Συγγραφέας:Αγγελοπούλου, Άννα
 
Καπλάνογλου, Μαριάνθη
 
Κατρινάκη, Εμμανουέλα
 
Τίτλος:Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών AT 560-599
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:44
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:2007
 
Σελίδες:519
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Ελληνικά παραμύθια-Κατάλογος
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Περίληψη:Στον πέμπτο αυτόν τόμο του Καταλόγου των Ελληνικών Παραμυθιών (βλ. και δημοσιεύματα ΙΑΕΝ αρ. 21, 26, 34 και 41) παρουσιάζεται η επεξεργασία του τελευταίου μέρους των μαγικών παραμυθιών (AT/ATU 300-749), που καλύπτει τους τύπους AT/ATU 560-649 (μαγικά αντικείμενα) και AT/ATU 650-699 (υπερφυσική δύναμη και γνώση).
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 10.44 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 39-58 από: 522
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/39.gif&w=600&h=915

εψόφησα της πείνας». «Χριστός και Παναγιά, το παιδάκι μου!». Πιάνει λούνει τον, χτενίζει τον, έβαλέν τον κι έφαγεν, ύστερα έδωσέν τον ν' αλλάξει τα ρούχα του. Εκειδά που τα 'λασσεν τα ρούχα του, ήβρεν εις τον κόρφον του το πραματάκιν που τον έδωκεν η βασιλοπούλα του πύργου, θωρά το, ήταν ένα μικρό σαμαντανάκι* που άφτουσιν πάνω τα κεριά. Έβαλέν το πάνω στην κειμιά*. Το βράδυν που θέλασιν να φάσιν, έπιασεν η μάνα του ένα κερίν, ήψεν το κι εκόλλησέν το στο σαμαντανάκιν να μπλέψουσιν. Εκειδά που το κόλλησεν, να σου μωρέ μάτια μου και παρουσιάζονται τρεις κοπέλες σαν το κρύο νερόν. Όμορφες, χιλιόμορφες, που αν τις εθωρούσες, έχανες τον νου σου. Η μια έπαιζε βιολίν, η άλλη το ντέφιν και η άλλη εχόρευγεν. Πάνω που 'σβηνεν το κερί, κάθε μια έδωκεν εις το Κωστάκιν από έναν τσερβέ μεταξωτόν και σε κάθε κλόσσιν* είχεν έναν μαχμουτιέ χρουσό. Χαρές το Κωστάκι, χαρές η μάνα του! Άφτουσιν άλλο έναν κερί, πάλε τα ίδια! Ίσαμε την αυγήν εγεμίσασιν έναν πάγκο μαχμουτιέδες! Την ημέρα το Κωστάκιν επήρε ρούχα καλά για λόγου του και για την μάναν του, έπιασε μαστόρους να κάμει καλό σπίτι, εγούρασεν όλα τα χρειαζούμενα του σπιτιού και επερνούσε σαν μπέης. Εκεί στα καλά καθούμενα τον εκατέβην εις τον νουν του να πάει στην Πόλην, να φουρτώσει έναν καράβιν κεριά και να γυρίσει να γεμίσει τα κατώδεια* του και να κάθεται να γλεντά. Καλά το λέει, καλά το καταφέρνει, μπαίνει σ' έναν καράβιν και πάει στην Πόλην. Σε καμιά δεκαπενταριάν μέρες εφούρτωσεν το καράβι. Λέει τον ο καπετάνιος: «Κυριέ μου, ύστερ' από το μεσημέρι, στις τρεις, να είσαι μέσ' στο καράβι γιατί θα φύγουμεν, ένα λεπτό ύστερα δεν 'πομένω». «Καλά», λέει το Κωστάκιν. Το μεσημέρι επήεν να φάει και να κάμει τραπέζιν τους φίλους που έκαμεν εις την Πόλην. Ο ένας το κοντόν του, ο άλλος το μακρύν του πάνω στο τραπέζιν, επέρασεν η ώρα. Ήρτεν η ώρα τέσσερις, χαιρετά τους φίλους και κατηβαίνει στον γιαλόν, αλλά πού καράβι; Εφαίνουταν δεν εφαίνουταν. Πιάνει έναν καϊκτζή, λέει τον: «Τι θέλεις, ως το πρωί να φθάσεις αυτό το καράβιν που φαίνεται δεν φαίνεται;» «Εικοσιπέντε λίρες», λέει ο και'κτζής. «Πενήντα θα σε δώσω», λέει το Κωστάκιν. Ευτύς μπαίνουσι μέσα στο καΐκιν, καλά πανιά, βάζουσιν και σκουπαμάρια να πιάσουσιν το καράβιν. Ο καιρός ήταν πρίμιος, επετούσεν το καΐκιν πάνω στον αφρό. Μα και το καράβιν, καινουργιοπαλαμισμένο, δεν επήαινεν πίσω. Ίσα με τα μεσάνυχτα επηαίνασιν καλά. Υστερ' από τα μεσάνυχτα ο αέρας εγίνη σκύλος, κάπνη, που δεν επιάνουνταν μήτε στα πανιά μήτε στα σχοινιά, τα κύματα εφούσκωναν, ο ουρανός εθόλωσε, σκοτάδι, βροντές, αστραπές, άνεμος, του Χριστού η νύχτα που λέει ένας λόγος. Τους έσπασεν έναν πινό της μαΐστρας*, ερεγουλάρισαν τα πανιά τους, αλλά δεν ήξευραν πού επηαίνασι, μόνον στη λάμψη της αστραπής εθωρούσασιν ομπρός τους μια στεριά, χωρίς να γνωρίζουσιν τι στεριά ήταν, τι τα θέλεις, εφέντη μου είσαι, το ραγάνι* έσκασε, τους έφαεν τα πανιά, τους έσπασεν το πλωριό άλμπουρον και το πομπρέσον*, η θάλασσα επήγε να τους φάει. Το καΐκιν ήρχισε να κάμνει νερά. Άγιε Νικόλαε, κυβέρνα! έρχεται μια θάλασσα, άλλη μια, να σου το καΐκιν το ρίχτει όξω σε μια

Σελ. 39
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/40.gif&w=600&h=915

σπλάντζαν, οπού με μεγάλη δυσκολία εγλιτώσασιν οι ναύτες με το Κωστάκι. Εξημέρωσεν η αυγή, κλαίει ο καπιτάνιος, μαζεύει τα σχοινιά, τα πανιά και όλα τα ριμέντζα* του καϊκιού του. Τον έδωσεν και το Κωστάκιν καμιά διακοσαριά μαχμουτιέδες κι επήρε των ομματίων του. Ο καπιτάνιος με τους ναύτες εκάμασιν ένα σκάφος όπως εμπόρεσαν κι επήρασιν τον τερρατζάδο γιαλό - γιαλό κι έφυγαν κι ακόμα πάσιν.

Το Κωστάκιν το καημένο επήρεν τον δρόμον, πάει, πάει, μιαν ημέρα, δυο ημέρες, πού κιτέρ ταχά κιτέρ, την τρίτη φθάνει σ' ένα δένδρο μεγάλο, που στη ρίζα του έτρεχεν ένα νερό, κρουσταλλο. «Ας κάτζω», λέει, «εδώ στην σκιάν του δέντρου να ξεκουρασθώ». Ενίφτην με το κρύο νερό της βρύσης, έφαγεν ό,τι ηύρεν κι εκάθισε δίπλα στη ρίζαν του δέντρου, ήψεν έναν κεράκιν, εκόλλησέ το στο σαμαντανάκιν και εγλέντιε με τις όμορφες.

Δυο ώρες μακράν από το δέντρον ήταν ιμιά βασιλοπούλα σ' έναν πύργον, που την είχεν ο πατέρας της εκεί, να μην την αγαπήσει και αυτός ο ίδιος από την ομορφιάν της. Εκείνην την ώραν εδίψασεν κι έστειλεν ιμιά δούλαν να πάει να φέρει φρέσκο νερόν από την βρύσιν. Η κόρη άμα επήεν και είδεν τις τρεις κοπέλες, η μια να παίζει το βιολίν, η άλλη το ντέφιν και άλλη να χορεύει, δεν την έκαμνεν καρδιά να γυρίσει, μόνον έκατζεν κι εσιργιάνιζεν. Η βασιλοπούλα έστειλεν άλλη δούλα να φέρει νερό γιατί έσκασεν από την δίψα, επόμεινεν και άλλη. Φανάζει μιαν άλλη δούλα και λέει την: «Να πας γλήγορα να φέρεις νερόν και ό,τι δεις, ό,τι ακούσεις, ευτύς να 'ρτεις να με το πεις». «Μετά χαράς, βασιλοπούλα μου». Επήεν η άλλη δούλα την ώραν πια που έσβηνεν το κερί. Παίρνει νερό και τρέχει στην βασιλοπούλα. «Τι είδες;», λέει. «Τι να σου πω, βασιλοπούλα μου, είσαι και συ όμορφη που δεν έχεις κουσούρι, μα στη βρύση έχει έναν νέον που λάμπει σαν τον ήλιον, έχει και τρεις κουπέλες μαζίν του, σαν τα εφτά μαλάματα, άσπρες χιονάτες, που θαρρείς πως εκατηβήκαν από τον ουρανόν. Αχ! Βασιλοπούλα μου, και να τας εθωρούσες, και να θωρούσες τον νέον, θα 'χανες τον νουν σου». «Γλήγορα», λέει, «να πάτε να με τον φέρετ' εδώ». Πηγαίνουν αι δούλες. «Ώρα καλή, παλικάρι». «Καλώς τις κουπέλες». «Πολλά και ακριβά χαιρετίσματα από την βασιλοπούλα μας και σε παρακαλεί να πάεις να σε δει, να πάρεις και τις κουπέλες μαζί σου». «Μετά χαράς», λέει το Κωστάκιν. Μπρος αι δούλες, πίσω το Κωστάκιν, πάσιν εις την βασιλοπούλα. «Ώρα καλή, βασιλοπούλα μου». «Καλώς το παλικάρι». Καθώς τον είδεν η βασιλοπούλα, εχτύπησεν η καρδιά της. «Πού 'ναιν», λέει, «η συντροφιά σου;» «Εδώ», λέει το Κωστάκι, «φέρετέ με έναν κερί». Εφέραν τον έναν κερίν, ήψεν το και άμα το κόλλησεν εις το σαμαντανάκιν, να σου τις όμορφες, η μια εχόρευγεν, η άλλη έπαιζε βιολίν και άλλη το ντέφι. Να δει η βασιλοπούλα έναν τέτοιον πράμαν, επήε να χάσει τον νουν της, εθάρρευεν πως εθωρούσεν όνειρον. Υστερα σαν έσβησεν το κερίν, εδώκασιν πάλιν αι κοπέλες στο Κωστάκιν από έναν τζερβέν μεταξωτόν και σε κάθε κλόσσιν κρεμασμένον έναν μαχμουτιέν. Τότες πια η βασιλοπούλα εγονάτισεν ομπρός στο Κωστάκιν

Σελ. 40
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/41.gif&w=600&h=915

και τον επαρακαλούσεν να την χαρίσει το σαμαντανάκιν. «Πράμαν που δεν γίνεται», λέει, «αν θέλεις, βασιλοπούλα μου, να το έχεις, έπαρ' με άντραν να το 'χουμεν μαζίν». Από δω την είχεν, από κει την είχεν, εκατάφερέν την, εστεφανώθην την. Εκείνη είπεν εις τις δούλες της να μην το πούσιν και το ακούσει ο πατέρας της και την σκοτώσει. Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, γκαστρώνεται η βασιλοπούλα! Μια από τις δούλες, πιστή στον βασιλέαν, που είδεν την βασιλοπούλαν γκαστρωμένη, πηαίνει μιαν ημέραν εις το παλάτιν και λέει στον βασιλέα: «Βασιλέα μου πολλοχρονεμένε μου, το κεφάλι μου στα πόδια σου, δεν έχω πόδια να σταθώ και γλώσσα να μιλήσω». «Τι τρέχει;», λέει ο βασιλέας. «Τι να τρέχει», λέει, «πολλοχρονεμένε μου, η βασιλοπούλα είναι γκαστρωμένη!» «Γκαστρωμένη;» λέει. «Γκαστρωμένη, αφέντη βασιλέα μου». Τότες επήεν να σκάσει ο βασιλέας από τον θυμόν του. Φανάζει την δωδεκάδαν του και τους λέει: «Η κόρη μου η βασιλοπούλα μας επρόσβαλεν όλους, λοιπόν πρέπει να βγάλουμε το ιλάμιν της και να την αποκεφαλίσει ο τζελάτης. Τι λέγετε σεις;» Είπεν ο ένας και ο άλλος την γνώμην του και αποφάσισαν όλοι να σκοτωθεί η βασιλοπούλα. Ένα γεροντάκι λέει στο βασιλέα: «Βασιλέα μου πολλοχρονεμένε, γέννημάν σου είναι, μη έμπεις εις το κρίμαν της. Παρά να την σκοτώσεις, κάλια να την αφήσεις εις την κρίσην του Θεού. Κάμε ένα βαρέλι μεγάλο, βάλε μέσα φαγιά, νερό για πέντε έξι χρόνια, βάλε και αυτήν μέσα, ρίξε την εις την θάλασσαν και ό,τι θέλει ο Θεός ας την κάμει». Αυτή η γνώμη εφάνην πια καλή και αποφάσισαν να την βάλουν στο βαρέλι, να την ρίξουν στην θάλασσαν.

Ας αφήκουμεν αυτούς και ας έρτουμεν εις το Κωστάκιν. Έμαθεν το καημένον πως θά 'ρτει ο βασιλέας και θα τους σκοτώσει. Εφοήθην πολλά. Μια βραδιάν αφήνει τον πύργον της βασιλοπούλας της γυναίκας του, κατηβαίνει στο γιαλό, βρίσκει μια βάρκα, μπαίνει μέσα, ισσάρει τα πανιά και δω πάν' οι ξένοι. Το σαμαντανάκιν είχεν το η γυναίκα του. Ερμένιζεν ένα μήνα, δυο μήνες, ένα χρόνο, δυο χρόνια, έσωσεν κι απόσωσε σε μιαν ερημιάν, μήτε πουλίν πετάμενον δεν εβρίσκουταν. Σύρνει τη βάρκαν του όξω, χαλά την, κάμνει μια παράγκα, και πότε με τα χορταράκια, πότε με τα ψαράκια επερνούσεν τον μαύρον του τον καιρόν. Μέραν την ημέραν επήαινεν πια μακρά, έβρισκεν ζώα, έγδερέν τα, έκαμνεν τις προβιές φορέματα κι εντύνουνταν. Έσπειρεν ένα χωράφι, ημέρωσεν κάμποσα δέντρα, τι τα θέλεις, εφέντη μου είσαι, επερνούσεν ιμιά ζωή σαν ασκητής.

Ας αφήκουμεν αυτόν εις τ' ασκηταριόν του κι ας έρτουμε εις την βασιλοπούλαν. Ο βασιλέας εδιάταξεν κι εκάμασιν ένα βαρέλιν πολύ μεγάλον, εβάλασιν μέσα παξουμάδια, νερά, ρύζια, κρέατα παστά, ψάρια παστά, λάδια, λογιών των λογιών προβεντζιά, ρούχα, στρώματα, εβάλαν και την βασιλοπούλαν κι ερίξαν τη στη θάλασσαν. Όλος ο κόσμος έκλαιε, γιατί την αγαπούσασιν πολύ. Εξεπελάγησεν το βαρέλιν. Εγέννησεν η καημένη μέσα ολομόναχη, έκαμεν έναν παιδί που έλαμπε σαν τον ήλιο. Επαρηβοριούταν με το παιδίν της.

Σελ. 41
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/42.gif&w=600&h=915

Επέρασεν ένας χρόνος, δυο χρόνια, η κόρη στο βαρέλι και το βαρέλι στη θάλασσα. Επέρασαν πέντε, έξι χρόνια, εκατάντησεν αγνώριστη. Μέσ' στα οχτώ χρόνια, μια βαθιάν αυγήν, εκεί που ψάρευγεν το Κωστάκιν εις την θάλασσαν, θωρά από μακρά ένα πράμα κι έρχεται. Όσον έρχουταν, τόσον εμεγάλωνεν, βρε καράβιν, καράβιν δεν είναι. Βρε χελώνα, χελώνα δεν είναι. Βρε τι είναι; Ανάμενε κι ανάμενε, ως το βράδυν εγιανάστισεν*, ήταν ένα βαρέλιν κι εκυλούσαν το τα κύματα. Βγάλλει τα ρούχα του, δίδει τα* στη θάλασσαν, πάει με τα κουλούμπου πάνω στο βαρέλι, τράβα, τράβα, έσυρέν το όξω. Μα είχεν ένα βάρος που δεν ημπορούσεν να το κυλήσει. Πάνω που δουμάκιαζε* να το κυλήσει, ακούει μια φωνήν από μέσα: «Για το Θεό, σιγά-σιγά, να μη με σακατέψεις εμένα και το παιδάκι μου». «Βρε ποιος είσαι μέσα, ο πειρασμός για ο δαίμονας;» λέει. «Όχι δεν είμαι ο πειρασμός μήτε ο δαίμονας, γυναίκα του Θεού είμαι». Τότες επήγεν εις την παράγκαν του, έφερεν τον μπαλτάν του, έσχισεν το βαρέλιν, τι να δει; Μια γυναίκα με το παιδάκιν της. Εκείνος δεν την εγνώρισεν, μα εκείνη εγνώρισέν τον χωρίς να τον δώσει γνωριμιάν. Πάει τους στην παράγκαν του, άφτει μια φωτιά, ψήνει τους φαΐν, δίδει τους κι ετρώγασιν κι ύστερα ερώτηξέν τους ποιοι ήταν. Η γυναίκα η καημένη δεν είπεν τίποτις, μόνον πως η τύχη της την έφερεν εκεί με το παιδίν της. Εκείνος είπεν την όλην την αλήθειαν, ποιος ήταν, πού ήταν και πού κατάντησεν. Εκείνην επήραν την τα κλάματα, μα δεν είπεν πάλε τίποτις. Ένα βράδυ που έλειπεν το Κωστάκιν εις το κυνήγι, πιάνει ένα κεράκιν η γυναίκα του, άφτει το, και πάλε αι τρεις κοπέλες που ξέρουμεν. Εκειδά να κι έρχεται το Κωστάκιν, τι να δει; Τις κοπέλες του! Ευτύς εκατάλαβεν ποια 'ταν η γυναίκα και το παιδίν που έβγαλε μέσα από το βαρέλιν. Αγκαλιάζεται την γυναίκαν του, αγκαλιάζεται, φιλά το παιδίν του, χαρές μαζί με τα κλάματα. «Γιατί δεν με το πες αμέσως πως είσαι συ η γυναίκα μου;» λέει. «Για να δω αν θα με γνωρίσεις». Τι τα θέλεις, εφέντη μου είσαι, να μην τα πολυλογούμεν, είχαν ένα δυο κεράκια, έκαμαν τα καμιάν εικοσιπενταριά και άψε-σβήσε, άψε-σβήσε, εκάμαν πάλε ένα σακούλι μαχμουτιέδες. «Τώρα», λέει, «γυναίκα, θα πάρω τον δρόμον να βρω καμιάν πολιτείαν, να πάρω έναν καράβι, να 'ρτω να σας πάρω». «Στην ευχήν του Θεού», λέει τον η γυναίκα του, «μα να μην αργέψεις». Έφυγεν το Κωστάκιν, επήρεν μαζίν του το σακούλιν με τους μαχμουτιέδες, ετράβηξεν το δρόμον τέρρα-τέρρα την θάλασσαν. Πάει, πάει κι ακόμα πάει, μιαν ημέρα, δυο μέρες, στις τρεις θωρεί μακρά μιαν πολιτείαν. «Δόξα σοι ο Θεός», λέει, «να μιαν πολιτεία». Εκειδά το βραδινόν ήμπε μέσ' στην πολιτείαν, ρωτά τι πολιτεία είναι, λέγουν τον πως είναιν η Αλεξάντρεια. Επήεν σ' ένα ξενοδοχείον, εγούρασεν κάμποσα κεριά, την νύχταν ήφτεν τα, ίσαμε την αυγήν εγέμισεν τον κόσμον μαχμουτιέδες. Κατηβαίνει στο γιαλό, θωρεί όλα τα καράβια, έρεσέν τον ιμιά σκούνα. Ρωτά, βρίσκει τον καπετάνιον, λέει τον: «Καπιτάνιο, πουλάς τη σκούνα σου;» «Αν βρω την τιμήν της, λέει ο καπιτάνιος, πουλώ την». «Πόσα σε κοστίζει;» «Χίλιες λίρες». «Έπαρ' τας». Πιάνει μετρά τις χίλιες λί-

Σελ. 42
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/43.gif&w=600&h=915

λίρες, παίρνει την σκούνα. Το βράδυ επήε μέσα, όλην την νύχταν άφτε, σβήνε κεριά, άφτε σβήνε κεριά, έκαμεν τη σαβούραν από μαχμουτιέδες. Τα σχοινιά όλα, τα μπράτσα, τα ξάρτια, όλα από σύρμα, τ' αντενοκάταρτα αντίζια, αι κοπέλες των καταρτιών από μάλαμαν, η φιγούρα μαλαματένια, πίσω της πρύμνης τα στολίσματα χρυσά. Τι τα θέλεις, δεν εβρίσκουταν εις τον κόσμον τέτοια σκούνα. Έβαλε μέσα δυο κανόνια, επήρεν την πατέντα κι έφυγεν. Η σκούνα επετούσε. Σε δυο μέρες αριβάρισεν εκεί που 'ταν η γυναίκα του και το παιδίν του, βάζει τους μέσα κι ενοίξαν του πελάου.

«Τώρα», λέει η γυναίκα στον άντραν της, θα με κάμεις, Κώστα μου, μια χάρη». «Τι χάρη θέλεις, γυναίκα;» «Θέλω να πάμεν εις το βασίλειον του πατέρα μου». «Μετά χαράς». Φωνάζει το λοστρόμον, λέει του πού θα πάν'. Μα την αλήθεια, εξέχασα να σας πω πως είπεν εις τους ναύτες του πως είναιν ένα βασιλόπουλο με τη γυναίκαν του και το παιδίν του και σιργιανίζει τον κόσμο όλον. Δεν επέρασαν δεκαπέντε, είκοσι μέρες και αριβάρισεν εις το βασίλειον του πατέρα της. Άμα ήμπεν η σκούνα στο λιμιόνα, διατάσσει η βασιλοπούλα να ρίξουν εκατόν κανονιές. Οι άνθρωποι της χώρας βλέπουν ιμιά σκούνα ολόχρυσην να μπαίνει στον λιμιόναν και κανονάρει. Εκατήβαν όλος ο κόσμος να σουργιανίσει τη σκούναν που έστραφτεν από τα πολλά χρουσάφια. Ο βασιλέας να δει μιαν τέτοιαν σκούναν εκατάλαβεν πως ήταν βασιλική και ευτύς εδιάταξεν να κανονάρει το κάστρον εκατόν κανονιές, να σκουπίσουν τους δρόμους, να στρώσουν δάφνες, που θα περάσει ο ξένος βασιλέας. Τι τα θέλεις, τι τα γυρεύεις, μεγάλες ετοιμασίες, ο κόσμος όλος ήταν στο πόδιν. Εκειδά να σου και βγαίνει μια βάρκα ολόχρυση από την σκούναν. Επήε, έδωκεν πατένταν ο λοστρόμος και είπεν πως το δείνα βασιλόπουλο με τη γυναίκαν του και με το παιδίν του ταξιδεύγουν για σουργιάνι. Τότες ο βασιλέας της χώρας ερμάτωσεν ιμιά βάρκαν, επήρεν τη δωδεκάδαν του και επήεν να προαπαντήσει το βασιλόπουλο μες στην σκούναν του. Άμα τους είδαν κι έρχουνταν, εκρύφτην η βασιλοπούλα. Ενήβην πάνω στην σκούναν ο βασιλέας, εξιπάστην από την πάστραν κι από το χρουσαφικό! Εχαιρετιστήκασιν, εμίλησαν καμιάν ώραν κι ήβγεν ο βασιλέας από τη σκούναν κι επήεν εις το παλάτιν. Ήβγεν και το Κωστάκι μουνάχον, εγήμισεν πέντε σακούλες μαχμουτιέδες, τις τρεις να της δώσει χάρισμαν εις τον βασιλέαν, τις άλλες τις δύο εράντιζέν τας εις το δρόμον από δω κι από κει κι εμάζευγεν ο κόσμος κι η φτωχολογιά. Δεν ήξεραν τι να πουν. «Να», έλεγεν ο ένας, «εδώ βασιλέας! που ραντίζει τους δησαυρούς του στη φτωχολογιά!» «Τι καλά 'ταν να 'χαμεν κι εμείς έναν τέτοιο βασιλέαν», έλεγεν ο άλλος. Επήγαν εις το παλάτιν, εδιεσκέδασαν, εγύρισεν πίσω το Κωστάκιν εις την σκούναν. Την άλλην ημέραν έκαμεν ο βασιλέας τραπέζιν εις το βασιλόπουλον. Υστερ' από το τραπέζιν, επαίξασιν το τάβλιν κι εκέρδισεν ο βασιλέας. Εγύρισεν πίσω στην σκούναν, είπεν εις τη γυναίκαν του όλα, πως επαίξασιν κι έχασεν εις το τάβλιν. «Αύριον», λέει η γυναίκα στο Κωστάκιν, «να πάεις και να παίξεις πάλε με τον πατέρα μου και θα χάσεις. Μα να τον πεις πως έχεις

Σελ. 43
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/44.gif&w=600&h=915

έναν αδελφό μικρότερο σου μέσ' στη σκούναν, που ξέρει και παίζει τάβλιν που δεν ευρέθην κανένας να τον νικήσει. Εκείνος θα σε πει: «Να τον φέρεις να παίξει μαζί μου να τον νικήσω». Επήεν πάλε την άλλην ημέραν το Κωστάκιν εις το παλάτιν, εδιασκεδάσασιν καλά καλά, επαίξασιν το τάβλιν, έχασεν πάλε το Κωστάκι. Τον βασιλέα κανένας δεν τον εκέρδιζεν παρά μόνον η κόρη του. Μα εξόρισέν την κι εκείνην κι επόμεινεν μονάχος ο βασιλέας μάστορις του ταβλιού. Απ' όταν επαίξασιν κι ύστερα λέει το Κωστάκιν εις τον βασιλέαν. «Έχω έναν αδελφόν μέσα στη σκούναν, που δεν ευρέθην καένας ίσαμε τα τώρα να τον νικήσει στο τάβλι». «Έχεις αδελφόν μαζί σου και δεν τον φέρνεις να τον δούμεν;» «Δεν θέλει να βγει όξω, γιατί παίζει τάβλι και διασκεδάζει με τα χαρέμια». «Αμάν», λέει ο βασιλέας, «κάμε με την χάρην, πε' τον να βγει να παίξει και μαζί μου το τάβλιν, να δω την τέχνην του». «Μετά χαράς, βασιλέα μου». Επήγεν πάλε το Κωστάκιν εις την σκούναν, είπεν εις τη γυναίκαν του πως ο βασιλέας τον είπεν να πάει το αδελφάκιν του όξω στο παλάτιν, να παίξει, να δει και ο βασιλέας την τέχνην του. «Άκουσε τώρα», λέει η γυναίκα στο Κωστάκιν, «εγώ θα φορέσω ρούχα αντρίσια και θα βγω στο παλάτι, σαν θα παίζουμεν με τον πατέρα μου το τάβλιν, εσύ να κάμεις πως νυστάζεις και θα σε βάλει να κοιμηθείς σε μιαν κάμαρη διπλανήν και να κοιτάζεις από την κλειδαρότρυπαν να δεις τι θα τον κάμω τον πατέρα μου». «Καλό», λέει το Κωστάκιν. Την άλλην ημέραν εντύθην η βασιλοπούλα ρούχα αντρίσια, έγινεν ένας νέος χιλιόμορφος. Βάλλει και το σαμαντανάκι στην τζέπην του και πάσιν εις το παλάτιν. Ο βασιλέας τον εδέχτην καλά, έστρωσεν τραπέζιν, εφάγασιν, ήπιασιν, εφουμάρασιν. Υστερα λέει ο βασιλέας: «Εσύ είσαι που δεν ευρέθην ακόμη καένας να σε νικήσει στο τάβλιν;» «Εγώ είμαι, βασιλέα μου, κι αν θέλεις 8ουμακιάζεις*». «Μπράβο», λέει ο βασιλέας. Έφεράν τους το τάβλιν, παίζουν ένα, χάνει η βασιλοπούλα, παίζουν άλλο, χάνει ο βασιλέας. «Από ένα», λέει η βασιλοπούλα. Παίζουν άλλο, χάνει η βασιλοπούλα, παίζουν άλλο, χάνει ο βασιλέας, ένα σου κι ένα μου, ένα σου κι ένα μου, πίσω πίσω κερδίζει δυο η βασιλοπούλα, νικά το βασιλέα.

Εξέχασα να σας πω πως, σαν επαίζασιν τούτοι, το Κωστάκιν έκαμεν πως ενύσταξεν κι εδιόρισεν ο βασιλέας κι εβάλαν τον σε μιαν πλαϊνήν κάμαραν κι εκοίταζεν από την κλειδαρότρυπαν. Σαν ενίκησεν η βασιλοπούλα, εχόλιασεν παρά πολύ ο βασιλέας. Τότες λέει τον η κόρη του: «Γιατί εχόλιασες τόσον πολύ, βασιλέα μου;» «Γιατί», λέει ο βασιλέας, «ίσαμε τα τώρα δεν ευρέθην καένας να με νικήσει εις το τάβλιν παρά μόνον η κόρη μου». «Και πού είναι η κόρη σου, να παίξει μαζί μου, να δω κι εγώ την τέχνην της;» «Δεν είν' εδώ», είπεν ο βασιλέας, «γιατί την επάντρεψα μ' ένα βασιλόπουλο και την επήρεν κι έφυγεν». Εντράπην να πει πως την εξόρισεν μέσ' στο βαρέλι. «Δεν πειράζει», λέει η βασιλοπούλα. «Μη χολιάς κι εγώ τώρα θα σε κάμω να διασκεδάσεις. Μόνον να πεις να μας φέρουν έναν κερίν και καένας να μην έμπει εδώ μέσα ίσαμ' εκεί που θα τους φανάξουμεν». Ευτύς εδιάταξεν ο βασιλέας, εφέραν έναν

Σελ. 44
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/45.gif&w=600&h=915

κερίν, έφκασιν όλοι κι επομείνασι μονάχοι. Ήψεν η κόρη το κερί και να σου ευτύς παρουσιάζονται αι τρεις κουπέλες που ξέρουμεν.

Εξιπάσθην ο βασιλέας και δεν έξερεν τι να πει, εθάρρευγεν κι ήταν όνειρον. Επήεν να χάσει τον νουν του. Σαν εγλίτωσε το κερίν κι εδώκασιν αι τρεις κουπέλες εις τη βασιλοπούλαν τρία μαντήλια μεταξωτά και σε κάθε κλόσσιν τους ήταν κρεμασμένοι μαχμουτιέδες, δεν έξερεν τι να πει ο βασιλέας, έχασεν το νουν του! «Αμάν», λέει, «βασιλόπουλο μου, δώσ' με αυτό το σαμαντανάκιν που έχει αυτό το τελεσίκιν κι ό,τι θέλεις να σε δώκω, αν θέλεις και το μισό μου βασίλειον, κι εκείνο δίω σε το». «Τι θα το κάμω», λέει η βασιλοπούλα, «εγώ το βασίλειο σου; Εγώ έχω κι άλλο σαμαντανάκιν τέτοιο μα δεν το δίω με γρόσα και με βασίλεια». «Τι θέλεις λοιπόν, βασιλόπουλο μου, να με δώσεις αυτό το σαμαντανάκι;» «Τι να σε πω, βασιλέα μου, εντρέπομαι να σε πω τι θέλω». «Τι ντρέπεσαι; Εμείς είμεθα μονάχοι και πες μου, κανένας δεν ακούει». «Για να σε δώσω, βασιλέα μου, αυτό το σαμαντανάκιν πρέπει να κάψω τη βούλα μου και να σε βουλώσω στον κώλο, να 'σαι υποταχτικός μου». «Πώς γίνεται αυτό, γέρος άνθρωπος και βασιλέας άνθρωπος να με βουλώσεις;» «Αν θέλεις», λέει η βασιλοπούλα. Βρε αμάν, βρε ζαμάν, τι να κάμει ο βασιλέας, επαραδέχτη να τον βουλώσει. Σου ετρούλωσε, μωρέ μάτια μου, κοτζά μου βασιλέας τον κώλον του, άσπρο χιονάτο. Τότες εκείνη βγάζει το κουρμπάκιν της και σε τον δίδει μιαν κουρμπατζιά. «Ωχ!» λέει ο βασιλέας. Τότες εκείνη βγάλλει τα ρούχα της τ' αντρίσια, φορώνει τα δικά της και λέει στον πατέραν της: «Δεν εντράπης κοτζά μου βασιλέας να τρουλώσεις τον κώλον σου για ένα σαμαντανάκιν; Εσύ που ήσουν γέρος και βασιλέας επαραδέχτης κι εγώ που είναι φυσικό μου δεν έμπρεπε να δεχτώ;» Τότες λέει εκείνος: «Εσύ 'σαι κόρη μου; Ήμαρτον, συγχώρεσέ με». «Εγώ είμαι», λέει, «κι εκείνος που 'ναιν στην διπλανήν κάμαρην είναιν ο άντρας μου». Τότες είπεν πώς ενταμωθήκασιν, πώς επαρθήκασιν, όλην την ιστορίαν κατά πως την ξέρουμεν. Ευτύς χαρές και αγαλλίασες, ταλάλιδες εφανάζασιν πως ήταν η βασιλοπούλα τους και ήλθεν. Γάμους, χαρές. Εφωνάξασιν και το γεροντάκιν που την εγλίτωσεν από τον θάνατον και εκάμασι σαράντα μέρες και σαράντα νύχτες γάμον.

Ήμουνα κι εγώ εκεί

με το κόκκινο βρακί.

Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος Δ', 1892, σ. 707-721. Παραλλαγή από το Καστελλόριζο. Συμφυρμός AT/ATU 561 και AT/ATU 570 Α.

Λεξιλόγιο

Αναφανταριά = αράχνη Γιαναστίζω = πλησιάζω

Σελ. 45
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/46.gif&w=600&h=915

Δίδω τα = μπαίνω, ρίχνομαι Δουμακιάζω = δοκιμάζω Καργαλεύω = γαργαλώ Κατώδεια = κατώγια

Κειμιά = ή τζειμιά, μέρος που βρίσκεται πάνω από το τζάκι του σπιτιού Κλόσσιν = κρόσσι

Μαΐστρα = κεντρικό πανί ιστιοφόρου

Ματζάρικα = είδος νομίσματος (φλουρί)

Μαχμουτιές = χρυσό τουρκικό νόμισμα

Μουστερής = πελάτης

Πομπρέσο = πρόβολος

Ραγάνι = καταιγίδα, θύελλα

Ριμέντζο = άγκυρα

Σαμαντανάκι (σαμντάνι) = κηροπήγιο

Στειλίσκω = στέλνω

Τούμπλα (ντούμπλα) = διπλή λίρα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ

I. Ο ήρωας, ο μάγος και το μαγικό κεράκι

α: Ένας μάγος (Εβραίος, άλλο πρόσωπο) πείθει ένα νέο να τον ακολουθήσει στο ταξίδι του, για να του φέρει ένα μαγικό αντικείμενο που βρίσκεται κρυμμένο' α1: σε ένα βουνό (σπηλιά, πηγάδι)' α2: που ανοίγει μόνο με την επέμβαση του νέου (πρέπει ν'ακουμπήσει το χέρι του στην είσοδο, να διαβάσει κάτι λόγια κ.λπ)' α3: ο ήρωας δεν πρέπει να μιλήσει ό,τι κι αν δει.

β: Το μαγικό αντικείμενο είναι" β1: ένα κερί' β2: μια λάμπα (λυχνάρι)' β3: άλλο' β4: όταν την (το) ανάβεις, εμφανίζονται όντα, που μπαίνουν στην υπηρεσία του κατόχου της (του) και εκτελούν τις επιθυμίες του' β5: τρεις (δώδεκα, σαράντα) πεντάμορφες' β6: που χορεύουν και τραγουδούν' β7: ένας (σαράντα) αράπης (ηδες) ' β8: το κερί ανήκει σε μια κυρά, που ο μάγος κρατά φυλακισμένη και τη βασανίζει.

γ: Ο ήρωας μπαίνει στη σπηλιά' γ1: που είναι γεμάτη θησαυρούς' γ2: αλλά δεν πρέπει να τους αγγίξει, ειδάλλως θα κλειστεί μέσα' γ3: παίρνει το κερί' γ4: και ένα μαγικό δαχτυλίδι' γ5: Παρακολουθεί τον Εβραίο να βασανίζει μια κοπέλα και τέλος δεν αντέχει και μιλά. Ο Εβραίος και η κοπέλα εξαφανίζονται.

Σελ. 46
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/47.gif&w=600&h=915

δ: Επιστρέφοντας, ο ήρωας κλείνεται μέσα στη σπηλιά" δ1: επειδή παρασύρεται και παίρνει κάτι από τους θησαυρούς" δ2: από το μάγο, που θυμώνει γιατί δεν του δίνει το κερί" δ3: ο μάγος τον εγκαταλείπει και φεύγει' δ4: άλλο.

ε: Μέσα στη σπηλιά, ο ήρωας ανακαλύπτει τις ιδιότητες του κεριού, καθώς το ανάβει κι εμφανίζονται οι όμορφες (οι αράπηδες)' ε1: κατορθώνει τελικά να βγει από τη σπηλιά' ε2: βρίσκοντας ένα πέρασμα' ε3: με τη βοήθεια της νεράιδας του δαχτυλιδιού.

II. Γάμος του ήρωα, κλοπή του μαγικού χεριού και ανάκτηση του

α: Ο ήρωας ζει στο εξής πλουσιοπάροχα με τα πλούτη που του φέρνουν οι όμορφες της λάμπας (του κεριού)' α1: ο βασιλιάς τον ζηλεύει και θέλει να αποκτήσει τη μαγική λάμπα' α2: την κλέβει, αλλά όταν την ανάβει εμφανίζονται, αντί για τις όμορφες, σαράντα αράπηδες και τον δέρνουν' α3: επιστρέφει τη λάμπα στον ήρωα.

β: Ο ήρωας αποφασίζει να ζητήσει για γυναίκα του τη βασιλοπούλα" β1: για να του τη δώσει, ο βασιλιάς του ζητά' β2: να φτιάξει ένα παλάτι ομορφότερο από το βασιλικό.

γ: Ο ήρωας με τη βοήθεια των όμορφων χτίζει το παλάτι' γ1: παντρεύεται τη βασιλοπούλα.

δ: Ο μάγος μαθαίνει τι έχει συμβεί κι αποφασίζει να κλέψει τη λάμπα (κερί)' δ1: παρουσιάζεται στο παλάτι και ζητά να ανταλλάξει τη δικιά του με αυτήν' δ2: μην γνωρίζοντας τις ιδιότητές της, η βασιλοπούλα κάνει την ανταλλαγή' δ3: ο μάγος ανάβει τη λάμπα και ζητά να μεταφερθεί το παλάτι με τη βασιλοπούλα σε μακρινό τόπο.

ε: Ο ήρωας αναζητά τη γυναίκα του' ε1 : με τη βοήθεια της νεράιδας του δαχτυλιδιού μεταφέρεται στον τόπο όπου βρίσκεται το παλάτι του' ε2: παίρνει πίσω τη λάμπα και ξαναφέρνει το παλάτι στη θέση του' ε3: ο μάγος σκάει από το κακό του' ε4: άλλο.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

1. ΛΑ 2301, 223-249, Καρδίτσα, άτιτλο. Συμφυρμός με AT 507 C (Η κόρη με τα φίδια), βλ. παρ. αρ. 10.

Σελ. 47
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/48.gif&w=600&h=915

ΘΡΑΚΗ

2. ΛΦ 655, 3-7, Ρύζια Ορεστιάδας, «Η λάμπα κι ο αράπης». Ι: α, α1, β, β2, β4, β7, γ, γ3, γ4, δ, δ2, δ3, ε1, ε2. II: β, β1, β2, γ, γ1, δ, δ1, δ2, δ3, ε, ε1, ε2, ε4 (σκοτώνουν το μάγο και τον αδερφό του, που μεταμφιεσμένος σε γριά προσπαθεί να τους εξοντώσει).

ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

α. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου

3. Σταματιάδης Ε', 556, αρ. 8, Σάμος, άτιτλο. I: α (καλόγερος, που έδωσε ένα μήλο στην άτεκνη γυναίκα προκαλώντας έτσι τη γέννηση του ήρωα), α1, α2, β, β3 (ένα κουτί), β4, β5, β6, γ, γ3, δ, ε, ε1. II: α, α1, α2, α3, γ1·

β. Δωδεκάνησα

4. ΔΙΕ Δ', 1892, 707-721, Καστελόριζο, «Το σαμαντανάκι». Συμφυρμός με AT/ATU 570 Α (Το μαγικό ποτηράκι). Η παραλλαγή που δημοσιεύεται εδώ.

5. Dawkins, 45 Stories, 411- 424, Αντιμάχεια Κω, «Ο Γιαννάκης». I: α (δερβίσης), α1 (βουνό), α2, β, β1 (μέσα σε ένα κουτάκι), β4, β7, γ, γ1, γ2, γ3, δ, δ1, δ3, ε1, ε2 (τον σώζει ένας καπετάνιος και τον παίρνει στο καράβι του. Τον παίρνει ένας λόρδος για γιο του, αλλά επειδή ο ήρωας είναι σπάταλος τον διώχνει). II: ο Γιαννάκης ανακαλύπτει τις ιδιότητες του κεριού, α, α1, α2, α3, γ1.

6. Pio, 121-126 (Geldart, 135), Αστυπάλαια, «Ο παπουτσής κι η βασιλοπούλα». I: α, α1, α3, β, β3 (πολυέλαιος) β4, β5, β6, β8, γ, γ5, γ3, δ, ε1. II: α, α1, α2, α3 (η κυρά του πολυέλαιου τους διηγείται την ιστορία της).

7. Dieterich, 504-512, Αστυπάλαια, «Η Σολομωνιτσή». I: α, α3, β, β3 (πολυέλαιο), β4, β5, β6, β8, γ, γ1, γ5, δ4 (η κυρά και οι τριάντα εννιά κοπέλες τον κρατούν μαζί τους για ένα χρόνο. Πριν φύγει του δίνουν τον πολυέλαιο). II: α, α1, α2, α3, ε4 (τα παιδιά του ήρωα παντρεύονται με τα παιδιά του βασιλιά)

β. Εύβοια - Σποράδες

8. ΛΑ 2744, 140-146, Γιάλτρα Ιστιαίας, άτιτλο. Συμφυρμός με AT/ATU 570 Α (Το μαγικό ποτηράκι). Η αρχή όπως AT/ATU 561: I: α, α1, β, β3 (κάσα που γεμίζει χρυσάφι), γ, γ1, γ2, δ, δ1, δ4 (βρίσκει ένα μηχανάκι που πετάει λίρες και το παίρνει), ε1, ε2. Η συν. όπως AT/ATU 570 Α, βλ. παρ. αρ. 6.

Σελ. 48
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/49.gif&w=600&h=915

9. ΛΑ 2744, 239-250, Γιάλτρα Ιστιαίας, άτιτλο. Απαράλλαχτο με το προηγούμενο. Συμφυρμός με AT/ATU 570 Α.

γ. Κρήτη

10.ΛΦ 1216, 13-15, «Το σαμντάνι και τα σαράντα κεριά». Ι: α, α1, β, β1, β4, β5, β6, γ, γ1, γ2, γ3, δ, ε, ε1 (δίνει το κηροπήγιο στην κοπέλα, στην οποία ανήκει, και παντρεύονται).

11.Kretschmer, NM, 128-142, αρ. 34, Ρέθυμνο, «Der Derwisch». Συμφυρμός με AT/ATU 570 (Ο βοσκός των λαγών). Η αρχή όπως AT/ATU 561: I: α, α1, β, β2, γ, δ, δ4 (παρασύρεται και περνά η ώρα), ε1. Στη συνέχεια ο ήρωας φέρεται καλά σε ένα άλογο, ένα σκύλο και ένα λιοντάρι, που τον βοηθούν σε διάφορες περιπέτειες, αφού βγει από τη σπηλιά. Η συν. όπως AT/ATU 570, βλ. παρ. αρ. 7.

δ. Κυκλάδες

12.ΛΦ 1018, 12-17, Σύρος, «Ο πύργος και το μαγικό κεράκι». I: α, α1, α2, β, β1, β4, γ, γ1, γ2, γ3, δ (μέσα στα ερείπια του πύργου, που γκρεμίζεται), δ1, δ4 (ο μάγος σκοτώνεται), ε1. II: α, α1, α2, α3.

13.ΛΦ 1043, 24-229, Σαντορίνη, «Ο πολυέλαιος». I: α, α3, β, β3 (πολυέλαιο), β4, β5, β8, γ, γ5, γ3. II: α, α1, α2, α3.

14.Roussel, αρ. 72, Μύκονος, άτιτλο. Ελλιπές. I: α, α3, γ5. II: ε4 (η κυρά τον κάνει πλούσιο, γιατί την έσωσε).

ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ

15.ΛΦ 407, 1-3, Λευκίμμη Κέρκυρας, «Το παλιοφάναρο». I: α, α1, β, β2, β4, β7, γ, γ1, γ2, γ3, ε (ζητά απ' τους αράπηδες να σκοτώσουν το μάγο), ε1. II: β, β1, β2, γ, γ1, ε3.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

16.ΛΦ 555, 36-44, Ολυμπία, «Η λάμπα». I: α, α1, β, β2, β4, β5, γ, γ3, δ, δ2, ε, ε1. II: β, β1, β2, γ, γ1, δ, δ3, ε, ε4 (ο ήρωας συναντά δυο ανθρώπους που μαλώνουν για το άφαντο σκουφάκι, που όταν το φοράς γίνεσαι αόρατος, και δυο άλλους που μαλώνουν για έναν ιπτάμενο χαρταετό. Τα κλέβει και μεταφέρεται στον τόπο όπου ο μάγος έχει μεταφέρει το παλάτι και τη γυναίκα του), ε2, ε4 (σκοτώνουν το μάγο).

Σελ. 49
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/50.gif&w=600&h=915

ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ - ΠΟΝΤΟΣ - ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ Πόντος

Π. Αρχείον Πόντου Ζ', 1937, 89-91, άτιτλο (Dawkins, MGF, 37-39, αρ. 8, « The Boy and the Box»). I: α, α1 (που ανοίγει μια φορά το χρόνο), β, β1 (μέσα σε ένα κουτί), β4, β5, β6, γ, γ3, δ (δ4 καθώς περνά η ώρα), δ3, ε1, ε2. II: α, α1, α2, α3.

ΚΥΠΡΟΣ

18. ΛΦ 67, 1-12, Πάφος, «Το λιγνούιν». Συμφυρμός με AT/ATU 560. Η αρχή όπως AT/ATU 561: I: α, α1, β, β2, β4, β7, γ, γ1, γ3, δ, δ3, ε1. II: α (Η συν. όπως AT 560: μια μέρα ο αράπης του φέρνει ένα σκυλάκι, ένα γατάκι και μια νυφίτσα.). Η συν. όπως AT/ATU 561: II: β, β1, β2, γ, γ1, δ, δ3 (η βασιλοπούλα άπιστη, τα φτιάχνει με το μάγο), ε, ε4 (βρίσκει το παλάτι του, τα ζώα- βοηθοί κλέβουν το λυχνάρι, αλλά στην επιστροφή το χάνουν και το καταπίνει ένα ψάρι. Το βρίσκουν στην κοιλιά του), ε2, ε4 (σκοτώνουν το μάγο και την άπιστη βασιλοπούλα).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ AT/ATU 561

Όπως και για τον προηγούμενο τύπο AT/ATU 560, έτσι για τον AT/ATU 561 λείπουν τα σχετικά δελτία του Γ. Μέγα. Έτσι προβήκαμε σε μερική αποκατάσταση του αρχείου μετά από βιβλιογραφική1 καθώς και αρχειακή έρευνα στα χειρόγραφα του Λαογραφικού Φροντιστηρίου (ΛΦ). Εντοπίστηκαν δεκαοκτώ παραλλαγές από τις τριάντα τέσσερις που φαίνεται πως περιείχε η δελτιοθήκη του Μέγα, όπως αναφέρει ο Μ. Μερακλής στα σχόλιά του στα Παραμύθια του Λιβισιού και της Μάκρης2. Οι υπόλοιπες προέρχονται προφανώς από το ΛΑ, το ΙΑ και το ΚΜΣ, όπως και οι υπόλοιποι τύποι του αρχείου Μέγα.

Ο τύπος AT/ATU 561 αντιστοιχεί στο διάσημο παραμύθι Ο Αλαντίν και το μαγικό λυχνάρι. Η διήγηση αυτή έγινε γνωστή στην Ευρώπη από τη μετά-

1. Βλ. κυρίως τα σχόλια του R. Μ Dawkins στο παραμύθι αρ. 39 («Ο Γιαννάκις»), του βιβλίου του R. Μ. Dawkins, Forty five Stories from the Dodekanese, Cambridge 1950, σ. 424-426.

2. Μ. Μερακλής, σχόλια στα παραμύθια αρ. 16 και αρ. 17 του βιβλίου της Κ. Μουσαίου-Μπουγιούκου, Παραμύθια του Λιβισιού και της Μάκρης, Εκδόσεις Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1976, σ. 262. Τα δύο αυτά παραμύθια, που ανήκουν στον τύπο AT/ATU 561, δεν περιλαμβάνονται στο αρχείο Μέγα που σταματά πριν από το 1976.

Σελ. 50
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/51.gif&w=600&h=915

μετάφραση του Galland των 1001 Νυχτών {Les Milles et Une Nuits, 1704-1717), και στη συνέχεια από πολλές άλλες μεταφράσεις σε διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες και στα ελληνικά3. Σύμφωνα με τον Κ. Ranke4 οι περισσότερες ευρωπαϊκές προφορικές παραλλαγές που έχουν καταγραφεί ακολουθούν την υπόθεση του παραμυθιού όπως αυτή εκτυλίσσεται στη γαλλική του μετάφραση:

Ο τεμπέλης Αλαντίν είναι το μοναδικό πρόσωπο που μπορεί να μπει σε μια σπηλιά γεμάτη θησαυρούς και να πάρει από εκεί το μαγικό λυχνάρι. Γνωρίζοντάς το, ένας αφρικανός μάγος τον πείθει να μπει στη σπηλιά για να του φέρει το λυχνάρι. Του δίνει ακόμη ένα μαγικό δαχτυλίδι. Ο Αλαντίν παίρνει πράγματι το λυχνάρι, αλλά γεμίζει τις τσέπες του πετράδια κι όταν ο μάγος του ζητά το λυχνάρι, ο Α. δεν το βρίσκει. Εξοργισμένος ο μάγος τον κλείνει μέσα στη σπηλιά, απ' όπου ο Α. βγαίνει με τη βοήθεια ενός τζίνι, που εμφανίζεται όταν κατά λάθος ο Α. τρίβει το μαγικό δαχτυλίδι.

Επιστρέφει στη μητέρα του, ανακαλύπτει το τζίνι του λυχναριού που μπορεί να του εκπληρώσει κάθε επιθυμία κι αποφασίζει να ζητήσει τη βασιλοπούλα για γυναίκα του. Ο βασιλιάς έχει όμως υποσχεθεί την κόρη του στο γιο του βεζίρη, και για να τον αποτρέψει του ζητά να φτιάξει ένα παλάτι καλύτερο από το δικό του. Ο Α. αποτρέπει την ολοκλήρωση του γάμου της βασιλοπούλας ζητώντας από το τζίνι να του φέρνει κάθε βράδυ το ζευγάρι. Φτιάχνει το παλάτι και παντρεύεται τελικά ο ίδιος την κόρη του βασιλιά.

Όμως ο μάγος μαθαίνει τι έχει συμβεί, κλέβει με πονηριά το λυχνάρι δίνοντας στην ανίδεη βασιλοπούλα ένα άλλο και μεταφέρει το παλάτι στην Αφρική. Ο βασιλιάς φυλακίζει τον Αλαντίν, που καλεί το τζίνι του δαχτυλιδιού και του ζητά να τον πάει στο παλάτι του. Παίρνει πίσω κρυφά το λυχνάρι και τη γυναίκα του, σκοτώνουν το μάγο κι επιστρέφουν στο βασίλειο τους. Τέλος γλιτώνουν και από τον αδερφό του μάγου, που προσπαθεί να τους εξοντώσει, και τον σκοτώνουν.

Πέρα από την ομάδα των προφορικών παραλλαγών που ακολουθούν αυτή την υπόθεση, υπάρχει και μια δεύτερη ομάδα αφηγήσεων, την οποία θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε μεσογειακή. Σε αυτήν εντάσσονται πολλές ελληνικές, τουρκικές και αραβικές παραλλαγές. Υπάρχουν επίσης καταγραφές από τη Βοσνία και από τα μεσογειακά παράλια5. Στις παραλλαγές αυτές, από το μαγικό αντικείμενο (ένα λυχνάρι, κερί ή λάμπα) αντί για ένα τζίνι βγαίνουν

3. Για τις 1001 Νύχτες στην Ελλάδα βλ. Γ. Κεχαγιόγλου «Χίλιες και Μία Νύχτες: σταθμοί στις τύχες του έργου και η μετάφραση του Κώστα Τρικογλίδη», Διαβάζω 33, Ιούλιος 1980, σ. 42-59, Γ. Κεχαγιόγλου Γιώργος (επιμ.), Τα παραμύθια της Χαλιμάς (Αραβικόν Μυθολογικόν και Νέα Χαλιμά), τ. 4, Ερμής, Αθήνα 1988-1994 και Μ. Papachristophorou, « The Arabian Nights in Greece», Fabula, Band 45, 2004, σ. 311-329.

4. Κ. Ranke, « Alad(d)in. AaTh 561», Enzyklopädie des Märchens M, Band 1, 1999, σ. 240-247.

5. Κ. Ranke, ό. π., σ. 245.

Σελ. 51
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/52.gif&w=600&h=915

κορίτσια που χορεύουν, ή δερβίσηδες, που εκπληρώνουν τις επιθυμίες του ήρωα" αντί για το μάγο, το πρόσωπο που κλέβει από ζήλια το λυχνάρι είναι ο βασιλιάς, αλλά όταν προσπαθεί να το ανάψει, αντί για κοπέλες βγαίνουν αράπηδες και τον δέρνουν. Έτσι αναγκάζεται να το επιστρέψει στον κάτοχο του.

Όσον αφορά τις ελληνικές παραλλαγές που διαθέτουμε, μπορούν να χωριστούν σε δύο βασικές αφηγηματικές ομάδες: η πρώτη (στην οποία ανήκουν και οι παλαιότερες6) αντιστοιχεί στη μεσογειακή μορφή του παραμυθιού, ενώ η δεύτερη φαίνεται πως προέρχεται από κάποια (ή κάποιες) μετάφραση της ιστορίας του Αλαντίν7. Όταν βέβαια η αφήγηση περνά από το γραπτό κείμενο στον προφορικό λόγο συμπτύσσεται σημαντικά8. Έτσι καταργούνται όχι μόνο μορφολογικά στοιχεία (οι εκτενείς περιγραφές για παράδειγμα) αλλά και στοιχεία περιεχομένου (απουσιάζουν ορισμένα μοτίβα ή και επεισόδια, για παράδειγμα το επεισόδιο του πρώτου γάμου της πριγκήπισσας με το γιο του βεζίρη, που παραμένει ανολοκλήρωτος με την παρέμβαση του Αλαντίν και ακυρώνεται) .

6. Βλ. παραπάνω τις παραλλαγές αρ. 3, 4, 5, 6, 7, 12. Η παραλλαγή αρ. 12 φαίνεται πως έχει στοιχεία κι από τις δύο μορφές.

7. Βλ. παραπάνω τις παραλλαγές αρ. 1, 11, 15.

8. Στη μετάφραση του Τρικογλίδη το παραμύθι του Αλαντίν εκτείνεται σε 113 σελίδες (Αγνώστου Άραβα συγγραφέα: Χίλιες και μία Νύχτες. Μετάφραση Κ. Τρικογλίδη, Ηριδανός, Αθήνα, τόμος 7ος, σ. 1-113).

Σελ. 52
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/53.gif&w=600&h=915

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT/ATU 562

Σελ. 53
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/54.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 54
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/55.gif&w=600&h=915

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT/ATU 562

Το μαγικό κασελάκι

AT: The Spirit in the Blue Light ATU: The Spirit in the Blue Light Delarue - Tenèze: L' Homme de fer Grimm no 116: Das blaue Licht Eberhard - Boratav no 219

Η Πεντάμορφη

Μια φορά ήταν ένας βασιλιάς κι είχε τρεις γιους. Τον μεγάλο τον έλεγαν Πέτρο, τον δεύτερο Δήμο και τον μικρότερο Φώτο. Κάθε μέρα που περνούσε, ο πατέρας τους, που είχε πάρα πολύ γεράσει, ένιωθε πως φθάνει το τέλος του. Γι' αυτό μια μέρα φώναξε τα παιδιά του και τους λέει: «Εγώ, παιδιά μου, δεν έχω πια δύναμη να κυβερνώ το κράτος μου. Καλό θα είναι να πάρει ο Πέτρος τη βασιλεία, σαν μεγαλύτερος που είναι, με τη συμφωνία να μην ανοίξει την κάμαρα που είναι κλειδωμένη. Όποιος δεν ακούσει το θέλημα μου, θα 'χει την κατάρα μου».

Δεν πέρασε πολύς καιρός και ο γερο-βασιλιάς πέθανε. Πήρε τη βασιλεία ο Πέτρος με δόξα και τιμή. Μα ενώ ήταν τόσο ευτυχισμένος, τον βασάνιζε η περιέργεια για την κλειδωμένη κάμαρα: σαν τι να έχει άραγε μέσα που δεν πρέπει ν' ανοιχτεί; Αυτή η συλλογή δεν τον άφηνε να ησυχάσει ούτε μέρα ούτε νύχτα. Πώς να την άνοιγε, όμως, αφού θα είχε την κατάρα του πατέρα του; Στο τέλος, η περιέργεια, πιο δυνατή από τη θέλησή του, νίκησε και μια μέρα άνοιξε την απαγορευμένη κάμαρα. Μεγάλη απογοήτευση τον περίμενε σαν είδε μια κάμαρα εντελώς αδειανή και γεμάτη σκόνες κι αραχνιές. «Χαράς στην κάμαρη», συλλογίστηκε, «που θα έχω και την κατάρα του πατέρα μου...»

Λέγοντας αυτά, βλέπει σε μια γωνιά ένα ντουλαπάκι. Πηγαίνει κοντά, το ανοίγει και τι να δει μέσα! Τη ζωγραφιά μιας βασιλοπούλας τόσο ωραίας, που μόλις την είδε του ήρθε ζάλη. Από κάτω έγραφε: «Εγώ είμαι η Ωραία του Κόσμου και όποιος θέλει να με βρει, ας έρθει στην τάδε πολιτεία».

Ο Πέτρος δεν κρατήθηκε, τράβηξε τη ζωγραφιά με τα δυο του χέρια, τη δίπλωσε και την έκρυψε στην τσέπη του. Όλη τη νύχτα δεν έκλεισε μάτι, είχε τη

Σελ. 55
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/56.gif&w=600&h=915

ζωγραφιά αντίκρυ του και τη θαύμαζε. Αποφασίζει να φύγει την άλλη μέρα, να πάει και να βρει την ωραία βασιλοπούλα. Φωνάζει τον δεύτερο αδελφό του και του λέγει: «Εγώ, Δήμο, θα πάγω σε μια περιοδεία, θα πάρεις εσύ τη βασιλεία ώσπου να γυρίσω».

Πήρε μαζί του ένα δισάκι φλουριά κι έφυγε. Πολλές μέρες περπατούσε και όταν έφτασε σ' αυτήν την πολιτεία ήταν πια αργά. Εκείνον τον καιρό, ήταν όλο μικρά βασίλεια, που ήταν τριγυρισμένα από ψηλούς τοίχους και είχαν μια μεγάλη σιδερένια πόρτα, για κάθε προφύλαξη από τους εχθρούς. Αυτή η πόρτα άνοιγε με την ανατολή του ήλιου και σφαλούσε με τη δύση. Μόλις πρόλαβε να μπει μέσα ο Πέτρος και αμέσως η πόρτα έκλεισε. Ήταν ότι σουρούπωνε και από την κούραση δεν έβλεπε καλά. Άξαφνα ακούει μια φωνή: «Ώρα καλή, παλικάρι μου...» «Καλώς τη μάνα». Ήταν μια γριά που τον ρωτούσε: «Θέλεις τίποτε, παιδάκι μου;» «Θα ήθελα», της λέγει, «να φάω και να κοιμηθώ». «Μετά χαράς, γιόκα μου, δώσ' μου λεπτά να ψωνίσω για να φας κι όσο για τον ύπνο, θα σου ετοιμάσω ένα κρεβάτι βασιλικό».

Έφερε η γριά ένα ωραίο πουλάκι, έφερε και κρασί κι έφαγε ο Πέτρος με μεγάλην όρεξη. Ετοίμασε και το κρεβάτι του, πλάγιασε το παλικάρι κι ευθύς το πήρε ο ύπνος. Η γριά περίμενε έξω από την πόρτα να δει πότε θα κοιμηθεί. Μόλις τον βλέπει κοιμισμένο, τρέχει και φωνάζει το γιο της, που ήταν ένας κακούργος. Έρχεται αυτός μ' ένα χαντζάρι, δίνει μια στο παλικάρι και το σκοτώνει. Υστερα παίρνουνε τα φλουριά του και τον ρίχνουνε σ' ένα λάκκο, που ρίχνανε όσους σκοτώνανε.

Ας δούμε τώρα τι έκαμε ο άλλος γιος που και αυτός είχε το ίδιο κεφάλι με τον πρώτο κι έπαθε τα ίδια με αυτόν. Έμεινε πια ο μικρότερος, ο Φώτος. Πήρε αυτός τη βασιλεία, αλλά κάθε μέρα που περνούσε, τον στεναχωρούσε η αργοπορία των αδελφών του. Θέλησε να πάει να δει πού βρίσκονται κι αποφασίζει να φύγει. Φωνάζει το βεζίρη και του λέγει: «Εγώ θα πάω να βρω τ' αδέλφια μου, εσύ θα μείνεις στη βασιλεία ώσπου να γυρίσω».

Αρχίζουν τις ετοιμασίες, παίρνουν μαζί τους σκηνές, τρόφιμα, μάγειρους, υπηρέτες, ιπποκόμους, άφθονα φλουριά και ξεκινούν. Αφού περπάτησαν όλη μέρα, το βράδυ βρήκαν ένα ωραίο μέρος που είχε πολλά δέντρα και μια μεγάλη βρύση με νερό σαν το κρύσταλλο. Ετοίμασαν μια ωραία σκηνή για το Φώτο. Μόλις έφαγε, πλάγιασε να κοιμηθεί, γιατί ήταν πολύ κουρασμένος. Μόλις τον έπαιρνε ο ύπνος, ακούει τη φωνή του αλόγου του που χλιμιντρούσε. «Μούου... ου... ου... μου... ου...» «Τι τρέχει;», ρωτά ο βασιλιάς τον ιπποκόμο, «γιατί φωνάζει τ' άλογο;» «Δεν ξέρω τι έχει βασιλιά μου, του δίνω να πιει νερό κι αυτό τραβά το κεφάλι του και φωνάζει». «Αμέσως να καθαρίσετε τη γούρνα», διατάζει ο βασιλιάς.

Καθαρίζουν τη γούρνα, βάζουν άλλο νερό, αλλά μόλις το άλογο πάει κοντά στη βρύση, τραβά πάλι του κεφάλι του και φωνάζει. Πάει ο Φώτος να δει με τα μάτια του ποια είναι η αιτία που δεν πίνει νερό το ζώο. Σκύβει στη βρύση

Σελ. 56
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/57.gif&w=600&h=915

και βλέπει μέσα στο νερό να λάμπει η σκιά μιας κοπέλας, που σαν την είδε θαμπώθηκε από την ομορφιά της. Γυρίζει το κεφάλι του επάνω και βλέπει μια ζωγραφιά κρεμασμένη σ' ένα κλαδί του δέντρου.

Την άλλη μέρα, διατάζει να μαζέψουν τα πράματα και να γυρίσουν όλοι πίσω. Κρατά ο Φώτος ένα δισάκι φλουριά και το σπαθί του. Αφού έφυγαν όλοι, ανεβαίνει στο δέντρο και παίρνει τη ζωγραφιά. Αυτή η ζωγραφιά ήταν η ίδια που ήταν στο ντουλαπάκι κι έγραφε τα ίδια λόγια, γιατί ήταν μαγική και παρουσιαζόταν παντού. Βάζει τη ζωγραφιά στην τσέπη του, παίρνει τα φλουριά και το σπαθί του και πάει να βρει την κοπέλα. Πολλές μέρες περπάτησε και τέλος έφτασε στην πολιτεία που ήταν η Πεντάμορφη. Μόλις πρόφτασε να περάσει την πόρτα και κρακ!... την έκλεισαν οι φρουροί γιατί ήταν η ώρα περασμένη. Βρίσκει την ίδια γριά, που με κολακείες προσπαθούσε να τραβήξει κι αυτόν σπίτι της για να τον σκοτώσει, όπως και τους άλλους δύο. Του 'δωσε να φάει και του ετοίμασε το κρεβάτι του. Κατάλαβε όμως ο Φώτιος πως αυτή δεν ήταν καλή γυναίκα, είδε πως πηγαινοερχότανε και πως περίμενε για κάποιον κακό σκοπό. Πλάγιασε και έκανε πως διαβάζει ένα βιβλίο, αλλά με τρόπο παρακολουθούσε τη γριά. Την έβλεπε πως κοίταζε κάθε τόσο από τη χαραμάδα της πόρτας. Καμώθηκε πως τον πήρε ο ύπνος κι έπεσε το βιβλίο από το χέρι του. Με την άκρη του ματιού του, έβλεπε τι θα κάμει η γριά.

Τη βλέπει, λοιπόν, που πάει και φωνάζει το γιο της, έναν άγριο άντρακλα ως εκεί πάνω, με το χαντζάρι του, έτοιμο να τον κομματιάσει. Την ίδια στιγμή, παίρνει ο Φώτιος το σπαθί του, δίνει μια στον κακούργο και τον σκοτώνει. Τρέχει αρπάζει και τη γριά απ' τα μαλλιά και της λέει: «Εσύ, κακούργα, είσαι η αιτία που σκοτώθηκαν τ' αδέλφια μου. Να μου πεις αμέσως πού τους ρίξατε και πού βάλατε τα φλουριά τους». Φωνάζει αυτή, παρακαλεί, το παλικάρι δεν αφήνει τα μαλλιά της και την αναγκάζει να του δείξει πού είχε ρίξει τους αδελφούς του. Δεν χάνει καιρό και της κόβει το κεφάλι με το σπαθί του. Έτσι εκδικήθηκε για τ' αδέλφια του. Έμεινε σ' αυτό το σπίτι, γιατί δεν ήθελε να φανερωθεί πως ήταν βασιλιάς.

Την άλλη μέρα πήγε στην πόλη. Εκεί που προχωρούσε, βλέπει πολύν κόσμο μαζεμένο σ' ένα μέρος. Ρωτά τι τρέχει, του λένε πως από δω θα περάσει η Πεντάμορφη με τ' αμάξι της κι όποιος θέλει να τη δει, θα γεμίσει ένα δοχείο φλουριά. Αυτός, λοιπόν, που είχε πολλά, το γεμίζει και περιμένει να φανεί το αμάξι. Όταν έσκυψε στο παράθυρο του αμαξιού για να δει την Πεντάμορφη, τόση ήταν η ομορφιά και η λάμψη της κοπέλας, που ζαλίστηκε και δεν μπόρεσε να δει τίποτα. Την άλλη μέρα πάλι τα ίδια, και την άλλη, ώσπου τελείωσαν τα φλουριά του κι αυτός δεν κατάφερε να τη δει. Έτσι έμεινε χωρίς δεκάρα κι από δουλειά δεν ήξερε τίποτα.

Άρχισε να τον βασανίζει η πείνα. Να ζητιανέψει δεν μπορούσε. Τι να κάμει; Κατά καλή του τύχη, περνούσε μια μέρα από ένα φούρνο που έκαναν κουλούρια. Τον χτύπησε η μυρωδιά και γούρλωσαν τα μάτια του να τα βλέπει.

Σελ. 57
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/58.gif&w=600&h=915

Τον είδε ο φούρναρης και κατάλαβε πως πεινούσε. «Τι αγαπάς, παλικάρι;» τον ρωτά. «Θα ήθελα να δουλέψω», είπε το παλικάρι. «Και τι δουλειά ξέρεις να κάνεις;» «Μα ... ό,τι να 'ναι» (κι ας μην ήξερε τίποτε από δουλειές). «Έλα μέσα», του λέει ο φούρναρης, και πρώτα πρώτα του δίνει να φάει. Του φέρνει ένα πιάτο φασόλια, ένα κρεμμύδι και ψωμί. Δεν μπορώ να σας πω με τι όρεξη και τι γλύκα έφαγε. Ποτέ του δεν είχε φάει τόσο νόστιμο φαΐ. «Ε», του λέει ο μάστορης, «τώρα δουλειά. Πάρε τη στάμνα και πάνε στη βρύση για νερό».

Αυτός όμως, καθώς πήγαινε αμέριμνος, χτυπά τη στάμνα σε μια πέτρα και την κάμει θρύψαλα. Απελπισμένος γυρίζει πίσω κι ο μάστορης τον υποδέχεται με βρισιές και κλωτσιές. Φεύγει από εκεί και συλλογίζεται πού να πάει... Καθώς περπατούσε στενοχωρημένος, ακούει κάποιον να τον ρωτά: «Για πού, παλικάρι από δω;» Ήταν ένας λουτράρης, που στεκότανε στην πόρτα του και ρωτούσε. «Γυρεύω δουλειά», λέει ο Φώτος. «Έλα μέσα, να σου δώσω εγώ δουλειά».

Πρώτα πρώτα του δίνει να φάει, γιατί αυτός ήταν μάγος και κατάλαβε πως ήταν πεινασμένος. Του 'δωσε κοτόπουλο, άλλα ωραία φαγιά και κρασί. Όταν πέρασε καμιά ώρα αφού έφαγε, του λέει ο λουτράρης: «Πάμε τώρα για δουλειά». Πηγαίνουν στη μάντρα που είχε πολλά ξύλα για το καζάνι του λουτρού. «Τώρα θα σκίζεις ξύλα», του λέει. Παίρνει ο Φώτος το πελέκι κι αρχίζει να χτυπά με όλη του τη δύναμη. «Τι κάμεις αυτού;» φωνάζει ο λουτράρης, «θα σπάσεις το πελέκι. Πρέπει να ξέρεις πως για να σπάσει κανείς ξύλα, πρέπει ν' ανοίξει στο ξύλο μια χαραματιά, να βάλει μέσα μια σκίζα, ένα κομμάτι ξύλο μυτερό, ύστερα να χτυπήσει με ορμή τη σκίζα ώσπου ν' ανοίξει το ξύλο. Έτσι και το ξύλο εύκολα κόβεται και το πελέκι δεν σπάνει».

Σαν έμαθε ο Φώτος να σκίζει τα ξύλα, του λέει ο μάγος: «Φθάνει για σήμερα η δουλειά, τώρα πες μου τίνος γιος είσαι». Ο Φώτος κοντοστάθηκε, ο λουτράρης όμως του λέει: «Μη μου κρύψεις τίποτε, γιατί τα ξέρω όλα, ακόμη και γιατί ήρθες εδώ. Επειδή όμως εσύ άκουσες τη συμβουλή του πατέρα σου, ό,τι ποθείς θα γίνει. Θα σε στείλω στο παλάτι να δεις τη βασιλοπούλα. Αλλά τη φυλάνε τόσο καλά, που ούτε πουλί δεν μπορεί να φτάσει κοντά της, γι' αυτό θα σου δώσω ένα σκούφο που όταν τον φοράς δε θα σε βλέπει κανείς». Φορά ο μάγος το σκούφο και σκουντά το Φώτο. «Με βλέπεις;» τον ρωτά. «Όχι, δε βλέπω τίποτε». «Μ' αυτό το σκούφο θα πας στο παλάτι και θα μπεις, χωρίς να σε βλέπουν, στην κάμαρα της βασιλοπούλας».

Παίρνει αυτός το σκούφο κι αν τον πιάσεις. Μόλις φθάνει κοντά στο παλάτι, τον φορά. Περνά εμπρός από τους φρουρούς - κανείς δεν τον πήρε είδηση, καθώς ήξερε και από παλάτια - ανεβαίνει σαν καλός νοικοκύρης και μια και δυο, ίσια στης βασιλοπούλας την κάμαρα.

Αυτή καθόταν σε μια χρυσή πολυθρόνα και κεντούσε. Μόλις την είδε ο Φώτος, τα 'χασε από την ομορφιά της. Πηγαίνει κοντά της, παίρνει την κλωστή που κεντούσε και τη σπάνει. Βάζει η βασιλοπούλα τις φωνές, τόσο τρόμαξε

Σελ. 58
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών AT 560-599
Αποτελέσματα αναζήτησης
    Ψηφιοποιημένα βιβλία
    Σελίδα: 39
    

    εψόφησα της πείνας». «Χριστός και Παναγιά, το παιδάκι μου!». Πιάνει λούνει τον, χτενίζει τον, έβαλέν τον κι έφαγεν, ύστερα έδωσέν τον ν' αλλάξει τα ρούχα του. Εκειδά που τα 'λασσεν τα ρούχα του, ήβρεν εις τον κόρφον του το πραματάκιν που τον έδωκεν η βασιλοπούλα του πύργου, θωρά το, ήταν ένα μικρό σαμαντανάκι* που άφτουσιν πάνω τα κεριά. Έβαλέν το πάνω στην κειμιά*. Το βράδυν που θέλασιν να φάσιν, έπιασεν η μάνα του ένα κερίν, ήψεν το κι εκόλλησέν το στο σαμαντανάκιν να μπλέψουσιν. Εκειδά που το κόλλησεν, να σου μωρέ μάτια μου και παρουσιάζονται τρεις κοπέλες σαν το κρύο νερόν. Όμορφες, χιλιόμορφες, που αν τις εθωρούσες, έχανες τον νου σου. Η μια έπαιζε βιολίν, η άλλη το ντέφιν και η άλλη εχόρευγεν. Πάνω που 'σβηνεν το κερί, κάθε μια έδωκεν εις το Κωστάκιν από έναν τσερβέ μεταξωτόν και σε κάθε κλόσσιν* είχεν έναν μαχμουτιέ χρουσό. Χαρές το Κωστάκι, χαρές η μάνα του! Άφτουσιν άλλο έναν κερί, πάλε τα ίδια! Ίσαμε την αυγήν εγεμίσασιν έναν πάγκο μαχμουτιέδες! Την ημέρα το Κωστάκιν επήρε ρούχα καλά για λόγου του και για την μάναν του, έπιασε μαστόρους να κάμει καλό σπίτι, εγούρασεν όλα τα χρειαζούμενα του σπιτιού και επερνούσε σαν μπέης. Εκεί στα καλά καθούμενα τον εκατέβην εις τον νουν του να πάει στην Πόλην, να φουρτώσει έναν καράβιν κεριά και να γυρίσει να γεμίσει τα κατώδεια* του και να κάθεται να γλεντά. Καλά το λέει, καλά το καταφέρνει, μπαίνει σ' έναν καράβιν και πάει στην Πόλην. Σε καμιά δεκαπενταριάν μέρες εφούρτωσεν το καράβι. Λέει τον ο καπετάνιος: «Κυριέ μου, ύστερ' από το μεσημέρι, στις τρεις, να είσαι μέσ' στο καράβι γιατί θα φύγουμεν, ένα λεπτό ύστερα δεν 'πομένω». «Καλά», λέει το Κωστάκιν. Το μεσημέρι επήεν να φάει και να κάμει τραπέζιν τους φίλους που έκαμεν εις την Πόλην. Ο ένας το κοντόν του, ο άλλος το μακρύν του πάνω στο τραπέζιν, επέρασεν η ώρα. Ήρτεν η ώρα τέσσερις, χαιρετά τους φίλους και κατηβαίνει στον γιαλόν, αλλά πού καράβι; Εφαίνουταν δεν εφαίνουταν. Πιάνει έναν καϊκτζή, λέει τον: «Τι θέλεις, ως το πρωί να φθάσεις αυτό το καράβιν που φαίνεται δεν φαίνεται;» «Εικοσιπέντε λίρες», λέει ο και'κτζής. «Πενήντα θα σε δώσω», λέει το Κωστάκιν. Ευτύς μπαίνουσι μέσα στο καΐκιν, καλά πανιά, βάζουσιν και σκουπαμάρια να πιάσουσιν το καράβιν. Ο καιρός ήταν πρίμιος, επετούσεν το καΐκιν πάνω στον αφρό. Μα και το καράβιν, καινουργιοπαλαμισμένο, δεν επήαινεν πίσω. Ίσα με τα μεσάνυχτα επηαίνασιν καλά. Υστερ' από τα μεσάνυχτα ο αέρας εγίνη σκύλος, κάπνη, που δεν επιάνουνταν μήτε στα πανιά μήτε στα σχοινιά, τα κύματα εφούσκωναν, ο ουρανός εθόλωσε, σκοτάδι, βροντές, αστραπές, άνεμος, του Χριστού η νύχτα που λέει ένας λόγος. Τους έσπασεν έναν πινό της μαΐστρας*, ερεγουλάρισαν τα πανιά τους, αλλά δεν ήξευραν πού επηαίνασι, μόνον στη λάμψη της αστραπής εθωρούσασιν ομπρός τους μια στεριά, χωρίς να γνωρίζουσιν τι στεριά ήταν, τι τα θέλεις, εφέντη μου είσαι, το ραγάνι* έσκασε, τους έφαεν τα πανιά, τους έσπασεν το πλωριό άλμπουρον και το πομπρέσον*, η θάλασσα επήγε να τους φάει. Το καΐκιν ήρχισε να κάμνει νερά. Άγιε Νικόλαε, κυβέρνα! έρχεται μια θάλασσα, άλλη μια, να σου το καΐκιν το ρίχτει όξω σε μια