του περιοδικού των στοιχείων που μπορούν να ενταχθούν στις ενότητες αυτές.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 9.72 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 203-222 από: 242
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/25/gif/203.gif&w=600&h=91515. Πάτσιου, "Διάπλασις των Παίδων"

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Η ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ Η ΚΡΙΤΙΚΗ

Η αποδοχή και η απόρριψη

«Έχομεν προ οφθαλμών το εσχάτως εκδοθέν 7 φυλλάδιον του Β' έτους του παιδαγωγικού Περιοδικού, "η Διάπλασις των παίδων". Το περιοδικόν τούτο είνε τοσούτον γνωστόν και τοσούτον εκρατύνθη εν τη κοινή εκτιμήσει, ώστε θέλομεν είπει μόνον τόσα, όσα επιτρέπεται να λεχθώσι περί πράγματος γνωστού.

Αρκεί να ρίψη τις εν βλέμμα επί των Περιεχομένων αυτού, εν τω Βιβλ. Δελτίω του παρελθ. φυλλαδίου όπως σχηματίση ιδέαν της ποικιλίας καθ' ην συντάσσεται. Αν όμως λάβη ανά χείρας το φυλλάδιον και ίδη τας καλλιτεχνικώτατα επεξειργασμένας τέσσαρας μεγάλας εικόνας, την κομψότητα, την χάριν, την αφέλειαν των ποιηματίων, διηγηματίων, μύθων, παραινέσεων, δεν θα διστάση ν' ανομολογήση ότι "η Διάπλασις των παίδων", ανθαμιλλάται προς τ' άριστα των παιδαγωγικών Περιοδικών της Εσπερίας και να συγχαρή τη Διευθύνσει αυτής, επί τω άθλω ον τοσούτον επιτυχώς ήγαγεν εις πέρας.

Παρηκολουθήσαμεν την πορείαν του Περιοδικού τούτου άμα από της εκδόσεώς του... είνε είδος πεπαιδευμένης τροφού αναλαβούσης την αγωγήν των εμπιστευθέντων αυτή παιδίων· έχει παράδοξον δεξιότητα εις το να καθιστά απλάς και αυτάς τας γενικωτέρας αρχάς· τίποτε δεν μανθάνει ο αναγνώστης χωρίς να το εννοή· δεν λαμβάνει ιδέας, σχηματίζει πεποιθήσεις· έχει ακόμη και τούτο

Σελ. 203
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/25/gif/204.gif&w=600&h=91515. Πάτσιου, "Διάπλασις των Παίδων"

το καλόν: δεν αποτείνεται μόνον εις την κεφαλήν, αποτείνεται προ πάντων εις την καρδίαν, και πόσον αφελώς!...

Και η Διάπλασις παίζει μετά των μικρών της φίλων ως τους ονομάζει, και εν μέσω του παιγνιδίου αναθρώσκει αίφνης ως σπινθήρ έν αξίωμα, μία διδασκαλία, μία συμβουλή.

Είνε κεκηρυγμένη υπέρ της ευθυμίας· παραδέχεται ως βάσιν την αρχήν του Γκαίτε: η ευθυμία είνε μήτηρ πάσης αρετής, ως λέγει έντινι διηγηματίω του τελευταίου φυλλαδίου της· τούτο είνε το πόρισμα των βαθυτάτων μελετών των ψυχολόγων παιδαγωγών της Γερμανίας και Αγγλίας... Οι μικροί αναγνώσται της Διαπλάσεως ευρίσκοντες τόσην ευχαρίστησιν εν τη αναγνώσει, αποκτώσι κατά μικρόν, την διάθεσιν, και είτα τον έρωτα, προς μελέτην...».

π. Βύρων, τόμ. Β', φύλ. 15, 30 Μαΐου 1880, σ. 120.

(Υπόδειξη κ. Ευγενίας Κεφαλληναίου)

«Εγράφομεν χθες, προκειμένου περί του νέου Ημερολογίου του κ. Σκόκου, ότι η ξακουσμένη φιλομουσία των νεωτέρων Ελλήνων κατώρθωσε να κάμη ώστε να μη ημπορή να συντηρηθή εις την κλασσικήν αυτήν χώραν ούτε έν περιοδικόν.

Οφείλομεν εν τούτοις μίαν διασάφησιν.

Γράφοντες είχομεν υπ' όψιν "τους μεγάλους" τους ενήλικας να ειπούμεν. Δια τα παιδιά όμως το πράγμα διαφέρει. Οι Έλληνες πολίται της μελλούσης γενεάς έχουν το δικαίωμα να καυχηθούν ότι είνε φιλομουσότεροι από μας τους άλλους.

Αυτοί διά της συνδρομής και των ενεργειών των κατώρθωσαν να έχουν περιοδικόν πρώτης τάξεως -το μόνον εναπομείναν εν Ελλάδι περιοδικόν άξιον του ονόματος και εκπληρούν τον υψηλόν του προορισμόν.

Και το περιοδικόν αυτό είνε η "Διάπλασις των παίδων".

Παρακολουθούμεν την εξέλιξήν της μετά ειλικρινούς ενδιαφέροντος και ομολογούμεν ότι από έτους εις έτος, από μηνός εις μήνα,

Σελ. 204
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/25/gif/205.gif&w=600&h=91515. Πάτσιου, "Διάπλασις των Παίδων"

από φύλλου ακόμη εις φύλλον βλέπομεν βελτιώσεις και μεταρρυθμίσεις όχι μικράς.

Θα πιστεύσετε ότι η Διάπλασις προκαλεί σήμερον και διαγωνισμούς ζωγραφικής μεταξύ των αναγνωστών της και δημοσιεύει τα βραβευθέντα έργα εν αντιγραφή απαραμίλλω!

Και ολονέν προοδεύει· και ανακαινίζεται ολονέν. Εισέρχεται μετ' ολίγον εις το εικοστόν από της εκδόσεώς της έτος και υπόσχεται εις τους φίλους της μεγάλα και θαυμάσια.

Ευτυχείς οι μικροί διά την Διάπλασίν των. Ημπορούν να υπερηφανεύωνται ότι έβαλαν τα γυαλιά εις τους μεγάλους.»

εφ. Εστία, 25 Νοεμβρίου 1899.

«Ένα από τα ωραιότερα, χρησιμώτερα, τερπνότερα δώρα του νέου έτους δι' εφήβους, νεάνιδας και οικογενείας ακόμη είνε και ο τελευταίος τόμος της "Διαπλάσεως των Παίδων" ή μία συνδρομή εις τον εφετεινόν τόμον του 1907.

Η "Διάπλασις των παίδων" -περιοδικόν μοναδικόν εις το είδος του και διά τούτο κατορθώσαν -θαύμα αληθινόν- ν' αριθμή ήδη το 29ον από της εκδόσεώς του έτος- εγαλούχησεν ολόκληρον γενεάν. Δεν είνε σπάνιον το φαινόμενον εις το σπήτι, πού πηγαίνει η "Διάπλασις" ο παπούς να διαβάζη μ' ευχαρίστησιν ό,τι τέρπει το εγγονάκι του.

Μία πολύτιμος εγκυκλοπαιδεία συντασσομένη με την ακριβεστέραν γνώσιν της απαιτουμένης διά την ηλικίαν αυτήν, προς την οποίαν απευθύνεται, ύλης παρουσιάζει κάθε τόμον καλλίτερον του προηγουμένου. Ο τόμος του 1906 είνε αληθινόν απόκτημα, ο δε του 1907 προμηνύεται ακόμη τελειότερος, εφ' όσον είνε δυνατόν.»

εφ. Εστία, 28 Δεκεμβρίου 1906.

Σελ. 205
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/25/gif/206.gif&w=600&h=91515. Πάτσιου, "Διάπλασις των Παίδων"

«Των Παίδων η Διάπλασις μακράν δραμούσα δρόμον

εξέδωκε θαυμάσιον και πλήρη κάλλους τόμον,

και χρόνους εικοσιοκτώ με τούτον ετελείωσε

και πανταχού το κράτος της στερρόν εθεμελίωσε».

π. Ο Ρωμηός, έτος 22, αρ. 973

30 Δεκεμβρίου 1906, σ. 4.

«ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟΝ παιδικόν περιοδικόν μας, η "Διάπλασις των Παίδων" συνεπλήρωσε... το 28ον έτος της εκδόσεώς της. Ποίος Ελληνόπαις και ποία Ελληνοπούλα δεν διήλθεν επί των σελίδων της "Διαπλάσεως" τας ωραιοτέρας και τας υγιεστέρας τέρψεις της παιδικής του ηλικίας; 'Ημεθα παιδιά και ελευκάνθημεν, και όμως η προσφιλής αυτή σύντροφος των εφηβικών και των νεανικών μας ακόμη χρόνων όχι μόνον διατηρείται ακμαιοτάτη, αλλά και από έτους εις έτος προκόπτει εις τελειότητα. Σπανίως πνευματική εργασία ηυδοκίμησε τόσον εις την Ελλάδα, όσον το περιοδικόν αυτό, το οποίον... συνεκέντρωσεν... τα άριστα των παιδικών και των νεανικών αναγνωσμάτων, παιγνίων και πνευματικών ασκήσεων, δι' ων συνετέλεσεν εις την διάπλασιν, την εξευγένισιν και την πνευματικήν καλλιέργειαν δύο τρυφερών γενεών.

Οι τόμοι της "Διαπλάσεως των Παίδων" είνε το ευγενέστερον και το χρησιμώτερον πνευματικόν οικοδόμημα της εποχής μας.»

εφ. Σκριπ, 30 Δεκεμβρίου 1906.

«... Ο κ. Παπαδόπουλος από τόσων ετών εκδίδων εν Αθήναις το περιοδικόν του, όπερ έχει καταστή πραγματικόν εντρύφημα διά τους ομογενείς παίδας, δύναται να εναβρύνεται διά το έργον του, το τόσον αποτελεσματικόν αποβάν διά την όντως διάπλασιν των νέων γενεών.»

εφ. Αμάλθεια Σμύρνης, 18 Ιανουαρίου 1907.

«Θα ήθελα να βαλθούν πολλοί να γράφουν βιβλία διασκεδαστικά

Σελ. 206
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/25/gif/207.gif&w=600&h=91515. Πάτσιου, "Διάπλασις των Παίδων"

με αγοράκια και κοριτσάκια που παίζουν, μιλούν, κάνουν αταξίες και καλές πράξεις σε Ελληνικό περιβάλλον, με ομιλίες και διηγήσεις της Ελληνικής σπιτικής μας ζωής, που να περιγράφονται λεπτομερώς η εύμορφες εθνικές μας συνήθειες και παραδόσεις και η οικογενειακές μας εορτές...

Όποιος γράφει τέτοια βιβλία πρέπει βέβαια να σκέπτεται όχι μόνο την διασκέδαση του παιδιού αλλά και την μόρφωση της ψυχής και του νου του, και να το κάμη αυτό χωρίς να δασκαλεύη· ελεεινές βρίσκω π.χ. τις ιστορίες με έξυπνες ή διασκεδαστικές πονηρίες που μαθαίνουν του παιδιού να μεταχειρίζεται την εξυπνάδα του για "να γελάση" τον άλλο. Ένα μικρό παράδειγμα που διάβασα στη "Διάπλαση των παίδων". Μια μητέρα για να πιάση τα παιδιά της και να μάθη πιο απ' όλα είχε φάγει το γλυκό, τους είπε πως τα φρύδια του κλέφτη θα πέσουν μέσα στα μάτια του· αποτέλεσμα· ο κλέφτης ανέβαζε τα φρύδια όσο μπορούσε και η μητέρα τον εννόησε... είνε αυτή αγωγή;».

Απόσπασμα από γράμμα της Π.Σ. Δέλτα στον Φώτη Φωτιάδη με ημερομηνία 13-12-1907· δημοσιεύεται στο: Ξ. Λευκοπαρίδης (επιμ.), Αλληλογραφία της Π.Σ Δέλτα (1906-1940), Αθήνα 1956, σ. 87.

«Θέλω να δείξω κι αν μπορέσω να χτυπήσω ένα μεγάλο κακό, που κάνει στην Ελλάδα η "Διάπλαση των Παίδων". Δεν ξέρω πώς διοικιέται το περιοδικό αυτό· δεν ξέρω καλά-καλά ποιοι το γράφουνε· δεν ξέρω ακόμη αν βγαίνη για επιχείρηση ή όχι· ξέρω όμως από πολύ καιρό, πως διαλαλεί ότι σκοπός του είναι να μορφώση χαρακτήρες, να διαπλάση (sic) ηθικά τους Ρωμιούς στην τρυφερή τους ηλικία. Μεγάλος κι άγιος ο σκοπός του, μα ολότελα αντίθετα τα μέσα που βάνει σ' ενέργεια για να πιτύχη τέτοιονε σκοπό...

Κοντά στα τόσα άλλα μέσα... που μεταχειρίζεται η Διάπλαση για να μορφώση ηθικά τα Ρωμιόπουλα, ανακάλυψε τώρα και κάμποσο καιρό και τα δημοψηφίσματα. Κάνει σαν να πούμε εκλογές,

Σελ. 207
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/25/gif/208.gif&w=600&h=91515. Πάτσιου, "Διάπλασις των Παίδων"

όπου οι μικροί συντρομητάδες της με τον ψήφο τους θα πούνε ποιος απ' αυτούς έχει το καλλίτερο ψευτόνομα...

Θέλοντας η "Διάπλαση" να γίνη πιο ευχάριστη στους μικρούς συντρομητάδες της και να στερεώση τη ζωή της στη συνείδησή τους, κολακεύει την πιο χαλάστρα ροπή του Ρωμιού: τον κομματισμό...

Κακόμοιρα Ρωμιόπουλα! ένα περιοδικό έτυχε νάχετε κ' εσείς για να περνάτε την ώρα σας ευχάριστα και τώρα έρχεται κι αυτό να μολέψη την αθώα ψυχή σας με το μικρόβιο της χειρότερης αρρώστιας της Ρωμιοσύνης. Και είμαι βέβαιος, ότι ο πόνος που νοιώθει καθένας απ' αυτή την αλήθεια θα γίνη μεγαλείτερος, αν παρακολουθήση στη Διάπλαση με ποιον τρόπο γίνεται αυτός ο εκλογικός αγώνας, με τι πείσμα, με ποια μέθοδο, με ποια πιστή αντιγραφή των άλλων, των αληθινών εκλογικών αγώνων. Κι ακόμη θα νοιώση καθένας αγανάχτηση πραγματική, όταν καταλάβη καλά, πώς κολακεύουνται οι παιδιάστικες ματαιοδοξίες, πώς συνηθίζουνται οι άπλερες αυτές ψυχές στη ρεκλάμα, στην επίδειξη, στο κυνήγι της εύκολης και σαχλής επιτυχίας, πώς κολακεύουνται οι μικροφιλοδοξίες και ικανοποιούνται με το βλαβερότερο τρόπο...

Άκουσα και το θυμάμαι ότι πολλές φορές η Διάπλαση παινεύτηκε όχι μόνο πως είναι το μοναδικό παιδαγωγικό στην Ελλάδα περιοδικό παρά και πως αυτή στάθηκε ο κυριώτερος μορφωτής των γραμματισμένων από τους σημερινούς Ρωμιούς. Μάλιστα· στα τριάντα χρόνια που βγαίνει το περιοδικό αυτό οι γραμματισμένοι Ρωμιοί, όταν είτανε παιδάκια λίγο - πολύ τη διάβαζαν όλοι... Και όμως η γενιά που είκοσι χρόνια διάβαζε τη Διάπλαση είναι σήμερα κείνη, που κατάντησε το Έθνος μας σε τέτοια χάλια. Δικηγόροι, γιατροί, πολιτευόμενοι, καθηγητές, δάσκαλοι, βιομήχανοι, στρατιωτικοί, δικαστικοί, όλοι δουλέψαμε για ν' αποχαλάσουμε τη μηχανή του Κράτους, σέρνοντας από πίσω μας και τον αγράμματο λαό... Κ' έτσι το έργο της αποδείχνεται αρνητικό και τα παινέματά της κούφια καρύδια. Μέσα σε τριάντα χρόνια δεν κατόρθωσε τίποτα· και τώρα με τα καμώματά της, με την κολακεία που κάνει στην πιο ταπεινή Ρωμαίικη ροπή, με τα δημοψηφίσματά της δυναμόνει το κακό για να βασιλέψη κι άλλα χρόνια...

Σελ. 208
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/25/gif/209.gif&w=600&h=91515. Πάτσιου, "Διάπλασις των Παίδων"

Ύστερ' απ' όλη αυτή την εξήγηση νομίζω, ότι έχουμε το δικαίωμα, κοιτάζοντας τη Διάπλαση, να ξαναφωνάξουμε: Κακόμοιρα Ρωμιόπουλα!».

Ηλίας Βουτιερίδης, "Η Διάπλαση και τα Ρωμιόπουλα", π. Ο Νουμάς, αρ. 273, 9 Δεκεμβρίου 1907, σ. 6 και αρ. 274, 16 Δεκεμβρίου 1907, σ. 7-8.

«Κάμετε τον σταυρόν σας και δοξάσατε τον Ύψιστον διά το γενόμενον θαύμα: ένα παράσημον εδόθη επαξίως και ένας ρωμηός αντημείφθη διότι ήτο δίκαιον... Είνε ο συνάδελφος της "Διαπλάσεως των Παίδων" κ. Παπαδόπουλος. Του απενεμήθη ο σταυρός του Σωτήρος επί τη συμπληρώσει 30 ετών από της εκδόσεως του περιοδικού του. Τριάκοντα ετών ζωή εις μίαν πνευματικήν εργασίαν αδιάκοπον είνε αυτό καθαυτό ηρωισμός. Δια τον τόπον αυτόν τον υλικόν, διά τον τόπον αυτόν των πρώτων αναγκών... το γεγονός της ευδοκίμου εκδόσεως ενός περιοδικού επί δύο γενεάς, καταντά ιστορικόν...».

εφ. Σκριπ, 16 Φεβρουαρίου 1909.

«Τριακονταετία περιοδικού και δη παιδικού όπως η "Διάπλασις" του κ. Παπαδοπούλου, δεν είνε τυχαίον γεγονός! Και μόνον αν φαντασθήτε ότι εις το διάστημα αυτό υπέρ τα 500 περιοδικά είδαν μόνον την ανατολήν της ημέρας και έδυσαν με το ηλιοβασίλευμα, εννοείτε την σπουδαιότητα του έργου αυτού. Διέπλασε τρεις γενεάς μικρών εντός 30 ετών το κάλλιστον και λαμπρότατον των περιοδικών των μαθητών! Και ο γράφων τας γραμμάς ταύτας ήτο εκ των υπερμάχων και θιασωτών της καλής "Διαπλάσεως" ότε ήτο 8 ετών παιδάκι! Και πόσα δεν ωφελήθη εξ αυτής, και πόσα δεν έμαθε, και ποίας τρυφεράς και πατριωτικάς συγκινήσεις δεν ησθάνθη ότε εν τη δούλη ζων ανέμενε την "Διάπλασιν" εκ του κέντρου της ελευθερίας, ίνα θερμάνη τα στήθη του, τα οποία επάγωνεν η σκλαβιά!...».

εφ. Εσπερινή, 17 Φεβρουαρίου 1909.

14

Σελ. 209
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/25/gif/210.gif&w=600&h=91515. Πάτσιου, "Διάπλασις των Παίδων"

«Από την τριακονταετίαν, που συνεπλήρωσε προ ημερών η "Διάπλασις των παίδων", τα δέκα χρόνια τα εζήσαμεν μαζή...

Όπου μία σχεδόν ολόκληρος γεννεά ωμίλησεν ήδη -και η μακροβιότης της "Διαπλάσεως" δεν αφίνει καμμίαν αμφιβολίαν, ότι πλατύτατα ευφήμησεν η γεννεά αυτή- είνε περιττή ίσως πλέον κάθε άλλη πολυλογία. Δεν ημπορώ όμως και να εμποδίσω τους ήχους, που παληοί και γνώριμοι ζωντανεύουν σε μια στιγμή, διά να εναρμονισθούν πάλιν προκειμένου περί συντρόφου, διά την οποίαν μόνον αφορμάς ευγνωμοσύνης ενθυμούμαι.

Τι σύντροφος, αλήθεια, πιστή και αφωσιωμένη! Ήρχετο το Σαββατόβραδο να με ξεκουράση από τα μαθήματα, με παρηκολούθει την Κυριακήν και με άφινε με την υπόσχεσιν να επανέλθη νέα πάλιν, δροσερά, ενδιαφέρουσα, διδακτική, ποικίλη, τερπνή, επαγωγός την άλλην εβδομάδα.

Τα χρόνια που έπαυσα να την λαμβάνω, ενθυμούμαι, ότι πολλαίς Κυριακαίς έτυχε να πλήξω, να στενοχωρηθώ. Όταν την ελάμβανα, αυτό ποτέ δεν είχε συμβή. Άλλοτε το μυθιστόρημα και άλλοτε του φιλτάτου Φαίδωνος η Αθηναϊκή επιστολή, πότε το διήγημα και πότε η κωμωδία εφαίδρυναν τας ώρας μου και ανελάμβαναν με υπομονήν την φροντίδα να μου μανθάνουν τόσα εύμορφα και χρήσιμα πράγματα, τα οποία εις κανενός είδους σχολείον δεν θα ημπορούσα να εύρω...».

Ρ[ιχάρδος] Π[αρίσης], "Τριακονταετηρίς", εφ. Εστία, 18 Φεβρουαρίου 1909.

«Στα 1879 φάνηκε και η Διάπλασις των Παίδων... Αυτή έδωσε απ' αρχής στα παιδιά διηγήματα και μυθιστορήματα παρμένα από τη ζωή, ποιήματα, δραμάτια, κωμωδίες. Έδωσε πραματάκια διασκεδαστικά και αγαπητά στο παιδί, χωρίς όμως καμιά ωρισμένη μορφωτική κατεύθυνση... Παράλειψε συστηματικά στο πρόγραμμά της την εθνική ελληνική μόρφωση του παιδιού. Σα να ήταν όργανο προπαγάντας για τη διάδοση ξένων μυθιστορημάτων, διηγημάτων, ξένων ηθών και εθίμων, ή σαν η

Σελ. 210
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/25/gif/211.gif&w=600&h=91515. Πάτσιου, "Διάπλασις των Παίδων"

Ελλάδα νάταν κατοικημένη από ελληνόφωνα εγγλεζάκια, φραντζεζάκια ή ό,τι άλλο, χρόνια τώρα δίνει στα παιδιά μας τα έργα από συγγραφείς ξένους που αν συχνά είναι ωραία, όμως δεν είναι ελληνικά. Πουθενά μια ελληνική παράδοση, ένα δημοτικό τραγούδι, μια ιστορία ελληνικής οικογένειας, μια ηρωική πράξη ενός ελληνόπουλου. Την ιστορία του Μεγάλου Ναπολέοντος διαδέχεται η ιστορία της Μαρίας Αντουανέτας, και τους Τρεις μικρούς Σωματοφύλακες, η ιστορία κανενός Τζόκεη· τα μικρά μας γνωρίζουν έτσι όλα τα γλέντια της αυλής του Λουδοβίκου XVI, γνωρίζουν αν θέτε ακόμα την Αφρική και όλες τις βλέψεις της Γαλλίας στο Μαρόκο και στο Τούνεζι, γνωρίζουν όλες τις αρχοντικές συνήθειες που έχουν οι παλιές οικογένειες της Αγγλίας, αλλά για τη μεγάλη μας Βυζαντινή ιστορία, για το ιερό Παλάτι και την Αγιά Σοφία δεν έχουν είδηση.

Και όμως ένα περιοδικό στην Ελλάδα κατ' εξοχήν εθνικιστικό σκοπό οφείλει να έχη. Όλα τ' αλλά στοιχεία της μόρφωσης, το ελληνόπουλο μπορεί να τα βρη και σε ξένα περιοδικά, την ελληνική του υπόσταση όμως, τη συναίσθηση πως είναι Έλληνας και την υπερηφάνεια που πηγάζει από αυτή την συναίσθηση μόνο μέσα από τον τόπο του θα την έχη...

Αλλά τάχα, θεέ μου, εκτός από τη φιλολογική ύλη της Διάπλασης, δε θα είχε κανείς να παρατηρήση και άλλα άτοπα εκεί μέσα που λίγο βέβαια συντελούν στη μόρφωση των παιδιών; Και είναι αυτά τα άτοπα η συστηματική υφαρπαγή της παιδικής πεντάρας και τα άσκημα μέσα που βάζονται σ' ενέργεια γιαυτό. Αν ανοίξωμε ένα φυλλάδιο, όποιο νάναι, της Διάπλασης, σ' αυτό θα δούμε: Δώσετε μια δεκάρα για ν' αλλάξετε ψευδώνυμο... Δώσετε μια δεκάρα για να δημοσιευτή η φωτογραφία σας... Μια άλλη ακόμη για να μπη το κυβόλεξό σας... Και ακόμα μερικές άλλες για να δήτε τυπωμένο το διήγημά σας... Ή, αν θέλετε να παρασημοφορηθήτε με το σήμα της Διαπλάσεως, φέρτε φρ. 2... Διδάσκεται δηλ. το παιδί πως σ' αυτόν τον κόσμο όλα αγοράζονται με το χρήμα, ένα σπίτι καθώς και μια ηθική αξία, ένα αμάξι απαράλλαχτα καθώς κι ένα παράσημο...

Για την ώρα βλέπομε στο γνωστότερο περιοδικό μας για 

Σελ. 211
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/25/gif/212.gif&w=600&h=91515. Πάτσιου, "Διάπλασις των Παίδων"

παιδιά τα δικαιώματα του παρά και την υπεροχή του πλούτου, ας είναι και στην πιο εξευτελιστική τους εκδήλωση. Βλέπομε το μίσος και τη ζήλεια ανάμεσα σε παιδάκια, βλέπομε την άβυσσο που αρχινά ν' ανοίγεται στις δυο κοινωνικές τάξεις, την τάξη του φτωχού και την τάξη του πλούσιου· την πιο σκοτεινή και την πιο αδικαιολόγητη άβυσσο που χωρίζει τους ανθρώπους...».

Γαλάτεια Καζαντζάκη, "Τι διαβάζουν τα παιδιά μας", Δελτίο του Εκπαιδευτικού Ομίλου, τόμ. 3 (1913), σ. 222, 224-225.

«Η Διάπλασις των παίδων, το μοναδικόν τούτο εν Ελλάδι περιοδικόν της ελληνικής νεολαίας, το τόσω διαπλαστικόν και παιδαγωγικόν έτυχε της υψηλής και εξαιρετικής τιμής να καταλέξη μεταξύ των συνδρομητών του και την Α.Β.Υ. τον μουσόφιλον Βασιλόπαιδα Παύλον. Η τιμή αυτή υπερβαίνει πάσαν άλλην σύστασιν.»

π. Αι Μούσαι (Ζάκυνθος), αρ. 523, 1 Ιανουαρίου 1915, σ. 3.

«Τρεις ολάκερες γενεές μορφώθηκαν αποκλειστικά από τον Ξενόπουλο και μπορούμε να πούμε χωρίς δισταγμό, πως αυτός μόνος πέτυχε με το περιοδικό του έξω από το Σχολείο περσότερο απ' ότι πέτυχαν όλοι οι δάσκαλοι μαζί, στα Σχολειά στον ίδιο χρόνο.»

Κατίνα Παπά, "Ο παιδαγωγός", π. Νέα Εστία, τόμ. 50, τεύχ. 587, Χριστούγεννα 1951, σ. 158.

«Θα είχα διαλέξει το δρόμο που πήρα και διανύω 50 τόσα χρόνια, δίχως τη "Διάπλαση"; Δεν ξέρω. Ένα είναι βέβαιο. Πώς ο αληθινός παιδαγωγός μου δεν ήταν ούτε το σχολειό, ούτε ακόμα και το σπίτι μου. Ήταν η "Διάπλαση". Αυτή καλλιέργησε το λογοτεχνικό μου τάλαντο. Αύτη διέπλασε την ανθρώπινη συμπεριφορά μου

Σελ. 212
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/25/gif/213.gif&w=600&h=915 15. Πάτσιου, "Διάπλασις των Παίδων"

και το χαρακτήρα μου. Αυτή κατεύθυνε επί πολλά χρόνια την επιμέλειά μου. Την αγάπη μου προς την μακρινή πατρίδα, την προσήλωσή μου στις εθνικές παραδόσεις, στα Γράμματα και στις Τέχνες...

Δίχως τη "Διάπλαση", θα με είχε καταπιεί κι αφομοιώσει ένας ξένος πολιτισμός. Ο ιταλικός.»

Ρίτα Μπούμη-Παπά, «Η Διάπλασις κ' εγώ», π. Νέα Εστία, τόμ. 105, τεύχ. 1243, 15 Απριλίου 1979, σ. 509-510.

Σελ. 213
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/25/gif/214.gif&w=600&h=915 15. Πάτσιου, "Διάπλασις των Παίδων"

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 214
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/25/gif/215.gif&w=600&h=91515. Πάτσιου, "Διάπλασις των Παίδων"

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Α΄ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Αθηναΐς, έτος 1ο-6ο, Αθήνα 1876-1881

Εθνική Αγωγή, έτος 1ο-7ο, Αθήνα 1898-1904

Ελληνόπαις, έτος 1ο-3ο, Αθήνα 1912-1914

Εφημερίς των μαθητών φιλολογική και των ειδήσεων, έτος 1ο-6ο, Αθήνα 1852-1857, από το 3ο έτος μετονομάζεται σε Εφημερίδα των φιλομαθών

Εφημερίς των παίδων, έτος 1ο-26ο, Αθήνα 1868-1893

Εφημερίς των σχολείων, έτος 1ο, Αθήνα 1880-1881

Magasin d' éducation et de récréation, Παρίσι 1864-1915

Η Νέα Γενεά ή Γενεά των προσκόπων, έτος 1ο, Αθήνα 1916-1917

Παιδαγωγικόν Σχολείον, έτος 1ο-5ο, Αθήνα. 1883-1887

Παιδική Αποθήκη, έτος 1ο, Αθήνα 1836

Παιδική Βιβλιοθήκη, τεύχ. 1ο-2ο, Αθήνα 1880-1882

Παιδική Εφημερίς, έτος 1ο, Αθήνα 1896

Παιδική Χαρά, έτος 1ο-16ο, Αθήνα 1921-1936

Παιδικόν Περιοδικόν, έτος 1ο-3ο, Αθήνα 1889-1891

Παιδικός Αστήρ, έτος 1ο-2ο, Αθήνα 1912-1913

Παιδικός Κόσμος, έτος 1ο, Αθήνα 1918

Περιοδικόν των μαθητών έτος 1ο, Αθήνα 1891

Η Φιλόστοργος μήτηρ, έτος 1ο-5ο, Αθήνα 1862-1866

Σελ. 215
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/25/gif/216.gif&w=600&h=91515. Πάτσιου, "Διάπλασις των Παίδων"

Β΄ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Δημ. Βικέλας, "A propos d'un journal d'enfants en grec", Ανάτυπο από το Annuaire de l'Association pour l'encouragement des études grecques en France, Παρίσι 1883.

Ηλ. Βουτιερίδης, "Η Διάπλαση και τα Ρωμιόπουλα", π. Ο Νουμάς, αρ. 273, 9 Δεκεμβρίου 1907, σ. 6 και αρ. 274, 16 Δεκεμ. 1907, σ. 7-8.

François Caradec, Histoire de la littérature enfantine, Παρίσι, Albin Michel, 1977.

Δημ. Γιάκος, "Αλ. Πάλλης και παιδική λογοτεχνία", π. Ελληνική Δημιουργία, τόμ. ΙΓ', 1954, σ. 721-725.

― Ιστορία της ελληνικής παιδικής λογοτεχνίας, Αθήνα 1981 3.

― "Ο Ξενόπουλος και τα νιάτα", π. Νέα Σκέψη, Μάιος 1977, σ. 263-266.

Ρήγας Γκόλφης, "Ο Ξενόπουλος και ο Νουμάς", π. Νέα Εστία, τόμ. 50, τεύχ. 587, Χριστούγεννα 1951, σ. 33-37.

Στέφ. Δάφνης, "Κουβέντα με τον κ. Γρ. Ξενόπουλο", π. Ο Νουμάς, αρ. 672, 24 Φεβρουαρίου 1920, σ. 124-125.

Δημ. Δελακώτσος, "Η Διάπλασις των παίδων, η δημοτική και η εποχή", π. Νέα Εστία, τόμ. 105, τεύχ. 1243, 15 Απριλίου 1979, σ. 517-521.

Π.Σ. Δέλτα, "Στοχασμοί περί της ανατροφής των παιδιών μας", (ανάτυπο από το Δελτίο του Εκπαιδευτικού Ομίλου), β' έκδοση, Αθήνα 1912.

Αλέξης Δημαράς (επιμ.), Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε, (τόμοι 2), Α' ανατύπωση, Ερμής, Αθήνα, 1983-1984.

Ελληνικά περιοδικά για παιδιά και εφήβους (1836-1944), Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Ίδρυμα Σχολής Μωραΐτη, Μάρτιος 1983 [πολυγραφημένο].

Den. Escarpit, La littérature d'enfance et de jeunesse en Europe, Παρίσι, PUF, 1981.

Ρόζα Ιμβριώτη, "Το παιδικό βιβλίο (Λογοτεχνικό-Διδαχτικό),

Σελ. 216
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/25/gif/217.gif&w=600&h=91515. Πάτσιου, "Διάπλασις των Παίδων"

π. Ανταίος, χρ. 4, αρ. 3, Μάρτιος - Απρίλιος 1948, σ. 149-158, αρ. 4, Μάιος - Ιούλιος 1948, σ. 221-228.

Isab. Jan, Essai sur la littérature enfantine, Παρίσι, Editions ouvrières, 1969. To 1984 επανεκδίδεται με τον τίτλο La littérature enfantine.

Γαλάτεια Καζαντζάκη, "Τι διαβάζουν τα παιδιά μας", Δελτίο του Εκπαιδευτικού Ομίλου, τόμ. 3 (1913), Αθήνα 1913, σ. 216-231.

Μάρθα Καρπόζηλου, Ελληνικός Νεανικός Τύπος (1830-1914). Καταγραφή, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας 12, Αθήνα 1987.

Ξενοφών Κοκόλης, "Νεοελληνικά φιλολογικά ψευδώνυμα", π. Ελληνικά, τόμ. 23, Θεσσαλονίκη 1970, σ. 155-168.

Νινέττα Κοντράρου, Νεοελληνική παιδική λογοτεχνία, Αθήνα 1978.

Ξενοφών Λευκοπαρίδης (επιμ.), Αλληλογραφία της Π. Σ. Δέλτα (1906-1949), Αθήνα, Εστία, 1956.

Κώστας Μάγερ, Ιστορία του ελληνικού τύπου (τόμοι 3), Αθήνα 1957, 1959, 1960.

Ε.Ν. Μόσχος, "Το χρονογράφημα της Διαπλάσεως", π. Νέα Εστία, τόμ. 105, τεύχ. 1243, 15 Απριλίου 1979, σ. 514-516.

Ρίτα Μπούμη-Παπά, "Η Διάπλασις κ' εγώ", π. Νέα Εστία, τόμ. 105, τεύχ. 1243, 15 Απριλίου 1979, σ. 508-510.

Ε. Νάτσιου-Ξενοπούλου, "Παραλείψεις", π. Νέα Εστία, τόμ. 116, τεύχ. 1368, 1 Ιουλίου 1984, σ. 885.

Παύλος Νιρβάνας, "Τα περιττά και τα άβλαβη", εφ. Εστία, 21 Φεβρουαρίου 1911.

Κυριάκος Ντελόπουλος, Νεοελληνικά Φιλολογικά Ψευδώνυμα (1800-1981), β' έκδοση, Ε.Λ.Ι.Α., Αθήνα 1983.

Γρηγ. Ξενόπουλος, "Αντικριτική μελέτη Ο άλλος Σουρής", π. Ο Νουμάς, αρ. 133, 30 Ιανουαρίου 1905, σ. 2-10.

― Αυτοβιογραφία, "Άπαντα", τόμ. 1ος, Αθήνα 1958, σ. 57-363.

― Η λέξη "μαλλιαρός", Αθήνα 1921.

Σελ. 217
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/25/gif/218.gif&w=600&h=91515. Πάτσιου, "Διάπλασις των Παίδων"

― "Κριτικό περιβόλι", π. Ο Νουμάς, αρ. 585, 27 Φεβρουαρίου 1916, σ. 37-40.

― "Κριτικό περιβόλι Β΄", π. Ο Νουμάς, αρ. 586, 12 Μαρτίου 1916, σ. 50-52.

― "Μικρή Απολογία", π. Ο Νουμάς, αρ. 226, 17 Δεκεμβρίου 1906 σ. 6-7.

― "Σύντομη αυτοβιογραφία", π. Ελληνική Δημιουργία, τόμ. 7, τεύχ. 72, 1 Φεβρουαρίου 1951, σ. 173-175 και π. Νέα Εστία, τόμ. 50, τεύχ. 587, Χριστούγεννα 1951, σ. 6-7.

Θεόδ. Ξύδης, "Η Διάπλασις και ο Ξενόπουλος" π. Νέα Εστία, τόμ. 105, τεύχ. 1243, 15 Απριλίου 1979, σ. 500-503.

Κατίνα Παπά, "Ο παιδαγωγός", π. Νέα Εστία, τόμ. 50, τεύχ. 587, Χριστούγεννα 1951, σ. 156-160.

Ρούλα Παπαδημητρίου, "Σας ασπάζομαι Φαίδων", π. Νέα Εστία, τόμ. 50, τευχ. 587, Χριστούγεννα 1951, σ. 161-162.

Κώστας Παρορίτης, "Κριτικές σελίδες", π. Ο Νουμάς, αρ. 632, 18 Μαΐου 1919, σ. 339-340.

Τερέζα Πεσμαζόγλου, La littérature pour la jeunesse en Grèce: P. S. Delta et ses précurseurs, Παρίσι 1983 (διδακτορική διατριβή που πρόκειται να εκδοθεί από το Ίδρυμα Ερευνών για το Παιδί).

Πρώτον Ελληνικόν Εκπαιδευτικόν Συνέδριον, Αθήνα, 1904.

Χάρης Σακελλαρίου, Ιστορία της παιδικής λογοτεχνίας, Αθήνα, Φιλιππότης, 1984 2.

Marc Soriano, Guide de littérature pour la jeunesse, Παρίσι, Flammarion, 1975.

Στέλιος Σπεράντσας, "Το παιδικό βιβλίο", π. Ελληνική Δημιουργία, τόμ. 10, τεύχ. 108, 1 Αυγούστου 1952, σ. 185-187.

Μιχαήλ Δ. Στασινόπουλος, "Μικρό Αφιέρωμα", π. Νέα Εστία, τόμ. 105, τεύχ. 1243, 15 Απριλίου 1979, σ. 494-497.

― "Νικόλαος Π. Παπαδόπουλος", π. Νέα Εστία, τόμ. 29, τεύχ. 348, 1 Ιουνίου 1941, σ. 512-513 και τόμ. 50, τεύχ. 1243, 15 Απριλίου 1979, σ. 498-499.

― Σ[τασινόπουλος], "Η Διάπλασις των παίδων και η δημοτική",

Σελ. 218
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/25/gif/219.gif&w=600&h=91515. Πάτσιου, "Διάπλασις των Παίδων"

π. Βωμός, έτος 1ο, αρ. 6, Ιανουάριος 1919, σ. 64.

Γεωργία Ταρσούλη, "Η Διάπλασις των παίδων και ο Ιούλιος Βερν", π. Νεα Εστια, τόμ. 105, τεύχ. 1243, 15 Απριλίου 1979, σ. 511-513.

― "Ο Ξενόπουλος της Διαπλάσεως", π. Ελληνική Δημιουργία, τόμ. 7, τεύχ. 72, 1 Φεβρουαρίου 1915, σ. 231-237.

― "Παιδικά και νεανικά περιοδικά", Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 4, 1968, σ. 352-353.

― "Τα Διαπλασιακά ψευδώνυμα", π. Νεοελληνικός Λόγος, τεύχ. 28, 1983, σ. 18-27 και π. Νέα Εστία, τόμ. 115, τεύχ. 1366, 1 Ιουνίου 1984, σ. 731-740.

Άλκης Τροπαιάτης, "Ο Τέλλος Άγρας και η Διάπλασις των παίδων", π. Ελληνική Δημιουργία, τόμ. 13, τεύχ. 152, 1 Ιουνίου 1954, σ. 657-661.

Κώστας Τσικνάκης, Ελληνικκός Νεανικός Τύπος (1915-1936). Καταγραφή, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας 5, Αθήνα 1986.

Υπουργείον Εσωτερικών, Γραφείον Στατιστικής, Στατιστική του Ελληνικού Τύπου κατά τους έξ πρώτους μήνας του έτους 1892, Αθήναι 1892.

Υπουργείον Εσωτερικών, Ο Τύπος εν Ελλάδι, Δημοσιεύματα του Τμήματος της Δημοσίας Οικονομίας, αρ. 5, Αθήναι 1900.

Υπουργείον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Γραφείον Στατιστικής, Στατιστική της Εκπαιδεύσεως 1910-1911, Αθήναι 1912.

Θ.Δ. Φραγκόπουλος, "Η κυρία Διάπλασις", π. Νέα Εστία, τόμ. 105, τεύχ. 1243, 15 Απριλίου 1979, σ. 505-507.

― "Ιδεολογικοί προσανατολισμοί της Διάπλασης των παίδων", π. Νεοελληνικός Λόγος. τεύχ. 28, 1983, σ. 1-5.

Πέτρος Χάρης, "Το απροσδόκητο αφιέρωμα", π. Νέα Εστία, τόμ. 105, τεύχ. 1243, 15 Απριλίου 1979, σ. 492-493.

Γιάννης Ψυχάρης, "Κριτική μελέτη Ο Σουρής", π. Ο Νουμάς, αρ. 130, 9 Ιανουαρίου 1905, σ. 1-6.

― "Το χαμόγελο (γράμμα προς τον Φιλήντα)", π. Ο Νουμάς, αρ. 671, 15 Φεβρουαρίου 1920, σ. 99-100.

Σελ. 219
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/25/gif/220.gif&w=600&h=915 15. Πάτσιου, "Διάπλασις των Παίδων"

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 220
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/25/gif/221.gif&w=600&h=91515. Πάτσιου, "Διάπλασις των Παίδων"

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ *

Αγγελακόπουλος, Δ. 100

Άγρας Τέλλος, 24, 33, 55, 56, 58, 88, 100, 102, 151, 187, 188

Αδάμ 180, 188

Αετός Μέλαν βλ. Χατζιδάκης, Ν.

Αθάνας, Γεώργιος βλ. Αθανασιάδης-Νόβας, Γ.

Αθανασιάδης-Νόβας, Γεώργ. 60, 61

Αθανασιάδης-Νόβας, Θεμιστ. 60

Αθανασίου Δήμος, Π. 91

Αίγλη Ελληνική βλ. Μαρκέτου, Στ.

Αιθήρ βλ. Λαπαθιώτης, Ν.

Αίσωπος 24, 59

Αίσωπος βλ. Γιαννουκάκης, Μ.

Ακακία βλ. Merlier, M.

Ακτή Μεσσηνιακή βλ. Στασινόπουλος, Μ.Δ.

Αλεξάνδρου, Αλ. 169

Ανδρέας, πρίγκηπας 162

Άννινος, Μπάμπης 29, 88

Αντώνιος, Κ.Κ. βλ. Κυριακίδης, Αντ.

Αξιώτη, Μέλπω 68

Άρης βλ. Χαλκοκονδύλης, Ιω.

Άριελ βλ. Παλαμάς, Λ.

Αρμ, Ε. 79

Αυτοκράτορας της τρέλλας βλ. Πανσέληνος, Ασ.

Αχιλλεύς Ωκύπους βλ. Βραχηνός, Γ.

Amicis, Edmondo, de 14, 15, 186

Andersen, Hans Christian 71, 85

Βαλαωρίτης, Αριστοτέλης 56

Βαρδουνιώτης, Δημήτριος 97

Βάρκα του Κανάρη βλ. Παπά, Κ.

Βασιλειάδης, Σπυρίδων 181

Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος βλ. Παπαδάκης, Β.

Βασιληάς Μαρμαρωμένος βλ. Κουκορίκος, Δ.

Βασιλόπουλος, Στέφανος 100

Βενιζέλος, Ελευθέριος 152, 156, 175

Βέργος, Βασίλειος 97

Βερν, Ιούλιος 13, 24, 69, 75, 76, 77, 78, 79, 200

Βερναρδάκης, Δημήτριος 181, 193

Βιζυηνός, Γεώργ. 16, 86, 87, 88, 89

Βικέλας, Δημήτρ. 85, 89, 179, 182

Βλαστός, Πέτρος 140, 196

Βλαστός, Σόλων Γ. 102

Βλαχογιάννης, Γιάννης 180

Βλάχος, Άγγελος 29, 89

Βορεινός Φώτης βλ. Χατζιδάκης, Ν.

Βουτιερίδης, Ηλίας 108, 109

Βουτυράς, Δημοσθένης 102

Βρατσάνος, Μ. 99, 103

Βραχηνός, Γεώργιος 65

Βυζάντιος, Αλέξανδρος 96

Βύρων 98

Βώττης, Αντώνης 103

Badin, Adolphe 76

Beauchêne R., de 76

——————————————

* Το λήμμα Γρ. Ξενόπουλος δεν έχει ευρετηριασθεί. Τα ξένα ονόματα έχουν αποδοθεί, όπου ήταν δυνατό, στο λατινικό αλφάβητο (εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες η ελληνική τους γραφή έχει επικρατήσει κι έτσι βρίσκονται στο κείμενο). Τα ψευδώνυμα (με πλάγια) παραπέμπουν στα ονόματα ή αποκαλύπτονται σε αγκύλες (όταν πρόκειται για ξένα ονόματα). Η ψευδώνυμη, τέλος, γραφή του ονόματος προτιμάται όταν είναι η επικρατέστερη.

Σελ. 221
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/25/gif/222.gif&w=600&h=91515. Πάτσιου, "Διάπλασις των Παίδων"

Bentzon, Théodore [=Blanc Thérèse] 70, 71, 73

Bertin, Marthe 71

Bréhat, Alfred, de [=Guézenec Alfred] 79

Büchner, L. 171, 172

Γαβριηλίδης, Βλάσης 89, 90, 100, 174

Γαλάνης, Δημήτριος 27, 103

Γαλανός, Μιχαήλ 97

Γάτος της γειτόνισσας βλ. Γιαννουκάκης, Δ.

Γεώργιος, βασιλεύς 153, 163

Γιαννοπούλου, Μαριέττα 68, 125

Γιαννουκάκης, Δημήτριος 59

Γιαννουκάκης, Μιχαήλ 24

Γιαννούκος, Ιωάννης βλ. Περγιαλίτης, Γ.

Γλέζος, Πέτρος 68

Γούναρης, Δημήτριος 175

Γραβιάς βλ. Ηλιόπουλος, Β

Γρούνδμαν, Κόνραδ 104

Γρυπάρης, Ιωάννης 29

Carlyle, Thomas 157

Cassan, M. 73

Champagne, Maurice 80

Chancel, Jules 79, 80

Colomb, Joséphine Blanche 16, 79, 98

Cooper, James Fenimore 74

Coryell, John Russell 73

Courtin, M. 73, 74

Δάντης 89

Δάφνης, Στέφανος βλ. Ζωιόπουλος. Θρ.

Δελαβρυγιέρ, Σ. 79

Δελακώτσος, Δημήτριος 64 170

Δελμούζος, Αλέξανδρος 105, 109, 172, 182, 185

Δέλτα, Π.Σ. 67, 86, 87, 102, 105, 106, 197

Δημητράκος, Δ. 99

Δήμου, Σοφία 32, 73, 79

Διάκος, Αθανάσιος βλ. Χέλμης, Ιω.

Διαλεισμάς, Κωνσταντίνου 98, 99

Διπλωμάτης βλ. Τρικούπης, Σπ.

Διπλωμάτης Μέλλων βλ. Τρικούπης, Σπ.

Δουκάκης, Σπυρίδων Δ. 100

Δούκισσα των Σαλώνων βλ. Λαλαούνη, Αλ.

Δούξ της Ναυπάκτου βλ. Αθανασιάδης-Νόβας, Θ.

Δραγάτσης, Ιάκωβος Χ. 23, 99

Δρακίδης, Γεράσιμος 62, 63

Δρακούλης, Πλάτων 126, 157, 167

Δροσίνης, Γεώργιος 29, 33, 102

Δρόσος, Δημήτριος 66

Danrit [=Driant Em.-Aug] 80

Dante, Alighieri βλ. Δάντης

Defoe, Daniel 15

Denoyer, L. 79

Dickens, Charles 12, 70

Dourliac, Arthur 79

Dumas, Alexandre 11, 15

Dupin de Saint-André, F. 71, 72, 74

Dupuis, Eudoxie 79

Ε.Α. βλ. Μαρκέτου, Στ.

Ειμαρμένος Αιμίλιος βλ. Κουρτίδης, Αρ.

Έλλην Σημαιοφόρος βλ. Πατριαρχόπουλος, Κ.

Έλλην του Ολύμπου βλ. Τσοκόπουλος, Γ.

Έρμονας βλ. Βλαστός, Π.

Ευστρατιάδης, Ευστράτιος 24

Εφταλιώτης, Αργ. 88, 144, 197

Edison, Thomas 170

Ζαλοκώστας, Γεώργιος 85

Ζαμπέλιος, Ιωάννης 181

Ζαμπέλιος, Σπυρίδων 181

Ζερβός, Ιωάννης 171, 172

Ζέφυρος Βραδυνός βλ. Χατζιδάκης, Ν.

Ζήσιος, Κ.Γ. 99

Ζωιόπουλος, Θρασύβουλος 52

Fénelon 70, 157

Ferguson, A. 80

Flammarion, Camille 172

Fornel, E. 77

Franklin, Benjamin βλ. Φραγκλίνος, Β.

Gausseron, Β. 80

Génin, M. 75

Gennevraye, A. 15, 71, 76, 79

Σελ. 222
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: «Η Διάπλασις των Παίδων» (1879-1922)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 203
  15. Πάτσιου, "Διάπλασις των Παίδων"

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

  Η ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ Η ΚΡΙΤΙΚΗ

  Η αποδοχή και η απόρριψη

  «Έχομεν προ οφθαλμών το εσχάτως εκδοθέν 7 φυλλάδιον του Β' έτους του παιδαγωγικού Περιοδικού, "η Διάπλασις των παίδων". Το περιοδικόν τούτο είνε τοσούτον γνωστόν και τοσούτον εκρατύνθη εν τη κοινή εκτιμήσει, ώστε θέλομεν είπει μόνον τόσα, όσα επιτρέπεται να λεχθώσι περί πράγματος γνωστού.

  Αρκεί να ρίψη τις εν βλέμμα επί των Περιεχομένων αυτού, εν τω Βιβλ. Δελτίω του παρελθ. φυλλαδίου όπως σχηματίση ιδέαν της ποικιλίας καθ' ην συντάσσεται. Αν όμως λάβη ανά χείρας το φυλλάδιον και ίδη τας καλλιτεχνικώτατα επεξειργασμένας τέσσαρας μεγάλας εικόνας, την κομψότητα, την χάριν, την αφέλειαν των ποιηματίων, διηγηματίων, μύθων, παραινέσεων, δεν θα διστάση ν' ανομολογήση ότι "η Διάπλασις των παίδων", ανθαμιλλάται προς τ' άριστα των παιδαγωγικών Περιοδικών της Εσπερίας και να συγχαρή τη Διευθύνσει αυτής, επί τω άθλω ον τοσούτον επιτυχώς ήγαγεν εις πέρας.

  Παρηκολουθήσαμεν την πορείαν του Περιοδικού τούτου άμα από της εκδόσεώς του... είνε είδος πεπαιδευμένης τροφού αναλαβούσης την αγωγήν των εμπιστευθέντων αυτή παιδίων· έχει παράδοξον δεξιότητα εις το να καθιστά απλάς και αυτάς τας γενικωτέρας αρχάς· τίποτε δεν μανθάνει ο αναγνώστης χωρίς να το εννοή· δεν λαμβάνει ιδέας, σχηματίζει πεποιθήσεις· έχει ακόμη και τούτο