Συγγραφέας:Δημητρόπουλος, Δημήτρης
 
Ολυμπίτου, Ευδοκία
 
Τίτλος:Αρχείο του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΠΟΝ
 
Υπότιτλος:Συλλογή Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας. Κατάλογοι και ευρετήρια
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:35
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:2000
 
Σελίδες:263
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Νεανικές οργανώσεις
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1943-1945
 
Περίληψη:Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τη μελέτη της ΕΠΟΝ, καθώς παρουσιάζει, με τη μορφή αναλυτικού καταλόγου, ταξινομημένο το Αρχείο του Κεντρικού Συμβουλίου της οργάνωσης, το οποίο, μετά από μακρόχρονες περιπέτειες, φυλάσσεται σήμερα στα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (Α.Σ.Κ.Ι.).
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 11.95 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 77-96 από: 266
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/77.gif&w=600&h=915

Σημείωμα για τον αναγνώστη Ενότητες Α, Β, Γ, Δ

Έχουν συγκροτηθεί αναλυτικοί ανά έγγραφο κατάλογοι για το υλικό των ενοτήτων Α, Β, Γ, Δ. Σε αυτούς έχουν αποδελτιωθεί οι παρακάτω πληροφορίες, οι οποίες μεταφέρονται εδώ με τη μορφή που απαντούν στα έγγραφα, με εξαίρεση τον τονισμό όπου για λόγους ομοιομορφίας χρησιμοποιήθηκε μονοτονικό σύστημα.

Τίτλος

Σημειώνεται ο ακριβής τίτλος που δίνουν οι ίδιοι οι συντάκτες στο έγγραφο, με πλάγια γράμματα. Σε αρκετές περιπτώσεις δεν υπάρχει τίτλος, γεγονός άλλωστε αναμενόμενο από τη φύση κάποιων εγγράφων, όπως για παράδειγμα των επιστολών. Στην περίπτωση απουσίας τίτλου, το έγγραφο κατατάσσεται στην υποκατηγορία που ανήκει και αποδίδεται γενικός χαρακτηρισμός π.χ. έκθεση δράσης, διαταγή, εγκύκλιος, επιστολή κλπ.

Τόπος

Καταγράφεται ο τόπος σύνταξης του εγγράφου. Στην πλειοψηφία των εγγράφων αναγράφεται η ευρύτερη περιοχή όπου συντάσσεται ένα έγγραφο αλλά σπάνια αναφέρεται ο ακριβής τόπος, προφανώς για λόγους ασφάλειας. Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι σε έγγραφα, αλλά και περιοδικές εκδόσεις, ως τόπος αναγράφεται απλώς «κάπου». Συνήθως, στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει συγκεκριμένη αναγραφή του τόπου σύνταξης του εγγράφου, η ευρύτερη περιοχή μπορεί να προσδιοριστεί από άλλα στοιχεία, για παράδειγμα την ονομασία της μεραρχίας, το Συμβούλιο Περιοχής μιας οργάνωσης κλπ.

Σελ. 77
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/78.gif&w=600&h=915

Χρονολογία

Καταγράφεται η ημερομηνία και το έτος σύνταξης κάθε εγγράφου, όπως αναγράφεται. Στην περίπτωση που το έγγραφο δεν φέρει χρονολογία αλλά είναι δυνατή η χρονολόγησή του κατά έτος ή ακόμη και μήνα από το ίδιο το περιεχόμενο του ή από συσχετισμούς με άλλα έγγραφα, τότε η χρονολογία αυτή τοποθετείται σε αγκύλες. Ειδική μνεία γίνεται στις περιπτώσεις εκείνες όπου αναγράφεται και η ημερομηνία λήψης του εγγράφου από τον παραλήπτη καθώς αυτή αποτελεί και ένα τεκμήριο για την ταχύτητα διακίνησης των εγγράφων της οργάνωσης. Ορισμένα έγγραφα έχουν στο περιθώριο σημείωση του έτους σύνταξής τους από άλλο χέρι ή έχουν την ένδειξη Π.Κ.Σ. ή Σ.Δ.Γ.Σ. Σε αυτή την περίπτωση η χρονολογία τίθεται σε αγκύλες και δηλώνεται με ειδική σημείωση.

Εκδότης / Αποστολέας

Καταγράφεται ο φορέας ή το όργανο που εξέδωσε το συγκεκριμένο έγγραφο. Στις περιπτώσεις που εκτός από την οργάνωση ή το ένοπλο σώμα που αποστέλλει το έγγραφο, αναγράφεται και το συγκεκριμένο πρόσωπο που το συνέταξε, τότε υπάρχει ειδική αναφορά σε αυτό και στην ιδιότητά του.

Αποδέκτης / Παραλήπτης

Παρατίθεται το όνομα της οργάνωσης ή του προσώπου προς το οποίο απευθύνεται το έγγραφο. Πρέπει σε αυτό το σημείο να επισημανθεί ότι σημαντικός αριθμός εγγράφων (εκθέσεις, επιστολές, απολογισμοί, διάφορα διαγράμματα) συντάσσεται από τοπικές οργανώσεις, συμβούλια περιοχών και τους υπευθύνους ενόπλων σωμάτων της οργάνωσης και απευθύνεται προς το Κεντρικό Συμβούλιο της ΕΠΟΝ. Εάν το στοιχείο αυτό δεν αναγράφεται στο έγγραφο, αλλά προκύπτει από το περιεχόμενο του, τότε ο αποδέκτης τίθεται σε αγκύλες [Κ.Σ. ΕΠΟΝ]. Άλλοτε αναγράφεται το όνομα κάποιου προσώπου, για το οποίο γνωρίζουμε με βεβαιότητα από άλλες πηγές ότι ήταν μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου. Και σε αυτή την περίπτωση σημειώνεται το όνομα του προσώπου και η ιδιότητά του -εφόσον παραδίδεται- και στη συνέχεια σε αγκύλες [Κ.Σ. ΕΠΟΝ].

Σελ. 78
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/79.gif&w=600&h=915

Ακολούθως σημειώνεται με μικρότερα στοιχεία η μορφή του εγγράφου: χειρόγραφο (χφ.), δακτυλόγραφο (δακτ.), έντυπο, ο αριθμός φύλλων για τα χειρόγραφα και τα δακτυλόγραφα και ο αριθμός σελίδων για τα έντυπα, όπως και ο αριθμός των αντιγράφων ή αντιτύπων που υπάρχουν στο Αρχείο. Επισημαίνεται επίσης η κατάσταση του εγγράφου, όταν αυτό είναι φθαρμένο ή σπάραγμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις δίδονται συμπληρωματικές πληροφορίες για το είδος ή το περιεχόμενο του εγγράφου. Τέλος επισημαίνονται τα έγγραφα ή τμήματα εγγράφων που έχουν δημοσιευτεί με τις ακόλουθες συντομογραφίες:

Ανταίος: Πέτρος Ανταίος, Συμβολή στην ιστορία της ΕΠΟΝ,

τ. A1, Α2, Β', Αθήνα 1977-1979. Μακρής-Στάικος: Πέτρος Μακρής-Στάικος, Κίτσος Μαλτέζος, ο αγαπημένος των θεών, Αθήνα 2000.

Ενότητα Ε

Η φύση των εγγράφων -προκηρύξεις και τρικ- που συγκροτούν την ενότητα (Ε) δεν επέτρεψε τη σύνταξη αναλυτικού ανά έγγραφο καταλόγου τους. Παρατίθεται λοιπόν ένας κατάλογος των βασικών κατηγοριών που συγκροτούν την ενότητα και ένα ευρετήριο των θεμάτων που αναφέρονται στις προκηρύξεις και στα τρικ.

Ενότητα ΣΤ

Το Αρχείο περιέχει σημαντικό αριθμό περιοδικών εκδόσεων της ΕΠΟΝ κυρίως, αλλά και κάποιων άλλων οργανώσεων νέων της εποχής. Ο τύπος της ΕΠΟΝ που βρίσκεται στο Αρχείο περιλαμβάνει ευρύ φάσμα εκδόσεων που καλύπτει με διαφορετική πυκνότητα το σύνολο σχεδόν του ελλαδικού χώρου. Οι εκδόσεις αυτές παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία ως προς την περιοδικότητα κυκλοφορίας τους, τη διάρκεια που έζησε η εφημερίδα, το σχήμα, τις παραλλαγές στον τίτλο, τον υπότιτλο και την εμφάνιση, τις μετακινήσεις στον τόπο που ήταν η έδρα του φύλλου, τον τρόπο έκδοσης (χειρόγραφες, πολυγραφημένες, έντυπες), τις συνθήκες έκδοσης και κυκλοφορίας (παράνομες, ημιπαράνομες, νόμιμες).

Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται χειρόγραφες εφημερίδες

Σελ. 79
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/80.gif&w=600&h=915

δες τοίχου που κυκλοφόρησαν στις φυλακές ή σε κατασκηνώσεις παιδιών. Τα εκδοτικά δεδομένα του επικοινωνιακού / προπαγανδιστικού αυτού υλικού δεν μπορούν να εντάξουν με απόλυτη σαφήνεια τις εκδόσεις αυτές στις εφημερίδες ή στα περιοδικά.

Θα πρέπει στο σημείο αυτό να επισημάνουμε ότι η Οντέτ Βαρών στην εργασία της Ελληνικός νεανικός τύπος (19411945), τ. 1-2, εκδ. Ι.Α.Ε.Ν., Αθήνα 1987, έχει καταγράψει τα νεανικά έντυπα της περιόδου 1941-1945, περιλαμβάνοντας στην έρευνά της και το Αρχείο του Κ.Σ. της ΕΠΟΝ. Σκοπός μας δεν είναι η επανάληψη ενός παρόμοιου καταλόγου, αφού άλλωστε ο συγκεκριμένος αποτελεί προϊόν μακρόχρονης έρευνας και είναι ο πληρέστερος που διαθέτουμε για το θέμα. Ο ενιαίος συνοπτικός κατάλογος που ακολουθεί περιλαμβάνει το σύνολο των περιοδικών εκδόσεων που περιέχονται στο αρχείο του Κ.Σ. της ΕΠΟΝ, ώστε να διευκολυνθεί ο χρήστης του αρχείου στην εργασία του και παράλληλα να επισημανθούν εφημερίδες ή άλλες περιοδικές εκδόσεις που βρίσκονται σε αυτό και δεν είχαν εντοπιστεί μέχρι σήμερα, καθώς δεν είχε ολοκληρωθεί η ταξινόμησή του.

Στον κατάλογο που ακολουθεί οι περιοδικές εκδόσεις του αρχείου καταγράφονται με αλφαβητική σειρά βάσει του τίτλου τους, ο οποίος αναγράφεται με πλάγια. Στις περιπτώσεις που προηγείται άρθρο, αυτό έπεται στον κατάλογο εντός κομμάτων, διότι η πρόταξη του θα αλλοίωνε την αλφαβητική ευρετηρίαση των τίτλων. Σημειώνονται επίσης ο υπότιτλος, με τον τρόπο ακριβώς που αναγράφεται στο πρωτότυπο, τα τεύχη των εκδόσεων και η ημερομηνία έκδοσής τους. Όταν από τον υπότιτλο δεν προκύπτει ο τόπος έκδοσης ή όταν αυτός που αναγράφεται δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ευχέρεια, αναγράφεται σε αγκύλες η πόλη έκδοσης ή ο νομός που ανήκε ο αναφερόμενος στον τίτλο οικισμός. Όταν το τεύχος δεν φέρει αρίθμηση, έχει τεθεί παύλα [-]. Ειδική αναφορά υπάρχει για όσα τεύχη ήταν έκτακτες ή πανηγυρικές εκδόσεις. Δήλωση του έτους και της περιόδου έκδοσης έγινε μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που ήταν περισσότερες από μία.

Σημειώνονται επίσης οι αλλαγές στους τίτλους, ή στους υποτίτλους των περιοδικών εκδόσεων, ο αριθμός των αντιτύπων που σώζονται όταν είναι περισσότερα του ενός, και ορισμένες πληροφορίες

Σελ. 80
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/81.gif&w=600&h=915

φορίες για την κατάσταση των εντύπων (χειρόγραφα, ιδιαίτερα φθαρμένα, σπαράγματα κλπ). Τέλος, για όσα έντυπα περιλαμβάνονται στον κατάλογο της Οντέτ Βαρών, δίδεται ο εκεί αύξων αριθμός ώστε να είναι ευχερής η αναζήτηση περαιτέρω πληροφοριών γι' αυτά. Οι διαστάσεις των εντύπων, ο αριθμός σελίδων και ορισμένα άλλα περιγραφικά στοιχεία σημειώνονται εδώ μόνο σε όσες περιοδικές εκδόσεις δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο της Οντέτ Βαρών.

Σελ. 81
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/82.gif&w=600&h=915 03 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 82
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/83.gif&w=600&h=915

Α. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΠΟΝ

Κεντρικό Συμβούλιο*

1. Γενική Οργανωτική Έκθεση από 3115/1943 ώς 31/8/1943.

Χφ. πίνακας 1 φ.

2. Οργανωτική Έκθεση [...] 1943.

Χφ. 1 φ., σπάραγμα.

3. Απολογισμός Αυγούστου 1943, Αθήνα, 5/9/1943, Ο ταμίας του Κεν. Συμ. Νίκος.

Χφ. πίνακας 1 φ. Κατάλογος εσόδων-εξόδων.

4. Απολογισμός Σεπτέμβρη 1943, 5/10/1943, Ο ταμίας του Κεν. Συμ. Νίκος.

Χφ. 1 φ. Κατάλογος εσόδων-εξόδων.

5. Απολογισμός Οκτώμβρη, [1943].

Χφ. 1 φ. Κατάλογος εσόδων-εξόδων.

6. Απολογισμός Νοέμβρη, Αθήνα, 5/12/1943, Ο ταμίας του Κεν. Συμ. Νίκος.

Χφ. 1 φ. Κατάλογος εσόδων-εξόδων.

7. Οι[κο]νομικός Απολογισμός Δεκέμβρη 1943, Παύλος, Νίκος.

Χφ. 1 φ. Κατάλογος εσόδων-εξόδων.

8. Απολογισμός Γενάρη, [χ.χ.], Παύλος, Νίκος. Χφ. 1 φ. Κατάλογος εσόδων-εξόδων.

9. Απολογισμός Αυγούστου, Αθήνα 7/9/1944, Αν/πία Κ.Σ. ΕΠΟΝ, Ταμίας Νίκος, Για τον έλεγχο Χρήστος.

Χφ. 1 φ. Κατάλογος εσόδων-εξόδων.

10. Διαχείριση Τύπου, 30/3/1944, Η εξελ. Επιτροπή Κώστας, Αχιλλέας.

Χφ. 1 φ. Κατάλογος εσόδων-εξόδων.

11α. Κριτική για τη δράση του Σ.Π.Κ., 17/11/1944, Προεδρείο Κ.Σ.

Δακτ. φφ. 3 και 4, σπάραγμα. ♦ Μακρής-Στάικος, 182-183, 358.

* Βλ. και Μαθήματα 1-17 στην Ενότητα Δ. Ποικίλα.

Σελ. 83
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/84.gif&w=600&h=915

11β. Ερωτηματολόγιο, [1944]. Δακτ. 3 φ.

12. Αποτελέσματα αρχαιρεσιών για εκλογή Κεντρικού Συμβουλίου του Α' Πανελλαδικού Συνεδρίου της ΕΠΟΝ (13-20 Ιανουαρίου 1946).

Δακτ. 1 φ. ♦ Ανταίος, Α1, 50.

13. Σημείωμα του συν/στή Νίκου αντιπροσώπου του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΠΟΝ για τον Ηλία Μανιάτη, 23/10/1943.

Χφ. 3 φ. Πρόκειται για επιστολή, γραμμένη με το ίδιο χέρι με τον τίτλο του σημειώματος, την οποία υπογράφουν με ψευδώνυμα ο Ηλίας Μανιάτης ως Αλέκος και ο Νίκος ως Φωτεινός, Πολιτικός ΕΠΟΝ 36ον Σ.Π., Μαυρολιθάρι.

14. Νίκος, Προεδρείο Κ.Σ. προς Σταμάτη, Αθήνα, 22/2/1944.

Χφ. 1 φ. Επιστολή.

15. Νίκος, Προεδρείο Κ.Σ. προς Σταμάτη, 16/3/1944. Χφ. 1 φ. Με άλλο χέρι στο περιθώριο: 22/3/1944. Επιστολή.

16. Σταμάτης προς Ορέστη, [ΕΠΟΝ Θεσσαλίας], 27/5/1944.

Χφ. 1 φ. Επιστολή.

17. Προεδρείο του Κ.Σ., Πέτρος Ανταίος προς τον Γραμματέα του Σ.Π. ΕΠΟΝ Μακεδονίας, 12/5/1944.

Χφ. 1 φ. Επιστολή.

18. Προεδρείο [Κ.Σ.], Σταμάτης προς Κλιμάκιο του Προεδρείου Αθήνας-Πειραιά, 16/5/1944.

Χφ. 1 φ. Επιστολή.

19. Προεδρείο του Κ.Σ. προς Προεδρείο του Σ.Π. Πελοποννή-

σου, 21/5/1944.

Δακτ. 3 φ. Επιστολή.

20. ΕΠΟΝ, Κεντρικό Συμβούλιο, Σταμάτης προς [...], 23 Ιουνίου 1944.

Χφ. 1 φ., φθαρμένο, δυσανάγνωστο. Επιστολή.

21α. Προεδρείο Κ.Σ., Βασίλης προς όλα τα Περιφ. Συμβ. της ΕΠΟΝ, 1/8/1944.

Δακτ. 1 φ. Επιστολή.

21β. Κ.Σ. προς Προεδρείο Σ.Π.Μ., 12/8/1944.

Δακτ. 4 φ. Επιστολή.

Σελ. 84
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/85.gif&w=600&h=915

22. Κ.Σ., Αντιπροσωπεία Αθήνας-Πειραιά προς Προεδρείο του Κ.Σ. της ΕΠΟΝ, 7/9/1944.

Χφ. 2 φ. Επιστολή.

23α. Κ.Σ. προς Λευτέρη [ΕΠΟΝ Θεσσαλίας], 15/11/1944.

Δακτ. 2 φ. Επιστολή. 23β. Προεδρείο του Κεν. Συμβουλίου, Γραφείο Επαρχιών προς Συμβούλιο Νομού Κυκλάδων, 17/11/1944.

Δακτ. 2 φ. Επιστολή. 24α. [Κ.Σ.] προς Βασίλη [ΕΠΟΝ Μακεδονίας], [χ.χ.].

Χφ. 1 φ. Επιστολή. 24β. [Κ.Σ.] προς Σ.Π.Μ., [χ.χ.]. Χφ. 2 φ. Επιστολή.

25. [Κ.Σ.] προς Αλέξη [ΕΠΟΝ Στερεάς], [χ.χ.].

Χφ. 1 φ. Επιστολή. Παγκόσμιο Συμβούλιο Νέων

[Έγγραφα για το Συνέδριο Νεολαίας. Λονδίνο, Αύγουστος 1945]

26. Παγκόσμιο Συμβούλιο Νέων στην ηρωική νεολαία της Ελλάδας μέσω Καθηγ. Αγγελοπούλου, 14/10/1944.

Χφ. 4 φ. Επιστολή.

27. Κ. Χούκλαμ [Γραμματέας του Παγκοσμίου Συμβουλίου Νέων] προς Καθηγ. Αγγελόπουλο, 16/10/1944.

Χφ. 3 φ. Επιστολή.

28. World Youth Council προς The Youth of Greece, 6/4/1945.

Δακτ. 1 φ., στα αγγλικά. Επιστολή.

29. Κ.Σ. ΕΠΟΝ προς Παγκόσμιο Συμβούλιο Νέων. Δακτ. 1φ. Επιστολή.

30. Φώκος Βέττας, γραμματεύς Κ.Σ. της ΕΠΟΝ προς Παγκόσμιο Συμβούλιο Νέων, [1945],

Χφ. 1 φ., στα αγγλικά. Επιστολή.

31. Ansivers to Questionnaire, [Άνοιξη 1945], E.RO.N. (United Panhellenic Youth Organisation) προς World Youth Congress. Δακτ. 6 φ., στα αγγλικά. Επιστολή.

32. Ε.P.O.Ν. United Panhellenic Youth Organisation, [χ.χ.]· Δακτ. 3 φ., στα αγγλικά, Σύντομο χρονικό της ίδρυσης και των δραστηριοτήτων της οργάνωσης.

Σελ. 85
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/86.gif&w=600&h=915

33α-33ε. Υλικό του Συνεδρίου, [8/1945]. Δακτ. 12 φ.

33α. Μήνυμα του Στρατάρχη Ροκοσόβσκυ, [χ.χ.]. Δακτ. 1 φ.

33β. Γιουγκοσλαβία. Αποσπάσματα από ανακοινώσεις της αντιπροσωπείας, Βελιγράδι, 13/9/45. Δακτ. 3 φ.

33γ. Μέρος III. Αποφάσεις των Επιτροπών I, II, III. Δακτ. 2 φ.

33δ. Απόφαση Μέρους I. Δακτ. 2 φ.

33ε. Μέρος 2ο. Απόφαση: Οι μεταπολεμικές ανάγκες των νέων. Δακτ. 4 φ.

Αθήνα

34. Συνοπτική οργανωτική έκθεση όλων των τομέων της Αθήνας, 31/8/1943.

Χφ. πίνακας 1 φ.

35. Οργανωτική κατάσταση ΕΠΟΝ νομού Αττικής, 31/1/1944.

Χφ. πίνακας 1 φ.

36. Δελτίο Δράσης Γενάρη-Φλεβάρη ΕΠΟΝ Νομού Αττικής, 21/2/1944.

Χφ. πίνακας 2 φ. Συνοδεύεται από Οικονομική κατάσταση Γενάρη 1944 ΕΠΟΝ νομού Αττικής, χφ. πίνακας 1 φ.

37. Έκθεση Δράσης 6ου Τομέα, 25/8/1944-31/8/1944, [υπογραφή] Τ.

Χφ. 1 φ., φθαρμένο.

38. Οργανωτική κατάσταση μήνα Οχτώβρη 1944, 6ος Τομέας ΕΠΟΝ Αθήνας.

Χφ. πίνακας 1φ.

39. Οργανωτική κατάσταση του μήνα Οχτώβρη, [1944], ΕΠΟΝ, 8ος Τομέας.

Χφ. πίνακας 1 φ.

40. Οργανωτική κατάσταση του μήνα Οχτώβρη, [1944],ΕΠΟΝ, 9ος Τομέας.

Χφ. πίνακας 1 φ.

Σελ. 86
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/87.gif&w=600&h=915

41. Δελτίο δράσης από 911111944-16/1111944, ΕΠΟΝ Αθήνας, Ο διευθυντής του Τομέα Ορέστης.

Δακτ. 1φ.

42. Δελτίο δράσης βδομαδιάτικο από 9/11/1944-16/11/1944, 5ος Τομέας, Καλλιθέα.

Δακτ. πίνακας 1 φ.

43. Οργανωτική κατάσταση στην ΕΠΟΝ, 22/11/1944, Γιάννης.

Χφ. 1 φ.

44. Έκθεση από το Αχτίφ που έγινε στις 22/11/1944 του 7ου Τομέα της ΕΠΟΝ, 23/11/1944, Γιάννης.

Χφ. 1 φ. Στο περιθώριο με άλλο χέρι: Η κατάσταση στην ΕΠΟΝ Κολωνακίου.

45. Κατάσταση εξόδων των Τομέων της ΕΠΟΝ Αθήνας και της ΕΠΟΝ Πειραιά, [τέλη 1944],

Χφ. 1 φ.

46. Πρόχειρη Οργανωτική κατάσταση, [χ.χ.], 5ος Τομέας. Χφ. πίνακας 1 φ.

47. Οργανωτικός πίνακας των Τομέων 1-7, των φοιτητών της ΟΙΚ.Ε. και Σ.ΦΑ., [χ.χ.].

Χφ. 1 φ.

48. Απόσπασμα έκθεσης δράσης, [5/1944],

Χφ. πίνακας 1 φ.

49. Απόφασις της συνεδρίασης της 28/12/1943 του Προεδρείου του Συμβουλίου της ΕΠΟΝ Αττικής.

Δακτ. 1 φ.

50. Αποφάσεις της συνεδρίασης της 11/1/1944 του Προεδρείου του Συμβ. ΕΠΟΝ Αττικής.

Δακτ. 1 φ.

51. Θέματα - Αποφάσεις - Κριτική της συνεδρίασης της 18/1/1944 του Προεδρείου του Συμβ. ΕΠΟΝ Νομού Αττικής.

Δακτ. 1 φ., φθαρμένο.

52. Γενικές θέσεις για την Β' Ολομέλεια της ΕΠΟΝ Αθήνας, [χ·χ·], Το Προεδρείο.

Δακτ. 1 φ.

53. Χαιρετιστήριο της 3ης Συνδιάσκεψης του 6ου Τομέα,

Σελ. 87
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/88.gif&w=600&h=915

Αθήνα, Αύγουστος 1944, Το Προεδρείο [της Συνδιάσκεψης] προς το Προεδρείο του Κ.Σ. Δακτ. 1 φ.

54. Κείμενα σχετικά με την Γ' Συνδιάσκεψη, [9/1944]. Χφ. 12 φ.

55. Έκθεση για το Πανεπιστήμιο, [1944].

Χφ. 2 φ., σπάραγμα.

56. Από την εκδήλωση των φοιτητών της 27/9, [1944], [Κώστας].

Χφ. 1 φ.

57. Γενικές παρατηρήσεις για την οργάνωση της ΕΠΟΝ Αθήνας, [χ.χ.], Κώστας.

Χφ. 1 φ.

58. Περιγραφή της κατάστασης στρατιωτικά και πολιτικά. Νέα καθήκοντα, 12/9/1944-19/9/1944, ΕΠΟΝ Αθήνας, Τμήμα Μόρφωσης και Διαφώτισης.

Δακτ. 1 φ.

59. Στοιχεία για τη δράση του εκπολιτιστικού γραφείου του τομέα, [χ.χ.], Πίνδαρος.

Δακτ. 1 φ.

60. Δελτίο Δράσης Τ.Ε.Π.Α.Σ.Α.Κ., 17/11/1944.

Δακτ. 1 φ.

61. Σημειώματα για τη δραστηριότητα λεσχών-σωματείων στις συνοικίες και τα προάστια της Αθήνας, [χ.χ.].

Χφ. 2 φ.

62α. Πρόταση για την οργάνωση Λεσχών στην Αθήνα, [1/1946].

Δακτ. 6 φ., 2 αντίγραφα. 62β. Οι λέσχες μας κέντρα εκπολιτισμού, χαράς και μόρφωσης των νέων, [21/3/1946], Συμβούλιο ΕΠΟΝ Αθήνας, Γρ. Διαμαντόπουλος. Χφ. 19 φ.

63. Οδηγίες για την ίδρυση Ε.Π.Ν. και κέντρων νεότητας (Για τους οργανωτές, γρ. τμ. και υπεύθυνους Ε.Π.Ν.), [χ.χ.], ΕΠΟΝ, 9ος Τομέας Προαστείων, Γραφείο Διαφώτισης. Δακτ. 2 φ., 7 αντίγραφα.

64. Σημείωμα, [χ.χ.], Τομέας Διαφώτισης. Χφ. 1 φ.

Σελ. 88
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/89.gif&w=600&h=915

65α. Έκθεση για τη γιορτή πάνω στα 3χρονα του ΕΑΜ στο Περιστέρι, [9/1944], Χφ. 4 φ.

65β. Έκθεση για τη γιορτή για την επέτειο της Οκτωβριανής Επανάστασης, [17/11/1944],

Χφ. 1 φ., φθαρμένο. 66. Κατάλογος οικοτροφείων, νοσοκομείων, παιδικών σταθμών, φυλακών κ.λπ. Αθήνας, [χ.χ.]. Δακτ. 5 φ.

67α. Πίναξ εμφαίνων τα μέλη και τα στοιχεία αυτών των διοικητικών Συμβουλίων των εις την δύναμίν μας υπαγομένων αθλητικών σωματείων, [χ.χ.]· Δακτ. 14 φ.

67β. Κατάλογος διοικητικών συμβουλίων διαφόρων αθλητικών σωματείων, [χ.χ.], 3ος Τομέας. Χφ. 3 φ.

68. Κατάλογος βιβλίων, α. φιλολογικά, β. επιστημονικά οικονομικά, κοινωνικά, [12/1945].

Δακτ. 5 φ.

69. Πρόσκληση σε εκδότη για αποστολή βιβλίων, 11/1945, ΕΠΟΝ, Κεντρική Λέσχη.

Δακτ. 1 φ.

70. Απολογισμός Απρίλη, [χ.χ.], Ταμίας Νίκος, Για τον έλεγχο Χρήστος, Λάμπης.

Χφ. 1 φ. Κατάσταση εσόδων-εξόδων.

71. Οικονομική κατάσταση Μάη 1944, Συμβούλιο ΕΠΟΝ Νομού Αττικής.

Χφ. 1 φ. Κατάσταση εσόδων-εξόδων.

72. Απολογισμός Μάη, Αθήνα, 3/6/1944, Εξελεγκτική Επιτροπή Χρήστος, Νίκος, Λάμπης.

Χφ. 1 φ. Κατάσταση εσόδων-εξόδων.

73. Απολογισμός Μάη, [1944], Προεδρείο Αθήνας, Αντίγραφο για το Κ.Σ. Χρήστος.

Χφ. 1 φ. Κατάσταση εσόδων-εξόδων.

74. Απολογισμός Ιούνη, Αθήνα, 3/7/1944, Χρήστος, Νίκος, Ταμίας Λάμπης.

Χφ. 1 φ. Κατάσταση εσόδων-εξόδων.

Σελ. 89
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/90.gif&w=600&h=915

75. Λογαριασμός Ταμείου Τύπου, 4/6/1944, Εξελεγκτική Επιτροπή Χρήστος, Λάμπης, Ταμίας Τύπου Νίκος.

Χφ. 1 φ. Κατάσταση εσόδων-εξόδων.

76. Απολογισμός Ιούλη, [1944], Για τον έλεγχο Χρήστος, Νίκος, Ταμίας Λάμπης.

Χφ. 1 φ. Κατάσταση εσόδων-εξόδων.

77. Α/σμός Οκτώβρη 1944, Αθήνα, 31/10/1944, ΕΠΟΝ, Συμβούλιο Αθήνας, Ο γραμματέας Μ. Σαρρής.

Χφ. 1 φ.

78. Κατάλογος παραγγελιών, Αθήνα, 6/5/1944.

Χφ. 1 φ.

79α. Ερωτηματολόγιο, [χ.χ.], ΕΠΟΝ Αθήνας, 3ος Τομέας.

Δακτ. 1 φ.

79β. Αίτηση ένταξης στην ΕΠΟΝ, [χ.χ.], Αθήνα, 5ος Τομέας. Δακτ. 1 φ., 3 αντίγραφα.

80. Πρόσκληση σε σύσκεψη εκπαιδευτικών, 28/11/1944, ΕΠΟΝ Αθήνας, 7ος Τομέας.

Δακτ. 1 φ.

81. Έκθεση, Αθήνα, 27/10/1944, Δημήτριος Κασσάρας.

Χφ. 1 φ. Ιστορικό σύλληψης πέντε σπουδαστών της ΕΠΟΝ.

82. Έκθεση Μιχάλη Ηλιού, 2ΊΠ/ί9ϋ.

Χφ. 1 φ. Ιστορικό σύλληψής του.

83. Καταγγελία, [χ.χ.], Γεωργία Παναγιωτοπούλου. Χφ. 2 φ.

84α-84στ. Διάφορα σημειώματα.

84α. Λογαριασμός εξόδων, 10/[1944], Κώστας.

Χφ. 1 φ.

84β. Απόδειξη εξόδων, Αθήνα, 1/10/1944, Βέττας.

Χφ. 1 φ.

84γ. Απόδειξη εξόδων, 1/10/1944, Κώστας.

Χφ. 1 φ.

84δ. Απόδειξη εξόδων, 31/10/1944, Μ. Σαρρής.

Χφ. 1 φ.

84ε. Λευτεριά — πιο τρανή κι απ' τη ζωή μας, [χ.χ.].

Χφ. 1 φ. Αναφέρεται στη σφαγή στο Πυριτιδοποιείο και στον Άγιο Γιάννη.

84στ. Συμπληρωματικό δελτίο εβδομάδας, [χ.χ·]· Χφ. 1 φ., σπάραγμα.

Σελ. 90
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/91.gif&w=600&h=915

85. Χρήστος Τριανταφυλλίδης προς Προεδρείο Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΠΟΝ, 6/5/1944.

Χφ. 1 φ. Επιστολή.

86. Αντιπροσωπεία Αθήνας-Πειραιά, Χρήστος προς Προεδρείο του Κ.Σ. της ΕΠΟΝ, 15/7/1944.

Χφ. 1 φ. Επιστολή.

87. Αντιπροσωπεία Αθήνας-Πειραιά, Χρήστος προς Προεδρείο του Κ.Σ. της ΕΠΟΝ, 28/7/1944.

Χφ. 1 φ. Επιστολή.

88. ΕΠΟΝ, Αντιπροσωπεία Αθήνας-Πειραιά προς Προεδρείο του Κ.Σ. της ΕΠΟΝ, 7/9/1944.

Χφ. 1 φ. Επιστολή.

89. [...] προς Νίκο, [9/1944],

Χφ. 1 φ. Ενημερωτική επιστολή για το μνημόσυνο στην Κοκκινιά και την επίθεση των Γερμανών.

90. Λίγα απ' τα πολλά, [χ.χ.].

Χφ. 1 φ., φθαρμένο. Ανώνυμη επιστολή.

91. [...] προς [...], [χ.χ.].

Χφ. 10 φ. Σημειώματα ή επιστολές φθαρμένες και δυσανάγνωστες.

Πειραιάς

92. Σύντομη έκθεση χρονιάτικης δράσης της ΕΠΟΝ του Πειραιά (Μάρτης 1943-Μάρτης 1944).

Χφ. 5 φ.

93. Έκθεση Μαζικής Δράσης της ΕΠΟΝ του Πειραιά στο μήνα Απρίλη 1944, Πειραιάς, 4/5/1944.

Χφ. 1 φ.

94. Έκθεση Μαζικής Δράσης της ΕΠΟΝ του Πειραιά στο μήνα Μάη 1944, Πειραιάς, 4/7/1944.

Χφ. 2 φ.

95. Έκθεση Μαζικής Δράσης του μήνα Ιούνη της ΕΠΟΝ του Πειραιά, Πειραιάς, Ιούλης 1944.

Χφ. 2 φ.

96. Έκθεση Δράσης της ΕΠΟΝ του Πειραιά, Ιούλης 1944, Πειραιάς, 10 Αυγούστου 1944, Ο γραμματέας Αχιλλέας. Χφ. 2 φ.

Σελ. 91
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/92.gif&w=600&h=915

97. Έκθεση για τη δουλειά της διαφώτισης στον Πειραιά τα χρόνια της Σκλαβιάς, χ.χ.

Χφ. 21 φ.

98. Για την έκδοση «Αγώνες της ΕΠΟΝ στα 3'/2 χρόνια», XX-

Χφ. 43 φ.

99. Βδομαδιάτικο δελτίο δράσης από 24 μέχρι 30 Ιουλίου 1944, 1ος Εργατικός Τομέας Πειραιά.

Χφ. 1φ.

100. Συνοπτική οργανωτική έκθεση όλων των της ΕΠΟΝ του Πειραιά, 31/8/1943.

Χφ. πίνακας 1 φ.

101. Οργανωτική κατάσταση του Πειραιώτικου Τμήματος της ΕΠΟΝ, 30/4/1944.

Χφ. πίνακας 1 φ.

102. Οργανωτική κατάσταση του Πειραιώτικου Τμήματος της ΕΠΟΝ, 30/5/1944.

Χφ. πίνακας 1 φ.

103. Οργανωτική κατάσταση του Πειραιώτικου Τμήματος της ΕΠΟΝ, 31/6/1944.

Χφ. πίνακας 1 φ.

104. ΕΠΟΝ Οργανωτική κατάσταση Μήνα Ιούλη 1944, Πειραιάς, 10/8/1944, ΕΠΟΝ, Προεδρείο Πειραιά, Ο γραμματέας Αχιλλέας.

Χφ. πίνακας 1 φ.

105. ΕΠΟΝ Οργανωτική κατάσταση Μήνα Αυγούστου, Πειραιάς, 10/9/1944, ΕΠΟΝ, Προεδρείο Περιοχής Πειραιά, Ο γραμματέας Αχιλλέας.

Χφ. πίνακας 1 φ.

106. 17 Αυγούστου Μέρα της δολοφονικής επιδρομής ενάντια στην Κοκκινιά, [1944].

Χφ. 1 φ. Στιγμιότυπα από τις σφαγές της Κοκκινιάς.

107. Στοιχεία συμμετοχής στην Γ' Συνδιάσκεψη της ΕΠΟΝ του Πειραιά, [1944],

Χφ. 1 φ.

Σελ. 92
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/93.gif&w=600&h=915

108. Η Γ' Συνδιάσκεψη της ΕΠΟΝ του Πειραιά προς το Κ.Σ., [7/1944], Η Γ' Συνδιάσκεψη της ΕΠΟΝ Πειραιά.

Δακτ. 1 φ. Χαιρετισμός.

109. Σημείωμα για τη δραστηριότητα της οργάνωσης στην Κοκκινιά, 10/9/[1944], Αχιλλέας.

Χφ. 1 φ.

110. Απολογισμός Φλεβάρη, [1944], Παύλος, Νίκος.

Χφ. 1 φ. Κατάσταση εσόδων-εξόδων. 111α. Οικονομική κατάσταση του Προεδρείου της ΕΠΟΝ του Πειραιά (Απρίλη 1944), Πειραιάς, 1/5/1944.

Χφ. 1 φ. Κατάσταση εσόδων-εξόδων.

111(3. Διάφορα έξοδα του Προεδρείου (Απρίλη 1944).

Χφ. 1 φ.

112α. Οικονομική κατάσταση του Προεδρείου της ΕΠΟΝ του Πειραιά (Μάη 1944), Πειραιάς, 1/6/1944.

Χφ. 1 φ. Κατάσταση εσόδων-εξόδων.

112β. Διάφορα έξοδα Προεδρείου (Μάη 1944). Χφ. 1 φ.

113. Οικονομική κατάσταση του Προεδρείου της ΕΠΟΝ του Πειραιά (Ιούνης 1944), Πειραιάς, 1/7/1944, Η εξελεγκτική Επιτροπή, Ο ταμίας Κώστας.

Χφ. 1 φ. Κατάσταση εσόδων-εξόδων.

Ήπειρος

114. Ηπειρος ΕΠΟΝ 2313/1943-231211944, 22/1/1944, Πανηπειρωτικό Συμβούλιο ΕΠΟΝ, Ο γραμματέας του Προεδρείου του Σ.Π. Ηπείρου Περικλής.

Χφ. 19 φ. ♦ Ανταίος, Β', 421-431.

115. Αίγα από τη χρονιάτικη δράση της ΕΠΟΝ στην Ήπειρο, [23/2/1944],

Χφ. 7 φ.

116. Οργανωτική έκθεση, 23/4/1944, ΕΠΟΝ, Συμβούλιο Περιοχής Ηπείρου, Ο γραμματέας του Προεδρείου του Σ.Π. Ηπείρου Περικλής.

Δακτ. 8 φ.

Σελ. 93
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/94.gif&w=600&h=915

117. Έκθεση πάνω στα ζητήματα Λεύτερη-Άρτεμις, 20/6/1944, Συμβούλιο Περιοχής Ηπείρου, Ο γραμματέας του Προεδρείου του Σ.Π. Ηπείρου Περικλής.

Δακτ. 4 φ.

118. Οργανωτική Έκθεση για το δίμηνο δράσης από 24/4/1944 έως 30/6/1944, 25/7/1944, Συμβούλιο Περιοχής Ηπείρου, Ο γραμματέας του Προεδρείου του Σ.Π. Ηπείρου Περικλής.

Δακτ. 13 φ.

119α. Πλήρης οργανωτική έκθεση από τις 20 του Ιούλη μέχρι τις 20 Αυγούστου, 20/8/1944, ΕΠΟΝ Συμβούλιο Πόλης Ιωαννίνων, Ο Γραμματέας του Συμβουλίου Πόλης Ιωαννίνων Ανδρέας. Δακτ. 7 φ.

119β. Περιληπτική έκθεση γεγονότων του πρώτου και κυρίως του δευτέρου δεκαημέρου Σεπτεμβρίου στην Ήπειρο, 22/9/1944, Το Γραφείο Περιοχής Ηπείρου. Χφ. 4 φ.

120. Έκθεση, 17/11/1944, ΕΠΟΝ, Συμβούλιο Περιοχής Ηπείρου, Ο γραμματέας του Προεδρείου του Σ.Π. Ηπείρου Περικλής.

Χφ. 9 φ.

121. Έκθεση του Συμβουλίου Περιοχής Ηπείρου, [10/1944], Συμβούλιο Περιοχής Ηπείρου, Περικλής Γιαννιώτης.

Χφ. 20 φ.

122. Έκθεση για τη δράση της ΕΠΟΝ από 10/4/1943 έως το τέλος του 1944, [Αρχές 1945].

Δακτ. 16 φ.

123. Έκθεση-απολογισμός για τη δράση της ΕΠΟΝ στην Κέρκυρα, [μετά την απελευθέρωση].

Δακτ. 12 φ.

124. Οργανωτική κατάσταση, 23/2/1944, Συμβούλιο Περιοχής Ηπείρου ΕΠΟΝ.

Χφ. πίνακας 1 φ.

125. Οργανωτική κατάσταση μέχρι 30 του Μάρτη 1944, Συμβούλιο Περιοχής Ηπείρου ΕΠΟΝ, Ο γραμματέας.

Χφ. πίνακας 1 φ.

Σελ. 94
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/95.gif&w=600&h=915

126. Οργανωτικό σχεδιάγραμμα του Συμβουλίου Περιοχής ΕΠΟΝ Ηπείρου, 20/4/1944.

Χφ. 1 φ.

127. Οργανωτική κατάσταση, 5/[1944], Σ.Ν. Άρτας ΕΠΟΝ.

Χφ. πίνακας 1 φ., σπάραγμα.

128. Οργανωτική κατάσταση 1 Μάη μέχρι 30 Ιούνη 1944, 25/7/1944, Το Προεδρείο του Συμβουλίου Περιοχής Ηπείρου.

Χφ. πίνακας 1 φ.

129. Πίνακας Συνδιασκέψεων και Συσκέψεων, 25/7/1944, ΕΠΟΝ, Το Προεδρείο του Συμβουλίου Περιοχής Ηπείρου. Χφ. πίνακας 1 φ.

130. Οργανωτικό σχεδιάγραμμα Συμβουλίου Περιοχής Ηπείρου ΕΠΟΝ, 25/7/1944.

Χφ. 1 φ.

131. Χάρτης Ηπείρου, Κατανομή δραστηριοτήτων Συμβουλίων Νομών και Επαρχιακών Συμβουλίων, Περιοχή ΕΔΕΣ, [χ.χ.]. Χφ. 1 φ.

132. Οργανωτικό σχεδιάγραμμα, Οι Εκδόσεις του Τμήματος Μόρφωσης-Διαφωτισμού του Σ.Π. Ηπείρου ΕΠΟΝ, Μάης-Ιούλης 1944, Το Προεδρείο.

Χφ. 1 φ., σπάραγμα.

133. Κατάλογος μαζικών οργανώσεων, [χ.χ.], ΕΠΟΝ, Συμβούλιο Περιοχής Ηπείρου, Το Προεδρείο.

Χφ. 1 φ.

134. Οργανωτικό σχεδιάγραμμα των Ιωαννίνων, [χ.χ.]. Χφ. 1 φ.

135. Σχεδιάγραμμα σημερινής κατανομής Αρ. 2, [χ.χ.]· Χφ. 1 φ.

136. Οργανωτικό σχεδιάγραμμα, [χ.χ.]· Χφ. 1 φ.

137. Οργανωτική Κατάσταση ανά Σ.Ν., [χ.χ.]· Χφ. 1 φ.

138. Οργανωτική Κατάσταση ανά Σ.Ν., [χ.χ.]· Χφ. 1 φ.

139. Οργανωτική διάρθρωση ΕΔΕΕ, [χ.χ.]·

Χφ. 1 φ.

Σελ. 95
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/53/gif/96.gif&w=600&h=915

140. Οργανωτική διάρθρωση, [χ.χ.].

Χφ. 1 φ. Αναφέρεται στον ΕΔΕΕ.

141. Ποιοτικό δελτίο στελεχών, 12/11/1944, Ο γραμματέας του Προεδρείου του Συμβουλίου Περιοχής Περικλής.

Χφ. 1 φ.

142. Ποιοτική κατάσταση των στελεχών, [χ.χ·]· Χφ. 1 φ.

143. Απόφαση του Προεδρείου του Συμβουλίου Περιοχής Ηπείρου, 12/6/1944, Το Προεδρείο του Συμβουλίου Περιοχής.

Δακτ. 3 φ. Εκτιμήσεις για τη δράση της ΕΠΟΝ στην Ήπειρο από 10/4/1944-10/6/1944. Νέα καθήκοντα.

144. Σχέδιο εισήγησης πάνω στο 1ο θέμα της Πανηπειρωτικής Συνδιάσκεψης. «Η πολιτική κατάσταση, η δράση μας και τα καθήκοντα. Εισηγητής ο συν/στής Περικλής», 20/8/1944.

Χφ. 8 φ.

145. Ανακοίνωση, 22/10/1944, ΕΠΟΝ, Συμβούλιο Νομού Κερκύρας.

Δακτ. 1 φ.

146. Υπόμνημα, [χ.χ.], Επιτροπή Προστασίας Παιδιού Νομού Άρτας.

Δακτ. 1 φ.

147. Τι ζητάμε, [χ.χ.].

Χφ. 3 φ. Σημείωμα για συλλογή στοιχείων και πληροφοριών για ΕΔΕΣ και ΕΔΕΕ.

148. Έκθεση του αποφυλακισθέντος από τας φυλακάς Ιωαννίνων (Γερμανοκρατούμενος) συναγ. Κων. Σήτη κατοίκου Τσεπελόβου, 3/7/1944, Κ. Σήτης.

Δακτ. 1 φ.

149. Κατάθεση Χρ. Σνρμακέση, 11/8/1944.

Δακτ. 1 φ.

150. Δήλωση, 30/8/1944, Ν. Παντούλας.

Δακτ. 1 φ.

151. Έκθεση, 30/9/1944, Ο στρατιωτικός υπεύθυνος του χωριού Λύκοι Φιλιάτων Γεώργιος Ζαφείρης.

Δακτ. 1 φ. Αναφέρεται στη σφαγή Αλβανών από τον ΕΔΕΣ στους Φιλιάτες στις 24/9/1944.

Σελ. 96
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Αρχείο του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΠΟΝ
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 77
  

  Σημείωμα για τον αναγνώστη Ενότητες Α, Β, Γ, Δ

  Έχουν συγκροτηθεί αναλυτικοί ανά έγγραφο κατάλογοι για το υλικό των ενοτήτων Α, Β, Γ, Δ. Σε αυτούς έχουν αποδελτιωθεί οι παρακάτω πληροφορίες, οι οποίες μεταφέρονται εδώ με τη μορφή που απαντούν στα έγγραφα, με εξαίρεση τον τονισμό όπου για λόγους ομοιομορφίας χρησιμοποιήθηκε μονοτονικό σύστημα.

  Τίτλος

  Σημειώνεται ο ακριβής τίτλος που δίνουν οι ίδιοι οι συντάκτες στο έγγραφο, με πλάγια γράμματα. Σε αρκετές περιπτώσεις δεν υπάρχει τίτλος, γεγονός άλλωστε αναμενόμενο από τη φύση κάποιων εγγράφων, όπως για παράδειγμα των επιστολών. Στην περίπτωση απουσίας τίτλου, το έγγραφο κατατάσσεται στην υποκατηγορία που ανήκει και αποδίδεται γενικός χαρακτηρισμός π.χ. έκθεση δράσης, διαταγή, εγκύκλιος, επιστολή κλπ.

  Τόπος

  Καταγράφεται ο τόπος σύνταξης του εγγράφου. Στην πλειοψηφία των εγγράφων αναγράφεται η ευρύτερη περιοχή όπου συντάσσεται ένα έγγραφο αλλά σπάνια αναφέρεται ο ακριβής τόπος, προφανώς για λόγους ασφάλειας. Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι σε έγγραφα, αλλά και περιοδικές εκδόσεις, ως τόπος αναγράφεται απλώς «κάπου». Συνήθως, στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει συγκεκριμένη αναγραφή του τόπου σύνταξης του εγγράφου, η ευρύτερη περιοχή μπορεί να προσδιοριστεί από άλλα στοιχεία, για παράδειγμα την ονομασία της μεραρχίας, το Συμβούλιο Περιοχής μιας οργάνωσης κλπ.