Error(s) found: '2'

+ Unable to change databases. Unknown database 'iaennew'.
+ Unable to perform the query SELECT * FROM keywords_description WHERE (language_id = ''). No database selected.
TEXT_VISIBLE_PAGES 238-257 TEXT_OF 450
TEXT_PREVIOUS_20
TEXT_CURRENT_PAGE
TEXT_NEXT_20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/238.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

Αλλά τελικά η μεγάλη απόσταση που χωρίζει τα εγγραφέντα από τα ενεργά μέλη οδηγεί στην υπόθεση ότι λίγοι έκαναν χώρο της κοινωνικής τους επαφής το αθλητικό σωματείο. Αυτοί οι λίγοι ωστόσο συνδέθηκαν μεταξύ τους και λειτούργησαν με όρους σχεδόν οικογενειακών δεσμών, όπως αφήνουν να διαφανεί, πολύ αργότερα ωστόσο, τα γράμματα που στέλνουν στρατιώτες μέλη του Π.Γ.Σ. από το μέτωπο της Μικρασίας αλλά και οι απολογιστικές εκθέσεις των διοικητικών συμβουλίων. Το 1919, σε μια ανασκόπηση της δράσης του συλλόγου, σημειώνεται:

"Οι αθληταί τότε [πρώτη πενταετία] δεν προσήρχοντο εις το Γυμναστήριο μόνον όπως ασκηθώσι καθ' ωρισμένας ώρας, αλλά διήγον εν αυτώ όλην σχεδόν την ημέραν και συνεδέοντο προς τον Σύλλογον διά της στοργής, ην ησθάνοντο προς τον ίδιον αυτών οίκον"103.

Αν η πληροφορία αυτή θεωρηθεί ακριβής, τότε θα πρέπει να υποθέσουμε ότι οι αθλητές κατεξοχήν έβρισκαν στο σωματείο ένα χώρο υποδοχής που αντιστοιχούσε -ή και υποκαθιστούσε ενδεχομένως- την οικογένεια και το σπίτι. Σ' αυτό το χώρο οι δεσμοί αναπτύσσονταν γύρω από μια διαχωριστική γραμμή, εκείνη που χώριζε τη διοίκηση από τους αθλούμενους. Και επειδή αυτή η γραμμή διέκρινε δύο ιεραρχημένα επίπεδα, οι δεσμοί προσδιορίζονταν από τη σχέση διοικούντων και διοικούμενων. Γι' αυτό ίσως, με όρους "στοργής", εκφραζόταν μια πατρική σχέση - του Δ.Σ. προς τους αθλητές του συλλόγου.

Με την αλλαγή της πολιτικής του συλλόγου εξάλλου μετά το 1899 και τον προσανατολισμό του προς την προετοιμασία αθλητών που θα του χάριζαν νίκες στους ελληνικούς και τους διεθνείς στίβους, υπήρξε μια πολιτική εύνοιας προς τους αθλητές, η οποία διατυπώνεται με σαφήνεια στα καταστατικά. Ήδη το 1900 προβλέπεται η ελάττωση της συνδρομής των αθλητών ή και η πλήρης απαλλαγή τους με απόφαση του Δ.Σ.104. Το 1912, οι αθλητές απαλλάσσονται εξαρχής από οποιαδήποτε καταβολή συνδρομής. Στους "διαπρέψαντας εις επισήμους αγώνας, τιμής ένεκα" δίνεται επίσης η δυνατότητα να μεταπηδήσουν στην κατηγορία των τακτικών ή παρέδρων μελών χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν εγγραφή ή συνδρομή105.

————————————

Camy (εκδ.), La naissance du Mouvement Sportif Associatif en France. Sociabilités et formes des pratiques sportives, Λυόν 1986, σ. 185.

103. Έκθεσις ... 1918, ό.π., σ. 9. Και το 1923 διατυπώνονται παρόμοιες παρατηρήσεις για την πρώτη εποχή δράσης του συλλόγου ως προς "τον αδελφικόν δεσμόν όστις συνήνου τους υπέρ αυτού εργαζομένους, την αφοσίωσιν ην ησθάνοντο οι αθληταί, την αυτοθυσίαν μέχρις της οποίας έφθανον ούτοι πολλάκις": Έκθεσις ... 1922, ό.π., σ. 4.

104. Καταστατικόν..., ό.π., άρθρο 21, παρ. 2.

105. Καταστατικόν..., ό.π., άρθρο 23. Ως παράδειγμα αλληλεγγύης μπορεί να αναφερθεί η απόφαση του Δ.Σ. (συνεδρίαση 20 Δεκ. 1918) να προσφέρει χρηματική ενίσχυση 50 δρχ. προς

TEXT_PAGE_SHORT238
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/239.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

Οι ρυθμίσεις αυτές ευνοούσαν, όπως είναι φυσικό, την εγγραφή ενός σημαντικού αριθμού αθλητών στον Πανελλήνιο, εφόσον η αθλητική επίδοση και η αγάπη για τη σωματική άσκηση αρκούσαν για να γραφτεί κάποιος στο σύλλογο ως "ενεργό μέλος". Η σημαντική, όπως φαίνεται, αύξηση του αριθμού των αθλητών συντέλεσε στο να γίνει καθοριστική και η παρουσία τους για την καθημερινή ζωή του σωματείου. Αν λάβουμε, για παράδειγμα, υπόψη μας το γεγονός ότι τα χρόνια 1907-1908 ο αριθμός των αθλητών είναι διπλάσιος από εκείνον των τακτικών μελών (βλ. Πίνακα 2), μπορούμε να σταθμίσουμε και το βάρος τους στη σωματειακή ζωή.

Οι αθλητές, τα πρώτα τουλάχιστον χρόνια ή και γενικότερα κατά τις περιόδους ακμής του συλλόγου, φαίνεται πως πήγαιναν καθημερινά και για πολλές ώρες στο γυμναστήριο. Δε συνέβαινε όμως το ίδιο με τα τακτικά μέλη. Η συχνότητα των επαφών μεταξύ των τακτικών μελών ακολουθεί το δικό της ημερολόγιο. Οι μεν γενικές συνελεύσεις από το 1894 ορίζονται σε 3 και από το 1900 σε 2 το χρόνο, το μήνα Μάρτιο. Στα χρόνια 1891-1894, που δεν υπάρχει τέτοιος όρος στο καταστατικό, καταγράφονται 59 συνεδριάσεις, δηλ. κατά μέσο όρο περίπου μία Γ.Σ. το μήνα. Οι συναντήσεις τα πρώτα χρόνια, ως το 1894, γίνονταν συνήθως περί τις 9 μ.μ. και διαρκούσαν κάποιες φορές και μετά τα μεσάνυχτα. Στη συνέχεια, οι συνελεύσεις γίνονται πρωί, περί τις 10 π.μ. όταν είναι Κυριακή, και απόγευμα (4 μ.μ. ή 6. μ.μ.) όταν είναι Σάββατο106.

Η συχνότητα των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου δεν ακολουθεί ανάλογους ρυθμούς. Από το 1892 ως το 1922 έγιναν 365 συνεδριάσεις, δηλ. κατά μέσο όρο 12 το χρόνο107, με σημαντικές ωστόσο διακυμάνσεις, από 5 και 6 το χρόνο (1897 και 1908 αντίστοιχα) έως 25 (1902)108. Οι συναντήσεις γίνονταν επίσης το βράδυ (περί τις 7 μ.μ. - 9. μ.μ.) αλλά και νωρίς το απόγευμα (4.30 - 5 μ.μ.) και διαρκούσαν 2 ώρες περίπου. Φαίνεται πως η εποχή του χρόνου δεν επηρεάζει την ώρα έναρξης των συναντήσεων.

Υπάρχει επομένως μια περιοδικότητα επαφών, που επιβάλλεται από τη λειτουργία των οργάνων του συλλόγου αλλά και από τις εορτές, τις τελετές, τις εκδρομές κλπ. όπου τα τακτικά μέλη υποχρεούνται να μετάσχουν. Ο ελεύθερος χρόνος που διατίθεται για τη συμμετοχή στη σωματειακή ζωή είναι συνήθως

————————————

τον παλαιό αθλητή του Π.Γ.Σ. Δημ. Νομικό που έπασχε από φυματίωση. Από τη συνδρομή των τακτικών μελών που κλήθηκαν να συνεισφέρουν συλλέχθηκαν εξάλλου 185 δρχ. (Δ.Σ. 24 Ιαν. 1919).

106. Κάποιες συνεδριάσεις της Γ.Σ. ήταν επίσης βραδυνές (6.30-7 μ.μ.) αλλά δεν γνωρίζουμε τη μέρα της εβδομάδας.

107. Όλα τα καταστατικά, εκτός από εκείνο του 1894, όριζαν ότι έπρεπε να γίνεται μία τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. κάθε μήνα.

108. Ο ιδιαίτερα υψηλός αριθμός των συνεδριάσεων του Δ.Σ. το 1902 οφείλεται στην αποχώρηση, εκείνη τη χρονιά, του Πανελληνίου από τον Σ.Ε.Α.Γ.Σ.

TEXT_PAGE_SHORT239
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/240.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου (1892-1922)

Έτος

Δ.Σ./έτος

Έτος

Δ.Σ./έτος

Έτος

Δ.Σ./έτος

1892

7

1903

13

1914

10

1893

15

1904

10

1915

13

1894

18

1905

13

1916

13

1895

10

1906

11

1917

12

1896

8

1907

10

1918

13

1897

5

1908

6

1919

15

1898

7

1909

7

1920

14

1899

15

1910

7

1921

16

1900

19

1911

8

1922

10

1901

19

1912

9

1902

25

1913

7

βραδυνός και μεσημεριανός αλλά και τα πρωινά της Κυριακής. Παρόλο που η Κυριακή αργία θα καθιερωθεί το 1909 στην Αθήνα109, φαίνεται πως οι επαγγελματικές υποχρεώσεις των μελών του Π.Γ.Σ. τους παρείχαν ελεύθερο χρόνο το πρωινό της Κυριακής αλλά και το απόγευμα του Σαββάτου. Για τις υπόλοιπες μέρες, είναι γνωστό πως υπήρχαν μεσημβρινές διακοπές σε όλα τα επαγγέλματα πριν από τη νομοθετική ρύθμιση του καθημερινού ωραρίου εργασίας που έγινε το 1911.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ενασχόληση με το σύλλογο και η σωματειακή ζωή καλύπτουν μέρος του ελεύθερου χρόνου των μελών, γεγονός για το οποίο και οι ίδιοι έχουν πλήρη συνείδηση. Παρόλο που δεν είμαστε ακόμη σε θέση να γνωρίζουμε από πότε ακριβώς η έννοια του ελεύθερου χρόνου αποκτά στην Ελλάδα το περιεχόμενο που έχει στις δυτικές βιομηχανικές κοινωνίες, είναι ενδεικτική η παρατήρηση του απερχόμενου Δ.Σ. του 1922 για το "ενδιαφέρον μεθ' ου ευργάζοντο οι διοικούντες αυτόν [τον Π.Γ.Σ.] θυσιάζοντες όχι μόνον τας ώρας της σχολής των, αλλ' αυτάς τας ώρας ας απήτουν αι επαγγελματικαί αυτών ασχολίαι"110.

Ο ελεύθερος χρόνος δεν διατίθετο μόνο για τις διοικητικές λειτουργίες του συλλόγου ή για τη σωματική άσκηση. Όπως όλα τα σωματεία, ο Πανελλήνιος είχε το καφενείο του111, όπου τα μέλη μπορούσαν να συναναστραφούν, να 

————————————

109. Βλ. "Περί αναδημοσιεύσεως εις έν ενιαίον κείμενον των νόμων περί Κυριακής αναπαύσεως", ΦΕΚ Α΄ 92,12 Απριλίου 1914.

110. Έκθεσις ... 1922, ό.π., σ. 4.

111. Δ.Σ. 26 Ιουνίου 1896 και Δ.Σ. 2 Αυγούστου 1900.

TEXT_PAGE_SHORT240
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/241.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

συζητήσουν και να καπνίσουν112. Ταυτόχρονα οργάνωνε εκδηλώσεις τόσο αθλητικές όσο και απλώς ψυχαγωγικές, όπου μετείχαν τα μέλη αλλά και οι οικογένειες τους καθώς και μέλη άλλων σωματείων.

Οι αγώνες ήταν η πρώτη ευκαιρία για συλλογική συνύπαρξη και ψυχαγωγία, από το στίβο ή τις κερκίδες. Οι αγώνες εξάλλου δίνουν τη δυνατότητα για τη δημόσια προβολή της σωματειακής ταυτότητας και τη συγκινησιακή συμμετοχή στην κοινότητα που συγκροτεί ο σύλλογος.

«Η προς τον Σύλλογον αγάπη των αθλητών και των μελών αυτού [...] μετέδιδε κατά τους αγώνας ζωηρότητα και ενθουσιασμόν εις πάντας τους θεατάς και από της στιγμής καθ' ην η φάλαγξ των αθλητών εισήρχετο εις το Στάδιον, προπορευομένων των ημετέρων, με την σημαίαν του Συλλόγου αναπεπταμένην, μέχρι της απονομής της Νίκης εις τον Πρόεδρον, αι ζητωκραυγαί υπέρ του "Πανελληνίου", τα χειροκροτήματα μεθ' εκάστην επιτυχίαν, ο κυματισμός εκατοντάδων σημαιών με το σύμβολον του Συλλόγου, τον Δισκοβόλον, παρείχον συγκινήσεις ανεξαλείπτους από της μνήμης όλων όσοι παρέστησαν εκεί»113.

"Αι αθλητικαί αύται πανηγύρεις"114 ακολουθούνται συχνά από εσπερινές εκδηλώσεις: θεατρικές παραστάσεις και παράθεση γεύματος προς τιμήν εκείνων που μετείχαν, κυρίως εφόσον πρόκειται για αγώνες όπου ο Πανελλήνιος ήταν ο διοργανωτής και οικοδεσπότης115. Θεατρικές παραστάσεις δίνονται επίσης για την οικονομική ενίσχυση του συλλόγου. Το 1894, για παράδειγμα, ο θίασος "η Πρόοδος" του Μιχ. Λάμπρου και ο θίασος του Κοτοπούλη προσφέρονται να δώσουν "ευεργετικήν παράστασιν" υπέρ του Πανελληνίου116. Με γεύμα στο ξενοδοχείο "Μινέρβα" γιορτάζονται επίσης το 1901 τα δέκα χρόνια του συλλόγου117.

Οι εκδρομές είναι ένας συνηθισμένος τρόπος αναψυχής για τα μέλη όλων των κατηγοριών σωματείων118. Ο Πανελλήνιος δεν διατηρεί τμήμα πεζοποριών και

————————————

112. "Εις πάντας άνευ εξαιρέσεως απαγορεύεται το κάπνισμα εν τω χώρω του Γυμναστηρίου. Οι βουλόμενοι να καπνίσωσιν οφείλουσι να μεταβαίνωσι προς τούτο εις το εν τω Γυμναστηρίω διαμέρισμα του καφφείου. Εις τους μαθητάς πάντως των σχολείων απαγορεύεται απολύτως το καπνίζειν": Κανονισμός του εν Αθήναις Κεντρικού Γυμναστηρίου του υπό προστάτη τη Α.Β.Υ. τω Διαδόχω Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου, Αθήνα 1894, άρθρο 24.

113. Έκθεσις ... 1916, ό.π., σ. 13. Για το βραβείο της Νίκης, βλ. εδώ, σ. 125.

114. Επετηρίς 1902-1903, ό.π., σ. 29.

115. Μετά το τέλος των "Σωτηρίων" του 1902, δόθηκε τιμητική παράσταση στο Δημοτικό θέατρο από τη Νέα Σκηνή και παρατέθηκε γεύμα στο ξενοδοχείο "Σπλέντιτ". Στο ίδιο. Με γεύμα, εξάλλου, τίμησε ο Π.Γ.Σ. τους αθλητές του που του χάρισαν την πρώτη νίκη στους Πανελλήνιους αγώνες του 1905 (Δ.Σ. 9 Μαΐου 1905) καθώς και τους ολυμπιονίκες αθλητές του στη Μεσολυμπιάδα του 1906 (Δ.Σ. 24 Μαΐου 1906).

116. Δ.Σ. 13 Οκτωβρίου 1894 και Δ.Σ. 17 Οκτωβρίου 1894.

117. Δ.Σ. 24 Ιανουαρίου 1901. Στο γεύμα παρακάθησαν 50 μέλη του Π.Γ.Σ., δημοσιογράφοι, ο πρόεδρος του Σ.Ε.Α.Γ.Σ. Σπ. Λάμπρος, ο νομάρχης Αττικής, ο υπουργός Παιδείας Σ. Στάης. Περιγραφή του γεύματος, βλ. στις εφ. Ακρόπολις, 31 Ιαν. 1901, Σκριπ, 31 Ιαν. 1901, Νεολόγος Κων/πόλεως, 31 Ιαν. 1901.

118. Βλ. εδώ, σ. 359-60.

TEXT_PAGE_SHORT241
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/242.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

οπωσδήποτε η αντίληψη που έχει για τη σωματική άσκηση είναι διαφορετική από εκείνη των ποδηλατικών π.χ. και πεζοπορικών η και κυνηγετικών σωματείων. Οι εκδρομές λοιπόν που διοργανώνει έχουν κυρίως ψυχαγωγικά χαρακτήρα χωρίς εντούτοις να αποκλείεται και η σωματική άσκηση. Στο πλαίσιο των εκδρομών, διεξάγονται "αθλητικαί παιδιαί", υπό τη διεύθυνση και επίβλεψη του αρχηγού των εκδρομών, μέλους του Δ.Σ. με διακεκριμένες αρμοδιότητες μόνο για τα χρόνια 1900-1912. Οι εκδρομές στοχεύουν επιπλέον στη σύσφιγξη των "μεταξύ των συναδέλφων σχέσεων"119 στον ύπαιθρο χώρο, όπου εγκαταλείπουν "επί μίαν ημέραν την πνιγηράν των καφφενείων ατμόσφαιραν και τας κονιοβριθείς οδούς του άστεος"120. Για την περίοδο που εξετάζουμε, στα πρακτικά και τις απολογιστικές εκθέσεις του Δ.Σ. αναφέρονται ωστόσο μόλις επτά εκδρομές: το 1893 στον Άγιο Κοσμά, το 1896 στο Πέραμα Σαλαμίνας, το 1900 στην Κηφισιά, το 1903 στο Δαφνί και την Αγία Παρασκευή, το 1916 πάλι στην Αγία Παρασκευή και το 1919 στο Γαλάτσι121.

Ανεξάρτητα από τις περιοδικές ή συγκυριακές εκδηλώσεις, ο Πανελλήνιος έχει το δικό του εορτολόγιο, βάσει του οποίου το γυμναστήριο παραμένει κλειστό και ο σύλλογος αργεί. Το εορτολόγιο αυτό περιλαμβάνει τις κύριες θρησκευτικές εορτές του χρόνου122, τις Κυριακές και την επίσημη εορτή του συλλόγου, που είναι η εορτή του Αγίου Γεωργίου, γνωστού "αθλητικού" αγίου123.

Το εορτολόγιο αυτό αλλά κυρίως η αργία του γυμναστηρίου την Κυριακή απέκλειε στην ουσία εκείνους που η εργασία τους δεν τους άφηνε ελεύθερο χρόνο μέσα στη βδομάδα. Η επιθυμία κάποιων νέων εργατών να περάσουν την αργία της Κυριακής γυμναζόμενοι ή, ενδεχομένως, να διακριθούν μετέχοντας ως αθλητές σε αγώνες θα πρέπει να βρίσκεται πίσω από το αίτημα προς τον Π.Γ.Σ. ομάδας εργατών το 1906:

"Σπεύδομεν διά της Παρούσης μας ίνα παρακαλέσομεν υμάς όπως το υπό την υμετέραν Προεδρείαν Γυμναστίριον μένη κατά τας Κυριακάς ανοικτόν προς ευκολείαν των θελόντων να Γυμνάζωνται.

————————————

119. "Έκθεσις των πεπραγμένων του Δ.Σ. του Π.Γ.Σ. κατά το έτος 1903-1904", σ. 11.

120. Περιγραφή της εκδρομής του Π.Γ.Σ. στο Πέραμα της Σαλαμίνας από την εφ. Παλιγγενεσία (11 Δεκ. 1896). Στην εκδρομή μετείχαν, σύμφωνα με την εφημερίδα, πάνω από 200 άτομα, ενώ έγιναν επί τόπου και πρόχειροι αγώνες στη δισκοβολία, τη σφαιροβολία, το δρόμο 100 μ. και 400 μ. και στο άλμα απλούν.

121. Βλ. αντίστοιχα Δ.Σ. 16 Ιουνίου 1893, Παλιγγενεσία 11 Δεκ. 1896, Δ.Σ. 23 Μαΐου 1900, Έκθεσις ... 1903-1904", ό.π., Δ.Σ. 17 Μαρτίου 1916 και Έκθεσις... 1919, ό.π., σ. 7.

122. Καθορίζεται στο Δ.Σ. της 8ης Απριλίου 1895. Κατά τις Κυριακές και εορτές, επιτρέπεται η άσκηση των μελών τις απογευματινές ώρες.

123. Η εορτή αυτή καθορίζεται από το καταστατικό του 1892. Στο πρώτο καταστατικό του 1891 ως επίσημη εορτή του συλλόγου οριζόταν η 25η Μαρτίου. Οι λόγοι της αλλαγής δεν καταγράφονται.

TEXT_PAGE_SHORT242
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/243.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

Καθώτη οι πλοίστοι εξ ημών υπαγώμεθα εις την εργατηκήν τάξιν. Ελπίζωνταις ότι η παράκλησίσμας θέλη εισακουσθή"124.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Παρόλο που ο Πανελλήνιος ήταν ένα σχετικά ανοιχτό σωματείο με λιγότερους μηχανισμούς αποκλεισμού νέων μελών απ' ό,τιάλλα σύγχρονά του αθηναϊκά σωματεία -όπως π.χ. το Lawn Tennis Club αλλά και ο Εθνικός- εντούτοις η κοινωνική του φυσιογνωμία ήταν με σαφήνεια προσδιορισμένη. Φαίνεται πως η ασφαλιστική δικλείδα στην περίπτωση του Πανελληνίου ήταν η διάκριση μεταξύ τακτικών και ενεργών μελών που δημιουργούσε δύο ιεραρχημένες κατηγορίες μελών του συλλόγου.

Για την περίοδο 1891-1899, η λεπτομερής καταγραφή στο Μητρώο των μελών της επαγγελματικής ιδιότητας κάθε τακτικού μέλους μάς επιτρέπει να σκιαγραφήσουμε, με σχετική βεβαιότητα, την κοινωνική σύνθεση του συλλόγου125. Η μελέτη των επαγγελματικών κατηγοριών που εκπροσωπούνται στο σύνολο των 1.837 μελών μάς οδηγεί λοιπόν στα ακόλουθα συμπεράσματα (βλ. Πίνακα 5):

1. Παρατηρείται μεγάλη ποικιλία επαγγελμάτων τα οποία ωστόσο στο σύνολό τους ανήκουν στα μεσαία και ανώτερα στρώματα.

2. Στο σύνολο των μελών σημαντικότερες είναι κατά σειρά οι εξής κατηγορίες: οι φοιτητές (272 = 17%), χωρίς να περιλαμβάνω σ' αυτό το σύνολο τους διδάκτορες, οι στρατιωτικοί (200 = 12,5%), οι υπάλληλοι δημόσιοι και ιδιωτικοί (204 = 12,8%), οι νομικοί (κυρίως δικηγόροι, 165 = 10,3%), οι έμποροι (108 = 6,8%). Από τις υπόλοιπες κατηγορίες, 38 είναι οι γυμναστές, 86 οι εκπαιδευτικοί, της Μέσης Εκπαίδευσης κυρίως, 64 οι γιατροί.

————————————

124. "Προς τον Πρόεδρον του Αθήναις Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου", 1 Μαΐου 1906. Ενδεχομένως η στιγμή που διατυπώνεται το αίτημα θα πρέπει να συνδεθεί με την επικείμενη Μεσολυμπιάδα. Το Δ.Σ. αποφάσισε να δεχθεί το αίτημα των 20 νέων και τα γυμναστήριο να "μένη προσωρινώς ανοικτόν καθ' εκάστην Κυριακήν, χάριν δοκιμής, από της 7 μέχρι της 9 π.μ.". Δ.Σ. 8 Μαΐου 1906. Ειδικές άδειες απουσίας φαίνεται πως παραχωρούνται επίσης από τους εργοδότες σε αθλητές που ήθελαν να προπονηθούν στο γυμναστήριο του Π.Γ.Σ. Αυτή είναι η περίπτωση του αθλητή του Π.Γ.Σ. Β. Στουρνάρα, υπαλλήλου της Τράπεζας Αθηνών, ο οποίος εξασφαλίζει άδεια δύο φορές την εβδομάδα μετά τις 5 μ.μ. (1 Μαρτίου 1908).

125. Το "Μητρώον του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου ιδρυθέντος τη 10η Φεβρουαρίου 1891" είναι ένα χαρτόδετο τεύχος 4ου σχήματος με 478 χειρόγραφες σελίδες. Περιέχει 1.891 εγγραφές που αντιστοιχούν σε 1.837 τακτικά, επίτιμα και αντεπιστέλλοντα μέλη. Για κάθε μέλος σημειώνονται τα εξής στοιχεία: αύξων αριθμός, όνομα και επώνυμο, αριθμός διπλώματος (πρωτοκόλλου), επάγγελμα, ημερομηνία εκλογής, ημερομηνία παραιτήσεως ή διαγραφής. Για τις υπ' αριθ. 1802-1834 εγγραφές σημειώνεται και η διεύθυνση κατοικίας. Τα στοιχεία αυτά δεν είναι πλήρη για όλες τις εγγραφές. Η παλαιότερη εγγραφή του μητρώου έγινε την ημερομηνία

TEXT_PAGE_SHORT243
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/244.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

3. Από τα ανώτερα στρώματα, σημαντικότερες είναι οι κατηγορίες των κτηματιών (63) και των τραπεζιτών (32), ενώ δεν είναι αμελητέα και η παρουσία των πολιτικών, εφόσον καταγράφονται 28 βουλευτές και 2 υπουργοί.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

Τα μέλη του Πανελλήνιου Γυμναστικού Συλλόγου κατά επαγγέλματα (1891-1899)

Γυμναστές 38

Πρόεδροι συλλόγων 3

Βουλευτές 28

Πρέσβεις 5

Δημοτικοί σύμβουλοι 4

Ακόλουθοι πρεσβείας/διπλωμάτες 3

Δήμαρχοι 3

Διερμηνείς 2

Πρίγκηπες 2

Υπουργοί 2

Νομάρχης 1

Κτηματίες 63

Τραπεζίτες 32

Χρηματιστές 16

Εργοστασιάρχες 9

Μεσίτες 8

Βιομήχανοι 3

Διευθ. Τράπεζας 3

Τραπεζομεσίτες 2

Εμποροτραπεζίτης 1

Ενεχειροδανειστής 1

Εφοπλιστής 1

Μεγαλέμπορος 1

Στρατιωτικοί 200

Δικηγόροι 125

Διδάκτορες Νομικής 34

Δικαστικοί 4

Συμβολαιογράφοι 2

Γιατροί 42

Φαρμακοποιοί 14

Οδοντίατροι 6

Διδ. Ιατρικής 2

Καθηγητές Μ.Ε. 34

Δημοδιδάσκαλοι 18

Καθηγητές Πανεπιστημίου 8

Διδάκτορες Φιλολογίας 5

Διευθ. Λυκείου 5

Σχολάρχες 4

Ελληνοδιδάσκαλοι 3

Γυμνασιάρχες 2

Διδ. φυσικών επιστημών 2

Διευθ. Εκπαιδευτηρίου 2

Διδ. Γαλλικών 1

Διδ. πολιτικών επιστημών 1

Διδάσκαλος οπλομαχητικής 1

Διευθ. Διδασκαλείου 1

Διευθ. Σχολής Βιομ. Τεχνών 1

Διευθ. Ωδείου 1

Μηχανικοί 37

Εργολάβοι 9

Αρχιτέκτονες 7

Αρχαιολόγοι 3

Χημικοί 3

Γεωπόνοι 2

Σημ.: Σε περίπτωση που αναφέρονται δύο επαγγέλματα για κάποιο μέλος, έχει προτιμηθεί το ανώτερο. Στην περίπτωση των γυμναστών που έχουν και άλλη ιδιότητα (π.χ. φοιτητής) θεωρήθηκε ισχυρότερη η ιδιότητα του γυμναστή.

————————————

ίδρυσης του συλλόγου (10 Φεβρουαρίου 1891) και η τελευταία στις 25 Μαρτίου 1899. Η κίνηση των μελών έχει ενημερωθεί ως το 1900 (διαγραφές, παραιτήσεις, ανακατατάξεις) και σε δύο μόνο περιπτώσεις το 1902 και το 1925.

TEXT_PAGE_SHORT244
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/245.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

Εργοδηγοί 2

Ναυπηγοί 2

Δημοσιογράφοι 20

Ζωγράφοι 5

Γλύπτες 2

Μουσικοί 2

Χοροδιδάσκαλος 1

Καλλιγράφοι 4

Στενογράφος 1

Φοιτητές 272

Νομικής 89

Ιατρικής 39

Μαθηματικών 9

Φυσικών επιστημών 6

Φιλολογίας 5

Πολυτεχνικής 2

Φαρμακευτικής 2

Δεν δηλώνεται 120

Μαθητές 6

Σπουδαστές 3

Υπάλληλοι 179

Δημόσιοι 65

Τραπέζης 39

Ανακτόρων 16

Σιδηροδρ. 13

Ιδιωτικοί 8

Δημοτικοί 5

Τροχειοδρ. 2

Εμποροϋπάλληλοι 25

Έμποροι 108

Κουρείς 19

Παντοπώλες/οπωροπώλες 12

Ξενοδόχοι 10

Χρυσοχόοι 9

Επιπλοποιοί 7

Καπνοπώλες/καπνέμποροι 7

Οινοποιοί/οινοπώλες 6

Πιλοποιοί/πιλοπώλες 6

Υποδηματοποιοί 6

Διευθ. ξενοδοχείου 3

Ζαχαροπλάστες 3

Ζυθοποιοί/ζυθοπώλες 3

Ωρολογοποιοί 3

Αρτοποιοί/αρτοπώλες 2

Λεπτουργοί 2

Μεταξουργοί 2

Ξυλουργοί/ξυλέμποροι 2

Ζωέμπορος 1

Καφεπώλης 1

Κρεοπώλης 1

Λευκοσιδηρ. 1

Σανοπώλης 1

Σελοποιός 1

Ταπετσιέρης 1

Τεχνίτης ηλεκτρ. 1

Τραπεζοποιός 1

Υδραυλικός 1

Φανοποιός 1

Βιβλιοδέτες 4

Βιβλιοπώλες 3

Τυπογράφοι 2

Λιθογράφος 1

Χαράκτης 1

Φωτογράφος 1

Κοσμηματογράφος 1

Εμπορορράπτες 8

Ράπτες 4

Παραγγελιοδόχοι 7

Τηλεγραφητές 3

Αργυραμοιβοί 2

Κληρικοί 3

Δεν δηλώνεται 230

Η ισχυρή παρουσία των στρατιωτικών και, κατά δεύτερο λόγο των εκπαιδευτικών, είναι απολύτως κατανοητή με βάση το χαρακτήρα του Π.Γ.Σ. ο οποίος

TEXT_PAGE_SHORT245
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/246.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

καλλιεργεί, παρά την ποικιλία των αθλητικών δραστηριοτήτων του, κυρίως τον κλασικό αθλητισμό και στο καταστατικό του, από την ίδρυση του το 1891, έθετε ως στόχο την "εις απάσας τας κοινωνικάς τάξεις διάδοσιν της γυμναστικής". Η εκπαιδευτική και διδακτική διάσταση είναι σαφής στην πολιτική του συλλόγου, ο οποίος εξαρχής προσδιόρισε ως μέσο επίτευξης των στόχων του, μεταξύ άλλων, την ίδρυση γυμναστηρίων στην Αθήνα, ενός κεντρικού και άλλων σε διάφορα μέρη της πόλης, όπου θα γινόταν "η εκγύμνασις επί μικρώ τιμήματι των εργατικών τάξεων"126. Για τους ίδιους ακριβώς λόγους ίδρυσε εξάλλου, όπως είδαμε, Σχολή Γυμναστών αλλά και Γυμναστριών. Διαπιστώνουμε συνεπώς και σ' αυτή την περίπτωση τη σύνδεση του αθλητισμού αφενός με την εκπαιδευτική διαδικασία και αφετέρου με τη φιλανθρωπική δραστηριότητα. Ο αθλητισμός εξυπηρετεί, έστω και στο επίπεδο των προθέσεων, μια στρατηγική κοινωνικοποίησης των νέων και ηθικοποίησης των λαϊκών τάξεων, διδάσκοντας την πειθαρχία στην ανθρώπινη συμπεριφορά και επιτρέποντας τον έλεγχο στον ελεύθερο χρόνο.

Η πρωτεύουσα θέση των φοιτητών (σε συντριπτική πλειοψηφία της Νομικής Σχολής)127 μεταξύ των μελών του Π.Γ.Σ.128 μπορεί επίσης να ερμηνευθεί, εφόσον είναι γνωστό ότι η άθληση κατέχει σημαντική θέση σε όλους τους νεανικούς συλλόγους, αλλά και γιατί οι αθλητικοί σύλλογοι δημιουργούνται συχνά από

————————————

126. "Κανονισμός...", 29 Μαρτίου 1892, άρθρο 2, παρ. Β'. Στο καταστατικά του 1894, η διατύπωση αλλάζει: "η εκγύμνασις επί μικρώ τιμήματι πάντων των πολιτών" (άρθρο 1, παρ. Β'.). Συγκεκριμένη έκφραση αυτής της πολιτικής είναι η απόφαση, το 1922, "να δημιουργηθώσιν, προς διευκόλυνσιν της επί μικρώ τιμήματι ασκήσεως των πολιτών, δεκάλεπτα εισιτήρια του Γυμναστηρίου, ισχύοντα διά μίαν έκαστον είσοδον, δεδομένου ότι η αγορά των υπό του Καταστατικού κεκανονισμένων εισιτηρίων συνδρομητών δραχμής μιας, δυνατόν να μη τυγχάνη ευχερής εις τους απορωτέρους" (Δ.Σ. 5 Μαρτίου 1922).

127. Η ενασχόληση με τον αθλητισμό των φοιτητών κυρίως της Νομικής και της Ιατρικής επιβεβαιώνεται και από τα δεδομένα των φοιτητικών αθλητικών αγώνων που διοργανώνονται στο Παναθηναϊκό Στάδιο την Κυριακή, 4 Μαΐου 1908: πρώτη σε συμμετοχές είναι η Νομική Σχολή με 12 αθλητές, δεύτερη η Ιατρική με 11, και ακολουθούν η Φιλοσοφική και η Σχολή Φυσικών Επιστημών με 5 αντίστοιχα και η Θεολογική με 4. Νικήτρια των αγώνων αναδείχτηκε η Νομική Σχολή. Δελτίον της Ε.Ο.Α. 7, 1 Οκτ. 1908, σ. 298.

128. Η νεανική ταυτότητα του Πανελληνίου δεν είναι δυνατόν να τεκμηριωθεί, εφόσον δεν καταγράφεται η ηλικία των μελών και των αθλητών. Το νεαρό της ηλικίας μπορεί να συναχθεί μόνο από την ιδιότητα των μελών (φοιτητές, γυμναστές) και από αυτή καθεαυτή την ικανότητά τους να γυμνάζονται και να έχουν επιδόσεις στους αγώνες. Τα μόνα δεδομένα που έχω στη διάθεσή μου, από τους αγώνες που οργάνωσε ο Π.Γ.Σ. το 1891, επιβεβαιώνουν αυτή την υπόθεση: ο μέσος όρος ηλικίας των αθλητών είναι 19 ετών και μόνο ένας είναι 26 (σύνολο: 11). Υπάρχει βεβαίως ηλικιακό όριο προς τα κάτω για να γίνει κάποιος μέλος του συλλόγου, το οποίο το 1914 ορίζεται στα 16 χρόνια. Αλλά και προηγουμένως στο Δ.Σ. διατυπωνόταν η άποψη ότι "χάριν της σοβαρότητας του Συλλόγου δεν πρέπει να γίνουν μέλη παιδιά, διότι λείπει απ' αυτών η κρίσις και θα επέλθη ανωμαλία εν τω μέλλοντι εις τον Σύλλογον" (Δ.Σ. 9 Μαΐου 1912).

TEXT_PAGE_SHORT246
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/247.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

νέους σε αναζήτηση μιας κοινωνικότητας διαφορετικής απ' αυτήν που πρόσφερε ο σχολικός θεσμός. Από την άλλη μεριά, το Πανεπιστήμιο έπαιζε καθοριστικά ρόλο στην ανάπτυξη κοινωνικών επαφών και στη δημιουργία νεανικών ομάδων. Οι φοιτητές προέρχονταν από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές με αποτέλεσμα οι συσπειρώσεις των νέων να γίνονται με σημείο αναφοράς κατεξοχήν το Πανεπιστήμιο. Άλλωστε η ιδιότητα του φοιτητή, υπ' αυτές τις συνθήκες, κατέληγε να αποτελεί σημαντικό στοιχείο ταυτότητας.

Αποκαλυπτική για την κοινωνική ταυτότητα του Π.Γ.Σ. είναι η παρουσία ομάδων με υψηλό κοινωνικό κύρος, όπως οι δικηγόροι και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Συγκεκριμένα, από το σύνολο των υπαλλήλων που καταγράφονται (204), οι περισσότεροι είναι δημόσιοι και τραπεζικοί υπάλληλοι (65 και 39 αντίστοιχα). Υπάρχουν επιπλέον δεκαέξι (16) που βρίσκονται στην υπηρεσία της βασιλικής οικογένειας.

Η κοινωνική εμβέλεια του σωματείου μπορεί επίσης να ανιχνευθεί με την ανάλυση της σύνθεσης των Δ.Σ. Σύμφωνα με το καταστατικό του 1891, το Δ.Σ. από τα τακτικά μέλη και είναι 14μελές: πρόεδρος, αντιπρόεδρος, γενικός γραμματέας, ειδικός γραμματέας, ταμίας, έξι σύμβουλοι, επόπτης των ασκήσεων, έφορος των οργάνων του γυμναστηρίου και έφορος της βιβλιοθήκης. Μετά το 1894, με το νέο κανονισμό, οι σύμβουλοι θα γίνουν 12 και το Δ.Σ. 17μελές129. Το νέο καταστατικό, του 1900, περιλαμβάνει στα μέλη του Δ.Σ. τον έφορο του γυμναστηρίου και τον αρχηγό των εκδρομών, αυξάνοντας έτσι το σύνολο των μελών σε 19 130. Η σύνθεση αυτή θα παραμείνει σταθερή τα επόμενα χρόνια με δύο μόνο προσθήκες: το 1901, με τροποποίηση του άρθρου 21, προστίθεται και β' αντιπρόεδρος131 και το 1904, β' ειδικός γραμματέας (με τροποποίηση του άρθρου 2)132. Το 1904, το Δ.Σ. περιλαμβάνει πλέον 21 μέλη. Ο αριθμός των μελών θα μειωθεί κατά ένα το 1912, όταν δεν συμπεριλαμβάνεται πλέον στο Δ.Σ. ο αρχηγός των εκδρομών133.

Πριν επιχειρήσουμε την ανάλυση της ομάδας που συγκροτεί το Δ.Σ., είναι σκόπιμο να εξετάσουμε ποιος είναι ο βαθμός κινητικότητας και ανανέωσης που το χαρακτηρίζει. Ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών ενός σωματείου, η σταθερότητα της ηγεσίας του, εφόσον διαπιστωθεί, μπορεί να είναι ενδεικτική του "συντηρητισμού" του αλλά και της κοινωνικής του παρουσίας.

Από το Δ.Σ. του Π.Γ.Σ. πέρασαν σε διάστημα είκοσι χρόνων (1891-1911) 95 άτομα, από τα οποία τα περισσότερα παρέμειναν για ένα μόνο χρόνο στο

————————————

129. Σύμφωνα με το νέο καταστατικό, ο επόπτης των ασκήσεων, ο έφορος των οργάνων και ο έφορος της βιβλιοθήκης δεν αναφέρονται μεταξύ των μελών του Δ.Σ.

130. Καταστατικόν..., ό.π., άρθρο 2.

131. Γ.Σ. 11 Μαρτίου 1901.

132. Γ.Σ. 7 Μαρτίου 1904.

133. Καταστατικόν..., ό.π., άρθρο 2.

TEXT_PAGE_SHORT247
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/248.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

αξίωμά τους (46). Απ' αυτούς πάλι οι περισσότεροι κατείχαν θέση συμβούλου: 33 συνολικά ήταν σύμβουλοι για 1 μόνο χρόνο. Η διαπίστωση αυτή προφανώς συναρτάται με το γεγονός ότι οι θέσεις των συμβούλων ήταν περισσότερες και ο ρόλος τους λιγότερο ουσιαστικός. Ωστόσο, το ίδιο ισχύει αναλογικά και για όσους είχαν αναλάβει ένα από τα 5 (αργότερα 7) πιο σημαντικά αξιώματα του Δ.Σ.134: 15 παραμένουν στο ίδιο αξίωμα για 1 μόνο χρόνο, 5 για 2 χρόνια, 7 για 3, από 2 για 4 και 5 χρόνια αντίστοιχα, 3 για 6 ενώ από 1 κατέχει την ίδια θέση επί 7, 11 και 12 χρόνια αντίστοιχα. Για δώδεκα χρόνια (1900-1912) θα είναι πρόεδρος του Π.Γ.Σ. ο Κ. Παπαμιχαλόπουλος. Σημειωτέον ότι ο Παπαμιχαλόπουλος θα διατελέσει εκ νέου πρόεδρος για τη δεκαετία 1914-1924.

Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις μακράς παραμονής στο Δ.Σ. αλλά με αλλαγή αξιώματος ή με περιοδική διακοπή της παρουσίας τους. Η διακοπή αυτή συνήθως δεν διαρκεί πολύ και οι περισσότεροι επανέρχονται μετά από 1 έως 3 χρόνια. Κάποιοι παραμένουν λοιπόν στο Δ.Σ. για πέντε έως ένδεκα χρόνια συνεχώς αλλάζοντας ωστόσο αξίωμα. Άλλοι διακόπτουν την παρουσία τους στο Δ.Σ. για να αναλάβουν το ίδιο αξίωμα πάλι όταν επανέλθουν. Υπάρχουν 10 τέτοιες περιπτώσεις ενώ αντίστοιχα άλλοι 11 αλλάζουν αξίωμα μετά την επάνοδό τους στο Δ.Σ.

Στα είκοσι χρόνια, 37 άτομα θα περάσουν από τα 5 (και αργότερα 7) ανώτερα αξιώματα του Δ.Σ. (βλ. Πίνακα 6), γεγονός που συνιστά μερική ανανέωση, εφόσον κατά μέσο όρο κάποιος παραμένει στην ίδια θέση για 3 περίπου χρόνια. Αν συνυπολογίσουμε επιπλέον τον αριθμό των μελών που μετέχουν στις Γ.Σ. του συλλόγου, ο οποίος δεν είναι ιδιαίτερα υψηλός, όπως ήδη παρατηρήσαμε, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για σχετική κινητικότητα του Δ.Σ. Το αντίβαρο σ' αυτή την παρατήρηση προέρχεται ωστόσο από τη μακρόχρονη παρουσία του ίδιου προσώπου στο αξίωμα του προέδρου: η θητεία του πρώτου προέδρου του Π.Γ.Σ., του Ι. Φωκιανού, διακόπηκε με τον θάνατό του. Στη συνέχεια, και ως το 1899, υπήρξε συχνή εναλλαγή προέδρων (μεταξύ των οποίων και ο Σπ. Λάμπρος που ήταν και πρώτος πρόεδρος του Σ.Ε.Α.Γ.Σ.). Από το 1900 όμως έως το 1923 η δραστηριότητα του συλλόγου σφραγίζεται από τη σχεδόν αδιάλειπτη παρουσία στο αξίωμα του προέδρου του Κ. Παπαμιχαλόπουλου.

Ο Κ. Ν. Παπαμιχαλόπουλος εκλεγόταν βουλευτής Επιδαύρου Λιμηράς από το 1888. Το 1892 διατέλεσε και υπουργός Παιδείας. Ήταν διδάκτορας της νομικής και είχε κάνει τις σπουδές του στη Γερμανία. Ήταν επίσης συγγραφέας ιστορικών μελετών. Μέλος του Πανελληνίου εκλέχθηκε στις 4 Οκτωβρίου 1893 αλλά, ως το 1900, εκτός από τη συμμετοχή του στην "προς παρασκευήν αθλητών επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων" (1896), δεν είχε ιδιαιτέρως αναμειχθεί σε

————————————

134. Πρόεδρος, αντιπρόεδρος (α' και β'), γενικός γραμματέας, ειδικός γραμματέας (α' και β΄), ταμίας.

TEXT_PAGE_SHORT248
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/249.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

ΠΙΝΑΚΑΣ 6

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (1891-1911)

Αθανασόπουλος Σ. Α.  Μίνδλερ Ιω.
Αντωνόπουλος Βασίλειος Δ.  Μοσχάκης Γ.
Αντωνόπουλος Σπυρ.  Παγκάρας Μ.
Αρβανίτης Σπυρ. Παπαμιχαλόπουλος Κ. Ν.
Βρυζάκης Αθαν.  Παπαρήτωρ Γ.
Γεννηματάς Γεώργ.  Πέππας Σ.
Γεωργαντάς Φίλιππος  Περσάκης Δ. Γ.
Γραικός Οδ. Ρότσιλδ Κ.
Ζίννης Αθαν.  Σαράτσογλους Αναστ.
Θων Νικ. Σέχος Γεώργ. Μ.
Ιωσήφ Ιωάννης Ι.  Σινίσιος Α.
Καλαμαράς Κ.  Σούλης Γ.
Κανέτσιος Γ. Σούτσος Αλέξανδρος
Καραβίας Ιππ.  Στρατουδάκης Ι.
Κοντός Σωκρ. Γ. Ταμπακόπουλος Π.
Κοτσελόπουλος Ν. Α.  Τασούλης Ιω.
Λάμπρος Σπ. . Τσάτσος Γεώργ. Ι
Λεοντόπουλος Β.  Φωκιανός Ιω.
Μερκάτης Αλ.  

Σημ.: Στον Πίνακα περιέχονται μόνο όσοι κατείχαν τα ανώτερα αξιώματα του Δ.Σ.

αθλητικά σωματεία. Στα τέλη του αιώνα, σε προχωρημένη ασφαλώς ηλικία, εμφανίζεται να ποδηλατεί στους δρόμους της Αθήνας. Πέθανε το 1923 135.

Τα υπόλοιπα 36 μέλη του συλλόγου που καταλαμβάνουν τις ανώτερες θέσεις στο Δ.Σ. και συναποτελούν τη διευθυντική ομάδα έχουν ανάλογα επαγγελματικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά136. Από τους γυμναστές-ιδρυτικά μέλη του Π.Γ.Σ., μόλις 5 εμφανίζονται στον πίνακα 6. Κι αυτοί πάλι μόνο τα πρώτα

————————————

135. Βλ. Βοβολίνη, Μέγα Ελληνικόν Βιογραφικού Λεξικόν, Αθήνα, εκδ. Βιομηχανικής Επιθεωρήσεως, τ. Δ', 1961 σ. 288-289· ΠΑΕΑ 2 (1899-1900), σ. 105· Αναστ. Σαράτσογλους, "Νεκρολογία", Η Νίκη, 1923, σ. 204-205.

136. Μεταξύ των συμβούλων εξάλλου, η παρουσία εκπροσώπων γνωστών οικογενειών της εποχής όπως οι Αβέρωφ, Αγέλαστοι, Καλλιγάδες, Σούτσοι, Μέρλιν κ.ά., από τους όποιους άλλωστε πολλοί είναι και μέλη της Αθηναϊκής Λέσχης, μπορεί να είναι εξίσου αποκαλυπτική για το προφίλ της διευθυντικής ομάδας του Συλλόγου.

TEXT_PAGE_SHORT249
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/250.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

δύο-τρία χρόνια μετέχουν στη διοίκηση137. Γρήγορα τους υποκαθιστούν άλλες επαγγελματικές ομάδες, οι οποίες έχουν μεγαλύτερη κοινωνική ισχύ: δικηγόροι, ανώτεροι υπάλληλοι, στρατιωτικοί, κτηματίες, ανώτεροι εκπαιδευτικοί. Τουλάχιστον 4 εξάλλου συνδέονται με τα ανάκτορα138.

Ο σύνδεσμος του συλλόγου με τη βασιλική οικογένεια φαίνεται πως ήταν ισχυρός. Προστάτης του σωματείου ήταν ο διάδοχος -και έπειτα, βασιλιάς- Κωνσταντίνος. Επίτιμος πρόεδρος και μεγάλος ευεργέτης ο πρίγκηπας Γεώργιος, ύπατος αρμοστής της Κρήτης (1897-1906). Επίτιμα μέλη, οι πρίγκηπες Νικόλαος και Ανδρέας. Το 1898, ο Πανελλήνιος θεσμοθέτησε, όπως αναφέρθηκε, τα "Σωτήρια", αγώνες για να εορτάζεται κάθε χρόνο η διάσωση του Γεωργίου και της κόρης του Μαρίας από δολοφονική απόπειρα. Η απόφαση αυτή σηματοδοτούσε άλλωστε, σύμφωνα με τον Ιω. Χρυσάφη, τη νίκη της φιλοβασιλικής μερίδας μέσα στο σύλλογο, η οποία επισφραγίστηκε και με την εκλογή την ίδια χρονιά ως προέδρου του Ν. Θων, γενικού επιμελητή των ανακτόρων139.

————————————

137. Από το 1894 απαλείφεται από το καταστατικό κάθε ρύθμιση που απαιτούσε να είναι γυμναστές κάποια από τα μέλη του Δ.Σ.

138. Ο Σπ. Δ. Αντωνόπουλος, αδελφός του Βασίλειου, από τη γνωστή οικογένεια των Αντωνόπουλων (προπάππος τους ήταν ο Σπηλιώτης Αντωνόπουλος από την Κόνιτσα της Λακωνίας), ήταν γραμματέας του ανακτορικού γραφείου αλλά και μέλος του Ελευθεροτεκτονικού τάγματος στο οποίο κατείχε τον ανώτερο βαθμό. ΠΑΕΑ 1 (1898-9), σ. 377, "Μητρώον του Π.Γ.Σ." και Δ. Γρ. Καμπούρογλους, "Οι Αντωνόπουλοι", Νέα Εστία. 8 (1930), σ. 1071-1072. Μέλος της Στοάς ήταν και ο Ι. Φωκιανός από το 1876: Ιωάννης Φωκιανός..., ό.π., σ. 23. Ο τρίτος πρόεδρος του Π.Γ.Σ. (1898-1899), Νικόλαος Θων, ήταν γενικός επιμελητής των Ανακτόρων ("Μητρώον του Π.Γ.Σ."). Ο Αλέξανδρος Μερκάτης, που είχε τον τίτλο του κόμητος, ήταν Αυλάρχης του Κωνσταντίνου και του Αλεξάνδρου και Μέγας Αυλάρχης και Μέγας Τελετάρχης του Γεωργίου Β' ενώ ο Αλέξανδρος Σούτσος Αυλάρχης του Γεωργίου Β'. Βλ. Ελ. Σκιαδάς, 100 χρόνια νεώτερη ελληνική ολυμπιακή ιστορία.. Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων 1896-1996, Αθήνα 1996, σ. 140 και 603. Για τον Μερκάτη, βλ. και Λ. Ζώης, Λεξικόν ιστορικόν και λαογραφικόν Ζακύνθου, Αθήνα 1963, τ. Β', σ. 417. Το γεγονός, εξάλλου, ότι ο Αντωνόπουλος και ο Φωκιανός ήταν τέκτονες, δημιουργεί ερωτηματικά για το ρόλο που μπορεί να έπαιξαν τα δίκτυα του τεκτονισμού στη συγκρότηση των αθλητικών συλλόγων. Άλλωστε, οι μασονικές στοές αποτελούσαν μία από τις πιο σημαντικές μορφές της αστικής κοινωνικότητας στη Δ. Ευρώπη ήδη από το β' μισό του 18ου αιώνα. Βλ. G. Gayot, "Les relations de pouvoir dans la franc-maçonnerie française de 1750 à 1850" στο É. François (επιμ.), Sociabilité et société bourgeoise..., ό.π., σ. 204. Σ' αυτή την περίπτωση, η αλληλεγγύη μεταξύ των μελών ένας σωματείου και οι σχέσεις μεταξύ τους δεν θα εξαρτώνταν μόνο από τη συνύπαρξή τους στον ίδιο σύλλογο. Ο τεκτονισμός θα μπορούσε λοιπόν να προσφέρει ίσως το ερμηνευτικά κλειδί για τη συγκρότηση κάποιων σωματείων. Η προσπάθειά μου όμως να αναζητήσω στοιχεία που θα φώτιζαν αυτή την όψη των εθελοντικών συσσωματώσεων προσέκρουσε στη σιωπή.

139. Ιω. Χρυσάφης, Οι σύγχρονοι διεθνείς..., ό.π., σ. 468. Πρωταγωνιστής της αλλαγής αυτής υπήρξε ο γ. γραμματέας του Π.Γ.Σ., Σπ. Αντωνόπουλος, που όπως είδαμε ήταν γραμματέας του ανακτορικού γραφείου.

TEXT_PAGE_SHORT250
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/251.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

Η νομιμοφροσύνη του συλλόγου απέναντι στον βασιλιά διατηρήθηκε και στα χρόνια του Διχασμού. Τη στιγμή της εκθρόνισης του Κωνσταντίνου ο Πανελλήνιος θα αποστείλει ψήφισμα συμπαράστασης στον έκπτωτο μονάρχη:

«Ο "Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος", συνελθών σήμερον τη τριακοστή του μηνός Μαΐου του έτους χιλιοστού εννεακοσιοστού δεκάτου εβδόμου, ημέρα Τρίτη, διά την εκπληκτικήν και οδυνηράν αγγελίαν της από του θρόνου καταβάσεως του πανενδόξου Βασιλέως των Ελλήνων Κωνσταντίνου ΙΒ', λαμβάνει την τόλμην και την υψηλήν τιμήν να υποβάλη Αυτώ την ειλικρινεστάτην έκφρασιν βαθυτάτου σεβασμού, την άκαμπτον πίστιν και την απαράτρεπτον αφοσίωσιν εις τον εσαεί χρόνον»140.

Στα επόμενα χρόνια, οι τόνοι, αλλάζουν. Παρόλο που μοιάζει δύσκολο να έχουν ανατραπεί τα φρονήματα και ο σύλλογος να έχει αποκτήσει φιλοβενιζελική στάση, αλλάζει η επίσημη έκφρασή του. Δεν είναι μόνο ότι αφαιρείται από τον λογότυπο η φράση "υπό προστάτη τη Α.Μ. τω βασιλεί", όπως υποχρεώνονται άλλωστε όλα τα σωματεία εκείνη την περίοδο141. Οι εκθέσεις του Δ.Σ. που υποβάλλονται στις Γ.Σ. του Φεβρουαρίου 1918 και του Φεβρουαρίου 1920 έχουν σαφώς φιλοβενιζελικό περιεχόμενο. Έτσι, στην μεν πρώτη επαινείται το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης υπέρ του αθλητισμού και δίνονται συγχαρητήρια στους Πέτρο Καλλιγά και Μιλτιάδη Νεγρεπόντη για την ανάληψη υπουργικών αξιωμάτων142. Στη δεύτερη, γίνεται λόγος για "το μέγα ενδιαφέρον της Κυβερνήσεως και ιδία του κ. Προέδρου αυτής όστις, εν τη προνοία αυτού διά παν ότι συντελεί εις την πρόοδον και την αναγέννησιν του ημετέρου έθνους, εξεδήλωσε την επιθυμίαν όπως ίδη διαδιδομένας τας σωματικάς ασκήσεις και προαγόμενον τον αθλητισμόν"143. Δεν είναι ασφαλώς τυχαίο ότι αυτές μόνο οι εκθέσεις δεν υπογράφονται από τον πρόεδρο Κ. Παπαμιχαλόπουλο αλλά από τον αντιπρόεδρο Β. Δ. Αντωνόπουλο. Για τον δικηγόρο Βασίλειο Δ. Αντωνόπουλο, μέλος του Δ.Σ. του Πανελληνίου από το 1902, δε διαθέτουμε επαρκή βιογραφικά στοιχεία. Είναι πάντως ενδεικτικό για τα πολιτικά του φρονήματα ότι μόνο αυτός από το Δ.Σ.

————————————

140. Υπογράφεται από τον πρόεδρο Κ. Ν. Παπαμιχαλόπουλο και τον γ. γραμματέα Α. Σαράτσογλου. Και η έκθεση εξάλλου που είχε υποβάλει το Δ.Σ. στη Γ.Σ. του Ιανουαρίου 1917 ήταν σαφώς φιλοβασιλική: Έκθεσις ... 1916, ό.π., σ. 11. Ανάλογου περιεχομένου ήταν οι αποφάσεις αφενός να τελεσθεί στο γυμναστήριο δοξολογία για την ανάρρωση του βασιλιά (Δ.Σ. 15 Ιουνίου 1915) και αφετέρου να αγορασθεί η εικόνα του βασιλιά για τα γραφεία του συλλόγου (Δ.Σ. 28 Αυγούστου 1915).

141. Βλ. εδώ, σ. 149.

142. Έκθεσις... 1917, ό.π., σ. 3-5. Και οι δύο είχαν διατελέσει για πολλά χρόνια μέλη του Δ.Σ. του Πανελληνίου.

143. Έκθεσις ... 1919, ό.π., σ. 4.

TEXT_PAGE_SHORT251
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/252.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

του Πανελληνίου διορίστηκε ως μέλος της φιλοβενιζελικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων (1918-1920)144.

Στη συνέλευση του Φεβρουαρίου 1921, η επάνοδος του Κωνσταντίνου χαιρετίζεται με ενθουσιασμό από το σύλλογο. "Ο αθλητισμός της νέας Ελλάδος", γράφει το απερχόμενο Δ.Σ., "θα εύρη και πάλιν τον φυσικόν αυτού αρχηγόν"145.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

Ο πόλεμος και η οξεία πολιτική κρίση είχαν αναπόφευκτα τις επιπτώσεις τους στη λειτουργία των σωματείων. Ο διχασμός μεταφέρθηκε, όπως φαίνεται, και στο εσωτερικό των συλλόγων, ακόμη και εκείνων που συνδέονταν με τη διασκέδαση και την ψυχαγωγία146. Βεβαίως, οι προσωπικές αντιθέσεις, οι συγκρούσεις μεταξύ των μελών αλλά και, κάποτε, οι αντιπαλότητες μεταξύ σωματείων υπήρξαν στοιχείο συμπληρωματικά της συντροφικότητας και των αρμονικών σχέσεων.

Παρόλο που οι συγκρουσιακές όψεις της σωματειακής ζωής δεν καταγράφονται συνήθως στα επίσημα κείμενα, πίσω από κομψές διατυπώσεις, αποφάσεις και πραγματικά γεγονότα (διαγραφές, παραιτήσεις κ.ά.) μπορεί κάποιος να ανιχνεύσει πτυχές αυτής της κρυμμένης πλευράς της καθημερινής ζωής στο σωματείο. Στην περίπτωση του Πανελληνίου, δύο ήταν οι συγκυρίες που, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, σημειώθηκε σύγκρουση που ξεπέρασε τα όρια της προσωπικής διένεξης. Η πρώτη ήταν εκείνη που οδήγησε στη διάσπαση και την ίδρυση του Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου, το 1893. Η δεύτερη εκδηλώθηκε ένα χρόνο μετά, μέσα στο κλίμα της αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων. Φαίνεται πώς, μετά το συνέδριο των Παρισίων όπου ο Πανελλήνιος εκπροσωπήθηκε από τον Δημήτριο Βικέλα, και την ανάθεση διεξαγωγής της πρώτης νεότερης Ολυμπιάδας στην Αθήνα, κάποιοι στο Δ.Σ. του συλλόγου πίστεψαν πως ο ίδιος ο Πανελλήνιος -αυτοδικαίως- θα μπορούσε να αναλάβει εκ μέρους της Ελλάδας τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Όταν, μετά την επίσκεψη του de Coubertin στην Ελλάδα, φάνηκε ότι ο Πανελλήνιος δεν επρόκειτο να αναλάβει

————————————

144. Μέλος της Ε.Ο.Α. ήταν επίσης τα χρόνια 1924-1927. Αντίθετα, μέλη της φιλοβασιλικής Ε.Ο.Α. (1921-1923) ήταν από τον Πανελλήνιο οι Φ. Γεωργαντάς, Αλ. Μερκάτης, Γ. Σούλης, Αλ. Σούτσος. Βλ. Ελ. Σκιαδάς, ό.π. Ο αδελφός του Β. Δ. Αντωνόπουλου, Σπυρίδων, που συνδεόταν με τα ανάκτορα, είχε πεθάνει το 1899.

145. Έκθεσις... 1920, ό.π., σ. 3. Βλ. επίσης και Δ.Σ. 16 Νοεμβρίου 1920, όπου αποφασίζεται η σύνταξη ψηφίσματος για την επάνοδο του Κωνσταντίνου.

146. Πβ. Όμιλο Αντισφαιρίσεως Αθηνών. Στον Π.Γ.Σ. εντούτοις δε διακρίνουμε μια ανάλογη αντιπαράθεση. Στα διοικητικά συμβούλια όλης της κρίσιμης περιόδου συνυπάρχουν οι Κ. Παπαμιχαλόπουλος και Β. Αντωνόπουλος και μάλιστα εκλέγονται με σχεδόν τον ίδιο πάντα αριθμό ψήφων.

TEXT_PAGE_SHORT252
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/253.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

ΕΙΚΟΝΑ

15. Η κολυμβητική ομάδα του Π.Γ.Σ. (1906) με το σήμα του συλλόγου στις φανέλες των αθλητών, μαζί με τους Αθ. Λευκαδίτη και Γ. Ν. Μαυράκη.

TEXT_PAGE_SHORT253
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/254.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

αυτό το ρόλο, οι διαφωνούντες κατέθεσαν στο Δ.Σ. πρόταση μομφής. Η πρόταση που κατατέθηκε προς ψηφοφορία από τον σύμβουλο Κάρολο Ρότσιλδ ήταν η εξής: "Ο Πρόεδρος του Συλλόγου [Ι. Φωκιανός] και οι δύο γραμματείς [Σπ. Αντωνόπουλος και Αλ. Μερκάτης] είναι άξιοι μομφής ως προδόντες τα συμφέροντα του Συλλόγου εν τη διεξαγωγή του περί Ολυμπιακών αγώνων ζητήματος". Η πρόταση καταψηφίστηκε και τα ζητήματα "άτινα συνεκλόνισαν την τέως υπάρχουσαν ομόνοιαν" θεωρήθηκε ότι λύθηκαν147.

Μικρά, μεμονωμένα περιστατικά, των οποίων δε γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες ή τις συνέπειες, αποτυπώνουν επίσης άγνωστες, ταραγμένες όψεις. Το 1906, μέλη του συλλόγου, που είχαν ζητήσει να ασκούνται σε ιδιαίτερες ώρες στο οπλασκητήριο, μονομάχησαν148. Δεν αναφέρονται οι λόγοι, τα πρόσωπα, η έκβαση. Το γεγονός δεν είναι σπάνιο. Στον τύπο καταγράφονται μονομαχίες για λόγους τιμής149 αλλά δεν έχουν μελετηθεί ούτε η συχνότητα, ούτε οι αιτίες, ούτε η κοινωνική και επαγγελματική θέση των μονομάχων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό που ενδιαφέρει είναι ο τόπος της μονομαχίας, που είναι το γυμναστήριο του συλλόγου, αλλά και ο χαρακτήρας της προσωπικής αντίθεσης που καταλήγει στη μονομαχία.

Προβλήματα δημιουργούνται επίσης με τους αθλητές του συλλόγου. Το 1902, δύο αθλητές θα αποβληθούν για "ασυμβίβαστη" και "άπρεπη" συμπεριφορά στο γυμναστήριο150. Το 1904, πατέρας θα καταθέσει στο Δ.Σ. καταγγελία εναντίον αθλητή του Πανελληνίου "ως δήθεν προτείνοντος εις τον υιόν του ανήθικους προτάσεις", εκτός γυμναστηρίου εντούτοις. Το Δ.Σ. απαγορεύει προσωρινά τη φοίτηση στο γυμναστήριο στον αθλητή151. Ο κανονισμός του γυμναστηρίου και τα καταστατικά όριζαν με αυστηρότητα τα όρια της παρεκτροπής και κωδικοποιούσαν τις ποινές που επιβάλλονταν. Η συμπεριφορά στο γυμναστήριο έπρεπε να ακολουθεί τις αρχές της "αυστηράς τάξεως και πειθαρχίας"152. Αλλά και ο ιδιωτικός βίος των αθλητών έπρεπε να είναι άμεμπτος153.

Πέρα από την ενδοσωματειακή κοινωνικότητα, με τις αρμονικές και 

————————————

147. Δ.Σ. 20 Νοεμβρίου 1894.

148. Δ.Σ. 18 Ιανουαρίου 1906.

149. Πβ. εδώ, σ. 98.

150. Δ.Σ. 9 Νοεμβρίου 1902. Παρόμοιες περιπτώσεις αναφέρονται και σε επόμενα χρόνια. Διακρίνεται πάντως -ιδιαίτερα στα χρόνια κρίσης του συλλόγου- μια μεγαλύτερη επιείκεια στην επιβολή ποινών στους αθλητές. ΠΒ. Δ.Σ. 27 Νοεμβρίου 1907, Δ.Σ. 11 Αυγ. 1909, Δ.Σ. 7 Μαΐου 1911, Δ.Σ. 13 Μαΐου 1911.

151. Δ.Σ. 15 Ιουνίου 1904. Ο γιος του καταγγέλοντος δεν ήταν μέλος του Π.Γ.Σ ούτε πήγαινε πάντως στο γυμναστήριο.

152. Βλ. Κανονισμός του εν Αθήναις Κεντρικού Γυμναστηρίου... Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου, ό.π.

153. Πβ. εδώ, σ. 220.

TEXT_PAGE_SHORT254
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/255.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

συγκρουσιακές της όψεις, ο σύλλογος αναπτύσσει κοινωνικές επαφές έξω από τα όριά του, με άλλα σωματεία, αθλητικά και μη. Το 1905, ο Πανελλήνιος διατηρεί σχέσεις με 86 σωματεία του "έσω και έξω ελληνισμού", το 1906 με 95 και το 1907 με 104 154, από τα οποία τα περισσότερα είναι γυμναστικά και αθλητικά ή περιλαμβάνουν τον αθλητισμό στις δραστηριότητές τους. Στο χώρο των αθλητικών σωματείων ο Π.Γ.Σ. κατέχει πράγματι κεντρική θέση: βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με άλλους αθλητικούς συλλόγους -ελλαδικούς και εξωελλαδικούς- με τους οποίους ανταλλάσσει προσκλήσεις για αμοιβαία συμμετοχή σε αγώνες155, με δική του πρωτοβουλία συγκλήθηκε το 1897 το συνέδριο των αθλητικών συλλόγων που ίδρυσε τον Σύνδεσμο των Ελληνικών Αθλητικών και Γυμναστικών Σωματείων, ενώ από τους κόλπους του προήλθαν κι άλλα αθλητικά σωματεία όπως ο Παναχαϊκός, ο Εθνικός, ο Παναθηναϊκός156.

Έντονος είναι και ο ανταγωνισμός μεταξύ των αθλητικών σωματείων, κυρίως μετά την ίδρυση του Σ.Ε.Α.Γ.Σ. και την οργάνωση πανελλήνιων αγώνων. Στην Αθήνα της καμπής του αιώνα ο ανταγωνισμός εντοπίζεται μεταξύ Εθνικού και Πανελληνίου και μάλιστα τόσο για τα αθλητικά πρωτεία όσο και για τον έλεγχο του Σ.Ε.Α.Γ.Σ. Αποτέλεσμα της διαμάχης άλλωστε θα είναι και η προσωρινή αποχώρηση του Πανελληνίου από τον Σ.Ε.Α.Γ.Σ. το 1902.

Το 1902, το νέο Δ.Σ. του Σ.Ε.Α.Γ.Σ. ελεγχόταν από τον Εθνικό με πλήρη παραγκωνισμό του Πανελληνίου. Η αντίδραση του Πανελληνίου ήταν σχεδόν αναμενόμενη. Στις αλλεπάλληλες συνεδριάσεις του Δ.Σ. του εκφράζεται με οξύτητα η αντίθεση προς τον Εθνικό, "όστις ουδέποτε ειργάσθη υπέρ της γυμναστικής αλλά μόνον διά των εγωιστικών αυτού ενεργειών προσπαθεί να βλάψη εν παντί ζητήματι τον Πανελλήνιον, επέφερε δε εν τέλει και το αποτέλεσμα τούτο"157. Οι διαπραγματεύσεις με τον Σ.Ε.Α.Γ.Σ. δεν καταλήγουν σε αποτέλεσμα ικανοποιητικό για τον Π.Γ.Σ. Γι' αυτό αποφασίζει να αποχωρήσει από τον Σ.Ε.Α.Γ.Σ. και να προχωρήσει στην ίδρυση νέου Συνδέσμου στέλνοντας και σχετική εγκύκλιο στα άλλα αθλητικά σωματεία158. Η τελευταία απόφαση δεν 

————————————

154. "Έκθεσις ... του Δ.Σ.... 1904-1905", σ. 6, "Έκθεσις ... του Δ.Σ.... 1906-1907", σ. 6, "Έκθεσις ... του Δ.Σ. ... 1907-1908", σ. 3.

155. Το 1897, εξάλλου, όταν ο Πανελλήνιος βρίσκεται σε δεινή οικονομική κατάσταση, συζητείται το ενδεχόμενο να συνενωθεί σε ένα κοινό σύλλογο με τον Αθλητικό Όμιλο και τον Εθνικό Γ.Σ.: Δ.Σ. 23 Νοεμβρίου 1897.

156. Βλ. εδώ, σ. 189, σημ. 84. Το 1916 μάλιστα ο Π.Γ.Σ. παραχωρεί την αίθουσα του γυμναστηρίου του στον Πανελλήνιο Ποδοσφαιρικό και Αγωνιστικό Όμιλο για την ετήσια συνέλευσή του (Δ.Σ. 28 Ιαν. 1916).

157. Δ.Σ. 1 Φεβρουαρίου 1902. Για τη σύγκρουση μεταξύ Πανελληνίου και Εθνικού, βλ. και εδώ, σ. 282-3.

158. Δ.Σ. 5 Φεβρουαρίου 1902. Ο Μιλτ. Νεγροπόντης διαφώνησε με την αποχώρηση από τον Σ.Ε.Α.Γ.Σ. και παραιτήθηκε από το Δ.Σ.

TEXT_PAGE_SHORT255
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/256.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

πραγματοποιήθηκε και ένα χρόνο μετά, αφού ο Σ.Ε.Α.Γ.Σ. έκανε κάποιες τροποποιήσεις στο καταστατικό του που ικανοποιούσαν τον Πανελλήνιο, ο Π.Γ.Σ. επέστρεψε στον Σύνδεσμο.

ΧΡΟΝΙΑ ΑΚΜΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΦΕΣΗΣ

Τα χρόνια εκείνα της σύγκρουσης με τον Σ.Ε.Α.Γ.Σ. ο Πανελλήνιος βρισκόταν σε φάση ακμής, γεγονός που του επέτρεπε προφανώς να αναλάβει το κόστος της αποσχιστικής κίνησης. Όπως ήδη αναφέρθηκε, η πορεία του ακολουθεί την εναλλαγή φάσεων ακμής και ύφεσης, η οποία αποτυπώνεται αφενός στον αριθμό των μελών και αφετέρου στην οικονομική κατάσταση του σωματείου. Τα δύο είναι οπωσδήποτε αλληλένδετα, εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων προέρχεται από τις συνδρομές των μελών. Η καταγραφή των εσόδων και εξόδων του Π.Γ.Σ. για την περίοδο από την ίδρυσή του ως το 1922 επιβεβαιώνει άλλωστε τη σύνδεση αυτή: οι διακυμάνσεις της οικονομικής κατάστασης αντιστοιχούν προς τις διακυμάνσεις του αριθμού των μελών (βλ. Πίνακα 7 και Πίνακες 1 και 2).

Η εισροή νέων μελών στο σύλλογο και η παράλληλη σταθερή παρουσία σημαντικού αριθμού τακτικών μελών συμπίπτουν συνήθως με την αύξηση και εκείνων που ασκούνται στο γυμναστήριο ή στα διάφορα ειδικά τμήματα του σωματείου χωρίς να είναι μέλη. Πράγματι, η δεύτερη σημαντικότερη κατηγορία εσόδων αντιπροσωπεύεται από τις εισπράξεις που προέρχονται από τα εισιτήρια του γυμναστηρίου. Μικρότερα ποσά συγκεντρώνονται από εκείνους που διδάσκονται ξιφασκία στο τμήμα οπλομαχητικής και όσους χρησιμοποιούν το σκοπευτήριο ή τις εγκαταστάσεις της "ψυχρολουσίας". Σχετικά υψηλά είναι εξάλλου, στις αρχές του 20ού αιώνα, τα έσοδα από το τέννις, τα οποία προέρχονται όχι μόνο από τις συνδρομές των παικτών αλλά και από την πώληση ιματισμού και ειδών τέννις. Τέλος, τα δίδακτρα των κοριτσιών που διδάσκονταν γυμναστική στη σχολή του Πανελληνίου, όσα χρόνια λειτούργησε, αποτελούσαν ένα επιπλέον έσοδο ύψους ανάλογου με τα προηγούμενα. Σε κάποιες συγκυρίες επίσης, τα έσοδα του συλλόγου ενισχύθηκαν από δωρεές ιδιωτών και χορηγίες του Δημοσίου και του Δήμου Αθηναίων. Σταθερότερη ήταν η ετήσια επιχορήγηση από το Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, η οποία από το 1909 ορίστηκε για τον Πανελλήνιο στις 3.000 δρχ.159. Στις υψηλές χορηγίες οφείλεται εξάλλου εν μέρει και η μεγάλη άνοδος των εσόδων που παρατηρείται το 1922 160.

————————————

159. Βλ. εδώ, σ. 143, σημ. 188.

160. Το 1922 ο Π.Γ.Σ. εισέπραξε με μορφή επιχορήγησης 6.000 δρχ. από το Δημόσιο, 3.500 δρχ. από τον Δήμο και 4.000 δρχ., από τον Σ.Ε.Α.Γ.Σ. Παρόλο που δεν αναφέρονται οι λόγοι γι' αυτή την ξαφνική εισροή χρημάτων, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι στη δεδομένη πολιτική συγκυρία βάρυναν ενδεχομένως και τα φιλοβασιλικά φρονήματα του σωματείου. Σημαντικές

TEXT_PAGE_SHORT256
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/257.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

Τα έξοδα του συλλόγου, εκτός από τις περιπτώσεις εκτάκτων δαπανών που συνεπάγεται η οργάνωση αγώνων ή η κατασκευή νέων εγκαταστάσεων, καλύπτουν πάγια τους μισθούς του προσωπικού και τη συντήρηση του γραφείου και του γυμναστηρίου. Ο Πανελλήνιος απασχολεί γυμναστές (δύο συνήθως, έναν κύριο και έναν βοηθό), οι οποίοι προπονούν τους αθλητές και παρακολουθούν τη γύμναση των μελών, και έναν δάσκαλο της οπλομαχητικής. Οι μισθοί του εκπαιδευτικού προσωπικού αντιπροσωπεύουν ένα από τα σημαντικότερα μερίδια των εξόδων. Μικρότερη είναι η αμοιβή του κατώτερου προσωπικού, του επιστάτη, του θυρωρού, του υπηρέτη και του βοηθού γραφείου. Αντίθετα, σημαντική είναι η αμοιβή του εισπράκτορα, τον οποίο αναγκάστηκε να προσλάβει ο σύλλογος για την είσπραξη των καθυστερούμενων αλλά και των τακτικών συνδρομών των μελών. Η συντήρηση του γυμναστηρίου και γενικότερα των εγκαταστάσεων του σωματείου αποδεικνύεται επίσης δαπανηρή. Ο εξοπλισμός, ο φωτισμός, η ύδρευση, η φθορά των εγκαταστάσεων, οι αναγκαίες βελτιώσεις και προσθήκες αντιστοιχούν και σε, μεγαλύτερα ή μικρότερα, κονδύλια του προϋπολογισμού.

Η αύξηση των εσόδων και η οικονομική ευημερία επιτρέπουν προφανώς τη βελτίωση των εγκαταστάσεων, την πρόσληψη νέου προσωπικού και την αύξηση της δημόσιας δράσης του Πανελληνίου. Αντίστοιχα, η μείωση των εσόδων σε περιόδους κρίσης οδηγεί σε δραστική μείωση των εξόδων με περιορισμό του προσωπικού ή μείωση των μισθών161 και με στοιχειώδη απλώς συντήρηση των εγκαταστάσεων. Η αξία των εγκαταστάσεων του Πανελληνίου ανέρχεται τα χρόνια 1918-1919 στις 20.000 δρχ.: 17.000 η αξία της οικοδομής, 2.000 η αξία των γυμναστικών οργάνων και 1.000 η αξία των επίπλων. Στην περιουσία του συλλόγου προσγράφονται επιπλέον λαχειοφόροι ομολογίες της Εθνικής Τράπεζας, έτσι ώστε η συνολική περιουσία να ανέρχεται στις 22.300 δρχ. Από το 1893 ωστόσο βαραίνει τον Πανελλήνιο ως παθητικό το κόστος των ομολογιών που είχε εκδώσει για την κατασκευή του γυμναστηρίου και των τόκων τους. Ως το 1922 το δάνειο αυτό δεν έχει εξοφληθεί, φαίνεται όμως πως εξοφλείται στα αμέσως επόμενα χρόνια χάρη και στη νέα φάση οικονομικής ευημερίας που διέρχεται ο σύλλογος.

Η εξέλιξη της οικονομικής κατάστασης του Πανελληνίου όμως αποτυπώνεται στον πίνακα 7, σε συνδυασμό με το ανθρώπινο δυναμικό του (βλ. πίνακες 1 και 2), αντανακλά σε μεγάλο βαθμό το βάρος της δημόσιας παρουσίας του συλλόγου. Ο υψηλός αριθμός των εγγραφών και των τακτικών μελών καθώς και ο σημαντικός αριθμός εκείνων που ασκούνται στο γυμναστήριο κυρίως αλλά και σε

————————————

πάντως ήταν και οι εισπράξεις από τις συνδρομές των μελών (4.710 δρχ.) και από τα εισιτήρια του γυμναστηρίου (2.333 δρχ.). Βλ. Έκθεσις ... 1922, ό.π., σ. [16].

161. Βλ. "Έκθεσις των πεπραγμένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα έτη 1896-1898".

TEXT_PAGE_SHORT257
  TEXT_SEARCH_FORM
  TEXT_SEARCH_IN_BOOK
  TEXT_SEARCH_RESULTS
   TEXT_BOOK_LIST
    32. Κουλούρη, Αθλητισμός

    Αλλά τελικά η μεγάλη απόσταση που χωρίζει τα εγγραφέντα από τα ενεργά μέλη οδηγεί στην υπόθεση ότι λίγοι έκαναν χώρο της κοινωνικής τους επαφής το αθλητικό σωματείο. Αυτοί οι λίγοι ωστόσο συνδέθηκαν μεταξύ τους και λειτούργησαν με όρους σχεδόν οικογενειακών δεσμών, όπως αφήνουν να διαφανεί, πολύ αργότερα ωστόσο, τα γράμματα που στέλνουν στρατιώτες μέλη του Π.Γ.Σ. από το μέτωπο της Μικρασίας αλλά και οι απολογιστικές εκθέσεις των διοικητικών συμβουλίων. Το 1919, σε μια ανασκόπηση της δράσης του συλλόγου, σημειώνεται:

    "Οι αθληταί τότε [πρώτη πενταετία] δεν προσήρχοντο εις το Γυμναστήριο μόνον όπως ασκηθώσι καθ' ωρισμένας ώρας, αλλά διήγον εν αυτώ όλην σχεδόν την ημέραν και συνεδέοντο προς τον Σύλλογον διά της στοργής, ην ησθάνοντο προς τον ίδιον αυτών οίκον"103.

    Αν η πληροφορία αυτή θεωρηθεί ακριβής, τότε θα πρέπει να υποθέσουμε ότι οι αθλητές κατεξοχήν έβρισκαν στο σωματείο ένα χώρο υποδοχής που αντιστοιχούσε -ή και υποκαθιστούσε ενδεχομένως- την οικογένεια και το σπίτι. Σ' αυτό το χώρο οι δεσμοί αναπτύσσονταν γύρω από μια διαχωριστική γραμμή, εκείνη που χώριζε τη διοίκηση από τους αθλούμενους. Και επειδή αυτή η γραμμή διέκρινε δύο ιεραρχημένα επίπεδα, οι δεσμοί προσδιορίζονταν από τη σχέση διοικούντων και διοικούμενων. Γι' αυτό ίσως, με όρους "στοργής", εκφραζόταν μια πατρική σχέση - του Δ.Σ. προς τους αθλητές του συλλόγου.

    Με την αλλαγή της πολιτικής του συλλόγου εξάλλου μετά το 1899 και τον προσανατολισμό του προς την προετοιμασία αθλητών που θα του χάριζαν νίκες στους ελληνικούς και τους διεθνείς στίβους, υπήρξε μια πολιτική εύνοιας προς τους αθλητές, η οποία διατυπώνεται με σαφήνεια στα καταστατικά. Ήδη το 1900 προβλέπεται η ελάττωση της συνδρομής των αθλητών ή και η πλήρης απαλλαγή τους με απόφαση του Δ.Σ.104. Το 1912, οι αθλητές απαλλάσσονται εξαρχής από οποιαδήποτε καταβολή συνδρομής. Στους "διαπρέψαντας εις επισήμους αγώνας, τιμής ένεκα" δίνεται επίσης η δυνατότητα να μεταπηδήσουν στην κατηγορία των τακτικών ή παρέδρων μελών χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν εγγραφή ή συνδρομή105.

    ————————————

    Camy (εκδ.), La naissance du Mouvement Sportif Associatif en France. Sociabilités et formes des pratiques sportives, Λυόν 1986, σ. 185.

    103. Έκθεσις ... 1918, ό.π., σ. 9. Και το 1923 διατυπώνονται παρόμοιες παρατηρήσεις για την πρώτη εποχή δράσης του συλλόγου ως προς "τον αδελφικόν δεσμόν όστις συνήνου τους υπέρ αυτού εργαζομένους, την αφοσίωσιν ην ησθάνοντο οι αθληταί, την αυτοθυσίαν μέχρις της οποίας έφθανον ούτοι πολλάκις": Έκθεσις ... 1922, ό.π., σ. 4.

    104. Καταστατικόν..., ό.π., άρθρο 21, παρ. 2.

    105. Καταστατικόν..., ό.π., άρθρο 23. Ως παράδειγμα αλληλεγγύης μπορεί να αναφερθεί η απόφαση του Δ.Σ. (συνεδρίαση 20 Δεκ. 1918) να προσφέρει χρηματική ενίσχυση 50 δρχ. προς