Συγγραφέας:Αγγελοπούλου, Άννα
 
Καπλάνογλου, Μαριάνθη
 
Κατρινάκη, Εμμανουέλα
 
Τίτλος:Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών AT 500-559
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:41
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:2004
 
Σελίδες:511
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Ελληνικά παραμύθια-Κατάλογος
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Περίληψη:Το βιβλίο αυτό αποτελεί τον τέταρτο κατά σειράν τόμο του Καταλόγου των Ελληνικών Παραμυθιών (βλ. εδώ τα δημοσιεύματα αρ. 21, 26, 34). Ο Κατάλογος των Ελληνικών Παραμυθιών αποτελεί μια σύγχρονη επεξεργασία της πρώτης ανέκδοτης και πολύτιμης καταλογογράφησης του ελληνικού παραμυθιού από τον Γεώργιο Α. Μέγα. Ο εθνικός αυτός Κατάλογος, έρχεται να προσθέσει μια νέα όψη των πραγμάτων, ίσως και να απειλήσει τη στατική αντίληψη της κατάταξης. Συχνά οι τοπικές αφηγήσεις περιγράφονται με τον όρο «αποκλίσεις» σε σχέση με την περιγραφή του κάθε παραμυθιακού τύπου στον Διεθνή Κατάλογο. Ωστόσο, το σύγχρονο ενδιαφέρον μπορεί να είναι πολύ πιο δυναμικό: το αντικείμενο της έρευνας είναι η μελέτη των ασυνείδητων μηχανισμών, που υποβαστάζουν τους μετασχηματισμούς των παραμυθιών, καθώς αυτά κυκλοφορούν από γλώσσα σε γλώσσα, από περιοχή σε περιοχή. Οι μετασχηματισμοί δεν συμβαίνουν ερήμην των δρώντων προσώπων, που είναι οι χρήστες των παραμυθιών, αυτών που διηγούνται κι αυτών που ακούνε. Οι χρήστες είναι βεβαίως φορείς ενός πολιτισμού. Τα παραμύθια γίνονται αντιληπτά μέσα από δεδομένους μυθικούς και συμβολικούς κώδικες και, προκειμένου να επιχωριάσουν, υποβάλλονται αναλόγως σε ασυνείδητους μετασχηματισμούς σε διάφορα επίπεδα της δομής τους.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 11.9 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 493-512 από: 514
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/62/gif/493.gif&w=600&h=915

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ (η σειρά κατά το λατινικό αλφάβητο)

Υπενθυμίζουμε ότι η βιβλιογραφία αυτή βασίζεται στη δημοσιευμένη από τον Γ. Α. Μέγα βιβλιογραφία στον πρώτο τόμο του Καταλόγου, Μύθοι Ζώων (1978) και ότι περιλαμβάνει μόνο τα έργα που χρησιμοποιήθηκαν ως πηγές για τη συγκρότηση των καταλόγων παραλλαγών των παραμυθιακών τύπων που απαρτίζουν τον παρόντα τόμο, καθώς και τα βασικά έργα αναφοράς.

Α' ΠΗΓΕΣ ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΣ

ΙΛ: Ιστορικό Λεξικό της Ακαδημίας Αθηνών. ΚΜΣ: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών.

ΛΑ: Λαογραφικό Αρχείο του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας

της Ακαδημίας Αθηνών. ΛΦ: Λαογραφικό Φροντιστήριο του καθηγητού Γ. Α. Μέγα, Αρχείο της

Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας. ΣΛ: Συλλογή Μαρίας Λιουδάκη.

ΣΜ: Συλλογή Μαθητών των ελληνικών σχολείων, αποκείμενη στο ΛΑ

(εγκύκλιος 1938). ΣΠ: Συλλογή Ν. Γ. Πολίτου κατατεθειμένη στο ΛΑ.

Β' ΠΗΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ α' Σε περιοδικά

Ανδριακόν Ημερολόγιον: Ανδριακόν Ημερολόγιον, τ. Α'-Ε', 1925-1929. Αρχ.Θρ.Θησ.: Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, διεύθ. Πολύδ. Παπαχριστοδούλου, τ. Α'-ΚΕ', 1928-1976, εν Αθήναις.

Αρχείον Πόντου: Αρχείον Πόντου. Σύγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον υπό της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών, τ. Α'-ΚΖ' (κυρίως ο τόμος ΙΣΤ', 1951), εν Αθήναις.

Αστήρ Πόντου: Αστήρ του Πόντου, περιοδικόν σύγγραμμα εκδιδόμενον υπό Θ. Γραμματικοπούλου, τ. Α', 1885, εν Τραπεζούντα

Σελ. 493
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/62/gif/494.gif&w=600&h=915

Αθηνά·. Σύγραμμα περιοδικόν της εν Αθήναις Επιστημονικής Εταιρείας, τ. 45, 1933.

ΔΙΕ: Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, τ. Α'-

Ε', 1883-1900, Αθήναι. Χιακά Χρονικά: Χιακά Χρονικά, εκδιδ. Επιμελεία Κ. Αμάντου, Α'-Δ', 19111919, εν Αθήναις.

Χρονικά Πόντου: Χρονικά του Πόντου. Μηνιαίο λαογραφικό περιοδικό. Όργανο

του Συλλόγου «Αργοναύται Κομηνοί». Α'-Β', 1943-1946, Αθήνα. Δρήρος: Μηνιαίο λαογραφικό- ιστορικό- λογοτεχνικό περιοδικό, 1939-1940, Νεάπόλις Κρήτης.

Δωδεκανησιακό Αρχείο: Δωδεκανησιακόν Αρχείον, τ. Α'-Γ', 1955-1958, Αθήνα.

Επετηρίς Κρητικών Σπουδών: Επετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, τ. Α'-

Δ', 1938-1941, Αθήναι. Ηπειρωτική Εστία: Ηπειρωτική Εστία. Μηνιαία Επιθεώρησις εν Ιωαννίνοις. Β'-Γ, 1953-1961.

Folk-Lore: A quarterly Review of myth, tradition, institution and custom of

the Folklore Society, t. VII, 1896, t. X-XII, 1899-1901, London. Jahresgabe: Jahresgabe der Gesellschaft zur Pflege des Märchengutes der

Europäischen Völker, 1957-1965. Κρητική Στοά: Κρητική Στοά. Περιοδικόν εν Ηρακλείω Κρήτης, τ. 1-3,

1908-1911.

Κυπριακά Χρονικά: Κυπριακά Χρονικά, τ. Α'-ΙΓ', 1923-1937, εν Λάρνακι. Λαογραφία: Λαογραφία. Δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας,

1909-1975. Κυρίως τ. Γ, 1929, ΙΑ', 1934-1937, ΙΕ', 1954, ΚΑ', 1963. Εν Αθήναις.

Μικρασιατικά Χρονικά: Μικρασιατικά Χρονικά. Σύγραμμα περιοδικόν. Α'-

ΙΓ', 1938-1967, Αθήναι. ΝΕΑ: Νεοελληνικά Ανάλεκτα, περιοδικώς εκδιδόμενα υπό του Φιλολογικού

Συλλόγου Παρνασσού, 1, 1870-1872, 2, 1874. Εν Αθήναις. Πανδώρα: Σύγγραμμα περιοδικόν, 11, 1861. Αθήναι.

Παρνασσός: Επετηρίς Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, τ. 4-10, 1880-

1886. Αθήναι. Νέα σειρά, 1, 1959 κ. ε. Ποντιακά Φύλλα: Ποντιακά Φύλλα. Διευθ. Ν. Καπνάς. Α'-Γ', 1936-1938, Αθήνα.

Φιλολογική Πρωτοχρονιά: Φιλολογική Πρωτοχρονιά. Ετησία λογοτεχνική

και καλλιτεχνική έκδοση, διευθ. Α. Μαυρίδης, 1948-1961, Αθήναι. Σ. ΚΠ: Ο εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος. Σύγγραμμα περιοδικόν, τ. 8-31, 1874- 1909. Εν Κωνσταντινουπόλει. Θρακικά: Θρακικά. Τριμηνιαίον επιστημονικόν σύγγραμμα, τ. 1-33, 19281960. Κυρίως τ. 16, 1941 και τ. 17, 1942, Αθήναι.

Σελ. 494
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/62/gif/495.gif&w=600&h=915

Ζωγράφειος Αγών: Ζωγράφειος Αγών ήτοι Μνημεία της Ελληνικής Αρχαιότητας ζώντα εν τω νυν ελληνικώ λαώ, τ. Λ', 1891, τ. Β', 1896. Εν Κωνσταντινουπόλει.

β' Σε βιβλία

Αγγελοπούλου Άννα, Ελληνικά παραμύθια Α'. Οι παραμυθοκόρες, Εστία, Αθήνα 1991.

Αινείας T., Εύθυμα ελληνικά παραμύθια, Αθήναι, τ. Λ' 1949, τ. Β' 1950.

Άκογλου Ξενοφών, Λαογραφικά Κοτυώρων, Αθήναι 1939.

Αναγνώστου Σπ., Λεσβιακά, ήτοι συλλογή λαογραφικών περί Λέσβου πραγματειών, Αθήναι 1903.

Argenti-Rose: Argenti Philip and Rose Η. J. The Folklore of Chios, v. 1-2, Cambridge 1949.

Basile: Basile Giambattista, Lo cunto de li cunti, ouero Lo trattenemiento de peccerile, (αλλιώς: Pentamerone), Napoli 1634-1636. Αγγλική μετάφραση: Penzer Ν. M., The Pentamerone of G. B. translated from the Italian of Benedetto Croce, London 1932.

BP: Bolte Johannes und Polivka Georg, Anmerkungen zu den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm, Leipzig 1915-1932.

Boulanger Jacques, Les contes de ma cuisinière, Paris, 19352 .

Βρόντης Αναστ., Ροδιακά, τ. Α', Αθήναι 1939, τ. Β', Ρόδος, 1950.

Buchon J. Α., La Grèce continentale et la Morée, Paris 1843.

Carnoy-Nicolaides: Carnoy E. Henry - Nicolaides Jean, Traditions populaires de l'Asie Mineure, Paris 1889.

Dawkins, MG in AM: Dawkins R. M., Modern Greek in Asia Minor, Cambridge 1916.

Dawkins, 45 Stories: Dawkins R. M., Forty-five Stories from the Dodekanese, Cambridge 1950.

Dawkins, MGF: Dawkins R. M., Modern Greek Folktales. Chosen and translated by-, Oxford 1953.

Dawkins,More G. F.: Dawkins R. M., More Greek Folktales, Oxford 1955.

Delarue-Tenèze: Delarue Paul, Tenèze Marie-Louise, Le conte populaire français. Catalogue raisonné des versions de France, Maisonneuve et Larose, Paris 1976-1985.

Dieterich Karl, Sprache und Volksüberlieferungen der südlichen Sporaden, Wien 1908.

Dozon Α., Contes albanais, Paris, 1881.

E.B: Eberhardt W., - Boratav P. N., Typen türkischen Volksmärchen, Wiesbaden 1953.

Σελ. 495
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/62/gif/496.gif&w=600&h=915

Επιφανίου-Πετράκη Στέλλα, Λαογραφικά της Σμύρνης, βιβλίο Β': Παραμύθια κ. ά., 1966, Παραμύθια της Σμύρνης, βιβλίο Γ', 1967 και βιβλίο Δ', 1969.

Garnett: Garnett L. M. J. and Glennie St. J. S., Greek Folk Poetry, ν. 1-2, London 1896.

Geldart E. M., Modem Greek Folkore. The Tales of the People, London 1884.

Georgakis-Pineau: Georgakis G. - Pineau L., Le folkore de Lesbos, Paris 1894.

Γεώργιος Αντ. Στ., Τα νέα παραμύθια του λαού, ανέκδοτα συλλεγέντα και γραφέντα υπό-, Αθήναι 1891.

Grimm: Kinder - une Hausmärchen gesammelt durch die Brüder Grimm.

Hahn: Hahn Johann Georg von, Griechische und albanesische Märchen, Leipzig 1864, München 1918, v. 1-2. Ελληνική έκδοση: Hahn Johann Georg von, Ελληνικά Παραμύθια, επιλογή - μετάφραση Κούρτοβικ Δ., Όπερα, Αθήνα 1991. Οι παραπομπές μας είναι στην έκδοση του 1864.

Höeg Carstern, Les Saracatsans. Une tribu nomade grecque. Bd II : textes, Paris-Copenhague, 1926. Ελληνική έκδοση: Höeg Carstern, Σαρακατσάνικα Παραμύθια, επιμέλεια Α. Αγγελοπούλου, Ίδρυμα Α. Χατζημιχάλη, Αθήνα 2002.

Ιωάννου Γιώργος, Παραμύθια του Λαού μας, Ερμής, Αθήνα 1974.

Καφαντάρης Κώστα, Ελληνικά Λαϊκά Παραμύθια. T. 1: Ο Φεγγαράς, τ. 2: Το Φιδόδεντρο, Οδυσσέας, Αθήνα 1988.

Κεσίσογλου I. Ι., Το γλωσσικόν ιδίωμα του Ουλαγάτς, Αθήνα 1951.

Klaar, Christos: Klaar Marianne, Christos und das verschenkte Brot. Neugriechischen Volkslegenden und Legendenmärchen. Ins Deutsche übertragen, zu einem Teil gesammelt von -, Kassel 1963.

Kretscher, LD: Kretschmer Paul, Der heutige lesbische Dialekt, Wien 1905.

Kretschmer, NM: Kretschmer Paul, Neugriechische Märchen, Jena 1917.

Κυπριακόν Λεύκωμα: Κυπριακόν Λεύκωμα Πολυξένης Λοϊζιάδος. Λεμεσός Κύπρου 1924.

Legrand Emile, Recueil de contes populaires grecs, Paris 1881.

Λελέκος Επιδόρπιον: Λελέκος Μιχαήλ, Επιδόρπιον, τ. Α', εν Αθήναις 1888.

Αέριος Δ., 38 παραμύθια ανέκδοτα, συλλεγέντα και γραφέντα εις δημώδην γλώσσαν, Αθήναι (προ του 1896).

Λιουδάκη, Γιαγιά: Λιουδάκη Μαρία, Στης γιαγιάς τα γόνατα, Αθήναι 1932.

Λιουδάκη, Παππούς: Λιουδάκη Μαρία, Στου παππού τα γόνατα, Αθήναι 1947.

Λιουδάκη Μαρία, Γύρω στο μαγγάλι, Αθήνα 1954.

Λοϊζιάς, Πολυξένη, Κυπριακό Λεύκωμα, Λεμεσός Κύπρου 1924.

Λουκάτος Δημήτριος Σ., Νεοελληνικά Λαογραφικά Κείμενα, Βασική βιβλιοθήκη Αετού, αρ. 48, Αθήνα 1957.

Σελ. 496
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/62/gif/497.gif&w=600&h=915

Λουκάτος Δημήτριος, Το παραμύθι της Σταχτοπούτας στις ξένες και τις ελληνικές παραλλαγές, Παρνασσός 1, 461-485, 1959.

Λουκάτος, Παξοί: Λουκάτος Δημήτριος, Λαογραφικά Σύμμεικτα Παξών, Καταγραφή 1957, ΚΕΕΛ, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 2002.

Λουκόπουλος Δημήτρης, Γεωργικά της Ρούμελης, Αθήναι 1938.

Λουκόπουλος Δ., Νεοελληνική Μυθολογία — Ζώα, φυτά, Σύλλογος προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων, Εν Αθήναις 1940.

Μέγας, Παραμύθια: Μέγας Γεώργιος, Ελληνικά παραμύθια Α', Εκλογή Γ. Α. Μέγα, Αθήνα, 1962 και Ελληνικά παραμύθια Β', Αθήνα 1963.

Miliopulos MB, Vonderlage: Aus Mazedonischen Bauernstuben. Mazedonische Legenden, Fabeln und Märchen, gesammelt von DR. Paraskevas Miliopulos, übertragen von Bernard Vonderlage, Hamburg 1955.

Misotakis J., Ausgewählte griechische Volksmärchen, Berlin 1882.

Μιχαηλίδης-Νουάρος Μιχαήλ Γ., Λαογραφικά Σύμμεικτα Καρπάθου, τ. Α', Αθήνα 1932.

Μονογυιός Ευάγγελος, Τα Μυκονιάτικα, Εν Ερμουπόλει 1927.

Μοσκόβη Ειρήνη, Τα παραμύθια της πατρίδας μου (Σύμης), Αθήνα 1953.

Πάσχαλίδου Δέσποινα, Παραμύθια του λαού μας, Αθήνα 1939.

Πέρδικα Νίκη, Σκύρος. Μνημεία του λόγου του λαού, τ. II, Αθήναι 1943.

Pio Jean, Contes publiés grecs, publiés d'après les manuscrits du Dr. J. G. von Hahn et annotés par -, Copenhague, 1879. Ανατύπωση από τη Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών, αρ. 17, 1966.

Φιλιππίδου Μαρίκα, Τα παραμύθια της μάννας μου, Αθήναι 1926.

Ρήγας Γεώργιος, Σκιάθου λαϊκός πολiτισμός, τ. Β' (Δημώδεις διηγήσεις), Θεσσαλονίκη 1962.

Roussel Louis, Contes de Mycono, Leopol 1929.

Σακελλάριος Αθαν. Α., Τα Κυπριακά, εν Αθήναις, τ. Β', 1891, τ. Γ', 1898.

Schmidt Bernhard, Griechische Märchen, Sagen und Volkslieder, Leipzig 1877.

Σμυρλής Θαλής, Μακεδονικά παραμύθια, τ. Λ' (άνευ έτους).

Σταματιάδης Επαμεινώνδας I., Σαμιακά ήτοι Ιστορία της Νήσου Σάμου, τ. Ε', Σάμος 1887.

Σταμούλη-Σαραντή Ελπινίκη, Από την Ανατολική Θράκη. Η Σηλυμβρία και τα γύρω της χωριά, τ. Β', Αθήναι 1958.

Straparola: Straparola Giovan Francesco, Le piacevoli notti, Venezia, I, 1550, II, 1553.

Taibbi - Caracausi: Testi Neogreci di Calabria. Parte I: Taibbi, Giuseppe Rossi. Parte II: Caracausi, Girolamo. Instituto siciliano di studi Bizantini e Neogreci, Palermo 1959.

Ταρσούλη Γεωργία, Μια φορά κι έναν καιρό. Δημοτικά Παραμύθια, τ. Α', Αθήναι 1925.

Σελ. 497
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/62/gif/498.gif&w=600&h=915

γ. Συλλογές παραμυθιών δημοσιευμένες σε περιοδικά

Αδαμαντίου Αδαμάντιος, «Τηνιακά (Η ζωή του παραμυθιού στην Τήνο)», ΔΙΕ, τ. Ε', 1896, σ. 277-326.

Άκογλου, Τσακράκ: Άκογλου Ξενοφών Κ., «Παραμύθια χωρίου Τσακράκ», Ποντιακή Εστία, Η', 1957, τεύχ. 86-87.

Άκογλου, Εννέα παραμύθια: Άκογλου Ξενοφών Κ., «Εννέα παραμύθια του Κόλντερε», Μικρασιατικά Χρονικά, τ. Ζ', 1957.

Βενέτης Νικόλαος, «Λέξεις, φράσεις, παροιμίαι, δεισιδαιμονίαι και παραμύθια», Ζωγράφειος Αγών, τ. Α', 1891.

Χαβιαράς Δημοσθένης, «Συμαϊκά», Ζωγράφειος Αγών, τ. Α', 1891.

Καμπούρογλου Μαριάννα Γρ., «Αθηναϊκά παραμύθια», ΔΙΕ, τ. Α', 1883.

Κιρμιζάκη Αγλαία, «Παραμύθια και προλήψεις της δυτικής Κρήτης», Επετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, τ. Δ', 1941.

Κληρίδης Νέαρχος, «Ιστορίες των Ζώων της Κύπρου», Κυπριακαί Σπουδαί, τ. ΙΓ' Λαογραφικόν παράρτημα, Λευκωσία, 1950.

Κληρίδης II: Κληρίδης Νέαρχος, «Κυπριακά παραμύθια Β'. Διάφορες διηγήσεις», Κυπριακαί Σπουδαί, τ. ΚΕ', 1961.

Κληρίδης III: Κληρίδης Νέαρχος, «Κυπριακά παραμύθια Γ'. Διηγήσεις με δράκους», Κυπριακαί Σπουδαί, τ. ΚΣΤ', 1962.

Κονομής Νικόλαος, «Κυπριακά παραμύθια», Λαογραφία Κ', 1962, σ. 303408.

Κρητικός Παν. Γ., «Πατινιώτικα παραμύθια», Λαογραφία ΙΕ', 1954.

Λογοθετίδης Ορέστης, «Ένα Αρακηνό παραμύθι», Μικρασιατικά Χρονικά, τ. Ζ', 1957.

Μανασσείδης Συμεών Α., «Παραμύθια κατά την εν Αίνω διάλεκτον του λαού», Σ. ΚΠ. τ. 9, 1874-1875.

Μινώτου Μαριέτα, «Παραμύθια από τη Ζάκυνθο», Λαογραφία Γ, 1929-1932, σ. 381-448, ΙΑ', 1934-1937, σ. 415-531.

Παπαχριστοδούλου Χρήστος, «Λαογραφικά Σύμμεικτα Ρόδου», Λαογραφία ΚΑ', 1963-1964, σ. 120-186.

Παπαχριστοδούλου Πολύδωρος, Αρχείον Θρακικού Θησαυρού, τ. ΚΣΤ', 1966, σ. 407-442.

Paton W. R., Folk-Lore X-XIl, 1899-1901.

Φωστέρης Δημήτριος Π., «Αραβανιώτικα παραμύθια», Μικρασιατικά Χρονικά, τ. Ε', 1952.

Ζωγραφάκης I., «Κρητικά παραμύθια», Παρνασσός, τ. Ζ', 1883.

Ζωγραφάκης, Ρωγδιά: Ζωγραφάκης I., «Γλωσσική Υλη εκ Κρήτης (Η Ρωγδιά)», Σ. ΚΠ. τ. 31, 1909.

Σελ. 498
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/62/gif/499.gif&w=600&h=915

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ ΜΕ ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ1

Αίνος, τουρκική Θράκη, σήμερα Enez.

Αδριανούπολη, τουρκική Θράκη, σήμερα Edirne.

Αμισσός, σήμερα Samsun, στην Τουρκία.

Αϊβαλί, (Κυδωνίαι), σήμερα Ayvalik, στην Τουρκία.

Αλικαρνασσός, σήμερα Bodrum, στην Τουρκία.

Αργυρούπολις Πόντου, σήμερα Gumushane, στην Τουρκία.

Αυδήμιο, τουρκική Θράκη, σήμερα Babaeski.

Ηράκλεια, τουρκική Θράκη, σήμερα Eregli.

Θυάτειρα (Αξάριον), σήμερα Ak Hissar, στην Τουρκία.

Ιμέρα Πόντου, σήμερα Imera, στην Τουρκία.

Καισάρεια σήμερα Kayseri, στην Τουρκία.

Κερασούντα Πόντου, σήμερα Giresun, στην Τουρκία.

Κεσσάνη, σήμερα Kessan, στην Τουρκία.

Κίος Μικράς Ασίας, σήμερα Gemlik, στην Τουρκία.

Κρώμνη Πόντου, σήμερα Kurum, στην Τουρκία.

Κοτύωρα Πόντου, σήμερα Ordu, στην Τουρκία.

Κωνσταντινούπολη, σήμερα Istanbul, στην Τουρκία.

Μάλγαρα, τουρκική Θράκη, σήμερα Malkara.

Μουδανιά, τουρκική Θράκη, σήμερα Mudanya.

Νίγδη Καππαδοκίας, σήμερα Nigde, στην Τουρκία.

Νικόπολις Πόντου, σήμερα Sabin Kara Hissar, στην Τουρκία.

Πέργαμος, σήμερα Bergama, στην Τουρκία.

Προύσσα, σήμερα Bursa, στην Τουρκία.

Σαράντα Εκκλησίες, τουρκική Θράκη, σήμερα Kirklareli.

Ο πίνακας αντιστοιχίσης των τοπωνυμίων προέρχεται από τον Κατάλογο Οικισμών του Αρχείου Προφορικής Παράδοσης του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών (ΚΜΣ), από το βιβλίο: Ιωάννης Καλφόγλους, Ιστορική Γεωγραφία της Μικρασιατικής Χερσονήσου, Εκδόσεις ΚΜΣ, Αθήνα 2002 και από τον Άτλαντα του καθηγητή Faik Sabri Duran, Büyük Atlas, Istanbul 1988. Ευχαριστούμε την υπεύθυνη βιβλιοθήκης του ΚΜΣ κ. Βαρβάρα Κοντογιάννη για τη σχετική ενημέρωση

Σελ. 499
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/62/gif/500.gif&w=600&h=915

Σηλυμβρία, τουρκική Θράκη, σήμερα Silivri. Σμύρνη, σήμερα Izmir στην Τουρκία. Σούρμενα Πόντου, σήμερα Surmene, στην Τουρκία. Σωζόπολις Θράκης, σήμερα Sozopol, στη Βουλγαρία. Τραπεζούντα Πόντου, σήμερα Trabzon, στην Τουρκία. Τρίπολις Πόντου, σήμερα Tirebolu, στην Τουρκία. Τσεσμές, περιοχή της Σμύρνης, σήμερα Cesme, στην Τουρκία. Φάρασα Καππαδοκίας, σήμερα Baraso, στην Τουρκία. Φιλιππούπολη Θράκης, σήμερα Plovdiv, στη Βουλγαρία.

Σελ. 500
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/62/gif/501.gif&w=600&h=915

Anna Angelopoulou, Marianthi Kaplanoglou, Emmanouella Katrinaki

Catalogue raisonné des contes grecs Types et versions A Τ 500-559 <Archives Georges A. Megas. Catalogue du conte grec-4>

RÉSUMÉ

Ce quatrième tome du Catalogue raisonné du conte grec (publié par la Fondation Nationale de la Recherche Scientifique) fait partie d'un ouvrage qui présente et analyse l'ensemble des contes merveilleux grecs de tradition orale, en se basant sur la typologie internationale d'Aarne et Thompson. Il s'appuie largement sur le catalogue manuscrit de Georges Mégas, qui, pour sa part, avait publié, de son vivant, un premier tome intitulé Mythes d'Animaux, édité par l'Académie d'Athènes en 1978.

Ce nouveau volume du catalogue du conte merveilleux grec, élaboré par Anna Angelopoulos, Marianthi Kaplanoglou et Emmanuella Katrinaki, constitue de ce fait un pas de plus vers la publication progressive de l'ensemble du corpus.

Le quatrième tome (AT 500-559), comme les deux précédents (AT 300-499 et AT 700-749), comporte pour chaque conte étudié une version grecque in extenso, le schéma des diverses versions attestées, la liste des versions publiées ou inédites, ainsi qu'une petite monographie sur chaque conte-type.

Rappelons que Aarne et Thompson classent les contes dans les catégories suivantes :

1. Contes d'animaux (Animal Tales): Nos 1-299.

2. Contes proprement dits (Ordinary Tales): Nos 300-1199. Les contes merveilleux en font également partie (Tales of Magic): Nos 300-749).

3. Contes facétieux (Jokes and Anecdotes): Nos 1200-1999.

4. Contes énumératifs (Formula Tales): Nos 2000-2399.

Σελ. 501
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/62/gif/502.gif&w=600&h=915

Dans ce tome, nous présentons les numéros AT 500 à AT 559 (Aides surnaturels). Le prochain tome comprendra les numéros AT 560 à AT 699 (Objets magiques, et Force et Savoir surnaturels) et achèvera l'édition de ce travail sur les contes merveilleux.

A l'origine de cette publication, comme nous l'avons dit, se trouvent les archives de Georges Mégas. Nous avons cependant choisi, comme modèle d'analyse et de présentation de notre corpus, le catalogue de Paul Delarue et Marie-Louise Tenèze (Le Conte populaire français). Celui-ci présente non seulement une organisation détaillée et minutieuse du matériel, mais aussi l'avantage d'être agréable à la lecture.

Notre souhait est que ce nouveau volume ne soit qu'une simple étape vers la publication intégrale du Catalogue du Conte grec.

Σελ. 502
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/62/gif/503.gif&w=600&h=915

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ....................................... 9

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 500

Ο Στούπας (Άννα Αγγελοπούλου)........................ 21

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 501 Η Χερού, Η Χειλού κι η Δοντού, Οι τρεις κλώστρες

(Άννα Αγγελοπούλου)................................ 29

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 502

Ο Αγριάνθρωπος (Μαριάνθη Καπλάνογλου)................. 41

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 503

Οι δύο καμπούρηδες (Μαριάνθη Καπλάνογλου)............... 51

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 505

Ο νεκρός ως βοηθός (Άννα Αγγελοπούλου).................. 55

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 506Α

Ο ευγνώμων νεκρός (Άννα Αγγελοπούλου).................. 61

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 507C

Η κόρη με τα φίδια (Άννα Αγγελοπούλου) .................. 83

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 510Α

Σταχτοπούτα (Εμμανουέλα Κατρινάκη).................... 103

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 510Β \ Η Ξυλομαρία (Άννα Αγγελοπούλου) ...................... 153

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 511

Το τρίτο μάτι (Άννα Αγγελοπούλου)...................... 179

Σελ. 503
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/62/gif/504.gif&w=600&h=915

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΤ 511Α

Το μικρό κόκκινο βοϊδάκι (Άννα Αγγελοπούλου).............. 183

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 513Α

Οι θαυμάσιοι σύντροφοι (Εμμανουέλα Κατρινάκη) ............. 195

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΤ 514, *AT884C, AT *884D

AT 514: Η αλλαγή του φύλου .......................... 203

AT *884C: Το Κορίτσι - Στρατιώτης..................... 213

AT *884D: Ο βασιλιάς με τα τρία αγόρια κι ο βασιλιάς με τα τρία

κορίτσια (Μαριάνθη Καπλάνογλου) .................. 229

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΙ ΤΥΠΟΙ AT *514Α, AT *514Β, AT *514C, AT *514D

AT *514A: Οι Λωλομαρίες ..................................................251

AT *514B: Η σαύρα............................................................257

AT *514C: Ο Ύπνος..........................................................261

AT *514D: Η ψαροκεφάλη....................................................269

(Άννα Αγγελοπούλου)

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΤ 516

Ο πιστός σύντροφος (Μαριάνθη Καπλάνογλου) ............... 285

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΤ 530

Ο Σταχτογιάννης (Εμμανουέλα Κατρινάκη) ................. 313

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΤ 531

Ο βαφτισιμιός του βασιλιά και ο σπανός / Ο γιος του κυνηγού .... 327 (Εμμανουέλα Κατρινάκη)

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΤ 532

Ο Μπιλμέμ (Εμμανουέλα Κατρινάκη)........................ 371

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΙ ΤΥΠΟΙ AT 545Β, AT 545D*

AT 545Β: Η αλεπού προξενήτρα......................... 393

AT 545D*: Ο Πολυρεβιθάς............................ 413

(Μαριάνθη Καπλάνογλου)

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΤ *546

Τα ζώα φίλοι του βασιλόπουλου (Άννα Αγγελοπούλου) ......... 431

Σελ. 504
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/62/gif/505.gif&w=600&h=915

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΙ ΤΥΠΟΙ AT 550, AT 550 A

AT 550: To πουλί το αηδόνι............................ 437

ΑΤ550Α: Μόνο ένας ευγνώμων αδερφός.................... 461

(Άννα Αγγελοπούλου)

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 552

Τα ζώα γαμπροί (Μαριάνθη Καπλάνογλου) ................. 467

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 555

Το χρυσό ψαράκι (Εμμανουέλα Κατρινάκη) ................. 483

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ.............. 493

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΠΩΜΥΜΙΩΝ ΜΕ ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ........... 499

RÉSUMÉ....................................... 501

Σελ. 505
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/62/gif/506.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 506
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/62/gif/507.gif&w=600&h=915

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΤΩΝ ΑΝΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΡΙΑΝΘΗΣ ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ -ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑΣ ΚΑΤΡΙΝΑΚΗ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ Α Τ 500-559 <ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΜΕΓΑ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ 4> ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΤΕΛΙΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ «ΠΟΡΕΙΑ» ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 6 - ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210.38.24.359 ΤΥΠΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Α. & Π. ΣΑΛΤΟΡΙΑΔΗ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2004 ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Σελ. 507
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/62/gif/508.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 508
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/62/gif/509.gif&w=600&h=915

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

1. Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου Ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, τ. Α'- Β', 1986, σ. 725.

2. Σιδηρούλα Ζιώγου-Καραστεργίου, Η Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα (1830-1893), 1986, σ. 467.

3. Γιώργος Παπαγεωργίου, Η μαθητεία στα επαγγέλματα (16ος-20ός αι.), 1986, σ. 192.

4. Ματούλα Τομαρά-Σιδέρη — Νίκος Σιδέρης, Συγκρότηση και διαδοχή των γενεών στην Ελλάδα του 19ου αιώνα: η δημογραφική τύχη της νεότητας,

1986, σ. 231.

5. Κώστας Τσικνάκης, Ελληνικός νεανικός τύπος (1915-1936). Καταγραφή, 1986, σ. 804.

6. Actes du Colloque International Historicité de /' enfance et de la jeunesse, 1986, σ. 709.

7. José Gentil Da Silva, L'historicité de l'enfance et de la jeunesse dans la production historique récente, 1986, σ. 119.

8. Ελένη Καλαφάτη, Ta σχολικά κτίρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (1821-1929). Από τις προδιαγραφές στον προγραμματισμό, 1988, σ. 278 + 88 πίνακες.

9. Αλεξάνδρα Μπακαλάκη - Ελένη Ελεγμίτου, Η εκπαίδευση «εις τα του οίκου» και τα γυναικεία καθήκοντα (1830-1929), 1987, σ. 302.

10. Οντέτ Βαρών, Ελληνικός νεανικός τύπος (1941-1945). Καταγραφή, τ. Α'- Β', 1987, σ. ρε'+ 828.

11. Ελένη Φουρναράκη, Εκπαίδευση και αγωγή των κοριτσιών, Ελληνικοί προβληματισμοί (1830-1910). Ένα Ανθολόγιο, 1987, σ. 630.

12. Μάρθα Καρπόζηλου, Ελληνικός νεανικός τύπος (1830-1914). Καταγραφή, 1987, σ. 205.

13. Ελένη Μαχαίρα, Η Νεολαία της 4ης Αυγούστου. Φωτο-γραφες,

1987, σ. 216.

Σελ. 509
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/62/gif/510.gif&w=600&h=915

14. Χρήστος Γ. Κωνσταντινόπουλος, Η μαθητεία στις κομπανίες των χτιστών της Πελοποννήσου, 1987, σ. 136.

15. Βίκυ Πάτσιου, Η «Διάπλασις των Παίδων» (1879-1922). Το πρότυπο και η συγκρότηση του, 1987, σ. 236.

16. Κώστας Σοφιανός, Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900), τ. Α'- Β', 1988, σ. ιη'+1055.

17. Δαυίδ Αντωνίου, Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (18331929), τ. Α', 1987, σ. 759, τ. Β', 1988, σ. 960, τ. Γ', 1989, σ. 487.

18. Χριστίνα Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία στα ελληνικά σχολεία (1834-1914). Ανθολόγιο κειμένων - Βιβλιογραφία σχολικών εγχειριδίων, 1988, σ. 789.

19. Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου Πανεπιστήμιο: Ιδεολογία και Παιδεία. Ιστορική διάσταση και προοπτικές, τ. Α'- Β', 1989, σ. 657.

20. Χαράλαμπος Χαρίτος, Το Παρθεναγωγείο του Βόλου, 1989, τ. Α', σ. 400, τ. Β', σ. 467.

21. Αλόη Σιδερή, Έλληνες φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Πίζας (18061861), τ. Α', 1989, σ. 404, τ. Β', 1989-1994, σ. 405-687.

22. P. Moullas, Les concours poétiques de l Université d'Athènes 18511877, 1989, σ. 488.

23. Άννα Αγγελοπούλου - Αίγλη Μπρούσκου, Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών AT 700-749 <Γεωργίου Α. Μέγα, Κατάλογος Ελληνικών Παραμυθιών - 2>, 1994, σ. 271.

24. Δημήτρης I. Κυρτάτας, Παιδαγωγός. Η ηθική διαπαιδαγώγηση στην ύστερη ελληνική αρχαιότητα, 1994, σ. 183.

25. Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη, Τα καταστατικά του Σωματείου (Nazione) των Ελλήνων φοιτητών του Πανεπιστημίου της Πάδοβας (17ος-18ος αι.), 1995, σ. 215.

26. Anna Angélopoulou - Aegli Brouskou, Catalogue raisonné des Contes Grecs: types et versions AT 700-749 <Archives Georges A. Mégas. Catalogue du Conte Grec - 2>, 1995, σ. 285.

27. Μιχάλης Ρηγίνος, Μορφές παιδικής εργασίας στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία (1870-1940), 1995, σ. 173.

28. Αία Παπαδάκη, Το εφηβικό πρότυπο και η Δελφική Προσπάθεια του Άγγελου Σικελιανού, 1995, σ. 159.

29. Μαρία Κορασίδου, Οι άθλιοι των Αθηνών και οι θεραπευτές τους. Φτώχεια και φιλανθρωπία στην ελληνική πρωτεύουσα το 19ο αιώνα, 1995, σ. 263.

30. Αντωνία Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες στη βυζαντινή κοινωνία. Η κλίμακα των ηλικιών από τα αγιολογικά κείμενα της μέσης εποχής (7ος-11ος αι.), 1997, σ. 167.

Σελ. 510
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/62/gif/511.gif&w=600&h=915

31. Γιάννης Κόκκωνας, Οι μαθητές του Κεντρικού Σχολείου (18301834), 1997, σ. 809.

32. Χριστίνα Κουλούρη, Αθλητισμός και όψεις της αστικής κοινωνικότητας. Γυμναστικά και αθλητικά σωματεία (1870-1922), 1997, σ. 447.

33. Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου. Οι χρόνοι της Ιστορίας για μια ιστορία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, 1998, σ. 399 + 16 εικόνες.

34. Άννα Αγγελοπούλου - Αίγλη Μπρούσκου, Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών ΑΤ 300-499 <Γεωργίου Α. Μέγα, Κατάλογος Ελληνικών Παραμυθιών -3>, τ. Α'- Β', 1999, σ. 975.

35. Δημήτρης Δημητρόπουλος - Ευδοκία Ολυμπίτου, Αρχείο του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΠΟΝ. Συλλογή Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας. Κατάλογοι και Ευρετήρια, 2000, σ. 263.

36.Αντωνία Μερτύρη, Η καλλιτεχνική εκπαίδευση των νέων (18361945), 2000, σ. 703.

37. Ζιζή Σαλίμπα, Γυναίκες εργάτριες στην ελληνική βιομηχανία και στη βιοτεχνία (1870-1922), 2002, και 22004, σ. 366.

38. Μαρία Παπαθανασίου, Μεγαλώνοντας στον ορεινό χώρο: Παιδιά και παιδική ηλικία στο Κροκύλειο Δωρίδας τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, 2002, σ. 387

39. Κώστας Λάππας, Πανεπιστήμιο και φοιτητές στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα, 2004.

40. Ελίζα-Άννα Δελβερούδη, Οι νέοι στις κωμωδίες του ελληνικού κινηματογράφου (1946-1974), 2004.

41. Άννα Αγγελοπούλου - Μαριάνθη Καπλάνογλου - Εμμανουέλα Κατρινάκη, Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών ΑΤ 500559 <Γεωργίου Α. Μέγα, Κατάλογος Ελληνικών Παραμυθιών —4>, 2004, σ. 511.

- Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας. Μελέτες, Τεκμήρια, Συνέδρια για την Ιστορία της Παιδικής Ηλικίας και της Νεότητας. Παρουσίαση του Ερευνητικού — Εκδοτικού Προγράμματος (1983-1989, 1994-2003) και 34 φηφιοποιημένα βιβλία, CD-ROM, 2003.

- Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, Ερευνητικό Πρόγραμμα. Διεθνή συμπόσια. Διαρκές σεμινάριο. Δημοσιεύματα. 1983-1989, 1994-2003, 2003 σ. 63.

Σελ. 511
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/62/gif/512.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 512
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών AT 500-559
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 493
  

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ (η σειρά κατά το λατινικό αλφάβητο)

  Υπενθυμίζουμε ότι η βιβλιογραφία αυτή βασίζεται στη δημοσιευμένη από τον Γ. Α. Μέγα βιβλιογραφία στον πρώτο τόμο του Καταλόγου, Μύθοι Ζώων (1978) και ότι περιλαμβάνει μόνο τα έργα που χρησιμοποιήθηκαν ως πηγές για τη συγκρότηση των καταλόγων παραλλαγών των παραμυθιακών τύπων που απαρτίζουν τον παρόντα τόμο, καθώς και τα βασικά έργα αναφοράς.

  Α' ΠΗΓΕΣ ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΣ

  ΙΛ: Ιστορικό Λεξικό της Ακαδημίας Αθηνών. ΚΜΣ: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών.

  ΛΑ: Λαογραφικό Αρχείο του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας

  της Ακαδημίας Αθηνών. ΛΦ: Λαογραφικό Φροντιστήριο του καθηγητού Γ. Α. Μέγα, Αρχείο της

  Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας. ΣΛ: Συλλογή Μαρίας Λιουδάκη.

  ΣΜ: Συλλογή Μαθητών των ελληνικών σχολείων, αποκείμενη στο ΛΑ

  (εγκύκλιος 1938). ΣΠ: Συλλογή Ν. Γ. Πολίτου κατατεθειμένη στο ΛΑ.

  Β' ΠΗΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ α' Σε περιοδικά

  Ανδριακόν Ημερολόγιον: Ανδριακόν Ημερολόγιον, τ. Α'-Ε', 1925-1929. Αρχ.Θρ.Θησ.: Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, διεύθ. Πολύδ. Παπαχριστοδούλου, τ. Α'-ΚΕ', 1928-1976, εν Αθήναις.

  Αρχείον Πόντου: Αρχείον Πόντου. Σύγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον υπό της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών, τ. Α'-ΚΖ' (κυρίως ο τόμος ΙΣΤ', 1951), εν Αθήναις.

  Αστήρ Πόντου: Αστήρ του Πόντου, περιοδικόν σύγγραμμα εκδιδόμενον υπό Θ. Γραμματικοπούλου, τ. Α', 1885, εν Τραπεζούντα