Συγγραφέας:Φουρναράκη, Ελένη
 
Τίτλος:Εκπαίδευση και αγωγή των κοριτσιών
 
Υπότιτλος:Ελληνικοί προβληματισμοί (1830-1910). Ένα ανθολόγιο
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:11
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1987
 
Σελίδες:630
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Κοινωνική ενσωμάτωση
 
Νοοτροπίες και συμπεριφορές
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1830-1910
 
Περίληψη:Στον τόμο αυτό συγκεντρώθηκαν μαρτυρίες του ελληνικού προβληματισμού που διαμορφώθηκε γύρω από τη γυναικεία εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση τον 19ο αιώνα, αντλημένες από ένα ευρύ φάσμα πηγών. Το σώμα του ανθολογίου περιορίστηκε σχεδόν αποκλειστικά στην παιδαγωγική και κανονιστική φιλολογία, ενώ στην εισαγωγή επιχειρείται η επισήμανση των διαφοροποιήσεων και των εξελίξεων στις αντιλήψεις για το γυναικείο πρότυπο, μέσα από προσπάθεια απάντησης σε ερωτήματα όπως: Μέσα σε ποιες συγκυρίες ιδεολογικοπολιτικές αρθρώνεται ο σχετικός με τη γυναικεία εκπαίδευση κανονιστικός λόγος, ποιοι είναι οι φορείς του, μέσα σε ποια επιχειρηματολογία λειτουργεί, από ποιες προτάσεις συνοδεύεται και, βέβαια, ποια πρακτική τον ακολουθεί και μέσα σε ποιες ανάγκες κοινωνικές εντάσσεται.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 48.83 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 368-387 από: 634
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/368.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

αύτη και επί τινας στιγμάς έστω μετά των θυγατέρων του Ελληνικού λαού, αίτινες ακριβώς έχουσι μείζονα ανάγκην ηθικής μορφώσεως, ως προωρισμέναι το διδασκαλικόν να μετέλθωσιν επάγγελμα. Αλλά μη αύτη ευρέθη ποτέ εις το ευάρεστον σημείον να κατανοήση εξ ιδίας πείρας, ότι διδάσκαλος υγιώς κατηρτισμένη γνωρίζει να συμβαδίζη με την πρόοδον του αιώνος και τας απαιτήσεις του κοινωνικού βίου, γνωρίζει να μελετά και να συγκρίνη να ερευνά και να ευρίσκη, χωρίς να πτοήται προ οίου δήποτε νεωτερισμού και να περιθωρακίζηται όπισθεν του σχολαστικού διδασκαλικού κύκλου.

Ποίον δε άλλο αίσθημα δύναται να συνδέη τας μαθητρίας μετά τοιούτων προϊσταμένων ή ο φόβος!

Ίδετε τας προϊσταμένας εν τη εκπληρώσει του καθήκοντος αυτών. Δεν τολμώσι μεν ίσως να φέρωσιν επί των ημερών μας και εν τη πρωτευούση το μαστίγιον ανά χείρας, φέρουσιν όμως φράσεις βαρείας, δι' ων ανηλεώς πληγόνεται η παιδική ευαισθησία. Δεν θέλομεν να επαναλάβωμεν τας φράσεις, δι' ων επιλαμβάνονται της ηθικής των νεανίδων μορφώσεως, ως μέτρον όμως της παιδαγωγικής αυτών δεινότητος δύναται ίσως να ληφθή η αγάπη(;), η συμπάθεια(;) και η εκτίμησις(;) η υπό των μαθητριών απονεμομένη αυταίς.

Τίς δ' ο υπεύθυνος διά την ηθικήν ταύτην των Ελληνίδων μόρφωσιν, ή το συμβούλιον αυτό το διά της αδαούς και πλημμελούς εκλογής του αναθέτον την περί του μέλλοντος μέριμναν ολοκλήρου του Ελληνικού έθνους εις τοιαύτας χείρας! Τίς ο ηθικός της καταστάσεως ταύτης αυτουργός ή το προς την εντελή αναρμοδιότητα και την έλλειψιν πάσης παιδαγωγικής ικανότητος του πλείστου μέρους του Αρσακιείου προσωπικού εθελοτυφλούν συμβούλιον επί τω εγωιστικώ και μόνον λόγω, όπως ανεξελέγκτως και άνευ αντιρρήσεων ενεργή, δρα και πράττη ό,τι θέλει και ό,τι τω συμφέρει. Το συμβούλιον δεν εξήτασε ποτέ ποία τα καθήκοντα των διευθυντριών και υποδιευθυντριών αυτού, διότι θεωρείται ικανοποιημένον εκ της μηχανικής και νευροσπαστικής επινεύσεως αυτών εις πάσας τας διαταγάς αυτού.

Η κοινωνία εν τούτοις από πολλού συνταράσσεται και αγανακτεί. Εν τω μεγάλω αγώνι της προόδου των διαφόρων λαών έγκλημα βεβαίως είναι να ιστάμεθα ημείς και μεμψιμοιρώμεν, όταν άπαντα τα έθνη σπεύδωσιν εις τον διά της ηθικής και πνευματικής μορφώσεως εκπολιτισμόν αυτών.

Η Βουλγαρία μορφόνει τας διευθυντρίας και διδασκαλίσσας των τεσσάρων γυμνασίων της εις Πετρούπολιν και Βιέννην. Η Ελλάς δε ζητεί αυτάς εν τη αγνότητι των οικοκυρικών αρχών, εν τη μακαρία αγαθότητι, αδιαφορία, και αδαημοσύνη περί παντός του αφορώντος εις παιδαγωγικήν των κορασίων μόρφωσιν, έσθ' ότε δε και εν τη ραπτική ή ποικιλτική δεινότητι των επιλέκτων αυτής.

Σελ. 368
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/369.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

Γ'

Παν έθνος και πάσα φυλή την ιδίαν επιδιώκουσα πρόοδον οφείλει προ παντός να προφυλαχθή από του κινδύνου της ψευδοπαιδείας, της εκ βάθρων υποσκαπτούσης την εθνικήν ευδαιμονίαν και ειρήνην, τα δημόσια ήθη και αυτήν έτι την ατομικήν των προσώπων ελευθερίαν. Εν αυτή γονιμοποιείται η προς τους νόμους περιφρόνησις, η διαφθορά των ηθών, η προς το καθήκον αδιαφορία, η υπό πάσαν μορφήν απείθεια, η οκνηρία, τα πάθη, το έγκλημα.

Ιδού ό,τι ημείς λησμονούμεν ή μάλλον αγνοούμεν. Εάν η Ελλάς από της εις ελεύθερον κράτος ιδρύσεως αυτής, εφρόντιζε να μη εμπέση εις τα της ψευδοπαιδείας δίκτυα, δεν ηθέλομεν σήμερον παρίστασθαι προ της τρομεράς πραγματικότητος των κατακλυζουσών ημάς εκάστοτε δολοφονιών και αυτοκτονιών. Δεν ήθέλομεν ευρίσκεσθαι εν διαρκεί εμφυλίω στάσει, εν αιωνίοις οικογενειακοίς σπαραγμοίς.

Αι γυναίκες εν παρομοίαις κοινωνικαίς αποσυνθέσεσι φαίνονται πρόσωπα παθητικά, διότι σπανίως αύται βάφουσι τας χείρας εις το αίμα. Και όμως αυταί μορφόνουσι τας καρδίας και διαπλάττουσι τα ήθη των ανδρών, αυταί κρατούσι τα ηνία της οικογενείας. Αυταί ρίπτουσιν εν τη παιδική καρδία τον σπόρον του καλού και του κακού, όστις, εν τη ανδρική ηλικία αναπτυσσόμενος οδηγεί τον άνδρα εις την κακίαν ή την αρετήν.

Εις πάντα λοιπόν φόνον, εις πάσαν αυτοκτονίαν, υποκρύπτεται και είς ακούσιος και ασυνείδητος ηθικός αυτουργός: Μία Μήτηρ. Η αλήθεια αύτη είναι τόσον φρικώδης, όσον και μεγάλη. Αλλ' εάν η μήτηρ είναι ακούσιος αυτουργός του κακού, η μορφούσα και διαπλάττουσα το πνεύμα και την καρδίαν αυτής σχολή είναι ο μοχλός, δι' ου το κακόν τελείται.

Ενταύθα ανάγκη να επιστήση την προσοχήν αυτής η Κυβέρνησις. Εάν η εν τω Αρσακείω και τοις δημοτικοίς του κράτους παρθεναγωγείοις, από πεντηκονταετίας παρεχομένη παιδεία ην υγιής, η κοινωνία ημών ήθελεν απολαμβάνει σήμερον αντί του αδίκως χυνομένου των τέκνων αυτής αίματος, τους θησαυρούς της ευνομίας, της αγάπης και της προόδου.

Εις και μόνος καθ' άπασαν την περίοδον του εκπαιδευτικού σταδίου της Ελλάδος κατενόησε την περί της εκπαιδεύσεως της κόρης μεγάλην ταύτην αλήθειαν. Ο αείμνηστος Λέων Μελάς, ο επί πολλά έτη χρηματίσας σύμβουλος του Αρσακείου, και ο δωρεάν παιδαγωγός της εν αυτώ σπουδαζούσης θηλείας νεολαίας. Ο σοφός του Γεροστάθη συγγραφεύς εφήρμοσεν, εφ' όσον τω επετράπη υπό των περιστάσεων, τας περί της γυναικείας μορφώσεως ευαγγελικάς αρχάς του, τας γλαφυρώ καλάμω εκτεθειμένας εν τω προλόγω της Παιδαγωγίας, ην χάριν των πνευματικών τέκνων του εξεπόνησεν.

Τούτου εκλείψαντος υπό τους θόλους του Αρσακείου ενεκαθιδρύθη μικροοκοπικόν σύνταγμα με τα κόμματα και τους κομματάρχας του, με τα ρουσφέτια

24

Σελ. 369
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/370.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

και τους βουλευτάς του, με τους προστάτας και προστατευόμενους του, με τους εκλογείς και εκλεκτούς του, με τας ραδιουργίας και αγοροπωλησίας του, και η εκπαίδευσις των ατυχών ελληνίδων εξαρτάται, ουχί πλέον εκ της πραγματικής παιδαγωγικής αξίας του προσωπικού αυτού, ουχί εκ της πατρικής, αφιλοκερδούς και συνετής μερίμνης των μελών του συμβουλίου του, αλλ' εκ της συγκρούσεως ή συμφωνίας των συμφερόντων των μεν προς τα των δε και εκ της αμοιβαίας παραχωρήσεως αγροψηφικών ρουσφετιών. Και βλέπει τις μετ' εκπλήξεως τινάς των συμβούλων τούτων πάντα άλλον σκοπόν ή τον της γυναικείας διαπλάσεως προτιθεμένους. Τινάς των καθηγητών τούτων, παν άλλο παρέχοντας ή πνευματικήν τροφήν κατάλληλον και εύπεπτον, ανθρώπους με τρόπους σκαιούς, αληθείς εγωιστάς, υπολογίζοντας μάλλον τα παρερχόμενα δευτερόλεπτα ή το ταις μαθητρίαις εκ της διδασκαλίας αυτών παρεχόμενον κέρδος. Και βλέπομεν διδασκαλίσσας τινάς εις την απόκτησιν των ιστορικών εν τοις χρονικοίς του Αρσακείου καταστάντων χρυσών* μετά παιδαγωγικού (;) ενθουσιασμού επιδιδομένας, τέλος τοιαύτας, οίας εμόρφωσεν αυτάς η υπό τοιούτους όρους κατηρτισμένη σχολή.

Και βλέπομεν τέλος πολλάς των νεαρών ελληνίδων μας, το εγκαύχημα, το άνθος, την ζωήν της κοινωνίας, ψυχράς, αξέστους, αμαθείς, εγωιστρίας, με πρόσωπα πλαδαρά, με ύφος σαρκαστικόν, γελώσας όταν οι άλλοι συζητώσι, γελώσας όταν οι άλλοι θρηνώσι, γελώσας όταν οι άλλοι αποθνήσκωσιν.

Και ερωτώμεν αυτάς μετ' εκπλήξεως τί εδιδάχθησαν, πώς εξεπαιδεύθησαν! Μας απαντώσι δε υπερήφανοι ότι γνωρίζουσι τον Όμηρον, τον Σοφοκλέα, τον Θουκυδίδην, ενώ ημείς καλώς γνωρίζομεν, ότι και τους απλουστέρους των συγγραφέων αδυνατούσι να εννοήσωσι. Διότι ο διδαξας αυτάς διδάσκαλος θυσιάζει πάντοτε το ύψος, τας ιδέας του συγγραφέως εις την ξηράν γραμματικήν και τυπικήν ανάλυσιν. Ουδέποτε ενετρύφησαν αύται εις τους απεράντους λειμώνας της Ελληνικής μεγαλοφυΐας, ουδέποτε απεγεύθησαν του ευχύμου αυτής καρπού, περιορισθείσαι εις τας υπό του διδασκάλου ενεργουμένας τομάς και εγχειρήσεις του αγεύστου και δυσπέπτου αυτού φλοιού. Μάτην διατυμπανίζουσι

———————

* Η πρόταση αυτή είναι φανερό ότι έχει μια υπαινικτική σημασία που θα πρέπει να εντοπιστεί στη λέξη "χρυσά", η οποία στο κείμενο (όπως και η λέξη "παιδαγωγικού)" τυπώνεται με εντονότερα στοιχεία. Άλλες μαρτυρίες που διαθέτουμε μας οδήγησαν να αναζητήσουμε μια εξήγηση, όχι χωρίς επιφυλάξεις, σε μια μεταφορική, καθώς φαίνεται, τα χρόνια εκείνα χρήση του όρου "χρυσά" με την έννοια των "θηλέων εραστών". Τόσο η έκφραση "χρυσά" όσο και το ίδιο το φαινόμενο της γυναικείας ομοφυλοφιλίας θεωρείται ότι συνηθιζόταν στο Αρσάκειο, ιδιαίτερα μετά τη δεκαετία 1860-70, αρκετά δηλαδή χρόνια πριν από τη δημοσίευση του άρθρου της Κ. Παρρέν. Το φαινόμενο αυτό, τα όρια ανάμεσα στην πρακτική και την ηθικολογία που αυτή τροφοδοτεί, καθώς και τη σχέση τους με τη γενικότερη πολεμική που ασκείται στο Αρσάκειο, δεν προσεγγίσαμε στην εργασία αυτή, με στόχο να τα εξετάσουμε ειδικότερα στο μέλλον.

Σελ. 370
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/371.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

την εισαγωγήν νέων συστημάτων. Εάν το σύστημα των διδασκαλισσών ετροποποιήθη, το σύστημα των διδασκάλων έμεινε πάντοτε το αυτό, πάντοτε σχολαστικόν, ξηρόν, μονότονον.

Οι διδάσκαλοι, ως βλέπετε, είναι ισόβιοι, ως και οι σύμβουλοι. Αλληλοθαυμάζονται και αλληλοεκλέγονται. Μη η γενική του Αρσακείου εποπτεία και εξέλεγξις δεν ανατίθεται εις τους ισοβίους (;) κ.κ. Συμβούλους αυτού! Μη διδασκαλεία, μαγειρεία, ιματιοθήκαι, πλυσταρεία, και οψοφυλακεία δεν διευθύνωνται, επιτηρώνται, και εξελέγχωνται υπό των Κυρίων τούτων! Μη κοσμήτριαι δεν διορίζωνται μόνον επί ψιλώ ονόματι και τοιαύται προβεβηκυίας ηλικίας, και όλως αδαείς παιδαγωγικών γνώσεων, ενώ άλλαι δραστήριαι, ενεργητικαί, διακρινόμεναι επί πολυμαθεία, εντελώς απομακρύνονται!

Στρέψατε εν βλέμμα προς την δύσιν. Μελετήσατε τους κανονισμούς και τα προγράμματα εκείνων, μελετήσατε τα συστήματα και τας μεθόδους των. Η Γερμανία, η Αγγλία, η Γαλλία, ελαττοί τας ώρας των μαθημάτων, καταργεί την κατ' ιδίαν μελέτην. Τας νεκράς γλώσσας ως την Ελληνικήν και Λατινικήν διδάσκουσιν ως νεκράς. Αδιαφορούσι διά την γραμματικήν και το συντακτικόν των, εντρυφώσιν όμως εις το πνεύμα και το ύφος των αθανάτων εκείνων συγγραφέων, μελετώσι το ύψος των ιδεών αυτών, την ιστορίαν της φιλοσοφίας και φιλολογίας των. Ερωτήσατε τας αποφοίτους του Αρσακείου! τί επεδίωκεν ο Σωκράτης, τί ο Πλάτων, ποία τα συστήματα αυτών! τί έγραψεν ο Ξενοφών, τί ο Πλούταρχος, τί ο Θουκυδίδης, τί ο Όμηρος! Το αγνοούσι. Μη έμαθον άλλο τι ή ανάλυσιν προτάσεων και αποστήθισιν σημασιών ωρισμένων λέξεων, ας την επαύριον έχουσιν ήδη λησμονήσει!

Πού αι τόσον χρήσιμοι διά την εποχήν ταύτην ξέναι γλώσσαι, πού αι πρακτικαί γνώσεις, πού η νεωτέρα Ελληνική φιλολογία και η ιστορία αυτής! Πού αι ιστορικαί, κοινωνικαί και ηθικαί εκθέσεις, δι' ων αι μαθήτριαι εξασκούνται εις το εκθέτειν σαφώς τας ιδέας των. Δεν μένει καιρός διά τα μικρά αυτά πράγματα. Αντιγράφουσι την ανέκδοτον ιστορίαν του κ. Βιώνη και την ακατάληπτον Φυσικήν του κ. Μητσοπούλου. Γράφουσι Παλαιάς καί Καθαράς εξηγήσεις...

Καταργήσατε το σχολαστικόν αυτό σύστημα. Ήτο ίσως καλόν διά την εποχήν, καθ' ην κόσμος της γυναικός εθεωρείτο η αμάθεια, η απειρία και η αδαημοσύνη της. Ιδρύσατε, ως εν Ευρώπη βιβλιοθήκας, περιλαμβανούσας συγγράμματα της νεωτέρας φιλολογίας. Συνδέσατε ή μάλλον στηρίξατε την μόρφωσιν των μαθητριών επί της καταρτίσεως της σχολικής βιβλιοθήκης. Εν Ευρώπη καταργούνται μαθήματα συστηματικά, και απαγορεύεται η πνευματική καταπόνησις της κόρης. Εξοικειούται όμως αύτη εις την κατά βούλησιν εκλογήν και μελέτην διαφόρων έργων κλασσικών ή μη συγγραφέων. Μανθάνουσι την ιστορίαν αναγινώσκουσαι τερπνάς ιστορικάς διηγήσεις του περιπετειώδους βίου στρατηγού, ηγεμόνος ή πρίγκηπός τινος. Μανθάνουσι 

Σελ. 371
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/372.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

Γεωγραφίαν, ενταυτώ δε ήθη και έθιμα διαφόρων λαών, αναγινώσκουσαι περιηγήσεις και περιγραφάς διασήμων περιηγητών. Μανθάνουσι την ιστορίαν της γλώσσης των, την ιστορίαν της γραμματικής των, διασκεδάζουσαι, παίζουσαι και ουδαμώς καταπονούμεναι. Βλέπετε την δεκαπενταέτιδα βιβλιοθηκάριον, με τους καταλόγους και τα καταστατικά της, μετά ζήλου εκπληρούσαν τα υπό της τιμητικής θέσεώς της επιβαλλόμενα καθήκοντα. Μόνον διά του τρόπου τούτου αι μαθήτριαι αποκτώσι την σωτήριον έξιν της σοβαράς και εσκεμμένης μελέτης, ην μεταδίδουσι και τοις οικείοις αυτών.

Ούτω δε μορφονόμεναι αι κόραι καθίστανται καλαί πολίτιδες και καλαί γυναίκες. Ως σύζυγοι και μητέρες γνωρίζουσιν ότι οφείλουσι να ανυψωθώσιν εις την περιωπήν εκείνην, εις ην τίθησιν αυτάς ο σημερινός βίος, αποβαίνουσι δε διά μεν τους συζύγους καλαί σύντροφοι, φίλαι, σύμβουλοι, και βοηθοί, πολύτιμοι δε της πατρίδος παράγοντες και υγιείς τροφοί του έθνους.

Σελ. 372
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/373.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

εξανιστάμεθα σήμερον

1888

Αναφορά των Ελληνίδων Γυναικών

ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΗΣ EΛΛ. ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Κύριε Πρόεδρε,

Αι Ελληνίδες γυναίκες αι αποτελούσαι το ήμισυ ακριβώς του Ελληνικού πληθυσμού εκφράζομεν σήμερον τας επί τη επετείω της εικοσιπενταετηρίδος του Βασιλέως διαπύρους ευχάς μας. Ως σύζυγοι, και μητέρες ευνομουμένων πολιτών, διανυσάντων εικοσιπενταετή περίοδον προόδου και εθνικής ευημερίας, θερμάς αναπέμπομεν προς τον Θεόν ευλογίας υπέρ του άνακτος και των κατά καιρούς πατρικώς κυβερνησάντων το έθνος, συναισθανόμεναι ότι παν όπερ υπέρ των συζύγων και των υιών ημών εγένετο αντανακλά εμμέσως και επί της ιδίας ημών ευτυχίας.

Και εγένοντο βεβαίως πολλά κατά την εικοσιπενταετή ταύτην περίοδον. Έν βλέμμα αρκεί να ρίψη τις ανά την πρωτεύουσαν, τας επαρχίας και τας ελαχίστας των Ελληνικών κωμοπόλεων, όπως πεισθή περί της εκπολιτιστικής πορείας, ην βασιλεία τε και κυβερνήσεις εχάραξαν και εν η υπερήφανοι και θαρραλέοι βαίνουσιν οι απόγονοι των εκπολιτιστών της υφηλίου. Πολυπληθή εκπαιδευτήρια και γυμνάσια ανά πάσαν Ελληνικήν γωνίαν ιδρύθησαν, σχολαί στρατιωτικαί και ναυτικαί, σχολαί βιομηχανικαί και καλλιτεχνικαί ανοίγουσι τας θύρας των δωρεάν εις πάντα τον βουλόμενον ν' αναπτυχθή, να μορφωθή, να εξασφαλίση εαυτώ μέλλον αίσιον, μέλλον δόξης και προόδου, μέλλον εθνικού πλούτου και μεγαλείου.

Εντεύθεν ο υιός του χεφώνακτος, του ποιμένος, του γεωργού, ο προ εικοσιπενταετίας γεννηθείς εν σκοτεινή γωνία ετοιμορρόπου και ξυλοκτίστου καλύβης υπό χωρικών ασήμων και αμαθών ανήλθε σήμερον εις τα ανώτατα των 

———————

Αναδημοσιεύεται εδώ από την Εφημερίδα των Κυριών, έτος B', αρ. 86, 23 Οκτωβρίου 1888, σ. 1-3.

Σελ. 373
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/374.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

αξιωμάτων, κατέλαβεν επίδοξον θέσιν εν τοις εδωλίοις του κοινοβουλίου, παρακάθηται εις τα βασιλικά γεύματα, διαπρέπει ως διπλωμάτης εν χρυσοπαρύφω περιβολή, φέρει υπερήφανος την σπάθην αξιωματικού, δι' ης η πατρίς ετίμησεν αυτόν, ή συναλλάσσεται ως τραπεζίτης μετά των καλλιτέρων Ευρωπαϊκών εμπορικών οίκων.

Τοιαύτη εν συνόψει η κατά την εικοσιπενταετή περιοδον πορεία του Έλληνος πολίτου, όστις οργά προς την πρόοδον, προς την δόξαν, προς τον πολιτισμόν, όστις διά της χαρακτηριζούσης αυτόν ευφυΐας, φιλοπονίας και φιλομαθείας απέδειξε και επιστοποίησεν ότι είναι αντάξιος των υπέρ αυτού θυσιών και της διηνεκούς μερίμνης του έθνους και των κυβερνώντων αυτό.

Μεθ' όλην όμως την εκδηλωθείσαν και εν πάσι σαφώς καταφαινομένην πρόοδον ταύτην, διατί πάντες και πάσαι παραπονούμεθα, διατί ανά πάσαν κοινωνικήν τάξιν φοβεραί ανωμαλίαι παρατηρούνται, διατί η ηθική του Έλληνος μόρφωσις φαίνεται υστερούσα της πνευματικής! Το διατί αυτό ευρίσκεται εν τη εντελεί και πλήρει ακηδεία των εκάστοτε κυβερνήσεων προς τον ζωτικώτερον παράγοντα της ηθικής προαγωγής: την γυναίκα. Τί εγένετο υπέρ αυτής κατά το διάστημα της διανυθείσης εικοσιπενταετηρίδος ταύτης! Τίς των κατά καιρούς κυβερνησάντων το έθνος έλαβε τον κόπον να σκεφθή, ότι η γυνή αποτελεί το έτερον ήμισυ του ανθρώπου και ότι η μόρφωσις και ανάπτυξις αυτής δέον να βαίνη εκ παραλλήλου σύμφωνος προς την του ανδρός!

Πού δε αι υπέρ της πνευματικής, καλλιτεχνικής, ηθικής και οικονομικής μορφώσεως αυτής ιδρυθείσαι σχολαί! Πού η πρόοδος της γυναικός κατά το εικοσιπενταετές τούτο διάστημα! Πλην της στοιχειώδους γραφής και αναγνώσεως, ην ατελής δημοτική παίδευσις παρέχει αυτή, τί δύναται να πιστοποιήση ότι υπολογίζεται καν και αύτη ως λογικόν της κοινωνίας μέλος, χρήζον μερίμνης και προστασίας! Πλην της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, εις ην οφείλεται η ίδρυσις δύο ή τριών ανωτέρων, πλην εν πολλοίς ατελών Παρθεναγωγείων, ―εν οις αντί υπερόγκων διδάκτρων παρέχεται ποιά τις επί το ανθρωπινώτερον μόρφωσις προς τας γυναίκας της Πρωτευούσης και μόνης― ποίον το δημόσιον ίδρυμα το δεχόμενον δωρεάν τας νέας Ελληνίδας, παρ' ων η πολιτεία τα πάντα προσδοκά! Ίσως οι πολλοί, οι αδαώς των πραγμάτων έχοντες ατενίζουσιν υπερηφάνως προς το Αρσάκειον Παρθεναγωγείον, το εκάστοτε αυξάνον τα εκατομμύριά του διά των αδρών διδάκτρων, άτινα αι πτωχαί και άποροι υποχρεούνται να αποτίωσιν ως φόρον της πνευματικής αυτών μορφώσεως. Αποστρέψατε ταχέως το βλέμμα! Το Αρσάκειον είνε σχολή εταιρική ή ιδιωτική ως είνε η της κ. Χιλλ, της κ. Σιμοπούλου και αι λοιπαί ιδιωτικώς λειτουργούσαι εν Αθήναις τοιαύται.

Η Κυβέρνησις ουδέ οβολόν ποτέ διέθεσεν υπέρ της σχολής ταύτης, ουδέ δικαιούται κατ' ελάχιστον να επέμβη εις τα της λειτουργίας αυτής. Αλλά μη εάν αι κατά καιρούς Κυβερνήσεις εθεώρησαν περιττήν διά την γυναίκα την 

Σελ. 374
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/375.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

πνευματικήν μόρφωσιν, ελήφθη τουλάχιστον πρόνοιά τις περί ιδρύσεως πρακτικών σχολών, όπως εν αυταίς δωρεάν μορφούνται καλαί οικοδέσποιναι, καλαί κόπτριαι και ράπτριαι, καλαί τροφοί, καλαί μαγείρισσαι, καλαί τεχνίτιδες, δυνάμεναι να ανταποκρίνωνται επιτυχώς, κατά τούτο τουλάχιστον, εις τας αξιώσεις των πλείστων παρ' ημίν ανδρών, οίτινες την εν τούτοις και μόνοις της γυναικός τελειοποίησιν ευχαρίστως αναγκαίαν αναγνωρίζουσι! Μη δεν αφήκαν να ταφή άγνωστος σχεδόν και ολονέν εκλείπουσα και αυτή η εν τω τόπω γεννηθείσα υφαντουργία, δι' ης άπειρα πλούτη ηδύνατο να προσπορίζηται η Ελλάς και άνετον και έντιμον βίον τόσαι πτωχαί γυναίκες! Η εντελής δε αύτη περί της γυναικός ακηδεία τί άλλο συνεπάγεται ή την ηθικήν του έθνους κατάπτωσιν και αυτήν την του ανδρός κακοδαιμονίαν!

Αιτιώνται τας γυναίκας ως επιπολαίους, κούφας, ματαίας, κακάς συζύγους, κακάς μητέρας, επιδιδομένας εις την πολυτέλειαν, την σπατάλην και εν γένει εις παν κακόν, αλλά τίς πταίει, κύριε Πρόεδρε, διά πάντα ταύτα! Πού και πώς δύνανται αι γυναίκες να μορφωθώσιν ηθικώς και πνευματικώς, να καταστώσι καλαί, έμφρονες, αυστηραί, εγκρατείς, οικονόμοι, αφού διά τους άνδρας χορηγούνται γενναιότατα και δαψιλότατα τα προς τούτο μέσα, δι' αυτάς δε ουδείς ποτέ εμερίμνησεν, ουδείς ησχολήθη, ουδείς ειργάσθη, ουδείς ενομοθέτησεν.

Πάντες οι μεγάλοι της υφηλίου άνδρες ενόησαν και ανωμολόγησαν ότι εν τη πνευματική και ηθική της γυναικός αναπτύξει έγκειται αυτή αυτή η του ανδρός και ολοκλήρου του έθνους πρόοδος. Κατά την τελευταίαν μάλιστα εικοσαετίαν τοιαύτη ελήφθη υπέρ αυτής μέριμνα, ώστε σύμπασα η Ευρώπη και η Αμερική φαίνεται κατά τούτο και μόνον σιωπηλώς πλην συμφώνως εργαζομένη και δραστηρίως αναλαβούσα τα ηνία της ηθικής και πνευματικής χειραφετήσεως της γυναικός. Και ο Βίσμαρκ, και ο Γλάδστων, και ο Σαλισβουρύ και ο Λοκρουά και ο Γορτσακώφ και πάντες οι διέποντες τας τύχας της μεγάλης των Τσάρων επικρατείας, της Δανίας, της Σουηδίας και Νορβηγίας, της Αυστρίας, της Ελβετίας, της Ισπανίας και Πορτογαλλίας, της Ρουμανίας, της Σερβίας, και αυτής της Βουλγαρίας μετά πυρεττώδους εργάζονται ζήλου υπέρ της ηθικής και πνευματικής αναπτύξεως της γυναικός. Άπειρα εδαπανήθησαν εκατομμύρια υπέρ ιδρύσεως γυμνασίων των θηλέων και πρακτικών σχολών ου μόνον εν ταις μεγαλοπόλεσιν, αλλά και εις τας ασημοτέρας των κωμοπόλεων. Έναυλοι διατηρούνται έτι αι λέξεις του πρωθυπουργού της Ιταλίας Κρίσπη, όστις θερμώς υπεστήριξε και δι' ευφραδεστάτου λόγου εν τω Ιταλικώ κοινοβουλίω κατέδειξε την ανάγκην υγιούς ανωτέρας μορφώσεως του γυναικείου φύλου, υπέρ ης τοσαύτα κατά τα τελευταία έτη η Ιταλία εδαπάνησε.

Διατί δε η Ελλάς να τίθεται εν τη αυτή σχεδόν μετά της Τουρκίας μοίρα! Ή μη διότι αι γυναίκες στερούνται του δικαιώματος του ψηφίζειν θεωρούνται υπάρξεις ουδέν εν τω τόπω δυνάμεναι. Διατί η Ελλάς η πλημμυρήσασα τον

Σελ. 375
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/376.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

κόσμον επιστημόνων και διδακτόρων ικανών και ανικάνων, η επιτρέψασα, όπως τόσοι κατ' έτος βραχίονες αποποιούνται την εργασίαν των προς την γεωργίαν και τας μη ευγενείς τέχνας, να επιμένη κρατούσα την γυναίκα εν τω σκότει, εν τη ακηδεία, εν τη αμαθεία, υποθάλπουσα ούτω την παρ' αυτή διολισθαίνουσαν ανεπαισθήτως οκνηρίαν, δι' αυτής δε και πάσας τας κακίας και ελαττώματα. Το διατί είναι βεβαίως δυσεξήγητον και δυσνόητον, αφού ουδείς πότε και εφρόντισε να το εξετάση ή συζητήση. Το ότι όμως επείγουσα παρίσταται η ανάγκη λήψεως συντόνων υπέρ της γυναικείας αναπτύξεως μέτρων ουδείς δύναται να διαφιλονικήση.

Εν ονόματι όθεν της ευημερίας και προόδου του έθνους αι Ελληνίδες εξανιστάμεθα σήμερον και απαιτούμεν όπως η πολιτεία μεριμνήση και περί ημών. Αιτούμεν όπως διά καταλλήλου νόμου εισαγομένου εν τω κοινοβουλίω αποφασισθή η ίδρυσις δημοσίων λυκείων των θηλέων εις τα μεγαλήτερα της Ελλάδος κέντρα, αντιστοιχούντων προς τα γυμνάσια των αρρένων. Αιτούμεν όπως εν τη πρωτευούση τουλάχιστον ιδρυθή πρακτική και καλλιτεχνική σχολή, εν αις αι πτωχαί κόραι να εκμανθάνωσι βιοποριστικάς γυναικείας τέχνας και επαγγέλματα, και εξασφαλίζωσιν ούτω εαυταίς βίον άνετον και έντιμον.

Τας αιτήσεις μας ταύτας αι Ελληνίδες θέλομεν καθυποβάλλει και προς το κοινοβούλιον και προς την Βασιλείαν. Έχομεν δε δι' ελπίδος, κύριε Πρόεδρε, ότι υμείς ο τοσούτον αποτελεσματικώς υπέρ της προόδου του έθνους εργασθείς, ο τοσαύτας καινοτομίας προς βελτίωσιν των κακώς κειμένων επενεγκών, θέλετε κατανοήσει το ορθόν και δίκαιον των αιτήσεων ημών και παράσχη ημίν την υψηλήν προστασίαν και υποστήριξίν σας, καταλαμβάνων ούτω επίζηλον θέσιν μεταξύ πάντων των υπέρ της αναπτύξεως της γυναικός αγωνιζομένων εξόχων συγχρόνων πολιτευτών. Θέλετε δε εξασφαλίσει την ευγνωμοσύνην του ημίσεος της Ελλάδος πληθυσμού, όστις καίτοι κατά το φαινόμενον ασθενέστερος, δύναται εν τούτοις δι' ηθικής και πνευματικής αναπτύξεως πολλά υπέρ της πατρίδος και του έθνους να συνενέγκη.

Έπονται αι υπογραφαί.

Σελ. 376
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/377.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

όλον το έτος τήκονται, συντρίβονται, φθισιώσι με εκείνα τα μολυσματικά βακτηρίδια της γραμματικής

1889

Ακρόπολις

ΣΩΣΑΤΕ ΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΔΑΣ

Έτυχέ ποτε να διέλθητε νύκτα πυρέσσοντες, ιδίως το θέρος όταν ο καύσων είνε υπερβολικός και η ατμόσφαιρα βαρεία; Δεν αμφιβάλλω ότι όλοι θα διήλθετε διά του πυρός και της κινίνης, πράγματα συνηθέστατα εν Ελλάδι. Όλοι θα επεράσατε τας στενοχώρους εκείνας στιγμάς εντός της στρωμνής σας όπου τυλίγεσθε και ξετυλίγεσθε ωσάν κουβάρια, ανελίσσεσθε ως όφεις, ζυμώνεσθε καθώς κουλούραι, και εν αιωνία ανησυχία πότε δεξιά, πότε αριστερά, ανιστάμενοι και πάλιν κατακλινόμενοι βασανίζεσθε με διάφορα ζητήματα, με κάτι φοβερά προβλήματα, άτινα επιμόνως ζητείτε εν τη ημιυπνία, ήτις σας καταλαμβάνει, να λύσητε και ιδρώνετε, κουράζεσθε, εξαντλείσθε μέχρις ου αναφανή η ροδοδάκτυλος αυγή χωρίς να φθάσητε εις κανέν αποτέλεσμα....

Αυτό ακριβώς όπερ πάσχει ο πυρέσσων, ο άγρυπνος, μίαν φοράν ή και καμμίαν πολλάκις του έτους, υποφέρει ο δύστηνος παιδικός μας κόσμος καθ' όλας τας ημέρας του έτους, ας φωτεινάς ρόδινας, δροσεράς και αιγληέσσας ούσας μεταβάλλει ο επικρατών σχολαστικισμός, η γερμανική σιδηρά σχολιολαιμητόμος εις σκοτεινάς, αγρυπνόους, αηδείς, απελπιστικάς νύκτας και νύκτας άνευ πρωίας, άνευ ροδαλής αυγής, άνευ χαρμοσύνου εωθινού! Και όσον το κακόν περιορίζεται εις το άρρεν φύλον, εις τους νεανίας, εις τα μελαψά αγόρια ― ας κουρεύεται! Είς δεκαεπταέτης νέος, λέγει ο Ρουσσώ, υποφέρει και την φρικωδεστάτην ταλαιπωρίαν και τας μάλλον σπαρτιατικάς σκληραγωγίας, ημπορεί να ζήση και με 3 ωρών ύπνον. ― Αλλά τα κοράσια;...

Χθες ήμεθα εις το Αρσάκειον. Φαντάσθητε κοράσια δέκα, ένδεκα και δώδεκα ετών, ωχρά ως φιλόσοφοι, σοβαρά, σκεπτικά, βυθισμένα, μόνον ότι δεν εφόρουν γυαλιά... να εξετάζωνται επί ώρας ως διδάκτορες με όλην την 

———————

Φ., εφημ. Ακρόπολις, έτος Θ', αρ. 2.548, 13 Ιουνίου 1889, σ. 1 Δεν μπόρεσα να ταυτίσω το συντάκτη του άρθρου που υπογράφει με το αρχικώνυμο Φ.

Σελ. 377
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/378.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

τευτονικήν σοβαρότητα χωρίς κανέν μειδίαμα, θα ενομίζετε ότι εξομολογούνται προ του πνευματικού διότι την επαύριον θα ανέλθωσι εις το ικρίωμα! Όλον το έτος τήκονται συντρίβονται, φθισιώσι με εκείνα τα μολυσματικά βακτηρίδια της γραμματικής, με εκείνους τους δυϊκούς, τας ευκτικάς, τα ευξαίμην, οιοίμην, τα πράξαιμι και φράξαιμι, τους παρωχημένους, τους υπερσυντελίκους τους τόσους αορίστους δευτέρους, τους αττικούς και μεταγενεστέρους, αχρήστους, τους παρατατικούς, τους μαμουθικους τύπους. Αυτά όλα τα απαίσια φάσματα, άτινα είνε ως τα τέρατα του Μάκβεθ, κατασκοτίζοντα τας νεαράς αυτάς διανοίας, τους τρυφερούς τούτους κάλυκας, ους παραλαμβάνει η Αθηνά με την εσκωριασμένην της περικεφαλαίαν και τους περιβάλλει με τους όφεις της κεφαλής της Μεδούσης, ους έχει επί της ασπίδος της!

Και τούτο καλείται κλασσική παίδευσις!

Εδώ χρειάζεται έν Αμλέτειον ειρωνικόν μειδίαμα! Εκείνος εφιλοσόφει τουλάχιστον μέσα εις έν νεκροταφείον, ημείς φιλοσοφούμεν και απαισιοδοξούμεν εντός Παρθεναγωγείου προ της ανθηρότητος, προ του περικαλλούς φύλου, προ της ελπίδος του έθνους. Τούτο είνε το δεινόν. Τί καταλαμβάνουσι αυτά τα πτωχά, τα αθώα από τας εις μι συζυγίας; Τα ερωτήσατε ποτέ τί φόρεμα φορούν αυταί αι συζυγίαι, τί είδος μπαλαρίναι είνε ή τί κομμωτικήν συνειθίζουσι! Διότι είνε αδύνατον διάνοια δεκαέτιδος κορασίδος να φαντάζηται άλλως την συζυγίαν ή ως λικνουμένην και λαλούσαν γυναίκα.

Τί μας έπταισεν ο αρχαίος ελληνισμός και τον καθιστώμεν τόσον αποτρόπαιον, τόσον ειδεχθή, τόσον ιερογλυφικόν, μυστηριώδη, απαίσιον, ώστε ευθύς μόλις αποφοιτήσωμεν, μόλις κόψωμεν τας σχέσεις μας με τους διδασκάλους και τους περιπάτους μας μέχρι της θύρας του σχολείου να τον θεωρώμεν ως Μορμολύκειον, ως φόβητρον, να μη τολμώμεν πλέον να ψιθυρίζωμεν παρά με φόβον το όνομά του και να θεωρώμεν γελοίον την ενασχόλησιν εις την φιλολογίαν εκείνην, ης εν τούτοις εκ συνηθείας σαλιαρίζομεν τους εξόχους συγγραφείς. Ο Σοφοκλής! Ο Αισχύλος! Ο Όμηρος! και δος του θαυμαστικά. Τί μεγαλοφυΐαι! Τί υψηλά πνεύματα! Περί των ανδρών επί τέλους κάμετε ό,τι θέλετε, αλλ' αφήσατε τας γυναίκας, αφήσατε τουλάχιστον το ωραίον φύλον να είνε δροσεοόν, να αποτελή μίαν όασιν, το χάρμα εν μέσω της ξηρασίας της αυχμηρότητος των ανδρών.

Μη τας καθιστάτε αναιμικάς, μωροσόφους, σχολαστικάς, σεμνοτύφους! Μορφώσατε καλλιτεχνικώς το ωραίον φύλον. Ας σπουδάσωσι τους αρχαίους συγγραφείς, αλλά μόνον εις μεταφράσεις ώστε να αρύωνται μόνον τας ιδέας, το κάλλος, το ύψος της αισθητικότητος χωρίς να βυθίζωντα. εις τα τέλματα της γραμματικής! Έξω από τας ευκτικάς, από δυϊκούς, από όλας τας βλακείας, αίτινες μόνον εις ένα φοιτητήν της φιλολογίας είναι απαραίτηται.

Να μανθάνωσι μίαν απλουστάτην γραμματικήν, τόσην ώστε να ορθογράφωσι την γλώσσαν μας, τίποτε περιπλέον!

Σελ. 378
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/379.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

Ας αποβλέψωμεν εις την Γαλλίαν, εις τον μέγαν εκείνον λαόν, όστις είνε ο πνευματικός απόγονος του αρχαίου ελληνισμού. Εκεί η ανάπτυξις αμφοτέρων των φύλων έφθασεν εις θαυμαστήν τελειότητα. Ηξεύρουσι πολύ καλλίτερα από ημάς τους αρχαίους συγγραφείς και τους εκτιμώσι ειλικρινώς εκ πεποιθήσεως και ουχί παπαγαλικώς καθώς ημείς. Εκεί δεν υπάρχει αυτή η πρόληψις, αυτό το φόβητρον διά τα αρχαία γράμματα, απλούστατα διότι δεν τα αφήκαν έρμαιον των μωρών διδασκάλων, των σχολαστικών καθηγητών.

Ας σώσωμεν τας ελληνίδας, διότι όταν σωθώσιν αύται από της σχολαστικότητος θα σωθώμεν και ημείς. Η γυνή είνε μετά το κλίμα και τας παραδόσεις η ισχυροτέρα επί τον χαρακτήρα του ανδρός επιδρώσα δύναμις. Θέλομεν κόρας ευφυείς, χαριέσσας με καλαισθησίαν, με ολίγην καλλιτεχνίαν, με ολίγον άρωμα οικοκυροσύνης, με ολίγην πουμάδα ζωγραφικής, με ολίγην κλίσιν διά την μουσικήν. Εξερχόμεναι από το Αρσάκειον και εισερχόμεναι εις την κοινωνίαν ευθύς φροντίζουσι να πλυθώσιν από τα μιασματικά βακτηρίδια της γραμματικής και ρίπτονται με το κεφάλι εις την επίδειξιν, εις την τουαλέτταν εις την πούδραν και τα οπισθογκώματα.

Από όλην την πολυετή παίδευσιν τίποτε δεν αφίνει σπόρον, τίποτε δεν ριζώνει, διότι όλα ήσαν ξηρά, ήσαν τροφαί άπεπτοι, αίτινες εμούνται και ουχί καταπίνονται.

Μορφώσατέ τας με περισσότερον πνεύμα και με ολιγώτερα ψεύδη. Ιδίως εις την πρωτοτυπίαν, εις το γράφειν από κεφαλής, εις το εκφράζεσθαι, εις το εκθέτειν ελευθέρως τας ιδέας, εις ελαφράν επιχάριτον διάλεκτον, χωρίς ελληνικούρες, χωρίς αττικάς κλίσεις και υπερσυντελίκους.

Μακράν από τα τέρατα ταύτα, μακράν προς Θεού!

Ριζηδόν πρέπει να μεταβληθή η παίδευσίς των, η μόρφωσίς των, διότι θα καταρρεύσωμεν. Τί παιδιά θα κάμουν αύται αι ισχναί, αι αραχνοΰφαντοι, αι αναιμικαί με τα νάζια των, με τους πληθυντικούς των και με τα "ω φιλτάτη, δεν δύναμαι να σοι εκφράσω το μύχιον άλγος, όπερ τιτρώσκει την καρδίαν μου!".

Γυμναστική και μουσική! Ιδού ξυνωρίς, ιδού το άρμα, όπερ θα τας φέρη εις το ποθούμενον τέρμα, εις την πρόοδον. Προχθές εις το ωδείον ήσαν τόσαι κόραι αι μέλπουσαι. Δεν εστερούντο φωνής. Μερικαί είχον γλυκείαν και περιπαθεστάτην φωνήν· αλλά στήθος; ― Ουδεμία!

Στήθος πάλλον, ευρύ, δυνατόν, ησκημένον όπερ να εξάγη φωνήν και να ικανοποιούνται τα τύμπανά σας, φωνήν σθεναράν, στρογγύλην, ζωηράν, συνεχή και παρατεταμένην. Όχι με μορφασμούς, με το πιρούνι, να στενοχωρήσθε να τας βλέπετε και να λυπήσθε ότι δεν δύνασθε να προσέλθετε αρωγός! Όταν λοιπόν εν τω Ωδείω, όπου απαιτείται ως το πρώτιστον διά την φωνητικήν το στήθος δεν το απαντάτε, τί θα ίδετε αλλαχού!

Πρέπει εκ θεμελίου να κατασυντρίψωμεν το σαθρόν, το κατηρειπωμένον

Σελ. 379
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/380.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

και μεσαιωνικον τούτο κατασκεύασμα, όπερ μαραίνει και διαφθείρει την δροσερότητα της νεότητος. Κάτω αυτά τα απηρχαιωμένα γερμανικά σκωληκόβρυτα παιδαγωγικά, ουμανιστικά, σχολαστικά βασανιστήρια!

Ας αντιγράψωμεν την Γαλλίαν, αλλά την πραγματικήν Γαλλίαν και ουχί και ως μερικοί εστρεβλωμένην μάς την παριστώσιν. Ας δανεισθώμεν από τους Άγγλους τας γυναικείας παιδιάς από τους Γερμανούς την γυναικείαν οικοκυροσύνην, διότι οι Γερμανοί αν οι ίδιοι είνε σχολαστικοί, αι γυναίκες των δεν είνε τοιαύται. Η Γερμανίς είνε αυτοφυές φυτόν βλαστάνον αυτομάτως, καθώς τα edelveiss επί των κορυφών των Άλπεων. Εις όσα δε περί του Αρσακείου είπομεν τα λέγομεν και δι' όλα τα καταστήματα. Θα ήτο γελοίον να επιτεθώμεν κατά των καθηγητών και κατά των επιτροπών. Θα μας παρεξήγουν εάν ενόμιζον ότι εναντίον των στήνομεν το πυροβολικόν μας. Ποτέ! Εις τοιαύτα μεγάλα ζητήματα ενδιαφέροντα όλας τας τάξεις, όλα τα φύλα, όλας τας γενεάς, όλας τα πόλεις, θα είμεθα άξιοι οίκτου, εάν περιμένωμεν την βελτίωσιν από ενός συμβουλίου. Μη μας παρεξηγήσητε τόσον οικτρώς.

Σελ. 380
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/381.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

πάντων τούτων την ευθύνην υπέχει το κράτος

1889

Γ. Ν. Θεοτόκης

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ

ΤΩΝ ΘΗΛΕΩΝ

Προς την Βουλήν

Φοιτώσιν νυν εις τα δημοτικά σχολεία των θηλέων κοράσια 18,986· όταν δε μεταρρυθμισθώσι πως προς το βέλτιον τα της εκπαιδεύσεως θα φοιτήσωσιν επί τινας ίσως δεκαετηρίδας 67,943, μεθ' ο βεβαίως θα φοιτήσωσι το ήμισυ του πληθυσμού, του έχοντος την νόμιμον ηλικίαν προς φοίτησιν εις τα σχολεία της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως. Η Πολιτεία, όπως έχει καθήκον να διαρρυθμίζη τα κατά την εκπαίδευσιν και την αγωγήν των αρρένων, αποβλέπουσα το μεν εις την ουσίαν, τον προορισμόν και τας ανάγκας των παιδευομένων, το δε εις την φύσιν και τους σκοπούς αυτής, ούτως έχει καθήκον επίσης να φροντίζη και περί της εκπαιδεύσεως και της αγωγής και του ετέρου μέρους των συγκροτούντων αυτήν, περί της παιδείας του θήλεος φύλου, αποβλέπουσα εις την ουσίαν, τον προορισμόν και τας ανάγκας αυτού. Επειδή δε το τοιούτον δύναται να διαπεράνη μόνον διά διαφόρων οργάνων, διά τούτο αυτή έχει την υψίστην υποχρέωσιν ου μόνον να εύρη τα όργανα ταύτα, αλλά και να παρασκευάση αυτά ούτως, ώστε να ήναι ικανά εις την επιτέλεσιν του δι' αυτών σκοπουμένου έργου· να ήναι ικανά τουτέστιν εις το να παιδεύσωσι τους ελληνόπαιδας άμα μεν συνωδά τη ουσία και ταις ανάγκαις και τω προορισμώ αυτών, άμα δε συνωδά τη φύσει και τοις σκοποίς αυτής.

Η παίδευσις των θηλέων εν Ελλάδι πολύ αφίσταται του προσήκοντος· ούτε η ουσία ούτε αι ανάγκαι ούτε ο προορισμός των κορασίων κατά την

———————

Αναδημοσιεύεται από την έκδοση: Εκπαιδευτικά Νομοσχέδια υποβληθέντα εις την Βουλήν των Ελλήνων υπό του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού Γεωργίου Θεοτόκη τη 4 Δεκεμβρίου 1889, Αθήνα, Εθνικό Τυπογραφείο, 1889, σ. 14-15.

Σελ. 381
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/382.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

παίδευσιν ταύτην λαμβάνονται υπ' όψιν ούτε οι σκοποί της Πολιτείας δι' αυτής εκπληρούνται. Διδάσκονται μαθήματα, άτινα είναι εντελώς άχρηστα εις το θήλυ φύλον, παραλείπονται άλλα, άτινα είναι χρησιμώτατα και αναγκαιότατα· διδάσκονται τα μαθήματα κατά μεθόδους, αίτινες ου μόνον ουδαμώς προάγουσι τας ιδιορρύθμους δυνάμεις του θήλεος φύλου, αλλά παν τουναντίον διαστρεβλούσι, μαραίνουσι και καταπνίγουσιν αυτάς· παιδεύονται δε ούτως, ώστε ου μόνον αι γυναικείαι αρεταί δεν εκφαίνονται ουδέ κρατύνονται, αλλ' ούτε αι ανθρώπινοι. Η βάσις της εκπαιδεύσεως του θήλεος φύλου δεν είναι η προσήκουσα· δεν είναι, ως έδει, το ευαγγέλιον, η οικιακή οικονομία, η οικιακή παιδαγωγική, η υγιεινή, η ωδική, τα εργόχειρα, η γυμναστική και η ιχνογραφία, αλλ' είναι η πασών ήκιστα προσήκουσα· είναι η ζωολογία, η χημεία, η αριθμητική και μάλιστα η γραμματική και η τεχνολογία. Η δε βιαιότης, η τραχύτης, η οργή, η ειρωνεία, ο χλευασμός, η σκαιότης και η χαλεπότης είναι οι επικρατέστεροι παιδευτικοί τρόποι, δι' ων παιδεύονται εν τοις σχολείοις υπό των διδασκαλισσών αυτών αι ελληνίδες. Ο αποστοματισμός δε ο άλογος και η αντιγραφή η μηχανική και η εργασία η υπέρμετρος είναι αι συνηθέσταται μέθοδοι της διδασκαλίας. Και διά τούτο καθόλου ειπείν εν τοις σχολείοις αυτών αι ελληνίδες οιονεί συστηματικώς απαμβλύνονται τον νουν, αποσκληρύνονται το ήθος, μαραίνονται το σώμα, αφανίζονται την υγείαν, αποβαρβαρούνται την ευαισθησίαν, αποβάλλουσι την φαιδρότητα, την χάριν και την γλαφυρίαν και απογυμνούνται της θηλύτητος αυτών, δεινώς ούτως εκ της κατά φύσιν έξεως παραστρεφόμεναι και σφόδρα δυσάρεστοι και δύσχρηστοι εις τον βίον αυτών γινόμενα., και ήκιστα προς την επιτέλεσιν των δι' αυτών υπό της Πολιτείας σκοπουμένων παρασκευαζόμεναι.

Πάντων τούτων την ευθύνην υπέχει το Κράτος, απαλλοτριωθέν του εαυτού δικαιώματος της μορφώσεως των διδασκαλισσών και αναθέμενον τούτο το μέγα καθήκον αυτού εις ιδιώτας, οίτινες ούτε υπεύθυνοι διά την ποιότητα της εκπαιδεύσεως και της αγωγής της δημοσίας είναι ούτε την προς τούτο απαιτουμένην δαπάνην αυτοί καταβάλλουσιν.

Και δύναται μεν ίσως η απαλλοτρίωσις αύτη του δικαιώματος του Κράτους και η παράλειψις αυτή του καθήκοντος αυτού, του να μορφώνη αυτό τα όργανα της δημοσίας αγωγής και παιδείας, να είχε πως λόγον τινά, όταν ή απορία χρημάτων ή απορία διδασκάλων ή έλλειψις σοφίας διδακτικής και σχολικής ή έλλειψις ικανότητος προς διαμόρφωσιν τοιούτων πραγμάτων ήτο το αίτιον τούτου· αλλά το γε νυν ουδέν τούτων υφίσταται· χρημάτων ευπορεί το Κράτος προς ίδρυσιν ενός διδασκαλείου των θηλέων, αφού και νυν τούτο παρέχει 30,000 δραχμάς ετησίως εις ιδιωτικήν εταιρίαν προς μόρφωσιν των δημοσίων αυτής λειτουργών, των διδασκαλισσών· διδάσκαλοι τουλάχιστον τοιούτοι, οίους η ιδιωτική αύτη εταιρία μεταχειρίζεται προς μόρφωσιν των διδασκαλισσών, δύνανται να ευρεθώσι και άλλοι εν Ελλάδι· σοφία διδακτική και σχολική και ικανότης προς διαρρύθμισιν ενός διδασκαλείου των θηλέων τουλάχιστον τόση, όσην

Σελ. 382
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/383.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

έχει έν συμβούλιον μιας ιδιωτικής εταιρίας δύναται να μη λείπη και από μίαν Κυβέρνησιν ενός Κράτους.

Ουδείς λοιπόν λόγος ούτε υπάρχει ούτε φαίνεται ο αποκωλύων το Κράτος του να μη επανακτήση πλέον το απαλλοτριωθέν αυτού δικαίωμα και να μη αναλάβη παρά των ιδιωτών το εις αυτούς ανατεθέν ίδιον και ύψιστον αυτού καθήκον της μορφώσεως των οργάνων της δημοσίας αγωγής και εκπαιδεύσεως του ετέρου ημίσεος του έθνους, των κορασίων, όπως προ πολλού, από δωδεκαετίας ήδη διά της ιδρύσεως των διδασκαλείων των αρρένων επιτελεί το προς το έτερον ήμισυ του έθνους καθήκον αυτού. Και ου μόνον καθήκον του Κράτους είναι να ιδρύση ίδιον διδασκαλείον των θηλέων, αλλά καθήκον αυτού είναι προσέτι και να διαρρυθμίση τα κατά το διδασκαλείον των θηλέων ούτως, ώστε η εκπαίδευσις και η αγωγή αυτών να γίνηται προσηκόντως· να γίνηται τουτέστιν άμα μεν συμφώνως προς την ουσίαν και τας ανάγκας και τον προορισμόν του θήλεος φύλου, άμα δε συμφώνως προς τους σκοπούς της Πολιτείας.

Διά του προκειμένου νομοσχεδίου περί της ιδρύσεως διδασκαλείου των θηλέων τούτο λαμβάνεται υπ' όψιν και τούτο σκοπείται. Διά των διατάξεων αυτού ότι τούτο ιδρύεται εν επαρχιακή πόλει και ουχί εν τη πρωτευούση, ότι αι μέλλουσαι να αποδυθώσιν εις το διδασκαλικόν επάγγελμα συνδιαιτώνται εν τω διδακτηρίω μετά των διδασκαλισσών αυτών προπληρώνουσαι εις δύο ίσας δόσεις τα εξ 600 δραχ. ετήσια θρέπτρα αυτών και ότι ενδύονται ομοιομόρφως, θα επιτευχθή πως η εις ήθη απλούστερα και ελληνοπρεπέστερα και σεμνότερα αγωγή και η μεταβίβασις του ευγενούς επαγγέλματος των διδασκαλισσών μάλλον εις τα κοράσια της μέσης τάξεως των ελλήνων, εις τα κοράσια των αστών, παρά εις τα κοράσια της βαναύσου τάξεως των πλυντριών και των μαγειρισσών και των τροφών και των υπηρετριών, των δυσφημοτάτων εξαιρουμένων, εξ ων ως επί το πολύ στρατολογούνται νυν αι επαγγελλόμεναι να διαπλάσωσι το ήθος και να εξευγενίσωσι τους τρόπους των θυγατέρων ημών. Διά της διατάξεως των εν αυτώ διδαχθησομένων μαθημάτων εκσπάται η εκπαίδευσις του θήλεος φύλου από της σαθράς βάσεως, εφ' ης μέχρι τούδε ηδράζετο, από της γραμματικής δηλ. και της τεχνολογίας, από της ακάρπου και αγόνου και τέλεον αλυσιτελούς και ασκόπου διδασκαλίας της αρχαίας, ελληνικής γλώσσης, από της διδασκαλίας της ζωολογίας και χημείας και των παραπλησίων τούτοις τέλεον περιττών εις το θήλυ φύλον παιδευμάτων, και ενιδρύεται επί της υγιούς βάσεως του ευαγγελίου, της μητρικής γλώσσης, της εθνικής ιστορίας, των εργοχείρων, της ωδικής, της ιχνογραφίας, της γυμναστικής, της οικιακής οικονομίας και της οικιακής παιδαγωγικής, άτινά εισι παιδεύματα βαθύτατα της θηλείας φύσεως απτόμενα. Διά των διατάξεων περί των προσόντων των διδασκαλισσών και διδασκάλων αυτού θα επιτευχθή πως ου μόνον η κατά το προσήκον εκπαίδευσις, αλλά και η επιθυμητή παιδεία εν τη φιλοπονία και τη ευσυνειδησία και τη υψηλοφροσύνη και τη ευαισθησία και τη ευγενεία των τρόπων και τη απαλότητι

Σελ. 383
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/384.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

και αβρότητι του ήθους των μελλουσών διδασκαλισσών, άτινα τόσον από των παρουσών λείπουσιν.

Προτείνεται δε διά του νομοσχεδίου η ίδρυσις του διδασκαλείου των θηλέων εις Μεσολόγγιον και διότι η πόλις αύτη είναι επαρχιακή, αλλά μάλιστα διότι εκεί υπάρχει έτοιμον παμμέγιστον διδακτήριον, το Ξενοκράτειον λεγόμενον παρθεναγωγείον, όπερ προς τούτο υπό του Κράτους χρησιμοποιούμενον θα απαλλάξη αυτό από δαπάνης ου σμικράς, αναγκαιοτάτης άλλως είτε προς οικοδόμησιν ιδίου διδακτηρίου είτε προς ενοικίασιν ιδιωτικής οικίας προς τούτο καταλλήλου.

Εν Αθήναις, τη 2 Δεκεμβρίου 1889.

Ο Υπουργός των εκκλησιαστικών και της δημοσίας εκπαιδεύσεως

Γ. Ν. ΘΕΟΤΟΚΗΣ

Σελ. 384
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/385.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

οικογενειακή δυσαρμονία και κακοδαιμονία εν τη μέση τάξει των πολιτών

1889

Γ. Ν. Θεοτόκης

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΩΝ

Προς την Βουλήν

Ο μέγας πληθυσμός πολλών πόλεων του Κράτους, το οσημέραι προαγόμενον κοινωνικόν πνεύμα, και τα καθήκοντα, άτινα η κοινωνική θέσις τάξεών τινων πολιτών γεννώσιν εις αυτούς, επιβάλλουσιν επιτακτικώς την ίδρυσιν ανωτέρων παρθεναγωγείων. Υπάρχουσιν εν Ελλάδι 20 πόλεις, εν αις πρέπει να ιδρυθώσι πλήρη δημοτικά σχολεία θηλέων, τουτέστι σχολεία έχοντα 350-420 κοράσια και διδασκόμενα υπό έξ διδασκαλισσών. Μεταξύ των κορασίων τούτων πολλά, και ιδίως τα των ανωτέρων τάξεων του δημοτικού σχολείου, βεβαίως θα ανήκωσιν εις την μέσην τάξιν των πολιτών, εις τους αυτόθι παρεπιδημούντας υπαλλήλους και εις τους στρατιωτικούς. Η κοινωνική θέσις πάντων τούτων απαιτεί αναγκαίως, όπως τα κοράσια αυτών παιδευθώσιν παιδείαν ανωτέραν της εν τοις δημοτικοίς σχολείοις παρεχομένης, ίνα ούτω εκτός των άλλων και αρμονία τις υπάρξη μεταξύ της παιδείας αυτών και της παιδείας των γονέων και των αρρένων τέκνων της οικογενείας αυτών και ίνα ευκολυνθή και εναρμόνιος αποβή ο ανάλογος προς την κοινωνικήν θέσιν γάμος των θυγατέρων των οικογενειών τούτων.

Οι κατά τας επαρχίας τοιούτοι γονείς ευρίσκονται νυν εν μεγίστη αμηχανία ως προς την προσήκουσαν εις τας θυγατέρας αυτών παίδευσιν. Και αν μεν είναι πολύ εύποροι, μισθόνουσί τινα των εκεί διδασκάλων και παιδεύουσι τας θυγατέρας αυτών αντί αδρού μισθώματος παιδείαν τινά ατελή και ουχί την σκοπιμωτάτην· αν δε δεν είναι εύποροι, τήκονται βλέποντες τα κοράσια αυτών εν τραχύτητι και εν αμβλύτητι πνευματική αυξανόμενα· και ούτω γίνεται φθορά

———————

Εκπαιδευτικά Νομοσχέδια... Γεωργίου Θεοτόκη σ. 17-18.

25

Σελ. 385
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/386.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

μεν άσκοπος των χρημάτων των ευπόρων, λύπη δε και ανία εις την μέσην τάξιν, απροθυμία εις τους υπαλλήλους του να εργασθώσι μετά ζήλου, όπου ετάχθησαν, και κακόζηλος τάσις του να επισωρευθώσι πάντες εις Αθήνας· το δε πάντων δεινότατον, κοινωνικαί ανωμαλίαι ένεκα της κατά ποιόν και ποσόν ανίσου παιδεύσεως των αρρένων και θηλέων, οικογενειακή δυσαρμονία και κακοδαιμονία εν τη μέση τάξει των πολιτών ένεκα της ανεπαρκούς διανοητικής και ηθικής διαμορφώσεως των κορασίων αυτών, αγωγή οικογενειακή ελλιπής ένεκα της ανεπαρκούς παιδείας των μητέρων και έλλειψις χάριτος και τρυφερότητος εις τας παντοδαπάς προς αλλήλους επικοινωνίας· διό λίαν ευχαρίστως οι τοιούτοι γονείς θα έβλεπον την ίδρυσιν ανωτέρων παρθεναγωγείων, και λίαν προθύμως θα κατέβαλλον 10 ή και πλείονας τούτων δραχμάς κατά μήνα διά την επαρκή και σκόπιμον εκπαίδευσιν των θυγατέρων αυτών.

Πάντων τούτων ένεκα ύψιστον καθήκον έχει το Κράτος να ιδρύση ανώτερα παρθεναγωγεία, ένθα υπάρχουσι πλήρη δημοτικά σχολεία θηλέων· διότι ενταύθα μάλιστα, ως εικός, παρουσιάζονται ένεκα της πληθύος της μεγάλης των κατοίκων και αι ανωτέρω διαγραφείσαι κοινωνικαί ανάγκαι. Έτι δε διά της ιδρύσεως των τοιούτων παρθεναγωγείων, δι' α εις ουδεμίαν σχεδόν δαπάνην θα καθυποβληθή το Κράτος ως εκ των επιβαλλομένων διδάκτρων, θα διευκολυνθή και θα εξυψωθή πολύ και το έργον των διδασκαλείων των θηλέων· διότι πλην του ότι θα καθίσταται ούτω δυνατόν επαρκώς να προπαιδευθώσιν αι μέλλουσαι να σπουδάσωσιν εις αυτά, αλλ' επειδή θα ήναι αι προσερχόμεναι εκάστοτε πλειότεραι των απαιτουμένων διά την συγκρότησιν εκάστης τάξεως, θα ήναι δυνατόν μεταξύ των καλών να εκλέγωνται αι καλλίτεραι εκάστοτε.

Η παρεχομένη τοις κορασίοις παιδεία εν τοις ανωτέροις παρθεναγωγείοις κατά το προκείμενον νομοσχέδιον είναι σύμφωνος άμα μεν προς τον σκοπόν, ον έχουσι τα κοράσια εν τω βίω τούτω, άμα δε προς το φύλον, εις ο ανήκουσιν. Θα παιδευθώσι τα κοράσια ανωτέραν παιδείαν εν τω ευαγγελίω, τη μητρική γλώσση, τη καλλιτεχνία, τοις εργοχείροις, τη γυμναστική, τη εθνική ιστορία· διότι τοιαύτην παιδείαν η τε φύσις και ο προορισμός αυτών απαιτεί.

Εν Αθήναις τη 2 Δεκεμβρίου 1889.

Ο Υπουργός των εκκλ. και της δημ. εκπαιδεύσεως

Γ. Ν. ΘΕΟΤΟΚΗΣ

Σελ. 386
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/387.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

λίαν πενιχρόν και δυσανάλογον προς τας απαιτήσεις των νυν καιρών

1890

Ελληνικός Διδασκαλικός Σύλλογος

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

ΤΟ ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ EN ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΩ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΝ

Η παρά της Κυβερνήσεως ίδρυσις ιδίου Διδασκαλείου θηλέων εν Μεσολογγίω και η κατάργησις των μέχρι τούδε λειτουργούντων προσείλκυσεν ιδιαιτέρως την προσοχήν ημών· διότι ως γνωστόν εν Αθήναις και εν Κερκύρα λειτουργούσιν από πολλών ετών 2 ή μάλλον 4 Διδασκαλεία θηλέων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, ήτις ουδέν ίδιον χρηματιστικόν σκοπόν επιδιώκουσα τουναντίον μάλιστα χάριν της εκπαιδεύσεως των γυναικών της Ελλάδος, ήτις είναι και ο μόνος αυτής σκοπός, και εκ των ιδίων κεφαλαίων δαπανώσα, ανέλαβε πάνυ προθύμως εκτελούσα προγράμματα και κανονισμούς του Υπουργείου της Παιδείας να μορφώνη περί τας 150 διδασκαλίσσας κατ' έτος δωρεάν και ούτως εξοικονομεί εις το έθνος περί τας 150 χιλιάδας δραχμών κατ' έτος. Τοιαύτην μεγάλην δωρεάν της Φιλεκπ. Εταιρείας αποκρούσασα διά των παρόντων νομοσχεδίων η Κυβέρνησις ομολογεί ότι παρασκευάζει τελειότερόν τι να προσφέρη εις το έθνος. Διά τούτο ας εξετάσωμεν τα γενόμενα προς τα γενησόμενα εν τοις Διδασκαλείοις των θηλέων κατά τα προγράμματα και κατά το προσωπικόν και κατά τους όρους της παραδοχής των μαθητριών, ίνα ίδωμεν υπέρ τίνος κλίνει η πλάστιγξ.

Αρσάκειον Νέον Διδασκαλείον κατά τα Νομοσχέδια
1. Αρχαία Ελληνική γλώσσα όχι

———————

Αναδημοσιεύεται από το περιοδικό Πλάτων (όργανο του Ελληνικού Διδασκαλικού Συλλόγου), έτος ΙΒ', τχ. Α-Γ', 1890, σ. 82-95· κριτική του Ε.Δ.Σ. στα νομοσχέδια του Γ. Θεοτόκη για την ίδρυση δημόσιων δευτεροβάθμιων παρθεναγωγείων και διδασκαλείου θηλέων.

Σελ. 387
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Εκπαίδευση και αγωγή των κοριτσιών
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 368
  11. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

  αύτη και επί τινας στιγμάς έστω μετά των θυγατέρων του Ελληνικού λαού, αίτινες ακριβώς έχουσι μείζονα ανάγκην ηθικής μορφώσεως, ως προωρισμέναι το διδασκαλικόν να μετέλθωσιν επάγγελμα. Αλλά μη αύτη ευρέθη ποτέ εις το ευάρεστον σημείον να κατανοήση εξ ιδίας πείρας, ότι διδάσκαλος υγιώς κατηρτισμένη γνωρίζει να συμβαδίζη με την πρόοδον του αιώνος και τας απαιτήσεις του κοινωνικού βίου, γνωρίζει να μελετά και να συγκρίνη να ερευνά και να ευρίσκη, χωρίς να πτοήται προ οίου δήποτε νεωτερισμού και να περιθωρακίζηται όπισθεν του σχολαστικού διδασκαλικού κύκλου.

  Ποίον δε άλλο αίσθημα δύναται να συνδέη τας μαθητρίας μετά τοιούτων προϊσταμένων ή ο φόβος!

  Ίδετε τας προϊσταμένας εν τη εκπληρώσει του καθήκοντος αυτών. Δεν τολμώσι μεν ίσως να φέρωσιν επί των ημερών μας και εν τη πρωτευούση το μαστίγιον ανά χείρας, φέρουσιν όμως φράσεις βαρείας, δι' ων ανηλεώς πληγόνεται η παιδική ευαισθησία. Δεν θέλομεν να επαναλάβωμεν τας φράσεις, δι' ων επιλαμβάνονται της ηθικής των νεανίδων μορφώσεως, ως μέτρον όμως της παιδαγωγικής αυτών δεινότητος δύναται ίσως να ληφθή η αγάπη(;), η συμπάθεια(;) και η εκτίμησις(;) η υπό των μαθητριών απονεμομένη αυταίς.

  Τίς δ' ο υπεύθυνος διά την ηθικήν ταύτην των Ελληνίδων μόρφωσιν, ή το συμβούλιον αυτό το διά της αδαούς και πλημμελούς εκλογής του αναθέτον την περί του μέλλοντος μέριμναν ολοκλήρου του Ελληνικού έθνους εις τοιαύτας χείρας! Τίς ο ηθικός της καταστάσεως ταύτης αυτουργός ή το προς την εντελή αναρμοδιότητα και την έλλειψιν πάσης παιδαγωγικής ικανότητος του πλείστου μέρους του Αρσακιείου προσωπικού εθελοτυφλούν συμβούλιον επί τω εγωιστικώ και μόνον λόγω, όπως ανεξελέγκτως και άνευ αντιρρήσεων ενεργή, δρα και πράττη ό,τι θέλει και ό,τι τω συμφέρει. Το συμβούλιον δεν εξήτασε ποτέ ποία τα καθήκοντα των διευθυντριών και υποδιευθυντριών αυτού, διότι θεωρείται ικανοποιημένον εκ της μηχανικής και νευροσπαστικής επινεύσεως αυτών εις πάσας τας διαταγάς αυτού.

  Η κοινωνία εν τούτοις από πολλού συνταράσσεται και αγανακτεί. Εν τω μεγάλω αγώνι της προόδου των διαφόρων λαών έγκλημα βεβαίως είναι να ιστάμεθα ημείς και μεμψιμοιρώμεν, όταν άπαντα τα έθνη σπεύδωσιν εις τον διά της ηθικής και πνευματικής μορφώσεως εκπολιτισμόν αυτών.

  Η Βουλγαρία μορφόνει τας διευθυντρίας και διδασκαλίσσας των τεσσάρων γυμνασίων της εις Πετρούπολιν και Βιέννην. Η Ελλάς δε ζητεί αυτάς εν τη αγνότητι των οικοκυρικών αρχών, εν τη μακαρία αγαθότητι, αδιαφορία, και αδαημοσύνη περί παντός του αφορώντος εις παιδαγωγικήν των κορασίων μόρφωσιν, έσθ' ότε δε και εν τη ραπτική ή ποικιλτική δεινότητι των επιλέκτων αυτής.