Error(s) found: '2'

+ Unable to change databases. Unknown database 'iaennew'.
+ Unable to perform the query SELECT * FROM keywords_description WHERE (language_id = ''). No database selected.
TEXT_VISIBLE_PAGES 337-356 TEXT_OF 450
TEXT_PREVIOUS_20
TEXT_CURRENT_PAGE
TEXT_NEXT_20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/337.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

Μοναδική εξαίρεση, οι δασκάλες που συνόδευαν δεσποινίδες στην άσκησή τους. Από το 1898 25, δίνεται η δυνατότητα σε μη μέλη να παρακολουθούν τους αγώνες και να παρίστανται στις γιορτές που οργανώνει ο σύλλογος, αλλά με αυστηρά κριτήρια επιλογής. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να υποβάλει, ανωνύμως ή επωνύμως, στο Δ.Σ. κατάλογο των ατόμων που επιθυμεί να προσκληθούν. Ο κατάλογος αυτός εγκρίνεται ή απορρίπτεται με μυστική ψηφοφορία και στη συνέχεια διανέμονται προσωπικές προσκλήσεις για όσους έχουν περάσει επιτυχώς τη δοκιμασία. Την ίδια χρονιά εξετάζεται το ζήτημα της εκλογής ως μέλους αγγλίδας παιδαγωγού, "περί του εάν πρέπει αφ' ενός μεν να εκλέγωνται τοιαύτα μέλη, και εφ' ετέρου εάν τούτου δεκτού γενομένου αύται έχωσιν ίσα δικαιώματα προς τα λοιπά του Ομίλου μέλη"26. Τελικά αποφασίσθηκε η εκλογή παιδαγωγών ως μελών αλλά με τον όρο να μη μετέχουν στους αγώνες.

Στο επόμενο καταστατικό, του 1901, η είσοδος στο σωματείο όσων δεν είναι μέλη και η συμμετοχή τους στη σωματειακή ζωή υπακούουν σε περιορισμούς που περιγράφονται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια: "Έκαστον τακτικόν μέλος δικαιούται να λαμβάνη κατ' έτος διά τα υπό του Ομίλου προσφερόμενα τέια είκοσι προσκλήσεις διά μη μέλη του Ομίλου επί πληρωμή δραχμής δι' εκάστην πρόσκλησιν. Αι προσκλήσεις αύται εκδίδονται παρά της Γραμματείας μέχρι της προτεραίας καθ' ην θα προσφέρηται το τέιον, είναι δε όλως προσωπικαί και δέον να φέρωσι την υπογραφήν του προσκαλούντος τακτικού μέλους ως και το όνομα του προσκεκλημένου, άλλως θεωρηθήσωνται άκυροι. Ουδείς δύναται να προσκαλέση πλέον ή δις κατ' έτος το αυτό πρόσωπο"27. Το 1911, εποχή όπου κυριαρχούν φιλελεύθερες αντιλήψεις, τροποποιείται το άρθρο αυτό ώστε να μην υπάρχει περιορισμός ούτε στον αριθμό των προσκλήσεων που δικαιούται κάθε μέλος ούτε στη συχνότητα με την οποία κάποιο μέλος επιθυμεί να προσκαλέσει το ίδιο πρόσωπο28.

Η επαναφορά αυστηρότερων ρυθμίσεων τόσο ως προς τους όρους αποδοχής νέων μελών όσο και ως προς το κόστος εγγραφής και συνδρομής γίνεται σταδιακά με συνεχείς τροποποιήσεις των σχετικών άρθρων. Το 1919, με πρόταση του Ι. Κετσέα, αποφασίζεται τα προτείνοντα μέλη να είναι υπεύθυνα για ένα χρόνο για το νέο μέλος που προτείνουν29. Το 1922, η διαδικασία εκλογής νέων μελών

————————————

25. Τροποποίηση του άρθρου 40 του καταστατικού στη Γ.Σ. της 2ας Φεβρουαρίου 1898. Στην ίδια Γ.Σ. ψηφίζεται και ο εσωτερικός κανονισμός του Ομίλου από 11 άρθρα, όπου το άρθρο 40 του καταστατικού αναγράφεται ως 1ο άρθρο.

26. Δ.Σ. 25 Νοεμβρίου 1898. Σύμφωνα με την τροποποίηση που ψηφίστηκε στη Γ.Σ. της 17ης Νοεμβρίου 1913, "διδασκάλισσαι συνοδεύουσαι άνηβα μέλη δύνανται να παίζουσι μετ' αυτών πληρώνουσαι την αυτήν ως εκείνα συνδρομήν".

27. Lawn Tennis Club. Καταστατικόν, [1901], άρθρο 4, σ. 5-6.

28. Τροποποιήσεις του καταστατικού που ψηφίστηκαν στη Γ.Σ. της 5ης Νοεμβρίου 1911.

29. Γ.Σ. 3 Φεβρουαρίου 1919.

TEXT_PAGE_SHORT337
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/338.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

γίνεται αυστηρότερη: "Η εκλογή τακτικών ή εκτάκτων μελών γίνεται διά μυστικής ψηφοφορίας υπό συμβουλίου αποτελουμένου εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ισαρίθμων ενηλίκων τακτικών μελών επί τριετίαν διατελεσάντων ως τοιούτων κληρουμένων κατ' έτος κατά την Β' τακτικήν Συνέλευσιν. [...] Εκάστη μέλαινα ψήφος εξουδετεροί τέσσαρας λευκάς"30. Στην ίδια Γ.Σ. εξάλλου το δικαίωμα εγγραφής αυξάνεται σε 300 δρχ. και η ετήσια συνδρομή, για άνδρες και γυναίκες, σε 200 δρχ. Στο καταστατικό του 1923, επικυρώνονται αυτές οι τροποποιήσεις με μικρές αλλαγές: μία μαύρη ψήφος εξουδετερώνει τρεις λευκές ενώ τα μέλη που συμπληρώνουν το εκλεκτορικό σώμα εκλέγονται από τη Γ.Σ. και δεν κληρώνονται. Το Δ.Σ. μαζί με τους ιδρυτές και τα μέλη που έχουν εκλεγεί μ' αυτό τον τρόπο από τη Γ.Σ. απαρτίζουν το Ειδικό Εκλογικό Συμβούλιο, το όργανο που στο εξής καθορίζει, με εύνοιες και αποκλεισμούς, τη φυσιογνωμία του συλλόγου. Το τελευταίο αυτό καταστατικό ενισχύει επιπλέον το χαρακτήρα του Ομίλου ως κλειστής λέσχης με τον καθορισμό ανώτατου ορίου μελών31. Τα τακτικά μέλη, σύμφωνα με το καταστατικό του 1923, αποκτούν ονομαστικούς τίτλους αξίας 1.000 δρχ. Οι τίτλοι αυτοί είναι αριθμημένοι και 300 στον αριθμό, όσος και ο ανώτατος αριθμός των τακτικών μελών του Ομίλου (σύμφωνα με το άρθρο 4). Η σκλήρυνση της θέσης του Ομίλου και η περιχαράκωση του σωματειακού χώρου επιβεβαιώνονται από το σύνολο του νέου καταστατικού, το οποίο επιτρέπει στην ήδη υπάρχουσα κοινότητα ακόμη και να αυθαιρετήσει προκειμένου να διαφυλάξει τη φυσιογνωμία της. Χαρακτηριστικό είναι ότι στις ρυθμίσεις που αναφέρονται στη δυνατότητα και μη μελών να ασκούνται ως "παίκτες" στον Όμιλο, με πληρωμή εισιτηρίου, περιέχεται η εξής φράση: "Το Δ. Συμβούλιον δύναται να αρνηθή ανεξελέγκτως την ανανέωσιν εισιτηρίου τινός" .

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΩΝ

Παρόλο που ο Όμιλος συγκροτούνταν κυρίως από τα τακτικά μέλη και τους ιδρυτές33, από το 1901 αναφέρονται και άλλες τρεις κατηγορίες μελών: τα μη

————————————

30. Γ.Σ. 30 Οκτωβρίου 1922.

31. Η δυνατότητα του Δ.Σ. να ορίσει με απόφασή του τον ανώτατο αριθμό των τακτικών ή εκτάκτων μελών καθώς και των ανήβων είχε προβλεφθεί ήδη από τις τροποποιήσεις του καταστατικού που ψηφίστηκαν στη Γ.Σ. της 17ης Νοεμβρίου 1913 (άρθρο 8). Εντούτοις, ο αριθμός αυτός δεν προσδιορίστηκε.

32. Άρθρο 12 του Καταστατικού του 1923 στα Πρακτικά της Γ.Σ. της 18ης Μαρτίου 1923. Η υπογράμμιση, δική μου.

33. Μόνο αυτές οι δύο κατηγορίες μελών αναφέρονται στο πρώτο καταστατικό, του 1895. Ειδικά άρθρο υπάρχει για τους ξένους που μένουν προσωρινά στην Αθήνα: μπορούν, με πρόταση δύο μελών ή ιδρυτών, να γίνουν δεκτοί στον Όμιλο πληρώνοντας μηνιαία συνδρομή 25 δρχ. ή και δωρεάν.

TEXT_PAGE_SHORT338
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/339.gif&w=600&h=395 32. Κουλούρη, Αθλητισμός

ΕΙΚΟΝΑ

27. Κυρίες στο γήπεδο του Lawn Tennis Club (1898).

TEXT_PAGE_SHORT339
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/340.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

παίζοντα μέλη, οι άνηβοι και τα παρεπιδημούντα μέλη. Τα μη παίζοντα μέλη πληρώνουν τη μισή περίπου συνδρομή απ' ό,τι τα τακτικά μέλη και δεν έχουν το δικαίωμα να ασκούνται στις εγκαταστάσεις του Ομίλου ούτε να μετέχουν στη διοίκηση (να εκλέγουν και να εκλέγονται). Το 1902, στο πλαίσιο της μείωσης των συνδρομών με στόχο την ενίσχυση του συλλόγου, τα μη παίζοντα μέλη καταργήθηκαν34 αλλά επανήλθαν ένα χρόνο αργότερα, με τη διαπίστωση ότι είχε πετύχει η αλλαγή πολιτικής35. Επίσης, το 1911 καταργήθηκε η διάταξη που όριζε, από το 1901, ότι κάποιος που είχε εκλεγεί μια φορά τακτικό μέλος δεν μπορούσε να καταταχθεί στην κατηγορία των μη παιζόντων μελών36. Η κατηγορία αυτή καταργείται οριστικά το 1923.

Τα παρεπιδημούντα μέλη ήταν ξένοι που έμεναν προσωρινά στην Αθήνα και που, με πρόταση ενός μέλους, μπορούσαν να λάβουν προσωπικό εισιτήριο για οκτώ μέρες. Στη συνέχεια, το Δ.Σ. μπορούσε να αποφασίσει να τους παραχωρήσει το δικαίωμα να φοιτούν στον Όμιλο με καταβολή μηνιαίας συνδρομής ανώτερης από αυτήν των τακτικών μελών37. Στο καταστατικό του 1923, τα "παρεπίδημα" μέλη μπορούν να εκλέγουν τακτικά μετά την πάροδο μιας δοκιμαστικής τετράμηνης περιόδου, δεν έχουν όμως το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Οι ειδικές ρυθμίσεις για αλλοδαπούς που περιέχονται στα καταστατικά του Ομίλου Αντισφαιρίσεως, ενώ απουσιάζουν από εκείνα άλλων συλλόγων, φανερώνουν προφανώς το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο σπορ των ξένων που βρίσκονταν για υπηρεσιακούς λόγους στην Αθήνα.

Εκτός από τις παραπάνω κατηγορίες μελών, εμφανίζονται κατά περιστάσεις άλλες δύο: τα αντεπιστέλλοντα και τα έκτακτα. Η τροποποίηση του καταστατικού που γίνεται το 1915, ώστε να συμφωνεί με το νόμο 281 "περί σωματείων", προβλέπει και την κατηγορία των αντεπιστελλόντων μελών. Πρόκειται στην ουσία για τα τακτικά μέλη τα οποία απουσιάζουν από την Αθήνα. Ενόσω απουσιάζουν, καταβάλλουν μειωμένη συνδρομή και ονομάζονται αντεπιστέλλοντα. Όταν επιστρέψουν, επανεντάσσονται στην κατηγορία των τακτικών μελών38. Η κατηγορία των εκτάκτων μελών ήταν προσωρινή ρύθμιση που θεσπίσθηκε λόγω των ειδικών συνθηκών που προέκυψαν στη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων. Έκτακτα θεωρήθηκαν τα μέλη που γράφτηκαν στο σύλλογο τα χρόνια 1912-1913 χωρίς να ψηφιστούν σύμφωνα με το καταστατικό, επειδή το σύνολο

————————————

34. Γ.Σ. 27 Οκτωβρίου 1902.

35. Γ.Σ. 26 Οκτωβρίου 1903.

36. Γ.Σ. 5 Νοεμβρίου 1911.

37. Lawn Tennis..., ό.π., άρθρο 7. Η μηνιαία συνδρομή ήταν 25 δρχ. για τους άνδρες και 15 δρχ. για τις γυναίκες, τη στιγμή που για τα τακτικά μέλη τα αντίστοιχα ποσά ήταν 20 και 10 δρχ. Τα παρεπίδημα μέλη μετονομάζονται σε "παρεπιδημούντες" το 1921: Γ.Σ. 10 Ιανουαρίου 1921.

38. Γ.Σ. 1 Φεβρουαρίου 1915.

TEXT_PAGE_SHORT340
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/341.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

σχεδόν του Δ.Σ. απουσίαζε. Η κατηγορία αυτή καταργείται στην ουσία, μετά την παρέλευση της κρίσιμης περιόδου, και παραμένει μόνο για τους νεότερους των 18 ετών39.

Όσοι δεν είχαν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατατάσσονταν στην κατηγορία των ανήβων μελών. Η κατηγορία αυτή διακρίνεται για πρώτη φορά στην τροποποίηση του καταστατικού που ψηφίστηκε στη Γ.Σ. της 15ης Μαρτίου 1899. Τα άνηβα μέλη πλήρωναν υψηλότερο δικαίωμα εγγραφής από τα τακτικά μέλη και η συνδρομή τους ήταν ίση με αυτή των κυριών. Όταν συμπλήρωναν το 18ο έτος γίνονταν τακτικά μέλη, χωρίς να χρειάζεται να πληρώσουν νέο δικαίωμα εγγραφής40. Από το 1903, το όριο ηλικίας των ανήβων μελών μειώνεται στα 16 χρόνια41. Η αλλαγή της πολιτικής του Ομίλου με στόχο την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του, που σημειώνεται εκείνα τα χρόνια, περιλάμβανε προφανώς και την κατηγορία των ανήβων. Εντούτοις, δε φαίνεται να υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση από τα νεαρότερα άτομα, εφόσον το 1904 υπάρχουν μόλις 7 άνηβα μέλη42, ενώ το 1907 διαπιστώνεται "παντελής σχεδόν έλλειψις ανήβων μελών"43. Τα άνηβα μέλη είχαν δικαίωμα να ασκούνται στα γήπεδα του Ομίλου αρχικά μόνο κατά τις πρωινές ώρες ώστε να μην εμποδίζεται η άσκηση των ενηλίκων μελών που προφανώς προτιμούσαν τις απογευματινές ώρες. Για να ενισχυθεί πάντως η παρουσία των ανήβων στον Όμιλο, το Δ.Σ. αποφάσισε να τους παραχωρηθεί το δικαίωμα της άσκησης και κατά τις απογευματινές ώρες και τα Σαββατοκύριακα "εφ' όσον τούτο δεν προσκρούει προς την τακτικήν εκγύμνασιν των τακτικών μελών"44. Η παρουσία των ανήβων ενισχύεται σημαντικά μετά το 1910, όταν εκπροσωπούν πλέον το 17% του συνόλου των μελών του Ομίλου (τακτικών, παρεπιδημούντων, μη παιζόντων).

Το 1915 η Γ.Σ., συμμορφούμενη προς το νόμο 281, ψήφισε ως κατώτατο όριο ηλικίας για να γίνει κάποιος τακτικό μέλος τα 18 χρόνια45. Στα άνηβα μέλη κατατάσσονταν όσοι ήταν από 16 ως 18 ετών. Νέο όριο ηλικίας θα προσδιοριστεί

————————————

39. Γ.Σ. 17 Νοεμβρίου 1913. Τα έκτακτα μέλη δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής στις Γ.Σ. και δεν μπορούσαν να παραμείνουν σ' αυτή τη θέση περισσότερο από 18 μήνες. Μετά την πάροδο 6 μηνών, τα έκτακτα μέλη είχαν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για να γίνουν τακτικά.

40. Το ίδιο ακριβώς άρθρο επαναλαμβάνεται και στο Καταστατικό του 1901.

41. Γ.Σ. 26 Οκτωβρίου 1903. Ήδη από την προηγούμενη χρονιά είχε ψηφιστεί τροποποίηση του καταστατικού ώστε παιδιά κάτω των 14 ετών να μπορούν να ασκούνται στον Όμιλο αντί ετήσιας συνδρομής 10 δρχ. Δ.Σ. 29 Δεκεμβρίου 1902.

42. Γ.Σ. 4 Νοεμβρίου 1904.

43. Γ.Σ. 27 Οκτωβρίου 1907. Το 1910, τα άνηβα μέλη (κάτω των 16 ετών) ανέρχονται σε 30. Σ.Ε.Α.Γ.Σ., Ημερολόγιον 1910..., Αθήνα 1910, σ. 71.

44. Δ.Σ. 19 Οκτωβρίου 1903, Δ.Σ. 30 Οκτωβρίου 1908.

45. Γ.Σ. 1 Φεβρουαρίου 1915.

TEXT_PAGE_SHORT341
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/342.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

την επόμενη χρονιά, όταν το κατώτατο όριο ηλικίας για να γίνει κάποιος αποδεκτός ως άνηβο μέλος μετατοπίζεται στα 15 χρόνια46. Το καταστατικό του 1923 ωστόσο δεν αναφέρει καθόλου την κατηγορία των ανήβων μελών, πράγμα που σημαίνει προφανώς ότι καταργείται. Νέα κατηγορία μελών που εμφανίζεται για πρώτη φορά το 1923, "προς τον σκοπόν της ευρυτέρας διαδόσεως της σωματικής αγωγής", είναι οι παίκτες. Οι παίκτες δεν έχουν κανένα από τα δικαιώματα των τακτικών μελών παρά μόνο αυτό της συμμετοχής σε αγώνες που προκηρύσσει ο Σ.Ε.Α.Γ.Σ. Πληρώνουν ένα "ετήσιο δικαίωμα φοιτήσεως", με το οποίο τους επιτρέπεται η είσοδος σε γήπεδα αποκλειστικά γι' αυτούς. Μ' αυτό τον τρόπο, ο χώρος του σωματείου διαχωρίζεται εσωτερικά σε εκείνον που προορίζεται για την ψυχαγωγία των μελών και σε εκείνον που περιορίζεται στην καθεαυτό άσκηση στο τέννις με στόχο τη διάκριση στους αγώνες. Οι δύο ομάδες δεν έχουν επαφή μεταξύ τους, δεν συγχρωτίζονται. Η δημιουργία της ξεχωριστής κατηγορίας των παικτών εξυπηρετούσε προφανώς την ανάγκη του Ομίλου για αγωνιστικές διακρίσεις, οι οποίες συνέβαλαν πλέον στην ενίσχυση του γοήτρου του.

ΑΓΩΝΕΣ

Οι αγώνες τέννις αποτελούσαν επί δύο σχεδόν δεκαετίες εσωτερική υπόθεση του Lawn Tennis Club Αθηνών. Υπήρχε ένα είδος μονοπωλίου του σπορ αυτού, εφόσον ως το 1905 τουλάχιστον δεν υπάρχει άλλο σωματείο αντισφαίρισης στην περιοχή Αθήνας και Πειραιά, ούτε άλλωστε στις επαρχίες47: Υπήρχαν βεβαίως

————————————

46. Γ.Σ. 8 Οκτωβρίου 1916.

47. Ο Όμιλος Αντισφαιριστών Κηφισσίας έχει ιδρυθεί τουλάχιστον το 1905 εφόσον τη χρονιά εκείνη το εντοπίζω για πρώτη φορά: ΦΕΚ Α΄ 192,30 Σεπτ. 1905 και Π.Γ.Σ., "Έκθεσις Δ.Σ. 1905-1906". Ο Όμιλος Αντισφαιρίσεως Πειραιώς ιδρύθηκε το 1909 και από το 1911 μεταφέρθηκε σε νέες εγκαταστάσεις στην Καστέλλα, σε γήπεδο που του παραχώρησε ο Σπυρ. Α. Κουμουνδούρος. Σ.Ε.Α.Γ.Σ., Ημερολόγιον 1911, Αθήνα 1911, σ. 53. Το 1912 επισημαίνεται επίσης η ύπαρξη του Συλλόγου Αντισφαιρίσεως Κερκύρας, χωρίς όμως να γνωρίζουμε το ακριβές έτος ίδρυσής του. Υπουργείον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Τεύχος Α'. Γυμναστική, Αθήνα 1912, σ. 144. Ως ξεχωριστό σωματείο καταγράφεται εξάλλου το 1912 το Τμήμα Αντισφαιρίσεως του Αθηναϊκού Ποδοσφαιρικού Συλλόγου Ν. Φαλήρου: στο ίδιο. Το Tennis Club της Πάτρας, που ιδρύθηκε το 1908, δεν είναι ελληνικό σωματείο αλλά προήλθε από την πρωτοβουλία των ξένων προξένων της πόλης. Έτσι, παρόλο που καλλιεργούσε το συγκεκριμένο σπορ, ελάχιστη σχέση είχε με την τοπική κοινωνία. Βλ. Ν. Ε. Πολίτης, Ο πατραϊκός αθλητισμός Β'..., ό.π., σ. 132-4. Ωστόσο, εκτός από τα σωματεία υπήρχαν και άλλοι χώροι για να παίξει κάποιος τέννις: στο Ζάππειο με ενοίκιο για όποιον ήθελε, στο γυμναστήριο του Πανελληνίου και σ' ένα ιδιωτικό γήπεδο στη λεωφόρο Κηφισίας ( Αθήνα, 1896). Ιδιωτικοί χώροι υπήρχαν επίσης, την ίδια εποχή, στην Κηφισιά, στην Πάτρα, στο Αίγιο και στα Επτάνησα. Βλ. Χρ. Θεμ. Δαραλέξης, " Αγώνες Λων-τέννις", στο Η Ελλάς κατά τους Ολυμπιακούς..., ό.π., σ. 127.

TEXT_PAGE_SHORT342
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/343.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

τμήματα τέννις σε κάποιους γυμναστικούς συλλόγους αλλά χωρίς αυτοτελή ανάπτυξη48. Μετά από τους πρώτους αγώνες που έγιναν το 1896 μεταξύ Ελλήνων και Άγγλων και όπου το L.T.C. "αντεπροσωπεύθη τιμητικώτατα", κάθε χρόνο γινόταν το εσωτερικό πρωτάθλημα του Ομίλου με αγώνες κυρίων, κυριών και μεικτούς49. Στους νικητές απονέμονταν αργυρά μετάλλια ή διπλώματα. Το εισιτήριο το 1898 κόστιζε 2 δρχ. εφόσον αγοραζόταν πριν από τους αγώνες, και 5 δρχ. κατά τις μέρες των αγώνων50. Την ίδια εποχή, ο αριθμός των θεατών, με ονομαστικές προσκλήσεις, ανερχόταν στους 400 περίπου51. Κατά παράβαση του καταστατικού, το 1897 επιτράπηκε στους γονείς να φέρουν στους αγώνες και τα παιδιά τους. Το οικογενειακό κλίμα που επικρατούσε στον Όμιλο επέτρεπε αυτή τη μικρή παρέκκλιση, η οποία άλλωστε νομιμοποιήθηκε στην επόμενη Γ.Σ., με τροποποίηση του καταστατικού52. Οι αγώνες ήταν μια επιπλέον ευκαιρία για ευχάριστη συναναστροφή μεταξύ εκείνων που αγωνίζονταν, των υπολοίπων μελών του L.T.C. και του ευρύτερου κοινωνικού κύκλου γύρω από τον Όμιλο. Στις αρχές του 20ού αιώνα, μετά τους αγώνες προσφερόταν τσάι53, προσδίδοντας έτσι στους αγώνες το χαρακτήρα κοινωνικής μάλλον εκδήλωσης παρά αθλητικής δραστηριότητας.

Στον καθαρά αγωνιστικό τομέα εντούτοις και έξω από τα όρια του συλλόγου, το Lawn Tennis Club Αθηνών κατείχε την πρώτη θέση. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Σ.Ε.Α.Γ.Σ. του αναθέτει τη διοργάνωση των πρώτων πανελλήνιων αγώνων αντισφαιρίσεως το 1904 και το 1905 54. Το Δ.Σ. του Ομίλου εξάλλου εξετάζει

————————————

48. Το 1895 εμφανίστηκε το τέννις στην Πάτρα. Ο Ποδηλατικός Σύλλογος Πατρών δημιούργησε τότε γήπεδο τέννις "προς ψυχαγωγίαν και άσκησιν" των μελών του. Βλ. Ν. Ε. Πολίτης, Ο πατραϊκός αθλητισμός. Α'. Η πρώτη δεκαετία: 1891-1900, Πάτρα 1994, σ. 114.

49. Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούσαν οι αγώνες handicap, δηλαδή αγώνες "κατά δυνάμεις" όπου ο αποδεδειγμένα ισχυρότερος παραχωρούσε ένα προβάδισμα στον αδύνατο ώστε να θεωρηθεί ισοδύναμος. Ο θεσμός αυτός εφαρμόστηκε κατεξοχήν στο τέννις και οι περισσότεροι αγώνες της περιόδου που εξετάζουμε ήταν αγώνες handicap. Βλ. Ελ. Σκιαδάς, ό.π., σ. 76, και εδώ, σ. 136-7.

50. Δ.Σ. 24 Μαρτίου 1898 και 25 Νοεμβρίου 1898.

51. Δ.Σ. 7 Μαρτίου 1898. Ο κατάλογος των "δυναμένων να προσκληθώσιν" περιλάμβανε 398 άτομα. Το εισιτήριο για τους αγώνες της 22ας Μαρτίου κόστιζε 1 δρχ.

52. Γ.Σ. 15 Δεκεμβρίου 1897.

53. Βλ. Ελ. Σκιαδάς, ό.π., σ. 120,125. Η καθιερωμένη στις εκδηλώσεις άλλων συλλόγων μουσική μπάντα αναφέρεται μία φορά σε αγώνες του L.T.C., το 1898: η Μουσική Εταιρεία ανέλαβε να παίζει μουσική κατά την τελευταία ημέρα των αγώνων του Απριλίου 1898 αντί 120 δρχ. Δ.Σ. 24 Μαρτίου 1898.

54. Το 1904 δεν έγιναν οι πανελλήνιοι αγώνες τέννις επειδή "την τελευταίαν στιγμήν ένεκα όλως απροόπτων κωλυμάτων απεσύρθησαν των αγώνων οι αθληταί της Γυμναστικής Εταιρείας Πατρών". Γ.Σ. 4 Νοεμβρίου 1904. Για τους πανελλήνιους αγώνες τέννις ως το 1923, βλ. Ελ. Σκιαδάς, ό.π., σ. 115-123 και εδώ, πίν. 1, σ. 133-140.

TEXT_PAGE_SHORT343
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/344.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

τότε το ενδεχόμενο της θεσμοθέτησης μόνιμων πανελλήνιων αγώνων τέννις ώστε να γίνει η Αθήνα "κέντρον αμίλλης μεταξύ των διαφόρων παικτών της τε Ελευθέρας και Δούλης Ελλάδος"55. Το 1906, στη Μεσολυμπιάδα, το τέννις θα χαρίσει στην Ελλάδα τρία μετάλλια: ο Γ. Σημηριώτης, η Εσμέ Σημηριώτου, η Ευφροσύνη Ν. Πασπάτη και η Σοφία Μαρίνου, όλοι μέλη του L.T.C., ήταν μεταξύ των ολυμπιονικών.

ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΗ ΕΣΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Όπως φαίνεται από τους αγώνες τέννις, τόσο τους εσωτερικούς του Ομίλου όσο και τους πανελλήνιους, διοίκηση και παίκτες δεν αποτελούσαν, όπως σε άλλα σωματεία, δύο ξεχωριστές ομάδες. Τα ονόματα που εμφανίζονται ως μέλη του Δ.Σ. συναντώνται επίσης ως νικητές -ή έστω ως μετέχοντες- των αγώνων. Η διαφορά αυτή είναι ενδεικτική και των υπολοίπων διαφορών ανάμεσα στο L.T.C. Αθηνών και τα άλλα αθηναϊκά αθλητικά σωματεία, και μπορεί να ερμηνευτεί βάσει αυτών. Το L.T.C. είναι σωματείο ψυχαγωγικό, όπου η συμμετοχή στοχεύει στην προσωπική αναψυχή και διασκέδαση μέσω του σπορ. Σπάνιες, επομένως, είναι οι περιπτώσεις εκείνων που είναι μέλη του Ομίλου χωρίς να παίζουν τέννις. Η κατηγορία των μη παιζόντων μελών ήταν πάντα η αριθμητικά ασθενέστερη και εκπροσωπούσε λιγότερο από 10% του συνολικού αριθμού των μελών56. Το τέννις δεν απαιτεί εξάλλου τη σωματική διάπλαση, την ηλικία και την επίδοση κάποιου που επιθυμεί να διακριθεί στον κλασικό αθλητισμό. Γι' αυτό το λόγο, δεν υπάρχει απόκλιση ηλικιών μεταξύ διοικούντων και αθλουμένων. Το ματς αποτελεί επιπλέον αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής συναναστροφής που αναπτύσσεται στο εσωτερικό του Ομίλου. Οι μεικτοί ιδιαίτερα αγώνες και η ισόρροπη συνύπαρξη ανδρών και γυναικών τόσο στα γήπεδα όσο και στις κερκίδες διέκριναν το L.T.C. από τους υπόλοιπους αθλητικούς συλλόγους, όπου αναπτυσσόταν σχεδόν αποκλειστικά η ανδρική κοινωνικότητα.

Η κοινωνικότητα βεβαίως που αναπτύσσεται στον Όμιλο Αντισφαιρίσεως είναι εξαιρετικά και αποκλειστικά εσωστρεφής. Στις εγκαταστάσεις του συναντώνται τα μέλη για να παίξουν, να συζητήσουν, να πιουν τον καφέ ή το τσάι τους.

————————————

55. Γ.Σ. 4 Νοεμβρίου 1904.

56. Τα μη παίζοντα μέλη αντιπροσώπευαν το 7,6% του συνόλου (τακτικά, άνηβα, παρεπιδημούντα μέλη) το 1903, το 6,5% το 1905, το 1,6% το 1906. Εντυπωσιακή αλλαγή παρατηρείται το 1919, όταν ο αριθμός των μη παιζόντων μελών αντιστοιχεί στο 22,8% του συνόλου. Οι λόγοι της εντυπωσιακής αυτής αλλαγής θα πρέπει να αναζητηθούν ενδεχομένως στη νέα πολιτική του συλλόγου μετά το 1916 και τη σημαντική αύξηση εξίσου όλων των κατηγοριών των μελών, θα μπορούσαμε επίσης να υποθέσουμε ότι επρόκειτο για την ανάγκη στήριξης της πολιτικής στροφής του Ομίλου από ένα σύνολο μελών που δεν ασχολούνταν αναγκαστικά με το τέννις αλλά ενδιαφέρονταν να ελέγξουν το σύλλογο.

TEXT_PAGE_SHORT344
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/345.gif&w=600&h=393 32. Κουλούρη, Αθλητισμός

ΕΙΚΟΝΑ

28. Τα ασκητήρια του L.T.C. δίπλα στους στύλους του Ολυμπίου Διός (1898).

TEXT_PAGE_SHORT345
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/346.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

Από τον Δεκέμβριο του 1899, εφαρμόζεται ο θεσμός του τεΐου του Σαββάτου, αποκλειστικά για τα μέλη57. Πολλά μέλη φαίνεται πως έρχονταν στο σύλλογο με τα ποδήλατά τους, αφού στον εσωτερικό κανονισμό περιέχεται άρθρο που απαγορεύει "το ποδηλατείν εντός του ασκητηρίου"58. Απαγορεύεται επίσης στους συνοδούς των μελών να ασκούνται στα γήπεδα του Ομίλου.

Ο αποκλεισμός των παρείσακτων επιτυγχάνεται, όπως ήδη φάνηκε, με πολλούς τρόπους. Δεν πρόκειται όμως μόνο για τον αποκλεισμό ανεπιθύμητων μελών. Πρόκειται επίσης για την προφύλαξη του σωματειακού χώρου από τα αδιάκριτα βλέμματα. Τρία περιστατικά μάς διαφωτίζουν. Το 1895, όταν συλλέγονται χρήματα μεταξύ των ιδρυτών για να κατασκευαστούν οι πρώτες εγκαταστάσεις, ο Μ. Νεγροπόντης θέτει ως όρο για να προσφέρει δάνειο "εάν οι παίζοντες δεν θα είνε ορατοί εκ των έξω ευρισκομένων"59. Όταν μάλιστα διαπιστώνει ότι οι παίκτες φαίνονται "πανταχόθεν" αποσύρει την υπόσχεσή του για δάνειο60. Το 1898 το διπλανό οικόπεδο νοικιάστηκε σε καφενείο. Αμέσως το Δ.Σ. αποφάσισε να υψωθεί ο τοίχος που χώριζε τα δύο οικόπεδα έτσι ώστε όσοι κάθονταν στο καφενείο να μη μπορούν να βλέπουν στο εσωτερικό του Ομίλου. Κατά τους αγώνες του Απριλίου 1898 μάλιστα, το καφενείο παρέμεινε κλειστό αφού ο Όμιλος του κατέβαλε 20δραχμη αποζημίωση61. Το 1903, τέλος, η Γ.Σ. αποφασίζει να νοικιάσει ο σύλλογος το διπλανό οικόπεδο "δια να αποφύγη την περίπτωσιν καθ' ην άλλος τις δυσάρεστος πάροικος ήθελεν εγκατασταθή πλησίον του ασκητηρίου"62.

Τα μέλη που μετέχουν στις Γ.Σ. καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. συναντώνται μεταξύ τους για την άσκηση της διοίκησης του Ομίλου σε τακτά χρονικά διαστήματα (βλ. πίνακες 3 και 4) αν και όχι ιδιαίτερα συχνά. Οι συνεδριάσεις της Γ.Σ. ακολουθούσαν την κανονικότητα του κυριακάτικου πρωινού, όπως και σε άλλους συλλόγους. Κάποιες φορές, η Γ.Σ. συνήλθε και απόγευμα Σαββάτου όπως και απόγευμα Κυριακής. Δεδομένης όμως της μικρής συμμετοχής κατά τα πρώτα χρόνια, υπήρξε μάλλον μεγαλύτερη ευελιξία στον ορισμό της ημέρας και της ώρας. Η Γ.Σ. γινόταν κατά κανόνα στις εγκαταστάσεις του Ομίλου. Αντίθετα, το Δ.Σ. συνεδριάζει σε κάποιο από τα σπίτια των μελών του, στην Αθηναϊκή Λέσχη, στον Ποδηλατικό Σύλλογο και κάποτε και στις εγκαταστάσεις του σωματείου. Ισχύει και στην περίπτωση του L.T.C. αυτό που παρατηρήθηκε και σε άλλα σωματεία ως προς τον τόπο συνεδριάσεων του Δ.Σ.: τα μέλη του προτιμούν

————————————

57. Γ.Σ. 18 Δεκεμβρίου 1899.

58. Lawn Tennis..., ό.π., άρθρο 36, παρ. Δ'. Απαγορεύεται επίσης στα μέλη να παίρνουν τους σκύλους τους μαζί τους στις αίθουσες του περιπτέρου.

59. Δ.Σ. 28 Νοεμβρίου 1895.

60. Δ.Σ. 22 Δεκεμβρίου 1895.

61. Ελ. Σκιαδάς, ό.π., σ. 72.

62. Γ.Σ. 26 Οκτωβρίου 1903.

TEXT_PAGE_SHORT346
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/347.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

να συναντηθούν σε χώρους έξω από το σύλλογο και η συνάντηση παίρνει περισσότερο το χαρακτήρα φιλικής συναναστροφής. Πολλά από τα μέλη του Δ.Σ. ήταν και μέλη της Αθηναϊκής Λέσχης, στης οποίας το εντευκτήριο συναντώνταν τακτικά. Σε κάποιες απ' αυτές τις συνηθισμένες συναντήσεις μπορούσαν να συνεδριάσουν και ως Δ.Σ. του Lawn Tennis Club. Όταν οι συνεδριάσεις γίνονται σε σπίτια έχουν το χαρακτήρα απογευματινής επίσκεψης, πριν από το δείπνο. Γι' αυτό το λόγο οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. γίνονται συνήθως απογευματινές ώρες, 6-7 μ.μ. η, κάποτε, και μεσημεριανές, 2-3 μ.μ. Κατά κανόνα διαρκούν μία έως μιάμιση ώρα.

Διαγραφές, ποινές και απορρίψεις δε συναντώνται συχνά στα πρακτικά του Ομίλου. Οι αποκλεισμοί λειτουργούν προληπτικά και ελάχιστες είναι οι φορές που κάποιος που είναι ήδη μέλος δεν θα σεβασθεί το αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας του σωματείου ώστε να προκαλέσει την τιμωρία ή τη διαγραφή του. Στο αρχικό στάδιο, που είναι η ψήφιση των νέων μελών, δεν γνωρίζουμε, λόγω ελλιπών στοιχείων, αν υπήρξαν απορρίψεις κάποιων αιτήσεων μετά το 1908. Ως εκείνη τη χρονιά πάντως, αναφέρονται δύο μόνο σχετικές περιπτώσεις: αυτή του Γ. Μελά το 1896 (ο οποίος είχε διαγραφεί το 1895 λόγω της άρνησής του να πληρώσει το δικαίωμα εγγραφής)63 και του Γ. Σακελλαρίδη το 1905 64. Η διαγραφή προβλεπόταν πράγματι για την περίπτωση που κάποιος καθυστερούσε να πληρώσει τη συνδρομή του, όπως συνέβαινε και με τα υπόλοιπα σωματεία. Γενικά, υπάρχουν πολλοί κοινοί τόποι ως προς το πειθαρχικό πλαίσιο που επιβάλλεται στο εσωτερικό των σωματείων. Στην περίπτωση του L.T.C. Αθηνών, όταν κάποιος καθυστερούσε ένα μήνα την πληρωμή της συνδρομής του ειδοποιούνταν με συστημένη επιστολή από τον ταμία και είχε δεκαπενθήμερη προθεσμία για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Αν παρερχόταν αυτός ο χρόνος και ο οφειλέτης δεν ανταποκρινόταν, το Δ.Σ. προχωρούσε στη διαγραφή του65.

Διαγραφή ή άλλες ελαφρύτερες ποινές επιβάλλονταν εξάλλου για "ανοίκειο συμπεριφορά" ή άλλες παραβάσεις άρθρων του Καταστατικού ή του Εσωτερικού Κανονισμού. Οι ποινές αυτές ήταν πρόστιμα -κυρίως για φθορά της περιουσίας του Ομίλου- η "επιτίμησις". Η "επιτίμησις" ήταν είτε προσωπική, οπότε κοινοποιούνταν με έγγραφο του Δ.Σ. σε όποιον είχε παρεκτραπεί, είτε δημόσια. Στη δεύτερη περίπτωση, το επιτιμητικό έγγραφο έμενε επί τρεις μέρες αναρτημένο σε εμφανή θέση στο χώρο του ασκητηρίου66. Στο αισθητά 

————————————

63. Η διαγραφή από το Δ.Σ. της 1ης Νοεμβρίου 1895 και η απόρριψη της υποψηφιότητας από το Δ.Σ. της 24ης Ιανουαρίου 1896.

64. Δ.Σ. 12 Νοεμβρίου 1905.

65. Βλ. άρθρο 32 του καταστατικού του 1895 και άρθρο 28 του καταστατικού του 1901.

66. Άρθρο 33 του καταστατικού του 1901. Προσωπική επιτίμηση καταγράφεται μία μόνο φορά στα πρακτικά του Δ.Σ.: στάλθηκε στον Ι. Αλ. Μαύρο "δια την εξ υπαιτιότητός του απώλειαν σφαιρών". Δ.Σ. 27 Οκτωβρίου 1905.

TEXT_PAGE_SHORT347
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/348.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

αυστηρότερο καταστατικό του 1923, δημοσιοποίηση ονομάτων επιτρέπεται και στην περίπτωση "δυστροπούντων περί την πληρωμήν της συνδρομής μελών"67. Η διαδικασία της διαγραφής ήταν πολυπλοκότερη, γινόταν με μυστική ψηφοφορία και με συμμετοχή εκτός από τα μέλη του Δ.Σ. και 6 τακτικών μελών που κληρώνονταν από το σύνολο των μελών του Ομίλου. Στην περίπτωση του L.T.C. παρατηρείται συνεπώς μεγαλύτερη συμμετοχή της ευρύτερης κοινότητας του σωματείου σε σοβαρές αποφάσεις απ' ό,τι στα γυμναστικά για παράδειγμα σωματεία, όπου το Δ.Σ. συγκεντρώνει την ισχύ στα χέρια του. Η διαφορά αυτή οφείλεται αφενός στο αγγλικό πρότυπο οργάνωσης και αφετέρου στο αίσθημα της ισότητας μεταξύ των μελών που υπάρχει στο L.T.C. Στον Όμιλο Αντισφαιρίσεως η επιλογή είναι αυστηρότερη κατά την είσοδο στο σωματείο ενώ η συμμετοχή στη διοίκηση είναι στη συνέχεια σχετικά ανοιχτή. Αντίθετα, στα δύο γυμναστικά σωματεία που εξετάσαμε είναι ευκολότερη η εγγραφή κάποιου ως μέλους όχι όμως και η συμμετοχή του στη διοίκηση.

Όλη η οργάνωση του Ομίλου παραπέμπει στην κλειστή λέσχη κατά το αγγλικό πρότυπο, γεγονός που ήταν απολύτως αντιληπτά από τους συγχρόνους. "Αγγλικώτατον εις τον οργανισμόν του, αγγλικώτατον εις την λειτουργίαν του, υπήρξεν αγγλικώτατον και εις την διοίκησίν του", γράφει ο Π. Σαββίδης το 1906 68. Η διάκριση των μελών της λέσχης βασιζόταν στην ίδια την ενασχόληση με το τέννις, την οποία συμβόλιζε η ρακέτα. Δεν είναι τυχαίο ότι το έμβλημα του συλλόγου ως το 1921 ήταν δύο διασταυρούμενες ρακέτες με τρεις μπάλες69. Εκτός από τη ρακέτα, η ενδυμασία αποτελεί ένα επιπλέον διακριτικό γνώρισμα για τα μέλη. Στο Δ.Σ. της 10ης Μαρτίου 1899 "απεφασίσθη λευκός ιματισμός μετά λαιμοδέτου, ζώνης και πηλικίου εκ των του Ομίλου εκλεχθησομένων χρωμάτων". Αρχικά, ως χρώματα του συλλόγου επιλέχθηκαν το λευκό και το πράσινο70, αντικαταστάθηκαν όμως στη συνέχεια από το βαθύ και ανοικτό γαλάζιο71. Η εξωτερική εμφάνιση, απεικόνιση του κοινωνικού status, αξιολογείται από τα μέλη του Ομίλου αρκετά ώστε να προβλεφθούν γι' αυτήν ειδικές ρυθμίσεις. Για το κουστούμι του τέννις άλλωστε, κυρίως κατά την επόμενη περίοδο, δημιουργείται ιδιαίτερη μόδα. Όπως σημειώνει ο Daniel Roche, "οι κόσμοι της αριστοκρατίας και των αστικών κέντρων της νεότερης εποχής, χωρίς να εγκαταλείψουν τελείως την προσκόλλησή τους στα διακριτικά σημεία και τα εξωτερικά χαρακτηριστικά των έντονα ιεραρχημένων κοινωνιών, παρασύρονται στον άνεμο των

————————————

67. Άρθρο 30 του καταστατικού του 1923.

68. Π. Σ. Σαββίδης (επιμ.), Λεύκωμα των ... Ολυμπιακών Αγώνων 1906, ό.π., σ. 149.

69. Το 1921 ως έμβλημα του Ομίλου καθιερώθηκε "το σύμπλεγμα των τριών αρχικών γραμμάτων του Ομίλου (Ο.Α.Α.), των δύο Α τοποθετημένων εντός του Ο". Γ.Σ. 10 Ιανουαρίου 1921. Το έμβλημα αυτό ισχύει ως σήμερα.

70. Γ.Σ. 11 Φεβρουαρίου 1900.

71. Γ.Σ. 26 Οκτωβρίου 1903.

TEXT_PAGE_SHORT348
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/349.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

αλλαγών με μόδες που καινοτομούν και διακρίνουν"72. Για το τέννις, και ειδικότερα για τις γυναίκες, φαίνεται πράγματι πως συχνά η εμφάνιση θεωρούνταν σπουδαιότερη από την επίδοση73.

Το τέννις αποτελούσε λοιπόν ένα από τα εξωτερικά σύμβολα που θεμελίωναν την κοινωνική διάκριση. Ο τρόπος διασκέδασης, πλάι στην ενδυμασία, τη γνώση της γαλλικής γλώσσας και τους καλούς τρόπους, ήταν στοιχείο κοινωνικής ταυτότητας. Ο Γρ. Ξενόπουλος, το 1908, σχολιάζοντας ακριβώς τη μόδα του τέννις, περιγράφει με σαφήνεια τα χαρακτηριστικά της ανώτερης αθηναϊκής τάξης: "Υπάρχει κ' εδώ, όπως παντού, μία τάξις ανθρώπων, οι οποίοι ευρίσκουν ευχαρίστησιν να συναναστρέφωνται και να διασκεδάζουν μεταξύ των. Όμοιος τον όμοιον δεν λέγει και η παροιμία; Και οι άνθρωποι αυτοί είνε όμοιοι επάνω-κάτω μεταξύ των κατά τα ήθη, τα έθιμα, την γλώσσαν (συνήθως γαλλικήν), τους πόρους (συνήθως μεγάλους), τον τρόπον του φέρεσθαι και ενδύεσθαι, τας ιδέας και τα αισθήματα. Φυσικώτατον λοιπόν να επιζητούνται αμοιβαίως και ναποκλείουν από τον κύκλον των όλους εκείνους που δεν ομιλούν, δεν ενδύονται, δεν συμπεριφέρονται και δεν σκέπτονται κατά τον ίδιον τρόπον"74.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η επισκόπηση των απολογισμών του Lawn Tennis Club Αθηνών για την πρώτη εικοσαετία περίπου της λειτουργίας του (βλ. Πίνακα 6) αναδεικνύει τη διαφορά του οικονομικού του μεγέθους σε σύγκριση τουλάχιστον με τα αθλητικά σωματεία που παρουσιάστηκαν. Αν εξαιρέσουμε τις χρονιές κρίσης, το 1897, έτος πολέμου, και το 1901-1902, όταν ο Όμιλος διήλθε τη σοβαρότερη κρίση του λόγω της δραματικής μείωσης των μελών του, όλα τα υπόλοιπα χρόνια τα έσοδα και τα έξοδα κυμαίνονται κατά μέσο όρο γύρω στις 10.000 δρχ. Το 1916, χρονιά σημαντικών αλλαγών στον Όμιλο, όπως είδαμε, αντιπροσωπεύει και μια απογείωση στα οικονομικά με το διπλασιασμό των εσόδων και τον τετραπλασιασμό σχεδόν των εξόδων.

Η διακύμανση των εσόδων εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τον αριθμό των μελών, εφόσον, όπως προκύπτει από τους αναλυτικούς ισολογισμούς, οι συνδρομές αντιπροσώπευαν το σημαντικότερο έσοδο του Ομίλου. Η αύξηση του κόστους της συνδρομής και η παράλληλη αύξηση του αριθμού των μελών μετά τους Βαλκανικούς πολέμους επηρέασαν συνεπώς με άμεσο τρόπο το συνολικό ποσό των εσόδων. Η ενοικίαση των σφαιρών για το παιχνίδι, που επίσης 

————————————

72. D. Roche, La culture des apparences. Une histoire du vêtement XVIIe-XVIIIe siècle, Παρίσι 1989, σ. 12.

73. Πβ. R. Holt, Sport and the British..., ό.π., σ. 127-128.

74. Η Διάπλασις των Παίδων, 26 Απριλίου 1908, σ. 171.

TEXT_PAGE_SHORT349
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/350.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

ΠΙΝΑΚΑΣ 6

Οικονομική κατάσταση του L.T.C. Αθηνών (1897-1922)

Έτος

Έσοδα

Έξοδα

1897

5.482,65

5.141,50

1898

11.105,80

10.518,25

1899

8.124,95

7.378,30

1900

7.621,55

5.263,35

1901

5.633,20

3.235,80

1902

5.978,55

3.489,50

1903

8.378,50

6.613,00

1904

14.121,30

13.213,45

1905

11.462,10

11.432,90

1906

9.059,60

8.947,20

1908

8.611,65

6.411,20

1910

9.855,00

9.156,95

1911

9.369,30

9.461,75

1912

11.005,45

11.415,60

1913

9.874,00

7.435,00

1914

15.968,30

10.447,25

1915

20.022,20

12.419,75

1916

42.023,05

40.855,60

1917

15.443,65

15.594,70

1918

15.922,45

15.348,80

1919

19.427,95

17.032,45

1920

30.581,90

29.741,90

1921

34.989,00

36.008,85

1922

52.997,70

51.761,05

Πηγή: Ελ. Σκιαδάς, ό.π., σ. 45. Έχουν διορθωθεί τα δεδομένα των ετών 1900 και 1901 με βάση τα πρακτικά του Δ.Σ. και της Γ.Σ.

αντιπροσωπεύεται με σημαντικά ποσά στους ισολογισμούς, εξαρτάται εξίσου από τον αριθμό των μελών και την αθλητική κίνηση στα γήπεδα του Ομίλου. Το έσοδο που προέρχεται λοιπόν από την ενοικίαση σφαιρών αυξάνεται επίσης με την αύξηση των μελών.

Η αύξηση των εσόδων επιτρέπει μεγαλύτερες δαπάνες για βελτίωση των εγκαταστάσεων του συλλόγου, τόσο των αγωνιστικών χώρων όσο και των αιθουσών του περιπτέρου όπου συγκεντρώνονταν τα μέλη για να πιουν τον καφέ ή το τσάι τους και να συζητήσουν. Αυτή η κατηγορία εξόδων που αφορούσε στις

TEXT_PAGE_SHORT350
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/351.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

εγκαταστάσεις του σωματείου περιλάμβανε το πάγιο έξοδο του ενοικίου75, έξοδα για τη συντήρηση του ασκητηρίου και τον καλλωπισμό του χώρου (δενδροφύτευση κλπ.), για την επίπλωση του περιπτέρου και για την επέκταση και βελτίωση των εγκαταστάσεων. Οι εγκαταστάσεις του Ομίλου δημιουργήθηκαν στο χώρο όπου βρίσκονταν τα λουτρά του Δαμασκηνού, κοντά στους στύλους του Ολυμπίου Διός. Ο χώρος χρησιμοποιήθηκε αμέσως ως ασκητήριο από τα μέλη76 ενώ από το 1896 αποφασίστηκε η ανέγερση περιπτέρου κόστους 2.000 δρχ.77. Την επόμενη χρονιά έγινε η κατασκευή και επιχωμάτωση των γηπέδων (courts)78. Οι εγκαταστάσεις του Ομίλου περιλάμβαναν έτσι αφενός το χώρο άσκησης και αφετέρου το εντευκτήριο -το περίπτερο δηλ.- εκεί όπου ξεκουράζονταν, συζητούσαν και συνεδρίαζαν τα μέλη. Ο καλλωπισμός των χώρων υπήρξε από τις βασικές φροντίδες της διοίκησης. Από το 1905 προσλαμβάνεται και κηπουρός για να περιποιείται τον κήπο79.

Ο Όμιλος απασχολούσε ένα μόνιμο προσωπικό: εισπράκτορα για τις συνδρομές των μελών, επιστάτες, φύλακες και παιδιά για να μαζεύουν τις μπάλες (τα λεγόμενα ball-boys). Από το 1898, υπάρχει και καφεπώλης που εξυπηρετεί τα μέλη παρασκευάζοντας και προσφέροντας καφέ. Ο καφεπώλης έχει κανονικά μισθό, 25 δρχ. το μήνα. Το 1911, εξάλλου, ο Όμιλος απασχολεί και κλητήρα.

Η τέλεση αγώνων αποτελεί μια από τις βασικές κατηγορίες των εξόδων και των εσόδων του Ομίλου. Τα έσοδα προέρχονταν βεβαίως από την πώληση των εισιτηρίων ενώ τα έξοδα περιλάμβαναν το κόστος των απονεμόμενων βραβείων, το κόστος των σφαιρών και το ενοίκιο των καθισμάτων, εφόσον δεν υπήρχαν κερκίδες στο ασκητήριο.

Το τέιο του Σαββάτου αποτελεί άλλο πάγιο έξοδο του Ομίλου μετά το 1899. Μικρό έσοδο προερχόταν από τα εισιτήρια για το τέιο που εξέδιδε ο Όμιλος για μη μέλη. Ο Όμιλος πουλούσε επίσης διάφορα είδη, κυρίως μπάλες, παλιές ή καινούριες, και ρακέτες από όπου προερχόταν ένα συχνά σημαντικό έσοδο80. Από το 1920, ένα μικρό ποσό εισπράττεται από τις ενοικιάσεις ερμαρίων, όπου τα μέλη τοποθετούν τα προσωπικά τους είδη κατά τη διάρκεια της άσκησης.

Οι διάφορες κατηγορίες εσόδων του σωματείου είναι διαφωτιστικές και για

————————————

75. Το οικόπεδο των Ιω. και Λ. Τσαουσόπουλων νοικιάστηκε από τον Όμιλο για πέντε χρόνια με ενοίκιο 60 δρχ. το μήνα για την πρώτη χρονιά και 70 δρχ. για τις υπόλοιπες. Το 1898, το ενοίκιο θα γίνει 80 δρχ. και το 1903 θα διπλασιαστεί.

76. Δ.Σ. 16 Φεβρουαρίου 1896.

77. Δ.Σ. 28 Οκτωβρίου 1896 και Γ.Σ. 15 Δεκεμβρίου 1896.

78. Δ.Σ. 10 Οκτωβρίου 1897.

79. Δ.Σ. 3 Νοεμβρίου 1905.

80. Για παράδειγμα, το 1920, η πώληση σφαιρών και ρακετών απέφερε στο σύλλογο 1.390 δρχ.

TEXT_PAGE_SHORT351
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/352.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

το πραγματικό κόστος της συμμετοχής κάποιου στο L.T.C. και της ενασχόλησης με το τέννις. Πέρα από την υψηλή συνδρομή, ένα μέλος του club πλήρωνε για το ενοίκιο των σφαιρών που χρησιμοποιούσε στο παιχνίδι και του ερμαρίου για τα προσωπικά του είδη. Αγόραζε επίσης ρακέτες ή μπάλες, που επίσης κόστιζαν ακριβά.

Τα μέλη του Ομίλου ήταν συνεπώς εύπορα και εν μέρει το ίδιο ίσχυε για τον ίδιο τον Όμιλο. Η περιουσία του L.T.C. εκτιμούνταν το 1907 στις 30.920,65 δρχ. από τις οποίες οι 25.190,30 αντιστοιχούσαν στην αξία των εγκαταστάσεων. Το υπόλοιπο καλύπτονταν από τα διάφορα όργανα και την επίπλωση81. Για την περίοδο που εξετάζουμε πάντως, οι δραστηριότητες του Ομίλου δεν ξεπερνούσαν τα όρια της συντήρησης ενός χώρου, όπου ψυχαγωγούνταν μέσω του σπορ μια ομάδα περίπου 100 ατόμων. Ο ισολογισμός περιοριζόταν στις αυστηρά αθλητικές δραστηριότητες, δηλ. την κατασκευή και τη δημιουργία χώρων άθλησης, την αγορά και πώληση αθλητικού εξοπλισμού, την τέλεση αγώνων. Οι μόνες μη αθλητικές δραστηριότητες ήταν τα τέια του Σαββάτου. Ο Όμιλος ως σύνολο δεν ανέλαβε κάποια κοινωνική δράση που να ξεπερνά τα όρια της ψυχαγωγίας των μελών του. Η ιδιαιτερότητα αυτή γίνεται περισσότερο σαφής αν συγκρίνουμε το L.T.C. Αθηνών με τον Πανελλήνιο και τον Εθνικό, που δραστηριοποιήθηκαν ως προς τη διάδοση της γυμναστικής παιδείας. Αντίθετα, ο Όμιλος Ερετών Πειραιώς, επίσης ψυχαγωγικού χαρακτήρα σωματείο -αν και μικρότερου μεγέθους- παρουσιάζει, ως προς τις δραστηριότητες του, μεγαλύτερη συγγένεια με το L.T.C. Αθηνών.

Ο περιορισμός του πεδίου δράσης του Ομίλου εξηγεί και το γεγονός ότι, παρ' όλο που υπερέχει ως προς το οικονομικό μέγεθος από τους άλλους συλλόγους που εξετάσαμε, δεν υπάρχουν θεαματικές διαφορές. Η μόνη ίσως σημαντική διαφορά είναι ότι δεν συναντώνται στα Πρακτικά, ούτε σε στιγμές κρίσης, παρατηρήσεις για οικονομική δυσπραγία του συλλόγου, παρά μόνο, κάποτε, απόρριψη κάποιου έργου ως υπερβολικά δαπανηρού82. Η απουσία οικονομικών κρίσεων δεν οφείλεται σε ακίνητη περιουσία ή χρηματικά αποθέματα του Ομίλου αλλά στην οικονομική επιφάνεια των μελών του, τα οποία σε στιγμές εκτάκτων δαπανών, κυρίως για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων, μπορούσαν να δωρίσουν η να δανείσουν -χωρίς τόκο πάντως- τα απαραίτητα ποσά στο σύλλογο. Ήδη από τη στιγμή της ίδρυσης του Ομίλου, τα μέλη του Δ.Σ. δωρίζουν από 100-200 δρχ. για να κατασκευαστούν οι πρώτες εγκαταστάσεις. Το 1904, ο Ν. Πασπάτης, ταμίας τότε του L.T.C., δάνεισε στον Όμιλο χωρίς τόκο 2.000 δρχ. για να καλυφθεί το

————————————

81. Γ.Σ. 27 Οκτωβρίου 1907.

82. Το Δ.Σ. της 11 Αυγούστου 1898 απορρίπτει την πρόταση για κατασκευή δύο αποχωρητηρίων και ενός ντουζ "θεωρηθείσης λίαν δαπανηράς".

TEXT_PAGE_SHORT352
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/353.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

έλλειμμα που υπήρχε στο ταμείο εξαιτίας μιας μεγάλης δαπάνης που είχε γίνει την προηγουμένη χρονιά για την ανακαίνιση του ασκητηρίου83.

ΙΠΠΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΝΝΙΣ:

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ

Τα οικονομικά του L.T.C. Αθηνών θα μπορούσαν να συγκριθούν με συγγενή, από άποψη κοινωνικής σύνθεσης, σωματεία όπως είναι για παράδειγμα οι σύλλογοι ιππασίας84. Παρόλο που τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας είναι μάλλον πενιχρά και δεν επιτρέπουν μια ολοκληρωμένη ανάλυση, η συγκριτική παρουσίαση τέννις και ιππασίας συμβάλλει στην κατανόηση του τρόπου ψυχαγωγίας και του στυλ ζωής της ανώτερης αστικής τάξης.

Η Ιππασία αποτελούσε διακριτικό στοιχείο του στυλ ζωής των ευγενών, της αριστοκρατίας του αίματος, και συνδεόταν με το κυνήγι, που επίσης αποτελούσε αποκλειστικό τους δικαίωμα. Στον 19ο αιώνα, η ιππασία εξακολούθησε να αποτελεί στοιχείο κοινωνικής διάκρισης για την αριστοκρατία του αίματος αλλά, πλέον, υιοθετήθηκε και από την ανερχόμενη αριστοκρατία του χρήματος, η οποία στήριξε μέρος του κοινωνικού της κύρους και στη μίμηση του τρόπου ζωής των ευγενών. Με τη διοργάνωση ιππικών αγώνων, οι οποίοι αρχίζουν να τελούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, η ιππασία γίνεται, περισσότερο από συμμετοχικό, σπορ-θέαμα. Το παιχνίδι των στοιχημάτων και η γοητεία του θεάματος της ιπποδρομίας ανοίγουν το "ευγενές" σπορ στα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα. Αλλά μόνο ως προς την πλευρά του θεάματος. Η συμμετοχή και η άσκηση στην ιππασία εξακολουθούν να αποτελούν αποκλειστικό δικαίωμα μιας κλειστής ελίτ.

Η ίδια αυτή ελίτ έλκεται προς τα τέλη του 19ου αιώνα από τα νέα αγγλικά σπορ, τα οποία κατακτούν ως συρμός πλέον όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο. Στο πρώτο της κιόλας τεύχος, η Ποδηλατική και Αθλητική Επιθεώρησις της Ανατολής σημειώνει με ενθουσιασμό:

"Ο Αθλητισμός, ο οποίος είναι μία ανάγκη, μία διασκέδασις, μία απαραίτητος υγιεινή του σώματος, είχε κοιμηθεί επί αιώνας [...] και εξύπνησεν ως συρμός. Όπως δ' όλοι οι συρμοί και ο συρμός του Αθλητισμού ήργησε να έλθη εις την Ελλάδα. Ευτυχώς ήλθε. Και καλώς όρισε! [...] Αθλητισμός λοιπόν for ever!"85.

Από τα νεοτερικά σπορ, το τέννις και η ποδηλασία κατακτούν την ελληνική αστική τάξη της καμπής του 19ου αιώνα. Η ιππασία δεν παρακμάζει ούτε 

————————————

83. Γ.Σ. 4 Νοεμβρίου 1904.

84. Το 1904, ο Ιππικός Όμιλος Αθηνών είχε 18.386,70 δρχ. έσοδα και 16.223,95 έξοδα. Ιππικός Όμιλος. Λογοδοσία έτους 1904, [ Αθήνα 1904], σ. [22].

85. ΠΑΕΑ 1 (1898-9), σ. 1-2.

TEXT_PAGE_SHORT353
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/354.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

παραγκωνίζεται. Αντίθετα, ένας νέος ενθουσιασμός μοιάζει να κατακτά την αθηναϊκή ανώτερη τάξη όπου το τέννις, η ιππασία και, για λίγα μόνο χρόνια, η ποδηλασία λειτουργούν συμπληρωματικά στη συγκρότηση ένας κοινού -και σαφώς αποκλειστικού- τρόπου ψυχαγωγίας. Ο ασφαλέστερος δείκτης είναι οπωσδήποτε η σύμπτωση των προσώπων. Ο Μιλτιάδης Νεγρεπόντης διατελεί, διαδοχικά ή ταυτόχρονα, μέλος των Δ.Σ. του Ποδηλατικού Συλλόγου Αθηνών, του Lawn Tennis Club, του Ιππικού Ομίλου και της Φιλίππου Κοινωνίας. Τα περισσότερα μέλη του Lawn Tennis Club είναι εξάλλου και μέλη του Ιππικού Ομίλου. Μόνη διαφορά ως προς τη σύνθεση των δύο συλλόγων, η σχετικά πυκνότερη παρουσία στρατιωτικών στον Ιππικό Όμιλο, η οποία συνδέεται με τη χρήση του αλόγου στο στρατό. Στους "ιππικούς διαγωνισμούς" άλλωστε μετέχουν φίλαθλοι και αξιωματικοί ως διακριτές κατηγορίες.

Η συγγένεια των δύο σπορ αποδεικνύεται επίσης από τη γυναικεία συμμετοχή. Από τα 252 εγγεγραμμένα μέλη του Ιππικού Ομίλου το 1904, οι 77 είναι γυναίκες, κατά κανόνα σύζυγοι και θυγατέρες μελών86. Σύμφωνα με το καταστατικό εξάλλου, "αι σύζυγοι, μητέρες, θυγατέρες και αδελφαί των μελών εισίν αυτοδικαίως μέλη τη εγγράφω δηλώσει του συγγενούς των"87. Ο Όμιλος στηρίζεται συνεπώς στην ίδια οικογενειοκρατική δομή που χαρακτηρίζει και το σωματείο αντισφαίρισης. Η συμμετοχή των γυναικών στις δραστηριότητες του Ομίλου είναι επίσης ενεργή, τόσο στο διαγωνιστικό όσο και στο αμιγώς ψυχαγωγικό μέρος. Εκτός από τους διαγωνισμούς, όπου οι γυναίκες εμφανίζονται ως αναβάτες88, μετέχουν επίσης στις έφιππες εκδρομές που οργανώνει ο Όμιλος στα περίχωρα των Αθηνών. Η συμμετοχή είναι αρκετά μεγάλη, εφόσον εμφανίζονται να μετέχουν έως και 160, οι οποίοι ωστόσο δεν είναι όλοι έφιπποι. Πολλοί μεταφέρονται στον προορισμό της εκδρομής με άμαξες89.

Και η ιππασία λοιπόν, όπως και το τέννις, δίνει την ευκαιρία για συναναστροφή μεταξύ ανδρών και γυναικών, για μικτή ψυχαγωγία και για φλερτ. Η συναναστροφή αυτή είναι κοινωνικά κλειστή και προφυλαγμένη από παρείσακτους.

————————————

86. Την ίδια χρονιά, εγγράφονται ως νέα μέλη 21 γυναίκες και 32 άνδρες. Η παρουσία των στρατιωτικών οπωσδήποτε άλλαζε την ισορροπία μεταξύ ανδρών και γυναικών, η οποία διέκρινε π.χ. το L.T.C. Ιππικός Όμιλος. Λογοδοσία..., ό.π., σ. 2-3, 13-19.

87. Ιππικός Όμιλος... Καταστατικόν και Εσωτερικός Κανονισμός, Αθήνα 1902, άρθρο 5. Ο Ιππικός Όμιλος είχε ιδρυθεί το 1901.

88. Στον ιππικό διαγωνισμό του 1905 μετέχουν ως αναβάτες οι Μαρία Μιλτ. Νεγρεπόντη, η Βιργινία Λυσ. Χαριλάου, η κ. Λάμπρου Γούση, η Ευφροσύνη Δημ. Ραζη (που είναι και ιδιοκτήτριες των ίππων που ιππεύουν), η Άννα Δημ. Ράλλη, η Μαρία Περ. Σούτζου, Ιππικός Διαγωνισμός εν τω Ποδηλατοδρομίω Νέου Φαλήρου την 3 Απριλίου 1905 ώρα 3μ.μ. (φυλλάδιο).

89. Στην εκδρομή που οργάνωσε το 1899 το ζεύγος Π. Μάνου -με ιδιωτική πρωτοβουλία και όχι στο πλαίσιο κάποιου συλλόγου- μετείχαν 60 ιππείς και 100 άμαξες. "Ίππευτική εκδρομή", ΠΑΕΑ 1 (1898-9), σ. 224.

TEXT_PAGE_SHORT354
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/355.gif&w=600&h=91532. Κουλούρη, Αθλητισμός

Όπως ρυθμιζόταν και στο L.T.C., ο Ιππικός Όμιλος απαγόρευε "να προσκαλώνται εις αγώνας ή εκδρομάς ή θήρας του Ομίλου ξένοι, εκτός παρεπιδημούντων, πάντοτε όμως τη εγκρίσει του Συμβουλίου". Με πολύ αυστηρότερα μέτρα προφυλασσόταν η μικρή ομάδα που διοικούσε το σύλλογο. Το Δ.Σ. εκλεγόταν από τους ιδρυτές και μεταξύ τους, ενώ και στη Γ.Σ. είχαν δικαίωμα να μετέχουν μόνο οι ιδρυτές90.

Στις αρχές του 20ού αιώνα, συνεπώς, η ανώτερη αστική τάξη της Αθήνας έχει υιοθετήσει με ενθουσιασμό την ψυχαγωγία μέσω σπορ όπως η παραδοσιακή ιππασία και το νεοτερικό τέννις. Το τέννις δίνει τη δυνατότητα συνάντησης στα γήπεδα και στο εντευκτήριο του Lawn Tennis Club ενώ η ιππασία παρακολουθεί το τότε ακμάζον ρεύμα του εκδρομισμού και της επαφής με τη φύση. Εκτός από τις συναθροίσεις στα σπίτια, οι ίδιοι περίπου άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες, διασκεδάζουν και στο δημόσιο χώρο σε τόπους ειδικά διαμορφωμένους και προφυλαγμένους από τα αδιάκριτα βλέμματα, όπως οι εγκαταστάσεις του Lawn Tennis Club στους Στύλους του Ολυμπίου Διός και το ιππευτήριο του Ιππικού Ομίλου στο Πεδίο του Άρεως. Παρόλο που η ιππασία αποτελούσε από τους προηγούμενους αιώνες στη Δυτική Ευρώπη στοιχείο κοινωνικής διάκρισης, τώρα ενσωματώνεται πλήρως στο νεοτερικό μοντέλο ψυχαγωγίας μέσω του ατομικού σπορ που χαρακτηρίζει τον gentleman. "Ο σπόρτσμαν δηλώνει συχνά έναν δανδή, έναν ένθερμο ερασιτέχνη (φίλαθλο) της ιπποδρομίας, που συχνάζει στα ιπποδρόμια πριν να εμφανιστεί, στην καμπή του αιώνα, στα ποδηλατοδρόμια και στις αίθουσες πυγμαχίας που είναι στο εξής στη μόδα. [Για τον σπόρτσμαν] είναι πολύ πιο σημαντικό να επιδεικνύει τα εξωτερικά σημάδια της προτίμησής του για τα σπορ παρά να τα ασκεί στην πραγματικότητα"91.

————————————

90. Ιππικός Όμιλος ... Καταστατικόν ..., ό.π., άρθρα 10, 14 και 16.

91. R. Hubscher - J. Durry - Β. Jeu (έκδ,), L'histoire en mouvements..., ό.π., σ. 67.

TEXT_PAGE_SHORT355
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/49/gif/356.gif&w=600&h=915 32. Κουλούρη, Αθλητισμός

ΕΙΚΟΝΑ 29.

TEXT_PAGE_SHORT356
  TEXT_SEARCH_FORM
  TEXT_SEARCH_IN_BOOK
  TEXT_SEARCH_RESULTS
   TEXT_BOOK_LIST
    32. Κουλούρη, Αθλητισμός

    Μοναδική εξαίρεση, οι δασκάλες που συνόδευαν δεσποινίδες στην άσκησή τους. Από το 1898 25, δίνεται η δυνατότητα σε μη μέλη να παρακολουθούν τους αγώνες και να παρίστανται στις γιορτές που οργανώνει ο σύλλογος, αλλά με αυστηρά κριτήρια επιλογής. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να υποβάλει, ανωνύμως ή επωνύμως, στο Δ.Σ. κατάλογο των ατόμων που επιθυμεί να προσκληθούν. Ο κατάλογος αυτός εγκρίνεται ή απορρίπτεται με μυστική ψηφοφορία και στη συνέχεια διανέμονται προσωπικές προσκλήσεις για όσους έχουν περάσει επιτυχώς τη δοκιμασία. Την ίδια χρονιά εξετάζεται το ζήτημα της εκλογής ως μέλους αγγλίδας παιδαγωγού, "περί του εάν πρέπει αφ' ενός μεν να εκλέγωνται τοιαύτα μέλη, και εφ' ετέρου εάν τούτου δεκτού γενομένου αύται έχωσιν ίσα δικαιώματα προς τα λοιπά του Ομίλου μέλη"26. Τελικά αποφασίσθηκε η εκλογή παιδαγωγών ως μελών αλλά με τον όρο να μη μετέχουν στους αγώνες.

    Στο επόμενο καταστατικό, του 1901, η είσοδος στο σωματείο όσων δεν είναι μέλη και η συμμετοχή τους στη σωματειακή ζωή υπακούουν σε περιορισμούς που περιγράφονται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια: "Έκαστον τακτικόν μέλος δικαιούται να λαμβάνη κατ' έτος διά τα υπό του Ομίλου προσφερόμενα τέια είκοσι προσκλήσεις διά μη μέλη του Ομίλου επί πληρωμή δραχμής δι' εκάστην πρόσκλησιν. Αι προσκλήσεις αύται εκδίδονται παρά της Γραμματείας μέχρι της προτεραίας καθ' ην θα προσφέρηται το τέιον, είναι δε όλως προσωπικαί και δέον να φέρωσι την υπογραφήν του προσκαλούντος τακτικού μέλους ως και το όνομα του προσκεκλημένου, άλλως θεωρηθήσωνται άκυροι. Ουδείς δύναται να προσκαλέση πλέον ή δις κατ' έτος το αυτό πρόσωπο"27. Το 1911, εποχή όπου κυριαρχούν φιλελεύθερες αντιλήψεις, τροποποιείται το άρθρο αυτό ώστε να μην υπάρχει περιορισμός ούτε στον αριθμό των προσκλήσεων που δικαιούται κάθε μέλος ούτε στη συχνότητα με την οποία κάποιο μέλος επιθυμεί να προσκαλέσει το ίδιο πρόσωπο28.

    Η επαναφορά αυστηρότερων ρυθμίσεων τόσο ως προς τους όρους αποδοχής νέων μελών όσο και ως προς το κόστος εγγραφής και συνδρομής γίνεται σταδιακά με συνεχείς τροποποιήσεις των σχετικών άρθρων. Το 1919, με πρόταση του Ι. Κετσέα, αποφασίζεται τα προτείνοντα μέλη να είναι υπεύθυνα για ένα χρόνο για το νέο μέλος που προτείνουν29. Το 1922, η διαδικασία εκλογής νέων μελών

    ————————————

    25. Τροποποίηση του άρθρου 40 του καταστατικού στη Γ.Σ. της 2ας Φεβρουαρίου 1898. Στην ίδια Γ.Σ. ψηφίζεται και ο εσωτερικός κανονισμός του Ομίλου από 11 άρθρα, όπου το άρθρο 40 του καταστατικού αναγράφεται ως 1ο άρθρο.

    26. Δ.Σ. 25 Νοεμβρίου 1898. Σύμφωνα με την τροποποίηση που ψηφίστηκε στη Γ.Σ. της 17ης Νοεμβρίου 1913, "διδασκάλισσαι συνοδεύουσαι άνηβα μέλη δύνανται να παίζουσι μετ' αυτών πληρώνουσαι την αυτήν ως εκείνα συνδρομήν".

    27. Lawn Tennis Club. Καταστατικόν, [1901], άρθρο 4, σ. 5-6.

    28. Τροποποιήσεις του καταστατικού που ψηφίστηκαν στη Γ.Σ. της 5ης Νοεμβρίου 1911.

    29. Γ.Σ. 3 Φεβρουαρίου 1919.