Συγγραφέας:Αγγελοπούλου, Άννα
 
Μπρούσκου, Αίγλη
 
Τίτλος:Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών AT 300-499, τ. Α΄+Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:34
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1999
 
Σελίδες:975
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Ελληνικά παραμύθια-Κατάλογος
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Περίληψη:Το βιβλίο αυτό αποτελεί τον τρίτο τόμο του Καταλόγου των Ελληνικών Παραμυθιών του Γ. Α. Μέγα. Υπενθυμίζουμε ότι από το Αρχείο του Γεωργίου Α. Μέγα έχουν ήδη δημοσιευτεί δύο τόμοι. Ο πρώτος, που είναι και ο μόνος που πρόλαβε να δημοσιεύσει ο ίδιος ο συντάκτης του καταλόγου, περιέχει τους Μύθους Ζώων (AT 1-299) . Ο δεύτερος (δημοσίευμα του ΙΑΕΝ αρ. 23), που αποτελεί στην ουσία μία πρόταση επεξεργασίας του καταλόγου του Μέγα, περιλαμβάνει τους παραμυθιακούς τύπους AT 700-749 που αντιπροσωπεύουν το τελευταίο μέρος των Μαγικών Παραμυθιών. Ο παρών τρίτος τόμος περιέχει, πάντα σε αναφορά με τη διεθνή κατάταξη των Aarne-Thompson , τις ελληνικές παραλλαγές των παραμυθιακών τύπων AT 300-499, τύπων που καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος από αυτά που ονομάζουμε Μαγικά Παραμύθια (AT 300-749).
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 24.63 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 25-44 από: 982
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/25.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

γ! Ο βασιλιάς ανακοινώνει ότι θα ανταμείψει αυτόν που έσωσε την κόρη του' γ1: κάνει την εμφάνιση του' γ2: γύφτος· γ3: αράπης· γ4: άλλο' γ5: που υποστηρίζει ότι αυτός σκότωσε το δράκο'

δ: Ο ήρωας αναγνωρίζεται' 81: δείχνοντας την(τις) γλώσσα(ες) του δράκου· δ2: από σημάδι από το αίμα του δράκου που του έκανε η κόρη στο σώμα, στα ρούχα (αλλού)' δ3: με άλλο τρόπο.

ΙΙΙ. Η λύση

α: Ο ήρωας" α1: παντρεύεται την κόρη· α2: επιστρέφει στον επάνω κόσμο' α3: ο άγιος Γεώργιος' α4: οδηγεί την κόρη στο σπίτι της' α5: ζητά να του χτίσουν εκκλησία' α6: φεύγει' α7: άλλο.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΣ

1. ΛΑ 1260, 61-70, Πυρσόγιαννη Κόνιτσας, "Ο χοντρός". Ι: α3 (λάμια με εννιά κεφάλια), α4, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: α, α5, α6, β, β1, β6 (με σιδερένιο ρόπαλο), β3, β5, γ, γ1, γ4 (κάποιος), γ5, δ, δ1. Ακολουθεί συμφυρμός με το AT 301A.

2. ΛΑ 1265, 33-34, Ασημοχώρι Κόνιτσας, "Ο βασιλιάς και τα τρία παιδιά του". Ι: α2, α4, α6, α7, α10 (κάθε εβδομάδα), α11, α12, α13, α14. ΙΙ: α1,

α2, α5, α6, β, β1, δ, δ3 (πηγαίνει στο παλάτι με τη βασιλοπούλα).

3. ΛΑ 1298, 562, Γρεβενίτι Ιωαννίνων, "Το φίδι στη βρύση". Συμφύρεται με το AT 301B. 7: α1, α4, α6, α7, α10 (κάθε μέρα), α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, δ, δ3 (παρουσιάζεται στο βασιλιά). ΙΙΙ: α, α2.

4. ΛΑ 1299, 572-575, Καστανώνας Ιωαννίνων, "Το παραμύθι της πεντάμορφης". Συμφύρεται με το AT 301A. Γ. α3 (στοιχειό με οκτώ κεφάλια), α4, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β2, β5, γ, γ1, γ2, γ5, δ, δ1.

5. ΛΑ 2956, 250-261, Πωγωνιανή Ιωαννίνων, άτιτλο. Συμφύρεται με το AT 301Α. 7: α2 (με εννιά κεφάλια), α4, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με σπαθί), β3, β5, γ, γ1, γ2, γ5, δ, δ1.

6. ΛΦ 119, 9-13, Καπέσοβο Ιωαννίνων, "Τα τρία χρυσά μήλα". Συμφύρεται με το AT 301A. 7: α3 (λάμια), α4, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6

(με σιδερένιο τόπι), β2, δ, δ3 (οδηγείται στο παλάτι από τη βασιλοπούλα).

Σελ. 25
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/26.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

7. ΛΦ 1207, 7-12, Τετράκωμο Άρτας, "Η μ 'λιά τ' βασιλιά". Συμφύρεται με το AT 301 Α. Ι: α2 (με εννιά κεφάλια), α4, α6, α7, α9, α11, α13, α12, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με σπαθί), β3, β5, γ, γ1, γ2, γ5, δ, δ3 (οδηγείται στο παλάτι από το βασιλιά).

8. ΛΦ 1221, 1-7, Γαλατάς Πρέβεζας, άτιτλο. Συμφύρεται με το AT 530 και με το AT 301A. Ι: α3 (λιοντάρι), α4, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με σπαθί), β5, γ, γ1, γ4 (κάποιος επιτήδειος), γ5, S, 81.

9. ΛΦ 1376, 1-2, Χουλιαράδες Ιωαννίνων, "Ο βασιλιάς και ο κασιδιάρης". Ι: α1, α5, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ α1, α5, α6, β, β1, γ, γ1, γ4 (κασιδιάρης), γ5, δ, δ3 (από σημάδι που έκανε ο ίδιος στην πλάτη της βασιλοπούλας). ΙΙΙ: α, α1.

10. ΛΦ 1749, 32-42, Καλέντζι Ιωαννίνων, "Ο Σαραντάρης". Συμφύρεται με το AT 304 και AT 30ΙΑ. Ι: α3 (στοιχειό), α4, α6, α7, α 10 (κάθε σαράντα μέρες), α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β5, γ, γ1, γ2, γ5, δ, 83 (μαρτυρείται από τη γριά).

11. Βένετης, Α' (1891), 197, άτιτλο. Ι\ α3 (στοιχειό με εννιά κεφάλια), α4, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: α, α2, α5, α6, β, β1, β6 (με σπαθί), β3, δ. ΙΙΙ: α, α1.

12. Hahn 2, 259-269, Βίτσα Ιωαννίνων, "Ο δυνατός Γιάννης". Συμφύρεται με το AT 301B και με το AT 302A*. 7: α, α5, α8 (θα έτρωγε όλους τους ανθρώπους που συναντούσε). ΙΙ: β, β1. ΙΙΙ: α, α1.

13. Ρίο, 36-40, Νεγάδες Ιωαννίνων, "Ο Γιάννης κ' οι δράκοι". 7: α3 (οι δράκοι), α5. ΙΙ: α (Ο Γιάννης), α5, α6, β, β1, δ, δ3 (αναγνωρίζεται από το δαχτυλίδι που του έδωσε η βασιλοπούλα). ΙΙΙ: α, α1.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

14. ΛΑ 1270, 67-68, Σοφάδες Καρδίτσας, άτιτλο. Συμφύρεται με το AT 301 Α. Ι: α, α4, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β3, β5, γ, γ1, γ2, γ5, δ, δ1.

15. ΛΦ 229, 1-7, Παλαιοκκλήσι Καρδίτσας, "Η χρυσή μηλιά". Συμφύρεται με το AT 301A. 7: α2 (με εννιά κεφάλια), α4, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με σπαθί), β3, β5, γ, γ1, γ2, γ5, δ, δ1, δ2 (στο σακάκι).

16. ΛΦ 302, 3-4, Γαύροβο Καλαμπάκας, "Τα τρία αδέρφια". Συμφύρεται με το AT 301A. 7: α2, α4, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1. ΙΙΙ: α, α1.

17. ΛΦ 310, 20, Κρανιά Ελασσόνας, άτιτλο. Συμφύρεται με το AT 301A. 7: α2, α4, α6, α7, α10 (κάθε μέρα), α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β2, β5, γ, γ!,γ2, Τ5./ΙΙ: α, α1.

Σελ. 26
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/27.gif&w=600&h=915 34. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

18. ΛΦ 414, 5-16, Κανάλια Καρδίτσας, «Τα τρία βασιλόπουλα». Συμφύρεται με το AT 301A. Ι: α2, α4, α6, α7, α9, α11, α12, α13, α14. IL β, β1, β2, β5, γ, γ1, γ4 (απατεώνας), γ5, δ, δ1.

19. ΛΦ 647, 1-14, Στεφανοβίκειο Βόλου, άτιτλο. Συμφύρεται με το AT 301A. Ι: α2 (με δώδεκα κεφάλια), α5, α8 (ακαθόριστη αιτία), α11, α12, α14. II'. β, β1, β6 (με σπαθί), β3, β5, γ, γ1, γ3, γ5, δ, δ1, δ2 (στην πλάτη).

20. ΛΦ 664, 1-7, Τρίκαλα, «Οι τρεις αδερφοί και ένας πατέρας». Συμφύρεται με το AT 301 Α. Ι: α2, α4, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με τουφέκι), β3, δ, 83 (παρουσιάζεται στο βασιλιά).

21. ΛΦ 715, 90-95, Γοργογύρι Τρικάλων, «Τα αγκάθια του ψάρι». Συμφύρεται με το AT 303. Ι: α3 (λάμια με επτά κεφάλια), α5, α6, α7, α9, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με σπαθί), β3, β5, γ, γ1, γ3, γ5, 8, 82 (στην πλάτη). ΙΙΙ: α, α1.

22. ΛΦ 948, 3-4, Κρυονέρι Καρδίτσας, «Η βασιλοπούλα και το θηρίο». 7: α2 (με τις επτά καρδιές), α5, α6, α7, α10 (κάθε εβδομάδα), α11, α12, α13, α14. ΙΙ: α4 (καβαλάρης), α5, α6, β, β1, β6 (με μαχαίρι), β3, γ, γ1, γ2, γ5, δ, δ2 (στην πλάτη). ΙΙΙ: α, α1.

23. ΛΦ 1596, 5-13, Παλαμάς Καρδίτσας, «Ο βασιλιάς και τα δύο παιδιά του». Συμφύρεται με το AT 301A. 7: α, α4, α6, α7, α10 (κάθε μέρα), α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με τουφέκι), β3, β5, γ, γ1, γ3, γ5, δ, δ1.

24. ΛΦ 1695, 3-10, Ελασσόνα Λάρισας, «Η χρυσή μηλιά». Συμφύρεται με το AT 301A. Ι: α3 (λάμια με δύο κεφάλια), α4, α6, α7, α9, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με σπαθί), β3, β5, γ, γ1, γ3, γ5, δ, δ1, 82 (στο στήθος).

25. ΛΦ 1711, 1-7, «Τα τρία αδέρφια». Συμφύρεται με το AT 301 Α. 7: α, α4, α6, α7, α9, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με τουφέκι), β5, γ, γ1, γ4 (στρατιώτης), γ5, δ, δ1.

26. ΛΦ 1735, 5-8, Αγναντερό Καρδίτσας, «Η βασιλοπούλα και το θηρίο». 7: α2, α5, α8 (θα τους έτρωγε όλους), α9, α11, α12, α14. ΙΙ: α4 (διακονιάρης γέρος), α5, α6, β, β1, β6 (με τη βοήθεια του λιονταριού), β3. ΙΙΙ: α, α1.

27. ΛΦ 1754, 33-43, Μυρόφυλλο Τρικάλων, «Το πουλί της Σαντορίνης». Συμφύρεται με το AT 550. 7: α (εννιά κεφάλια), α4, α6, α7, δ1, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β5, γ, γ1, γ2, γ5, δ, δ1. ΙΙΙ: α, α2.

28. Κλιάφα, 75-83, Τρίκαλα, «Ο Αρκουδογιάννης». Συμφύρεται με το AT 301Β. 7: α2 (με σαράντα κεφάλια), α4, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, γ, γ1, γ4 (αγύρτης), γ5, δ, 82 (στην πλάτη). ΙΙΙ: α, α6.

Σελ. 27
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/28.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΘΡΑΚΗ

29. ΑΦ 946, 15-10, Λευκίμη Σουφλίου, "Τα τρία αδέρφια και το ντέφι". Συμφύρεται με το AT 301A. Ι: α2, α4, α5, α6, α10 (κάθε μήνα), δ1, α12, α13, α14, α18 (μαζί και επτά κορίτσια), ΙΙ: β, β1, δ, 82 (στην πλάτη).

30. Μανασσείδης, 363-372, Αίνος (σημ. Τουρκία), "Ο Γιάννης ο Λιοντάρης". Προηγείται συμφυρμός με το AT 301B και ακολουθεί με το AT 301 Α. 7: α (με τα εφτά κεφάλια), α4, α6, α7, α10 (κάθε τρεις μέρες), α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με μουζδράκι), β3, β5, γ, γ1, γ3, γ5, δ, δ1.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

31. ΛΑ 1175, 55-60, Τρίλοφο Χαλκιδικής, άτιτλο. Ι: α3 (λάμια με εννιά κεφάλια), α5, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: α1, α5, α6, β, β1, β6 (την κατασπαράζουν τα θηρία του ήρωα), γ, γ1, γ4 (μάγκας), γ5, δ, δ3 (μαρτυρείται από τη γριά). ΙΙΙ: α, α1.

32. ΛΑ 1184, 23-28, Κοζάνη, "Η λάμια και το βασιλόπουλο". Συμφύρεται με το AT 301 Α. Ι: α2, "4, "6, α7, α9, α11, α12, α13, "14. ΙΙ: β, β1, β5, γ, γ1, γ3, γ5, δ, δ1.

33. ΛΑ 2903, 56-62, Βλάστη Εορδαίας, άτιτλο. Συμφύρεται με το AT 301B. Ι: α3 (λάμια με εννιά κεφάλια), α4, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με μαχαίρι), β3, β5, γ, γ1, γ4 (αλητόπαιδα), γ5, δ, δ1, δ2 (στο σακάκι του).

34. ΛΑ 2952, 79-80, Νέα Σεβάστεια Δράμας, "Άγιος Γεώργιος". Ι: α, α5, "6, α7, "9, α11, α12, "13, α14. ΙΙ: "3, α5, "6, β, β1. ΙΙΙ: "3, α6.

35. ΛΑ 2959, 329-345, Κάτω Κώμη (Αιανή) Κοζάνης, άτιτλο. Συμφύρεται με το AT 301A. Ι: α3 (λάμια με δύο κεφάλια), α4, α6, α7, α9, α11, α12, α13, "14. ΙΙ: β, β1, β3, β5, γ, γ1, γ3, γ5, δ, δ1, δ2 (στην πλάτη).

36. ΛΦ 227, 32-33, Λεπτοκαρυά Πιερίας, "Τα τρία αδέλφια". Ι'. α2, α5, α6, α7, α10 (κάθε μέρα), α11, α12, α13, α14. ΙΙ: α, α2, α5, α6, β, β1, δ, 82 (στην πλάτη). ΙΙΙ: α, α1.

37. ΛΦ 269, 5-7, Πυργαδίκια Χαλκιδικής, "Η βασιλοπούλα και ο δράκοντας". Ι: α, α5, "6, α7, α11, α12, "14. ΙΙ: "3, α5, "6, β, β1, β6 (με σπαθί), δ, 83 (η βασιλοπούλα ρωτάει και μαθαίνει για το σωτήρα της). ΙΙΙ: α7 (η βασελοπούλα γνωρίζει τον σωτήρα της Άγιο Γεώργιο και επιστρέφει στο παλάτι).

38. ΛΦ 523, 1-4, Ομαλή Κοζάνης, "Η Λάμια". Συμφύρεται με το AT 301A. Ι: "3 (λάμια με εννιά κεφάλια), α4, α6, α7, α10 (κάθε μέρα), α11, α12, α13, "14. ΙΙ: β, β1, β6 (με μαχαίρι), β5, δ, δ1.

39. ΛΦ 940, 1-17, Βάθη Κιλκίς, "Τα τρία χρυσά μήλα του βασιλιά". Συμφύρεται

Σελ. 28
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/29.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

με το AT 301 Α. Ι: α (με τα εννιά κεφάλια), α4, α6, α7, α10 (κάθε μέρα), α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β3, β5, γ, γ1, γ3, γ5, δ, δ1.

40. ΛΦ 1152, 5-7, Αρναία Χαλκιδικής, "Το βασιλόπησον". Ι: α2 (με τα επτά κεφάλια), α5, α6, α7, α9, α11, α12, α13, α18 (μια πλούσια κοπέλα). II'. α1, α5, α6, β, β1, β3, 8, 82 (στην πλάτη). Ακολουθεί συμφυρμός με το AT 301Α.

41. ΛΦ 1254, 1-7, Δημητρίτσι Σερρών, άτιτλο. Συμφύρεται με το AT 301A. Ι: α2, α.4, "6, α7, α9, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με βαριά), β3, γ, γ1, γ4 (κάποιος), γ5, δ, δ3 (πηγαίνει ο ίδιος στο βασιλιά). ΙΙΙ: α, α1.

42. ΛΦ 1306, 1-9, Αρναία Χαλκιδικής, άτιτλο. Συμφύρεται με το AT 301A. 7: α2 (με τα επτά κεφάλια), α4, α9, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β3, β5, γ, γ1, γ4 (υπηρέτης του βασιλιά), γ5, δ, δ3 (τον αναγνωρίζει η βασιλοπούλα).

43. ΛΦ 1617, 8-11, Ηλιοκώμη Σερρών, "Η μηλιά και το μαμούδι". Ενώνεται με το AT 301 Α, α3 (λάμια), α4, α6, α7, α9, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1,

β3, δ, 83 (οδηγείται στο παλάτι από τη βασιλοπούλα).

44. Abbott (Chicago, 1969), 351-357, "Το βασιλόπουλο και ο αητός". Ι: α2 (με τα τρία κεφάλια), α4, α6, α7, α10 (κάθε μήνα), α11, α12, α13, α15. ΙΙ: α1, α2, α5, α6, β, β1, β6 (με σπαθί). III: α, α1.

ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

α. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου

45. ΛΑ 2457, 276-287, Χίος, άτιτλο. Ενώνεται με το AT 301A. Ι: α2, α4, α6, α7, α10 (κάθε μέρα), α11, α12, α13, α14. II: β, β1, β6 (με κοντάρι), β3, β5, γ, γ1, γ3,γ5, δ, δ1.

46. ΛΦ 130, 2-3, Βρίσα Λέσβου, άτιτλο. Ι: α2, α5, α6, α7, δ1, α12, α13, α14. ΙΙ: α, α5, α6, β, β1, β6 (με τα σκυλιά του), β5, γ, γ1, γ3, γ5, δ, δ1. ΙΙΙ: α, α1.

47. ΛΦ 222, 13-15, Πολίχνιτος Λέσβου, άτιτλο. Ενωμένο με το AT 315. Ι: α2, α5, α6, α7, δ1, α12, α13, α14. ΙΙ: α, α5, α6, β, β1, β6 (με τα σκυλιά του), β5, γ, γ1, γ3, γ5, δ, δ1.7/7: α, α1.

48. Argenti-Rose 1, 548-551, Καρδάμυλα Χίου, "Ο φόβος". 7: αϊ (με επτά κεφάλια), α4, α6, α7, α10 (κάθε μήνα), α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β5, γ, γ1, γ4 (blackmoore), γ5, δ, δ1. ΙΙΙ: α, α1, α2.

49. Carnoy-Nicol., 75-90, Λέσβος, "Τα τρία πανέμορφα φορέματα". Ενωμένο με το AT 301 Α. 7: α (με επτά κεφάλια), α4, α6, α7, α10 (κάθε μέρα), α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με δόρυ), β5, γ, γ1, γ4 (καρβουνιάρηδες και ιππότες), γ5, δ, δ1.

Σελ. 29
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/30.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

50. Georgeakis-Pineau, 35-40, Λέσβος, "Τα τρία χρυσά μήλα". Ενωμένο με το AT 301A. Ι: α2, α4, α6, α7, α10 (κάθε εβδομάδα), α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, δ, δ3 (παρουσιάζεται στο βασιλιά).

51. Georgeakis-Pineau, 84-89, Λέσβος, "Τα σαράντα αδέλφια". Ενωμένο με το AT 303. Ι: α2 (με επτά κεφάλια), α5. ΙΙ: α1, α5, α6, β, β1, β6 (με σπαθί), β5.

52. Legrand, 161-176, Χίος, "Το μικρό μαγικό λιθρίνι". Ενώνεται με το AT 303. Ι: α2 (με επτά γλώσσες), α5, α6, α7, α9, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με σπαθί), β5, γ, γ1, γ4 (καρβουνιάρης), γ5, δ, δ1. ΙΙΙ: α, α1.

53. Paton, 495-498, Λέσβος, "Τα τρία μήλα". Ενωμένο με το AT 301A. Γ. α2 (με επτά κεφάλια), α4, α6, α7, α10 (κάθε μέρα), α11, α12, α13, α14. //; β, β1, β6 (με μουζδράκι), β3, β5, δ, δ1.

β. Δωδεκάνησα

54. ΙΛ 690Β, 284-285, Πάτμος, άτιτλο. Γ. α.2, α.5, "6, α7, α10 (κάθε βράδυ), δ1, α12, α13, α18 (βασίλισσα). ΙΙ: α3, α5, α6, β, β1, β6 (με καμάκι). ΙΙΙ: α3, α5, α6.

55. ΛΑ 2193Γ, 551-561, Τήλος, άτιτλο. Η αρχή, ελλειπτική, ενώνεται με το AT 301 Α. Ι: α2, α4, "6, α7, α11, α12, α13, α14. Π: β, β1, δ, 83 (πηγαίνει ο ίδιος στο βασιλιά).

56. Χαβιαράς, 241-252, Σύμη, "Το βασιλόπουλο". Ενώνεται με το AT 301A. Ι: α2 (με επτά κεφάλια), α4, α6, α7, α10 (κάθε μήνα), δ1, α12. α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με πιστόλι), β2, β3, β5, γ, γ1, γ3, γ5, δ, δ1.

57. Dawkins 45 Stories, 438-461, Αντιμάχεια Κω, "Το αγόρι και ο γέρος". Ενώνεται με το AT 301A. Ι: α3 (αγριογούρουνα), α4, α6, α7, α10 (κάθε μέρα), δ1, α 12, α 13, α 14. ΙΙ: α, α5, α6, β, β1, β6 (με τα λιοντάρια του), δ, δ3 (πηγαίνει ο ίδιος στο βασιλιά).

58. Μιχαηλίδης-Νουάρος, 338-342, Κάρπαθος, "Ο Άις Γιώργης κι η βασιλοπούλα". Ι: α2 (με δύο κεφάλια), α5, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: α3, α5, α6, β, β1, β6 (με κοντάρι), β3, β5, γ, γ1, γ4 (εβραίος), γ5, δ, δ1. ΙΙΙ: α3, α6.

59. Μοσκόβη, 68- 79, Σύμη, "Το μικρό βασιλόπουλο κι η πιστή αρραβωνιαστικιά του". Ενώνεται με το AT 301A. Ι: α2 (με δέκα κεφάλια), α4, α6, α7, α10 (κάθε εβδομάδα), α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με σπαθί), β3, β5, γ, γ1, γ3, γ5, δ, δ1.

60. Παπαχριστοδούλου Χρ., 163-173, Ρόδος, "Τα σαράντα βασιλόπουλα".

Σελ. 30
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/31.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

Ενώνεται, με το AT 301A και συμφύρεται με το AT 304. Ι: α2, "4, α8 (ακαθόριστο), α9, α11, α12, "13, "14. ΙΙ: β, β1, β6 (με σπαθί), β2, β3, β5, γ, γ1, γ3, γ5, δ, δ1.

γ. Εύβοια-Σποράδες

61. ΑΦ 1055, 1-5, Κύμη Εύβοιας, "Το παραμύθι με τα τρία βασιλόπουλα". Ενωμένο με το AT 301 Α. 7: α, α4, α6, α7, α10 (κάθε μέρα), δ1, α12, α13, "14. ΙΙ: β, β1, β2, β5, γ, γ1, γ3, γ5, δ, δ1.

62. ΑΦ 1110, 1-9, Κουρβίνο Εύβοιας, "Ο βασιλιάς και η πορτοκαλιά". Ενωμένο με το AT 301 Α. Ι: α2 (με επτά κεφάλια), α4, α6, α7, α10 (κάθε μέρα), α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με σπαθί), β3, β5, γ, γ1, γ2, γ5, δ, δ1.

63. ΑΦ 1563, 1-22, Νέα Αρτάκη Εύβοιας, άτιτλο. Ενωμένο με το AT 301A. Ι: α2, α4, α6, α7, α10 (κάθε μήνα), α11, α12, α13, α14. Π: β, β1, δ, δ3

(οδηγείται στο παλάτι από τη βασιλοπούλα).

64. Hahn 1, 307-312, Αγία Άννα Ιστιαίας Εύβοιας, α Ο άντρας που μεταμορφώθηκε σε γυναίκα και πάλι σε άντρα". Ι: α (με επτά κεφάλια), α5, α6, α7, α9, α11, α12, "13, "14. ΙΙ: α, α5, "6, β, β1, β6 (με σπαθί), β3, δ, δ3 (οδηγείται στο βασιλιά από τη βασιλοπούλα). ΙΙΙ: α, α1.

65. Ιωάννου Δημ., 267-268, Αγία Άννα Ιστιαίας Εύβοιας, άτιτλο. Ενωμένο με το AT 301 Α. 7: α2 (επτά κεφάλια), α4, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με βέλος), β3, β5, γ, γ1, γ3, γ5, δ, δ3 (οδηγείται στο βασιλιά).

δ. Κρήτη

66. ΛΑ 2774, 177-183, Αρχάνες Τεμένους, "Τα θερία". Ενώνεται με το AT 590. 7: α2 (με εννιά κεφάλια), α5, α6, α7. ΙΙ: β, β1, β6 (με σπαθί και με τα θηρία του), δ, δ1, δ2 (πλάτη).

67. ΑΦ 1043, 8-11, Μοίρες Καινούργιου, "Η χρυσή μηλιά". Ενώνεται με το

AT 30ΙΑ. 7: "3 (λιοντάρι), "4, "6, α7, α 11, α 12, α 13, α 14. ΙΙ: β, β1, β6 (με σπαθί), β2, β3, δ, δ3 (πηγαίνει ο ίδιος στο βασιλιά). ΙΙΙ: α, α1.

68. ΑΦ 1342, 1-5, Χανιά, "Το γενναίο βασιλόπουλο". Ενώνεται με το AT 301A. 7: α2, "4, "6, α7, "10 (κάθε μέρα), α11, α12, "13, "14. ΙΙ: β, β1, δ, δ3

(επιστρέφει στο παλάτι).

69. ΑΦ 1572, 23-27, Καινά Αποκορώνου, "Τα τρία αδέρφια κι ο κάτω κόσμος". Ενώνεται με το AT 301 Α. 7: α2, α4, α6, α7, α10 (κάθε μέρα), α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β5, γ, γ1, γ3, γ5, δ, δ1.

Σελ. 31
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/32.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

70. Κιρμιζάκη, 197, Περιβόλια Κυδωνιάς, "Ο στραθιώτης και το θεριό". Ι: α (με δύο κεφάλια), α4, α8 (ακαθόριστο), α10 (κάθε μέρα), δ1, α12, α17. ΙΙ: α4 (στρατιώτης), α5, α6, β, β1, β6 (με σπαθί), δ, δ3 (πηγαίνει ο ίδιος στο βασιλιά). ΙΙΙ: α, α1.

71. Λιουδάκη, Παππούς, 84-91, "Το εφτακέφαλο θεριό κι η χρυσομηλιά". Ενώνεται με το AT 301A. /'. α2 (με επτά κεφάλια), α4, α6, α7, α10 (πρωί βράδι), α11, α12, αϊ3, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με σπαθί), β3, S, δ3 (παρουσιάζεται στο βασιλιά).

72. Ζωγραφάκης Ρωγδιά, 139-142, Γαύδος Βιάννου, "Ο Αρκουδάφτης (Ο Ηρακλής)". Προηγείται συμφυρμός με το AT 301Β και ακολουθεί συμφυρμός με το AT 301 Α. Ι: α2 (με δύο κεφάλια), α4, α6, α7, α10 (κάθε μέρα), α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με κοντάρι), β5, γ, γ1, γ3, γ5, δ, δ1.

ε. Κυκλάδες

73. ΛΑ 1387, 345-355 , Τήνος, "Ο Γιαννάκης". Ι: α1, α5, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: α (φτωχός), α5, α6, β, β1, β5, γ, γ1, γ3, γ5, δ, δ1. ΙΙΙ: α, α1.

74. ΛΑ 1388, 129-140, Τήνος, "Η Βούλ-Σιάχ". Ενώνεται με το AT 302Α*, AT 513Α, AT 667A. Ι: α1, α5, α6, α7, α9, α11, α12, α18 (τρεις ανθρώπους). ΙΙ: β, β1.

75. ΛΑ 1388, 185-188, Τήνος, "Ο Δακρυγιάννης". Ενώνεται με το AT 301B. Ι: α.2, α4, α6, α7, α9, δ1, α 12, α 13, α 14. ΙΙ: β, β1, β3, δ, δ3 (οδηγείται στο παλάτι από το βασιλιά).

76. ΛΑ 1388, 223-233, Τήνος, "Οι τρεις σκύλοι". Ι: α2, α5 , α6, α7, δ1, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με τα σκυλιά του), β5, γ, γ1, γ4 (φούρναρης), γ5, δ, δ1. ΙΙΙ: α, α1.

77. ΛΑ 1393, 77-85, Τήνος, "Ο κάτου κόσμος". Ενώνεται με το AT 301 Α. Ι: αϊ (με επτά κεφάλια), α4, α6, α7, α10 (κάθε μήνα), α11, α12, α13, α14. II: β, β1, δ, δ3 (παρουσιάζονται στο βασιλιά).

78. ΛΑ 1397, 47- 72, Τήνος, άτιτλο. Ενώνεται με το AT 302A*. Ι: α2 (με επτά κεφάλια), α4, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β5, γ, γ1, γ4 (τσιγγάνος), γ5, δ, δ1. III: α, α2.

79. ΛΑ 2304, 180-191, Μήλος, άτιτλο. Ενώνεται με το AT 302A* και AT 301Β. Ι: αϊ (με δώδεκα κεφάλια), α5, α6, α7, α10 (κάθε μέρα), α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με μαχαίρι), β3, β5, γ, γ1, γ3, γ5, δ, δ1.

80. ΛΑ 2339, 89-99, Μήλος, "Η μηλιά και ο αγριάνθρωπος". Ενώνεται με το AT 301A. Ι: α (με εννιά κεφάλια), α4, α6, α7, α10 (κάθε μέρα), α11, α12, α13, α14. II: β, β1, β3, β5, γ, γ1, γ4 (αγύρτης), γ5, δ, δ1.

Σελ. 32
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/33.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

81. ΛΑ 2758, 368-370, Κίμωλος, "Παραμύθι για τον Άι-Γιώργη". Ι: α1, α5, α6, α7, α10 (κάθε μέρα), δ1, α12, α13, α14. ΙΙ: α3, α5, α6, β, β1, β6 (με σπαθί), γ, γ1 γ3, γ5, δ, 82 (στην πλάτη). ΙΙΙ: α3, α5, α6. -

82. ΛΑ 2777, 267-280, Μήλος, "Τα τρία αδέρφια". Ενώνεται με το AT 301B και με το AT 301A. Ι: α2 (με επτά κεφάλια), α4, α6, α7, α9, δ1, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β3, β5, γ, γ1, γ4 (δράκος), γ5, δ, δ1, 82 (στην πλάτη).

83. ΛΑ 3019, 26-32, Άνδρος, "Το τολμηρό βασιλόπουλο". Ενώνεται με το AT 301 Α. 7: α2 (με πέντε κεφάλια), α4, α6, α7, α10 (κάθε μέρα), α11, α12, "13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με σπαθί), β5, γ, γ1 γ4 (μαύρος), γ5, δ, δ1.

84. ΛΦ 1589, 21-39, Άνδρος, "Τα τρία χρυσά μήλα". Ενώνεται με το AT 301A. 7: α2 (με πέντε κεφάλια), α5, α6, α7, α10 (κάθε μέρα), α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με σπαθί), β3, β5, γ, γ1 γ3, γ5, 8, SI.

85. Hahn 2, 49-62, Σύρος, "Το δέντρο με τα χρυσά μήλα και το ταξίδι στον Άδη". Ενώνεται με το AT 301A. 7: α1 (με δώδεκα κεφάλια), α4, α6, α7, "10 (κάθε εβδομάδα), α11, α12, "13, "14. ΙΙ: β, β1, β6 (με σπαθί), β2, β3, β5, γ, γ1,Τ3, γ5, δ, δ1.

ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ

86. ΛΑ 2344, 438-441, Οθωνοί Κέρκυρας, άτιτλο. Ατελές, ενωμένο με το AT 301Α. 7: α2 (με τα επτά κεφάλια), α5, α6, α7. ΙΙ: β, β1, β5, γ, γ1 γ4 (χωριάτης), γ5, δ, δ1.

87. ΛΦ 652, 4-5, Λευκάδα, "Η χρυσή μηλιά". Ενώνεται με το AT 301A. 7: α, α4, α6, α7, α11, α12, "13, α14. ΙΙ: β, β1, β3, δ, 83 (οδηγείται στο βασιλιά). ΙΙΙ: α, α1.

88. ΛΦ 1780, 1-12, Κατούνα Λευκάδας, "Η πεντάμορφη". Ενώνεται με το AT 552Α και με το AT 301 Α. 7: α2 (με τα επτά κεφάλια), α4, "6, α7, α9, δ1, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με σπαθί), β3, β5, γ, γ1 γ2, γ5, δ, 83 (οδηγείται στο βασιλιά).

89. Μινώτου, Λαογραφία Γ, 394-398, Ζάκυνθος, "Ο Δακρυγιάννης". Ενωμένο με το AT 301B. 7: α, α4, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με σιδερένια σφαίρα), β5, γ, γ1 γ4 (ένας γέρος), γ5, δ, δ1. ΙΙΙ: α, α2.

90. Μινώτου, Λαογραφία Γ, 400-401, Ζάκυνθος, "Τα τρία βασιλόπουλα". 7: α, "4, α6, α7, α11, α12, "13, "15. ΙΙ: α1, α2, α5, α6, β, β1, β6 (με σπαθί), β5, γ, γ1 γ4 (άλλο βασιλόπουλο), γ5, δ, δ3 (με τη συζήτηση που γίνεται από τα τρία βασιλόπουλα). ΙΙΙ: α, α1.

91. Μινώτου, Λαογραφία ΙΑ', 525-526, Ζάκυνθος, "Ο άξιος αδελφός". Ενωμένο με το AT 315. 7: α, α5, α6, α7, α10 (κάθε μέρα), α11, α12, "13, "14. ΙΙ:

Σελ. 33
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/34.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

α (το ένα από τα δύο αδέλφια), α5, α6, β, β1, β6 (κοντάρι), β2, δ, δ3 (οδηγείται στο παλάτι από τη βασιλοπούλα). ΙΙΙ: α, α1.

92. Schmidt, 118-122, Ζάκυνθος, "Το εφτακέφαλο φίδι". Ι: αϊ (επτά κεφάλια), α.5, α11, α12, α13, α16. ΙΙ: α1, α5, α6, β, β1, β6 (με σπαθί). ΙΙΙ: α, α6.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

93. ΙΛ 62δ, δ1-86, Σέλιτσα Μάνης, άτιτλο. Ενωμένο με το AT 301 Α. Ι: α2 (με τρία κεφάλια), α4, α6, α7, δ1, α 12, α 13, α 14. ΙΙ: β, β1, β3, β5, γ, γ1, γ4 (κάποιος), γ5, δ, δ1.

94. ΛΑ 1192, 60-62, Αμαλιάδα, "Ο δράκοντας και τα τρία αδέρφια". Ενωμένο με το AT 30ΙΑ. 1'. α2, α4, α8 (κατέστρεφε τα σπαρτά), α 10 (κάθε μέρα), α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, δ.

95. ΛΑ 1200, 67-69, Κερασέα Μαντινείας, "Περί ενός βασιλέως και των τριών τέκνων του". Ενωμένο με το AT 301A. Ι: α2, α4, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, δ, δ3 (παρουσιάζεται στο βασιλιά).

96. ΛΑ 1207, 5-6, Κορινθία, "Τρομπούνος, σιδεροφάς, αστρονόμος". 7: α2 (με τα τρία κεφάλια), α5. II'. αϊ (το τρελό βασιλόπουλο), α5, α6, β, β1, β6 (με τα σκυλιά του). ΙΙΙ: α, α1.

97. ΛΑ 1277, 139-141, Βυζίκιο Γορτυνίας, άτιτλο. Ι: α3 (λιοντάρι), α5, α6, α7, α10 (κάθε μέρα), α11, α12, αϊ3, α14. ΙΙ: α (το πρώτο από τα δύο αγόρια), α5, α6, β, β1, β5, γ, γ1, γ4 (κασιδιάρης), γ5, δ, δ1. ΙΙΙ: α, α1.

98. ΛΑ 1281, 73-76, Κυπαρισσία Τριφυλίας, "Η χρυσή μηλιά". Ενωμένο με το AT 301 Α. Ι: α (με δώδεκα κεφάλια), α5, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με μαχαίρι), β5, δ, δ1. ΙΙΙ: α, α1.

99. ΛΑ 1340, 69, Γορτυνία, άτιτλο. Ενωμένο με το AT 301A. 7: α3 (στοιχειό με εννιά κεφάλια), α5, α6, α7, α9, α11, α 12, αϊ3, α 14. ΙΙ: β, β1, β5.

100. ΛΑ 1349, 31-32, Μεγαλόπολη, "Πατήρ και τρεις γιοί". 7: α2 (με επτά κεφάλια), α4, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: α, α2, α5, α6, β, β1, β3, β5, δ, δ3 (μαρτυρείται από τη γριά). ΙΙΙ: α, α2.

101. ΛΑ 1716, 17-27, Βελίτσα Ολυμπίας, "Δακρυγιάννης". Ενωμένο με το AT 301Β. 7: α2 (με δώδεκα κεφάλια), α4, α6, α7, α10 (κάθε μέρα), α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με σπαθί), β3, γ, γ1, γ3, γ5, δ, δ3 (οδηγείται στο παλάτι από τη βασιλοπούλα). III: α, α2.

102. ΛΑ 2934, 40-42, Μυρτοποταμιά Μεσσηνίας, άτιτλο. Ενώνεται με το AT 301Α. 7: α2, α4, α6, α7, α10 (κάθε μέρα), α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β5, δ.

\

Σελ. 34
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/35.gif&w=600&h=915 34. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

103. ΛΑ 2934, 55-56, Μαυρομάτη. Μεσσηνίας, άτιτλο. 7: α, α5, α6, α7, δ1, α12, α13, α14. Π'. α3, α5, α6, β, β1, β6 (με μαχαίρι), β3, δ, δ3 (αναγνωρίζεται από το όνομα του). ΙΙΙ: α3, α5, α6.

104. ΛΑ 2934, 215-218, Άμμος Καλαμάτας, «Ο τσάρνα-τσάρνα». Ενώνεται με το AT 502, προηγείται το AT 301 Β, ακολουθεί το AT 301 Α. 7: αϊ (με επτά κεφάλια), α4, α6, α7, α10 (κάθε μέρα), «11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, δ1.

105. ΛΦ 168, 12-15, Κρέσταινα Ηλείας, άτιτλο. Ενωμένο με το ΛΤ 301 Α. 7: α (με δώδεκα κεφάλια), α4, α6, α7, α9, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β3, β5, δ, δ1. ΙΙΙ: α, α1.

106. ΛΦ 353, 13-15, Τρίκορφο Μεσσηνίας, «Τα τρία αδέρφια και η πεντάμορφη». Ενώνεται με το AT 301A. 7: α3 (στοιχειό), α4, α6, α7, α10 (κάθε μέρα), δ1, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β2, β3, β5, γ, γ1, γ4 (πολλοί), γ5, δ, δ1.

107. ΛΦ 368, 5-12, Μαυρομάτι Μεσσηνίας, άτιτλο. Ενώνεται με το AT 301A. 7: α2 (με επτά κεφάλια), α4, α6, α7, α10 (κάθε μέρα), δ1, α12, α13, α14. ΙΙ: αϊ (ο ένας από τους δύο γιους του βασιλιά), α5, α6, β, β1, β6 (με σπαθί), β2, β3, β5, γ, γ1, γ4 (πουλί), γ5, δ, δ3 (ο ήρωας οδηγείται στο βασιλιά).

108. ΑΦ 406, 37-43, Αρκαδία, άτιτλο. Ενώνεται με το AT 301A. 7: α, α4, α6, α7, α10 (κάθε μέρα), α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με σπαθί), δ, δ2 (στην πλάτη).

109. ΛΦ 428, 1-3, Πάτρα, «Κίτσα Καρακίτσα». Ενώνεται με το AT 301B. 7: α2, α4, β6, β7, α11, α12, α13, α15. ΙΙ: β, β1. ΙΙΙ: α7 (ο ήρωας επιστρέφει στο σπίτι του).

110. ΛΦ 461, 1-4, Μονεμβασία, άτιτλο. Ενωμένο με το AT 301 Α. 7: α2 (με τρία κεφάλια), α4, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β3, β5, δ, δ1, 82 (στην πλάτη).

111. ΛΦ 524, 1-3, Πάτρα, «Ου βασιλιάς κι τα τρία πιδιά τ'». Ενώνεται με το AT 301 Α. 7: α2 (με εννιά κεφάλια), α4, α6, α7, α10 (κάθε εβδομάδα), α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β5, γ, γ1, γ3, γ5, δ, δ1.

112. ΛΦ 555, 44-49, Μακρύσια Ολυμπίας, άτιτλο. Ενώνεται με το AT 301 Α. 7: α, α4, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με σπαθί) ΙΙΙ: α, α2.

113. ΛΦ 594, 1-7, Σπάρτη, άτιτλο. Ενωμένο με το AT 301 Α. 7: α3 (στοιχειό), α4, α6, α7, «11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με σπαθί), β3, δ, 83 (μαρτυρείται από τη γριά).

114. ΛΦ 780, 1-7 , Καλαμάτα, «Ο βασιλιάς και τα σαράντα βασιλόπουλα». Ενωμένο με το AT 304 και το AT 302. Γ. α2 (με πολλά κεφάλια), α5. ΙΙ: β, β1, β6 (με σπαθί).

115. ΑΦ 805, 29-31, Γύθειο Λακωνίας, «Ο Αη-Γιώργης». Ι: α2 (με δύο κεφάλια

Σελ. 35
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/36.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

α5, "6, α7, "10 (κάθε εβδομάδα), α11, α 12, α13, α14. ΙΙ: α3, α5, α6, β, β1, β6 (με σπαθί), β2, β5, γ, γ1, γ4 (ο σατανάς), γ5, 8,81. III: α7 (η βασιλοπούλα γνωρίζει το σωτήρα της Άγιο Γεώργιο και επιστρέφει στο παλάτι).

116. ΛΦ 809, 3-4, Πάτρα, "Η πεντάμορφη και το τέρας". Ι: α, α5, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: α3, α5, α6, β, β1, δ, δ3 (η βασιλοπούλα επιστρέφει στο παλάτι). ΙΙΙ: α3, α6.

117. ΛΦ 876, 44-49, Τρίπολη, "Τα τρία βασιλόπουλα". Ενώνεται με το AT 550Α και το AT 303. Ι: α2, α5, α6, α7, α 10 (κάθε μέρα), α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β5, γ, γ1, γ4 (τσομπάνηδες), γ5, δ, δ1. III: α, α1.

118. ΛΦ 925, 6-9, Λακωνία, "Η μηλιά". Ενώνεται με το AT 301 Α. Ι: α2 (με δώδεκα κεφάλια), α4, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με σπαθί), δ, δ3 (παρουσιάζεται στο βασιλιά).

119. ΛΦ 1057, 1-5, Διόδια Μεσσηνίας, άτιτλο. Ενώνεται με το AT 302 και το AT 302Α*. Ι: α2, "4, α6, α7, α 10 (κάθε μέρα), α11, α 12, α 13, α 14. ΙΙ: β,

β1, β6 (με σπαθί), β2, δ, δ3 (οδηγείται στο παλάτι από τη βασιλοπούλα).

120. ΛΦ 1203, 1-26, Βρύκιο Μάνης, "Ο Νικόλας". Ενώνεται με τα AT 304, AT 554, AT 301A. Ι: α2 (με εννιά κεφάλια), α4, α6, α7, α9 (κάθε μήνα), α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β5, γ, γ1, γ3, γ5, δ, δ1.

121. ΛΦ 1228, 21-24, Καμένα Ηλείας, άτιτλο. Ενώνεται με το AT 301A. Ι: α, α4, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: α4 (τσομπάνης), α5, α6, β, β1, β6 (με

σπαθί), β2, β5, γ, γ1, γ2, γ5, δ, δ1.

122. ΛΦ 1239, 1-7, Χαραυγή Αχαΐας, "Ο Αρκουδογιάννης". Ενώνεται με το AT 301Β. Ι: α2 (με επτά κεφάλια), α4, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β1, β2, β6 (με μαχαίρι), β3, γ, γ1, γ2, γ5, δ, δ3 (μαρτυρείται από τη γριά). ΙΙΙ: α, α2.

123. ΛΦ 1276, 10-18, Τρίκαλα Κορινθίας, "Ο βασιλιάς κι ο δράκος". Ενώνεται με το AT 303. 7: α, α4, α6, α7, α10 (κάθε εβδομάδα), α11, α12, α13, α14. ΙΙ: α (δυνατός), α5, α6, β, β1, γ, γ1, γ2, γ5, δ, δ3 (παρουσιάζεται ξαφνικά στο παλάτι). ΙΙΙ: α, α1.

124. ΛΦ 1343, 2-9, Κυνουρία, "Ο γερο-βασιλιάς με τους τρεις γιους". Ενωμένο με το AT 301A. Ι: α, α4, α6, α7, α9, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με σπαθί), δ, δ3 (παρουσιάζεται στο βασιλιά).

125. ΛΦ 1448, 51-77, Άστρος Αρκαδίας, άτιτλο. Ενώνεται με το AT 301A. 7: α2 (θηρίο), α4, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β5, β6 (με μαχαίρι), γ, γ1, γ3, γ5, δ, δ1.

126. ΛΦ 1455, 1-7, Αργολίδα, "Η μηλιά με τα χρυσά μήλα". Ενώνεται με το

Σελ. 36
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/37.gif&w=600&h=915 34. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

AT 301A. Ι: α, «4, «6, «7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β3, 8, 83 (ο ήρωας οδηγείται στο βασιλιά).

127. ΛΦ 1551, 35-37, Μυγδαλιά Γορτυνίας, «Μια μηλιά στην πόλη». Ενώνεται με το AT 301A. 7: α3 (στοιχειό), α4, α6, α7, α9, «11, «12, «13, «14. ΙΙ: β, β1, β6 (με πιστόλι), β2, β3, δ, δ3 (πηγαίνει ο ίδιος στο βασιλιά). ΙΙΙ: α, α1.

128. ΛΦ 1852, 17-18, Πύργος, «Ο βασιλιάς και η βασιλοπούλα». Γ. «2, α4, α8 (για να ζουν οι άλλοι ελεύθερα), α10 (κάθε μέρα), β11, β12, α13, β14. ΙΙ: «3, α5, α6, β, β1, β2, β6 (με σπαθί), δ, δ3 (ο ήρωας οδηγεί τη βασιλοπούλα στο βασιλιά). ΙΙΙ: α3, α4, «6.

129. Χριστοδουλόπουλος, 99-10, Μαντινεία, «Ο βασιλιάς με τα τρία του παιδιά και το στοιχειό». Ενωμένο με το AT 301A. 7: α3 (στοιχειό με έξι κεφάλια), «4, α6, «7, «11, «12, «13, «14. ΙΙ: β, β1, β6 (με σπαθί), β3, β5, γ, γ1, γ3, γ5, δ, 82 (ένας σταυρός στη μέση του).

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

130. ΛΑ 1171, 59-61, Αμφιλοχία, «Ο Δακρανελιάς». Ενωμένο με το AT 301B. 7: α2 (με εννιά γλώσσες), α4, α6, «7, α10 (κάθε μέρα), «11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με σίδερο), β5, γ, γ1, γ2, γ5, δ, δ1. ΙΙΙ: α, «2.

131. ΛΑ 1254, 55-57, Λεπιανά Ευρυτανίας, άτιτλο. Προηγείται συμφυρμός με το AT 301B και ακολουθεί συμφυρμός με το AT 301A. 7: α (με οκτώ γλώσσες), α4. ΙΙ: β, β1, β5, γ, γ1, γ4 (αγύρτης), γ5, δ, δ1.

132. ΛΑ 1256, 5-9, Κατούνα Ακαρνανίας, «Πουμή(α) και ανδρειωμένο παιδί». 7: α2, α5, α6, «7, «11, α12, α13, α14. ΙΙ: α (φτωχός), α5, α6, β, β1, β6 (με τουφέκι), δ, δ2. ΙΙΙ: α, α1.

133. ΛΑ 1256, 61-67, Κατούνα Ακαρνανίας, «Ο πατέρας και η μάνα». Ενωμένο με το AT 301B. 7: α2, (με εννιά κεφάλια), «5, α6, α7, «11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β5, γ, γ1, γ2, δ, δ 1. ΙΙΙ: α, «2.

134. ΛΑ 1256, 126α-126β, Κατούνα Ακαρνανίας, «Τα τρία αδέρφια. Δημήτριος - Σωτήριος - Ευστάθιος». Ενωμένο με το AT 301A. 7: α2 (με δώδεκα γλώσσες), «4, «6, «7, α11, α12, «13, «14. ΙΙ: β, β1, β6 (με τουφέκι), β5, γ, γ1, γ2, γ5, δ, δ1. ΙΙΙ: α, α1.

135. ΛΑ 1322, 47-53, Μεσολλόγγι, «Ο Αρκουδογιάννης». Προηγείται συμφυρμός με το AT 301B και το AT 302A*. 7: α (με σαράντα γλώσσες) α4, α6, «7, «10 (κάθε μέρα), «11, «12, «13, «14. ΙΙ: β, β1, β5, δ, δ3 (παρουσιάζεται στο βασιλιά).

136. ΛΦ 6, 1-10, Ζοριανός Δωρίδας, «Το φίδι». Ενώνεται με το AT 301A. 7: α (με τα επτά κεφάλια), α4, α6, α7, α9, «11, α12, αϊ 3, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με σπαθί), β3, β5, γ, γ1, γ3, γ5, δ, δ1.

Σελ. 37
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/38.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

137. ΛΦ 216, 19-21, Νεοχώρι Φθιώτιδας, "Ο Αρκουδογιάννης". Ενώνεται με το AT 590. Ι: α, "4, "6, α7, α11, α12, "13, "14. ΙΙ: β, β1, δ, 83 (παρουσιάζεται, στο βασιλιά). ΙΙΙ: α, α2.

138. ΛΦ 415, 12-14, Ανθήλη Φθιώτιδας, "Τα δύο αδέλφια". Ι: α2, "4, "6, α7, α10 (κάθε μέρα), δ1, α12, α13, α14. ΙΙ: α (το ένα από τα δύο αδέλφια), α5, α6, β, β1, β3, β5, γ, γ1, γ4 (δύο μαύροι), γ5, δ, δ3 (μαρτυρείται από τη γριά). ΙΙΙ: α, α2.

139. ΛΦ 590, 5-7, Πουρνάρι Δομοκού, "Ο βασιλιάς με τα τρία παιδιά". Ενωμένο με το AT 301A. 7: α2 (με εννιά κεφάλια), α4, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με σπαθί), β5, δ, δ3 (οδηγείται στο παλάτι από τη βασιλοπούλα).

140. ΛΦ 631, 1-11, Νεοχώρι Μεσολογγίου, "Το αηδόνι μπιρμπίλι". Ενωμένο με το AT 550. 7: α2 (με δέκα κεφάλια), α4, α6, α7, α10 (κάθε φορά), α11, α12, "13, "14. ΙΙ: β, β1, β6 (με σπαθί), β5, γ, γ1, γ4 (κάποιος), δ. ΙΙΙ: α, α1, α2.

141. ΛΦ 643, 5-11, Ελαία Δωρίδας, "Τα τρία βασιλόπουλα". Ενωμένο με το AT 301Α. 7: α2 (με επτά κεφάλια), α4, α6, α7, α10 (κάθε τρεις μέρες), α11, α12, "13, α14. ΙΙ: β, β1, β5, γ, γ1, γ3, γ5, δ, δ1.

142. ΛΦ 787, 1-7, Νεοχώρι Ναυπακτίας, "Η μηλιά του βασιλιά". Ενωμένο με το AT 301A. Ι: α2 (επτά κεφάλια), α4, α6, α7, α10 (κάθε μέρα), α11, α12, α13, "14. ΙΙ: β, β1, β6 (με σπαθί), β5, γ, γ1, γ3, γ5, δ, δ1.

143. ΛΦ 1394, 12-23, Μέγα Κεφαλόβρυσο, "Το χρυσόψαρο". Ενώνεται με το AT 303. 7: α (με εννιά γλώσσες), α5, α6, α7, α10 (κάθε μήνα), α11, α12, "13, "14. ΙΙ: β, β1, β6 (με σπαθί), β3, β5, γ, γ1, γ3, γ5, δ, δ1. ΙΙΙ: α, α1.

144. ΛΦ 1420, 47-57, Τσουκαλάδες Λειβαδιάς, "Τα τρία βασιλόπουλα και η μηλιά". Ενωμένο με το AT 30 ΙΑ. 7: α3 (στοιχειό με τα επτά κεφάλια), "4, α6, α7, α10 (κάθε μέρα), α11, α12, α13, "14. ΙΙ: β, β1, β6 (με τουφέκι), β5, γ, γ], γ3, γ5, δ, δ1, 82.

145. ΛΦ 1500, 2-4, Ιτέα Φωκίδας, "Το βασιλόπουλο και το παπαδοπούλα". Ενωμένο με AT 301B. 7: α2, α5, α6, α7, "10 (κάθε μέρα), α11, α12, α13, α 14. ΙΙ: β, β1, β6 (με μαχαίρι). ΙΙΙ: α, α1.

ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ - ΠΟΝΤΟΣ -ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ α. Μικρά Ασία

146. Άκογλου, Εννέα παραμύθια, 361-370, Κόλντερε Μαγνησίας, Δυτ. Μ. Ασία, "Το γενναίο βασιλόπουλο". 7: α2 (με τα εννιά κεφάλια), "4, α6, α7, α11, α12, "13, "14. ΙΙ: β, β1, β3, β5, β6 (με σαΐτα), γ, γ1, γ3, γ5, δ, δ1. Ακολουθεί συμφυρμός με το AT 301A.

Σελ. 38
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/39.gif&w=600&h=915 34. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

147. Λογοθετίδης, Μικρασ. Χρον. Ζ' (1957), 291-304, Αρτάκη Κυζίκου, ΒΔ. Μ. Ασία, άτιτλο. Ενώνεται, με το AT 301 Α. Ι: α2, α4, α6, α7, α 10 (κάθε μήνα), α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, δ, δ3 (οδηγείται, στο παλάτι από τη βασιλοπούλα).

148. Μέγας Ι, 128-136, Βιθυνία, ΒΔ. Μ. Ασία, «Η μηλιά του βασιλιά». Ενώνεται με το AT 301 Α. Ι: α2 (με τα εφτά κεφάλια), α4, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β5, β6 (με το δοξάρι), γ, γ1, γ4 (τσομπάνης), γ5, δ, δ1, 82.

149. Μουσαίου-Μπουγιούκου, 14-21, Λιβίσι, Δυτ. Μ. Ασία, «Το αντρειωμένο βασιλόπουλο». Προηγείται συμφυρμός με το AT 301Β και ακολουθεί συμφυρμός με το AT 301A. Ι: α2 (με τα επτά κεφάλια), α4, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με σπαθί), β3, β5, γ, γ1, γ4 (καρβουνιάρης), γ5, δ, δ1.

β. Πόντος

150. ΚΜΣ, Τραπεζούντα κεφ. Ε', 1-52, 576, Σαράντα Κρώμνης, «Ο Κιαλίτσο και τη βασιλέα τα κορίτσια». Ενώνεται με το AT 301A. Ι', α1, α4, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με σαίτες), δ, 82 (στην πλάτη).

151. Άκογλου, Λαογραφικά Κοτυώρων, 391-397, Κοτύωρα (Ordu), «Τα καλά τ' αδέλφια». Προηγείται συμ,φυρμός με το AT 301B και ακολουθεί συμφυρμός με το AT 30ΙΑ. Ι: α2 (με τις εφτά καρδιές), «4, «6, α7, α 10 (κάθε μήνα), δ1, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με σπαθί), δ, δ2 (στην πλάτη). Π Γ. α, α1.

152. Άκογλου, Παραμύθια χωριού Τσακράκ, 4237-4141, Τσακράκ «Ο Γουλαχγουβρατάνον». Ενώνεται με το AT 301B. Ι: α1, α5, α6, α7, α10 (κάθε εβδομάδα), α11, α12, α13, α14. ΙΙ. β, β1, β3, β6 (με σιδερένιο ρόπαλο), γ, γ1, γ4 (ψευτοπαλικαράδες), γ5, δ, δ2 (στον ώμο).

γ. Καππαδοκία

153. ΚΜΣ, Φάρασα ΚΑΠΠ 356/Φάκ. 14, κεφ. 15, 4404-4423, Φάρασα, «Γουχ νερό, γουχ κρας». Ενώνεται με το AT 301A. Ι: α, α4, α6, α7, α10 (κάθε εβδομάδα), α11, α12, α13, α14. Π', β, β1, β6 (με μαχαίρι), δ3 (οδηγείται, στο παλάτι από το βασιλιά).

154. Dawkins MG in AM, 448-453, Σύλατα, «Η περιπέτεια στον κάτω κόσμο». Ενώνεται με το AT 301 Α. Ι: α2, α4, α6, α7, α11, «12, α13, α14. ΙΙ: α1, α2, α5, α6, β, β1, 8, δ2 (στην πλάτη).

ΚΥΠΡΟΣ

155. ΑΦ 686Α, 15-23, Ριζοκάρπασο, «Ο βασιλιάς με τους τρεις γιους του».

Σελ. 39
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/40.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

Ενώνεται με το AT 301A. Ι: α, α4, "6, α7, α11, α12, α13, α 14. ΙΙ: β, β1,

β6 (με σπαθί), δ, δ3 (παρουσιάζεται, στο βασιλιά).

156. ΛΦ 766, 1-4, "Ο δράκοντας". 7: α, α5, α6, α7, α10 (κάθε μέρα), δ1, α12, α13, α14. ΙΙ: α3, α5, α6, β, β1, β6 (με σπαθί). ΙΙΙ: α3, α6.

157. ΛΦ 857, 9-15, Χλώρακας Πάφου, "Ο βασιλιάς με τα τρία παιδκιά". Ενώνεται με το AT 301 Α. 7: α, α4, α6, α7, α9, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με σαΐτα), β3, δ, δ3 (στην πλάτη).

158. ΛΦ 1113, 1-8, Λάρνακα, "Το μαγικό μήλο". 7: α (με εννιά κεφάλια), α5, α6, α7, α10 (κάθε μέρα), α11, α12, α13, α14. ΙΙ: α1, α4 (ο ένας από τους δύο γιους του βασιλιά), α5, α6, β, β1, β6 (με σπαθί), β3, β5, γ, γ1, γ4 (μαύρος), γ5, δ, δ1. ΙΙΙ: α, α1.

159. ΛΦ 1167, 28-39, Πάφος, "Ο Πουλαρόφτας". Προηγείτται συμφυρμός με το AT 301B και ακολουθεί συμφυρμός με το AT 301A. 7: α, α4, α12, α13, α14. ΙΙ: δ, δ3 (οδηγεί τη βασιλοπούλα στο βασιλιά).

160. ΛΦ 1250, 17-21, Κύπρος, "Οι τρεις σιύλλοι (σκύλοι)". 7: α, α5, α6, α7, α10 (κάθε μέρα), δ1, α12, α13, α14. ΙΙ: α, α4 (το ένα από τα δύο αδέλφια), α5, α6, β, β1, β6 (με τα σκυλιά του), γ, γ1, γ4 (λουτράρης), γ5, δ, δ3 (αναγνωρίζεται από το δαχτυλίδι που του έδωσε η βασιλοπούλα). ΙΙΙ: α, α1.

161. Κληρίδης III, 75-84, Γιαλούσια Καρπασίας, "Το Κκελέτιν". Ενώνεται με το AT 301A. 7: α, α4, α6, α7, α10 (κάθε μέρα), α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β,

β1, β6 (με σπαθί), β2, β3, δ, δ3 (παρουσιάζεται στο βασιλιά).

162. Κονομής, 306-312, Ασία Μεσαορίας, "Η Γέρακα". Ενώνεται με το AT 301Α. 7: α, α4, α6, α7, α10 (κάθε μέρα), α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με σπαθί), β3, δ, δ2.

163. Κυριακίδης, 127-133, Παλαιοχώρι, "Τα χρυσά μήλα του βασιλιά". Ενώνεται με το AT 301A. 7: α, α4, α6, α7, δ1, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με σπαθί), δ, δ3 (ο ήρωας οδηγείται στο βασιλιά).

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

164. ΛΦ 1527, 5-11, Αλεξάνδρεια, "Η χρυσή μηλιά". Ενώνεται με το AT 301 Α. 7: α, α4, α6, α7, α9, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με σπαθί), γ, γ1, γ4 (πολλοί), γ5, δ, δ2 (στην πλάτη).

ΚΑΤΩ ΙΤΑΛΙΑ

165. Taibbi-Car., 99-113, Rocca Forte Καλαβρίας, "Η βασιλοπούλα και ο δράκος". 7: α, α5, α8 (για να μην καταστρέψει την πόλη), α11, α12, α14. ΙΙ: α

Σελ. 40
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/41.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

(φτωχός), α5, α6, β, β1, β6 (με τη βοήθεια των ζώων του), β5, γ, γ1, γ4 (ο φύλακας του δάσους), γ5, δ, δ1. ΠΙ', α, α1.

166. Taibbi-Car., 152-161, Rocca Forte Καλαβρίας, "Ο Πέτρος κι ο Γιάννης". Ι: α2 (με επτά κεφάλια), α5, α8 (για να μη φάει όλους τους χριστιανούς), α10 (κάθε μέρα), α11, α12, α14. ΙΙ: α, α4 (Ο Πέτρος από δύο αγόρια), α5, α6, β, β1, β6 (με τη βοήθεια του σκύλου του), β3, β5, γ, γ1, γ4 (ο καρβουνιάρης), γ5, δ, δ1. ΙΙΙ: α, α1.

ΑΔΗΛΟΥ ΤΟΠΟΥ

167. ΛΦ 864, 1-9, άτιτλο. Ενώνεται με το AT 301A. Ι: α (με επτά κεφάλια), α4, α6, α7, α10 (κάθε μέρα), α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β3, β5, γ, γ1, γ4 (κυνηγός), δ, δ1.

168. ΛΦ 923, 1-8, "Τα τρία βασιλόπουλα". Ενώνεται με το AT 301 Α. 7: α2, α4, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β3, β5, γ, γ1, γ2, γ5, δ, δ1.

169. ΑΦ 1727, 1-20, "Ο βασιλιάς και τα τρία παιδιά ή Το καθρεφτάκι ή Ο δράκοντας". Ενώνεται με τα AT 550, AT 304 και AT 301 A. Ι: α2 (με επτά κεφάλια), α4, α6, α7, α10 (κάθε εβδομάδα), α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με σπαθί), β3, β5, γ, γ1, γ4 (γανωτής), δ, δ1.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ο παραμυθιακός τύπος AT 300 ανοίγει στο Διεθνή Κατάλογο τη μεγάλη κατηγορία των μαγικών παραμυθιών (AT 300-749), καθώς έχει αναγνωριστεί ως ένα από τα αρχαιότερα παραμύθια πάνω στα οποία έχουν αναπτυχθεί με το πέρασμα των αιώνων εκατοντάδες άλλες αφηγήσεις. Το βασικό θέμα του δρακοντοκτόνου ήρωα, όπως αναπτύσσεται σ' αυτόν τον τύπο, έχει αναχθεί από τον S. Hartland1 στο μύθο του Περσέα και της Ανδρομέδας, για τον οποίο ο συγγραφέας υποθέτει πως αποτελεί μία παραλλαγή ανάμεσα στις αναρίθμητες αρχαιότερες και πολυπλοκότερες διηγήσεις.

Ένας δράκος κατακρατεί το νερό μιας βρύσης ή ενός ποταμού και, για να το

1 Ε S. Hartland, The Legend of Peiseus, London 1894-1896, 3 τόμοι.

Σελ. 41
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/42.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

αφήσει να τρέξει, απαιτεί περιοδικά τη θυσία μιας νέας. Όταν έρχεται η σειρά της βασιλοπούλας του τόπου, ο βασιλιάς τάζει την κόρη του και το βασίλειο του σ όποιον τη σώσει. Εμφανίζεται ο ήρωας, που μπορεί να είναι ευγενούς η μη καταγωγής, ή μεταγενέστερα και ο άγιος Γεώργιος. Περιμένοντας το θηρίο, ο ήρωας κοιμάται στα γόνατα της βασιλοπούλας που τον ξεψειρίζει (δείγμα μεγάλης τρυφερότητας μεταξύ δύο προσώπων, μοτίβο γνωστό από την αρχαιότητα). Σκοτώνει το δράκο κόβοντας του το κεφάλι ή τα κεφάλια, και αφού παίρνει μαζί του τις γλώσσες του , φεύγει. Το κατόρθωμα και τη βασιλοπούλα διεκδικεί ένας αντίζηλος του ήρωα, όμως εκείνος εμφανίζεται και, με αποδεικτικό στοιχείο τις κομμένες γλώσσες, αναγνωρίζεται ως σωτήρας της βασιλοπούλας και του τόπου. Ακολουθεί γάμος.

Ο Kurt Ranke3 στη συγκριτική μελέτη των τύπων AT 300 και AT 303 (Τα •Μδνμα) - διότι και στον AT 303 το επεισόδιο της δρακοντοκτονίας επανέρχεται πολύ συχνά - εξετάζει ένα πολύ μεγάλο αριθμό παραλλαγών ανά τον κόσμο, και καταλήγει να καθορίσει μια "τυπική μορφή" του παραμυθιού του δρακοντοκτόνου ήρωα. Και καθώς οι δυτικοευρωπαϊκές παραλλαγές που έχει στη διάθεση του είναι παραπλήσιες μ' αυτήν την "τυπική μορφή", καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το AT 300 γεννήθηκε και αναπτύχθηκε στη Δυτική Ευρώπη.

Οι παλαιότερες λογοτεχνικές μορφές του παραμυθιού είναι αυτές του Straparola (1553) και του Basile (1634) , που ωστόσο δεν φαίνεται να επηρέασαν την προφορική παράδοση. Το παραμύθι παίρνει τη χαρακτηριστική του μορφή στη Γαλλία, μεταφέρεται στην Ιβηρική χερσόνησο και στη συνέχεια στο Νέο Κόσμο (στις γαλλικές, ισπανικές και πορτογαλικές αποικίες). Επίσης συναντάται σε ολόκληρη την Ευρώπη! στη Γερμανία και από κει στις Σκανδιναβικές και Βαλτικές χώρες, στην Ιταλία και από κει σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο . Το παραμύθι είναι ακόμα γνωστό στη Βόρεια και Κεντρική Αφρική, τη Μαδαγασκάρη, την Ινδία, τη Μαλαισία και την Ιαπωνία.

Με το παραμύθι του δρακοντοκτόνου ήρωα στις ελληνικές του παραλλαγές ,

2 Μοτίβο επίσης γνωστό από το μύθο του Αλκάθοου, γιου του Πέλοπα, που σκότωσε ένα λιοντάρι και κέρδισε το χέρι της κόρης του βασιλιά Μεγαρέα.

3 Κ Ranke, "Die zwie Brüder: Eine Studie zur vergleichenden Màrchenforschung", FFC 114, Helsinki 1934

4 Βλ St Thompson, Tfe Fo/te/e, Berkley University of California Piess 1977 (' 1946), σ 24-34 και Ρ Delarue -ML Tenèze, Le conte populaire fi anfais , ό π , τ 1, σ 108 και 160-161.

5. St Thompson, The Folktale , ό π., σ. 29-31.

6 Πολλοί μελετητές έχουν γράψει ευκαιριακά για τις ελληνικές παραλλαγές του δρακοντοκτόνου ήρωα Βλ. για παράδειγμα. Ν. Γ Πολίτης, "Δημώδη άσματα της δρακοντοκτονίας του Αγίου Γεωργίου", Λαογραφία Δ', σ 185-235, Γ Α. Μέγας, "Σημειώσεις στα κυπριακά παραμυθία", Λαογραφία Κ', σ. 410 κ ε , Μ. Γ. Μερακλής, "Σχόλια στα παραμύθια" στη συλλογή της Κ. Μουσαίου-Μπουγιούκου, Παραμύθια του Λιβιαιού και της Μάκρης, Αθήνα 1976, εκδ. ΚΜΣ, σ. 251-252.

Σελ. 42
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/43.gif&w=600&h=915 34. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

όπως τις έχει καταλογογραφήσει ο Γ. Α. Μέγας, ασχολήθηκε ο Μ. Αλ. Αλεξιάδης που, με βάση αυτό το άγνωστο υλικό, υποστηρίζει ότι οι ελληνικές παραλλαγές διασώζουν ακέραια αρχαϊκά μοτίβα και στοιχεία και εμφανίζουν μία διαχρονική συνέχεια που ξεκινάει από τον Περσέα και φτάνει στο δρακοντοκτόνο άγιο Γεώργιο, ανεξάρτητα από την ευρωπαϊκή παράδοση. Η παρουσίαση των παραλλαγών των τύπων AT 300, AT 301A και AT 301B ακολουθεί εδώ τη δημοσιευμένη εργασία του Μ. Αλ. Αλεξιάδη, καθώς τα πρωτότυπα δελτία των τύπων αυτών δε βρίσκονται πια στο αρχείο του Γ. Α. Μέγα.

Ο Αλεξιάδης παραδίδει 169 παραλλαγές του δρακοντοκτόνου απ' όλον τον ελλαδικό χώρο. Από αυτές, 104 συμφύρονται με τον παραμυθιακό τύπο AT 301Α (Τα χρυσά μήλα) . Ο AT 300 συμφύρεται με τον AT 301A ως ένα επεισόδιο, ένα επιπλέον δηλαδή κατόρθωμα του ήρο}« κατά την κάθοδο του στον κάτω κόσμο. Το ίδιο συμβαίνει και με τους συμφυρμούς του δρακοντοκτόνου με τον τύπο AT 301Β (Ο Αρκουδογιάννης).

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε αντίθεση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, ο συμφυρμός του AT 300 με τον AT 303 είναι σπάνιος στην Ελλάδα (6 μόνον παραλλαγές).

Πέρα όμως από τους συμφυρμούς που αναφέραμε, ο AT 300 δανείζει ειδικά το θέμα της δρακοντοκτονίας και σε πολλούς άλλους τύπους παραμυθιών. Το θέμα αυτό δένει λειτουργικά με τη δομή των «ηρωικών» αφηγήσεων. Ο ήρωας νικάει το δράκο, αλλά έτσι προκαλεί το φθόνο των αδερφών του, πράγμα που τον οδηγεί σε μια νέα σειρά περιπετειών. Βρίσκει θαυμαστούς συντρόφους που τον στηρίζουν, μαγικά αντικείμενα ή όπλα που του εξασφαλίζουν τη νίκη. Καταφεύγει στη βοήθεια πιστών ζώων. Χάνει (γιατί του την κλέβουν τα ίδια του τα αδέλφια ή ένας αντίζηλος που τη διεκδικεί) και ξαναβρίσκει την αγαπημένη του. Μέσα σ' αυτήν την αλληλουχία ηρωικών κατορθωμάτων, το μοτίβο της δρακοντοκτονίας προσφέρεται ως μία αφηγηματική στιγμή κορύφωσης, που σφραγίζει τους περισσότερους ήρωες των μαγικών παραμυθιών.

7 Μ Αλ Αλεξιάδης, Οι ελληνικές παραλλαγές για το δρακοντοκτόνο ήρωα . , ό π

8 Στον παρόντα Κατάλογο, στην παρουσίαση του AT 301A (βλ Κατάλογο Παραλλαγών) 8ε συμπεριλάβαμε τις 104 αυτές παραλλαγές που παρουσιάζουν συμφυρμό.

Σελ. 43
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/44.gif&w=600&h=915 34. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 44
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών AT 300-499, τ. Α΄+Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 25
  34. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

  γ! Ο βασιλιάς ανακοινώνει ότι θα ανταμείψει αυτόν που έσωσε την κόρη του' γ1: κάνει την εμφάνιση του' γ2: γύφτος· γ3: αράπης· γ4: άλλο' γ5: που υποστηρίζει ότι αυτός σκότωσε το δράκο'

  δ: Ο ήρωας αναγνωρίζεται' 81: δείχνοντας την(τις) γλώσσα(ες) του δράκου· δ2: από σημάδι από το αίμα του δράκου που του έκανε η κόρη στο σώμα, στα ρούχα (αλλού)' δ3: με άλλο τρόπο.

  ΙΙΙ. Η λύση

  α: Ο ήρωας" α1: παντρεύεται την κόρη· α2: επιστρέφει στον επάνω κόσμο' α3: ο άγιος Γεώργιος' α4: οδηγεί την κόρη στο σπίτι της' α5: ζητά να του χτίσουν εκκλησία' α6: φεύγει' α7: άλλο.

  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ

  ΗΠΕΙΡΟΣ

  1. ΛΑ 1260, 61-70, Πυρσόγιαννη Κόνιτσας, "Ο χοντρός". Ι: α3 (λάμια με εννιά κεφάλια), α4, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: α, α5, α6, β, β1, β6 (με σιδερένιο ρόπαλο), β3, β5, γ, γ1, γ4 (κάποιος), γ5, δ, δ1. Ακολουθεί συμφυρμός με το AT 301A.

  2. ΛΑ 1265, 33-34, Ασημοχώρι Κόνιτσας, "Ο βασιλιάς και τα τρία παιδιά του". Ι: α2, α4, α6, α7, α10 (κάθε εβδομάδα), α11, α12, α13, α14. ΙΙ: α1,

  α2, α5, α6, β, β1, δ, δ3 (πηγαίνει στο παλάτι με τη βασιλοπούλα).

  3. ΛΑ 1298, 562, Γρεβενίτι Ιωαννίνων, "Το φίδι στη βρύση". Συμφύρεται με το AT 301B. 7: α1, α4, α6, α7, α10 (κάθε μέρα), α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, δ, δ3 (παρουσιάζεται στο βασιλιά). ΙΙΙ: α, α2.

  4. ΛΑ 1299, 572-575, Καστανώνας Ιωαννίνων, "Το παραμύθι της πεντάμορφης". Συμφύρεται με το AT 301A. Γ. α3 (στοιχειό με οκτώ κεφάλια), α4, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β2, β5, γ, γ1, γ2, γ5, δ, δ1.

  5. ΛΑ 2956, 250-261, Πωγωνιανή Ιωαννίνων, άτιτλο. Συμφύρεται με το AT 301Α. 7: α2 (με εννιά κεφάλια), α4, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6 (με σπαθί), β3, β5, γ, γ1, γ2, γ5, δ, δ1.

  6. ΛΦ 119, 9-13, Καπέσοβο Ιωαννίνων, "Τα τρία χρυσά μήλα". Συμφύρεται με το AT 301A. 7: α3 (λάμια), α4, α6, α7, α11, α12, α13, α14. ΙΙ: β, β1, β6

  (με σιδερένιο τόπι), β2, δ, δ3 (οδηγείται στο παλάτι από τη βασιλοπούλα).