Συγγραφέας:Φουρναράκη, Ελένη
 
Τίτλος:Εκπαίδευση και αγωγή των κοριτσιών
 
Υπότιτλος:Ελληνικοί προβληματισμοί (1830-1910). Ένα ανθολόγιο
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:11
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1987
 
Σελίδες:630
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Κοινωνική ενσωμάτωση
 
Νοοτροπίες και συμπεριφορές
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1830-1910
 
Περίληψη:Στον τόμο αυτό συγκεντρώθηκαν μαρτυρίες του ελληνικού προβληματισμού που διαμορφώθηκε γύρω από τη γυναικεία εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση τον 19ο αιώνα, αντλημένες από ένα ευρύ φάσμα πηγών. Το σώμα του ανθολογίου περιορίστηκε σχεδόν αποκλειστικά στην παιδαγωγική και κανονιστική φιλολογία, ενώ στην εισαγωγή επιχειρείται η επισήμανση των διαφοροποιήσεων και των εξελίξεων στις αντιλήψεις για το γυναικείο πρότυπο, μέσα από προσπάθεια απάντησης σε ερωτήματα όπως: Μέσα σε ποιες συγκυρίες ιδεολογικοπολιτικές αρθρώνεται ο σχετικός με τη γυναικεία εκπαίδευση κανονιστικός λόγος, ποιοι είναι οι φορείς του, μέσα σε ποια επιχειρηματολογία λειτουργεί, από ποιες προτάσεις συνοδεύεται και, βέβαια, ποια πρακτική τον ακολουθεί και μέσα σε ποιες ανάγκες κοινωνικές εντάσσεται.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 48.83 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 497-516 από: 634
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/497.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

και ανδρικώτερα αισθήματα αποκομίζουσι και αδελφικώς μετά των αρρένων συνδέονται

1902

Σ. Ζούπανος

Η ΦΟΙΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΘΗΛΕΩΝ ΕΙΣ TA ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Ο κοινωνικός παράγων, ο εξασκών την μεγίστην επιρροήν εις την μόρφωσιν του χαρακτήρος, είνε η οικογένεια, διότι επιδρά αμέσως επί της αγωγής, ήτις αποβλέπει προς τον σκοπόν τούτον. Η άμεσος αύτη ενέργεια της οικογενείας επιτυγχάνεται, ως εκ του στενού συνδέσμου και της επικοινωνίας των μελών της. Δι' αυτών ενισχύονται μεγάλως τα παιδαγωγικά μέσα και μελετάται καλλίτερον η ατομικότης του τροφίμου, προς την οποίαν ταύτα θα κανονισθώσι. Δεν συντελούσιν όμως εξ ίσου άπαντα τα μέλη της οικογενείας προς τον ανωτέρω σκοπόν, διότι πατήρ, όστις είνε, ως επί το πλείστον βιοπαλαιστής, δεν δύναται αδιαλείπτως να μένη εν αυτή, ώστε το κύριον πρόσωπον, εν τη οικογενεία, το οποίον δρα επί της ανατροφής, είνε η μήτηρ.

Μητέρα λοιπόν πρέπει να μορφώσωμεν. Αλλά διά να μορφώσωμεν μητέρα, υπό τας σημερινάς κοινωνικάς συνθήκας, δεν είνε εύκολον, διότι πρέπει να συντελέσωσι προς τούτο άπαντες οι κοινωνικοί παράγοντες, η οικογένεια τουτέστι ή μάλλον η μήτηρ, η εκλησία και το σχολείον. Δυστυχώς όμως η σημερινή μήτηρ, ήτις κατέχεται, ως επί το πλείστον, υπό του σκότους της αμαθείας και δεισιδαιμονίας, βλάπτει μάλλον ή ωφελεί· η δε εκκλησία και η κοινωνία ή ολίγον θέλουσιν ή ολίγον δύνανται να συντελέσωσιν εις την μόρφωσιν της νέας γενεάς· απομένει λοιπόν μόνον το σχολείον, το οποίον, δυνάμεθα να είπωμεν, ότι εκπληροί, όπως δήποτε, τον προορισμόν του· εις το σχολείον άρα πρέπει υποχρεωτικώς να φοιτώσι και τα θήλεα. Και το σχολείον βεβαίως δεν θα δυνηθή ν' αποφέρη αμέσως το προσδοκώμενον αποτέλεσμα, διότι πρόκειται ανίσως να παλαίση προς

———————

Απόσπασμα από άρθρο του δημοδιδάσκαλου Σ. Ζούπανου στην Εθνική Αγωγή, τ. Ε', αρ. 6, 15 Μαρτίου 1902, σ. 69.

32

Σελ. 497
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/498.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

τους λοιπούς ισχυροτάτους παράγοντας αλλά βαθμηδόν έχον συναρωγόν και την σχετικώς υπ' αυτού μορφωθησομένην μητέρα θα επιδράση επί των δύο άλλων παραγόντων και τέλος θα επιτευχθή ο επιδιωκόμενος σκοπός. Γεννάται ήδη το ζήτημα: πού θα φοιτώσι τα κοράσια, εις τα μέρη, όπου δεν υπάρχουσι σχολεία θηλέων; Δύνανται να φοιτώσιν εις τα σχολεία των αρρένων, ως και αι αρχαίαι Σπαρτιάτιδες συνεγυμνάζοντο μετά τούτων. Καθώς δε πολυετής διδασκαλική πείρα μ' έπεισε, διότι πάντοτε φοιτώσιν εις το σχολείον μου και κοράσια, όχι μόνον ουδεμία βλάβη δύναται εκ τούτου να προκύψη, ένεκεν της πολύ μικράς αυτών ηλικίας, αλλ' η ωφέλεια ότι ταύτα, πλην των γνώσεων και ανδρικώτερα αισθήματα αποκομίζουσι και αδελφικώς μετά των αρρένων συνδέονται.

Άλλως τε εις τα χωρία πάντοτε σχεδόν τα κοράσια μετά των αρρένων συναναστρέφονται και συμπαίζουσι και μάλιστα εις προκεχωρημένην ηλικίαν. Ιδού λοιπόν ότι ουδείς λόγος καταδικάζει τα ατυχή ταύτα πλάσματα, τα οποία έχουσι μεγίστην σπουδαιότητα διά την ηθικήν αποκατάστασιν της κοινωνίας, εις αιωνίαν αποβλάκωσιν.

Σελ. 498
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/499.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

με τας αυτάς ανάγκας και τα αυτά δικαιώματα φυσικής και ψυχικής αναπτύξεως

1902

Κ. Παρρέν

ΔΙΑΤΙ ΟΧΙ ΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ;

Μία ερώτησις περί της ανάγκης της γυμναστικής διά τας γυναίκας, ην απευθύνει προς εαυτόν συνάδελφος του "Νέου Άστεως", μία ερώτησις, η οποία καταλήγει εις συμπέρασμα αντίθετον του προσδοκωμένου, διά τον αιώνα τουλάχιστον εις τον οποίον ζώμεν, μας εμβάλλει εις απορίαν και μας επιβάλλει απάντησιν.

Αφορμήν εις το ζήτημα έδωκαν αι εξετάσεις εις την Γυμναστικήν του Εκπαιδευτικού Τμήματος της Ενώσεως των Ελληνίδων, εξετάσεις παρουσιάζουσαι, φυσικά, όλα τα στοιχεία της τελειότητος, τα οποία χαρακτηρίζουν τα έργα τα ενεργούμενα αποκλειστικώς από γυναίκας.

Αι μαθήτριαι της Γυμναστικής εξετέλεσαν όλα τα είδη των ασκήσεων, τα οποία ισχυροποιούν κανονικώς τους μυς και τονώνουν αρμονικώς όλα τα μέλη και καθιστούν τον σώμα ευκίνητον και ελαστικόν. Φυσικά επειδή εδιδάχθησαν από καλόν διδάσκαλον και υπό την επίβλεψιν και εποπτείαν και εφορείας ειδικής και της εμπειροτάτης και υπερόχου παιδαγωγού μας κ. Αικ. Λασκαρίδου, αι μαθήτριαι ανεδείχθησαν ίσως ανώτεραι και των αρρένων, βεβαίως όμως χαριέστεραι και επαγωγότεραι αυτών.

Ο συνάδελφος του "Νέου Άστεως", ο οποίος, αν και νέος άνθρωπος, φέρει όμως εις την ράχιν του τας κληρονομικάς αμαρτίας των προλήψεων του παρελθόντος, αφού ομολογεί την εις την γυμναστικήν τελείαν επίδοσιν της γυναικός, αισθάνεται και εις το σημείον αυτό ταπεινούμενον τον ανδρικόν εγωισμόν και καταλήγει εις το συμπέρασμα, ότι οι αρχαίοι Έλληνες έκαμναν καλά απαγορεύοντες εις τας γυναίκας την συμμετοχήν εις τους ολυμπιακούς αγώνας επί ποινή θανάτου.

———————

K. Παρρέν, Εφημερίς των Κυριών, έτος ΙΕ', αρ. 705, 27 Απριλίου 1902, σ. 1-2.

Σελ. 499
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/500.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

Εις τί χρησιμεύει, ερωτά ο συνάδελφος, η γυμναστική των αλμάτων και του τραπεζίου και των αποτόμων κινήσεων εις τας γυναίκας ―νομίζομεν ότι κάπου μας ονομάζει θηλείας, ως να επρόκειτο περί τετραπόδων του φύλου μας.

"Ημείς, λέγει, είμεθα γεννημένοι διά την πάλην και τους αγώνας της ζωής, ημείς διά τους πολέμους και τους κινδύνους, ημείς διά την υπεράσπισιν των συνόρων της πατρίδος..."

Υποπτεύομαι ότι πολλά από τα νοημονέστατα εκείνα κοριτσάκια με τους ελαστικούς μυς και τα σπινθηροβολούντα βλέμματα, θα είπαν με τον νουν των, όταν ανέγνωσαν το χρονογράφημα του επικριτού των: διά ποίαν πάλην και ποίους αγώνας και ποίους κινδύνους ομιλεί ο κύριος αυτός της πέννας και του γραφείου και όλη η γενεά του η γαντοφορεμένη και η εύθραυστος και η αναιμική;

Ποίαι είναι αι οδοιπορίαι και κόποι και οι φυσικοί κίνδυνοι, εις ους υποβάλλονται οι άνδρες των πόλεων διά την εξάσκησιν των επαγγελμάτων των, είτε οι επιστήμονες είτε οι υπάλληλοι, είτε οι σπουδασταί, είτε και αυτοί οι τεχνίται.

Αι πονηρότεραι μάλιστα θα εμουρμούρισαν με κακίαν: Και πώς εφύλαξαν τα σύνορά μας και εις τί εχρησίμευσεν η γυμναστική εις τους υποχρεωτικώς και εξ επαγγέλματος και επί αμοιβή ασκουμένους, μας το απέδειξεν ο τελευταίος πόλεμος.

Ημείς επιεικέστεραι των μικρών αυτών σπαρτιατικώς ανατρεφομένων κοριτσιών, από τα οποία η γυμναστική δεν αφαιρεί τίποτε το τρυφερόν και το αβρόν και το ευγενές ―ως δεν αφήρεσεν από τας Αμερικανίδας και τας Αγγλίδας― ερωτώμεν τον συνάδελφον του "Νέου Άστεως"!

Ειξεύρει καμμίαν πάλην του σώματος και κανένα αγώνα, απαιτούντα ελαστικότητα των μελών και αντοχήν των οργάνων και τόνωσιν του μυϊκού και του νευρικού συστήματος τόσον ισχυράν, όσην απαιτεί ο εννεάμηνος αγών της κυοφορίας της γυναικός και η στιγμή η τρομερά και η επώδυνος της απελευθερώσεως; Και νομίζει ότι οι κόποι και αι αγρυπνίαι και αι νυχθήμεροι φροντίδες της αναπτύξεως μιας οικογενείας μικρών παιδιών είναι κατώτεροι των ανδρικών περιπάτων ―οι οποίοι τώρα γίνονται με το τραμ― διά την βιοπάλην των ανδρών των πόλεων.

Διότι δεν πρόκειται βεβαίως εδώ περί των αγροτικών πληθυσμών, όπου άνδρες και γυναίκες ασκούνται από τα παιδικά των χρόνια αδελφικά εις την αναρρίχησιν όχι των κάλων αλλά των κρημνωδών βουνών, όπου τρέφουν τας αίγας των, και έπειτα εις το σκάψιμον και εις τον τρυγητόν και εις το ελαιομάζευμα και εις το αλόνι.

Σήμερον η ανδρική βιοπάλη των πόλεων είναι μία λέξις χωρίς νόημα, μία παράδοσις, η οποία έχει την αρχήν της από την εποχήν, όπου οι άνδρες ήσαν γίγαντες και ήρωες και επάλαιαν με θηρία και με αγρίους και βαρβάρους και

Σελ. 500
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/501.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

όπου μόνοι αυτοί με τας τιλλώδεις των χείρας ανεζήτουν από την γην τους θησαυρούς της ευφορίας της και από τα άλλα της φύσεως στοιχεία την μυστικήν δύναμίν των.

Τώρα όπου τας ανδρικάς χείρας αντικατέστησεν ο ατμός και ο ηλεκτρισμός και αι μυρίαι νεώτεραι εφευρέσεις και όπου η τύχη των πολέμων κρίνεται από την στρατηγικήν ευφυΐαν, τον τέλειον οπλισμόν και το ηθικόν σθένος των μαχητών μάλλον, παρά από την αντοχήν των, τώρα άνδρες και γυναίκες εισέρχονται εις την ζωήν με τας αυτάς ανάγκας και τα αυτά δικαιώματα φυσικής και ψυχικής αναπτύξεως, αφού εις παν σημείον της ζωής συμπληρούνται και τελειοποιούνται αμοιβαίως, και αφού αι γυναίκες γεννούν και αι γυναίκες με τους ισχυρούς μυς και τας ανδρείας ψυχάς δημιουργούν τώρα ως και πάντοτε τας ανδρείας γενεάς του μέλλοντος.

Σελ. 501
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/502.gif&w=600&h=393 11. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

ΕΙΚΟΝΑ

47. Μάθημα γυμναστικής

Σελ. 502
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/503.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

μαρτυρολόγιον των διδασκαλισσών

1902

Ε. Γ. Μπουκουβάλα

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΘΗΛΕΩΝ

Η ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΣΣΗΣ

Η ανά τας διαφόρους ελληνικάς χώρας περιοδεία προς επιθεώρησιν σχολείων θηλέων, πλην της τέρψεως, την οποίαν παρέχει εις τον περιηγούμενον εκ της εναλλαγής των απαραμίλλων τοπίων της πατρίδος μας, δίδει εις αυτόν αφορμήν να μελετήση και την θέσιν της διδασκαλίσσης εν μέσω των ποικίλου χαρακτήρος πληθυσμών της ημετέρας χώρας και τα προσκόμματα τα παρεμβαλλόμενα εις την εξάσκησιν του βαρέος έργου της. Αν και οι χρόνοι ημών οι σημερινοί δεν είνε δυνατόν να παραβληθώσι προς τους εγγύς του παρελθόντος ένεκα της προϊούσης των κατοίκων ημερότητος, αν και σήμερον ιδρύθησαν εις τους πλείστους δήμους του κράτους παρθεναγωγεία και επομένως δεν είνε σπανία ως άλλοτε η εμφάνισις θήλεος διδασκάλου, όμως πολλάκις παρατηρούνται και σήμερον λείψανα της παρελθούσης δεισιδαιμονίας, της αποστροφής κατά του σχολείου των θηλέων και επομένως της αγροικίας, της οποίας πίπτουν θύματα πολλά των δυσμοίρων πλασμάτων, εφ' α επέλαχε το ευγενέστερον αλλά και αχαριστότερον των επαγγελμάτων.

Η ημετέρα κοινωνία συνήθως εκτοξεύει τα είρωνα βέλη της κατά του κλάδου των διδασκαλισσών και επιρρίπτει κατά κανόνα επ' αυτάς την ευθύνην παντός παραπτώματος, παντός σκανδάλου, χωρίς ποτέ να σκεφθή, χωρίς ποτέ να εξετάση τους όρους υπό τους οποίους ζουν, τας πικρίας με τας οποίας ποτίζονται, τα δάκρυα, με τα οποία πολλάκις βρέχουν τον άρτον, τον οποίον μοχθούσαι πορίζονται, τους αγώνας, τους οποίους κατά ποικίλων πειρασμών αγωνίζονται, και το μαρτύριον εν γένει, το οποίον πολλαί τούτων υφίστανται. Διότι, εάν το διδασκαλικόν επάγγελμα εν γένει είνε το δυσχερέστατον και το 

———————

Ελένη Γ. Μπουκουβάλα, Επετηρίς της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, έτος Α' (1901-1902), Αθήνα, εκδότες Υιοί Ανέστη Κωνσταντινίδου, σ. 73-86.

Σελ. 503
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/504.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

πολυμοχθότατον πάντων των λοιπών, το της διδασκαλίσσης έργον υπερβάλλει πολύ κατά την δυσχέρειαν και τους μόχθους το του διδασκάλου. Και ναι μεν εις τας πόλεις τα προσκόμματα ταύτα υπό πάσαν έποψιν και ολιγώτερα είνε και ευκολώτερον υπερπηδώνται, αλλ' εις τους αγροτικούς πληθυσμούς η θέσις της διδασκαλίσσης κατά το πλείστον και σήμερον είνε και επίπονος και ανιαρά και ουχί ολιγάκις και επικίνδυνος. Θα παρακολουθήσωμεν λοιπόν την διδασκάλισσαν από της στιγμής, αφ' ης καταλείπουσα τα μαθητικά βάθρα τρέπεται επί τον αγώνα του βίου και θα προσπαθήσωμεν να δώσωμεν εικόνα της θέσεώς της, όσον ένεστι πιστήν.

Πλην ολίγων εξαιρέσεων, αι διδασκάλισσαι προέρχονται εξ οικογενειών, των οποίων τα άρρενα μέλη, εάν υπάρχωσι, δεν επαρκούν προς συντήρησιν εαυτών και των θηλέων του οίκου μελών. Μετά πολλών στερήσεων κατορθούσαι να περατώσωσι τας τάξεις των διδασκαλείων λαμβάνουν ως εφόδιον έν δίπλωμα και ωχυρωμέναι με αυτό, το οποίον φευ δεν πιστοποιεί την απόκτησιν και κοινωνικής πείρας, αρχίζουν να εκλιπαρούν την εξεύρεσιν θέσεως ανεκτής. Και ενταύθα είνε το πρώτον του αγώνος στάδιον διεξαγομένου δεινού, αμειλίκτου εις αυτά τα προπύλαια του κοινωνικού βίου. Και το κύριον του προάγωνος, ούτως ειπείν, τούτου αίτιον είνε η πληθώρα των καθ' έκαστον έτος αποφοιτωσών και η ολιγότης και εν γένει μεν αλλά μάλιστα των καλών θέσεων.

Η αντίληψις του καλού της θέσεως είνε ποικίλη. Άλλαι μεν των νεανίδων αγωνίζονται να κατακτήσωσι θέσιν τινά εντός της πατρίδος ή όσον ένεστι πλησιέστερον ταύτης, άλλαι εις τας πόλεις και κατά προτίμησιν εν Αθήναις, άλλαι εις κώμας συγκοινωνούσας ευκόλως προς διάφορα κέντρα.

Η κατάκτησις σήμερον καλής θέσεως είνε είπερ ποτέ δυσχερής. Διότι ένεκα του νόμου του προστατεύοντος σήμερον τον διδασκαλικόν κόσμον, είνε δύσκολος η μετακίνησις των κατεχουσών τας καλάς θέσεις δι' άλλους λόγους πλην των υπηρεσιακών. Εντεύθεν βλέπομεν τον αγώνα τον συναπτόμενον και εν Αθήναις και εις άλλας πόλεις άμα τη δημιουργία θέσεως νέας ή τη χηρεύσει υπαρχούσης. Δημοτικά και εποπτικά συμβούλια πολιορκούνται κυριολεκτικώς υπό των ενδιαφερομένων συγγενών και φίλων εντεινόντων πάσας τας δυνάμεις των και διαθετόντων πάντα τα μέσα προς επικράτησιν.

Εις τα χωρία ο αγών δεν είνε τοσούτον οξύς. Ελαττούται μάλιστα η οξύτης αυτού, καθόσον το χωρίον είνε απόκεντρον, ολιγάριθμον, στερείται συγκοινωνίας και δεν απολαύει φήμης αγαθής ούτε διά την ημερότητα των κατοίκων του, ούτε διά την φιλοξενίαν των χωρικών, ούτε διά την αγάπην των προς τα γράμματα. Συμβαίνει μάλιστα τα σχολεία χωρίων τινών ευρισκομένων υπό τους δυσμενεστάτους των ανωτέρω όρους να μένουν κενά, εάν δεν υπάρχη εγχωρία διδάσκαλος, παρά πάσαν την πληθώραν των εξ άλλων μερών καταγομένων και εν αργία διαμενουσών.

Σελ. 504
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/505.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

Και ήδη κατέκτησε την ποθητήν θέσιν, τον σκοπόν πολυετών μόχθων και στερήσεων, και ημέραν τινά συνοδευομένη συνήθως υπό της μητρός της εγκαθίσταται εν τω χωρίω προκαλούσα ευθύς απ' αρχής τα περίεργα και ανιχνευτικά των κατοίκων βλέμματα και προσβλέπουσα πάντας με την αγνότητα των 16 ή 17 ετών της. Αι πρώται ημέραι του βίου της εν τω χωρίω δεν είνε δυσάρεστοι συνήθως, εις τα χωρία τουλάχιστον εκείνα, τα οποία την διδάσκαλον θεωρούσιν ως σκαπανέα του πολιτισμού και ως κέντρον της ημερώσεως και του ανθρωπισμού. Εις τα χωρία ταύτα και αι τοπικαί αρχαί και οι κάτοικοι φιλοτιμούνται να καταστήσωσι τον βίον αυτής όσον ένεστι ευχάριστον και να μετριάσωσι την μονοτονίαν την φυσικώς γεννωμένην εκ της αποτόμου μεταπτώσεως εκ του βίου της πρωτευούσης εις τον βίον των πενιχρών χωρίων. Αλλά δυστυχώς αι ημέραι αύται κατά το πλείστον είνε ολίγαι. Ο κύριος αγών άρχεται. Αγών εντός και αγών εκτός του σχολείου. Προσκόμματα υπηρεσιακά, προσκόμματα βιωτικά και κοινωνικά.

Και πρώτον εντός του σχολείου. Η νεαρά διδάσκαλος πρωτίστως έχει να παλαίση κατά της ατελείας της μορφώσεώς της. Από των πρώτων της βημάτων κατανοεί ότι το τετράπηχυ δίπλωμα, το οποίον ωνειροπόλησεν εις τον βίον της ως την πηγήν πάσης σοφίας και παντός αγαθού και ως την τελικήν της παιδεύσεώς της σφραγίδα, το δίπλωμα τούτο δεν παρέχει ουδεμίαν σχεδόν επικουρίαν εις την πρακτικήν του επαγγέλματός της άσκησιν. Αι πρώται στοιχειώδεις υπηρεσιακαί γνώσεις, αι οποίαι, όσον απλαί και αν είνε, προβάλλονται εις την φαντασίαν της ως δύσκολοι και πολύπλοκοι, δεν εδόθησαν εις αυτήν εν τω διδασκαλείω. Πώς συντάττεται μία αναφορά, επί τίνος χάρτου, πού και πώς απευθύνεται, πώς καταρτίζονται τα υπηρεσιακά βιβλία, τα κυριώτερα στοιχεία της διεπούσης την δημοτικήν εκπαίδευσιν νομοθεσίας ουδέποτε ήκουσεν, ουδέποτε εδιδάχθη.

Η εγγραφή τέλος των μαθητριών ενηργήθη, αι τάξεις κατηρτίσθησαν. Η ώρα, καθ' ην θα καθήση επί της διδασκαλικής έδρας, την οποίαν πολλάκις εζήλευσε κατεχομένην υπό των καθηγητών και των διδασκαλισσών της, επήλθεν. Αλλ' ιδού νέα απορία. Αγνοεί τον χειρισμόν του προγράμματος η υπηρετούσα εν ηνωμένω σχολείω. Έχει ενώπιόν της μαθητρίας τεσσάρων τάξεων, είνε υποχρεωμένη να θέση εις κίνησιν την μηχανήν ταυτοχρόνως όλου του οργανισμού τούτου και αγνοεί ποίον κομβίον να ωθήση. Ουχί διότι δεν εφιλοτιμήθη να το μάθη, αλλά διότι δεν το εδιδάχθη. Διότι κατά τας πρακτικάς εν τοις διδασκαλείοις ασκήσεις δεν ωδηγήθη να εφαρμόζη πρόγραμμα εν ηνωμένω σχολείω, αλλά επεβλήθη μόνον εις αυτήν η άσκησις εν διηρημένω τοιούτω. Και νυν μη διδαχθείσα, μη ασκηθείσα πρέπει να αυτοσχεδιάση. Και, εάν μεν έχη φύσιν πως δεξιάν, θα δυνηθή μετά πάροδον χρόνου να κατανοήση τον μηχανισμόν του εντύπου αναλυτικού προγράμματος, διαρκώς ποιουμένη δοκιμάς, μέχρις ότου καταλήξη εις σύστημά τι, όπερ η ιδιοφυΐα της θα κρίνη ως ανεκτόν· εάν όμως

Σελ. 505
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/506.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

δεν βοηθήται εκ δεξιότητος της φύσεως, αι διατάξεις του εντύπου προγράμματος θα μείνωσι γράμματα κατά το πλείστον νεκρά και η διδάσκαλος απορούσα καθ' εκάστην και από δυσχερείας εις δυσχέρειαν μεταγομένη καρπόν των ματαίων αγώνων της θα έχη το ολιγώτερον την επιτίμησιν του επιθεωρητού. Και τούτο, διότι, η πολιτεία δεν εφρόντισε να παράσχη εις αυτήν επαρκή τα εφόδια τα προς το έργον της αναγκαία.

Αλλά δεν είνε μόνον αι πικρίαι αύται, τας οποίας εντός του σχολείου δοκιμάζει. Αι μαθήτριαι εις τα πλείστα χωρία φοιτώσιν εις τα σχολεία ατάκτως. Ο χωρικός ή μάλλον η μήτηρ η χωρική και διά την ελαχίστην αφορμήν παρακωλύει την τακτικήν φοίτησιν του κορασίου εις το σχολείον. Εάν η μήτηρ έξέλθη προς εργασίαν εις τους αγρούς, ή θα παραλάβη ως επίκουρον και την θυγατέρα της, ή θα καταλίπη αυτήν κηδεμόνα των ανηλίκων τέκνων της, ή τέλος θα την διατάξη να επιμελήται των κατοικιδίων ζώων. Δι' ο δεν είνε σπάνιον κατά τας εργασίμους του σχολείου ώρας να βλέπη τις την μαθήτριαν ονηλατούσαν ή βοηλατούσαν ή και συνωθούσαν μικράν αγέλην χοίρων εις βόσκησιν. Αι πολλοί αύται και συνεχείς πολλάκις απουσίαι των μαθητριών παραλύουν την τάξιν του σχολείου, διακόπτουν την κανονικήν των μαθημάτων πορείαν και παρεμβάλλουν εις την διδάσκαλον άπειρα κωλύματα γιγνόμενα πρόξενα πολλής στενοχωρίας. Και άρχεται της Πηνελόπης ο ιστός. Ό,τι προσεπάθησαν αι διδάσκαλοι να διδάξωσι κατά τον χρόνον της τακτικωτέρας φοιτήσεως, αι μαθήτριαι κατά τας συνεχείς απουσίας σχεδόν απομανθάνουν και επανερχόμεναι πάλιν υποβάλλουν εις νέους κόπους, εις νέα μαρτύρια την διδάσκαλον. Διότι πλην της φιλοτιμίας, υφ' ης εμπνέεται η διδάσκαλος να καταρτίση σχολείον οπωσούν ευπρόσωπον, απειλείται και εκ του φάσματος της επιθεωρήσεως, ενώπιον της οποίας δέον να επιδείξη εργασίαν αρτίαν. Πολλάκις, επικειμένης της επιθεωρήσεως του σχολείου, η διδάσκαλος τρέχει ανά τας οικίας των μαθητριών και ουκ ολιγάκις και εις τους αγρούς, εκλιπαρεί να φοιτώσιν τακτικώς αι απουσιάζουσαι, εξευτελίζεται, και ταύτα, διότι δεν είνε απίθανον η αταξία της φοιτήσεως των μαθητριών να αποδοθή εις αυτήν.

Και θα ερωτήση τις· και ο νόμος περί της υποχρεωτικής φοιτήσεως; Ω! ο νόμος ούτος θα βραδύνη να εφαρμοσθή παρ' ημίν προκειμένου περί των θηλέων. Είνε αληθές, ότι εγένετο εις τινας νομούς απόπειρα προς εφαρμογήν αυτού· αλλ' εάν δεν προαχθώσι τα ήθη ημών εις πλείονα ημερότητα, εάν δεν εκριζωθώσι προλήψεις τινές επικρατούσαι έτι πολλαχού κατά των σχολών των θηλέων, εις ουδέν θα ισχύση η εφαρμογή του. Επεσκέφθην προ ολίγων ετών χωρίον τι νήσου τινός της Επτανήσου. Το χωρίον ήτο πρωτεύουσα του δήμου και ικανώς πολυάνθρωπον συντηρούν σχολείον αρρένων περιέχον υπέρ τους 100 μαθητάς. Εις το χωρίον τούτο υπήρχε και αρτισύστατος σχολή θηλέων. Η σύστασις τοιαύτης σχολής εθεωρήθη υπό των κατοίκων ως προσβολή θανάσιμος κατά της ηθικής του χωρίου. Επειδή διά πολλών μέσων δεν ηδυνήθησαν

Σελ. 506
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/507.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

να παρακωλύσωσι την σύστασιν αυτής, απεφάσισαν διά της καταφρονήσεως να προκαλέσωσι την κατάργησίν της. Και όντως δεν εύρον εν τω σχολείω τούτω ή επτά μόνον μαθητρίας, θυγατέρας παρεπιδημούντων ξένων, ιατρού, ιερέως κ.λπ. Το δε παραδοξότερον ότι και οι γονείς των μαθητριών τούτων φοβούμενοι μη περιπέσωσιν εις την μήνιν των κατοίκων ή μη προκαλέσωσι την καταφρόνησιν και την υποψίαν αυτών περί της ηθικής των απέστελλον τα τέκνα των εις το σχολείον κρύφα διά πολλών ελιγμών ανά τας οδούς του χωρίου και ουχί κατ' ευθείαν εκ του οίκου των εις το σχολείον.

Ίνα δε τέλος αναγκάσωσι την διδάσκαλον να απέλθη εκ του χωρίου των, καιροφυλακτήσαντες οι φανατικώτεροι των χωρικών νύκτα τινά, καθ' ην η διδάσκαλος κατήλθεν εις την πρωτεύουσαν της νήσου, διέρρηξαν την θύραν του σχολείου, κατέστρεψαν πάντα τα υπηρεσιακά βιβλία και το χείριστον και αυτά της πτωχής διδασκαλίσσης τα ενδύματα. Ταύτα δε συνέβησαν μόλις προ τετραετίας και εν χωρίω απέχοντι μόλις μίαν ώραν από της πρωτευούσης της ευανθούς νήσου. Είνε λοιπόν δυνατόν, τοιούτων όντων πολλαχού εισέτι των ηθών, να εφαρμοσθή νόμος περί υποχρεωτικής εγγραφής και φοιτήσεως;

Αλλ' οι αγώνες και αι δυσχέρειαι της διδασκαλίσσης εντός του σχολείου δεν περιορίζονται μόνον εις τα ειρημένα. Αι πλείσται των χωρικών μαθητριών προσέρχονται συνήθως εις τα σχολεία έχουσαι εξ ανατροφής μίσος αδιάλλακτον προς τε το ύδωρ και μάλιστα προς τον σάπωνα, την χρήσιν του οποίου ενίοτε τελείως αγνοούν. Η διδάσκαλος και χάριν της ευπρεπείας του σχολείου της και χάριν της ιδίας της οσφρήσεως και ίνα προ παντός εξανθρωπίση τα πλάσματα εκείνα, τα οποία ενεπιστεύθησαν εις αυτήν, δοκιμάζει απείρους ενοχλήσεις και πικρίας και ενίοτε και επιθέσεις συμβουλεύουσα, οδηγούσα εις την καθαριότητα, απειλούσα. Ποσάκις ανδρώδεις μητέρες μαθητριών, εις ας απηυθύνθησαν παρατηρήσεις προς ευπροσωποτέραν παράστασιν εις το σχολείον, οργιζόμεναι ή πειραζόμεναι εις το φιλότιμον, δεν εισέρχονται εις το σχολείον και εκεί κινούσαι απειλητικώς τον δείκτην της δεξιάς δεν εκτοξεύουν τας βαναυσοτέρας των ύβρεων κατά των διδασκαλισσών, διότι ετόλμησαν να διανοηθώσι και να παρατηρήσωσιν ότι αι θυγατέρες των δεν προσέρχονται καθάριοι εις το σχολείον! Ο αγών των διδασκαλισσών κατά της ρυπαρότητος σωμάτων, ενδυμάτων, βιβλίων, τετραδίων είνε όντως ο εξιλεών αυτάς διά πάσαν αδυναμίαν των, ην ως άνθρωποι και αυταί έχουν.

Και η δυσκολία περί την προμήθειαν των αναγκαίων βιβλίων και της γραφικής ύλης και δη της ύλης προς κατασκευήν χειροτεχνημάτων ουκ ολίγα προσκόμματα παρεμβάλλει εις την κανονικήν λειτουργίαν των σχολείων. Προκειμένου περί των χειροτεχνημάτων παρατηρητέον τα εξής περιεργότατα. Πολλάκις παραπονούμεθα κατά των διδασκαλισσών, ότι αύται παραμελούσαι των αναγκαίων εργοχείρων και δη της ραπτικής και κοπτικής διδάσκουν τας μαθητρίας μόνον την κατασκευήν εργοχείρων πολυτελείας πάντη περιττών εις αγροτικούς

Σελ. 507
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/508.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

μάλιστα πληθυσμούς. Δεν αρνούμαι ότι πολλαί διδάσκαλοι μη διδαχθείσαι εν τοις διδασκαλείοις την κατασκευήν πρακτικών εργοχείρων προτιμώσι τα πολυτελή είδη. Αλλά γνωρίζω προς τούτοις ότι εις πολλά χωρία αι διδάσκαλοι επιθυμούσαι να διδάξωσι ραπτικήν ευρίσκουν άρνησιν απόλυτον εκ μέρους των μητέρων προς προμήθειαν της αναγκαίας ύλης, διότι προτιμούν την κατασκευήν ειδών πολυτελείας. Μάτην η διδάσκαλος παριστά το περιττόν τούτων και την αναγκαιότητα των πρώτων. Αι μητέρες αρνούνται προβάλλουσαι ως επιχείρημα ότι "το ράψιμο το μαθαίνει και εις το σπίτι της". Δεν είνε λοιπόν πάντοτε σφάλμα της διδασκαλίσσης η άσκησις των μαθητριών εις είδη πολυτελείας, αλλ' αίτιον τούτου είνε η δυστροπία των μητέρων, καθ' ης η διδάσκαλος διαρκώς παλαίει.

Τα εκτός του σχολείου προσκόμματα είνε πολύ μείζονα και σοβαρώτερα, ως θίγοντα πολλάκις και αυτήν της διδασκαλίσσης την υπόληψιν. Η διδασκάλισσα ―νεάνις συνήθως άγαμος― μεταφυτευομένη εκ της κοινωνίας της πρωτευούσης, εν τη οποία ο βίος και ημερώτερος και ελευθεριώτερος και ποικιλώτερος είνε, εις την ασφυκτικήν του χωρίου ατμόσφαιραν έχει ανάγκην και χρόνου και παρατηρήσεως οξείας και μάλιστα καρτερίας και αυταπαρνήσεως, ίνα εξοικειωθή προς το περιβάλλον αυτήν. Κατά τους πρώτους μήνας ομοιάζει προς το αποπλανηθέν πτηνόν, το οποίον πτερυγίζον μάτην αναζητεί την σύντροφον αγέλην ή την οικείαν καλιάν. Τόπος, ήθη και έθιμα, το παν είνε ξένα προς αυτήν.

Πώς λοιπόν να κανονίση την συμπεριφοράν της εν μέσω ποικίλων χαρακτήρων, ποικίλων μικροφιλοτιμιών των χωρικών αμφοτέρων των φύλων; Η διδάσκαλος εν τοις χωρίοις είνε το πρόσωπον το οποίον κυριολεκτικώς κατασκοπεύεται υπό των χωρικών. Πάσα κίνησίς της, πάσα εκδήλωσις συμπαθείας ή αντιπαθείας, πας της λόγος, η κόμμωσίς της, η ενδυμασία της, η συναναστροφή της δεν διαφεύγει τον αυστηρότατον των χωρικών έλεγχον. Και εν αρχή μεν η κρίσις αυτών περί της συμπεριφοράς της περιορίζεται εις μυστικάς προς αλλήλους ανακοινώσεις, αλλά βραδύτερον την μυστικότητα διαδέχεται ο ψίθυρος και τον ψίθυρον η κατάκρισις και η κατακραυγή. Δεν αρνούμαι ότι εις πολλά χωρία αι διδασκάλισσαι ένεκα της παροιμιώδους ευγενείας και φιλοξενίας των κατοίκων περιβάλλονται εκ στοργής και σεβασμού εκ μέρους των χωρικών αποφευγόντων να παράσχωσιν εις αυτάς και σκιάν λύπης· δεν αρνούμαι ότι εις άλλα η συμπεριφορά της διδασκαλίσσης παρέχει ενίοτε αφορμήν εις ψόγον και κατάκρισιν· αλλ' ο επισκεφθείς πολλά αγροτικά σχολεία έχει πεισθή ότι αι ενοχλήσεις αι παρασκευαζόμεναι εις την διδάσκαλον συνήθως αρχήν έχουν ή την παρεξήγησιν ή την βαναυσότητα. Η συμπεριφορά της διδασκαλίσσης παρεξηγείται τοσούτον πολλάκις, ώστε η ταλαίπωρος ευρίσκεται εν τελεία αμηχανία περί της διακανονίσεως αυτής. Εάν π.χ. μετά πολύμοχθον εργασίαν εντός

Σελ. 508
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/509.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

ατμοσφαίρας αποπνικτικής θελήση να αναπνεύση ολίγον καθαρόν αέρα, θα παρατηρηθή ότι εξέρχεται εις περίπατον συχνά, θα κατασκοπευθή, θα διυλισθή η στάσις της, θα ερευνηθή τίνα συνήντησε, προς τίνα απέτεινε τον λόγον ή απηύθυνε χαιρετισμόν. Εάν ως κοινωνικός άνθρωπος επιζητήση να συνάψη σχέσεις προς οικογενείας, ίνα ποικίλη πως τον μονοτονώτατον βίον της, αι σχέσεις αύται πολλάκις γίνονται πέτρα σκανδάλου και αφορμή συνεχούς θλίψεως και πολλών ενοχλήσεων κατά της διδασκαλίσσης. Η ζηλοτυπία περί προτιμήσεως ταύτης ή εκείνης της οικογενείας και η κομματική αντιζηλία εγείρουν τον πόλεμον κατ' αυτής, πόλεμον πολλάκις δεινόν και αμείλικτον. Εάν ήτο δυνατόν να συλλεγώσι τα επεισόδια των διδασκαλισσών τα προκαλούμενα εκ των προειρημένων αφορμών, θα απετελούντο τόμοι ογκωδέστατοι, επί των οποίων θα ήξιζεν η επιγραφή "Μαρτυρολόγιον των διδασκαλισσών".

Το χείριστον όμως πάντων είναι η συστηματική επίθεσις, την οποίαν οι διάφοροι των χωρίων Δον Ζουάν ενεργούν κατά των διδασκαλισσών. Η διδασκάλισσα συνήθως είνε, ως είπομεν, το επιφανέστερον της κοινότητος θήλυ μέλος. Εν πάση κοινότητι υπάρχουν επίσης επίλεκτοί τινες νέοι, είτε εγχώριοι είτε παρεπιδημούντες, αμιλλώμενοι τίς να προσελκύση τα συμπαθή της διδασκαλίσσης βλέμματα, ήτις, ίνα διασώση την άκρως ευαίσθητον φήμην της εν τω χωρίω, αναγκάζεται να αμύνεται αποφεύγουσα τας συνεχείς καταδιώξεις και πολλάκις επί ημέρας όλας κλειομένη εντός του οίκου της προς άρσιν πάσης υπονοίας. Αλλά μήπως και αυτή η εκουσία κάθειρξις δύναται να διαφύγη την έγερσιν υπονοιών; Και ταύτης η αφορμή αναζητείται και ταύτης η αιτία παρεξηγείται. Τροφήν δε άφθονον εις τας παρεξηγήσεις παρέχει των διωκτών η εκ ματαιότητος σπερμολογία, η φαντασία των οποίων πλάττει ό,τι μάτην η πραγματικότης επεχείρησε. Διότι οφείλομεν προς τιμήν του κλάδου των Ελληνίδων διδασκαλισσών να ομολογήσωμεν ότι σπανιώτατα παραδείγματα υπάρχουν καθ' α εδόθη πραγματική προς δυσφήμισιν του κλάδου αφορμή. Αν και εν τοσούτω νεαρά ηλικία ευρίσκονται εκτεθειμέναι εις μυρίους πειρασμούς και κινδύνους, αν και είνε έρημοι συνήθως και απροστάτευτοι και της αρωγής των ισχυρών του χωρίου έχουσι συχνάκις ανάγκην, κατορθούν να προβάλλωνται ως υποδείγματα χρηστότητος άξια τω όντι θαυμασμού. Διότι πολλάκις η καταδίωξις είνε αμείλικτος και βάναυσος. Δεν είνε σπάνιον π.χ. ο δημοτικός άρχων ή άλλος τις μέγα παρ' αυτώ ισχύων να αποκόπτωσι μέρος της μισθοδοσίας της διδασκαλίσσης επί τη προφάσει μεν ότι αύτη ήργησε κατ' εργασίμους ημέρας, πράγματι όμως εξ άλλων ελατηρίων. Δεν είνε σπάνιον διά την αυτήν αιτίαν να επιβραδύνηται η έκδοσις του εντάλματος της μισθοδοσίας της διδασκαλίσσης και άλλα ποικίλα εκβιαστικά κατ' αυτής μέσα να επινοώνται.

Ταύτα και τοιαύτα είναι της διδασκαλίσσης τα προσκόμματα τα παρεμβαλλόμενα εις αυτήν εντός και εκτός του σχολείου. Και πολλαί μεν των εν τω

Σελ. 509
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/510.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

σχολείω δυσχερειών δυνατόν να αρθώσι. Και πρωτίστως φρονούμεν ότι αναγκαιότατον είνε να καταβληθή εν τοις διδασκαλείοις μείζων προσοχή, ώστε να αποκτούν αι διδασκάλισσαι τας αναγκαίας υπηρεσιακάς γνώσεις περί ων εγένετο λόγος ανωτέρω. Δεύτερον η πρακτική άσκησις των μαθητριών ανάγκη να γίνεται πληρεστέρα και προ παντός εν ηνωμένω σχολείω. Ας ληφθή υπ' όψει ότι τα εννέα δέκατα των σχολείων των θηλέων είνε ηνωμένα. Ας γίνωνται λοιπόν συνεχείς ασκήσεις εν τοιούτω σχολείω, ίνα μη ταλαντεύηται και απορή η διδάσκαλος κατά τα πρώτα έτη.

Και ταύτα μεν της πολιτείας η μέριμνα δύναται να θεραπεύση. Προς ανακούφισιν δε και διευκόλυνσιν της διδασκαλίσσης εν τη κοινότητι, ει και τούτο, ως είπομεν, κατά το πλείστον εξαρτάται εκ της ημερότητος, του πολιτισμού και του ανθρωπισμού εν γένει των κατοίκων της κοινότητος, παρ' ης η διδάσκαλος υπηρετεί, όμως δεν κρίνομεν άσκοπον να διατυπώσωμεν γνώμας τινάς χάριν κυρίως των νεαρωτέρων διδασκαλισσών, αι οποίαι το πρώτον εισέρχονται, εις την δημοσίαν υπηρεσίαν.

Η νεαρά διδάσκαλος προκαλεί πλειστάκις την οργήν και την κατάκρισιν των κατοίκων εκ παρεξηγήσεως της συμπεριφοράς αυτής προς τας μαθητρίας του σχολείου. Μαθήτριαι είνε κατατεταγμέναι εις τα σχολεία και ευπόρων και απόρων οικογενειών. Πάσα εξαιρετική περιποίησις της ευπόρου μαθητρίας ή παράβλεψις των παιδικών της αμαρτημάτων, και πάσα φαινομένη αδιαφορία προς την άπορον μαθήτριαν ή επιτίμησις ή τιμωρία σκληροτέρα αποδίδεται εκείνη μεν εις την επιφανή κοινωνικήν θέσιν της πρώτης, αύτη δε εις την ένδειαν της δευτέρας. Η άπορος μαθήτρια παραπονείται εις την οικογένειάν της και εκ τούτου διατίθεται δυσμενώς προς την διδάσκαλον ολόκληρος οικογένεια και αι συγγενικαί έτι. Η διδάσκαλος λοιπόν και αν δεν έχη πρόθεσιν να κάμη τοιαύτας διακρίσεις μεταξύ των μαθητριών απαγορευομένας υπό των στοιχειωδεστάτων της παιδαγωγικής κανόνων, οφείλει προς τούτοις και να πείση περί των ειλικρινών της διαθέσεων. Δεν αρκεί να είνε προς πάσας ίση, αλλά πρέπει και να φαίνηται ίση, αγωνιζομένη να εμβάλλη εις τας μαθητρίας της την πεποίθησιν ότι εν τω σχολείω κρατεί απόλυτος ισότης και ότι επαινείται και αμείβεται και βραβεύεται μόνον η ακριβής εκπλήρωσις πάντων των μαθητικών καθηκόντων. Η τοιαύτη της διδασκαλίσσης μέριμνα και τον σεβασμόν των μαθητριών προς αυτήν θα επιρρώση και πολλάς ενοχλήσεις θα αποτρέψη.

Πολύ δε μείζονα την προσοχήν της η διδάσκαλος πρέπει να εφιστά κατά την συμπεριφοράν της προς μαθητρίας οικογενειών ανηκουσών εις διισταμένας κομματικάς φατρίας. Δεν γνωρίζουν αι νεαραί διδάσκαλοι ότι πλείστα ενοχλήματα δύνανται να καταστήσουν τον βίον των επώδυνον αρχήν έχοντα την κομματικήν των κατοίκων διάστασιν. Ου μόνον λοιπόν δεν πρέπει να παρέχωσιν ουδεμίαν αφορμήν προς γέννησιν τοιούτων παρεξηγήσεων, αλλά και να επιμελώνται να πείθωσι διά της συμπεριφοράς των ότι πάντες οι κάτοικοι ανεξαρτήτως

Σελ. 510
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/511.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

κομματικής αποχρώσεως είνε εις αυτήν σεβαστοί, όταν την σέβωνται. Ιδία προς τας μαθητρίας η συμπεριφορά των έστω τοιαύτη, ώστε να αφοπλίζη πάντα μεμψίμοιρον, πάντα έχοντα τάσιν προς παρεξήγησιν.

Περί των λοιπών σχέσεων και της στάσεως αυτής απέναντι της κοινότητος δεν είνε δυνατόν να διατυπωθώσι κανόνες. Η φρόνησις της διδασκάλου θα υπαγορεύση εις αυτήν την αναγκαίαν επιφύλαξιν και θα χαράξη την οδόν αναλόγως των περιστάσεων, ην οφείλει να ακολουθήση. Τούτο μόνον ας έχη προ οφθαλμών ότι, εάν ποτέ συμβή ώστε να παρεξηγηθή η συμπεριφορά της, έχει ανάγκην να αναζητήση το αίτιον της παρεξηγήσεως ταύτης και διά πάσης θυσίας να άρη αυτό, ώστε να καταπνίξη ευθύς εν αρχή τον πρώτον ψίθυρον. Η αμέλεια περί άρσεως του αιτίου εκτραχύνει τα πράγματα και τότε η θεραπεία του κακού είνε δυσχερής.

Εν τέλει ας θαρρήσωσιν αι νεαραί διδάσκαλοι αναλογιζόμεναι ότι η ειλικρινής εις το καθήκον αφοσίωσις και το άμεμπτον ήθος των είνε δύο ισχυρότατα προπύργια, καθ' ων αμβλύνωνται ουχί ολιγάκις τα βέλη της κατακρίσεως και της συκοφαντίας.

Σελ. 511
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/512.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

ζητώ ολιγότερες δασκάλες, ολιγότερες μορφωμένες, ολιγότερες σοφές και περισσότερες νοικοκυράδες

1903

[Δ.Π. Ταγκόπουλος]

ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΙΠΕΙ

Από πού ναρχίσω; Βλέπετε, οι πρόλογοι δεν μ' αρέσουν καθόλου. Τους βαρύνουμαι. Και τους φοβούμαι ακόμη. Διότι κόβουν την όρεξι του αναγνώστου, τον τρομάζουν.

Από πού λοιπόν ναρχίσω; Ας αρχίσω από τα κορίτσια μας.

Κορίτσια έχουμε. Και καλοφτειασμένα μάλιστα ―ιδίως τώρα που η Γυμναστική εγενικεύθηκε― η Γυμναστική που φτειάνει γερά κορμιά και όπως είπεν ένας φυσιολόγος ― δημιουργεί γερές μητέρες.

Καλοφτειασμένα λοιπόν τα κορίτσια μας. Και μορφωμένα. Αφού στο Αρσάκειον και στ' άλλα παρθεναγωγεία μας διδάσκουνται και Πλάτωνα και Όμηρον ― αδιάφορον αν οι περισσότεραις όταν πάρουν το πτυχίον τους δεν ημπορούν να συντάξουν ούτε μίαν επιστολήν, χωρίς να την γαρνίρουν με δέκα ανορθογραφίες και διπλάσιες ασυνταξίες. Ενθυμούμαι μίαν σοφήν συμμαθήτριά μου στο Αρσάκειον η οποία το επίστευε ―και το είπε και στον καθηγητήν μας μάλιστα,― πως ο Βόσπορος είνε η πρωτεύουσα της Κωνσταντινουπόλεως.

Έχουμε λοιπόν κορίτσια καλοφτειασμένα και μορφωμένα. Παπαγαλίζουν ακόμη και ολίγα Γαλλικά. Παίζουν και λίγο πιάνο. Διαβάζουν και μυθιστορήματα. Καλλιεργούν και το φλερτ. Γράφουν, όσες έχουν talent εννοείται, και στίχους. Τραγουδούν υποφερτά. Ανεβαίνουν και στην σκηνήν.

Τί άλλο ημπορούμε να ζητήσουμε από τ' αθώα αυτά και απονήρευτα πλάσματα;

Έχουμε και γυναίκες. Δηλ. κυρίες του κόσμου και κυρίες του σπιτιού. Κυρίες του πιάνου και κυρίες του πλυσταριού. Κυρίες του φαϊβοκλώκ και του

———————

"Η Αροδαφνούσα" (ψευδώνυμο του Δ.Π. Ταγκόπουλου, διευθυντή του Νουμά), Ο Νουμάς, έτος Α΄, αρ. 57, 24 Αυγούστου 1903, σ. 4.

Σελ. 512
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/513.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

λόουν-τέννους. Κυρίες του Καραγκιόζη της Δεξαμενής και των λουτρών της Βουλιαγμένης.

Έχουμε και κορίτσια και γυναίκες, και μόνον Ελληνίδες δεν έχουμε.

Όχι αρχαίες Σπαρτιάτισσες. Ούτε Σουλιώτισσες. Τόσο μακρηά δεν τρέχω. Τ' αδύνατα δεν ζητώ.

Θέλω να πω κάτι, που με λόγια δεν ορίζεται. Η ψυχή μου το αισθάνεται, αλλά τα χείλη μου, συνεπώς και η πέννα μου, δεν ημπορούν να το εκφράσουνε.

Μας λείπει κάτι. Αυτό είν' η αλήθεια. Αλλά τ' είνε το κάτι αυτό ;

Σταθήτε, παρακαλώ. Αυτό το κάτι είνε θαρρώ, να κατορθώσουμε να γίνουμε ό,τι δεν είμεθα τώρα. Να γίνη δηλ. ένα ―αν επιτρέπεται η έκφρασις, αν και ολίγον σόκιν― αναποδογυρισμα σ' εμάς. Μια επανάστασις.

Σουλιώτισσα δεν είμαι, αλλά την λαχταράω πολύ αυτήν την επανάστασιν. Στην ανατροφήν μας επανάστασις. Στην σχολική ανατροφή μας και στην οικογενειακήν.

Και στο σχολείον και στο σπίτι, όχι ό,τι γίνεται τώρα, αλλ' ό,τι δεν γίνεται.

Μ' εννοείτε; Φοβούμαι πως όχι, αν κ' εκφράζουμαι πολύ ξάστερα. Ζητώ ολιγότερες δασκάλες, ολιγότερες μορφωμένες, ολιγότερες σοφές και περισσότερες νοικοκυράδες.

Οι νοικοκυράδες οι καλές θα μορφώσουνε τους καλούς πολίτες και οι πολίτες οι καλοί θα δημιουργήσουν το καλό Έθνος.

Η Σπάρτη ―έτσι τουλάχιστον μας είπαν στο Αρσάκειον― έγεινε μεγάλη από τις Σπαρτιάτισσες και η Ρώμη των Γράκχων ελαμπρύνθηκε από τις Ρωμαίες.

Γιατί και η Ελλάς να μην μεγαλουργήση όταν αποκτήση τις Ελληνίδες της, που της λείπουν καθολοκληρίαν σήμερα;

Μόνον τι μας λείπει δείχνω με το άρθρον μου. Πώς θα ταποκτήσουμε τώρα αυτό που μας λείπει, είνε άλλη δουλειά, μεγάλη, και δεν νοιώθω τας δυνάμεις αρκετάς για να καταπιασθώ σ' αυτήν.

33

Σελ. 513
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/514.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

όλα, όλα τους τέτοια είναι· ξενολατρικά, αχρωμάτιστα, αντεθνικά, δουλικά και ταπεινωτικά καθώς πάντα

1903

Α. Εφταλιώτης

ΤΟ ΟΜΗΡΕΙΟΝ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΝ

Αγαπητή μου Αροδαφνούσα,

Μη φοβάστε, δε μπαίνω στο σαλόνι σας μέσα. Έτσι στο κατώφλι στέκουμαι μια στιγμή, να σας χαιρετήσω, και να σας πω κατιτί. Να το συζητήσετε ανάμεσά σας, και να μας πήτε τη γνώμη σας. Επειδή είναι σπουδαίο, πολύ σπουδαίο. Πρόκειται για τις Σμυρνιές αδερφάδες σας. Πρόκειται για το "Ανώτατον Ελληνικόν Παρθεναγωγείον" που ονομάζεται "Ομήρειον". Λοιπόν, το "Ομήρειον" αυτό διοικείται από διάφορους Συμβούλους "παρ' οις εύρηνται οι Κανονισμοί". (Προσέξτε να μη σας φύγη αυτό το "εύρηνται", γιατί τέτοια στολίδια δεν "εύρηνται" καθεμέρα). Περιττό να σας αραδιάσω τα ονόματά τους, μα ένας τους πρέπει να σας πω πώς ονομάζεται Κύριος Δελαγραμμάτικας. Δεν έχει λόγο πως είναι αξιόλογος άνθρωπος μα τόνομά του πρέπει να τους έχη μαγεμένους όλους τους εκεί μέσα, ειδεμή πώς ξηγιέται η Χρυσολωράδικη εκείνη αγγελία τους της "πέμπτη Ιουλίου" 1903.

Λέει λοιπόν η αγγελία πως ο κ. Δελαγραμμάτικας κ' οι συνάδελφοί του "καθήκον εαυτών ενόμισαν να γνωρίσωσι τω Δημοσίω ότι... αυξηθήσονται αι ώραι της παραδόσεως των γαλλικών κατά την εκφρασθείσαν υπό πολλών οικογενειών επιθυμίαν και την δοθείσαν από του βήματος της Σχολής υπόσχεσιν. Αλλά τούτο γενήσεται άνευ ζημίας των Ελληνικών μαθημάτων, δηλαδή μαθήματά τινα παραδιδόμενα το πριν Ελληνιστί διδαχθήσονται Γαλλιστί εις το μέλλον" .

Ας αφήσουμε μια στιγμή το Ασιατικό λεχτικό, (επειδή η βαθιά καθαρεύουσα κατήντησε πια σήμερα να γράφεται μόνο κατά της Ασίας τα μέρη), κι ας έλθουμε στην ουσία. Η ουσία ερωτώ ποια είναι; Είναι πως μερικές

———————

Αργύρης Εφταλιώτης, Ο Νουμάς, έτος Α', αρ. 65, 19 Οκτωβρίου 1903, σ. 3-4.

Σελ. 514
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/515.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

κυράδες της Σμύρνης πρέπει νάκουσαν άλλα κορίτσια που ή βγήκαν από Γαλλικά Σχολεία ή είχανε γαλλίδες στα σπίτια τους, να μιλούνε τα γαλλικά "φαρσί", κ' είπανε μαθές γιατί να μην τα μιλούν έτσι κ' οι κόρες τους. Έβαλαν το λοιπόν τους άντρες τους και μίλησαν των κ. Συμβούλων πως πρέπει να μαθαίνουν και τα δικά τους κορίτσια τα γαλλικά φαρσί. Τι άλλο βγάζουμε από την περικοπή που αναφέραμε παραπάνω; Βγάζουμε πως στη Σμύρνη, αν και γράφουν την καθαρεύουσα "Ελφαζιέ", για Εθνικές όμως γλώσσες και τέτοια ψιλά πράματα δε φαίνεται να πολυσκοτίζουνται. Κηρύχνουνε λοιπόν οι κ. Δελαγραμμάτικας και συντροφία πως χωρίς να ζημιωθούν τα κορίτσια από ελληνικά μαθήματα, πάει να πη από Συνταχτικό της αρχαίας, Γραμματική της αρχαίας, Ξενοφώντα και Πλάτωνα, μερικά άλλα μαθήματα από τώρα κι' ομπρός, ας πούμε Γενική ιστορία, Φυσική ιστορία και τέτοια, θα παραδίνουνται γαλλικά αντίς ρωμαίικα. Επίτηδες είπα ρωμαίικα, επειδή στην παράδοση απάνω του ξεφεύγουν πάντα του ρωμιού δασκάλου και μερικά ρωμαίικα, κι ας πάη να λέη ό,τι θέλει. Μα θα ζημιώνεται το κορίτσι πολύ σπουδαιότερα, θα ζημιώνεται όχι από ρωμαίικα, (αυτά τέλος πάντων τακούει και σπίτι της), μα που θα συνηθίζη και να συλλογιέται σε ξένη γλώσσα. Φανταστήτε πια εσείς ύφος και γλώσσα αν καταπιαστή καμμιά μέρα εκείνο το κορίτσι να μας δηγηθή τίποτις, ή και να μας γράψη ένα απλό γράμμα! Φανταστήτε φιλολογικό γούστο, αν ευκαιρήση καμμιάν ώρα να διαλέξη κ' ένα βιβλίο για διάβασμα! Φανταστήτε περηφάνεια που θα την έχη για τα δικά της, και τέλος φανταστήτε την εθνική περηφάνεια που θα δώση και στα παιδιά της, σαν αγκιστρώση κανένα γαμπρό με τα ωραία της γαλλικά! Μα η κυρά μάνα της, από τέτοια μήτε ταυτί της δε δρώνει. Εκείνη λέει, Ας ξέρη εμένα καλά γαλλικά το κορίτσι μου, κι αυτό σώνει. Δασκάλισσα δε θα γίνη, μήτε βιβλία δε θα βγή να μας γράφη. Κι οι Σύμβουλοι πάλι του «Ομηρείου» σου λένε, «Ναι μεν, τονομάσαμε, "Ομήρειον", μα δεν είπαμε δα πως θα διδάσκουμε του Ομήρου τη γλώσσα μονάχα! Συλλογιούμαστε μάλιστα από χρόνου να τόνομάσουμε "Βαβυλώνειον Παρθεναγωγείον"».

Ακόμα δύο λόγια, αγαπητές μου. Επειδή έχει και μερικά άλλα η Αγγελία των Κων. Δελαγραμμάτικα και συντροφίας. Ορίστε ένα:

"Ως και κατά τα πριν έτη, γενήσονται δεκτά δωρεάν μαθήτριαι... προωρισμέναι να εξασκήσωσι το διδασκαλικόν επάγγελμα, όπως ως εξωτερικαί διακούσωσι μαθήματα εν τω Διδασκαλείω".

Τραβάτε τώρα, μικρούλες μου, τα μαλλάκια σας, και κλαίτε. Να κλαίτε, ναι, κι' όχι να γελάτε! Που από τέτοια παρδαλά "Διδασκαλεία" θα βγαίνουν εκείνες που θα πάνε κατόπι σε χώρες και σε χωριά να διδάσκουν άλλα κορίτσια. Κλαίτε άλλο τόσο, και πάλι άλλο τόσο, γιατί δεν είναι μονάχα το "Ομήρειον", δεν είναι μονάχα στη Σμύρνη. Όλα, όλα τους τέτοια είναι. Ξενολατρικά, αχρωμάτιστα, αντεθνικά, δουλικά και ταπεινωτικά καθώς πάντα.

Σελ. 515
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/516.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

Να με συμπαθάτε, μικρές μου, που θύμωσα. Θύμωσα από αγάπη μου για τις Σμυρνιοπούλες, όχι από έχθρα προς τους Δελαγραμμάτικους. Αυτούς, γιατί να τους μισούμε; Να τους λυπούμαστε μονάχα αυτούς. Κάποιες ίσως και να γελούμε λιγάκι μαζί τους. Τι καλλίτερη διασκέδαση, λόγου χάρη, από τα τελευταία λόγια της Αγγελίας του "Ομηρείου"! Σας τα σερβίρω καταπώς είναι, σαν κουλουράκια ότι βγήκαν από το φούρνο:

"Οι διοικούντες το Ομήρειον, έκριναν πάντοτε αναξίας και εαυτών και της περιωπής του Σχολείου τας διαφημίσεις και την επιδεικτίασιν (καμμιά αρρώστια πρέπει να είναι αυτή)· ουδεμίαν επιδιώκοντες ωφέλειαν έχουσιν υπέρ εαυτών επαρκείς τίτλους... τους παραχθέντας αγλαούς καρπούς".

Σας αποχαιρετώ τώρα, και σας αφίνω να συλλογιστήτε και να μας πήτε τη γνώμη σας. Εγώ πηγαίνω να βρώ αυτούς τους αγλαούς καρπούς.

Δικός σας

Αργύρης Εφταλιώτης

Σελ. 516
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Εκπαίδευση και αγωγή των κοριτσιών
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 497
  11. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

  και ανδρικώτερα αισθήματα αποκομίζουσι και αδελφικώς μετά των αρρένων συνδέονται

  1902

  Σ. Ζούπανος

  Η ΦΟΙΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΘΗΛΕΩΝ ΕΙΣ TA ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

  Ο κοινωνικός παράγων, ο εξασκών την μεγίστην επιρροήν εις την μόρφωσιν του χαρακτήρος, είνε η οικογένεια, διότι επιδρά αμέσως επί της αγωγής, ήτις αποβλέπει προς τον σκοπόν τούτον. Η άμεσος αύτη ενέργεια της οικογενείας επιτυγχάνεται, ως εκ του στενού συνδέσμου και της επικοινωνίας των μελών της. Δι' αυτών ενισχύονται μεγάλως τα παιδαγωγικά μέσα και μελετάται καλλίτερον η ατομικότης του τροφίμου, προς την οποίαν ταύτα θα κανονισθώσι. Δεν συντελούσιν όμως εξ ίσου άπαντα τα μέλη της οικογενείας προς τον ανωτέρω σκοπόν, διότι πατήρ, όστις είνε, ως επί το πλείστον βιοπαλαιστής, δεν δύναται αδιαλείπτως να μένη εν αυτή, ώστε το κύριον πρόσωπον, εν τη οικογενεία, το οποίον δρα επί της ανατροφής, είνε η μήτηρ.

  Μητέρα λοιπόν πρέπει να μορφώσωμεν. Αλλά διά να μορφώσωμεν μητέρα, υπό τας σημερινάς κοινωνικάς συνθήκας, δεν είνε εύκολον, διότι πρέπει να συντελέσωσι προς τούτο άπαντες οι κοινωνικοί παράγοντες, η οικογένεια τουτέστι ή μάλλον η μήτηρ, η εκλησία και το σχολείον. Δυστυχώς όμως η σημερινή μήτηρ, ήτις κατέχεται, ως επί το πλείστον, υπό του σκότους της αμαθείας και δεισιδαιμονίας, βλάπτει μάλλον ή ωφελεί· η δε εκκλησία και η κοινωνία ή ολίγον θέλουσιν ή ολίγον δύνανται να συντελέσωσιν εις την μόρφωσιν της νέας γενεάς· απομένει λοιπόν μόνον το σχολείον, το οποίον, δυνάμεθα να είπωμεν, ότι εκπληροί, όπως δήποτε, τον προορισμόν του· εις το σχολείον άρα πρέπει υποχρεωτικώς να φοιτώσι και τα θήλεα. Και το σχολείον βεβαίως δεν θα δυνηθή ν' αποφέρη αμέσως το προσδοκώμενον αποτέλεσμα, διότι πρόκειται ανίσως να παλαίση προς

  ———————

  Απόσπασμα από άρθρο του δημοδιδάσκαλου Σ. Ζούπανου στην Εθνική Αγωγή, τ. Ε', αρ. 6, 15 Μαρτίου 1902, σ. 69.

  32