Συγγραφέας:Κουλούρη, Χριστίνα
 
Τίτλος:Αθλητισμός και όψεις της αστικής κοινωνικότητας
 
Υπότιτλος:Γυμναστικά και αθλητικά σωματεία (1870-1922)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:32
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1997
 
Σελίδες:447
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Κοινωνική ενσωμάτωση
 
Νεανικές οργανώσεις
 
Νοοτροπίες και συμπεριφορές
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1870-1922
 
Περίληψη:Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να συνθέσει μία ιστορία του νεότερου ελληνικού αθλητισμού. Επιθυμεί, πρώτον, να αναδείξει την ιστορικότητα των σπορ και να διαφοροποιηθεί από προσεγγίσεις που αντιμετωπίζουν το παιχνίδι και κατ’ επέκταση τα σπορ (μια μορφή παιχνιδιού) ως διαχρονικό δομικό στοιχείο του ανθρώπινου πολιτισμού. Ενδιαφέρεται, δεύτερον, να ελέγξει το ερευνητικό δίλημμα της συνέχειας ή ασυνέχειας από τα παραδοσιακά παιχνίδια στα σύγχρονα σπορ κατά τη μετάβαση από την παραδοσιακή στη σύγχρονη κοινωνία. Η συγγραφέας παρακολουθεί την εξέλιξη των αντιλήψεων σχετικά με τη σωματική άσκηση μετά τη δημιουργία του ελληνικού κράτους ώστε να δείξει τη μετάβαση από την αδιαφορία και την αμφισβήτηση στην αποδοχή και την εδραίωση. Η επισκόπηση αυτή επιτρέπει και τη διάκριση ανάμεσα στη γυμναστική και τα σπορ, μια διάκριση απαραίτητη και για την κατανόηση της λειτουργίας των αθλητικών σωματείων αλλά και, ευρύτερα, της ιστορίας του αθλητισμού. Στη συνέχεια αναζητούνται τα πρώτα ίχνη της παρουσίας των σύγχρονων σπορ στην Ελλάδα, τόσο μέσα από τις πρώιμες, μη οργανωμένες πρακτικές όσο και μέσα από τους πρώτους αθλητικούς θεσμούς, δηλ. τους αγώνες και τα γυμναστήρια. Μελετώνται επίσης τα αθλητικά σωματεία: μέσα από την ανάλυση των σκοπών τους οι κοινωνικές λειτουργίες της σωματικής άσκησης και οι διασυνδέσεις της με την εθνικιστική ιδεολογία. Τέλος, επιχειρείται να φωτισθούν οι πτυχές της σωματειακής ζωής που είναι κρυμμένες από το ορθολογικό κανονιστικό πρότυπο του καταστατικού, δηλαδή οι ανθρώπινες επαφές με τις αρμονικές η συγκρουσιακές τους όψεις, οι φιλικές σχέσεις, τα οικογενειακά δίκτυα, τα ερωτοτροπήματα ενδεχομένως που επιτρέπει η συναναστροφή όχι μόνο σε αθλητικές αλλά και σε έξω-αθλητικές συναντήσεις στο πλαίσιο πάντα του σωματείου.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 23.64 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 195-214 από: 450
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/195.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

κατεύθυνση θα πρέπει να επισημανθεί. Το κλέος των προγόνων, το παράδειγμά τους, η πίστη στην αποτελεσματικότητα της μίμησης της κλασικής αρχαιότητας, η απόδειξη της συνέχειας, όλα συμπυκνώνονται στην αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Δεν είναι λοιπόν παράξενο, όπως ήδη διαπιστώσαμε, ότι τα περισσότερα από τα σωματεία αυτά που ιδρύονται πριν και κατά το 1896 έχουν γυμναστικό και όχι αθλητικό χαρακτήρα. Δεν είναι επίσης τυχαίο ότι κατά κανόνα επιλέγουν μεταξύ των βασικών τους ενασχολήσεων, εκτός από τη γυμναστική, τη σκοποβολή, την ξιφασκία, την πεζοπορία. Συγκεκριμένα, 33 από τα 58 σωματεία της περιόδου 1886-1899 των οποίων έχει βρεθεί το καταστατικό περιλαμβάνουν τη γυμναστική στις δραστηριότητές τους και 21 τη σκοποβολή. Η επιλογή αυτή συνάδει βεβαίως με τα ιδεολογήματα του κλασικού ιδεώδους και της στρατιωτικής προετοιμασίας του έθνους, που διακρίνουν τους στόχους των σωματείων. Ως προς τα υπόλοιπα αθλήματα, παρατηρούμε ότι επιλέγονται σπορ που στοχεύουν στην ατομική και όχι στην ομαδική άσκηση, στοιχείο που θα μπορούσε να συνδυαστεί με τη διαπίστωση του Günther Lüschen ότι τα αστικά στρώματα προτιμούν σπορ που δίνουν έμφαση περισσότερο στη σωματική βελτίωση παρά στο παιχνίδι104. Μένει να επιβεβαιωθεί ότι όντως τα σωματεία αυτά συγκροτούνται από τα αστικά μάλλον παρά από τα λαϊκά στρώματα105.

Η κοινωνική ταυτότητα του σωματείου προσδιορίζεται και διαφυλάσσεται μέσω των μηχανισμών επιλογής των μελών του: προϋποθέσεις για να γίνει κάποιος μέλος (μόρφωση, επαγγελματική ιδιότητα, κόστος εγγραφής και συνδρομής). Ενδεικτικά στο καταστατικό του Πειραϊκού Συνδέσμου το 1902 ορίζεται ότι "τακτικά μέλη εκλέγονται οι έχοντες αρκούσαν κοινωνικήν υπόληψιν και μόρφωσιν πνευματικήν"106. Το σωματείο δομείται συνεπώς με βάση τον 

————————————

104. Βλ. Α. Λιάκος, Οι νεανικές οργανώσεις..., ό.π., σ. 46.

105. Η αντιπαράθεση ατομικών και ομαδικών σπορ βασίζεται, σύμφωνα με τη δομολειτουργική ανάλυση του G. Lüschen, στις εξαρτήσεις μεταξύ κοινωνικο-πολιτισμικών συστημάτων: το σύστημα των σπορ εξαρτάται από το βιομηχανικό, τεχνολογικό, προτεσταντικό σύστημα, το οποίο με τη σειρά του αποτελεί επιμέρους έκφραση ενός γενικότερου συστήματος που προσδιορίζεται από τις αξίες της επίδοσης, της συλλογικότητας και της άσκησης εξουσίας. G. Lüschen, "The interdependance of sport and culture", στο J. W. Loy - G. S. Kenyon - B. D. McPherson, Sport, culture and society: a reader in the sociology of sport, Φιλαδέλφεια, Lea and Febiger, 1981, σ. 287-295. Η ιστορική ανάλυση, ωστόσο, δε φαίνεται να επιβεβαιώνει το σχήμα του Lüschen παρά μόνο στο βαθμό που τα σπορ τα οποία προτιμούν τα αστικά στρώματα εναρμονίζονται πράγματι με τις αξίες της επίδοσης και του ατομικισμού, κυρίαρχες αξίες της αστικής ηθικής.

106. Καταστατικόν του Πειραϊκού Συνδέσμου, Αθήνα 1903, άρθρο 5 (το καταστατικό συντάχθηκε στις 29 Απριλίου 1902 και εγκρίθηκε με το Β.Δ. της 12ης Φεβρουαρίου 1903). Καθαρά επιλεκτικός ήταν επίσης στην Κωνσταντινούπολη ο χαρακτήρας σωματείων όπως ο σύλλογος αντισφαίρισης, οι σύλλογοι ιστιοπλοΐας και πόλο και ο κυνηγετικός όμιλος. Βλ. Χ. Εξερτζόγλου, Εθνική ταυτότητα..., ό.π., σ. 61. Για τη Θεσσαλονίκη, βλ. αντίστοιχα Méropi Anastassiadou, "Sports d'élite et élites sportives à Salonique au tournant du siècle", στο Fr.

Σελ. 195
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/196.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

κοινωνικό αποκλεισμό και γίνεται θεσμός κοινωνικής διάκρισης, εφόσον η συμμετοχή στο σωματείο ήταν οπωσδήποτε "εθελοντική" αλλά όχι "αυτόματη"107. Άλλωστε, όπως παρατηρεί ο Cleveland Amory, "εξαρχής τα σωματεία σχηματίστηκαν όχι μόνο για να προσελκύσουν αλλά και για να αποκλείσουν άλλα άτομα"108. Το ερώτημα που γεννάται ωστόσο από μια παρόμοια διαπίστωση, δηλ. ότι οι όροι ένταξης στα διάφορα σωματεία αντανακλούσαν και την κοινωνική διαστρωμάτωση της ελληνικής κοινωνίας, είναι αν υπήρχαν "εναλλακτικές" συσσωματώσεις για όσους αποκλείονταν από εκείνες της ανώτερης τάξης. Σε ό,τι αφορά στα αθλητικά σωματεία και δεδομένου ότι "καμία εθελοντική συσσωμάτωση δεν περιλάμβανε μια πλήρη διαμήκη τομή του πληθυσμού"109, είναι προφανές ότι ήταν διαφορετική η κοινωνική τους φυσιογνωμία με βασικό κριτήριο τη διάκριση μεταξύ γυμναστικών και αθλητικών (sportifs) σωματείων. Παρόλο που και οι δύο κατηγορίες απευθύνονταν στα μεσαία στρώματα, η διάκριση μεταξύ τους αντανακλούσε εσωτερικές διακρίσεις στην αστική τάξη ανάλογα με τα διαφορετικά επίπεδα κοινωνικής θέσης και κύρους (status)110.

Φαίνεται συνεπώς να επιβεβαιώνεται -και μένει να ελεγχθεί σε επόμενα κεφάλαια- η διάκριση που γίνεται ανάμεσα στα γυμναστικά και τα αθλητικά (sportifs) σωματεία: τα πρώτα, πειθαρχημένα, δομημένα, με έντονο στρατιωτικό χαρακτήρα και πατριωτικούς στόχους, απευθύνονται σε ευρύτερα στρώματα του πληθυσμού και συχνά και στις κατώτερες τάξεις· τα δεύτερα, με κυρίαρχο το στοιχείο της διασκέδασης και του ατομικισμού, ευαίσθητα στη μόδα και την κοινωνική διάκριση, καλλιεργούνται από τις εύπορες τάξεις111.

————————————

Georgeon - P. Dumont (εκδ.), Vivre dans l'empire ottoman. Sociabilités et relations intercommunautaires (XVIIIe-XXe siècles), Παρίσι, Harmattan, 1997, σ. 145-160.

107. Βλ. V. L Lidtke, ό.π., σ. 25.

108. Βλ. A. M. Banti - M. Meriggi (εκδ.), Elites ea ssociacioni nell'Italia dell'Ottocento, ό.π., σ. 364.

109. V. L. Lidtke, ό.π., σ. 26.

110. Βλ. και J. Lowerson, Sport and the English Middle Classes, Μάντσεστερ, Manchester University Press, 1993, σ. 21.

111. R. Hubscher-J. Durry - B. Jeu (εκδ.), ό.π., σ. 11. Ενδιαφέρουσα είναι εξάλλου, ως προς τις αθλητικές πρακτικές, η διάκριση που διαπιστώνει ο Christophe Charle ανάμεσα στους δύο πόλους των γαλλικών ελίτ στα τέλη του 19ου αιώνα: η ελίτ του πλούτου ασχολείται τόσο με τα παραδοσιακά αριστοκρατικά σπορ (κυνήγι, ιππασία) όσο και με τα νεοτερικά (αυτοκίνητο)· η ελίτ του πνεύματος, αντίθετα, προτιμά την ασκητική πεζοπορία, το ποδήλατο, τον αλπινισμό και εν μέρει το κυνήγι. Ch. Charle, les Elites de la République 1880-1900, Παρίσι, Fayard, 1987, σ. 403-405. Παρόλο που απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση, η υπόθεση αυτή επιβεβαιώνεται και στην ελληνική περίπτωση από τη σύνθεση των ιδρυτικών μελών του Οδοιπορικού Συνδέσμου (1921): εκπρόσωποι της αθηναϊκής λογιοσύνης, όπως ο Δ. Γρ. Καμπούρογλους και ο Αλ. Πάλλης, ο βυζαντινολόγος Γ. Σωτηρίου, ο μουσικός Αρμ. Μαρσίκ, ο ζωγράφος Ν. Καλογερόπουλος, ο γλύπτης Θωμάς Θωμόπουλος. Ημερολόγιον Οδοιπορικού Συνδέσμου, έτος Α', 1925, σ. 30-35.

Σελ. 196
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/197.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

Ωστόσο, πέρα από παρόμοιους ποιοτικούς θα λέγαμε φραγμούς, το πραγματικό φράγμα είναι συνήθως το οικονομικό. Στα γυμναστικά σωματεία που έχω μελετήσει, η εγγραφή ως τα τέλη του αιώνα κοστίζει από 1-20 δρχ. και η μηνιαία συνδρομή κυμαίνεται αντίστοιχα από 0,50 λ.-2 δρχ., ενώ καθυστέρηση συνδρομής επιφέρει, σύμφωνα με τα καταστατικά, διαγραφή. Την ίδια περίοδο, στην Αθήνα, το ψωμί στοιχίζει περίπου 0,50 δρχ. ενώ οι μηνιαίες αποδοχές των μεσαίων στρωμάτων ανέρχονται σε 150-350 δρχ.112 Συνεπώς, φαίνεται πως η συμμετοχή σε ένα αθλητικό σωματείο ήταν μάλλον προσιτή, τουλάχιστον για τα μεσαία στρώματα των πόλεων.

Σχεδόν όλα τα καταστατικά προβλέπουν τη διαγραφή μέλους που καθυστερεί τη συνδρομή του, συνήθως για δύο ή τρεις μήνες. Πρόκειται για έναν επιπλέον περιορισμό, ο οποίος προϋποθέτει την ύπαρξη ενός σχετικά σταθερού εισοδήματος, που επιτρέπει την τακτική διάθεση ποσών για την άθληση. Εντούτοις, μένει να διερευνηθεί κατά πόσο η συγκεκριμένη διάταξη εφαρμόστηκε και αν ο κίνδυνος της διαγραφής υποχρέωνε πράγματι τα μέλη να είναι συνεπή στις οικονομικές τους υποχρεώσεις. 

Ως προς το κόστος της αθλητικής δραστηριότητας, δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ επαρχιακών και αθηναϊκών σωματείων, τουλάχιστον ως προς εκείνα που ασχολούνται με τη γυμναστική και τον κλασικό αθλητισμό, για τα οποία και διαθέτουμε στοιχεία. Από τα ψυχαγωγικά σπορ, η πεζοπορία και η κωπηλασία δεν ανήκουν στα ακριβά σπορ. Το κόστος είναι παρόμοιο με εκείνο της συμμετοχής στα γυμναστικά σωματεία113. Η ποδηλασία, ενώ από άποψη κόστους ετήσιας συνδρομής μοιάζει να είναι το φθηνότερο από τα ακριβότερα σπορ114, εντούτοις συνεπάγεται και ένα άδηλο κόστος (το οποίο δεν εξαντλείται στην ετήσια συνδρομή), εφόσον αν κάποιος δεν αγοράσει ποδήλατο πρέπει να το νοικιάσει.

Μεγάλες διακυμάνσεις παρατηρούμε μετά το 1900 στη σκοποβολή, σπορ μάλλον δαπανηρό κατά την προηγούμενη περίοδο115. Αυτό οφείλεται προφανώς

————————————

112. Με βάση τις αποδοχές των μέσων και κατώτερων υπαλλήλων της Εθνικής Τράπεζας. Π. Πιζάνιας, Μισθοί και εισοδήματα στην Ελλάδα (1842-1923). Το παράδειγμα των υπαλλήλων της Εθνικής Τράπεζας, Αθήνα, Μ.Ι.Ε.T., 1985, σ. 238-239. Για τις τιμές διαφόρων αγαθών, βλ. σ. 69.

113. Το ετήσιο κόστος (: ετήσια συνδρομή) της συμμετοχής σε ένα πεζοπορικό σωματείο κυμαίνεται για την περίοδο 1890-1900 από 6-18 δρχ., για ένα κωπηλατικό από 5-12 δρχ. και για ένα γυμναστικό από 6-24 δρχ. Στην επόμενη περίοδο (1901-1922), το ετήσιο κόστος της κωπηλασίας ανέρχεται στις 24 δρχ.

114. Κατά την περίοδο 1890-1900, όταν παρατηρείται και η ακμή της ποδηλασίας, το ετήσιο κόστος συμμετοχής σε ένα ποδηλατικό σωματείο ανέρχεται σε 12-39 δρχ., ενώ το αντίστοιχο κόστος για ένα σωματείο τέννις είναι 100 δρχ. και για ένα σωματείο ιππασίας 60 δρχ.

115. Το ετήσιο κόστος της σκοποβολής για την περίοδο 1890-190|0 κυμαινόταν στις 100-120

Σελ. 197
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/198.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

στην εκλαΐκευση του συγκεκριμένου αθλήματος μέσω της διάδοσής του τόσο σε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα όσο και στα μικρότερα επαρχιακά κέντρα. Χαρακτηριστικό είναι ότι, κατά τη δεύτερη αυτή περίοδο, πληθαίνουν οι κυνηγετικοί σύλλογοι οι οποίοι, είτε στον τίτλο είτε στους σκοπούς τους περιλαμβάνουν και τη σκοποβολή. Η σύνδεση άλλωστε της σκοποβολής με τη στρατιωτική προετοιμασία τής προσέδιδε ρόλο συμπληρωματικό προς το παιδαγωγικό έργο της γυμναστικής που στόχευε στη διαμόρφωση αξιών στρατιωτών. Αναγνωρίζεται έτσι ως δραστηριότητα πρώτης ανάγκης που δεν θα πρέπει να περιοριστεί σε μια κοινωνική ελίτ αλλά να γίνει κτήμα ευρύτερων κοινωνικών στρωμάτων. 

Το τέννις αντίθετα διατηρεί σταθερά την κοινωνική του αίγλη ενώ, στην αρχή του 20ού αιώνα, και η περιήγηση εμφανίζεται ως καινοτόμος δραστηριότητα της ανώτερης αστικής τάξης. Χαρακτηριστικό για τον αποκλειστικό χαρακτήρα του τέννις είναι το περιστατικό που διηγείται ο Γρ. Ξενόπουλος για τους πανελλήνιους αγώνες του 1908. Κατά την απονομή των επάθλων για το τέννις, στην εμφάνιση κομψών κυρίων και δεσποινίδων για να τα παραλάβουν, το κοινό στο Παναθηναϊκό Στάδιο εξεμάνη φωνάζοντας: "Κάτω το λων-τένις!... Κάτω οι αριστοκράται! ... Κάτω οι φίφτυ-του!..."116. Ο λόγος της "λαϊκής" αυτής εξέγερσης, σύμφωνα με τον Ξενόπουλο πάντα, ήταν ότι "ο λαός εχθρεύεται το λόουν-τέννις, προπάντων επειδή παίζεται από τους αριστοκράτας τους οποίους επίσης αντιπαθεί".

Παραπλανητικό είναι το σχετικά χαμηλό κόστος της ιππασίας. Οι ιππικοί σύλλογοι των αρχών του 20ού αιώνα συσπειρώνουν την ανώτερη αστική τάξη, με σημαντική παρουσία στρατιωτικών. Από τα 105 ιδρυτικά μέλη της Φιλίππου Κοινωνίας εν Ελλάδι που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1900, 60 είναι στρατιωτικοί117. Μεταξύ των 252 μελών εξάλλου, που αριθμεί ο Ιππικός Όμιλος το 1904, συναριθμούνται οι εκπρόσωποι (άνδρες και γυναίκες) όλων των γνωστών αθηναϊκών οικογενειών της εποχής118. Το χαμηλό κόστος της ετήσιας συνδρομής

————————————

δρχ. ενώ μετά το 1900 και ως το 1922 το κόστος αυτό πέφτει στις 3-60 δρχ. ανάλογα με το σωματείο.

116. Σύμφωνα με την περιγραφή του Ξενόπουλου, το 1908 είχε ιδρυθεί μυστικά ο Σύλλογος 52 που αποτελούνταν από 52 πρόσωπα ή οικογένειες που θεωρούσαν τους εαυτούς τους αριστοκράτες. Η Διάπλασις των Παίδων, 26 Απριλίου 1908, σ. 171. Το ίδιο "αριστοκρατικό" πνεύμα απέπνεε και ο σύγχρονος Σύλλογος των "Ιολήπτων" ενώ, την ίδια εποχή, εμφανίστηκε για πρώτη φορά στις εφημερίδες κριτική της κοσμικής κίνησης με πρωτεργάτη τον Daramot (Τάκη Δαραλέξη). Βλ. Κ. Η. Μπίρης, Αι Αθήναι από του 19ου εις τον 20όν αιώνα, Αθήνα, Μέλισσα, 3 1996, σ. 261-262.

117. Η Φίλιππος Κοινωνία εν Ελλάδι. Καταστατικόν, Αθήνα 1901. Δέκα από τα ιδρυτικά μέλη είναι βουλευτές ενώ το Προεδρείο αποτελείται από τους Αλέξ. Σ. Κ. Ρώμα, Αλέξ. Δ. Σούτσο, Μιλτ. Νεγρεπόντη, Αλέξ. Μαύρο.

118. Ιππικός Όμιλος, Λογοδοσία έτους 1904, [Αθήνα 1904], σ. 13-19.

Σελ. 198
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/199.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

-25 δρχ. για τον Ιππικό Όμιλο119 και μόλις 1 δρχ. για τη Φίλιππο Κοινωνία- δεν συνεπάγεται προφανώς την εύκολη πρόσβαση για ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. Οι πολύ αυστηροί μηχανισμοί επιλογής νέων μελών αντισταθμίζουν το χαμηλό κόστος της συμμετοχής120. Φαίνεται άλλωστε πως σε σωματεία που συγκροτούνται από τις αστικές ελίτ συχνά η χρηματική συνδρομή είναι χαμηλή και καθαρά συμβολική.

Η κοινωνική ταυτότητα του αθλητικού σωματείου δεν εξαρτιόταν λοιπόν μόνο από το χρήμα, αλλά και από ένα άλλο μείζον καταναλωτικό είδος, τον διαθέσιμο χρόνο. Πράγματι, για να μπορεί να μετάσχει κάποιος στη σωματειακή ζωή αλλά και για να αθληθεί έπρεπε να διαθέτει τόσο ένα επαρκές εισόδημα όσο και χρόνο ελεύθερο προς κατανάλωση. Εννοείται ότι η διάθεση του ελεύθερου χρόνου για σπορ συνδεόταν με την αλλαγή στις κυρίαρχες αξίες και στο κυρίαρχο πολιτισμικό πρότυπο.

Πέρα από το οικονομικό φράγμα, εξάλλου, για να γίνει κάποιος μέλος ενός σωματείου έπρεπε να πληροί, σύμφωνα με το καταστατικό, και μια σειρά από άλλες προϋποθέσεις. Πρώτα απ' όλα, ηλικίας. Το όριο που συνήθως υιοθετείται είναι αυτό των 18 χρόνων, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που το όριο αυτό μετατίθεται είτε προς τα κάτω (15 ετών σε δύο περιπτώσεις) είτε προς τα πάνω (26 ετών σε μια περίπτωση). Ιδιαίτερη κατηγορία, που δεν υπάγεται σε ηλικιακούς περιορισμούς, είναι οι φοιτητές ενώ οι μαθητές γίνονται δεκτοί με την ιδιότητα των εκτάκτων μελών ή εταίρων, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να γυμνάζονται. Πέντε καταστατικά, μετά το 1893, με πρώτο τον Παναχαϊκό, προβλέπουν τη δυνατότητα εγγραφής και γυναικών ως μελών.

Ανεξάρτητα πάντως από τους φραγμούς που θέτει το καταστατικό ενός σωματείου για την εγγραφή νέων μελών, υπάρχει ένα ολόκληρο πλέγμα οικογενειακών, κοινωνικών και επαγγελματικών σχέσεων που συχνά προσδιορίζει τις εγγραφές. Αυτό το πλέγμα είναι βεβαίως δύσκολο να αναλυθεί δεδομένου ότι χρειάζονται λεπτομερή βιογραφικά στοιχεία. Η υπόθεση πάντως ότι σε κάθε σωματείο υπάρχει μια σχετικά ομοιογενής και συνδεδεμένη ομάδα που ελέγχει τη διατήρηση και αναπαραγωγή της ενισχύεται από το γεγονός ότι σύμφωνα με τα περισσότερα καταστατικά η εκλογή των νέων μελών γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και όχι από τη Γενική Συνέλευση.

Η "ολιγαρχική" δομή των σωματείων αυτών θα μπορούσε να παραπέμψει στον περίφημο "σιδερένιο νόμο της ολιγαρχίας" του Robert Michels121, ο οποίος

————————————

119. Το κόστος της εγγραφής ήταν ωστόσο σχετικά υψηλό: 50 δρχ. Ιππικός Όμιλος υπό προστάτην την Α.Β.Υ. τον Διάδοχον. Καταστατικόν και Εσωτερικός Κανονισμός, Αθήνα 1902, άρθρο 5.

120. Στον Ιππικό Όμιλο, τα νέα μέλη εκλέγονται από τους ιδρυτές με μυστική ψηφοφορία κατά την οποία μία μαύρη ψήφος εξουδετερώνει εννέα λευκές.

121. Ο Michels διατύπωσε αυτή τη θεωρία το 1915 αναλύοντας το γερμανικό σοσιαλδημοκρατικό

Σελ. 199
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/200.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

φέρεται να χαρακτηρίζει κάθε μορφή οργάνωσης και εθελοντικής συσσωμάτωσης, από τα πολιτικά κόμματα ως τις συνδικαλιστικές ενώσεις. Ο νόμος αυτός, που διέπει ωστόσο τις μεγάλης κλίμακας οργανώσεις, ορίζει ότι εφόσον μια οργάνωση αποκτήσει ένα σημαντικό βαθμό πολυπλοκότητας απαιτεί και έναν ορισμένο αριθμό ατόμων που θα αφιερωθούν στη λειτουργία της, με τελικό αποτέλεσμα να συγκεντρώνουν στα χέρια τους την εξουσία. Η συμπεριφορά αυτών των ελίτ, ή κυρίαρχων μειονοτήτων, στο εσωτερικό των οργανώσεων ακολουθεί μια λογική ιδιαίτερου συμφέροντος που οδηγεί στη διατήρηση ή επέκταση των προνομίων και της ισχύος τους. Στο πλαίσιο συνεπώς του αντιπροσωπευτικού συστήματος, οι ολιγαρχικές ελίτ αναπτύσσουν ιδιαίτερα συμφέροντα που τις χαρακτηρίζουν ως ομάδες και που σε ένα βαθμό τις διαφοροποιούν από εκείνους που εκπροσωπούν. Οι αναλογίες με τα αθλητικά σωματεία είναι, mutatis mutandis, ορατές, εφόσον η ανάπτυξη μιας γραφειοκρατικής δομής, δηλαδή μιας ορθολογικής, ιεραρχικά αρθρωμένης οργάνωσης, σημαίνει συνήθως την άσκηση της εξουσίας από μια ολιγάριθμη ομάδα ατόμων, η οποία ωστόσο έχει εκλεγεί με δημοκρατικές διαδικασίες από το σύνολο των μελών του συλλόγου. Δεν υπάρχει συνεπώς αμφιβολία ότι η οργάνωση των αθλητικών σωματείων είναι ολιγαρχική, αλλά θα πρέπει να μελετηθούν οι ιεραρχικές σχέσεις και οι σχέσεις εξουσίας σε πολλά επίπεδα: ενεργών και παθητικών μελών αφενός, διοικούντων και αθλουμένων αφετέρου. Δεδομένου εξάλλου ότι πρόκειται για μικρής κλίμακας οργανώσεις, με μικρό αριθμό μελών και περιορισμένη κοινωνική εμβέλεια, η έννοια της ολιγαρχικής ελίτ χάνει σε κάποιες περιπτώσεις κάθε πραγματικό αντίκρυσμα.

Η αναλογία ενεργών και παθητικών μελών είναι σημαντική για την ανάλυση της ίδιας της λειτουργίας του σωματείου και των ιεραρχικών αλλά και φιλικών σχέσεων που αναπτύσσονται στο εσωτερικό του. Τα ενεργά μέλη δεν ταυτίζονται με τα τακτικά αλλά με εκείνα από τα τακτικά μέλη που πληρώνουν τις συνδρομές τους και μετέχουν ενεργά στη σωματειακή ζωή. Κριτήριο για την ενεργό συμμετοχή μπορεί να είναι η παρουσία στις γενικές συνελεύσεις και η συμμετοχή στο διοικητικό συμβούλιο. Φαίνεται πάντως πως σε όλα τα σωματεία υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός "παθητικών" μελών, τα οποία μάλιστα υπερφαλαγγίζουν τα ενεργά. Τα σωματεία μάλλον επιδίωκαν την εγγραφή παθητικών μελών, για να συλλέγουν συνδρομές αλλά και για να δίνουν μια εικόνα ακμής και ανάπτυξης. Η ποσοτική σχέση μεταξύ ενεργών και παθητικών μελών είναι αναμφίβολα άνιση, λιγότερο ή περισσότερο δραματικά.

Η σχέση μεταξύ διοικούντων και αθλουμένων είναι η δεύτερη σημαντική παράμετρος για τη διαμόρφωση της εσωτερικής ζωής του σωματείου. Τα

————————————

κόμμα. Βλ. Robert Michels, Political Parties. A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy, Λονδίνο - Νέα Υόρκη, The Free Press, 1968 με εισαγωγή του Seymour Martin Lipset.

Σελ. 200
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/201.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

αθλητικά σωματεία, ενώ κατά μέσο όρο συγκροτούνται από νέους, διοικούνται ωστόσο από πιο ηλικιωμένους. Γενικότερα, η ομάδα που διοικεί το σωματείο αποτελείται συνήθως από άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και υψηλότερης κοινωνικής τάξης σε σχέση με τον μέσο όρο των μελών του σωματείου. Μάλιστα, έρευνες που έχουν γίνει για τα γαλλικά αθλητικά σωματεία της ίδιας περιόδου έχουν δείξει ότι η ηγεσία τους οδηγείται σταδιακά προς τη γεροντοκρατία και την αριστοκρατική φυσιογνωμία (notabilisation)122. Είναι εντούτοις πιθανό η διάκριση αυτή να ισχύει κυρίως για τα γυμναστικά σωματεία, όπου υπερισχύει η παιδαγωγική διάσταση στη δράση του συλλόγου. Αντίθετα, στα σωματεία που καλλιεργούν τα ψυχαγωγικά σπορ, η ηλικιακή και κοινωνική απόκλιση μεταξύ διοικούντων και αθλουμένων θα πρέπει να είναι μάλλον μικρότερη. Όπως γράφει ο P. Bourdieu, «τα "αστικά" σπορ, επειδή επιλέγονται κυρίως ως μέσα για τη διατήρηση της φυσικής ευεξίας και για το κοινωνικό όφελος που παρέχουν, έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό ότι απωθούν πολύ μετά τη νεανική ηλικία το χρονικό όριο εξάσκησης και ίσως μάλιστα όλο και περισσότερο σε αναλογία με το κύρος και τον κοινωνικό αποκλεισμό (όπως το γκολφ)»123. Για την περίοδο που εξετάζουμε, η δυνατότητα να ασκηθεί κάποιος στο τέννις ή το ποδήλατο ακόμη και αν έχει εγκαταλείψει προ πολλού τη νεανική ηλικία εξαίρεται ως μία από τις βασικές αρετές των δύο σπορ124.

Από την άλλη μεριά, είναι σημαντικό να διερευνηθούν τα κίνητρα της ένταξης σε ένα σωματείο, στη συγκεκριμένη περίπτωση σε ένα αθλητικό σωματείο. Στο επίπεδο των πρακτικών και των συμπεριφορών, η διάθεση ποσών από τον οικογενειακό προϋπολογισμό για τη συμμετοχή σε ένα αθλητικό σωματείο θα πρέπει να εξετασθεί μέσα στο πλαίσιο του ανερχόμενου αστικού προτύπου και των στοιχείων που το αποτελούν. Η εμφάνιση προσώπων με υψηλή κοινωνική θέση στην ηγεσία αυτών των σωματείων σημαίνει προφανώς ότι έχει αλλάξει το κοινωνικό αντίκρυσμα της σωματικής άσκησης, έτσι ώστε παρόμοιες θέσεις να αποφέρουν συμβολικές ανταμοιβές και πρόσθετο κοινωνικό κύρος στους κατόχους τους125. Υπ' αυτό το πρίσμα, η ανάλυση των μελών ενός αθλητικού σωματείου σε δύο επίπεδα, αυτό

————————————

122. P. Arnaud, "Pratiques et pratiquants: les transformations de la sociabilité sportive. L'exemple de Lyon et du département du Rhône entre 1850 et 1914", στο Ρ. Arnaud - J. Camy (εκδ.), La naissance du Mouvement Sportif Associatif en France. Sociabilités et formes de pratiques sportives, Λυόν, Presses Universitaires de Lyon, 1986, σ. 179-181.

123. P. Bourdieu, "Comment peut-on être sportif?", Questions de sociologie, Παρίσι, Minuit, 1980, σ. 192. Αντίθετα, τα λαϊκά σπορ συνδέονται με τη νεότητα.

124. Βλ. εδώ, σ. 321, 373.

125. Μεταξύ των κινήτρων εγγραφής σε ένα σωματείο (όχι αποκλειστικά αθλητικό) θα πρέπει να υπολογίσουμε και την επιθυμία διάφορων επαγγελματικών ομάδων (π.χ. δημόσιων ή ιδιωτικών υπαλλήλων) να ενισχύσουν την καριέρα τους μέσω της συναναστροφής στον ίδιο σύλλογο με άλλους που κατέχουν υψηλότερη θέση στην ιεραρχία. Βλ. και D. Lejeune, Les sociétés de géographie en France et l'expansion coloniale au XIXe siècle, Παρίσι, A. Michel, 1993, σ. 12.

Σελ. 201
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/202.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

των διοικούντων και αυτό των αθλουμένων, μπορεί να φωτίσει και τα διαφορετικά ενδεχομένως κίνητρα: την αναζήτηση της ψυχαγωγίας μέσω της άσκησης ή του κοινωνικού γοήτρου μέσω της διοίκησης του συλλόγου.

ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η ίδια η σωματειακή ζωή, η καθημερινή επαφή στο γυμναστήριο και το εντευκτήριο του σωματείου, τα δίκτυα των σχέσεων που αναπτύσσονται στο εσωτερικό του συλλόγου αλλά και σε σχέση με την ευρύτερη κοινωνία είναι δύσκολο να ανιχνευθούν μέσα από τα καταστατικά ή τους κανονισμούς που ρυθμίζουν τους τόπους και τους όρους της συνύπαρξης. Μπορούμε, βεβαίως, να επισημάνουμε τα συστατικά στοιχεία αυτού του ορθολογικού μοντέλου που επιχειρεί να κανονικοποιήσει τις ανθρώπινες σχέσεις: οι συναντήσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ. (συχνότητα και περιοδικότητα), πρόβλεψη για βιβλιοθήκες και αναγνωστήρια, λειτουργία του εντευκτηρίου και του γυμναστηρίου, διοργάνωση αγώνων, εκδρομών, χοροεσπερίδων126. Επιπλέον, το σύστημα των ποινών που εφαρμόζεται, τα παραπτώματα και η αξιολόγησή τους.

Οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες που πλαισιώνουν τις αθλητικές εκδηλώσεις -σε συνδυασμό ή μη μαζί τους- αποτελούν μια από τις σημαντικότερες ευκαιρίες για κοινωνική επαφή μεταξύ των μελών του σωματείου. Οι εκδρομές και οι χοροί συνιστούν τις δύο βασικές εκφράσεις της σωματειακής ψυχαγωγίας και κοινωνικότητας, ανεξάρτητα από το είδος και στους στόχους του σωματείου. Μάλιστα, υπάρχει ένα κοινό τυπικό, που φαίνεται πως επιβλήθηκε εθιμικά, και που καθορίζει βάσει κάποιων σιωπηλά παραδεδεγμένων κανόνων τη διάρθρωση αυτών των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.

Οι χοροεσπερίδες αποτελούν το κατεξοχήν κοσμικό γεγονός για κάθε σύλλογο, όπου μετέχουν εκτός από τα τακτικά και τα έκτακτα μέλη, πρόσωπα ενός ευρύτερου γύρω από το σωματείο φιλικού και οικογενειακού κύκλου. Η κοινωνικότητα που αναπτύσσεται σ' αυτές τις περιστάσεις διαφέρει από εκείνη που χαρακτηρίζει τις αθλητικές εκδηλώσεις, δηλαδή τους αγώνες, όπου επίσης υπάρχει εξωτερική συμμετοχή αλλά υπακούει στη σχέση δρώντων και θεατών. Ο θεσμός των χοροεσπερίδων

————————————

126. Στη Δ. Ευρώπη, γύρω στο 1830, ένα σωματείο περιλαμβάνει αίθουσα για ανάγνωση εφημερίδων, αίθουσα μπιλιάρδου, εστιατόριο και αίθουσα χορού. Βλ. Α.-Μ. Banti, "Der Verein", στο Η.-G. Haupt (εκδ.), Orte des Alltags. Miniaturen aus der europäischen Kulturgeschichte, Μόναχο, C. H. Beck, 1993, σ. 105-110. Το πρότυπο οργάνωσης του σωματείου προέρχεται από την Αγγλία και έχει κατακτήσει την ευρωπαϊκή κοινωνία ήδη από τις δεκαετίες 1820 και 1830. Στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη βρίσκει πρόσφορο έδαφος από την ανάπτυξη εκεί στους προηγούμενους αιώνες άλλων, πρόδρομων μορφών όπως π.χ. τα σαλόνια στη Γαλλία, τα αναγνωστήρια στη Γερμανία και οι ακαδημίες στην Ιταλία. Στην Ελλάδα, η εισαγωγή αυτής της μορφής κοινωνικής οργάνωσης και κοινωνικότητας αποτελεί πραγματική καινοτομία.

Σελ. 202
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/203.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

είναι κατά κανόνα ετήσιος και έχει ως στόχο την οικονομική ενίσχυση του συλλόγου ή κάποιον άλλο κοινωφελή σκοπό. Όσο μεγαλύτερη είναι η κοινωνική αίγλη ενός συλλόγου, τόσο περισσότερη επισημότητα και εξέχουσες συμμετοχές εξασφαλίζει. Ο χορός του "Παρνασσού" για παράδειγμα, που οργανώθηκε για πρώτη φορά το 1879, αναδείχθηκε σύντομα σε ένα από τα σημαντικότερα κοσμικά γεγονότα της πρωτεύουσας. Το 1889 παραβρέθηκε για πρώτη φορά ο διάδοχος Κωνσταντίνος ενώ το 1891 η πριγκήπισσα Σοφία έθεσε το χορό υπό την προστασία της. Το 1904 παραβρέθηκαν 748 άτομα και ο Γ. Σουρής έδωσε μια γλαφυρή έμμετρη περιγραφή: "Του Παρνασσού χορός τα μάλα ζωηρός"127.

Οι χοροεσπερίδες είναι, ως τα τέλη του αιώνα, ο μοναδικός σχεδόν χώρος εκδήλωσης της γυναικείας πρωτοβουλίας. Τα σωματεία αποτελούν πράγματι χώρους ανάπτυξης της ανδρικής κατεξοχήν κοινωνικότητας, εφόσον ανήκουν περισσότερο στον δημόσιο και λιγότερο στον ιδιωτικό χώρο. Είναι χαρακτηριστικό -για να επικαλεστούμε πάλι το παράδειγμα του "Παρνασσού"- ότι το 1870, μετά από μακρά και ζωηρή συζήτηση αποφασίστηκε να απαγορευτεί η "μεταξύ των μελών αυτού κατάταξις γυναικών, έστω και αν επρόκειτο περί γυναικών διασήμων επί παιδεία"128. Η εκλογή γυναικών -ως επίτιμων ωστόσο και όχι ως τακτικών μελών- τοποθετείται μόλις στα τέλη της δεκαετίας του 1880 και συνδέεται με τη συμμετοχή τους στη διοργάνωση του ετήσιου χορού. Την εποχή εκείνη άλλωστε οι γυναίκες της αστικής τάξης δραστηριοποιούνται στο χώρο της φιλανθρωπίας και της εκπαίδευσης και μέσω αυτής της οδού κατακτούν τη θέση τους στους φιλεκπαιδευτικούς, φιλολογικούς και φιλανθρωπικούς συλλόγους. Η δεύτερη οδός νομιμοποίησης της δημόσιας -και συνεπώς σωματειακής- παρουσίας τους, η εκπαίδευση, είναι και η οδός που τις οδηγεί στους αθλητικούς συλλόγους, όπου αναλαμβάνουν το έργο της σωματικής αγωγής των κοριτσιών.

Μικρότερης αίγλης συνάθροιση είναι η γιορτή της κοπής της βασιλόπιτας. Δεν γνωρίζουμε από πότε ακριβώς ξεκίνησε αυτός ο θεσμός και πότε γενικεύθηκε στους συλλόγους. Στην Ποδηλατική και Αθλητική Επιθεώρησι της Ανατολής πάντως, όπου καταγράφονται λεπτομερώς οι αθλητικές και κοινωνικές δραστηριότητες του Ποδηλατικού Συλλόγου Αθηνών, η πρώτη κοπή βασιλόπιτας αναφέρεται στα Θεοφάνεια του 1901. Η γιορτή έγινε στα γραφεία του συλλόγου αργά το βράδυ· άρχισε στις 10 μ.μ. και κράτησε ως το πρωί. Προσφέρθηκαν σάντουιτς και μπύρα129.

Η άθληση, οι αγώνες, οι ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, οι διοικητικές λειτουργίες, οι ευκαιρίες κοινωνικής επαφής διαγράφουν το πλαίσιο μιας κοινότητας που τα μέλη της είναι αλληλέγγυα. Τα ίδια τα καταστατικά ορίζουν συχνά εξαρχής με

————————————

127. Κ. Α. Βοβολίνης, ό.π., σ. 274.

128. Στο ίδιο, σ. 46.

129. ΠΑΕΑ 3 (1900-1901), σ. 40.

Σελ. 203
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/204.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

ειδικά άρθρα αυτό το πλαίσιο130. Υπάρχουν καταστατικά, ως τα τέλη του 19ου αιώνα, που εντάσσουν στους στόχους του σωματείου την "δια της ενισχύσεως των της φιλίας δεσμών... ένωσιν των μελών"131, την "αδελφικήν ένωσιν των μελών"132, την "συνάθροισιν καλών εταίρων και φίλων"133. Στο καταστατικό του Ελληνικού Αθλητικού Συλλόγου Αθηνών μάλιστα προβλέπεται η αρωγή των ευπορωτέρων υπέρ των αποροτέρων και επομένως μια αλληλεγγύη ακόμη και υλική μεταξύ των μελών134. Ο Γυμναστικός Σύλλογος "Ευρώτας", εξάλλου, που ιδρύθηκε στη Σπάρτη το 1887, επιχειρούσε, βάσει του καταστατικού του, να αναβιώσει την αρχαία κοινότητα των Σπαρτιατών με μια σειρά από διατάξεις: στις γενικές συνελεύσεις προέδρευε ο γεροντότερος, στα εταιρικά γεύματα που παρετίθεντο κατά την επέτειο του συλλόγου παρακάθονταν και τα παιδιά μέλη συνοδευόμενα από το δάσκαλό τους κ.ο.κ.135

Η αδελφότητα και η φιλία παραπέμπουν σε ένα δημοκρατικό ιδεώδες που ακολουθείται και από την αξία της ισότητας, βασικής αρχής του προτύπου οργάνωσης των σωματείων. Η κοινωνικότητα που αναπτύσσεται στα αθλητικά σωματεία στηρίζεται στην ευθύνη του πολίτη, ο οποίος ψηφίζει και εκλέγει τους αντιπροσώπους του, μετέχει ενεργά στις συλλογικές δραστηριότητες, έχει δικαιώματα και υποχρεώσεις στο πλαίσιο της ομάδας με τα μέλη της οποίας αισθάνεται αλληλέγγυος. Η συμμετοχή σε ένα σωματείο λαμβάνει συνεπώς τη μορφή μιας πραγματικής άσκησης στη δημοκρατία. Άλλωστε το ίδιο το σωματείο λειτουργεί σαν μια μικροκοινωνία που διοικείται σύμφωνα με το δημοκρατικό θεσμικό μοντέλο που περικλείει την εκτελεστική, τη νομοθετική και τη δικαστική εξουσία136. Και

————————————

130. Η δημιουργία φιλικών δεσμών μεταξύ των μελών ενός σωματείου μπορεί να θεωρηθεί αυτονόητη, η αναφορά της ωστόσο μεταξύ των στόχων ή και στον τίτλο ένας σωματείου δηλώνει την αξιολόγησή της στο πλαίσιο της νεανικής ανδρικής κοινότητας. Στις αρχές του 20ού αιώνα, αρκετά σωματεία (όχι αθλητικά) περιλαμβάνουν τη φιλία στον τίτλο τους: Φιλικός Όμιλος (1901), Φιλικός Όμιλος Ομόνοια (1903), Φιλικός Διασκεδαστικός Όμιλος η Τέρψις (1915), Φιλικός Όμιλος Δάμων και Φιντίας (1915), Φιλική Συνάντησις (1917) κ.ά. Δυστυχώς, από τη μέχρι σήμερα έρευνα μου, δεν προέκυψε κάποιο καταστατικό που θα μας πληροφορούσε και για τις δραστηριότητες αυτού του είδους σωματείων.

131. Γυμναστικός Σύλλογος Κερκύρας, 1893.

132. Σύλλογος των Πεζοπόρων ο Ευκλής, Καλαμάτα, 1894.

133. Ποδηλατικός Σύλλογος Πατρών, 1896.

134. "Αρωγή τις των ευπορωτέρων υπέρ των απορωτέρων μελών του Συλλόγου, των προφανώς αναξιοπαθούντων είνε καθήκον επιβαλλόμενον. Ενός δε μέλους πάσχοντος, συμπάσχουσιν αυτώ και τα άλλα· αποθανόντος δε μέλους τινός άπαντα τα εν Αθήναις ενδημούντα μέλη οφείλουσι να συνοδεύωσι την κηδείαν" (άρθρο 11). "Καταστατικόν του εν Αθήναις Ελληνικού Αθλητικού Συλλόγου", ΦΕΚ Α' 232, 26 Αυγ. 1886.

135. "Καταστατικόν του Γυμναστικού Συλλόγου ο Ευρώτας", ΦΕΚ Α' 76, 1 Απρ. 1887.

136. Βλ. R. Hubscher - J. Durry - Β. Jeu (εκδ.) ό.π., σ. 96. "Η αθλητική κοινωνικότητα ... θεσμοποιείται ... εγκαθιδρύοντας μεταξύ των μελών σχέσεις ιεραρχημένες που δεν στηρίζονται

Σελ. 204
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/205.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

παρόλο που στη συγκρότηση του σωματείου η προϋπάρχουσα γνωριμία, η γειτνίαση στο χώρο και η συγγενής κοινωνική προέλευση παίζουν καθοριστικό ρόλο, η αλληλεγγύη που αναπτύσσεται στο εσωτερικό του και η νομιμοφροσύνη προς την ιδιαίτερη ομάδα αποτελούν στοιχεία καινούρια με διαφορετική δυναμική μέσα στο κοινωνικό σύνολο, θα πρέπει συνεπώς να θεωρήσουμε ότι οι ευάριθμες αναφορές στη φιλία και την αλληλεγγύη στα καταστατικά των αθλητικών συλλόγων δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική τους παρουσία μεταξύ των αξιών που ενστερνίζονται όσοι επιδιώκουν την εγγραφή τους σ' αυτά.

Παρατηρούμε επίσης ότι, ενώ τα καταστατικά τηρούν μια ουδέτερη διατύπωση που επιβάλλει ο νομικός λόγος και εκ πρώτης όψεως παρουσιάζουν μια ομοιόμορφη εικόνα, δε λείπουν οι μικρές λεπτομέρειες που δείχνουν την ποικιλία των στάσεων, των εκδηλώσεων, των συμπεριφορών. Συχνά μάλιστα, ένα πιο "φλύαρο" καταστατικό μπορεί να αποκαλύψει κρυμμένες πτυχές της σωματειακής ζωής. Είναι ωστόσο αυτονόητο ότι το καταστατικό από μόνο του δεν μπορεί να αποτελέσει επαρκή πηγή για την ανάλυση της κοινωνικότητας που αναπτύσσεται στο εσωτερικό των αθλητικών σωματείων. Μια σειρά από άλλες πηγές, κυρίως τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ., η αλληλογραφία του συλλόγου, ο κατάλογος των μελών, οι ετήσιοι απολογισμοί και προϋπολογισμοί, μπορούν να φωτίσουν την κοινωνική πράξη που κατά κανόνα ξεφεύγει από τον κανονιστικό λόγο.

Η κοινωνικότητα που αναπτύσσεται μέσα σε έναν αθλητικό σύλλογο μπορεί συνεπώς να εκτιμηθεί με βάση αφενός τις δραστηριότητες του συλλόγου, τη συμμετοχή του σε δημόσιες εκδηλώσεις και την επαφή του με άλλα, αθλητικά και μη, σωματεία και αφετέρου τις εσωτερικές δραστηριότητες, αυτές που σχετίζονται με τη λειτουργία του σωματείου και τις σχέσεις των μελών μεταξύ τους. Οι μορφές της κοινωνικότητας και της σωματειακής ζωής συγκροτούν άλλωστε δίκτυα ιεραρχημένα, τα οποία χαρακτηρίζουν έναν κοινωνικό, θεσμικό ή τοπικό πυρήνα. Επιπλέον, η ίδια η σωματειακή ζωή μπορεί να ανανεώσει ή να δημιουργήσει προσωπικές σχέσεις, οικειότητα και συντροφικότητα και, επομένως, συναισθηματικούς δεσμούς εξίσου σημαντικούς για τον προσδιορισμό του ευρύτερου κοινωνικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος. Το σωματείο είναι λοιπόν ένας από τους τόπους κοινωνικής διάδρασης όπου μια ομάδα επιβεβαιώνει την κοινή της ταυτότητα. Οι σχέσεις όμως που αναπτύσσονται με σημείο αναφοράς το σωματείο διέπονται από κανόνες και τύπους και εντάσσονται σε αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε "τυπική" κοινωνικότητα, για να τη διακρίνουμε από την άτυπη, η οποία καλύπτει ένα ευρύτερο φάσμα των κοινωνικών επαφών, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο να την προσεγγίσουμε ερευνητικά. Στην ανάλυση που ακολουθεί για

————————————

πλέον στη συνήθεια ή τη σιωπηλή συμφωνία αλλά στο δίκαιο": P. Arnaud (επιμ.), Les Athlètes de la République..., ό.π., σ. 379.

Σελ. 205
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/206.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

επιμέρους αθλητικά σωματεία, η μελέτη της "τυπικής" κοινωνικότητας αρθρώνεται σε τρία επίπεδα: α') την ενδοσωματειακή κοινωνικότητα, που αναπτύσσεται στο εσωτερικό του συλλόγου, β') τη διασωματειακή κοινωνικότητα, μεταξύ ομόλογων σωματείων που μπορεί να ανήκουν τόσο στην ίδια πόλη όσο και σε άλλες, και γ' ) την ενδοαστική κοινωνικότητα, στο πλαίσιο της πόλης όπου δρα το σωματείο.

Σελ. 206
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/207.gif&w=600&h=915 32. Κουλούρη, Αθλητισμός

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

«Εδώ μάχεται η νεότης και στραταρχεί το γήρας»

Γυμναστικά και αθλητικά σωματεία

στην Αθήνα και τον Πειραιά

Σελ. 207
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/208.gif&w=600&h=915 32. Κουλούρη, Αθλητισμός

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 208
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/209.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Ο Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος, "πρύτανης" των ελληνικών γυμναστικών σωματείων

Η ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ

Μετά από κάποιες βραχύβιες απόπειρες για ίδρυση γυμναστικών σωματείων στην Αθήνα στα τέλη της δεκαετίας του 1870 1, ο Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος, που ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1891, αποτέλεσε το πρώτο βιώσιμο αθλητικό σωματείο της πρωτεύουσας. "Ο πρώτος συλλαβών την σκέψιν της ιδρύσεως αυτού" ήταν, σύμφωνα με τη μνήμη που διατήρησε ο ίδιος ο σύλλογος, ο δικηγόρος και πτυχιούχος γυμναστής Νικόλαος Κοτσελόπουλος, ο οποίος διατέλεσε και πρώτος γενικός γραμματέας2. Ο Πανελλήνιος υπήρξε από τη στιγμή της ίδρυσής του ένα αμιγώς γυμναστικό σωματείο, με σχεδόν επαγγελματική συνείδηση σχετικά με τη σωματική άσκηση. Το στοιχείο αυτό ανιχνεύεται τόσο

————————————

1. Βλ. εδώ, σ. 162-3. Η πληροφορία του Σ. Πέππα ότι ο Ι. Φωκιανός, όταν ήταν φοιτητής ακόμη (δηλ. περί τα τέλη της δεκαετίας του 1860), "ίδρυσε γυμναστικόν σύλλογον, του οποίου σκοπός ήτο η διάδοσις της γυμναστικής και η ανασύστασις των Ολυμπιακών αγώνων", δεν επιβεβαιώνεται από άλλη πηγή. Βλ. Σ. Πέππας, "Βιογραφία του Ι. Φωκιανού", στο Ιωάννης Φωκιανός 1845-1896. Αναμνηστική έκδοσις επί τη συμπληρώσει τριακονταετίας από του θανάτου του, Αθήνα, Ένωσις Γυμναστών, 1926, σ. 6.

2. Βλ. Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος, Επετηρίς 1902-1903, Αθήνα 1903, σ. 4. Η μαρτυρία αυτή, που προέρχεται από τον ίδιο τον Π.Γ.Σ. (το κείμενο έχει γραφτεί από τον Γ. Ν. Μαυράκη), είναι μάλλον εγκυρότερη από την πληροφορία του Ιω. Χρυσάφη ότι η πρωτοβουλία της ίδρυσης ανήκε στον επίσης γυμναστή Σπ. Αρβανίτη, ο οποίος πάντως συγκαταλέγεται μεταξύ των ιδρυτικών μελών. Πβ. Ιω. Χρυσάφης, Οι σύγχρονοι διεθνείς ολυμπιακοί αγώνες..., ό.π., σ. 134. Η πρώτη ομάδα των ιδρυτικών μελών αποτελούνταν, εκτός από τον Κοτσελόπουλο, από τους Αριστείδη Ιωαννίδη, Ξενοφώντα Σώχο, Ευάγγελο Μίχα, Κωνσταντίνο Νικηφοράκη, Μιχαήλ Νικητόπουλο, Σωτήριο Πέππα, Ι. Κυριάκο και Μιχαήλ Κανακάκη. Σ' αυτούς προστέθηκαν άλλοι 18, που θεωρήθηκαν επίσης ιδρυτές: Σ. Παπανδρεόπουλος, Ηλ. Παπαηλιού, Θεμ.. Καρακώστας, Κ. Αποστολόπουλος, Σπυρ. Αθανασόπουλος, Ανδρ. Τζεδάκης, Γ. Καραθάνος, Κ. Σ. Πιέτρης, Σπ. Αρβανίτης, Μιχ. Τσατσαρώνης, Δ. Μελέγκογλους, Πελοπ. Ηλιόπουλος, Ιω. Χ. Κρητικός, Ιάσων Κουρουσόπουλος, Δανιήλ Τζιώτης, Ι. Καστρωμένος, Ι. Κουμανούδης και ο Ιωάννης Φωκιανός. Βλ. Π.Γ.Σ., Επετηρίς 1902-1903, ό.π., σ. 4-5 και Πανελλήνιος Γ.Σ. 1891-1991, 100 χρόνια ελληνικός αθλητισμός, [Αθήνα 1991], σ. 21.

Σελ. 209
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/210.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

στους στόχους του σωματείου, όπως διατυπώνονται από το πρώτο καταστατικό, όσο και επιμέρους ρυθμίσεις σχετικά με τα μέλη και τη διοίκηση.

Σύμφωνα με το δεύτερο άρθρο του καταστατικού, "σκοπός του Συλλόγου είναι η εις απάσας τας κοινωνικάς τάξεις διάδοσις της Γυμναστικής και η βελτίωσις των κατ' αυτήν"3. Παρ' όλο που ο στόχος αυτός φαίνεται σχεδόν αυτονόητος για ένα γυμναστικό σωματείο, η πρόταξή του αποτελεί καινοτομία, συγκριτικά τουλάχιστον με σωματεία που είχαν ιδρυθεί σε προηγούμενα χρόνια και των οποίων γνωρίζουμε τα καταστατικά4. Κατά την πενταετία πριν από την ίδρυση του Π.Γ.Σ., τα καταστατικά των γυμναστικών συλλόγων επιμένουν -με εξαίρεση τον Γυμναστικό Σύλλογο "Ποσειδώνα" στην Κόρινθο5 - στην απόκτηση ρώμης και υγείας μέσω της σωματικής άσκησης, στη στρατιωτική προετοιμασία και την ενίσχυση του εθνικού φρονήματος. Η βελτίωση της θέσης της γυμναστικής συνεπώς υποκρύπτει, ως στόχος, τα αιτήματα μιας επαγγελματικής ομάδας που βρίσκεται τότε υπό διαμόρφωση.

Ο πρώτος πυρήνας αυτής της ομάδας, που αποτελούνταν από τους πτυχιούχους γυμναστές που υπήρχαν εκείνη την εποχή στην Αθήνα γύρω από τον Ιωάννη Φωκιανό, ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός σωματείου που θα ενίσχυε το κοινωνικό αντίκρυσμα της γυμναστικής και, κατά συνέπεια, την επαγγελματική θέση των γυμναστών. Ο Ιω. Χρυσάφης επιβεβαιώνει αυτή την υπόθεση γράφοντας ότι "αρχικός σκοπός των ιδρυτών του συλλόγου τούτου ήτο η τελειοτέρα τεχνική μόρφωσις και η προαγωγή του γυμναστικού κλάδου καθώς και η βελτίωσις της διδασκαλίας της γυμναστικής διά της ιδρύσεως ενός πλήρους και μεγαλυτέρου γυμναστηρίου και της συστάσεως εν αυτώ σχολών προς μόρφωσιν γυμναστών και γυμναστριών"6. Η σύνδεση του Π.Γ.Σ. με την εκπαίδευση εξάλλου, η οποία αντανακλούσε και τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα των ιδρυτικών μελών του, διατρέχει τόσο τα πρώτα καταστατικά όσο και τις δραστηριότητες των πρώτων χρόνων λειτουργίας του7.

————————————

3. "Καταστατικόν του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου" (20 Φεβρουαρίου 1891), ΦΕΚ183, 28 Ιουνίου 1891, σ. 674.

4. Βλ. εδώ, σ. 180,183.

5. Ο Γ.Σ. "Ποσειδών" θέτει ως σκοπό "την διάδοσιν της γυμναστικής εις τους κατοίκους της Κορινθίας και την ανανέωσιν των Ισθμίων και των Νεμέων". "Καταστατικόν του Γυμναστικού Συλλόγου Ποσειδώνος", ΦΕΚ 282, 14 Οκτωβρίου 1887, σ. 1123.

6. Ι. Χρυσάφης, Οι σύγχρονοι διεθνείς ολυμπιακοί αγώνες..., ό.π., σ. 135. Και αργότερα άλλωστε, σε μία από τις εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου του Πανελληνίου, αναφέρεται ότι οι ιδρυτές του συλλόγου είχαν εκλέξει "οι πλείστοι ως επάγγελμα την διδασκαλίαν [της γυμναστικής]": Πανελλήνιος Γ.Σ., Έκθεσις του Διοικητικού Συμβουλίου διά το έτος 1916, Αθήνα 1917, σ. 11.

7. Το έργο αυτό τα ιδρυτικά μέλη του Π.Γ.Σ. το συνδύαζαν οπωσδήποτε με την κρατική μέριμνα, εφόσον η εκπαίδευση συνολικά ελεγχόταν από το κράτος. Παρόμοια θέση διατύπωνεται 

Σελ. 210
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/211.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

Στο καταστατικό του 1891, ως μέσα επίτευξης του σκοπού του συλλόγου αναφέρονται η σύσταση γυμναστηρίων, η έκδοση συγγραμμάτων περί γυμναστικής καθώς και η "ίδρυσις των αρχαίων Ολυμπιακών αγώνων" (άρθρο 2). Στο λεπτομερέστερο δεύτερο καταστατικό, το 1892, τα μέσα αυτά αναλύονται και εμπλουτίζονται, χωρίς ωστόσο να αλλάζει η κατευθυντήρια γραμμή. Προβλέπεται τώρα η δημιουργία αφενός ενός κεντρικού γυμναστηρίου στην Αθήνα καθώς και άλλων, περιφερειακών, σε συνοικίες της πόλης. Η δράση για τη διάδοση της γυμναστικής περιλαμβάνει επιπλέον την ενθάρρυνση της δημιουργίας γυμναστικών συλλόγων σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, την έκδοση περιοδικού, την ίδρυση βιβλιοθήκης και την τέλεση Πανελληνίων αγώνων στην Αθήνα8.

Τα ίδια καταστατικά παραχωρούν επιπλέον προνομιακή θέση στους γυμναστές σε ό,τι αφορά αφενός στη σύνθεση των μελών του συλλόγου και αφετέρου στην άσκηση της διοίκησης. Το 1891, ως τακτικά μέλη του Π.Γ.Σ. αναγνωρίζονται "οι Γυμνασταί μετά την περί εγγραφής έγγραφον αίτησίν των". Για τις υπόλοιπες επαγγελματικές κατηγορίες η διαδικασία εισδοχής είναι πιο πολύπλοκη, εφόσον απαιτείται μυστική ψηφοφορία των τακτικών μελών (άρθρο 6)9. Στους γυμναστές εκχωρούνται εξάλλου τα σημαντικότερα αξιώματα της διοίκησης: "ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι, ο Γραμματεύς, ο Επόπτης των ασκήσεων και ο Έφορος των οργάνων δέον πάντως να ώσι γυμνασταί", σύμφωνα με το καταστατικό του 1891 (άρθρο 3). Το επόμενο καταστατικό είναι ελαστικότερο, ορίζοντας ότι μόνο το αξίωμα του προέδρου (έκτος βεβαίως από εκείνα του επόπτη των ασκήσεων και του εφόρου των οργάνων) πρέπει να κατέχει γυμναστής (άρθρο 3).

Φαίνεται πράγματι ότι, κατά τη διάρκεια του πρώτου ήδη χρόνου λειτουργίας του, ο Πανελλήνιος διεύρυνε τους στόχους και τις φιλοδοξίες του και ότι, χωρίς να χάσει την αρχική του φυσιογνωμία, ανοίχτηκε στην αθηναϊκή κοινωνία. Ενώ λοιπόν ξεκίνησε ως εγχείρημα μιας ομάδας δασκάλων της γυμναστικής, γρήγορα απλώθηκε σε ένα μεγάλο μέρος των μεσαίων στρωμάτων της πρωτεύουσας. Η

————————————

στη γενική συνέλευση της 21ης Δεκεμβρίου 1892: "ο Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος σκοπόν έχων συν τοις άλλοις να συνεπικουρήση τη Κυβερνήσει εις την διάπλασιν και αναμόρφωσιν των σωμάτων των Ελλήνων πολιτών, τούθ' όπερ είνε μία εκ των κυριωτέρων βάσεων παντός ευνομουμένου κράτους και το ασφαλέστατον τεκμήριον του εκπολιτισμού των εθνών...": Γ.Σ. 21 Δεκεμβρίου 1892, "Πρακτικών συνεδριών Συλλόγου Βιβλίον Β' 1892-[1912]".

8. Η αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων δεν αναφέρεται στο καταστατικό του 1892 και έχει αντικατασταθεί από τη διοργάνωση των Πανελληνίων. Άλλωστε, όπως είναι προφανές, οι Ολυμπιακοί Αγώνες που προβλέπονταν στο πρώτο καταστατικό νοούνταν ως πανελλήνιοι. "Κανονισμός του ... Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου" (29 Μαρτίου 1892), ΦΕΚ 327, 12 Σεπτεμβρίου 1892, σ. 1208 (άρθρο 2).

9. Η διάκριση αυτή δεν γίνεται πάντως από το καταστατικό του 1892, όπου είναι σαφής η διεύρυνση των στόχων και των φιλοδοξιών του σωματείου (βλ. άρθρο 17).

Σελ. 211
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/212.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

γοργή όσο και ενδιαφέρουσα αυτή εξάπλωση δεν αναγιγνώσκεται μόνο στα άρθρα του νέου καταστατικού. Μαρτυρείται από τη δημόσια παρουσία του συλλόγου και από τον αριθμό και τη σύνθεση των μελών του10.

Ο Π.Γ.Σ. θα αποτελέσει, από τη στιγμή της ίδρυσής του, τμήμα της αθηναϊκής κοινωνικής ζωής είτε μετέχοντας είτε οργανώνοντας δημόσιες εκδηλώσεις. Η μεγάλη απήχηση που είχαν οι πρώτοι αγώνες που διοργάνωσε τον Μάιο του 1891, δύο μόλις μήνες μετά την ίδρυσή του, στο Δημόσιο Κεντρικό Γυμναστήριο11 είναι αποκαλυπτική για την κοινωνική του εμβέλεια: πλην των 3.000 θεατών που προσήλθαν, τους αγώνες παρακολούθησε η βασιλική οικογένεια, ο πρωθυπουργός, μέλη της κυβέρνησης και του διπλωματικού σώματος. "Πολλοί και πολλαί εκ της εκλεκτοτέρας κοινωνίας της πρωτευούσης αλλά και εκ πάσης τάξεως παρίσταντο", σύμφωνα με την Εφημερίδα12. "Ό,τι εκλεκτόν υπάρχει εν τη ημετέρα κοινωνία", έγραφε Το Άστυ, "είτε εις τα γράμματα, είτε εις τας καλάς τέχνας, ό,τι διαπρέπει επί ωραιότητι ή πλούτω υπήρχεν εκεί"13. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν τόσο μεγάλη που, όσοι δεν είχαν εισιτήρια ώστε να μπουν στο χώρο του Γυμναστηρίου γέμισαν τους απέναντι λόφους14. Η επιτυχία του θεάματος, η παρουσία και ο έπαινος του βασιλιά, οι αλλαγές επίσης που είχαν ενδεχομένως συντελεστεί στις αντιλήψεις ως προς την αξία της σωματικής άσκησης δημιούργησαν ένα ρεύμα υπέρ του συλλόγου που οδήγησε σε αύξηση των μελών του. Ενδεικτικά των αντιδράσεων μετά τους αγώνες είναι τα όσα σημειώνει πάλι η εφημερίδα Το Άστυ: "υπέρ τους 100 εκ των διακρινομένων εν τη κοινωνία ημών εδήλωσαν ότι επιθυμούσι να εγγραφώσι μέλη του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου"15. Και πράγματι, όπως προκύπτει από τον κατάλογο

————————————

10. Ο Πανελλήνιος διαθέτει ένα πλούσιο και καλά διατηρημένο αρχείο που μας επιτρέπει μια σχετικά καλή εποπτεία της δράσης του για την περίοδο που μας ενδιαφέρει. Ειδικότερα, η ανάλυση που ακολουθεί έχει στηριχθεί στο ακόλουθο αρχειακό υλικό: το Μητρώο των μελών (1891-1899), τα πρακτικά της Γ.Σ. (1892-1922) και του Δ.Σ. (1891-1922), τις Εκθέσεις των εξελεγκτικών επιτροπών και των απερχόμενων διοικητικών συμβουλίων, φακέλους με αλληλογραφία και άλλα έγγραφα, τα οποία δεν είναι εντούτοις ταξινομημένα.

11. Ο Π.Γ.Σ. φιλοξενήθηκε στο Δημόσιο Κεντρικό Γυμναστήριο επί μια τετραετία, έως ότου απέκτησε το δικό του γυμναστήριο.

12. "Οι γυμναστικοί αγώνες", Εφημερίς, 31 Μαΐου 1891. Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, "αι κυρίαι αποτελούσι σημαντικόν αριθμόν", ενώ σύμφωνα με ομότιτλο άρθρο της ίδιας εφημερίδας την επόμενη μέρα, υπερτερούσε μεταξύ των θεατών "'ίσως και κατά τον αριθμόν το ωραίον φύλον, το μη γυμναζόμενον συνήθως, επευφημούν όμως και σπουδαίως εμψυχούν τους γυμναστάς". Αθλοθέτες των αγώνων ήταν, μεταξύ άλλων, ο σύλλογος Παρνασσός, ο Ε. Εμπειρίκος, ο Κ. Κουμπάρης, ο Αλ. Πάλλης, ο Μανουήλ Ράλλης. Βλ. Ιω. Χρυσάφης, Οι σύγχρονοι διεθνείς..., ό.π., σ. 136.

13. εφ. Το Άστυ, 1 Ιουνίου 1891.

14. Στο ίδιο.

15. Στο ίδιο. Και ο δήμαρχος Αθηναίων Τιμολέων Φιλήμων έστειλε, αμέσως μετά τους

Σελ. 212
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/213.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

των μελών, τον επόμενο μήνα από τους αγώνες γράφτηκαν στον Π.Γ.Σ. 83 νέα μέλη16 (πβ. και Πίνακα 1).

Η απήχηση των αγώνων υπήρξε, στην ουσία, προσωπική επιτυχία του προέδρου του Π.Γ.Σ., Ιωάννη Φωκιανού, ο οποίος από μια εικοσαετία ήδη17 πρωταγωνιστούσε στην κίνηση για τη διάδοση της γυμναστικής. Ο Φωκιανός το 1891 ήταν 46 χρόνων και για τους περισσότερους από τα ιδρυτικά μέλη του Π.Γ.Σ. είχε υπάρξει δάσκαλος, από τη θέση του διευθυντή του Δημόσιου Γυμναστηρίου και των βραχύβιων σχολών γυμναστικής18. Ο ζήλος του για τη γυμναστική, από τον καιρό που ήταν φοιτητής της Φυσικομαθηματικής, του χάρισε τον τίτλο του "πατέρα της Γυμναστικής", σε αναλογία με τον χαρακτηρισμό που είχε αποδοθεί στον Jahn από τους Γερμανούς19. Η τελευταία τριακονταετία του αιώνα σφραγίστηκε πράγματι από τη δράση του Φωκιανού, του οποίου η προσωπικότητα και οι επιλογές έδωσαν και το στίγμα της αθλητικής κίνησης, αφενός με την εκπαίδευση γυμναστών και αφετέρου με τη διοργάνωση αγώνων. Η τάση αυτή χαρακτηρίζει κατεξοχήν τον Πανελλήνιο Γ.Σ. αλλά και μια μεγάλη ομάδα σωματείων που ιδρύονται κυρίως λίγο πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896. Τα σωματεία αυτά καλλιεργούν τον κλασικό αθλητισμό και τη γυμναστική και διακρίνονται από την ομάδα των σωματείων που καλλιεργούν τα σπορ και στοχεύουν στην ψυχαγωγία των μελών τους. Ο Πανελλήνιος αποτελεί εξέχον παράδειγμα της πρώτης ομάδας με τρία βασικά στοιχεία της δράσης του: τη διοργάνωση αγώνων, την ίδρυση γυμναστηρίου και την ίδρυση σχολών γυμναστών.

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΟΦΙΛΟΙ

Οι πρώτοι αγώνες των οποίων τη διοργάνωση είχε αναλάβει ο Ιω. Φωκιανός ήταν τα Ολύμπια του 1875, που γνώρισαν ωστόσο παταγώδη αποτυχία, 

————————————

αγώνες, συγχαρητήρια επιστολή στον Φωκιανό (πβ. "Η Γυμναστική εν Ελλάδι", Εφημερίς, 6 Ιουνίου 1891, όπου και η επιστολή). Ο Χρυσάφης σχολιάζει ωστόσο πικρόχολα ότι όλα αυτά έμειναν στα λόγια και, παρά τον αρχικό ενθουσιασμό, καμία πρωτοβουλία υπέρ της γυμναστικής δεν ανέλαβε το κράτος. Ι. Χρυσάφης, Οι σύγχρονοι διεθνείς..., ό.π., σ. 138.

16. Συνολικά, το 1891 γράφτηκαν στον Π.Γ.Σ. 373 τακτικά μέλη. Σχεδόν όλοι ωστόσο από εκείνους που γράφτηκαν ως μέλη τον Ιούνιο 1891, διαγράφηκαν ένα χρόνο μετά επειδή δεν είχαν πληρώσει τη συνδρομή τους. Επρόκειτο συνεπώς για ένα ενδιαφέρον εντελώς συγκυριακό. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από το "Μητρώον του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου ιδρυθέντος τη 10η Φεβρουαρίου 1891", που βρίσκεται στα αρχεία του συλλόγου.

17. Ο Φωκιανός ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του ως γυμναστής το 1868, όταν διορίστηκε δάσκαλος της γυμναστικής στο Δημόσιο Γυμναστήριο της Αθήνας. Σ. Πέππας, "Βιογραφία Ι. Φωκιανού", ό.π., σ. 6.

18. Βλ. εδώ, σ. 59.

19. εφ. Ακρόπολις, 6 Μαΐου 1896, και Άστυ, 7 Μαΐου 1896, στο Ιωάννης Φωκιανός..., ό.π., σ. 27, 29, 32.

Σελ. 213
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/214.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

εξαναγκάζοντας τον Φωκιανό σε παραίτηση20. Ο ίδιος οργάνωσε, εξάλλου, με δική του πρωτοβουλία τους αγώνες των Ολυμπίων του 1888, μετά την εγκατάλειψη της διοργάνωσης του αθλητικού μέρους από την Επιτροπή των Ολυμπίων. Οι αγώνες αυτοί έγιναν τον Μάιο του 1889 στο Δημόσιο Γυμναστήριο και είχαν περισσότερο τη μορφή εσωτερικών αγώνων μεταξύ εκείνων που ήδη ασκούνταν στο Γυμναστήριο υπό την καθοδήγηση του Φωκιανού21. Με τον ίδιο χαρακτήρα, ως ετήσιος πλέον θεσμός, οι αγώνες του Δημόσιου Γυμναστηρίου επαναλήφθηκαν την επόμενη χρονιά με συμμετοχή μάλιστα των ίδιων ακριβώς αθλητών, εκτός από ελάχιστους νέους.

Οι αγώνες, συνεπώς, που οργανώθηκαν το 1891 από τον Πανελλήνιο Γ.Σ., υπό την προεδρία του Φωκιανού, ήταν στην ουσία οι τρίτοι ετήσιοι αθλητικοί αγώνες στην Αθήνα και θα πρέπει να αντιμετωπισθούν μάλλον ως συνέχεια εκείνων παρά ως ένας νέος θεσμός που εγκαινιάζεται με την ίδρυση του νέου συλλόγου. Όσο ήταν πρόεδρος ο Φωκιανός -μέχρι το θάνατό του το 1896-, οι αγώνες αποτελούσαν βασικό στοιχείο της δράσης του Π.Γ.Σ. Τα καταστατικά του 1892 και του 1894 περιέχουν ειδικά άρθρα για τους αγώνες, οι οποίοι προβλέπεται να τελούνται ανά τετραετία22.

Η επιμονή του Φωκιανού στην προτεραιότητα των αγώνων μεταξύ των στόχων του Π.Γ.Σ. οδήγησε σε εσωτερική σύγκρουση και διάσπαση του σωματείου από την οποία προήλθε ο Εθνικός Γ.Σ.23 Με την αποχώρηση των μελών που διαφωνούσαν με τη διοργάνωση αγώνων και αντιπρότειναν την ίδρυση γυμναστηρίου, στον Π.Γ.Σ. παρέμεινε η ομάδα των "αγωνοφίλων", γεγονός που καθόριζε την κατανομή των δαπανών του ετήσιου προϋπολογισμού. Για να γίνουν οι αγώνες του 1891 είχαν άλλωστε δαπανηθεί όλα τα αποθέματα του ταμείου, ενώ για τους επόμενους αγώνες ο ίδιος Ο Φωκιανός θα δανείσει τον σύλλογο24.

Οι επόμενοι αγώνες θα γίνουν το 1893, τον μήνα Μάιο, όπως είχε καθιερωθεί ήδη από τους αγώνες του 1889, με επιτυχία ανάλογη με τους πρώτους αγώνες του Π.Γ.Σ., το 1891. Παρέστησαν και πάλι οι βασιλείς, μέλη του διπλωματικού σώματος και του υπουργικού συμβουλίου -μεταξύ των οποίων και ο γνωστός για το ενδιαφέρον του για τη γυμναστική, υπουργός παιδείας Αθ. Ευταξίας. Οι αγώνες διήρκεσαν δύο μέρες και περιλάμβαναν, εκτός από το αγωνιστικό μέρος, και γυμναστικές επιδείξεις ιδιωτικών και δημόσιων σχολείων της πρωτεύουσας.

————————————

20. Βλ. εδώ, σ. 91-92.

21. Βλ. εδώ, σ. 89.

22. "Κανονισμός...", 29 Μαρτίου 1892, ό.π., άρθρο 27 και "Κανονισμός", άρθρο 23, Γ.Σ. 7 Μαρτίου 1894, "Πρακτικά συνεδριών Συλλόγου...", ό.π.

23. Βλ. εδώ, σ. 261-4.

24. Τον Απρίλιο του 1892 ο Π.Γ.Σ. παρουσιάζεται να χρωστάει 2.204 δρχ. στον Φωκιανό. Δ.Σ. 28 Απριλίου 1892.

Σελ. 214
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Αθλητισμός και όψεις της αστικής κοινωνικότητας
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 195
  32. Κουλούρη, Αθλητισμός

  κατεύθυνση θα πρέπει να επισημανθεί. Το κλέος των προγόνων, το παράδειγμά τους, η πίστη στην αποτελεσματικότητα της μίμησης της κλασικής αρχαιότητας, η απόδειξη της συνέχειας, όλα συμπυκνώνονται στην αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Δεν είναι λοιπόν παράξενο, όπως ήδη διαπιστώσαμε, ότι τα περισσότερα από τα σωματεία αυτά που ιδρύονται πριν και κατά το 1896 έχουν γυμναστικό και όχι αθλητικό χαρακτήρα. Δεν είναι επίσης τυχαίο ότι κατά κανόνα επιλέγουν μεταξύ των βασικών τους ενασχολήσεων, εκτός από τη γυμναστική, τη σκοποβολή, την ξιφασκία, την πεζοπορία. Συγκεκριμένα, 33 από τα 58 σωματεία της περιόδου 1886-1899 των οποίων έχει βρεθεί το καταστατικό περιλαμβάνουν τη γυμναστική στις δραστηριότητές τους και 21 τη σκοποβολή. Η επιλογή αυτή συνάδει βεβαίως με τα ιδεολογήματα του κλασικού ιδεώδους και της στρατιωτικής προετοιμασίας του έθνους, που διακρίνουν τους στόχους των σωματείων. Ως προς τα υπόλοιπα αθλήματα, παρατηρούμε ότι επιλέγονται σπορ που στοχεύουν στην ατομική και όχι στην ομαδική άσκηση, στοιχείο που θα μπορούσε να συνδυαστεί με τη διαπίστωση του Günther Lüschen ότι τα αστικά στρώματα προτιμούν σπορ που δίνουν έμφαση περισσότερο στη σωματική βελτίωση παρά στο παιχνίδι104. Μένει να επιβεβαιωθεί ότι όντως τα σωματεία αυτά συγκροτούνται από τα αστικά μάλλον παρά από τα λαϊκά στρώματα105.

  Η κοινωνική ταυτότητα του σωματείου προσδιορίζεται και διαφυλάσσεται μέσω των μηχανισμών επιλογής των μελών του: προϋποθέσεις για να γίνει κάποιος μέλος (μόρφωση, επαγγελματική ιδιότητα, κόστος εγγραφής και συνδρομής). Ενδεικτικά στο καταστατικό του Πειραϊκού Συνδέσμου το 1902 ορίζεται ότι "τακτικά μέλη εκλέγονται οι έχοντες αρκούσαν κοινωνικήν υπόληψιν και μόρφωσιν πνευματικήν"106. Το σωματείο δομείται συνεπώς με βάση τον 

  ————————————

  104. Βλ. Α. Λιάκος, Οι νεανικές οργανώσεις..., ό.π., σ. 46.

  105. Η αντιπαράθεση ατομικών και ομαδικών σπορ βασίζεται, σύμφωνα με τη δομολειτουργική ανάλυση του G. Lüschen, στις εξαρτήσεις μεταξύ κοινωνικο-πολιτισμικών συστημάτων: το σύστημα των σπορ εξαρτάται από το βιομηχανικό, τεχνολογικό, προτεσταντικό σύστημα, το οποίο με τη σειρά του αποτελεί επιμέρους έκφραση ενός γενικότερου συστήματος που προσδιορίζεται από τις αξίες της επίδοσης, της συλλογικότητας και της άσκησης εξουσίας. G. Lüschen, "The interdependance of sport and culture", στο J. W. Loy - G. S. Kenyon - B. D. McPherson, Sport, culture and society: a reader in the sociology of sport, Φιλαδέλφεια, Lea and Febiger, 1981, σ. 287-295. Η ιστορική ανάλυση, ωστόσο, δε φαίνεται να επιβεβαιώνει το σχήμα του Lüschen παρά μόνο στο βαθμό που τα σπορ τα οποία προτιμούν τα αστικά στρώματα εναρμονίζονται πράγματι με τις αξίες της επίδοσης και του ατομικισμού, κυρίαρχες αξίες της αστικής ηθικής.

  106. Καταστατικόν του Πειραϊκού Συνδέσμου, Αθήνα 1903, άρθρο 5 (το καταστατικό συντάχθηκε στις 29 Απριλίου 1902 και εγκρίθηκε με το Β.Δ. της 12ης Φεβρουαρίου 1903). Καθαρά επιλεκτικός ήταν επίσης στην Κωνσταντινούπολη ο χαρακτήρας σωματείων όπως ο σύλλογος αντισφαίρισης, οι σύλλογοι ιστιοπλοΐας και πόλο και ο κυνηγετικός όμιλος. Βλ. Χ. Εξερτζόγλου, Εθνική ταυτότητα..., ό.π., σ. 61. Για τη Θεσσαλονίκη, βλ. αντίστοιχα Méropi Anastassiadou, "Sports d'élite et élites sportives à Salonique au tournant du siècle", στο Fr.