Συγγραφέας:Σιδέρης, Νίκος
 
Τομαρά - Σιδέρη, Ματούλα
 
Τίτλος:Συγκρότηση και διαδοχή των γενεών στην Ελλάδα του 19ου αιώνα
 
Υπότιτλος:Η δημογραφική τύχη της νεότητας
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:4
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1986
 
Σελίδες:231
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Κοινωνική ενσωμάτωση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:19ος αιώνας
 
Περίληψη:
Η συγκρότηση μιας νέας γενιάς στην Ελλάδα, στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα, αποτελεί το αντικείμενο αυτής της ιστορικής δημογραφικής και νοσολογικής μελέτης. Η έρευνα αναπτύσσεται σε δύο μέρη: Πρώτο, σε ένα επίπεδο μικροδημογραφικό. Χώρος της έρευνας είναι το νησί της Λευκάδας, χρόνος της το πρώτο μισό του 19ου αιώνα. Στόχος της είναι η ανάλυση της λεπτής υφής των μηχανισμών συγκρότησης μιας νέας γενιάς και της ένταξής της στο πλέγμα των προηγούμενων και επόμενων γενεών. Δεύτερο, σε ένα επίπεδο μακροδημογραφικό. Εδώ επιχειρείται η επισήμανση της θέσης της νεότητας μέσα στο πλέγμα των γενεών στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο του 19ου αιώνα. Οι διαθέσιμες απογραφές επιτρέπουν την ανασύσταση της πυραμίδας των ηλικιών σε περιφερειακό και συνολικό επίπεδο. Οι διαχρονικές συγκρίσεις επιτρέπουν την εκτίμηση του ειδικού βάρους της νεότητας μέσα στη δημογραφική δομή και δυναμική. Οι συγχρονικές συγκρίσεις αναδείχνουν τις περιφερειακές ανισότητες. Η ανάλυση εδώ συμπεριλαμβάνει και την απαρτίωση των μακροδημογραφικών παρατηρήσεων και των μικροδημογραφικών μηχανισμών σε ένα ολικό μοντέλο δομής και δυναμικής του ελλαδικού πληθυσμού και της θέσης της νεότητας μέσα σε αυτές.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 5.67 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 32-51 από: 234
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/6/gif/32.gif&w=600&h=9154. Τομαρά - Σιδέρης, Συγκρότηση γενεών

3. Τόπος γέννησης

Ο πίνακας 3 εικονίζει την ποσοστιαία κατανομή των γεννήσεων ανάμεσα στην πόλη και τα χωριά.

Γεννήσεις αρρένων επί 100 θηλέων

Πρώην Βασιλείου 109:06

Επτανήσου 117:70

Όλου του Κράτους 110:91

Κατά δε τα δύο παρελθόντα έτη, η σχέσις αύτη εν τω πρώην Βασιλείω ήτο τω 1860 109:96, τω 1861 107. (Οι των προηγουμένων ετών πίνακες της κινήσεως του πληθυσμού εν Επτανήσω δεν μας παρέχουσι την κατά φύλον διάκρισιν των γεννήσεων.)

Εκ των ανωτέρω προκύπτει, ότι κατά το 1864, αι γεννήσεις των αρρένων ήσαν ανώτεραι των του 1861, διατηρηθείσης της αυτής περίπου αναλογίας κατά φύλον, ην ετήρησαν και αι γεννήσεις του 1860. Επομένως η κατά το 1861 αναφανείσα υπέρβασις του άρρενος φύλου ήτο μάλλον γεγονός έκτακτον, και ότι η μεταξύ των δύο φύλων σχέσις τείνει εις το να διατηρήται και παρ' ημίν η αυτή πάντοτε, ως τούτο παρετηρήθη και εν Γαλλία ένθα, κατά τον Κ. Maurice Block (Statistique de la France, tome 1, p. 63), η σχέσις αύτη διατηρείται σταθερά σχεδόν από τας αρχάς του παρόντος αιώνος, εκτός ασημάντων τινών κυματισμών, εις διάστημα δε 38 ετών έμεινε σταθερά από 106:54 εις 105:38.

Η μεταξύ αρρένων και θηλέων γεννήσεων σχέσις ήτο εν μεν τη Γαλλία τω 1862 105.25 αρρένων επί 100 θηλέων, εν δε τη Ιταλία τω 1863 105:97 αρρένων επί 100 θηλέων. Επομένως η παρ' ημίν έξακριβωθείσα σχέσις του άρρενος προς το θήλυ φύλον είναι μεγαλειτέρα, ουχί μόνον συγκριτικώς προς τα δύο ταύτα κράτη, αλλά και προς τα λοιπά κράτη της Ευρώπης. Το γεγονός τούτο, το έτι μάλλον επιβεβαιούμενον εκ της συγκρίσεως του έτους 1864 προς το 1860, παρέχει την πιθανότητα, ότι ο ανώτερος παρ' ημίν αριθμός των αρρένων γεννήσεων είναι γεγονός σταθερόν και ουχί έκτακτον, όπως εχαρακτήρισεν αυτό ο σοφός Διευθυντής του Στατιστικού Γραφείου της Γαλλίας, εξετάζων την κίνησιν του ημετέρου πληθυσμού κατά το έτος 1860 (Journal de la Société Statistique 1862, page 317).

Εκ των μέχρι τούδε γενομένων υπό των πολιτειογράφων παρατηρήσεων, εξηκριβώθη 1) ότι εις τας γεννήσεις υπερέχει το άρρεν φύλον· 2) ότι η υπέρβασις αυτού είναι ανωτέρα επί του αγροτικού πληθυσμού, ελαττουμένη κατ'

Σελ. 32
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/6/gif/33.gif&w=600&h=9154. Τομαρά - Σιδέρης, Συγκρότηση γενεών

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Τόπος γέννησης (%), 1823

Πόλη

Χωριά

Σύνολο

Αγόρια

29.76

70.24

100.00

Κορίτσια

25.70

74.30

100.00

Σύνολο

27.90

72.10

100.00

Η κατανομή αυτή αντανακλά με ικανοποιητικό τρόπο την αντίστοιχη κατανομή του συνολικού πληθυσμού στην πόλη και στα χωριά (28.10% και 71,90%), καθώς και την κατανομή των γυναικών ηλικίας 15-60 ετών (31.35% και 68.65%, αντίστοιχα) και την κατανομή των ανδρών της αυτής ομάδας ηλικιών (30.83% και 69.17%, αντίστοιχα). Συνεπώς, από την άποψη της γεωγραφικής κατανομής, οι γεννήσεις του 1823 αντανακλούν τη διάταξη και του συνολικού και του κατεξοχήν γόνιμου πληθυσμού. Άρα, στο μέτρο που η διχοτομία πόλη-χωριά παραπέμπει και σε διαφοροποιήσεις οικονομικών δραστηριοτήτων, πλούτου και νοοτροπιών, η γενιά του 1823 μπορεί να θεωρείται, σε ικανοποιητικό βαθμό, η αντιπροσωπευτική της κοινωνικής-οικονομικής και 

__________________________

άμεσον λόγον της πυκνότητος του πληθυσμού· 3) ότι είναι μάλλον ανωτέρα εις τας γνησίας ή εις τας νόθους γεννήσεις και 4) ότι είναι έτι μάλλον ανωτέρα επί των νεκροτοκίων· 5) εξαιρετικώς δε ανωτέρα εις τας πολλαπλάς γεννήσεις

Ο επόμενος πίναξ παριστά την σχέσιν των γεννήσεων αμφοτέρων των φύλων κατά νομούς και επί τη βάσει 100 κατοίκων δι' έκαστον νομόν."

Η σύγχρονη εξήγηση της γέννησης περισσότερων αγοριών είναι η εξής: Τα σπερματοζωάρια που περιέχουν χρωμοσώματα Υ (από τα οποία προκύπτει αρσενικό φύλο) κινούνται, για λόγους ισχυρότερης χημειοταξίας, γρηγορότερα από αυτά που περιέχουν χρωμοσώματα Χ, κι έτσι έχουν σχετικά περισσότερες πιθανότητες να γονιμοποιήσουν το ωάριο. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η ποιότητα της διατροφής επηρεάζει την πιθανότητα γονιμοποίησης του ωαρίου προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση: το αλάτι, π.χ., λέγεται ότι ευνοεί τη γέννηση αγοριών.

3

Σελ. 33
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/6/gif/34.gif&w=600&h=9154. Τομαρά - Σιδέρης, Συγκρότηση γενεών

πολιτισμικής κατάστασης του νησιού, σε σχέση με την αφετηριακή προικοδότηση των νέων ατόμων1.

4. Οικογενειακή δομή

Ένα από τα καθοριστικά στοιχεία της αφετηριακής προικοδότησης, αλλά και της κατοπινής προσωπικής πορείας των νέων ατόμων, είναι και η δομή της οικογένειας. Η έλλειψη αναλυτικών ονομαστικών καταστάσεων με μνεία των συγγενικών σχέσεων των προσώπων περιορίζει σημαντικά τις δυνατότητες μελέτης των τρόπων συγκρότησης της οικογενείας στο χώρο και το χρόνο που αναφερόμαστε. Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι να αξιοποιήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, για τη συναγωγή κάποιων αδρών συμπερασμάτων, άλλου είδους μαρτυρίες.

Για τη Λευκάδα, αυτές οι μαρτυρίες συνίστανται σε μερικά δεδομένα της απογραφής του 1824 2. Η απογραφή αυτή αναφέρει, κατά οικισμό, τον αριθμό κατοίκων, τον αριθμό σπιτιών, καθώς και τον αριθμό των (φορολογικά θεωρουμένων) αρχηγών οικογενειών, των οποίων αναλυτικά δεδομένα καταχωρίζονται στο Παράρτημα ΙΙ. Το τελευταίο στοιχείο αφορά μόνο τα χωριά. Τα

__________________________

1. Παραθέτουμε τα αποτελέσματα της απογραφής του νησιού στα 1824:

                Άνδρες

      Γυναίκες

      Σύνολο

Ηλικία

Αριθμός

%

Αριθμός

%

Αριθμός

%

1-15

3762

22.1

2989

17.6

6751

39.7

16-50

3433

25.5

3879

22.8

8212

48.3

51+

945

5.6

1109

6.5

2054

12.1

Σύνολο

9040

53.2

7977

46.9

17017

100.0

2. Το σύνολο των δεδομένων της απογραφής αυτής (πάντα με τη μορφή συγκεντρωτικών πινάκων) βρίσκεται στον υπ' αριθμ. 32 φάκελο του Ιστορικού Αρχείου Λευκάδας. Παρουσιάζονται με τη μορφή λεπτομερούς πίνακα με τίτλο: "Quadro generale dell' abitato della città ed isola di Santa Maura, dessunto dalle anagrafi rispettive".

Σελ. 34
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/6/gif/35.gif&w=600&h=9154. Τομαρά - Σιδέρης, Συγκρότηση γενεών

στοιχεία αυτά επιτρέπουν μια αδρή εκτίμηση της οικογενειακής δομής στο νησί.

Το πρώτο ζήτημα που ανακύπτει είναι το κατά πόσο η "φορολογική μονάδα" που καταγράφεται αντιστοιχεί πραγματικά σε μια οικογενειακή μονάδα, ή μήπως πρόκειται για ένα νομικό-διοικητικό πλάσμα. Ή, το ίδιο ερώτημα αλλιώς διατυπωμένο: Μήπως η φορολογική μονάδα αντιστοιχεί σ' ένα είδος οικογενειακού αρχετύπου για "διοικητική χρήση", και το μικρό της μέγεθος δεν υπήρξε ποτέ στην πραγματικότητα στην καθημερινή ζωή, όπου λειτουργούσε μια άλλη οικογένεια, ευρύτερη σε συγγενικές σχέσεις, σε αριθμό προσώπων και ρόλων; Επικαλούμενοι το ίδιο βασικό επιχείρημα, δηλαδή τον τύπο κατοικίας, τείνουμε να υιοθετήσουμε και εμείς την αρνητική σ' αυτό το ερώτημα απάντηση που ήδη έχει προταθεί αλλού1 σε σχέση με μια παρεμφερή κατάσταση των μαρτυριών.

Με δεδομένη αύτη την τοποθέτηση οδηγούμαστε σε μια σειρά από συμπεράσματα. Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι, κατά κανόνα, σε κάθε φορολογική μονάδα-οικογένεια αντιστοιχεί ένα σπίτι - ή, ακριβέστερα, τουλάχιστον ένα σπίτι, μια και η κύρια τάση είναι να συναντάμε αριθμό σπιτιών μεγαλύτερο από τον αριθμό των φορολογικών μονάδων.

Καταφανή εξαίρεση σ' αυτόν τον κανόνα2 έχουμε σε πέντε χωριά (Κατούνα, Καρυώτες, Τσουκαλάδες, Απόλπαινα και Διαμιλιάνι). Στο Διαμιλιάνι (συγκρότημα συνοικισμών, φτωχών κατά κανόνα, στον ορεινό νότο του νησιού) είναι φανερό ότι η 

__________________________

1. Βλ. μια εκτενή συζήτηση σχετικά με το μέγεθος της οικογενείας στο άρθρο του Β. Παναγιωτόπουλου, "Μέγεθος και σύνθεση της οικογενείας στην Πελοπόννησο γύρω στα 1700", Τα Ιστορικά, τχ. 1, Σεπτέμβριος 1983, σ. 5-18.

2. Κριτήριο της εξαίρεσης είναι το ακόλουθο στατιστικό μέτρο: Ο αριθμός κατοίκων ανά σπίτι πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό κατοίκων ανά φορολογική μονάδα, και η διαφορά των μέσων όρων να ισούται ή να υπερβαίνει τη 1 σταθερά απόκλιση της διασποράς των μέσων όρων του δείκτη κάτοικοι ανά φορολογική μονάδα.

Σελ. 35
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/6/gif/36.gif&w=600&h=9154. Τομαρά - Σιδέρης, Συγκρότηση γενεών

συγκατοίκηση οικογενειών είναι ο κανόνας, Έντονο πρέπει να ήταν το φαινόμενο αυτό και στους Τσουκαλάδες καθώς και στην Απόλπαινα και, σε μικρότερο βαθμό όμως, και στα άλλα δύο χωριά. Άρα, με τις προαναφερθείσες επιφυλάξεις βέβαια, κάθε οικογένεια διαθέτει, κατά κανόνα, έναν "ιδιωτικό χώρο" κατοικίας -κι αυτό παρά την ύπαρξη των δουλειών και αλληλεγγυοτήτων που υποδηλώνει η ύπαρξη ευρύτερων οικογενειακών ομάδων (σογιών), όπως μαρτυρούν και τα επώνυμα των κατοίκων κάθε οικισμού1.

Μια συμπληρωματική διάσταση των συνθηκών κατοικίας προκύπτει και από μια (μη συστηματική) επισκόπηση της αρχιτεκτονικής των σπιτιών2. Απ' ό,τι φαίνεται, ο σπιτικός χώρος ήταν κατά κανόνα -με εξαίρεση τα πλούσια σόγια- και περιορισμένος και σχετικά αδιαφοροποίητος. Μονόχωρα ή δίχωρα σπίτια, όπου τα ίδια δωμάτια χρησίμευαν ως τόπος καθισιού, μαγειρέματος, φαγητού και ύπνου, αποθήκευσης σοδειάς ή ζωοτροφών, βιοτεχνικής και χειροτεχνικής δραστηριότητας, συγκέντρωσης των μελών της οικογένειας, των συγγενών και των γειτόνων-επισκεπτών, με δυο λόγια χώρο συγχρωτισμού όλων των ηλικιών. Ο συγχρωτισμός αυτός προεκτεινόταν και στις αυλές και στους δρόμους, όπου κάθονταν γέροι και γυναίκες και έπαιζαν τα παιδιά3.

__________________________

1. Ορισμένοι οικισμοί έχουν πάρει το όνομά τους από τα επίθετα ισχυρών οικογενειών (σογιών), όπως π.χ. Ασπρογερακάτα, Χορτάτα, Λαζαράτα. Και αντίστροφα, ορισμένοι οικισμοί είναι ο αποκλειστικός σχεδόν τόπος κατοικίας ισχυρών οικογενειών ή οικογενειακών ομάδων, όπως π.χ. οι Ροντογιάννηδες στους Τσουκαλάδες, οι Σολδάτοι στον Άγιο Ηλία, οι Αραβανήδες στην Καρυά, κλπ.

2. Το θέμα αυτό συζητήθηκε αρκετά και στο Β' Συνέδριο Επτανησιακού Πολιτισμού, που έγινε στη Λευκάδα, στις 3-8 Σεπτέμβρη του 1984.

3. Και αυτό το ζήτημα θίγεται από τον Β. Παναγιωτόπουλο, ό.π., ο οποίος και παραπέμπει στον Γ. Μέγα, "Η ελληνική οικία", Λαογραφία, τχ. 26 (1968-69). Στον Clon Stéphanos (ό.π., λήμμα Hygiène) βρίσκουμε περιγραφές όπως οι ακόλουθες: "(Στις αγροτικές περιοχές) οι κατοικίες αποτελούνται κατά κανόνα από ένα μόνο ισόγειο δωμάτιο... Το μισό σπίτι προορίζεται για την οικογένεια, το άλλο μισό για τα ζώα... Όλη η οικογένεια κοιμάται μαζί...".

Σελ. 36
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/6/gif/37.gif&w=600&h=9154. Τομαρά - Σιδέρης, Συγκρότηση γενεών

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

Πυκνότητα κατοίκων και κατοικιών, 1824

Σπίτια

Κάτοικοι

Ν

%

Ν

%

Πόλη

1068

28.6

4781

28.1

Χωριά

2666

71.4

12236

71.9

Σύνολο

3734

100.0

17017

100.0

Τώρα, από τα στοιχεία του πίνακα 4 προκύπτει ότι η οικογενειακή δομή είναι παρόμοια στην πόλη και στα χωριά. Κατά μέσο όρο, σε κάθε σπίτι αντιστοιχούν 4.5 άτομα στην πόλη και 4.6 άτομα στα χωριά. Από την άλλη, σε κάθε οικογένεια-φορολογική μονάδα, στα χωριά (βλ. Παράρτημα ΙΙ) αντιστοιχούν 4.7 άτομα κατά μέσο όρο (SD = 0.7, Ν = 32). Οι ακραίες τιμές είναι: προς τα κάτω 3 άτομα ανά οικογένεια (1 περίπτωση), με αμέσως επόμενη τιμή το 3.9, και προς τα άνω 6,3 άτομα ανά οικογένεια (1 περίπτωση) με αμέσως επόμενες τιμές 5.8 (1 περίπτωση), 5.6 (1 περίπτωση) και 5.3 (6 περιπτώσεις). Κατά γενικό κανόνα, λοιπόν, το μέσο μέγεθος της οικογενείας στα χωριά είναι μεταξύ 4 και 5 ατόμων.

Επισημαίνεται και κάποια τάση συσχέτισης του μέσου μεγέθους της οικογενείας και της γεωγραφικής τοποθεσίας του οικισμού. Έτσι, τα χωριά με σχετικά υψηλό οικογενειακό συντελεστή βρίσκονται, κατά κανόνα, στην ορεινή ενδοχώρα καθώς και στη δυτική και νότια πλευρά του νησιού, δηλαδή έχουν σχετικά δύσκολη επικοινωνία με την πόλη. Αντίθετα, τα χωριά με σχετικά χαμηλό οικογενειακό συντελεστή βρίσκονται, κατά κανόνα, στην ανατολική και νότια πλευρά του νησιού -πιο βατή από τη στεριά και πιο κοντά στην ηπειρωτική Ελλάδα, πιο κοντά επίσης σε προστατευμένη από τους ανέμους θάλασσα.

Για την πόλη ελλείπουν τέτοιου είδους στοιχεία. Ωστόσο, η σύγκριση του αριθμού κατοίκων ανά σπίτι στους 6 τομείς (sestieri) που χωριζόταν η πόλη δείχνει ότι στην ίδια περιοχή τιμών

Σελ. 37
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/6/gif/38.gif&w=600&h=9154. Τομαρά - Σιδέρης, Συγκρότηση γενεών

κινείται και εδώ ο μέσος αριθμός μελών της οικογενείας (4.1, 4.1, 4.7, 4.8, 5.0 και 5.0 κάτοικοι ανά σπίτι σε κάθε τομέα).

Συμπερασματικά, στους τομείς της πυκνότητας κατοίκησης και του μεγέθους της οικογένειας, παρατηρείται σχετική ομοιογένεια ανάμεσα στην πόλη και τα χωριά, με βασική δομική μονάδα τη μονοεστιακή οικογένεια μέσου μεγέθους (4-5 άτομα) και με ιδιωτικό χώρο κατοικίας. Η κοινή κατοικία πολλών μονοεστιακών οικογενειών, ή η πολυεστιακή οικογένεια κάτω από την ίδια στέγη, φαίνονται να είναι μάλλον εξαιρέσεις, αν και η απουσία κοινής στέγης δεν αποκλείει τη λειτουργική γειτονία ευρύτερων οικογενειακών ομάδων (σογιών). Υπέρ αυτού συνηγορεί, εκτός των άλλων μαρτυριών, και η προφορική παράδοση καθώς και η παρατήρηση της σημερινής κατάστασης στο νησί,

Η εικόνα αυτή υποδηλώνει1 ότι η οικογενειακή δομή στη Λευκάδα είναι συγκρίσιμη και συμβατή με τις εικόνες που αντιστοιχούν στον ελλαδικό και στον ευρύτερο βαλκανικό και δυτικοευρωπαϊκό χώρο. Αν θα θέλαμε να εκτιμήσουμε τις λειτουργικές συνέπειες αυτής της οικογενειακής δομής στην πορεία της νέας γενιάς, θα μπορούσαμε να τις συνοψίσουμε ως εξής:

Η ολιγοπρόσωπη, σχετικά, και μονοεστιακή οικογένεια, με τον ιδιωτικό της χώρο υπαρκτό (αν και μάλλον αδιαφοροποίητο), καθώς και η σταθερότητα που ήδη χαρακτηρίζει τα επώνυμα της εποχής, υποδηλώνουν και τα χαρακτηριστικά του συμβολικού και λειτουργικού κόσμου της οικογενείας που ανατρέφει το παιδί: σαφής διάκριση, στο συμβολικό πεδίο, των ορίων και της συνέχειας της οικογενειακής οντότητας, άρα και της ιεραρχίας των διαγενεϊκών νομιμοτήτων. Η προνομιακή αλληλεπίδραση ανάμεσα στο παιδί και τους φυσικούς του γεννήτορες φαίνεται επίσης σαφής, αν και αυτή η διάσταση θα 'πρεπε μάλλον να σχετικοποιηθεί. Πραγματικά, η ανάμειξη προηγούμενων γενεών (παππούδες-γιαγιάδες) και παράπλευρων συγγενών (μέχρι τις μέρες μας ακόμη οι μη-γονείς ενήλικες αποκαλούνται και προσφωνούνται στη 

__________________________

24 Βλ. Β. Παναγιωτόπουλος, ό. π.

Σελ. 38
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/6/gif/39.gif&w=600&h=9154. Τομαρά - Σιδέρης, Συγκρότηση γενεών

Λευκάδα "μπάρμπας" και "θεια"), στην ανατροφή του παιδιού (υλική μέριμνα και πολιτισμική διαμόρφωση), ήταν κάθε άλλο παρά περιορισμένη. Γενικό φαινόμενο είναι και ο καθημερινός συγχρωτισμός όλων των γενεών.

Η αυστηρότητα και σαφήνεια των αλληλεγγυοτήτων (πλέγματα υποχρεώσεων, αλλά και δίκτυα κοινωνικής υποστήριξης) στα πλαίσια τόσο της στενής όσο και της ευρείας οικογενειακής ομάδας είναι, λοιπόν, μια από τις θεμελιώδεις συντεταγμένες της βιοτικής πορείας της γενιάς που θα παρακολουθήσουμε.

5. Εξώγαμες γεννήσεις

Δείκτης της έντασης και της υφής των κοινωνικών καταναγκασμών, αλλά και των αντιστάσεων απέναντι σ' αυτούς τους καταναγκασμούς, οι εξώγαμες γεννήσεις, βαραίνουν βέβαια στην εξέλιξη των νέων ατόμων με δύο τουλάχιστον τρόπους: πρώτο, προσδιορίζοντας άμεσα την κοινωνική υποστήριξη η απόρριψη και του γεννήτορα και του παιδιού. Οι συνθήκες ανατροφής και ανάπτυξης του παιδιού, αλλά και αυτές οι πιθανότητες επιβίωσής του επηρεάζονται άμεσα από τη νομιμότητα ή μη του νεογέννητου· δεύτερο, παραπέμποντας στις συνθήκες που καθορίζουν αυτή τη στάση υποστήριξης, ανοχής ή απόρριψης του εξώγαμου παιδιού - συνθήκες κοινωνικές και πολιτισμικές, που δεν περιορίζουν τις εκδηλώσεις τους μόνο σ' αυτή τη συγκεκριμένη στάση, αλλά καθορίζουν και το συνολικό πεδίο όπου καλείται να πορευθεί κοινωνικά το νέο άτομο.

Σε γενικές γραμμές, το ποσοστό των εξώγαμων τέκνων αποτελεί μια ένδειξη-εκτίμηση του βαθμού αναντιστοιχίας ανάμεσα στην ερωτική επιθυμία, από τη μια, και το θεσμικό πλαίσιο της ερωτικής ζωής, από την άλλη. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η ερωτική αυτή επιθυμία δεν είναι πάντοτε αμοιβαία. Απ' ό,τι φαίνεται, συχνά οι ισχυροί του καιρού χρησιμοποιούσαν τη δύναμή τους για την ικανοποίηση των δικών τους επιθυμιών και σ' αυτό τον τομέα -σε βάρος βέβαια της γυναίκας, που, μη έχοντας και εύκολη τη λύση της άμβλωσης, βρισκόταν τελικά μητέρα ενός 

Σελ. 39
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/6/gif/40.gif&w=600&h=9154. Τομαρά - Σιδέρης, Συγκρότηση γενεών

ανεπιθύμητου παιδιού. Μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση, τρεις ήταν οι δυνατές λύσεις: αποδοχή και ανατροφή του παιδιού, έκθεση, νηπιοκτονία.

Πληροφορίες για την έκταση της νηπιοκτονίας δεν έχουμε1. Κατά συνέπεια, μόνος εκτιμητής του βαθμού κοινωνικής αποδοκιμασίας των εξώγαμων γεννήσεων είναι, με βάση τα δεδομένα μας, το ποσοστό εκθέτων στο σύνολο των εξώγαμων παιδιών (θεωρώντας ότι όλα τα έκθετα είναι και εξώγαμα).

Ας δούμε τώρα πώς εκδηλώνονται αυτές οι γενικές θεωρήσεις στην κοόρτη που παρακολουθούμε.

Στη γενιά του 1823 ανευρίσκουμε συνολικά 12 νόθα παιδιά. Οι εξώγαμες γεννήσεις αντιπροσωπεύουν συνεπώς το 1.9% του συνόλου των γεννήσεων (4.6% στην πόλη, 0.9% στα χωριά). Δεν διαθέτουμε συγκριτικά στοιχεία για τις εξώγαμες γεννήσεις στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο στα 1823. Σε σχέση με κατοπινά μεγέθη στο ίδιο το νησί, το ποσοστό νόθων στα 1823 είναι σαφώς μικρότερο από εκείνο που ανευρίσκουμε στα 1833 (11 νόθα επί συνόλου 360, δηλαδή ποσοστό 3.06%), στα 1843 (4.02%), στα 1853 (26 νόθα επί συνόλου 517, δηλαδή ποσοστό 5.03%), στα 1863 (4.33%) και στα 1864 (8.84%) -χρονιά που η Λευκάδα κατέχει, στις γεννήσεις νόθων, την πρώτη θέση σ' ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο2. Στο μέτρο που οι κατοπινές συγκρίσεις έχουν και

__________________________

1. Η ύπαρξη της νηπιοκτονίας θα μπορούσε να τεκμηριωθεί με μια έρευνα στα αρχεία της αστυνομικής και δικαστικής αρχής. Τη θεωρούμε ωστόσο σχεδόν βέβαιη, με βάση την προφορική μαρτυρία (ακόμη διηγούνται στο νησί ιστορίες για ανεπιθύμητα παιδιά που "τα 'πνιγαν και τα θάβανε στον κάμπο"), καθώς και τη μεταγραφή της σε λογοτεχνική μαρτυρία (Παπαδιαμάντης, Θεοτόκης). Όσο για την έκταση του φαινομένου, ακριβής μέτρηση νομίζουμε ότι φαίνεται αδύνατη.

2. Οι πηγές μας γι' αυτές τις συγκρίσεις είναι οι ακόλουθες: α) Για τις χρονιές 1843 και 1863, η εργασία της M. Tomara-Sideris: "Le mouvement de la population en Leucade au 19e siècle". Mémoire de DEA, Université Paris, Ι, Ιούνιος 1982. β) Για τις χρονιές 1833 και 1853, ανέκδοτο υλικό του Ιστορικού Αρχείου Λευκάδας, γ) Για το 1864, η προαναφερθείσα έκδοση του Υπουργείου Εσωτερικών, Κίνησις του πληθυσμού

Σελ. 40
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/6/gif/41.gif&w=600&h=9154. Τομαρά - Σιδέρης, Συγκρότηση γενεών

αναδρομική εγκυρότητα, θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι στη Λευκάδα, η κοινωνική ανοχή, τουλάχιστον απέναντι στα νόθα, ήταν μάλλον υπολογίσιμη. Υπέρ αυτής της άποψης συνηγορεί και ο ήδη διαθέσιμος θεσμικός τόπος υποδοχής των εκθέτων. Πραγματικά, στο νοσοκομείο της πόλης που, χαρακτηριστικά, επίσημα αποκαλείται Νοσοκομείο των Φτωχών και των Νόθων, βρίσκεται και ένα τμήμα εκθέτων και, μπροστά στο νοσοκομείο,

__________________________

κατά το έτος 1864, ό. π., σ κε'. Στο κείμενο αυτό σχολιάζεται και η έντονη δυσαναλογία των γεννήσεων νόθων στα Επτάνησα σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα Η τετραπλάσια συχνότητα νόθων στα Επτάνησα αποδίδεται: πρώτο, στην ύποκαταγραφή τους στην ηπειρωτική Ελλάδα και, δεύτερο, στη διαφορά ηθών και πολιτισμικής κατάστασης:

"Ως προκύπτει εκ του πίνακος, τας περισσοτέρας γεννήσεις νόθων έχει o νομός Λευκάδος και τας ολιγωτέρας ο νομός Λακωνίας, o δε της Μεσσηνίας, αν θεωρηθώσιν ακριβείς αι πληροφορίαι, ουδεμίαν· προσέτι δε κατά την Επτάνησον αι νόθοι γεννήσεις εισί τετραπλάσιαι των του πρώην Βασιλείου. Η παρουσιαζομένη αύτη μεγάλη διαφορά παρ' ημίν δύναται ίσως ν' αποδοθή εις δύο κυρίως λόγους.

Πρώτον, εις την έλλειψιν ακριβών σημειώσεων επί των γεννήσεων των νόθων τέκνων, άτινα βλέποντα συνήθως το φως της ζωής λαθραίως τρόπον τινά, ή αποκρύπτονται υπό της μητρός, ή παρουσιάζονται και σημειούνται ως γνήσια τέκνα· τούτο δε καθίσταται έτι μάλλον εφικτόν καθόσον ως γνωστόν αι υπ' όψιν ημών πληροφορίαι λαμβάνονται εν τω πρώην Βασιλείω υπό των εφημερίων ενώπιον των οποίων η ψευδής ομολογία ή η απόκρυψις του νεογνού δεν υπόκειται εις επίσημον τινά έλεγχον, ουδέ παρακολουθείται υπό των σχετικών του νομού διατάξεων· ενώ εν Επτανήσω αι περί κινήσεως του πληθυσμού πληροφορίαι λαμβάνονται εκ των πράξεων των δημοσίων ληξιάρχων ενώπιον των οποίων καθίσταται δυσχερεστέρα η απόκρυψις του νεογνού, ή η μη αληθής δήλωσις της καταστάσεως υπό την οποίαν εμφανίζονται τα τοιαύτα τέκνα εν τη ζωή.

Δεύτερον, εις την διαφοράν των ηθών, καθόσον είναι ομολογούμενον, ότι η αυστηρότης των ηθών δεν ευρίσκεται εντελώς εις την αυτήν παράλληλον εν Επτανήσω και εν τω πρώην Βασιλείω ένθα, ως γνωστόν, η αυστηρότης αυτών είναι μεγαλειτέρα, αι δε παρεκτροπαί του πολιτισμού δεν εξέτειναν τους κλάδους των εις άπασας τας επαρχίας αυτού· καθόσον εκ των 324 νόθων του πρώην Βασιλείου, τα 119 ανήκουσιν εις τον νομόν Αττικής και Βοιωτίας, και εξ αυτών τα 116 εις μόνην την επαρχίαν Αττικής, 87 δε εις τον νομόν Αχαΐας και Ήλιδος, και εξ αυτών τα 70 εις μόνην την επαρχίαν Πατρών,

Σελ. 41
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/6/gif/42.gif&w=600&h=9154. Τομαρά - Σιδέρης, Συγκρότηση γενεών

βρισκόταν πάντα ένα βαρέλι (motta), όπου μπορούσε κανείς να αφήσει το ανεπιθύμητο βρέφος. Μάλιστα, η βρεφοδόχος αυτή οδήγησε και στην έκφραση "παιδί του βαρελιού". Τη φροντίδα για τα έκθετα είχε το δημόσιο, που πλήρωνε τροφούς για την ανατροφή τους.

Υπό την αίρεση της άγνοιας της έκτασης που είχε η βρεφοκτονία (της οποίας, κατά κάποιο τρόπο, εναλλακτική μορφή θα

__________________________

ώστε αι περισσότεραι νόθων γεννήσεις ανήκουσιν εις επαρχίας εντός των οποίων υπάρχει μάλλον ανεπτυγμένος ο πολιτισμός, αι αρεταί και αι παρεκτροπαί αυτού, προς δε και ο αριθμός των αγάμων ανώτερος. Άπαντα δε τα λοιπά 118 ανήκουσιν εις τους ετέρους οκτώ νομούς.

Ο Κ. Legoyt εξετάζων την κίνησιν του πληθυσμού της Ελλάδος του 1860, αποδίδει τον ελάχιστον αριθμόν των παρ' ημίν σημειουμένων νόθων τέκνων εις όλως μη ακριβείς ληξιαρχικάς σημειώσεις, και εις το ότι δεν σημειούνται ως νόθα ειμή τα έκθετα μόνον τέκνα, προσθέτων ότι οιαδήποτε και αν ήναι η αυστηρότης των ηθών εν Ελλάδι, τα παρουσιαζόμενα αποτελέσματα απομακρύνονται τα μέγιστα εκείνων άτινα μας παρέχει σειρά ακριβών παρατηρήσεων (Journal de la Société Statistique 1862, page 316). Μη αποκρούοντες τας σκέψεις ταύτας του σοφού πολιτειογράφου φρονούμεν ότι οπωσδήποτε η αυστηρότης των παρ' ημίν ηθών εξασκεί επιρροήν τινα επί του μικρού αριθμού των νόθων γεννήσεων.

Εις άλλα Ευρωπαϊκά κράτη, η μεταξύ νόθων και γνησίων γεννήσεων σχέσις έχει ως εξής· εν Αυστρία 12:60 νόθων γεννήσεις επί 100 γνησίων· εν Πρωσσία 8:30 επί 100· εν Γαλλία 7:43 επί 100· εν Βελγίω 7:20 επί 100, εν Αγγλία 6:30 επί 100· εν Ιταλία 4:93 επί 100.

Κατά τα έτη 1860 και 1861, εν τω πρώην Βασιλείω, η σχέσις των νόθων προς τα γνήσια ήτο ως εξής:

1860 ..... Γνήσια 30,560           Νόθα 298,                      ήτοι 0,97 επί τοις 100

1861 ......    "       32,174,             "      231,                        "    0,71  "    "      "

Διακρίνοντες τα νόθα τέκνα κατά φύλον έχομεν, εν τω πρώην Βασιλείω 109 άρρενα επί 100 θηλέων και εν Επτανήσω 71 άρρενα επί 100 θηλέων.

Εν Γαλλία επί μεν γνησίων γεννήσεων υπολογίζουσιν 105:78 άρρενα επί 100 θηλέων, επί δε νόθων 103:58 άρρενα επί 100 θηλέων.

Κατά τα δύο παρελθόντα έτη, η σχέσις αύτη του φύλου είχεν ως εξής εν τω πρώην Βασιλείω:

1860 ..... άρρενα 86 επί 100 θηλέων και 114 θήλεα επί 100 αρρένων

1861 ......      "    106  "    "       "          "     94     "      "    "          "

Σελ. 42
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/6/gif/43.gif&w=600&h=9154. Τομαρά - Σιδέρης, Συγκρότηση γενεών

μπορούσε να θεωρηθεί και η έκθεση), υπέρ της σχετικά υπολογίσιμης κοινωνικής ανοχής συνηγορεί και το μικρό ποσοστό των εκθέτων στο σύνολο των νόθων: μόνο 2 στα 12 παιδιά. Αυτή η τοποθέτηση πρέπει όμως να θεωρηθεί ως σχετική. Ήδη, στα 1843 και στα 1863, τα έκθετα αντιπροσωπεύουν τη μεγάλη πλειοψηφία των νόθων (βλ. σχετικά και σημ. 2, σ. 44). Κανένα έκθετο δεν καταγράφεται στα χωριά. Μέχρι τις μέρες μας, από τις πιο τρέχουσες βρισιές στη Λευκάδα είναι η επωνυμία "μούλος". Το πιο πιθανό είναι ότι η κοινωνική στάση απέναντι στις εξώγαμες γεννήσεις χαρακτηριζόταν από έντονη αμφιθυμία και αμφιρρέπεια. Το πράγμα θεωρούνταν αναγκαίο -γι' αυτό και υπήρχε θεσμική πρόβλεψη και μέριμνα για τα νόθα, και γι' αυτό αντιμετωπιζόταν στην πράξη ως ανεκτό (ελλείψει άλλων καλύτερων λύσεων, ίσως), αλλά αναγκαίο κακό. Γι' αυτό και στην πιο κλειστή και παραδοσιακή κοινωνία του χωριού τα έκθετα απουσιάζουν, και το ποσοστό νόθων γενικά είναι πολύ μικρότερο απ' ό,τι στην πόλη, γι' αυτό και μια από τις μείζονες εικόνες της αρνητικότητας στην κοινωνική φαντασία είναι η κατάσταση του νόθου.

Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι οι εξώγαμες γεννήσεις και υφίστανται στα 1823 και τείνουν να αυξάνονται διαχρονικά. Πιθανές εξηγήσεις αυτού του ευρήματος θα ήταν οι εξής:

- Είτε πράγματι η γέννηση νόθων στο νησί ήταν, στα 1823, πιο περιορισμένη (αν και το 1.9% και ιδιαίτερα το 4.6% στην πόλη είναι ήδη ποσοστά πολύ μεγαλύτερα από τον μέσο όρο του ελλαδικού χώρου στα 1864 - βλ. σημ. 2, σ. 40). Αυτό θα σήμαινε ότι, με την πάροδο του χρόνου, μια σειρά κοινωνικοί καταναγκασμοί χαλαρώνουν (οι ίδιοι ή η αποτελεσματικότητά τους) και οι γεννήσεις νόθων γίνονται πιο διαθέσιμες, αν όχι και πιο ανεκτές1.

- Είτε πρόκειται για ελλειμματική καταγραφή της γέννησης

__________________________

1. Η υπόθεση της χαλάρωσης των κοινωνικών καταναγκασμών συζητιέται και υποστηρίζεται, με βάση ευρύτερα δεδομένα, και στην προαναφερθείσα εργασία της Μ. Tomara-Sideris (σημ. 2, σ. 40), και στην κοινή ανακοίνωσή μας στο Β' Διεθνές Συμπόσιο Ιστορίας, ό.π. (βλ. σημ. 1, σ. 29).

Σελ. 43
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/6/gif/44.gif&w=600&h=9154. Τομαρά - Σιδέρης, Συγκρότηση γενεών

εξώγαμων (ανεπιθύμητων) παιδιών, και οι παραλείψεις είναι τόσο πιθανότερες όσο πηγαίνουμε πίσω στα χρόνια.

- Είτε έμμεσα υποδηλώνεται η πιθανή έκταση της πρακτικής της νηπιοκτονίας, πιο διαδεδομένης στην περίπτωση των εξώγαμων παιδιών, και. όσο πηγαίνουμε πίσω στα χρόνια1.

Καθεμιά απ' αυτές τις υποθέσεις δεν αποκλείει φυσικά την άλλη.

Σε σχέση με το φύλο, έχουμε 3 αγόρια (2 στην πόλη, 1 στα. χωριά) και 9 κορίτσια (6 στην πόλη, 3 στα χωριά). Τα έκθετα είναι ένα αγόρι κι ένα κορίτσι.

Σε σχέση με τον τόπο γέννησης, στα χωριά και τα 4 παιδιά είναι καρπός εξώγαμης σχέσης -η μητέρα είναι γνωστή, ο πατέρας (νομικά τουλάχιστον) άγνωστος. Στην πόλη, όπου τα νόθα είναι πιο συχνά και η έκθεση θεσμικά διαθέσιμη ως λύση2, βρίσκουμε 6 παιδιά γνωστής μητέρας και άγνωστου πατέρα και 2 έκθετα (άγνωστοι και οι δύο γονείς).

__________________________

1. Εκτός από τις άλλες ενδείξεις (βλ. σημ. 1, σ. 40), ένα πρόσθετο στοιχείο που θα μπορούσε να συνηγορεί υπέρ και να επιτρέπει την εκτίμηση της έκτασης της βρεφοκτονίας είναι και τα ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα της σχέσης αρσενικότητας και στις επίσημα καταγραμμένες γεννήσεις και στη σύνθεση του πληθυσμού γενικότερα: Τα κύρια θύματα της βρεφοκτονίας θα ήταν τα κορίτσια. Παρόμοια υπόθεση προβάλλεται και στη μελέτη του Loyd de Mause, The History of Childhood, Souvenir Press, Λονδίνο 1976, σ. 25-29, κ.ά.

2. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρήθηκε (βλ. Μ. Tomara-Sideris, ό.π. ) και στα 1843 και στα 1863: Κανένα έκθετο στα χωριά, όλα στην πόλη-και μάλιστα, σ' αυτές τις δυο χρονιές, τα έκθετα αντιπροσωπεύουν τα 70-80% περίπου του συνόλου των εξώγαμων. Η αυξανόμενη συχνότητα και των εξώγαμων γενικά και των έκθετων ειδικότερα οδηγεί, σε σχέση με την πλήρη απουσία εκθέτουν στα χωριά, στην εξής υπόθεση: Είτε η έκθεση ήταν αδιανόητη στα χωριά, κι αυτό ίσως οφειλόταν, στην καλύτερη περίπτωση, στην έγκυρη αναγνώριση του παιδιού, ή, στη χειρότερη, στη βρεφοκτονία, είτε οι κάτοικοι του χωριού χρησιμοποιούσαν τη θεσμική διαθεσιμότητα της πόλης (νοσοκομείο) για να εκθέσουν και αυτοί εκεί τα ανεπιθύμητα παιδιά τους. Η διάζευξη (είτε-είτε) είναι ζήτημα γραφής: και λογικά και στην πράξη η συνύπαρξη και των δυο συμπεριφορών είναι και δυνατή και πιθανή.

Σελ. 44
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/6/gif/45.gif&w=600&h=9154. Τομαρά - Σιδέρης, Συγκρότηση γενεών

Και μια τελευταία περιγραφική ιδιαιτερότητα: Όλα τα εξώγαμα παιδιά, εκτός από δύο, είναι καρποί ερωτικής σχέσης του χειμώνα. Πραγματικά, οι μήνες σύλληψης που αντιστοιχούν σ' αυτά είναι οι Δεκέμβρης, Γενάρης, Φλεβάρης και, σε μια περίπτωση, ο Μάρτης, Οι δυο εξαιρέσεις είναι παιδιά του καλοκαιριού (μήνες σύλληψης ο Ιούλης και ο Αύγουστος) -και τα δυο στην πόλη. Ο κοινωνικά επικίνδυνος και ίσως εύθραυστος και ευκαιριακός χαρακτήρας της σεξουαλικής επαφής έξω από το νόμιμο θεσμικό πλαίσιο (γάμο) ίσως είναι η εξήγηση αυτής της εποχιακής κατανομής, η οποία είναι1 η ακριβώς αντίθετη από την εποχιακή κατανομή των νόμιμων γεννήσεων (μειωμένες συλλήψεις το χειμώνα, ιδιαίτερα στα χωριά).

Αυτή η εποχιακή ιδιαιτερότητα θα μπορούσε ίσως να οδηγήσει στην εξής τολμηρή υπόθεση: Οι εξώγαμες γεννήσεις είναι, σε κάποιο βαθμό, καρπός αιμομεικτικών σχέσεων, μια και οι επαφές στους μήνες του χειμώνα, που είναι νεκροί από την άποψη των γεωργικών εργασιών, τείνουν να περιορίζονται ανάμεσα στα πρόσωπα του συγγενικού μάλλον περιβάλλοντος2.

Από αυτά τα 12 παιδιά συναντήσαμε στη συνέχεια μόνο 1: μια κοπέλα, που παντρεύεται σε ηλικία 12 ετών έχοντας ήδη αναγνωρισθεί από τον πατέρα της. Aυτό το τελευταίο στοιχείο ίσως εξηγεί, κατά ένα μέρος τουλάχιστον, την απουσία κατοπινών ληξιαρχικών εγγραφών που να αφορούν τα υπόλοιπα νόθα

__________________________

1. Για την εποχιακή κίνηση των συλλήψεων και των γεννήσεων πηγή μας είναι η εργασία της M. Tomara-Sideris, ό.π., για τα χρόνια 1843 και 1863. Για τα χρόνια 1833 και 1853 οι πληροφορίες μας προέρχονται από ανέκδοτα στοιχεία. Για το 1823 βλ. παρακάτω.

2. Μια επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας βρίσκεται στο βιβλίο του, Η. Maisch, L'inceste, έκδ. Robert Laffont, Παρίσι 1970. Επισημαίνεται η τάση συσχέτισης των αιμομεικτικών σχέσεων με το χαμηλό οικονομικό-κοινωνικό επίπεδο, τον αυξημένο αριθμό μελών της οικογενείας και τις αντίξοες συνθήκες κατοικίας Για μια λογοτεχνική μεταγραφή του θέματος "αιμομειξία-εξώγαμο", στον επτανησιακό κόσμο βλ. K. Θεοτόκης, Αγάπη παράνομη (στο χώρο του μυθιστορήματος), καθώς και Δ. Σολωμός, Ο Λάμπρος (στο χώρο της ποίησης).

Σελ. 45
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/6/gif/46.gif&w=600&h=9154. Τομαρά - Σιδέρης, Συγκρότηση γενεών

έκθετα παιδιά. Πραγματικά, παράλληλα με την απουσία συμβάντων, θα μπορούσαμε ίσως να έχουμε, σε κάποιες περιπτώσεις, είτε αναγνώριση του παιδιού, είτε υιοθεσία, είτε με κάποιο άλλο τρόπο (π.χ. παρατσούκλι) απόδοση επωνύμου, που εμπόδισε τον εντοπισμό του θανάτου η του γάμου αυτών των ατόμων.

6. Εποχή γέννησης

Εκτός από τις ενδεχόμενες επιδράσεις της στην κατανομή των κινδύνων αρρώστιας (ή και θανάτου) και στη διαθεσιμότητα της γονεϊκής μέριμνας, η εποχιακή κίνηση των συλλήψεων και γεννήσεων μας πληροφορεί έμμεσα και για τις νοοτροπίες της εποχής, ένα δηλαδή από τα καίρια στοιχεία που συγκροτούν το πλαίσιο υποδοχής της νέας γενιάς.

Ο πίνακας 5 απεικονίζει την εποχιακή κατανομή των συλλήψεων και γεννήσεων στα 1823. Παρατηρούμε ότι οι γεννήσεις κάθε άλλο παρά τυχαία κατανέμονται μέσα στο χρόνο. Αντίθετα, οι τοκετοί επέρχονται προνομιακά στους μήνες που χαρακτηρίζονται από περιορισμό των αγροτικών εργασιών (ιδίως το χειμώνα) , ενώ η συχνότητα τους μειώνεται κατά πολύ στους μήνες που χαρακτηρίζονται από φόρτο αγροτικών εργασιών. Όταν τα χωράφια απαιτούν χέρια και χρόνο, τα βρέφη είναι μάλλον ανεπιθύμητα. Όπως είναι αναμενόμενο, η τάση αυτή είναι πιο έκδηλη στα χωριά1.

Αλλιώς διατυπωμένη, από την άποψη των νηπίων δηλαδή, η κατανομή αυτή υποδηλώνει ότι, κατά κανόνα, τα νεογέννητα έρχονται στον κόσμο σε μια εποχή που τείνει να τους εξασφαλίζει, για τους πρώτους μήνες της ζωής τους, την παρουσία και τη διαθεσιμότητα της γονεϊκής μέριμνας, γεγονός που μόνο ευνοϊκές συνέπειες μπορεί να έχει.

__________________________

1. Στον Clon Stéphanos (ό.π., σ. 433-435) ανευρίσκουμε τις ίδιες κανονικότητες για το σύνολο του ελλαδικού χώρου (1864-1878), καθώς και την υπενθύμιση ότι παρόμοιες καμπύλες αντιστοιχούν και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, ιδιαίτερα στην Ιταλία.

Σελ. 46
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/6/gif/47.gif&w=600&h=393 4. Τομαρά - Σιδέρης, Συγκρότηση γενεών

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

Εποχιακή κίνηση των γεννήσεων, 1823

Συλλήψεις

Απρ.

Μάιος

Ιούν.

Ιούλ.

Αύγ.

Σεπτ.

Οκτ.

Νοέμ.

. Δεκ.

Ιαν.

Φεβρ.

Μάρτ.

Γεννήσεις

Ιαν.

Φεβρ.

Μάρτ.

Απρ.

Μάιος

Ιούν.

Ιούλ.

Αύγ.

Σεπτ.

Οκτ.

Νοέμ.

Δεκ.

Σύνολο

ΠΟΛΗ

Αριθμός Αριθμός ανά ημέρα

Αναλογικός αριθμός

22 0.71 152

16

0.57 122

15 0.48 103

10 0.33 71

11 0.36

77

5

0.17 36

14 0.45 96

9

0.29 62

14 0.47

101

17

0.55 118

23 0.77 165

14

0.45 96

170 5.60 1.200

ΧΩΡΙΑ

Αριθμός Αριθμός ανά ημέρα Αναλογικός αριθμός

39 1.26 103

40 1.43

117

45 1.45 119

32 1.07

88

30

0.97 79

12 0.40 33

27 0.87 71

24 0.77 63

35 1.17 96

52 1.68

138

56

1.87

153

53 1.71 140

445 14.65 1.200

ΣΥΝΟΛΟ

Αριθμός Αριθμός ανά ημέρα

Αναλογικός αριθμός

61

1.97 117

56

2.00 119

60 1.94 115

42 1.40 83

41

1.32

78

17 0.57 34

41

1.32

78

33 1.07 63

49 1.63

97

69 2.23 132

79 2.63 156

67

2,16

128

615*

20.24

1.200

(* 5 πράξεις χωρίς ακριβή ημερομηνία)

Σελ. 47
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/6/gif/48.gif&w=600&h=9154. Τομαρά - Σιδέρης, Συγκρότηση γενεών

Οι νοοτροπικές λοιπόν δομές που υποβαστάζουν την εποχιακή κατανομή των γεννήσεων υποδηλώνουν: πρώτο, ότι και οι εκούσιες δημογραφικές δραστηριότητες είναι δέσμιες του κύκλου της σοδειάς, αλλά και, δεύτερο, ότι συνεπάγονται μια ρύθμιση σ' αυτόν τον τομέα, η οποία είναι όχι μόνο συμβατή με τις απαιτήσεις των αγροτικών εργασιών, αλλά και ευνοϊκή για την επιβίωση του παιδιού1.

7. Ονοματοδοτικές συμπεριφορές

Η επιλογή των βαφτιστικών ονομάτων ως συλλογικό φαινόμενο αποτελεί έναν ευαίσθητο δείκτη των πολιτισμικών δομών, της υποδοχής των ιστορικών συμβάντων στο πεδίο των κοινωνικών ευαισθησιών, καθώς και των μικροκοινωνιολογικών φαινομένων που χαρακτηρίζουν τη λειτουργία του οικογενειακού φαντασιακού.

Σε σχέση με τη γενιά του 1823, οι ονοματοδοτικές συμπεριφορές που αποτελούν τμήμα της αφετηριακής της προικοδότησης επιτρέπουν μια σειρά από συμπεράσματα.

α. ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΓΟΡΙΩΝ. Ας δούμε πρώτα τι συμβαίνει στην περίπτωση των αγοριών,

Ο πίνακας 6 εικονίζει τα ποσοτικά δεδομένα του ζητήματος.

__________________________

1. Εκτός από τη διόλου αμελητέα επίδραση της γονεϊκής παρουσίας ή απουσίας στην ψυχική ανάπτυξη του παιδιού, οι ευνοϊκές επιπτώσεις αυτής της διαθεσιμότητας της μητρικής, ιδίως, μέριμνας είναι σημαντικές και στο πεδίο της βιολογικής επιβίωσης. Πραγματικά, στην εποχή που αναφερόμαστε, η παρουσία της μητέρας στους πρώτους μήνες της ζωής του βρέφους σημαίνει, κατά κανόνα, και θηλασμό του παιδιού. Και ο θηλασμός συσχετίζεται έντονα με την επιβίωση του βρέφους, ιδιαίτερα σε σπίτια δίχως τρεχούμενο νερό και εγκαταστάσεις αποχέτευσης, όπως τα περισσότερα στη Λευκάδα και στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. Σχετικά με αυτό το ζήτημα, βλ. W. Ρ Butz, J.-Ρ. Habicht και J. Davanzo, "Environmental Factors in the Relationship between Breastfeeding and Infant Mortality: The Role of Sanitation and Water in Malaysia", American Journal of Epidemiology, 1984, τχ. 119, σ. 516-525.

Σελ. 48
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/6/gif/49.gif&w=600&h=9154. Τομαρά - Σιδέρης, Συγκρότηση γενεών

ΠΙΝΑΚΑΣ 6

Ονόματα αγοριών, 1823

Αριθμός βαπτ.

Αριθμός ονομ.

Βαπτ./Ονόμ.

Πόλη

Χωριά

116

246

61

60

1.90

4.10

Παρατηρούμε ότι στα χωριά, αν και ο αριθμός ονοματοδοτικών συμβάντων είναι διπλάσιος από αυτόν της πόλης, το ρεπερτόριο των χρησιμοποιούμενων ονομάτων δεν είναι πλουσιότερο. To φαινόμενο αυτό είναι αναμενόμενο, γιατί υπάρχει, και στα χωριά και στην πόλη, η τάση πόλωσης των ονοματοδοτικών επιλογών γύρω από ορισμένα κυρίαρχα ονόματα1, Συνεπώς, o λόγος "βαπτίσεις προς ονόματα" είναι απρόσφορο μέτρο στον τομέα της σύγκρισης του βαθμού ποικιλίας, άρα και ελευθερίας που χαρακτηρίζει τις ονοματοδοτικές συμπεριφορές σε κάθε πολιτισμική περιοχή,

Μια λεπτομερέστερη ανάλυση μας δείχνει ότι:

- Στην πόλη, 1 στα 2 παιδιά (ακριβώς 50 στα 100) βαφτίζεται παίρνοντας ένα από τα ακόλουθα 5 κυρίαρχα ονόματα: Ιωάννης, Νικόλαος, Γεώργιος, Δημήτριος, Σπυρίδων.

- Στα χωριά, αντίστοιχα, το 43% των παιδιών (102 στα 236) παίρνει ένα από τα ακόλουθα 5 κυρίαρχα ονόματα: Ιωάννης, Νικόλαος, Δημήτριος, Σπυρίδων, Παναγιώτης. Συνεπώς:

- Στα χωριά, η ελευθερία επιλογών φαίνεται σχετικά μεγαλύτερη, μια και τα 5 κυρίαρχα ονόματα καλύπτουν μικρότερο μέρος του συνολικού πεδίου των ονοματοδοτικών επιλογών (43% έναντι 50% στην πόλη).

- Στον τομέα των κυρίαρχων ονομάτων, που αντιπροσωπεύουν και τον πυρήνα του ονοματοδοτικού σκελετού του νησιού,

__________________________

1. Βλ. γι' αυτά τα ζητήματα τη μελέτη της Μ. Τομαρά-Σιδέρη, "Ονοματοδοτικές συμπεριφορές στη Λευκάδα στον 19ο αι." Τα Ιστορικά, τχ. 2, Δεκέμβρης 1984, Αθήνα, σ. 279-316.

4

Σελ. 49
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/6/gif/50.gif&w=600&h=9154. Τομαρά - Σιδέρης, Συγκρότηση γενεών

η συγγένεια των προτιμήσεων ανάμεσα σε πόλη και χωριά είναι καταφανής (4 στα 5 κυρίαρχα ονόματα είναι κοινά και στους δύο αυτούς χώρους).

Και μια παρατήρηση, που παραπέμπει σε μια διαφοροποίηση ανάμεσα στην πόλη και στα χωριά: Η απόδοση διπλού (και, σε μια περίπτωση, τριπλού) ονόματος στο παιδί, συνήθεια που μετά το 1830 θα πάρει μαζικές διαστάσεις στο νησί1, είναι πολύ πιο συχνή στην πόλη (16 φορές σε 100 βαπτίσεις) απ' ό,τι στα χωριά (10 φορές σε 236 βαπτίσεις).

Η εξήγηση αυτής της διαφοράς φαίνεται μάλλον εύκολη: Η απόδοση διπλού ή τριπλού ονόματος στη βάπτιση είναι συνήθεια σαφώς δυτική. Και η ξένη παρουσία και επιρροή είναι ισχυρότερη στην πόλη2.

Τέλος, σε σχέση με μια άλλη πολιτισμική διάσταση, δηλαδή την προέλευση των ονομάτων, παρατηρούμε ότι:

- Τα θρησκευτικά ονόματα αντιπροσωπεύουν στην πόλη το 80% του ρεπερτορίου. Το ίδιο ακριβώς ποσό ανευρίσκουμε και στα χωριά.

- Τα προερχόμενα από την αρχαιότητα ονόματα αντιπροσωπεύουν το 18% του συνόλου στην πόλη και το 13.3% στα χωριά.

- Τα άλλα, τέλος, ονόματα αντιπροσωπεύουν το 2% του συνόλου στην πόλη και το 6.7% στα χωριά.

Συνολικά, λοιπόν, στον τομέα των πολιτισμικών αναφορών που παραπέμπουν τα ονόματα, πόλη και χωριά εμφανίζουν παρεμφερή εικόνα, όπου δεσπόζει το θρησκευτικό στοιχείο κατά τρόπο αποφασιστικό.

β. ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ. Ας δούμε τώρα τι συμβαίνει στα κορίτσια (πίν. 7).

__________________________

1. Γι' αυτό το ζήτημα, αναλυτικές πληροφορίες βρίσκονται στη μελέτη της Μ. Τομαρά-Σιδέρη, "Δυτικές επιδράσεις στο πεδίο των ονοματοδοτικών συμπεριφορών στα Επτάνησα", ανακοίνωση στο Β' Συνέδριο 'Επτανησιακού Πολιτισμού, Λευκάδα, 3-8 Σεπτέμβρη του 1984.

2. Στο ίδιο.

Σελ. 50
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/6/gif/51.gif&w=600&h=9154. Τομαρά - Σιδέρης, Συγκρότηση γενεών

ΠΙΝΑΚΑΣ 7

Ονόματα κοριτσιών, 1823

Αριθμ. βαπτ Αριθμ. όνομ. Βαπτ./Ονόμ

Πόλη 80 47 1.70

Χωριά 217 64 3.39

(Σημείωση: Λέγοντας "αριθμός βαπτίσεων" εννοούμε κι εδώ, όπως και στην περίπτωση των αγοριών, όχι τον αριθμό ατόμων που βαφτίστηκαν, αλλά τον αριθμό ονομάτων που δόθηκαν, λαβαίνοντας υπόψη και το ότι συχνά ένα παιδί παίρνει δυο ονόματα.)

Παρατηρούμε και εδώ ότι, αν και ο αριθμός βαπτίσεων είναι σχεδόν τριπλάσιος στα χωριά σε σχέση με την πόλη, το ρεπερτόριο των ονομάτων είναι μεν ευρύτερο, άλλα μονό κατά 36 % σε σχέση με την πόλη. Έχουμε, δηλαδή, και εδώ την εκδήλωση του φαινομένου της πόλωσης, αλλά ήδη επισημαίνεται ότι η τάση είναι να χρησιμοποιείται στα χωριά ρεπερτόριο ονομάτων κοριτσιών ευρύτερο από αυτό της πόλης.

Σε σχέση με τα 5 κυρίαρχα ονόματα, βρίσκουμε ότι:

- Στην πόλη, 4 στα 10 κορίτσια παίρνουν ένα από τα ακόλουθα ονόματα: Αναστασία, Κατερίνα, Ελένη, Αλεξάνδρα και (ισοψηφούν με 2 περιπτώσεις το καθένα) Μαύρα ή Άννα ή Μαρία.

- Στα χωριά βρίσκουμε ξανά ότι 4 στα 10 κορίτσια παίρνουν ένα από τα ακόλουθα ονόματα: Αναστασία, Κατερίνα, Ελένη, Μαρία, Ακριβή.

Επισημαίνουμε, λοιπόν, και εδώ την τάση ύπαρξης ενός κοινού ονοματολογικού πυρήνα που αντιστοιχεί στα κυρίαρχα ονόματα σ' ολόκληρο το νησί -αν και η τάση αυτή είναι σχετικά λιγότερο έκδηλη στην περίπτωση των κοριτσιών (3 στα 5 κυρίαρχα ονόματα κοινά) απ' ό,τι στ' αγόρια.

Και στα κορίτσια η συχνότητα των διπλών ονομάτων είναι μεγαλύτερη στην πόλη (7 φορές στις 73 βαπτίσεις) απ' ό,τι στα χωριά (6 φορές στις 211 βαπτίσεις).

Σελ. 51
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Συγκρότηση και διαδοχή των γενεών στην Ελλάδα του 19ου αιώνα
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 32
  4. Τομαρά - Σιδέρης, Συγκρότηση γενεών

  3. Τόπος γέννησης

  Ο πίνακας 3 εικονίζει την ποσοστιαία κατανομή των γεννήσεων ανάμεσα στην πόλη και τα χωριά.

  Γεννήσεις αρρένων επί 100 θηλέων

  Πρώην Βασιλείου 109:06

  Επτανήσου 117:70

  Όλου του Κράτους 110:91

  Κατά δε τα δύο παρελθόντα έτη, η σχέσις αύτη εν τω πρώην Βασιλείω ήτο τω 1860 109:96, τω 1861 107. (Οι των προηγουμένων ετών πίνακες της κινήσεως του πληθυσμού εν Επτανήσω δεν μας παρέχουσι την κατά φύλον διάκρισιν των γεννήσεων.)

  Εκ των ανωτέρω προκύπτει, ότι κατά το 1864, αι γεννήσεις των αρρένων ήσαν ανώτεραι των του 1861, διατηρηθείσης της αυτής περίπου αναλογίας κατά φύλον, ην ετήρησαν και αι γεννήσεις του 1860. Επομένως η κατά το 1861 αναφανείσα υπέρβασις του άρρενος φύλου ήτο μάλλον γεγονός έκτακτον, και ότι η μεταξύ των δύο φύλων σχέσις τείνει εις το να διατηρήται και παρ' ημίν η αυτή πάντοτε, ως τούτο παρετηρήθη και εν Γαλλία ένθα, κατά τον Κ. Maurice Block (Statistique de la France, tome 1, p. 63), η σχέσις αύτη διατηρείται σταθερά σχεδόν από τας αρχάς του παρόντος αιώνος, εκτός ασημάντων τινών κυματισμών, εις διάστημα δε 38 ετών έμεινε σταθερά από 106:54 εις 105:38.

  Η μεταξύ αρρένων και θηλέων γεννήσεων σχέσις ήτο εν μεν τη Γαλλία τω 1862 105.25 αρρένων επί 100 θηλέων, εν δε τη Ιταλία τω 1863 105:97 αρρένων επί 100 θηλέων. Επομένως η παρ' ημίν έξακριβωθείσα σχέσις του άρρενος προς το θήλυ φύλον είναι μεγαλειτέρα, ουχί μόνον συγκριτικώς προς τα δύο ταύτα κράτη, αλλά και προς τα λοιπά κράτη της Ευρώπης. Το γεγονός τούτο, το έτι μάλλον επιβεβαιούμενον εκ της συγκρίσεως του έτους 1864 προς το 1860, παρέχει την πιθανότητα, ότι ο ανώτερος παρ' ημίν αριθμός των αρρένων γεννήσεων είναι γεγονός σταθερόν και ουχί έκτακτον, όπως εχαρακτήρισεν αυτό ο σοφός Διευθυντής του Στατιστικού Γραφείου της Γαλλίας, εξετάζων την κίνησιν του ημετέρου πληθυσμού κατά το έτος 1860 (Journal de la Société Statistique 1862, page 317).

  Εκ των μέχρι τούδε γενομένων υπό των πολιτειογράφων παρατηρήσεων, εξηκριβώθη 1) ότι εις τας γεννήσεις υπερέχει το άρρεν φύλον· 2) ότι η υπέρβασις αυτού είναι ανωτέρα επί του αγροτικού πληθυσμού, ελαττουμένη κατ'