Συγγραφέας:Αγγελοπούλου, Άννα
 
Καπλάνογλου, Μαριάνθη
 
Κατρινάκη, Εμμανουέλα
 
Τίτλος:Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών AT 560-599
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:44
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:2007
 
Σελίδες:519
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Ελληνικά παραμύθια-Κατάλογος
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Περίληψη:Στον πέμπτο αυτόν τόμο του Καταλόγου των Ελληνικών Παραμυθιών (βλ. και δημοσιεύματα ΙΑΕΝ αρ. 21, 26, 34 και 41) παρουσιάζεται η επεξεργασία του τελευταίου μέρους των μαγικών παραμυθιών (AT/ATU 300-749), που καλύπτει τους τύπους AT/ATU 560-649 (μαγικά αντικείμενα) και AT/ATU 650-699 (υπερφυσική δύναμη και γνώση).
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 10.44 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 495-514 από: 522
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/495.gif&w=600&h=915

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΩΝ ΤΥΠΩΝ AT 560-699

Τύπος

Παραλλαγές

Τύπος

Παραλλαγές

AT/ATU 560

38

AT/ATU 613

30

AT/ATU 561

18

AT *613 D

3

AT/ATU 562

8

AT *613 E

4

AT/ATU 563

92

AT/ATU 621

53

AT/ATU 565

41

AT 650, AT/ATU 650 A

12

AT/ATU 566

51

AT/ATU 650 Β

27

AT/ATU 567 A

25

AT/ATU 652

2

AT/ATU 567 A

AT/ATU 653

60

+ AT 567

39

AT 654*

1

AT/ATU 569

11

AT 655

4

AT/ATU 570

14

AT 655 A

1

AT/ATU 570 A

21

AT 655 + AT 655 A

7

AT/ATU 571

17

AT *667 A

39

AT/ATU 572*

2

AT *667 Β

5

AT/ATU 575

5

AT/ATU 670

101

AT/ATU 576

7

AT/ATU 671

6

AT/ATU 580

2

AT *672 C

1

AT/ATU 590

107

AT/ATU 675

37

AT/ATU 592

59

AT/ATU 676

115

AT/ATU 611

43

AT/ATU 612

15

AT/ATU 315

14

AT *316 A

14

Σελ. 495
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/496.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 496
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/497.gif&w=600&h=915

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ (η σειρά κατά το λατινικό αλφάβητο)

Υπενθυμίζουμε ότι η βιβλιογραφία αυτή βασίζεται στη δημοσιευμένη από τον Γ. Α. Μέγα βιβλιογραφία στον πρώτο τόμο του Καταλόγου, Μύθοι Ζώων (1978) και ότι περιλαμβάνει μόνο τα έργα που χρησιμοποιήθηκαν ως πηγές για τη συγκρότηση των καταλόγων παραλλαγών των παραμυθιακών τύπων που απαρτίζουν τον παρόντα τόμο, καθώς και τα βασικά έργα αναφοράς.

Λ' ΠΗΓΕΣ ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΣ

ΙΛ: Ιστορικό Λεξικό της Ακαδημίας Αθηνών. ΚΜΣ: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών.

ΛΑ: Λαογραφικό Αρχείο του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας

της Ακαδημίας Αθηνών. ΛΦ: Λαογραφικό Φροντιστήριο του καθηγητού Γ. Α. Μέγα, Αρχείο της

Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας. ΣΛ: Συλλογή Μαρίας Λιουδάκη.

ΣΜ: Συλλογή Μαθητών των ελληνικών σχολείων, αποκείμενη στο ΛΑ

(εγκύκλιος 1938). ΣΠ: Συλλογή Ν. Γ. Πολίτου κατατεθειμένη στο ΛΑ.

Β' ΠΗΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ α' Σε περιοδικά

Ανδριακό Ημερολόγιο: Ανδριακόν Ημερολόγιον, τ. Α'-Ε', 1925-1929. Αρχ. Θρ. Θησ. : Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, διεύθ. Πολύδ. Παπαχριστοδούλου, τ. Α'-ΚΕ', 1934-1948, εν Αθήναις.

Αρχείον Πόντου: Αρχείον Πόντου. Σύγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον υπό της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών, τ. Α'- ΚΖ', 1928-1967, εν Αθήναις. Αστήρ Πόντου: Αστήρ του Πόντου, περιοδικόν σύγγραμμα εκδιδόμενον υπό Θ. Γραμματικοπούλου, τ. Α', 1885, εν Τραπεζούντι.

Σελ. 497
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/498.gif&w=600&h=915

Αθηνά: Σύγραμμα περιοδικόν της εν Αθήναις Επιστημονικής Εταιρείας, τ. 45, 1933.

Χιακά Χρονικά: Χιακά Χρονικά, εκδιδ. Επιμελεία Κ. Αμάντου, τ. Α'-Δ',

1911-1919, εν Αθήναις. Χρονικά Πόντου: Χρονικά του Πόντου. Μηνιαίο λαογραφικό περιοδικό. Όργανο του Συλλόγου «Αργοναύται Κομηνοί», τ. Α'-Β', 1943-1946, Αθήνα.

ΔΙΕ: Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, τ. Α'-

Ε', 1883-1900, Αθήναι. Δρήρος: Μηνιαίο λαογραφικό- ιστορικό- λογοτεχνικό περιοδικό, 1939-1940, Νεάπολις Κρήτης.

Δωδεκανησιακό Αρχείο: Δωδεκανησιακόν Αρχείον, τ. Α'-Γ', 1955-1958, Αθήνα.

Επετηρίς Κρητικών Σπουδών: Επετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, τ. Α'-

Δ', 1938-1941, Αθήναι. Ηπειρωτική Εστία: Ηπειρωτική Εστία. Μηνιαία Επιθεώρησις εν Ιωαννίνοις,

τ. Β' Γ, 1953-1961. Folk-Lore: A quarterly Review of myth, tradition, institution and custom of the Folklore Society, vol. VII, 1896, vol. X-XII, 1899-1901, London. Jahresgabe: Jahresgabe der Gesellschaft zur Pflege des Märchengutes der

Europäischen Völker, 1957-1965. Journ. Hell. St.: Journal of Hellenic Studies, vol. 30, 1910. Κρητική Στοά: Κρητική Στοά. Περιοδικόν εν Ηρακλείω Κρήτης, τ. 1-3,

1908-1911.

Κυπριακά Χρονικά: Κυπριακά Χρονικά, τ. Α'-ΙΓ', 1923-1937, εν Λάρνακι. Ααογραφία: Λαογραφία. Δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας,

1909-1975. Κυρίως τ. Γ, τ. 1929, τ. ΙΑ', 1934-1937, τ. ΙΕ', 1954, τ. ΚΑ', 1963. Εν Αθήναις.

Μεσσην. Έτος: Μεσσηνιακόν Έτος. Σύλλογος προς διάδοσιν των Γραμμάτων, τ. Α', 1938, Καλαμάτα. Μικρασιατικά Χρονικά: Μικρασιατικά Χρονικά. Σύγραμμα περιοδικόν, τ. Α'-

ΙΓ', 1938-1967, Αθήναι. Μύσων: Μύσων. Ιστορικόν και λαογραφικόν περιοδικόν. Διευθ. Μ. Γ. Καταπότης, Αθήναι.

ΝΕΑ: Νεοελληνικά Ανάλεκτα, περιοδικώς εκδιδόμενα υπό του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού, τ. Α', 1870-1872, τ. Β', 1874, εν Αθήναις. Πανδώρα: Σύγγραμμα περιοδικόν, 11, 1861.

Παρνασσός: Επετηρίς Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, τ. 4-10, 1880-

1886. Αθήναι. Νέα σειρά, τ. Α', 1959 κ. ε. Ποντιακά Φύλλα: Ποντιακά Φύλλα. Διευθ. Ν. Καπνάς, τ. Α'-Γ', 19361938, Αθήνα.

Σελ. 498
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/499.gif&w=600&h=915

Φιλολογική Πρωτοχρονιά: Φιλολογική Πρωτοχρονιά. Ετησία λογοτεχνική και καλλιτεχνική έκδοση, διευθ. Α. Μαυρίδης, 1948-1961, Αθήναι.

Σ. ΚΠ: Ο εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος. Σύγγραμμα περιοδικόν, τ. 8-31, 1874- 1909. Εν Κωνσταντινουπόλει.

Θρακικά: Θρακικά. Τριμηνιαίον επιστημονικόν σύγγραμμα, τ. 1-33, 19281960. Κυρίως τ. 16, 1941 και τ. 17, 1942, Αθήναι.

Ζωγράφειος Αγών: Ζωγράφειος Αγών ήτοι Μνημεία της Ελληνικής Αρχαιότητας ζώντα εν τω νυν ελληνικώ λαώ, τ. Α', 1891, τ. Β', 1896. Εν Κωνσταντινουπόλει.

β' Σε βιβλία

Αγγελοπούλου Άννα, Ελληνικά παραμύθια Α'. Οι παραμυθοκόρες, Εστία, Αθήνα 1991.

Αινείας T., Εύθυμα ελληνικά παραμύθια, Αθήναι, τ. Α', 1949, τ. Β', 1950.

Άκογλου Ξενοφών, Λαογραφικά Κοτυώρων, Αθήναι 1939.

Αναγνώστου Σπ., Λεσβιακά, ήτοι συλλογή λαογραφικών περί Λέσβου πραγματειών, Αθήναι 1903.

Argenti- Rose: Argenti Philip and Rose Η. J. The Folklore of Chios, v. 1-2, Cambridge 1949.

Ασλάνη Βυζαντίου, Μύθοι, μυθιστορίαι και διηγήματα ηθικά και αστεία, Αθήνα 1861.

ATU: Uther Hans-Jörg, The Types of International Folktales. A Classification and Bibliography, Academia Scientarun Fennica, FFC no 284, Helsinki 2004.

Basile: Basile Giambattista, Lo cunto de li cunti, ouero Lo trattenemiento de peccerile, (αλλιώς: Pentamerone), Napoli 1634-1636. Αγγλική μετάφραση: Penzer Ν. M., The Pentamerone of G. B. translated from the Italian of Benedetto Croce, London 1932. Γερμανική μετάφραση: Schenda Rudolf (ed), Der Pentamerone. Ubersetzt aus dem Italienischen von Hanno Helbling/ Alfred Messerli/ Johannes Pögl/ Dieter Richter/ Luisa Rubini/ Rudolf Schenda/ Doris Senn, München 2000.

BP: Bolte Johannes und Polivka Georg, Anmerkungen zu den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm, Leipzig 1915-1932.

Boulanger Jacques, Les contes de ma cuisinière, Paris 1935(2).

Βρόντης Αναστ., Ροδιακά, τ. Α', Αθήναι 1939, τ. Β', Ρόδος 1950.

Buchon J. Α., La Grèce continentale et la Morée, Paris 1843.

Carnoy-Nicolaides: Carnoy E. Henry - Nicolaides Jean, Traditions populaires de l'Asie Mineure, Paris 1889.

Χατζητάκη-Καψωμένου Χρυσούλα, Το νεοελληνικό λαϊκό παραμύθι, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ιδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη 2002.

Σελ. 499
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/500.gif&w=600&h=915

Χρηστοβασίλης Χρήστος, Ηπειρωτικά παραμύθια, Ιωάννινα 1963.

Χριστοδουλόπουλος, Τα παραμύθια του νέου σχολείου, 1939.

Dawkins, MG in AM: Dawkins R. M., Modern Greek in Asia Minor, Cambridge 1916.

Dawkins, 45 Stories: Dawkins R. M., Forty-five Stories from the Dodekanese, Cambridge 1950.

Dawkins, MGF: Dawkins R. M., Modern Greek Folktales. Chosen and translated by - Oxford 1953.

Dawkins, More G. F.: Dawkins R. M., More Greek Folktales, Oxford 1955.

Delarue- Tenèze: Delarue Paul, Tenèze Marie-Louise, Le conte populaire français. Catalogue raisonné des versions de France, Maisonneuve et Larose, Paris 1976-1985.

Dieterich Karl, Sprache und Volksüberlieferungen der südlichen Sporaden, Wien 1908.

Dozon Α., Contes albanais, Paris 1881.

Eberhard - Boratav: Eberhardt W., - Boratav P. N., Typen türkischen Volksmärchen, Wiesbaden 1953.

Eckert - Formosis: Eckert G. - Formosis P. E., Lieder und Märchen aus Kozani und Siatista. Mit Beiträgen von Spyros Syngolites, Thessaloniki 1944.

Επιφανίου-Πετράκη Στέλλα, Λαογραφικά της Σμύρνης, βιβλίο Β': Παραμύθια κ. ά., 1966, Παραμύθια της Σμύρνης, βιβλίο Γ', 1967 και βιβλίο Δ', 1969.

Garnett: Garnett L. Μ. J. and Glennie St. J. S., Greek Folk Poetry, τ. 1-2, London 1896.

Geldart Ε. M., Modern Greek Folkore. The Tales of the People, London 1884.

Georgeakis-Pineau: Georgakis G.- Pineau L., Le folkore de Lesbos, Paris 1894.

Γεώργιος Αντ. Στ., Τα νέα παραμύθια του λαού, ανέκδοτα συλλεγέντα και γραφέντα υπό- , Αθήναι 1891.

Grimm: Kinder- une Hausmärchen gesammelt durch die Brüder Grimm.

Hahn: Hahn Johann Georg von, Griechische und albanesische Märchen, Leipzig 1864, München 1918, τ. 1-2. Ελληνική έκδοση: Hahn, Johann Georg von, Ελληνικά Παραμύθια, επιλογή- μετάφραση Κούρτοβικ Δ., Όπερα, Αθήνα1991.

Hallgarten Paul, Rhodos. Die Märchen und Schwanke der Insel, gesammelt von-, Frankfurt 1926.

Höeg Carstern, Les Saracatsans. Une tribu nomade grecque. Bd II: textes, Paris- Copenhague, 1926. Ελληνική έκδοση: Höeg Carstern, Σαρακατσάνικα Παραμύθια, επιμέλεια Α. Αγγελοπούλου, Ίδρυμα Α. Χατζημιχάλη, Αθήνα 2002.

Σελ. 500
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/501.gif&w=600&h=915

Ιωάννου Γιώργος, Παραμύθια του Λαού μας, Ερμής, Αθήνα 1974.

Καφαντάρης Κώστας, Ελληνικά Λαϊκά Παραμύθια. Α', Ο Φεγγαράς, Β', Το Φιδόδεντρο, Οδυσσέας, Αθήνα 1988.

Κεσίσογλου Ι. I., Το γλωσσικόν ιδίωμα του Ουλαγάτς, Αθήνα, 1951.

Klaar, Christos : Klaar Marianne, Christos und das verschenkte Brot. Neugriechischen Volkslegenden und Legendenmärchen. Ins Deutsche übertragen, zu einem Teil gesammelt von -, Kassel, 1963.

Κληρίδης Νέαρχος, Κυπριακά Παραμύθια.

Κούτρας: 90 μουραμπάδες ήτοι χαζομάρες και εξυπνάδες του Γερω Κούτρα, Αθήναι 1899.

Kretscher, LD: Kretschmer Paul, Der heutige lesbische Dialekt, Wien 1905.

Kretschmer, NM: Kretschmer Paul, Neugriechische Märchen, Jena 1917.

Λάσκαρης Ν. I., Η Λάστα και τα μνημεία της, Πύργος 1902-1905.

Legrand Emile, Recueil de contes populaires grecs, Paris 1881.

Λελέκος, Επιδόρπιον: Λελέκος Μιχαήλ, Επιδόρπιον, τ. Α', εν Αθήναις 1888.

Αέριος Δ., 38 παραμύθια ανέκδοτα, συλλεγέντα και γραφέντα εις δημώδην γλώσσαν, Αθήναι (προ του 1896).

Λιανίδης Σίμος, Τα παραμύθια του Ποντιακού λαού. Εκλογή, κείμενα, νεοελληνική μετάφραση, κατάταξη, Αθήναι 1962. Παράρτημα Αρχείου Πόντου, αρ. 5

Λιουδάκη, Γιαγιά: Λιουδάκη Μαρία, Στης γιαγιάς τα γόνατα, Αθήναι 1932.

Λιουδάκη, Παππούς: Λιουδάκη Μαρία, Στου παππού τα γόνατα, Αθήναι 1947.

Λιουδάκη Μαρία, Γύρω στο μαγγάλι, Αθήνα 1954.

Λοϊζιάς Πολυξένη, Κυπριακό Λεύκωμα, Λεμεσός Κύπρου 1924.

Λουκάτος Δημήτριος Σ., Νεοελληνικά Λαογραφικά Κείμενα, Βασική βιβλιοθήκη Αετού, αρ. 48, Αθήνα 1957.

Λουκάτος Δημήτριος, Το παραμύθι της Σταχτοπούτας στις ξένες και τις ελληνικές παραλλαγές, Παρνασσός I, 461-485, 1959.

Λουκάτος Δημήτριος, Λαογραφικά Σύμμεικτα Παξών, Καταγραφή 1957, ΚΕΕΛ, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 2002.

Λουκόπουλος Δημήτρης, Γεωργικά της Ρούμελης, Αθήναι 1938.

Μέγας, Παραμύθια: Μέγας Γεώργιος, Ελληνικά παραμύθια Λ', Εκλογή Γ. Α. Μέγα, Αθήνα 1962 και Ελληνικά παραμύθια Β', Αθήνα 1963.

Μηλιόπουλος, Κότσυφας: Μηλιόπουλος Παρασκευάς, Ο κότσυφας, ο κυρ Κώστας και άλλα μακεδονικά, Θεσσαλονίκη 1952.

Miliopulos, MB, Vonderlage: Aus Mazedonischen Bauernstuben. Mazedonische Legenden, Fabeln und Märchen, gesammelt von DR. Paraskevas Miliopulos, übertragen von Bernard Vonderlage, Hamburg 1955.

Misotakis J., Ausgewählte griechische Volksmärchen, Berlin 1882.

Μιχαηλίδης-Νουάρος Μιχαήλ Γ., Λαογραφικά Σύμμεικτα Καρπάθου, τ. Α', Αθήνα 1932.

Σελ. 501
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/502.gif&w=600&h=915

Μονογυιός Ευάγγελος, Τα Μυκονιάτικα, Εν Ερμουπόλει 1927.

Μοσκόβη Ειρήνη, Τα παραμύθια της πατρίδας μου (Σύμης), Αθήνα 1953.

Πασχαλίδου Δέσποινα, Παραμύθια του λαού μας, Αθήνα 1939.

Πέρδικα Νίκη, Σκύρος. Μνημεία του λόγου του λαού, τ. Β', Αθήναι 1943.

Pio Jean, Contes publiés grecs, publiés d'après les manuscrits du Dr. J. G. von Hahn et annotés par -, Copenhague 1879. Ανατύπωση από τη Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών, αρ. 17, 1966.

Φιλιππίδου Μαρίκα, Τα παραμύθια της μάννας μου, Αθήναι 1926.

Φλούδας Νικ., Βυζικιώτικα, τ. Γ', Αθήνα 1963.

Φραγκάκι Ευαγγελία, Συμβολή στα λαογραφικά της Κρήτης, Αθήνα 1949.

Φραγκάκι Ευαγγελία, Το κρητικό παραμύθι. Μελέτη και συλλογή, Αθήνα 1952.

Ρήγας Γεώργιος, Σκιάθου λαϊκός πολιτισμός, τ. Β' (Δημώδεις διηγήσεις), Θεσσαλονίκη 1962.

Roussel Louis, Contes de My cono, Leopol 1929.

Σακελλάριος Αθαν. Α., Τα Κυπριακά, εν Αθήναις, τ. Β', 1891, τ. Γ', 1898. Σαραντίδης Α., Η Σινασός, Εν Αθήναις 1899.

Schmidt Bernhard, Griechische Märchen, Sagen und Volkslieder, Leipzig 1877.

Σμυρλής Θαλής, Μακεδονικά παραμύθια, τ. Α'.

Σταματιάδης Επαμεινώνδας I., Σαμιακά ήτοι Ιστορία της Νήσου Σάμου, τ. Ε', Σάμος 1887.

Σταμούλη-Σαραντή Ελπινίκη, Από την Ανατολική Θράκη. Η Σηλυμβρία και τα γύρω της χωριά, τ. Β', Αθήναι 1958.

Straparola: Straparola Giovan Francesco, Le piacevoli notti, Venezia, I, 1550, II, 1553.

Taibbi- Caracausi: Testi Neogreci di Calabria. Parte I: Taibbi, Giuseppe Rossi. Parte II: Caracausi, Girolamo. Instituto siciliano di studi Bizantini e Neogreci, Palermo 1959.

Ταρσούλη Γεωργία, Μια φορά κι έναν καιρό. Δημοτικά Παραμύθια, τ. Α', Αθήναι 1925.

Thumb Albert, Handbuch der neugriechischen Volksprache. Grammatik, Texte, Glossar, Strassbourg 1910.

Ζευγώλη-Γλέζου Διαλεχτή, Παραμύθια από την Απείρανθο (ανέκδοτη συλλογή)·

Σελ. 502
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/503.gif&w=600&h=915

γ. Συλλογές παραμυθιών δημοσιευμένες σε περιοδικά

Αδαμαντίου Αδαμάντιος, «Τηνιακά (Η ζωή του παραμυθιού στην Τήνο)», ΔΙΕ Ε', 1896, σ. 277-326.

Άκογλου, Τσακράκ: Άκογλου Ξενοφών Κ., «Παραμύθια χωρίου Τσακράκ», Ποντιακή Εστία Η', 1957, τχ. 86-87.

Άκογλου, Εννέα παραμύθια: Άκογλου Ξενοφών Κ., «Εννέα παραμύθια του Κόλντερε», Μικρασιατικά Χρονικά Ζ', 1957.

Βενέτης Νικόλαος, «Λέξεις, φράσεις, παροιμίαι, δεισιδαιμονίαι και παραμύθια», Ζωγράφειος Αγών Α', 1891.

Χαβιαράς Δημοσθένης, «Συμαϊκά», Ζωγράφειος Αγών Α', 1891.

Καμπούρογλου Μαριάννα Γρ., «Αθηναϊκά παραμύθια», ΔΙΕ Α', 1883.

Κιρμιζάκη Αγλαία, «Παραμύθια και προλήψεις της δυτικής Κρήτης», Επετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών Δ', 1941.

Κληρίδης Νέαρχος, «Ιστορίες των Ζώων της Κύπρου», Κυπριακαί Σπουδαί ΙΓ' Λαογραφικόν παράρτημα, Λευκωσία 1950.

Κληρίδης II: Κληρίδης Νέαρχος, «Κυπριακά παραμύθια Β'. Διάφορες διηγήσεις», Κυπριακαί Σπουδαί ΚΕ', 1961.

Κληρίδης III: Κληρίδης Νέαρχος, «Κυπριακά παραμύθια Γ'. Διηγήσεις με δράκους», Κυπριακαί Σπουδαί. ΚΣΤ', 1962.

Κονομής Νικόλαος, «Κυπριακά παραμύθια», Λαογραφία Κ', 1962.

Κρητικός Παν. Γ., «Πατινιώτικα παραμύθια», Λαογραφία ΙΕ', 1954.

Λογοθετίδης Ορέστης, «Ένα Αρακηνό παραμύθι», Μικρασιατικά Χρονικά Ζ', 1957.

Μανασσείδης Συμεών Α., «Παραμύθια κατά την εν Αίνω διάλεκτον του λαού», Σ.ΚΠ 9, 1874-1875.

Μι νώτου Μαριέττα, «Παραμύθια από τη Ζάκυνθο», Λαογραφία Γ, 19291932, σ. 381-448, ΙΑ', 1934-1937, σ. 415-531.

Παπαχριστοδούλου Χρήστος, «Λαογραφικά Σύμμεικτα Ρόδου», Λαογραφία ΚΑ', 1963-1964, σ. 120-186.

Παπαχριστοδούλου Πολύδωρος, Αρχείον Θρακικού Θησαυρού ΚΣΤ', 1966, σ. 407-442.

Paton W. R., Folk-Lore Χ- XII, 1899-1901.

Φωστέρης Δημήτριος Π., «Αραβανιώτικα παραμύθια», Μικρασιατικά Χρονικά Ε', 1952.

Zuccarini, "Märchen und Kinderspiele in Griechenland", Das Ausland, 1832.

Ζωγραφάκης I., «Κρητικά παραμύθια», Παρνασσός Ζ', 1883.

Ζωγραφάκης, Ρωγδιά: Ζωγραφάκης Ι., «Γλωσσική Ύλη εκ Κρήτης (Η Ρωγδιά)», Σ. ΚΠ 31, 1909.

Σελ. 503
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/504.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 504
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/505.gif&w=600&h=915

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ ΜΕ ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ1

Αίνος, τουρκική Θράκη, Enez.

Αδριανούπολη, τουρκική Θράκη, Edirne.

Αμισσός, Samsun, στην Τουρκία.

Αϊβαλί (Κυδωνίαι), Ayvalik, στην Τουρκία.

Αλικαρνασσός, Bodrum, στην Τουρκία.

Αργυρούπολις Πόντου, Gumushane, στην Τουρκία.

Αυδήμιο, τουρκική Θράκη, Babaeski.

Ηράκλεια, τουρκική Θράκη, Eregli.

Θυάτειρα (Αξάριον), Ak Hissar, στην Τουρκία.

Ιμέρα Πόντου, Imera, στην Τουρκία.

Καισάρεια, Kayseri, στην Τουρκία.

Καλλίπολις, τουρκική Θράκη, Gelibolu.

Κερασούντα Πόντου, Giresun, στην Τουρκία.

Κεσσάνη, Kessan, στην Τουρκία.

Κίος Μικράς Ασίας, Gemlik, στην Τουρκία.

Κοτύωρα Πόντου, Ordu, στην Τουρκία.

Κρώμνη Πόντου, Kurum, στην Τουρκία.

Κυδωνίαι ή Αϊβαλί, Ayvalik στην Τουρκία.

Κωνσταντινούπολη, Istanbul, στην Τουρκία.

Μάλγαρα, τουρκική Θράκη, Malkara.

Μουδανιά, τουρκική Θράκη, Mudanya.

Νίγδη Καππαδοκίας, Nigde, στην Τουρκία.

Νικόπολις Πόντου, Sabin Kara Hissar, στην Τουρκία.

Πέργαμος, Bergama, στην Τουρκία.

Προύσσα, Bursa, στην Τουρκία.

Σαράντα Εκκλησίες, τουρκική Θράκη, Kirklareli.

1. Ο πίνακας αντιστοίχισης των τοπωνυμίων προέρχεται από τον Κατάλογο Οικισμών του Αρχείου Προφορικής Παράδοσης του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών (ΚΜΣ), από το βιβλίο: Ιωάννης Καλφόγλους, Ιστορική Γεωγραφία της Μικρασιατικής Χερσονήσου, Εκδόσεις ΚΜΣ, Αθήνα 2002 και από τον Άτλαντα του καθηγητή Faik Sabri Duran, Büyük Atlas, Istanbul 1988. Ευχαριστούμε την υπεύθυνη βιβλιοθήκης του ΚΜΣ κ. Βαρβάρα Κοντογιάννη για τη σχετική ενημέρωση.

Σελ. 505
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/506.gif&w=600&h=915

Σηλυμβρία, τουρκική Θράκη, Silivri. Σμύρνη, Izmir, στην Τουρκία. Σούρμενα Πόντου, σήμερα Surmene, στην Τουρκία. Σωζόπολις Θράκης, Sozopol, στη Βουλγαρία. Τραπεζούντα Πόντου, Trabzon, στην Τουρκία. Τρίπολις Πόντου, Tirebolu, στην Τουρκία. Τσεσμές, περιοχή της Σμύρνης, Cesme, στην Τουρκία. Φάρασα Καππαδοκίας, Baraso, στην Τουρκία. Φιλιππούπολη Θράκης, Plovdiv, στη Βουλγαρία.

Σελ. 506
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/507.gif&w=600&h=915

Anna Angélopoulou, Marianthi Kaplanoglou, Emmanouella Katrinaki

Catalogue raisonné des contes grecs Types et versions A Τ 560-699 <Archives Georges A. Megas. Catalogue du conte grec-5>

RÉSUMÉ

Dans ce cinquième tome du Catalogue raisonné du conte grec nous achevons notre étude des types et versions du Conte merveilleux (AT 300-749) en présentant les numéros AT 560-649 (Objets magiques) et AT 650-699 (Force ou savoir surnaturel). Rappelons ici que les types 700-749 avaient été présentés dans un volume précédent.

La plupart de ces contes, et notamment la série AT 560-569, mettent en scène l'acquisition par le héros d'un objet magique qui l'aide à résoudre ses problèmes et réaliser ses souhaits. Tant qu'il est en possession de cet objet merveilleux, le héros parvient à ses fins, alors que, dès qu'il le perd, il est conduit à l'échec et se retrouve privé de tous ses acquis. Il s'agit d'objets de la vie quotidienne dotés de pouvoirs magiques, tels que la lampe d'Aladin, le moulin magique qui moud du sel et rend salée l'eau de la mer, le tapis volant et ainsi de suite. Ces objets sont parfois perdus et récupérés par l'intermédiaire de fruits merveilleux [AT 563, (Figues noires, figues blanches)], qui servent d'antidote magique au héros quand il est destitué de sa puissance et abandonné de tous.

Dans un autre groupe de récits, des objets magiques confèrent au héros des pouvoirs qui changent le comportement des personnes de son entourage et lui permettent de triompher de ses épreuves. Par exemple, en jouant de la flûte enchantée, il fait danser jusqu'à épuisement ses persécuteurs et échappe ainsi à la justice. On peut notamment citer pour ce groupe les contes-types AT 570 (Le troupeau de lapins), AT 571 (Tous collés ensemble) et AT 592 (La danse dans les épines).

Enfin, un troisième groupe comprend des récits d'aventures où le héros ac-

Σελ. 507
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/508.gif&w=600&h=915

acquiert, par des moyens divers (y compris des objets magiques), une force ou un savoir surnaturel qui le rend tout puissant et lui permet de réaliser ses désirs inavoués de réussite sociale ou amoureuse. Ce sont des histoires telles que Les cadeaux du Saint (AT 611), Les feuilles qui ressuscitent (AT 612), Les deux voyageurs (AT 613), Les frères ingénieux (AT 653), Les trois frères savants (AT 655), Le fils adoptif de l'Ogre et la Belle du monde (AT*667), Le langage des animaux (AT 670), Jean des cendres (AT 675).

Cet ouvrage s'appuie largement sur le catalogue manuscrit de Georges Mégas. Nous avons généralement suivi sa classification, en jugeant cependant nécessaire de renommer et reclasser certains contes qui, à notre avis, soit appartenaient à des groupes différents de récits, soit constituaient des contestypes différents. Ces nouveaux classements sont basés sur nos propres recherches, ainsi que sur d'autres études récentes. Enfin, nous avons parfois suivi la troisième révision du Catalogue Aarne-Thompson, établie par HansJörg Uther.

Notre souhait est que ce nouveau volume ne soit qu'une simple étape vers la publication intégrale du Catalogue du Conte grec.

Σελ. 508
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/509.gif&w=600&h=915

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ....................................... 9

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 560

Το μαγικό δαχτυλίδι (Μαριάνθη Καπλάνογλου) ................. 17

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT/ATU 561

Το μαγικό κεράκι / Αλαντίν (Εμμανουέλα Κατρινάκη) ............. 33

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT/ATU 562

Το μαγικό κασελάκι (Μαριάνθη Καπλάνογλου).................. 53

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT/ATU 563

Η κουκιά (Μαριάνθη Καπλάνογλου) ........................ 67

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT/ATU 565

Ο μαγικός μύλος (Μαριάνθη Καπλάνογλου).................... 87

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT/ATU 566

Τα μαγικά αντικείμενα και τα μαγικά φρούτα - Άσπρα σύκα, μαύρα σύκα . . 99 (Εμμανουέλα Κατρινάκη)

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΙ ΤΥΠΟΙ AT/ATU 567, AT/ATU 567 A,

AT/ATU 567 + AT/ATU 567 A.......................... 119

AT 567: To μαγικό πουλί............................... 121

AT 567 Α: Τα τρία αδέρφια και το μαγικό πουλί................. 123

AT 567 + AT 567 Α: Τα τρία αδέρφια, το μαγικό πουλί και η κλέφτρα

βασιλοπούλα ....................................... 131

(Εμμανουέλα Κατρινάκη)

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT/ATU 569

Το μαγικό ραβδί (Εμμανουέλα Κατρινάκη) .................... 145

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT/ATU 570

Ο βοσκός των λαγών (Εμμανουέλα Κατρινάκη).................. 155

Σελ. 509
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/510.gif&w=600&h=915

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT/ATU 570 Α

Το ποτηράκι που χάνει το νερό χρυσάφι (Εμμανουέλα Κατρινάκη)....... 169

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT/ATU 571 (περιλαμβάνει και τον τύπο Μέγα AT 571 Β)

Όλοι μαζί κολλημένοι (Άννα Αγγελοπούλου) ................... 181

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT/ATU 572 *

Ο κουτός χάνει τη βασιλοπούλα να γελάσει (Άννα. Αγγελοπούλου) ...... 191

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT/ATU 575

Το άλογο που πετά (Εμμανουέλα Κατρινάκη)................... 195

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT/ATU 576

Το μαγικό μαχαίρι (Άννα Αγγελοπούλου) ..................... 201

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT/ATU 580

Ο αγαπημένος των γυναικών (Εμμανουέλα Κατρινάκη) ............. 205

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT/ATU 590

Η άπιστη μάνα (Εμμανουέλα Κατρινάκη)...................... 209

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT/ATU 592

Ο χορός στα αγκάθια (Άννα Αγγελοπούλου).................... 237

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT/ATU 611

(περιλαμβάνει και τους τύπους Μέγα AT *611 A, AT *611 Β και AT 611 C) Πρόταση κατάταξης ως AT 507 D

Τα δώρα του Αγίου ................................... 251

(Άννα Αγγελοπούλου)

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT/ATU 612 (περιλαμβάνει και τον τύπο Μέγα AT 612 Α)

Τα φύλλα που ανασταίνουν .............................. 269

(Άννα Αγγελοπούλου)

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΙ ΤΥΠΟΙ AT/ATU 613, AT *613 D, AT *613 E . . . . 279 AT/ATU 613: Οι δυο ταξιδιώτες (Ο Θεός θέλει καλοσύνες ή κακοσύνες;) . . 281

AT *613 D: Το ψέμα κι η αλήθεια.......................... 289

AT *613 Ε: Όχι τέτοιες αλήθειες!.......................... 291

(Μαριάνθη Καπλάνογλου)

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 621 /ATU 857 Η ψείρα (Άννα Αγγελοπούλου)...........

297

Σελ. 510
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/511.gif&w=600&h=915

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΙ ΤΥΠΟΙ AT/ATU 650 Α

(περιλαμβάνει και τον τύπο Μέγα AT 650), AT/ATU 650 Β ......... 315

AT/ATU 650 Α: Ο αντρειωμένος Γιάννης..................... 317

AT/ATU 650 Β (πρόταση κατάταξης ως AT 301 Β) : Αρκουδογιάννης /

Δακρυγιάννης ...................................... 323

(Άννα Αγγελοπούλου)

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT/ATU 652

Η δύναμη της ευχής του πρίγκηπα (Άννα Αγγελοπούλου)............ 331

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT/ATU 653 (περιλαμβάνει και τον τύπο Μέγα AT 653 Α)

Οι επιτήδειοι αδερφοί.................................. 335

(Άννα Αγγελοπούλου)

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT *659

Χώμα, κόκαλα, χρυσάφι (Άννα Αγγελοπούλου).................. 349

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΙ ΤΥΠΟΙ AT 655, AT 655 A

Οι τρεις σοφοί αδερφοί / Το ξεστρατισμένο ζώο και τα έξυπνα συμπεράσματα 355 (Εμμανουέλα Κατρινάκη)

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΙ ΤΥΠΟΙ AT * 667 A, AT *667 Β............. 365

AT *667 Α: Ο θετός γιος του δράκου και η Πεντάμορφη ........... 367

AT *667 Β: Το Καράκι ................................ 389

(Μαριάνθη Καπλάνογλου)

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT/ATU 670

Οι γλώσσες των ζώων (Εμμανουέλα Κατρινάκη) ................. 405

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT/ATU 671

Η γλώσσα των βατράχων (Εμμανουέλα Κατρινάκη)............... 421

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT *672 C

Η κορώνα του φιδιού (Μαριάνθη Καπλάνογλου) ................. 427

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT/ATU 675 ................... 439

Ο Σταχτιάρης (Μαριάνθη Καπλάνογλου)

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 676 /ATU 954 Άνοιξε Κουδουμουντού (Μαριάνθη Καπλάνογλου) .

445

Σελ. 511
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/512.gif&w=600&h=915

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ..........................................................................471

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT/ATU 315

Η άπιστη αδερφή (Εμμανουέλα Κατρινάκη) ........................................473

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT "316 Α

Το ταμένο παιδί και η άπιστη γυναίκα (Εμμανουέλα Κατρινάκη) ..............485

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ AT 560- AT 699 ......................................................495

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ............................497

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ

ΜΕ ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ......................505

RÉSUMÉ..................................................................................507

Σελ. 512
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/513.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 513
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/68/gif/514.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 514
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών AT 560-599
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 495
  

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΩΝ ΤΥΠΩΝ AT 560-699

  Τύπος

  Παραλλαγές

  Τύπος

  Παραλλαγές

  AT/ATU 560

  38

  AT/ATU 613

  30

  AT/ATU 561

  18

  AT *613 D

  3

  AT/ATU 562

  8

  AT *613 E

  4

  AT/ATU 563

  92

  AT/ATU 621

  53

  AT/ATU 565

  41

  AT 650, AT/ATU 650 A

  12

  AT/ATU 566

  51

  AT/ATU 650 Β

  27

  AT/ATU 567 A

  25

  AT/ATU 652

  2

  AT/ATU 567 A

  AT/ATU 653

  60

  + AT 567

  39

  AT 654*

  1

  AT/ATU 569

  11

  AT 655

  4

  AT/ATU 570

  14

  AT 655 A

  1

  AT/ATU 570 A

  21

  AT 655 + AT 655 A

  7

  AT/ATU 571

  17

  AT *667 A

  39

  AT/ATU 572*

  2

  AT *667 Β

  5

  AT/ATU 575

  5

  AT/ATU 670

  101

  AT/ATU 576

  7

  AT/ATU 671

  6

  AT/ATU 580

  2

  AT *672 C

  1

  AT/ATU 590

  107

  AT/ATU 675

  37

  AT/ATU 592

  59

  AT/ATU 676

  115

  AT/ATU 611

  43

  AT/ATU 612

  15

  AT/ATU 315

  14

  AT *316 A

  14