Συγγραφέας:Αγγελοπούλου, Άννα
 
Μπρούσκου, Αίγλη
 
Τίτλος:Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών AT 300-499, τ. Α΄+Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:34
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1999
 
Σελίδες:975
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Ελληνικά παραμύθια-Κατάλογος
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Περίληψη:Το βιβλίο αυτό αποτελεί τον τρίτο τόμο του Καταλόγου των Ελληνικών Παραμυθιών του Γ. Α. Μέγα. Υπενθυμίζουμε ότι από το Αρχείο του Γεωργίου Α. Μέγα έχουν ήδη δημοσιευτεί δύο τόμοι. Ο πρώτος, που είναι και ο μόνος που πρόλαβε να δημοσιεύσει ο ίδιος ο συντάκτης του καταλόγου, περιέχει τους Μύθους Ζώων (AT 1-299) . Ο δεύτερος (δημοσίευμα του ΙΑΕΝ αρ. 23), που αποτελεί στην ουσία μία πρόταση επεξεργασίας του καταλόγου του Μέγα, περιλαμβάνει τους παραμυθιακούς τύπους AT 700-749 που αντιπροσωπεύουν το τελευταίο μέρος των Μαγικών Παραμυθιών. Ο παρών τρίτος τόμος περιέχει, πάντα σε αναφορά με τη διεθνή κατάταξη των Aarne-Thompson , τις ελληνικές παραλλαγές των παραμυθιακών τύπων AT 300-499, τύπων που καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος από αυτά που ονομάζουμε Μαγικά Παραμύθια (AT 300-749).
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 24.63 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 977-982 από: 982
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/977.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

1. Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου 'ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, τ. Α'-Β', 1986, σελ. 725.

2. Σιδηρούλα Ζιώγου-Καραστεργίου, Ή Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών, στην Ελλάδα (1830-1893), 1986, σελ. 467.

3. Γιώργος Παπαγεωργίου, Ή μαθητεία στα επαγγέλματα (16ος20ας α1), 1986, σελ. 192.

4. Ματούλα Τομαρα-Σιδέρη, Νίκος Σιδέρης, Σνγκρότηση και διαδοχή των γενεών στην Ελλάδα του 19ου αιώνα: ή δημογραφική τύχη της νεότητας, 1986, σελ. 231.

5. Κώστας Τσικνάκης, Ελληνικός νεανικός τύπος (1915-1936). Καταγραφή, 1986, σελ. 804.

6. Actes du Colloque International Historicité de l'enfance et de la jeunesse, 1986, σελ. 709.

Ι. José Gentil da Silva, L'historicité de l'enfance et de la jeunesse dans la production historique récente, 1986, σελ. 119.

8. Ελένη Καλαφάτη, Ta σχολικά κτίρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (1821-1929). Από τΙς προδιαγραφές στον προγραμματισμό, 1988, σελ. 278+88 πίνακες.

9. Αλεξάνδρα Μπακαλάκη -Ελένη Έλεγμίτου, Ή εκπαίδευση "εις τα του οϊκον" και τα γυναικεία καθήκοντα (1830-1929), 1987, σελ. 302.

10. Οντέτ Βαρών, Ελληνικός νεανικός τύπος (1941-1945). Καταγραφή, τ. Α'-Β', 1987, σελ. ρε'+828.

11. Ελένη Φουρναράκη, Εκπαίδευση και αγωγή των κοριτσιών. Ελληνικοί προβληματισμοί (1830-1910). "Ενα Ανθολόγιο, 1987, σελ. 630.

12. Μάρθα Καρπόζηλου, 'Ελληνικός νεανικός τύπος (1830-1914). Καταγραφή, 1987, σελ. 205.

13. Ελένη Μαχαίρα, Ή Νεολαία της 4ης Αυγούστου. Φωτο-γραφές, 1987, σελ. 216.

14. Χρήστος Γ. Κωνσταντινόπουλος, Ή μαθητεία στις κομπανίες των χτιστών της Πελοποννήσου, 1987, σελ. 136.

15. Βίκυ Πάτσιου, "Ή Διάπλασις των Παίδων" (1879-1922). Το πρότυπο και ή συγκρότηση του, 1987, σελ. 236.

16. Κώστας Σοφιανός, Το νομικά καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900), τ. Α'-Β', 1988, σελ. ιη'+1055.

17. Δαυίδ Αντωνίου, Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Α', 1987, σελ. 759, τ. Β', 1988, σελ. 960, τ. Γ', 1989, σελ. 487.

Σελ. 977
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/978.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

18. Χριστίνα Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία στα ελληνικά σχολεία (1834-1914). Ανθολόγιο κειμένων - Βιβλιογραφία σχολικών εγχειριδίων, 1988, σελ. 789.

19. Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου Πανεπιστήμιο: Ιδεολογία και Παιδεία. Ιστορική διάσταση κοί προοπτικές, τ. Α'-Β', 1989, σελ. 657.

20. Χαράλαμπος Χαρίτος, Te Παρθεναγωγείο του Βόλου, 1989, τ. Α', σελ. 400, τ. Β', σελ. 467.

21. 'Αλόη Σιδέρη, "Ελληνες φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Πίζας (1806-1861), τ. Α', 1989, σελ. 404, τ. Β', 1989-1994, σελ. 405687.

22. P. Moullas, Les concours poétiques de l'Université d'Athènes 1861-1877,1989, σελ. 488.

23. "Αννα Αγγελοπούλου - Αίγλη Μπρούσκου, ^Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών AT 700-749 (Γεωργίου Α. Μέγα, Κατάλογος Ελληνικών Παραμυθιών - 2}, 1994, σελ. 271.

24. Δημήτρης Ι. Κυρτάτας, Παιδαγωγός.'Η ηθική διαπαιδαγώγηση στην ΰστερη ελληνική αρχαιότητα, 1994, σελ. 183.

25. Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη, Τα καταστατικά του Σωματείου (Nazione) των "Ελλήνων φοιτητών του Πανεπιστημίου της Πάδοβας (17ος-18ος α1), 1995, σελ. 215.

26. Anna Angélopoulou - Aegli Brouskou, Catalogue raisonné des Contes Grecs: types et versions AT 700-749 (Archives Georges A. Mégas. Catalogue du Conte Grec - 2}, 1995, σελ. 285.

27. Μιχάλης Ρηγίνος, Μορφές παιδικής εργασίας στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία (1870-1940), 1995, σελ. 173.

28. ACa Παπαδάκη, Το εφηβικά πρότυπο και ή Δελφική Προσπάθεια του "Αγγέλου Σικελιανοϋ, 1995, σελ. 159.

29. Μαρία Κορασίδου, Οι άθλιοι των Αθηνών και οί θεραπευτές τους. Φτώχεια και φιλανθρωπία στην ελληνική πρωτεύουσα τα 19ο αιώνα, 1995, σελ. 263.

30. Αντωνία Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες στη βυζαντινή κοινωνία. Ή κλίμακα των ηλικιών από τα αγιολογικά κείμενα της μέσης εποχής (7ος-11ος α1), 1997, σελ. 167.

31. Γιάννης Κόκκωνας, Οί μαθητές του Κεντρικού Σχολείου της Αίγινας (1830-1834), 1997, σελ. 809.

32. Χριστίνα Κουλούρη, Αθλητισμός και δψεις της αστικής κοινωνικότητας. Γυμναστικά και αθλητικά σωματεία (1870-1922). 1997, σελ. 447.

33. Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου Οί χρόνοι της 'Ιστορίας για μια ιστορία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, 1998, σελ. 399+16 εικόνες.

34. "Άννα 'Αγγελοπούλου - Αϊγλη Μπρούσκου, Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών AT 300-499 {Γεωργίου Α. Μένα. Κατάλονοί: Ελληνικών Παραμυθιών -3\ τ. Α'-Β', 1999.

Σελ. 978
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/979.gif&w=600&h=915 34. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 979
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/980.gif&w=600&h=915 34. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 980
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/981.gif&w=600&h=915 34. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟΥ

Σελ. 981
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/982.gif&w=600&h=915 34. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ

Σελ. 982
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών AT 300-499, τ. Α΄+Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 977
  34. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

  1. Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου 'ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, τ. Α'-Β', 1986, σελ. 725.

  2. Σιδηρούλα Ζιώγου-Καραστεργίου, Ή Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών, στην Ελλάδα (1830-1893), 1986, σελ. 467.

  3. Γιώργος Παπαγεωργίου, Ή μαθητεία στα επαγγέλματα (16ος20ας α1), 1986, σελ. 192.

  4. Ματούλα Τομαρα-Σιδέρη, Νίκος Σιδέρης, Σνγκρότηση και διαδοχή των γενεών στην Ελλάδα του 19ου αιώνα: ή δημογραφική τύχη της νεότητας, 1986, σελ. 231.

  5. Κώστας Τσικνάκης, Ελληνικός νεανικός τύπος (1915-1936). Καταγραφή, 1986, σελ. 804.

  6. Actes du Colloque International Historicité de l'enfance et de la jeunesse, 1986, σελ. 709.

  Ι. José Gentil da Silva, L'historicité de l'enfance et de la jeunesse dans la production historique récente, 1986, σελ. 119.

  8. Ελένη Καλαφάτη, Ta σχολικά κτίρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (1821-1929). Από τΙς προδιαγραφές στον προγραμματισμό, 1988, σελ. 278+88 πίνακες.

  9. Αλεξάνδρα Μπακαλάκη -Ελένη Έλεγμίτου, Ή εκπαίδευση "εις τα του οϊκον" και τα γυναικεία καθήκοντα (1830-1929), 1987, σελ. 302.

  10. Οντέτ Βαρών, Ελληνικός νεανικός τύπος (1941-1945). Καταγραφή, τ. Α'-Β', 1987, σελ. ρε'+828.

  11. Ελένη Φουρναράκη, Εκπαίδευση και αγωγή των κοριτσιών. Ελληνικοί προβληματισμοί (1830-1910). "Ενα Ανθολόγιο, 1987, σελ. 630.

  12. Μάρθα Καρπόζηλου, 'Ελληνικός νεανικός τύπος (1830-1914). Καταγραφή, 1987, σελ. 205.

  13. Ελένη Μαχαίρα, Ή Νεολαία της 4ης Αυγούστου. Φωτο-γραφές, 1987, σελ. 216.

  14. Χρήστος Γ. Κωνσταντινόπουλος, Ή μαθητεία στις κομπανίες των χτιστών της Πελοποννήσου, 1987, σελ. 136.

  15. Βίκυ Πάτσιου, "Ή Διάπλασις των Παίδων" (1879-1922). Το πρότυπο και ή συγκρότηση του, 1987, σελ. 236.

  16. Κώστας Σοφιανός, Το νομικά καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900), τ. Α'-Β', 1988, σελ. ιη'+1055.

  17. Δαυίδ Αντωνίου, Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Α', 1987, σελ. 759, τ. Β', 1988, σελ. 960, τ. Γ', 1989, σελ. 487.