Συγγραφέας:Αγγελοπούλου, Άννα
 
Καπλάνογλου, Μαριάνθη
 
Κατρινάκη, Εμμανουέλα
 
Τίτλος:Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών AT 560-599
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:44
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:2007
 
Σελίδες:519
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Ελληνικά παραμύθια-Κατάλογος
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Περίληψη:Στον πέμπτο αυτόν τόμο του Καταλόγου των Ελληνικών Παραμυθιών (βλ. και δημοσιεύματα ΙΑΕΝ αρ. 21, 26, 34 και 41) παρουσιάζεται η επεξεργασία του τελευταίου μέρους των μαγικών παραμυθιών (AT/ATU 300-749), που καλύπτει τους τύπους AT/ATU 560-649 (μαγικά αντικείμενα) και AT/ATU 650-699 (υπερφυσική δύναμη και γνώση).
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 10.44 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 224-243 από: 522
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/224.gif&w=600&h=915

36.Μιχαηλίδης- Νουάρος Α', 304-313, Κάρπαθος, «Το ελλούι». Η αρχή όπως AT/ATU 315 Α, βλ. παρ. αρ. 34. Η συν. όπως AT/ATU 590: Ι: α, α4, β, β1, β3, γ, γ1, γ2, δ, δ4. II: α, α1, α3, α5, β, β1, γ, γ1, γ2, γ4, γ5, δ, δ1, δ2, δ3, δ10, ε, ε3 (η αρραβωνιαστικιά του), ε4, στ7, στ8, στ10, δ, δ1, δ2, δ8, δ4, στ, στ10, η, η1, η2, ζ, ζ1, ζ3, ζ4, ζ5. III: α1, α2, α3, γ, γ1, γ2·

37. Μιχαηλίδης- Νουάρος Α', 313-321, Κάρπαθος, «Το βοργόνι». Η αρχή όπως AT/ATU 315 Α, βλ. παρ. αρ. 33. Η συν. όπως AT/ATU 590: I: α, α4, β, β1, β3, γ, γ1, γ2, δ, δ3. II: α, α1, α3, α4, γ, γ1, γ2, γ4, γ5, δ, δ1, δ2, δ6, ε, ε2, ε4, ε5, στ, στ4, στ10, δ, δ1, δ2, δ8, δ10, στ, στ10, δ, δ1, δ2, δ3, δ4, στ, στ10, ζ, ζ1, ζ3, ζ4, ζ5. III: α1, α2, α3. Η συν. όπως AT/ATU 315 Α. Στο τέλος σκοτώνει και τη μάνα του με το δράκο.

γ. Εύβοια-Σποράδες

38. ΛΦ 1846, 17-21, Αιδηψός Ευβοίας, «Ο Αρκουδογιάννης κι οι σαράντα δράκοι». I: α, α1, γ. II: α6 (η μάνα λέει στο γιο της πως οι δράκοι τους έκλεψαν τα κτήματά τους. Εκείνος φεύγει για να τα πάρει πίσω και τα καταφέρνει) , γ6 (οι δράκοι προτείνουν στη μάνα να κάνει αυτούς παιδιά της κι εκείνη δέχεται), γ5, δ, δ1, δ2, δ8, δ10 (της δράκαινας), στ7 (αφού ο ήρωας τη νικά στο πάλεμα) ε, ε3 (η δράκαινα,), ε6, δ, δ1, δ2, δ3, στ, στ10, δ, δ1, 82, δ12 (το γουρουνάκι μιας άλλης δράκαινας), στ4, ζ4, ζ5. III: α1, α2, α3, γ, γ1, γ3.

39. Πέρδικα Β', 199-202, αρ. 15, Σκύρος, «Η γοργόνα, η κατσά βασίλισσα». Η αρχή όπως AT/ATU 315 Α, βλ. παρ. αρ. 37. Η συν. όπως AT/ATU 590. I: α, α4, β, β1, β3. II: α, α1, α3, α4, γ, γ1, γ2, γ4, γ5, δ, δ1, δ2, δ6, ε, ε2, ε4, στ, στ10, δ, δ1, δ2, δ3, στ, στ10, ζ, ζ10 (ο αράπης μεταμορφώνεται σε φίδι, δαγκώνει τον ήρωα και τον σκοτώνει). III: α1, α3, γ, γ1. Η συν. όπως AT/ATU 315 Α.

δ. Κρήτη

40. ΛΦ 1043, 11-17, Μοίρες Καινουργίου, άτιτλο. Η αρχή όπως AT/ATU 315 Α, βλ. παρ. αρ. 43. Η συν. όπως AT/ATU 590: I: α, α4, β, β1, β3, δ, δ3. II: α, α1, α3, α5, β, β1, β2, γ, γ1, γ2, γ4, γ5, δ, δ1, δ2, δ3, ε, ε1, ε4, στ, στ10, δ, δ1, δ2, δ6, στ, στ4, στ6, δ, δ 1, δ2, δ7, δ 11, στ7, στ10, ζ, ζ1, ζ3, ζ4, ζ5, ζ8. III: α, α1, α2, α3, γ, γ1. Η συν. όπως AT/ATU 315 Α.

41. ΛΦ 1229, Πεύκος Βιάνου, «Η Τρισεύγενη». Η αρχή όπως AT/ATU 315 Α, βλ. παρ. αρ. 44. Η συν. όπως AT/ATU 590: Ι: α, α4, β, β1, β3, γ,

Σελ. 224
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/225.gif&w=600&h=915

γ1, γ2, δ, δ3. II: α, α1, α2, α4, γ, γ2, γ4, γ5, δ, δ1, δ2, δ3, δ4, ε, ε1, ε4, στ, στ1, στ10, δ, δ1, δ2, δ6, στ, στ4, στ10, δ, δ1, δ2, δ7, στ7, στ9, στ10, ζ, ζ1, ζ3, ζ4, ζ5, ζ8. III: α, α1, α2, α3, γ, γ1. Η συν. όπως AT/ATU 315 Α.

42. ΛΦ 1571, 8-11, Ηράκλειο Κρήτης, «Ο άκληρος βασιλιάς». Η αρχή όπως AT/ATU 315 Α, βλ. παρ. αρ. 45. Η συν. όπως AT/ATU 590: I: α, α4, β, β1, β3, γ, γ1, γ2, δ, δ3. II: α, α1, α3, α4, γ, γ1, γ2, γ4, γ5, δ, δ1, 82, δ6, ε, ε2, ε4, στ, στ3, στ10, δ, δ1, δ2, δ3, δ4, στ, στ1, στ10, ζ, ζ1, ζ3, ζ4, ζ5. III: α1, α2, α3, γ, γ2. Η συν. όπως AT/ATU 315 Α.

43. ΛΦ 1572, 7-11, Κάϊνα Αποκορώνου Χανίων, «Το βασιλόπουλο με την Πεντάμορφη». Η αρχή όπως AT/ATU 315 Α, βλ. παρ. αρ. 46. Η συν. όπως AT/ATU 590: Ι: α, α4, β, β1, β3, γ, γ1, γ2, δ, δ2. II: α, α1, α3, α5, β, β1, β2, γ, γ1, γ2, γ4, γ5, ε, ε1, ε5, ζ1, ζ3, ζ4, ζ5, ζ8. III: α, α1, α2, α3. Η συν. όπως AT/ATU 315 Α.

44. ΣΛ I, 221-228, Λατσίδα Μεραμβέλλου, «Η θρινάκα». Συμφυρμός με AT/ATU 315 Α.

ε. Κυκλάδες

45. ΙΛ 548, 94-132, Απείρανθος Νάξου, «Η λάμια». Η αρχή όπως AT/ATU 315 Α, βλ. παρ. αρ. 49. Η συν. όπως AT/ATU 590: Ι: α, α5 (είναι θείος του μωρού-λάμιας), β, β1, β3, γ, γ1, γ2. II: α, α1, α6 (φτάνουν σε κάποιον άλλο τόπο), γ2, γ4 (με έναν Εβραίο), γ5, δ, δ1, δ2, δ3, δ4, ε, ε1, ε4, ε5, στ, στ10, δ, δ1, δ2, δ7, στ9, στ10, ζ, ζ1, ζ3, ζ4, ζ5. III: α1 (στέλνει τα λιονταράκια να φέρουν τα κομμάτια του- αυτά τα τρώνε χωρίς να τα καταπιούν και τα πηγαίνουν στη μάγισσα), α2, α3, γ, γ2. Η συν. όπως AT/ATU 315 Α.

46. ΛΑ 1388, 203-221 (Αδ. Αδαμαντίου, Τηνιακά), Τήνος, άτιτλο. Ι: α, α2, α3, β5 (τα αδέρφια ρίχνονται από τους γονείς του στη θάλασσα, μέσα σε μια κιβωτό, γιατί έφεραν ατυχία στο κράτος), γ, γ1, γ2. II: α, α2, α3, α5, β, β1, β2, γ, γ1, γ3, γ4, γ5, δ, δ1, δ2, δ3, δ4, ε, ε3 (μια γριά), ε4, στ (και ξεμαρμαρώνει τα μαρμαρωμένα βασιόπουλα), στ10, δ, δ1, δ2, δ9 (το αθάνατο πορτοκάλι), δ10, δ11, ε, ε3, δ4, στ7, στ8, στ10, δ, δ1, δ2, 87, δ10, ε, ε3, ε4, στ7, στ8, στ10, ζ, ζ1, ζ3, ζ4, ζ5. III: α, α1, α2, α3, γ, γ2 (μαζί με τα βασιλόπουλα), γ3, γ4 (και παντρεύει την αδερφή του μ' ένα από τα βασιλόπουλα).

47. ΛΑ 1388, 253-266 (Αδ. Αδαμαντίου, Τηνιακά), Τήνος, «Αδελφή προδίδουσα». I: α, α2, α3, β, β2, β5 (οι γονείς τους τους ρίχνουν σε μια κιβωτό στη θάλασσα, επειδή έφερναν ατυχία στο κράτος), γ, γ1, γ2. II: α, α2, α3, α5, β, β1 (από τρεις), γ, γ3, γ5, δ, δ1, δ2, δ3, δ4, ε, ε1, ε4, στ (ξε-

Σελ. 225
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/226.gif&w=600&h=915

ξεμαρμαρώνοντας και τα βασιλόπουλα που βρίσκονταν εκεί), στ10, δ, δ2, δ9 (πορτοκάλι), δ10, στ7, στ8, στ10, δ, δ2, δ7, δ10, στ7, στ10, ζ, ζ1, ζ3, ζ4, ζ5. III: α1, α2, α3, γ2, γ3 (μια βασιλοπούλα).

48. ΛΑ 1391, 11-18 (Αδ. Αδαμαντίου, Τηνιακά), Τήνος, άτιτλο. Ιδιο με το προηγούμενο.

49. ΛΦ 1589, 1-20, Άνδρος, «Η στρίγκλα». Η αρχή όπως AT/ATU 315 Α, βλ. παρ. αρ. 54. Η συν. όπως AT/ATU 590: I: α, α4, β, β1, β3, γ, γ1, γ2, δ, δ2, δ4, δ5 (τίγρη). II: α, α1, α3, α5, β, β1, β2, γ, γ1, γ2, γ4, γ5, ε, ε1, ε4, ε6, δ, δ1, δ2, δ3, δ4, στ, στ1, στ10, δ, δ1, δ2, δ7, δ10, στ7, στ8, στ10, ζ, ζ1, ζ3, ζ4, ζ5. III: α1, α2, α3, γ, γ1, γ3. Η συν. όπως AT/ATU 315 Α.

50. ΔΙΕ Ε', 1900, 293-307 (Αδ. Αδαμαντίου, Τηνιακά), Τήνος, «Η στρίγκλα. Της στρίγκλας το παραμύθ'». Η αρχή όπως AT/ATU 315 Α, βλ. παρ. αρ. 55. Η συν. όπως AT/ATU 590: Ι: α, α4, β, β1, β2, γ, γ1, γ4 (στα δάχτυλά του' αν του τα δέσουν, χάνει τη δύναμή του), δ, δ1. II: α, α1, α3, α5, β, β1, γ, γ1, γ2, γ4, γ5, δ, δ1, δ2, δ7, δ10, ε, ε3 (μια γριά), ε4, στ7, στ8, δ, δ1, δ2, δ3, δ4, ε, ε3, ε4, στ (καθώς φεύγει ο ήρωας τον σταματά ένας δράκος. Παλεύουν, ο ήρωας τον σκοτώνει κι ελευθερώνει τη βασιλοπούλα που κρατούσε φυλακισμένη ο δράκος. Τη στέλνει προσωρινά στην πατρίδα της), ζ, ζ1, ζ3, ζ6, ζ9. III: β, β1, β3, β4, γ, γ1 (τους κατασπαράζουν τα σκυλιά του). Η συν. όπως AT/ATU 315 Α, βλ. παρ. αρ. 55. Η συν. όπως AT/ATU 590: III: γ3.

51. ΔΙΕ Ε', 1900, 308-313 (Αδ. Αδαμαντίου, Τηνιακά), Τζάδος Τήνου, άτιτλο. Η αρχή όπως AT/ATU 315 Α, βλ. παρ. αρ. 56. Η συν. όπως AT/ATU 590: I: α, α4, β, β1, β3, γ, γ1, γ2, δ, δ2. II: α, α1, α3, α5, β, β1, β2 (που είναι τυφλός), γ, γ1, γ2, γ4, γ5, γ6 (που εντωμεταξύ έχει παντρευτεί κι έχει φύγει), δ, δ1, δ2, δ6, δ12 (ένας άγριος χοίρος), ε, ε3 (ένα καλογεράκι), ε4, στ (βγάζει κάτι αγκάθια από το κεφάλι του χοίρου κι αυτός του δίνει τρία λιοντάρια), στ10 (η γυναίκα του), δ, δ1, δ2, δ8, δ10, ε, ε3, ε4, στ7, στ8, στ10, δ, δ1, δ2, δ3, δ4, ε, ε3, ε4, στ, στ10, ζ, ζ3, ζ4, ζ5. III: α (τα λιοντάρια του), α1, α2, α3. Η συν. όπως AT/ATU 315 Α, βλ. παρ. αρ. 56.

52. ΔΙΕ Ε', 1900, 313-316 (Αδ. Αδαμαντίου, Τηνιακά), Φαλατάδος Τήνου, «Τα λεονταράκια». Η αρχή όπως AT/ATU 315 Α, βλ. παρ. αρ. 57. Η συν. όπως AT/ATU 590: I: α, α4, β, β1, β3, γ, γ1, γ2, δ, δ2. II: α, α1, α3, α5, β, β1, β2, γ6 (ο ήρωας αρραβωνιάζεται), γ1, γ2, γ4, γ5, δ, δ1, δ2, δ7, δ4, ε, ε3 (η αρραβωνιαστικιά του), ε4, στ7, στ9, στ10, δ, δ1, δ2, δ3, δ4, ε, ε3, ε4 στ, στ10, ζ, ζ3, ζ4, ζ10 (τον μαγειρεύουν, τον τρώνε και πετούν τα κόκαλά του). III: α (τα λιοντάρια του), α1, α2, α3, γ, γ1, γ3.

53. ΔΙΕ Ε', 1900, 316 (Αδ. Αδαμαντίου, Τηνιακά), Τήνος, «Η αλγουφάισσα

Σελ. 226
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/227.gif&w=600&h=915

σα». Η αρχή όπως AT/ATU 315 Α, βλ. παρ. αρ. 58. Η συν. όπως AT/ATU 590: Ι: α, α2, β, β1, β3, γ, γ1, γ2, δ, δ4. II: α, α1, α3, α5, β, β1, β2, γ, γ1, γ2, γ4, γ5, δ, δ1, δ8, δ12 (και το αθάνατο γαρίφαλο), ε, ε1 (μια γριά μάγισσα), ε4, στ7, στ10, ζ, ζ1, ζ2, ζ3, ζ4, ζ8. III: α, α1, α2, α3, γ, γ1. Η συν. όπως AT/ATU 315 Α, βλ. παρ. αρ 58. Η συν. όπως AT/ATU 590. III: γ4 (ζει με τη γριά μάγισσα, που τον έχει σαν γιο της).

54. Παρνασσός Ε', 1881, 438-442 (Deffner Archiv 1, 133, ΣΠ 60, 29-38), Θήρα, «Ο αθάνατος». I: α, α3, β, β1 (όταν πεθαίνει ο πατέρας του). II: α, α1, α3, α4, γ, γ1, γ2, γ4, γ5. Η συν. παραλλαγμένη: η μάνα κάνει παιδί με το δράκο, τον Αθάνατο. Ο Αθάνατος βοηθά τον αδερφό του και τον σώζει από τις προσπάθειες των εραστών να τον φαρμακώσουν. Τέλος σκοτώνουν το δράκο κι ο ήρωας παντρεύεται.

55. Hahn 2, Anmerkungen στο παραμύθι αρ. 65 του 2ου τόμου, li παραλλαγή, Σύρος, άτιτλο. Η αρχή όπως AT/ATU 315 A: I: α, α1, α3 (αργότερα γεννιέται κι ένα κοριτσάκι), γ, γ1, γ5. II: α, α1, α4, β, β2, β3, γ (ο μικρότερος αδερφός), γ1. III: α, α2, α3, α4. Η συν. όπως AT/ATU 590: I: α, α4, β, β1, β3, γ, γ1, γ2, δ, δ4. II: α, α1, α3, α5, β, β1, β2, γ, γ1, γ2, γ4, γ5, δ, δ1, δ2, δ3, δ4, ε, ε2, ε4, στ, στ10, δ, δ1, δ2, δ8, στ, στ10, ζ, ζ1, ζ3, ζ4 (του κόβουν το κεφάλι), ζ8. III: α, α1, α2, α3, γ, γ1, γ3.

56. Kretschmer, NM, αρ. 46, Θήρα, « Ο χατζής ». Ι: α5 (ο πατέρας ρίχνει το γιο και την κόρη του στη θάλασσα, γιατί ένας χατζής του είπε πως εξαιτίας τους θα χάσει την περιουσία του), γ, γ1, γ2. II: α, α2, α3, α5, γ, γ5 (η αδερφή), δ, δ1, δ2, δ3, ε, ε3 (μια δράκαινα), ε6, στ, στ10, δ, δ1, δ2, δ6, δ8, στ, στ10, ζ, ζ1, ζ3, ζ4, ζ5. III: α (τα πουλιά), α1, α2, α3, γ, γ1, γ2·

57. Roussel, αρ. 21, Μύκονος, άτιτλο. Η αρχή όπως AT/ATU 315 Α, βλ. παρ. αρ. 60. Η συν. όπως AT/ATU 590: I: α, α5 (η αδερφή του ήρωα γεννά ένα κοριτσάκι-στρίγκλα), β, β1, β3. II: α, α1, α6 (φτάνουν σε μια πολιτεία, όπου ο ήρωας αρραβωνιάζεται), γ2, γ4 (με έναν Εβραίο), γ5, δ, δ1, δ2, δ3, ε, ε3 (η αρραβωνιαστικιά του), ε4, στ, στ1, στ6 (και το δίνει στη μητέρα του). Η συν. όπως AT/ATU 315 Α.

58. Roussel, αρ. 36, Μύκονος, άτιτλο. Μόνο το επεισόδιο της φυγής του παιδιού και της μητέρας του. Βρίσκουν υπόγεια πολιτεία και μένουν εκεί μαζ1-

59. Roussel, αρ. 37, Μύκονος, άτιτλο. I: α, α3, β, β1, γ, γ1, γ2. II: α, α1, α3, α5, γ, γ2, γ4, γ5, δ, δ2, δ9 (σταφύλι), δ8 (οι τριάντα εννέα δράκοι, αδερφοί του εραστή), στ7 (λευτερώνει και τη φυλακισμένη βασιλοπούλα, την πάει στον πατέρα της και αρραβωνιάζονται), ζ, ζ1, ζ3, ζ6. III: β9 (ένας καβαλάρης οδηγεί τον ήρωα στη βρύση της βασιλοπούλας. Αναγνώριση από το δαχτυλίδι του αρραβώνα).

Σελ. 227
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/228.gif&w=600&h=915

ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ

60. ΛΑ 2344, 460-465, Οθωνοί Κέρκυρας, άτιτλο. Η αρχή όπως AT/ATU 315 Α, βλ. παρ. αρ. 65. Η συν. όπως AT/ATU 590: Ι: α, α4 (μοναχογιός, αδερφός της στρίγκλας), β, β1, β3, δ, δ1 (τα αγοράζει από τρία αδέρφια που μαλώνανε). II: α, α1, α3, α5, β, β1, β2, γ, γ1, γ2, γ4, γ5, δ, δ1, δ2, δ3, δ4, ε, ε1, ε4, στ, στ1, στ10, δ, δ1, δ2, δ7, δ10, στ7, στ8, στ10, δ, δ2, δ12 (τα μαλλιά της ξανθομαλλούσας), στ (της κόβει τα μαλλιά όταν κοιμάται), ζ4, ζ8. III: α, α1, α2, α3, γ, γ1, γ2.

61. ΛΦ 1662, 1-8, Κύθηρα, «Η στρίγκλα μάνα κι η αδερφή που ήταν θεριό». Η αρχή όπως AT/ATU 315 Α, βλ. παρ. αρ. 66. Η συν. όπως AT/ATU 590: I: α, α4, β, β1, β3, γ, γ1, γ2, δ, δ4. II: α, α1, α3, α4, γ, γ1, γ2, γ4, γ5, δ, δ1, δ2, δ6, ε, ε1, ε4, ε5, στ, στ6, δ, δ1, δ2, δ7, δ12 (του στοιχειωμένου φιδιού), στ7, στ10, δ, δ1, δ2, δ3, δ12 (που το φυλά ο δράκος), στ, ζ, ζ1, ζ3, ζ4, ζ5, ζ8. III: α1, α2, α3, γ, γ1, γ2. Η συν. όπως AT/ATU 315 Α.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

62. ΛΑ 1189 (ΣΜ19), 164-666, Ηλεία, «Η βασίλισσα και το βασιλόπλο». I: α, α1, γ, γ1, γ4 (στο σπαθί του). II: γ2, γ4, γ5, δ, δ1, δ2, 83, ε, ε3 (η αρραβωνιαστικιά του), στ, στ10, δ, δ1, δ2, δ6 (των άγριων θηρίων), στ, στ10, δ, δ1, δ2, δ8, στ, στ1, ζ, ζ1, ζ3, ζ4, ζ5. III: α, α1, α2, α3, γ, γ1, γ2.

63. ΛΑ 1192 (ΣΜ 22), 16-18, Αμαλιάδα, «Το βασιλόπουλο και η μάγισσα». Ι: α, α2, γ, γ1, γ2. II: α6 (παρά την απαγόρευση, η αδερφή του ήρωα κοιτάζει μέσα στο πηγάδι και βρίσκει το δράκο), γ3, γ4, γ5, δ, δ1, 82, δ8, δ 12 (από τη μηλιά με τα φίδια), ε, ε1, ε4, στ7, δ, δ1, δ2, δ3, δ4, στ, στ10, ζ, ζ1, ζ3, ζ4, ζ5. III: α1, α2, α3, γ, γ1.

64. ΛΑ 1206 (ΣΜ 36), 23-24, Σουλινάρι Κορινθίας, «Ο δράκος και το λεονταράκι». Ι: α, α2, β, β2, γ, γ1, γ2. II: α, α2, α3, α4, α6 (ο ήρωας παλεύει με το δράκο και τον νικά, αλλά αυτός ξαναγυρνάει), γ, γ1, γ3, γ4, γ5, ζ2 (το στοίχημα της αδερφής: όποιος χάσει, να βάλει το κεφάλι του στα σίδερα για να πνιγεί- ο ήρωας ξεσφίγγει τα σίδερα και γλυτώνει), δ, δ1, δ2, δ3, δ1 1, ε, ε3 (μια γριά), στ, στ4, στ5, στ6, 10, ζ, ζ1, ζ3, ζ6. III: β3, β2 (το λιονταράκι μαθαίνει για την τριανταφυλλιά), β4, γ, γ1.

65. ΛΑ 1208 (ΣΜ38), 35-37, Σουλινάρι Κορινθίας, «Τα δύο λεοντάρια». I: α5 (ο ήρωας βγάζει από μια σπηλιά μια κοπέλα και την παντρεύεται), γ, γ1, γ5 (αποκτά δύναμη ακουμπώντας το σταυρό), δ, δ2. II: α (και η γυναίκα του), α3, α4, α6 (σκοτώνει τον αράπη αλλά σώζεται ο γιος του), γ

Σελ. 228
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/229.gif&w=600&h=915

(με τη γυναίκα του), γ4 (η γυναίκα του), γ5, ζ1, ζ6, ζ8. III: β2 (με τη σταγόνα που έσταξε από τον ουρανό), γ, γ1.

66. ΛΑ 1282 (ΣΜ 112), 393-396, Κυπαρισσία, άτιτλο. I: β, β1, γ. II: α, α1, α3, α4, γ, γ1, γ2, γ4, γ5, δ, δ1, δ2, δ8, ε, ε1, ε4, στ, στ10, δ, δ1, δ2, δ3, στ, στ10, ζ, ζ1, ζ3, ζ4, ζ5, ζ8. III: α, α1, α2, α3, γ, γ1.

67. ΛΑ 1342, 75-76, Γορτυνία, «Βασιλιάς και βασίλισσα». Η αρχή όπως AT/ATU 315 Α, βλ. παρ. αρ. 80. Η συν. όπως AT/ATU 590.

68. ΛΑ 1353 (ΣΜ 166), 15-16, Γορτυνία, «Για μια γυναίκα που δεν είχε κορίτσια». Η αρχή όπως AT/ATU 315 Α, βλ. παρ. αρ. 81. Η συν. όπως AT/ATU 590.

69. ΛΑ 1716, 1-9, Βελίτσα Ολυμπίας, «Τσ' αγρελαφίνας». Ι: α, α2, γ, γ1, γ2, δ, δ3. II: α, α2, α3, α5, β, β1, γ, γ1, γ3, γ4, γ5, δ, δ1, δ2, δ6, ε, ε3 (η λάμια - της καθαρίζει το φούρνο που πάνιζε με τα στήθη της- κι ο αδερφός της -του κόβει τα τσίνορα που τον εμπόδιζαν να δει), ε4, στ, στ10, δ, δ1, δ2, δ8, δ10, δ11, στ7, στ10, ζ, ζ1, ζ3, ζ6, ζ7. III: β3, β2 (βάζοντάς του προσωρινά τα μάτια ενός γλάρου), β6, γ, γ1.

70. ΛΑ 2934, 119-121, Επαρχία Μεσσήνης. «Ο βασιλιάς». I: α, α3, γ, γ1, γ4 (στο σπαθί του). II: α5 (στην απουσία του πατέρα -βασιλιά η βασίλισσα τα φτιάχνει με έναν Εβραίο), γ5, δ, δ1, δ2, δ3, ε, ε1, ε4, στ, στ10, δ, δ1, δ2, 87, 88, 810, στ7, στ8, στ10, ζ, ζ1, ζ3, ζ4, ζ5, ζ8. III: α, α1, α2, α3, γ3 (γυρνά στη μάνα του κι ανταλλάσσει κύπελλα με το σπαθί του), γ, γ1, γ3 (την κόρη της).

71. ΛΦ 81, 1-8, Ζαχάρω Ηλείας, άτιτλο. Η αρχή όπως AT/ATU 315 Α, βλ. παρ. αρ. 85. Η συν. όπως AT/ATU590: Ι: α, α4, β, β1, β3, γ, γ1, γ2, δ, δ2, δ4. II: α, α1, α3, α5, β, β1, β2, γ, γ1, γ2, γ4, γ5, δ, δ1, δ2, δ7, δ10, ε, ε1, ε4, στ7, στ8, δ, δ1, δ2, δ3, δ4, στ, στ10, η, η1, η2, ζ, ζ1, ζ3, ζ4, ζ5, ζ8. III: α, α1, α2, α3, γ, γ1, γ4 (και μένει πια με τη γριά μάγισσα) .

72. ΛΦ 147, 8-17, Κυπαρισσία, «Η κακιά λάμια». Η αρχή όπως AT/ATU 315 Α, βλ. παρ. αρ. 86. Η συν. όπως AT/ATU 590: I: α, α4 (η στρίγκλα είναι κόρη της αδερφής του), β, β1, β3, γ, γ1, γ2. II: α, α1, α3, α5, α6 [πβ. AT/ATU 1060 {Squeezing the (Supposed) Stone)], γ, β, β1, β2, γ1, γ2, γ4, γ5, δ, δ1, δ2, δ7, δ10, ε, ε1, ε4, στ7, στ8, στ10, δ, δ1, δ2, δ9 (το χρυσό πορτοκάλι), στ7, στ8, στ10, δ, δ1, δ2, δ3, δ4, στ, στ6, ζ, ζ1, ζ3, ζ4, ζ5, ζ8. III: α, α1, α2, α3, γ, γ1. Η συν. όπως AT/ATU 315 Α.

73. ΛΦ 360, 8-9, Επαρχία Μεσσήνης, «Ο κυνηγός». I: α, α1, γ, γ2, γ5 (και τη χάνει αν του δέσουν τα δάχτυλα). II: α, α1, α3, α5, β, β1, β2, β3, γ, γ1, γ2, γ4, γ5, ζ1, ζ3 (του δένουν τα χέρια και του κόβουν την τρίχα), ζ6, ζ7. III: β, β1 (του λύνουν τα χέρια και ξαναβρίσκει τη δύναμή του), γ3 (τη βασιλοπούλα), β3, β4, γ, γ1.

Σελ. 229
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/230.gif&w=600&h=915

74. ΛΦ 805, 31-34, Γύθειο, «Οι σαράντα δράκοι». Η αρχή όπως AT/ATU 315 Α, βλ. παρ. αρ. 89. Η συν. όπως AT/ATU 590: I: α, α5 (μοναχογιός, αδερφός της στρίγκλας), β, β1, β3, δ, δ4. II: α, α1, α3, α5, γ, γ1, γ2, γ4, γ5, δ, δ1, δ2, δ3, δ4, ε, ε3 (μια γριά), ε4, στ, στ1. Η συν. όπως AT/ATU 315 Α. Στο τέλος σκοτώνει και τη μητέρα του.

75. ΛΦ 1203, 27-35, Επαρχία Οιτύλου, «Η νεράιδα στρίγκλα». Η αρχή όπως AT/ATU 315Α, βλ. παρ. αρ. 91. Η συν. όπως AT/ATU 590: I: α, α4, β, β1, β3, γ, γ1, γ2, γ5 (και στο σπαθί του). II: α, α1, α3, α5, β, β1, β2, γ, γ1, γ2, γ4, γ5, δ, δ1, δ2, δ6, ε, ε1, ε4, ε6, στ, στ10, δ, δ1, δ2, δ3, δ4, στ, στ1, στ10, δ, δ1, δ2, δ8, δ10, στ7, στ10, ζ, ζ1, ζ3, ζ4, ζ8. III: α, α1, α3, γ, γ1, γ2. Η συν. όπως AT/ATU 315 Α.

76. ΛΦ 1273, 1-6, Αναβρυτό Αρκαδίας, «Η στριγκλίτσα». Η αρχή όπως AT/ATU 315 Α, βλ. παρ. αρ. 92. Η συν. όπως AT/ATU 590: I: α, α4, β, β1, β3, γ, γ1, γ2, δ, δ2. II: α, α1, α3, α5, β, β1, γ, γ1, γ2, γ4, γ5, γ6 (ο ήρωας βρίσκει το παλάτι της Πεντάμορφης και την παντρεύεται), ζ1, ζ3, ζ4, ζ5, ζ8. III: α, α1 (η γυναίκα του), α2, γ2. Η συν. όπως AT/ATU 315 Α.

77. ΛΦ 1684, 11-18, Στυμφαλία Κορινθίας, «Το αθάνατο νερό». I: α, α1, α5 (παντρεύεται και φεύγει μακριά από τη μητέρα του), δ, δ4. II: γ1, γ2, γ4, γ5. Ο ήρωας αποφασίζει να επισκεφτεί τη μάνα του, αλλά πριν από αυτό η γυναίκα του τον στέλνει να φέρει αθάνατο νερό, δ4, στ, στ1, στ2, στ10, ζ2 (στοίχημα: όποιος χάσει στα χαρτά να δέσει τον άλλο), ζ4, ζ5, ζ8. III: α, α1, α2, α3, γ, γ1.

78. ΛΦ 1810, 1-5, Επαρχία Μεγαλοπόλεως, «Οι σαράντα δράκοντες». Ι: α, α3, β, β1, β4, γ, γ1, γ2. II: α, α1, α3, α6 (ο ήρωας σώζει ένα κορίτσι από ανθρώπους που το βασανίζουν), γ, γ1, γ2, γ4, γ5, δ, δ1, δ2, δ12 (γάλα από τη συκιά που τη φυλάει ένα θηρίο), στ, δ, δ1, δ2, δ5, στ, στ10, ζ, ζ2 (στοίχημα: όποιος κερδίσει στα χαρτιά, να ψειρίσει τον άλλο), ζ3, ζ6, ζ9. III: β (και τον παίρνουν στο χωριό τους), β3 (τον γιατρεύει με το μαγικό χώμα το κορίτσι που είχε σώσει), γ3.

79. ΣΠ 44, 204-7, Κυπαρισσία, άτιτλο. I: α, α5 (τον ήρωα δίνει η μάνα του σε μια λάμια, που τον σκοτώνει. Ανασταίνεται όταν ένα φιδάκι του στάζει μια στάλα αθάνατο νερό). II: α6 (ο ήρωας βρίσκει ένα σπαθί), α, α1, α3, α5, β, β1 (και παίρνει την αδερφή τους γυναίκα), δ (και η γυναίκα του), δ2, δ3, δ4, ε, ε2, ε4, στ, στ1, στ10, ζ, ζ1 (η γυναίκα του), ζ3, ζ4. III: α1, α3, γ (το δράκο, αδερφό της γυναίκας του), γ1

80. ΣΠ 47 (ΛΑ 574), 7-14, Βρέσθενα Λακεδαιμόνιας, άτιτλο. Η αρχή όπως AT/ATU 315 Α, βλ. παρ.αρ. 98. Η συν. όπως AT/ATU 590: I: α, α4, β, β1, β3, δ, δ1. II: α, α1, α3, α5, β, β1, β2, β3, γ, γ1, γ2, γ4, γ5, δ, δ1, δ2, δ12 (το αθάνατο τριαντάφυλλο), δ3, δ7, ε, ε1, ε4, στ, στ10, ζ, ζ4, ζ8. III: α, α1, α2, α3, γ, γ1. Η συν. όπως AT/ATU 315 Α.

Σελ. 230
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/231.gif&w=600&h=915

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

81. ΛΑ 590, 1, Αιτωλία, «Οι σαράντα δράκοντες και το παλικάρι». Παραλλαγμένο. I: α5 (μαγική γέννηση του ήρωα: οι σαράντα δράκοι αφήνουν έγκυο τη χήρα την ώρα που κοιμάται, δένοντας στη μέση της ένα κόκαλο). II: α, α3, α5, α6 (οι δράκοι τρομάζουν με τη δύναμή του), γ5, ζ1, ζ3, ε, ε2, ε4. III: γ4 (με τη συμβουλή της τύχης του το παιδί λούζει το κεφάλι του με το αίμα ενός γουρουνόπουλου και ξαναβρίσκει τη δύναμή του. Σκοτώνει τους δράκους και λευτερώνει τη μητέρα του).

82. ΛΑ 590, 9, Σπαρτιά Τριχωνίας, «Η στρίγκλα κι ου αντρειουμένους Γιάννους». Η αρχή όπως AT/ATU 315 Α, βλ. παρ. αρ. 99. Η συν. όπως AT/ATU 590: Ι: α, α4, β, β3 (μαζί με τη δούλα, τη μόνη που γλίτωσε από τη στρίγκλα, και την κάνει αδερφή του), γ, γ1, γ2, δ, δ1, δ2. II: α, α2, α3, α5, β, β1, γ, γ1, γ3, γ4, γ5, δ, δ1, δ2, δ8, δ10 (της λάμιας), ε, ε3 (η λάμια, αφού τη νικά στο πάλεμα), ε4, ε6, δ, δ1, δ2, δ12 (το γουρουνόπουλο, που το φυλάνε τρεις γουρούνες), στ, (όταν οι γουρούνες κοιμούνται, με τα μάτια ανοιχτά), στ10, δ, δ1, δ2, δ3, δ4, στ, στ10, ζ, ζ1, ζ3, ζ4, ζ5, ζ8. III: α, α1, α2, α3, γ, γ1, γ2.

83. ΛΑ 590, 10, Κεφαλόβρυσο Τριχωνίας, «Ου βασλιάς κι τα τρί' αδέρφια». Η αρχή όπως AT/ATU 315 Α, βλ. παρ. αρ. 100. Η συν. όπως AT/ATU 590: I: α, α4, β, β1, β3, γ, γ1, γ2, δ, δ1. II: γ2, γ4, γ5, δ, δ1, 82, 812 (το χρυσό γουρουνάκι που το φυλάνε 40 γουρούνες), ε, ε2, ε4, στ (όταν οι γουρούνες κοιμούνται, με τα μάτια ανοιχτά), στ19, δ, δ1, δ2, δ8, δ11, στ (ταΐζοντας τα λιοντάρια), στ10, ζ, ζ1, ζ3, ζ4. III: α1, α2,α3, γ, γ1. Η συν. όπως AT/ATU 315 Α.

84. ΛΦ 216, 19-21, Νεοχώρι Φθιώτιδας, «Ο Αρκουδογιάννης». I: α, α2, γ, γ1, γ5 (στην τρίχα που διπλώνει στη μέση του). II: γ6 (η αδερφή του τον φθονεί και θέλει να τον εξοντώσει), δ, δ1, δ2, δ3, ε, ε1, ε4 (πρέπει πρώτα να κόψει τα δυο μήλα από τη μηλιά του δράκου. Προσπαθώντας να τα κόψει ο ήρωας βρίσκεται στον Κάτω Κόσμο. Η συν. όπως AT/ATU 300 (Ο δρακοντοκτόνος ήρωας), βλ. παρ. αρ. 137. Παίρνει το αθάνατο νερό και τα πουλιά τον ανεβάζουν στον Πάνω Κόσμο, την ώρα που η αδερφή του ετοιμάζεται να παντρευτεί. Η συν. όπως AT/ATU 590. II: ζ3 (και τον φυλακίζει. Όταν η τρίχα μεγαλώνει ο ήρωας ξαναποκτά δύναμη). III: γ1 (την αδερφή του), γ4 (γίνεται βασιλιάς).

85. ΛΦ 236, 34-7, Θήβα, άτιτλο. I: α, α3, β, β1, β5 (επειδή ο πατέρας του τους περιφρονεί), γ, γ1, γ3, δ, δ2. II: α, α1, α3, α5, β, β1, γ, γ1, γ2, γ4, γ5, δ, δ2, δ9 (τα δώδεκα γουρουνάκια της γουρούνας), ε, ε3 (μια γριά), στ, στ4, δ, δ1, δ6 (της ελαφίνας που τη φυλάει το λιοντάρι), στ (αφού νικά το λιοντάρι), στ4, στ10, δ, δ1, δ2, δ3, δ4, στ, στ10, ζ, ζ3, ζ6,

Σελ. 231
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/232.gif&w=600&h=915

ζ7. III: α (το λιοντάρι), β3, β8 (η γριά του βάζει στα μάτια αθάνατο νερό), γ, γ1.

86. ΛΦ 590, 10-12, Πουρνάρι Φθιώτιδας, «Το ορφανό καρπούζι». Η παραλλαγή που δημοσιεύεται εδώ.

87. ΛΦ 1061, 1-9, Αστακός Αιτωλοακαρνανίας, «Η στρίγκλα». Η αρχή όπως AT/ATU 315 Α, βλ. παρ. αρ. 110. Η συν. όπως AT/ATU 590: Ι: α, α4, α5 (έχει και μια αδερφή), β, β2, β3, γ, γ1, γ4 (στο σπαθί με τα τρία γαϊτάνια), δ, δ2, δ4. II: α, α2, α3, α5, β, β1, β2, γ, γ1, γ3, γ4, γ5, δ, δ1, δ2, δ3, δ4, ε, ε2, ε4, στ, στ1, στ10, ζ, ζ1, ζ3, ζ6, ζ9. III: β (ένας χωρικός, και τον παίρνει στο σπίτι του), β3, β6, γ, γ1, γ3 (την κόρη του χωρικού). Η συν. όπως AT/ATU 315 Α.

88. ΛΦ 1602, 3-6, Μεσολόγγι, άτιτλο. Η αρχή όπως AT/ATU 315 Α, βλ. παρ. αρ. 114. Η συν. όπως AT/ATU 590: I: α, α5 (έχει δυο αδερφές, από τις οποίες η μία είναι η στρίγκλα), β, β2, β3, δ, δ2. II: α, α2, α6 (φτάνουν σε άλλη πολιτεία), γ3, γ4, γ5 (γιατί δεν τους αφήνει να παντρευτούν), δ, δ1, δ2, δ5, ε, ε3 (μια νεράιδα), ε4, στ, ζ, ζ4, ζ6, ζ8. III: α, α1, α2, α3, β3, β6, γ, γ1. Η συν. όπως AT/ATU 315 Α.

89. ΛΦ 1634, 64-70, Επαρχία Μεσολογγίου, «Η γριά με το κόκαλο». I: α, α5 (μαγική γέννηση του ήρωα: μια γριά βρίσκει στο δάσος ένα κόκαλο, το δένει στη μέση της και μένει έγκυος. Γεννά ένα γιο), β, β1, β5 (για να βρουν το μέρος όπου βρέθηκε το κόκαλο), γ, γ1, γ2. II: α, α1, α6 (φτάνουν στο μέρος όπου βρέθηκε το κόκαλο. Ο ήρωας σηκώνει μια ασήκωτη πλάκα και μια σκάλα τους οδηγεί στο σπίτι των δράκων), γ, γ1, γ2, γ4, γ5, δ, δ1, δ2, δ8, δ10 (της δρακόντισσας. Παλεύει μαζί της, τη νικά, κι αυτή του υπόσχεται να του δώσει την κόρη της γυναίκα. Του δίνει και κανονικά μήλα), δ, δ1, δ2, δ3, δ4, στ, στ1, στ10, δ, δ1, δ2, δ12 (το παιδί της άγριας γουρούνας), στ, στ4, στ5, στ6, στ10, ζ, ζ1, ζ3, ζ4, ζ5. III: α1, α2, α3, γ, γ1, γ3.

90. ΛΦ 1842, 1-8, Ελατού Ναυπακτίας, «Της αλαφίνας το γάλα». Η αρχή όπως AT/ATU 315 Α, βλ. παρ. αρ. 115. Η συν. όπως AT/ATU 590: I: α, α4 (η ανιψιά του είναι στρίγκλα), β, β1, β3, γ, γ1, γ4 (σε ένα αστέρι στο μέτωπό του), δ, δ4. II: α, α1, α3, α4, γ, γ2, γ4, γ5, δ, δ1, δ2, δ3, δ4, ε, ε3 (μια νεράιδα), ε4, στ, στ1, στ2, στ10, δ, δ1, δ2, δ6, στ, στ4, στ5, στ6, στ10, δ, δ1, δ2, δ8 (που τα φυλούν οι άγγελοι), στ7, στ8, στ10, ζ, ζ1, ζ3, ζ4, ζ5, ζ8. III: α, α1, α2, α3, γ, γ1, γ2. Η συν. όπως AT/ATU 315 Α.

91. ΣΠ 122, 2-3, Πλαγιά Ακαρνανίας, άτιτλο.

92. ΔΙΕ Λ', 1883, 309, αρ. 8 (Καμπούρογλου 1912, 60, αρ. 7 και 1997, 5971), Αθήνα, «Η στρίγκλα βασιλοπούλα ».Η αρχή όπως AT/ATU 315 Α, βλ. παρ. αρ. 117. Η συν. όπως AT/ATU 590: Ι: α, α4, β, β3, γ. II: α,

Σελ. 232
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/233.gif&w=600&h=915

α3, α5 (οι οποίοι κρατούν φυλακισμένη μια βασιλοπούλα. Η βασιλοπούλα του υπόσχεται να τον παντρευτεί, αν σκοτώσει τους δράκους, όμως στην πραγματικότητα έχει άλλον αγαπητικό), γ6 (η βασιλοπούλα θέλει να εξοντώσει τον ήρωα), δ, δ1, δ2, δ3, δ4, ε, ε3 (μια νεράιδα), ε4, στ, στ10, ζ, ζ10 (αποκοιμίζουν τον ήρωα), ζ4, ζ5. III: α1, α2, α3, γ (και τη βασιλοπούλα), γ1. Η συν. όπως AT/ATU 315 Α. Τέλος παντρεύεται τη νεράιδα.

ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ-ΠΟΝΤΟΣ-ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ α. Μικρά Ασία

93. ΛΑ 590, 6, Μάκρη και Λιβίσι, «Το παλικάριον βασιλόπουλον και ο δράκος». I: α, α3, β, β1, β5 (γιατί μαθαίνει ότι ο πατέρας του ο βασιλιάς είχε φοβερίσει τη μάνα του να τη σκοτώσει αν δεν κάνει παιδί), γ, γ1, γ2, δ, δ4. II: α, α1, α6 (σε ένα έρημο σπίτι), γ1, γ2, γ4, γ5, δ, δ1, δ2, δ8, δ10, στ7 (το άλογό του σκοτώνει τους δράκους και ο ήρωας λευτερώνει τη βασιλοπούλα που είχαν φυλακισμένη-του δίνει δαχτυλίδι ως σημάδι αναγνώρισης), ζ, ζ1, ζ3, ζ6, ζ9. III: β (δυο κορίτσια), γ4 (τον αναγνωρίζει η βασιλοπούλα από το δαχτυλίδι), β3, β5 (λάσπη), γ, γ1.

β. Πόντος

94. ΛΑ 590, 8, Άνω Αμισός, άτιτλο. Παραλλαγμένο. I: α, α3, α2, β, β2, β5 (επειδή ο πατέρας τους δεν θέλει το κοριτσάκι), γ, γ1, γ4 (στο τόξο του). II: α, α2, α3, α4, γ, γ1, γ3, γ4, γ5, ζ, ζ1, ζ3, ζ4. III: ο ήρωας ανασταίνεται, γ, γ1, γ4 (γίνονται σύντροφοι του μια αλεπού, ένας λύκος, μια αρκούδα, ένα λιοντάρι, μια τίγρη, μια αγριόχηνα και τον υπηρετούν στο κυνήγι. Νικούν τα στρατεύματα του βασιλιά της Ινδίας και του φέρνουν τη βασιλοπούλα).

95. ΛΑ 590, 18, Αρετσού Βιθυνίας, «Το αθάνατο νερό». I: α, α1, β, β1, β5 (για να αποφύγουν τους κακούς συγγενείς τους), δ, δ4. II: α, α1, α3, α4, γ, γ1, γ2, γ4, γ5, δ, δ1, δ2, δ3, δ10, ε, ε1, ε4, στ, στ10, δ, δ1, δ2, δ8, δ12 (το αθάνατο τριαντάφυλλο), στ10, ζ, ζ2, ζ4, ζ5, ζ8. III: α, α1, α2, α3, γ, γ1, γ2.

96. Αρχείον Πόντου Γ', 1931, 82-84, Σούρμενα, άτιτλο. I: α, α2, α3, β, β2, β5 (επειδή ο πατέρας του δεν θέλει το κορίτσι), γ, γ1, γ2. II: α, α2, α6 (φεύγουν μακριά. Εμφανίζεται στην κοπέλα ένας αράπης), γ1, γ3, γ4, γ5, ζ1, ζ3, ζ6, ζ8. III: β, β2, β3, γ, γ1.

Σελ. 233
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/234.gif&w=600&h=915

97. Αρχείον Πόντου Ζ', 1937, 97-106 (ΛΑ 590, 5), Αργυρούπολη, «Η κακέσα η μάνα». Ι: α, α3, β, β1, β5 (επειδή ο πατέρας του θέλει να σκοτώσει τη μάνα του για να παντρευτεί άλλη), γ, γ1, γ2, δ, δ2, δ4. II: α, α1, α3, α5 (οι δράκοι τρομάζουν και φεύγουν), γ, γ1, γ3, γ4 (με τον προπάππου των δράκων), γ5, δ, δ1, δ2, δ8, δ10, στ7 (νικώντας τους δράκους παίρνει το μήλο και δυο λιονταράκια), δ, δ1, δ2, δ9 (σταφύλι), δ10, δ11, στ7 (τα λιονταράκια του τρώνε τους δράκους- ο ήρωας λευτερώνει τρεις βασιλοπούλες που τις κρατούσαν οι δράκοι, τις οδηγεί στον πατέρα τους και του ζητά να χτίσει ένα φτωχοκομείο), ε5 (του δίνει το δαχτυλίδι της για αναγνώριση), ζ, ζ1, ζ3, ζ6, ζ9. III: β, β1 (στο φτωχοκομείο που έχτισε ο βασιλιάς), β3, β4, γ, γ1 (τους κατασπαράζουν τα λιοντάρια), γ3.

ΚΥΠΡΟΣ

98.ΛΑ 2351Β', 969-980, «Κερατούνα». Η αρχή όπως AT/ATU 315 Α, βλ. παρ. αρ. 123. Η συν. όπως AT/ATU 590: I: α, α5 (μοναχογιός, αδερφός της στρίγκλας), β, β1, β3, γ, γ1, γ2. II: α, α1, α3, α5, β, β1, γ, γ1, γ2, γ4, γ5, δ, δ1, δ2, δ3, δ7, δ9 (το αθάνατο σταφύλι), ε, ε3 (η δράκισσα που της έκοψε τα φρύδια και την έκανε να ξαναδεί), στ, στ10, ζ, ζ1, ζ3, ζ4, ζ5, ζ8. III: α, α1, α2, α3. Η συν. όπως AT/ATU 315 Α. Τέλος παντρεύεται την κόρη της μάγισσας.

99. ΛΑ 2424, 120-124, Πάφος, «Η βασίλισσα και η κόρη της». Η αρχή όπως AT/ATU 315 Α, βλ. παρ. αρ. 124. Η συν. όπως AT/ATU 590: Ι: α, α4, β, β1, β3, γ. II: α, α1, α3, α5, β, β1, γ, γ1, γ2, γ4, γ5, δ, δ1, δ2, δ3, ε, ε3 (μια γριά), ε4, στ, στ1, στ10, δ, δ1, δ2, δ7, δ9 (αθάνατο σταφύλι), δ10 (δράκισσα), στ7 (βάζοντας τη δράκισσα που το φύλαγε να ορκιστεί στην κόρη της τη Χρυσομαλλούσα), στ3 (η δράκισσα), στ10, ζ4, ζ5. III: α1, α2, α3. Η συν. όπως AT/ATU 315 Α.

100.ΛΦ 760, 18-25, Λευκωσία, «Ο στραός». I: α5 (στη γέννηση του ήρωα, τρίτου γιου ενός ζευγαριού, η μάνα του τον παρουσιάζει για κορίτσι, επειδή ο άντρας της δεν ήθελε άλλο γιο. Ντύνει το παιδί με κοριτσίστικα μέχρι τα δεκαπέντε του χρόνια), β, β1, β4, δ, δ2, δ5 (αρκουδάκι). II: α, α1 (φτάνουν σε μια πόλη), γ1, γ2, γ4, γ5, δ, δ1, δ2, δ8, δ10, ε, ε1, ε4, ε5, στ7, στ8, στ10, δ, δ1, δ2, δ7, δ11, στ7, στ10, δ, δ1, δ2, δ6 (της αρκούδας), στ, στ4 (αρκουδάκι), στ10, ζ, ζ2 (στοίχημα: όποιος χάσει στα χαρτιά, να του βγάλουν τα μάτια), ζ6, ζ9. III: β, β3, β5, γ, γ1, γ3.

101.ΛΦ 869, 1-6, Πάφος, «Το βασιλόπουλου τζαι η Πεντάμορφη». Η αρχή όπως AT/ATU 315 Α, βλ. παρ. αρ. 125. Η συν. όπως AT/ATU 590: I: α, α4, β, β1, β3, γ, δ, δ1. II: α, α1, α3, α5, β, β1, β2, β3, γ, γ1, γ2,

Σελ. 234
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/235.gif&w=600&h=915

γ4, γ5, δ, δ1, δ2, δ3, δ4, ε, ε1, ε4, στ, στ1, στ2, στ10, δ, δ1, δ2, δ9 (σταφύλι), δ12 (το πουλί του Πιτιρή, που όποιος το δει, μαρμαρώνει. Ο ήρωας μαρμαρώνει και τον ξεμαρμαρώνει η μάγισσα), η, η1 (τον τρώει η στρίγκλα, τα σκυλιά μαζεύουν τα κόκαλά του και τα πηγαίνουν στη μάγισσα). III: α1, α2, α3, γ, γ1, γ3.

102. ΛΦ 1619, 7-13, Ριζοκάρπασο Καρπασίας, «Η βασίλισσα και η κόρη της η δρακούνα». Η αρχή όπως AT/ATU 315 Α, βλ. παρ. αρ. 127. Η συν. όπως AT/ATU 590: I: α, α4, β, β1, β3, γ, γ1, γ2, δ, δ2. II: α, α1, α3, α5, β, β1, β2, γ, γ1, γ2, γ4, γ5, δ, δ1, δ2, 87, δ12 (από την περιοχή με τα δηλητηριασμένα αγκάθια), ε, ε1, ε4, ε5, στ10, δ, δ1, δ2, δ5, στ, στ3, στ10, δ, δ1, δ2, δ3, στ, στ10, η, η1, η2, ζ, ζ1, ζ3, ζ4, ζ5. III: α1, α2, α3, γ, γ1, γ2.

103. ΛΦ 1722, 9-14, Παραλίμνη Αμμοχώστου, «Το παραμύθι της δαιμονούς». Η αρχή όπως AT/ATU 315 Α, βλ. παρ. αρ. 128. Η συν. όπως AT/ATU 590: I: α, α4, β, β1, β3, γ, γ1, γ2. II: α, α1, α3, «5, β, β1, γ, γ1, γ2, γ4, γ5, δ, δ1, δ2, δ3, δ4, ε, ε1, στ, στ10, δ, δ1, δ2, δ9 (σταφύλι), δ12 (που το φυλάει ο ελέφαντας), στ (καβαλάει τον ελέφαντα και τον κάνει να ορκιστεί πως δεν θα τον πειράξει), στ3, ζ, ζ1, ζ3, ζ4, ζ5, ζ8. III: α, α1, α2, α3, γ, γ1. Η συν. όπως AT/ATU 315 Α.

104. Λαογραφία Κ', 1962, 361-372, «Το πουλίν του Πιτιρή». Η αρχή όπως AT/ATU 315 Α, βλ. παρ. αρ. 130. Η συν. όπως AT/ATU 590: Ι: α, α4, β, β1, β3, γ, γ1, γ4 (στη σαΐτα του), δ, δ2. II: α, α1, α3, α5, β, β1, β2, γ, γ1, γ2, γ4, γ5, δ, δ1, δ2, δ5, ε, ε3 (μια βασιλοπούλα, που τη γλιτώνει από τους δράκους που την κρατούν φυλακισμένη), ε4, ε5, στ, στ3, η, η1, η2, δ, δ1, δ2, δ3, στ, στ10, δ, δ1, δ2, δ12 (το πουλί του Πιτιρή, που, όποιος το δει, μαρμαρώνει. Ο ήρωας μαρμαρώνει). III: α1, α3. II: ζ, ζ1, ζ3, ζ4, ζ5. III: α1, α2, α3, γ, γ1, γ2.

105. Κληρίδης Γ', 99-105, Τρίκωμο Μεσσαριάς, «Το βασιλόπουλου τζι' ο κουτσόδρακος». Η αρχή όπως AT/ATU 315 Α, βλ. παρ. αρ. 123. Η συν. όπως AT/ATU 590: I: α, α4, β, β1, β3, γ, γ1, γ2, δ, δ5 (αρκουδάκια). II: α, α1, α3, α5, β, β1, β3, γ, γ1, γ2, γ4, γ5, δ, δ2, δ12 (μαλλιά αρκούδας), ε, ε1, ε4 (να βγάλει το αγκάθι από το πόδι της αρκούδας), ε6, στ, στ3 (η αρκούδα), δ, δ1, δ2, δ8, δ10, στ7, στ10, δ, δ1, δ2, δ3, δ10, στ8, στ10, ζ, ζ1, ζ3, ζ4, ζ5, ζ8. III: α, α1, α2, α3, γ, γ1, γ2 (την κόρη της).

106. Σακελλάριος Β', 330-335, αρ. 8, «Παραμύθι του Μαύρου και των μαγισσών». I: α, α1, α2, γ, γ1, γ2. II: α, α1, α2, α3, α4, α6 (ο ήρωας σκοτώνει τον αράπη, αλλά η μάνα του τον ανασταίνει), γ, γ1, γ5, δ, δ1, δ2, δ7, δ9 (σταφύλι), δ10, ε, ε1 (τρεις μάγισσες), ε4, στ7, στ10, δ (η αδερφή τώρα), δ1, δ2, δ3, δ4, στ, στ1, στ10, ζ, ζ1, ζ3, ζ4, ζ5, ζ7. III: α, α1, α2, α3, γ, γ1.

Σελ. 235
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/236.gif&w=600&h=915

ΚΑΤΩ ΙΤΑΛΙΑ

107. Taibbi-Caracausi, 99-113, Roccaforte Καλαβρίας, «I rigginotta 'c' ο drakose». Συμφυρμός με AT/ATU 612 (Τα φύλλα που ανασταίνουν) και AT/ATU 300 (Ο δρακοντοκτόνος ήρωας). I: α, α1, β, β1, β5 (για να βρει δουλειά), γ, γ1, γ3, δ, δ2, δ5 (τιγράκι και αρκουδάκι). II: α, α1, α3, α5 (σε ληστές), β, γ, γ1, γ2, γ4 (με έναν άλλο ληστή), γ5, δ, δ2, δ5, δ6 (το γάλα της τίγρης και της αρκούδας), στ, στ10, ζ (η μάνα τον ξεγελά και τον αλυσοδένει για να τον σκοτώσει ο ληστής, αλλά τα ζώα του κατασπαράζουν το ληστή και τη μάνα). Η συν. όπως AT/ATU 612. Η συν. όπως AT/ATU 300, βλ. παρ. αρ. 65.

Βλ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ AT/ATU 590 και AT/ATU 315 στις σ. 479483.

Σελ. 236
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/237.gif&w=600&h=915

Π APΑΜΥΘIΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT/ATU 592

Σελ. 237
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/238.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 238
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/239.gif&w=600&h=915

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT /ATU 592

Ο χορός στα αγκάθια

AT: The Danse among thorns ATU: The Danse among thorns Delarue-Tenèze: La danse dans les épines Grimm no 110: Der Jude im Dorn_

Ο Ντρελοτυχερός

Μια φορά κι έναν καιρό ήτανε δύο αδέρφια. Το λοιπό μια μέρα που εγυρίζανε μαζί στα χωρία, τι τσου εβουλήθηκε ν' ανεβούνε απάνου σε μία συκιά. Και κείνο η συκιά είχε δύο σύκα και το ένα ήτανε γούρμο και το άλλο άγουρο. Ο κουέτος (ήσυχος) έφαε το γούρμο σύκο και ο ντρελός εκαθότουνα απάνου στη συκιά να γουρμάσει. «Μωρέ, καλέ! Μωρέ, κακέ!», ο αδερφός του του 'λεγε. Τίποτσι εκείνος. «Μωρέ, θά 'ρουνε τη νύχτα θερία». Το λοιπό στο τέλος τον έπεισε. «Γούρμο», λέει, «ή άγουρο, θα ντο φάω. Στη συκιά το είδα και θα ντ' αφήσω;» Τρώει το σύκο και ξεκινάνε έπειτα.

Οπού στο δρόμο βρίσκει ο ντρελός ένα αδράχτι. «Μωρέ», λέει, «θα ντο πάρω για σφόντυλο τση μάνας μου!» Το παίρνει και πηαίνανε. Οπού φτάνουνε σ' ένα γάμο. Τσι καλέσανε να φάνε. Ο ντρελός το λοιπό ήτανε πολύ φαγάς. «Πώς θα ντη κάνω», λέει, «να μη γενώ ρεντίκουλο!» «Εγώ», λέει ο κουέτος, «θα σε προσέχω. Κι άμα ιδώ και παρατρώς, θα σου πατήσω το πόδι κι εσύ να πάψεις το φαΐ!» Οπού πραγματικώς, εκάτσανε στο τραπέζι, που είχε και του πουλιού το γάλα. Αλλά εκεί που αρχινήσανε να τρώνε, περνάει μία γάτα από πάνου από το πόδι του ντρελού κι εκείνος έλεε πως επαράφαε και πως τον επατούσε ο αδερφός του. Μία και παύει το φαΐ. «Μωρέ, φάε!» του λέγανε. «Φάε και είναι ωραίο το φαΐ». Τίποτα εκείνος. «Φχαριστώ», λέει, «δεν πεινάω». Οπού ήρθε η ώρα του ύπνου. Έτσι επήγανε να κοιμηθούνε, λέει ο ντρελός στον κουέτο: «Μωρέ θα πάω στην παδέλλα, μπέρτα κι έμεινε τίποτες, γιατί δε βαστάω από την πείνα». «Καλά», λέει, «πήγαινε. Φέρε και με καμία κουταλιά». Πάει το λοιπό στην κουζίνα κι έκαμε φαΐ, που εθαραπάηκε. Υστερα γιομίζει κι ένα πιάτο μακαρόνια και τα πάει για τον αδερφό του. Κι αντίς να πάει στην κάμερά του, επήε στην κάμερα της νύφης. Οπού η νύφη βγάνει τσι φωνές. «Ω, συφορά», λέει ο φρόνιμος, «να φύγουμε από δω. Πάμε ογλήγορα κα-

Σελ. 239
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/240.gif&w=600&h=915

καλιά μας, μη ντροπιαστούμε!» Ο ντρελός πού ν' ακούσει! Παίρνει το πιάτο με τα καφτά μακαρούνια και το αδειάζει στον πισινό τση νύφης. «Έλα», του φώναζε ο αδερφός του. «Έλα, τι κάνεις εφτού;» «Έρχουμαι! Τώρα!» Σηκώνεται λοιπό και πάει όξω. Αλλά κάνει να κλείσει την πόρτα κι εκείνος τη σηκώνει στον ώμο του. «Μωρέ, τι είναι εφτό που έκαμες!» λέει ο κουέτος. «Άσ' τηνε την πόρτα. Τι να την κάμουμε!» «Όχι», λέει, «θα την πάρω κοντά μου».

Πηαίνανε, πηαίνανε. Απαντέχουνε ένα δέντρο ψηλά. Ανεβαίνουνε απάνου κι εκαθόντανε. Οπού εκεί που αναπαυόντανε στη δροσία, ακούνε κάτι πατήματα από κάτου. Ήτουνα κάτι Οβραίοι, που επουλούσανε λιβάνια και διάφορα άλλα. «Εδώ», λέει, «θα κάτσουμε να φάμε». Στρώνουνε ένα τραπέζι κι είχανε ουλουνού του κόσμου τα καλά. Και εκεί που τα δύο αδέρφια τσι γουστάρανε, λέει ο ντρελός: «Θέλω να κατουρήσω». «Στάσου, μωρέ!» λέει ο κουέτος. «Θα μας σκοτώσουνε!» Αλλά πού ν' ακούσει εκείνος! Και οι Οβραίοι δεν εκαταλάβανε τίποτα. «Μωρέ, ωραία δροσία εδωπά ρίχνει το δέντρο!» λέανε. Εκεί που ήτανε στο αποφάωμα, λέει ο ντρελός: «Έχω», λέει, «να κάμω κάκα μου!» «Ω συφορά μου!» λέει ο άλλος αδερφός. «Τώρα είναι που θα μας χαλάσουνε!» « Τι», λέει, «θα σκάσω εγώ; Θα κάμω!» Οπού πραγματικώς, κάμνει κάκα του και πέφτει απάνου στο πιάτο του ενός Οβραίου. Κοιτάει εκείνος ψηλά και λέει:

«Μέγας πούλαρος πέρασε,

μέγαν κότσιλον (κουτσουλιά) έριξε!»

«Καλά», λέει ο κουέτος, «τη γλιτώσαμε και τούτη». Σε λίγο λέει ο ντρελός: «Εκουράστηκα», λέει, «να βαστάω ετούτη την πόρτα. Θα την πετάξω». «Τώρα, μωρέ εχαθήκαμε!» λέει ο αδερφός του. «Θα μας σκοτώσουνε, μωρέ, οι Οβραίοι και με το δίκιο τους». Αλλά πού εκείνος! Γρρρ, ένα σαραβολητό, πέφτει η πόρτα κάτου. Οπού φύγει - φύγει οι Οβραίοι. Κατεβαίνουνε τότες τα δύο αδέρφια και φάγανε ούλα τα καλά του τραπεζιού. Έπειτα αρχίσανε το τραγούδι. Το λοιπό εξέχασα να πω πως ευτός ο ντρελός ήτουνα και τραυλός. Οι Οβραίοι τον ακούανε που ετραγουδούσε έτσι ανακατωτά, τα εμπουρδούλιζε και λέανε: «Ποίος ξέρει τι γλώσσα είναι!» Πάνε κοντά. «Να σου δώσουμε», λέει, «ό,τι-ό,τι, αλλά να μας μάθεις να μιλούμε έτσι!» «Εύκολο πράμα», λέει εκείνος. «Να μ' αφήσετε να σας κόψω τη γλώσσα». Οπού πραγματικώς στέκονται και τσου κόβει τη γλώσσα. Έπειτα λέει: «Τι να σου δώσουμε;» «Δε θέλω», λέει εκείνος, «παρά το λιβάνι σας. Θα πάω να λιβανίσω το Θεό».

Το λοιπό παίρνει το λιβάνι και πάει απάνου στο βουνό και λιβάνιζε. Και κατεβαίνει ο Θεός και του λέει: «Τί χάρη θέλεις να σου κάμω, που εσύ μου προσφέρεις τέτοια ευωδία;» «Θέλω», λέει, «Θε μου, μία σαρμόνικα, που έτσι την παίζω, να χορεύουνε σαρτούμενα, πετούμενα κι όποιος κι αν την ακούει». Το λοιπόν ο Θεός του 'δωσε τη σαρμόνικα. Έτσι την είχε ο ντρελός στα χέρια του, λέει στον αδερφό του: «Να χωρίσουμε. Θα πάω υπερέτης σ' ένα παπά». Όπως

Σελ. 240
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/241.gif&w=600&h=915

κιόλας αφού εχωρίσανε, πάει στου παπά. Οπού είχε μίαν αυλή γουρούνια. «Θα πηγαίνεις», λέει ο παπάς, «να τα βόσκεις. Να σου δίνω και το φαΐ σου και να κάθεσαι ούλη μέρα έξω με δαύτα». Το λοιπόν εκείνος εκαθόντουνα κι έτρωε, κι έτσι έτρωε, αρχίναε τη φλογέρα. Παίξιμο αυτός, χορό τα γουρούνια. Το βράδι τα 'βλεπε ο παπάς ψόφια στην κούραση. «Μωρέ», λέει, « να τον ακλουθήσω», λέει, «μία μέρα, για να ιδώ τι τσου κάνει!» Και πού να τρουπώσει, οπίσω από 'να φράχτη. Ο ντρελός τον εμυρίστηκε πως είναι εκεί από πίσω κρυμμένος. Αρχινάει λοιπό τη σαρμόνικα. Χορό ο παπάς από πίσω από το φράχτη! «Αμάν! Του 'λεγε. Σώνει τώρα!». Τίποτε εκείνος, χειρότερα. Έσκισε τα ράσα του στο φράχτη, ήτουνα σ' ελεεινή κατάσταση. Οπού, να σου και περνάει ένας μ' ένα γαϊδούρι φορτωμένο κατρογυάλια. «Ε!» λέει ο ντρελός, «δώσε μου ένα να κατουρώ» «Χαζίρι», λέει, «σ' έχω;» «Σώπα, μωρέ κι έννοια σου!» λέει εκείνος. Αρχινάει τη σαρμόνικα. Χορό εκείνος, χορό ο γάιδαρος. Πάνε τα κατρογυάλια. Δεν έμεινε ούτε ένα. Οπού εκεί που εχορεύανε, να σου κι ένας με πορτοκάλια. «Δώσε μου, μωρέ και διψάω», λέει ο ντρελός. «Ό,τι το 'λεγα», λέει, «που θα σου δώσω πορτοκάλι!» Αρχινάει εκείνος τη σαρμόνικα. Χορό ο πορτοκαλάς, χορό κι η καρέτα (αμάξι) με τα πορτοκάλια. Οπού τα 'καμε ούλα άχερα. Οπού έτσι εκουράστηκε να παίζει, λένε εκείνοι ούλοι: «Πάμε», λέει, «στην αστυνομία», να ντο πούμε, να σε συγυρίσουμε». «Πάμε», λέει εκείνος. Αρχινάει ο παπάς την ιστορία. Το λοιπό οι αστυνόμοι εγελούσανε. «Για να πειστούμε», λέει, «πρέπει να το ιδούμε ευτό το απαράτο (φαινόμενο)». «Να με δέσετε καλά», λέει ο παπάς πρώτα, «για να μη χορεύω εγώ, γιατί θα ιδείτε πράμα, που δεν το ξαναείδαν τα μάτια σας». Τόνε δένουνε καλά τον παπά και βάνουνε τον ντρελό να παίξει την σαρμόνικα. Οπού αμέσως, χορό οι δικαστές, χορό ο αστυνόμος, χορό ούλοι. «Πήγαινε», λέει, «χριστιανέ μου! Είσαι ελεύθερος», λένε ετότες. «Άσε να περνάει η ώρα σου. Κακό δεν κάνεις».

Μαριέτα Mtvcó-cou, «Παραμύθια από τη Ζάκυνθο», Λαογραφία ΙΑ', 1934-1937, σ. 490-493. Αφηγήτρια η Διονυσία Τζερμένου, χρονών 55, από το Χουρχουλίδι.

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ

I. Μαγικά αντικείμενα και ιδιότητες του ήρωα

α: Ένα παιδί" α1: παλαβό' α2: γιος παπά" α3: βοσκός" α4: άλλο' α5: τον κακομεταχειρίζεται' α6: η μητριά του' α7: το αφεντικό του.

β: Δίνει το ψωμί του (άλλο) σε μια γριά' β1: που είναι νεράιδα' β2: σ' ένα γέρο' β3: που είναι ο Χριστός' β4: άλλο' β5: και του δίνεται μια φλογέρα' β6: σε αντάλλαγμα με το θυμίαμα που έκαψε για το Θεό' β7: του δίνεται η δυνα-

Σελ. 241
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/242.gif&w=600&h=915

δυνατότητα να ζητήσει να εκπληρωθεί (ούν)' β8: μία ευχή' β9: άλλο' β10: που κάνει τα πάντα να χορεύουν.

γ: Ο ήρωας εύχεται ν' αποκτήσει' γ1: ένα όργανο, που, όποιος ακούει τη μουσική του, να χορεύει χωρίς σταματημό' γ2: ένα όπλο που να βρίσκει πάντα το στόχο του' γ3: άλλο' γ4: βρίσκει έναν αυλό.

ΙΙ. Ο καταραμένος χορός

α: Ο μουρλός ήρωας με τη φλογέρα (άλλο)' α1: κάνει να χορέψουν' α2: ο παπάς' α3: ο γυρολόγος με τα γυαλικά' α4: άλλο" α5: στα αγκάθια' α6: και τους καταστρέφει' α7: το εμπόρευμα' α8: την άμαξα' α9: τα ράσα, αφήνοντάς τον γυμνό' α10: άλλο.

β: Η γυναίκα του παπά τον παίρνει για το διάβολο' β1: και φεύγει' β2: παντρεύεται τον ήρωα.

γ: Ο μουρλός αναγκάζει τον παπά (άλλο) να του δώσει την κόρη του για γυναίκα' γ1: παντρεύεται τη βασιλοπούλα (άλλο) που του το υπόσχεται για να σταματήσει το χορό' γ2: κάνει τα πρόβατα να πρηστούν από το χορό' γ3: και κερδίζει το στοίχημα με τον παπά ότι θα τα παχύνει βοσκώντας τα στην άμμο' γ4: τον σκοτώνει' γ5: βάζοντας φωτιά στα βάτα.

δ: Ο ήρωας πέφτει στο πηγάδι (άλλο)' δ1: τον κάνει να πέσει ένας γνωστικός (άλλο) που παίζει τη φλογέρα του' δ2: και πνίγεται.

ε: Σκοτώνει τη μάνα του με ζεματιστό νερό γιατί τον μάλωσε' ε1: βάζει φωτιά στ' αγκάθια και καίει τον παπά.

III. Ο μουρλός ήρωας γλιτώνει την τιμωρία

α: Ο ήρωας οδηγείται' α1: στο δικαστή' α2: στους χωροφύλακες' α3: άλλο' α4: και παίζει τη φλογέρα του (άλλο)' α5: και όλοι χορεύουν' α6: και ο δεμένος παπάς' α7: μην αντέχοντας το βάσανο, τον αφήνουν ελεύθερο' α8: ο δικαστής (άλλο) τον κρατάει κοντά του για να τον διασκεδάζει' α9: σπάει το κεφάλι του δικαστή, γιατί ο ήρωας του ζήτησε να βάλει μια πέτρα απάνω του κι έπειτα τον ανάγκασε να χορέψει' α10: άλλο .

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΣ

1. ΙΛ 788, 242-254, Αγία Κυριακή Θεσπρωτίας, άτιτλο. Συμφυρμός με AT/ATU 1653 Β, AT/ATU 1651 Β και AT/ATU 1009. Ι: α, α1, β5, β6, β10. II: α, α1, α4 (αυτούς που πηγαίνουν για ξύλα, τα ψωμιά στο φούρνο, τις γυναίκες με τα ρούχα). III: α, α1, α4, α5, α7.

Σελ. 242
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/243.gif&w=600&h=915

2. ΛΑ 1260 (ΣΜ 90), 77-79, Οξυά Κόνιτσας, άτιτλο. Συμφυρμός με AT 1653 Β και AT/ATU 1009. I: α, β6, β10. II: α, α1, γ2. Ατελές.

3. ΛΑ 1297 (ΣΜ 127), 462-463. Ζαγόρια, «Η φτερωτή». Συμφυρμός με AT 1653 Β. Ο τρελός αντί σιτάρι αλέθει θυμίαμα. Παίρνει τη φτερωτή του μύλου για να την πάει στη μάνα του. Ανεβαίνει στο δέντρο με το γνωστικό αδερφό του. Ρίχνει στον άνθρωπο που κάθισε από κάτω νερό, καρύδια και τη φτερωτή. Ο άνθρωπος τρομάζει και φεύγει. Ι: α, α1, β6, β5, β10. II: α, α1, α2, γ2, ε.

4. ΛΑ 1305 (ΣΜ 135), 127-128, Ζαγόρια, «Ο παπάς με τους τζομπάνους». Συμφυρμός με AT 1653 Β και AT/ATU 1009. I: α, α1, β6, β5, β10. II: α, α1, α2, γ2.

5. ΛΑ 2302, 431-434, Δωδώνη, άτιτλο. Συμφυρμός με AT 1653 Β, AT/ATU 1000 και AT/ATU 1009. I: α, α1, β6, β5, β10. II: α, α1, α2, α4 (παπαδιά, παπαδοπούλα), δ, δ2.

6. ΛΑ 3018, 105-108, Καπέσοβο, «Ο ζουρλός αδερφός». Συμφυρμός με AT/ATU 1009, AT/ATU 1653 Β και AT 1682 Β. I: α, α1, β6, β5, β10. II: α, α1, α2, α4 (βασιλιάς, βασιλοπούλα), γ2, γ1 (σταματά όταν η βασιλοπούλα υπόσχεται να τον παντρευτεί).

7. ΛΦ 376, 30-32, Μαργαρίτι Θεσπρωτίας, «Ο τρελός κι οι ιστορίες του». Συμφυρμός με AT/ATU 1009, AT 1653 Β και AT 1681 Β. I: α, α1, β6, β5, β10. II: α, α1, α4 (ο γουρουνάς με τα γουρούνια του), δ, δ1 (του παίρνουν τα παιδιά τη φλογέρα και τον κάνουν να χορέψει), δ2.

8. Hahn 1, 219-224, αρ. 34, Βήσσανη Πωγωνίου, «Baiala». Συμφυρμός με AT/ATU 1009, AT 1653 Β, AT/ATU 1007 και AT/ATU 1029. I: α, α1, β6, β5, β10. II: α, α1, α3 (ο τσουκαλάς με τα τσουκάλια του), α2, α4 (βόδια), υπάρχει συμφωνία να μη θυμώσουν.

9. Hahn 2, 238, Anmerkungen στο παραμύθι αρ. 34 του 1ου τόμου, Κουκούλι, άτιτλο. I: α, α1, β6, β5, β10. II: α, α1, α4 (ο τσουκαλάς με τα τσουκάλια του).

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

10 ΛΦ 267, 16-18, Ανατολή Αγιάς, «Τα δυο αδέρφια». Συμφυρμός με AT 1653 Β και AT/ATU 1009. I: α, α1, β (λεφτά), β6, β7. II: α, α1, α4 (παίρνει από το φούρναρη ψωμί, από τον ψαρά ψάρια, από το λαδά λάδι). III: α, α1, α4, α5, α7.

11. ΛΦ 302, 11-12, Γαύροβο Καλαμπάκας, «Ο παπάς και ο τσομπάνος». II: α, α1, α5, α4 (πηγαίνει η παπαδιά να του βγάλει τ' αγκάθια και μπαίνει ένα στην καρδιά του και πεθαίνει), β2.

Σελ. 243
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών AT 560-599
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 224
  

  36.Μιχαηλίδης- Νουάρος Α', 304-313, Κάρπαθος, «Το ελλούι». Η αρχή όπως AT/ATU 315 Α, βλ. παρ. αρ. 34. Η συν. όπως AT/ATU 590: Ι: α, α4, β, β1, β3, γ, γ1, γ2, δ, δ4. II: α, α1, α3, α5, β, β1, γ, γ1, γ2, γ4, γ5, δ, δ1, δ2, δ3, δ10, ε, ε3 (η αρραβωνιαστικιά του), ε4, στ7, στ8, στ10, δ, δ1, δ2, δ8, δ4, στ, στ10, η, η1, η2, ζ, ζ1, ζ3, ζ4, ζ5. III: α1, α2, α3, γ, γ1, γ2·

  37. Μιχαηλίδης- Νουάρος Α', 313-321, Κάρπαθος, «Το βοργόνι». Η αρχή όπως AT/ATU 315 Α, βλ. παρ. αρ. 33. Η συν. όπως AT/ATU 590: I: α, α4, β, β1, β3, γ, γ1, γ2, δ, δ3. II: α, α1, α3, α4, γ, γ1, γ2, γ4, γ5, δ, δ1, δ2, δ6, ε, ε2, ε4, ε5, στ, στ4, στ10, δ, δ1, δ2, δ8, δ10, στ, στ10, δ, δ1, δ2, δ3, δ4, στ, στ10, ζ, ζ1, ζ3, ζ4, ζ5. III: α1, α2, α3. Η συν. όπως AT/ATU 315 Α. Στο τέλος σκοτώνει και τη μάνα του με το δράκο.

  γ. Εύβοια-Σποράδες

  38. ΛΦ 1846, 17-21, Αιδηψός Ευβοίας, «Ο Αρκουδογιάννης κι οι σαράντα δράκοι». I: α, α1, γ. II: α6 (η μάνα λέει στο γιο της πως οι δράκοι τους έκλεψαν τα κτήματά τους. Εκείνος φεύγει για να τα πάρει πίσω και τα καταφέρνει) , γ6 (οι δράκοι προτείνουν στη μάνα να κάνει αυτούς παιδιά της κι εκείνη δέχεται), γ5, δ, δ1, δ2, δ8, δ10 (της δράκαινας), στ7 (αφού ο ήρωας τη νικά στο πάλεμα) ε, ε3 (η δράκαινα,), ε6, δ, δ1, δ2, δ3, στ, στ10, δ, δ1, 82, δ12 (το γουρουνάκι μιας άλλης δράκαινας), στ4, ζ4, ζ5. III: α1, α2, α3, γ, γ1, γ3.

  39. Πέρδικα Β', 199-202, αρ. 15, Σκύρος, «Η γοργόνα, η κατσά βασίλισσα». Η αρχή όπως AT/ATU 315 Α, βλ. παρ. αρ. 37. Η συν. όπως AT/ATU 590. I: α, α4, β, β1, β3. II: α, α1, α3, α4, γ, γ1, γ2, γ4, γ5, δ, δ1, δ2, δ6, ε, ε2, ε4, στ, στ10, δ, δ1, δ2, δ3, στ, στ10, ζ, ζ10 (ο αράπης μεταμορφώνεται σε φίδι, δαγκώνει τον ήρωα και τον σκοτώνει). III: α1, α3, γ, γ1. Η συν. όπως AT/ATU 315 Α.

  δ. Κρήτη

  40. ΛΦ 1043, 11-17, Μοίρες Καινουργίου, άτιτλο. Η αρχή όπως AT/ATU 315 Α, βλ. παρ. αρ. 43. Η συν. όπως AT/ATU 590: I: α, α4, β, β1, β3, δ, δ3. II: α, α1, α3, α5, β, β1, β2, γ, γ1, γ2, γ4, γ5, δ, δ1, δ2, δ3, ε, ε1, ε4, στ, στ10, δ, δ1, δ2, δ6, στ, στ4, στ6, δ, δ 1, δ2, δ7, δ 11, στ7, στ10, ζ, ζ1, ζ3, ζ4, ζ5, ζ8. III: α, α1, α2, α3, γ, γ1. Η συν. όπως AT/ATU 315 Α.

  41. ΛΦ 1229, Πεύκος Βιάνου, «Η Τρισεύγενη». Η αρχή όπως AT/ATU 315 Α, βλ. παρ. αρ. 44. Η συν. όπως AT/ATU 590: Ι: α, α4, β, β1, β3, γ,