Συγγραφέας:Καραμανωλάκης, Βαγγέλης Δ.
 
Τίτλος:Η συγκρότηση της ιστορικής επιστήμης και η διδασκαλία της ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1837-1932)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:42
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:2006
 
Σελίδες:551
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Τριτοβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα, Πανεπιστήμιο Αθηνών
 
Χρονική κάλυψη:1837-1932
 
Περίληψη:Αφετηριακή υπόθεση της εργασίας αυτής είναι ότι η ιστορία συγκροτείται ως επιστήμη μέσα από την καταλυτική επίδραση εκπαιδευτικών θεσμών για την παραγωγή και τη μετάδοση της γνώσης, όπως είναι το πανεπιστήμιο. Οι θεσμοί αυτοί επιβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην ιστοριογραφική παραγωγή τη λογική της συγκρότησης και της λειτουργίας τους, τις αξίες που τους διέπουν, τις πρακτικές ανάδειξης κύρους και τους συσχετισμούς δύναμης που επικρατούν στο εσωτερικό τους, τις σχέσεις τους με την πολιτική εξουσία και την κοινωνία. Η πανεπιστημιακή διδασκαλία της ιστορίας κατά την περίοδο που καλύπτει το βιβλίο συνδέθηκε με μια σειρά από παράγοντες και μεταβλητές, στοιχεία που καθόρισαν και το συγκεκριμένο πλαίσιο αναφοράς : το πανεπιστημιακό περιβάλλον, η ιστοριογραφική παράδοση, τα πρόσωπα που δίδαξαν και οι αποδέκτες της διδασκαλίας τους. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η συνεξέταση αυτών των παραγόντων μέσα στην ευρύτερη πολιτική και κοινωνική συγκυρία από την οποία σε μεγάλο βαθμό ορίστηκαν και την οποία εντέλει επανακαθόρισαν, με άλλα λόγια θέμα του βιβλίου είναι η συγκρότηση, στον χώρο του Πανεπιστημίου Αθηνών, μιας εθνικής-επιστημονικής ιστορίας με έντονο διδακτικό χαρακτήρα, η οποία επηρέασε καθοριστικά τη συνολική ιστοριογραφική παραγωγή, λόγω της σημαίνουσας θέσης του ιδρύματος, καθώς για έναν περίπου αιώνα αποτέλεσε τον μοναδικό οργανωμένο θεσμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ο οποίος παρήγε ιστορική γνώση, κατάρτιζε τους φοιτητές και προετοίμαζε τους αποφοίτους του για τη διάχυση αυτής της γνώσης, μέσω κυρίως του σχολικού δικτύου, στο ελληνικό βασίλειο και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 43.93 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 443-462 από: 554
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/443.gif&w=600&h=915

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Σελ. 443
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/444.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 444
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/445.gif&w=600&h=915

ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

«Προσωπικόν Αρχείον Κ. Αμάντου», ΚΕΜΝΕ, Ακαδημία Αθηνών.

Αρχείο Αθανασίου Βερναρδάκη, ΕΛΙΑ.

Αρχείο Νικολάου Βλάχου, Ιστορικό Σπουδαστήριο του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών.

Αρχείο Οικογένειας Καρολίδη, ΕΛΙΑ.

Αρχείο Σπυρίδωνος Λάμπρου, Ιστορικό Σπουδαστήριο του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών.

Αρχείο Κ. Σχινά - Π. Αργυρόπουλου, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Τμήμα Χειρογράφων.

Κατάλοιπα Κ. Σχινά, Π. Αργυρόπουλου, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Δαυίδ Αντωνίου, Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, Οι λειτουργοί της Ανώτατης, της Μέσης και της Δημοτικής Εκπαίδευσης (19ος αι.). Βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία (βάση δεδομένων).

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΠΑ

Αρχείο Πρωτοκόλλου (1837-1932).

Πρακτικά Συνεδριάσεων της Φιλοσοφικής Σχολής από 1838-1852, της Νομικής Σχολής από 1837-1852, Συνεδριάσεων Συγκλήτου από 1843-1846.

Πρακτικά Ακαδημαϊκής Συγκλήτου (1837-1838 έως 1931-1932).

Πρακτικά Συνεδριάσεων των Καθηγητών Φιλοσοφικής Σχολής (1867-1868 έως 19311932).

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Έκθεσις της υπό της Φιλοσοφικής Σχολής ορισθείσης επιτροπείας διά την τακτικήν έδραν της Γενικής Ιστορίας, Αθήνα, Τυπογραφείον «Εστία», 1918.

Πρακτικόν της συνεδρίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου διά την εκλογήν τακτικού καθηγητού της Γενικής Ιστορίας, Αθήνα, Τυπογραφείον «Εστία», 1918.

Φιλοσοφική Σχολή του Αθήνησι Πανεπιστημίου, Εκθέσεις της Επιτροπείας περί της πληρώσεως της κενής τακτικής έδρας της Βυζαντινής Ιστορίας, Αθήνα 1924.

Έκθεσις της Επιτροπείας της ορισθείσης υπό της Φιλοσοφικής Σχολής διά την κρίσιν των έργων των υποψηφίων εις την έδραν της Ιστορίας των Μέσων και Νεωτέρων Χρόνων (6 Απριλίου 1925).

Σελ. 445
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/446.gif&w=600&h=915

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Βαμπάς Αριστείδης (επιμ.), Οι νόμοι του Εθνικού Πανεπιστημίου, Αθήνα 1885.

Νόμοι και διατάγματα περί του Εθνικού Πανεπιστημίου (από του έτους 1886-1895) εκδιδόμενα επί της πρυτανείας Αν. Διομήδους Κυριακού, Αθήνα 1896.

«Αιτιολογική έκθεσις του νομοσχεδίου περί οργανισμού του Πανεπιστημίου»: Εφημερίς των Συζητήσεων της Βουλής. Παράρτημα 1899, σ. 950-1014.

Εκπαιδευτικά Νομοσχέδια VIII: Σχέδιον Οργανικού Νόμου του Πανεπιστημίου, χ.τ., 1896.

«Νομοσχέδιον περί Οργανισμού του Εθνικού Πανεπιστημίου»: Εφημερίς των Συζητήσεων της Βουλής. Παράρτημα 1899, σ. 1015-1030.

Νόμοι και διατάγματα περί τον Εθνικού Πανεπιστημίου (από του έτους 1895-1900) εκδιδόμενα επί της πρυτανείας Κ. Μητσοπούλου, Αθήνα 1901.

Νόμοι και Διατάγματα περί του Εθνικού Πανεπιστημίου (από του έτους 1900-1906) εκδιδόμενα επί της πρυτανείας Γ. Ν. Χατζηδάκι δαπάνη του Πανεπιστημίου, Αθήνα 1906.

Τα πανεπιστημιακά νομοσχέδια ελεγχόμενα υπό του πάλαι υπουργού της Παιδείας Αθανασίου Ευταξία, Αθήνα, Τύποις «Αυγής» Αθανασίου Α. Παπασπύρου, 1911.

Πρυτανεία Ιωάννου Ε. Μεσολωρά. Συλλογή Νόμων και Β. Διαταγμάτων περί οργανισμού του Εθνικού και του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, Αθήνα 1916.

«Περί Οργανισμού του Αθήνησιν Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου», Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος 127 (27 Ιουλίου 1922), σ. 609-650.

ΟΔΗΓΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οδηγίαι προς τους φοιτητάς εκάστης σχολής. Περί της αλληλουχίας των διαφόρων επιστημών και περί της κατά την εξακολούθησιν των εν τω Πανεπιστημίω σπουδών διατηρητέας μεθόδου και τάξεως, Αθήνα 1838.

Οδηγίαι προς τους φοιτητάς εκάστης σχολής. Περί της αλληλουχίας των διαφόρων επιστημών και περί της τηρητέας μεθόδου και τάξεως κατά τας ακαδημαϊκός σπουδάς, Αθήνα 1853.

Ρουσόπουλος Αθανάσιος Σ., Οδηγός των φοιτητών του Πανεπιστημίου Όθωνος, περιέχων παραίνεσιν εις επιστημονικήν παιδείαν, μέθοδον εις επίτευξιν αυτής και τους νόμους του Πανεπιστημίου, Αθήνα 1857.

Κοτζιάς Νικόλαος, Περί πανεπιστημιακής σπουδής δοκίμιον, Αθήνα 1858.

ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Πρυτανικοί λόγοι 1840-1841: Λόγος εκφωνηθείς την 9 Νοεμβρίου 1841 υπό του πρώην πρυτάνεως κ. Γ. Α. Ράλλη παραδίδοντος εις τον διάδοχόν του την διεύθυνσιν του Οθωνείου Πανεπιστημίου, Αθήνα 1842.

Πρυτανικοί λόγοι 1841-1842: Λόγος εκφωνηθείς τη 4 Οκτωβρίου 1842 υπό του πρώην Πρυτάνεως Μ. Ν. Κωστή παραδίδοντος εις τον διάδοχόν του την διεύθυνσιν του Οθωνείου Πανεπιστημίου, Αθήνα 1842.

Πρυτανικοί λόγοι 1842-1843: Έκθεσις του Αρχιμ. κ. Μ. Αποστολίδου, 1843.

Πρυτανικοί λόγοι 1844-1845: Λόγοι εκφωνηθέντες την 30 Σεπτεμβρίου 1845 υπό του πρώην Πρυτάνεως κ. Ν. Βάμβα παραδίδοντος εις τον διάδοχον αυτού την Πρυτανείαν

Σελ. 446
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/447.gif&w=600&h=915

του Οθωνείου Πανεπιστημίου. Και υπό του Τακτικού Καθηγητού της Ιστορίας κ. θ. Μανούσου επί της αναδοχής της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου, Αθήνα 1845.

Πρυτανικοί λόγοι 1850-1851: Λόγος εκφωνηθείς δημοσία τη 9 Σεπτεμβρίου 1851 υπό του πρυτάνεως Μισαήλ Αποστολίδου Αρχιμανδρίτου, Αθήνα 1852.

Πρυτανικοί λόγοι 1855-1856: Λόγος Κ. Ασώπιου επί της δευτέρας αυτού πρυτανείας τη Κ Ε' Σεπτεμβρίου 1856, εκ νέου νυν μετά εικονογραφιών εκδιδόμενος, Αθήνα 1858.

Πρυτανικοί λόγοι 1867-1868: Λόγος εκφωνηθείς τη κδ' Νοεμβρίου 1868, ημέρα της επισήμου εγκαθιδρύσεως των νέων αρχών του Εθνικού Πανεπιστημίου υπό του Πρυτάνεως Θεοδώρου Γ. Ορφανίδου, καθηγητού της Βοτανικής, παραδίδοντος την Πρυτανείαν τω διαδόχω αυτού Κυρίω Γεωργίω Α. Ράλλη, καθηγητή του Εμπορικού δικαίου, Αθήνα 1868.

Πρυτανικοί λόγοι 1868-1869: Λόγος εκφωνηθείς τη κγ' Νοεμβρίου 1869, ημέρα της επισήμου εγκαθιδρύσεως των νέων αρχών του Εθνικού Πανεπιστημίου υπό του πρώην Πρυτάνεως κ. Γεωργίου Α. Ράλλη, τακτικού καθηγητού του Εμπορικού Δικαίου παραδίδοντος την πρυτανείαν τω διαδόχω αυτού κ. Κωνσταντίνου Βουσάκη, τακτικώ καθηγητή της Φυσιολογίας, Αθήνα 1869.

Πρυτανικοί λόγοι 1870-1871: Λόγος εκφωνηθείς τη κη Νοεμβρίου 1871, ημέρα της επισήμου εγκαθιδρύσεως των νέων αρχών του Εθνικού Πανεπιστημίου υπό του πρώην Πρυτάνεως Κωνσταντίνου Βουσάκη, τακτικού καθηγητού της Φυσιολογίας, παραδίδοντος την πρυτανείαν τω διαδόχω αυτού Ευθυμίω Καστόρχη, τακτικώ καθηγητή της Λατινικής Φιλολογίας, Αθήνα 1872.

Πρυτανικοί λόγοι 1871-1872: Λόγος εκφωνηθείς υπό του Πρυτάνεως του Εθνικού Πανεπιστημίου, Κ. Παπαρρηγοπούλου τη 22 Οκτωβρίου 1872, ημέρα της επισήμου εγκαθιδρύσεως αυτού, Αθήνα 1873.

Πρυτανικοί λόγοι 1881-1882: Λόγος απαγγελθείς εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω την δεκάτην εβδόμην Δεκεμβρίου 1882 υπό Παναγιώτου Γ. Κυριακού, τακτικού καθηγητού της Γενικής Παθολογίας και Εγκυκλοπαίδειας την Πρυτανείαν παραλαμβάνοντας παρά του τέως πρυτάνεως Νικολάου Δαμασκηνού, τακτικού καθηγητού του Γαλλικού Δικαίου, Αθήνα 1883.

Πρυτανικοί λόγοι 1894-1895: Εθνικόν Πανεπιστήμιον, Τα κατά την Πρυτανείαν Ιωάννου Ν. Χατζηδάκι των μαθηματικών πρυτανεύσαντος κατά το ακαδημαϊκόν έτος 18941895, Αθήνα 1896.

Πρυτανικοί λόγοι 1895-1896: Εθνικόν Πανεπιστήμιον, Τα κατά την Πρυτανείαν Α. Διομήδους-Κυριακού, τακτικού καθηγητού της εκκλησιαστικής ιστορίας και της συμβολικής, πρυτανεύσαντος κατά το ακαδημαϊκόν έτος 1895-1896, Αθήνα 1896.

Πρυτανικοί λόγοι 1896-1897: Πρυτανεία Α. Κ. Χρηστομάνου. Λόγοι και Ευθύναι Αναστασίου Κ. Χρηστομάνου, καθηγητού της Χημείας, Πρυτάνεως του Εθνικού Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαϊκόν έτος 1896-1897, παραδίδοντος την Πρυτανείαν εις τον διάδοχον αυτού Σπυρίδωνα Μαγγίναν, καθηγητήν της Χειρουργικής, Πρύτανιν του Εθνικού Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαϊκόν έτος 1897-1898, Αθήνα 1898.

Πρυτανικοί λόγοι 1897-1898: Ευθύναι πρυτανείας Σ. Μαγγίνα από 1 Σεπτεμβρίου 1897 μέχρι 31 Αυγούστου 1898 ήτοι Τα κατά την Πρυτανεία αυτού πεπραγμένα μετά των κατά την παραλαβήν και την παράδοσιν αυτής εκφωνηθέντων λόγων, Αθήνα 1898.

Πρυτανικοί λόγοι 1898-1899: Εθνικόν Πανεπιστήμιον, Τα κατά την Πρυτανεία Τιμολέοντος Αργυροπούλου, τακτικού καθηγητού της φυσικής, πρυτανεύσαντος κατά το ακαδημαϊκόν έτος 1898-1899, Αθήνα 1900.

Πρυτανικοί λόγοι 1899-1900: Εθνικόν Πανεπιστήμιον, Τα κατά την Πρυτανείαν Αλκι-

Σελ. 447
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/448.gif&w=600&h=915

Αλκιβιάδη Κρασσά, τακτικού καθηγητού του Ρωμαϊκού Δικαίου, πρυτανεύσαντος κατά το ακαδημαϊκόν έτος 1899-1900, Αθήνα 1901.

Πρυτανικοί λόγοι 1900-1901: Εθνικόν Πανεπιστήμιον, Τα κατά την Πρυτανείαν Κωνσταντίνου Μητσοπούλου, καθηγητού της ορυκτολογίας και γεωλογίας, Πρυτανεύσαντος κατά το ακαδημαϊκόν έτος 1900-1901, Αθήνα 1902.

Πρυτανικοί λόγοι 1901-1902: Εθνικόν Πανεπιστήμιον, Τα κατά την Πρυτανείαν Σπυρίδωνος Κ. Σακελλαροπούλου, τακτικού καθηγητού της λατινικής φιλολογίας, Πρυτανεύσαντος κατά το ακαδημαϊκόν έτος 1901-1902, Αθήνα 1903.

Πρυτανικοί λόγοι 1905-1906: Εθνικόν Πανεπιστήμιον, Τα κατά την Πρυτανείαν Γεωργίου Ν. Χατζηδάκι, τακτικού καθηγητού της γλωσσολογίας, Πρυτανεύσαντος κατά το ακαδημαϊκόν έτος 1905-1906, Αθήνα 1907.

Πρυτανικοί λόγοι 1913-1914: Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον, Τα κατά την Πρυτανείαν Γεωργίου I. Δέρβου, πρυτανεύσαντος κατά το ακαδημαϊκόν έτος 19131914, Αθήνα 1915.

Πρυτανικοί λόγοι 1924-1925: Το Αθήνησι Πανεπιστήμιον, Κωνσταντίνου Δ. Ζέγγελη, τακτικού καθηγητού της ανοργάνου χημείας, Έκθεσις των επί της πρυτανείας αυτού κατά το πανεπιστημιακόν έτος 1924-1925 πεπραγμένων αναγνωσθείσα τη 28 Φεβρουαρίου εν τη μεγάλη αιθούση του Πανεπιστημίου, Αθήνα 1926.

Πρυτανικοί λόγοι 1925-1926: Πανεπιστήμιον Αθηνών, Σίμου Μενάρδου, τακτικού καθηγητού της Ελληνικής Φιλολογίας. Έκθεσις των επί της πρυτανείας αυτού κατά το έτος 1925-1926 πεπραγμένων, Αθήνα 1930.

Πρυτανικοί λόγοι 1927-1928: Το Αθήνησι Πανεπιστήμιον. Νικολάου Αλιβιζάτου, τακτικού καθηγητού της χειρουργικής κλινικής. Έκθεσις επί της πρυτανείας αυτού κατά το πανεπιστημιακόν έτος 1927-1928 πεπραγμένων, Αθήνα 1930.

Πρυτανικοί λόγοι 1929-1930: Πανεπιστήμιον Αθηνών, Θεοφίλου Βορέα, τακτικού καθηγητού της Φιλοσοφίας. Έκθεσις των επί της πρυτανείας αυτού κατά το πανεπιστημιακόν έτος 1929-1930 πεπραγμένων, Αθήνα 1931.

Πρυτανεία Γεωργίου I. Δέρβου (1913-1914), Κατάλογος των φροντιστηριακών βιβλιοθηκών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, Αθήνα, Τυπογραφείο Παρασκευά Λεωνή, 1914.

Το Αθήνησι Πανεπιστήμιον μετά των παραρτημάτων αυτού, Αθήνα 1923-1924.

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΦΗΓΗΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Στην εργογραφία των καθηγητών και υφηγητών Ιστορίας που ακολουθεί έχουν καταγραφεί όλα τα έργα τους που αναφέρονται στα οικεία κεφάλαια. Στις περιπτώσεις των διδασκόντων για τους οποίους δεν υπάρχει συντεταγμένη εργογραφία (Βολονάκης, Καλοποθάκης, Σωτηριάδης, Πατσόπουλος, Τσιβανόπουλος) έχουν σημειωθεί και όσα έργα τους συνδέονται με την πανεπιστημιακή παρουσία ή διδασκαλία τους, ανεξάρτητα από το εάν έχουν χρησιμοποιηθεί στο οικείο κεφάλαιο. Η σειρά με την οποία παρατίθενται είναι χρονολογική, ενώ προηγούνται οι μεταφράσεις.

Στην ενδεικτική βιβλιογραφία περιλαμβάνονται όλα τα κείμενα που αναφέρονται στα σχετικά κεφάλαια, ανάμεσά τους και οι δημοσιευμένες εργογραφίες των καθηγητών και υφηγητών. Στον κατάλογο δεν περιλαμβάνονται ο Γρ. Παππαδόπουλος, ο οποίος δεν δίδαξε, καθώς και ο Ν. Βλάχος, η διδασκαλία του οποίου εκτείνεται πέρα από τα χρονικά όρια του συγκεκριμένου βιβλίου.

Σελ. 448
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/449.gif&w=600&h=915

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΜΑΝΤΟΣ (1874-1960)

Καθηγητής (1924-1939)

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΡΙΚΗ

Άμαντος Κωνσταντίνος, «Αδαμαντίου I. Αδαμαντίου. Ιστορία της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Εγκεκριμένη διά την τρίτην τάξιν του Γυμνασίου και τας αντιστοίχους των σχολείων της Μ. Εκπαιδεύσεως. Αθήναι 1919», Αθηνά 31 (1919), σ. 173-190.

- Οι Βόρειοι γείτονες της Ελλάδος: Βούλγαροι, Αλβανοί Νοτιοσλάβοι, Αθήνα, Εκδοτικός Οίκος «Ελευθερουδάκης», 1923.

- Υπόμνημα προς την Φιλοσοφικήν Σχολήν τον εν Αθήναις Πανεπιστήμιον. Επί τη υποβολή υποψηφιότητας διά την τακτικήν έδραν της Βυζαντινής Ιστορίας, Αθήνα 1924.

- Εισαγωγή εις την Βυζαντινήν Ιστορίαν. Το τέλος του αρχαίου κόσμου και η αρχή του μεσαίωνος, Αθήνα 1933.

- Ιστορία του βυζαντινού κράτους. Τόμος πρώτος: 395-867 μ.Χ., Αθήνα 1939.

- Μικρά Μελετήματα. Άρθρα και λόγοι, Αθήνα 1940.

- Ιστορία τον βυζαντινού κράτους. Τόμος δεύτερος: 867-1204, Αθήνα, Collection de l'Institut Français d'Athènes, 1947.

- Γλωσσικά μελετήματα, Αθήνα, «Αθηνά», Σύγγραμμα περιοδικόν της εν Αθήναις Επιστημονικής Εταιρείας. Σειρά Διατριβών και Μελετημάτων, 2, 1964.

- «Βιογραφικά σημειώματα», Χιακά Χρονικά 7 (1975), σ. 69-80.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

- «Κατάλογος Μελετών Κ. Αμάντου», Αφιέρωμα εις Κ. I. Αμαντον, Αθήνα 1940, ο. ε'-ια'.

Βογιατζόγλου Αλέξανδρος, «Κωνσταντίνος Άμαντος», Αφιέρωμα εις Κ. I. Αμαντον, Αθήνα 1940, σ. ά-δ'.

Δημαράς Κωνσταντίνος Θ., «Αμάντου Κ. Εισαγωγή εις την Βυζαντινή Ιστορία», Νέα Εστία 14 (1933), σ. 1119-1122.

- Το έργο του Κωνσταντίνου Άμαντου. Λόγος Επιμνημόσυνος, Αθήνα 1961.

Ζακυθηνός Διονύσιος Α., «Κωνσταντίνος Άμαντος (1874-1960) Νεκρολογία», Επετηρίς της Εταιρείας Βνζαντινών Σπουδών 29 (1959), σ. 449-455.

Κοντογιώργη Ελισάβετ, «Ο Κωνσταντίνος Άμαντος και οι απόψεις του για τη σημασία και τον εκσυγχρονισμό της υπαίθρου»: Δελτίο του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού, τ. 1 (1998): «Μνήμη Ελευθερίου Πρεβελάκη», σ. 155-190.

Κορδάτος Γιάνης, «Κων. Αμάντου: Εισαγωγή εις την Βυζαντινήν ιστορίαν. (Το τέλος του αρχαίου κόσμου και η αρχή του μεσαίωνος.) - Αθήνα 1933», Νέα Επιθεώρηση 7, 17 (Ιούλιος 1933), σ. 30-31.

Μπουμπουλίδης Φαίδων Κ., «Αναγραφή δημοσιευμάτων Κωνσταντίνου I. Αμάντου», Εις μνήμην Κ. I. Αμάντου 1874-1960, Αθήνα 1960, σ. ιζ'-μ'.

Νοτάρης Ιωάννης Σ., Ο ιστορικός Κωνσταντίνος Άμαντος ως εθνικός διδάσκαλος, Αθήνα 1961.

Χάρης Π., Κουγέας Σ. Β., Παναγιωτόπουλος I. Μ. κ.ά., «Αφιέρωμα στον Κωνσταντίνο Άμαντο (Ο διδάσκαλος - ο ερευνητής - ο ιστορικός)», Νέα Εστία 70, 825 (15 Νοεμβρίου 1961), σ. 1471-1503.

Σελ. 449
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/450.gif&w=600&h=915

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ (1833-1907)

Καθηγητής έκτακτος (1861-1866), καθηγητής (1866-1869, 1881-1883)

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΡΙΚΗ

Καραμζίν Νικόλαος, Ιστορία της ρωσικής αυτοκρατορίας, μτφ.: Δημήτριος Βερναρδάκης, 2 τ., Αθήνα 1855-1856.

Βερναρδάκης Δημήτριος, Το Τρωγάλιον του Δοκησισόφου ή Αυτοσχέδιος Απάντησις εις τον Κ. Γ. Χρυσοβέργην, Αθήνα 1855.

- Μαρία Δοξαπατρή, Μόναχο 1858.

- «Βιβλιογραφική αντεπίκρισις», Πανδώρα 12 (Απρίλιος 1861-Απρίλιος 1862), σ. 17-22, 52-63, 91-96.

- Λόγος εισιτήριος εις το μάθημα της Γενικής Ιστορίας, εκφωνηθείς τη 20η Ιανουαρίου 1862, Αθήνα 1862.

- «Προκήρυξις Ελληνικής μεταφράσεως και εκδόσεως της δωδεκατόμου Ιστορίας της Ελλάδος του Γεωργίου Γρότε», Πανδώρα 13 (1862-1863), σ. 556-558.

- «Τρία μαθήματα περί Ομήρου και του ομηρικού ζητήματος. Εκ των εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω ιστορικών παραδόσεων», Πανδώρα 16 (1865-1866), σ. 265-272, 289-295, 313-320.

- Μερόπη : τραγωδία εις πράξεις πέντε διδαχθείσα το πρώτον από της εν Αθήναις σκηνής τη 12 Μαρτίου 1866, Αθήνα 1866.

- Εγχειρίδιον Γενικής Ιστορίας εις τόμους τρεις, προς χρήσιν των γυμνασίων και προς ιδιαιτέραν μελέτην. Τόμος Πρώτος, περιέχων την ιστορίαν των ανατολικών εθνών και την της αρχαίας Ελλάδος, Αθήνα 1867.

- «Πολιορκία και άλωσις της Ιερουσαλήμ υπό Τίτου», Εστία 3 (1877α), σ. 121-123.

- Καποδίστριας και Όθων. Επιστολιμιαία βιβλιοκρισία ως επίμετρο (σ. 305-395): Ν. Δραγούμης, Ιστορικαί αναμνήσεις, γ' έκδ., 2 τ., πρόλογος: Κ. Αμαντος, Αθήνα, Στοχαστής, 1925.

- Καποδίστριας και Όθων. Επιστολιμιαία βιβλιοκρισία, Αθήνα, Γαλαξίας, 1962.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

Αργύρης Παντελής, «Ο αντιδυτικός Δ. Βερναρδάκης και ο εισιτήριος πανεπιστημιακός του λόγος», Λεσβιακά 11 (1987), σ. 130-145.

- «Πανεπιστημιακές έριδες: Η περίπτωση του Δ. Βερναρδάκη και του Κ. Κόντου»: Πανεπιστήμιο: Ιδεολογία και Παιδεία. Ιστορική διάσταση και Προοπτικές, Αθήνα 21-25 Σεπτεμβρίου 1987, Αθήνα, ΙΑΕΝ - Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς 19, 1989, τ. 2, σ. 541-556.

Κοντιάδη-Τσιτσώνη Ελένη, «Το Ομηρικό ζήτημα και ο Δημήτριος Βερναρδάκης», Λεσβιακά 11 (1987), σ. 101-107.

Λεσβιακά. Δελτίον της Εταιρείας Λεσβιακών Μελετών. Πρακτικά Συνεδρίου: «Οι αδελφοί Βερναρδάκη στα Νεοελληνικά Γράμματα», 11 (1987).

Λόγοι εις Δημήτριον Βερναρδάκην, Αθήνα 1934.

Ολύμπιος Ιωάννης, Ο βίος και το έργον τον Δημητρίου Βερναρδάκη: επί τη εκατονταετήρίδι εορτή των γενεθλίων του ποιητοΰ, Μυτιλήνη 1938.

Παρασκευαΐδης Παναγιώτης Σ., «Η Γραμματική του Δ. Βερναρδάκη και ο θόρυβος γύρω από αυτή», Λεσβιακά 11 (1987), σ. 29-38.

Σελ. 450
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/451.gif&w=600&h=915

Σακελλαρίου Μιχαήλ Β., «Επιλογές από την αλληλογραφία Αλεξάνδρου Λυκούργου - Δημητρίου Βερναρδάκη», Δελτίο του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού 3 (2003), σ. 7-35.

Σπάθης Δημήτρης, «Ο θεατρικός Βερναρδάκης, κλασικός ή ρομαντικός», Λεσβιακά 11 (1987), σ. 58-88.

Φασουλάκης Στέργιος, Αργύρης Παντελής, Αναγραφή δημοσιευμάτων Δημ. Ν. Βερναρδάκη και Γρηγ. Ν. Βερναρδάκη. Συμβολή πρώτη, Αθήνα, Εταιρεία Λεσβιακών Μελετών, 1986.

Φασουλάκης Στέργιος, «Οι αγγελίες εκδόσεως βιβλίων και ο Δ. Ν. Βερναρδάκης. Συμβολή στη γνώση της παραγωγής και της διακινήσεως του βιβλίου κατά τον ΙΘ' αι.», Παρουσία 4 (1986), σ. 255-268.

ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ (1877-1950)

Καθηγητής (1925-1938)

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΡΙΚΗ

Βολονάκης Μιχαήλ Δ., Υπόμνημα προς την Φιλοσοφικήν Σχολήν του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου επί τη υποψηφιότητι αυτού εις την χηρεύουσαν έδραν της Γενικής Ιστορίας, Αθήνα 1917.

- Υπόμνημα προς την Φιλοσοφικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου επί τη υποψηφιότητι αυτού εις την κενήν τακτικήν έδραν της Βυζαντιακής Ιστορίας, Αθήνα, Τυπογραφείο I. Χατζηιωάννου, 1924.

- Απάντησις εις την έκθεσιν της επιτροπείας της Φιλοσοφικής Σχολής. Περί των έργων αυτού ως υποψηφίου εις την κενήν τακτικήν έδραν της Βυζαντιακής ιστορίας, Αθήνα, Τυπογραφείο Ε. και I. Μπλαζουδάκη, 1924.

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, Συμμετοχή του Πανεπιστημίου εις τας εορτάς της Εκατονταετηρίδος της Εθνικής Παλιγγενεσίας. Λόγοι και προσφωνήσεις Μιχαήλ Δ. Βολονάκη, τακτικού καθηγητού της Ιστορίας, Αθήνα 1931.

- Ο Ιωάννης Α. Καποδίστριας ως εθνικός αναδημιουργός. Λόγος εκφωνηθείς εντολή της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών επί τοις αποκαλυπτήριοις του ανδριάντος αυτού, Αθήνα 1932.

- Ελληνικαί Σελίδες. Μελέται ιστορικαί, γεωγραφικαί, αρχαιολογικαί, κοινωνιολογικαί, φιλολογικοί, αισθητικαί. Λόγοι, προσφωνήσεις, άρθρα και εντυπώσεις, Αθήνα 1939.

- Παγκόσμιος Ιστορία. Μέρος δεύτερον - Τόμος πρώτος: Από της αναρρήσεως του Μεγάλου Κωνσταντίνου μέχρι του θανάτου του Ιοβιανού (306-364 μ.Χ.), Αθήνα 1947.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

Βλάχος Νικόλαος, «Μιχαήλ Βολονάκης», Δωδεκανησιακό Αρχείο 1 (1955), σ. 36-47.

Σπυριδάκης Κωνσταντίνος, Μιχαήλ Βολονάκης, Λευκωσία 1950.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΠΟΘΑΚΗΣ (1869-1900)

Υφηγητής (1894-1900)

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΡΙΚΗ

Καλοποθάκης Μ. Δημήτριος, De Thracia provincia Romana, Βερολίνο 1893.

Σελ. 451
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/452.gif&w=600&h=915

- Ο χωρισμός στρατιωτικής και πολιτικής εξουσίας και η ρωμαϊκή διοίκησις παρά τον κάτω Δούναβιν. Διατριβή επί υφηγεσία, Βασιλικόν Τυπογραφείον Ν. Γ. Ιγγλέση, Αθήνα 1894.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

Μ(πουγάτσος) Ν. Θ., «Δημήτριος Καλαποθάκης», Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, τ. 7, Αθήνα, Εκδ. Α. Μαρτίνος, 1965, σ. 211.

ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ (1849-1930)

Υφηγητής (1887-1892), καθηγητής (1893-1918, 1920-1923)

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΡΙΚΗ

Hertzberg G.F., Ιστορία της Ελλάδος επί της Ρωμαϊκής κυριαρχίας εκτιθεμένη κατά τας πηγάς, 3 τ., μτφ.: Π. Καρολίδης, Αθήνα, Βιβλιοθήκη Μαρασλή, 1902.

- Ιστορία της Ελλάδος από της λήξεως του αρχαίου βίου μέχρι σήμερον, 3 τ., μτφ.: Π. Καρολίδης, Αθήνα 1906.

- Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, 4 τ., μτφ.: Π. Καρολίδης, Αθήνα, Γ. Δ. Φέξη, 1916.

Κριτόβουλος, Ιστορία του Σουλτάνου Μεχμετ Β΄, μτφ.: Π. Καρολίδης, Κωνσταντινούπολη 1918.

Καρολίδης Παύλος, Καππαδοκικά, ήτοι πραγματεία ιστορική και αρχαιολογική περί Καππαδοκίας, τ. 1, Κωνσταντινούπολη 1874.

- Λόγος εισιτήριος εις το μάθημα της Γενικής Ιστορίας εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω ρηθείς τη 14 Ιανουαρίου 1887, Αθήνα 1888.

- Εισαγωγή εις την Ιστορίαν του Ιθ' αιώνος, Αθήνα 1890.

- Ο εψηφισμένος καθηγητής Δ. Πατσόπουλος. Υπόμνημα του υφηγητού της Γενικής Ιστορίας προς τον Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής Ιωάννην Χατζηδάκιν, Αθήνα 1891.

- Διαμαρτυρία προς τον Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής Κύριον Κυπάρισσον Στεφάνου εναντίον Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου καθηγητού, Α', Αθήνα 1892.

- Διαμαρτυρία προς το επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Τπουργείον κατά της υπό της πλειονοψηφίας εγκριθείσης ιστορίας Γ. Σωτηριάδου ως διδακτικού βιβλίου διά την Α' του γυμνασίου τάξιν, καίπερ πασών των υποβληθεισών χειρίστης και παρά το επίσημον πρόγραμμα του Υπουργείου συντεταγμένης, Αθήνα 1894.

- Εισαγωγή εις την Καθολικήν ή Παγκόσμιον Ιστορίαν, Αθήνα 1894.

- Ιστορία καθολική ή παγκόσμιος, τ. 1 : Ιστορία των αρχαίων ασιατικών λαών, Αθήνα 1895.

- Ο Αυτοκράτωρ Ηράκλειος, Αθήνα, Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων,

1904.

- 0 Αυτοκράτωρ Ιουστινιανός, Αθήνα, Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων,

1905.

- Ο Αυτοκράτωρ Διογένης ο Ρωμανός, Αθήνα, Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1906.

- Εγχειρίδιον Βυζαντινής Ιστορίας μετά των κυριωτάτων κεφαλαίων της λοιπής μεσαιωνικής ιστορίας προς χρήσιν των φοιτητών της φιλολογίας, Αθήνα 1906.

- Τα Ελληνικά γράμματα κατά τους χρόνους του Χριστιανικού Ελληνισμού, Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1908.

Σελ. 452
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/453.gif&w=600&h=915

- Λόγοι και Υπομνήματα, ήτοι λόγοι απαγγελθέντες εν τη Οθωμανική Βουλή και υπομνήματα πεμφθέντα από Κωνσταντινουπόλεως προς τον επί των Εξωτερικών Υπουργόν κ. Γ. Βαλτατζήν και προς τον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως κ. Ε. Βενιζέλον, Α', Αθήνα 1913.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

Αδαμαντίου Αδαμάντιος, «Π. Καρολίδης», ΜΕΕ, τ. 13, Αθήνα 1927, σ. 873-874.

Γεωργιάδου Κίρκη, Προσέγγιση στη ζωή και το έργο του Παύλου Καρολίδη (1849-1930), ανέκδοτη μεταπτυχιακή εργασία στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1986.

Κουγέας Σ. Β., «Παύλος Καρολίδης», Νέα Εστία 30 (1930), σ. 935-937.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΥΓΕΑΣ (1877-1966)

Καθηγητής (1918-1920, 1922-1947)

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΡΙΚΗ

Κουγέας Σωκράτης Β., Ο Καισαρείας Αρέθας και το έργον αυτού. Συμβολή εις την ιστορίαν της πρώτης αναγεννήσεως των ελληνικών γραμμάτων εν Βυζαντίω, Αθήνα, Βιβλιοπωλείον Ελευθερουδάκη και Μπαρτ, 1913.

- Οφειλόμενη απάντησις εις τον κ. Μιχαήλ Δ. Βολονάκην υπό Σωκρ. Β. Κουγέα, Αθήνα 1918.

- Η Κοινωνία των Εθνών. Σκοπός-Προέλευσις-Οργάνωσις-Δράσις, Αθήνα 1925.

- Η ιδέα της Κοινωνίας των Εθνών παρά τοις Έλλησι (Πραγματεία βραβευθείσα εν τω Α' Κανδηλωρείω αγώνι το 1921), Αθήνα 1928.

- «Κωνστ. Παπαρρηγοπούλου. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. Έκδοσις πέμπτη εικονογραφημένη μετά προσθηκών, σημειώσεων και βελτιώσεων επί τη βάσει των νεωτάτων πορισμάτων της ιστορικής ερεύνης υπό Παύλου Καρολίδου, τ. 1-6, Εκδοτικός οίκος "Ελευθερουδάκη", Αθήναι 1925», Ελληνικά 1 (1928), σ. 407-411.

- «Αρχαία ιστορία»: Στάθης Καραβίας (διεύθυνση), Παγκόσμια Ιστορία, τ. 1, Αθήνα, Ελευθερουδάκης, 1932, σ. 414-458.

- «Μια επιστολή του Δ. Βερναρδάκη από τα φοιτητικά του χρόνια», Ημερολόγιο της Μεγάλης Ελλάδος, Αθήνα 1935, σ. 59-65.

- Λόγοι εκατονταέτηροι, Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, Αθήνα 1959.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

«Βιβλιογραφία δημοσιευμάτων Σωκράτους Β. Κουγέα», Ελληνικά, Τιμητικός τόμος Σωκράτους Β. Κουγέα, 15 (1957), σ. ζ'-ιε'.

Δημαράς Κωνσταντίνος Θ., «Σωκράτης Κουγέας», Το Βήμα (18 Οκτωβρίου 1966).

Ζακυθηνός Διονύσιος Α., Πουλίτσας Παναγιώτης, Δασκαλάκης Απόστολος, Πολίτης Λίνος, Παναγιωτόπουλος I. Μ., Βενέζης Ηλίας, Ξύδης Θεόδωρος, «Σωκρ. Β. Κουγέας», αφιέρωμα στη Νέα Εστία 7, 80 (15 Οκτωβρίου 1966), σ. 1438-1450.

- «Σωκράτης Κουγέας», Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών 48 (1973), σ. 211-225.

Καυσοκαλυβίτης Ευμάθιος, μοναχός [Νικόλαος Β. Τωμαδάκης], Ιστορικά Ραπίσματα

Σελ. 453
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/454.gif&w=600&h=915

τα: Διανομή Δευτέρα ή Σωκράτης ο Δόλιος (εκ Δολών). Η Ακαδημία Αθηνών και Ρωμανός ο Μελωδός, Θεσσαλονίκη 1956.

Λορεντζάτος Ζήσιμος, «Ο Σ. Β. Κουγέας και η μέσα-Ελλάδα», Εποχές 48 (Απρίλιος 1967), σ. 311-320.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΕΜΟΣ (1839-1926)

Υφηγητής (1889-1896)

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΡΙΚΗ

Κρέμος Γεώργιος Π., Κατάλογος των χειρογράφων της Ε&νικής και της του Πανεπιστημίου Βιβλιοθήκης αλφαβητικός και περιγραφικός μετ' εικόνων και πανομοιοτύπων κατ' επιστήμας κατατεταγμένων, τ. 1, θεολογία, Αθήνα 1876.

- Ιστορική γεωγραφία της αρχαίας, μεσαιωνικής και νέας Ελλάδος προς χρήσιν παντός φιλομαθούς, ιδία δε των εν τοις Γυμνασίοις μαθητών, Αθήνα, Τυπογραφείον της «Φιλοκαλίας», 1878.

- Νεωτάτη Γενική Ιστορία ως τέταρτος τόμος συμπληρωματικός της Γενικής Ιστορίας του Α. Πολυζωΐδου, Αθήνα, Σ. Κ. Βλαστός, 1890.

- Σύμμικτα, τ. 1, Αθήνα 1904.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

Δημαράς Κωνσταντίνος Θ., «Γ. Π. Κρέμος», Το Βήμα (3 Αυγούστου 1979).

Κρέμος Γεώργιος Π., «Γεώργιος Π. Κρέμος (1840-1926). Από τους πρώτους οικιστές της Καλλιθέας: Ιστοριογραφία για τον ιστορικό από τον εγγονό του Γεώργιο Π. Κρέμο πλοίαρχο Π.Ν. (ε.α.)»: Χρήστος Παπάζογλου (επιμ.-έκδ.), Η Καλλιθέα του χθες και του σήμερα, Καλλιθέα, Έρευνα, 2000, σ. 53-68.

Λάππας Τάκης, «Η ζωή και το έργο Γεωργίου Κρέμου», Νεοελληνικά Γράμματα 140 (5 Αυγούστου 1939), σ. 5-6.

Χρήστου Θανάσης, Γεώργιος Π. Κρέμος (1839-1926). Ένας κορυφαίος αραχωβίτης ιστορικός, Αθήνα 2005.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΜΠΡΟΣ (1851-1919)

Υφηγητής (1877-1876), καθηγητής έκτακτος (1887-1890), καθηγητής (1890-1917)

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΡΙΚΗ

Βερτολίνη Φραγκίσκος, Ρωμαϊκή ιστορία, από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι καταλύσεως της Δυτικής Αυτοκρατορίας, 2 τ., μτφ.: Σπ. Λάμπρος, Αθήνα 1893-1894.

Κούρτιος Ερνέστος, Ελληνική ιστορία, 5 τ., μτφ.: Σπ. Λάμπρος, Αθήνα, Βιβλιοθήκη Μαρασλή, 1898-1900.

Langlois Charles Victor, Seignobos Charles, Εισαγωγή εις τας ιστορικάς μελετάς, μτφ.: Σπ. Λάμπρος, Αθήνα, Βιβλιοθήκη Μαρασλή, 1902.

Θόμψσον Εδουάρδος, Εγχειρίδιον Ελληνικής και Λατινικής Παλαιογραφίας, μτφ.: Σπ. Λάμπρος, Αθήνα, Βιβλιοθήκη Μαρασλή, 1903.

Γρηγορόβιος Φερδινάνδος, Ιστορία της πόλεως Αθηνών κατά τους μέσους αιώνας, από του Ιουστινιανού μέχρι της υπό των Τούρκων κατακτήσεως, 3 τ., μτφ.: Σπ. Λάμπρος, Αθήνα, Βιβλιοθήκη Μαρασλή, 1904-1906.

Σελ. 454
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/455.gif&w=600&h=915

Μίλλερ Ουίλλιαμ, Η Τουρκία καταρρέουσα. Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από του έτους 1801-1913, Αθήνα, Βιβλιοπωλείον «Εστίας» I. Δ. Κολλάρου, 1914.

Σλουμβερζέ Γουσταόος, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος και η πολιορκία και άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων τω 1453, μτφ.: Σπ. Λάμπρος, Αθήνα 1914.

Λάμπρος Σπυρίδων, Επί τη ανακομιδή των λειψάνων του Πατριάρχου Γρηγορίου και τη τελέσει της πεντηκονταετηρίδας της ελληνικής παλιγγενεσίας. Ποίημα, Αθήνα 1871.

- Τα κατά τους οικιστάς των παρ' Έλλησι αποικιών και τας αυτοίς απονεμομένας τιμάς, Dissertano inaugurate historica, Λειψία 1873.

- Αι Αθήναι περί τα τέλη του δωδεκάτου αιώνος κατά πηγάς ανέκδοτους. Διατριβή επί υφηγεσία του μαθήματος της Ελλ. Ιστορίας εν τω Εθν. Πανεπιστημίω, Αθήνα 1878.

- Έκθεσις Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου δ.φ. υφηγητού προς την Βουλήν των Ελλήνων περί της εις το Άγιον Όρος αποστολής αυτού κατά το θέρος του 1880, Αθήνα, Τυπογραφείον του Αιώνος, 1880.

- Ιστορία της Ελλάδος μετ' εικόνων από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως, 6 τ., Αθήνα, «Ελευθερουδάκης», 1886-1908.

- Καρολίδειοι ανεπιστασίαι, Αθήνα, Τυπογραφείον της Εστίας, 1892.

- Λόγοι και Άρθρα 1887-1902, Αθήνα 1902.

- Νέοι Ορίζοντες εν τη ιστορική ερεύνη. Λόγος απαγγελθείς εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω την 15η Ιανουαρίου 1905 υπό Σπ. Λάμπρου αναλαμβάνοντας επισήμως την Πρυτανείαν του ακαδημαϊκού έτους 1904-1905, Αθήνα 1905.

- Μικταί Σελίδες, Αθήνα 1905.

- «Το πρωτότυπον του τυπικού της εν Κωνσταντινουπόλει μονής του Παντοκράτορος», Νέος Ελληνομνήμων 5 (1908), σ. 392-399.

- Τα Ελευθέρια. Λόγοι και άρθρα επί τη εθνική εορτή της 25 Μαρτίου (1891-1901), Αθήνα 1911.

- Αι ιστορικαί μελέται εν Ελλάδι κατά τον πρώτον αιώνα της Παλιγγενεσίας μετά προεισαγωγής περί των Ελληνικών ιστορημάτων επί τουρκοκρατίας [1918-1919] (ανέκδοτο στο Αρχείο Σπυρίδωνος Λάμπρου, Ιστορικό Σπουδαστήριο του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

Βολονάκης Μιχαήλ Δ., «Η Ελληνική Ιστοριογραφία και η εν αυτή θέσις του Σπυρίδωνος Λάμπρου», Εις μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου, Αθήνα 1935, σ. 445-448.

Γιοτσαλίτου Καλλιόπη, «Κατάλογος των δημοσιευμάτων Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου», Νέος Ελληνομνήμων 14 (1917/1920), σ. 145-195.

Εις μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου, Αθήνα 1935.

Μπαλάνος Δ. Σ., «Σπυρίδων Π. Λάμπρος (1851-1919)», Ηπειρωτικά Χρονικά. Παράρτημα δεύτερον - Βιογραφικόν, 1928, σ. 1-32.

Νοταρά-Ευαγγελάτου Φλωρεντία, «Καταλογογράφησις του Αρχείου Σπ. Λάμπρου», Επιστημονική Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών 25 (1978), σ. 265-358.

Σκιάς Ανδρέας, «Σπυρίδων Π. Λάμπρος», Νέος Ελληνομνήμων 14 (1917/1920), σ. 115-139.

Χαριτάκης Γεώργιος, «Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου τα μετά θάνατον ευρεθέντα», Νέος Ελληνομνήμων 14 (1917/1920), σ. 196-248.

Σελ. 455
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/456.gif&w=600&h=915

- Τα ανέκδοτα έργα του Σπυρίδωνος Λάμπρου, Επιτροπή Εκδόσεως των Καταλοίπων Σπυρίδωνος Λάμπρου, Αθήνα 1921.

- «Σπυρίδων Λάμπρος - Άννα Λάμπρου», Εις μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου, Αθήνα 1935, σ. γ'-ιδ'.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ (1793-1858)

Επιτίμιος καθηγητής (1837-1843), καθηγητής (1844-1858)

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΡΙΚΗ

- «Ιστορία της καθολικής ιστορίας», Ερμής ο Λόγιος 3, 1 (1η Ιανουαρίου 1813), σ. 11-16, 3 (1η Φεβρουαρίου 1813), σ. 33-40, 4 (15 Φεβρουαρίου 1813), σ. 55-58.

- «Κρίσις του συγγράμματος του Άγγλου Leake επιγραφομένου Researches in Greece», Ερμής ο Λόγιος 6, 21-22 (1η, 15 Νοεμβρίου 1816), σ. 363-379, 23 (1η Δεκεμβρίου 1816), σ. 395-402, 24 (15 Δεκεμβρίου 1816), σ. 411-420.

- «Λόγος εισαγωγικός των εν τω Πανεπιστημίω Αθηνών κατά την χειμερινήν εξαμηνίαν του 1842-1843 περί μέσης και νέας ιστορίας μαθημάτων του καθηγητού Θ. Μανούσου», Ερανιστής 6 (1843), σ. 452-467.

- «Το Πολίτευμα της Αγγλίας (εκ των περί Πολιτειογραφίας μαθημάτων του καθηγητού Θ. Μανούσου)», Ερανιστής 8 (1843), σ. 495-534, 9 (1843), σ. 569-615.

- «Περί αρχής και αυξήσεως του Ρωσικού κράτους (εκ των περί Πολιτειογραφίας μαθημάτων του καθηγητού Θ. Μανούσου)», Ερανιστής 10 (1843), σ. 707-761.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

Παπασλιώτης Γεώργιος, «Λόγος εκφωνηθείς επί του τάφου του αοιδίμου καθηγητού Θεοδώρου Μανούσου υπό Γ. Παπασλιώτου τη 2α Νοεμβρίου», Αθηνά, φ. 2715 (8 Νοεμβρίου 1858).

Πεντάζου Ιουλία, 0 Θεόδωρος Μανούσης καθηγητής της Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1837-1858), ανέκδοτη μεταπτυχιακή εργασία, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, ΕΚΠΑ. Συνεπτυγμένη μορφή της με τον ίδιο τίτλο στο περιοδικό Μνήμων 17 (1995), σ. 69-106.

Χατζής Αντώνιος, «Θ. Μανούσης, ο πρώτος καθηγητής ιστορίας εν τω εθνικώ πανεπιστημίω», Πλάτων 10 (1958), σ. 301-310.

ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ ΜΑΣΣΟΝ (1800-1873)

Υφηγητής (1840-1841), καθηγητής (1842-1843)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

Βαρδουνιώτης Δ., «Εδ. Μάσσων», Επετηρίς Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός 11 (1915), σ. 225-234.

Δημητριάδης Δημήτριος, «Μάσσον (Masson) Εδουάρδος», ΜΕΕ, Αθήνα 1927, τ. 16, σ. 758.

Πανταζής Δημήτριος, «Εδουάρδος Μάσσων», Εφημερίς των Φιλομαθών, φ. 811 (25 Μαΐου 1873), σ. 2657-2658.

Σμυρναίος Αντώνης Λ., «Έντουαρντ Μάσσον, An apology for the Greek Church (1843): φιλορθόδοξη έξαρση ή μεταμφιεσμένος καιροσκοπισμός;», Νέα Εστία 1757 (Ιούνιος 2003), σ. 1016-1036.

Σελ. 456
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/457.gif&w=600&h=915

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ (1800-1873)

Καθηγητής έκτακτος (1851-1857), καθηγητής (1857-1891)

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΡΙΚΗ

Παπαρρηγόπουλος Κωνσταντίνος, Περί εποικήσεως σλαβικών τινών φυλών εις την Πελοπόννησον, Αθήνα 1843.

- Το τελευταίον έτος της Ελληνικής ελευθερίας, Αθήνα 1844.

- Στοιχεία της Γενικής Ιστορίας κατά το σύστημα του Γάλλου Λευΐ, Αθήνα 1845.

- Ολίγα αντί πολλών προς τον Γ. Γ. Παππαδόπουλου, Αθήνα 1846.

- Εγχειρίδιον της Γενικής Ιστορίας, Αθήνα 1849.

- «Το εν τω Πανεπιστημίω μάθημα της ιστορίας του Ελληνικού Έθνους», Νέα Πανδώρα 5 (1855), σ. 555-560.

- Λόγος εκφωνηθείς εν τω Πανεπιστημίω Όθωνος εντολή της Ακαδημαϊκής Συγκλήτου υπό Κ. Παπαρρηγοπούλου, τακτικού καθηγητού της Ιστορίας, κατά την 20ήν Μάιου 1857, ημέραν επέτειον των γενεθλίων του Μεγαλειοτάτου Βασιλέως και της ιδρύσεως του ανωτάτου εκείνου Εκπαιδευτηρίου, Αθήνα 1857.

- Ιστορικαί πραγματείαι, Μέρος Α', Αθήνα 1858.

- «Λόγος του εν Κωνσταντινουπόλει πρέσβεως της Αγγλίας Σερ Ερρίκου Βούλουερ, υπό την ιστορικήν έποψιν εξεταζόμενος», Πανδώρα 10 (1859), σ. 241-251, 265-274.

- «Διδασκαλία της ιστορίας», Πανδώρα 10, 238 (15 Φεβρουαρίου 1860), σ. 536.

- Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των νεωτέρων, 5 τ., Αθήνα 1860-1874.

- «Περί της Στάσεως της λεγομένης του Νίκα και περί του ναού της Αγίας Σοφίας», Πανδώρα 16 (1866), σ. 501-511.

- «Περί των δύο πολιτικών ακολουθιών της Εκκλησίας ημών, ήτοι του Ακαθίστου Ύμνου και της Υψώσεως του Σταυρού», Πανδώρα 17 (1867), σ. 457-467.

- Histoire de la Civilisation Hellénique, par M. C. Paparrigopoulo, professeur d'histoire â l'Université d'Athènes, Παρίσι, Librairie Hachette et Cie, 1878.

- «Λόγος εισιτήριος απαγγελθείς από του Καθηγητού Κ. Παπαρρηγοπούλου εν τω Πανεπιστημίω τη 25 Οκτωβρίου 1879», Παρνασσός 3 (1879), σ. 900-909.

- Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς, τ. 1, β' έκδ., Αθήνα 1881.

- Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς, 5 τ., γ έκδ., Αθήνα 1886-1887.

- «Ο Ιουστινιανός (Εκ των εν τω Πανεπιστημίω μαθημάτων του καθηγητού κ. Παπαρρηγοπούλου)», Ακρόπολις, φ. 2719 (5 Δεκεμβρίου 1889), σ. 1-2, φ. 2721 (7 Δεκεμβρίου 1889), σ. 1-2.

- Ιστορικαί Πραγματείαι κατ' εκλογήν του συγγραφέως, Αθήνα 1889.

- Τα διδακτικώτερα πορίσματα της Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους, Αθήνα, Εταιρεία «Ο Ελληνισμός», 1899.

- Ιστορία του Ελληνικού Έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς. Έκδοσις τετάρτη συμπληρωθείσα κατά τα νεώτατα πορίσματα της επιστήμης υπό Παύλου Καρολίδου, καθηγητού εν τω Πανεπιστημίω, τ. 1-5, Αθήνα, εκδοτικός οίκος Γεωργίου Δ. Φέξη, 1902-1903.

- Ιστορία του Ελληνικού Έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς.

Σελ. 457
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/458.gif&w=600&h=915

Έκδοσις πέμπτη εικονογραφημένη μετά προσθηκών, σημειώσεων και βελτιώσεων επί τη βάσει των νεωτάτων πορισμάτων της ιστορικής ερεύνης υπό Παύλου Καρολίδου, καθηγητού εν τω Εθνικώ και Καποδιστριακό Πανεπιστημίω, τ. 1-6, Αθήνα, εκδοτικός οίκος Ελευθερουδάκη, 1925.

- Ιστορία του Ελληνικού Έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι του 1930. Έκδοσις έκτη εικονογραφημένη [Εκατονταετηρίδας] μετά προσθηκών, σημειώσεων και βελτιώσεων επί τη βάσει των νεωτάτων πορισμάτων της ιστορικής ερεύνης υπό Παύλου Καρολίδου, καθηγητού εν τω Εθνικώ και Καποδιστριακώ Πανεπιστημίω, τ. 1-6 και Παράρτημα, Αθήνα, εκδοτικός οίκος Ελευθερουδάκη, 1932.

- Ιστορία του ελληνικού έθνους [Η πρώτη μορφή: 1853], επιμ.: Κ. Θ. Δημαράς, Αθήνα, Ερμής, Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη, 1970.

- Προλεγόμενα, επιμ.: Κ. Θ. Δημαράς, Αθήνα, Ερμής, Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη, 1970.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

Αντωνίου Δαυίδ, «Οι "εγκύκλιες σπουδές" του Κ. Δ. Παπαρρηγόπουλου. Ανέκδοτα έγγραφα και διπλώματα», Μνημοσύνη 13 (1995-1997), σ. 124-142.

Βιογραφίαι και κρίσεις περί του Κ. Παπαρρηγόπουλου και του έργου αυτού, Αθήνα, Εκδοτικός οίκος «Ελευθερουδάκης», 1926.

Δημαράς Κωνσταντίνος Θ., «Το Υπόμνημα του Κ. Παπαρρηγόπουλου (1849) και η απάντηση του Ε. Καστόρχη (Αθησαύριστα κείμενα)», Ερανιστής i (1966), σ. 65-79.

- Ύστερες κρίσεις για τον Κ. Παπαρρηγόπουλο, Αθήνα, Ερμής, 1971.

- Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος. Η εποχή του - η ζωή του - το έργο του, Αθήνα, ΜΙΕΤ, 1986.

- «Κ. Α. Παπαρρηγόπουλος - Χ. Σ. Τρικούπης. Νέα αποθησαυρίσματα του ΕΛΙΑ», Τετράδια του ΕΛΙΑ 2 (1989), σ. 6-22.

Καράβας Σπύρος, «Ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος και οι εθνικές διεκδικήσεις (1877-1885)»: Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης (επιμ.), Δ' Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας. Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1833-2002, τ. 1, Αθήνα, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, 2004, σ. 149-169.

Λαγανάς Γεώργιος, Εργογραφία Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου, Αθήνα, Εταιρεία των Φίλων του Λαού, Ελληνική Βιβλιοθήκη 3, 2002.

- Το δημοσιογραφικό έργο του Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου. Επιλογή δημοσιογραφικών του κειμένων, Αθήνα, Εταιρεία των Φίλων του Λαού, Ελληνική Βιβλιοθήκη 4, 2003.

Λάιος Γεώργιος, «Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος Α' (1814-1851)», Μνημοσύνη 5 (1974-1975), σ. 284-324.

Λάππας Κώστας, Μιχαηλάρης Παναγιώτης, «Μια σύγκριση ανάμεσα στις δύο εκδόσεις της Ιστορίας του Κ. Παπαρρηγόπουλου», Ερανιστής 9 (1971), σ. 73-78.

Σβολόπουλος Κωνσταντίνος, 0 Heinrich Kiepert και το εθνογραφικόν πρόβλημα εις την χερσόνησον του Αίμου. Η ανέκδοτος αλληλογραφία του Γερμανού χαρτογράφου με τον Κωνσταντίνο Παπαρρηγόπουλο 1877-1878, Αθήνα 1974.

Φασουλάκης Στέριος, Από την αλληλογραφία Γ. Ζολώτα. Τέσσερις ανέκδοτες επιστολές του Κ. Παπαρρηγόπουλου και του Κ. Κοντού, ανάτυπο από τον τόμο «Μνήμη» Γεωργίου I. Κουρμούλη, Αθήνα 1982.

Σελ. 458
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/459.gif&w=600&h=915

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ (1845-1920)

Καθηγητής έκτακτος (1881-1882), καθηγητής (1891-1910)

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΡΙΚΗ

Πατσόπουλος Δημήτριος, Εγχειρίδιον της Γενικής Ιστορίας. Προς χρήσιν των γυμνασίων Μέρος Γ. Ιστορία των νέων και νεωτάτων χρόνων, Αθήνα, Τυπογραφείον «Ο Παλαμήδης», 1886.

- Μεσαιωνικόν μελέτημα. Φράγκοι και Βυζάντιον, ιδίως επί Καρόλου του Μεγάλου και Ειρήνης, Αθήνα, Τυπογραφείον «Ο Παλαμήδης», 1886.

- Εγχειρίδιον της Γενικής Ιστορίας προς χρήσιν των Γυμνασίων. Ιστορία των Ρωμαίων. Κατά το τελευταίον πρόγραμμα του Υπουργείου της Παιδείας, Αθήνα, Τυπογραφείον Αλεξάνδρου Παπαγεωργίου, 1889.

- Εγχειρίδιον της Γενικής Ιστορίας. Προς χρήσιν των γυμνασίων. Μέρος Γ. Ιστορία των νέων και νεωτάτων χρόνων, β' έκδοση διορθωμένη, Αθήνα, Γεώργιος Κασδόνης, 1891.

- Ιστορία των Ρωμαίων μέχρι του Μεγάλου Κωνσταντίνου προς χρήσιν των μαθητών της Α τάξεως των Γυμνασίων κατά το τελευταίον πρόγραμμα του Υπουργείου της Παιδείας, Αθήνα, Τυπογραφείο Καταστημάτων Μιχαήλ I. Σαλίβερου, 1901.

- Φυσική και πολιτική Γεωγραφία της Ασίας, Αφρικής, Αμερικής και Αυστραλίας. Διά την Α' τάξιν των Ελληνικών σχολείων εγκριθείσα εν τω κατά τον νόμον Γ.Σ.Α. διαγωνισμώ των διδακτικών βιβλίων διά την τετραετίαν 1909-1913, Αθήνα, Χ. Τερζόπουλος και Μ. Σαλίβερος, 1909.

- Φυσική και πολιτική γεωγραφία της Ευρώπης πλην του βασιλείου της Ελλάδος διά την Β- τάξιν των Ελληνικών Σχολείων, Αθήνα, Δ. Τερζόπουλος και Μ. ΣοΛίβερος, 1909 (επανέκδ.: 1912).

- Φυσική και πολιτική γεωγραφία των ελληνικών χωρών διά την Γ τάξιν των Ελληνικών Σχολείων, Αθήνα, Εκδοτικός Οίκος Γ. Δ. Φέξη, 1909 (επανέκδ.: 1912).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

Λαλιώτου Ιωάννα, «Δημήτριος Πατσόπουλος», ανακοίνωση στα Σεμινάρια της Ερμούπολης (Ιούλιος 1992).

«Πατσόπουλος Δημήτριος», ΜΕΕ, Αθήνα 1927, τ. 19, σ. 806.

«Πατσόπουλος Δημήτριος»: Δαυίδ Αντωνίου, Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, Οι λειτουργοί της Ανώτατης, της Μέσης και της Δημοτικής Εκπαίδευσης (19ος αι.). Βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΔΟΣ (1862-1931)

Καθηγητής έκτακτος (1916-1924)

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΡΙΚΗ

Ράδος Κωνσταντίνος Ν., Ο εν Γαλλία περί της ελληνικής γλώσσης αγών. Τελευταία Φάσις του γλωσσικού ημών ζητήματος, Αθήνα, Τυπογραφείον «Ο Παλαμήδης», 1890.

- Ο Μιαούλης προ της Επαναστάσεως, Αθήνα, Τυπογραφείον Π. Λεωνή, 1898.

- Les guerres médiques. La bataille de Salamis, Παρίσι 1915.

Σελ. 459
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/460.gif&w=600&h=915

- Υπόμνημα. Σπουδαί, διδασκαλία, έργα και κρίσεις περί αυτών, διπλώματα και τιμητικοί διακρίσεις, Αθήνα 1916.

- «Έγγραφα και επιστολαί Γεωργίου Κ. Βοϊνέσκου, υπασπιστού του κατά την Ανατολικήν Ελλάδαν στρατάρχου Δ. Υψηλάντου», Δελτίον Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας 7 (1916), σ. 243-426.

- Λόγος εισιτήριος εις την διδασκαλίαν της Ιστορίας εν τω Καποδιστριακώ Πανεπιστημίω εκφωνηθείς τη 30 Οκτωβρίου 1917, Αθήνα, Βιβλιοπωλείον Ελευθερουδάκη και Μπαρτ, 1917.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

Βότσης Νικόλαος, Ο Κωνσταντίνος Ράδος ως ναυτικός ιστορικός, Αθήνα, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1924.

Καλαντζοπούλου Βικτωρία, «Κωνσταντίνος Ν. Ράδος. Παρουσίαση - ανθολόγηση», Η παλαιότερη πεζογραφία μας. Από τις απαρχές της ως τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο 9 (1900-1914), Αθήνα, Σοκόλης, 1997, σ. 378-423.

Φωτόπουλος Αθανάσιος Θ., «Κωνσταντίνος Ν. Ράδος (1863-1931)», Μνημοσύνη 13 (1995-1997), σ. 247-258.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΧΙΝΑΣ (1801-1857)

Καθηγητής (1837-1841), καθηγητής επιτίμιος (1841-1844), καθηγητής (1844-1848)

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΡΙΚΗ

Σχινάς Κωνσταντίνος Δ., Ιστορία των αρχαίων εθνών, συνταχθείσα εν τρισί βιβλίοις. Βιβλίον πρώτον περιέχον τα Ασιανά και Λιβυκά, Αθήνα 1845.

- Ιστορία των αρχαίων εθνών. Βιβλίον δεύτερον: Τα Ελληνικά, ήγουν Ιστορία των Ελλήνων και των κατά τους Μακεδονικούς χρόνους εξελληνισθέντων εθνών, Αθήνα 1848 (ανέκδοτο στο αρχείο Κ. Δ. Σχινά).

- Ιστορία των ελληνικών αποικιών, Αθήνα 1852, χγφ. πανεπιστημιακή παράδοση (Τμήμα Χειρογράφων και Ομοιοτύπων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

Ανδριτσάκη Δήμητρα (επιμ.), Κατάλοιπα Κ. Σχινά - Π. Αργυροπούλου. Κατάλογος, Αθήνα, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών 16, 1974.

Χρήστου Θανάσης, «Ο Κ. Δ. Σχινάς και η πρώτη πρυτανεία στο Οθώνειο Πανεπιστήμιο (1837-1838)», Τα Ιστορικά^, 17 (1992), σ. 371-384.

- Κωνσταντίνος Δημητρίου Σχινάς (1801-1857). Η ζωή - Το έργο - Η εποχή του, Αθήνα, Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1998.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ (1852-1941)

Καθηγητής (1913-1924)

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΡΙΚΗ

Krumbacher Karl, Ιστορία της βυζαντινής λογοτεχνίας, 3 τ., μτφ.: Γ.

Σελ. 460
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/461.gif&w=600&h=915

Σωτηριάδης, Αθήνα, Βιβλιοθήκη Μαρασλή, 1897-1900.

- Ιστορία των αρχαίων ανατολικών λαών και της Ελλάδος μέχρι της υποταγής αυτής εις τους Ρωμαίους, Αθήνα 1894.

- Π. Καρολίδης, ο διαμαρτυρόμενος Καππαδόκης, Αθήνα, Τυπογραφείον της Εστίας, 1894.

- 0 Μένανδρος και η αρχαία κωμωδία, Αθήνα, Τυπογραφείον Εστία, 1909.

- Χρονολογίαι της Παγκοσμίου Ιστορίας κατά το εγχειρίδιον του Karl Ploetz, Μέρος Δεύτερον, Μεσαιωνική και Νέα Ιστορία, Αθήνα, Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1909 (β' έκδ.: 1925).

- Χώραι και λαοί της Ευρώπης, Αθήνα, Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων 99, 1910.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

Ξενόπουλος Γρηγόριος, «Βασιλικόν Θέατρον: Η Ορέστεια του Αισχύλου κατά μετάφρασιν του κ. Γ. Σωτηριάδου», Νέα Παναθήναια 7 (1903), σ. 86-89.

Πετράκος Βασίλειος Χ., Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. Η ιστορία των 150 χρόνων της 1837-1987, Αθήνα, Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 104, 1987.

«Σωτηριάδης Γεώργιος»: Δαυίδ Αντωνίου, Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, Οι λειτουργοί της Ανώτατης, της Μέσης και της Δημοτικής Εκπαίδευσης (19ος αι.). Βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΣΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ (1836-1896)

Υφηγητής (1868-1870), καθηγητής έκτακτος (1870-1875), καθηγητής (1875-1881)

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΡΙΚΗ

Λόρδος Βρούχαμ, Πολιτική Φιλοσοφία, μτφ.: Σ. Τσιβανόπουλος, 2 τ., Αθήνα, Τυπ. του Φωτός, 1867.

Smith W., Λεξικόν των ελληνικών και ρωμαϊκών αρχαιοτήτων, μτφ.: Σωκράτης Τσιβανόπουλος, Αθήνα 1890.

Τσιβανόπουλος Σωκράτης, Κατάστασις της Ελλάδος επί Όθωνος και προσδοκίαι αυτής υπό την Αυτού Μεγαλειότητα Γεωργίου Α' Βασιλέα των Ελλήνων, Αθήνα 1864.

- Αγγελία. Αι 15 κρίσιμοι μάχαι του κόσμου, έντυπο μονόφυλλο, ΙΑΠΑ, Αρχείο Πρωτοκόλλου, έτος 1870-1871, φάκ. 3.9.

- «Ειδική Έκθεσις Περί της διανοητικής προόδου του Ελληνικού Έθνους εν τω φιλολογικώ τμήματι κατά την Γ περίοδον των Ολυμπίων»: Ολύμπια του 1875 - Περίοδος Τρίτη - Υπό της επί των Ολυμπίων και των κληροδοτημάτων επιτροπής, Αθήνα 1878, σ. 211-281.

- Γενική Ιστορία, Α', Βιβλίον Α', Ιστορία Σινών, Ινδών, Αιγυπτίων, Βαβυλωνίων, Ασσυρίων, Φοινίκων, Εβραίων και Περσών, τεύχος Α', Προοίμιον και ιστορία Σινών, τεύχος Β΄, Ιστορία Ινδών, Αθήνα, Τυπογραφείον «Ο Παλαμήδης», 1885.

- Ιστορία της Ελλάδος από της κτίσεως της Κωνσταντινουπόλεως μέχρι της ιδρύσεως του Βασιλείου της Ελλάδος μετά εικόνων κατά το πρόγραμμα του Υπουργείου προς χρήσιν της Γ'τάξεως των Ελληνικών σχολείων, Αθήνα, Παλαμήδης, 1885 (επανέκδ.: 1887).

Σελ. 461
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/462.gif&w=600&h=915

- Σύνοψις της Γενικής Ιστορίας από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι του θανάτου του Μεγάλου Αλεξάνδρου κατά το πρόγραμμα του Υπουργείου προς χρήσιν της Α' τάξεως των Γυμνασίων, Αθήνα, Σ. Κ. Βλαστός, 1886.

- Ιστορία των αρχαίων Ανατολικών εθνών και του Ελληνικού έθνους μέχρι της Ρωμαϊκής κατακτήσεως προς χρήσιν των μαθητών της Α' και Κ τάξεως του Γυμνασίου, Αθήνα, Φοίνιξ, 1888.

- Ιστορία των Μέσων και Νεωτέρων χρόνων μέχρι τέλους του τριακονταετούς πολέμου και εκτενέστερον Ιστορία του Βυζαντινού κράτους μέχρι της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως προς χρήσιν των μαθητών της Τρίτης Τάξεως του Γυμνασίου, Αθήνα, Ο Φοίνιξ, 1889.

- Ιστορία των αρχαίων ανατολικών εθνών και του Ελληνικού Έθνους μέχρι του θανάτου του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Προς χρήσιν των μαθητών της πρώτης τάξεως του Γυμνασίου, Αθήνα, Ο Φοίνιξ, 1889.

- Επίτομος ιστορία του ελληνικού έθνους και τα σπουδαιότερα γεγονότα της παγκοσμίου ιστορίας κατά το πρόγραμμα του υπουργείου προς χρήσιν των μαθητών της Γ τάξεως του Ελληνικού Σχολείου και Παρθεναγωγείων, β' έκδ., Αθήνα, Ο Φοίνιξ, 1891.

- Τετάρτης τάξεως Γυμνασίου Ιστορία των νεωτέρων χρόνων και κατ' έκτασιν Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως κατά το επίσημον πρόγραμμα του Υπουργείου, Αθήνα, Τυπογραφείον «Ο Φοίνιξ», 1891.

- Παγκόσμιος Ιστορία. Προς χρήσιν του λαού, τ. 1, Αθήνα, Τυπογραφείον «0 Φοίνιξ», 1891.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

Δ.(ομαζάκις), Μ. Γ. «Τσιβανόπουλος Σωκράτης», τ. 23, ΜΕΕ, Αθήνα, 1927, σ. 442.

Λαλιώτου Ιωάννα, «Σωκράτης Τσιβανόπουλος», ανακοίνωση στα Σεμινάρια της Ερμούπολης (Ιούλιος 1992).

«Τσιβανόπουλος Σωκράτης»: Δαυίδ Αντωνίου, Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, Οι λειτουργοί της Ανώτατης, της Μέσης και της Δημοτικής Εκπαίδευσης (19ος αι.). Βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία.

ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΠΗΓΩΝ

Καραμανωλάκης Βαγγέλης, Ανθολόγιο για τη διδασκαλία της ιστορίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (1837-1911). Ανέκδοτη έρευνα. Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, 1996.

Σελ. 462
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Η συγκρότηση της ιστορικής επιστήμης και η διδασκαλία της ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1837-1932)
Αποτελέσματα αναζήτησης
    Ψηφιοποιημένα βιβλία
    Σελίδα: 443
    

    ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ