Error(s) found: '2'

+ Unable to change databases. Unknown database 'iaennew'.
+ Unable to perform the query SELECT * FROM keywords_description WHERE (language_id = ''). No database selected.
TEXT_VISIBLE_PAGES 26-45 TEXT_OF 634
TEXT_PREVIOUS_20
TEXT_CURRENT_PAGE
TEXT_NEXT_20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/26.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

στοιχείο εκσυγχρονισμού για μια κοινωνία που μοιάζει να θεωρεί απαξία την παραδοσιακή, "προαστική" κουλτούρα- συνδέεται στενά με τη νέα αυτή κοινωνικότητα, σύμφωνα με την οποία οι γυναίκες καλούνται κατά κάποιο τρόπο να υποδυθούν νέους ρόλους, να δηλώσουν μέσα από μια σειρά πρακτικές και δεξιότητες τις νέες αξίες: η ευρωπαϊκή φορεσιά, οι τρόποι καλής συμπεριφοράς, οι ξένες γλώσσες, το πιάνο, οι δυτικοί χοροί και τα πολυτελή εργόχειρα είναι μερικές από αυτές, τις οποίες τα κορίτσια των ευπορότερων στρωμάτων μπορούν να αναπτύξουν φοιτώντας σε ιδιωτικά παρθεναγωγεία και, κυρίως, σε σχολεία αλλοδαπών, όπου η επαφή με τη δυτική παιδεία είναι πιο άμεση1. Εξάλλου, η έμφαση στα "διακοσμητικά" μαθήματα χαρακτηρίζει σε γενικές γραμμές τη λεγόμενη ανώτερη γυναικεία εκπαίδευση όλο τον 19ο αιώνα, και αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία που τη διαφοροποιούν από την ανδρική2. Είναι χαρακτηριστικό ότι και στο Αρσάκειο, το οποίο, όπως αναφέρθηκε, λειτουργεί και ως διδασκαλείο, δηλαδή και με επαγγελματική κατεύθυνση, κυριαρχεί από τη μια πλευρά η κλασική μόρφωση, σύμφωνα με το πρότυπο της ανδρικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και από τη άλλη η εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας μαζί με μαθήματα όπως η ιχνογραφία, η σκιαγραφία, η καλλιγραφία, η φωνητική μουσική και τα χειροτεχνήματα· στα τελευταία αυτά εξασκούνται οι μαθήτριες τις εργάσιμες ώρες που δεν καλύπτονται από το ωρολόγιο πρόγραμμα. Εξάλλου, μαθήματα χορού και πιάνου παραδίνονταν σε μαθήτριες που είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν παραπάνω3.

Η απόκτηση αυτού του τύπου μόρφωσης και η επαφή με τις αξίες και τους κώδικες συμπεριφοράς των κυρίαρχων τάξεων δεν αποκλειόταν και για τα κορίτσια λιγότερο εύπορων κοινωνικών στρωμάτων, καθώς τα δίδακτρα

———————

1. Στις λειτουργίες αυτές της ("ανώτερης") γυναικείας εκπαίδευσης αναφέρεται η Ελένη Βαρίκα στην εργασία της "Αόρατη εργασία και επιδεικτική κατανάλωση. Δίχως ρολόι ούτε μισθό -εικόνες και πραγματικότητα των γυναικών των μεσαίων στρωμάτων στην Αθήνα (1833-1870)", Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου Ιστορίας: Νεοελληνική Πόλη - Οθωμανικές κληρονομιές και ελληνικό κράτος, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, Αθήνα 1985, τ. A', σ. 155-166, καθώς και (διεξοδικότερα) στη μελέτη της E. Βαρίκα, Η εξέγερση των κυριών: γένεση μιας φεμινιστικής συνείδησης στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα (υπό έκδοση στη σειρά Μελετών Νεοελληνικής Ιστορίας του Ιδρύματος Έρευνας και Παιδείας της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος)· έχω υπόψη μου το γαλλικό κείμενο της εργασίας αυτής με τίτλο: La révolte des dames: Genèse d'une conscience féministe dans la Grèce du XIXe siècle (1833-1908), Université de Paris VII, 1986 (διδακτορική διατριβή).

2. Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, ό.π., σ. 193 και 223-224.

3. Κανονισμός του εν Αθήναις Διδασκαλείου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, Αθήνα 1842 και 1851 (εδώ, σ. 121-129)· πρβλ. και Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, ό.π., σ. 92 κ.ε. Χαρακτηριστικό του πνεύματος που επικρατεί είναι το γεγονός ότι οι ώρες διδασκαλίας των γαλλικών τριπλασιάζονται από το 1842 ως το 1870, ενώ την ίδια εποχή η οικιακή οικονομία διδάσκεται "γαλλιστί" (στο ίδιο, σ. 192-193).

TEXT_PAGE_SHORT26
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/27.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

για να φοιτούν ως "εξωτερικές" μαθήτριες στα παρθεναγωγεία - οικοτροφεία ήταν πιο προσιτά. Η πρακτική αυτή είναι ίσως ακόμα ένα στοιχείο που επιβεβαιώνει ότι τα "ανώτερα" παρθεναγωγεία αποτελούσαν έναν από τους χώρους κοινωνικής κινητικότητας.

Δυσκολίες και αντιφάσεις στην αναζήτηση θετικού προτύπου στις πρώτες δεκαετίες του ανεξάρτητου κράτους

Παράλληλα με τις πρακτικές εκφράζεται και η κριτική τους. Τα φαινόμενα που μόλις περιγράψαμε σχολιάζονται έντονα, ενταγμένα μέσα σε ευρύτερους προβληματισμούς, τόσο γύρω από τον εκσυγχρονισμό όσο και γύρω από τις γυναίκες. Μέσα από διαφορετικούς δρόμους, από τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια μέχρι το τέλος της περιόδου που εξετάζουμε στο ανθολόγιο, η επιδεικτική πλευρά της γυναικείας εκπαίδευσης και η "μίμησις" δυτικών προτύπων καταγγέλλονται στο όνομα των γνήσιων ελληνικών ηθών. Ο κλονισμός των ηθών αυτών, η χαλάρωση των δεσμών της οικογένειας και του θρησκευτικού αισθήματος προβάλλονται συχνά ως συνέπεια του τρόπου που εκπαιδεύονται και διαπαιδαγωγούνται τα κορίτσια, κυρίως στα "ανώτερα" παρθεναγωγεία (ιδιαίτερα, προς τα τέλη του αιώνα, στα σχολεία των ξένων).

Από την άλλη μεριά επικρίνεται (κυρίως προς τα τέλη του αιώνα) η έμφαση στη διδασκαλία των αρχαίων που -με εξαίρεση τις υποψήφιες δασκάλες- δεν μοιάζουν να έχουν άμεση λειτουργική χρησιμότητα για τις γυναίκες. Κατά πόσο όμως προτείνεται ένα εναλλακτικό σύστημα εκπαίδευσης μη υποβαθμισμένο ποιοτικά, που να ανταποκρίνεται στο αίτημα μόρφωσης Ελληνίδων μητέρων και συζύγων; Είναι ένα από τα πρώτα ερωτήματα που η περιήγηση στις πηγές δημιουργεί. Η αδυναμία ή δυσκολία να διαμορφωθεί μια θετική πρόταση στο θέμα αυτό -τις πρώτες τουλάχιστον δεκαετίες- είναι έκδηλη, ενώ, παράλληλα, απελευθερώνονται δισταγμοί απέναντι στην πνευματική καλλιέργεια των κοριτσιών, ιδιαίτερα των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων.

Είναι χαρακτηριστική η επιμονή και κάποτε η οξύτητα με την οποία κατακρίνεται ως πρόθεση κοινωνικής ανόδου το φαινόμενο, κορίτσια μιας ταπεινότερης κοινωνικής προέλευσης να επιζητούν μόρφωση ανώτερη από αυτήν που παρέχεται στο δημοτικό. Από τα πρώτα κιόλας χρόνια της λειτουργίας του Αρσακείου επισημαίνεται το πραγματικό πρόβλημα: με το να μη διαχωρίζεται η γενική μόρφωση από την επαγγελματική δεν εξυπηρετείται σωστά κανένας από τους δύο στόχους. Οι κριτικές όμως ξεφεύγουν συχνά από το σημείο αυτό και επικεντρώνονται στον κίνδυνο που δημιουργεί η συναναστροφή φτωχότερων κοριτσιών με κοπέλες των ανώτερων τάξεων: οι πρώτες υιοθετούν ιδέες

TEXT_PAGE_SHORT27
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/28.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

και συνήθειες ξένες προς την τάξη τους, στην οποία, μετά την αποφοίτησή τους, δεν θέλουν ή δεν μπορούν να επανενταχθούν. Αντίθετα, επιδιώκουν "μίαν καλητέραν τύχην" είτε γιατί, ως δασκάλες, αρνούνται να απομακρυνθούν από την πόλη και "την μεγάλην κοινωνίαν" είτε γιατί αναζητούν σύζυγο ανώτερης τάξης1.

Τέτοιου τύπου επιχειρηματολογία μπορεί να ανιχνευθεί και σε κείμενα που υποστηρίζουν τη διάδοση των γραμμάτων "εις τα κοράσια του λαού" και ζητούν να γίνει η γνώση πιο πρακτική και αποτελεσματική, αποφεύγοντας οτιδήποτε άχρηστο "διά την καλύβην του χωρικού" (π.χ. τα πολυτελή εργόχειρα ή την αρχαία γλώσσα). Είναι ενδιαφέρουσα η περίπτωση του Δ. Αινιάν που προτείνει, το 1852, την εισαγωγή της γραμματικής της καθομιλουμένης στο Αρσάκειο -αίτημα ίσως αρκετά προωθημένο για την εποχή του- καταλήγει όμως να την προβάλλει ως τη μοναδική σχεδόν αναγκαία γνώση για τις γυναίκες, ενώ εκείνο που αναδεικνύεται ως βασικό επιχείρημα είναι ότι το σύνολο των γνώσεων που προσλαμβάνουν και μεταδίδουν ως δασκάλες οι απόφοιτες του Αρσακείου εμπνέει στο κορίτσι του χωρικού "ιδέας ανωτέρας της τάξεως εις ην μέλλει να διαβιώση"2.

Το παράδειγμα που αναφέρθηκε εντάσσεται στο έντονο ενδιαφέρον που εκδηλώνεται για τα εκπαιδευτικά πράγματα μετά τα γεγονότα του 1843 και του 1848. Από τα μέσα του αιώνα προβάλλει επιτακτικότερη η ανάγκη να γενικευθεί και να βελτιωθεί η στοιχειώδης εκπαίδευση των κοριτσιών, καθώς και η παιδεία των δασκαλισσών. Το ενδιαφέρον αυτό εκφράζεται από την πλευρά του κράτους με μια σειρά εγκυκλίους που εκδίδονται στη δεκαετία του 1850 3, αλλά και από το χώρο των λογίων και παιδαγωγών που αναζητούν διάφορες λύσεις: ο Δ. Αινιάν προτείνει να συσταθεί ανώτερο σχολείο θηλέων σε κάθε νομό, όπου θα εκπαιδεύονται δασκάλες της περιοχής, για να διδάξουν στον τόπο τους· ο Αλ. Ραγκαβής αποκλίνει προς την ίδρυση κρατικού διδασκαλείου θηλέων, ενώ ο Δ.Σ. Στρούμπος υποστηρίζει ότι πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των κρατικών υποτροφιών στο διδασκαλείο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας4.

Παράλληλα όμως προς τις σχετικές κριτικές διαπιστώνεται μια λιγότερο

———————

1. Δ. Αινιάν, "Περί εκπαιδεύσεως των γυναικών", Βιβλιοθήκη του Λαού, Αθήνα 1855, σ. 354-361 και 414-425 (εδώ, σ. 152-155)· βλ. ενδεικτικά και Α[λέξανδρος] Ραγκαβής], "Περί εκπαιδεύσεως", Νέα Πανδώρα, τ. ΣΤ', αρ. 124, 15 Μαΐου 1855, σ. 89.

2. Δ. Αινιάν, "Προς το Συμβούλιον της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας", Βιβλιοθήκη του Λαού, Αθήνα 1852· εδώ, σ. 148-151· βλ. επίσης: Δ. Αινιάν, "Η Διδασκάλισσα", ό.π., σ. 858-867 (εδώ, σ. 142-147).

3. Βλ. ειδικότερα, A. Λαμπράκη-Παγανού, Η εκπαίδευση των Ελληνίδων, σ. 131 κ.ε.

4. Δ Αινιάν, "Περί εκπαιδεύσεως των γυναικών", ό.π. (εδώ, σ. 154)· Δ. Σ. Στρούμπος, Το μέλλον, ήτοι περί ανατροφής και παιδεύσεως, Αθήνα 1855· εδώ, σ. 157 A. Ρ[αγκαβής], "Περί εκπαιδεύσεως", ό.π., σ. 89.

TEXT_PAGE_SHORT28
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/29.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

φανερή και δηλωμένη τάση να υποτιμηθεί η αναγκαιότητα της γνώσης ή να περιοριστεί το εύρος της ―συνήθως όσο κατεβαίνουμε στην κοινωνική ιεραρχία― χωρίς να αμφισβητείται πάντοτε στην ουσία του το πρότυπο της "διακοσμητικής" εκπαίδευσης, προκειμένου για τις κόρες των πλούσιων οικογενειών. Από την άλλη μεριά, η εμφαντική χρήση του όρου "ανατροφή"1, ή μια διάχυτη, συχνά, αντιμετώπιση της γνώσης ως στοιχείου στολισμού ή ευπρέπειας λειτουργούν έτσι ώστε, στη δυναμική αυτού του λόγου, να υποβαθμίζεται κάποτε η σημασία του σχολικού συστήματος και η γυναικεία εκπαίδευση να ταυτίζεται με το άτυπο και το ιδιωτικό, τάση που δεν είναι σαφές αν υποχωρεί στο μέλλον ή παίρνει μερικές φορές νέες διαστάσεις, καθώς συγκροτείται θεωρητικά η σχέση της διαπαιδαγώγησης των κοριτσιών με βάση τις αξίες της οικογενειακής ζωής. Υπάρχουν, άλλωστε, κείμενα που θεωρούν ότι οι αξίες αυτές απειλούνται από την ομοιομορφία, την πειθαρχία και τους ρυθμούς της ομαδικής σχολικής ζωής, στα παρθεναγωγεία ειδικά, φτάνοντας ακόμα και στη ρητή άρνηση της σχολικής ένταξης των κοριτσιών2.

Έμμεσους δισταγμούς για τη σχολική τους ένταξη δηλώνει ίσως και η έντονη ―και κάποτε αποκλειστική― αναφορά στους κινδύνους που ενέχει η εκπαιδευτική πράξη στα "ανώτερα" παρθεναγωγεία και κυρίως στο Αρσάκειο, που παραμένουν ωστόσο οι μοναδικοί θεσμοί μιας πιο διευρυμένης γυναικείας μόρφωσης. Εκφραστής μιας ακραίας κινδυνολογίας, ο Νικόλαος Σαρίπολος, γνωστός συνταγματολόγος, ευαίσθητος κατά τα άλλα στη δυτική σκέψη, ξεκινώντας από το πρόβλημα της συνεκπαίδευσης των λιγότερο ευνοημένων οικονομικά κοριτσιών με τις πλούσιες γενικεύει και δηλώνει ρητά: "Αι χειρότεραι σύζυγοι και μητέρες γίνονται εκείναι, όσαι εν τοις παρθεναγωγείοις εξετράφησαν"3. Ο Νικόλαος Δραγούμης, συντάκτης της Πανδώρας, μοιάζει να ανησυχεί για τις επικίνδυνες παρεκτροπές που εντοπίζει ο Ν. Σαρίπολος, στις οποίες, όπως γράφει χαρακτηριστικά, "συντελεί καθ' ημάς ουκ ολίγον η προς τας μελλούσας δημοτικάς διδασκάλους παράδοσις ανωτέρων μαθημάτων· διότι

———————

1. Σύμφωνα με τα κείμενα της εποχής, ο όρος "ανατροφή" ―σε αντιδιαστολή με εκείνον της "παιδείας" ή "εκπαιδεύσεως" που δηλώνουν "την ανάπτυξιν των νοητικών δυνάμεων"― σημαίνει "την μόρφωσιν της ψυχής και της καρδίας", δηλαδή τη διαπαιδαγώγηση (βλ. Δ. Σ. Στρούμπος, Το μέλλον, σ. 23)· χρησιμοποιείται πολύ συχνά στην περίπτωση των κοριτσιών υπονοώντας ταυτόχρονα την καθοριστικότερη συμβολή της οικογένειας σε σχέση με εκείνη του σχολείου.

2. Βλ. χαρακτηριστικά, "Περί ανατροφής του γυναικείου φύλου", Εφημερίς των Φιλομαθών, έτος ΙΑ', αρ. 479, 28 Φεβρουαρίου 1863, σ. 29-31 και αρ. 482, 7 Μαρτίου 1863, σ. 33-36.

3 Ν. Σαρίπολος, "Υπόμνημα περί του κατωτέρου κλήρου και περί εκπαιδεύσεως προς τον επί της Παιδείας Υπουργόν", Πανδώρα, τ. ΙΣΤ', αρ. 364, 15 Μαΐου 1865· εδώ, σ. 180.

TEXT_PAGE_SHORT29
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/30.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

η αγωγή, όσω εντελεστέρα γίνεται τόσω μάλλον ανυψοί το φρόνημα· η ανύψωσις δε αύτη εις τον φύσει μάταιον Έλληνα καθίσταται εις άκρον επικίνδυνος. [...] Οι νέοι, όσοι παρασκευάζονται διά το επάγγελμα του διδασκάλου, δύο μόνον έτη διδάσκονται· αι δε εν τω Αρσακείω πέντε ολόκληρα!"1. Έτσι, από τις σελίδες της Πανδώρας υποστηρίζεται να περιοριστεί το Αρσάκειο στην εκπαίδευση δασκαλισσών και να μειωθούν τα χρόνια διδασκαλίας2. Ταυτόχρονα, θα καταγγελθεί ακόμα μία φορά η επιδεικτική λειτουργία της γυναικείας εκπαίδευσης που, μέσα από τη νοοτροπία των δασκαλισσών, καλλιεργείται και επεκτείνεται στα δημόσια σχολεία και στην επαρχία: "Εν τοις σχολείοις των κορασίων", γράφει ένας δάσκαλος από το Αγρίνιο, "ως επί το πλείστον, δυστυχώς, διδάσκονται μάλλον οι κανόνες και αι απαιτήσεις της κομμώσεως παρά τα καθήκοντα... Η φιλαρέσκεια, η φυσίωσις και η επιτετηδευμένη, εξηυγενισμένη δήθεν, συμπεριφορά χαρακτηρίζουν την μαθήτριαν... Εγνώρισα πτωχά κοράσια μηδαμώς πειθόμενα ίνα φέρωσι ξύλα, ύδωρ ή άλλο τι φορτίον όπως πριν, διότι ήσαν μαθήτριαι. Πολλοί γονείς απεμάκρυναν των σχολείων τας θυγατέρας των, άτε μη έχοντες τα μέσα ν' αγοράζωσι σανδάλια, και ενδύματα άλλα παρά τα κατ' οίκον κατασκευαζόμενα. Εις τας εξετάσεις παρετήρησα ότι γίνεται έκθεσις κοσμημάτων υπό των μητέρων, αμιλλωμένων τίς να παραστήση την θυγατέρα της πολυτελέστερον κεκοσμημένην. Αι δε διδάσκαλοι ου μόνον επιτρέπουν αλλά και απαιτούν ταύτα. [...] Εγνώρισα δύο νεάνιδας πτωχών γονέων, εν τω Αρσακείω εκπαιδευθείσας, αίτινες τοιαύτην είχον περί εαυτών ιδέαν, ώστε εθεώρουν ύβριν να τας καλή τις διδασκαλίσσας! Αι δε μητέρες παρ' αυταίς είχον θέσιν υπηρετρίας! Αι τελειόφοιτοι αύται νεάνιδες παρετήρησα ότι θεωρούν ανοίκειον αυταίς και αγροίκον το πλύνειν, μαγειρεύειν, νήθειν, υφαίνειν και το εις τοιαύτα έργα καταγίνεσθαι. Νομίζουν ότι είναι άρισται οικοκυρίαι γινώσκουσαι να πλέκουν τρίχαπτά τινα και κεντείν κυνάρια ή γαλήν επί προσκεφαλαίου, το παράπαν δ' αγνοούσαι και το πλέκειν περικνημίδας και το ράπτειν υποκάμισα"3.

Η "μη παραγωγική" και "άχρηστη" αυτή εικόνα των γυναικών προβάλλεται και καταγγέλλεται όλο τον 19ο αιώνα όχι μόνο από όσους υποστηρίζουν γενικά την παράδοση αλλά και από οπαδούς του εκσυγχρονισμού. Σύμφωνα μάλιστα με μία άποψη, η γυναικεία εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους λίγους τομείς που οι τελευταίοι επικρίνουν έντονα τα δυτικά ήθη και υπεραμύνονται των υγιών εθνικών παραδόσεων, κατακρίνοντας παράλληλα την επιδεικτική

———————

1. [Ν Δραγούμης], "Σημ. Πανδώρας" [στο υπόμνημα του Ν. Σαρίπολου], ό.π., σ. 111, υποσημ. 1.

2. [Ν. Δραγούμης], "Σύντομος απάντησις", Πανδώρα, τ. ΙΣΤ', αρ. 366, 15 Ιουνίου 1865, σ. 164.

3. Στο ίδιο, σ. 166, υποσημ. 1.

TEXT_PAGE_SHORT30
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/31.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

της λειτουργία, ξένη προς την αστική ηθική που επιθυμούσαν να εισάγουν1. Η ηθική αυτή μοιάζει να είναι εξίσου ασυμβίβαστη με την ολοκληρωτική απαιδευσία των γυναικών -όπως ήδη εντοπίσαμε- η οποια δεν αποφεύγει την καυστική κριτική των υποστηρικτών της προόδου και της επιστήμης2.

Στους αντίποδες λοιπόν της κριτικής που αφορά τη νέα με την επιπόλαιη και "διακοσμητική" μόρφωση συναντούμε και εκείνη της προσηλωμένης στην παράδοση αγράμματης γυναίκας, πρότυπα αρνητικά και τα δύο. Παράλληλα, πίσω από τη θεωρητική έκκληση για τη διαπαιδαγώγηση της ελληνίδας μητέρας, συζύγου και οικοδέσποινας, έχουμε συχνά την αίσθηση ότι επιβιώνει στις συνειδήσεις των λογίων ένα παρελθόν που αντιλαμβάνεται τις γυναίκες αποκλεισμένες από τον κόσμο και τη δυνατότητα να καλλιεργηθούν πνευματικά: "η νέα κόρη δεν πρέπει ποτέ να χωρίζηται του οίκου"· "ανάγκη πάσα η αγωγή της γυναικός ν' αρχίζη και να τελειώνη διά της διδασκαλίας του καθήκοντος"3.

Ανάλογες κριτικές, δισταγμοί, ή αρνητικοί προσδιορισμοί υπολανθάνουν όλο τον 19ο αιώνα. Ταυτόχρονα όμως αρχίζει να συγκροτείται και να παγιώνεται σταδιακά ένα σύστημα αξιών και γνώσεων που στοχεύουν στη διαμόρφωση μιας ιδιαίτερης, διαφορετικής από την ανδρική, γυναικείας "φύσης", μια έννοια που αποσαφηνίζεται περισσότερο καθώς ορίζεται επιστημονικά και φορτίζεται έντονα με τη διάσταση της κοινωνικής προσφοράς.

Μητέρα - παιδαγωγός, συναισθανόμενη την "κατά την αναγέννησιν της Ελλάδος λαμπράν αυτής αποστολήν"

Ένα χρόνο μετά τη δημοσίευση στην Πανδώρα του κειμένου του N. Σαρίπολου, δημοσιεύεται στο ίδιο περιοδικό η μελέτη ενός από τους ιδιαίτερα ευαίσθητους στη δυτική σκέψη παιδαγωγούς, του Γ. Γ. Παππαδόπουλου. Στο άρθρο του "Περί γυναικός και Ελληνίδος"4 ο Γ.Γ. Παππαδόπουλος αναπαράγει παλιότερες κριτικές επαναπροσδιορίζοντάς τες όμως μέσα σ' ένα πλαίσιο νεοτεριστικό. Στο σύνολο των κειμένων που εξετάζουμε, εδώ δηλώνεται ίσως

———————

1. Ε. Βαρίκα, "Αόρατη εργασία και επιδεικτική κατανάλωση", ό.π., σ. 163.

2. Βλ. ενδεικτικά Ει. Ασώπιος, "Η Σοφία των Γυναικών", Αττικόν Ημερολόγιον του 1867, Αθήνα 1866, σ. 150-163· εδώ, σ. 181-185.

3 Ν. Σαρίπολος, "Υπόμνημα περί του κατωτέρου κλήρου και περί εκπαιδεύσεως", ό.π. (εδώ, σ. 179).

4. Πανδώρα, τ. ΙΖ', αρ. 388, 15 Μαΐου 1866, σ. 81-88 και αρ. 389, 1 Ιουνίου 1866, σ. 105-112· εδώ, σ. 186-202.

TEXT_PAGE_SHORT31
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/32.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

για πρώτη φορά τόσο ρητά και με πρόθεση θεωρητικής θεμελίωσης ότι οι γυναίκες είναι ίσες με τους άνδρες ως προς τις ψυχικές και διανοητικές ιδιότητες, αλλά διαφορετικές ως προς τη φυσιολογία, που καθορίζεται από την ιδιαίτερη βιολογική τους αποστολή, δηλαδή τη μητρότητα. Για να ορίσει τη φυσιολογία αυτή ο Γ. Γ. Παππαδόπουλος ανατρέχει σε θεωρίες της ιατρικής επιστήμης που διαμορφώνονται στη Δύση: η ευαισθησία των οργάνων της πέψης, η λεπτότητα των οστών, η ευπάθεια των νεύρων, και γενικότερα η παιδική αδυναμία και η υστερική φύση αποτελούν τα βασικά βιολογικά χαρακτηριστικά της γυναίκας, που ωστόσο, στην αντίληψη του Γ. Γ. Παππαδόπουλου, δεν δηλώνουν την κατωτερότητά της. Πιστεύει, αντίθετα, ότι οι γυναίκες εμφανίζονται διανοητικά κατώτερες επειδή έχουν ουσιαστικά αποκλειστεί από κάθε ανώτερη μόρφωση. Απαντώντας έμμεσα σε φόβους και προκαταλήψεις ηθικολόγων της εποχής του αναγνωρίζει ως βασική αναγκαιότητα τη συστηματική εκπαίδευση της γυναίκας στο σχολείο, ώστε να αναπτύξει ισόρροπα όλες τις πνευματικές της ικανότητες, σύμφωνα όμως πάντοτε με τη βιολογική της ιδιαιτερότητα και εκείνη του κοινωνικού της προορισμού, ως μητέρας-παιδαγωγού.

Τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, κείμενα που αναφέρονται στη γυναίκα ή στη γυναικεία εκπαίδευση αναπτύσσουν (ή υπαινίσσονται) τη βιολογική αυτή ιδιαιτερότητα της γυναικείας "φύσης" σε σχέση με την ανδρική, προσδιορίζοντας όμως παράλληλα και ένα σύνολο από ψυχολογικές διαφορές ανάμεσα στα φύλα, οι οποίες αντιστοιχούν στις οργανικές. Έτσι, ανδρικά χαρακτηριστικά όπως οι δυνατοί μυς, "η σκληρότης και η δασύτης του δέρματος", "η ισχυρά και βαρεία φωνή", "το υπερήφανον βάδισμα", είναι ενδείξεις ψυχικής δύναμης, τόλμης και επιμονής. Αντίθετα, για τη γυναίκα, η οργανική ευαισθησία και ευπάθεια (κυρίως του νευρικού συστήματος) παραπέμπει στην ψυχική αδυναμία και δειλία, αλλά και σε όλα "τα συμπαθή και μειλίχια" αισθήματα, άρρηκτα δεμένα με τη μητρότητα1.

Οι ιδιότητες κάθε φύλου, όπως περιγράφονται, "ερμηνεύουν" με σαφήνεια και τον προορισμό του στην κοινωνία: ο άνδρας είναι πλασμένος να εξουσιάζει προσφέροντας δημιουργικό έργο σε όλους τους τομείς του πολυτάραχου δημόσιου βίου, ενώ η γυναίκα είναι ταγμένη για την ηρεμία και τη γαλήνη της οικογενειακής ζωής. Παρ' όλη όμως τη "φυσική" της αδυναμία και ευαισθησία, τον φαινομενικά περιορισμένο κύκλο μέσα στον οποίο κινείται, η κοινωνική της προσφορά θεωρείται μεγάλη.

———————

1. "Ομοιότητες και διαφοραί των φύλων κατά τε το σώμα και τα πάθη της ψυχής", Θάλεια, έτος Α', φύλλ. Ε', Μάιος 1867, σ. 75-76 (εδώ, σ. 206-208)· βλ. επίσης χαρακτηριστικά: Ε. Γιαννακόπουλος, "Περί της γυναικός υπό φυσικήν τε και ηθικήν έποψιν", Όμηρος, έτος Β', φύλλ. B', Σμύρνη 1874, σ. 73-74 και αρ. Γ' 107-111· Ξ. Ζύγουρας, Το βιβλίον της γυναικός, Αθήνα 1888, σ. 15-18.

TEXT_PAGE_SHORT32
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/33.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

Στην επιχειρηματολογία των κειμένων, η έμφαση στην προσφορά αυτή είναι έντονη, καθώς ταυτόχρονα αξιολογείται με νέα κριτήρια η μητρότητα και ο αποφασιστικός ρόλος της μητέρας στη διάπλαση της πρώιμης παιδικής ηλικίας, η οποία αποκτά αυξανόμενη σημασία. Παράλληλα όμως συγκροτούνται θεωρητικά και μέσα από τους θετικούς αυτούς προσδιορισμούς τα όρια που η υπέρβασή τους θα ήταν ασυμβίβαστη με την ηθική και λογική αυτή τάξη πραγμάτων, η οποία προσδιορίζει τη δράση και την ευθύνη των γυναικών στο πεδίο της ιδιωτικής ζωής.

Δύο διαφορετικές σφαίρες λοιπόν για κάθε φύλο και ρόλοι διαφορετικοί, που στις γενικές τους γραμμές είναι αποδεκτοί μέχρι το τέλος της περιόδου που καλύπτεται στο ανθολόγιο. Καθώς ολοκληρώνεται η συγκρότηση του ιδεολογικού αυτού οικοδομήματος κυριαρχεί και αποκτά πιο συγκεκριμένο περιεχόμενο το αίτημα για μια διαφορετική εκπαίδευση των φύλων, ενώ η αναφορά σε εξειδικευμένες "γυναικείες" γνώσεις, π.χ. οικιακής οικονομίας, υγιεινής, παιδαγωγικής1, μοιάζει πιο αυθεντική και συνειδητή.

Συχνά ωστόσο απουσιάζει η ρητή θέση του Γ.Γ. Παππαδόπουλου ότι οι πνευματικές ικανότητες της γυναίκας είναι ίσες με εκείνες του άνδρα. Είναι συνηθέστερη η άποψη ότι το γυναικείο μυαλό υστερεί σε σχέση με το ανδρικό, ή ότι οι γυναίκες διαθέτουν φαντασία και καλή μνήμη αλλά όχι κρίση, ότι έχουν μια λεπτότητα και οξυδέρκεια που αντιλαμβάνεται τις λεπτομέρειες αλλά δεν διαθέτουν συνθετικές και φιλοσοφικές ικανότητες όπως ο άνδρας.

———————

1. Η πρακτική εξάσκηση στα παιδαγωγικά αρχίζει στο Αρσάκειο -αν και όχι συστηματικά- το 1861: βλ. Πρακτικά της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας από 24 Δεκεμβρίου 1861 μέχρι 25 Μαρτίου 1863 (έκθεση του Λ. Μελά στη γενική συνέλευση των μελών της Εταιρείας), Αθήνα 1863 (εδώ, σ. 171-178). Οι ανησυχίες που προαναφέρθηκαν συνδυάζονται και με ένα ειδικότερο ενδιαφέρον για την πρώιμη παιδική ηλικία, το οποίο εκφράζεται από τα μέσα του αιώνα, με τη λειτουργία ενός είδους νηπιακών σχολείων σε ιδιωτικά παρθεναγωγεία. Προς αυτή την κατεύθυνση στράφηκε πιο συστηματικά η Frances Hill (βλ. Εγχειρίδιον διδασκαλίας προς χρήσιν των νηπιακών σχολείων όπως διδάσκεται εν τοις σχολείοις των κ.κ. Χιλλ, Αθήνα 1859), αλλά και η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, η οποία από το 1864 έθεσε ως στόχο της την εκπαίδευση νηπιαγωγών και από το 1870 δίνει και ειδικό σχετικό δίπλωμα. Οι προσπάθειες αυτές όμως δεν εμφανίζονται ιδιαίτερα συγκροτημένες πριν από τα τέλη του αιώνα, ενώ τα πρώτα νηπιαγωγεία δεν διαφοροποιούνται ριζικά από τα αλληλοδιδακτικά σχολεία (βλ. σχετικά Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, ό.π., σ. 178). Γύρω από τη διαμόρφωση των πρώιμων αυτών ευαισθησιών, σε συνδυασμό με την αναγκαιότητα να εκπαιδευθούν γυναίκες νηπιαγωγοί, αλλά κυρίως μητέρες, ικανές να ανταποκριθούν στο υψηλό έργο της "παιδαγωγίας", βλ. μεταξύ άλλων: Γ. Γ Παππαδόπουλος, Περί της εν Ελλάδι Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, Αθήνα 1864· του ίδιου, Δοκίμιον πρακτικών παιδαγωγικών οδηγιών, Αθήνα 1866· Λ. Μέλας, Παιδαγωγικόν εγχειρίδιον προς χρήσιν των παιδαγωγούντων, Αθήνα 1871 (βλ. και εδώ, σ. 235-241) και A. Σπαθάκης, Λόγος εισαγωγικός εις την Παιδαγωγικήν, Εκφωνηθείς τη 16 Σεπτεμβρίου 1871 εν τω Αρσακείω Παρθεναγωγείω κατά την έναρξιν των παιδαγωγικών αυτού μαθημάτων, Αθήνα 1871.

3

TEXT_PAGE_SHORT33
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/34.gif&w=600&h=915 11. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

ΕΙΚΟΝΕΣ 5-7

TEXT_PAGE_SHORT34
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/35.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

Μια τέτοιου τύπου αντίληψη της "διαφοράς" των φύλων, η οποία υπαινίσσεται τη διανοητική κατωτερότητα των γυναικών, υιοθετούν πολλά κείμενα που τελικά δεν αποφεύγουν να υποτιμήσουν τη σημασία της γνώσης στα κορίτσια προτείνοντας συχνά τον περιορισμό της· ακριβώς όπως αργότερα θα συμβεί με όσα δίνουν έμφαση στη βιολογική ευαισθησία του νεαρού κοριτσιού, μελλοντικής μητέρας, που η υπερβολική διανοητική εργασία απειλεί την υγεία του. Αντίθετα, η ιδέα ότι η γυναικεία "φύση" είναι διαφορετική αλλά "ισότιμη" με την ανδρική μοιάζει να απαντά σε όσους έμμεσα ή άμεσα υποτιμούν την αναγκαιότητα της γυναικείας εκπαίδευσης· ανοίγει έναν καινούριο δρόμο που θα ακολουθήσουν και θα αναπτύξουν ιδιαίτερα γυναίκες παιδαγωγοί και οι εκπρόσωποι μιας πρώτης φεμινιστικής αμφισβήτησης.

Η θεωρία της βιολογικής "διαφοράς" της γυναίκας -είτε τείνει προς τη διανοητική κατωτερότητα είτε όχι- επαναπροσδιορίζει επιστημονικά την έννοια της γυναικείας "φύσης", ακολουθώντας τον δυτικό στοχασμό. Στις μαρτυρίες που εξετάζουμε εμφανίζεται συγκροτημένη τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα και δίνει ένα νέο και σαφέστερο περιεχόμενο στο στερεότυπο της μητέρας-συζύγου-οικοδέσποινας, καθώς συντελεί στη σταδιακή διαμόρφωση ενός συμπαγούς συστήματος αξιών, ιδιαίτερων για τη γυναίκα (κατά συνέπεια όμως και για τον άνδρα), σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει να μορφώνεται και να συμπεριφέρεται1. Εκείνο όμως που συνιστά ίσως μεγαλύτερη καινοτομία είναι ότι η έννοια της γυναικείας "φύσης" και οι αξίες που την πλαισιώνουν νομιμοποιούνται μέσα από την επιστημονική επιχειρηματολογία -σε αντίθεση με την πιο απαρχαιωμένη επίκληση της "συνήθειας"- και παγιώνονται, καθώς είναι δυσκολότερο να αμφισβητηθούν2.

———————

1. Σχετικά με την πορεία συγκρότησης των ιδεών αυτών στη δυτική σκέψη τον 18ο και κυρίως τον 19ο αιώνα βλ. ενδεικτικά: Paul Hoffmann, "L'héritage des Lumières: mythes et modèles de la féminité au XVIIIème siècle", στον τόμο: Mythes et représentations de la femme au XIXe siècle, no spécial de Romantisme, Παρίσι 1976, σ. 7-21· Yvonne Knibiehler, "Le discours médical sur la femme: constantes et ruptures", στο ίδιο, σ. 41-55· Gerard Wajeman, "Psyché de la femme: note sur l'hystérique au XIXe siede", στο ίδιο, σ. 57-66· Ruth H. Bloch, "American Feminine Ideals in Transition: Rise of the Moral Mother, 1785-1815", Feminist Studies, τ. 4, αρ. 2, 1978· Nancy F. Gott, The Bonds of Womanhood: "Women's Sphere" in New England, 1780-1835, New Haven 1978· Joan Ν. Burnstyn, Victorian Education and the Ideal of Womanhood, Λονδίνο 1980· Erna Olafson-Hellerstein, Leslie Parker-Hume, Karen Μ. Offen (eds.), Victorian Women, A Doccumentary Account of Women's Lives in Nineteenth-Century England, France and the United States, Stanford 1981. Marie Françoise Lévy, De Mères en Filles, L'Éducation des Françaises 1850-1880, Παρίσι 1984.

2. Για τη διαμόρφωση των αντιλήψεων γύρω από τη βιολογική-ψυχολογική διαφορά των φύλων στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, βλ. ειδικότερα: Ε. Βαρίκα, Η εξέγερση των κυριών.

TEXT_PAGE_SHORT35
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/36.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

Η προβολή του παιδαγωγικού ρόλου της γυναίκας συνυπάρχει με μια νέα έμφαση στην "εθνική αγωγή" των κοριτσιών και με την αναζήτηση ενός εθνικού γυναικείου χαρακτήρα. Ο Γ.Γ. Παππαδόπουλος μοιάζει και στο σημείο αυτό να αντικατοπτρίζει νέους προβληματισμούς, καθώς αναφέρεται στην "κατά την αναγέννησιν της Ελλάδος λαμπράν αποστολήν" της γυναίκας. "Τέλος δ' επιθυμούμεν", γράφει, "η Ελληνίς, απαλλαττομένη της εξ Ανατολής επιρροής, κατά την κοινωνικήν αυτής μετατροπήν, να μη μεταβή από της δουλείας των προλήψεων εις την των αγόνων εν τω ψευδοφραγκισμώ παθών"1.

Απέναντι στους δύο ακραίους και μη αποδεκτούς γυναικείους τύπους που συναντούμε στη σχετική φιλολογία της εποχής -τον παραδοσιακό της αγράμματης γυναίκας και τον νεοτεριστικό της "ελευθεριαζούσης" νέας με τις επιπόλαιες και διακοσμητικές γνώσεις- ο Γ. Γ. Παππαδόπουλος αναζητά ένα εναλλακτικό εθνικό πρότυπο που εντοπίζει στο πρόσφατο ιστορικό παρελθόν: στην εξιδανικευμένη εικόνα της ελληνίδας ("αστής") μητέρας των προεπαναστατικών χρόνων, που, αν και δεν γνώριζε γράμματα, ήταν αγνή και απλή, δραστήρια νοικοκυρά, τρυφερή μητέρα και ευχάριστη σύντροφος, ευσεβής και πατριώτισσα· αυτή την αγάπη για την πατρίδα και την ορθοδοξία διατήρησε άσβεστη τα χρόνια της τουρκοκρατίας και τη μετέδωσε στις νεότερες γενιές2.

Ευαίσθητος στην παράδοση μα και αποφασιστικός υποστηρικτής της προόδου στο θέμα αυτό, ο Γ. Γ. Παππαδόπουλος οραματίζεται στα 1866 την ενεργή συμμετοχή των γυναικών στην οργάνωση της εκπαίδευσης του φύλου τους. Αναπτύσσοντας τις αρχές στις οποίες πρέπει να υπακούει η εκπαίδευση των κοριτσιών διατυπώνει δύο προτάσεις που αργότερα θα προβληθούν πιο συστηματικά: α) τη διδασκαλία της νεότερης ελληνικής ιστορίας ως βασικής γνώσης για την καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης και β) την εισαγωγή της γυμναστικής στα παρθεναγωγεία, με στόχο τη βελτίωση της υγείας των Ελληνίδων3.

———————

1. Γ. Γ. Παππαδόπουλος, "Περί γυναικός και Ελληνίδος", ό.π. (εδώ, σ. 190).

2. Στο ίδιο, σ. 191-194.

3. Όπως θα τονίσει σε άλλη περίπτωση ο Γ. Γ. Παππαδόπουλος, η γυμναστική θα πρέπει να είναι ανάλογη με το φύλο και "ως προς τα κοράσια μάλιστα πρέπει ν' αποφεύγωμεν πάσαν βιαίαν και ανοίκειον άσκησιν" (Δοκίμιον πρακτικών παιδαγωγικών οδηγιών, σ. 12). Λίγα χρόνια αργότερα η παιδαγωγός Σ. Λεοντιάς θα υποστηρίξει ότι η γυμναστική για τις γυναίκες δεν συμβιβάζεται με τα "χρηστά ήθη" και θα αντιπροτείνει "την όρχησιν" ("Τίνα τα μέσα της παιδεύσεως της γυναικός ως ανθρώπου", Ευρυδίκη, έτος A', αρ. 25, 10 Μαΐου 1871, σ. 41), ενώ η Κ. Κεχαγιά θα επισημάνει ότι η καθαρά αθλητική διάσταση παραβλάπτει "την χάριν του γυναικείου σώματος" (Κ. Κεχαγιά, "Έκθεσις των κατά το Α' του Ζαππείου σχολικόν έτος (1875-76)", Παιδαγωγικαί μελέται ήτοι λόγοι εκφωνηθέντες εν τω Ζαππείω κατά την διανομήν των βραβείων, Κωνσταντινούπολη 1880· εδώ, σ. 276). Η γυμναστική των κοριτσιών, η οποία εισάγεται στο Αρσάκειο σχετικά νωρίς (1858-9), αλλά στα

TEXT_PAGE_SHORT36
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/37.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

Η ιδέα για την εθνική "αποστολή" της Ελληνίδας όσο και η πρόθεση να μορφωθεί ένας εθνικός γυναικείος χαρακτήρας αρχίζουν να προβάλλονται ιδιαίτερα, δίνοντας τον τόνο στα τέλη του αιώνα και στις αρχές του εικοστού. Η χρήση των όρων "αποστολή" ή "προορισμός", όπως εξάλλου και το ιδεολογικό τους περιεχόμενο, θυμίζουν την ευρύτερη διάδοσή τους, που αφορούσε γενικότερα στον ηγετικό ρόλο του ελληνικού έθνους, εντοπισμένο κάποτε στη διαδικασία της "μεταλαμπάδευσης" του ευρωπαϊκού πολιτισμού στην Ανατολή1. Η μόρφωση πολιτών που θα είναι ικανοί να ανταποκριθούν στις επιταγές αυτές προϋποθέτει ίσως τώρα ακόμα πιο έντονα τη διαπαιδαγώγηση αξίων Ελληνίδων μητέρων: οι προτεραιότητες αυτές συμπίπτουν και βρίσκουν την έκφρασή τους στην εκπαιδευτική πολιτισμική εξόρμηση που -αν και είχε νεότερες βάσεις- διαμορφώνεται μέσα στη δεκαετία 1860-70 στους ελληνικούς πληθυσμούς της Τουρκίας και σε συνεργασία με το ελληνικό κράτος. Το φαινόμενο αυτό συνδέεται στενά με την ανάπτυξη και τα συμφέροντα της ελληνικής αστικής τάξης στην οθωμανική αυτοκρατορία, ανατροφοδοτείται όμως και από τη δυναμικότερη παρουσία των ανταγωνιστικών εθνικισμών των Βουλγάρων και των Σέρβων. Οι διπλωματικές εξελίξεις του ανατολικού ζητήματος, ο ρωσοτουρκικός πόλεμος και οι συνθήκες Αγίου Στεφάνου και Βερολίνου (1878), καθώς και η αυξανόμενη κρίση της οθωμανικής αυτοκρατορίας, επιτείνουν την εκστρατεία αυτή του εξελληνισμού2.

Παράλληλα, οι δυνατότητες καλύτερης διαβίωσης του μη μουσουλμανικού πληθυσμού, αποτέλεσμα μεταρρυθμίσεων τις οποίες έχει παραχωρήσει η Πύλη (Χάτι Χουμαγιούν, 1856), έχουν δημιουργήσει ευνοϊκές προϋποθέσεις

———————

περισσότερα ιδιωτικά παρθεναγωγεία δεν συνηθίζεται πριν από το 1890, θα γίνει αίτημα και αντικείμενο συζήτησης ή προσδιορισμού, κυρίως προς τα τέλη του αιώνα και τις αρχές του επόμενου· βλ. ενδεικτικά, Γ. Καραπαναγιώτης, Γνώσεις Πρακτικής Υγιεινής εις χρήσιν των Γυμνασίων, Διδασκαλείων και Παρθεναγωγείων, Αθήνα 2 1889· Κ. Παρρέν, "Αι εξετάσεις της γυμναστικής του Παιδαγωγικού τμήματος της Ενώσεως των Ελληνίδων", Εφημερίς των Κυριών, έτος ΙΕ', αρ. 665, 20 Μαΐου 1901, σ. 7-8· εδώ σ. 487-488· Κ. Παρρέν, "Διατί όχι αι γυναίκες;", Εφημερίς των Κυριών, έτος ΙΕ', αρ. 705, 27 Απριλίου 1902, σ. 1-2· εδώ, σ. 499-501· K. Παρρέν, "Διατί τα κορίτσια;", Εφημερίς των Κυριών, έτος 17ον, αρ. 791, 2 Μαΐου 1904, σ. 1-2· εδώ σ. 539-541· Σ. Πέππας, Η Γυμναστική και αι Παιδιαί του ελληνικού σχολείου αμφοτέρων των φύλων, Αθήνα 1905.

1. Κ. Θ. Δημαράς, Ελληνικός Ρωμαντισμός, Αθήνα 21985, σ. 349 κ.ε. και 383-388.

2. Κ. Τσουκαλάς, Εξάρτηση και Αναπαραγωγή, σ. 452 κ.ε. Σχετικά με την πολιτική που υιοθετεί το ελληνικό κράτος απέναντι στην οθωμανική αυτοκρατορία στην περίοδο αυτή, τη συνεργασία του με τους Έλληνες της Τουρκίας και την "ειρηνική"-εκπολιτιστικη έκφραση της Μεγάλης Ιδέας, βλ. και Ευ. Κωφός, "Νέοι προσανατολισμοί του Ελληνισμού", Ιστορία του Ελληνικού Έθνους", τ. ΙΓ' (1833-1881), σ. 315-317.

TEXT_PAGE_SHORT37
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/38.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

για μια πιο εκτεταμένη και οργανωμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα των Ελλήνων της Τουρκίας.

Στο πλαίσιο αυτών των συγκυριών και των αναγκών, ελληνικό κράτος και Έλληνες της οθωμανικής αυτοκρατορίας αρχίζουν μια έντονη και συστηματική προσπάθεια διείσδυσης του σχολικού δικτύου στις διαφιλονικούμενες κυρίως περιοχές (Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο). Φιλεκπαιδευτικοί και εκπολιτιστικοί σύλλογοι ιδρύονται ή δραστηριοποιούνται στις ελληνικές κοινότητες της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, όπως και στο ελληνικό κράτος1. Σ' αυτή τη "θαυμαστή ενορχήστρωση" των συλλόγων, "όπου σμίγουν σε ένα παράλληλο σύστημα ο αλύτρωτος και ο ελεύθερος ελληνισμός"2, δύο είναι οι ηγετικοί πυρήνες: ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως (1861) που λειτουργεί ως ένα είδος Υπουργείου Παιδείας των Ελλήνων της Τουρκίας και ο Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών γραμμάτων (1869) που μέλη του γίνονται σημαίνοντες σύμβουλοι της ελληνικής κυβέρνησης στα θέματα του ελληνισμού που ζει στις περιοχές της οθωμανικής επικράτειας.

Σε συνάρτηση με το παραπάνω πολιτικό και ιδεολογικό κλίμα, όπου η διάδοση της ελληνικής γλώσσας και της εθνικής ιδεολογίας αποκτά μια επείγουσα σημασία, μπορούμε ίσως να κατανοήσουμε πώς φορτίζεται η αναγκαιότητα μόρφωσης ελληνίδων μητέρων και πώς παγιώνονται τα μηνύματα για την εθνική αποστολή που πρέπει να επιτελέσουν οι γυναίκες, όχι μόνο μέσα από την οικογένεια αλλά και μέσα από το σχολικό σύστημα με την ιδιότητα της δασκάλας. Ταυτόχρονα, οι στόχοι αυτοί αποδίδουν στην εκπαίδευση των κοριτσιών μια διάσταση περισσότερο λειτουργική και κοινωνικά χρήσιμη.

Στην κινητοποίηση αυτή εξάλλου των δύο ελληνικών κόσμων έχουν τη θέση τους η συμμετοχή γυναικών και η φροντίδα για τη γυναικεία εκπαίδευση. Ήδη, πολύ νωρίτερα, σημαντικός αριθμός αποφοίτων δασκαλισσών του Αρσακείου είχε τοποθετηθεί σε ελληνικές κοινότητες της διασποράς και της οθωμανικής αυτοκρατορίας, πρακτική που συχνά προβάλλεται ως σημαντική εθνική συμβολή και που συνεχίζεται σ' όλο τον 19ο αιώνα3. Παράλληλα όμως, από

———————

1. Για όσα προαναφέρθηκαν σε συνδυασμό με το φαινόμενο των συλλόγων και τις ιδεολογικές του αποχρώσεις, βλ. Κ. Θ. Δημαράς, Ελληνικός Ρωμαντισμός, σ. 399-402

2. Στο ίδιο, σ. 399.

3. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι σε μια πρωιμότερη εποχή, στο πλαίσιο συζήτησης στη Βουλή γύρω από το ενδεχόμενο να αυξηθεί η χρηματοδότηση του κράτους προς τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, εξαίρεται η τροφοδότηση των ελληνικών κοινοτήτων της Τουρκίας με δασκάλες, απόφοιτες του Αρσακείου: "διότι ουδέν ευκταιότερον, ουδέν ενδοξότερον άλλο ή το να μεταβαίνωσιν αι Ελληνίδες μας εις τα άκρα της γης, απόστολοι παιδείας και εξευγενισμού": Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής, τ. Β', σ. 587 (Συνεδρίαση ΟΖ' της 25ης Ιουνίου 1855), Αθήνα 1855. Στο ίδιο κείμενο μάλιστα (σ. 584) αναφέρεται ότι τα 2/5 των πτυχιούχων δασκαλισσών της Εταιρείας εργάζονται έξω από το ελληνικό 

TEXT_PAGE_SHORT38
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/39.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

το 1870 και ύστερα, οι Έλληνες της οθωμανικής αυτοκρατορίας αναλαμβάνουν με δυναμικότερο τρόπο την οργάνωση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κοριτσιών και τη μόρφωση δασκαλισσών. Ο αριθμός των παρθεναγωγείων και των μαθητριών αυξάνεται, ενώ χαρακτηριστική είναι η ίδρυση δύο σχολείων που θα γίνουν βασικοί φορείς της γυναικείας εκπαίδευσης και που αναγνωρίστηκαν ως ισότιμα του Αρσακείου· πρόκειται για το "Ζάππειο" (1875) στην Κωνσταντινούπολη και το "Ομήρειο" (1881) στη Σμύρνη1. Στο ελληνικό κράτος, στο πλαίσιο της δραστηριότητας ιδιωτών που εκφράζουν μεταρρυθμιστικές διαθέσεις για τα εκπαιδευτικά πράγματα2, η διάδοση και η πρακτικότερη στροφή της γυναικείας εκπαίδευσης συζητιέται ευρύτερα· ένα από τα υπομνήματα του πρώτου Συνεδρίου των Ελληνικών Συλλόγων (1879) έχει τον χαρακτηριστικό τίτλο "Περί παιδεύσεως της χωρικής γυναικός"3. Στο συνέδριο αυτό συμμετέχει και ο Σύλλογος Κυριών υπέρ της Γυναικείας Παιδεύσεως -μια από τις πρώτες συλλογικές γυναικείες πρωτοβουλίες στον τομέα αυτό- που η ίδρυσή του (1872) δίνει ένα στίγμα των καιρών.

Νέες δυναμικές καθώς εμφανίζονται στο προσκήνιο "γράφουσες" γυναίκες και παιδαγωγοί

Τόσο στο ελληνικό κράτος όσο και στον ελληνισμό της οθωμανικής επικράτειας η παρουσία μορφωμένων γυναικών, ευαίσθητων στα μηνύματα της εποχής τους, που ζητούν να διαδραματίσουν έναν σημαντικό ρόλο στις ανάγκες του έθνους και της κοινωνίας, αρχίζει να γίνεται αισθητή. Οι γυναίκες αυτές,

———————

κράτος, "όπου ευρίσκουσιν ανετώτερον βίον και συνδρομήν" (πρβλ. Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, ό.π., σ. 105). Καθώς φαίνεται, ελληνικές κοινότητες της οθωμανικής επικράτειας συνηθίζουν να στέλνουν υπότροφες στο Αρσάκειο, οι οποίες αναλαμβάνουν στη συνέχεια να διδάξουν στο σχολείο της κοινότητάς τους (στο ίδιο, σ. 244-248).

1. Για την οργάνωση της γυναικείας εκπαίδευσης στον ελληνισμό της οθωμανικής αυτοκρατορίας, βλ. Κούλα Ξηραδάκη, Από τα Αρχεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Παρθεναγωγεία και δασκάλες του Υπόδουλου Ελληνισμού, τ. A'-B', Αθήνα 1972 και 1973, και Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, ό.π., σ. 250 κ.ε.

2. Βλ. σχετικά Α. Δημαράς, Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε, τ. Α', σ. λη' κ.ε. Στο κλίμα αυτό των πρωτοβουλιών και των φιλεκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, που δηλώνει, παράλληλα, τη διεύρυνση των χώρων κοινωνικής συνάθροισης και δημόσιας δράσης, εντάσσεται και η ίδρυση του πρώτου επαγγελματικού σωματείου των δασκάλων, του Ελληνικού Διδασκαλικού Συλλόγου (1873).

3. Συνέδριον των Ελληνικών Συλλόγων. Πρακτικά της πρώτης αυτού Συνόδου συγκροτηθείσης εν Αθήναις εν έτει 1879, Αθήνα 1879· βλ. και Α. Δημαράς, ό.π., σ. 240.

TEXT_PAGE_SHORT39
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/40.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

δασκάλες οι περισσότερες, αφιερώνονται κυρίως στην προώθηση της εκπαίδευσης του φύλου τους: συμμετέχουν ή ιδρύουν εκπαιδευτικούς συλλόγους, διευθύνουν παρθεναγωγεία, δημοσιεύουν παιδαγωγικά άρθρα και μελέτες, δίνουν δημόσιες διαλέξεις και εκδίδουν τα πρώτα γυναικεία περιοδικά. Η Θάλεια (Αθήνα, 1867) και η Ευρυδίκη (Κωνσταντινούπολη, 1870-73), φιλοξενούν στα πρώτα της βήματα τη γυναικεία έκφραση γύρω από αυτό το θέμα1.

Κατά πόσο η παρέμβασή τους στη συζήτηση γύρω από την εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση των κοριτσιών έρχεται να διαφοροποιήσει ή να αμφισβητήσει αιτήματα; Είναι ένα από τα βασικά ερωτήματα που θέτουν οι πηγές.

Το γεγονός ότι υποκείμενα ενός προβληματισμού που τις αφορά άμεσα είναι οι ίδιες οι γυναίκες μάς ωθεί να αποδώσουμε στα κείμενά τους μια ιδιαίτερη δυναμική. Εξάλλου, με τη δημόσια παρουσία τους, οι πρώτες λόγιες γυναίκες και παιδαγωγοί κλονίζουν μια παράδοση. Η ιδιαίτερη ωστόσο αυτή δυναμική μπορεί να αποδοθεί πιο δικαιολογημένα σε κείμενα στα οποία η παραπάνω διαπίστωση διακρίνεται ως στοιχείο της εμπειρίας τους, και σε όσα ανιχνεύεται η συνειδητοποίηση της κατωτερότητας των γυναικών ως κοινωνικής κατηγορίας, καθώς και η ανάγκη να εκφραστούν δημόσια ως μέλη της κατηγορίας αυτής, να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις και την πένα τους για να αρθρώσουν ένα προβληματισμό γύρω από το φύλο τους, βιώνοντας και δηλώνοντας έτσι την ύπαρξή τους2: «Πολλοί κριταί αυστηροί», γράφει μια συνεργάτιδα της Ευρυδίκης, «έγραψαν καθ' ημών, τινές δε εξετόξευσαν και δηλητηριώδη βέλη καθ' ημών. Τις όμως γυνή έγραψε ποτέ κατά των κατηγόρων ημών; Τις γυνή έδωσε σημεία υπάρξεως του φύλου ημών; Τις γυνή, εγκαυχωμένη άλλως τε επί πολλαίς και ποικίλαις γνώσεσιν, ανέλαβε την υπεράσπισιν του φύλου της; Ολίγισται απέναντι του απείρου. Εν τοις δακτύλοις ημών αριθμούμεν αυτάς. Διατί ταύτα πάντα;» Και παρακάτω: «Η γυνή αύτη ανεφάνη. Η δε Ευρυδίκη αυτής, η μικρά και τρυφερά Ευρυδίκη, εχαιρέτησεν ημάς αφελώς, προσηνώς, άνευ πατάγου και ριφθείσα εις τας αγκάλας ημών είπεν "ειμί Ελληνίς, ειμί ασθενής και αδύνατος· δότε μοι προστασίαν. Αφοσιούμαι εις υμάς· η ζωή και ο θάνατός μου παρ' ημών εξήρτηνται" και ήρξατο του έργου της ευσταθώς». Η αίσθηση αυτή της "αδυναμίας" όμως δεν θα πρέπει να εμποδίσει τις γυναίκες να

———————

1. Βλ. εδώ, σ. 203-234· για μια παρουσίαση των περιοδικών αυτών βλ. Αγγέλικα Ψαρά, "Γυναικεία περιοδικά του 19ου αιώνα", Σκούπα, τχ. 2, Ιούνης 1979, σ. 3-13. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε το πρώτο περιοδικό που -απ' όσο γνωρίζουμε- εκδόθηκε από Ελληνίδα: πρόκειται για την Κυψέλη της Ευφροσύνης Σαμαρτζίδου, που κυκλοφόρησε στην Κωνσταντινούπολη το 1845 και έδωσε προτεραιότητα στο πρόβλημα της γυναικείας εκπαίδευσης, όπως εξάλλου και όλα τα γυναικεία περιοδικά του 19ου αιώνα (εδώ, σ. 131-133).

2. Θεωρήσεις του προβληματισμού αυτού, σε συνδυασμό με το φαινόμενο σύμφωνα με το οποίο μορφωμένες Ελληνίδες του 19ου αιώνα διαμορφώνουν μια συλλογική γυναικεία συνείδηση, βλ. ειδικότερα: Α. Ψαρά, ό.π., σ. 3-13 και Ε. Βαρίκα, Η εξέγερση των κυριών.

TEXT_PAGE_SHORT40
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/41.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

εκφράζονται· αντίθετα, πρέπει να γίνει κίνητρο "προόδου": "Μη σκεπτόμεθα την αδυναμίαν και πενιχρότητα των γνώσεών μας. Ας γράφωμεν πάσαι εν τη Ευρυδίκη. Ίσως θα υποπέσωμεν εις σφάλματα γραφικά. Ας σφάλλωμεν. Εάν δεν σφάλλωμεν, δεν θέλομεν μάθει ό,τι πρέπει, μήτε ποτέ θέλομεν προοδεύσει. Πάσα πρόοδος άρχεται εκ της ελλείψεως". Και η αρθρογράφος συμπεραίνει : "Επομένως η Ευρυδίκη ως γυνή δεν συγκρίνεται μετά έργων ανδρικών· λοιπόν και τα έργα ημών έσονται γυναικεία και αι αναγινώσκουσαι γυναίκες· θα εργαζόμεθα κατά το μέτρον της εκπαιδεύσεως, εν ω ώρισαν ημάς οι άνδρες"1.

Αν και στην τελευταία αυτή φράση θα μπορούσε κανείς να διακρίνει μια διάθεση αποστασιοποίησης ("εν ω ώρισαν ημάς οι άνδρες"), η αποδοχή του διπολικού σχήματος που ταυτίζει τον άνδρα με τον δημόσιο βίο και τη γυναίκα με την ιδιωτική σφαίρα και την οικογένεια, καθώς και οι διαφορές στις αξίες ή την παιδεία που η διχοτόμηση αυτή συνεπάγεται, δίνει τον τόνο και στα πρώτα γυναικεία περιοδικά και κείμενα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις η διάκριση αυτή προβάλλει με ιδιαίτερη έμφαση, καθώς μπορεί κανείς να διακρίνει την τάση μιας έντονης διαφοροποίησης από το "ανδρικό" και την πρόθεση να εξερευνηθεί η "γυναικεία" αυτή σφαίρα και οι αξίες της, συχνά όμως με τα κυρίαρχα πρότυπα μιας παθητικής και υποταγμένης συμπεριφοράς. Στη διαδικασία αυτή οι ρόλοι της μητρότητας και οι ειδικές γνώσεις που απαιτούνται (π.χ. παιδαγωγικά, υγιεινή) έχουν βαρύνουσα σημασία. Αρκετά άρθρα αφιερώνονται στον τρόπο που πρέπει να ανατρέφει η μητέρα τα παιδιά της2 -ιδιαίτερα τα κορίτσια- και μάλιστα ανάλογα με την ηλικία, στις εναλλαγές της οποίας δείχνουν ιδιαίτερη ευαισθησία. Ένα πρώιμο ίσως (αλλά ακόμα ευκαιριακό) ενδιαφέρον διακρίνεται για την εφηβική ηλικία του κοριτσιού, τη σχέση του με τη μητέρα, την καθοδήγηση στα πρώτα βήματα της κοινωνικής ζωής και την "εξ απαλών ονύχων" προετοιμασία για τα μελλοντικά καθήκοντα του γάμου.

Όταν όμως στον προβληματισμό γύρω από τη "διαφορά" των φύλων το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην "ισοτιμία" των ρόλων και την αρμονία που αυτή εξασφαλίζει στην ανθρωπότητα3, το κλίμα κάπως μεταβάλλεται και η γνώση

———————

1. Αρισταία A. Β , "Η Ευρυδίκη και αι γυναίκες", Ευρυδίκη, έτος A', αρ. 9, 15 Ιανουαρίου 1871, σ. 100-101.

2. Το ενδιαφέρον αυτό συμπίπτει με μια ευρύτερη τάση της εποχής να καθοδηγηθούν οι μητέρες από ειδήμονες (π.χ. γιατρούς) σε μια πιο ορθολογική και εκσυγχρονισμένη ανατροφή του βρέφους.

3. Ένα δείγμα αυτής της σύλληψης μπορούμε να δούμε στο παρακάτω απόσπασμα: "Σήμερον η γυνή δεν είναι ουδέ άγγελος ουδέ δαίμων, ουδέ παράδεισος ουδέ κόλασις, ουδέ το κάλλιστον ουδέ το αίσχιστον των όντων επί της γης, αλλ' εταίρος και σύντροφος ισότιμος του ανδρός, ζων δι' αυτού και δι' αύτόν, κοινωνός αιώνιος της ευτυχίας και δυστυχίας, του εν τε τω φυσικώ και τω ηθικώ κόσμω. Εταίρος, λέγομεν, ισότιμος τω ανδρί, ουχί δε και

TEXT_PAGE_SHORT41
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/42.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

για τις γυναίκες έμμεσα εμφανίζεται να έχει την ίδια αξία που έχει και για τους άνδρες, αφού και οι δύο αποτελούν έκφραση της ιδέας του ανθρώπου. Η επιχειρηματολογία αυτή μοιάζει να απαντά σε όσους αντιλαμβάνονται την γυναικεία "φύση" με την έννοια της κατωτερότητας, υποβιβάζοντας έτσι την εκπαίδευση του γυναικείου φύλου. Η απάντηση αυτή γίνεται πιο δυναμική, όταν διεκδικείται ρητά η αναγνώριση της πνευματικής ισότητας των φύλων: "Απαιτώ", γράφει η "Βοσπορίς", "η γυνή να έχη τας αυτάς ορέξεις, τας αυτάς πνευματικάς αρχάς, την ανάγκην της συγκινήσεως ίσην της του ανδρός". Και τελειώνει το άρθρο της συνοψίζοντας τις ιδέες της με μια τόλμη ξεχωριστή ίσως για την εποχή (αλλά και για την Ευρυδίκη): "Η βελτίωσις της ανατροφής των τέκνων έγκειται εν τη βελτιώσει της μητρός, και η προαγωγή της γυναικός εν τη προόδω των ηθών· η δε γυνή είναι πεπλασμένη, όπως η ελευθέρα εν απάσαις ταις επιστήμαις, εξ ων προς βλάβην της ανθρωπότητος την αποκλείουσιν. Αι ελπίδες ημών ακμαίαι ας ώσι, και ελεύσεται ήμαρ, καθ' ο η γυνή έσεται καταγινομένη και ενασχολούμενη μετ' αυτού εις άπαντας τους κλάδους των διαφόρων τεχνών και επιστημών"1.

Εκείνο που τροφοδοτεί έντονα τους προβληματισμούς των γυναικείων κειμένων γύρω από την ανάγκη της "σπουδαίας" και "εμβριθούς εκπαιδεύσεως" των γυναικών είναι τα μηνύματα των καιρών για την κοινοτική και εθνική τους "κλήσιν", ως μητέρων, συζύγων ή δασκαλισσών. Ο τρόπος όμως που επεξεργάζονται τα πρότυπα αυτά υπερβαίνει, σε ορισμένες περιπτώσεις, την κοινότοπη σύλληψή τους.

Δύο λόγιες γυναίκες και αναγνωρισμένες παιδαγωγοί μάς δίνουν σε κείμενά τους της περιόδου 1870-80, με ιδιαίτερα παραστατικό και επεξεργασμένο τρόπο, ηγετικά γυναικεία πρότυπα που ξεπερνούν άμεσα ή έμμεσα τα στενά όρια της οικογένειας και προκαλούν έντονα την αίσθηση ότι καμιά γνώση δεν είναι περιττή για τις γυναίκες. Πρόκειται για τη Σαπφώ Λεοντιάδα και την Καλλιόπη Κεχαγιά, γνωστές από μια πλούσια συγγραφική και κοινωνική

———————

ίσος, διότι η φύσις αύτη, δημιουργήσασα τον άνδρα και την γυναίκα, κατέθετο εις τον θεμέλιον λίθον της δημιουργίας αυτών σωτηρίους τινάς διαφοράς, αίτινες δεν είναι διαφοραί υπεροχής του ενός επί του ετέρου, αλλά διαιρέσεως και διανομής εις αμφότερα τα φύλα των ιδιοτήτων και αρετών, αίτινες ομού λαμβανόμεναι, και προς ένα σκοπόν ενεργούσαι, απαρτίζουσι την πλήρη και τελείαν του ανθρωπίνου γένους ιδέαν" ("Φύσις, χαρακτήρ και αληθής προορισμός της γυναικός", Θάλεια, έτος A', φύλλ. A', Ιανουάριος 1867, σ. 3). Μια ανάλογη έμφαση στην ιδέα της "τελείας ταυτότητος" και της συμπληρωματικότητας των φύλων διακρίνεται σε κείμενα της Κυψέλης (εδώ, σ. 131-133).

1. "Βοσπορίς", "Ολίγιστα περί γυναικός", Ευρυδίκη, έτος A', αρ. 10, 22 Ιανουαρίου 1871, σ. 110 και 111. Αναδημοσίευση και παρουσίαση του κειμένου, βλ. Α. Ψαρά, «"Γύναι, ποίησον ημίν... Κυρία, έμπνευσον ημίν": ένα γυναικείο κείμενο του 1871», Σκούπα, τχ. 2, Ιούνης 1979, σ. 14-20.

TEXT_PAGE_SHORT42
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/43.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

δραστηριότητα, αλλά και από το έργο τους ως διευθυντριών δύο σημαντικών παρθεναγωγείων: η πρώτη του Κεντρικού Παρθεναγωγείου Αγίας Φωτεινής της Σμύρνης και η δεύτερη του "Ζαππείου" της Κωνσταντινούπολης.

Η Σ. Λεοντιάς δίνει έμφαση στη μορφή της μητέρας και οικοδέσποινας, μορφή όμως έντονα ενεργητική και υπεύθυνη, που αναλαμβάνει την οικονομία και την ηθική τάξη του οίκου, υιοθετώντας ανάλογη συμπεριφορά για κάθε πρόσωπο και ηλικία· δουλεύει ακούραστα και με κέφι διευθετώντας τις υποθέσεις του πολυποίκιλου πληθυσμού που εξαρτάται από αυτήν. Σύμφωνα με το πρότυπο αυτό της ιδανικής οικοδέσποινας, η επιστήμη της οικιακής οικονομίας, αντικείμενο πολλών άρθρων των πρώτων γυναικείων περιοδικών, δεν περιέχει απλώς ένα σύνολο από τεχνικές γνώσεις, αλλά αποτελεί ένα ολόκληρο σύστημα "οικογενειακής ηθικής".

Η γυναικεία "φύση" ωστόσο, κατά την Σ. Λεοντιάδα, βρίσκει την πιο αυθεντική της έκφραση -"το σώζον και αγιάζον αυτήν"- στη μητρότητα ως καθολική διαπαιδαγωγητική δύναμη. Η σύλληψη αυτή όμως ανοίγει έμμεσα το δρόμο για μια ευρύτερη κοινωνική δράση αλλά και γνώση: με αφετηρία τις "γυναικείες" φιλάνθρωπες αυτές ιδιότητες -έντονα διαφοροποιημένες από τις ανδρικές και κύρια δικαιωμένες από τις ανάγκες της ιδιωτικής ζωής- η Σ. Λεοντιάς φτάνει να υποστηρίξει τη σταδιοδρομία των γυναικών όχι μόνο στην παιδαγωγική επιστήμη αλλά και στην ιατρική και τη φιλοσοφία, καθώς συντελούν "εις την έρευναν της ανθρωπίνης καρδίας"1.

Για την Καλλιόπη Κεχαγιά ο εθνικός και ηθοποιητικός ρόλος των γυναικών ολοκληρώνεται στο πρόσωπο της παιδαγωγού, όπως την παρουσιάζει σε σχετική ομιλία της στις υποψήφιες δασκάλες, απόφοιτες του "Ζαππείου" στην Κωνσταντινούπολη2. Στη σκέψη της Κ. Κεχαγιά η δασκάλα εμφανίζεται να είναι εκείνη που θα συντελέσει καθοριστικά στη διάδοση της μητρικής γλώσσας και στην καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης, μέσα από τη διδασκαλία των πνευματικών και ηθικών αξιών του "ελληνισμού". Κάθε Ελληνίδα -μέσα ή έξω από το ελληνικό κράτος- αλλά πολύ περισσότερο η υποψήφια δασκάλα, δεν μπορεί παρά να έχει βαθιά γνώση του αρχαίου ελληνικού πνεύματος και της χριστιανικής θρησκείας, παράλληλα με τη θεωρητική και πρακτική μόρφωση στον τομέα της παιδαγωγικής επιστήμης.

Η αποστολή άλλωστε της παιδαγωγού για την Κ. Κεχαγιά δεν περιορίζεται στη δουλειά της μέσα στον σχολικό μηχανισμό. Οι εθνικές αξίες θα 

———————

1. Σαπφώ Λεοντιάς, "Περί κλήσεως της γυναικός", Ευρυδίκη, έτος A', 1870, αρ. 1-7· εδώ, σ. 209-218 και 227-229.

2. Καλλιόπη Κεχαγιά, "Εγκόλπιον παιδαγωγικόν ή συμβουλαί τινες προς τας αποφοιτώσας Ζαππίδας", Παιδαγωγικαί μελέται ήτοι λόγοι εκφωνηθέντες εν τω Ζαππείω κατά την διανομήν των βραβείων, Κωνσταντινούπολη 1880· εδώ, σ. 278-293.

TEXT_PAGE_SHORT43
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/44.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

πρέπει να την εμπνέουν τόσο στην προσωπική της ζωή όσο και στις σχέσεις που θα αναπτύξει με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον όπου ζει, στην επαρχία ή στην πόλη. Για να μπορέσει να ασκήσει μια αποτελεσματική επίδραση, η ιδανική αυτή παιδαγωγός θα πρέπει να ακολουθήσει μια στρατηγική, κυρίως απέναντι στους γονείς και στις αρχές. Αναπτύσσοντας τις συμπεριφορές που μπορούν να διευκολύνουν το δύσκολο έργο της, η Κ. Κεχαγιά -παρά την αυστηρότητα που τη διακρίνει και την επιφύλαξή της απέναντι στις νέες μορφές κοινωνικότητας- δείχνει τους δρόμους για μια κοινωνική δραστηριότητα που ξεπερνά την απλή διδασκαλία μέσα σε μια τάξη. Σε ό,τι αφορά την "Τέχνην του βίου", λέει στις υποψήφιες δασκάλες: "Ίστασθε εν τω μέσω τεσσάρων ομοκέντρων κύκλων, προς ους διηνεκώς πρέπει να κατευθύνωνται αι ακτίνες των ενεργειών υμών. Ούτοι δέ εισιν ο οίκος, η κοινωνία εν τη ημετέρα πατρίδι, το έθνος και η ανθρωπότης. Διότι ένεκα των καθηκόντων προς τα κέντρα ταύτα δεν δύναται πλέον το σχολείον να θεωρηθή κέντρον αποκλειστικόν των ενεργειών υμών"1. Με τη συμπεριφορά τους, λοιπόν, οι υποψήφιες δασκάλες πρέπει να κρατούν την ηθική ενότητα στο σχολείο και την οικογένεια, να δείχνουν τη σχέση της τελευταίας με την ευρύτερη κοινωνία και να δουλεύουν για την πατρίδα και ολόκληρη την ανθρωπότητα2.

Η γυναίκα ως συνειδητό ενεργητικό υποκείμενο, με τη μορφή που παρουσιάζεται σε κείμενα όπως της Σ. Λεοντιάδος και της Κ. Κεχαγιά, στηρίζεται από τη μια στη γνώση του καθήκοντος και από την άλλη σε μια βασική κοινωνική αξία: την αυτοθυσία. Καθώς όμως η αξία αυτή γίνεται εδώ αντιληπτή δυναμικά και όχι παθητικά, οδηγεί σ' έναν ηγετικό ρόλο, στο όνομα πάντοτε της "διαφοράς".

Η γυναίκα-πρότυπο "εν τω δράματι του βίου" για την Κ. Κεχαγιά, είναι η Αντιγόνη. Η ισότητα της γυναίκας ως προς τον άνδρα έγκειται ακριβώς στο γεγονός ότι απέναντι στα μεγάλα διλήμματα της ζωής έχει το ίδιο δικαίωμα ελεύθερης επιλογής: να διαλέξει το δρόμο του ατομικού συμφέροντος, του "εγωισμού" και του "υλισμού" ή εκείνον που οδηγεί στο κοινό καλό και υπηρετεί

———————

1. Στο ίδιο· εδώ, σ. 279.

2. Απέναντι στην ιδεατή αυτή σύλληψη του έργου της παιδαγωγού μοιάζει ωστόσο να ορθώνεται μια σκληρή πραγματικότητα, ιδιαίτερα για τις νέες και ανύπαντρες δασκάλες, σύμφωνα τουλάχιστον με κείμενα τα οποία αναφέρονται στις δυσκολίες που αυτές αντιμετωπίζουν στις επαρχίες του ελληνικού κράτους· βλ. χαρακτηριστικά, K. Παρρέν, "Επιθέσεις και στραγγαλισμοί κατά διδασκαλισσών", Εφημερίς των Κυριών, έτος Α΄, αρ. 47, 31 Ιανουαρίου 1888, σ. 3-4· Ελένη Γεωργιάδου, "Γυναικεία έργα", Εφημερίς των Κυριών, έτος ΙΕ', αρ. 693, 3 Φεβρουαρίου 1902, σ. 5-5, αρ. 694, 10 Φεβρουαρίου 1902, σ. 2-3 και αρ. 695, 17 Φεβρουαρίου 1902, σ. 7-8· Ελένη Γ. Μπουκουβάλα, "Αναμνήσεις εκ της επιθεωρήσεως σχολείων θηλέων. Η θέσις της διδασκαλίσσης", Επετηρίς της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, έτος A' (1901-1902), Αθήνα 1902, σ. 73-86 (εδώ, σ. 503-511).

TEXT_PAGE_SHORT44
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/45.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

αιώνιες ηθικές αξίες. Το παράδειγμα της Αντιγόνης είναι πρότυπο "ελευθέρας αιρέσεως" και αυτοθυσίας στο όνομα του θεμελιώδους καθήκοντος που έχει αναλάβει η γυναίκα: την υπεράσπιση "των στοργικών αισθημάτων των φρουρούντων την ιεράν του οίκου εστίαν", των οποίων η "βεβήλωσις" οφείλεται σ' έναν τύραννο, μια εφήμερη πολιτική εξουσία, αυτά που ο κοινός πολίτης δεν είναι σε θέση να υπερασπίσει: "Ενταύθα ο ανήρ εξωκειωμένος την αγρίαν των μαχών όψιν δεν είναι ο εις αίρεσιν προσκαλούμενος· ο πολίτης αδυνατεί να παρακούση την άδικον ταύτην προσταγήν. [...] Προς την γυναίκα λοιπόν ατενίζει κατά την κρίσιμον ταύτην στιγμήν η ανθρωπότης"1.

Με προϋπόθεση τη διεκδίκηση αυτή ανάλογων (ίσως και ανώτερων;) με τους άνδρες ευθυνών απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, η Κ. Κεχαγιά θα τονίσει σε μια άλλη της ομιλία ότι βάση του προγράμματος του "Ζαππείου" είναι η μόρφωση της γυναίκας ως "διδασκάλου", "μητρός" αλλά και "πολίτιδος", "ικανώς παρεσκευασμένης διά το δράμα του βίου". Η εποχή της διάδοσης των στοιχειωδών γραμμάτων στο γυναικείο φύλο έχει περάσει· τώρα απαιτείται μια ευρύτερη και πιο συστηματική εκπαίδευση2. Η Σ. Λεοντιάς και η Κ. Κεχαγιά ουσιαστικά υποστηρίζουν ότι και στο επίπεδο της μέσης εκπαίδευσης το κορίτσι πρέπει να παίρνει τις ίδιες βασικές γνώσεις με το αγόρι, με την προσθήκη εκείνων που αρμόζουν στον ιδιαίτερο προορισμό των γυναικών3· κι αυτό, μέσα από μια συστηματική και επιστημονική παιδεία στα πλαίσια του "Παρθεναγωγείου"4, ενός χώρου με τις δικές του ιδιαίτερες αξίες και κώδικες, που επιπλέον γίνεται κέντρο του "ελληνισμού", καθώς διαμορφώνει εθνικές γυναικείες συνειδήσεις.

Αν και το όραμα αυτό του "Παρθεναγωγείου" θα εμπνεύσει και θα χαράξει ένα δρόμο, η υποστήριξη μιας διευρυμένης και ποιοτικά ισότιμης με την ανδρική γυναικείας εκπαίδευσης δεν θα έχει την ίδια τύχη· δρόμος λοιπόν όχι χωρίς παλινδρομήσεις, διαφοροποιήσεις, αντιστάσεις -όχι πάντα σαφείς- που

———————

1. Κ. Κεχαγιά, "Η γυνή εν τω δράματι του βίου", Παιδαγωγικαί μελέται, σ. 92.

2. Κ. Κεχαγιά, "Έκθεσις των κατά το A' του Ζαππείου σχολικόν έτος (1875-76)", στο ίδιο· εδώ, σ. 271-272.

3. Βλ. σχετικά Σ. Λεοντιάς, "Περί κλήσεως της γυναικός", Ευρυδίκη, ό.π. (και εδώ, σ. 215). Σύμφωνα με μαρτυρία που διαθέτουμε, η Σ. Λεοντιάς επιμένοντας στην άποψη αυτή αντικρούει συντηρητικότερες θέσεις που εκφράζονται από λογίους της Σμύρνης γύρω από το περιεχόμενο της γυναικείας εκπαίδευσης· βλ. σχετικά, A. Ισηγόνης, "Το Ελληνικόν Παιδαγωγείον Σμύρνης: β) Η κορασιακή εκπαίδευσις". Μικρασιατικά Χρονικά, τ. ΙΒ', 1965, σ. 99-103.

4. Το ομώνυμο ποίημα του Παλαμά δημοσιεύεται στο περ. Εστία το 1880 (εδώ, σ. 295-296), την ίδια χρονιά που κυκλοφορεί το "Εγκόλπιον παιδαγωγικόν" της Κ. Κεχαγιά, ό.π., με τις υποθήκες της προς τις απόφοιτες του "Ζαππείου".

TEXT_PAGE_SHORT45
  TEXT_SEARCH_FORM
  TEXT_SEARCH_IN_BOOK
  TEXT_SEARCH_RESULTS
   TEXT_BOOK_LIST
    11. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

    στοιχείο εκσυγχρονισμού για μια κοινωνία που μοιάζει να θεωρεί απαξία την παραδοσιακή, "προαστική" κουλτούρα- συνδέεται στενά με τη νέα αυτή κοινωνικότητα, σύμφωνα με την οποία οι γυναίκες καλούνται κατά κάποιο τρόπο να υποδυθούν νέους ρόλους, να δηλώσουν μέσα από μια σειρά πρακτικές και δεξιότητες τις νέες αξίες: η ευρωπαϊκή φορεσιά, οι τρόποι καλής συμπεριφοράς, οι ξένες γλώσσες, το πιάνο, οι δυτικοί χοροί και τα πολυτελή εργόχειρα είναι μερικές από αυτές, τις οποίες τα κορίτσια των ευπορότερων στρωμάτων μπορούν να αναπτύξουν φοιτώντας σε ιδιωτικά παρθεναγωγεία και, κυρίως, σε σχολεία αλλοδαπών, όπου η επαφή με τη δυτική παιδεία είναι πιο άμεση1. Εξάλλου, η έμφαση στα "διακοσμητικά" μαθήματα χαρακτηρίζει σε γενικές γραμμές τη λεγόμενη ανώτερη γυναικεία εκπαίδευση όλο τον 19ο αιώνα, και αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία που τη διαφοροποιούν από την ανδρική2. Είναι χαρακτηριστικό ότι και στο Αρσάκειο, το οποίο, όπως αναφέρθηκε, λειτουργεί και ως διδασκαλείο, δηλαδή και με επαγγελματική κατεύθυνση, κυριαρχεί από τη μια πλευρά η κλασική μόρφωση, σύμφωνα με το πρότυπο της ανδρικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και από τη άλλη η εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας μαζί με μαθήματα όπως η ιχνογραφία, η σκιαγραφία, η καλλιγραφία, η φωνητική μουσική και τα χειροτεχνήματα· στα τελευταία αυτά εξασκούνται οι μαθήτριες τις εργάσιμες ώρες που δεν καλύπτονται από το ωρολόγιο πρόγραμμα. Εξάλλου, μαθήματα χορού και πιάνου παραδίνονταν σε μαθήτριες που είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν παραπάνω3.

    Η απόκτηση αυτού του τύπου μόρφωσης και η επαφή με τις αξίες και τους κώδικες συμπεριφοράς των κυρίαρχων τάξεων δεν αποκλειόταν και για τα κορίτσια λιγότερο εύπορων κοινωνικών στρωμάτων, καθώς τα δίδακτρα

    ———————

    1. Στις λειτουργίες αυτές της ("ανώτερης") γυναικείας εκπαίδευσης αναφέρεται η Ελένη Βαρίκα στην εργασία της "Αόρατη εργασία και επιδεικτική κατανάλωση. Δίχως ρολόι ούτε μισθό -εικόνες και πραγματικότητα των γυναικών των μεσαίων στρωμάτων στην Αθήνα (1833-1870)", Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου Ιστορίας: Νεοελληνική Πόλη - Οθωμανικές κληρονομιές και ελληνικό κράτος, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, Αθήνα 1985, τ. A', σ. 155-166, καθώς και (διεξοδικότερα) στη μελέτη της E. Βαρίκα, Η εξέγερση των κυριών: γένεση μιας φεμινιστικής συνείδησης στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα (υπό έκδοση στη σειρά Μελετών Νεοελληνικής Ιστορίας του Ιδρύματος Έρευνας και Παιδείας της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος)· έχω υπόψη μου το γαλλικό κείμενο της εργασίας αυτής με τίτλο: La révolte des dames: Genèse d'une conscience féministe dans la Grèce du XIXe siècle (1833-1908), Université de Paris VII, 1986 (διδακτορική διατριβή).

    2. Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, ό.π., σ. 193 και 223-224.

    3. Κανονισμός του εν Αθήναις Διδασκαλείου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, Αθήνα 1842 και 1851 (εδώ, σ. 121-129)· πρβλ. και Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, ό.π., σ. 92 κ.ε. Χαρακτηριστικό του πνεύματος που επικρατεί είναι το γεγονός ότι οι ώρες διδασκαλίας των γαλλικών τριπλασιάζονται από το 1842 ως το 1870, ενώ την ίδια εποχή η οικιακή οικονομία διδάσκεται "γαλλιστί" (στο ίδιο, σ. 192-193).