Συγγραφέας:Φουρναράκη, Ελένη
 
Τίτλος:Εκπαίδευση και αγωγή των κοριτσιών
 
Υπότιτλος:Ελληνικοί προβληματισμοί (1830-1910). Ένα ανθολόγιο
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:11
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1987
 
Σελίδες:630
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Κοινωνική ενσωμάτωση
 
Νοοτροπίες και συμπεριφορές
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1830-1910
 
Περίληψη:Στον τόμο αυτό συγκεντρώθηκαν μαρτυρίες του ελληνικού προβληματισμού που διαμορφώθηκε γύρω από τη γυναικεία εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση τον 19ο αιώνα, αντλημένες από ένα ευρύ φάσμα πηγών. Το σώμα του ανθολογίου περιορίστηκε σχεδόν αποκλειστικά στην παιδαγωγική και κανονιστική φιλολογία, ενώ στην εισαγωγή επιχειρείται η επισήμανση των διαφοροποιήσεων και των εξελίξεων στις αντιλήψεις για το γυναικείο πρότυπο, μέσα από προσπάθεια απάντησης σε ερωτήματα όπως: Μέσα σε ποιες συγκυρίες ιδεολογικοπολιτικές αρθρώνεται ο σχετικός με τη γυναικεία εκπαίδευση κανονιστικός λόγος, ποιοι είναι οι φορείς του, μέσα σε ποια επιχειρηματολογία λειτουργεί, από ποιες προτάσεις συνοδεύεται και, βέβαια, ποια πρακτική τον ακολουθεί και μέσα σε ποιες ανάγκες κοινωνικές εντάσσεται.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 48.83 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 111-130 από: 634
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/111.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

ο τρόπος της διδασκαλίας των χειροτεχνημάτων... ομοιόμορφος ως και ο των γραμμάτων

1839

Η. Χριστοφίδης

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΩΝ ΚΟΡΑΣΙΩΝ

Παρά της Κυβερνήσεως έγινε πρόνοια διά το ομοιόμορφον του τρόπου της διδασκαλίας των γραμμάτων εις τους πρωτοπείρους μαθητάς τους των δημοτικών σχολείων*, ώστε είς μαθητής μεταβαίνων από έν σχολείον εις άλλο ευρίσκει τους αυτούς τρόπους της διδασκαλίας, τα αυτά μαθήματα, τα αυτά βιβλία, και ούτω δεν απαντά κανέν εμπόδιον εις την πρόοδόν του από όσα συνήθως αναφύονται εκ του μη ομοιομόρφου της διδασκαλίας.

Αλλά εις τα δημοτικά σχολεία των κορασίων προς το παρόν δεν φαίνεται κανένας τρόπος διδασκαλίας εισηγμένος ως προς τα χειροτεχνήματα, εις τα οποία αι μαθήτριαι εξοδεύουσι το ήμισυ του καιρού των, δηλ. τον μετά μεσημβρίαν εκάστης ημέρας εργασίμου, αι δε διδασκάλισσαι μη έχουσαι περί τούτου καμμίαν οδηγίαν γραπτήν διδάσκουσι κατά το δοκούν κατατάττουσαι τα μαθήματα και τας μαθήτριας· εκ τούτου δε όσαι των μαθητριών αναγκάζονται διά τας περιστάσεις των γονέων των να μεταβώσιν από ενός εις άλλου τόπου σχολείον, απαντώσιν όχι ολίγα προσκόμματα εις την πρόοδόν των. Διά να αρθώσι δε και αυτά νομίζω αναγκαίον να κανονισθή και ο τρόπος της διδασκαλίας των χειροτεχνημάτων διά να ήναι ομοιόμορφος ως και ο των γραμμάτων. Οι δε τρόποι τους οποίους θέλω εκθέσει ενταύθα φέρουν μικράν τροποποίησιν εις το υλικόν των δημοτικών σχολείων των αρρένων, και η τροποποίησις αύτη κατορθούται με πολλά μικράν προσθήκην εξόδων. Τους τρόπους τούτους της διδασκαλίας των χειροτεχνημάτων και την κατάταξιν αυτών βάλλομεν υπ' όψιν των διδασκαλισσών προς ευκολίαν της παραδόσεως και τούτου του μαθήματος, και θέλομεν δεχθή και δημοσιεύσει ευχαρίστως τας παρατηρήσεις όσαι μας διευθυνθώσι προς τούτον τον σκοπόν.

———————

Αποσπάσματα από δημοσίευμα του Ηλία Χριστοφίδη στο περιοδικό του Ο Παιδαγωγός, έτος Α', Πειραιάς 1839, σ. 221-222, 267-275, 284-287. Οι υποσημειώσεις του Ηλ. Χριστοφίδη στο κείμενό του έχουν παραλειφθεί.

* Αναφέρεται στην εισαγωγή του συστήματος της αλληλοδιδακτικής· βλ. σχετικά εδώ, σ. 13.

Σελ. 111
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/112.gif&w=600&h=39311. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ς΄

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙΝ ΑΥΤΑ

Προαύλιον Προστάγματα Εκτέλεσις
1. Πρόσκλησις των ερμηνευτριών. Η γενική πρωτόσχολος στέκεται εις την μέσην του προαυλίου και φωνάζει Ερμηνεύτριαι του ραψίματος! και έν κτύπημα κώδωνος. Αι ερμηνεύτριαι εκείνης της ημέρας κατατάσσονται κατά κλάσεις υπό των αριθμών των κλάσεών των, οι οποίοι είναι γραμμένοι δύο μέτρα υψηλά εις τον τοίχον, έχουσαι τα νώτα προς αυτό, και εάν η κλάσις μιας ερμηνευτρίας σύγκειται από πολλά θρανία, λαμβάνει τόσας βοηθούς, τας οποίας παρατάσσει προς τα αριστερά της.
2. Παράταξις κατά κλάσεις των μαθητριών εις το προαύλιον. Εις κλάσεις ραψίματος! και έν κτύπημα κώδωνος. Αι μαθήτριαι κρατούσαι κρεμασμένας τας χείρας των και βαδίζουσαι χωρίς να κροτώσι τους πόδας των, πηγαίνουν και στέκονται η μία κατά πόδα της άλλης έμπροσθεν της ερμηνευτρίας των ή των βοηθών αυτής κατ' αύξοντα αριθμόν ως είναι κατατεταγμέναι εις τους καταλόγους της προσκλήσεως των κλάσεων, και σχηματίζουν στήλας κατά στοίχους.
3. Διά να παύση το βάδισμα. Έν σύριγμα.  
4. Διά να στραφώσιν αι μαθήτριαι κατά μέτωπον. Εν κτύπημα κώδωνος.  
5. Διά να γενή επιθεώρησις της καθαριότητος. Τας δύο χείρας εκτεταμένας οριζοντίως. Αι μαθήτριαι εκτείνουν τας χείρας των οριζοντίως, η δε διδάσκαλος διαβαίνουσα μεταξύ των στοίχων από την α' έως την η' κλάσιν παρατηρεί την καθαριότητα μιας εκάστης των μαθητριών.

 

 

Σελ. 112
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/113.gif&w=600&h=39311. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών
Μάθημα ραψίματος Προστάγματα Εκτέλεσις
    εάν δηλ. έχουν τας χείρας, το πρόσωπον και τους πόδας πλυμμένα, τους όνυχας κομμένους, την κεφαλήν κτενισμένην, και τέλος εάν ήναι κοσμίως και καθαρώς ενδεδυμέναι.

Κάθε μία των μαθητριών μετά την επιθεώρησιν της διδασκάλου καταβιβάζει τας χείρας της. Εάν καμμία των μαθητριών ήναι αξία παρατηρήσεως διά την πολλήν καθαριότητα ή ακαθαρσίαν της, διατάττει η διδάσκαλος και την σημειώνει η ακολουθούσα αυτήν γενική πρωτόσχολος του ραψίματος επί της πλακός την οποίαν φέρει κατ' εκείνην την ώραν, επ' αυτώ τω σκοπώ, διά να επαινεθή ή να τιμωρηθή εις το τέλος του μαθήματος η σημειωθείσα μαθήτρια.

6. Διά να έμβωσιν αι ερμηνεύτριαι εις το σχολείον. Η γενική πρωτόσχολος του ραψίματος στέκεται εις την θύραν του διδακτηρίου, και φωνάζει, Ερμηνεύτριαι! και έν κτύπημα κώδωνος. Αι ερμηνεύτριαι ως είναι παρατεταγμέναι κατά στοίχον και αποτελούσαι γραμμήν στρέφουν προς το μέρος όπου είναι εκείνη της πρώτης κλάσεως άμα ακούσουν το, ερμηνεύτριαι! και μετά το κτύπημα του κώδωνος κινούν η μία κατόπιν της άλλης, ακολουθούσαι την κάθε μίαν αυτών η βοηθός της, εάν έχη, και εμβαίνουσαι εις το σχολείον απερνούν έμπροσθεν της διδασκαλοκαθέδρας, και χαιρετούσαι με το σημείον την δεξιάν επί του στήθους πηγαίνουν και στέκονται μεταξύ του καθίσματός των και του ακολούθου γραφείου* προς το μέρος του πινακοστάτου*.

8

Σελ. 113
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/114.gif&w=600&h=39311. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών
Μάθημα ραψίματος Προστάγματα Εκτέλεσις
7. Διά να έμβωσιν αι μαθήτριαι, από το προαύλιον εις το διδακτήριον. Όλαι αι κλάσεις! και έν κτύπημα κώδωνος. Μετά το κτύπημα του κώδωνος αι μεν ερμηνεύτριαι αναβαίνουσιν επί των θρανίων και αι βοηθούσαι, πλησίον των πινακοστατών (αι ερμηνεύτριαι στρέφουσι το πρόσωπον των τηλεγράφων* το φέρον τον αριθμόν της κλάσεως, προς την απέναντι άκραν των θρανίων, όθεν αι μαθήτριαι έρχονται). Αι δε μαθήτριαι βαδίζουσαι η μία κατόπιν της άλλης εξ εκείνων της α' κλάσεως την στήλην διαδέχονται η μία στήλη την άλλην, κατά γραμμήν και βήμα, χωρίς να κροτώσι με τους πόδας των άδουσαι το εις το σχολείον θα εμβώμεν ή κανέν άλλο κατάλληλον άσμα εμβαίνουν εις το σχολείον, και απερνούσαι έμπροσθεν της διδασκαλοκαθέδρας, χαιρετούν με σχήμα της χειρός εις το στήθος, και εμβαίνουν κατά τάξιν εις τας ιδίας των κλάσεις του ραψίματος. Κάθε μία δε στέκεται εμπρός εις έν αββάκιον, ούσα εστραμμένη προς την υπαγορεύτριάν της, και προσποιουμένη ότι κάμνει το βήμα, αλλά πατεί ελαφρά.

Η γενική πρωτόσχολος μετά του κτυπήματος του κώδωνος έρχεται εις την διδασκαλοκαθέδραν και στέκεται εις τον τόπον της.

8. Διά να παύσωσι το βάδισμα και να σιωπήσωσι. Έν σύριγμα.  
9. Διά να στραφώσιν αι μαθήτριαι προς την γενικήν πρωτόσχολον. Έν κτύπημα κώδωνος. Αι ερμηνεύτριαι, στεκόμεναι επί των θρανίων, στρέφονται και αύται, ως αι μαθήτριαι, προς την γενικήν πρωτόσχολον, και συγχρόνως φέρουσι και τους τηλεγράφους των, ώστε ο επιγεγραμμένος αριθμός των κλάσεων να ήναι εστραμμένος προς την διδασκαλοκαθέδραν.

 

 

Σελ. 114
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/115.gif&w=600&h=39311. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών
Μάθημα ραψίματος Προστάγματα Εκτέλεσις
10. Διά να σταυρώσωσι τας χείρας των εις προσευχήν. Έν κτύπημα κώδωνος. Όλαι αι μαθήτριαι σταυρόνουν τας χείρας των επιθέτουσαι την δεξιάν επί της αριστεράς, προς τα κάτω του στήθους.

Η γενική πρωτόσχολος εστραμμένη ούσα προς τας μαθητρίας απαγγέλλει καθαρώς την συνηθισμενην εις τα δημοτικά σχολεία μετά μεσημβρίας προσευχήν (ίδε το φύλ. της προσευχής Τμήμ. Α', έκδ. της Κυβερνήσεως).

Αι δε ερμηνεύτριαι αποκρίνονται εις το τέλος το, Αμήν.

11. Διά να λύσωσι τας χείρας των. Έν κτύπημα κώδωνος. Αι μαθήτριαι κρεμώσι τας χείρας των προς τα κάτω· κατά το αυτό δε κτύπημα καταβαίνουν και αι ερμηνεύτριαι από τα θρανία.
12. Διά να ετοιμασθώσι να έμβωσιν εις τα θρανία. Τας χείρας εκτεταμένας οριζοντίως· την δεξιάν εις τα εμπρός, την αριστεράν εις τα οπίσω. Αι μαθήτριαι επιβάλλουσι την δεξιάν των επί του όπισθεν αυτών κειμένου γραφείου, και την αριστεράν επί του έμπροσθεν.
13. Διά να έμβωσι και να καθήσωσιν εις τα θρανία. Την φάλαγγα των δακτύλων της δεξιάς χειρός ανασειομένην κάτωθεν προς τα άνω. Αι μαθήτριαι στηριζόμεναι επί των απαλάμων των χειρών, ανασηκόνουν το σώμα των ολίγον, και κλίνουσαι ολίγον τους πόδας προς τα οπίσω εμβαίνουν εις τα θρανία.
14. Διά να καταβιβάσωσι τας χείρας των επί των γονάτων. Τας δύο χείρας εκτεταμένας οριζοντίως, έπειτα φερμένας βιαίως προς τα κάτω. Αι μαθήτριαι θέτουν τας χείρας έμπροσθέν των οριζοντίως, έπειτα τας φέρουν βιαίως επί των γονάτων, και στέκονται ούτω καθ' όλον τον καιρόν της προσκλήσεως.
15. Διά να δοθή η προσταγή εις τας ερμηνευτρίας να κάμωσι Ερμηνεύτριαι! και έν κτύπημα κώδωνος. Προφερομένης της λέξεως ερμηνεύτριαι! αι ερμηνεύτριαι σηκόνονται και στέκονται κατά γραμμήν μεταξύ των πινακοστατών και του τοίχου, και ακουομένου του κτυπήματος του κώδωνος,

 

Σελ. 115
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/116.gif&w=600&h=39311. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών
Μάθημα ραψίματος Προστάγματα Εκτέλεσις
την πρόσκλησιν των μαθητριών,   πηγαίνουν και λαμβάνουν τους καταλόγους της προσκλήσεως και κάμουσι την πρόσκλησιν ως έκαμαν το πρωί εις την γραφήν.
16. Διά να δοθή ο λογαριασμός περί των απουσών και παρουσών. Έν κτύπημα κώδωνος. Αι ερμηνεύτριαι δίδουν λογαριασμόν κατά σειράν ως το πρωί και βάλλουσαι τους καταλόγους όπου τους έλαβον, καθίζουσι εις τους τόπους των.
17. Διά να διαμοιράσωσι τα σακκούλια. Ερμηνεύτριαι! και έν κωδώνισμα. Αι ερμηνεύτριαι με τας βοηθούσας σηκόνονται προφερομένης της λέξεως ερμηνεύτριαι! και λαμβάνουν τα σακκούλια οπού κρέμανται όπισθεν των πινακοστατών· ακουομένου του κωδωνίσματος διαβαίνουν μεταξύ των στοίχων έμπροσθεν των μαθητριών, και κρεμώσι το σακκούλιον της κάθε μιας εις το έμπροσθέν της καρφίον το μεταξύ της πλακός και του σωλήνος, έπειτα σταματώσιν εις την απέναντι των πινακοστατών άκραν των θρανίων στρεφόμεναι προς τους τηλεγράφους.
18. Διά να λάβουν τα εργόχειρα από τας σακκούλας και να τας κρεμάσουν πάλιν εις τους τόπους των. Αναλάβετε έργον! Αι μαθήτριαι άμα ακούσουν την λέξιν αναλάβετε έργον! λαμβάνει κάθε μία την σακκούλαν της, την ανοίγει, λαμβάνει τα εις το μάθημά της αναγκαιούντα εργαλεία και ραψίματα, θέτει αυτά εις το γραφείον έμπροσθέν της εις τρόπον ώστε να φαίνωνται όλα, έπειτα κλείει την σακκούλαν, την κρεμά εις το αυτό οπού την έλαβε καρφίον και θέτει τας χείρας της επί των γονάτων· εις δε την Η' κλάσιν μία των μαθητριών μοιράζει τα εργόχειρα, όσα δεν χωρούν εις τα σακκούλια, τα οποία λαμβάνει από την γενικήν πρωτόσχολον εκ της εξέδρας, και μετά την διανομήν επιστρέφει το πανέρι.

 

 

Σελ. 116
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/117.gif&w=600&h=39311. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών
Μάθημα ραψίματος Προστάγματα Εκτέλεσις
19. Διά να επιστρέψωσιν αι ερμηνεύτριαι εις τους τόπους των. Έν κωδώνισμα. Αι ερμηνεύτριαι επιστρέφουσι κατά βήμα αργά, σχηματίζουσαι μίαν γραμμήν μετά των βοηθουσών, και παρατηρούν έμπροσθεν της κάθε μαθητρίας εάν έλαβαν εκ των σακκουλίων των όλα τα απαιτούμενα και εκείνα, μόνον τα εις εκείνην την ώραν χρειασθησόμενα αναγκαία εργαλεία και χειροτεχνήματα.
20. Διά να αρχισθή το έργον. Όλ' αι κλάσεις αρχίσατε! Αι μαθήτριαι όλων των κλάσεων λαμβάνουν τα ραψίματά των, και αρχινούν την εργασίαν μετά μεγάλης σιωπής.
Μάθημα κεντήματος Προστάγματα Εκτέλεσις
47. Διά να προσκληθώσιν αι εύκτακται και άτακται. Έν σύριγμα.

Αι εύτακται! (αναγινώσκει η γενική πρωτόσχολος τα ονόματα), έπειτα αι άτακται! (αναγινώσκει και τούτων τα ονόματα).

Πάσα μία τούτων, άμα ακούση το όνομά της, εξέρχεται των γραφείων, και αι μεν εύτακται παρατάσσονται εις τα δεξιά του βάθρου, βραβεύονται με έν εύσημον και επιστρέφουν εις τους τόπους των.

Αι άτακται τάσσονται εις τα αριστερά του βάθρου υπό του μαυροπίνακος· και μετά την αναχώρησιν των λοιπών μαθητριών δικάζονται παρά της διδασκάλου, κατηγορούμεναι διά το σφάλμα των παρά της γενικής πρωτοσχόλου οπού εσημειώθη κάθε μία· απολογούνται εις τας κατ' αυτών κατηγορίας, και αι μεν αθώαι απολύονται, αι δε ένοχαι τιμωρούνται αναλόγως του σφάλματός των παρά της διδασκάλου.

 

 

Σελ. 117
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/118.gif&w=600&h=39311. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών
Μάθημα κεντήματος Προστάγματα Εκτέλεσις
48. Διά να υπάγωσιν αι ερμηνεύτριαι των κεντημάτων εις τας ιδίας των κλάσεις. Ερμηνεύτριαι! και έν κτύπημα κώδωνος. Αύται άμα ακούσουν το Ερμηνεύτριαι! καταβαίνουν εκ των θρανίων και στέκονται πλησίον του πινακοστάτου ούσαι εστραμμέναι προς το βάθρον· και κρουομένου του κώδωνος, κινούν όλαι κατά γραμμήν, διαβαίνουν έμπροσθεν του βάθρου και από το άλλο μέρος των γραφείων, κατατάσσεται κάθε μία εις την ιδίαν της κλάσιν των κεντημάτων.
49. Διά να σχηματισθούν αι τάξεις των ενοριών. Πρώται των ενοριών η οδών*! και έν κτύπημα κώδωνος. Αύται εξέρχονται των γραφείων και στέκονται κατά γραμμήν εις το αντίθετον μέρος των πινακοστατών· κρουομένου του κώδωνος, απερνούν έμπροσθεν του βάθρου, πηγαίνουν κατά τάξιν κάθε μία εις τον αριθμόν του τηλεγράφου της ιδίας ενορίας της, ή οδού, και αναβαίνουν επί των γραφείων στρέφουσαι τον αριθμόν του τηλεγράφου προς τας μαθητρίας, και η μεν πρώτη ενορία ή οδός συνίσταται από τας μαθητρίας οπού είναι πλέον μακράν του σχολείου, η δε δευτέρα ενορία από τας πλέον πλησιεστέρας μαθητρίας παρά της πρώτης εις το σχολείον, η δε τρίτη από τας πλέον πλησίον της δευτέρας, και ούτω καθεξής.
50. Διά να υπάγωσιν αι μαθήτριαι εις τας κλάσεις των ενοριών. Εις τάξεις ενοριών! ή οδών! και έν κτύπημα κώδωνος. Αι μαθήτριαι εξέρχονται όλαι από το μέρος των τηλεγράφων διαδεχόμεναι η μία κλάσις της άλλης και αι μεν των 4 πρώτων κλάσεων, από την πρώτην έως την τετάρτην, διαβαίνουν έμπροσθεν του διαμμίου γραφείου*· αι δε των άλλων τεσσάρων, από της Η' έως την Ε' διαβαίνουν όπισθεν του τελευταίου θρανίου της ογδόης. Όλαι εξαναεμβαίνουν από το αντικείμενον εις τους τηλεγράφους μέρος, και σχηματίζουσι τας τάξεις των ενοριών ή οδών.

 

 

 

Σελ. 118
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/119.gif&w=600&h=39311. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών
Μάθημα κεντήματος Προστάγματα Εκτέλεσις
51. Διά να εξέλθωσιν αι μαθήτριαι κατ' ενορίας εκ του σχολείου. Αη ενορία! ή οδός! Βα ενορία! ή οδός! Γη ενορία! ή οδός Εις κάθε πρόσκλησιν ενορίας, η γενική πρωτόσχολος κάμνει έν κτύπημα κώδωνος, και περιμένει έως ν' αναχωρήσωσιν αι μαθήτριαι της ενορίας οπού προσεκάλεσε εκ του σχολείου· έπειτα προσκαλεί την ακόλουθον κ.τ.λ. εννοείται ότι προσκαλεί πρώτας ν' αναχωρήσουν της πρώτης ενορίας, κατόπιν της δευτέρας και ούτω καθεξής κατ' αύξοντα των τηλεγράφων αριθμούς.

Εκάστη πρώτη ενορία, άμα ακούση τον αριθμόν της καταβαίνει του καθίσματος· κρουομένου δε του κώδωνος, προπορεύεται έμπροσθεν της πρώτης μαθητρίας της, αι δε μαθήτριαι την ακολουθώσι κατά γραμμήν και απερνούσαι έμπροσθεν του βάθρου αποχαιρετούν την διδάσκαλον φέρουσαι την δεξιάν χείρα των εις το στήθος, και εξέρχονται εκ του σχολείου εις το προαύλιον· εκείθεν συνοδεύονται πάσα μία εις την οικίαν της κατά σειράν παρά της πρώτης η οποία φροντίζει πάλιν το πρωί κατά τον αυτόν τρόπον από την πλέον μακράν κατοικούσαν μαθήτριαν να τας συνάζη βαθμηδόν, να τας φέρη εις το σχολείον, και να δώση λόγον της αιτίας διά την οποίαν θα λείψη τυχόν μία μαθήτρια της ενορίας της τον οποίον λαμβάνη από τους γονείς της απούσης μαθητρίας.

 

 

Σελ. 119
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/120.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

*γραφεία η θρανία: επιμήκη τραπέζια με κάθισμα που χωρούσαν πολλά παιδιά (μέχρι και δώδεκα), και αντιστοιχούσαν συνήθως σε μία κλάση.

πινακοστάτες: υποστηρίγματα ύψους περίπου 1,40 μ.· ήταν τοποθετημένοι στο πρώτο θρανίο (ή "γραφείο") κάθε κλάσης και χρησίμευαν για τα υποδείγματα που χρησιμοποιούσαν στα μαθήματα.

τηλέγραφοι: πινακίδες προσαρτημένες επάνω στη ράβδο του πινακοστάτη, οι οποίες στρέφονταν γύρω από τον άξονά τους. Στις πινακίδες αυτές σημειωνόταν στη μια πλευρά ο αριθμός της κλάσης και στην άλλη το γράμμα Δ (κεφαλαίο) που σήμαινε "διόρθωσαν ".

ενορίαι ή οδοί: τομείς στους οποίους κατατάσσονταν οι μαθητές ή οι μαθήτριες ανάλογα με τον τόπο κατοικίας τους.

διάμμιον γραφείον: πλαίσιο από ξύλο που καλυπτόταν, από άμμο επάνω στην οποία μάθαιναν να χαράσσουν τα γράμματα οι αρχάριοι μαθητές.

Σελ. 120
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/121.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

συστημένον κυρίως προς μόρφωσιν διδασκαλισσών

1842

Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ

ΤΗΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

§. Α'. Περί του σκοπού αυτού

1. Το εν Αθήναις Διδασκαλείον της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, είναι μεν συστημένον κυρίως προς μόρφωσιν διδασκαλισσών κατά την απόφασιν της τρίτης συνελεύσεως αυτής, δέχεται δε και έτερα κοράσια προς εκπαίδευσιν είτ' εν αυτώ διαιτώμενα είτ' έξωθεν φοιτώντα.

§. Β'.

Περί μαθημάτων

1. Μαθήματα διδασκόμενα εν αυτώ είναι:

α'. Ελληνική γλώσσα αρχαία και νεωτέρα· β'. Γαλλική γλώσσα· γ'. Ιερά ιστορία· δ'. Κατήχησις της ορθοδόξου ημών πίστεως· ε'. Χριστιανική ηθική· ς'. Αριθμητική και τα στοιχειωδέστερα της Γεωμετρίας· ζ'. Ελληνική και γενική ιστορία· η'. Γεωγραφία· θ'. Φυσιογραφία και Φυσική· ι'. Ωδική· ια'. Καλλιγραφία· ιβ'. Ιχνογραφία και ιγ'. Χειροτεχνήματα.

2. Των ειρημένων μαθημάτων η περίοδος συμπληρούται εν τετραετία· διδάσκονται δε

Ι. Tο μεν πρώτον έτος

Καθ' εβδομ. ώρας

α') Αι ομαλαί κλίσεις των ονομάτων και των ρημάτων της Ελληνικής

———————

Αποσπάσματα. Αθήνα, τυπογραφείο "Η Μνημοσύνη", Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως, 1842, σ. 2-19, 22-24. Ο Κανονισμός εγκρίθηκε από το συμβούλιο στις 21 Νοεμβρίου, κατά την ΛE' συνεδρίαση.

Σελ. 121
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/122.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

γλώσσης μετά παραθέσεως μεν προς την νεωτέραν, εφαρμογής δε εις τα του πρώτου τόμου της Χρηστομαθείας του Φαρμακίδου, πλην των μυθολογικών 10

β') Γύμνασις εις το ορθώς αναγινώσκειν, απαγγέλλειν και γράφειν καθ' υπαγόρευσιν 3

γ') Ιερά ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης 2

δ') Πρακτική Αριθμητική μέχρι των δεκαδικών Κλασμάτων 3

ε') Γεωγραφία Πολιτική της Ευρώπης 3

ς') Καλλιγραφία και ευθύγραμμος Ιχνογραφία 3

24

ζ') Χειροτεχνήματα, τας λοιπάς εργασίμους ώρας.

ΙΙ. Το δε δεύτερον έτος

Καθ' εβδομ. ώρας

α') Τα ανώμαλα του ετυμολογικού της Ελληνικής γλώσσης και το περί παραγωγής και συνθέσεως. Το ενύπνιον του Λουκιανού, και αποσπάσματα εκ της Κύρου Παιδείας του Ξενοφώντος, και των Παραλλήλων βίων του Πλουτάρχου, εκ της ειρημένης Χρηστομαθείας. Γύμνασις εις έκθεσιν ιδεών εν τη νεωτέρα γλώσση 10

β') Ανάγνωσις, γραφή και αρχαί της Γαλλικής γλώσσης 3

γ') Ιερά ιστορία της Νέας Διαθήκης 2

δ') Εξακολούθησις και τέλος της πρακτικής Αριθμητικής 2

ε') Σύνοψις Γενικής Ιστορίας των αρχαίων εθνών μέχρι των Μηδικών της Ελληνικής 2

ς') Πολιτική Γεωγραφία της Ασίας, Αφρικής, Αμερικής και Νέας Ολλανδίας 2

ζ') Φυσιογραφία, το περί ανοργάνων σωμάτων και το περί φυτών 2

η') Ωδική ή ρυθμική ανάγνωσις, χρόνος κτλ. 3

θ') Καμπυλόγραμμος Ιχνογραφία 3

29

ι') Χειροτεχνήματα, τας λοιπάς εργασίμους ώρας.

ΙΙΙ. Το δε τρίτον έτος

Καθ' εβδομ. ώρας

α') Το Συντακτικόν της Ελληνικής γλώσσης. Ο Οικονομικός του Ξενοφώντος και τεμάχια εκλεκτά εκ του Πλάτωνος και ετέρων συγγραφέων. Ο περί Προσευχής Ιωάννου του Χρυσοστόμου λόγος. Γύμνασις εις έκθεσιν ιδεών 10

β') Το περί ρημάτων και έναρξις του Συντακτικού της Γαλλικής γλώσσης. Μετάφρασις εκλεκτών τεμαχίων 3

Σελ. 122
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/123.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

γ') Κατήχησις της Ορθοδόξου ημών πίστεως 2

δ') Γεωμετρίας οι ορισμοί των σχημάτων, μέτρησις αυτών, αι σημαντικώτεραι προτάσεις 2

ε') Ελληνική Ιστορία μέχρι του Πελοποννησιακού πολέμου 2

ς') Πολιτική Γεωγραφία της Ελλάδος αρχαία και νεωτέρα 2

ζ') Φυσιογραφίας το περί ζώων και ιδίως περί ανθρώπου 1

η') Ωδικής το περί μελωδίας 3

θ') Σκιαγραφία 3

28

ι') Χειροτεχνήματα τας λοιπάς εργασίμους ώρας.

ΙΙΙΙ. Το δε τέταρτον έτος

Καθ' εβδομ. ώρας

α') Εξακολούθησις και τέλος του Συντακτικού της Ελλ. γλώσσης, θεματογραφία και παράφρασις. Σύντομόν τι περί διαλέκτων. Εκλεκτά τεμάχια εκ της Οδυσσείας του Ομήρου και εκ των γνωμικών ποιητών. Γενική επανάληψις της Γραμματικής 10

β') Τέλος του Συντακτικού της Γαλλικής γλώσσης. Εξήγησις εκλεκτών συγγραφέων. Θεματογραφία 3

γ') Χριστιανική Ηθική 2

δ') Επιτομή της μαθηματικής και φυσικής Γεωγραφίας 2

ε') Εξακολούθησις και τέλος της Ελληνικής ιστορίας 3

ς') Στοιχεία της πειραματικής φυσικής 2

ζ') Ωδικής το περί χορωδίας 3

η') Σκιαγραφία 3

28

θ') Χειροτεχνήματα, εν οις και η ανθοποιία, τας λοιπάς εργασίμους ώρας.

Σημειωτέον δε

α') Κατά την τελευταίαν εξαμηνίαν αι μέλλουσαι να γείνωσι διδάσκαλοι, διδάσκονται την αλληλοδιδασκαλίαν και την εφαρμογήν αυτής, εις το επί τούτω επίτηδες εις το διδακτήριον προσηρτημένον αλληλοδιδασκαλείον κορασίων υπό της Εταιρίας διατηρούμενον.

β') Μετά την θείαν λειτουργίαν εκάστης Κυριακής τε και επισήμου εορτής γίνεται εν τω Διδασκαλείω ερμηνεία του Ιερού Ευαγγελίου της ημέρας και ηθική ανάπτυξις, ενίοτε δε το εσπέρας τινός των ειρημένων εορτών δύναται να γίνεται οικιακή εν αυτώ των συγγενών των ενδιαιτωμένων κορασίων συγκάλεσις.

γ') Οργανικήν μουσικήν διά κυμβάλου και χορόν διδάσκονται μόνον όσα

Σελ. 123
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/124.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

των κορασίων πληρόνουσιν ωρισμένα δίδακτρα επί τοις ειρημένοις μαθήμασιν.

δ') Δις του ενιαυτού κατά τον Αύγουστον και τον Μάρτιον προσδιορίζονται διά προγράμματος συντασσομένου υπό της επί των Σχολείων Επιτροπής αι ημέραι και αι ώραι καθ' ας ερμηνεύεται έν εκαστον μάθημα.

ε') Και κατά μεν το πρόγραμμα του Αύγουστου, η διδασκαλία άρχεται από της 8 Π.Μ. και λήγει την 4 Μ.Μ. γινομένης διακοπής από της 12-1 Μ.Μ. κατά δε το του Μαρτίου αρχομένη από της 7 Π.Μ. λήγει την 4 Μ.Μ. γινομένης διακοπής από της 11-1 M.M.

ς') Κατ' έτος η μεν έναρξις της διδασκαλίας γίνεται μετά την 16 Αυγούστου, το δε τέλος την 30 του Ιουνίου· η δε των μαθητριών εγγραφή διαρκεί μέχρι της α'. Σεπτεμβρίου.

ζ') Τας τελευταίας του Ιουνίου ημέρας γίνονται γενικαί εξετάσεις δημοσία, την δε προσεχή Κυριακήν έκθεσις των αποτελεσμάτων αυτών υπό του Εισηγητού της επί των Σχολείων Επιτροπής.

η') Εις τας γενικάς εξετάσεις παρευρίσκεται, εκτός των διδασκάλων, και η επί των Σχολείων Επιτροπή, ήτις σημειοί την εις έκαστον μάθημα ικανότητα των εξεταζομένων· εκ δε των σημειώσεων τούτων και των εν τω μαθητολογίω του έτους παρατηρήσεων των τε διδασκάλων και της Διευθυντρίας προσδιορίζεται η διά το επόμενον έτος εκάστης μαθήτριας εγκατάταξις.

θ') Αι υπότροφοι της Εταιρίας εν τω τέλει της τετραετίας εξετάζονται παρά της επί τούτω διωρισμένης υπό της Κυβερνήσεως Επιτροπής διά να λάβωσι δίπλωμα διδασκάλου.

§. Γ'.

Περί διδασκάλων

1. Οι διδάσκαλοι εγκρίνονται υπό του Συμβουλίου της Εταιρίας επί τη προτάσει της επί των Σχολείων Επιτροπής.

2. Είναι δε του Διδασκαλείου τούτου οι διδάσκαλοι κυρίως επτά· ο μεν της Γαλλικής, ο δε της Μουσικής, ο δε της Καλλιγραφίας και της Ιχνογραφίας· τέσσαρες δε των λοιπών μαθημάτων, διδάσκων έκαστος όλα τα εις την επιτετραμμένην αυτώ τάξιν αναφερόμενα μαθήματα. Και την μεν αρχαρίαν τάξιν αναδέχεται μία τις των εν τω Διδασκαλείω εκπαιδευθεισών και ως διδασκάλων εγκριθεισών νεανίδων, την δε Ιεράν Κατήχησιν και την Χριστιανικήν ηθικήν ο ιερωμένος των διδασκάλων. Τα δε χειροτεχνήματα διδάσκονται υπό της επιμελητρίας του Διδασκαλείου.

3. Έκαστος των διδασκάλων παρευρίσκεται εις ην μέλλει να παραδώση τάξιν ακριβώς κατά τας εν τω προγράμματι ωρισμένας ημέρας και ώρας·

Σελ. 124
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/125.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

ει δέ τις ένεκεν ασθενείας ή ετέρας ευλόγου αιτίας κωλύεται, αναγγέλλει τούτο προς την Διευθύντριαν.

4. Έκαστος των διδασκάλων κρατεί δι' έν έκαστον μάθημα μαθητολόγιον, εν ω σημειοί: α'. τας των μαθητριών απουσίας, β'. τας εαυτού παρατηρήσεις περί της επιμελείας και διαγωγής αυτών διαρκούσης της διδασκαλίας· παραδίδεται δε το μαθητολόγιον τούτο κατά το τέλος εκάστου μηνός μετά των εν αυτώ παρατηρήσεων διά της Διευθυντρίας προς την επί των Σχολείων Επιτροπήν.

5. Ο διδάσκαλος δύναται μεν ένεκεν αταξίας γινομένης εν τη παραδόσει να συμβουλεύη ευθύς την ατακτούσαν, ουχί δε και να τιμωρή αυτήν· εάν δε κρίνη την αταξίαν αξιόποινον, αναγγέλλει αυτήν ευθύς μετά την παράδοσιν προς την Διευθύντριαν, ήτις δύναται να επιβάλλη την ανάλογον των εφεξής διωρισμένων ποινών.

6. Έκαστος των διδασκάλων εξετάζει τας μαθητρίας όχι μόνον καθ' εκάστην ημέραν εις το της προτεραίας μάθημα, και κατά παν Σάββατον, εις τα της εβδομάδος προς λύσιν τυχόν αποριών, αλλά και κατά τριμηνίαν εις τα κατά ταύτην ερμηνευθέντα μαθήματα, παρόντος ενός τουλάχιστον των μελών της επί των Σχολείων Επιτροπής. Τούτων δε των εξετάσεων το αποτέλεσμα, ή τε των κορασίων διαγωγή γνωστοποιείται παρά της Διευθυντρίας προς τους γονείς κατ' αίτησιν αυτών.

7. Όλοι οι διδάσκαλοι είναι υπόχρεοι να παρευρίσκωνται εις τας γενικάς εξετάσεις καθ' όλην αυτών την διάρκειαν.

8. Αι εν τω Διδασκαλείω διαμένουσαι διδάσκαλοι εν γένει μεν υπάγονται όχι μόνον εις τας προηγουμένας, αλλά και εις τας λοιπάς αυτού διατάξεις, προς δε και εις τας της Διευθυντρίας διαταγάς· ιδίως δε συνεξέρχονται μετά των μαθητριών εις περίπατον, όταν διατάττωνται, συνδιαμένουσι μετ' αυτών κατά τας ώρας της μελέτης, συντρώγουσι και κοιμώνται εις τους κοιτώνας των μαθητριών.

9. Έχουσι δε και το δικαίωμα να διατρίβωσιν, όταν θέλωσιν, εν τη μεγάλη του Διδασκαλείου αιθούση.

§. Δ'.

Περί μαθητριών

1. Τα εν τω Διδασκαλείω εκπαιδευόμενα κοράσια είναι κυρίως αι της Εταιρίας υπότροφοι, αίτινες ενδιαιτώνται εν αυτώ, τρέφονται, εκδιδάσκονται, και ασθενούσαι θεραπεύονται δαπάνη της Εταιρίας.

2. Υπότροφοι δε της Εταιρίας γίνονται όσα έχουσι συμπεπληρωμένον το δέκατον τέταρτον έτος της ηλικίας αυτών, ειξεύρουσι τα εν τη πρώτη τάξει του Διδασκαλείου ερμηνευόμενα μαθήματα, είναι αβλαβή το σώμα, και

Σελ. 125
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/126.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

φέρουσιν απόδειξιν χρηστής διαγωγής, και ότι είναι εμφυλλιασμένα, ή ότι ενόσησαν την φυσικήν ευλογίαν.

3. Η επί των Σχολείων Επιτροπή μετά του ιατρού του Διδασκαλείου λαμβάνει τας αναγκαίας περί τούτων πληροφορίας, και αναφέρει περί αυτών προς το Συμβούλιον, όπερ εγκρίνει τας παραδεκτέας υποτρόφους.

4. Αι δε κατ' έτος εγκριθείσαι υπότροφοι εισέρχονται εις το Διδασκαλείον την 10 του Αυγούστου.

5. Εισερχόμεναι δε φέρουσι μεθ' εαυτών τα προς ενδυμασίαν αναγκαία, και τα της κλίνης, άτινα πρέπει να ήναι ομοιόμορφα κατά τον επισυνημμένον εν τω τέλει κατάλογον.

6. Πάσα υπότροφος της Εταιρίας, αφού τελειώση την περίοδον των μαθημάτων, και εξετασθείσα εγκριθή διδάσκαλος, οφείλει να διδάξη, τρία ολόκληρα έτη εντός του Βασιλείου της Ελλάδος εις οποιονδήποτε Δημοδιδασκαλείον διορισθή. Εάν δε μη τηρήση την υποχρέωσιν ταύτην, ή εάν πριν τελειώση την περίοδον των μαθημάτων θελήση να απέλθη του Διδασκαλείου, ή εάν ένεκεν αποχρώντων λόγων αποπεμφθή, αποζημιοί την Εταιρίαν χρηματικήν ποσότητα ίσην προς την των συσσίτων, δι' όσους διέμεινεν εν τω Διδασκαλείω μήνας.

7. Προς εκπλήρωσιν δε των υποχρεώσεων τούτων παρέχει, πριν εισέλθη εις το Διδασκαλείον, εγγυητήν και πληρωτήν αξιόχρεον.

8. Κατά τους τρεις πρώτους μήνας αι εγκριθείσαι υπότροφοι διατελούσιν εν τω Διδασκαλείω υπό δοκιμασίαν, και αν μεν κατά τον χρόνον τούτον κριθώσιν άξιαι, διαμένουσιν εν αυτώ ως υπότροφοι, ειδέ μη, αποπέμπονται αποζημιούσαι την Εταιρίαν, ως ανωτέρω (6) τρίμηνον δαπάνην.

9. Ομού μετά των υποτρόφων συνδιαιτώνται, συσσιτούνται και συνεκπαιδεύονται και έτερα κοράσια, άτινα πληρόνουσι κατά μήνα προς την Εταιρίαν δραχμάς πεντήκοντα.

10. Τα Κοράσια ταύτα γίνονται δεκτά εν τω Διδασκαλείω ως σύσσιτα, εάν έχωσιν ηλικίαν τουλάχιστον οκτώ ετών, φέρωσιν απόδειξιν της διαγωγής, και ότι είναι εμφυλλιασμένα ή ότι ενόσησαν την φυσικήν ευλογίαν, και αφού υποβληθώσιν εις την εν τω προηγουμένω άρθρω (8) δοκιμασίαν. Φέρουσι δε παρά τα της κλίνης και της ενδυμασίας αυτών αναγκαία κατά τον επισυνημμένον εν τω τέλει κατάλογον, και τα προς σπουδήν αναγκαία βιβλία.

11. Άπασαι αι μαθήτριαι υπόκεινται εις τας διατάξεις του Διδασκαλείου και εις την άμεσον της Διευθυντρίας επιτήρησιν.

12. Τα δε καθήκοντα των μαθητριών εν γένει είναι:

α') Εγείρονται της κλίνης τον μεν χειμώνα την 6. Π.Μ. το δε θέρος, την 5, ενδύονται, στρώνουσι τας κλίνας των, και (αι μεγαλήτεραι) σαρόνουσι τον εαυτών κοιτώνα κατά διαδοχήν εντός μιας ώρας· ακολούθως δε

Σελ. 126
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/127.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

συνέρχονται εν τη μεγάλη αιθούση εις προσευχήν, μεθ' ην άρχονται της μελέτης, και εξακολουθούσι μέχρι του προγεύματος.

β') Εις την 7 1/2 προγεύονται, εις την 12 γεύονται, και δειπνούσιν εις την 4 Μ. Μ. ή (όταν απαιτήται να γείνη προ του δείπνου ο περίπατος ή η σωμασκία), εις την 5 Μ. Μ. τηρουμένων απαρασαλεύτως των της Ανατολικής ορθοδόξου ημών Εκκλησίας περί νηστείας και κρεωφαγίας τύπων. Διορίζεται δε, τροφή καθαρά, αρκούσα και υγιεινή, επιτηρουμένη συνεχώς υπό της των Σχολείων Επιτροπής.

γ') Εν δε ταις μεταξύ τούτων ώραις διδάσκονται τα μαθήματα αυτών κατά το πρόγραμμα.

δ') Από της 4 1/2 μέχρι της 5 ετοιμάζονται διά τον περίπατον ή διά την σωμασκίαν, εάν ταύτα δεν έγειναν προ του δείπνου.

ε') Κατά την 6 1/2 άρχονται μεν της μελέτης αυτών άπασαι, αλλ' αι μεν νεώτεραι των 12 ετών εξακολουθούσιν υπό την επιτήρησιν της Επιμελητρίας μέχρι της 8, ότε προσευξάμεναι πορεύονται εις την κλίνην, αι δε μεγαλήτεραι μελετώσιν εν τη μεγάλη αιθούση παρούσης της Διευθυντρίας ή της Συνεργού και των διδασκαλισσών μέχρι της 9, ότε προσευξάμεναι και αυταί απέρχονται εις την κλίνην.

ς') Τας Κυριακάς και τας επισήμους εορτάς υπάγουσιν εις την Εκκλησίαν· μετά δε την θείαν λειτουργίαν και την εν τω Διδασκαλείω ακρόασιν της του Ιερού Ευαγγελίου ερμηνείας, ενασχολούνται εις ανάγνωσιν μάλιστα θρησκευτικών και ηθικών βιβλίων.

ζ') Εκτός των υποτρόφων και των συσσίτων διδάσκονται τα εν τω Διδασκαλείω μαθήματα και έτερα κοράσια έξωθεν φοιτώντα κατά τας ώρας της διδασκαλίας επί τοις εφεξής διδάκτροις.

η') Τα μεν διδασκόμενα εν τη κατωτάτη τάξει πληρόνουσι δίδακτρα τέσσρας δραχμάς κατά μήνα· πέντε δε τα εν τη δευτέρα, τα δε εν τη τρίτη, έξ· τα δε εν τη ανωτάτη επτά, υποκείμενα εις τας του Διδασκαλείου διατάξεις, ενόσω διαμένουσιν εν αυτώ.

θ') Εάν τετράκις του μηνός μη παρευρεθώσιν εις τα μαθήματα άνευ εύλογου αιτίας, δεν είναι του λοιπού δεκτά εις ην είναι τεταγμένα τάξιν.

ι') Τα δε τοιαύτα κοράσια εγγράφονται εν τοις του Διδασκαλείου μαθήμασι μόνον μέχρι της 10 Σεπτεμβρίου.

ια') Προς τα πρώτον εισερχόμενα εις το Διδασκαλείον χορηγείται υπό του εισηγητού της επί των Σχολείων Επιτροπής εισιτήριον, δι' ου γίνονται δεκτά παρά της Διευθυντρίας.

ιβ') Εάν τις των εν τω Διδασκαλείω διαιτωμένων απέλθη εις τα ίδια, κατ' αίτησιν των εαυτής, διαρκούσης της των μαθημάτων διακοπής, η δαπάνη της διατροφής εξακολουθεί.

Σελ. 127
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/128.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

§. E'.

Περί Διευθυντρίας

1. Η Διευθύντρια του Διδασκαλείου διορίζεται μεν υπό του Συμβουλίου, ενώπιον του οποίου είναι υπεύθυνος, υπόκειται δε αμέσως εις τας διαταγάς της επί των Σχολείων Επιτροπής.

2. Καθήκοντα δε της Διευθυντρίας είναι τα εξής:

α') Εκτελεί τας διαταγάς της επί των Σχολείων Επιτροπής, και, καθ' όσον αφορά την υγείαν, τας του Ιατρού του Διδασκαλείου.

β') Επιμελείται να εμπνέη και υποθάλπτη εν τοις κορασίοις το αίσθημα της ευσεβείας, διευθύνουσα και παριστάμενη εις τας προσευχάς, αίτινες πρέπει να γίνωνται ακριβώς κατά τους τύπους της ορθοδόξου ημών ανατολικής Εκκλησίας, και συνοδεύουσα αυτά εις την Εκκλησίαν.

γ') Παρευρίσκεται εις τας παραδόσεις και επιτηρεί τους διδασκάλους και τας μαθητρίας εάν εκπληρώσι τα εν τω κανονισμώ τούτω ωρισμένα αυτών καθήκοντα.

δ') Κρατεί ημερολόγιον των σημαντικωτέρων ελλείψεων και σφαλμάτων των μαθητριών, όπερ παραδίδωσι κατά μήνα προς την επί των Σχολείων Επιτροπήν.

γ') Προσέχει εις ό,τι αφορά την ηθικήν και νοητικήν ανάπτυξιν των κορασίων, και προτείνει όσας κρίνη συντελεστικάς εις τούτο βελτιώσεις.

δ') Παρακάθηται εις την τράπεζαν μετά της Συνεργού και επιμελείται να συνειθίση τα κοράσια εις τον τρόπον του φέρεσθαι εν αυτή, μη συγχωρούσα να ανάκεινται ακτένιστα και άπλυτα.

ε') Επιμελείται εν πάση ευκαιρία διά της εαυτής παρουσίας και συναναστροφής να βελτιόνη ή να εξευγενίζη τα ήθη και τους τρόπους των κορασίων, διοικούσα αυτά μητρική στοργή και χριστιανική πραότητι, Διά τούτο παραλαμβάνει συνεχώς μεθ' εαυτής εις τον περίπατον και τινά των κορασίων εναλλάξ.

ς') Κρατεί γενικόν μαθητολόγιον καθ' ον τύπον έχει διαγεγραμμένον η επί των Σχολείων Επιτροπή.

ζ') Φροντίζει όπως αι υπάλληλοι, τα κοράσια και αι υπηρέτριαι εκπληρώσι μετά προσοχής και ακριβείας τα ενταύθα διαγεγραμμένα καθημερινά αυτών καθήκοντα.

η') Κρατεί κατάλογον των διδάκτρων και φροντίζει να παραλαμβάνη αυτά κατά μήνα και να παραδίδη αυτά εις το ταμείον.

θ') Κρατεί κατάλογον των φερομένων πραγμάτων προς χρήσιν των κορασίων ή του Διδασκαλείου, και αντίγραφον αυτού υπογεγραμμένον παραδίδωσι μετ' αυτών προς την Συνεργόν.

Σελ. 128
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/129.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

ι') Διευθύνει τα εις το Διδασκαλείον προσηρτημένα κατώτερα Σχολεία της Εταιρίας επισκεπτομένη αυτά δις της εβδομάδος τουλάχιστον.

ια') Ετοιμάζει κατά μήνα την κατάστασιν του μισθοδοτουμένου προσωπικού του Διδασκαλείου.

§. Θ΄.

Γενικαί Διατάξεις

1. Ουδεμία των μαθητριών, των υπαλλήλων, ή των υπηρετριών δύναται να εξέλθη του Διδασκαλείου άνευ αδείας της Διευθυντρίας.

2. Ουδεμία των εν τω Διδασκαλείω διαιτωμένων μαθητριών δύναται να διανυκτερεύση εκτός του Διδασκαλείου άνευ αδείας της Επιτροπής.

3. Μόνοι οι γονείς και οι Επίτροποι των Κορασίων δύνανται να επισκέπτωνται αυτά εν τω Διδασκαλείω, και αυτοί τας μεν εορτάς από της 1 μέχρι της 3 Μ.Μ. τας δε άλλας ημέρας, καθ' ας ώρας δεν γίνεται διδασκαλία, πάντοτε δε παρούσης της Διευθυντρίας ή της Συνεργού αυτής.

4. Ουδείς άλλος επισκέπτεται Κοράσιόν τι εν τω Διδασκαλείω κατά τας επιτετραμμένας ώρας άνευ αδείας της Διευθυντρίας.

5. Η Διευθύντρια και η Συνεργός αυτής δεν δύνανται ταυτοχρόνως να λείπωσιν αμφότεραι εκ του Διδασκαλείου, ειμή κατά τας ώρας της Εκκλησίας και εις εκτάκτους περιστάσεις.

§. Ι.

Περί ποινών

1. Όποιον Κοράσιον συμβουλευθέν και επιπληχθέν ιδία ή συμβουλευθέν δημοσία δεν διορθωθή τιμωρείται διά τινός των εξής ποινών αναλόγως του αμαρτήματος αυτού.

α') Επιπλήττεται παρουσία πάντων.

β') Στερείται της κοινής τραπέζης και ξηροφαγεί.

γ') Περιορίζεται εις το εαυτού ή εις έτερόν τι δωμάτιον.

δ') Στερείται του περιπάτου ή της των λοιπών συναναστροφής εν καιρώ αναπαύσεως.

ε') Κατά τον χρόνον τούτον υποχρεούται και να εργάζηται ή ν' αποστηθίζη ωρισμένον τι μάθημα.

ς') Αποπέμπεται του Διδασκαλείου.

2. Ουδεμία άλλη ποινή συγχωρείται να επιβάλληται εις τα κοράσια.

3. Ουδέν των κορασίων αποπέμπεται του Διδασκαλείου άνευ διαταγής της επί των Σχολείων Επιτροπής μετά προηγηθείσαν έγκρισιν του Συμβουλίου.

9

Σελ. 129
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/130.gif&w=600&h=915 11. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

ΕΙΚΟΝΑ 15

Σελ. 130
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Εκπαίδευση και αγωγή των κοριτσιών
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 111
  11. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

  ο τρόπος της διδασκαλίας των χειροτεχνημάτων... ομοιόμορφος ως και ο των γραμμάτων

  1839

  Η. Χριστοφίδης

  ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΩΝ ΚΟΡΑΣΙΩΝ

  Παρά της Κυβερνήσεως έγινε πρόνοια διά το ομοιόμορφον του τρόπου της διδασκαλίας των γραμμάτων εις τους πρωτοπείρους μαθητάς τους των δημοτικών σχολείων*, ώστε είς μαθητής μεταβαίνων από έν σχολείον εις άλλο ευρίσκει τους αυτούς τρόπους της διδασκαλίας, τα αυτά μαθήματα, τα αυτά βιβλία, και ούτω δεν απαντά κανέν εμπόδιον εις την πρόοδόν του από όσα συνήθως αναφύονται εκ του μη ομοιομόρφου της διδασκαλίας.

  Αλλά εις τα δημοτικά σχολεία των κορασίων προς το παρόν δεν φαίνεται κανένας τρόπος διδασκαλίας εισηγμένος ως προς τα χειροτεχνήματα, εις τα οποία αι μαθήτριαι εξοδεύουσι το ήμισυ του καιρού των, δηλ. τον μετά μεσημβρίαν εκάστης ημέρας εργασίμου, αι δε διδασκάλισσαι μη έχουσαι περί τούτου καμμίαν οδηγίαν γραπτήν διδάσκουσι κατά το δοκούν κατατάττουσαι τα μαθήματα και τας μαθήτριας· εκ τούτου δε όσαι των μαθητριών αναγκάζονται διά τας περιστάσεις των γονέων των να μεταβώσιν από ενός εις άλλου τόπου σχολείον, απαντώσιν όχι ολίγα προσκόμματα εις την πρόοδόν των. Διά να αρθώσι δε και αυτά νομίζω αναγκαίον να κανονισθή και ο τρόπος της διδασκαλίας των χειροτεχνημάτων διά να ήναι ομοιόμορφος ως και ο των γραμμάτων. Οι δε τρόποι τους οποίους θέλω εκθέσει ενταύθα φέρουν μικράν τροποποίησιν εις το υλικόν των δημοτικών σχολείων των αρρένων, και η τροποποίησις αύτη κατορθούται με πολλά μικράν προσθήκην εξόδων. Τους τρόπους τούτους της διδασκαλίας των χειροτεχνημάτων και την κατάταξιν αυτών βάλλομεν υπ' όψιν των διδασκαλισσών προς ευκολίαν της παραδόσεως και τούτου του μαθήματος, και θέλομεν δεχθή και δημοσιεύσει ευχαρίστως τας παρατηρήσεις όσαι μας διευθυνθώσι προς τούτον τον σκοπόν.

  ———————

  Αποσπάσματα από δημοσίευμα του Ηλία Χριστοφίδη στο περιοδικό του Ο Παιδαγωγός, έτος Α', Πειραιάς 1839, σ. 221-222, 267-275, 284-287. Οι υποσημειώσεις του Ηλ. Χριστοφίδη στο κείμενό του έχουν παραλειφθεί.

  * Αναφέρεται στην εισαγωγή του συστήματος της αλληλοδιδακτικής· βλ. σχετικά εδώ, σ. 13.