Συγγραφέας:Φουρναράκη, Ελένη
 
Τίτλος:Εκπαίδευση και αγωγή των κοριτσιών
 
Υπότιτλος:Ελληνικοί προβληματισμοί (1830-1910). Ένα ανθολόγιο
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:11
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1987
 
Σελίδες:630
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Κοινωνική ενσωμάτωση
 
Νοοτροπίες και συμπεριφορές
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1830-1910
 
Περίληψη:Στον τόμο αυτό συγκεντρώθηκαν μαρτυρίες του ελληνικού προβληματισμού που διαμορφώθηκε γύρω από τη γυναικεία εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση τον 19ο αιώνα, αντλημένες από ένα ευρύ φάσμα πηγών. Το σώμα του ανθολογίου περιορίστηκε σχεδόν αποκλειστικά στην παιδαγωγική και κανονιστική φιλολογία, ενώ στην εισαγωγή επιχειρείται η επισήμανση των διαφοροποιήσεων και των εξελίξεων στις αντιλήψεις για το γυναικείο πρότυπο, μέσα από προσπάθεια απάντησης σε ερωτήματα όπως: Μέσα σε ποιες συγκυρίες ιδεολογικοπολιτικές αρθρώνεται ο σχετικός με τη γυναικεία εκπαίδευση κανονιστικός λόγος, ποιοι είναι οι φορείς του, μέσα σε ποια επιχειρηματολογία λειτουργεί, από ποιες προτάσεις συνοδεύεται και, βέβαια, ποια πρακτική τον ακολουθεί και μέσα σε ποιες ανάγκες κοινωνικές εντάσσεται.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 48.83 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 625-634 από: 634
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/625.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 9

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ

Εις τας γυναίκας (Π. Ζωντανός, 1836) 75

Παράβασιν των θείων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων (N. Βάμβας, 1834) 77

Η δημόσιος ανατροφή... ήθελε τας καταστήσει ήττον οικιακάς, και πλέον κοινωνικάς ή δημοτικάς (Π. Ζωντανός, 1836) 79

Σταθερόν και διοικητικόν πνεύμα - χρηστοήθεια - ο προς τα έργα των χειρών έρως (Π. Ζωντανός, 1836) 86

Καθότι διδάσκεται διασκεδάζουσα (Π. Ζωντανός, 1836) 96

Έτερον και τελευταίον διαλλακτικόν (Π. Ζωντανός, 1836) 98

Το είχαν αξίωμα ότι έπρεπε τα θηλυκά των τέκνα να μένωσιν αγράμματα (Ν. Βάμβας, 1837) 99

Δενδροκομείον (M. Αποστολίδης, 1837) 103

Το πρώτον σχήμα και την πρώτην διαμόρφωσιν εις τας παιδικάς καρδίας των μελλόντων πολιτών (Α. Ρ. Ραγκαβής, 1838) 107

Ο τρόπος της διδασκαλίας των χειροτεχνημάτων ... ομοιόμορφος ως και ο των γραμμάτων (Η. Χριστοφίδης, 1839) 111

Συστημένον κυρίως προς μόρφωσιν διδασκαλισσών (Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, 1842) 121

Την απεστέρησεν της τιμής της ισότητος... το χείριστον δε πάντων και αυτής της Παιδείας, αυτής της ηθικής ανατροφής! (Ευ. Σαμαρτζίδου,1845) 131

Του οποίου σκοπός είναι η οικογενειακή ανατροφή και εκπαίδευσις των κορασίων (Κ. Ζαβιτζιάνος, 1852) 134

Η τοιαύτη επιμιξία προκαταβάλλει σπέρματα δυσαρέστων συνεπειών (Σ. Βλάχος, 1852) 141

40

Σελ. 625
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/626.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

Περιώρισα όλας τας ιδέας και τας φαντασίας μου εις τον μικρόν κύκλον εντός του οποίον υπάρχω (Δ. Αινιάν, 1852) 142

Κυριώτερον μάθημα πρέπει να θεωρηθή η διδασκαλία της ομιλουμένης γλώσσης (Δ. Αινιάν, 1852) 148

Η εκπαίδευσις και η μόρφωσις του γυναικείου φύλου πρέπει να γένη γενική καθόλον το κράτος (Δ. Αινιάν, 1855) 152

Επί το πρακτικώτερον και αναλόγως τη θέσει... εν τη ημετέρα κοινωνία (Δ. Σ. Στρούμπος, 1855) 156

Θυγάτηρ φιλοστοργοτέρα, σύζυγος μάλλον περιζήτητος, μήτηρ αξιοτιμοτέρα και οικονόμος χρησιμότερα (Χ. Χριστόπουλος, 1856) 161

Ανάγκη πάσα λοιπόν να τεριάζουνε η ψυχές οπού θα ενωθούνε εις γάμον (Α. Λασκαράτος, 1856) 163

Υγιεινή και παιδαγωγία (Λ. Μελάς, 1861/63) 171

Κινδυνεύουσι να μεταστήσωσι τα παρθεναγωγεία εις την ετέραν του ονόματος σημασίαν (Ν. Σαρίπολος, 1866) 179

Αλλ' ό,τι αγνοεί η επιστήμη το ξεύρει η κυρά Πέτραινα, η κυρά Γαρουφαλιά, κάθε καλή οικοκυρά! (Ει. Ασώπιος, 1866) 181

Η γυνή δεν είναι ον κατώτερον, αλλά διάφορον μόνον του ανδρός (Γ. Γ. Παππαδόπουλος, 1866) 186

Να ίδω από της έδρας ταύτης Ελληνίδα... διδάσκουσαν ημάς και αναγγέλλουσαν ότι η αναγέννησις της πατρίδος σημπληρούται (Γ. Γ. Παππαδόπουλος, 1866) 191

Να διδάσκωνται σπουδαίως και εκπαιδεύωνται εμβριθώς εις τ' αντικείμενα του προορισμού των (περ. Θάλεια", 1867) 203

Οι μεν ασχολούνται εις τα μέλλοντα μεγάλα κακά, αι δε θεραπεύουσι και ανακουφίζουσι τας παρούσας ήδη δυστυχίας (περ. "Θάλεια", 1867) 206

Μήτηρ τον ανθρώπου, παιδαγωγός, πλάστρια αυτού (Σ. Λεοντιάς, 1870) 209

Την εντελή και ίσην σχεδόν τω ανδρί εκπαίδευσιν αυτής (Σ. Λεοντιάς, 1870) 215

Ψευδείς ηδονάς ή μονίμους ευδαιμονίας; (Δ. Γεωργιάδου, 1870) 219

Μήτε εις τας διασκεδάσεις, μήτε προς την εμβριθή σπουδήν του κόσμου (περ. "Ευρυδίκη", 1870) 222

Εκθέτουσιν απαύστως... ενώπιον αυτής την εικόνα του κόσμου, με όλους τους εν αυτώ σκοπέλους (Σ. Λεοντιάς, 1870) 227

Η καρδία της... οιονεί κάλυξ κεκλεισμένη, ης η έκπτυξις εναπόκειται εις τον άνδρα (Α. Σ., περ. "Ευρυδίκη", 1871) 230

Σελ. 626
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/627.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

Εις την τροχιάν της παιδαγωγίας (Λ. Μελάς, 1871) 235

Δια μόνων των χρωμάτων της αιδούς κεκοσμημένη (Δ. Σ. Μαυροκορδάτος, 1872) 242

Θηλέων στρατώνες ή φιλολόγων παλαίστραι! (Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων, 1872) 246

Αγγελος της ειρήνης και της αγάπης (Κ. Σ. Ξανθόπουλος, 1873) 248

Μακράν της αγοράς και της των πολλών απειροκαλίας (Κ. Σ. Ξανθόπουλος, 1873) 255

Ή μήπως εις στρατηγούς και πολιτικούς και καθόλου ειπείν πολίτας θα προασκήσωμεν τα κοράσια; (Κ. Σ. Ξανθόπουλος, 1873) 260

Να δώσωσιν εις την κοινωνίαν... την διά της ιερότητας του γάμου εγγύησιν (Ι. Βαλασόπουλος, 1874) 268

Διά του ελληνισμού και της ορθοδοξίας... η της γυναικός σύμπραξις ως διδασκάλου, μητρός και πολίτιδος (Κ. Κεχαγιά, 1876) 270

Το σκαφίδιον υμών είναι έτοιμον, ο εξοπλισμός επαρκής, τα πάντα προμηνύουσιν αίσιον πλουν! (Κ. Κεχαγιά, 1879) 278

Το Παρθεναγωγείον (Κ. Παλαμάς, 1880) 295

Τι άρα το παιδίον τούτο έσται; ([Μ. Βρατσάνος], 1881) 297

Δύο μικρά παράσιτα φυτά...την απείθειαν... και το ψεύδος ([Μ. Βρατσάνος], 1881) 305

Αναγκαζόμενα ναποστηθίζωσιν εκατοστύας σελίδων κατ' έτος και να γράφωσιν μέγα πλήθος τετραδίων (N. Πολίτης, 1883) 311

Είναι δε αύτη η επιστήμη των μητέρων (Αικ. Λασκαρίδου, 1884) 313

Ατμήλατα εργοστάσια, κανονικώς παράγοντα κατ' έτος μαθητρίας αποφοίτους και διδασκαλίσσας ([Α. Π. Κουρτίδης], 1886) 318

Όχι! τα γράμματα δεν φυσιούσι την γυναίκα (Α. Διομήδης Κυριακός, 1886) 324

Ακούτ' εκεί... χαριτωμένα παιδάκια να μη μανθάνουν να λέγουν με την αγγελικήν φωνήν των πλαξ, φραξ, κραξ; ([Α. Π. Κουρτίδης], 1887) 335

Επιστήμη και τέχνη του οικογενειακού βίου (Σ. Λεοντιάς, 1887) 344

Να διδάσκωνται την εθνικήν αυτών οικονομίαν (Ξ. Δ. Ζύγουρας, 1887) 352

Ανυπέρβλητον τείχος όπερ γελοίαι προλήψεις ανήγειραν μεταξύ της γυναικός και της επιστημονικής μορφώσεως ("Διαμαρτύρησις Φοιτητών", "Εφημερίς των Κυριών", 1887) 359

Μονοτονία ξηρού και πληκτικού βίου (Κ. Παρρέν, 1888) 363

Σελ. 627
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/628.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

Εξανιστάμεθα σήμερον ("Αναφορά των Ελληνίδων Γυναικών", "Εφημερίς των Κυριών", 1888) 373

Όλον το έτος τήκονται, συντρίβονται, φθισιώσι με εκείνα τα μολυσματικά βακτηρίδια της γραμματικής (Φ., εφημ. "Ακρόπολις", 1889) 377

Πάντων τούτων την ευθύνην υπέχει το κράτος (Γ. Ν. Θεοτόκης, 1889) 381

Οικογενειακή δυσαρμονία και κακοδαιμονία εν τη μέση τάξει των πολιτών (Γ. N. Θεοτόκης, 1889) 385

Λίαν πενιχρόν και δυσανάλογον προς τας απαιτήσεις των νυν καιρών (Ελληνικός Διδασκαλικός Σύλλογος, περ. "Πλάτων", 1890) 387

Τίνι δικαιώματι αποκλείετε την γυναίκα των θείων τούτων απολαύσεων! (Κ. Παρρέν, 1890) 401

Απεβιβάσθη επί της ποθούμενης ακτής με το σορβονικόν γέρας εις την χείρα (Κ. Φ. Σκόκος, 1891) 404

Ίσταται ευσχήμως μετά χάριτος, αποφεύγουσα τας λιγουρεμένας στάσεις, ως και τα αγορίστικα κουνήματα ("Ημερολόγιον της Οικοκυράς", 1891) 409

Η γυνή δεν είναι παράγων της πολιτείας ως οι άλλοι παράγοντες (Β. Σκορδέλης, 1892) 411

Φυλακιζομένη... εν στενοτάτω κύκλω ιδεών ("Ημερολόγιον της Οικοκυράς", 1892) 420

Το πνευματικόν σκότος εν ω πλανώνται τας εμποδίζει να διακρίνωσι τας αλύσεις, δι' ων... τοιαύται αρχαί και ιδέαι περιβάλλουσι την ύπαρξίν των (Κ. Παρρέν, 1893) 422

Εάν είχεν ανατραφή ούτως ώστε να έχη χαρακτήρα και θέλησιν (Κ. Παρρέν, 1893) 426

Η μεγάλη μερίς της κοινωνίας τας θέλει αμαθή, πειθήνια όργανά της (Κ. Παρρέν, 1894) 428

Αρχαιοπρεπώς ανατεθραμμένη εν αγνότητι και αυστηρότητι ηθών (Τ. Αναστασίου, 1896) 432

Προσευχή της γιαγιάς (Σ. Λεοντιάς, 1896) 436

Να νομοθετηθή η ίδρυσις μαθητικών κέντρων γραμμάτων και γυναικείων έργων... εν τοις γυναικείοις μοναστηρίοις (Σ. Καλλισπέρη, 1897) 445

Η ζωογόνος εκείνη του πυρός εστία (Κ. Παρρέν, 1897) 459

Εις το πρωτότυπον αυτό σχολείον ([Γ. Ξενόπουλος], 1897) 463

Τας μεν υλικώς ανεξαρτήτους να μορφώση εις τελείας νοικοκυράς, εις δε τας κόρας του λαού να δώση έντιμον και ευγενές επάγγελμα ("Εφημερίς των Κυριών", 1900) 466

Σελ. 628
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/629.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

Την μεγάλην τέχνην της ευχαρίστου και επαγωγού γυναικός (Κ. Παρρέν, 1900) 475

Καθό κεκτημένη ήττονα του ανδρός ρώμην, η γυνή δεν δύναται να υποστή την αυτήν δαπάνην της πνευματικής κοπώσεως (Χ., περ. "Εθνική Αγωγή", 1901) 483

Σώματα ελαστικά και εύκαμπτα και τονωμένα διά το ωραίον και κοπιώδες έργον της μητρότητας (Κ. Παρρέν, 1901) 487

Με σφιγμένο το λαιμό μέσα εις το αλμπαγαδένιο μου φόρεμα το βαρύ, το φορτωμένον, το άχαρο, το σκοτεινό (Μ. Δέλβου, 1901) 489

Και ανδρικώτερα αισθήματα αποκομίζουσι και αδελφικώς μετά των αρρένων συνδέονται (Σ. Ζούπανος, 1902) 497

Με τας αυτάς ανάγκας και τα αυτά δικαιώματα φυσικής και ψυχικής αναπτύξεως (Κ. Παρρέν, 1902) 499

Μαρτυρολόγιον των διδασκαλισσών (Ε. Γ. Μπουκουβάλα, 1902) 503

Ζητώ ολιγότερες δασκάλες, ολιγότερες μορφωμένες, ολιγότερες σοφές και περισσότερες νοικοκυράδες ([Δ. Π. Ταγκόπουλος], 1903) 512

Όλα, όλα τους τέτοια είναι· ξενολατρικά, αχρωμάτιστα, αντεθνικά, δουλικά και ταπεινωτικά καθώς πάντα (Α. Εφταλιώτης, 1903) 514

Η φυλή μας όσο πάει και εκφυλίζεται... μόνο και μόνο γιατί δεν έχουμε μητέρες να μας συγκρατήσουν ([Δ. Π. Ταγκόπουλος], 1903) 517

Πρακτικήν και ανθρωπιστικήν αγωγήν... συμφώνως προς τον ιδιάζοντα φυσιολογικόν και πνευματικόν οργανισμόν του θήλεος φύλου (Α' Ελληνικόν Εκπαιδευτικόν Συνέδριον - Α. Κουρτίδης, 1904) 519

Ο πέπλος της αιδούς... σχίζεται εδώ δημοσία (Κ. Παρρέν, 1904) 539

Αγαπάτε λοιπόν τα γράμματα...αλλά, προς Θεού, αγαπάτε και την καλήν βελόνην και την ορεκτικήν κουτάλα (Α. Σερεμέτη, 1904) 542

Ένα ξύλο για τη γλώσσα που δεν είτανε... γλώσσα... του λαού ("Σωκρ. Σαριμπαξεβάνης", περ. "Ο Νουμάς", 1905) 547

Ελληνίδες, τον πεισματάρη δάσκαλο και τον καλόγερο τον άχαρο μισήστε (Ν. Α. Βέης, 1906) 550

Ζούσαμε μες το χασίς της Επιστήμης και της Τέχνης, που απολούθε μας πλημμυρούσε (Ν. Α. Βέης, 1907) 552

Βάνει τους αρχαίους παλιάτσους... και μπολιάζουνε τα κορίτσια με το δηλητήριο του προγονισμού ("Χυδαϊστής", περ. "Ο Νουμάς", 1907)

Ρωμιές μάννες νάμαστε, νάναι ρωμιόπουλα τα παιδιά μας, καμάρι μας

Σελ. 629
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/630.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

να μας λένε ρωμιομάννες, κρουνιές της Ρωμιοσύνης ("Φωτεινή Ακροπολίτισσα", περ. "Ο Νουμάς", 1908) 561

Μόρφωσιν του πνεύματος και δημιουργίαν χαρακτήρας (Δ. Ι. Σαράτσης, 1908) 564

Στο "Σκολειό της εγγονούλας μου" ("Ηγερία", περ. "Ο Νουμάς", 1908) 573

Τα παιδιά σας είναι πλίνθοι και λίθοι και κέραμοι ατάκτως ερριμμένα (Α. Δελμούζος, [1908]) 577

Λαμβάνεται πρόνοια περί σύμπαντος του γυναικείου πληθυσμού της Ελλάδος, του τε αστικού και του αγροτικού (Σ. E. Στάης, 1908) 586

Ανάγκη... ν' ανοιχτούνε στα κορίτσια κι' άλλοι δρόμοι (Εκπαιδευτικός Όμιλος, 1912) 591

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 601

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 613

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ  619

RÉSUMÉ 623

Σελ. 630
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/631.gif&w=600&h=915 11. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

(1830-1910)

ΕΝΑ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ, ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

ΚΑΙ ΤΥΠΩΘΗΚΕ

ΣΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ε. ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ—Α. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

ΦΩΤΟΜΑΡΑ 54, Ν. ΚΟΣΜΟΣ

ΤΗΛ. 92.38.933 — 92.36.675

ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 1987

ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΜΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΕΛΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

Σελ. 631
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/632.gif&w=600&h=915 11. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 632
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/633.gif&w=600&h=915 11. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ

Σελ. 633
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/634.gif&w=600&h=915 11. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ

Σελ. 634
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Εκπαίδευση και αγωγή των κοριτσιών
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 625
  11. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  ΠΡΟΛΟΓΟΣ 9

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13

  ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ

  Εις τας γυναίκας (Π. Ζωντανός, 1836) 75

  Παράβασιν των θείων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων (N. Βάμβας, 1834) 77

  Η δημόσιος ανατροφή... ήθελε τας καταστήσει ήττον οικιακάς, και πλέον κοινωνικάς ή δημοτικάς (Π. Ζωντανός, 1836) 79

  Σταθερόν και διοικητικόν πνεύμα - χρηστοήθεια - ο προς τα έργα των χειρών έρως (Π. Ζωντανός, 1836) 86

  Καθότι διδάσκεται διασκεδάζουσα (Π. Ζωντανός, 1836) 96

  Έτερον και τελευταίον διαλλακτικόν (Π. Ζωντανός, 1836) 98

  Το είχαν αξίωμα ότι έπρεπε τα θηλυκά των τέκνα να μένωσιν αγράμματα (Ν. Βάμβας, 1837) 99

  Δενδροκομείον (M. Αποστολίδης, 1837) 103

  Το πρώτον σχήμα και την πρώτην διαμόρφωσιν εις τας παιδικάς καρδίας των μελλόντων πολιτών (Α. Ρ. Ραγκαβής, 1838) 107

  Ο τρόπος της διδασκαλίας των χειροτεχνημάτων ... ομοιόμορφος ως και ο των γραμμάτων (Η. Χριστοφίδης, 1839) 111

  Συστημένον κυρίως προς μόρφωσιν διδασκαλισσών (Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, 1842) 121

  Την απεστέρησεν της τιμής της ισότητος... το χείριστον δε πάντων και αυτής της Παιδείας, αυτής της ηθικής ανατροφής! (Ευ. Σαμαρτζίδου,1845) 131

  Του οποίου σκοπός είναι η οικογενειακή ανατροφή και εκπαίδευσις των κορασίων (Κ. Ζαβιτζιάνος, 1852) 134

  Η τοιαύτη επιμιξία προκαταβάλλει σπέρματα δυσαρέστων συνεπειών (Σ. Βλάχος, 1852) 141

  40