Error(s) found: '2'

+ Unable to change databases. Unknown database 'iaennew'.
+ Unable to perform the query SELECT * FROM keywords_description WHERE (language_id = ''). No database selected.
TEXT_VISIBLE_PAGES 316-335 TEXT_OF 694
TEXT_PREVIOUS_20
TEXT_CURRENT_PAGE
TEXT_NEXT_20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/316.gif&w=600&h=393 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

ΕΙΚΟΝΑ

56. Η πορεία των σπουδών: δυο σελίδες από το κατάστιχο του Πανεπιστημίου

TEXT_PAGE_SHORT316
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/317.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

Τρίτη κτλ. Όποιος λείψει αδικαιολόγητα έστω και από μια rassegna χάνει το έτος1.

Η καθημερινή παρακολούθηση των μαθημάτων φαίνεται ότι ελέγχεται -όσο ελέγχεται- από τους καθηγητές, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν κάθε χρόνο αναφορά (nota annua) για τη συνέπεια και την επίδοση των μαθητών τους. Όποιος φοιτητής χαρακτηρίζεται στις αναφορές αυτές αμελής (negligente), που σημαίνει γενικά ότι δεν παρακολουθεί και δεν προοδεύει, χάνει το έτος2.

Σημαντικό είναι το άρθρο IX των Μεταβατικών Διατάξεων του Κανονισμού που ορίζει ότι «η έλλειψη κάποιας από τις λεγόμενες "Εγγραφές" στον Κατάλογο των σπουδαστών της καταργημένης Ακαδημίας δεν είναι δυνατό να παραβλεφθεί σε οποιονδήποτε φοιτητή παρά μόνο εάν οι ετήσιες αναφορές των Καθηγητών πιστοποιούν την ανελλιπή παρακολούθηση και την επιμέλειά του σ' εκείνα τα μαθήματα, τα οποία αυτός όφειλε να έχει παρακολουθήσει κατά τα προηγούμενα έτη». Είναι φανερό ότι, με την ανασύσταση του Πανεπιστημίου, παρουσιάστηκε πρόβλημα εντάξεως των φοιτητών της Ακαδημίας στο κατάλληλο έτος σπουδών επειδή, στην περίοδο της Γαλλοκρατίας, δεν τηρούνταν με τον ίδιο τρόπο τα βιβλία και μερικά μάλιστα θα έλειπαν -όπως λείπουν και ως σήμερα-, ώστε ο κάθε φοιτητής θα μπορούσε να ισχυρισθεί ό,τι ήθελε. Το μόνο στοιχείο συνέχειας στο Πανεπιστήμιο ήταν το Ακαδημαϊκό σώμα που, όπως αναφέρθηκε, δεν άλλαξε με την Παλινόρθωση. Ότι οι Γάλλοι είχαν αλλάξει όχι μόνο το ουσιαστικό μέρος της λειτουργίας του Πανεπιστημίου, αλλά και το τυπικό, φαίνεται από τον όρο "Εγγραφή" («la cosi detta "Iscrizione"») που ισοδυναμεί με τη Δήλωση Παρουσίας (Rassegna) των περιόδων πριν και μετά την Γαλλοκρατία.

——————————————

1. A.S.P., Università, Α II 7, Regolarmenti, Notificazioni e Circolari dal 1814-1859, άρθρο XI, Rassegne.

2. στο ίδιο, Lettera dell'I. e R. Segreteria di Stato del di 3 settembre 1819.

TEXT_PAGE_SHORT317
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/318.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

Το 1842 τα μέτρα για τις απουσίες γίνονται αυστηρότερα: σε κάθε rassegna ο φοιτητής σημειώνει, πλάι στην υπογραφή του, την οδό και τον αριθμό της κατοικίας του. Οι παρουσίες των φοιτητών στα μαθήματα ελέγχονται με ονομαστικούς καταλόγους που εκφωνούν απροειδοποίητα οι καθηγητές. Αλλά και ο Γενικός Προβλεπτής διατάζει κατά την κρίση του να γίνει απρόβλεπτος έλεγχος παρουσιών. "Οι Νέοι οι οποίοι αμέσως ή εμμέσως θα έτεινον να εμποδίσουν ή να διαταράξουν την εκφώνησιν των καταλόγων αυτών θα τιμωρούνται αυστηρώς". Τα δικαιολογητικά από γιατρούς πρέπει να είναι επικυρωμένα από τις δικαστικές αρχές1.

Το 1849 τέλος, με διαταγή του Γεν. Προβλεπτή, εφιστάται η προσοχή στην αυστηρότερη τήρηση των διατάξεων XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII του Κανονισμού του 1842, που αφορούν στις απουσίες2.

Δεκτός "in buon giorno"

Δηλώσεις παρουσίας (rassegne) γραμμένες με το χέρι των φοιτητών δεν βρέθηκαν στα Κρατικά αρχεία της Πίζας. Υπάρχει όμως ένας μακρότατος κατάλογος ονομάτων, που είχε υποβληθεί από τις πανεπιστημιακές αρχές στον Κυβερνήτη της Πίζας και που φαίνεται ότι είναι αντίγραφο από το ειδικό κατάστιχο των δηλώσεων3. Συνολικά αναγράφονται σ' αυτόν 451 ονόματα φοιτητών του έτους 1843-44. Εννέα από τους φοιτητές αυτούς είναι Έλληνες με τα εξής στοιχεία:

——————————————

1. στο ίδιο, Notificazione del S.A. Impériale e Reale [...] di 20 ottobre 1842, άρθρα XI-XVII και ΧΧII-ΧΧΧ.

2. στο ίδιο, Notificazione del Cancellier Generale [...] li 26 ottobre

3. A.S.P., Governatore di Pisa, Affari Generali, anno 1844, No 200, fasc. 18, Nota degli scolari rassegnati alla Cancelleria dell'Imperiale e Reale Università di Pisa nell'Anno Accademico 1843-44.

TEXT_PAGE_SHORT318
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/319.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

No 16: Socoli Spiridione - Corfù - Medicina - Ghirurgia - Anno 4°- Piazza S. Caterina, casa Cagnani.

No 59: Trombeta Gio: Batta - Corfù - Legge - Anno 3° - Via San Frediano, Casa Baldisseri.

No 255: Fernandes Alessandro - Livorno - Medicina - Anno 4° - Casa Santini, Piazza San Niccola.

No 307: Piniatoro Demetrio - Cefalonia - Legge - Anno 4° - Casa Ricomini, Via Santa Maria.

No 319: Foca Paolato Gio: Batta - Cefalonia - Medicina - [λείπει] Rigali, via Santa Maria.

No 423: Naidenoves Giovanni - Adrianopoli - Medicina - Anno 1° - Casa del Re, Piazza dello Stellino.

No 427: Caggi Giovanni Cristodulo - Mitilene - Medicina - Anno 1° - Casa Cantoni, Via S. Eufrasia.

No 430: Cassianno Giovanni - Itaca - Medicina - Anno 1° - Casa Gotti, Via S. Frediano.

No 443: Nicolaidi Eustachio - Costantinopoli - Medicina - Anno 1° - Casa Despotti, Piazza dello Stellino.

Κι όμως: σύμφωνα με το κατάστιχο των πτυχιούχων, τα έτη 1844-47 παίρνουν πτυχίο στην Πίζα 45 Έλληνες και από άλλους κώδικες προκύπτει ότι το 1843 και '44 φοιτούσαν εκεί άλλοι 5 που δεν πήραν πτυχίο στην Πίζα. Από την Rassegna λοιπόν απουσίαζαν, ούτε λίγο ούτε πολύ, 41 Έλληνες φοιτητές! Όσο και αν λάβει κανείς υπ' όψη όσα περιγράφτηκαν στο κεφάλαιο "Από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο" για τους Έλληνες που πήγαιναν στην Πίζα μόνο για το πτυχίο, η απουσία τόσων υπογραφών δεν παύει να παραμένει ανερμήνευτη, εκτός κι αν οι κανονισμοί στο Πανεπιστήμιο της Πίζας υπήρχαν μόνο για να καταστρατηγούνται.

Ο άλλος τρόπος να παραβλέπονται διαταγές είναι γνωστός: λέγεται grazia1· όταν δεν προέρχεται από την κυβέρνηση, αλλά από τον Γενικό Προβλεπτή του Πανεπιστημίου, λέγεται "Ammissione in buon giorno". Τέτοιο ευεργέτημα παρασχέθηκε το 1818

——————————————

1. Ευεργέτημα και, εν προκειμένω, "grazia delle rassegne mancanti" (DI 69, No 354, 355 και αλλού).

TEXT_PAGE_SHORT319
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/320.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

στον Γεώργιο Σπαθάρη, στον Ιάκωβο Θεοφιλά κ.ά. Ο Δημήτριος Δεσύλας και ο Νικόλαος Φωτεινός γίνονται με ευεργέτημα δεκτοί στην Πρώτη προπαρασκευαστική εξέταση, χωρίς, επί δύο χρόνια, να δηλώσουν παρουσία έστω και μια φορά1. Στον Δημήτριο Λεπενιώτη, που υποτίθεται ότι φοίτησε το 1829-31 στο Πανεπιστήμιο της Πίζας, δίδεται άδεια να προσέλθει στις πτυχιακές εξετάσεις χωρίς να έχει υπογράψει σε καμιά Rassegna2. Σε πλήθος άλλους δε φαίνεται ούτε μια φορά σημειωμένη δήλωση παρουσίας3, αλλά δεν υπάρχει ούτε grazia στη στήλη των παρατηρήσεων. Ο Σάββας-Ιωάννης Βαπτιστής Άννινος γίνεται δεκτός "in buon giorno" χωρίς να ληφθούν υπ' όψη οι απουσίες του και του επιτρέπεται "παρ' όλην την ως άνω έλλειψιν, να υποστή την Πρώτην εξέτασιν"4. Το ίδιο έτος παρέχεται ανάλογο προνόμιο στον Ιωάννη Άννινο "δια να έχη ίσην μεταχείρισιν με το άλλο πρόσωπον"5. Πολλοί Έλληνες δεν κατορθώνουν να φτάσουν στην Πίζα παρά στη μέση ή στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους. Γίνονται ωστόσο δεκτοί στα πρώτο έτος "con abbuonamento delle perdute Rassegne"6. Άλλοι, όπως ο Αναστάσιος Κυπριώτης και ο Ανδρέας Ιγγλέσης, εμποδίζονται να παρουσιαστούν για λόγους υγείας, ο δεύτερος μάλιστα προσκομίζει και πιστοποιητικό από τον Γραμματέα του Πανεπιστημίου της Σιένας7. Απόλυτα δικαιολογημένοι θεωρούνται και δύο Έλληνες που άργησαν να φτάσουν

——————————————

1. στο ίδιο, No 650, και DI 70, No 120 (1819).

2. DI 70, No 670. Ο Λεπενιώτης είχε άλλη δουλειά: πηγαινοερχόταν στη Μπολόνια για να δημιουργεί διασυνδέσεις με τους εκεί επαναστατικούς πυρήνες (βλ. εδώ, κεφ. "Στα όπλα!")

3. Για τις δηλώσεις αυτές υπάρχει ειδική στήλη στο κατάστιχο με τον τίτλο Rassegne, όπου, για τους τακτικούς φοιτητές, γράφεται "Pr.a 2,3,4,5,6,7,8" σε κάθε ακ. έτος.

4. DI 72, No 478, ακ. έτος 1834-35.

5. στο ίδιο, No 649.

6. DI 73, No 99, Βάλβης Αλέξανδρος, ακ. έτος 1838-39, και αλλού. 

7. DI 72, No 655 και 653. Το περίεργο είναι ότι και οι δύο έρχονται από τη Σιένα το ίδιο έτος (1835) εξίσου καθυστερημένοι λόγω υγείας.

TEXT_PAGE_SHORT320
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/321.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

στην Πίζα επειδή τους κράτησαν οι υγειονομικές αρχές εξαιτίας της χολέρας1. Χωρίς δικαιολογία χαρίζονται οι απουσίες του Αναστασίου Καραμαλίκη υπό τον όρο ότι θα πληρώσει αμέσως τα ετήσια δίδακτρα2. Μόνο στον Ιωάννη Κλαδά αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν το έτος 1836-37 επειδή του έλειπαν οι πέντε από τις οκτώ δηλώσεις παρουσίας (απόφαση της 20ής Μαΐου 1837)3. Όσο για τον Αναστάσιο Σάλτα εύλογα του χαρίστηκαν οι απουσίες: ήταν φυματικός και πέθανε προτού τελειώσει το δεύτερο έτος4.

"Με προσοχήν και επιμέλειαν"

Ο θεσμός να καταθέτουν οι καθηγητές κάθε χρόνο αναφορές (note annue) για τη συνέπεια και τις επιδόσεις των μαθητών τους φαίνεται ότι είναι παλαιότερος από το 1814, οπότε θεσπίζεται ο πρώτος κανονισμός μετά τη Γαλλοκρατία. Στο A.S.P., υπάρχουν τέτοια έγγραφα, εξαιρετικά ενδιαφέροντα για τη μελέτη αυτή, επειδή φωτίζουν την ως τώρα ανεξερεύνητη περίοδο 1810-1815 5. Είναι γραμμένα βιαστικά και πρόχειρα, απευθύνονται στον Κοσμήτορα της Σχολής και υπογράφονται από τον καθηγητή που δίδασκε το μάθημα. Σε μερικά υπάρχουν χαρακτηρισμοί

——————————————

1. DI 72, No 811 και 823, Δημήτριος Βερναρδάκης και Νικόλαος Σταθάτος, ακ. έτος 1836-37.

2. DI 72, No 970. Τα ετήσια δίδακτρα (tasse annue) πληρώνονταν στην πρώτη Rassegna. Βλ. παρακάτω, κεφ. "Δίδακτρα".

3. DI 72, No 451, ακ. έτος 1836-37.

4. DI 73, No 100. Το ευεργέτημα δόθηκε με επιστολή της Γενικής Γραμματείας του Κράτους της 1ης Φεβρουαρίου 1839.

5. A.S.P., Università, DI 114, Nota di scolari intervenuti alle lezioni dei professori (1810/11 1813/14). Από τα έγγραφα του κώδικα άλλα προϋπήρχαν ("note annue" με πολλά ονόματα) και άλλα γράφτηκαν βιαστικά για να εκπληρωθεί ο όρος του άρθρου IX του Κανονισμού του 1814.

21

TEXT_PAGE_SHORT321
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/322.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

προόδου ("diligente con molto profitto", "con mediocre profitto", "negligente"), που δεν είναι, όμως εντελώς τυποποιημένοι ούτε αναγράφονται σε όλες τις αναφορές. Σε μερικά από τα έγγραφα του φακέλου υπάρχει η επικεφαλίδα "Università Imperiale, Accademia di Pisa". Τα περισσότερα είναι τόσο δυσανάγνωστα, ώστε δεν διαβάζονται τα ονόματα των φοιτητών και η αναγνώριση των Ελλήνων γίνεται ακόμα δυσκολότερη, γιατί σε ελάχιστα αναφέρονται πατρίδες. Διαβάζεται με δυσκολία "Καμιλλέρης Σωτήριος από την Κέρκυρα, 1810-11, επιμελής, προοδεύει" στην αναφορά του καθηγητή Torrigiani της Κλινικής Ιατρικής1. Σε πολλές αναφορές υπάρχει το όνομα Ιατρόπουλος Κωνσταντίνος που σπούδαζε Φυσικές Επιστήμες και φαίνεται ότι είχε εξαιρετική επίδοση στο μάθημα της Αστρονομίας του καθηγητή Giuseppe Piazzini, το οποίο παρακολουθούσαν όλοι κι όλοι τέσσαρες σπουδαστές: ο Κωνσταντίνος Ιατρόπουλος, Έλληνας, και ο Enrico Reveley, Άγγλος ("αμφότεροι παρηκολούθησαν όλην την σειράν των μαθημάτων παρέχοντες συνεχώς σαφέστατα δείγματα ασυνήθους ταλάντου και ακαταπονήτου αφοσιώσεως")· ο Baltasare Vetri ("... μία ασθένεια τον ημπόδισε να συνεχίσει") και ο Μιχαήλ Νάστης, Έλληνας ("παρηκολούθησε όλην την σειράν των μαθημάτων, αλλά είναι άμοιρος των αναγκαίων βασικών γνώσεων των μαθηματικών")2. Το επόμενο έτος (1812-13) ο καθηγητής Piazzini έχει μόνο δύο μαθητές, τον Ιατρόπουλο και τον Reveley, που εξακολουθούν να "επιδεικνύουν έξοχον επιμέλειαν και εργατικότητα"3.

——————————————

1. στο ίδιο, fasc. 140.

2 στο ίδιο, fasc. 227, αναφορά της 30ής Ιουνίου 1812.

3. στο ίδιο, fasc. 237, αναφορά της 30ής Ιουνίου 1813. Ο Ιατρόπουλος αναγράφεται, και σε αναφορά του καθηγητή της Άλγεβρας Pietro Paoli το 1812 (fasc. 225) και του καθηγητή της Βοτανικής Gaetano Savi το 1814 (χαρακτηρισμός: "Επιμελής, προοδεύει πολύ", fasc. 258). Ο Νάστης, στο μάθημα της Παθολογίας και Νοσολογίας του καθηγητή Luigi Moreli το ακ. έτος 1812-13, κατεβαίνει ανά τρίμηνο από το "καλός" στο "μέτριος" και στο "αμελής" (fasc. 182).

TEXT_PAGE_SHORT322
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/323.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

Σε πολλές αναφορές μεταξύ 1811 και 1814 αναγράφεται το όνομα του Αναστασίου Παδοβάνη από την Κέρκυρα: το 1811-12 (μάθημα: Ναπολεόντειος Κώδιξ του καθηγητή Quartiere) "δεν παρηκολούθησε αφού εξέθεσε το επείγον ορισμένων υποθέσεων του"1, το 1812-13 παρακολουθεί τα μαθήματα του Carmignani (η παρατήρηση δεν διαβάζεται)2 και το 1813-14 ο ίδιος Lorenzo Quartiere τον χαρακτηρίζει σε τρία τρίμηνα "επιμελέστατο"3. Ιατρική σπουδάζουν το ακαδ. έτος 1812-13 ο Πέτρος Στεφανόπουλος και ο Αθανάσιος Galiti (;) από την Κέρκυρα4. Το ίδιο έτος άλλοι τρεις Έλληνες σπουδάζουν Φυσικές Επιστήμες: ο Κωνσταντίνος Σατόπουλος από την Προύσα, ο Διονύσιος (δυσανάγνωστο), Έλληνας από την Άνδρο5 και ο Ιάκωβος Σκάβος από τη Σμύρνη, ο οποίος, σε μια κατάσταση του 1813-14, φέρεται ότι φοιτά στη Σχολή Φυσικών Επιστημών με καλή επίδοση και, σε άλλη του ίδιου έτους, φαίνεται ότι σπουδάζει Ιατρική με άριστη επίδοση6.

Μέσα στον ίδιο φάκελο υπάρχουν και δικαιολογητικά από γιατρούς και πιστοποιητικά για έναν ως τρεις φοιτητές ότι παρακολούθησαν το τάδε ή δείνα μάθημα, εξαιρετικά δυσανάγνωστα και χωρίς καμιά τάξη. Ασφαλώς βρισκόμαστε μπροστά σε ό,τι απομένει στην Πίζα από την ταραγμένη περίοδο της γαλλικής κατοχής. Η πλημμύρα φαίνεται ότι έχει συμβάλει στην καταστροφή των εγγράφων και ίσως ακριβώς γι' αυτό τα παραπάνω έγγραφα απόμειναν στην Πίζα7.

——————————————

1. στο ίδιο, fasc. 53.

2. στο ίδιο, fasc. 61.

3. στο ίδιο, fasc. 111.

4. στο ίδιο, fasc. 180 (καθ. Studiati, μάθημα Materia Medica και καθ. Catellaci, μάθημα Ανατομία-Φυσιολογία).

5. στο ίδιο, fasc. 235 (καθ. Pietro Paoli, μάθημα Άλγεβρα).

6. στο ίδιο, fasc. 262 (καθ. Giuseppe Branchi, μάθημα Χημεία), fasc. 268 (χωρίς όνομα καθηγητή, Ανατομία-Φυσιολογία).

7. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι μια έρευνα στα γαλλικά πανεπιστημιακά αρχεία της εποχής θα φώτιζε πολύ περισσότερο τα θέμα της μελέτης αυτής, τουλάχιστον ως προς την περίοδο της Γαλλοκρατίας.

TEXT_PAGE_SHORT323
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/324.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

"Ημείς οι υπογεγραμμένοι πιστοποιούμεν..."

Η συνέχεια της προηγούμενης ιστορίας διαβάζεται, καθαρότερα κάπως, σε έναν άλλο κώδικα που περιέχει πιστοποιητικά της αμέσως μεταγενέστερης εποχής1. Τα αμέσως μετά την Παλινόρθωση χρόνια, με την ανασύσταση του Πανεπιστημίου, χρειάζονταν στοιχεία, με βάση τα οποία να καταταγούν οι φοιτητές στο κατάλληλο στάδιο σπουδών2. Καθένας έσπευσε να ζητήσει πιστοποιητικά παρακολουθήσεως μαθημάτων από τον καθηγητή της έδρας. Οι καθηγητές φαίνονται πρόθυμοι να δίνουν τέτοια πιστοποιητικά, ακόμα και αν δεν θυμούνται τίποτε, μερικοί μάλιστα ομολογούν ότι ο φοιτητής δεν αναγράφεται μεν στην ετήσια αναφορά τους, αλλά παρακολούθησε το μάθημα, πράγμα που μάλλον είναι αλήθεια, αν λάβει κανείς υπ' όψη την προχειρότητα, με την οποία συντάσσονταν τότε οι καταστάσεις. Τέσσερις καθηγητές δίνουν πιστοποιητικά με τέτοια διατύπωση στον Νικόλαο Μοναστηριώτη από τη Λευκάδα, υπογραμμίζοντας μάλιστα την επιμέλειά του. Ο ένας από αυτούς, ο G. Savi, δεν τον θυμάται, αλλά του το βεβαιώνουν τέσσερις επιμελείς μαθητές του: οι κύριοι Ranieri Coli, Niccola Pierozzi, Moisé Salmoni και Francesco Fracasin. Ο καθηγητής Sacchetti επισυνάπτει τη γραπτή βεβαίωση των συμφοιτητών του Μοναστηριώτη: "Οι υπογεγραμμένοι πιστοποιούμεν ότι ο Κύριος Νικόλαος Μοναστηριώτης εξ Αγίας Μαύρας παρηκολούθησε τα μαθήματα της Λογικής και της Μεταφυσικής του Καθηγητού Κυρίου Sacchetti το Ακαδ. έτος 1814 με πάσαν δυνατήν επιμέλειαν". Ο καθηγητής, "επί

——————————————

1. A.S.P., Università, DI 84 No 3 (το No 1 και No 2 είναι στο Παρίσι;), Filza di attestati ed altro (riguardante studenti) 1814-1838.

2. Στον κανονισμό του 1814 (A II, 7, Disposizione transitoria, άρθρο IX), ορίζεται ότι η έλλειψη της λεγομένης "εγγραφής" δεν είναι δυνατόν να αντισταθμιστεί από κανέναν φοιτητή παρά μόνο με σημειώματα των καθηγητών που να πιστοποιούν την τακτική παρακολούθηση και την επιμέλειά του στα μαθήματα των προηγουμένων ετών.

TEXT_PAGE_SHORT324
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/325.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

τη βάσει των ως άνω υπογραφών", πιστοποιεί τη φοίτηση του Μοναστηριώτη1. Με βεβαιώσεις συμφοιτητών τους παίρνουν πιστοποιητικά φοιτήσεως, επίσης για το 1814, ο Θεοδόσιος Τσιλιάνης και ο Ιερώνυμος Βαλσαμάκης2.

Τα επόμενα, τέτοιου είδους, πιστοποιητικά που περιέχονται στον φάκελο είναι της 10ετίας του '30. Η μόνη εξήγηση που μπορεί να δοθεί, αν δεν έχουν χαθεί τα ντοκουμέντα, είναι ότι οι διαταγές που αφορούν το τυπικό μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας ατονούν λίγο μετά την έκδοσή τους και πάλι επανέρχονται για να ταλαιπωρήσουν σπουδαστές και καθηγητές. Πάντως και στην περίοδο αυτήν οι καθηγητές εξακολουθούν να παραλείπουν "εκ παραδρομής" τα ονόματα ορισμένων σπουδαστών στις ετήσιες αναφορές τους, αλλά τώρα οι Έλληνες σπουδαστές είναι αρκετά οργανωμένοι ώστε να αναπληρώνουν οι ίδιοι την έλλειψη: "Ημείς, οι υπογεγραμμένοι σπουδασταί της Ιατροχειρουργικής του ενθάδε Αυτοκρατορικού και Βασιλικού Πανεπιστημίου, πιστοποιούμεν ότι έχομεν ίδει τον Νικόλαον Π. Σταθάτον εξ Ιθάκης να παρακολουθή τα μαθήματα της Ανατομίας, τα οποία παρέδιδεν ο Εκλαμπρότατος Κύριος Filippo Cirinini. -Ηλίας Μωραΐτης Παπούλης, Κωνσταντίνος Κεφαλάς, Γαληνός Κλάδος, Ιωσήφ Ρίκης, Αντώνιος Μαρκάκης". Στο ίδιο φύλλο σημειώνει ο καθηγητής ότι δεν έχει αντίρρηση στη βεβαίωση "επειδή και ο ίδιος συχνά τον έχει δει να παρακολουθεί"3.

Προφανής είναι ο λόγος, για τον οποίο ζητάει πιστοποιητικό ο Μαρίνος Μεταξάς: "...προτίθεται να υποβάλλει αίτηση για να γίνει δεκτός στη Δεύτερη εξέταση" (είναι η περίπτωση της συντόμευσης του χρόνου σπουδών) και θέλει να επισυνάψει στην αίτησή του μια βεβαίωση ότι παρακολούθησε το μάθημα "Πανδέκται" το έτος 1834-35. Ο καθηγητής, που δεν τον έχει γράψει στην

——————————————

1. στο ίδιο, No 101-105. Με τα πιστοποιητικά βεβαιώνεται η φοίτηση κατά το ακ. έτος 1814-15.

2. στο ίδιο, No 89, 91, 93, 96.

3. στο ίδιο, No 876, βεβαίωση της 18 Ιουνίου 1838.

TEXT_PAGE_SHORT325
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/326.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

κατάσταση γιατί το παρακολουθούσε εθελοντικά πρόωρα, βεβαιώνει ότι ο Μεταξάς "παρείχε πάντοτε τα λαμπρότερα δείγματα μιας εκτάκτου ικανότητος και συνεπείας [...] βοηθών ωσαύτως και τους συμφοιτητάς του [...] και είναι άξιος θερμής συστάσεως λόγω των διανοητικών ικανοτήτων του, αι οποίαι συνδυάζονται με ασυνήθη σεμνότητα και εντιμότητα..."1.

Πιθανότατα για τον ίδιο σκοπό παίρνουν πιστοποιητικά ότι παρακολούθησαν το μάθημα Πανδέκται και οι φοιτητές Νικόλαος Φωκάς, Αντώνιος Φλαμπουριάρης, Αναστάσιος Κυπριώτης και Μαρίνος Ταβουλάρης2. Χαρακτηριστική της επιμέλειας ορισμένων Ελλήνων είναι η βεβαίωση του καθηγητή L. Moretti ότι ο Γεώργιος Σακελλάριος, ο Σπυρίδων Στέφανος Ναράντζης, ο Χριστόδουλος Λαβράνος και ο Χαράλαμπος Τυπάλδος όχι μόνο παρακολούθησαν τον Κλινικό κύκλο (giro clinico) των μαθημάτων στο τρίτο και τέταρτο έτος των σπουδών τους, αλλά "το έκαναν επίσης και τους θερινούς μήνας, εις τους οποίους, ως φοιτηταί, δεν ήσαν διόλου υποχρεωμένοι"3.

Άλλες βεβαιώσεις χορηγούνται από τη Γραμματεία του Πανεπιστημίου, μάλλον επί τη βάσει των ετήσιων αναφορών4. Στην κατηγορία αυτή πρέπει ίσως να καταταγεί και η βεβαίωση του Ιωάννη Αγγελίδη από τη Σύμη, με την οποία πιστοποιείται, με την ίδια υπογραφή και σφραγίδα, η παρακολούθηση διαφόρων μαθημάτων στο διάστημα 1829-325. Ο Αγγελίδης πήρε το πτυχίο

——————————————

1. στο ίδιο, No 784. Υπογραφή Federigo del Rosso, Pr. di Pandette, 22 Μαΐου 1837.

2. στο ίδιο, No 760 και 782, πιστοποιητικά του καθηγητή Fed. del Rosso, Ιανουάριος και Φεβρουάριος 1837.

3. στο ίδιο, No 706, πιστοποιητικό της 24 Μαρτίου 1936.

4. στο ίδιο, No 293, Μιχαήλ Αναστασίου, για τα ακ. έτος 1830-31, και 474, Δημήτριος Βαλαμόντης, για το ακ. έτος 1834-35. Οι βεβαιώσεις υπογράφονται από τον Dor Raffaello Tortolini, Γραμματέα.

5. Η βεβαίωση βρέθηκε από τον Τριαντάφυλλο Σκλαβενίτη στο Μουσείο Λαογραφικής Συλλογής Μυκόνου, Αρχείο Χειρογράφων, Έγγραφα Μονής Αγίου Παντελεήμονος. Έχει εκδοθεί από τη Γραμματεία του Πανεπιστημίου και υπογράφεται από τον Dor Raffaello Tortolini.

TEXT_PAGE_SHORT326
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/327.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

του στις 3 Ιουνίου 1833 και το πιστοποιητικό έχει εκδοθεί στις 13 του ίδιου μηνός. Η διαφορά της ημερομηνίας οφείλεται μάλλον στη διαφορά του ημερολογίου. Μήπως ο Αγγελίδης δεν φοίτησε το 1832-33 και χρειάστηκε το πιστοποιητικό για να δώσει τις πτυχιακές εξετάσεις;

ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

Η καθημερινότητα της πανεπιστημιακής ζωής ορίζεται με κάθε λεπτομέρεια στους κανονισμούς. Η καμπάνα του Πανεπιστημίου, που ακούγεται σ' όλη την πόλη, σημαίνει στις οχτώ το πρωί την έναρξη των μαθημάτων. Όλα τα μαθήματα γίνονται στη Sapienza ή σε άλλους χώρους προορισμένους για πανεπιστημιακή διδασκαλία, εκτός από το μάθημα της Ελληνικής γλώσσας, που το διδάσκει ο καθηγητής στο σπίτι του. Το πρώτο μάθημα αρχίζει στις 8:30 και το τελευταίο τελειώνει στη 1:00. Κάθε μάθημα διαρκεί μιάμιση ώρα1. Ο καθηγητής μπαίνει, στην τάξη φορώντας την τήβεννο, αν διδάσκει στη Sapienza, και οπωσδήποτε κατάμαυρα, αν διδάσκει σε άλλο χώρο. Στην αρχή του μαθήματος υποβάλλει ερωτήσεις πάνω στο προηγούμενο μάθημα. Ύστερα ανεβαίνει στην έδρα και κάνει μια σύντομη εισαγωγή στο νέο μάθημα μιλώντας Λατινικά. Το υπόλοιπο μάθημα γίνεται στη γλώσσα της Τοσκάνης2.

Κάθε χρόνο, στις 11 Νοεμβρίου, γίνεται η επίσημη τελετή της ενάρξεως του Ακαδημαϊκού έτους με τους τύπους που είχαν

——————————————

1. A.S.P., Università, Α II 7, Regolarmenti, Notificazioni, e Circolari dal 1814-1815, No 2, Regolarmento per la I. e R. Università di Pisa, 1814, άρθρο VII, Lezioni.

2. στο ίδιο, Disposizioni Generali, άρθρα IV-VI.

TEXT_PAGE_SHORT327
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/328.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

καθιερωθεί πριν από τη γαλλική κατοχή1. Τα μαθήματα αρχίζουν στις 12 Νοεμβρίου και εξακολουθούν ως την 31η Μαΐου εκτός από τις ημέρες των διακοπών που είναι οι εξής:

Όλες οι εορτές που συνεπάγονται υποχρέωση για παρακολούθηση της θείας λειτουργίας.

Οι γιορτές της Αγίας Αικατερίνης και του Αγίου Νικολάου.

Η παραμονή των Χριστουγέννων.

Οι τελευταίες έξι μέρες της Αποκριάς.

Η Ημέρα των Νεκρών.

Οι τελευταίες τέσσερις μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας.

Η ημέρα της ονομαστικής εορτής του βασιλεύοντος Ηγεμόνος2.

Το 1842 καθιερώνονται ως αργίες και οι ημέρες που προορίζονται για δηλώσεις παρουσίας (Rassegne), που μετατίθενται σε άλλες ημερομηνίες, και παρατείνονται οι διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα3.

Ως παραπτώματα των φοιτητών που τιμωρούνται από τον Γενικό Προβλεπτή ή, κατά την κρίση του ίδιου, και από τις τοπικές αρχές αναφέρονται στις πρωιμότερες διαταγές οι αταξίες που αναγκάζουν τον καθηγητή να εγκαταλείψει την έδρα του,

——————————————

1. "Άθλια" χαρακτηρίζει την τελετή ο Mario Pieri, που παραβρέθηκε σ' αυτήν τον Νοέμβριο του 1821. "Καμιά συμμετοχή του κόσμου, καθόλου διακόσμηση. Οι Καθηγητές, με τις τηβέννους τους, καθισμένοι άλλος εδώ άλλος εκεί, χωρίς καμιά τάξη. Ο πρύτανης καθισμένος μαζί με τους άλλους πάνω σ' έναν πάγκο σκεπασμένον με μενεξεδί ύφασμα: αυτή ήταν όλη κι όλη η επισημότητα που ταίριαζε πολύ λίγο μ' εκείνη την τρομπέτα, υπό τον ήχο της οποίας οι Καθηγητές, περνώντας εν πομπή από το Lungarno, είχαν οδεύσει προς τη Sapienza..." (Della vita di Mario Pieri , ό.π., βιβλ. III, σ. 218-219).

2. A.S.Ρ , Università, A II 7, άρθρο VIII, Anno Accademico 3 στο ίδιο. No 20, Sovrano Motuproprio del 4 giugno 1840, Notificazione dalla Soprintendenza agli Studi li 25 gennaio 1842. Εκτός από τις παραπάνω αργίες υπήρχαν ασφαλώς και άλλες ευκαιρίες για να μη γίνονται μαθήματα (βλ. Ειρ. Ασώπιου "Αναμνήσεις Ιταλίας", ό.π., σ. 12:: "...άπειροι τότε εν Ιταλία αι Mezzefeste και αι της αργίας ημέραι"

TEXT_PAGE_SHORT328
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/329.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

ο θόρυβος που τον εμποδίζει να ελέγξει τις παρουσίες με ονομαστικό κατάλογο και η υποκατάσταση ενός φοιτητή από άλλον που υπογράφει αντί γι' αυτόν στο βιβλίο παρουσιών. Οι διαταγές που προβλέπουν ποινές για πολιτικές εκδηλώσεις αρχίζουν την δεκαετία του '40 1.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Οι νομικές προδιαγραφές

Από το 1815 ως το 1839 ισχύει ένα περίπλοκο σύστημα καταβολής των διδάκτρων. Από τα σχετικά διατάγματα μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι δεν υπήρχε κρατική οικονομική πρόνοια, αλλά το Πανεπιστήμιο συντηρούνταν από τους φοιτητές. Στην ανάλυση του συνολικού ποσού (L. 116.6.8), που πλήρωναν οι φοιτητές μόνο για το πτυχίο, φαίνεται ότι αυτό "μοιραζόταν" στις πανεπιστημιακές αρχές, στον Κοσμήτορα, στους καθηγητές που τους δίδαξαν και στο διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου. Μέσα στο ποσό αυτό περιέχονται ειδικές εισφορές για να διανεμηθεί αναμνηστικό του διπλώματος σε όλους τους καθηγητές της Σχολής, για τα χρυσά γράμματα και για τη βασιλική σφραγίδα στην περγαμηνή του διπλώματος. Άλλες εισφορές (πάντα μέσα στο ίδιο ποσόν) προορίζονταν για τον Γραμματέα της Αρχιεπισκοπής, τον Γραμματέα του Πανεπιστημίου, τους δύο κλητήρες, τον καμπανοκρούστη, τους δύο πυροσβέστες και τους κηπουρούς του Βοτανικού Κήπου ή για το μοίρασμα της δάφνης2.

——————————————

1. Βλ. εδώ, κεφάλαια "Πολιτική δράση" και "Μερικές πτυχές ιδιωτικού βίου".

2. A.S.Ρ., Α II 7, Regolarmenti, Notificazioni..., Regolarmento dell'

TEXT_PAGE_SHORT329
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/330.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

Για τις εισαγωγικές εξετάσεις εξάλλου οι υποψήφιοι πλήρωναν εξέταστρα που μοιράζονταν στο ταμείο του Πανεπιστημίου, στους εξεταστές καθηγητές, στον γραμματέα και στους δύο κλητήρες. Το 1825, οπότε προστίθεται η εξέταση στην Αριθμητική και στη Γεωμετρία, το συνολικό ποσό των εξετάστρων φτάνει τις L. 13.6.8 1. Εκείνοι που γίνονται δεκτοί στο Πανεπιστήμιο χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις πληρώνουν, πριν από την εγγραφή τους στους καταλόγους των φοιτητών, το ήμισυ των εισφορών που αντιστοιχούν στα έτη προηγούμενων σπουδών που τους αναγνωρίζονται2.

Το 1839 καταργούνται όλα τα παραπάνω και, "διά να έχουν οι Καθηγηταί και οι διάφοροι Αξιωματούχοι και Υπάλληλοι μίαν μεταχείρισιν ασφαλή και σταθεράν και να μην εξαρτώνται κατά περίστασιν από τας εισφοράς, αίτινες καταβάλλονται υπό των φοιτητών", ορίζονται τα εξής: Κάθε φοιτητής πληρώνει για κάθε ακ. έτος μια ετήσια εισφορά (tassa annua) και μια τελική (tassa finale) πριν από τις πτυχιακές του εξετάσεις. Γα τους φοιτητές της Νομικής ορίζεται η ετήσια εισφορά σε L. 140 και η τελική σε L. 130. Για τους φοιτητές της Ιατρικής, της Χειρουργικής και της Φυσικομαθηματικής η ετήσια Εισφορά είναι L. 126 και η τελική L. 124. Όσοι φοιτητές έρχονται στα Πανεπιστήμια της Τοσκάνης (πρόκειται για τα Πανεπιστήμια της Πίζας και της Σιένας) για να πάρουν πτυχίο χωρίς να φοιτήσουν καθόλου σ' αυτά, πληρώνουν το ήμισυ όλων των ετήσιων εισφορών και

——————————————

Ι. e R. Università, 1814, σ. 56-57, Tariffa. Ο Giovanni Sforza χαρακτηρίζει την ετήσια εισφορά "αρκετά χαμηλή" (piuttosto tenue). Ο ίδιος μαρτυρεί ότι τότε ορίστηκε για τους καθηγητές "σταθερός μισθός" (Annali Pisani, ό.π., σ. 352-53). Μια ετήσια συνδρομή στον Educatore del Povero το 1832 στοιχίζει 4 λίρες και ένα εισιτήριο για το θέατρο το 1847 1 λίρα. Βλ. επίσης εδώ, κεφ. "Η γη της επαγγελίας".

1. A.S.P., Α II 7, ό.π, σ. 55.

2. στο ίδιο, Notificazione dalla Soprintendenza agli Studi, 7 Μαρτίου 1845. Ο θεσμός για τα εξέταστρα ασφαλώς προϋπήρχε, όπως φαίνεται από τη διατύπωση της διαταγής: "Continueranno a pagare, come per lo passato..."

TEXT_PAGE_SHORT330
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/331.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

ΕΙΚΟΝΑ

57. Απόδειξη πληρωμής του Χαραλάμπη Τυπάλδου Ιακωβάτου.

TEXT_PAGE_SHORT331
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/332.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

ολόκληρη την τελική. Οι ετήσιες εισφορές καταβάλλονται πριν από κάθε προαγωγική εξέταση και η τελική πριν από την Τελευταία1.

Δίδακτρα δεν χαρίζονται

Σ' ένα κατάστιχο στα Κρατικά Αρχεία της Πίζας2, που χρησίμευε, καθώς φαίνεται, για την καταγραφή των εισφορών, παρουσιάζεται ανάγλυφα η εφαρμογή του διατάγματος του 1839: το όνομα του κάθε φοιτητή αναγράφεται σ' αυτό τόσες φορές, όσες αυτός έχει πληρώσει δίδακτρα. Από τη συναρμογή των διαφόρων αναγραφών, που απέχουν μεταξύ τους πάμπολλες σελίδες, προκύπτουν 152 ονόματα Ελλήνων που κατέβαλαν διάφορες εισφορές στο διάστημα της 10ετίας του '50. Απαλλαγή δεν αναφέρεται καμιά εκτός από ένα "abbuonamento" ετήσιας εισφοράς στον Κωνσταντίνο Τερογιόκα, που μάλλον του δόθηκε επειδή πρώτευσε στον διαγωνισμό μεταξύ των αριστούχων3. Πολλοί Έλληνες δεν καταβάλλουν τις εισφορές στις προβλεπόμενες από το διάταγμα περιόδους (αρχή και τέλος του ακαδημαϊκού έτους, οπότε ήταν

——————————————

1. στο ίδιο, Notificazione dalla Real Consulta, 7 Σεπτεμβρίου 1839. Εξαιρετικά διαφωτιστικά είναι δύο επίσημα έγγραφα του Πανεπιστημίου, όπου αναγράφονται, σε πλήρη ανάλυση, τα ποσά που πλήρωσε ο Χαράλαμπος Τυπάλδος για την Τελευταία εξέταση και για το πτυχίο του (Αρχείο Ιακωβάτων, XI).

2. A.S.P., Università, DI No 75, Elenco alfabetico di Studenti dell'Anno Accademico 1850/51-1859/60. Ο κατάλογος κάθε άλλο παρά αλφαβητικός είναι, οι αναγραφές είναι δυσανάγνωστες και δεν υπάρχει αρίθμηση ούτε ονομάτων ούτε σελίδων.

3. Η πλήρης αναγραφή είναι: "Terojocas Costantino di Tessaglia. Sola Medicina. Due tasse medie per gli studi all'Estero ed al medesimo abbuonata una intiera. Tassa annua per l'anno di diploma per il dottorato in medicina. Tassa finale 5 Nov. 1858". Πτυχίο παίρνει ο Τερογιόκας στις 9 Νοεμβρίου 1858.

TEXT_PAGE_SHORT332
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/333.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

και οι κανονικές περίοδοι των εξετάσεων), αλλά τον Δεκέμβριο, τον Ιανουάριο, τον Μάρτιο κτλ. κι αυτό ίσως συνδυάζεται, με τα ευεργετήματα που τους επέτρεπαν να δίνουν εξετάσεις στη διαδρομή του έτους. Άλλοι φαίνεται ότι καθυστερούν τα δίδακτρα ενός έτους και τα πληρώνουν στο τέλος του επομένου1. Άλλοι πληρώνουν τακτικότατα επί τέσσερα χρόνια στο τέλος του κάθε ακαδημαϊκού έτους2. Σε μερικές, ελάχιστες, αναγραφές αναφέρεται και εισφορά εισαγωγικών εξετάσεων (tassa d'ammissione), εκτός αν στην εισφορά αυτήν αναφέρεται και το "Ammesso" συν ημερομηνία, οπότε τα εξέταστρα έχουν καταβληθεί από περισσότερους.

Από το ίδιο κατάστιχο έχουν προκύψει τα στοιχεία για την περιήγηση των Ελλήνων "από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο" που αφορούν στη δεκαετία του 1840. Άλλοι απ' αυτούς πληρώνουν το ήμισυ μιας εισφοράς (una tassa media), άλλοι δύο, άλλοι τριών "για τις σπουδές που έχουν κάμει στο Εξωτερικό" και, φυσικά, κατατάσσονται αναλόγως στο δεύτερο, στο τρίτο έτος κτλ. Πιο συχνά αναγράφεται η περίπτωση εκείνων που πληρώνουν για τριών χρόνων σπουδές "στο Εξωτερικό". Αυτοί καταβάλλουν επιπλέον μια ετήσια εισφορά και την τελική και παίρνουν πτυχίο3.

——————————————

1. Ο Ιωάννης Δρακούλης καταβάλλει στις 6 Ιουνίου 1856 "δύο ακέραιες ετήσιες εισφορές" και, στις 28 του ίδιου μηνός, παίρνει το πτυχίο του.

2. Με τη συναρμογή των διαφόρων αναγραφών που αφορούν στον Γεώργιο Αποστολάκη, προκύπτει ότι πλήρωσε "Tassa Annua 26 Maggio 1848, 24 Aprile 1849, 10 Maggio 1850, 21 Maggio 1851, Tassa Finale 24 Maggio 1852". Όπως φαίνεται από το κατάστιχο των πτυχιούχων, ο Αποστολάκης πήρε το πτυχίο του στις 28 Ιουνίου 1852. Τέτοια παραδείγματα υπάρχουν αρκετά.

3. Για τον Σπυρίδωνα Παπαδάκη, για παράδειγμα, αναγράφεται: "3 Tasse medie per gli studi all'Estero 10 Nov. 1854. Una intiera per l'Anno passato in Pisa 10 Nov. 1854. T.F. 10 Nov. 1854". Πτυχίο πήρε ο Παπαδάκης στις 17 Νοεμβρίου 1854. Σημειώνεται και πάλι ότι "all'Estero" είναι όλα τα πανεπιστήμια εκτός από της Πίζας και της Σιένας.

TEXT_PAGE_SHORT333
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/334.gif&w=600&h=39321. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

ΕΙΚΟΝΑ

58. Τρεις σελίδες από το κεφάλαιο "Δίδακτρα" του Κανονισμού

TEXT_PAGE_SHORT334
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/335.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

Μακρότατη διαδρομή σπουδών φαίνεται πως έκαμε ο Γεώργιος Θρόνος από τη Λεβαδιά: πληρώνει τον Δεκέμβριο του 1852 το ήμισυ τριών ετήσιων εισφορών, πράγμα που σημαίνει ότι του αναγνωρίζονται τρία χρόνια προηγούμενων σπουδών, πληρώνει, στο τέλος του ίδιου ακ. έτους, μια ετήσια εισφορά και την τελική, αλλά, όπως φαίνεται, δεν παίρνει πτυχίο· ξαναπληρώνει την τελική εισφορά τον Μάρτιο του 1857 και, πάλι, τον Φεβρουάριο του 1858, οπότε και παίρνει το πτυχίο του. Ο Νικόλαος Μαράτος εξάλλου πληρώνει επίσης "τρεις μισές εισφορές για τις σπουδές που έκαμε στο Εξωτερικό" τον Νοέμβριο του 1854, ξαναπαρουσιάζεται για να πληρώσει μια ετήσια εισφορά τον Νοέμβριο του 1857 και παίρνει πτυχίο το 1860. Τι έκαμε στα ενδιάμεσα, άγνωστο. Επί πέντε χρόνια συνεχώς, αλλά τακτικότατα, πληρώνει ο Ιωάννης Φερνάνδης. Στο τέλος του τέταρτου έτους (1856) πληρώνει την τελική εισφορά και παίρνει πτυχίο Ιατρικής, στο τέλος του 5ου (1857), δεύτερη τελική εισφορά και παίρνει πτυχίο Χειρουργικής.

Συνηθέστατη είναι η περίπτωση Ελλήνων που καταβάλλουν όλες τις εισφορές συγχρόνως: είναι ασφαλώς εκείνοι που πηγαίνουν στην Πίζα μόνο για πτυχίο. Από αυτούς οι περισσότεροι

——————————————

Δύο από τους Έλληνες, στους οποίους αναγνωρίζονται 3 χρόνια προηγούμενων σπουδών, προέρχονται από το Οθώνειο. Στη σχετική αναγραφή διαβάζεται: "Am. al 4° Anno grazia degli studi fatti alia Università Ottone, Due tasse medie" κτλ. Πρόκειται για τον Ανδρέα Μουζάκη, που πήρε πτυχίο Ιατροχειρουργικής μετά από δύο χρόνια σπουδές στην Πίζα (Μάρτιος 1861), και τον Ιωάννη Σικούρο Δεσύλλα, που δεν πήρε πτυχίο στην Πίζα. Το πανεπιστήμιο προελεύσεως στις περιπτώσεις αυτές κατονομάζεται. Κατονομάζεται επίσης και το Πανεπιστήμιο της Σιένας στην περίπτωση του Ρωμύλου Μπολιάκου, ίσως για διάκριση από το γενικόλογο "all'Estero". Το όνομα του Μπολιάκου αναγράφεται και στο κατάστιχο DI No 76, Ruolo degli studenti della Università di Siena che possono andare a compiere i loro studi alla Università di Pisa (1859). Πλάι στο όνομα έχει σημειωθεί "1 Giug. 1859, 4ο anno, Una tassa annua". Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει 311 φοιτητές της Θεολογίας, 20 της Giurisprudenza Minore (;) και έναν μόνο της Ιατροχειρουργικής, τον Bogliaco Romolo di Adrianopoli.

TEXT_PAGE_SHORT335
  TEXT_SEARCH_FORM
  TEXT_SEARCH_IN_BOOK
  TEXT_SEARCH_RESULTS
   TEXT_BOOK_LIST
    21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

    ΕΙΚΟΝΑ

    56. Η πορεία των σπουδών: δυο σελίδες από το κατάστιχο του Πανεπιστημίου