Error(s) found: '2'

+ Unable to change databases. Unknown database 'iaennew'.
+ Unable to perform the query SELECT * FROM keywords_description WHERE (language_id = ''). No database selected.
TEXT_VISIBLE_PAGES 416-435 TEXT_OF 634
TEXT_PREVIOUS_20
TEXT_CURRENT_PAGE
TEXT_NEXT_20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/416.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

Εις τα διαυγή λοιπόν νάματα καθαράς εθνικής παιδεύσεως πρέπει να βαπτίζωμεν και ημείς ιδία τας θυγατέρας ημών, ίνα αύται μητέρες γινόμεναι μετά του μητρικού γάλακτος μεταδίδωσιν εις τα τέκνα των το εθνικόν πνεύμα, την αγάπην προς την πατρίδα, την ευστάθειαν προς την πίστιν των πατέρων μας και την έξαρσιν της ψυχής προς τα μεγάλα έργα.

Αλλά τί ελληνικόν να περιμένη τις παρ' επιδόξων ελληνίδων μητέρων, αίτινες ψελλίζουσι μεν ίσως τας Croissades κατά δυτικομοναχικόν πνεύμα, αγνοούσι δε παντελώς των ημετέρων Βυζαντινών τους αγώνας κατά των Περσών, Αράβων, Βουλγάρων; Αποστηθίζουσι μεν τας εις τα παράλια της Αφρικής και της Ασίας γαλλικάς και αγγλικάς αποικίας, αγνοούσι δε παντελώς την Ήπειρον και Μακεδονίαν, την Μικράν Ασίαν και την Θράκην; διδάσκονται μεν Littérature Française, αγνοούσι δε εντελώς την Ελλ. γραμματολογίαν και γελώσιν ή μορφάζουσιν ακούουσαι την Ελληνικήν ιστορίαν; Χορεύουσι μεν όλους τους ευρωπαϊκούς χορούς, τους δε ελληνικούς θεώνται ως να είναι αφρικανικοί;

Αι ταπειναί των νήσων του Αιγαίου τροφοί έχουσι την δόξαν ότι εξελλήνισαν και εξελληνίζουσιν έτι χιλιάδας Αρμενίων, Ευρωπαίων και άλλων, μεταδίδουσαι την Ελλ. γλώσσαν μετά του γάλακτος αυτών εις τους τροφίμους των. Παρ' ημίν δε τώρα προσκαλούνται γύναια αγνώστου προελεύσεως όχι μόνον εις οίκους της πρωτευούσης άλλα και επαρχιακών πόλεων και κωμοπόλεων ως παιδαγωγοί και οικοδιδάσκαλοι. Αλλά το παραδίδειν τα τέκνα εις αλλοφύλους προς ανατροφήν είναι πολύ επικινδυνώτερον διά την ηθικήν και εθνικήν μόρφωσιν παρ' όσον διά την φυσικήν ζωήν το τρέφειν το βρέφος διά ξενικού γάλακτος. Εάν δεν είμεθα πλέον ικανοί να εξελληνίζωμεν τους αλλογλώσσους συνοίκους Ελληνικών χωρών, ας μη εξασθενίζωμεν τουλάχιστον επί πλέον την ημετέραν φυλήν δι' ανατροφής ξενικής.

Είναι λοιπόν ανάγκη εις το αίμα των τέκνων μας να εγχυθή αγνόν και ζωηρόν εθνικόν φρόνημα. Τοιούτον δε φρόνημα μόνον μήτηρ δύναται να εμπνεύση. Όταν η μήτηρ ως επωδόν επαναλαμβάνη εις το τέκνον της "παιδί μου, είσαι Έλλην, πρέπει να μείνης Έλλην, πρέπει ν' αγαπάς την πατρίδα σου". Ω! κατά τοιαύτης γοητευτικής επωδού ουδέ οι δαίμονες δύναται να κατισχύσωσιν. Αλλά τώρα η επωδός αύτη ακούεται συχνά;...

Μετά το εθνικόν φρόνημα ή μάλλον ταυτοχρόνως με αυτό αι Ελληνίδες μας πρέπει να διδάσκωνται την οικοκυροσύνην. Οικοκυροσύνη δε δεν είναι μόνον το εργόχειρον, η γνώσις του να κόψη και να ράψη· αλλ' η όλη διοίκησις, κυβέρνησις, συντήρησις του οίκου. Εν τω οίκω ο ανήρ είναι ο συλλέκτης, ο εισφέρων· αλλ' ο οίκος θα είναι πάντοτε κενός, εάν η γυνή δεν είναι η πιστή, η αυστηρά, η άγρυπνος, η έμπειρος φύλαξ των εισαγομένων.

TEXT_PAGE_SHORT416
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/417.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

Παρ' ημίν η γυνή εν τοις χωρίοις εργάζεται πολύ και διά της εργασίας της συνεισφέρει ουκ ολίγον εις την θεραπείαν των αναγκών του οίκου· κατατρύχεται όμως υπό δεινής αμαθείας, ένεκα της οποίας χωλαίνει μεν τα μέγιστα η οικιακή ευημερία, ελλείπει δ' εντελώς πάσα σχεδόν ευμάρεια, η δ' ευμάρεια συντελεί και αυτή εις την του ήθους ημέρωσιν. Της αμαθείας δε αποτέλεσμα είναι και η προς το καλόν εν γένει αμβλύτης των χωρικών. Σπανίως ευρίσκει τις εν τοις χωρικοίς οίκοις κηπάρια και οπωροφόρα δένδρα. Οι πλείστοι των χωρικών είναι χαμεύναι, εις δε τον δείπνον κάθηνται σταυροποδιτεί περί τράπεζαν χθαμαλήν. Αλλά της αμαθείας και άλλα δεινότερα επακόλουθα υπάρχουσιν, αι πολλαί προλήψεις και δεισιδαιμονίαι. Ούτω του ιατρού η αξία και χρησιμότης ακόμη διαφιλονικείται. Τούτου ένεκα αντί μεν του ιατρού προσκαλείται ιερεύς, ο δ' ιατρός προσκαλείται ακριβώς, όταν πλέον χρειάζηται ο ιερεύς.

Δια την οικοκυροσύνην λοιπόν απαιτείται παίδευσις υγιής και πρακτική, όχι δε η συνήθης αερώδης και ατερμάτιστος.

Και ταύτα μεν αποτελούσιν εν γένει το θετικόν στοιχείον της γυναικείας αγωγής. Το δε αρνητικόν στοιχείον αυτής είναι να προφυλάξωμεν τας νεάνιδας από τον κυρατσισμόν. Ο κυρατσισμός είναι η ηθική παραμόρφωσις της γυναικός, είναι προσποίησις, μικρολογία, υπερευαισθησία προσποιητή, νευροπάθεια, επιτηδευτή φιλάρεσκεια, πολυτέλεια, φυγοπονία. Λυμαίνεται δε ο κυρατσισμός μάλιστα τας πόλεις. Τα μικρόβια ταύτα εισέρχονται εις τον πνευματικόν οργανισμόν διά της μιμήσεως και της ψευδοπαιδείας, τρέφονται δε και αυξάνονται υπό της στρεβλής ιδέας ότι πάντα ταύτα είναι απαραίτητα γνωρίσματα κυρίας καθώς πρέπει. Ανάγκη λοιπόν να δίδωνται δραστικώτατα αντιφάρμακα κατά της εισβολής και επικρατήσεως των νοσογόνων τούτων βακτηριδίων, των δηλητηριαζόντων τον νουν και την καρδίαν.

Αθωότης και αφέλεια τρόπων, απλότης ήθους, ειλικρίνεια και φιλοπονία είναι τα κάλλιστα αντίδοτα, ισχυρότατον δε το σωστικόν παράδειγμα των γονέων.

Όταν δε η τοιαύτη ηθική αγωγή συνοδεύηται υπό αναλόγου σωματικής αγωγής, υπό της γυμναστικής, των εθνικών παιδιών, του χορού, των ασμάτων, της εργασίας, τότε η πατρίς θ' αποκτήση Ελληνίδας, των οποίων το ιδανικόν παρέχουσιν εις ημάς τα αγάλματα της Παλλάδος Αθηνάς, ευρώστους, ωραίας και ανδρείας. Τοιαύται δε μητέρες θα γεννήσωσι και θ' αναθρέψωσι γενεάν Ελλήνων εύρωστον και γενναίαν, τέκνα καλά και αγαθά, μέλλοντα ν' ανδρωθώσιν εις πολίτας χρηστούς.

Δυστυχώς παρ' ημίν η γυνή μέχρι τούδε βαρύτατα ηδικήθη υπό της πολιτείας επί μεγίστη βλάβη της οικογενειακής ευημερίας και της εθνικής προόδου. Η γυνή παρ' ημίν ουδεμιάς έτυχε σπουδαίας μερίμνης. Αυτήν την στοιχειώδη παίδευσιν, την άλλως τόσον ατελή, ελάχιστος αριθμός κορασίων λαμβάνει. Ο

27

TEXT_PAGE_SHORT417
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/418.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

αριθμός των μαθητριών αποτελεί μόλις το έν πέμπτον του των μαθητών. Εν τοις ημετέροις χωρίοις 95 επί ταις 100 γυναίκες αγνοούσι την ανάγνωσιν και γραφήν, δεν έχουσιν ουδεμίαν ορθήν θρησκευτικήν ιδέαν, δεν έχουσιν ουδέ την ελαχίστην γνώσιν της εθνικής ημών ιστορίας, ουδεμίαν γνώσιν γεωγραφικήν ή φυσιογνωστικήν. -Ερωτήσατε 10, 50, 100 χωρικάς περί του Ι. Χριστού, περί των θείων εντολών, περί του τί είμεθα, περί της ελλην. ιστορίας. Είναι φρικτόν να το είπη τις, αλλ' αληθέστατον! Δεν θα εύρητε ουδέ τρεις, αι οποίαι να έχωσι γνώσιν τινά ορθήν. Εις τοιαύτην αμάθειαν εγκατελείφθη η γυνή, η μήτηρ, η οικοδέσποινα εν Ελλάδι!

Φαντάσθητε όμως επί μίαν στιγμήν ότι αι πλείσται, αν όχι όλαι, αι χωρικαί μας εγνώριζον την ανάγνωσιν, κατείχον τας στοιχειώδεις θρησκευτικάς γνώσεις, εγνώριζον τα ουσιώδη γεγονότα της εθνικής ημών ιστορίας, απεστήθιζον 5-10 ωραία ποιημάτια, ησθάνοντο την ανάγκην ν' αναγνώσωσι κάτι τι τουλάχιστον άπαξ της εβδομάδος, κατά την Κυριακήν, ως αισθάνονται ευτυχώς την ανάγκην του χορού, -και είπετε, αν ήτο δυνατόν να μη είναι βελτιωμένη η κατάστασις του έθνους ημών.

Η δημοτική παίδευσις των θηλέων τροποποιουμένη σκοπιμώτερον και βελτιωμένη πρέπει να κατασταθή γενική, γενικωτέρα της των αρρένων, αν δεν είναι δυνατόν αμφότερα τα φύλα επίσης να μετέχωσι ταύτης,

Εις ταύτην δε την στοιχειώδη θρησκευτικήν και εθνικήν μόρφωσιν των θυγατέρων του λαού έπρεπε κατ' εξοχήν να στραφή η φιλάνθρωπος μέριμνα των ευγενών κυριών της ημετέρας κοινωνίας. Είδομεν ποίους αγλαούς καρπούς παρήγαγεν εν βραχυτάτω χρόνω άνευ δαπανών και άνευ επιδείξεων το Κυριακόν σχολείον των απόρων γυναικών. Τοιαύτα Κυριακά σχολεία ηδύναντο να συσταθώσιν εις πάσας τας πόλεις της Ελλάδος. Εάν δε αι φιλάνθρωποι κυρίαι της παρ' ημίν ανωτέρας τάξεως ήθελον μιμηθή το χριστιανικώτατον παράδειγμα της Βασιλίσσης ημών διατηρούσης το μόνον εν Ελλάδι άσυλον απόρων κορασίων, ηδύναντο να ιδρύσωσι τοιαύτα άσυλα πανταχού και θα συνετέλουν ούτω εις την διάδοσιν της Χριστιανικής διδασκαλίας μεταξύ των κατωτέρων ιδία τάξεων του λαού.

Τοιαύτη ενέργεια αληθώς ευαγγελική και θεάρεστος αρμόζει εις κυρίας θερμαινομένας υπό του ευγενούς αισθήματος της φιλανθρωπίας, και είναι τόσω μάλλον θεάρεστος, όσον αθορύβως και ανεπιδείκτως εκτελείται.

Αλλ' ουχ ήττον η εθνική πρόοδος απαιτεί την ίδρυσιν και ανωτέρων παρθεναγωγείων προς τελειοτέραν και επιστημονικωτέραν μόρφωσιν των εχουσών προς τούτο κλίσιν και μέσα παρθένων, έτι δε σχολείων τινών επαγγελματικών. Τα σχολεία ταύτα εξασφαλίζοντα έντιμον πόρον ζωής εις πλείστας νεάνιδας, θα προαγάγωσι παρ' ημίν την οικιακήν οικονομίαν εν γένει.

TEXT_PAGE_SHORT418
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/419.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

Τα πλείστα των δεινών τα κατατρύχοντα την πατρίδα ημών δύνανται να θεραπευθώσι βαθμηδόν μεν αλλ' ασφαλώς, εάν προπαρασκευάσωμεν μητέρας και οικοδεσποίνας διά της εν φόβω Κυρίου και εν εθνικώ πνεύματι παιδεύσεως του γυναικείου φύλου.

Αναπτύξατε το πνεύμα της γυναικός, διαπλάσατε την καρδίαν αυτής χριστιανικώς, και η γυνή αθορύβως θα ανυψώση τον οίκον, η δε του οίκου ανύψωσις είναι προαγωγή της κοινωνίας στηριζομένη επί κρηπίδος ασφαλούς και στερεάς.

Εις τον άνδρα δεν υπάρχει καθήκον ιερώτερον του προς την γυναίκα οφειλομένου σεβασμού. Πάντες έχομεν μητέρα, πάντες έχομεν θυγατέρας ή αδελφάς. Παν ό,τι πράξωμεν υπέρ της γυναικός είναι φόρος ευγνωμοσύνης προς την μητέρα, μέριμνα ευσεβής υπέρ τέκνων και αδελφών, καθήκον δε υπέρτατον υπέρ της κοινής μητρός πατρίδος.

TEXT_PAGE_SHORT419
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/420.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

φυλακιζομένη... εν στενοτάτω κύκλω ιδεών

1892

Ημερολόγιον της Οικοκυράς

NEAI ΙΔΕΑΙ ΠΕΡΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ

Παρ' ημίν επικρατούσιν ιδίως περί της γυναικείας ανατροφής μέχρι του νυν ιδέαι λίαν επίφοβοι. Ότι και η γυνή πρέπει να έχη σωματικήν ισχύν, θάρρος και αποφασιστικότητα, θεωρείται υπό πολλών έτι ως αιρετικόν τι και αφύσικον, αν και ουδείς δύναται να αρνηθή ότι διά τοιούτων ιδιοτήτων η γυνή δύναται να προφυλαχθή από πολλών προσβολών και δυσαρεσκειών. Μόλα ταύτα η γυνή εμποδίζεται όσον το δυνατόν εν τη σωματική αναπτύξει, όπως ακριβώς και εν τη πνευματική, το δε ανόητον μέρος της ενδυμασίας παίζει κύριον μέρος επί του ζητήματος. Αύτη εμποδίζει αδικαιολογήτως την ανάπτυξιν της γυναικός και αυτόχρημα την καταστρέφει. Εν τούτοις ολίγοι ιατροί τολμώσι να αντεπεξέλθωσι κατά τούτου, αν και γνωρίζουσι το βλαβερόν της ενδυμασίας. Ο φόβος μήπως δυσαρεστήσωσι την ασθενή των τους υποχρεώνει να σιωπήσωσι ή να κολακεύωσι τας ανοησίας της. Η νεωτέρα ενδυμασία εμποδίζει την γυναίκα να χρησιμοποιή ελευθέρως τας δυνάμεις της, εγείρει δε εν αυτή το αίσθημα της αδυναμίας και λιποθυμίας. Εκτός τούτου η ενδυμασία αύτη αποτελεί ιδιαίτερον κίνδυνον διά την ενδυομένην και τους περί αυτήν, διότι την μεταβάλλει εν τε τη οικία και τη οδώ εις κονιορτοπαραγωγικήν μηχανήν. Εις ταύτα προσθετέον τον αυστηρόν χωρισμόν των γενών εν τη συναναστροφική επικοινωνία και εν τω σχολείω, μέθοδος ανατροφής ανάλογος των πνευματικών ιδεών, ας ενεφύτευσεν ημίν βαθέως ο χριστιανισμός ως προς παν ό,τι έχει σχέσιν με την ανθρωπίνην φύσιν· ούτω δε ευνοεί τα εμπόδια εν τη αναπτύξει της γυναικός.

Η γυνή ήτις δεν επιτυγχάνει την ανάπτυξιν των σωματικών της στοιχείων, ήτις μαραίνεται υπό την έποψιν της πνευματικής της ικανότητος, φυλακιζομένη συγχρόνως εν στενοτάτω κύκλω ιδεών και ερχομένη εις επικοινωνίαν μόνον μετά των στενοτάτων θηλέων αδελφών της είνε αδύνατον να υψωθή άνω των 

———————

Ημερολόγιον της Οικοκυράς του 1893, έτος Β', Αθήνα, τυπογραφείο εφημ.. Ακροπόλεως, 1892, σ. 9-10.

TEXT_PAGE_SHORT420
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/421.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

καθημερινών και συνήθων. Ο πνευματικός κύκλος της στρέφεται αιωνίως περί τα στενότατα οικογενειακά πράγματα, τας συγγενικάς σχέσεις και τα τοιαύτα. Η ευρεία συνδιάλεξις περί των μεγίστων μηδαμινοτήτων, η κλίσις προς φλυαροκακολογίαν, προάγεται ούτω δι' όλης της δυνάμεως, διότι αι εν αυτή ζώσαι πνευματικαί ιδιότητες τείνουσι προς πραγμάτωσίν τινα και άσκησιν. Ο δε τοιουτοτρόπως περιπλεκόμενος, πολλάκις δε εκ δυσαρεσκείας μέχρις απελπισίας φερόμενος ανήρ καταράται τας ιδιότητας ταύτας, ων την ευθύνην φέρει κατά πρώτον λόγον ο κύριος της δημιουργίας.

TEXT_PAGE_SHORT421
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/422.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

το πνευματικόν σκότος εν ω πλανώνται τας εμποδίζει να διακρίνωσι τας αλύσεις, δι' ων... τοιαύται αρχαί και ιδέαι περιβάλλουσι την ύπαρξίν των

1893

Κ. Παρρέν

EAN AΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΞΕΥΡΑΝ!

Ναι! εάν αι γυναίκες ηξεύρομεν, εάν ηννοούμεν, εάν ηθέλομεν να εννοήσωμεν, πόσον διάφορος θα ήτο η θέσις μας, πόσον διάφορος η κοινωνία, πόσον καλλίτερος ο κόσμος!

Αλλ' είναι άρα λάθος μας, εάν δεν ειξεύρωμεν, εάν δεν εννοώμεν, ή πταίει εις τούτο αποκλειστικώς ο ανήρ; Τούτο θέλομεν να εξετάσωμεν.

Απομεμακρυσμέναι συστηματικώς από της παιδικής μας ηλικίας από πάσης σοβαράς μελέτης ―εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων― ουδέν μανθάνομεν, εξ όσων αναγκαιούσιν απολύτως εν τη εξελίξει του καθ' εκάστην βίου. Μας διδάσκουσι να κεντώμεν επί λεπτών υφασμάτων ―επί καταστροφή της οράσεως― μας μανθάνουσι να ενδυώμεθα πολυτελώς, να ψάλλωμεν εάν έχωμεν φωνήν, να χορεύωμεν, να εκτελώμεν κατά το μάλλον και ήττον καλώς έν μουσικόν τεμάχιον, να αναγινώσκωμεν χωρίς να εννοώμεν. Ιδού η γενικώς παρεχομένη εις την εύπορόν πως γυναίκα ανατροφή. Η πτωχή μανθάνει ατελώς τας οικιακάς εργασίας, σπανιώτατα δε τέχνην τινά, δι' ης θα ηδύνατο να εξασφαλίση τον βίον της.

Διά την ατελή και ελλιπή ταύτην ανατροφήν μέχρι προ ολίγου υπεύθυνος ήτο μόνος ο ανήρ, από τινος όμως κυρίως υπεύθυνος είναι η γυνή, ήτις αισθανομένη την αδυναμίαν του φύλου της θρηνεί, όταν γεννήση θυγατέρα, ουδόλως όμως φροντίζει να εξασφαλίση όπως δήποτε, αν όχι δι' υλικών μέσων, αλλά δι' υγιούς ανατροφής, δι' εξασκήσεως εις την εργασίαν την θυγατέρα της.

Δεν αξιούμεν βεβαίως, όπως όλαι αι γυναίκες, ως όλοι οι άνδρες έχωσιν εις το θυλάκιόν των δίπλωμα επιστήμονος. Αλλ' είναι στοιχειωδώς επάναγκες

———————

Κ. Παρρέν, Εφημερίς των Κυριών, έτος ΣΤ', αρ. 293, 14 Φεβρουαρίου 1893, σ. 2-3.

TEXT_PAGE_SHORT422
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/423.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

να ειξεύρη η νεάνις, ως και η ώριμος γυνή, ποία είναι η θέσις και ο προορισμός αυτής εν τη κοινωνία, ποία τα καθήκοντα και αι υποχρεώσεις της, ποίος ο σκοπός του βίου της, ως ανθρώπου, ως παράγοντος της οικογενειακής και κοινωνικής ευημερίας.

Εάν ερωτήσητε τα έξ δέκατα των μόλις εις τον κόσμον εισερχομένων κορασίδων, ποίος είναι ο σκοπός και προορισμός του βίου των, ποία τα καθήκοντά των, θα σας απαντήσωσι: «Δεσπόζομεν του κόσμου όλου διά της νεότητος, της ανθηρότητος και καλλονής μας. Όλοι μάς θαυμάζουν, μας αγαπούν, μας λατρεύουν. Δι' ενός βλέμματός μας κάμνομεν να κύπτη προ ημών ταπεινή η κεφαλή του ωραιοτέρου και υπερηφανοτέρου ανδρός. Είμεθα το χάρμα και το κόσμημα του οίκου, η υπερηφάνεια του πατρός, το καύχημα της μητρός μας. Ποίος ο σκοπός του βίου μας! Να ζώμεν, να απολαμβάνωμεν την χαράν και ευτυχίαν, να τέρπωμεν και να τερπώμεθα. Αμέριμνοι ως οι νεοσσοί των πτηνών, ως τα εν τοις θερμοκηπίοις αναπτυσσόμενα ανθύλλια, εγειρόμεθα την δεκάτην της πρωίας άδουσαι, ασχολούμεθα εις τον καλλωπισμόν μας, μέχρις ου η μήτηρ μας ετοιμάση τον καφφέγαλά μας. Εξερχόμεθα να αναπνεύσωμεν ολίγον ή να επισκεφθώμεν φίλην μας και επανερχόμεθα διά το πρόγευμα, το οποίον η μήτηρ μας επέβλεψε ή παρεσκεύασε μόνη. Προγευματίζομεν, κεντώμεν ολίγον ή κυμβαλίζομεν και ευθύς ετοιμαζόμεθα διά τον μεταμεσηβρινόν περίπατον, εν ω θα διακριθή η ωραία εσθής ή ο νέος πίλος μας, ή εν γένει η καλλονή μας.

»Η μήτηρ μας ασχολουμένη εις την διεύθυνσιν και τας εργασίας του οίκου σπανίως ευκαιρεί να μας συνοδεύση. Αδιάφορον! Έχομεν τον πατέρα μας, ή τον αδελφόν μας, ή φιλικάς οικογενείας, μεθ' ων εξερχόμεθα. Επιστρέφομεν το εσπέρας εύθυμοι, πλήρεις χαράς και ευτυχίας. Η τράπεζα μας αναμένει με τον αχνίζοντα ζωμόν και την γευστικωτάτην τροφήν, ην η μητέρα μας, η καλή μας μητερούλα κατεσκεύασε, ―διότι αι πλείσται ανήκουν εις την τάξιν των στερουμένων μαγειρισσών οικογενειών.

»Τρώγομεν και αμέσως, γρήγωρα, πώς θα περάσωμεν την βραδειάν μας; Πού θα υπάγωμεν; ποίος θα έλθη εις ημάς; Συναθροιζόμεθα μετά φίλων, χαρτοπαίζομεν, ευφυολογούμεν ―ως επί το πλείστον λέγουν γελοίας και αυθάδεις ανοησίας― και κατακλινόμεθα μετά το μεσονύκτιον, ίνα την επαύριον επαναρχίσωμεν τον της προτεραίας βίον.

»Τί ελπίζομεν διά το μέλλον; Ελπίζομεν ότι αργά ή γρήγωρα θα ευρεθή αξιόλογός τις νεανίας, όστις θα μας απαντήση εις τον περίπατον ή εις τας εσπερίδας, θα μας ερωτευθή και θα θεωρηθή ευτυχής γινόμενος σύζυγός μας και διερχόμενος τον βίον του εν αγάπη και λατρεία προς το άτομόν μας».

Ιδού τί σκέπτονται και πώς ζώσιν αι πλείσται νεάνιδες, όχι μόνον αι δεκαοκταέτιδες, αλλά και αι εικοσιπενταέτιδες έτι. Λησμονούσιν εντελώς ότι, εάν προς στιγμήν η μήτηρ των ασθενήση, διατρέχουσι τον κίνδυνον να τρώγωσιν

TEXT_PAGE_SHORT423
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/424.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

άρτον και τυρόν μόνον, διότι είναι εντελώς ανίκανοι να κατασκευάσωσι τον απλούστατον ζωμόν. Λησμονούσιν ότι εάν ο πατήρ, ο μοναδικός τροφοδότης του οίκου ασθενήση ή παύση εργαζόμενος, διατρέχουσι τον κίνδυνον να στερηθώσι και αυτόν τον άρτον και τον τυρόν. Λησμονούσιν ότι, έχουσι τας χείρας των δεδεμένας διά των φρικωδών της οκνηρίας αλύσεων και τον νουν και το πνεύμα των δέσμιον της σκοτεινής αμαθείας, ήτις εμποδίζει αυτάς να προχωρήσωσιν έστω κατά έν και μόνον βήμα ασφαλώς εν τη οδώ της ζωής, άνευ στηρίγματος ισχυρού.

Το πνευματικόν σκότος εν ω πλανώνται, τας εμποδίζει να διακρίνωσι τας αλύσεις, δι' ων τοιούτο παρόν, τοιαύτη ανατροφή, τοιαύται αρχαί και ιδέαι περιβάλλουσι την ύπαρξιν των, και αίτινες καλύπτονται ήδη υπό των ανθέων, ας η νεότης και η ακρισία σπείρει κύκλω των.

Αλλά τα άνθη της νεότητος μαραίνονται και πίπτουσι με τον καιρόν, και πρωίαν τινά, ευθύς ως ο άνεμος της σκληράς πραγματικότητος και δυστυχίας αρχίση να πνέη, το δυστυχές θύμα ανακαλύπτει μετ' απελπισίας και οδύνης, ότι είναι αλυσίδετον, ότι ουδέν δύναται, εις ουδέν ελπίζει.

Τας συνεπείας της τοιαύτης φρικώδους καταστάσεως ευκόλως κατανοεί τις. Ως γραία κόρη η τοιαύτη γυνή είναι η δυστυχεστάτη εν τω κόσμω ύπαρξις. Ως έγγαμος γυνή -εάν υποτεθή ότι κατώρθωσε να νυμφευθή- είναι επίσης δυστυχής, διότι όσω καλός και αν είναι ο σύζυγος, δεν θα βραδύνη να εννοήση την παγίδα, εις ην περιέπεσε, και να φέρη βαρέως την μετά τοιαύτης κενής γυναικός συμβίωσιν.

Και την κατάστασιν αυτήν παρασκευάζει βεβαίως ο ανήρ, ο οποίος ως πατήρ, ως αδελφός, ως νομοθέτης, ουδεμίαν σοβαράν ποτέ έλαβε φροντίδα διά την μόρφωσιν και το μέλλον της κόρης, αλλά πταίει και η γυνή, η μήτηρ, η σύζυγος πολιτευομένου, η ως εκ της κοινωνικής θέσεως και του πλούτου της ανεξάρτητος, η ανωτέρας πνευματικής μορφώσεως, ήτις ουδέν έπραξε και ουδέν πράττει προς βελτίωσιν της εκρύθμου ταύτης καταστάσεως μεγάλης μερίδος ομοφύλων.

Όχι μόνον ουδέν πράττουσιν εκείναι, αίτινες ηδύναντο και ώφειλον να πράξωσί τι, αλλά και αι πλείσται εξ αυτών αγνοούσιν εντελώς, ή δεν έννοούσι το προσγιγνόμενον κακόν και θεωρούσι γελοίας και αξιομέμπτους εκείνας, αίτινες δοκιμάζουσι να εργασθώσιν, αίτινες δοκιμάζουσι να διασκεδάσωσι το σκότος και να λύσωσι τας αλύσεις, και να επιφέρωσι τον διά της αλληλεγγύης ποθητόν νόμον της κοινωνικής ισορροπίας,

Ηκούσαμεν γυναίκα πλουσίαν, έχουσαν μεγίστην επί των πολιτικών μας ανδρών επιρροήν και ανεξάρτητον εντελώς λέγουσαν : "Αφήσατε τας γυναίκας ως είναι. Σας βεβαιώ ότι είμεθα αξιόλογα, και ότι ουδέποτε επί ζωής μου μετενόησα διότι εγεννήθην γυνή".

Εις την κυρίαν αυτήν απαντώμεν δημοσία, ότι εάν αυτή υπήρξεν ευτυχής.

TEXT_PAGE_SHORT424
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/425.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

διότι είχε πλούτον και ευμάρειαν και μέγα όνομα και απολαύσεις και καλόν σύζυγον, δεν στενάζουσι διά τούτο ολιγώτερον μυριάδες γυναικών, αίτινες στερούνται των άνω αγαθών και δεν ήξευραν από της νέας, από της παιδικής των ηλικίας τον εν τω κόσμω σκοπόν και προορισμόν του βίου των. Εάν τον ήξευραν, θα ήσαν βεβαίως ολιγώτερον δυστυχείς και η κοινωνία μας ολιγώτερα θα ηρίθμει θύματα. Εάν ήξευραν!...

TEXT_PAGE_SHORT425
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/426.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

εάν είχεν ανατραφή ούτως ώστε να έχη χαρακτήρα και θέλησιν

1893

Κ. Παρρέν

ΕΑΝ ΗΘΕΛΑΜΕΝ

Ναι, εάν ήθέλαμεν. Διότι αι πλείσται ειξεύρουν, αι πλείσται εννοούν το ορθόν και λογικόν και δίκαιον των επιχειρημάτων του υπό τον τίτλον "Εάν ηξεύραμεν" άρθρου μας.

Μόνον αι πολύ ευτυχείς, αι πολύ εγωίστριαι, ούτε ειξεύρουν, ούτε δύνανται να ειξεύρουν. Λατρευμέναι, σεβασταί, θωπευμέναι, ικανοποιημέναι και εις αυτάς τας ιδιοτροπίας των έτι δεν δύνανται να φαντασθούν, ότι υπάρχουσι γυναίκες ηδικημέναι, πάσχουσαι, δυστυχείς και ένεκα της ανατροφής και ένεκα των περί γυναικός πεπλανημένων παραδόσεων και ένεκα των κοινωνικών συνθηκών, υφ' ας ζώμεν.

Μία τοιαύτη ευτυχής μάς ενέπαιζε διά τας ιδέας μας περί της επειγούσης ανάγκης της τροποποιήσεως της γυναικείας ανατροφής, της μεταρρυθμίσεως των πλείστων κοινωνικών συνθηκών, υπό τας οποίας βασανίζεται η γυνή, καταπίπτει, εκμηδενίζεται οσημέραι και αυτός ο ανήρ.

Προ οκτώ ημερών την είδομεν ερχομένην προς ημάς κατασυντετριμμένην, αγνώριστον. Δεν εμειδία πλέον. Το βλέμμα της δεν ήτο ως προ έτους ειρωνικόν. Η κόμη της είχε λευκανθή αποτόμως, το μέτωπόν της ήτο διηυλακωμένον υπό βαθυτάτων ρυτίδων.

Ανέγνωσα το προχθεσινόν άρθρον σας, μας είπε, και ενθυμήθην τί μοι ελέγετε προ ενός, προ δύω ετών.

Ναι! έχετε δίκαιον. Ό,τι δεν είχον εννοήσει εγώ, ήτις έζησα τόσον ευτυχής σύζυγος, το εννόησα, το αντελήφθην ως μήτηρ εν τω προσώπω, εν τη ζωή της δυστυχούς κόρης μου.

Η τιμωρία υπήρξε σκληρά, ανιλεής, εξ όσων η δυστυχής μήτηρ μάς διηγήθη. Μίαν μόνην είχε κόρην, ωραίαν, νέαν, πλουσιωτάτην. Την είχεν 

———————

Απόσπασμα από άρθρο της Κ. Παρρέν, Εφημερίς των Κυριών, έτος ΣΤ', αρ. 295, 28 Φεβρουαρίου 1893, σ. 1-2.

TEXT_PAGE_SHORT426
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/427.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

αναθρέψει ως ανατρέφονται αι πλούσιαι νεάνιδες, και έσπευσε να την νυμφεύση, διότι οι γαμβροί την είχον πολιορκήσει -ήτο πολύφερνος- πανταχόθεν.

Και το τέκνον αυτό το λατρευτόν, το άπειρον της ζωής, το οποίον ενόμιζε προωρισμένον διά μόνην την ευτυχίαν, στενάζει σήμερον υπό τον τυραννικόν ζυγόν ανδρός φέροντος μέγα όνομα, αλλά διεφθαρμένου, υβριστού, παίκτου, όστις διέρχεται τας νύκτας του εις τας λέσχας, και τας ημέρας του μακράν του οίκου, διότι δεν δύναται να ακούη παράπονα και μεμψιμοιρίας από την κούκλαν, ην τω έδωκαν διά σύζυγον.

Είναι άρα όλον το άδικον μόνον ιδικόν του; Και η λέξις κούκλα δεν προδίδει την απογοήτευσιν του ανδρός, όστις εν τω προσώπω της γυναικός, ην ωνειρεύθη, επόθησε σύντροφον σοβαράν του βίου του, εύρεν άψυχον, ανόητον, μωρόν, κενόν τι πλάσμα, μη ανταποκρινόμενον εις τας περί συζύγου ιδέας και προσδοκίας του!

Εάν δ' η κόρη εκείνη ηννόει, ότι η νυμφευομένη γυνή δεν είναι απλώς όργανον ή άθυρμα του ανδρός, αλλά έχει δικαιώματά τινα επί του βίου του, εάν είχεν ανατραφή ούτως, ώστε να έχη χαρακτήρα και θέλησιν, εάν η μόρφωσίς της τη προσέδιδε ηθικήν τινα βαρύτητα και αξίαν, δεν θα ηδύνατο άρα να μεταβάλη τας έξεις εκείνου, να τω εμπνεύση τουλάχιστον σεβασμόν, υπόληψιν, εκτίμησιν, βραδύτερον δ' ίσως και συμπάθειαν και θερμόν ενδιαφέρον;

Και άρα αυτή, προς ην η δυστυχία τοιούτο τρομερόν δίδει σήμερον μάθημα, θα αναθρέψη καλλίτερον παρ' όσον αυτή ανετράφη το τέκνον της;

Η δε μήτηρ της, ήτις κλαίει και ρυτιδούται και αιτιάται εαυτήν είναι, νομίζετε, διατεθειμένη να εργασθή, να πράξη τι, όπως τουλάχιστον αποτρέψη από άλλας τον κίνδυνον τούτον; Όχι. Περικλείει καλώς εις την ψυχήν της την ως πεπυρακτωμένον σίδηρον θλίψιν της, την συστρέφει ανιλεώς, πληγόνουσα ολονέν βαθύτερον την αιμάσσουσαν καρδίαν της και σιωπά.

Και όμως εάν ήθελεν αυτή, ως και πολλαί άλλαι, ας η πικρά του κόσμου πείρα έπεισεν, ότι όσα λέγομεν και γράφομεν είναι αληθή και ορθά, εάν ήθελαν, λέγομεν, ηδύναντο άλλαι διά του πλούτου των, άλλαι διά της κοινωνικής των θέσεως, άλλαι διά του καλάμου των να φανώσι χρήσιμοι εις το μέγα έργον της μεταρρυθμίσεως, ην προβάλλομεν, ην θεωρούμεν ως αναγκαίαν όχι μόνον διά την ευτυχίαν της γυναικός, αλλά διά την ευτυχίαν των κοινωνιών, διά την ευτυχίαν της ανθρωπότητος.

Το επαναλαμβάνομεν και πάλιν. Εάν ημείς αι γυναίκες ηθέλαμεν, η κοινωνία μας θα ήτο καλλιτέρα και οι άνδρες αυτοί πολύ, πολύ καλλίτεροι. Διά να επιτύχωμεν τούτο, πρέπει πάση δυνάμει να επιδιώξωμεν την μόρφωσιν του νου, της θελήσεως, του χαρακτήρος της γυναικός εις πάσας τας κοινωνικάς τάξεις. Πρέπει να πεισθώμεν όλαι μας, ότι δεν επλάσθημεν παρά του Θεού όντα κατώτερα του ανδρός, χωρίς δύναμιν και αυτενέργειαν. Ότι δεν προωρίσθημεν μόνον εις το να αρέσκωμεν και διαιωνίζωμεν το είδος.

TEXT_PAGE_SHORT427
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/428.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

η μεγάλη μερίς της κοινωνίας τας θέλει αμαθή, πειθήνια όργανά της

1894

Κ. Παρρέν

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΗΡΙΟΝ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΕΡΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

Αι προνομοιούχοι, αι θωπευμέναι της τύχης έχουν τα ανώτερα παρθεναγωγεία των, το Πανεπιστήμιον, το Πολυτεχνείον. Αι εργάτιδες, τα παιδιά του λαού έχουν το τελούν σήμερον τας εξετάσεις του Κυριακόν των Σχολείον.

Όχι καλλίμορφον εκ Πεντελικού μαρμάρου μέγαρον, όχι πλούσιον εις κεφάλαια και εισοδήματα ίδρυμα, όχι συντηρούμενον υπό γενναίων εισφορών. Απλούστατα έν παλαιόν και ετοιμόρροπον σχεδόν οίκημα, εις στενωπήν οδόν της Αγίας Ειρήνης, το οποίον χρησιμεύει καθ' εκάστην ως παρθεναγωγείον του δήμου και το οποίον προσφέρει την φιλόξενον στέγην του ανά πάσαν Κυριακήν προς τας εργάτιδας, τας απόρους του λαού θυγατέρας.

Πτωχόν ως αύται, κρυμμένον εις γωνίαν τινά πληκτικήν, σκοτεινήν της πόλεως, με αέρα κατά το πλείστον ασφυκτικόν, ακριβώς όμοιον με τους οικίσκους και τας καλύβας και τα υπόγεια δωμάτια εν οις διαιτώνται, με μόνην την διαφοράν των διαστάσεων.

Η κοινωνία, αι κυβερνήσεις, οι δήμοι δείχνονται ολίγον άδικοι, σκληροί προς τον λαόν, όσον και η τύχη. Έχει παιδιά ο λαός αυτός, τα οποία έχουν ανάγκην μορφώσεως, ανθρωπισμού, ηθικοποιήσεως, τούτο ολίγον ενδιαφέρει τας αρχάς. Προκειμένου μάλιστα περί θηλέων ουδέ λόγος καν πρέπει να γίνηται. Θα γίνουν υπηρέτριαι, ή εργάτιδες εις τα εργοστάσια των βιομηχάνων αι κόραι αυταί. Ποία η ανάγκη της μορφώσεώς των! Η μεγάλη μερίς της κοινωνίας τας θέλει αμαθή, πειθήνια όργανά της, μη διακρίνοντα το καλόν από του κακού, το ωφέλιμον από του επιβλαβούς. Εκ της αμαθείας των εξαρτά ο βιομήχανος την εκμετάλλευσιν της εργασίας των, ο κύριος και η κυρία την εν τη υπηρεσία των τυφλήν υποταγήν εις πάσας τας παραλόγους αξιώσεις των, οίας δήποτε φύσεως και αν είναι αύται.

Και βλέπομεν καθ' εκάστην τα αποτελέσματα του τοιούτου συστήματος

———————

Κ. Παρρέν, Εφημερίς των Κυριών, έτος Η΄, αρ. 347, 10 Απριλίου 1894, σ. 1-2.

TEXT_PAGE_SHORT428
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/429.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

των ευπόρων και ανεξαρτήτων τάξεων προς τας θυγατέρας του λαού. Ειξεύρομεν όλαι και όλοι μας πού άγει η αμάθεια, το προώρως προς το πονηρόν φερόμενον πνεύμα της εργάτιδος. Διότι όσον αμαθής και αν είναι αύτη σήμερον, εν η ατμοσφαίρα ζη δεν μένει αθώα, απονήρευτος διά πολύν καιρόν. Η αθωότης είναι άνθος φυόμενον εις καλώς προφυλαγμένα θερμοκήπια και όχι εις τους αγρούς τους εκτεθειμένους εις τας αγρίας και ιδιοτρόπους της φύσεως καταιγίδας.

Και ειξεύρομεν εις ποίους κλυδωνισμούς, εις ποίους κινδύνους υπόκειται η δυστυχής εργάτις η καταδικασμένη από τα μικρά παιδικά της έτη να παλαίη δι' έν τεμάχιον άρτου, να αγωνίζηται τον επίμοχθον αγώνα της ζωής. Ρίψατε εις οίαν δήποτε ώραν της ημέρας έν βλέμμα προς την οδόν Ερμού και ίδετε την ως αλήτην πλανωμένην εκεί δεκαετή κόρην. Είναι ο προμηθευτής, ο αγοραστής των ταινιών και των κλωστών και των μυρίων εκείνων μικρολογημάτων του εργοστασίου των συρμών, εν ω εργάζεται. Ανά πάσαν στιγμήν και ώραν συναλλάσσεται μετά εμπόρων και εμποροϋπαλλήλων πάσης ηλικίας. Εις την διάκρισιν και την τιμήν των ανθρώπων αυτών αφίνεται απροστάτευτον το δυστυχές αυτό πλάσμα, ως η εν τοις λοιποίς εργοστασίοις εργαζομένη κόρη, η εξαρτώσα την θέσιν της και τον άρτον της εκ της καλής ή μη προς αυτήν διαθέσεως των ανωτέρων υπαλλήλων ανδρών. Παρακολουθήσατέ τας κατά τας ψυχράς και παγετώδεις του χειμώνος νύκτας, υποχρεωμένας να νυκτερεύωσι μέχρι της δεκάτης και δωδεκάτης της νυκτός ή κατά τας εορτάς καταδικασμένας να εργάζωνται όταν εκείνοι, δι' ους ο βίος είναι διαρκής εορτή, δεν επιτρέπουν ούτε την επί μίαν ημέραν της εβδομάδος ανάπαυσίν των.

Και αν τουλάχιστον μεθ' όλα ταύτα εκέρδιζον την ζωήν των. Αλλ' όχι. Στατιστική πρόχειρος, ειλημμένη εκ των εργοστασίων, εν οις αι μαθήτριαί μας αύται εργάζονται αποδεικνύει ότι αι μεν ράπτριαι γυναικείων φορεμάτων από οκτώ έως δέκα τριών ετών δεν κερδίζουν τίποτε, υπό την πρόφασιν ότι μανθάνουν τέχνην. Από δεκατριών έως δέκα πέντε η αμοιβή των ποικίλλει από τριάντα έως εβδομήντα λεπτά την ημέραν. Και από δεκαπέντε και άνω μόλις από μίαν έως δύο δραχμάς.

Τα λοιπά εργοστάσια των ανθέων, περικνημίδων, λαιμοδετών, υποδημάτων, φακέλλων, ασπρορρούχων, ψιαθών, ανδρικών ενδυμάτων, ολίγον διαφέρουν κατά την γενναιότητα των ανωτέρω. Η κόρη εδώ ως και εκεί μοχθεί, αγωνίζεται και πεινά. Και η πείνα είναι κακός σύμβουλος, όταν μάλιστα και η οικογένεια τας αυτάς υφίσταται ταλαιπωρίας, ή ο πατήρ είναι μέθυσος και η μήτηρ εργάτις και αυτή αδυνατεί να ανταποκριθή εις τας πρώτας και απαραιτήτους της ζωής της οικογενείας ανάγκας,

Η θέσις της εργάτιδος αποτελεί ούτω σκοτεινήν σελίδα της συγχρόνου κοινωνικής ημών καταστάσεως. Αποτελεί την υψίστην καταδίκην της και απειλεί να καταστή η απηνεστέρα μάστιξ αυτής. Και όμως ούτε οι νομοθέται

TEXT_PAGE_SHORT429
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/430.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

οι εξασφαλίζοντες δι' ελαφρυντικών νόμων την διατροφήν και συντήρησιν των κτηνών, ούτε ο τύπος ο συνεχώς διαμαρτυρόμενος κατά των κακοποιούντων τα ζώα ανθρώπων αφιέρωσαν πότε μίαν στήλην των, ένα νόμον, μίαν ιδέαν σωστικήν υπέρ της τροφού και μορφωτρίας του αύριον στρατιώτου, υπέρ της πηγής της ζωής των κοινωνιών, υπέρ της κόρης και γυναικός του λαού.

Επείγουσα εν τούτοις παρίσταται η ανάγκη της παροχής ευρυτέρου σταδίου εν τη εργασία, της αναλόγου προς τους καταβαλλομένους υπό της εργάτιδος κόπους αμοιβής και της μορφώσεως και ηθικοποιήσεών των διά της γενικεύσεως απανταχού της Ελλάδος Κυριακών Σχολείων. Από τετραετίας όλης αγωνιζόμεθα, γράφομεν, συνηγορούμεν υπέρ ιδρύσεως μιας τουλάχιστον επαγγελματικής σχολής, προωρισμένης νέον και ευρύτατον να ανοίξη ορίζοντα εργασίας διά την πενομένην κόρην του λαού. Δυστυχώς πάντες οι δυνάμενοι αδιαφορούν, ασχολούμενοι βεβαίως εις άλλα σπουδαιότερα. Απελπισθείσαι προβαίνομεν ημείς αι του Κυριακού Σχολείου μετ' άλλων φιλανθρώπων κυριών εις ίδρυσιν της πρώτης εν Ελλάδι επαγγελματικής Σχολής, ήτις ελπίζομεν, θα αρχίση λειτουργούσα από του προσεχούς Σεπτεμβρίου.

Αλλά και διά την γενικωτέραν μόρφωσιν των εργατίδων διά τον νόμιμον της εργασίας των κανονισμόν πολλά δύνανται να επιτευχθούν. Ολίγη καλή θέλησις, ολίγη μελέτη επί του ζητήματος τούτου, ολίγη ώθησις παρά των δυναμένων, ολίγη κίνησις αστυνομική και χωρίς δαπάνας, χωρίς θυσίας όλα αυτά κατορθούνται. Τα Κυριακά Σχολεία είναι τα ευθηνότερα μορφωτικά κέντρα της συγχρόνου παιδεύσεως. Το ιδικόν μας είχε κατά την ίδρυσίν του το ελάχιστον κεφάλαιον οκτακοσίων περίπου δραχμών και δι' αυτών συντηρείται τετραετίαν ήδη, διατηρούν μάλιστα και επί δεκαδράχμω μηνιαία αμοιβή διδασκάλισσαν της κοπτικής.

Όλαι αι λοιπαί διδάσκουσαι, όλαι αι μορφώνουσαι την ψυχήν και αναπτύσσουσαι το πνεύμα των εργατίδων είναι ευγενείς κυρίαι και δεσποινίδες της πόλεώς μας, μετά ζήλου και αυταπαρνήσεως αναπληρούσαι το μορφωτικόν έργον της μητρός και διδάσκουσαι προς τας εργάτιδας τα προς αυτάς και την κοινωνίαν καθήκοντά των.

Ούτε γραμματική, ούτε συντακτικόν, ούτε κανόνες και θεωρίαι αναπτύσσονται προς τα παιδία αυτά. Ημείς ομιλούμεν περισσότερον εις την καρδίαν, εις την ψυχήν της κόρης παρά εις το πνεύμα της. Διότι ο βίος αυτής είναι σειρά ατελεύτητος ψυχικών δοκιμασιών. Και έχει ανάγκην ηθικού σθένους μάλλον και καρτερίας ή πνευματικής αναπτύξεως, ίνα αντιταχθή εις τους σκοπέλους, οίτινες υψούνται προ αυτής ανά παν βήμα της, ίνα μη αποθαρρυνθή και καταπέση.

Κατά το έτος τούτο επεδιώξαμεν να κινήσωμεν υπέρ αυτών το ενδιαφέρον των ευτυχών συνομηλίκων των, και να συνάψωμεν μεταξύ τούτων και εκείνων τους πρώτους της συμπαθείας δεσμούς διά της ευεργεσίας και της 

TEXT_PAGE_SHORT430
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/431.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

ευγνωμοσύνης. Ούτω διά την βράβευσίν των απετάνθημεν και προς μαθητρίας παρθεναγωγείων και προς μικρούς εκ νεαρών δεσποινίδων ευεργετικούς συλλόγους. Εις την επίκλησίν μας γενναιότατα προσήλθον αρωγοί ο σύλλογος της Αλεξάνδρας, προεδρευόμενος υπό της νεαράς δεσποινίδος Ψύλλα και η Φιλόβρεφος Αδελφότης, άγνωστος ίσως παιδική φιλάνθρωπος ένωσις αποτελουμένη υπό της προέδρου δεσποινίδος Κούππα και υπό των συμβούλων κ.κ. Αλ. Καμπά, Μεταξά και Νάζου. Αμφότερα τα σωματεία ταύτα προσήλθον ημίν γενναίως επίκουρα, ως και αι μαθήτριαι των δύο αρίστων της πόλεώς μας παρθεναγωγείων Χιλλ. και Σκορδέλη αι αποστείλασαι ημίν αι μεν του τελευταίου τιακοσίας δέκα πέντε πήχεις υφάσματος, αι δε του πρώτου δρχ. εκατόν, προς αγοράν επίσης φορεμάτων, μετά της ακολούθου συγκινητικωτάτης επιστολής.

Αξιότιμος και Σεβαστή Κυρία Παρρέν

Ημείς αι εσωτερικαί μαθήτριαι του Παρθ. Χιλλ. απεφασίσαμεν να διαθέσωμεν υπέρ των πτωχών μαθητριών του Κυριακού Σχολείου το μικρόν ποσόν, όπερ κατά το σύνηθες συνάζομεν την τεσσαρακοστήν διά τους πτωχούς. Ευτυχείς δε λογιζόμεθα σκεπτόμεναι ότι δυνάμεθα, έστω και κατ' ελάχιστον, να συντείνωμεν εις ανακούφισιν μικρών αδελφών μας του Κυριακού Σχολείου, αίτινες δεν έχουσι δυστυχώς ως ημείς άφθονα τα μέσα της συντηρήσεως και εκπαιδεύσεως.

Πεπεισμέναι λοιπόν ότι ευμενώς θέλετε δεχθή το ελάχιστον τούτο ποσόν, σας το αποστέλλομεν, σεβαστή κυρία, ίνα διαθέσητε αυτό ως κάλλιον νομίζητε.

Ευχόμεθα δε εις τας μικράς ταύτας αδελφάς μας καλήν πρόοδον και ευτυχές Πάσχα.

Διατελούμεν μετά σεβασμού ως και αι λοιπαί συμμαθήτριαί μας.

Αι μαθήτριαι των ανωτέρων τάξεων

Λέλα Ζώτου, Κλεονίκη Διαμαντοπούλου, Μαρία Πετυχάκη, Σκεύω Καλοκαιρινού, Φερενίκη Μοάτσου, Gella Λοβέρδου.

TEXT_PAGE_SHORT431
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/432.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

αρχαιοπρεπώς ανατεθραμμένη εν αγνότητι και αυστηρότητι ηθών

1896

Τ. Αναστασίου

Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Μέγας κοινωνιολόγος Γάλλος ανακηρύττει, ότι κοινωνικώς ουδέν ιερώτερον κόρης. Μεγάλη αλήθεια! Εάν υπάρχη πρόσωπον εν τη κοινωνία, περί της μορφώσεως του οποίου η εκκλησία οφείλει πρωτίστως να μεριμνά και η πολιτεία όλην αυτής την νομοθετικήν ευφυΐαν να εξαντλή, τούτο είναι η κόρη η μέλλουσα οικοδέσποινα, η μέλλουσα μήτηρ.

Γνωστόν ότι έχομεν κόρην του χωρίου και κόρην των πόλεων, και ότι άλλος περί πολλά ο προορισμός ο κοινωνικός και η ανατροφή της μεν, και άλλος ο προορισμός και η ανατροφή της δε.

Η ποιμενίς, η γεωργός κόρη του χωρίου είνε κόρη αρχαιοπρεπώς ανατεθραμμένη εν αγνότητι και αυστηρότητι ηθών. Η προς τον Θεόν πίστις και η ευσέβεια και η ακριβής των θρησκευτικών τύπων εκπλήρωσις είναι όλος ο πνευματικός κόσμος εν ω ζη και κινείται. Δεν κατανοεί, ό,τι πιστεύει, δεν γινώσκει διά τί είνε ευσεβής, διότι γράμματα ουκ οίδε και διότι ο ιερεύς ο παρέχων αυτή τα ιερά της θρησκείας ημών μυστήρια εκτός της ελαττωματικής αναγνώσεως ακαταλήπτων εις αυτόν ευχών είνε όμοιος αυτή κατά τας θρησκευτικάς και θεολογικάς γνώσεις, αλλ' ουδέν στοιχείον δύναται να σαλεύση την πίστιν της, ουδέ την ευσέβειάν της. Είνε σεμνή και ενάρετος, δεν χρειάζονται δε έκτακτοι περιστάσεις, ίνα ανατείλη το της αιδούς ερύθημα· το φέρει πάντοτε επί του προσώπου αγνόν, αβίαστον, αληθές. Πάντα ταύτα δεν γινώσκει διά τί κέκτηται, είνε όμως η μόνη πνευματική και ιερά παρακαταθήκη, ην από των γονέων παραλαμβάνουσα εγκεκλεισμένην εν τη καρδία αυτής διά παντός του βίου διατηρεί. Εν περιβάλλοντι ουχί ανηθίκω αναπτυσσομένη και υπό γονείς αυστηρούς τηρητάς των θρησκευτικών ημών παραδόσεων ανατρεφομένη η Ελληνίς χωρική διαπλάττεται και μορφούται εις

———————

Τιμόθεος Αναστασίου (προλύτης της Θεολογίας), περιοδικό Ανάπλασις, έτος Θ', αρ. 10, 1 Απριλίου 1896, σ. 101-103.

TEXT_PAGE_SHORT432
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/433.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

οικοδέσποιναν και μητέρα αληθώς έντιμον και ενάρετον. Διά ταύτα, όταν θέλωμεν να γνωρίσωμεν την αρχαιοπρεπώς ζώσαν Ελληνίδα εν όλη αυτής τη οικιακή φιλεργία, εν όλη αυτής τη γυναικεία αγνότητι και τη προς τον Θεόν ευσεβεία, δράμωμεν εις τα χωρία.

Έν μόνον ελλείπει από της ανατροφής της χωρικής κόρης, όπερ αναντιρρήτως απαιτεί η εποχή των φώτων καθ' ην ζώμεν· η τόση και η τοιαύτη πνευματική αυτής ανάπτυξις, όση και οία είνε απολύτως αναγκαία εις τον προορισμόν αυτής τον κοινωνικόν και εθνικόν. Πρόδηλον δε ότι ο προορισμός της χωρικής κόρης είνε προορισμός ανατροφής τέκνων και ουδέν έτερον.

Η χωρική κόρη ούτε εις την καλλιτεχνίαν δύναται ποτέ να επιδοθή, ούτε εις την μυθιστοριογραφίαν, ούτε εις την δραματογραφίαν, ούτε εις την ιατρικήν, ούτε εις την νομικήν, ούτε εις άλλο τι, όπερ ο του ψευδοπολιτισμού πυρετός υπαγορεύει εις φαντασιοκόπους και τετυφωμένας κεφαλάς. Η χωρική κόρη προώρισται εις οικοκυράν και εις μητέρα. Διά ταύτα ου μόνον γελοίον και άσκοπον, αλλά και επιβλαβέστατον κρίνομεν το κρατούν παρ' ημίν σύστημα της εκπαιδεύσεως της χωρικής κόρης υπό διδασκαλίσσης πολυτελώς ενδεδυμένης, και ως τα πολλά νοσούσης εν τινι μέτρω επιδεικτικήν κουφότητα και αλαζονείαν, ελαττώματα απαρατήρητα μεν εν ταις πόλεσι και διά τούτο αβλαβή εις τους σωφρονούντας, απρεπέστατα όμως και ολεθριώτατα εις τους απλοϊκούς χωρικούς ως δι' αυτών διδασκομένης εις τα πτωχά κοράσια της ανοήτου φιλαρεσκείας, η οποία πολύ δύναται να διαστρέψη το χρηστόν ήθος και να κηλιδώση την αγνότητα αυτών. Η χωρική κόρη ήθελεν εκπληροί ασυγκρίτως τελειότερον τον προρισμόν αυτής, εάν μέχρι του 10ου ή 12ου έτους, ότε κατ' ανάγκην αναπόφευκτον μέλλει να λάβη ανά χείρας την σκαπάνην και την ηλακάτην, τα μόνα και απαραίτητα όπλα, δι' ων θα παλαίση κατά τον περί υπάρξεως αγώνα, εδιδάσκετο τα στοιχεία της εθνικής ημών γλώσσης, τας στοιχειώδεις της θρησκείας ημών αληθείας και τα κυριώτατα γεγονότα της εθνικής ημών ιστορίας και ουδέν επί πλέον. Ταύτα δε παρά προσώπου εμπνέοντος τον σεβασμόν προς ό,τι διδάσκει, την πίστιν και τον φόβον του Θεού, την αγάπην προς το αγαθόν και την αποστροφήν από του κακού, ήτοι παρά χριστιανού κατηχητού. Και τοιούτο πρόσωπον ουδέν άλλο, ως εικός, δύναται να υπονοηθή ή ο πεπαιδευμένος και ενάρετος ιερεύς του χωρίου, ο έντιμος οικογενειάρχης, ο λόγω και παραδείγματι παιδαγωγών εις την κατά Χριστόν αρετήν. Η παρά του τοιούτου ιερέως κατήχησις της χωρικής κόρης κατά την τρυφεράν αυτής ηλικίαν και η εν τω ναώ κατά τας εορτάς παρά του αυτού ιερέως ανάπτυξις των ευαγγελικών αληθειών, εις την κατανόησιν των οποίων θέλει είσθαι ικανή η, ως είρηται, κατηχηθείσα, ταύτα πάντως θέλουσι προπαρασκευάσει αυτήν εις μητέρα δυναμένην να εμπνεύση και διά λογικών πλέον επιχειρημάτων τον φόβον του Θεού εις τα τέκνα αυτής και να στηρίξη αυτά εις την αλήθειαν και την δικαιοσύνην, εις χωρικήν μητέρα ικανήν να μορφώση τιμίους και φρονίμους

28

TEXT_PAGE_SHORT433
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/434.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

γεωργούς και νέους εμμένοντας εν τη ευσεβεία και τη αρετή και εν η περιπτώσει θέλουσιν ευρεθή ως φοιτηταί ή βιομήχανοι εν περιβάλλοντι παρασύροντι εις τον όλεθρον και την ηθικήν καταστροφήν, ως επί παραδείγματι εν Αθήναις.

Τοιαύτην πνευματικήν ανάπτυξιν της χωρικής κόρης αποδεχόμεθα ως λογικήν και σκόπιμον, συμφωνοτάτην δε προς την εν τω οίκω ανατροφήν αυτής.

Δεν δυνάμεθα όμως να εννοήσωμεν τί δύναταί ποτε να ωφελήση τα κοράσια του χωρίου η διδασκαλία του πνιξήματος του Αιγέως, της σκανδαλώδους απαγωγής της συζύγου του βασιλέως της Σπάρτης, των μεταξύ Αχιλλέως και Αγαμέμνονος ερίδων, ων η πρώτη και κυρία αφορμή εξευρίσκεται μη έχουσα το παράπαν σχέσιν τινά προς την διδακτέαν προς τα κοράσια στοιχειώδη ηθικήν, η διδασκαλία των περιπλανήσεων του Οδυσσέως και ασμάτων τινών υποθέσεως ακαταλήπτου εις τον μικρόν αυτών νουν εις α προ πάντων προσπαθεί να εφελκύση την προσοχήν αυτών η ως είρηται πεπολιτισμένη διδασκάλισσα.

Ίσως εις την κρίσιν των προοδευτικών η περί της υπό της σημερινής διδασκαλίσσης πνευματικής μορφώσεως της χωρικής κόρης γνώμη μου υποληφθή ως φωτοσβεστική και οπισθοδρομική, αλλ' οι κύριοι προοδευτικοί, ας λάβωσι τον κόπον ίνα εκδράμωσιν εις χωρίον τυχόν του ευεργετήματος να έχη Παρθεναγωγείον, ας αντιπαραθέσωσι προς την διδασκάλισσαν με όλους της τους τρόπους και την διδασκαλίαν τα πτωχά χωρικά κοράσια με την οικογενειακήν αυτών ανατροφήν και την ενδυμασίαν και μάλιστα τον προορισμόν του βίου αυτών και ειμί βέβαιος, ότι θέλουσιν ομολογήσει, ότι κωμικωτέρα και γελοιοτέρα αντίθεσις εις εμπαιγμόν της ηθικής διαπαιδαγωγήσεως και μορφώσεως δεν δύναται να υπάρξη άλλη· θέλουσιν ομολογήσει, ότι μυριάκις προτιμοτέρα η πλήρης άγνοια γραμμάτων εις την χωρικήν κόρην της υπό τοιαύτας συνθήκας μορφώσεως αυτής. Ανάγκη μετά τα ειρημένα να είπωμεν, ότι η ακουσίως βλάπτουσα εις τα χωρία διδασκάλισσα ωφελιμωτάτη δύναται ν' αποβαίνη εις τας πόλεις, διότι κατά φυσικόν λόγον και ένεκα της μορφώσεως αυτής και μάλιστα ένεκα του ιερού επαγγέλματος, όπερ δημοσία επαγγέλλεται, δεν δύναται ή πολύ να διαφέρη από πολλάς μητέρας των μαθητριών αυτής και, ως εικός, μεγάλην ωφέλειαν δύναται να παρέχη εις τα μικρά κοράσια διδάσκουσα τουλάχιστον διά του λόγου, ότι υπάρχει τι προτιμότερον και συμφορώτερον εις αυτά από τα άτοπα, τα οποία τυχόν βλέπουσιν είτε εν τη κοινωνία είτε εν τω ιδίω αυτών οίκω.

Και διά την ανατροφήν λοιπόν της χωρικής κόρης εις χωρικήν μητέρα θρησκευτικώς πεφωτισμένην και εν τω τοιούτω αυτής φωτισμώ δυναμένην να μορφώση χρηστούς και φιλοδικαίους πολίτας ζητήσωμεν τον ευπαίδευτον και ενάρετον ιερέα. Οφείλομεν δε ν' αποδεχθώμεν, εάν λογικευώμεθα, ότι το επικρατούν εν τοις χωρίοις πνευματικόν σκότος και η αγροίκος κακουργία η εκ θηριωδών πολλάκις ενστίκτων, ταύτην έχουσι κυρίαν, ίνα μη είπω μόνην αφορμήν, την έλλειψιν ιερέως λόγω και παραδείγματι διδακτικού.

TEXT_PAGE_SHORT434
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/435.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

Γράφοντες περί της μορφωτικής δυνάμεως, ην ένεκα του αξιώματος αυτού κέκτηται ο ιερεύς έχομεν υπ' όψει ότι οι ιθύνοντες τα δημόσια, οι κοινώς αρμόδιοι λεγόμενοι, είνε εκείνοι οίτινες θέλουσι νομοθετήσει περί των καθηκόντων και της πνευματικής του ιερέως δράσεως. Ημείς γράφοντες θέλομεν να κατανοηθή ότι η θρησκεία του Ευαγγελίου είνε η μόνη βάσις της αληθούς του ανθρώπου μορφώσεως και ότι ταύτης χωρίς αδύνατον ο άνθρωπος να καταστή πράγματι έντιμος και χρηστός, πράγματι φιλοδίκαιος και φιλαλήθης, πράγματι φιλόπατρις και εν γένει αγαθός πολίτης εν οιωδήποτε επαγγέλματι, εν οιωδήποτε αξιώματι. Αλλά θρησκεία μορφούσα και διαπλάττουσα χαρακτήρας ηθικούς τοιούτους μόνον διά του εφημερίου ιερέως δύναται να υπάρξη, του ιερέως του εις άμεσον και διαρκή επικοινωνίαν ευρισκομένου προς άπαντα τα της κοινωνίας μέλη και του οποίου οι λόγοι και αι πράξεις έχουσιν αδιαμφισβήτητον το κύρος επί της συνειδήσεως των πιστών. Διά τούτο φρονούμεν, ότι ο ιερεύς του χωρίου είνε μεγίστη ανάγκη να κέκτηται τοιαύτην μόρφωσιν και να φέρη τοιαύτα προσόντα ώστε να δύναται υπάρχη πάντων μεν κατηχητής μάλιστα δε της χωρικής κόρης και των νέων.

Εις δε τον νομοθέτην όστις θέλει πεισθή και αποδεχθή την τοιαύτην του ιερέως μορφωτικήν δύναμιν, έν εκ των πρώτων, τα οποία εν τη νομοθεσία αυτού θέλει τω υπαγορεύσει το λογικον είνε, ότι ο καταλληλότατος διδάσκαλος των χωρίων εις την κατωτέραν εκπαίδευσιν αναντιρρήτως καταφαίνεται ο ιερεύς. Διά τούτο ιερατικαί σχολαί και ιερείς ιεροδιδάσκαλοι νομίζομεν ότι σημαίνουσι την ορθοτέραν λύσιν του περί της θρησκευτικής και ηθικής παιδαγωγίας των νέων ζητήματος, άνευ της οποίας παιδαγωγίας τα πάντα μάταια. Ουδέν άλλο δύναται ν' αναστείλη τον ρουν της εθνικής καταστροφής της εξ ελλείψεως ηθικού και εθνικού φρονήματος ή η ηθική και θρησκευτική παιδαγωγία των νέων και νεανίδων, διότι μόνον διά ταύτης αι επιγιγνόμεναι γενεαί δύνανται να ώσιν απηλλαγμέναι των ελαττωμάτων της παρούσης γενεάς, και ν' αναδειχθώσιν αντάξιαι του μεγάλου αυτών προορισμού.

Και νυν επί την ελληνίδα κόρην των πόλεων την μέλλουσαν πεπολιτισμένην οικοδέσποιναν την μέλλουσαν πεπολιτισμένην μητέρα.

TEXT_PAGE_SHORT435
  TEXT_SEARCH_FORM
  TEXT_SEARCH_IN_BOOK
  TEXT_SEARCH_RESULTS
   TEXT_BOOK_LIST
    11. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

    Εις τα διαυγή λοιπόν νάματα καθαράς εθνικής παιδεύσεως πρέπει να βαπτίζωμεν και ημείς ιδία τας θυγατέρας ημών, ίνα αύται μητέρες γινόμεναι μετά του μητρικού γάλακτος μεταδίδωσιν εις τα τέκνα των το εθνικόν πνεύμα, την αγάπην προς την πατρίδα, την ευστάθειαν προς την πίστιν των πατέρων μας και την έξαρσιν της ψυχής προς τα μεγάλα έργα.

    Αλλά τί ελληνικόν να περιμένη τις παρ' επιδόξων ελληνίδων μητέρων, αίτινες ψελλίζουσι μεν ίσως τας Croissades κατά δυτικομοναχικόν πνεύμα, αγνοούσι δε παντελώς των ημετέρων Βυζαντινών τους αγώνας κατά των Περσών, Αράβων, Βουλγάρων; Αποστηθίζουσι μεν τας εις τα παράλια της Αφρικής και της Ασίας γαλλικάς και αγγλικάς αποικίας, αγνοούσι δε παντελώς την Ήπειρον και Μακεδονίαν, την Μικράν Ασίαν και την Θράκην; διδάσκονται μεν Littérature Française, αγνοούσι δε εντελώς την Ελλ. γραμματολογίαν και γελώσιν ή μορφάζουσιν ακούουσαι την Ελληνικήν ιστορίαν; Χορεύουσι μεν όλους τους ευρωπαϊκούς χορούς, τους δε ελληνικούς θεώνται ως να είναι αφρικανικοί;

    Αι ταπειναί των νήσων του Αιγαίου τροφοί έχουσι την δόξαν ότι εξελλήνισαν και εξελληνίζουσιν έτι χιλιάδας Αρμενίων, Ευρωπαίων και άλλων, μεταδίδουσαι την Ελλ. γλώσσαν μετά του γάλακτος αυτών εις τους τροφίμους των. Παρ' ημίν δε τώρα προσκαλούνται γύναια αγνώστου προελεύσεως όχι μόνον εις οίκους της πρωτευούσης άλλα και επαρχιακών πόλεων και κωμοπόλεων ως παιδαγωγοί και οικοδιδάσκαλοι. Αλλά το παραδίδειν τα τέκνα εις αλλοφύλους προς ανατροφήν είναι πολύ επικινδυνώτερον διά την ηθικήν και εθνικήν μόρφωσιν παρ' όσον διά την φυσικήν ζωήν το τρέφειν το βρέφος διά ξενικού γάλακτος. Εάν δεν είμεθα πλέον ικανοί να εξελληνίζωμεν τους αλλογλώσσους συνοίκους Ελληνικών χωρών, ας μη εξασθενίζωμεν τουλάχιστον επί πλέον την ημετέραν φυλήν δι' ανατροφής ξενικής.

    Είναι λοιπόν ανάγκη εις το αίμα των τέκνων μας να εγχυθή αγνόν και ζωηρόν εθνικόν φρόνημα. Τοιούτον δε φρόνημα μόνον μήτηρ δύναται να εμπνεύση. Όταν η μήτηρ ως επωδόν επαναλαμβάνη εις το τέκνον της "παιδί μου, είσαι Έλλην, πρέπει να μείνης Έλλην, πρέπει ν' αγαπάς την πατρίδα σου". Ω! κατά τοιαύτης γοητευτικής επωδού ουδέ οι δαίμονες δύναται να κατισχύσωσιν. Αλλά τώρα η επωδός αύτη ακούεται συχνά;...

    Μετά το εθνικόν φρόνημα ή μάλλον ταυτοχρόνως με αυτό αι Ελληνίδες μας πρέπει να διδάσκωνται την οικοκυροσύνην. Οικοκυροσύνη δε δεν είναι μόνον το εργόχειρον, η γνώσις του να κόψη και να ράψη· αλλ' η όλη διοίκησις, κυβέρνησις, συντήρησις του οίκου. Εν τω οίκω ο ανήρ είναι ο συλλέκτης, ο εισφέρων· αλλ' ο οίκος θα είναι πάντοτε κενός, εάν η γυνή δεν είναι η πιστή, η αυστηρά, η άγρυπνος, η έμπειρος φύλαξ των εισαγομένων.