Error(s) found: '2'

+ Unable to change databases. Unknown database 'iaennew'.
+ Unable to perform the query SELECT * FROM keywords_description WHERE (language_id = ''). No database selected.
TEXT_VISIBLE_PAGES 264-283 TEXT_OF 634
TEXT_PREVIOUS_20
TEXT_CURRENT_PAGE
TEXT_NEXT_20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/264.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

του τυπικού και συντακτικού αυτών και της φιλολογίας των· τουτέστι του πνεύματος των συγγραφέων και ποιητών ή προς το διαλέγεσθαι, ου τινος μάλιστα η γυνή ολίγην έχει ανάγκην. Αλλ' εννοητέον ότι η διδασκαλία των ξένων γλωσσών, επειδή είνε ζώσαι και τον σκοπόν τούτον δέον να μη παραμελήσωσιν.

ε') Εκ των επιστημονικών μαθημάτων φυσικής και λοιπών αρκεί να διδαχθώσιν οι γενικοί νόμοι των φυσικών φαινομένων και αλήθειαι εξηρευνημέναι και ωρισμέναι άνευ της επιπόνου ερεύνης και εξηγήσεως όλης της σειράς των αιτίων και αιτιατών. Αν εξηγηθή ο νόμος της βαρύτητος, το φαινόμενον του ηλεκτρισμού και του φωτός και τα παρόμοια· αν εξηγηθή το της βροχής και των ανέμων, τα γενικώτερα της μαθηματικής Γεωγραφίας· ολίγα τινά περί αερίων κατά γενικάς αρχάς, χημικαί τινες ενώσεις και ζυμώσεις, ικανά θα ήνε τα τοιαύτα, ως αλήθειαι εξηρευνημέναι προβαλλόμεναι και βαθέως τον θαυμασμόν κινούσαι της προς το θείον ενατενιζούσης ψυχής, ώστε εν συνειδήσει πως να εκφωνή το ως θαυμαστά τα έργα σου Κύριε! πάντα εν σοφία εποίησας. Από δε της φυσικής ιστορίας αρμοδιώτερον διά τα κοράσια μάθημα κρίνεται η βοτανική διά τον λόγον, ότι παρεμφερέστερα προς τον βίον αυτών και απλουστέρα είνε τα φυτά και τα άνθη, προς α και ιδίαν παρατηρούμεν εις τας γυναίκας κλίσιν και αγάπην. Αλλά και της ζωολογίας τα κυριώτερα και τούτων τα κατοικίδια δεν απάδει του σκοπού να συμπεριλαμβάνωνται.

στ') Των καλλιτεχνικών μαθημάτων η μεν ιχνογραφία και καλλιγραφία είνε χρησιμωτάτη και σκόπιμος ρυθμίζουσα την περί τα σχήματα και τας μορφάς καλαισθησίαν των· ιδία δ' η καλλιγραφία κόσμος πολύτιμος ταις γυναιξίν, την αγαθότητα και καλαισθησίαν της ψυχής εξαγγέλλουσα· η δε μουσική μόνη η φωνητική αρκεί εις τα σχολεία. Επειδή η βουλομένη και φύσιν προς ταύτην έχουσα και τα μέσα δύναται κατ' οίκον να διδαχθή μετ' αποτελέσματος ίσως ευαρέστου την οργανικήν, το κλειδοκύμβαλον δηλονότι. Αλλ' αδύνατον να παραδράμωμεν εν σιγή την παρ' ημίν ήδη εν ταις μεγαλοπόλεσι γενομένην περί το μουσικόν τούτο όργανον πολυδάπανον και δος ειπείν ολεθρίαν κενοσπουδίαν των κορασίων· διότι από τινων δεκαετηρίδων εκολλήθη εις τα ήθη ημών ο όλεθρος ούτος μετά πολλής φιλοτιμίας και αμίλλης να θέλωμεν να προικίσωμεν την κόρην μας ή μάλλον να την συστήσωμεν εις τους μνηστήρας προς τοις άλλοις ότι και κύμβαλον να παίζη έμαθε και Γαλλικά ψελλίζει. Και μετά πέντε ή πλειοτέρων ετών σπουδήν του κυμβάλου πλην τινων σκοπών, χορών και τεμαχίων τινών τί γνωρίζουσιν αι πλείσται των κυμβαλοπαικτριών; Ας ερωτηθώσιν οι επαΐοντες μουσικοδιδάσκαλοι εν τε Κωνσταντινουπόλει και εν Σμύρνη και εν Αθήναις και εν Σύρω αν μετρούνται με τους δακτύλους αι ικαναί οπωσούν ανεκτόν τι να παίζωσιν.

Έπειτα τίς η εντεύθεν εκ της ολίγης λέγω πολυδαπάνου οργανικής μουσικής μόρφωσις καλαισθητική; Και δεν παρετηρήθη ότι η νέα μανθάνει και διδάσκεται κύμβαλον ενόσω διατελεί άγαμος και μετά τον γάμον αφίνει το 

TEXT_PAGE_SHORT264
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/265.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

κύμβαλον να στολίζη της οικίας της την αίθουσαν, πλην ολιγίστων εξαιρέσεων; Όθεν διά πάντα ταύτα περιττόν θεωρούμεν και επιβλαβές δε ως χρόνου γε απώλειαν το μάθημα τούτο εις τα ανώτερα κορασιακά σχολεία.

Έπεται ίσως ενταύθα να είπωμεν δύο λέξεις και περί διδασκαλίας χορού εν τοις σχολείος τούτοις· ότι και το μάθημα τούτο ως απλούστατον είνε πάντη περιττόν εν τοις σχολείοις· διότι κατ' οίκον ευκολώτατον και άνευ διδασκάλου να μάθωσι δύνανται και μανθάνουσιν αυτομάτως να χορεύωσιν· αναγκαιότερον θα ήτο αν υπήρχε μάθημά τι δι' ου να διδαχθώσι να μη χορεύωσι μετά τόσης μανίας τους ξενικούς τούτους χορούς τους λεγομένους ευρωπαϊκούς, μεθ' ων απορχούνται και τα καλά ήθη πολλάκις και τα εθνικά φρονήματα.

Αντί δε χορού ευρωπαϊκού σκοπιμώτατον θα ήτο αν εγυμνάζοντο εντός αυλής αρμόδια γυμνάσια προς ευρωστίαν και ευρυθμίαν του σώματος, ήτις μηδόλως να παραμελήται ή να ολιγωρήται συμφέρει ένεκα της πνευματικής μορφώσεως· διότι του γυναικείου σώματος η υγιής ανάπτυξις και μόρφωσις το ευπρεπές, ορθόν και μετά χάριτος στάσιμον και βάδισμα είνε σπουδαιότατον πράγμα.

ζ') Περί των εργοχείρων αρκεί τούτο μόνον να παρατηρήσωμεν ότι δέον τα ωφέλιμα και αναγκαία να διδάσκωνται, οίον το ράψιμον, παρά τα της πολυτελείας και φαντασίας· πλειότερα είμεθα αναρμόδιοι να είπωμεν. Αλλ' εξάπαντος ολιγωτέρα ώρα εις ταύτα εν τω σχολείω αρκεί ή όση τώρα συνειθίζεται· διότι όλον συνήθως το απόγευμα καταναλίσκεται μάλιστα περί κεντήματα και ολίγον χρήσιμα πράγματα.

η') Τελευταίον περί της θρησκευτικής διδασκαλίας ουδέν άλλο να προσθέσωμεν είνε ανάγκη μεθ' όσα ερρέθησαν ειμή μόνον εν τω αυτώ πνεύματι εκτενεστέρα θα εξακολουθή η ευφρόσυνος αύτη και κυριωτάτη διδασκαλία.

Ενταύθα καταπαύομεν τον λόγον, εις άλλον καιρόν τα περί εξετάσεων και της εν τω σχολείω διαγωγής αφίνοντες.

TEXT_PAGE_SHORT265
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/266.gif&w=600&h=912 11. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

ΕΙΚΟΝΑ 25

TEXT_PAGE_SHORT266
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/267.gif&w=600&h=901 11. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

ΕΙΚΟΝΑ 26

TEXT_PAGE_SHORT267
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/268.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

να δώσωσιν εις την κοινωνίαν... την διά της ιερότητος του γάμου εγγύησιν

1874

Ι. Βαλασόπουλος

Αριθ. πρωτ 4065.

Περί των υπανδρευομένων δημοδιδασκαλισσών

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Προς τους κ.κ. Νομάρχας και Επάρχους του Κράτους

Κοινοποιούμεν υμίν εν αντιγράφω την προς τον Νομάρχην Ακαρνανίας επισημείωσιν ημών επί της αναφοράς πολιτών τινων του Αγρινίου, οίτινες ενόμισαν ότι η δημοδιδάσκαλος αυτών, περιελθούσα εις τον εν συζυγία βίον κατέστη διά τούτο ανεπιτήδειος προς εκπλήρωσιν των καθηκόντων της δημοδιδασκάλου, απ' εναντίας της πεποιθήσεως του Υπουργείου, το οποίον εις τας εγγάμους διδασκάλους ευρίσκει πολύ περισσότερα εχέγγυα προς ηθοποίησιν της κοινωνίας, και διά τούτο και τας προτιμά των μη τοιούτων και θεωρεί ευκταίον να μιμηθώσιν αι πλείσται το παράδειγμα αυτών, προτρεπόμεναι καταλλήλως υπό των εχόντων καθήκον να μεριμνώσιν υπέρ της προόδου και ευκοσμίας των διδακτηρίων των θηλέων, και τούτο έχει σκοπόν η παρούσα ημών εγκύκλιος, ην συνιστώμεν σπουδαίως εις την μετά προσοχής εκμελέτησιν υμών, αξιούντες όπως μη παύσητε προτρέποντες τας εν τη καθ' υμάς διοικητική περιφερεία δημοδιδασκάλους ου μόνον να καταστήσωσιν εαυτάς διά του γάμου ανωτέρας 

———————

Εγκύκλιος του υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Ι. Βαλασόπουλου· βλ. Γ. Βενθύλος, Θεσμολόγιον της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, σ. 203-204. Η έκδοση της εγκυκλίου έχει αποδοθεί σε πιέσεις που δέχτηκε το Υπουργείο Παιδείας από κατοίκους της επαρχίας, οι οποίοι θεωρούσαν την παντρεμένη δασκάλα "ανεπιτήδειον" για την εκπλήρωση των καθηκόντων της (βλ. σχετικά Σ. Ζιώγου Καραστεργίου, Η μέση εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα (1830-1893), Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Αθήνα 1986, σ. 173.

TEXT_PAGE_SHORT268
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/269.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

πάσης επικρίσεως, ήτις δυστυχώς τας παρακολουθεί, αλλά και την θέσιν αυτών ν' ασφαλίσωσι προστατευόμεναι υπό του Υπουργείου.

Εν Αθήναις την 2 Ιουλίου 1874.

Ο Υπουργός

Ι. ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Προς τον Νομάρχην Ακαρνανίας κλπ. ίνα γνωστοποιήση αρμοδίως τοις αναφερομένοις, ότι την θέσιν συζύγου και μητρός τεκνοτροφούσης θεωρεί το καθ' υμάς Υπουργείον ως έν των κυριωτέρων προσόντων δημοδιδασκαλίσσης, ήτις προώρισται ου μόνον να διδάξη γράμματα, αλλά πολύ μάλλον να ηθοποιήση διά του εαυτής παραδείγματος τα παρ' αυτής διδασκόμενα κοράσια, παρέχουσα εαυτήν εν μέσω βιωτικών δυσχερειών τύπον αγαθής μητρός και εντίμου οικοκυρίας. Ου μόνον άρα πολύ απέχομεν του να θεωρήσωμεν τον εν συζυγία βίον και την τεκνοτροφίαν ως έλλειψιν διά πάσαν δημοδιδάσκαλον, αλλά προτιμώμεν εκ του εναντίου τας τοιαύτας ανηλίκων και πρωτοπείρων νεανίδων, και προτρέπομεν μάλιστα αυτάς να δώσωσιν εις την κοινωνίαν, εν μέσω της οποίας αναστρέφονται, την διά της ιερότητος του γάμου εγγύησιν, ότι και εννοούσιν ως δει και εκπληρούσιν εντίμως τον σκοπόν διδασκάλου και οικοδεσποίνης, προσκτώμεναι επί πάσι διά τούτου και δικαιώματα εις την εκ μέρους του Υπουργείου υποστήριξιν.

TEXT_PAGE_SHORT269
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/270.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

δια του ελληνισμού και της ορθοδοξίας... η της γυναικός σύμπραξις ως διδασκάλου, μητρός και πολίτιδος

1876

Κ. Κεχαγιά

ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ Α' ΤΟΥ ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΕΤΟΣ

1875-76

Απαγγελθέν κατά την έναρξιν των εξετάσεων 20 Ιουνίου

Σεβαστή ομήγυρις!

Τίς άνευ συγκινήσεως δύναται ν' ατενίση προς τας όψεις των νεανίδων τούτων, εφ' ων ο αληθής του ημετέρου έθνους χαρακτήρ, η φιλομάθεια, ζωηρώς απεικονίζεται και παρά των οποίων η κοινωνία προσδοκά αισιώτερον μέλλον; Τίς δύναται εν τω μέσω τοιούτου ομίλου να μείνη απαθής, εν ω γονείς φιλόστοργοι, άνδρες σεβάσμιοι και φιλόμουσοι της τε μητρός Εκκλησίας και της σεβαστής κυβερνήσεως, και ομογενείς φιλοπάτριδες μέλλουσι να παρασταθώσι κριταί, επιεικείς μεν ως προς το έργον του πρώτου τούτου σχολικού έτους, αυστηροί δε και αδέκαστοι ως προς τας παιδαγωγικάς ημών αρχάς και την μέθοδον της διδασκαλίας; Όθεν και η εμή συγκίνησις και διά το θέαμα και διά την ευθύνην δεν δύναται να ήναι μικροτέρα, όταν προς το ύψος του παιδαγωγικού έργου ρίψω βλέμμα και τας προς τούτο αναλογισθώ τας υποχρεώσεις και δυσχερείας, επειδή όσω μάλλον προς τούτο εγκύπτω, τοσούτω περισσοτέρας καθ' εκάστην ανακαλύπτω ελλείψεις, ας ένεκα των κοινωνικών ημών περιστάσεων, αδυνατούμεν πολλάκις να θεραπεύσωμεν. Γεννώμεθα εις τους κόλπους των γονέων ημών, αι στοργικαί αυτών αγκάλαι παρέχουσιν ημίν την πρώτην υλικήν

———————

Καλλιόπη Α. Κεχαγιά, Παιδαγωγικαί μελέται, ήτοι λόγοι εκφωνηθέντες εν τω Ζαππείω κατά την διανομήν των βραβείων, Κωνσταντινούπολη, τυπογραφείο Βουτυρά και σίας, 1880· αποσπάσματα, σ. 19-24, 29-38. Στην ομιλία της αυτή η Κ. Κεχαγιά αναλύει τους στόχους και το πρόγραμμα του Ζαππείου Παρθεναγωγείου.

TEXT_PAGE_SHORT270
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/271.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

και ηθικήν τροφήν, ο δε οίκος ενοποιών εν τω παιδικώ νω απάσας τας σχέσεις συμπληροί τον βίον· αλλ' αναπτυσσομένου του νοός γεννώνται ανάγκαι νέαι, ων την θεραπείαν αδυνατεί να πληρώση ο πατρικός οίκος. Τίς δε εν τη πληθύι των φαινομένων του κοινωνικού βίου μέλλει να ποδηγετήση τον άπειρον, αλλ' ελεύθερον άνθρωπον προς την κατάληψιν της ενότητος του καθολικού βίου; Τίς υπολογίζων τας περιστάσεις και την ποικιλίαν των φάσεων, καθ' ας έκαστος αντιλαμβάνεται του βίου, προτίθεται κατ' ολίγον να συμπαρασκευάση την ασφαλή αυτού πηξίδα προς την μέλλουσαν αυτού δράσιν ; Τίς μέλλει αγνίζων τον νουν να εξυψώση αυτόν, ώστε να αποκαλύπτηται αυτώ, εν ώρα ανάγκης η αλήθεια; Τίς διαθερμαίνων την καρδίαν διά της του καλού αγάπης μέλλει να παρασκευάση αυτήν προς τας θείας εκείνας ηδονάς της αληθούς θρησκείας και φιλανθρωπίας, ων άνευ κατάξηρος αποβαίνει ο βίος; Τίς τέλος προς αυτό το μέγα σώμα της ανθρωπίνης ατενίζων κοινωνίας θέλει καταβάλει ασφαλή θεμέλια σκοπίμου δράσεως; Οσάκις η κοινωνία ησθάνθη ζωηρώς την ανάγκην της βελτιώσεως της ιδίας εαυτής τύχης, εύρε και τα μέσα προς θεραπείαν αυτής· όταν δε οι άνθρωποι αισθάνωνται ανάγκην τελειοτέρας αγωγής, η κοινωνία παρασκευάζει καταλλήλως και τα κέντρα εν οις πληρούται η ανάγκη αυτή· οργανίζονται εκπαιδευτικά καταστήματα, εν οις ο άνθρωπος δύναται να διαπαιδαγωγηθή προς τους καιρούς κατά σκοπόν. Και ούτως εγεννήθησαν μεγάλα παιδαγωγικά προβλήματα, προς την λύσιν των οποίων πολλά παρέχει ημίν η εσπερία Ευρώπη στοιχεία. Αλλά κυρίως ως βάσιν ασφαλή της ημετέρας παιδεύσεως πρέπει να έχωμεν τα στοιχεία, όσα ο εθνικός ημών βίος παρέχει, καθ' α η μεν επιλογή τούτων, ούσα έργον προγενεστέρων μελετών και σκέψεων, παρεσκεύασε το υψηλόν διάγραμμα του ανθρωπίνου βίου διά της ελληνικής φιλοσοφίας, διά δε της εκλεκτικής μεθόδου διέγραψε βραδύτερον το επιφανές εκείνο πρόγραμμα της όλης αγωγής, προς ο κατ' ανάγκην ατενίζει ο αληθής παιδαγωγός. Δεν είναι λοιπόν τολμηρόν ουδέ αποτέλεσμα εθνικής μικροφιλοτιμίας να πιστεύσωμεν, ότι η τοσούτον ποθουμένη και επιζητουμένη παιδαγωγική ενότης και πάλιν δύναται να επιτευχθή συνδρομή του ελληνισμού και της ορθοδοξίας, επειδή δι' αυτών ωρίσθη καθαρώς και ακριβώς ο χαρακτήρ τελειοτέρας αγωγής, καθ' ην ο μεν νους, η θειοτάτη αύτη του ανθρώπου δύναμις, αναβαίνων ως κλίμακα τας ανθρωπίνους γνώσεις ηδυνήθη να φθάση εις το σημείον της διαγνώσεως της αληθούς επιστήμης, δι' ης η τε αρχή και το τέλος του βίου ορίζεται· η δε καρδία, ης αι ποικίλαι δονήσεις αποτελούσι την του βίου αρμονίαν, ανερχομένη απάσας τας του καλού αρχάς και κατ' ολίγον αποσπωμένη των υλικών αντιλήψεων, αφίκετο εις την κατάληψιν της θείας αγάπης, καθ' ην η παρουσία του καλού, καθ' οιανδήποτε αυτού φάσιν, δύναται μόνον να διατηρή την αληθή ζωήν. Την ακριβή δε της ψυχής διαδήλωσιν εις τον έξω κόσμον τίς άλλος τοσούτον καθαρώς και αγνώς παρέστησεν ή η ελληνική τέχνη; Τίς άλλος ενέκυψε τοσούτον βαθέως εις τα ηθικά φαινόμενα, καθ' α άπασαι του

TEXT_PAGE_SHORT271
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/272.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

ανθρώπου αι σχέσεις προς εαυτόν και προς τον πλησίον καθαρώς ωρίσθησαν, διεγράφησαν και εχαρακτηρίσθησαν; Η εικών της αφωσιωμένης συζύγου δεν ωρίσθη διά της Αλκήστιδος; Η της σεμνής, ανδρείας και φιλοστόργου θυγατρός δεν διεγράφη διά της Αντιγόνης; Το δράμα του Προμηθέως δεν παρέχει εικόνα ανδρός καρτερούντος υπέρ του δικαίου και της αληθείας; Ο Οιδίπους εν Κολωνώ δεν ορίζει ακριβώς την σχέσιν μεταξύ πατρός και τέκνων εν όλη τη αυστηρά μεγαλοπρεπεία αυτής; Ο Ιππόλυτος αυτός, ως προς το ανδρικόν φύλον, δεν είναι εικών θεία της αγνότητος του πλατωνικού βίου; Μεταξύ δε τινων λαών εχαρακτηρίσθη η υψίστη του διδασκάλου σχέσις, οία παρίσταται διά των πατέρων της Εκκλησίας, οίτινες αγνόν τηρήσαντες το αληθές του Χριστού πνεύμα, ου μόνον του αρχαίου δεν επελάθοντο κόσμου, αλλά και των ιδεών της αρχαιότητος εν πολλοίς οπαδοί γενόμενοι, διέσωσαν τα στοιχεία εκείνα, άτινα αι προλήψεις ήθελον καταπνίξει. Ναι, φιλόμουσος ομήγυρις, η ανατολική Εκκλησία, ήτις κατά την λαμπράν της οργανώσεως αυτής περίοδον ετίμησε Σόλωνας, Σωκράτας, Πλάτωνας και Αριστοτέλεις και συγκατέταξε τα ονόματα αυτών μεταξύ των πρωταγωνιστών της αληθείας, ου μόνον δεν διέσπασε τον σύνδεσμον μεταξύ του αρχαιοτέρου και νεωτέρου βίου του ελληνισμού, αλλά και διέσωσεν ημίν φιλοστόργως τους πολυτίμους προγονικούς θησαυρούς, ων η στέρησις ήθελεν αφήσει μέγα και δυσπλήρωτον χάσμα εις τον καθόλου της ανθρωπότητος βίον. Ναι! έχομεν δύο κραταιάς και θείας δυνάμεις, δι' ων ασφαλείς δυνάμεθα να θέσωμεν βάσεις του εθνικού παιδαγωγικού βίου, τον ελληνισμόν και την ορθοδοξίαν.

Αλλ' είναι ήδη ανάγκη να ζητήσω συγγνώμην, διότι παρέτεινά πως το προοίμιον του λόγου μου, εν ω εσκόπουν απλώς να υποδείξω τα στοιχεία εκείνα, δι' ων καταληπτοτέραν ήλπιζον να καταστήσω την έκθεσιν του προγράμματος του παρθεναγωγείου τούτου· πεποιθυία όμως εις την υμετέραν επιεική ακρόασιν αφήκα μάλλον ελευθέραν την εκτύλιξιν των ιδεών και αισθημάτων μου.

Ότε πρώτον το γενικόν ετέθη πρόγραμμα της γυναικείας παιδεύσεως εν τη ελευθέρα πατρίδι, αι κοινωνικαί ανάγκαι ήσαν κατεπείγουσαι, η δε διάδοσις των γραμμάτων απήτει την όσον οίον τε ταχείαν αυτής ακτινοβολίαν· όθεν αναλόγως ωργανίσθησαν και τα εν Ελλάδι παρθεναγωγεία, ως τούτο φαίνεται εισέτι εκ του πολλαχού επικρατούντος προγράμματος, εν ω παρατηρείται τάσις τις προς φιλολογικήν μάλλον ή εγκύκλιον παίδευσιν την τόσον αρμόζουσαν τη γυναικί. Αλλά τίς δύναται να αρνηθή ότι η περίοδος αύτη έφερε, κατά τας προσδοκίας του έθνους, τους αρίστους αυτής καρπούς; Δεν κατεπλημμύρησαν τας επαρχίας παρθένοι τρυφεραί, ως ιεραπόστολοι της μητρικής γλώσσης; Δεν ηγωνίσθησαν γυναίκες ασθενείς και απροστάτευτοι περί τον Παρνασσόν, τον Ταΰγετον, την Οίτην, την Πίνδον, τον Όλυμπον και αλλαχού υπέρ της εθνικής ταύτης ζωής; Αλλ' η ανάγκη εκείνη της ταχείας διαδόσεως των γραμμάτων παρήλθεν, αι περιστάσεις ημών ήλλαξαν φάσιν, η προς την Δύσιν συγκοινωνία

TEXT_PAGE_SHORT272
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/273.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

ηύξησε, και δι' αυτής επολλαπλασιάσθησαν αι ανάγκαι, αι δε πρόοδοι των συνοικούντων ημίν εθνών εξήγειραν την εθνικήν ημών φιλοτιμίαν και παρώρμησαν ημάς εις ενεργητικώτερον βίον· διότι νυν πρόκειται η εξασφάλισις του μέλλοντος του Ελληνισμού εν τω μέσω των δυσχερών πολιτικών περιστάσεων. Την σπουδαίαν δε ταύτην ανάγκην πολλοί των ημετέρων συνορώντες σπεύδουσιν έκαστος κατά τρόπον ίδιον προς θεραπείαν αυτής. Αν λοιπόν είπωμεν ότι και κατά την περίστασιν ταύτην απαιτείται απαραιτήτως και η της γυναικός σύμπραξις ως διδασκάλου, μητρός και πολίτιδος, δεν θέλομεν φανεί πολύ τολμηραί. Το δε Συμβούλιον του Ζαππείου έχον ταύτα πάντα υπ' όψιν, εμβριθώς δε και μετ' επιστασίας τα παιδαγωγικά μελετήσαν ζητήματα και όσα εν τη ελευθέρα Ελλάδι περί της εθνικής παιδεύσεως εδημοσιεύθησαν, νομίζει, ότι, το εφ' εαυτό τουλάχιστον, διέγραψε πρόγραμμα μάλλον σύμφωνον προς τους παρόντας καιρούς, όπερ εύχομαι εις χείρας ικανωτέρας και παιδαγωγικωτέρας των εμών να εύρη και επιτυχεστέραν την ανάπτυξιν και τελειοποίησιν.

Το σπουδαιότατον όμως και το χαρακτηρίζον την εθνικήν παίδευσιν ενταύθα είναι η μέθοδος της διδασκαλίας και της σπουδής της αρχαίας ημών γλώσσης· επειδή τα όρια της ομιλουμένης και της αρχαίας δεν είναι εισέτι διαγεγραμμένα, ένεκα αυτής της διαπλαστικής δυνάμεως της νέας γλώσσης, τεινούσης αεί προς την αρχαίαν και ως προς τας ιδέας και ως προς την παράστασιν, διά τούτο πλην των συνήθων γυμνασμάτων, της εξηγήσεως και θεματογραφίας των συντακτικών και γραμματικών ασκήσεων, εδόθη μεγίστη σπουδαιότης και εις την ελευθέραν των συγγραφέων ανάγνωσιν, καθ' ην αιρομένων των διαλεκτικών δυσκολιών ανεπαίσθητος καθίσταται η διαφορά η μεταξύ των δύο γλωσσών· εφ' ω εις εκάστην τάξιν είναι ωρισμένοι εκ παραλλήλου και οι προς ερμηνείαν και οι προς ανάγνωσιν συγγραφείς. Υποβοηθούντων δε των παιδαγωγικωτέρων και καλλιτεχνικωτέρων τεμαχίων της αρχαίας λυρικής επικής και δραματικής ποιήσεως, η διελθούσα μαθήτρια τας τρεις γυμνασιακάς τάξεις είναι ικανώς παρεσκευασμένη προς αντίληψιν και της καθόλου ποιήσεως, όταν ταύτην ειδικώτερον διδαχθή. Ο δε σκοπός της εκλογής των τεμαχίων καθ' όλας τας τάξεις τηρουμένης της παιδαγωγικής ενότητος συντελεί ουσιωδώς εις την ανάπτυξιν και του αισθήματος και της καλαισθησίας. Διά δε των δις της εβδομάδος γραφικών γυμνασμάτων υποτυπούται και ίδιός τις χαρακτήρ του γράφειν, καθ' ον πλην του ατομικού τρόπου σχηματίζεται το κυρίως λεγόμενον ύφος (style), ήτοι ο τρόπος του γράφειν· αλλά προς τούτο δυστυχώς ελλείπουσι τα κατάλληλα γραφικά υποδείγματα, όπως και οι διδάσκοντες υποβοηθώνται κατά την διόρθωσιν, όπερ κυρίως αποτελεί το δυσχερέστατον μέρος της γλώσσης.

Κατά δε την διδασκαλίαν της ιστορίας, προϋποτιθεμένης της γνώσεως της γενικής ιστορίας βιογραφικώς διδασκομένης, καταβάλλεται κυρίως προσοχή

18

TEXT_PAGE_SHORT273
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/274.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

εις τους λόγους και τα αίτια των ιστορικών συμβάντων, συγκρατείται και συνεχίζεται η ιστορική ενότης, ορίζονται και καταφαίνονται αι περίοδοι, και διαγράφεται τέλος η πορεία του ανθρωπίνου βίου κατά τον αιώνιον της προόδου νόμον, προς ον εστραμμένον έχων ο διδάσκων τον νουν συγκρατεί εν τη πολλαπλότητι των ιστορικών φαινομένων την ενότητα.

Διά των φυσικομαθηματικών επιστημών, δι' ων νέος κόσμος ιδεών ανοίγεται, εισέρχεται ο νους εις τον μεγαλοπρεπή της δημιουργίας ναόν, διά της επιστήμης αναζητεί τους λόγους των περί αυτόν φαινομένων, συνδέει τα μερικά φαινόμενα προς γενικωτέρους νόμους, κατανοεί την σκοπιμότητα της δημιουργικής πλάσεως, ης αναπόσπαστον αποτελεί μέρος και ο άνθρωπος, και την σχέσιν αυτού προς τα λοιπά της δημιουργίας όντα διαγινώσκει, τον προορισμόν αυτού κατανοεί και προς τούτον σκοπίμως σπεύδει. Αι φυσικομαθηματικαί λοιπόν επιστήμαι εισί τα πράγματα, εφ' ων ψηλαφητώς ο νους καθορά και τους μηχανικούς νόμους τους διακυβερνώντας τον μεγαλοπρεπή διάκοσμον.

Αλλά το σπουδαιότατον όργανον της γυναικείας παιδεύσεως, δι' ου η γυνή επιτελεί επί της γης τον εαυτής κλήρον, είναι η καρδία, ήτοι το αίσθημα ως προς την καθόλου αυτού αντίληψιν. Διότι η δύναμις η συνάπτουσα ως ολκή τα ηθικά όντα προς άλληλα είναι η αγάπη, όταν ο σκοπός αυτής ήναι και μερικώτερον και γενικώτερον η φιλανθρωπία.

Η γυναικεία καρδία ωρίσθη υπό του Δημιουργού διά την φύσιν και την εντολήν αυτής το ιερόν, εν ω κυρίως πρόκειται να διαπαιδαγωγηθή ο άνθρωπος, ως προς το αίσθημα την θειοτάτην ταύτην δυνάμιν, δι' ης ο βίος αποκτά την σκοπιμότητα αυτού· επειδή όταν η γυνή δυνηθή να κατανοήση την ιερωσύνην αυτής εν τε τω οίκω και τη κοινωνία και αι μικρολόγοι και παιδαριώδεις μορφαί του μυθιστορικού και ρεμβαστικού βίου της Δύσεως υποχωρήσωσιν εις το γενναίον και ευσεβές αίσθημα του καθήκοντος, τότε μόνον και ο ανήρ θέλει αποκτήσει την χαρίεσσαν σύντροφον αυτού, την ευσεβή, αφοσιωμένην και φιλόστοργον μητέρα των τέκνων του, την γενναίαν και θερμήν πολίτιδα της πατρίδος και την αγαθήν και γλυκείαν προστάτιδα της πασχούσης ανθρωπότητος, Διά τούτο λοιπόν και το ουσιωδέστατον μέρος της γυναικείας αγωγής είναι, και πρέπει να ήναι, η ορθή της καρδίας διαπαιδαγώγησις· αύτη δε δύναται να επιτευχθή διά της καλώς εννοουμένης θρησκευτικής αγωγής, διά των καλλιτεχνικών μέσων της αντιλήψεως και παραστάσεως των του καλού μορφών και διά της πρακτικής ηθικής δι' ης μόνης αποκτώσι το κύρος αι πράξεις του ανθρώπου. Προς τον σκοπόν λοιπόν τούτον εν τη συντάξει του προγράμματος εδόθη μεγίστη προσοχή ως προς την διδασκαλίαν του θρησκευτικού μαθήματος· όθεν από του νηπιακού μέχρι της τετάρτης τάξεως του σχολείου διδάσκεται το μάθημα τούτο κατά την αυτήν μέθοδον, καθ' ην και η ιστορία, διό γίνεται, εκλογή και εκ της Εβραϊκής και εκ της Χριστιανικής και εκκλησιαστικής ιστορίας των βίων

TEXT_PAGE_SHORT274
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/275.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

εκείνων, ων το παράδειγμα δύναται να χρησιμεύση ως υπογραμμός κατά τον έπειτα βίον. Όσον δε διά την κατήχησιν, ην ηναγκάσθημεν να περιλάβωμεν διά το πρώτον έτος εις το πρόγραμμα, νομίζομεν απαραίτητον ου μόνον να παρασιωπώνται τα δογματικά αυτής μέρη αλλά και να διαγραφή εκ του προγράμματος του σχολείου, αφού πρόκειται ευρύτερον να διδαχθή εις τας γυμνασιακάς τάξεις, ένθα ο νους είναι καταλλήλως ανεπτυγμένος και παρεσκευασμένος προς ανωτέραν αντίληψιν· διδάσκεται δε η εκκλησιαστική ιστορία, η χριστιανική ηθική, και ερμηνεύονται κατ' εκλογήν σκοπίμως πολλαί επιστολαί των αποστόλων, συμπληρούται δε το έργον διά της καταλλήλου ερμηνείας του Ευαγγελίου και των Ψαλμών. Είναι λυπηρόν να παρατηρήσωμεν, ότι ελλείπουσι παρ' ημίν παιδαγωγικά αναγνώσματα δι' ων σκοπιμώτερον ηδύνατο να καλλιεργηθή το θρησκευτικόν αίσθημα. Αλλά και η θρησκευτική διδασκαλία και τα αναγνώσματα ήθελον αποβή μάταια, αν διά της καθ' εκάστην στιγμήν αφανούς ενεργείας του παιδαγωγού επί των ψυχών των παιδαγωγουμένων δεν εξηγείρετο ανά πάσαν πράξιν αυτών η δύναμις της διακρίσεως του πρακτέου και η γνώσις του καλού. Ενταύθα κείται η μεγάλη και θεία του παιδαγωγού αποστολή!

Η μουσική, η τε οργανική και η φωνητική, το αναγκαίον τούτο της αγωγής αγλάισμα, οία διδάσκεται παρ' ημίν, πολύ εν γένει απέχει του παιδαγωγικού αυτής σκοπού· όθεν αποβαίνει μέσον προσφορώτατον εις διέγερσιν ανοικείων εις κόρην και νοσωδών αισθημάτων, παρορμώσα εις ματαιόσχολόν τινα ρεμβασμόν, εν ω ματαίως αναλίσκονται οι θησαυροί της γυναικείας καρδίας. Εκ δε της παντελούς ελλείψεως εθνικής παιδαγωγικής μουσικής σχεδόν απανταχού αποτυγχάνει του υψηλού αυτής προορισμού. Ημείς προσεπαθήσαμε διά της εκλογής καταλλήλων μουσικών θεμάτων να συντελέσωμεν, το εφ' ημίν, εις τον παιδαγωγικόν αυτής σκοπόν. Μεγάλως δε ήθελον ευεργετήσει οι δυνάμενοι, αν έσπευδον να καταρτίσωσιν εθνικήν παιδαγωγικήν μουσικήν εκ των σωζομένων μουσικών μνημείων του έθνους και υποτυπώσωσιν ίδιον χαρακτήρα εις αυτήν, επιφέροντα την αληθή της καρδίας διαπλαστικήν δύναμιν, οίαν είχον ορίσει και εννοήσει οι πρόγονοι ημών. Ως προς την καλλιγραφίαν, ης ο σκοπός είναι η μόρφωσις του χαρακτήρος της γραφής, και καθ' ην επεκράτησεν εσφαλμένως ίσως ο ευρωπαϊκός τρόπος, καλόν ήτο να εισαχθή ο μάλλον σύμφωνος προς αυτό το σχήμα των γραμμάτων της γλώσσης ημών χαρακτήρ, καθ' ον έγραφον οι προγενέστεροι, ήτοι αντί των γωνιωδών γραμμών να επικρατήση το στρογγύλον είδος, καθ' ο τα γράμματα δεν σκιάζονται κατά τους νόμους των στερεών σωμάτων, αλλά παρίστανται ως γραμμαί. Ουσιωδέστατον δε γύμνασμα προς την καλλιγραφίαν εθεωρήθη, μετά την επί των γραμμών άσκησιν, η διά της ταχυγραφίας μόρφωσις του χαρακτήρος επί το στρογγυλώτερον,

Η δε ιχνογραφία και η ζωγραφική, δι' ων οριστικώτερον καλλιεργείται το καλλιτεχνικόν αίσθημα, προσελήφθη ως μέσον προσφορώτατον προς 

TEXT_PAGE_SHORT275
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/276.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

διαπαιδαγώγησιν της του καλού αισθήσεως. Ευχής δε έργον ήτο αν δι' εικόνων καλλιτεχνικών σκοπίμως ηθροισμένων και εξ όλων των μορφών της τέχνης ειλημμένων, και αισθητώς διεπαιδαγωγείτο η καλαισθησία των παίδων, διότι αναμφισβήτητος είναι η μυστηριώδης και βαθεία επιρροή, ην εξασκεί επί της ψυχής έργον ευσεβούς καλλιτέχνου. Τίς εξ ημών δεν ησθάνθη εναρμόνιον και γλυκύ τι αίσθημα ατενίζων προς το Θησείον ή τον χαριέστατον ναόν της απτέρου Νίκης; καίπερ αγνοών τους νόμους της αρχιτεκτονικής αρμονίας; Τίς δεν κατελήφθη υπό υψηλού θρησκευτικού αισθήματος εντός του ναού της αγίας Σοφίας; Δια τούτο αναγκαίον είναι να κοσμηθώσιν αίθουσαί τε και παραδόσεις, ου μόνον διά των εικόνων της φυσικής ιστορίας, αλλά και δι' εικόνων καλλιτεχνικών.

Πλην της εντολής ταύτης η ιχνογραφία και η ζωγραφική υποβοηθούσι και τον ειδικώτερον της γυναικός καλλιτεχνικόν βιον, ήτοι τα εργόχειρα. Ταύτα δυστυχώς εν πολλοίς, αποβαλόντα την αληθή καλλιτεχνικήν αυτών ουσίαν, έπαθον ό,τι η ζωγραφική μετά την της φωτογραφίας ανακάλυψιν, απέβησαν δηλαδή μηχανικά ως τα επί του Κανόβου εν ω δυνατόν ήτο, παρ' ημίν μάλιστα, βοηθεία της των προγόνων αμιμήτου κοσμηματογραφίας τα κάλλιστα να εφαρμοσθώσι σχήματα και όντως ελληνοπρεπή. Διά δε του ανατολικού τριχάπτου πολλά των ποικιλτικών έργων δύνανται να συνδυασθώσιν, όπερ παλλάς αφορμάς προς την καλήν ταύτην τέχνην ήθελε διεγείρει. Μείζων δε προσοχή εδόθη εις το οικονομικόν μέρος των εργοχείρων, καθ' ο διδάσκονται άπαντα τα είδη, ως χρείαν έχει η καλή οικονόμος, και προς διακόσμησιν του οίκου αυτής και προς αποφυγήν ματαίας δαπάνης. Δεν περιωρίσθημεν όμως εις τούτο μόνον, διότι ικανήν παρέχομεν αφορμήν προς εξάσκησιν της ατομικής φιλοκαλίας επί των διαφόρων ποικιλτικών έργων, αν και είναι ομολογούμενον, ότι ο εσωτερικός βίος κατ' ανάγκην διαπλάττει και το εξωτερικόν σώμα, του οποίου η υγιεία είναι εκ των πρωτίστων του παιδαγωγού καθηκόντων, διά τας επικρατούσας παρ' ημίν έξεις και την έλλειψιν καταλλήλου ασκήσεως, πολλάκις το σώμα αυτό δεν είναι αληθής της ψυχής εικών. Ημείς δε ασπαζόμενοι ως μέσον προσφορώτατον σωματικής διαπλάσεως την γυμναστικήν, δεν λησμονούμεν, ότι το κυρίως διαπλάττον το σώμα είναι ο εσωτερικός βίος· όθεν παραλείποντες όλως το αθλητικόν μέρος της γυμναστικής, όπερ εις ειδικάς μόνον αρμόζει περιστάσεις, παραβλάπτει δε την χάριν του γυναικείου σώματος, ησπάσθημεν την κυρίως παιδαγωγικήν γυμναστικήν, ήτις λαβούσα εκ της υγιεινής ό,τι ειδικώς εκάστη των μαθητριών αρμόζει, ώρισεν ως σκοπόν αυτής την κυρίως καλλιτεχνικήν του σώματος διάπλασιν, ως προς την στάσιν, το βάδισμα, τα σχήματα και τας διαφόρους μιμητικάς κινήσεις, δι' ων κυρίως διαδηλούνται μετά χάριτος αι ψυχικαί διαθέσεις. Αλλ' επειδή έργον του παρόντος δεν είναι ειδική τις περί γυμναστικής πραγματεία, αρκούμαι εις ταύτα μόνον, ευχομένη όπως οι περί την γυμναστικήν διδάσκαλοι χαρακτηρίσωσιν οριστικώτερον και παρ' ημίν την παιδαγωγικήν γυμναστικήν.

TEXT_PAGE_SHORT276
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/277.gif&w=600&h=908 11. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

ΕΙΚΟΝΑ 27

TEXT_PAGE_SHORT277
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/278.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

το σκαφίδιον υμών είναι έτοιμον, ο εξοπλισμός επαρκής, τα πάντα προμηνύουσιν αίσιον πλουν!

1879

Κ. Κεχαγιά

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ

Σας βλέπω ήδη ετοίμους και προς το πηδάλιον σπευδούσας. Αναλαμβάνετε καθήκοντα προς έργον δυσχερέστατον μεν, ευγενέστατον δε. Βλέπω επί των όψεών σας επιλάμπουσαν την θείαν χάριν, ην επέσπασε βεβαίως εφ' υμών η ειλικρινής των καρδιών ημών προς τον Θεόν δέησις! Ηνεώχθη ενώπιον των οφθαλμών υμών μέγας και ευρύς ο ορίζων της εν τω χριστιανισμώ ενότητος των ανθρώπων. Παρακολουθώ μετά παλμών αληθούς στοργής το βλέμμα υμών, όπερ ατενίζει προς τας εκτάσεις του μεγάλου τούτου ορίζοντος. Το σκαφίδιον υμών είναι έτοιμον, ο εξοπλισμός επαρκής, τα πάντα προμηνύουσιν αίσιον πλουν! Ηπλώσατε τα ιστία υμών και ο άνεμος σπεύδει να πληρώση αυτά, μαντεύων την ανυπόμονον υμών σπουδήν. Πρέπει άρα ν' αποχαιρετισθώμεν; δεν υπάρχει τι, όπερ αναχαιτίζει υμάς εκ του πλου; αναγνώσατε επί της σημαίας, ήτις κυματίζει επί του ιστού, τα λευκά γράμματα επί της κυανής ταινίας. Τί λέγει; Πατρίς! Δεν αισθάνεσθε ότι κατά την σπουδαίαν ταύτην στιγμήν απεχωρίσατε ασυνειδήτως τας αχωρίστους αδελφάς, την πατρίδα και την θρησκείαν, απ' αλλήλων, ων την τελευταίαν μόνον φαίνεται ότι ενεκολπώθητε προ του απόπλου; Έχετε ανάγκην και της ευλογίας ταύτης, όπως ο βίος υμών η πλήρης και η αποστολή δικαία. Η πατρίς εστιν ο αγρός, εν ω μέλλετε να σπείρητε τα αγαθά της ευσεβείας και της ορθοδοξίας σπέρματα. Εμελετήσατε τας ανάγκας αυτής υπό την έποψιν της εντολής υμών; Δεν είναι δίκαιον να καθιερώσωμεν τας πρώτας ημών σκέψεις προς αυτήν, ήτις κυρίως χαρακτηρίζει τον σκοπόν του ημετέρου βίου;

Η ημετέρα πατρίς, φίλταται, ης ελαχίστη μοίρα ηλευθερώθη, διασώζει έτι ημίν ήθη και έθιμα, άπερ εν ξενοκρατία διαπλασθέντα εν τω φόβω του Θεού

———————

Αποσπάσματα από τη μελέτη της Κ.Α. Κεχαγιά, "Εγκόλπιον παιδαγωγικόν ή συμβουλαί τινές προς τας αποφοιτώσας Ζαππίδας". Αναδημοσιεύεται εδώ από την έκδοση: Καλλιόπη Α. Κεχαγιά, Παιδαγωγικαί μελέται, σ. 200-201, 214-251.

TEXT_PAGE_SHORT278
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/279.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

και τη επιρροή των εθνικών παραδόσεων, τας πολυτιμοτάτας εθνικάς ιδέας περιέσωσεν ημίν, ας προς τας παρούσας προσαρμόζουσαι ανάγκας, δύνασθε να θέσητε αυτάς και ως βάσιν της εθνικής των νεωτέρων ημών αγωγής.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ

Και μέχρι μεν του σημείου τούτου επησχόλησαν βεβαίως τον νουν και την καρδίαν υμών τα προς τας μαθητρίας αναμένοντα καθήκοντα· νυν δε παρίσταται ενώπιον υμών και έτερον σπουδαιότατον καθήκον, προς ο άπασαι αι γνώσεις πρέπει να σπεύδωσι, το καθήκον προς την υπερτάτην γνώσιν, προς την γνώσιν της Τέχνης του βίου. Κατ' αυτήν λοιπόν ίστασθε εν τω μέσω τεσσάρων ομοκέντρων κύκλων, προς ους διηνεκώς πρέπει να κατευθύνωνται αι ακτίνες των ενεργειών υμών. Ούτοι δε εισίν ο οίκος, η κοινωνία εν τη ημετέρα πατρίδι, το έθνος και η ανθρωπότης. Διότι ένεκα των καθηκόντων προς τα κέντρα ταύτα δεν δύναται πλέον το σχολείον να θεωρηθή κέντρον αποκλειστικόν των ενεργειών υμών, ως χώρα ιδίους όλως και περιωρισμένους έχουσα νόμους προς την απόλυτον αυτής ευεξίαν. Επειδή άλλως παραβλάπτονται τα ιερώτερα των καθηκόντων προς την ενότητα του ανθρωπίνου βίου. Υμείς δε είσθε κεκλημέναι όπως συμπληρώσητε το έργον των γονέων, εξ ων αποτελούνται αι αληθείς μονάδες των κοινωνιών. Ομολογώ, ότι και ευκολώτερον είναι και ηδύτερον να στρέψητε το έργον προς μόνους τους πόθους και τας ιδέας υμών, θεωρούσαι εαυτάς κέντρον πάσης ενεργείας· ομολογώ επίσης, ότι είναι ηδύ ν' αφίνητε την προς υμάς αγάπην των μαθητριών ανεξέλεγκτον, ουδόλως αναλογιζόμεναι, ότι την δευτέραν θέσιν μόνον πρέπει να κατέχητε εις τας καρδίας των μαθητριών υμών, εφ' ων το πρώτον δικαίωμα ανήκει αυτοδικαίως τοις γονεύσιν. Όθεν το αυστηρόν και δίκαιον προς τον οίκον καθήκον απαιτεί να λησμονήτε ενίοτε τα υμέτερα δικαιώματα επί των αισθημάτων των περί υμάς, αποβαίνουσαι ούτω πιστοί λειτουργοί του οίκου και διευθύνουσαι φιλοστόργως και λανθανόντως παν αίσθημα και πάσαν δράσιν των μαθητριών υμών προς αυτήν την ιεράν του οίκου εστίαν. Ούτω δε μόνον η εκ του οίκου κατ' αντανάκλασιν προς ημάς προερχομένη αγάπη αποβαίνει οσία, ενεργός και μορφωτική χαρακτήρος. Αλλά και κατά τούτο καλώς έχουσαι, φίλταται, μη λησμονείτε ότι όπισθεν των προς την σχολήν και τον οίκον καθηκόντων ίσταται η πατρίς, η κοινή πάντων μήτηρ, ης τα δικαιώματά εισιν και ισχυρότερα και ιερώτερα, διότι υπ' αυτής ορθώς η καρδία εμπνεομένη θέλει δυνηθή ποτέ να κατανοήση και το καθολικώτερον των καθηκόντων, το προς την ανθρωπότητα.

TEXT_PAGE_SHORT279
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/280.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

Όταν λοιπόν βαθέως συναισθάνησθε το αλληλένδετον των καθηκόντων τούτων, τότε ευρύτερον θέλει αναπτυχθή και δικαιότερον το συναίσθημα των καθηκόντων προς το γένος. Ώστε ούτε πρόγραμμα, ούτε γνώσις, ούτε σχέσις, ούτε αυταί αι αφελείς της καρδίας εφέσεις πρέπει να κήνται έξω των ομοιοκέντρων εκείνων κύκλων, ων η ενότης περικλείει την αληθή γνώσιν της τέχνης του βίου.

Τούτων δε πάντων μετά στοργής μεταδιδομένων ταις νεωτέραις υμών, κατά την ώριμον αυτών ηλικίαν και την θέσιν αυτών εν τη κοινωνία και τα αμοιβαία καθήκοντα και δικαιώματα αυτών θέλουσι καλώς εννοήσει και σεβασθή. Αγαθαί δε μητέρες μορφούμεναι θέλουσι δρα και επί της κοινωνίας ως αγαθοί, πολίτιδες και πισταί της πατρίδος θυγατέρες, έχουσαι ενώπιον αυτών ως αλάνθαστον οδηγόν τον προορισμόν του ανθρώπου.

Τοιαύτα εισί, φίλταται, τα αγαθά αποτελέσματα του βίου, όταν βάσις αυτού δεν ήναι το άτομον αλλ' η ανθρωπότης, ήτοι η φιλανθρωπία. Κατά ταύτην η Σχολή, αναλαμβάνουσα και συμπληρούσα το έργον του οίκου, πρέπει να θεωρήται ως ιερόν, ένθα μυσταγωγούνται τα μεγάλα της πατρίδος, της κοινωνίας και της ανθρωπότητος συμφέροντα διά της αληθούς μονάδος της ιεράς του οίκου εστίας.

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΗΝΑΙ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

Μ' ερωτάτε, φίλταται, αν η ακριβής θέσις των διδακτέων εν τω προγράμματι, η κατάλληλος της διδακτέας ύλης διανομή και η γνώσις του τρόπου της μεταδόσεως τούτων δεν εξασφαλίζωσιν αρκούντως το υμέτερον έργον κατά την ειδικωτέραν εφαρμογήν των της παιδεύσεως αρχών. Η δε ερώτησις αύτη, εν η διακρίνω μετά στοργής την απειρίαν υμών, αλλά και την φιλομάθειαν, ανάγκην έχει προς απάντησιν επιστήμης ολοκλήρου, ήτις την διάπλασιν αυτού του χαρακτήρος του παιδευομένου σκοπούσα, περικλείει εν εαυτή έργον αιώνων, εν ω απετυπώθησαν κατά καιρούς αι αληθείς και υψηλαί του ανθρωπίνου βίου φάσεις· μ' ερωτάτε λοιπόν αν η διδάσκαλος πρέπη να ήναι και παιδαγωγός. Και λησμονείτε, φίλταται κόραι, ότι πάντων μεν δυνατόν να ήσθε κάτοχοι, στερούμεναι όμως παιδαγωγικών γνώσεων αδύνατον είναι να επιτύχητε του σκοπουμένου; όθεν αντί πάσης άλλης νουθεσίας παραπέμπω υμάς εις την μελέτην των μεγάλων παιδαγωγών, ων τας αρχάς και τας περί παιδεύσεως ιδέας ειδικώτερον εδίδαξα υμίν εν τη Σχολή ημών, και των οποίων την εφαρμογήν επειράθημεν κατά τας ασκήσεις των εν τω διδασκαλείω γυμνασμάτων υμών. Ταύτας λοιπόν τας

TEXT_PAGE_SHORT280
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/281.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

γνώσεις και πλείστας τούτων, ων πλήρης εστίν ο 19ος αιών διά την κατ' ολίγον επιγενομένην αναμόρφωσιν του παιδευτικού συστήματος, καλόν είναι και αναγκαίον να καλλιεργήτε επιμελώς και επισταμένως, όπως κανονισθώσιν ακριβέστερον αι σχέσεις και η πολιτεία υμών προς την σχολήν· επειδή αι ατομικαί παρατηρήσεις και η ατομική πείρα δεν δύνανται μόναι να επαρκέσωσι, διότι, μέχρις ου διά των ατομικών υμών παρατηρήσεων στοιχειωθήτε, καταρτίζονται έξεις προς τας οποίας πολλάκις ανεπιτυχώς εις το μέλλον θέλετε προσπολεμεί· διό εις τας θεωρητικάς υμών γνώσεις και τας πρακτικάς προσθέτουσαι των μεγάλων παιδαγωγών πείρας, επισφραγίζετε εκάστοτε ταύτας διά των υμετέρων ατομικών παρατηρήσεων και πειρών.

Γινώσκετε βεβαίως και υμείς, αγαπηταί φίλαι, ό,τι πρέπει από της έδρας προς τους περί υμάς να διδάξητε, και γινώσκετε ίσως πλέον των απαιτήσεων των γονέων, αρκούσιν άρα ημίν αι γνώσεις αύται προς τον σκοπόν της εντολής; Τούτο μόλις ηδύνατο να επαρκέση εις την οικοδιδάσκαλον, ήτις, διά την παρουσίαν των γονέων, μεριζομένη την ευθύνην της παιδεύσεως μετ' αυτών, μονομερές επιτελεί καθήκον. Αλλ' ημίν πάσα μονομερής διδασκαλία και ενέργεια εστίν επιβλαβεστάτη προς την αγωγήν, διασπώσα την ενότητα της παιδεύσεως, ης άνευ ατελής αποβαίνει ο πρακτικός βίος. Παρατηρήσατε τον διδάσκαλον εκείνον, τον ικανόν και διακεκριμένον κατά τας γνώσεις, τον ευγενή και αγαθόν ως προς την καρδίαν, τον πλήρη αυταπαρνήσεως και αφοσιώσεως ως προς τας σχέσεις, πώς απέβη παίγνιον και των ασθενεστάτων αυτού μαθητών! Παρακολουθήσατε τας ανωμαλίας άλλων ανδρών, ισχυροτάτην εχόντων θέλησιν, πώς αδυνατούσι να καθοδηγώσιν ηρέμα την άστατον και άτακτον θέλησιν των μαθητών αυτών! Ίδετε την αφωσιωμένην εκείνην διδάσκαλον, πώς διά του υπερβολικού ζήλου και της παραδειγματικής, αλλ' ακαίρου αυτής αφοσιώσεως προς τας μαθητρίας, δι' έλλειψιν παιδαγωγικής επιστήμης, κατετάραξε την γαλήνην της ψυχής αυτής και αδυνατεί να προσπολεμήση τας μακράς οπισθοβουλίας και κακοτροπίας των υπ' αυτήν! Όθεν απαραίτητος κατά ταύτα παρίσταται η ανάγκη, όπως η διδάσκαλος διά πεπειραμένων θεωρητικών τε και πρακτικών παιδαγωγικών γνώσεων αποβή και παιδαγωγός της επιστήμης εκείνης, ης τα μεν σπέρματα φύσει εν ημίν υπάρχουσιν, αναπτύσσονται δε διά της έμφρονος και επιμόνου ασκήσεως των αρχών αυτής υπό τας πεφωτισμένας οδηγίας πεπειραμένων παιδαγωγών. Η δε τοιαύτη προπαρασκευή από τινων ετών απέβη ευκολωτέρα, διά το πλήθος των προς τούτο εκδιδομένων παιδαγωγικών μελετών. Αι δε κόραι των ημερών μας δεν είναι τόσον ευάγωγοι, ως ήσαν προ τινων ετών, ότε επεκράτει διά την των ηθών απλότητα η οπωσδήποτε εν τω οίκω της αγωγής ενότης. Όχι, αδελφαί, νυν διά την επιδρομήν πολλών αναρμόστων και ξενικών εθίμων και ιδεών, ου μόνον αι μαθήτριαι υμών θέλουσι πολλάκις αντιστρατεύεσθαι προς

TEXT_PAGE_SHORT281
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/282.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

την ευόδωσιν του σκοπού, αλλά και οι γονείς και κηδεμόνες αυτών θέλουσι προβάλλει υμίν δυσκολίας ου σμικράς και πολλάκις δυσυπερβλήτους.

Ίδετε λοιπόν και λογίζετε προς τίνας δυσκολίας έχετε να παρασκευάσητε εαυτάς διά των παιδαγωγικών μελετών, όπως διαπαιδαγωγούσαι τα πνευματικά υμών τέκνα μη παραβλάπτητε, εξ αγνοίας ή εκ πάθους μικρολόγου, τα ιερά του οίκου και της κοινωνίας συμφέροντα. Διά να επιτύχητε δε εις το έργον πρέπει αγρύπνως και ανενδότως να σπουδάζητε εν υμίν αυταίς τον έξω άνθρωπον και να προσαρμόζητε τας γνώσεις και τας πράξεις υμών προς τους καιρούς και τας περιστάσεις, συγκρατούσαι ευλαβώς την αρχήν, τον σκοπόν και τα μέσα προς την ενότητα της εντολής υμών. Ούτω δε ου μόνον την εύνοιαν, το σέβας και την υπόληψιν του κοινού θέλετε προσελκύσει εις εαυτάς, αλλά και την αγάπην των γονέων και των μαθητριών υμών θέλετε έχει αδιάσπαστον. Τοιούτοι λοιπόν εισιν οι λόγοι δι' ους πάσα διδάσκαλος πρέπει να κατέχη και παιδαγωγικήν επιστήμην.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΕΝ ΤΑΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΙΣ

Και εγώ μεθ' υμών, διά τας πρωτοπείρους των παιδαγωγών, ήθελον κατ' αρχάς προτιμήσει θέσιν τινά επαρχιακήν, ένθα αι δεσχέρειαί εισιν ήττονες, η δε εκτίμησις των γινομένων μείζων. Αλλ' αν ανάγκαι εθνικαί, ή λόγοι κομματικοί, ή σάλος βιωτικός ρίψωσιν υμάς εν τινι των πρωτευουσών πόλεων της ελευθέρας ή δούλης Ελλάδος, ομολογώ, ότι το αναμένον καθήκον εστί δυσκολώτατον και απαιτεί πολλήν την μελέτην και την προσοχήν. Ενταύθα, διά την συχνήν και πυκνήν επαφήν των κατοίκων προς τους ξένους ή την επιμιξίαν και τας συγγενικωτέρας σχέσεις προς αυτούς, καθίστανται δυσπολέμητα σχεδόν τα εκ της μετατροπής του βίου προερχόμενα κακά· άτινα πλείστοι γονείς φιλόστοργοι εξ αγνοίας ασπάζονται πολλάκις, ως τα διαπλαστικά των ηθών και των εθίμων του ημετέρου βίου στοιχεία, υποβιβάζοντες ενώπιον των τέκνων αυτών τον αφελή, αλλά πλήρη αρετών κοινωνικόν και εθνικόν εαυτών βίον, και προσδεχόμενοι τα όλως ανοίκεια και ανάρμοστα τω ελληνικώ οίκω ξενικά στοιχεία κατά τας μυχίους σχέσεις του οίκου. Και διά την θέσιν αυτών εν ταις εαυτών κοινωνίαις επιβάλλουσι πολλάκις τας εσφαλμένας αυτών και πεπλανημένας περί αγωγής ιδέας και εις τους υπ' αυτούς και περί αυτούς, όπερ καθιστά το έργον του παιδαγωγού δυσχερέστατον. Τίνα λοιπόν πορείαν μέλλετε ν' 

TEXT_PAGE_SHORT282
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/283.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

ακολουθήσητε ούτω περιστοιχούμεναι; Ίδετε, οι μεν κρατούντες και ισχύοντες έχουσι την πλειονοψηφίαν και την ισχύν, ημείς δε έξετε μόνους συμμάχους την συνείδησιν και την προς υμάς πίστιν, αφοσίωσιν και συμπάθειαν των ολίγων, οίτινες πολλάκις αναγκάζονται να υποχωρήσωσι τοις πολλοίς. Τίνα λοιπόν οδόν θέλετε ακολουθήσει; Αν μεν αμέσως και μετά τόλμης τας εμπνεύσεις μόνον της ορθής και εμπνευσμένης ακολουθήσητε συνειδήσεως και υπαγορεύσεις, ασχέτως προς τας επικρατούσας ιδέας των περί υμάς, μετ' ολίγους ίσως μήνας θέλετε απολέσει και την θέσιν υμών και τα μέσα της ενεργείας. Αν δε τουναντίον εις τας παραλόγους ή και εσφαλμένας ενδώσητε των περί υμάς γνώμας, όπως την εύνοιαν αυτών προσκτήσητε ευκολώτερον, θέλετε προδώσει αστόργως την αφελή πίστιν και αφοσίωσιν των ολίγων και τιμώντων υμάς γονέων και φίλων, θέλετε προδώσει, λέγω, τον πατρικόν οίκον των μαθητριών υμών, όστις αναμένει την δι' υμών κατά τα πάτρια διάπλασιν των μελών αυτού. Ναι, φίλταται, ενταύθα ο αγών είναι δυσχερής, αλλά περί του δικαίου πρόκειται.

Τα δε απρεπή και ανοίκεια οράματα και ακροάματα, ων πλήθουσι συνήθως αι πρωτεύουσαι, και το εκ της απαγορεύσεως προκύπτον θέλγητρον, θέλουσιν επαυξάνει ενίοτε τας δυσκολίας του παιδαγωγικού υμών έργου. Πώς λοιπόν θέλετε οικονομήσει τας περιστάσεις υμών;

Έν και μόνον δύναται να περισώζη υμίν το θάρρος και να παρέχη δύναμιν αληθή προς το έργον· η αληθής και ανυπόκριτος κατά Χριστόν αγάπη υμών προς τους γονείς και τα φίλτατα αυτών τέκνα, μετά της αδιασπάστου και ειλικρινούς συμπαθείας προς τα γινόμενα. Κατά ταύτα, ασπαζόμεναι μεν εκ των εναντιουμένων τα αβλαβή, τα σπουδαίως παραβλάπτοντα το ήθος των ξενιζόντων εθίμων προσπαθείτε εν μετριότητι να εξελληνίζητε προς το αληθές εθνικόν πνεύμα· ήγουν ουδέν των καθ' ημάς τόσον ηθοφθόρον είναι, οία τα θεάματα και ακροάματα εν τω θεάτρω και τη αιθούση, αφ' ων δυστυχώς ελλείπει συνήθως η υψηλή αντίληψις και η καλλίτεχνος παράστασις των αφορώντων τον βίον. Αντιπαραστήσατε εις τας περί υμάς το κατά τους πατέρας ημών θέατρον, τον σκοπόν του ποιητού, την αγαθήν επιρροήν της παραστάσεως επί των ηθών και των εθίμων των λαών, το ύψος του χαρακτήρος των παριστανομένων, εξεγείρετε εν ταις καρδίαις αυτών τον πόθον της αναγεννήσεως των ιδεών και αισθημάτων των μεγάλων εκείνων ποιητών· παραστήσατε επί το γελοιωδέστερον την ταπεινήν ήτταν της ψυχής υπό τα αγενή πάθη, ήτις εστί δυστυχώς η βάσις του νεωτέρου ελαφρού δράματος· καταστήσατε καταφανή την εν αυτώ ταπείνωσιν του ηθικού όντος· οδηγείτε ημείς αυταί εν ανάγκη και όταν αρμόζη, τας πρεσβυτέρας των μαθητριών υμών εις το θέατρον ή και εις την αίθουσαν, κρατούσαι το κριτήριον της αφελούς αλλά παρθενικής αυτών διανοίας υψηλότερον, και θέλετε εξάπαντος ιδεί αυτάς αποτροπιαζούσας προς τα κακώς γινόμενα, όπερ τα μάλιστα θέλει συντελέσει εις την θεραπείαν του κακού. Θέλει υψωθή η εντολή των θεαμάτων, θέλει γεννηθή όρεξις προς τα υψηλά και τα γενναία,

TEXT_PAGE_SHORT283
  TEXT_SEARCH_FORM
  TEXT_SEARCH_IN_BOOK
  TEXT_SEARCH_RESULTS
   TEXT_BOOK_LIST
    11. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

    του τυπικού και συντακτικού αυτών και της φιλολογίας των· τουτέστι του πνεύματος των συγγραφέων και ποιητών ή προς το διαλέγεσθαι, ου τινος μάλιστα η γυνή ολίγην έχει ανάγκην. Αλλ' εννοητέον ότι η διδασκαλία των ξένων γλωσσών, επειδή είνε ζώσαι και τον σκοπόν τούτον δέον να μη παραμελήσωσιν.

    ε') Εκ των επιστημονικών μαθημάτων φυσικής και λοιπών αρκεί να διδαχθώσιν οι γενικοί νόμοι των φυσικών φαινομένων και αλήθειαι εξηρευνημέναι και ωρισμέναι άνευ της επιπόνου ερεύνης και εξηγήσεως όλης της σειράς των αιτίων και αιτιατών. Αν εξηγηθή ο νόμος της βαρύτητος, το φαινόμενον του ηλεκτρισμού και του φωτός και τα παρόμοια· αν εξηγηθή το της βροχής και των ανέμων, τα γενικώτερα της μαθηματικής Γεωγραφίας· ολίγα τινά περί αερίων κατά γενικάς αρχάς, χημικαί τινες ενώσεις και ζυμώσεις, ικανά θα ήνε τα τοιαύτα, ως αλήθειαι εξηρευνημέναι προβαλλόμεναι και βαθέως τον θαυμασμόν κινούσαι της προς το θείον ενατενιζούσης ψυχής, ώστε εν συνειδήσει πως να εκφωνή το ως θαυμαστά τα έργα σου Κύριε! πάντα εν σοφία εποίησας. Από δε της φυσικής ιστορίας αρμοδιώτερον διά τα κοράσια μάθημα κρίνεται η βοτανική διά τον λόγον, ότι παρεμφερέστερα προς τον βίον αυτών και απλουστέρα είνε τα φυτά και τα άνθη, προς α και ιδίαν παρατηρούμεν εις τας γυναίκας κλίσιν και αγάπην. Αλλά και της ζωολογίας τα κυριώτερα και τούτων τα κατοικίδια δεν απάδει του σκοπού να συμπεριλαμβάνωνται.

    στ') Των καλλιτεχνικών μαθημάτων η μεν ιχνογραφία και καλλιγραφία είνε χρησιμωτάτη και σκόπιμος ρυθμίζουσα την περί τα σχήματα και τας μορφάς καλαισθησίαν των· ιδία δ' η καλλιγραφία κόσμος πολύτιμος ταις γυναιξίν, την αγαθότητα και καλαισθησίαν της ψυχής εξαγγέλλουσα· η δε μουσική μόνη η φωνητική αρκεί εις τα σχολεία. Επειδή η βουλομένη και φύσιν προς ταύτην έχουσα και τα μέσα δύναται κατ' οίκον να διδαχθή μετ' αποτελέσματος ίσως ευαρέστου την οργανικήν, το κλειδοκύμβαλον δηλονότι. Αλλ' αδύνατον να παραδράμωμεν εν σιγή την παρ' ημίν ήδη εν ταις μεγαλοπόλεσι γενομένην περί το μουσικόν τούτο όργανον πολυδάπανον και δος ειπείν ολεθρίαν κενοσπουδίαν των κορασίων· διότι από τινων δεκαετηρίδων εκολλήθη εις τα ήθη ημών ο όλεθρος ούτος μετά πολλής φιλοτιμίας και αμίλλης να θέλωμεν να προικίσωμεν την κόρην μας ή μάλλον να την συστήσωμεν εις τους μνηστήρας προς τοις άλλοις ότι και κύμβαλον να παίζη έμαθε και Γαλλικά ψελλίζει. Και μετά πέντε ή πλειοτέρων ετών σπουδήν του κυμβάλου πλην τινων σκοπών, χορών και τεμαχίων τινών τί γνωρίζουσιν αι πλείσται των κυμβαλοπαικτριών; Ας ερωτηθώσιν οι επαΐοντες μουσικοδιδάσκαλοι εν τε Κωνσταντινουπόλει και εν Σμύρνη και εν Αθήναις και εν Σύρω αν μετρούνται με τους δακτύλους αι ικαναί οπωσούν ανεκτόν τι να παίζωσιν.

    Έπειτα τίς η εντεύθεν εκ της ολίγης λέγω πολυδαπάνου οργανικής μουσικής μόρφωσις καλαισθητική; Και δεν παρετηρήθη ότι η νέα μανθάνει και διδάσκεται κύμβαλον ενόσω διατελεί άγαμος και μετά τον γάμον αφίνει το