Συγγραφέας:Σιδέρη, Αλόη
 
Τίτλος:Έλληνες φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Πίζας (1806-1861), Α΄-Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:21
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1989-1994
 
Σελίδες:687
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά - Ιταλικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Τριτοβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα - Ιταλία, Πίζα
 
Χρονική κάλυψη:1806-1861
 
Περίληψη:Σκοπός του βιβλίου είναι να φωτίσει με κάθε δυνατή ακρίβεια μια πολύ μικρή γωνία ενός μεγάλου θέματος: της φοιτητικής μετανάστευσης. Επιλέγοντας το Πανεπιστήμιο της Πίζας, έναν χώρο από τους περισσότερο αδιερεύνητους, η συγγραφέας προσπάθησε να εντοπίσει τους Έλληνες που φοίτησαν εκεί σε μια κρίσιμη φάση της ελληνικής και της ιταλικής Ιστορίας (1806-1861). Ο πρώτος τόμος περιέχει τη μελέτη και τα πορίσματά της, και ο δεύτερος περιλαμβάνει καταλόγους και πίνακες. Στους καταλόγους βρίσκουμε τα ονόματα των Ελλήνων φοιτητών, ακόμα και εκείνων που γράφτηκαν αλλά δεν αποφοίτησαν, και στους πίνακες εμφανίζεται η διακύμανση του ρεύματος των Ελλήνων προς το Πανεπιστήμιο της Πίζας σε συσχετισμό με τις ιδιαίτερες πατρίδες τους και με τις χρονικές περιόδους, οι σχολές της προτιμήσεώς τους κατά περιόδους, η αριθμητική σχέση των πτυχιούχων προς αυτούς που εγκαταλείπουν τις σπουδές στην Πίζα, η διακύμανση του ποσοστού των Ελλήνων στο σύνολο των φοιτητών κτλ. Σε ειδικούς πίνακες παρουσιάζεται ο συνολικός αριθμός των φοιτητών που έστειλε στο Πανεπιστήμιο της Πίζας κάθε ελληνική πόλη και περιφέρεια σε όλο το διάστημα της πεντηκονταετίας. Στον επίλογο τίθενται τα ερωτήματα, στα οποία η έρευνα δεν μπόρεσε να δώσει απάντηση. Στο παράρτημα παρουσιάζονται τα πιο χαρακτηριστικά ντοκουμέντα: πιστοποιητικά για την εισδοχή, διπλώματα, σελίδες καταστίχων ή λυτά φύλλα, έγγραφα της αστυνομίας.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 35.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 539-558 από: 694
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/539.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

4

Majorum sequere clarissima exempla

Έπαινος προς τιμήν του Γεωργίου Τυπάλδου Ιακωβάτου κατά την απονομή του πτυχίου του (1837)

Ληξούρι, Αρχείο Ιακωβάτων, Γ2

Acroasis habita Pisis an. M.DCCCXXXVII

Ab Josepho Cantinio

Equite Gregoriano et SS. Canonum Interprete

In Pisano Athenaeo

Cum Georgius Tipaldus

Doctoribus gradu in Civili Jurisprudentia

Decoraretur

Letta il di 20 Giugno 1837

Per Giorgio Tipaldo di Cefalonia

Trahimur omnes laudis studio, et optimus quisque maxime gloria ducitur; sunt haec Tullii verba eloquentissima Orationem Archiam defendentis. Haec tamen minime dicenda

Σελ. 539
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/540.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

sunt de Tipaldorum familia Cephaleniae degente quorum plures ad nostrum Athenaeum accesserunt, quique cum Laurea corona fuerint decorandi, vie laudibus celebrarentur vel ad eorum nobilissimum genus spectantibus vel ad publica munera honorifica impleta, vel ad opes possessionesque latissimas, vel ad praeclaram erundem doctrinam, me ipsum Promotorem semper precati sunt.

Id effecit Nicolaus Tipaldus, huius candidati nostri Georgii frater amatissimus, transacto jam anno academico, atque idem effecerunt caeteri, qui in hoc ipso Athenaeo Lauream coronam adepti sunt, et hodie idem petit optimus hic adolescens, cui munus nobilissimum tradendi doctoris insignia, eo instante mihi demandatum est. Qua de re ne miramini, Patres Amplissimi, si ego, nulle tua Laudis honore vel familiam suam, vel illum afficiam, et efferam.

Nil igitur dicam de Jurisprudentiae studiis, quae in Corcyrense Athenaeo bene peregit. Nil dicam de majorum gloria domi, bellique adepta; nil de publicis muneribus, quibus coniuncti honestati fuerunt Civium utilitate quam maxima. Nil dicam de eius fratre Constantino, in Ionia Academia Doctore Decuriali Theologiae tradendae, Rectore alumnorum Ecclesiae Suae, et sacro magni nominis Oratore. Nil denum dicam, de sua in vos, Patres, voluntate et cultu, cum longo emenso itinere, marique trajecto, hum pervenevit ut laurea corona a Vobis tantum donaretur.

Quid igitur plura, ornatissime candidate, cum da tuis tuorumque virtutibus, minime patiaris me loqui? Magna, felix, suscipe itinera, totam Italiam terram beatissimam perlustra, Galliam ingredire et in omnem doctrinam et sapientiam egregie progressus redeas ad patrios lares, et in tuorum Civium utilitatem, et bonum Studia conferas tua. Maiorum sequere clarissima exempla ac virtutes; ex quibus modestia sit Tibi, ut fuit, comes fidissima. O Bono! Tu hodie Laudes reiecisti. Aliquas tamen Tibi ego tribui, illud Dioi Augustini

Σελ. 540
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/541.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

memorans, "Laus humana non appetit a sapiente, sed subsequi debet Sapientes".

Autografo J. Cantini

Μετάφραση

Επαινετικός λόγος εκφωνηθείς εν έτει 1837 του Ιουλιανού Ημερολογίου υπό του Josepho Cantinio, Ιππότου του Τάγματος των Γρηγοριανών και Ερμηνευτού των Οσιοτάτων Κανόνων εν τω εν Πίση Πανεπιστημίω επί τη απονομή του διδακτορικού διπλώματος του Δημοσίου Δικαίου εις τον Γεώργιον Τυπάλδον.

Εξεφωνήθη τη 20η Ιουνίου 1837 προς τιμήν του Γεωργίου Τυπάλδου εκ Κεφαλληνίας.

Όλοι ελκόμεθα από την επιθυμίαν του επαίνου και άριστος όστις τα μέγιστα από τον πόθον οδηγείται της δόξης. Λίαν εύγλωττοι είναι αι φράσεις αύται από τον Υπέρ Αρχίου λόγον του Τυλλίου. Ουδαμώς εν τούτοις δύνανται αύται να λεχθούν περί της εν Κεφαλληνία διαβιούσης οικογενείας των Τυπάλδων, πλείστοι των οποίων εις το ημέτερον Πανεπιστήμιον εφοίτησαν, οίτινες, ότε διά του διδακτορικού στεφάνου να τιμηθούν έμελλον, εμέ αυτόν καθικέτευσαν ούτε διά το ευγενέστατον γένος των ούτε δι' όσα δημόσια καθήκοντα έχουν αναδεχθή ούτε διά τον πλούτον και τας ευρυτάτας κτήσεις ούτε διά την υπέρλαμπρον αυτών παιδείαν με επαίνους ως κατευόδιον να τους τιμήσω.

Τούτο έπραξεν ο Νικόλαος Τυπάλδος, του υποψηφίου μας αυτού αδελφός προσφιλέστατος, κατά το ήδη διανυθέν Ακαδημαϊκόν έτος, και τούτ' αυτό έπραξαν άλλοι, οίτινες εις το καθ' ημάς Πανεπιστήμιον τον διδακτορικόν στέφανον έλαβον και σήμερον το αυτό ζητεί ο έξοχος ούτος νέος, εις τον οποίον ταύτην την στιγμήν μοι ανετέθη να παραδώσω του διδάκτορος τα διάσημα. Όθεν μη θαυμάσετε, Εντιμώτατοι Πατέρες, αν εγώ δι' Επαίνου ουδενός εκείνον και την οικογένειάν του ούτε θα περιβάλω ούτε θα εξάρω. Ουδέν άρα θα είπω περί των της Νομικής σπουδών, τας οποίας εις το εν Κερκύρα Πανεπιστήμιον επιτυχώς ηκολούθησε. Ουδέν θα είπω περί της δόξης, ην οι πρόγονοί του εν τη πατρίδι και κατά τους πολέμους κατέκτησαν ουδέν περί των δημοσίων αξιωμάτων, με τα οποία τιμητικώς συνεδέθη το όνομά των διά την προς τους συμπολίτας των μεγίστην προσφοράν. Ουδέν θα είπω περί του

Σελ. 541
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/542.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

αδελφού του δόκτορος Κωνσταντίνου, τακτικού καθηγητού της Θεολογίας εν τη Ιονίω Ακαδημία, ποιμένας των πιστών της Εκκλησίας του και ιεροκήρυκος μεγαλωνύμου. Ουδέν τέλος θα είπω περί της ιδικής του προς υμάς, Πατέρες, προθυμίας και λατρείας ότε, μακράν διανύσας χερσαίαν οδόν και θάλασσαν διαβάς, ενταύθα αφίχθη εις τούτο μόνον αποβλέπων, του διδακτορικού στεφάνου υφ' Υμών να αξιωθή. Προς τι λοιπόν να μακρηγορώ, εντιμώτατε υποψήφιε, αφού περί των αρετών σου και περί των αρετών των οικείων σου ρητώς απαγορεύεις να ομιλήσω; Μεγάλην, ω μακάριε, ας αναλάβης πορείαν, την γην της Ιταλίας την ευλογημένην άπασαν ας περιοδεύσης, εις Γαλατίαν ας πορευθής και, εις πάσαν επιστήμην και σοφίαν εξόχως επιδοθείς, εις τον οίκον των πατέρων σου ας επιστρέψης ίνα την επιστήμην σου επ' ωφελεία και επ' αγαθώ των συμπολιτών σου προσφέρης. Των προγόνων ακολούθησον τα λαμπρότατα παραδείγματα και τας αρετάς, εξ ων η σεμνότης ας είναι, ως υπήρξε, η πλέον πιστή συνοδοιπόρος σου. Ω βέλτιστε! Συ σήμερον τους Επαίνους απέρριψες. Ενίους εν τούτοις εγώ σου απένειμα, του Ιερού Αυγουστίνου εκείνο ενθυμούμενος: "Του εξ ανθρώπων επαίνου η έφεσις εις τον σοφόν δεν αρμόζει, αλλ' ο έπαινος να ακολουθή πρέπει τους σοφούς".

Αυτόγραφον J. CANTINI

Σελ. 542
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/543.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

5

Solemnem Catholicae fidei Professionem emisit

Ο τύπος του πτυχίου (Verbale di Laurea) που διδόταν από το Πανεπιστήμιο της Πίζας στους Καθολικούς αποφοίτους του (19ος αι.)

Από το βιβλίο του Carlo Fedeli, I documenti Pontifici riguardanti l'Uuiversità di Pisa, Pisa, Mariotti, 1908

DIPLOMA DI LAUREA CONFERITO SOTTO RANIERI ALLIATA ARCIVESCOVO DI PISA.

IN DEI NOMINE. AMEN.

RAYNERIUS Alliata Omnipotentis Dei et Apostolicae Sedis gratia Archiepiscopus Pisarum, Insularum Corsicae et Sardiniae Primas, et in eis Legatus Natus et Pisanae Academiae Apostolica et Imperiali auctoritate Magnus Cancellarius.

Universis et singulis praesentes Litteras inspecturis Salutem in Domino sempiternam.

Quum plura sapienter, optimeque instituta fuerint praeclaris, ut Pisana Academia, quae antiquitate, Legibus, 

Σελ. 543
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/544.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

eruditorum hominum frequentia, omniumque doctrinarum gloria ubique merito celebratur, nobilius adhuc florere, novisque in dies splendoribus fulgere posset, illud etiam veteri consuetudine, simulque Pontificum, et Caesarum auctoritate receptum fuit, ut egregii Viri qui ex singulis fere Orbis partibus ad ipsam confluxerint, emenso iam doctrinarum omnium cursu, meritis laudibus, atque sapientiae insignibus ornarentur. Ita nimirum adolescentes ipsi hac honestissima laudis cupiditate incensi Liberalibus Artibus, ac severioribus etiam disciplinis omnibus alacrius incumbunt, adeoque plurimi ex eadem Academia, veluti eximia optimarum artium altrice, prodire solent, qui sapientiae gloriam ubique tueri, atque feliciter augere possint, Eiusmodi certe Laudis scientiaeque amore inflammatus Dms N.N., cum egregiis disciplinis aliis, tum praesertim gravissimis Pontificii et Caesarei Iuris, ovvero, Theologiae, o, Philosophiae et Medicinae, studiis sedulam atque diligentem operam dedit, et quum primum ipsi licuit, ea optavit coram Nobis et Iuris Consultorum, ovvero, Theologorum, ο Philosophorum et Medicorum, Collegio exhibere ingenii doctrinaeque suae argumenta, quae ex Academiae Pisanae legibus illi feliciter exhibeant oportet, qui Doctorum hominum insignibus merito sunt a Nobis decorandi. Nos quidem, ut eximius hie Vir votorum suorum compos fieri posset, nostrum ad hoc locumtenentem elegimus, ac deputavimus Dmum Petrum Del Testa I. U. D. Primatialis Ecclesiae nostrae Canonicum, nostrumque Vicarium Generalem, cui die .... Mensis .... Anno Domini .... ab Exmis D. D. .... rite propositus egregius idem vir, legitimeque praesentatus fuit, ut, quemadmodum Academiae Legibus praescriptum est, postquam quatuor annorum spatio peritissimos, ovvero, per legitimum tempus, cultioris et solidioris Iurisprudentiae, ovvero, Theologiae, o, Philosophiae et Medicinae Magistros studiose et laudabiliter audivit, qui secundum eorum fidem et religionem, publicum et luculentissimum de huiusce viri praestantia 

Σελ. 544
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/545.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

discere testimonium, coram eodem Vicario ipsorum Professorum accurato examini subiiceretur. Quandoquidem vero de iis quae in Canonico et Civili Iure, ovvero Dogmatica atque Morali Theologia, o, Philosophia et Medicina, continentur egregium doctrinae suae periculum fecit ac diu diligenterque interrogatus prompte appositeque adeo respondit, atque ubi opus fuit nitide accurateque adeo singula exposuit, ut de ipsius in Utroque Iure, ovvero Dogmatica atque Morali Theologia, ο Philosophia et Medicina peritia nullum sibi iam superesse dubium Exmi P. P. unanimi suffragio, nemine penitus discrepante declaraverint, indcirco Excrum Patrum ipsorum consilio, judicioque permotus idem Vicarius eximium Virum hunc dignum habendum esse decrevit, qui auctoritate nostra ad insignem Doctoratus gradum jure meritoque posset promoveri. Quamobrem quum hodierna die Iuris Consultorum, ovvero Theologorum, ο Philosophorum Collegium in Aedes hasce nostras per Vos convocatus fuisset, postquam eximius ipse Vir praesentia Vicarii nostri, et Excrum Promotorum suorum solemnem Catholicae Fidei Professionem a Tridentina Synodo, et fel. rec. Papa Pio IV praescriptam emisit; ipsique constanter servandae se obstrinxit, ovvero, quemadmodum etiam jureiurando ipso praeceptum a fel. rec. Papa Pio V Medicis iniunctum se servaturam promisit, idem Vicarius, ac Locumtenens noster auctoritate nostra, qua in hac parte fungimur, sibi concessa, eximium hunc Virum Dmum N. N. ita examinatum, et approvatum in Utroque iure — ovvero — Sacra Theologia ο Medicina Doctorem elegit, constituit creavit, et declaravit, ut ubique gentium Doctoris nomine, titulo, gradu, privilegiis, iuribus, immunitatibus, ac praerogativis omnibus fruatur, quibus Eximii Doctores alii hac ipsa auctoritate creati frui consueverunt, ut ille nimirum ubique gentium Utriusque Iuris Sententias exponere — ovvero —Sanas Litteras exponere ο Theologiam docere ο Medicinam docere, exercere, interpetrari, consilia edere, docere, iudicare possit, ceterosque actus

35

Σελ. 545
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/546.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

omnes tum Pisis tum ubique exercere, qui a Doctoribus aliis in Academia Pisana creatis, probatisque exercentur. Consueta vero honoris, gradus, ac dignitatis huius insignia idem ornatissimus Dmus N. N. Doctorum numero iam inscriptus ab Eximo Dmo Promotore suo N. N. eadem ipsa auctoritate nostra recepit ; Lauream nimirum — ovvero — Biretum nempe, annulum, Libres amplexum simulque vota ut praeclara haec ingenii, doctrinaeque ornamenta, quae libenter ipsi concessimus, ad maiorem Dei gloriam, ipsius decus, communemque faustitatem dirigantur.

Ut autem praemissis omnibus, quae auctoritate nostra rite legitimeque peracta, atque a Nobis ipsis probata et confirmata sunt, perenne robur, ac indubium testimonium accedat, praesentes Litteras Cancellarii nostri manu subscriptas, consuetoque sigillo nostro munitas expediri, ipsique concedi iussimus.

Datum Pisis in Aedibus nostris Archiepiscopalibus, praesentibus D. D. N. N. et N. N. testibus ad id vocatis et rogatis die .... Mensis .... Anno Domini .... Pio VII Pont. Maximo sedente, et Ferdinando III Imp. et R. Principe Unghariae et Boemiae, Archiduce Austriae, et Magno Hetruriae Duce Feliciter Dominante.

Esistente nell'Archivio della Curia Arcivescovile di Pisa. Filza dei Dottori.

Σελ. 546
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/547.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

6

Η Αυτού Αυτοκρατορική και Βασιλική Υψηλότης αναδιοργανώνει τα Πανεπιστήμια

Σχολές και μαθήματα (1840)

A.S.P. Università, A II 7, No 11

NOTIFICAZIONE

L'lllustriss. Sig. CAV. GAETANO GIORGINI Soprintendente alli Studi del Granducato, in esecuzione degli Ordini contenuti nel Biglietto della Imp. e Reale Segreteria di Stato del 29 Settembre 1840, rende pubblicamente noto il seguente Sovrano Veneratissimo.

MOTUPROPRIO

SUA ALTEZZA IMPERIALE Ε REALE riorganizza le Università di Pisa e di Siena nel seguente modo:

I. La Università di Pisa sarà costituita delle sei Facoltà

Σελ. 547
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/548.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

1. di Teologia

2. di Giurisprudenza

3. di Filosofia e Filologia

4. di Medicina e Chirurgia

5. di Scienze Matematiche

6. di Scienze Naturali;

 tutte abilitate a conferire il grado di Dottore.

II. La Università di Sienna sarà costituita delle tre Facoltà

1. di Teologia

2. di Giurisprudenza

3. di Medicina e Chirurgia,

abilitate a conferire il grado di Dottore, e di un Collegio Filosofico composto di Professori delle Scienze preparatorie ed ausiliarie agli Studi speciali delle Facoltà.

III. Le Cattedre delle sei Facoltà dell'Università di Pisa saranno le seguenti:

Facoltà Teologica

1. Scrittura Sacra

2. Teologia Apologetica

3. Teologia Dommatica

4. Teologia Morale

5. Storia Ecclesiastica.

Facoltà di Giurisprudenza

1. Economia Sociale

2. Istituzioni di Diritto Romano

3. Istituzioni di Diritto Canonico

4. Istituzioni di Diritto Criminale

5. Pandette

6. Diritto Canonico

7. Diritto Toscano e Diritto Commerciale

8. Istoria del Diritto

9. Filosofia del Diritto.

Σελ. 548
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/549.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

Facoltà di Filosofia e Filologia

1. Filosofia Razionale

2. Filosofia Morale

3. Storia ed Archeologia

4. Lettere Italiane

5. Lettere Greche e Latine

6. Lingue Orientali

7. Pedagogia.

Facoltà di Medicina e Chirurgia

1. Anatomia Umana

2. Fisiologia e Patologia

3. Materia medica e Farmacologia

4. Ostetricia e Chirurgia minore

5. Patologia Chirurgica

6. Patologia e Terapia medica speciale, e Clinica medica

7. Chirurgia Operatoria e Clinica Chirurgica

8. Veterinaria

9. Medicina Pubblica

10. Storia della Medicina

11. Teologia Morale

12. Storia Eccl.

Facoltà di Scienze Matematiche

1. Geometria e Trigonometria

2. Algebra

3. Geometria Analitica e Geodesia

4. Geometria descrittiva, e Architettura civile e Idraulica

5. Fisica Tecnologica e Meccanica Sperimentale

6. Calcolo Differenziale e Integrale

7. Matematica applicata alla Meccanica ed alla Idraulica

8. Fisica Matematica e Meccanica Celeste.

Σελ. 549
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/550.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

Facoltà di Scienze Naturali

1. Fisica

2. Chimica

3. Mineralogia e Geologia

4. Botanica

5. Anatomia Comparata, e Zoologia

6. Agraria e Pastorizia

7. Geografia Fisica.

IV. Le Cattedre delle tre Facoltà della Università di Siena saranno le seguenti:

Facoltà di Teologia

1. Scrittura Sacra e Lingue Orientali

2. Teologia Apologetica

3. Teologia Dommatica

4. Teologia Morale

5. Storia Ecclesiastica

Facoltà di Giurisprudenza

1. Economia Sociale

2. Istituzioni di Diritto Romano, e Storia del Diritto

3. Istituzione di Diritto Canonico

4. Istituzione di Diritto Vriminale

5. Pandette

6. Diritto Canonico

7. Diritto Toscane e Diritto Commerciale.

Facoltà di Medicina e Chirurgia

1. Anatomia Umana e Comparata

2. Fisiologia e Patologia

3. Materia Medica e Farmacologia

4. Patologia Chirurgica, ed Ostetricia

Σελ. 550
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/551.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

5. Patologia e Terapia medica speciale, e Clinica Medica

6. Chirurgia Operatoria, e Clinica Chirurgica

7. Veterinaria

8. Medicina Pubblica

V. Le Cattedre fuori delle Facoltà nell'Università di Siena, formanti un Collegio Filosofico preparatorio alla Facoltà, saranno le seguenti:

1. Filosofia Razionale e Morale

2. Lettere Greche e Latine

3. Geometria e Trigonometria

4. Algebra e Applicazioni dell'Algebra alla Geometria e Geodesia

5. Fisica

6. Chimica

7. Botanica e Storia Naturale.

VI. Saranno estese alla Università di Siena le disposizioni del Motuproprio del 4. Giugno 1840. riguardanti la durata dell'Anno scolastico, e la distribuzione degli esami.

Dato li Ventinove Settembre Mille-ottocento-quaranta.

LEOPOLDO

Per il Consigliere Segretario di Stato.

V. N. CORSINI.

LUIGI ALBIANI.

Dalla Soprintendenza alli Studj del Gran-Ducato

li 5 Ottobre 1840.

IL SEGRETARIO DELLA SOPRINTENDENZA

LUIGI BORRINI

Σελ. 551
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/552.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

Απαγορεύονται τα σονέτα, τα άνθη και τα στεφάνια

Διαταγή για την πάταξη του πανεπιστημιακού κινήματος (1849)

A.S.P. Università, A II 7

NOTIFICAZIONE

L'infrascritto Cancellier Generale dell'I. e R. Università di Pisa, in adempimento della Commissione ricevuta colla Ministeriale del Sig. Cav. Prof. GIULIO PUCCIONI Provveditor Generale dell'Università medesima in data del 24. Ottobre corrente, si affretta a render note le appresso Sovrane Disposizioni, in conferma, aggiunta e riforma delle regole disciplinari veglianti.

Art. 1o. Gli Esperimenti che compangono l'Esame di Ammissione all'Università dovranno esser giudicati col debito rigore.

Nessuno sarà ammesso, a tali Esperimenti, se, oltre gli attestati voluti dagli Ordini attuali, non produca anche quello

Σελ. 552
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/553.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

del Giudicente locale, che assicuri, sulla propria responsabilità, della buona condotta del Giovine Ammittendo nei rapporti politici.

Art. 2o. I Forestieri non saranno ammessi, commechè sia alle Università, se prima non abbiano ottenuta dal R. Governo la necessaria licenza.

Art. 3o. L'Anno Accademico avrà principio al solito il di 11 Novembre, e termine a tutto Giugno.

Le Lezioni cominceranno nel 12 Novembre e taceranno nelle Feste intiere, nel giorno Onomastico del Gran Duca; dal 24 Dicembre al 2 Gennaio, dal Mercoledi ultimo di Carnevale a tutto il primo Mercoledi di Quaresima, e dal Lunedi dopo la Domenica delle Palme, a tutto il Mercoledi dopo Pasqua di Resurrezione.

Art. 4o. Gli Esami di passagio e di Laurea, dovranno impreteribilmente tenersi al termine dei Corsi Universitari. Dal giorno 5 all'11 di Novembre (e più oltre occorrendo) avranno luogo quelli per i rejetti, e per i legittimamente impediti.

Gli Esami d'Ammissione possono farsi in ambedue repoche sopraccennate.

È vietato dare Esami in altri tempi, se non per gravi motivi, e previa l'annuenza del Ministre dell'Istruzione Pubblica.

Art. 5o. Le Rassegne caderanno nei giorni 8, 9, e 10 Novembre di ciascun'Anno: nel 24 Dicembre: nel 2 Gennajo: nel Mercoledi ultimo di Carnavale: nel primo giorno di Quaresima: nel Lunedi dopo la Domenica delle Palme: nel Mercoledi dopo la Pasqua di Resurrezione, e nel primo di Luglio.

Art. 6o. Sono richiamati alla più rigorosa osservanza gli Articoli 17. 18. 19. 20. 21. 22 del Regolamento del 20 Ottobre 1842.

Nel caso di applausi contemplati al predetto Articolo 22, i Professori richiameranno all'Ordine, al silenzio, alla compostezza gli Scolari, rammentando loro il divieto; cio non 

Σελ. 553
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/554.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

bastando dovranno lasciar la Cattedra, lo chè porterà alla perdita dell'Anno Scolastico conforme all'Articolo 19 del Regolamento medesimo.

Sono equalmente vietate per parte degli Studenti le accompagnature numerose ai Professori, le offerte di sonetti, di fiori, di corone, e simili a tenore del citato Articolo 22 del rammentato Regolarmento.

Art. 7o. Gli attruppamenti numerosi della Scolaresca, le riunioni e le associazioni di qualunque genere, specialmente se possono turbare la quiete pubblica, sono formalmente proibite. Chiunque vi prenda parte sarà severamente punito fino alla espulsione dalla Università e dalla Città, salva sempre la procedura ordinaria quando possa occorrere.

Art. 8o. Sono espressamente vietate agli Studenti le Suppliche le Memorie, gl'Indirizzi, le Proteste e le Rimostranze in modo collettivo.

Art. 9o. Quelli Studenti che mancassero cinque volte alle chiame ingiunte dall'Articolo 17 del Regolamento del 20 Ottobre 1842, saranno considerati negligenti, ove non giustifichino senza ritardo ed in modo manifesto un legittimo impedimento.

Pisa — Dalla Cancelleria dell'I. e R. Università

li 26 Ottobre 1849.

DOTT. RAFFAELLO TORTOLINI

Presso Ranieri Prosperi Tipografo

dell'I. e R. Università

Σελ. 554
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/555.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

8

Όταν η λογοκρισία αγρυπνεί

Επιστολή του λογοκριτή Prof. Ν. Lami για το περιοδικό Manuale di Lettere του Διονυσίου Λεονταράκη (1833)

A.S.P., Governatore 101, affare 118

Il foglio periodico che in sostituzione di quello qua cominciato a stamparsi dalla Società Tipografica Niccolò Capurro, e compagni col Titolo di Educatore del Povero demanda ora la Società medesima di essere autorizzata a pubblicare all'appellazione di Manuale di Lettere, deve unire per quello di Articoli di Scienze, Lettere, Arti, Mestieri, ed industria.

Assicura l'Editore che il principale oggetto di quest'impresa è lo spirito di guadagno; e che per porre il suddetto Foglio alla portata di maggior numero di Leggitori voglionsi inserire nel medesimo articoli relativi a materie diverse, che interessino si l'uomo idiota, che l'erudito; si il Ricco, che il povero; il prof essore d'Arti liberali, corne quello d'Arti meccaniche.

Il nuovo titolo di questo Foglio non ha in se sospetto

Σελ. 555
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/556.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

veruno; e non è presentuoso come era quello sotto del quale cominciò a venire in Luce. L'oggetto apparisce, standone al detto dell'Editore, affatto innocuo anzi lodevole; dell'Editore stesso, io ne parlai allorchè fui interpellate, sull'Educatore del Povero; e tornerò ora a ripetere quello che allora dissi, che ove la Censura sia oculata, e vigilantissima, nè in questa, nè in altra qual sia pubblicazione, può incontrarsi pericolo, ο danno di sorta.

Sussiste che venendo tolta al Capurro la facoltà di proseguire questa speculazione, egli rimarrebbe esposto dirimpetto ai molti suoi Soscrittori, dai quali [...] che abbia ricevuto anticipate, siccome si suole, il prezzo dell'associazione.

Dietro questi dati, il Prest. Governo, decidera se convenga ο no accordare al Capurro, e Compagni la Stampa, e pubblicazione del piccolo foglio di che si tratta.

Li 7 Giugno 1833

P:e N. Lami

Σελ. 556
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/557.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

9

Δύνανται να καταδικασθούν εις κατ' οίκον περιορισμόν

Η απόφαση του δικαστηρίου για την υπόθεση της εκφοράς (1840)

A.S.Ρ. Governatore, Affari generali, Β 161, a 1840, fasc. 174

Copia ministeriale. Dalla Presidenza del Β. Governo all' Auditore del Governo di Pisa.

Li 12 Marzo 1840

Illustr. Sign.

Essendo resultato dagli Atti Economici partecipati da Vs. Illustr.a a questo Dipartimento con ministeriale di 7 Marzo andante che gli imputati Luciano Rigoli, Gaetano Fallinucci e Demetrio Bacomi furono tra quelli i quali nel di 17 Febraio decorso presero parte principale alla effettuazione del trasporto con pompa e cerimonia funebre eseguito del Cadavere dell'estinto Giovane Greco studente Anastasio Saltas.

Ed atteso che l'operato dei detti imputati costituisca una contraverzione al [...] della Legge di 13 Agosto 1789 e degli

Σελ. 557
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/558.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

ordini espressi nella Sovrana Resoluzione partecipata con M.le dell'I. e R. Segreteria di Stato di 22 Marzo 1833, quali comandano farsi tali trasporti sempre privatamente col solo intervento del curato, e fratelli della compagnia, e senza che persone estranee a quelle destinate [...] ad accompagnare il Feretro si riuniscano per tale oggetto e adempiano alcuna funzione relativa e sia vero tale operato maggiormente imputabile dall'aggravata circostanza che all'infrazione della Legge si aggiunse il dispresso dell'Ordine della Imperiore Autorità Politica da cui era stato agli imputati stessi negate il permesso.

Per questi motivi il Dipartimento divenendo alla Resoluzione dell'affare ed avuta considerazione alla cooperazione maggiore, ο minore di ciascuno dei detti tre Imputati nella effettuazione del trasporto sovriferito, crede che i primi due nominati Luciano Rigoli e Gaetano Fallinucci possano mortificarsi coll'avverto che già soffrono nella respettiva Loro abitazione altri giorni quindici contabili da quello in cui verra emanato il relativo Decreto; e che Demetrio Bacomi sia pure da coercirsi coll'avverto medesimo per giorni dodici.

E poichè gli altri Giovani Gerasimo Focas, Alessandro Berti, e Giovanni Calias che anche sono stati chiamati in Giudizio sono confessi del loro intervento alla associazione in discorso ritiene il Dipartimento che debbano sottoporsi a seria analoga reprimenda con la comminazione di più sensibili punizioni desiderando da minacciarsi ancora agli altri imputati, Rigoli, Fallinucci e Bacomi facendo tutti intendere che il Tribunale confida che chiascuno di Essi verrà render nota ai proprii nazionali e condiscepoli la disapprovazione del Governo per la riunione illegale già mentionata, e le gravi misure alle quali potrebbero andare incontro non rispettando in proposito li ordini vigenti.

E con distinto...

Σελ. 558
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Έλληνες φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Πίζας (1806-1861), Α΄-Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 539
  21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

  4

  Majorum sequere clarissima exempla

  Έπαινος προς τιμήν του Γεωργίου Τυπάλδου Ιακωβάτου κατά την απονομή του πτυχίου του (1837)

  Ληξούρι, Αρχείο Ιακωβάτων, Γ2

  Acroasis habita Pisis an. M.DCCCXXXVII

  Ab Josepho Cantinio

  Equite Gregoriano et SS. Canonum Interprete

  In Pisano Athenaeo

  Cum Georgius Tipaldus

  Doctoribus gradu in Civili Jurisprudentia

  Decoraretur

  Letta il di 20 Giugno 1837

  Per Giorgio Tipaldo di Cefalonia

  Trahimur omnes laudis studio, et optimus quisque maxime gloria ducitur; sunt haec Tullii verba eloquentissima Orationem Archiam defendentis. Haec tamen minime dicenda