Error(s) found: '2'

+ Unable to change databases. Unknown database 'iaennew'.
+ Unable to perform the query SELECT * FROM keywords_description WHERE (language_id = ''). No database selected.
TEXT_VISIBLE_PAGES 176-195 TEXT_OF 634
TEXT_PREVIOUS_20
TEXT_CURRENT_PAGE
TEXT_NEXT_20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/176.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

καθαρά, υγιεινή και αποχρώσα χορηγήται συμφώνως με το περί τροφοδοσίας του καταστήματος πρόγραμμα.

Η καθαριότης επίσης αγρύπνως διατηροτμένη καθ' όλα και πάντας τους επισκεπτομένους το Παρθεναγωγείον ημών καταθέλγουσα.

Τα τακτικά λουτρά, οι περίπατοι, η γυμναστική, ο γενικός χορός εκάστης Κυριακής, και εν γένει η εν τω Παρθεναγωγείω τακτικωτάτη δίαιτα, δεν ηδύναντο βεβαίως ειμή ζωηράν και ακμαίαν ν' αναδείξωσι την υγείαν των εν αυτώ ενδιαιτωμένων κορασίων.

Εκτός τούτων διάφορα προφυλακτικά μέτρα περί της υγείας των τε εσωτερικών και εξωτερικών μαθητριών ελήφθησαν παρά του συμβουλίου κατά το λήξαν έτος.

Τοιαύτα δε ήσαν η επισκευή και των παραθύρων και των θυρών, το σανίδωμα, και του λιθοστρώτου διαδρόμου των εξωτερικών, το σανίδωμα του μαρμαρίνου εδάφους του ιερού ναού, το κάλυμμα των μαρμαρίνων κλιμάτων και το ενώπιον της βορεινής εισόδου αναρτηθέν παραπέτασμα.

Προκειμένου δε λόγου περί της υγείας του Παρθεναγωγείου ας εκφράσωμεν ενταύθα την ευγνωμοσύνην ημών και προς τον αξιότιμον του Παρθεναγωγείου Ιατρόν, και προς την εσωτερικήν διεύθυνσιν του καταστήματος, ήτις και τας ασθενείας εγκαίρως διά του αγρύπνου βλέμματός της προλαμβάνει, και τας ασθενούσας διά των φιλοστόργων και χριστιανικών φροντίδων της μητρικώς πάντοτε περιθάλπει.

Αλλά προς γνώσιν των διαδόχων ημών και προς οδηγίαν των γονέων και προστατών των εν τω Αρσακείω ενδιαιτωμένων κορασίων οφείλομεν να ομολογήσωμεν ενταύθα μίαν αλήθειαν, ην πολυχρόνιος πείρα δυστυχώς μας εδίδαξεν· η δε αλήθεια αύτη είναι ότι αι πλείσται των εν τω Παρθεναγωγείω ασθενειών λαμβάνουσι χώραν μετά την επάνοδον των εξερχομένων κατά τας ημέρας των εξόδων. Ας σκεφθή επομένως το διαδεχθησόμενον ημάς συμβούλιον αν δεν συμφέρη και χάριν της υγείας των κορασίων και δι' άλλους παιδαγωγικούς λόγους να περιορισθή εις το μέλλον ο αριθμός των εξόδων.

Επίσης λίαν ευχάριστος είναι, Κύριοι, η κατάστασις της εν τω Παρθεναγωγείω ημών εκπαιδεύσεως.

Διδασκάλισσαι και διδάσκαλοι σεμνοί και αξιοσέβαστοι και ικανότητος δεδοκιμασμένης μετά ζήλου και προθυμίας αόκνου υπέρ της διανοητικής προόδου των κορασίων ημών αξιεπαίνως εργάζονται, ουδέποτε κατά τας παραδόσεις αυτών λησμονούντες ότι η διανοητική των μαθητριών πρόοδος οφείλει να συμβαδίζη πάντοτε μετά της ηθικής, όπως η διάνοια ενισχυομένη υπό της καρδίας, και η καρδία υπό της διανοίας παράγωσι την εναρμόνιον συμφωνίαν της Παιδείας και Αρετής,

Προς διέγερσιν δε της αμίλλης των κορασίων χάριν της τε διανοητικής και ηθικής αυτών προόδου, εκτός των τιμητικών πινάκων, των ανηρτημένων

TEXT_PAGE_SHORT176
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/177.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

εις εκάστην τάξιν, εν οις κατά μήνα γράφονται υπό της Διευθυντρίας τα ονόματα των επιμελεστέρων και ευτακτοτέρων μαθητριών, ενεκρίθη προσέτι υπό του συμβουλίου κατά πρότασιν της αόκνως περί της προόδου του Παρθεναγωγείου ημών μεριμνώσης Διευθυντρίας η εισαγωγή και μηνιαίων ελέγχων διά τε τας εσωτερικάς και εξωτερικάς μαθητρίας, όπως έτι μάλλον αμιλλώνται γινώσκουσαι ότι και οι γονείς και οι προστάται αυτών θέλουσι λαμβάνει κατά μήνα γνώσιν της επιμελείας και διαγωγής των.

Την προ ενός δε έτους εν τω Παρθεναγωγείω συσταθείσαν Βιβλιοθήκην ηύξήσαμεν κατά το λήξαν έτος εκ των ενόντων διά προσθήκης νέων βιβλίων. Ευχαρίστως δε παρατηρούμεν ότι της Βιβλιοθήκης ταύτης η σύστασις ουχί μόνον από της οκνηρίας και των κακών αυτής αποτρέπει κατά τας Κυριακάς και άλλας εορτασίμους ημέρας τας μαθητρίας του Παρθεναγωγείου, αλλά και την φιλίαν της αναγνώσεως διέδωκεν ήδη εις αυτάς, προάγουσα ούτω και την διάνοιαν και την καρδίαν αυτών διά των τερπνών, ωφελίμων και ηθικών συγγραμμάτων εξ ων η Βιβλιοθήκη αύτη συνίσταται.

Επειδή δε και η πείρα και ο ορθός λόγος αποδεικνύουσιν ότι όπως μορφωθώσι διδάσκαλοι δόκιμοι δεν αρκεί μόνον να διδαχθώσιν, αλλά απαιτείται και να διδάξωσιν, εξακολουθούσιν αι μαθήτριαι, Κύριοι, και κατά το τρέχον έτος της 5ης και ανωτάτης τάξεως, αι διά το διδασκαλικόν επάγγελμα προωρισμέναι, να διδάσκωσι καθ' ωρισμένας ημέρας και ώρας εις τε το πρότυπον αλληλοδιδακτικόν σχολείον της Εταιρίας και εις τας δύο κατωτέρας τάξεις των ελληνικών υπό την επιτήρησιν πάντοτε των αρμοδίων διδασκάλων.

Αλλ' εκτός της υγιεινής και διανοητικής προόδου το σπουδαιότερον μέλημα και του Διοικητικού ημών συμβουλίου, και της εσωτερικής Διευθύνσεως του Παρθεναγωγείου υπήρξε και κατά το λήξαν έτος η θρησκευτική και ηθική διάπλασις των κορασίων.

Προς τον σκοπόν τούτον μετά ζήλου ανωτέρου παντός επαίνου, και μετά παραδειγματικής τωόντι αφοσιώσεως ειργάσθησαν αμφότεραι αι φιλάγαθοι και πολύτιμοι κυρίαι, αι το Παρθεναγωγείον ημών ευτυχώς διευθύνουσαι.

Προς εμπέδωσιν δε της τε θρησκευτικής και ηθικής αγωγής και η Χριστιανική διδασκαλία του Ιερέως μετά την λειτουργίαν εκάστης Κυριακής τακτικώς εξηκολούθησε, και το μάθημα της Παιδαγωγίας δεν έπαυσε παραδιδόμεvov εις τε τας εσωτερικάς και εξωτερικάς μαθητρίας.

Ίνα δε και πρακτικώς διεγείρωνται και διατρέφωνται τα χριστιανικά αισθήματα εις τας καρδίας των μαθητριών του Αρσακείου ουχί μόνον αι των ανωτέρων τάξεων εξακολουθούσι τακτικώς καθ' ωρισμένας ώρας περιποιούμεναι τας ασθενούσας συμμαθητρίας αυτών υπό την επιτήρησιν της Νοσοκόμου, διδασκόμεναι ούτω και τα της νοσηλείας, αλλά και προς περίθαλψιν των εν τω Νοσοκομείω Αθηνών απόρων και δυστυχών πολλά ενδύματα και άλλα χρήματα μετά

12

TEXT_PAGE_SHORT177
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/178.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

προθυμίας αξιεπαίνου κατειργάσθησαν αι τε εσωτερικαί και εξωτερικαί μαθήτριαι του Αρσακείου.

Προς πλείονα δε και συντονωτέραν επιτήρησιν των μικροτέρων κορασίων του Αρσακείου και συγχρόνως προς εξάσκησιν των μεγαλητέρων η διευθύντρια εν τη συνέσει αυτής έταξεν επί εκάστης των μικροτέρων μίαν των μεγαλητέρων και δοκιμωτέρων, όπως αύται ως μικραί μητέρες και περί της καθαριότητος, και περί της ενδυμασίας, και περί των εργοχείρων και περί της διαγωγής των υπ' αυτάς μικροτέρων εκάστοτε φιλοφρόνως φροντίζωσι.

Τοιαύτη, Κύριοι, είναι η κατάστασις, εις ην παραδίδομεν σήμερον το Παρθεναγωγείον της Εταιρίας εις χείρας υμών.

Η τάξις, η καθαριότης, η υγεία, η πειθαρχία, η σύμπνοια, η αρμονία, η λιτότης, η ευσέβεια, η φιλοπονία, αι χριστιανικαί αρεταί, η αγνότης των ηθών, και εν γένει η αληθής πρόοδος χαρακτηρίζουσι, Κύριοι, το Παρθεναγωγείον υμών, και καθιστώσιν αυτό κατά την κρίσιν πολλών επισκεφθέντων αυτό, εφάμιλλον των τελειοτέρων ευρωπαϊκών Παρθεναγωγείων.

TEXT_PAGE_SHORT178
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/179.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

κινδυνεύουσι να μεταστήσωσι τα παρθεναγωγεία εις την ετέραν του ονόματος σημασίαν

1866

Ν. Σαρίπολος

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Τα γράμματά εισι βεβαίως αναγκαία και εις την γυναίκα, αλλ' υπέρ την γνώσιν των γραμμάτων δέον να έχη η γυνή την γνώσιν των εαυτής καθηκόντων· η γυνή διακρίνεται, η γυνή βασιλεύει διά των αρετών της καρδίας.

Η φύσις της γυναικός εκ δύο μόνον, ως ειπείν, στοιχείων συγκροτείται, αγάπης και αισθήματος, όλος δ' αυτής ο βίος εστίν αφοσίωσις. Αλλ' όπως καλλιεργηθώσι τα δύο στοιχεία της αγάπης και του αισθήματος, και μη εκτραπώσι το μεν εις ακολάστους επιθυμίας, το δε εις πυρετώδη φαντασίαν, ανάγκη πάσα η αγωγή της γυναικός ν' αρχίζη και να τελειώνη διά της διδασκαλίας του καθήκοντος, ου η ακριβής εκπλήρωσις ουκ ένι άλλως γενέσθαι, ειμή διά της πλήρους, διά της ειλικρινούς, διά της αφιλοκερδούς αφοσιώσεως· διά τούτο νομίζω, ότι η νέα κόρη δεν πρέπει ποτέ να χωρίζηται του οίκου, και αν είχον εγώ την δύναμιν ν' αποφασίζω τίσι κόραις επιτρεπτέον να εισάγωνται ως οικότροφοι εν τω Αρσακείω, ή εν τοις ιδιωτικοίς παρθεναγωγείοις, ήθελον απαγορεύσει την είσοδον πάσαις ταις εχούσαις μητέρας· μόναις δε ταις ορφαναίς μητρός ήθελον επιτρέπει ν' ανατρέφωνται υπ' άλλων γυναικών. Η μήτηρ, οία ποτ' αν η, εκτός αν η θηρίον, εμπνέεται υπό τοιούτου αισθήματος υπέρ της θυγατρός της, ώστε σχεδόν αδύνατον εκούσα να διδάξη αυτήν άλλο παρά το καθήκον. Προς δε, εν τω οίκω βοηθούσα την μητέρα, λεληθότως πως διδάσκεται η κόρη την οικονομίαν του οίκου και προγυμνάζεται εις την υπομονήν μεθ' ης πρέπει

———————

Νικόλαος Ι. Σαρίπολος· αναδημοσιεύεται από την Έκδοση: Τα μετά θάνατον, δημοσιευόμενα δαπάνη της θυγατρός αυτού Μαρίας, Αθήνα, τυπογραφείο Αλέξανδρου Παπαγεωργίου, 1890, σ. 422-423.

TEXT_PAGE_SHORT179
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/180.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

να υπομένη την ανατροφήν των μελλόντων τέκνων της· παρετήρησα δε, και αι παρατηρήσεις μου μ' έφεραν εις το αλάνθαστον συμπέρασμα, ότι αι χειρότεραι σύζυγοι και μητέρες γίνονται εκείναι, όσαι εν τοις παρθεναγωγείοις εξετράφησαν.

Η εν τω οίκω ανατροφή των κορασίων έχει και τούτο το καλόν, ότι δεν μεταβάλλουσι την κατά την κοινωνικήν αυτών τάξιν δίαιταν, ενώ παν τουναντίον συμβαίνει, διά των οικοτροφιών, και ιδίως των εν τω Αρσακείω υποτροφιών επί ισχυραίς τισι προστασίαις εισάγονται ως υπότροφοι κόραι εκ των πενεστέρων, αι τοιαύται αφού 4 ή 5 έτη διαιτηθώσιν οπωσούν αβρότερον εν τω Παρθεναγωγείω και συγχρωτισθώσιν άλλαις νεάνισιν ευπορωτέρων οικογενειών επί πληρωμή εισαγομέναις, εθίζονται ν' αμιλλώνται προς ταύτας και ν' αξιώσιν οίκαδ' επανακάμπτουσαι, και να τρέφωνται, και να ενδύωνται ως αι πάλαι συμμαθήτριαί των· αγύμναστοι δε μείνασαι των οικιακών έργων, απαξιούσι να σπιλώσωσι τας εαυτών χείρας περί ταύτα τυρβάζουσαι, μάλιστα δε αφού αβροτέρας διά της μακράς αχρηστίας κατέστησαν αυτάς.

Εώσαι λοιπόν χαίρειν τον οίκον τρέπονται αι πολλαί, φρικτόν το άκουσμα! αλλ' από φίλου Διευθυντού της Διοικητικής Αστυνομίας Αθηνών και Πειραιώς ήκουσα αυτό, εις τον άτιμον των εταιρών βίον. Είθε μη ηλήθευεν ο λόγος! αλλ' υμείς, φίλε, δύνασθε να ζητήσητε επισήμους περί τούτου πληροφορίας. Παραλείπω δε την μνείαν όσων ήκουσα ως έν τισι παρθεναγωγείοις συμβαινόντων, άπερ, αν αληθεύωσι, κινδυνεύουσι να μεταστήσωσι τα παρθεναγωγεία εις την ετέραν του ονόματος σημασίαν.

Δέον λοιπόν να καταβληθή η μεγίστη φροντίς περί της ανατροφής του θήλεος γένους, διότι απ' αυτού εξαρτάται η τύχη της όλης κοινωνίας.

TEXT_PAGE_SHORT180
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/181.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

αλλ' ό,τι αγνοεί η επιστήμη το ξεύρει η κυρά Πέτραινα, η κυρά Γαρουφαλιά, κάθε καλή οικοκυρά!

1866

Ει. Ασώπιος

Η ΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Ότι αι γυναίκες είναι φύσει σοφαί, σοφώταται και ποίος δεν το ηξεύρει; Το είπε προ του Καζαμία ο διάσημος Ινδός φιλόσοφος Συντίππας εν τω χρυσώ εκείνω πονήματι Περί Πανουργίας... θέλω να είπω περί σοφίας των Γυναικών. Το απέδειξε προ του Συντίππα ο εν σοφοίς σοφώτατος σουλτάνος Σαλομών, όστις διήλθε τον βίον σπουδάζων την... γυναίκα επί χιλίων εκδόσεων, δηλ. ζητών την σοφίαν. Το εδίδαξε προ του Σαλομώντος και εκ καταβολής κόσμου ο συνετώτατος Όφις, εξ ου εκπηγάζει πάσα ευφυΐα, μάθησις και επιστήμη, πειράξας κατά προτίμησιν την Εύαν, διότι έκρινε τον Αδάμ ανάξιον να μετρηθή προς αυτόν.

Ότι δε ο Όφις, δηλ. ο Διάβολος, με άλλους λόγους ο Σατανάς ή επί το ευφημότερον ο Αμελέτητος -ως λέγουσιν οι καλοί Χριστιανοί, πτύοντες τρις και σταυροκοπούμενοι-ότι ο Αμελέτητος είναι ο πάτρων παντός ευφυούς ή εμβριθούς έργου το εκήρυξεν εσχάτως σεβαστός τις επίσκοπος, λέγων: "Βλάσφημον και κακόηθες βιβλίον η μυθιστόρημα, ονομαζόμενον Η Πάπισσα Ιωάννα, εξεδόθη έναγχος ενταύθα, συνεργία του Σατανά, υπό ενός των οργάνων του...". Το ομολογεί αυτή αύτη η Γραφή, καλούσα τον Όφιν το φρονιμώτατον πάντων των θηρίων των επί της γης, ων εποίησε Κύριος ο Θεός1. Το αποδεικνύει η επιστήμη των επιστημών η Ιατρική, λαβούσα ως σύμβολον τον Όφιν (και ιδού διατί όλαι του κόσμου αι γυναίκες έχουν να κάμουν πάντοτε με την ιατρικήν).

Αλλά το βλέπω, συνέβη κάπως και εις εμέ ό,τι προ ολίγων μηνών εις

———————

Αποσπάσματα από άρθρο του Ειρηναίου Ασώπιου στο Αττικόν Ημερολόγιον του 1867, τυπογραφείο Νικήτα Πάσσαρη, Αθήνα 1866, σ. 105-163.

1. Γεν. Γ', 1.

TEXT_PAGE_SHORT181
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/182.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

περίφημόν τινα υπαίθριον ρήτορα όστις, αναλαβών να εξηγήση το πνεύμα της Ελληνικής Επαναστάσεως, κατήντησε να ερμηνεύη τους προφήτας!!! Και είχεν ακροατάς; ερωτάτε -Πολλούς μάλιστα, και αυτό ίσα ίσα είναι το θαύμα· αλλ' η Ανατολή δεν είναι η γη των θαυμάτων, η δε Ελλάς η πρότυπος των χωρών; Το αυτό με τον ρήτορα έπαθον σχεδόν και εγώ· ήθελα να σας ομιλήσω περί της σοφίας των γυναικών και ωμίλησα περί των αρετών του διδασκάλου των. Αλλά πάλιν δεν έπρεπε να είπω, κατά το δημώδες, και του πτωχού το δίκαιον; διότι πόσαι και πόσαι μαθήτριαι δεν εξυβρίζουσι, δεν συκοφαντούσι, δεν απαρνούνται τον διδάσκαλον της νεότητός των, όταν δεν έχωσι πλέον ανάγκην αυτού, όταν... γηράσωσιν!... ειδεχθής αχαριστία! Η ευγνωμοσύνη αναντιρρήτως δεν είναι η πρωτίστη των γυναικών αρετή· είναι ίσως τούτο αποτέλεσμα των γηρατειών, άτινα μεγάλως επενεργούσιν επί της μνήμης. "Το γήρας είναι η κόλασις των γυναικών", έλεγεν η νεωτέρα Ασπασία, η περιώνυμος Νινών Δελαγκλώ, και τω όντι η αγνωμοσύνη είναι προσόν της κολάσεως. Πλην τίς είναι τέλειος εις τούτον τον κόσμον; και ύστερον πόσαι αρεταί αντί μιας κακίας εις τας γυναίκας; πόσα προτερήματα αντί ενός ελαττώματος! Διά τούτο τα χαριτόβρυτα ταύτα πλάσματα έπρεπε να εκλέξωσι μεταξύ των τριών τούτων ονομάτων· Πηγή, Σοφία, Επιστήμη· παν άλλο εκτός της σεπτής ταύτης τριάδος δεν αρμόζει, δεν εμπρέπει αυταίς.

Και τω όντι ο λέγων γυναίκα δεν λέγει ιατρόν, φυσιοδίφην, αστρονόμον, φιλόσοφον, δικηγόρον, ενί λόγω σοφόν και επιστήμονα; Αλλά διατί υψόνεις περιπαικτικώς τους ώμους, φίλε αναγνώστα, ως αν σοι έλεγον το παραδοξότερον των πραγμάτων λ.χ. ότι το κεντρικόν ταμείον ευπορεί, βρίθει χρυσού; Διατί εκόντα άκοντα θέλεις να με υποχρεώσης να σε κατακλύσω υπό πλημμύραν αποδείξεων! πλην μη λησμονήσης ότι συ αυτός το επροκάλεσας.

Αρχίζω από την αρχήν, ως το συμβουλεύει ο Κικέρων, από σε, από την σεπτήν σου κεφαλήν.

Α tout seigneur tout honneur.

Είσαι φαλακρός; -απλή υπόθεσις, ήτις δεν πρέπει να σε κάμη να ανατριχιάσης-πρόστρεξον εις την πρώτην τυχούσαν γυναίκα και... ξαναβλεπόμεθα.

Σε πονούν τα μάτια; έχει ένα νερό, μα τί νερό!... θα σε κάμη να βλέπης διπλά. Ερώτησον, αν δεν πιστεύης, την κοκκόνα Μαριγώ, ήτις δεν έβλεπε καθόλου, και την κυρά Σοφούλα, την οποίαν ο τάδε ιατρός παρ' ολίγον να τυφλώση.

Είσαι κωφός; -και τούτο μη προς βάρος σου, δεν είναι προσβολή, αλλ' απλή υπόθεσις- γνωρίζει ή, ως λέγει κάθε καλή ιάτρισσα, γρωνίζει είκοσι βάλσαμα ακουστικά, ένα κι' ένα, και δεν έχεις παρά να εκλέξης.

TEXT_PAGE_SHORT182
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/183.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

Αγενές ανεμοπύρωμα προσέβαλε το ευγενές πρόσωπόν σου, χωρίς να σεβασθή τους αρειμανίους σου μύστακας; Είναι ενός λεπτού υπόθεσις, αν φωνάξης μίαν γυναίκα να σε το περάση· πηγαίνεις με επιστημονικόν διαβατήριον εις τα θυμαράκια, αν προσκαλέσης ιατρόν. Ιδού δε η συνταγή· "Μια νοικοκυρά γυναίκα (ας μη ήναι και οικοκυρά, αρκεί μόνον να ήναι γυναίκα), ένα κομμάτι τζόχα κόκκινη, ολίγη φωτιά, δύο ή τρία μυστικά λόγια", και ω του θαύματος! το ανεμοπύρωμα παρήλθεν!

Πάσχεις, απ' εναντίας, από κιτρινάδα; (και τω όντι μανθάνω ότι δυνάμει βασιλικού διατάγματος έγινες παυσανίας).

Λάβε ορνιθίδιον χρώματος κιτρίνου αριθμ. 1.

Σφάξ. καθάρ. ψήσ., secundum artem, και καταβρόχθισον αυτό.

Το ιατρικόν, καίτοι ευχάριστον, είναι αλάνθαστον καθότι γυναικείον, απαιτείται όμως το ορνιθίδιον να ήναι κιτρινον· είναι όρος απαραίτητος, μη το λησμονήσης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Α'

Το βλέπετε, ο λέγων γυναίκα, λέγει ιατρόν· όθεν θαρραλέως προτείνω εις το σεβαστόν υπουργείον την κατάργησιν της Ιατρικής Σχολής και πάντων εν γένει των νοσοκομείων, θεραπευτηρίων και λοιπών τοιούτου είδους καταστημάτων, εξαιρέσει, εννοείται, των φρενοκομείων, ως των μόνων αναγκαίων.

Έλθωμεν τώρα και εις τας άλλας επιστήμας.

Σοι αρέσκει η Φυσική; Επιθυμείς να μάθης τί ήσαν πραγματικώς αι τρεις αδελφαί Καμμέναι, αίτινες κατετάραξαν τον κόσμον διά της ακατονομάστου αυτών ζωηρότητος, ίνα μη είπω διαγωγής; Ερώτησον και αύθις μίαν γυναίκα· θα σοι αποδείξη -και τί δεν αποδεικνύουσιν αι γυναίκες;- ότι αι demoiselles Καμμέναι είναι κόραι της αμαρτίας, ελθούσαι εις τον κόσμον προς τιμωρίαν των ανομιών μας (είμεθα τόσον αμαρτωλοί!...), ως επέρχονται αι πλημμύραι, οι σεισμοί, αι αστραπαί, αι ακρίδες, οι υπαίθριοι ρήτορες, αι αλλαγαί των υπουργείων, η χολέρα, αι εφημερίδες, ο πόλεμος και άλλα τοιαύτα δεινά, όλα τέκνα της αυτής οικογενείας.

Αγαπάς την αστρονομίαν, και θέλεις να πληροφορηθής περί των φάσεων της σελήνης; Σπούδασον τα νεύρα της φιλτάτης σου συζύγου· θα σοι διδάξωσι περισσότερα παρ' όλα τα τηλεσκόπια του αστρονόμου Σμιθ.

Έχεις κλίσιν προς την Ηθικήν Φιλοσοφίαν; ευκόλως δύνασαι να κορέσης την ευγενή σου επιθυμίαν, χωρίς να λάβης την οδόν του Πανεπιστημίου· αρκεί μόνον να το θέλης, διότι ποία καλή οικοκυρά δεν κόπτει και δεν ράπτει, δεν ηθικολογεί διά λογαριασμόν της γείτονος; πάσα δε οικία έχει, κατά μέσον όρον, δύο οικοκυράς, έχει δηλ. δύο καθηγητάς της φιλοσοφίας παραδίδοντας πολλάκις της ημέρας.

TEXT_PAGE_SHORT183
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/184.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Β'

Δια ταύτα, θεωρούντες τας οικονομίας απαραιτήτους διά το καλόν της πατρίς, την δε Φιλοσοφικήν Σχολήν όλως περιττήν, επικαλούμεθα και κατ' αυτής τον υπουργικόν πέλεκυν.

Αλλά τί έχεις, φίλε μου; διατί είσαι ωχρός, κατηφής, τεταραγμένος!... Θεέ μου τί οφθαλμοί!... τί πρόσωπον!... ομοιάζεις υπουργόν αποχωριζόμενον του προσφιλούς χαρτοφυλακίου. Τί έχεις; είσαι τυχόν ερωτόβλητος, εκείνη δε σκληρά, άσπλαγχνος, απάνθρωπος, η χειροτέρα των γυναικών; Ω δυστυχία!... Σε λυπούμαι, φίλε μου, πλην μη απελπίζεσαι! χύσε το περιπλέον των... θυλακίων σου εις τας χείρας καλής τινος γυναικός και άφες την να κάμη· η ευγλωττία και τα μάγια της θα φέρωσι μεταβολήν εις τα... οικονομικά σου.

Αλλ' όχι, απατώμαι, είσαι κατά τούτο ο ευτυχέστερος άνθρωπος της Αττικής και Βοιωτίας, χωρίς να ήσαι και ο ασχημότερος, ως ήρως τις της Συγχρόνου Ελλάδος του Αμπού. Σε αγαπούν, μη το αρνείσαι! σε λατρεύουν, μη ερυθριάς! δεν ζουν παρά διά σε, τούτο είναι γεγονός. Σοι το είπεν εκείνη, σοι το έγραψε, σοι το ωρκίσθη και πρέπει να ήναι τις πάντη αγροίκος διά να φρονή ότι γυναικός πίστις είναι πτερόν επί ύδατος. Διατί λοιπόν τα έχεις κατεβασμένα, ως άνθρωπος τον οποίον πηγαίνουν να κρεμάσουν, ή να υπανδρεύσουν διά της βίας; Είδες, λέγεις, τρομερόν, φρικώδες, απαίσιον όνειρον, όπερ έκαμε να ανορθωθώσιν αι τρίχες της πρώην φαλακράς κεφαλής σου; Ησύχασε, φίλε μου, ησύχασε και συμβουλεύσου μίαν γυναίκα· αι γυναίκες εξηγούσι θαυμασίως τα όνειρα, διότι πάντοτε ονειρεύονται.

Είσαι έγγαμος; η κυρία σου είναι εις άλλην αράδα, ως λέγουσιν εν Ηπείρω, ή επί το γαλλικώτερον dans un état intéressant; θέλεις να μάθης αν θα αποκτήσης διάδοχον ή αν θα ετοιμάσης προίκα; Ο Δυβοάς1 θα εσταύρωνε τας χείρας του αδυνατών να σοι το είπη, αλλ' ό,τι αγνοεί η επιστήμη το ξεύρει η κυρά Πέτραινα, η κυρά Γαρουφαλιά, κάθε καλή οικοκυρά!

Θέλεις να μάθης αν θα ταξειδεύσης, αν θα πλουτήσης, αν θα επιτύχης εις τας εκλογάς, αν θα γένης υπουργός; Υπουργός! -Και διατί όχι, φίλε μου, δεν ηξεύρεις και συ γράμματα; και τούτο δεν είναι όρος απαραίτητος. Θέλεις να μάθης αν η φίλη "Αυγή" θα αναγγείλη γρήγορα τους αρραβώνας σου μετά τινος σεμνοπρεπούς, ευπαιδεύτου, κοσμίας, σώφρονος, εναρέτου και καλώς ανατεθραμμένης -δηλ. μη ωραίας- νεάνιδος; (διότι τούτο δηλούσι τα πολλά επίθετα).

Θέλεις ενί λόγω να γνωρίσης τί σοι επιφυλάττει η τύχη; -Δος κυάμους ή χαρτοπαίγνιον εις τας χείρας μιας κόρης της Εύας και άφες την να κάμη· εντός

———————

1. Paul Dubois, διάσημος εν Παρισίοις μαιευτήρ.

TEXT_PAGE_SHORT184
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/185.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

ολίγων λεπτών θα ανασύρη το παραπέτασμα του μέλλοντος, ως η ομώνυμος εφημερίς το της πολιτικής.

Θέλεις πάλιν εξ άλλου μέρους να καταστήσης ονομαστόν, περίφημον, αξιάγαστον οιονδήποτε αντικείμενον (αρκεί μόνον να μη ήναι γυνή), το ήττον ευυπόληπτον, το μάλλον διασυρόμενον, το πλέον αποτρόπαιον, έστω και αυτόν τον κατηραμένον Διάβολον ή την αφωρισμένην Πάπισσαν; -Κάμε ώστε μία κρινολίνα να εγκολπωθή μετά ζήλου την υπόθεσίν σου και... πλήρης, πληρεστάτη επιτυχία σε περιμένει. Ο δε λόγος φανερός· η γυνή γεννάται δικηγόρος, ως αλλαχού γεννάται τις ποιητής, εν Αθήναις δε πολιτικός. Η γυνή κατέχει εις τον υπέρτατον βαθμόν ό,τι καθιστά δεινούς τους δικηγόρους, τον λόγον· διότι εις τας γυναίκας δεν είναι η ψυχή ήτις επιζή του σώματος, αλλ' η γλώσσα.

Ουδ' εκκοπείσα σιωπά των γυναικών η γλώσσα, ούτω πως λέγει ο άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός, προ αυτού δε ο Οβίδιος δεν είχε διηγηθή ότι η γλώσσα ευγλώττου τινός γυναικός, καίτοι εκριζωθείσα, εξηκολούθει να λαλή;

Αλλά πόσον είμαι τη αληθεία αφελής, ζητών να αποδείξω πράγματα προ αιώνων γνωστά και παραδεδεγμένα, ότι λ.χ. ο Θεός είναι καλός, ο Διάβολος έξυπνος, αι γυναίκες... τελειώσατε την φράσιν υμείς αυταί... ότι αι γυναίκες έβαλαν τα γυαλιά εις τον δάσκαλο.

Quod non potest diabolus mulier evincit.

Ό,τ' ο Σατάν δεν ημπορεί γυνή το κατορθώνει! λέγει η σοφία του μεσαιώνος· η δε των Γάλλων:

La femme sait un art avant le diable.

Γνωρίζει τέχνην η γυνή και προ του Διαβόλου.

TEXT_PAGE_SHORT185
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/186.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

η γυνή δεν είναι ον κατώτερον, αλλά διάφορον μόνον του ανδρός

1866

Γ.Γ Παππαδόπουλος

ΠΕΡΙ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ

α'. Περί των φυσικών χαρακτήρων της γυναικός

Εξετάζοντες νύν τινας των φυσικών της γυναικός χαρακτήρων λέγομεν, ότι παρετηρήθη υπό των φυσιοδιφών, ότι το ανάστημα αυτής είναι βραχύτερον του ανδρικού· όθεν εν ω η εν Φλωρεντία Αφροδίτη του Κλεομένους, η λεγομένη των Μεδίκων, είναι 7 1/2 κεφαλών, ο εν Ρώμη καλλίνικος Απόλλων, ο λεγόμενος του Βελβεδέρε, είναι 8, ήτοι η Αφροδίτη είναι περί το 1/6 βραχυτέρα. Η γυνή έχει κορμόν μακρότερον, κεφαλήν ελάσσονα, μέτωπον στενότερον και λειότερον· η δε καλή και μακρά αυτής κόμη είναι μεν αυτή κόσμος, αλλ' επιζήμιος, αν αναλογισθώμεν, πόσος υπέρ αυτής χρόνος κατατρίβεται. Οι οφθαλμοί είναι μάλλον διεστώτες, το στόμα λεπτότερον και ο πώγων λείος· ο δε λάρυγξ, της εν αυτώ εξοχής ούσης ανεπαισθήτου, αποβαίνει ομαλός, όθεν και η φωνή εξέρχεται μελιχρά. Εν ω ο ανδρικός κορμός αποτελεί ανεστραμμένην πυραμίδα, ης η βάσις είναι κατά τους ώμους, εν τη γυναικί η πυραμίς αυτή είναι ορθία. Τα γυναικεία οστά είναι ήττον γωνιώδη και περιβάλλονται υπ' ευαριθμοτέρων μυών, ήττον μεν ισχυρών, αλλά μάλλον ευκινήτων· ο βραχίων καθήκει κατώτερον και αρθρούται προπετέστερον, όθεν ο ώμος αποβαίνει στρογγυλώτερος. Διά δε την μείζονα έκτασιν της πυέλου, τα ενταύθα προσαρμοζόμενα γυία είναι μάλλον διεστώτα· όθεν η γυνή ίσταται και τρέχει δυσκολώτερον, αλλά πηδά και χορεύει ευκολώτερον. Η γυνή ενίοτε έχει δύω ή τέσσαρας τραπεζίτας ολιγώτερον, και στερείται των σωφρονιστήρων· ο στόμαχος αυτής είναι ήττον ογκώδης και μάλλον ευαίσθητος, όθεν πηγάζουσιν άστατοι ορέξεις. Η

———————

Αποσπάσματα από ομιλία του Γρηγόριου Γ. Παππαδόπουλου στο "Αθήναιον" (24 Απριλίου 1866)· αναδημοσιεύεται εδώ από την Πανδώρα, τ. ΙΖ', αρ. 388, 15 Μαΐου 1866, σ. 85-88.

TEXT_PAGE_SHORT186
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/187.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

γυναικεία καρδία πάλλει ταχύτερον και η ζωική θερμότης είναι κατωτέρα, όθεν αι γυναίκες είναι ψυχροφόβοι. Τα λυμφατικά αυτών γάγγλια είναι ογκωδέστερα, πλην δε των λοιπών, ιδιάζουσα αυταίς κράσις είναι η υστερική. Αι γυναικείαι φλέβες είναι λεπτότεραι και οι σφυγμοί ταχύτεροι, αλλ' ασθενέστεροι, οίοι οι του παιδός.

Εκ της βραχυτάτης ταύτης επιθεωρήσεως των φυσικών διαφορών της γυναικός ως προς τον άνδρα, σαφώς καταφαίνεται, ότι αύτη είναι ουσιωδώς διάφορος, ως αλλοίαν έχουσα να εκπληρώση εν τω κόσμω εντολήν, έτι δε ότι είναι ομολογουμένως ασθενεστέρα σωματικώς. Αλλ' έπεται άρα εκ τούτου, ως αν η φυσική δύναμις ήτο το κύριον του ηθικού όντος γνώρισμα, ότι η γυνή είναι κατώτερόν τι ον, προωρισμένον να ζη υπό επιτροπείαν; Είναι, ως έχει σήμερον η γυνή, παρεσκευασμένη προς την εντολήν, ήτις απόκειται αυτή κατά την κοινωνικήν πρόοδον, ώστε ούτε η αγωγή αυτής, ούτε η περί αυτής νομοθεσία να έχωσιν ουσιώδεις τινάς μεταβολάς να υποστώσιν; ή η γυνή προώρισται να εξομοιωθή κατά πάντα τω ανδρί και κατά τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα; Το ζήτημα τούτο, σπουδαιότατον ον, επασχολεί πρό τινος καιρού την Δύσιν, αλλά δεν ενδιαφέρει κατά τον αυτόν βαθμόν και την Ανατολικήν κοινωνίαν, ήτις έχει έτι να διανύση μακράν οδόν, πριν ή προσκόψη εις αυτό. Ουχ ήττον όμως η περί τούτου λελογισμένη γνώσις είναι αναγκαία ως διαφωτίζουσα τας αρχάς, καθ' ας συμφέρει να καταρτισθή το σύστημα της γυναικείας αγωγής. Όθεν επί τω σκοπώ τούτω θέλομεν, ως προς το προκείμενον, όσον ένεστι βραχέως και σαφώς, θεωρήσει εν τοις εξής την γυναίκα και ως προς τας ψυχικάς αυτής δυνάμεις, διότι αύται μάλιστα χαρακτηρίζουσι τον άνθρωπον.

β'. Περί της ικανότητος των ψυχικών δυνάμεων της γυναικός

Ως προς την διανοητικήν ικανότητα ελέχθη, ότι η γυνή είναι κατωτέρα, ουδ' επίσης δεξιά εις το να παραγάγη έργα απαιτούντα βαθύτητα και ενότητα· όθεν ουδέποτε γυνή εθεμελίωσε θρησκείαν, εποίησεν έπος, ή ανέδειξεν ανακάλυψίν τινα. Αλλ' ότι μεν ο νους της γυναικός εμφαίνει διαφοράς τινας προς τον ανδρικόν, αδύνατον είναι ν' αμφιβάλλωμεν, ει και η περί τούτου ψυχολογική έρευνα ήθελεν αποβή ενταύθα άκαιρος· ότι όμως ένεκα τούτου είναι και κατώτερος, περί τούτου εύλογον είναι τουλάχιστον να επέχωμεν. Διότι εν όσω η αγωγή της γυναικός τρέπει αυτήν εις μικρολόγον τινά ματαιοσπουδίαν, εν όσω η μέση και ανωτέρα εκπαίδευσις ουδαμώς είναι αυτή προσιταί, επειδή γνωστόν είναι, ότι ουδαμού της Ευρώπης υπάρχουσιν έτι τοιαύτα γυναικεία σχολεία, και μόλις εν τη βορείω Αμερική αναφαίνονται, η εκ των υστέρων απόδειξις θέλει ελλείπει εις τον απροκατάληπτον νουν.

Περί της συναισθητικής ικανότητος της γυναικός ουδείς λόγος είναι αναγκαίος· διότι τίς αγνοεί, ότι τα αισθήματα αυτής είναι ζωηρότερα, πολλάκις

TEXT_PAGE_SHORT187
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/188.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

σταθερώτερα και βαθύτερα; είναι ανάγκη να παραστήσωμεν την αυταπάρνησιν, το εις θυσίας πρόθυμον, τον ηρωισμόν της μητρός π.χ. αγρυπνούσης παρά το νοσούν τέκνον, της γυναικός ζητούσης να σώση φίλτατον εκ κινδύνου, ως η Λιβαρόνα, η Οδοναίση, η Λακουτούρη, αίτινες χάριν των φιλτάτων υπέστησαν εκουσίως μυρία δεινά, καταπληκτικούς κινδύνους, διελθούσαι αγρίας και απεράντους εκτάσεις ερήμου1; Τοιούτος και τοσούτος είναι ο γυναικείος ούτος ηρωισμός, ώστε ο ανήρ ασμένως αναγνωρίζει κατά τούτο και υπερέχουσαν την γυναίκα.

Λείπεται λοιπόν να θεωρήσωμεν την γυναίκα και ως προς την βουλητικήν δύναμιν, ήτοι την πρακτικήν ικανότητα. Δεν είναι δε δύσκολον, συμβουλευόμενοι την ιστορίαν, να παρατηρήσωμεν, ότι ου μόνον η γυνή εφάνη δεξιωτάτη και κατ' αυτήν την κυβέρνησιν μεγάλων κρατών, ως μαρτυρούσιν η Αικατερίνη της Ρωσσίας, η Ελισάβετ της Αγγλίας, η Θηρεσία της Αυστρίας και τοσαύται άλλαι, αλλά και οσάκις παρέστησαν καιροί αρμόδιοι, πανταχού η γυνή εφάνη κάτοχος και ανδρίας και καρτερίας ου της τυχούσης. Παραλείποντες τα των Σπαρτιατίδων, τα των αγίων μαρτύρων του χριστιανισμού γυναικών, ως ικανώς γνωστά παρ' ημίν, αν ανακαλέσωμεν τας ανδρικάς εκείνας μορφάς των κατά την γαλλικήν επανάστασιν γυναικών, θέλομεν πεισθή, ότι επαξίως ημιλλώντο τουλάχιστον προς τους ανδρειοτέρους άνδρας, ου μόνον επί δυνάμει και σταθερότητι, αλλά και επί καρτερία εν τοις κινδύνοις και τω θανάτω· και όμως αι γυναίκες εκείναι χθες και πρώην έζων βίον λίαν δοκούντα τρυφερόν. Μη δυνάμενοι να διηγηθώμεν, αναφέρομεν μόνον την ανδρίαν των Πισατίδων, κατά την το 1499 γενομένην πολιορκίαν της Πίσης· των Φλωρεντινών, αγωνιζομένων κατά του Πάπα και Καρόλου του Ε'· των Σεναίων, μαχομένων υπέρ της πατρίδος αυτών κατά Κοσμά του Α' (1554)2. Μεταξύ δε των πολλών συγχρόνων γυναικών αρκούμαι να υποδείξω την Αννίταν, σύζυγον του περικλεούς Γαριβάλδη, ήτις ηρίστευσε ναυμαχούσα εν Βρασιλία υπέρ της δημοκρατίας, κατά πεντάωρον φονικωτάτην μάχην, εν κινδυνωδεστάτη θέσει· μετά δε ταύτα, εν τω μέσω πυκνού πυρός διαπλέουσα, αυτή διεύθυνε τα της εις τον λιμένα μετακομίσεως των του πολέμου εφοδίων... Αλλά τί λέγω; μήπως δεν έχωμεν λαμπρά του λόγου παραδείγματα εν αυτή τη εθνική ημών ιστορία; η Βουβουλίνα, η Μαντώ Μαυρογένη, αι εν τοις δημοτικοίς άσμασι κλεϊζόμεναι Σουλιώτιδες, ας ο αριστοτέχνης Arry Scheffer απεθανάτισεν εν τη καλλίστη αυτού εικόνι, και αι Μανιάτιδες δεν είναι άξιαι να παραβληθώσι προς τους ανδρειοτέρους των ανδρών ;

———————

1. Cortanib. des illus. voyag. 31, 42. 200.

2. Sismondi, hist des republ. Ital.

TEXT_PAGE_SHORT188
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/189.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

ΠΕΡΙ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ 189

Όχι λοιπόν, δεν ελαττούται κατά την ψυχικήν ανδρίαν και ικανότητα το φύλον, εις ο ανήκουσιν αι μνημονευθείσαι και τοσαύται άλλαι γυναίκες. Όχι· δεν είναι εν γένει αδύνατον το φύλον, όπερ έχει την δύναμιν να καταστήση ανδρείαν ή χαύνην την κοινωνίαν, όπερ φέρει εις χείρας των ανδρών την τύχην. Δεν δύναται δέ τις να θεωρήση τα προταχθέντα παραδείγματα ως εξαιρέσεις, αναφέρων και άνδρας γυναικωδεστέρους των γυναικών· διότι αι ηρώισσαι της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ελλάδος δεν είναι ανώμαλά τινα και μεμονωμένα γεγονότα, εκ διαλειμμάτων αναφαινόμενα, αλλά συνήθη προϊόντα των κοινωνικών και πολιτικών καιρών, καθ' ους ανεφάνησαν, μαρτυρούντα ότι είναι εν τη γυναικί δύναμις επιδεκτική ασκήσεως ως και παρά τω ανδρί. Όθεν αι δοκτορίδες και καθηγητίδες εξέλιπον εν Ιταλία, διότι εκ της δουλείας επήλθε μαρασμός, η παίδευσις των γυναικών είναι σήμερον διάφορος και κατωτέρα, και η Ιταλία υπέκυψεν εις τας ροπάς των περί αυτήν κοινωνιών. Ουχ ήττον όμως ουδαμόθεν της Ευρώπης εξέλιπον γυναίκες επί σοφία και ανδρία θαυμασταί, και ταύτα ενώ η μέση και ανωτέρα εκπαίδευσις είναι σήμερον απρόσιτοι εις τας γυναίκας, και η μεν αγωγή αυτών σπεύδει μάλιστα εις το να καταπνίξη τας γενναίας ταύτας ορμάς, και να εκνευρίση δυστυχώς την εν αυταίς δυναμιν, η δε σωματική αγωγή είναι λίαν ημελημένη· το δε πάντων μέγιστον, εν ω αι επιρροαί αύται, απ' αιώνων ενεργούσαι, και επ' αυτόν ούτως ειπείν τον γυναικείον οργανισμόν διά της διαδοχής επέδρασαν.

Αλλά ταύτα λέγοντες τι σκοπούμεν; να ευχηθώμεν την πραγματίωσιν της προταχθείσης πλατωνικής γνώμης; να μετενέγκωμεν ενταύθα τας εν τη Εσπερία ακαίρους περί γυναικός συζητήσεις και να επιταράξωμεν την ειρήνην της Ελληνίδος, την γυναικείαν αυτής παρορμώντες φιλοδοξίαν; Όχι· δεν ευχόμεθα να ίδωμεν την γυναίκα κατά πάντα τω ανδρί αφωμοιωμένην, ουδέ την αγωγήν αυτής ομοίαν τη ανδρική, διότι η της γυναικός πρέπει ν' αρμόζη και εις την φύσιν και εις την αποστολήν αυτής· ουδέ ν' ακούσωμεν αυτήν ναυαρχούσαν ως η Ισαβέλλα Μενδάνα, ουδέ αξιωματικήν του πυροβολικού, τούτο ίσως ήθελε γείνει επί βλάβη και αυτής και ημών· ευχόμεθα μάλιστα την κατάργησιν του πολέμου. Αλλ' επιθυμούμεν ν' αποδείξωμεν, ότι η γυνή δεν είναι ον κατώτερον, αλλά διάφορον μόνον του ανδρός· ότι δεν είναι αξία της δουλείας, ην υπέστη και υφίσταται έτι. Η δε αγωγή αυτής πρέπει να κατασταθή αξιωτέρα της εντολής, ην έχει να εκπληρώση εν τη κοινωνική προόδω· αλλά την θεωρίαν των εν τη περί γυναικός νομοθεσία επενεκτέων μεταβολών παραλείπομεν εις άλλους ημών ικανωτέρους. Επί πάσι δε, ουδόλως επιχειρούντες να λύσωμεν το ζήτημα του μέλλοντος, πεπείσμεθα, ότι η παίδευσις της γυναικός πρέπει το γε νυν έχον να ήναι πληρεστέρα και σκοπιμωτέρα. Δεν πτοούμεθα δε άν τις δυσανασχετή προς την καινοτομίαν, όταν τα ιερά της οικογενείας θεμέλια δεν ανατρέπωνται· ουδέ φοβούμεθα μήπως η γυναικεία παίδευσις παραβλάψη τον οίκον. Διότι η μεγαλοφυΐα δεν είναι κοινόν εις πολλούς και πολλάς δώρημα του

TEXT_PAGE_SHORT189
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/190.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

Δημιουργού, η δε όντως έξοχος μήτηρ είναι ικανή να οικονομήση και τα εντός και τα εκτός του οίκου βέλτιον, ή τοσαύται έμποροι γυναίκες, αίτινες και τοι νυν εις το επιτήδευμα αυτών αφωσιωμέναι, ουδόλως όμως της μητρικής μερίμνης αποστερούσι τους περί αυτάς. Προς τούτοις πόσον δεν ήθελε πτοήσει, άν τις επί του Αριστοτέλους επεχείρει ν' αποδείξη ότι η τότε δουλεία δεν ήτο κατά φύσιν, ή επί του τιμαριώτου, προλέγων, ότι ο τότε δουλοπάροικος έμελλε ποτέ ν' αποβή επικρατών έν τε τη κοινωνία και τη πολιτεία! Τέλος δ' επιθυμούμεν η Ελληνίς, απαλλαττομένη της εξ Ανατολής επιρροής, κατά την κοινωνικήν αυτής μετατροπήν, να μη μεταβή από της δουλείας των προλήψεων εις την των αγόνων εν τω ψευδοφραγκισμώ παθών και δελεασθή υπό του ψευδούς σκήπτρου, όπερ φέρει εν τω μυθιστορικώ κόσμω· αλλά να συναισθανθή την κατά την αναγέννησιν της Ελλάδος λαμπράν αυτής αποστολήν, ην άλλως δεν δύναται να εκπληρώση, ει μη διά φρονήματος, παιδεύσεως και δραστηριότητος όντως ελληνοπρεπών.

TEXT_PAGE_SHORT190
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/191.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

να ίδω από της έδρας ταύτης Ελληνίδα... διδάσκουσαν ημάς και αναγγέλλουσαν ότι η αναγέννησις της πατρίδος συμπληρούται

1866

Γ. Γ. Παππαδόπουλος

ΠΕΡΙ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ

ΠΕΡΙ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ

1. Χαρακτηρισμός της προ της επαναστάσεως Ελληνίδος

Τον λόγον νυν εις την Ελληνίδα μεταφέρων, ης χάριν τα περί γυναικός προέταξα, επεθύμουν, αν ο καιρός επέτρεπε, να διεξέλθω τας διαφόρους αυτής κοινωνικάς φάσεις, από της Κωνσταντινουπολίτιδος, της Βουκουρεστιανής και της εν τη εμπορική αριστοκρατία, μέχρι της κλεφτίδος, της γεωγραφικής Ελληνίδος και Αλβανίδος και της ποιμενικής Βλαχίδος· από της νησιώτιδος μέχρι της ορεσιτρόφου Δωρίδος, Παρνασσίδος και Ταϋγέτιδος, Αλλ' αντί τούτου, θέλω προσπαθήσει να διαγράψω τους γενικούς χαρακτήρας της προ της επαναστάσεως αστής, διότι μόνον περί της αστής πρόκειται σήμερον, την παίδευσιν αυτής, την εν τη νυν της μετατροπής περιόδω επελθούσαν αυτή αλλοίωσιν, τέλος δε τας εν τη παιδεύσει αυτής ενεστώσας ελλείψεις, και την εμήν περί της επανορθώσεως αυτών γνώμην.

Αλλ' επίσης προς τον χρόνον αποβλέπων παραλείπω και την εξέτασιν των φυσικών χαρακτήρων της Ελληνίδος, εξ ης ηθέλομεν πεισθή, ότι η Ελληνική φυλή, καίπερ ικανάς υποστάσα μεταβολάς, σώζεται ενιαχού μεν ακραιφνής, ενιαχού δ' εκ της επιμιξίας αλλοιωθείσα, αλλ' εν γένει ευδιάκριτος, αν τις έχη προ οφθαλμών τον εκ της διαφοράς του ψυχικού βίου και της διαίτης επιγενόμενον μετασχηματισμόν.

Η Ελληνίς, οία εξήλθεν εκ του χωνευτηρίου των κατά την δουλοσύνην παθημάτων, ήτο θρησκευτική η δε θρησκεία αυτής περιείχε και την εθνότητα, όπερ είναι χαρακτήρ της ορθοδοξίας, παντάπασι διαφόρου και της ασιανής

———————

Από την ομιλία του Γ.Γ. Παππαδόπουλου ("Αθήναιον", 24 Απριλίου 1866), Πανδώρα, αρ. 389, 1 Ιουνίου 1866, σ. 105-112.

TEXT_PAGE_SHORT191
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/192.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

θεοκρατίας, ήτις τα πάντα εις την θρησκείαν υποτάσσει, και της δυτικής, ήτις, δολοφονούσα την εθνότητα, δουλαγωγεί την θρησκείαν εις πολιτικά συμφέροντα του κλήρου, ων απλούν όργανον καθιστά την γυναίκα. Διά ταύτα η ορθοδοξία και εν τη δουλοσύνη έσωσε την πατρίδα, και εν τη ελευθερία προς πάσαν πρόοδον δύναται να συμβιβασθή. Αι θρησκευτικαί ιδέαι της Ελληνίδος δεν ήσαν εκτεταμέναι, περιωρίζοντο δε μάλλον εις πατροπαραδότους τινάς τύπους· αλλ' ουδέ η διανοητική αυτής ανάπτυξις προεκάλει θεωρητικωτέραν τινά γνώσιν της θρησκείας και της ηθικής, αίτινες πρακτικώς έζων και ήκμαζον εν τη καρδία αυτής, τούθ' όπερ, εν ελλείψει του λόγου στηρίζοντος την θρησκείαν, επήρκει εις την των ηθών εκείνων απλότητα. Όθεν προώρως ενεχάραττεν η Ελληνίς εις την ψυχήν των τέκνων της τον φόβον του Θεού, το κάλλιστον των μητρικών καθηκόντων εκπληρούσα, την αγανάκτησιν κατά της τυραννίας, και τον αόριστον πόθον της μελλούσης πατρίδος.

Ο Έλλην, ως εν τω μέσω εχθρικού στρατοπέδου εις κινδύνους και φόβους εκτεθειμένος, απηλλαγμένος δε πάσης αφορμής δημοσίου και πολιτικού βίου, εις την εστίαν αυτού καταφεύγων, εν αυτή μόνη εζήτει την επίγειον αυτού ευδαιμονίαν. Όθεν εν τω οικιακώ βίω συνεκτικώτατοι απέβησαν οι δεσμοί της συγγενείας. Η δε φύσει φιλοστοργοτάτη Ελληνίς μέχρις ηρωισμού ανέπτυξε το ευγενές τούτο αίσθημα, όπερ χαρακτηρίζει αυτήν κυρίως· διότι κατά τον αυτόν βαθμόν δεν απαντά εις τας λοιπάς χριστιανικάς Ανατολίτιδας, την Βλαχίδα, Σερβίδα, Αρμενίδα. Εκ της αρετής ταύτης τελεί υπέρ των οικείων και των φιλτάτων θυσίας, αίτινες εν τη Δύσει φαίνονται μόνον εις τα μυθιστορήματα, ή εφελκύονται μονθυόνεια βραβεία. Έτι δε δεικνύει δύναμιν αντιστάσεως αξιοθαύμαστον. Διό η Ελληνίς, διά την θρησκευτικήν και φιλόστοργον ταύτην αγωγήν, απέβαινε πιστή, σεμνή, αιδήμων, όθεν επήγαζον αγνά ήθη.

Ξένοι δέ τινες παρετήρησαν, ότι η Ελληνίς είναι ψυχροτέρα των λοιπών μεσημβρινών γυναικών, και ήττον δεξιά προς τον κατ' αυτούς αισθηματικόν έρωτα. Εις την Οθωμανίδα βεβαίως, παντάπασιν άμοιρον πνευματικού και πρακτικού βίου, εν ραθυμία διάγουσαν, αναπτύσσονται βιαιότερά τινα πάθη· εις δε την Εσπερίαν, ην τοσαύτα θεάματα και ακούσματα και αναγνώσματα παρορμώσι, διεγείρεται συχνότερον και ίσως βαθύτερον των αισθημάτων τούτων το είδος. Αλλ' η Ελληνίς, περί ης λαλούμεν, τον νουν έχουσα μάλλον αμέριμνον, και την καρδίαν μάλλον ατάραχον, έτι δε κατεχομένη υπό βαθείας και θρησκευτικής συναισθήσεως του καθήκοντος, ολιγώτερον ήτο επιρρεπής εις τοιούτον έρωτα· νυν δε, εν τη κοινωνική αυτής μετατροπή, τα του εξωτερικού βίου τοσούτον επασχολούσιν αυτήν, ώστε η αισθητική αυτής αγωγή δεν ηδύνατο ν' αφομοιωθή τη της εσπερίας γυναικός. Αλλά και παντάπασιν άγευστος δεν έμεινε· διότι, ανεγνώσθησαν εν ταις εφημερίσι και ερωτικαί τινες 

TEXT_PAGE_SHORT192
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/193.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

αυτοχειρίαι. Εγώ δ' εύχομαι οι ξένοι κατά ταύτα αείποτε ψυχράν να ευρίσκωσι την Ελληνίδα.

Η Ελληνίς, έτι μάλλον ή ο Έλλην, αφωσιωμένη εις τον οίκον, σεμνυνομένη επί τη καθαριότητι και κοσμιότητι αυτού, και οικιακόν σχεδόν μόνον διάγουσα βίον, ήτο αξιολογωτάτη οικονόμος. Όθεν ου μόνον τον άρτον και πολλά των τροφίμων εν τω οίκω κατεσκεύαζεν, όθεν επήγαζε το ουκέτι εκλιπόν όλως σύστημα της αποθήκης, αλλ' αυτή, ως η αρχαία Ελληνίς, μετά των θυγατέρων και των υπηρετίδων, αίτινες τότε συνεδέοντο μετά της οικογενείας διά δεσμών ιερών και αρρήκτων, ύφαινε, κατεσκεύαζε τα εσωτερικά ενδύματα του συζύγου και των τέκνων και αυτήν την προίκαν των θυγατέρων αυτής.

Τον καλλωπισμόν, το τοσούτον σπουδαίον τη γυναικί μέλημα, ουδόλως ημέλει η Ελληνίς· αλλά σήμερον, ένεκα της νεοτροπίας, δεν δυνάμεθα να κρίνωμεν περί της τότε φιλοκαλίας, ης η πολυτέλεια ήτο ικανώς περιωρισμένη, αποφεύγουσα τα λίαν φθαρτά και εφήμερα· διότι ο ορθός νους της μητρός ηγνόει πλήθος τεχνητών αναγκών, αίτινες σήμερον βασανίζουσι την θυγατέρα.

Αλλά δεν πρέπει να φανταζώμεθα τον πατρώον οίκον ως κατηφή τινα και αυστηρόν· εξ εναντίας υπήρχε τότε μείζων οικιακή ευθυμία, και η μεταξύ οικείων και φίλων συγκοινωνία ήτο μάλλον συχνή και απέριττος, καθ' ην αι Ελληνίδες, άσματα ερωτικά, λυρικά, τα του Χριστοπούλου, και εσχάτως ηρωικά άδουσαι, και τας όψεις των πατέρων φαιδρύνουσαι, λήθην ενεποίουν της δουλοσύνης. Διότι η Ελληνίς δεν διήγεν εν γυναικωνίτη, ως υπέλαβον Εσπέριοί τινές, ουδέ περιωρίζετο έκ τινος προς τούτο ακαταμαχήτου ροπής του Έλληνος, αλλ' εκ του φόβου του από των Τούρκων.

Ολίγα έχομεν ν' αναφέρωμεν περί της πνευματικής αγωγής της τότε Ελληνίδος, διότι ήτο λίαν περιωρισμένη. Αλλ' ο χαρακτήρ της παιδεύσεως εκείνης ήτο θρησκευτικός· τοιαύτα δε ήσαν και τα κυριώτερα των αναγνωσμάτων αυτής, συναξάρια, δηλαδή, και βιβλία περιέχοντα βίους αγίων. Δεν έμεινεν όμως η Ελληνίς και όλως άγευστος της μυθιστορικής ψυχαγωγίας· τα παραμύθια της Χαλιμάς, η γνωστή εκείνη αραβικών μύθων συλλογή, έτερπε την νεότητα, ουδόλως θορυβούσα την καρδίαν των μητέρων ημών. Εν δε τη στιχηρά μεταφράσει της υπό Μαρμοντέλλου Βοσκοπούλας των Άλπεων και αυτοχειρία αναφέρεται και έρως παράδοξος περιγράφεται, αν και το βιβλίον εξεδόθη εν τω εν Πέστη τυπογραφείω, και προτάσσεται έτερον Ρήγα του Φεραίου πόνημα. Εν ω ο υπό Δαπόντη Καθρέπτης των γυναικών, απλή στιχουργία, περιείχε αναγνώσματα από της θρησκείας το κύρος αρυόμενα, ο Ερμήλος του Περδικάρη, άλλη στιχουργία, ήτον ήδη αντιπρόσωπος του Βολταίρου εν τη ελληνική κοινωνία, αντανακλών τας ιδέας τας την γαλλικήν επανάστασιν παραγαγούσας. Ως δημοτικώτερα δε αναγνώσματα δυνάμεθα να θεωρήσωμεν του Αλεξάνδρου την φυλλάδα και τα αγροικοτέρας όζοντα 

13

TEXT_PAGE_SHORT193
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/194.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

ευτραπελίας, την φυλλάδα του Βερτόλδου, του Βερτολδίνου, άτινα συγχρόνως έτερπον και τους ιταλικούς όχλους. Αλλ' ανεφαίνοντο ενιαχού και λογιώτεραι γυναίκες, βέλτιον μάλιστα πεποιωμέναι κατά τον έλληνα λόγον, ή αι μετά ταύτα.

Η καλλιτεχνική αγωγή των ημετέρων μητέρων ήτο επίσης λίαν ημελημένη· διότι, πλην της κατ' εμπειρίαν ωδικής, ήκιστα αρμοδίας ν' αναπτύξη το αίσθημα του καλού, άλλο δεν έχομεν ν' αναφέρωμεν, ή τα ποικίλματα (κεντήματα), καθ' ά τινες έφθανον εις αξιοθαύμαστον ευτεχνίας βαθμόν, ως μαρτυρούσι πολλά επιγονάτια και επιτάφιοι, οίοι ευρίσκονται και έν τισιν ευρωπαϊκοίς μουσείοις, φέροντες όμως παραδόξους τινάς επιγραφάς.

Η φυσική αγωγή και τα της διαίτης της Ελληνίδος δεν ήσαν μάλλον πεφροντισμένα· διότι ου μόνον δεν εγυμνάζετο, αλλά και ο περίπατος ήτο σπανιώτατος, ουδέ παρείχε τας ηθικάς εκείνας ηδονάς, ας παράγει η συμπαθής θεωρία της φύσεως· και αυτό δε το ατμώδες λουτρόν, σπάνιον ον, ολίγον προς τον σκοπόν συνετέλει. Αλλ' η έλλειψις αύτη ήτο τότε ολιγώτερον επαισθητή, διότι η Ελληνίς, εργαζομένη εν τω οίκω, έζη βίον δραστήριον. Προς τούτοις πνευματικός βίος τεταραγμένος και πάθη, οία εις ανώτερόν τινα βαθμόν του λεγομένου πολιτισμού αναφαίνονται, δεν ανήλισκον επί ματαίω τον βίον αυτής.

Τοιούτος ήτο ο βίος των ημετέρων μητέρων, ον, ως την παιδικήν ηλικίαν, δυνάμεθα συμπαθώς ν' ανακαλώμεν, αλλ' ουδαμώς να ευχώμεθα· διότι τα πατριαρχικά εκείνα ήθη ήρμοζον εις απλουστέραν τινά κοινωνικήν κατάστασιν. Δυνάμεθα όμως να παρατηρήσωμεν, ότι, αν η γυναικεία παίδευσις ήτο λίαν ατελής, παρίστα όμως την εναρμόνιον εκείνην ενότητα, ην προϋπεδείξαμεν διότι η Ελληνίς ενεπνέετο υπό θρησκευτικών αισθημάτων, ούσα φιλοστοργοτάτη, είχε τας αναγκαίας τότε πρακτικάς γνώσεις, και εν αυταπαρνήσει ειργάζετο δραστηρίως υπέρ της οικογενείας· όθεν εκληροδότησε πολυτίμους αρετάς εις την επίγονον αυτής.

2. Περί των εν τη μετατροπή αλλοιώσεων της Ελληνίδας

Ελευθερωθείσα δε η ενταύθα Ελλάς διά του ηρωισμού και των θυσιών αυτής, και των λογάδων και λαών του όλου ελληνικού έθνους, ότε υπεδέχθη τους ελθόντας ως εν κοινή εστία, έλαμψεν αμέσως δι' επεισάκτου πολιτισμού και ικανότητος, ασυμμέτρων προς την κοινωνικήν κατάστασιν της χώρας. Εν τω μέσω δε των εκ της ελευθερώσεως παραχθεισών νέων σχέσεων, πλήθος νέων ιδεών εισέρρευσε και νέαι ροπαί παρήχθησαν, και ταύτα εν βραχυτάτω χρόνω, καθ' ον δεν ηδύναντο να ωριμάσωσιν· επί πάσι δε επεκράτησεν η άνευ διακρίσεως των εκ της Εσπερίας παραδοχή, όθεν εγεννήθη ακάθεκτός τις ξενοζηλία και λήθη των στοιχείων και παραδόσεων της εθνικής αγωγής. Γνωστόν δε είναι, ότι, όταν ο πολιτισμός δεν είναι προϊόν της πολιτιζομένης 

TEXT_PAGE_SHORT194
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/195.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

χώρας, αλλ' επείσακτος, παρέπεται συνήθως περίοδός τις συγχύσεως και διαστροφής.

Εν τούτοις, διά την έκτακτον του Έλληνος φιλομουσίαν, υπερεξετιμήθησαν μεν τα γράμματα, τα λοιπά δε της παιδεύσεως εν γένει ημελήθησαν. Ο δε οικιακός ημών βίος πολλάκις ούτω μετεβλήθη, ως εάν είχον παρεμπέσει αιώνες μεταξύ του παιδαγωγικού συστήματος των γονέων και του των τέκνων. Όθεν το κύρος της μητρικής πείρας παρεγνωρίσθη, οσάκις μάλιστα η μήτηρ δεν ηδύνατο να διευθύνη ασφαλώς το μείζονος, αλλ' ουχί ορθοτέρας πνευματικής αγωγής τυχόν ήδη τέκνον αυτής, κατά την νέαν ταύτην οδόν, καθ' ην, από χωρικού, ούτως ειπείν, εις μεγαλοπολιτικόν αμέσως μετέβαινε βίον· διό πολλαχού ανεφάνη οικογενειακή τις σύγχυσις ή αναρχία. Εν τω μέσω λοιπόν των περιπετειών τούτων πλείσται Ελληνίδες, τον μητρώον κλήρον των αρετών ευσεβώς περιέπουσαι, και υγιή νάματα εκ της τουλάχιστον αφθόνως παρ' ημίν περιεχόμενης διδασκαλίας αρυόμεναι, και από της Εσπερίας μετά συνέσεως και προσοχής ανθολογούσαι, διέρχονται ασφαλώς το πολυκύμαντον της μετατροπής πέλαγος και τον χαρακτήρα της Ελληνίδος αξιόζηλον καθιστώσιν· όπως δε πεισθώμεν, ικανόν είναι να περιβλέψωμεν τας ευμενώς ημών ακροωμένας. Αλλ' ομολογητέον, ότι πολλών άλλων, ως επόμενον ήτο, το σκάφος σοφώς δεν οιακονομήθη.

Το μέγιστον πάντως των κακών, όσα έπαθεν η Ελληνίς, είναι η εξασθένησις των θρησκευτικών αισθημάτων, ων άνευ ουδεμία ευοδούται παίδευσις· διότι μόνη η θρησκεία αγνίζει και θερμαίνει διά της αγάπης του καλού την καρδίαν, εις ην ουδείς νόμος, ουδεμία συμβουλή δύνανται άλλως να εισδύσωσιν. Η μήτηρ αυτής είχεν απλήν θρησκείαν, αλλά πρακτικώς ενεργούσαν, διότι το θεωρητικόν δόγμα ολίγην επιρροήν έχει επί τας πράξεις του ανθρώπου. Συνέπραξε δε εις το κακόν τούτο και ο κλήρος, ούτινος η παίδευσις δεν παρηκολούθησε την των λαϊκών, επί μεγάλη βλάβη εκείνου τε και αυτών. Αλλ' εκ της εξασθενήσεως ταύτης πηγάζει δυστυχώς η του καθήκοντος μετά πάντων των παρεπομένων.

Κατά τα φιλόστοργα αυτής αισθήματα ολίγον ηλαττώθη η Ελληνίς, αλλ' ουχ ήττον δύναται να παρατηρηθή χαλάρωσίς τις των προς την οικογένειαν δεσμών αυτής, και αδυναμία πηγάζουσα εκ της εν γένει εξασθενήσεως του χαρακτήρος. Εν δε τω οικιακώ βίω, πολλαχώς αλλοιωθέντι, υπό πολλών πόθων ταραττομένω και παθών και αναγκών, αγνώστων πριν, δεν επιφαίνεται η εύθυμος εκείνη του μητρώου οίκου ειρήνη. Ήθελον δε ίσως εκφράσει την εν τω οίκω μεταβολήν, αν ανεκάλουν εις τον νουν υμών την μετατροπήν, ήτις συμβαίνει εις τας εσωτερικάς σχέσεις του χωρικού, όταν το πρώτον διαβιβάζηται από του χωρίου ο σιδηρόδρομος. Τέλος το κύρος του οικογενειάρχου

TEXT_PAGE_SHORT195
  TEXT_SEARCH_FORM
  TEXT_SEARCH_IN_BOOK
  TEXT_SEARCH_RESULTS
   TEXT_BOOK_LIST
    11. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

    καθαρά, υγιεινή και αποχρώσα χορηγήται συμφώνως με το περί τροφοδοσίας του καταστήματος πρόγραμμα.

    Η καθαριότης επίσης αγρύπνως διατηροτμένη καθ' όλα και πάντας τους επισκεπτομένους το Παρθεναγωγείον ημών καταθέλγουσα.

    Τα τακτικά λουτρά, οι περίπατοι, η γυμναστική, ο γενικός χορός εκάστης Κυριακής, και εν γένει η εν τω Παρθεναγωγείω τακτικωτάτη δίαιτα, δεν ηδύναντο βεβαίως ειμή ζωηράν και ακμαίαν ν' αναδείξωσι την υγείαν των εν αυτώ ενδιαιτωμένων κορασίων.

    Εκτός τούτων διάφορα προφυλακτικά μέτρα περί της υγείας των τε εσωτερικών και εξωτερικών μαθητριών ελήφθησαν παρά του συμβουλίου κατά το λήξαν έτος.

    Τοιαύτα δε ήσαν η επισκευή και των παραθύρων και των θυρών, το σανίδωμα, και του λιθοστρώτου διαδρόμου των εξωτερικών, το σανίδωμα του μαρμαρίνου εδάφους του ιερού ναού, το κάλυμμα των μαρμαρίνων κλιμάτων και το ενώπιον της βορεινής εισόδου αναρτηθέν παραπέτασμα.

    Προκειμένου δε λόγου περί της υγείας του Παρθεναγωγείου ας εκφράσωμεν ενταύθα την ευγνωμοσύνην ημών και προς τον αξιότιμον του Παρθεναγωγείου Ιατρόν, και προς την εσωτερικήν διεύθυνσιν του καταστήματος, ήτις και τας ασθενείας εγκαίρως διά του αγρύπνου βλέμματός της προλαμβάνει, και τας ασθενούσας διά των φιλοστόργων και χριστιανικών φροντίδων της μητρικώς πάντοτε περιθάλπει.

    Αλλά προς γνώσιν των διαδόχων ημών και προς οδηγίαν των γονέων και προστατών των εν τω Αρσακείω ενδιαιτωμένων κορασίων οφείλομεν να ομολογήσωμεν ενταύθα μίαν αλήθειαν, ην πολυχρόνιος πείρα δυστυχώς μας εδίδαξεν· η δε αλήθεια αύτη είναι ότι αι πλείσται των εν τω Παρθεναγωγείω ασθενειών λαμβάνουσι χώραν μετά την επάνοδον των εξερχομένων κατά τας ημέρας των εξόδων. Ας σκεφθή επομένως το διαδεχθησόμενον ημάς συμβούλιον αν δεν συμφέρη και χάριν της υγείας των κορασίων και δι' άλλους παιδαγωγικούς λόγους να περιορισθή εις το μέλλον ο αριθμός των εξόδων.

    Επίσης λίαν ευχάριστος είναι, Κύριοι, η κατάστασις της εν τω Παρθεναγωγείω ημών εκπαιδεύσεως.

    Διδασκάλισσαι και διδάσκαλοι σεμνοί και αξιοσέβαστοι και ικανότητος δεδοκιμασμένης μετά ζήλου και προθυμίας αόκνου υπέρ της διανοητικής προόδου των κορασίων ημών αξιεπαίνως εργάζονται, ουδέποτε κατά τας παραδόσεις αυτών λησμονούντες ότι η διανοητική των μαθητριών πρόοδος οφείλει να συμβαδίζη πάντοτε μετά της ηθικής, όπως η διάνοια ενισχυομένη υπό της καρδίας, και η καρδία υπό της διανοίας παράγωσι την εναρμόνιον συμφωνίαν της Παιδείας και Αρετής,

    Προς διέγερσιν δε της αμίλλης των κορασίων χάριν της τε διανοητικής και ηθικής αυτών προόδου, εκτός των τιμητικών πινάκων, των ανηρτημένων