Συγγραφέας:Σιδέρη, Αλόη
 
Τίτλος:Έλληνες φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Πίζας (1806-1861), Α΄-Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:21
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1989-1994
 
Σελίδες:687
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά - Ιταλικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Τριτοβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα - Ιταλία, Πίζα
 
Χρονική κάλυψη:1806-1861
 
Περίληψη:Σκοπός του βιβλίου είναι να φωτίσει με κάθε δυνατή ακρίβεια μια πολύ μικρή γωνία ενός μεγάλου θέματος: της φοιτητικής μετανάστευσης. Επιλέγοντας το Πανεπιστήμιο της Πίζας, έναν χώρο από τους περισσότερο αδιερεύνητους, η συγγραφέας προσπάθησε να εντοπίσει τους Έλληνες που φοίτησαν εκεί σε μια κρίσιμη φάση της ελληνικής και της ιταλικής Ιστορίας (1806-1861). Ο πρώτος τόμος περιέχει τη μελέτη και τα πορίσματά της, και ο δεύτερος περιλαμβάνει καταλόγους και πίνακες. Στους καταλόγους βρίσκουμε τα ονόματα των Ελλήνων φοιτητών, ακόμα και εκείνων που γράφτηκαν αλλά δεν αποφοίτησαν, και στους πίνακες εμφανίζεται η διακύμανση του ρεύματος των Ελλήνων προς το Πανεπιστήμιο της Πίζας σε συσχετισμό με τις ιδιαίτερες πατρίδες τους και με τις χρονικές περιόδους, οι σχολές της προτιμήσεώς τους κατά περιόδους, η αριθμητική σχέση των πτυχιούχων προς αυτούς που εγκαταλείπουν τις σπουδές στην Πίζα, η διακύμανση του ποσοστού των Ελλήνων στο σύνολο των φοιτητών κτλ. Σε ειδικούς πίνακες παρουσιάζεται ο συνολικός αριθμός των φοιτητών που έστειλε στο Πανεπιστήμιο της Πίζας κάθε ελληνική πόλη και περιφέρεια σε όλο το διάστημα της πεντηκονταετίας. Στον επίλογο τίθενται τα ερωτήματα, στα οποία η έρευνα δεν μπόρεσε να δώσει απάντηση. Στο παράρτημα παρουσιάζονται τα πιο χαρακτηριστικά ντοκουμέντα: πιστοποιητικά για την εισδοχή, διπλώματα, σελίδες καταστίχων ή λυτά φύλλα, έγγραφα της αστυνομίας.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 35.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 533-552 από: 694
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/533.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

2

Sia igitur, Juvenes, bene incepta prosequimini

Έπαινος προς τιμήν του Νικολάου Λογοθέτη και του Νικολάου Τυπάλδου κατά την απονομή των πτυχίων τους (1836)

Ληξούρι, Αρχείο Ιακωβάτων, N1

Acroasis

Habita Pisis VI Idus Aprilis

An. MDCCCXXXVI

Ab Josepho Cantinio

Equite Gregori et SS. Canonum Interprete

In Pisano Athenaeo

Cum Doctoribus Lauream

Probatis Adolescentibus

Traderet

Si existimatione dignitissimi habendi sunt ii, et spem de se laetissimam excitant, qui effervescente aetate, discendi cupiditatem, et praecipuum in scientias amorem ostendunt,

Σελ. 533
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/534.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

plura quidem auspicari nos posse arbitror felicissima, de egregio adolescente qui adest coram Vobis, P.A. laborum suorum praemia consequuturus. Nicolaus enim Petri filius ex Comitibus Logothetis quibus Zacynthus domus est dolcissima, cum ad nostrum Athenaeum accesserit ad studia jurisprudentiae arripienda gravissimis molestiis, et domesticis curis detentus, eadem aliquo tempore intermisit, et tandem post tot verum discrimina, post tot peracta itinera cum nos fuerit reversus, totis viribus jurispredentiam coluisse publicis experimentis nobis testatus est. Qua de re, cum ei mens is, doctorum hominum laurea adepta, celebriores Europae Academias invisere, ad locupletiorem doctrinam sibi comparandam quin Maiores suos jurisprudentia praeclaros sit aemulaturus, minime dubitandum. Non enim Tibi deest animus Ornatissime Candidate, ad id efficiendum, non ingenium non divitiae. Tu quidem nobilissimo genere ortus es. Familia tua, Logothetae nomen assumpsit, in memoriam honoremque illius clarissimi viri Cotronis, qui quatuor abhinc saeculis Bysantii Logothetae munere gloriosissime functus est.

Familian tuam Venetorum Reppublica Comitis titulo honestavit, oblatas possessiones a majoribus tuis illi traditas, ex quo beneficio, conspicua quotanis Tibi solvitur pensio; Tuorumque nomen in aureo illius Urbis volumine relatum est. Quot viri doctissimi, ex iisdem Majoribus, ut Avus, summis honoribus floruerunt! Nonne Proavus et Patruus causarum patroni ordine primi fuerunt celeberrimi, et patriae utilissimi? Quid de Petro, parente amatissimo, proferam? Hic, cum bellicae disciplinae se totum dedisset, in Russorum exercitu, bello contra Turcos indicto, militavit, et ob armorum virtutem, et fortunam ad gradum Praefecti cohortis pervenit gloriosissime. Nec, optime adodescens, a Patre forte animo distas; etenim florentibus annis ad tot regiones, et remotissima Affricae, et Asiae impervia loca profectus es. Tu per erumpentes Nyli acquas ascendens conspexisti, ubi 

Σελ. 534
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/535.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

Babylon surgebat superba, ubi Thebae, quarum urbium magnitudinem, splendoremque miserandae nunc etiam testantur ruinae. Tu sinu Heroopolitano trajecto, per Arabiae fines progrediens Judeam, Pheniciam, Syriam excurrens, Byzantium perventus, et Graecia, olim scientiarum sede, perlustrata, in patriam reversus es. Cumque Tibi satius sit consilium non in armis sed in toga versari, cumque itinerum molestiae, difficultates, pericula, te minime terrent, quod tibi in optabis est, Russiae, Alemanniae, Galliarum et Angliae celebriores Academias adire, pergas, opto, feliciter. Plurimum enim summorum virorum consuetudo, tibi afferet utilitatis, et doctrinae.

At vero, quid de Te dicam Nicolae Tipalde, qui e Cefalenia terra patria tua, ad nos perventus, et a bonis in Civilis jurisprudentiae studiis institutus, optimeque profectus, quo hodierno die gaudet honore Logothetus, eodem et tu gaudes, qui familiae nobilitate, et majorum gloria refulges, qui tanto scientiarum flagras amore? Proh mirum! Tu me bonas preces precatus es, ut de tuis, vel majorum laudibus, ne unum quidem proferam verbum. Votis tuis obsequar; et penitus sileam, sed hoc Tibi consequi minime datum est quod majores non sint hisce Patribus omni virtute cogniti. Etenim de Tipaldorum familia hoc eodem in loco iterum, ac saepius loquutus sum. Sia igitur, Juvenes, Bene incepta prosequimini. Patria a te, Logothete, gloriam discat; a te, Tipalde, modestiam.

Μετάφραση*

Επαινετικός λόγος εκφωνηθείς εν Πίσση τη 8η Απριλίου 1836 υπό του Josepho Cantinio, Ιππότου του Τάγματος των Γρηγοριανών και Ερμηνευτού των Ιερών Κανόνων. Εν τω εν Πίσση Πανεπιστημίω επί τη απονομή του Διδακτορικού Στεφάνου εις τους Επιτυχόντας Νέους.

——————————————

* Οι μεταφράσεις είναι της Αλόης Σιδέρη.

Σελ. 535
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/536.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

Αν μεγάλης τιμής άξιοι δέον όπως θεωρώνται και εάν περί εαυτών χρυσάς ελπίδας εμπνέουν εκείνοι, οίτινες εις την ακμήν της νεότητος επιθυμίαν μαθήσεως και υπέροχον προς τας επιστήμας αφοσίωσιν επιδεικνύουν, πλείονα και εξαιρέτως ευοίωνα θεωρώ ότι δυνάμεθα να προεικάσωμεν διά τον εξαίρετον νέον, ο οποίος ευρίσκεται ενώπιόν σας διά να λάβη από το εν Πίσση Πανεπιστήμιον των ιδίων μόχθων το έπαθλον. Ο Νικόλαος, υιός του Πέτρου εκ των κομητών Λογοθέτου, των οποίων πατρίς είναι η γλυκυτάτη Ζάκυνθος, ότε εις το ημέτερον Πανεπιστήμιον προσήλθε όπως επιδοθή εις τας σπουδάς της Νομικής, με σοβαρωτάτας δυσχερείας και οικογενειακάς φροντίδας απησχολημένος, τας σπουδάς επί τινα χρόνον διέκοψε· και μολαταύτα, μετά τόσον μέγα διάστημα, τόσην διανυθείσαν πορείαν, ότε εις ημάς επέστρεψεν, υφ' ημών δοκιμασθείς απέδειξεν ότι πάση δυνάμει την Νομικήν είχε θεραπεύσει. Ουδεμία όθεν υπάρχει αμφιβολία ότι σκοπός του είναι, τυχών του διδακτορικού διπλώματος, τας επιφανεστέρας της Ευρώπης ακαδημίας να επισκεφθή ίνα την επιστημονικήν κατάρτισίν του εμπλουτίση και τους διαπρεπείς εις τα Νομικά προγόνους του να υπερβή. Δεν σου απολείπει, προικισμένε υποψήφιε, ούτε η διάθεσις ούτε ο ζήλος ούτε η ευφυΐα διά να το κατορθώσης. Συ, από γένος ευγενέστατον κατάγεσαι. Η οικογένειά σου έλαβε των Λογοθετών το όνομα εις μνήμην και προς τιμήν του ενδοξοτάτου εκείνου Κότρωνος, όστις, προ τεσσάρων αιώνων, εντιμώτατα εν Βυζαντίω ήσκησε του Λογοθέτου το έργον. Την οικογένειάν σου η Ενετική Δημοκρατία διά του τίτλου των κομητών ετίμησε παραχωρήσασα εις αυτήν τας υπό των προγόνων κληροδοτηθείσας κτήσεις, από το ευεργέτημα των οποίων περίβλεπτον εις σε σώζεται ετήσιον εισόδημα· των οικείων σου το όνομα χρυσοίς γράμμασιν εις τα βιβλία της Πόλεως εκείνης είναι αναγεγραμμένον. Πόσοι άνδρες λογιώτατοι από τους προγόνους εκείνους εις τα ανώτατα, ως ο πάππος σου, διεκρίθησαν αξιώματα! Μήπως Ο προπάππος και ο εκ πατρός θείος σου δεν ανεδείχθησαν εις την διευθέτησιν των οικογενειακών υποθέσεων εξαίρετοι και εις την πατρίδα χρησιμώτατοι; Και τι περί του πατρός, γονέως φιλτάτου, να προφέρω; Ούτος, την ψυχήν όλην αφιερώσας εις την στρατιωτικήν σταδιοδρομίαν, μετά την κήρυξιν του κατά των Τούρκων πολέμου, εις τον ρωσικόν στρατόν υπηρέτησε και διά την πολεμικήν ανδρείαν και τα λαμπρά αυτού κατορθώματα τιμητικώτατα εις τον βαθμόν του Λεγεωναρίου προήχθη. Αλλά ούτε συ, βέλτιστε νέε, του πατρός κατά την δύναμιν της ψυχής υπολείπεσαι· διότι συ, εις το άνθος της ηλικίας σου, εις τόσας χώρας, έως και εις την απωτάτην Αφρικήν και εις της Ασίας τους δυσβάτους τόπους, έχεις πορευθή. Συ, διά των ορμητικών του Νείλου υδάτων αναβαίνων, εθεώρησας τα μέρη ένθα υπέροχος υψούτο η Βαβυλών, εθεώρησας τας Θήβας, πόλεις των οποίων το μεγαλείον και την λάμψιν μέχρι των ημερών μας μαρτυρούν οικτρά ερείπια. Συ, την Ερυθράν θάλασσαν διαβάς και πέραν των συνόρων της Αραβίας προχωρών, διέτρεξες την Ιουδαίαν, την Φοινίκην, την Συρίαν καί, εις Βυζάντιον αφιχθείς

Σελ. 536
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/537.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

καί την Ελλάδα την άλλοτε έδραν των επιστημών την πανένδοξον περιοδεύσας, εις την πατρίδα επανέκαμψες. Εις σε λοιπόν αρμόζει μάλλον η παραίνεσις όχι εις τα όπλα αλλά εις τας επιστήμας να διαπρέψης, αφού των πορειών αι κακουχίαι, αι δυσχέρειαι, οι κίνδυνοι ουδόλως σε φοβίζουν. Διά σε ας ευελπιστώμεν εις της Ρωσίας, της Γερμανίας, των Γαλατών και της Αγγλίας τα λαμπρότερα πανεπιστήμια να πορευθής, εύχομαι, εν ευτυχία. Διότι εις σε αρμόζει πλείστων επιφανεστάτων ανδρών προγόνων το έθος της χρησιμότητος και της επιστήμης.

Και αληθώς, τι να είπω περί σου, Νικόλαε Τυπάλδε, ο οποίος εκ της Κεφαλληνίας, της πατρικής σου γης, εις ημάς αφιχθείς και υφ' ημών την επιστήμην του δημοσίου δικαίου διδαχθείς και με άριστα προκριθείς, με τον αυτόν ως ο Λογοθέτης τίτλον τιμάσαι σήμερον; Τους τίτλους του οίκου σου και των προγόνων την δόξαν φεύγεις, συ, όστις από τόσην προς τας επιστήμας αφοσίωσιν φλέγεσαι. Οποίον θαύμα! Συ, με θερμάς παρακλήσεις με καθικέτευσες ουδέ λέξιν να προφέρω ως ιδικόν σου ή των προγόνων έπαινον. Την επιθυμίαν σου θα σεβασθώ και τα πάντα θα αποσιωπήσω. Δεν είναι εν τούτοις δυνατόν η σιωπή αύτη να σου χαρίζεται πάντοτε διότι έχεις προγόνους, οιονεί πατρικούς, γνωστούς επί πάση αρετή. Εξ άλλου περί του οίκου των Τυπάλδων εις αυτόν τούτον τον τόπον κατ' επανάληψιν έχω ομιλήσει. Εμπρός λοιπόν, ω νέοι, κατ' ευχήν ό,τι ανελάβετε εξακολουθήσατε. Από σε, Λογοθέτα, η πατρίς ας διδάσκεται δόξαν· από σε, Τυπάλδε, σεμνότητα.

Σελ. 537
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/538.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

3

Di virtù e dottrine ha il petto caldo

Ποίημα προς τιμήν του Νικολάου Τυπάλδου Ιακωβάτου επ' ευκαιρία της απονομής του πτυχίου του (1836)

Ληξούρι, Αρχείο Ιακωβάτων, N1

Della faustissima circonstanza che il nobil

Signor Niccolò Tipaldo presa la laurea

in legge nell'I. e R. Università di Pisa

nell'anno 1836.

D'Atene e Arpino i celebri campioni

In facondia ed in jus, nell'alma vetta

Di Pindo a Giove a domandar disponi

A qual fra Cefalen questo s'aspetta

Inclito alloro, e il Dio, per più ragioni

Vo'che Cefalonia ciascum rispetta:

Ornate il crin di Niccolò Tipaldo

Che di virtù e dottrine ha il petto caldo!

Spronato dalla considerazion

Niccolò Caludi Corfuense

Σελ. 538
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/539.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

4

Majorum sequere clarissima exempla

Έπαινος προς τιμήν του Γεωργίου Τυπάλδου Ιακωβάτου κατά την απονομή του πτυχίου του (1837)

Ληξούρι, Αρχείο Ιακωβάτων, Γ2

Acroasis habita Pisis an. M.DCCCXXXVII

Ab Josepho Cantinio

Equite Gregoriano et SS. Canonum Interprete

In Pisano Athenaeo

Cum Georgius Tipaldus

Doctoribus gradu in Civili Jurisprudentia

Decoraretur

Letta il di 20 Giugno 1837

Per Giorgio Tipaldo di Cefalonia

Trahimur omnes laudis studio, et optimus quisque maxime gloria ducitur; sunt haec Tullii verba eloquentissima Orationem Archiam defendentis. Haec tamen minime dicenda

Σελ. 539
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/540.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

sunt de Tipaldorum familia Cephaleniae degente quorum plures ad nostrum Athenaeum accesserunt, quique cum Laurea corona fuerint decorandi, vie laudibus celebrarentur vel ad eorum nobilissimum genus spectantibus vel ad publica munera honorifica impleta, vel ad opes possessionesque latissimas, vel ad praeclaram erundem doctrinam, me ipsum Promotorem semper precati sunt.

Id effecit Nicolaus Tipaldus, huius candidati nostri Georgii frater amatissimus, transacto jam anno academico, atque idem effecerunt caeteri, qui in hoc ipso Athenaeo Lauream coronam adepti sunt, et hodie idem petit optimus hic adolescens, cui munus nobilissimum tradendi doctoris insignia, eo instante mihi demandatum est. Qua de re ne miramini, Patres Amplissimi, si ego, nulle tua Laudis honore vel familiam suam, vel illum afficiam, et efferam.

Nil igitur dicam de Jurisprudentiae studiis, quae in Corcyrense Athenaeo bene peregit. Nil dicam de majorum gloria domi, bellique adepta; nil de publicis muneribus, quibus coniuncti honestati fuerunt Civium utilitate quam maxima. Nil dicam de eius fratre Constantino, in Ionia Academia Doctore Decuriali Theologiae tradendae, Rectore alumnorum Ecclesiae Suae, et sacro magni nominis Oratore. Nil denum dicam, de sua in vos, Patres, voluntate et cultu, cum longo emenso itinere, marique trajecto, hum pervenevit ut laurea corona a Vobis tantum donaretur.

Quid igitur plura, ornatissime candidate, cum da tuis tuorumque virtutibus, minime patiaris me loqui? Magna, felix, suscipe itinera, totam Italiam terram beatissimam perlustra, Galliam ingredire et in omnem doctrinam et sapientiam egregie progressus redeas ad patrios lares, et in tuorum Civium utilitatem, et bonum Studia conferas tua. Maiorum sequere clarissima exempla ac virtutes; ex quibus modestia sit Tibi, ut fuit, comes fidissima. O Bono! Tu hodie Laudes reiecisti. Aliquas tamen Tibi ego tribui, illud Dioi Augustini

Σελ. 540
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/541.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

memorans, "Laus humana non appetit a sapiente, sed subsequi debet Sapientes".

Autografo J. Cantini

Μετάφραση

Επαινετικός λόγος εκφωνηθείς εν έτει 1837 του Ιουλιανού Ημερολογίου υπό του Josepho Cantinio, Ιππότου του Τάγματος των Γρηγοριανών και Ερμηνευτού των Οσιοτάτων Κανόνων εν τω εν Πίση Πανεπιστημίω επί τη απονομή του διδακτορικού διπλώματος του Δημοσίου Δικαίου εις τον Γεώργιον Τυπάλδον.

Εξεφωνήθη τη 20η Ιουνίου 1837 προς τιμήν του Γεωργίου Τυπάλδου εκ Κεφαλληνίας.

Όλοι ελκόμεθα από την επιθυμίαν του επαίνου και άριστος όστις τα μέγιστα από τον πόθον οδηγείται της δόξης. Λίαν εύγλωττοι είναι αι φράσεις αύται από τον Υπέρ Αρχίου λόγον του Τυλλίου. Ουδαμώς εν τούτοις δύνανται αύται να λεχθούν περί της εν Κεφαλληνία διαβιούσης οικογενείας των Τυπάλδων, πλείστοι των οποίων εις το ημέτερον Πανεπιστήμιον εφοίτησαν, οίτινες, ότε διά του διδακτορικού στεφάνου να τιμηθούν έμελλον, εμέ αυτόν καθικέτευσαν ούτε διά το ευγενέστατον γένος των ούτε δι' όσα δημόσια καθήκοντα έχουν αναδεχθή ούτε διά τον πλούτον και τας ευρυτάτας κτήσεις ούτε διά την υπέρλαμπρον αυτών παιδείαν με επαίνους ως κατευόδιον να τους τιμήσω.

Τούτο έπραξεν ο Νικόλαος Τυπάλδος, του υποψηφίου μας αυτού αδελφός προσφιλέστατος, κατά το ήδη διανυθέν Ακαδημαϊκόν έτος, και τούτ' αυτό έπραξαν άλλοι, οίτινες εις το καθ' ημάς Πανεπιστήμιον τον διδακτορικόν στέφανον έλαβον και σήμερον το αυτό ζητεί ο έξοχος ούτος νέος, εις τον οποίον ταύτην την στιγμήν μοι ανετέθη να παραδώσω του διδάκτορος τα διάσημα. Όθεν μη θαυμάσετε, Εντιμώτατοι Πατέρες, αν εγώ δι' Επαίνου ουδενός εκείνον και την οικογένειάν του ούτε θα περιβάλω ούτε θα εξάρω. Ουδέν άρα θα είπω περί των της Νομικής σπουδών, τας οποίας εις το εν Κερκύρα Πανεπιστήμιον επιτυχώς ηκολούθησε. Ουδέν θα είπω περί της δόξης, ην οι πρόγονοί του εν τη πατρίδι και κατά τους πολέμους κατέκτησαν ουδέν περί των δημοσίων αξιωμάτων, με τα οποία τιμητικώς συνεδέθη το όνομά των διά την προς τους συμπολίτας των μεγίστην προσφοράν. Ουδέν θα είπω περί του

Σελ. 541
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/542.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

αδελφού του δόκτορος Κωνσταντίνου, τακτικού καθηγητού της Θεολογίας εν τη Ιονίω Ακαδημία, ποιμένας των πιστών της Εκκλησίας του και ιεροκήρυκος μεγαλωνύμου. Ουδέν τέλος θα είπω περί της ιδικής του προς υμάς, Πατέρες, προθυμίας και λατρείας ότε, μακράν διανύσας χερσαίαν οδόν και θάλασσαν διαβάς, ενταύθα αφίχθη εις τούτο μόνον αποβλέπων, του διδακτορικού στεφάνου υφ' Υμών να αξιωθή. Προς τι λοιπόν να μακρηγορώ, εντιμώτατε υποψήφιε, αφού περί των αρετών σου και περί των αρετών των οικείων σου ρητώς απαγορεύεις να ομιλήσω; Μεγάλην, ω μακάριε, ας αναλάβης πορείαν, την γην της Ιταλίας την ευλογημένην άπασαν ας περιοδεύσης, εις Γαλατίαν ας πορευθής και, εις πάσαν επιστήμην και σοφίαν εξόχως επιδοθείς, εις τον οίκον των πατέρων σου ας επιστρέψης ίνα την επιστήμην σου επ' ωφελεία και επ' αγαθώ των συμπολιτών σου προσφέρης. Των προγόνων ακολούθησον τα λαμπρότατα παραδείγματα και τας αρετάς, εξ ων η σεμνότης ας είναι, ως υπήρξε, η πλέον πιστή συνοδοιπόρος σου. Ω βέλτιστε! Συ σήμερον τους Επαίνους απέρριψες. Ενίους εν τούτοις εγώ σου απένειμα, του Ιερού Αυγουστίνου εκείνο ενθυμούμενος: "Του εξ ανθρώπων επαίνου η έφεσις εις τον σοφόν δεν αρμόζει, αλλ' ο έπαινος να ακολουθή πρέπει τους σοφούς".

Αυτόγραφον J. CANTINI

Σελ. 542
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/543.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

5

Solemnem Catholicae fidei Professionem emisit

Ο τύπος του πτυχίου (Verbale di Laurea) που διδόταν από το Πανεπιστήμιο της Πίζας στους Καθολικούς αποφοίτους του (19ος αι.)

Από το βιβλίο του Carlo Fedeli, I documenti Pontifici riguardanti l'Uuiversità di Pisa, Pisa, Mariotti, 1908

DIPLOMA DI LAUREA CONFERITO SOTTO RANIERI ALLIATA ARCIVESCOVO DI PISA.

IN DEI NOMINE. AMEN.

RAYNERIUS Alliata Omnipotentis Dei et Apostolicae Sedis gratia Archiepiscopus Pisarum, Insularum Corsicae et Sardiniae Primas, et in eis Legatus Natus et Pisanae Academiae Apostolica et Imperiali auctoritate Magnus Cancellarius.

Universis et singulis praesentes Litteras inspecturis Salutem in Domino sempiternam.

Quum plura sapienter, optimeque instituta fuerint praeclaris, ut Pisana Academia, quae antiquitate, Legibus, 

Σελ. 543
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/544.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

eruditorum hominum frequentia, omniumque doctrinarum gloria ubique merito celebratur, nobilius adhuc florere, novisque in dies splendoribus fulgere posset, illud etiam veteri consuetudine, simulque Pontificum, et Caesarum auctoritate receptum fuit, ut egregii Viri qui ex singulis fere Orbis partibus ad ipsam confluxerint, emenso iam doctrinarum omnium cursu, meritis laudibus, atque sapientiae insignibus ornarentur. Ita nimirum adolescentes ipsi hac honestissima laudis cupiditate incensi Liberalibus Artibus, ac severioribus etiam disciplinis omnibus alacrius incumbunt, adeoque plurimi ex eadem Academia, veluti eximia optimarum artium altrice, prodire solent, qui sapientiae gloriam ubique tueri, atque feliciter augere possint, Eiusmodi certe Laudis scientiaeque amore inflammatus Dms N.N., cum egregiis disciplinis aliis, tum praesertim gravissimis Pontificii et Caesarei Iuris, ovvero, Theologiae, o, Philosophiae et Medicinae, studiis sedulam atque diligentem operam dedit, et quum primum ipsi licuit, ea optavit coram Nobis et Iuris Consultorum, ovvero, Theologorum, ο Philosophorum et Medicorum, Collegio exhibere ingenii doctrinaeque suae argumenta, quae ex Academiae Pisanae legibus illi feliciter exhibeant oportet, qui Doctorum hominum insignibus merito sunt a Nobis decorandi. Nos quidem, ut eximius hie Vir votorum suorum compos fieri posset, nostrum ad hoc locumtenentem elegimus, ac deputavimus Dmum Petrum Del Testa I. U. D. Primatialis Ecclesiae nostrae Canonicum, nostrumque Vicarium Generalem, cui die .... Mensis .... Anno Domini .... ab Exmis D. D. .... rite propositus egregius idem vir, legitimeque praesentatus fuit, ut, quemadmodum Academiae Legibus praescriptum est, postquam quatuor annorum spatio peritissimos, ovvero, per legitimum tempus, cultioris et solidioris Iurisprudentiae, ovvero, Theologiae, o, Philosophiae et Medicinae Magistros studiose et laudabiliter audivit, qui secundum eorum fidem et religionem, publicum et luculentissimum de huiusce viri praestantia 

Σελ. 544
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/545.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

discere testimonium, coram eodem Vicario ipsorum Professorum accurato examini subiiceretur. Quandoquidem vero de iis quae in Canonico et Civili Iure, ovvero Dogmatica atque Morali Theologia, o, Philosophia et Medicina, continentur egregium doctrinae suae periculum fecit ac diu diligenterque interrogatus prompte appositeque adeo respondit, atque ubi opus fuit nitide accurateque adeo singula exposuit, ut de ipsius in Utroque Iure, ovvero Dogmatica atque Morali Theologia, ο Philosophia et Medicina peritia nullum sibi iam superesse dubium Exmi P. P. unanimi suffragio, nemine penitus discrepante declaraverint, indcirco Excrum Patrum ipsorum consilio, judicioque permotus idem Vicarius eximium Virum hunc dignum habendum esse decrevit, qui auctoritate nostra ad insignem Doctoratus gradum jure meritoque posset promoveri. Quamobrem quum hodierna die Iuris Consultorum, ovvero Theologorum, ο Philosophorum Collegium in Aedes hasce nostras per Vos convocatus fuisset, postquam eximius ipse Vir praesentia Vicarii nostri, et Excrum Promotorum suorum solemnem Catholicae Fidei Professionem a Tridentina Synodo, et fel. rec. Papa Pio IV praescriptam emisit; ipsique constanter servandae se obstrinxit, ovvero, quemadmodum etiam jureiurando ipso praeceptum a fel. rec. Papa Pio V Medicis iniunctum se servaturam promisit, idem Vicarius, ac Locumtenens noster auctoritate nostra, qua in hac parte fungimur, sibi concessa, eximium hunc Virum Dmum N. N. ita examinatum, et approvatum in Utroque iure — ovvero — Sacra Theologia ο Medicina Doctorem elegit, constituit creavit, et declaravit, ut ubique gentium Doctoris nomine, titulo, gradu, privilegiis, iuribus, immunitatibus, ac praerogativis omnibus fruatur, quibus Eximii Doctores alii hac ipsa auctoritate creati frui consueverunt, ut ille nimirum ubique gentium Utriusque Iuris Sententias exponere — ovvero —Sanas Litteras exponere ο Theologiam docere ο Medicinam docere, exercere, interpetrari, consilia edere, docere, iudicare possit, ceterosque actus

35

Σελ. 545
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/546.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

omnes tum Pisis tum ubique exercere, qui a Doctoribus aliis in Academia Pisana creatis, probatisque exercentur. Consueta vero honoris, gradus, ac dignitatis huius insignia idem ornatissimus Dmus N. N. Doctorum numero iam inscriptus ab Eximo Dmo Promotore suo N. N. eadem ipsa auctoritate nostra recepit ; Lauream nimirum — ovvero — Biretum nempe, annulum, Libres amplexum simulque vota ut praeclara haec ingenii, doctrinaeque ornamenta, quae libenter ipsi concessimus, ad maiorem Dei gloriam, ipsius decus, communemque faustitatem dirigantur.

Ut autem praemissis omnibus, quae auctoritate nostra rite legitimeque peracta, atque a Nobis ipsis probata et confirmata sunt, perenne robur, ac indubium testimonium accedat, praesentes Litteras Cancellarii nostri manu subscriptas, consuetoque sigillo nostro munitas expediri, ipsique concedi iussimus.

Datum Pisis in Aedibus nostris Archiepiscopalibus, praesentibus D. D. N. N. et N. N. testibus ad id vocatis et rogatis die .... Mensis .... Anno Domini .... Pio VII Pont. Maximo sedente, et Ferdinando III Imp. et R. Principe Unghariae et Boemiae, Archiduce Austriae, et Magno Hetruriae Duce Feliciter Dominante.

Esistente nell'Archivio della Curia Arcivescovile di Pisa. Filza dei Dottori.

Σελ. 546
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/547.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

6

Η Αυτού Αυτοκρατορική και Βασιλική Υψηλότης αναδιοργανώνει τα Πανεπιστήμια

Σχολές και μαθήματα (1840)

A.S.P. Università, A II 7, No 11

NOTIFICAZIONE

L'lllustriss. Sig. CAV. GAETANO GIORGINI Soprintendente alli Studi del Granducato, in esecuzione degli Ordini contenuti nel Biglietto della Imp. e Reale Segreteria di Stato del 29 Settembre 1840, rende pubblicamente noto il seguente Sovrano Veneratissimo.

MOTUPROPRIO

SUA ALTEZZA IMPERIALE Ε REALE riorganizza le Università di Pisa e di Siena nel seguente modo:

I. La Università di Pisa sarà costituita delle sei Facoltà

Σελ. 547
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/548.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

1. di Teologia

2. di Giurisprudenza

3. di Filosofia e Filologia

4. di Medicina e Chirurgia

5. di Scienze Matematiche

6. di Scienze Naturali;

 tutte abilitate a conferire il grado di Dottore.

II. La Università di Sienna sarà costituita delle tre Facoltà

1. di Teologia

2. di Giurisprudenza

3. di Medicina e Chirurgia,

abilitate a conferire il grado di Dottore, e di un Collegio Filosofico composto di Professori delle Scienze preparatorie ed ausiliarie agli Studi speciali delle Facoltà.

III. Le Cattedre delle sei Facoltà dell'Università di Pisa saranno le seguenti:

Facoltà Teologica

1. Scrittura Sacra

2. Teologia Apologetica

3. Teologia Dommatica

4. Teologia Morale

5. Storia Ecclesiastica.

Facoltà di Giurisprudenza

1. Economia Sociale

2. Istituzioni di Diritto Romano

3. Istituzioni di Diritto Canonico

4. Istituzioni di Diritto Criminale

5. Pandette

6. Diritto Canonico

7. Diritto Toscano e Diritto Commerciale

8. Istoria del Diritto

9. Filosofia del Diritto.

Σελ. 548
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/549.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

Facoltà di Filosofia e Filologia

1. Filosofia Razionale

2. Filosofia Morale

3. Storia ed Archeologia

4. Lettere Italiane

5. Lettere Greche e Latine

6. Lingue Orientali

7. Pedagogia.

Facoltà di Medicina e Chirurgia

1. Anatomia Umana

2. Fisiologia e Patologia

3. Materia medica e Farmacologia

4. Ostetricia e Chirurgia minore

5. Patologia Chirurgica

6. Patologia e Terapia medica speciale, e Clinica medica

7. Chirurgia Operatoria e Clinica Chirurgica

8. Veterinaria

9. Medicina Pubblica

10. Storia della Medicina

11. Teologia Morale

12. Storia Eccl.

Facoltà di Scienze Matematiche

1. Geometria e Trigonometria

2. Algebra

3. Geometria Analitica e Geodesia

4. Geometria descrittiva, e Architettura civile e Idraulica

5. Fisica Tecnologica e Meccanica Sperimentale

6. Calcolo Differenziale e Integrale

7. Matematica applicata alla Meccanica ed alla Idraulica

8. Fisica Matematica e Meccanica Celeste.

Σελ. 549
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/550.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

Facoltà di Scienze Naturali

1. Fisica

2. Chimica

3. Mineralogia e Geologia

4. Botanica

5. Anatomia Comparata, e Zoologia

6. Agraria e Pastorizia

7. Geografia Fisica.

IV. Le Cattedre delle tre Facoltà della Università di Siena saranno le seguenti:

Facoltà di Teologia

1. Scrittura Sacra e Lingue Orientali

2. Teologia Apologetica

3. Teologia Dommatica

4. Teologia Morale

5. Storia Ecclesiastica

Facoltà di Giurisprudenza

1. Economia Sociale

2. Istituzioni di Diritto Romano, e Storia del Diritto

3. Istituzione di Diritto Canonico

4. Istituzione di Diritto Vriminale

5. Pandette

6. Diritto Canonico

7. Diritto Toscane e Diritto Commerciale.

Facoltà di Medicina e Chirurgia

1. Anatomia Umana e Comparata

2. Fisiologia e Patologia

3. Materia Medica e Farmacologia

4. Patologia Chirurgica, ed Ostetricia

Σελ. 550
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/551.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

5. Patologia e Terapia medica speciale, e Clinica Medica

6. Chirurgia Operatoria, e Clinica Chirurgica

7. Veterinaria

8. Medicina Pubblica

V. Le Cattedre fuori delle Facoltà nell'Università di Siena, formanti un Collegio Filosofico preparatorio alla Facoltà, saranno le seguenti:

1. Filosofia Razionale e Morale

2. Lettere Greche e Latine

3. Geometria e Trigonometria

4. Algebra e Applicazioni dell'Algebra alla Geometria e Geodesia

5. Fisica

6. Chimica

7. Botanica e Storia Naturale.

VI. Saranno estese alla Università di Siena le disposizioni del Motuproprio del 4. Giugno 1840. riguardanti la durata dell'Anno scolastico, e la distribuzione degli esami.

Dato li Ventinove Settembre Mille-ottocento-quaranta.

LEOPOLDO

Per il Consigliere Segretario di Stato.

V. N. CORSINI.

LUIGI ALBIANI.

Dalla Soprintendenza alli Studj del Gran-Ducato

li 5 Ottobre 1840.

IL SEGRETARIO DELLA SOPRINTENDENZA

LUIGI BORRINI

Σελ. 551
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/552.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

Απαγορεύονται τα σονέτα, τα άνθη και τα στεφάνια

Διαταγή για την πάταξη του πανεπιστημιακού κινήματος (1849)

A.S.P. Università, A II 7

NOTIFICAZIONE

L'infrascritto Cancellier Generale dell'I. e R. Università di Pisa, in adempimento della Commissione ricevuta colla Ministeriale del Sig. Cav. Prof. GIULIO PUCCIONI Provveditor Generale dell'Università medesima in data del 24. Ottobre corrente, si affretta a render note le appresso Sovrane Disposizioni, in conferma, aggiunta e riforma delle regole disciplinari veglianti.

Art. 1o. Gli Esperimenti che compangono l'Esame di Ammissione all'Università dovranno esser giudicati col debito rigore.

Nessuno sarà ammesso, a tali Esperimenti, se, oltre gli attestati voluti dagli Ordini attuali, non produca anche quello

Σελ. 552
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Έλληνες φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Πίζας (1806-1861), Α΄-Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 533
  21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

  2

  Sia igitur, Juvenes, bene incepta prosequimini

  Έπαινος προς τιμήν του Νικολάου Λογοθέτη και του Νικολάου Τυπάλδου κατά την απονομή των πτυχίων τους (1836)

  Ληξούρι, Αρχείο Ιακωβάτων, N1

  Acroasis

  Habita Pisis VI Idus Aprilis

  An. MDCCCXXXVI

  Ab Josepho Cantinio

  Equite Gregori et SS. Canonum Interprete

  In Pisano Athenaeo

  Cum Doctoribus Lauream

  Probatis Adolescentibus

  Traderet

  Si existimatione dignitissimi habendi sunt ii, et spem de se laetissimam excitant, qui effervescente aetate, discendi cupiditatem, et praecipuum in scientias amorem ostendunt,