Συγγραφέας:Φουρναράκη, Ελένη
 
Τίτλος:Εκπαίδευση και αγωγή των κοριτσιών
 
Υπότιτλος:Ελληνικοί προβληματισμοί (1830-1910). Ένα ανθολόγιο
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:11
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1987
 
Σελίδες:630
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Κοινωνική ενσωμάτωση
 
Νοοτροπίες και συμπεριφορές
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1830-1910
 
Περίληψη:Στον τόμο αυτό συγκεντρώθηκαν μαρτυρίες του ελληνικού προβληματισμού που διαμορφώθηκε γύρω από τη γυναικεία εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση τον 19ο αιώνα, αντλημένες από ένα ευρύ φάσμα πηγών. Το σώμα του ανθολογίου περιορίστηκε σχεδόν αποκλειστικά στην παιδαγωγική και κανονιστική φιλολογία, ενώ στην εισαγωγή επιχειρείται η επισήμανση των διαφοροποιήσεων και των εξελίξεων στις αντιλήψεις για το γυναικείο πρότυπο, μέσα από προσπάθεια απάντησης σε ερωτήματα όπως: Μέσα σε ποιες συγκυρίες ιδεολογικοπολιτικές αρθρώνεται ο σχετικός με τη γυναικεία εκπαίδευση κανονιστικός λόγος, ποιοι είναι οι φορείς του, μέσα σε ποια επιχειρηματολογία λειτουργεί, από ποιες προτάσεις συνοδεύεται και, βέβαια, ποια πρακτική τον ακολουθεί και μέσα σε ποιες ανάγκες κοινωνικές εντάσσεται.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 48.83 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 466-485 από: 634
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/466.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

τας μεν υλικώς ανεξαρτήτους να μορφώση εις τελείας νοικοκυράς, εις δε τας κόρας του λαού να δώση έντιμον και ευγενές επάγγελμα

1900

Εφημερίς των Κυριών

ΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΚΥΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Την παρελθούσαν Δευτέραν, ως είχομεν προαναγγείλει εγένοντο αι εξετάσεις της Επαγγελματικής και Οικοκυρικής Σχολής, ης αι πρόοδοι ικανοποίησαν και το τόσα προσδοκούν παρ' αυτής κοινόν και τας κυρίας, αίτινες μετά τόσου ζήλου και αυταπαρνήσεως ειργάσθησαν διά την πρόοδον αυτής.

Την επί των εξετάσεων τούτων ιδικήν μας κρίσιν θα δημοσιεύσωμεν εις το προσεχές φύλλον. Σήμερον αρκούμεθα να εκφράσωμεν δημοσία την θερμήν του Διοικητικού Συμβουλίου, ευγνωμοσύνην προς την Α.B. Υψηλότητα την ηγεμονίδα Σοφίαν. Ήτις εξ υπερτάτου ενδιαφέροντος και αγάπης προς τα τέκνα του λαού παρέστη εις τας εξετάσεις και παρηκολούθησε μετά πολλού ενδιαφέροντος πάντα τα μαθήματα. Η Α. Μεγαλειότης ημποδίσθη δυστυχώς να παρευρεθή εις τας εξετάσεις ταύτας ενεκα της υγείας της Α. Β. Υ. του πρίγκηπος Χριστοφόρου.

Η Α.B.Υ. η ηγεμονίς Σοφία εγνώριζε το έργον από την στιγμήν της ιδρύσεώς του, παραστάσα εις τα εγκαίνια αυτού μετ' ίσου ως και σήμερον ενδιαφέροντος· και διά τούτο ηδυνήθη να εκτιμήση αναλόγως τας προόδους αυτής, εν συγκρίσει άλλως τε και προς παρόμοια σχολεία λειτουργούντα εν Βερολίνω. Επίσης θερμήν το Διοικητικόν Συμβούλιον εκφράζει ευγνωμοσύνην προς τον κ. Υπουργόν της Παιδείας και διότι παρέστη εις τας εξετάσεις της σχολής και διά την υποστήριξιν, ην παρέχει εις αυτήν, αναγνωρίζων την χρησιμότητά της.

Πώς έκρινε το κοινόν το έργον της σχολής καταφαίνεται εκ των κρίσεων του τύπου, ας αναδημοσιεύομεν ενταύθα.

———————

Αναδημοσιεύεται από την Εφημερίδα των Κυριών, έτος ΙΓ', αρ. 606, 6 Φεβρουαρίου 1900, σ. 4-8.

Σελ. 466
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/467.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

Η "Ακρόπολις"

Χθες εξητάσθησαν διά να λάβουν πτυχίον διδασκαλίας τρεις μαθήτριαι της Επαγγελματικής Σχολής, της Ενώσεως των Ελληνίδων, η οποία ιδρύθη τη πρωτοβουλία της κ. Καλλιρρόης Παρρέν.

Τ' αποτελέσματα των εξετάσεων υπήρξαν τοιαύτα, ώστε να ενθουσιάσουν πάσας τας παρευρεθείσας διακεκριμένας κυρίας και δεσποινίδας. Η εν γένει δε οργάνωσις της Σχολής και η επίδοσις των μαθητριών εις τα διάφορα διδασκόμενα μαθήματα απέσπασε τας ευαρεσκείας και της Α.Υ. της Πριγκηπίσσης Σοφίας, η οποία επεσκέφθη την Σχολήν, καθώς και του επί της Παιδείας υπουργού. Και πολύ δικαίως διότι η εργασία των Κυριών είνε είς συντελεστής της κοινωνικής προόδου του τόπου μας, ο οποίος πρέπει ν' αποσπάση όλων μας την ευγνωμοσύνην.

Αι εξετασθείσαι μαθήτριαι, αι οποίαι ηξιώθησαν πτυχίου διδασκαλίας, είνε αι δεσποινίδες Μαρίνα Ολυμπίου, Αικ. Πρωτοπαππά και Αικ. Κρητικάκη.

Το "Άστυ"

Χθές έλαβον χώραν αι εξετάσεις του οικοκυρικού και επαγγελματικού σχολείου του τμήματος τούτου της "Ενώσεως των Ελληνίδων". Ολόκληρος κόσμος κορασίδων ευρίσκει εκεί μέσα τον πόρον του ζην εις χίλια επαγγέλματα, εις χιλίας χειροτεχνίας. Η ραπτική, η κατασκευή τεχνητών ανθέων, η μαγειρική, η σιδηρωτική, η αγγειοπλαστική, η ιχνογραφία, η διπλογραφία, τόσα και τόσα πράγματα διδάσκονται εκεί μέσα με επιτυχίαν, της οποίας τα χθεσινά δείγματα αληθώς εξέπληξαν. Το τμήμα της κατασκευής τεχνητών ανθέων, παραδείγματος χάριν, υποθέτομεν ότι δύναται να συναγωνισθή με ευρωπαϊκόν τοιούτο και πολλά κοράσια εξερχόμενα του σχολείου θα δύνανται διά του λεπτού και αρκετά καλλιτεχνικού αυτού επαγγέλματος να κερδίζουν τα προς το ζην. Αι χθεσιναί εξετάσεις, αι οποίαι έδειξαν τους ατρύτους και θαυματουργούς κόπους της ιδρυτρίας κυρίας Παρρέν, ήσαν υπό την έποψιν αυτήν έν ακόμη δείγμα των μεγάλων αποτελεσμάτων, τα οποία αθορύβως και ασφαλώς επιτελεί η "Ένωσις των Ελληνίδων".

Η "Εσπερινή Ακρόπολις"

Αν και εργάζωνται από χρόνου αρκετού υπέρ κοινωφελεστάτου σκοπού, αι ευγενείς Κυρίαι της πόλεώς μας, εν τοσούτω ουδένα ήγειραν θόρυβον, αλλ' επετέλεσαν με θερμότατον ζήλον εκείνο το οποίον εθεώρησαν ως καθήκον των προς βελτίωσιν της τύχης των ομοφύλων των.

Η τιμή της πρωτοβουλίας ανήκει εις την κ. Καλλ. Παρρέν, αλλά και πάσαι αι άλλαι κυρίαι της "Ενώσεως των Ελληνίδων" ειργάσθησαν τοσούτον εκθύμως, ώστε κατόρθωσαν να παρουσιάσουν σήμερον το έργον των άξιον πάσης υποστηρίξεως.

Σελ. 467
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/468.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

Η Επαγγελματική σχολή των γυναικών, εις την οποίαν διδάσκονται αι φοιτώσαι μαθήτριαι ραπτικήν, μαγειρικήν, σιδέρωμα, ανθοποιίαν, αγγειοπλαστικήν, ιχνογραφίαν, διπλογραφίαν κτλ. διά των εξετάσεών της, αι οποίαι εγένοντο προχθές, απέδειξεν ότι είνε αξία της θερμοτέρας υποστηρίξεως, διότι αποβλέπει υπέρ σκοπού ηθικού και ωφελίμου και αγίου.

Η Α.Υ. η Πριγκήπισσα Σοφία επεσκέφθη την Σχολήν και ιδιαιτέρως πάντα τα τμήματα αυτής και εξέφρασε τον ενθουσιασμόν της δι' όσα αντελήφθη. Αι εξετασθείσαι μαθήτριαι Μαρίνα Ολυμπίου, Αικ. Πρωτοπαππά και Αικ. Κρητικάκη απεδείχθησαν τέλειαι εις την κοπτικήν και ραπτικήν, υπάρχουν δε άλλαι κορασίδες θαυμασίως επιδίδουσαι εις τα διάφορα διδασκόμενα μαθήματα, αι οποίαι συμπληρούν ήδη τας γνώσεις των, διδασκόμεναι υπό των ευγενών Κυριών.

Εις την σχολήν ταύτην φοιτώσιν ήδη 105 μαθήτριαι εκ των οποίων αι 45 πληρώνουν δίδακτρα, αι δε άλλαι διδάσκονται δωρεάν, είνε δε πολλαί εξ αυτών εκ της υποδούλου Ελλάδος, αι οποίαι ήλθον ενταύθα διά να διδαχθούν και έπειτα διδάξουν και αυταί εις τας ιδιαιτέρας των πατρίδας. Ούτω υπάρχουν μαθήτριαι ικανώταται εκ Κων/πόλεως, Σμύρνης και Κύπρου. Εκτός όμως τούτων και εκ πολλών επαρχιακών πόλεων εζήτησαν κυρίαι διακεκριμέναι πληροφορίας, όπως ιδρύσουν και εις ταύτας παρομοίιας Σχολάς.

Εν τοσούτω πρέπει να υποστηριχθή η ενταύθα Επαγγελματική Σχολή της "Ενώσεως των Ελληνίδων", διότι οι καρποί, αν δεν έγειναν ακόμη αισθητοί εις την κοινωνίαν, πρόκειται όμως μίαν ημέραν να επισπάσουν την ευγνωμοσύνην των αδυνάτων υπάρξεων, τόσων γονέων, τόσων οικογενειών διά την ευτυχίαν, την οποίαν θα της χαρίσουν.

Η "Εστία"

Η δράσις της "Ενώσεως των Ελληνίδων" από της ιδρύσεως του ωραίου τούτου σωματείου δεν προεκάλεσεν ή συγχαρητήρια και ανευφημίας.

Ημείς νομίζομεν ότι κατ' ουδέν υστερούσι τα εν ειρήνη έργα από εκείνα του πολέμου μας, του αποκαλύψαντος την Ελληνίδα ως κατέχουσαν σήμερον υψηλοτέραν του ανδρός θέσιν από των έργων της εξεταζομένην. Αι επαγγελματικαί σχολαί σήμερον του ομωνύμου τμήματός της είνε από τα ευγενέστερα έργα, από τα θετικώτερα, τα σπουδαιότερα, εις α Ελληνικός σύλλογος επεδόθη.

Ελπίζομεν ότι πλέον δεν θα αντικρούση η "Ένωσις" την απάθειαν της κοινωνίας και ότι θα ενθαρρυνθή από την επίσημον και από την ανεπίσημον Ελλάδα, όταν πρόκειται διά των σχολών της τας μεν υλικώς ανεξαρτήτους να μορφώση εις τελείας νοικοκυράς, εις δε τας κόρας του λαού να δώση έντιμον και ευγενές επάγγελμα.

Αλλού βλέπετε περί των τμημάτων, περί των μαθητριών, του σκοπού των σχολών. Απ' εδώ οφείλομεν να συγχαρώμεν την Ένωσιν και το 

Σελ. 468
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/469.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

πράττομεν τοσούτο μάλλον ευχαρίστως, διότι περιμένομεν ίνα και πολλά ανδρικά σωματεία μιμηθώσι την και τίτλω και πράγματι ωραίαν "Ένωσιν των Ελληνίδων".

Η "Εστία" εις άλλην στήλην

Ότι υπήρχεν εις Αθήνας Επαγγελματική και Οικοκυρική σχολή θηλέων ήτο γνωστόν. Ότι όμως εις τόσον ολίγον σχετικώς από της ιδρύσεώς της διάστημα ηδύνατο να επιτελέση τοιαύτα θαύματα, τούτο δεν εφαντάζοντο ούτε οι μάλλον αισιόδοξοι.

Αι γενόμεναι προχθές επί πτυχίω εξετάσεις μαθητριών τινων το απέδειξαν, ως και η εκτεθείσα καθ' όλους τους κλάδους εργασία της σχολής από της μαγειρικής και κοπτικής και ραπτικής φορεμάτων και του σιδηρώματος μέχρι των καλλιτεχνικωτέρων κλάδων, οποίοι είνε ο της ανθοποιίας, της αγγειοπλαστικής, της ζωγραφικής.

Η κ. Καλλιρρόη Παρρέν, η ιδρύτρια της εν λόγω σχολής, πρόεδρος του Επαγγελματικού και Οικοκυρικού τμήματος της "Ενώσεως των Ελληνίδων", εξέθηκε διά συντόμου και ευφραδούς προσφωνήσεώς της τον σκοπόν της ιδρύσεως της Σχολής και το μέγα κενόν το οποίον πληροί.

Διότι ενώ αφ' ενός ανοίγει στάδιον εργασίας διά την κόρην την έχουσαν ανάγκην να εργασθή, αφ' ετέρου μορφώνει πάσαν κόρην προωρισμένην να ιδρύση ίδιον οίκον εις τα έργα της καλής οικοδεσποίνης. Κόρη γνωρίζουσα πάσας τας οικιακάς τέχνας τελείως, εξοικονομεί κατά μήνα μέγα ποσόν, το οποίον θα διέθετεν εις ραπτρίας και πιλοποιούς και μαγειρίσσας και σιδηρωτρίας.

Αλλ' ό,τι ιδίως και κατ' εξοχήν πρέπει να εξαρθή είνε η μόρφωσις καλής τεχνίτιδος και καλής βιομηχάνου, η μόρφωσις η πλήρης, η αρτία, την οποίαν παρακολουθεί και η της ψυχής και των ηθών διάπλασις διά της διδασκαλίας μαθημάτων, ων πρωτοστατεί το κήρυγμα του θείου λόγου υπό διαπρεπούς ιεροκήρυκος, του αρχιμανδρίτου Δουληγέρη.

Τα φορέματα, άτινα είχον εργασθή οι μαθήτριαι δεν ήσαν μόνον τελείως και κατά τους κανόνας της ραπτικής κατεσκευασμένα, αλλά και καλλιτεχνικώτατα, δυνάμενα να συγκριθούν προς τα των καλλιτέρων Παρισινών ραπτριών.

Ο τρόπος δε καθ' ον εξητάσθησαν αι μαθήτριαι δεσποινίδες Αικ. Πρωτοπαππά, Αικ. Κρητικάκη και Μαρίνα Ολυμπίου και καθ' ον ενώπιον των κεκλημένων εξετέλεσαν την επιβληθείσαν εργασίαν επιστοποίει ότι είνε κάτοχοι της τέχνης, όχι μηχανικώς, αλλά και θεωρητικώς. Η αίθουσα των ανθέων και των πίλων ήτο έν καλλιτεχνικόν κέντρον εφάμιλλον βεβαίως των καλλιτέρων ευρωπαϊκών τοιούτων. Η λευκή βατίστα και το μεταξωτόν και το βελούδον εκόπτοντο, εχρωματίζοντο και από χειρός εις χείρα των νεαρών εκεί καλλιτεχνίδων φερόμενον μετεβάλλετο εις άνθος ολοζώντανον και δροσερόν, εκ του οποίου

Σελ. 469
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/470.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

κατηρτίζετο εντός στιγμών μόλις εις το τμήμα της πιλοποιίας πίλος τέλειος ανοίξεως.

Η κ. Αθηνά Μοντουόρη, αδελφή της κ. Παρρέν, ήτις ως ερασιτέχνις και χάριν των μαθητριών ανέλαβε και διδάσκει δωρεάν επί διετίαν ήδη το μάθημα των ανθέων, ανεδείχθη καλλιτέχνις πρώτης δυνάμεως. Το τμήμα των πίλων παρουσίασεν ωραία έργα χάρις εις την νέαν διδάσκαλον της πιλοποιίας κ. Ααρών. Το τμήμα της ζωγραφικής με τον κ. Λάντζαν διδάσκαλον, της πλαστικής με την δεσποινίδα Σκούφου, της διπλογραφίας με τον κ. Αραβαντινόν κατέδειξαν ότι η εν τη σχολή γινομένη εργασία υπερβαίνει πάσαν προσδοκίαν και ότι μαθήτριαι οικοκυραί και τεχνίτιδες αθορύβως και ασφαλώς καταρτίζονται εκεί.

Η Α. Β. Υ. η πριγκήπισσα Σοφία, η οποία παρηκολούθησε τας εξετάσεις μετά μεγίστου ενδιαφέροντος απ' αρχής μέχρι τέλους και επεσκέφθη πάσας τας τάξεις, και παρέμεινεν ιδιαιτέρως και εις το ιερόν μάθημα και εις το μάθημα της μαγειρικής και του σιδηρώματος, και εξήτασε τον τρόπον της διδασκαλίας της θεωρητικής ραπτικής ως και της εφαρμογής αυτής, εξέφρασε την υψηλήν ευαρέσκειάν της εις την κ. Παρρέν διά το επιτελεσθέν έργον και δι' ον τρόπον επιτελείται.

Επίσης ο Υπουργός της Παιδείας κ. Ευταξίας παρηκολούθησε το έργον μετά μεγάλου ενδιαφέροντος και απεφάσισε να περιβάλη αυτό διά του κύρους της Κυβερνήσεως, τόσον πολυτίμου χρησιμότητος αποδεικνύεται τούτο.

Πάντες οι παρευρεθέντες εξέφρασαν αληθή θαυμασμόν προς τας κυρίας της σχολής, μεταξύ των οποίων πολύτιμον ιδία, ως είπεν η κ. Παρρέν, παρέσχον την συνδρομήν των αι κ.κ. Ευανθία Εμπεδοκλή, Πολυξένη Τσιτσικλή και Ειρήνη Νικολαΐδου. Πολλά συγχαρητήρια εδέχθη και η διδάσκαλος της ραπτικής κ. Μαρία Μπέτση.

Το παράδοξον δ' είνε ότι η συλλαβούσα προ δωδεκαετίας όλης, ως είπε, την ιδέαν της ιδρύσεως τοιαύτης σχολής και ιδρύσασα αυτήν και διοργανώσασα πάντα τα κατ' αυτήν είνε κυρία, η οποία καταναλίσκει την ζωήν της γράφουσα. Και γράφουσα τόσον, ώστε ολόκληρον γυναικείαν βιβλιοθήκην να αποτελούν οι τόμοι της εφημερίδος της, και τα λοιπά έργα της. Ίσως διά να αποδειχθή και πάλιν ότι η αληθώς ανεπτυγμένη γυνή εννοεί πού έγκειται η ευτυχία του φύλου της και αυτήν επιδιώκει. Και διά να αποδειχθή ακόμη ότι γυνή των γραμμάτων δύναται να είνε αρίστη οικοκυρά και αρίστη διοργανώτρια κοινωφελών έργων.

Το "Σκριπ"

Εις τα χρονικά των γάμων είνε γνωστόν ότι εξ αιτίας ενός κεφτέ, ο οποίος δεν έτυχε να ψηθή όπως έπρεπε, προεκλήθησαν διαζύγια και κατέρρευσαν πύργοι ολόκληροι οικιακής ευδαιμονίας. Η κυρία αιτία δεν ήσαν βεβαίως οι 

Σελ. 470
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/471.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

κεφτέδες, εχρησίμευσαν όμως ως μέσον εκρήξεως της απειλουμένης συζυγικής γκρίνιας, η οποία ίσως θα απεσοβείτο, εάν η σύζυγος είχε φοιτήσει εις την οικοκυρικήν σχολήν και εμάνθανε πώς μαγειρεύονται τα οικιακά φαγητά συμφώνως προς τους οικονομικούς, υγιεινούς και στομαχολογικούς όρους. Μου φαίνεται ως πρώτης τάξεως αλήθεια ότι τον ελληνικόν οίκον, τον οποίον ο εκφυλισμός ήρχισε να ταράσση διά συνεχών δονήσεων, ανέλαβε να τον στερεώση διά σιδηρών δοκών η Οικοκυρική Σχολή της "Ενώσεως των Ελληνίδων".

Ό,τι διδάσκεται εις το ιδιόρρυθμον τούτο ίδρυμα, το οποίον ούτε η σοφία των κυβερνήσεων, ούτε η σακκούλα των πλουσίων κατεσκεύασεν, αλλά το εδημιούργησε μόνον ο πρακτικός νους της κυρίας Παρρέν, έχει σχέσιν και με την οικονομίαν του οίκου, και με την ηθικήν του οίκου και με την ευτυχίαν του οίκου, σχέσιν με την κοινωνίαν, σχέσιν με τον λαόν. Και πρέπει να ομολογήσητε ότι παντιέρα επαναστάσεως υψώθη κατά της κοινωνικής ρουτίνας όταν ηκούσατε ότι η κόρη του λαού και της μεγαλομεσαίας τάξεως εισερχομένη εις την Οικοκυρικήν σχολήν μανθάνει την αληθή εκείνην μαγειρικήν, η οποία τόσον απέχει της βαρυστομάχου ανατολικής· μανθάνει να ράπτη ολόκληρον γυναικείον κουστούμι, μανθάνει ανθοτεχνίαν λεπτεπίλεπτον, αγγειοπλαστικήν, σιδηρωτικήν, ακόμη και διπλογραφίαν, ακόμη και την γαλλικήν γλώσσαν. Βλέπετε ότι κατηρτίσθη ολόκληρον δίκτυον οικοκυρικών και επαγγελματικών τεχνών, η δε κόρη, η οποία εξέρχεται εις την κοινωνίαν με δίπλωμα τοιούτου σχολείου, ανήκει εις μίαν κοινωνικήν γραμμήν η οποία πρώτην φοράν χαράσσεται εν Ελλάδι. Προχθές εις τας αποφοιτηρίους εξετάσεις της Οικοκυρικής Σχολής μού εδόθη αφορμή να θαυμάσω την συντονισθείσαν εντός δύο ετών εργασίαν. Εις το τμήμα της ραπτικής, εις το οποίον εδίδαξαν επιδεξιώταται ραπτοδιδασκάλισσαι, αι κυρίαι Μπέτση και Δενδρινού, είδα περίκομψα κοστούμια εξελθόντα από χείρας μαθητριών.

Εις το τμήμα της ανθοτεχνίας, όπου εδίδαξεν η κυρία Ααρών, είδα τας μαθητρίας να κατεργάζωνται ταχύτατα πάμπλουτον άνοιξιν ανθέων, από την οποίαν μόνον η ευωδία έλειπε. Εις το τμήμα της σιδερωτικής, όπου επιβλέπει κυρία ποιητού, η κυρία Κωστή Παλαμά, είδα σιδέρωμα ασπρορρούχων τέλειον και ώκτειρα τα κολλάρα και τα επιστήθια πολλών Αθηναίων, τα οποία κατέφαγον μερικαί σιδερώτριαι της πόλεως.

Ομολογώ ότι ουδέποτε ήλπιζον να ίδω και τμήμα ζωγραφικής υπό τον κ. Λάντσαν ―υπάρχει και αυτό διά να λαμβάνουν αι μαθήτριαι ιδέαν καλλιτεχνίας απαραίτητον εις την ραπτικήν και την ανθοτεχνίαν― να ακούσω και το Ευαγγέλιον, διδασκόμενον εις τας πτωχάς κόρας του λαού από τον εύλαλον κληρικόν μας κ. Δουληγέρην και να ίδω μαθητρίας διδασκομένας να κρατούν λογιστικά βιβλία ―προετοιμασία τούτο διά την ονειροπολουμένην εποχήν της χειραφετήσεως. Τί δε γίνεται εις το τμήμα της μαγειρικής; Λευκόσκουφος και απαστράπτων είς πρώην αρχιμάγειρος της "Μεγάλης Βρεττανίας" διδάσκει μίαν φοράν

Σελ. 471
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/472.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

την εβδομάδα μαγειρικήν οικιακήν και άλλην μίαν φοράν την μαγειρικήν των μεγάλων κουζινών.

Είδα ροδοπάρειον κυρίαν του Αθηναϊκού "άι-λάιφ" λαμβάνουσαν παραπλεύρως των μικρών κορασίων μαθήματα κατασκευής μιας τούρτας από τον γηραιόν μάγειρον. Και δεν είνε αυτή η πρώτη εκ των ατθίδων φοιτήτρια της Οικοκυρικής Σχολής, ούτε η τελευταία.

Ομολογήσατε, παρακαλώ, ότι ευρισκόμεθα προ μεγάλων αλμάτων γυναικείας χειραφετήσεως όχι εξωφρενικής, αλλά της χειραφετήσεως εκείνης, χωρίς την οποίαν δεν δύναται να εννοηθή γυνή διατηρούσα οίκον. Εάν δε η πολυπαθής μεγαλομεσαία τάξις πεισθή ότι ματαίως ζητεί τα ιδανικά τα οποία ευρίσκονται πολύ υψηλότερα από το ανάστημά της, ας οδηγήση θαρραλέως τα κορίτσια της εις το ίδρυμα εκείνο, το παρασκευάζον την γυναίκα ηγεμονίδα του μεγάλου κράτους του οποίου τα όρια διαγράφουν μόνον οι τοίχοι μιας αυλής.

Το "Εμπρός"

Πώς ξεύρουν αι γυναίκες μας να εργάζωνται, το έδειξαν κατά τον πόλεμον. Αλλά και πώς εννοούν να εργασθούν προς οικονομικήν ανόρθωσιν της οικογενείας τουλάχιστον, το δεικνύουν με το πρακτικόν πνεύμα, με το οποίον επελήφθησαν τα της αναδιοργανώσεως της εκπαιδεύσεώς των.

Όχι πλέον γράμματα μόνον και αρχαία ελληνικά και φιλοσοφίες, αλλά και νοικοκυριό και τέχνας και μαγειρικήν, ό,τι κάμνει την ευτυχίαν των συζύγων και των παιδιών.

Αι προχθεσιναί εξετάσεις της Επαγγελματικής Σχολής αποτελούν έν μεγάλον σημείον προόδου διά την γυναικείαν μας μόρφωσιν. Το ευχάριστον δε είνε ότι από το κέντρον αυτό, όπου ως μέλισσαι εργάζονται αι Ελληνίδες, θα γενικευθή η καλή συνήθεια και θα επεκταθή η πρακτική μόρφωσις καθ' όλην την Ελλάδα.

Τί είδαμεν εκεί και τί ήτο εκτεθειμένον και τί γίνεται είνε αληθινόν θαύμα, το οποίον οφείλεται πρωτίστως εις την ιδρύτριαν της Σχολής και Πρόεδρον του Επαγγελματικού Τμήματος της Ενώσεως των Ελληνίδων κ. Κ. Παρρέν και εις τας λοιπάς ευγενείς κυρίας του Τμήματος, αι οποίαι υιοθέτησαν το έργον και εργάζονται με τόσον ζήλον προς τελειοποίησιν αυτού.

Η πριγκήπισσα Σοφία και ο υπουργός της Παιδείας κ. Ευταξίας και πάντες οι παρευρεθέντες εις τας εν λόγω εξετάσεις ανεχώρησαν κατενθουσιασμένοι και αποκομίζοντες τας ωραιοτέρας των εντυπώσεων.

Ελπίζομεν ότι ο υπουργός της Παιδείας θα επιστήση πολύ την προσοχήν του εις το ζήτημα της πρακτικής μορφώσεως των Ελληνίδων και θα συντελέση, όπως αι δημοδιδάσκαλοι του Κράτους συμπληρούσαι την εκπαίδευσίν των εις το λαμπρόν τούτο σχολείον, κατορθώνουν να διδάσκουν μαζή με την 

Σελ. 472
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/473.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

γραμματικήν και από τα ωραία αυτά πράγματα τα τόσον χρήσιμα διά πάσης τάξεως κορίτσια.

Ελπίζομεν προσέτι, ότι όχι μόνον αι κυρίαι των ανωτέρων τάξεων και τα εργατικά κορίτσια, αλλ' η μεσαία, ιδία, τάξις θα επωφεληθή της ευκαιρίας αυτής να μορφώση τα κορίτσια της, εις τρόπον ώστε να εξοικονομούν τα ραπτικά και τα σιδηρωτικά και όλα τα άλλα έξοδα, τα οποία κάμνουν την ζωήν τόσον δαπανηράν και τον γάμον τόσον προβληματικόν.

Εάν ήμην διά γάμον θα εζήτουν αντί άλλης προικός από την γυναίκα μου το δίπλωμα του Οικοκυρικού Σχολείου. Και εάν ήμην κυρία θα έρραπτα τα φορέματά μου και θα ηγόραζα τα καπέλλα μου και τα άνθη μου από εκεί, αφού τόσον ωραία και τόσον ευθηνά είνε. Και αν ήμην έμπορος θα έπαιρνα διπλογράφον και ταμίαν μίαν κόρην από τας μαθητρίας της σχολής. Και αν ήμην πλούσιος θα έκτιζα έν ωραίον κτίριον, κατάλληλον διά τον σκοπόν του σχολείου και θα το εχάριζα εις το Συμβούλιον, το οποίον το διοικεί, με την βεβαιότητα ότι κάμνω μίαν εθνικήν ευεργεσίαν, ότι σώζω και πολλάς οικογενείας από οικονομικόν ναυάγιον και ότι δίδω εις τόσας πτωχάς εργάτιδάς μας έν στάδιον εντίμου ζωής.

Η "Εφημερίς"

Έως τώρα πρόοδον ενοούσαμεν την φοίτησιν των γυναικών εις τα Πανεπιστήμια και τα Πολυτεχνεία. Τώρα πρόοδον εννοούμεν την ίδρυσιν της Επαγγελματικής και Οικονομικής σχολής η οποία έδωκε και πτυχιούχους τεχνιτρίας. Το Πανεπιστήμιον και το Πολυτεχνείον είνε διά τα επαγγέλματα και η οικοκυρωσύνη είνε διά τας πολλάς, διά τας μητέρας, διά τας συζύγους, και διά τας προωρισμένας να ζήσουν με την εργασίαν των. Τα έργα, τα οποία είχον εκτεθή προχθές εις την αίθουσαν της επί της οδού Αγχέσμου σχολής, εκίνησαν τον θαυμασμόν όλων, όσοι επεσκέφθησαν την Σχολήν, πρωτοστατούσης της πριγκιπίσσης Σοφίας και του υπουργού της Παιδείας. Ωραία φορέματα και επανωφόρια, καπέλλα, άνθη τεχνητά, έργα ζωγραφικής και πλαστικής, έργα μαγειρικής και σιδηρώματος, έργα διπλογραφικά. Και εις όλα αυτά πρωτοστατούσα η θρησκεία με την ερμηνείαν του Ευαγγελίου και η οικοκυρική μόρφωσις και η διάπλασις του ήθους και της ψυχής. Αι μαθήτριαι κόσμιαι, υπέρ τας εκατόν, με τας ομοιομόρφους εμπροσθέλλας των, αι περισσότεραι εκ των παλαιστριών της ζωής, σεμναί, αληθείς Ελληνίδες, χωρίς μεγάλας ιδέας και φούμαρα.

Το διοικητικόν Συμβούλιον της σχολής αυτής με πρόεδρον την διοργανώτριαν του έργου κ. Κ. Παρρέν, με αντιπροέδρους τας κ. κ. Εμπεδοκλή και Γρυπάρη, και με δωδεκαμελή εφορευτικήν επιτροπήν εξ ευγενών κυριών και δεσποινίδων της πόλεώς μας, είνε άξιον θερμοτάτων συγχαρητηρίων και διά την λαμπράν ιδέαν και διά την επιτυχή εκτέλεσιν. Είναι άξιαι ευγνωμοσύνης αι κυρίαι αύται, διότι έδωκαν ωραίον παράδειγμα, το οποίον και αι επαρχίαι και το 

Σελ. 473
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/474.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

εξωτερικόν παρακολουθούν. Αι Πάτραι ίδρυσαν ήδη την Επαγγελματικήν και Οικοκυρικήν Σχολήν των και η Λαμία ιδρύει τοιαύτην και το εξωτερικόν απέστειλεν εδώ μαθητρίας προς μόρφωσιν. Με τας σχολάς αυτάς ο αριθμός των διδασκαλισσών θα αραιωθή, διότι πάσα κόρη ημπορεί να εκλέξη άλλο στάδιον ευκολώτερον και επικερδέστερον.

Αι κρίσεις αύται αποτελούν την υπερτάτην ικανοποίησιν των ευγενών κυριών, αίτινες ανεγνώρισαν την χρησιμότητα του έργου και παρέσχον εις αυτό θερμήν και αμέριστον την υποστήριξίν τους. Αι κ.κ. Ευανθία Εμπεδοκλή και Μαρία Γρυπάρη, ως αντιπρόεδροι του Τμήματος, η Δίς Ειρήνη Νικολαΐδου ως γραμματεύς, η Δίς Βουγιούκα ως ταμίας, αι κ.κ. Τσιτσεκλή, Ψύχα, Παπαδιαμαντοπούλου, Σέρμπου, Καλογεροπούλου, Ηλιοπούλου, Παλαμά, Πολιτάκη Ανδριοπούλου, Χατζοπούλου, Βαλτή, Κούζη, ως έφοροι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι άξιαι πολλής και θερμής ευγνωμοσύνης διά την επιτυχίαν του έργου.

Σελ. 474
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/475.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

την μεγάλην τέχνην της ευχαρίστου και επαγωγού γυναικός

1900

Κ. Παρρέν

ΑΙ ΛΙΠΟΤΑΚΤΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ

Ίσως ο τίτλος φανή παράδοξος, αν όχι πολύ αυστηρός. Διατυπώνει όμως μίαν αλήθειαν και απεικονίζει κατάστασιν εντελώς ομοίαν προς την δημιουργουμένην εν τω στρατώ, όταν οι στρατιώται αφίνουν τας τάξεις των ή και απλώς φαίνωνται ασεβείς εις τα καθήκοντά των.

Οίκος είναι κάτι περισσότερον από έν στράτευμα. Είναι μικρόν κράτος, του οποίου η διοίκησις είναι ανατεθειμένη εις την γυναίκα· του οποίου η λειτουργία, η πρόοδος, η ευημερία είναι εξηρτημένη από τας αβράς αυτής χείρας· του οποίου το μέλλον αύτη δύναται να καταστήση ωραίον και εύελπι ή απελπιστικόν και πενιχρόν.

Όλην αυτήν την μεγάλην ευθύνην, όλα αυτά τα σοβαρά καθήκοντα, εάν είχεν υπ' όψιν της η κόρη προ του γάμου, δεν θα υπανδρεύετο πάντοτε με τόσον ελαφράν συνείδησιν, δεν θα ωνειροπόλει τον γάμον υπό τους όρους και τας συνθήκας, υπό τας οποίας τον ονειροπολεί σήμερον.

Διότι διά την μεγάλην πλειονότητα των νεανίδων ο γάμος είναι επαγωγός, είναι επιθυμητός, είναι η πραγματοποίησις ονείρου ποθουμένου από το δέκατον πέμπτον της ηλικίας έτος, αλλ' είναι επίσης πράγμα μυστηριώδες, άγνωστον, διά το οποίον όταν οι γονείς και οι φίλοι ομιλούν, τα κορίτσια οφείλουν να χαμηλώνουν τα βλέμματα.

Τούτο, εννοείται, δε τα εμποδίζει να σχηματίζουν μίαν ιδικήν των ιδέαν, σύμφωνον πάντοτε προς τας βλέψεις και τα όνειρα της ηλικίας αυτής, σύμφωνον ακόμη προς τας αρχάς και την ιδιοσυγκρασίαν εκάστης. Ούτως ο γάμος αντιπροσωπεύεται κατά το πλείστον από ένα νέον άνδρα, συχνότατα ωραίον, ο οποίος θα λατρεύη την νέαν κόρην, απαράλλακτα ως οι διάφοροι ερωτευμένοι

———————

Σειρά άρθρων της Κ. Παρρέν στην Εφημερίδα των Κυριών, έτος ΙΓ', αρ. 606, 6 Φεβρουαρίου 1900, σ. 1-2, αρ. 607, 13 Φεβρουαρίου 1900, σ. 1-2 (απόσπασμα), και αρ. 608, 20 Φεβρουαρίου 1900, σ. 1-2.

Σελ. 475
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/476.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

ήρωες των τελευταίων μυθιστορημάτων, τα οποία κρυφά ή και φανερά έχουν αναγνώσει. Ο γάμος ακόμη σημαίνει αλλαγήν οικίας και κοινωνικής θέσεως, μεταβολήν πλήρη έξεων και συνηθειών, ανεξαρτησίαν από την αιωνίαν κηδεμονίαν των πατέρων και από τας καθημερινάς παρατηρήσεις και ιερεμιάδας των μητέρων. Ο γάμος ακόμη αντιπροσωπεύεται από ωραία και πολυτελή φορέματα, διά τα οποία και οι πτωχότεροι των γονέων υποβάλλονται εις μεγάλας θυσίας, και από ωραία κοσμήματα και από ασπρόρρουχα, εις τα οποία τα κεντήματα και αι νταντέλαι μεγάλον παίζουν μέρος. Ο γάμος ακόμη δίδει έν μέγα προνόμιον εις την κόρην, αναγνωρίζων εις αυτήν το κύρος του να διοική εαυτήν, και την εφοδιάζει με το διαβατήριον της ελευθερίας, με το οποίον νομίζει ότι δύναται να κατακτήση τον κόσμον όλον.

Και η ημέρα, η τόσον ονειρευομένη του γάμου ανατέλλει και ο νέος σύζυγος, όλος στοργή και λατρεία εμφανίζεται, και η νέα φωλεά στολίζεται και τα ωραία κοσμήματα ακτινοβολούν μέσα εις τας βελουδίνους πυξίδας και τα καλλιτεχνικά φορέματα, με τα εξ ολοσηρικού εξαρτήματά των αναρτώνται εις τας καινουργείς και του τελευταίου συρμού ιματιοθήκας και τα εξ απαλής βατίστης εσώρρουχα με τους αφρούς των τριχάπτων και των λεπτεπιλέπτων ταινιών θωπεύουν ηδονικά το σώμα της νεαράς νύμφης.

Ώστε το όνειρον ήτο ακριβές, πιστόν, αληθινόν, και ως εν ονείρω εξακολουθεί να διέρχεται η ευτυχία των πρώτων ημερών του γάμου. Αλλά φευ! ως όλα τα όνειρα επακολουθεί αμείλικτος η πραγματικότης, ούτω και το όνειρον αυτό του γάμου δεν είναι μεγάλης διαρκείας.

Η ζωή με τους αυστηρούς και αμειλίκτους νόμους της παρασύρει και τους νέους συζύγους εις την καθημερινήν πάλην, εις τον αγώνα της υπάρξεως και της συνεχίσεως του έργου της δημιουργίας. Και όπως τα ωραία φορέματα των πρώτων ημερών αρχίζουν να φαίνωνται μετά κάποιαν χρήσιν ολιγώτερον ωραία και να διακρίνεται υπό το καλλιτεχνικόν εξωτερικόν η προστυχότης του υφάσματος, η έλλειψις αντοχής και στερεότητος αυτού, ούτω και οι δύο νεόνυμφοι αρχίζουν να ανακαλύπτουν αμοιβαίως ατελείας και ελαττώματα, τα οποία υποβιβάζουν το θερμόμετρον της αγάπης των πρώτων ημερών και μεταβάλλουν επαισθητώς τας πρώτας συνθήκας της ζωής.

Ούτω βαθμηδόν και κατ' ολίγον αρχίζει η απομάκρυνσις του ανδρός από τον οίκον, η ανάκτησις των παλαιών συνηθειών, η λέσχη, το καφενείον, οι φίλοι, αι αρχαίαι γνωριμίαι, γνωριμίαι ακίνδυνοι και επικίνδυνοι αναμίξ.

Αι γυναίκες τότε, αι οποίαι από το βιβλίον του γάμου, μόνον την πρώτην σελίδα είχαν μελετήσει, αγνοούν εντελώς τί να πράξουν, όπως αναζωογονήσουν τα ψυχραινόμενα αισθήματα. Αγνοούν ότι διά να μη ερημώνεται η φωλεά και να μη επιζητήται εκτός αυτής η ψυχαγωγία, και η τέρψις και η ποικιλία, όταν η αγάπη δεν αρκεί πλέον διά να την θερμάνη, ανάγκη να καταστή αυτή η οικία κέντρον ψυχαγωγόν, ανάγκη να κληθούν εκεί οι εκλεκτότεροι και 

Σελ. 476
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/477.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

ευαρεστότεροι φίλοι, ανάγκη το καλόν και το ωραίον να σκορπίση τας ακτίνας του παντού και εις πάσαν γωνίαν, ανάγκη η υγεία να καταστή θαλπερωτέρα, η ζωή ευχάριστος, ικανοποιητική και ποικίλη.

Αλλά διά να επιτευχθή τούτο απαιτείται ειδική ανατροφή και μόρφωσις της γυναικός από τα παιδικά της έτη, απαιτείται προπαρασκευή ειδική διά το μέγα αυτό κεφάλαιον του γάμου, απαιτείται αυταπάρνησις και αυτοθυσία, απαιτείται ιδία φύσις δεξιά και αγάπη προς τον οίκον, και προς παν ό,τι συνδέεται με την εντελή διοίκησιν αυτού.

Και επειδή κατά το πλείστον όλα αυτά τα αγνοεί η γυνή και πολύ ολίγον ησκήθη και προπαρεσκευάσθη ως εκ της ανατροφής της, ίνα τα εννοήση, διά τούτο και αυτή με τα πρώτα κρούσματα της απομακρύνσεως του συζύγου, κηρύσσεται εξ ίσου λιποτάκτις και διέρχεται τον καιρόν της ανά τας οδούς και τας πλατείας, και εις ασκόπους επισκέψεις φίλων ακινδύνων και επικινδύνων αναμίξ, χωρίς ουδεμίαν ευτυχίαν να αντλή από την ζωήν αυτήν, αλλά και ουδεμίαν χαράν να παρασκευάζη διά τον οίκον της.

ΔΙΑΤΙ ΛΙΠΟΤΑΚΤΟΥΝ;

Διότι πρωτίστως δεν αγαπούν τον οίκον· διότι δεν έχουν αρκετόν ενδιαφέρον διά την εστίαν· διότι δεν εσυνείθισαν να συνδαυλίζουν το ιερόν πυρ αυτής. Και εστία δεν είναι μόνον η γωνία, η προωρισμένη διά την θερμότητα, η εκπέμπουσα φλόγας θαλπεράς και τονίζουσα την ποιητικωτέραν του κόσμου μουσικήν κατά τας μακράς του χειμώνος νύκτας. Εστία, κατά την γενικωτέραν της λέξεως σημασίαν, είναι πάσα γωνία του οίκου, εν η εισχωρεί το φως της αγάπης και όπου κυοφορείται το θάλπος της στοργής και αναπτύσσεται η ωραία αρχή της οικογενειακής αλληλεγγύης.

Η Εστία διά τούτο είναι η μυστηριώδης του οίκου θεότης, η ταπεινόφρων, η αφανής, η κρυβείσα όπισθεν των χυτρών του μαγειρείου και της αφανεστέρας γωνίας της αιθούσης, αλλά και όπισθεν των ερμαρίων και ιματιοφυλακίων μας και όπισθεν των επίπλων και βιβλιοθηκών μας, η χωρούσα πολλάκις εντός δοχείου ανθέων και εντός κυαθίσκου καφέ, παντού τέλος οπόθεν με έν σπινθηροβόλημα αγάπης και με ολίγας ακτίνας στοργής ημπορεί να σκορπίζει χαράν και να δίδη την αγνήν και μεγάλην ευδαιμονίαν εις τα μέλη του οίκου.

Αλλ' η λατρεία της θεότητος ταύτης παραμελείται και η διακονεία αυτής από τας χείρας της λευχειμονούσης παρθένου, της αγνής Εστιάδος της αρχαιότητος, της αγρυπνούσης και τας νύκτας ακόμη, όπως διατηρή ακοίμητον το

Σελ. 477
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/478.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

θείον πυρ αυτής, η διακονεία αυτής ανατίθεται σήμερον εις χείρας μισθωτάς, χείρας αγενείς και βαναύσους.

Την ποίησιν, το κάλλος, την γοητείαν της θεότητος αυτής δεν ασκείται σήμερον να εννοή και να απολαμβάνη η μέλλουσα του οίκου δέσποινα από τα μικρά της τα παιδικά έτη. Ο βίος υπό όλας του τας φάσεις έγεινε σήμερον εξωτερικώτερος, και αυτή δε η επιστήμη καταδικάζει την ζωήν την κλεισμένην ως εν φρουρίω της αρχαίας εστιάδος.

Και η μεν επιστήμη έχει δίκαιον. Ο φυλακισμός της γυναικός των αρχαιοτέρων χρόνων, εντός των τεσσάρων τοίχων του οίκου, εάν επετύγχανε την ευμάρειαν και την υγιά δίαιταν του συζύγου και των τέκνων, υπεβίβαζεν όμως την γυναίκα, κατά πολύ, εις μηχανικόν όργανον της ευμαρείας αυτής, ουδόλως δε συνετέλει εις την αρμονικήν ανάπτυξιν ούτε των φυσικών, ούτε των πνευματικών δυνάμεών της. Διά τούτο και τότε παρετηρείτο το φαινόμενον, το οποίον παρατηρείται και σήμερον. Ο ανήρ ελιποτάκτει ταχέως εκ του οίκου και ήτο τακτικός θαμών των αιθουσών των μεγάλων εταιρών, αι οποίαι με την φυσικήν καλλονήν των συνεδύαζαν και μόρφωσιν πνεύματος επαγωγού και ευγένειαν ήθους και τρόπων, ην σπανίως είχον αι έντιμοι γυναίκες.

Αύται δεν ελιποτάκτουν όπως αι σημεριναί, διότι τα ήθη και έθιμα των χρόνων εκείνων ταις απηγόρευαν και επί ποινή ακόμη την έξοδον και την εκτός του οίκου ζωήν. Αλλ' εγίνοντο ταπειναί, μεμψίμοιροι, μικρολόγοι, πολλάκις δύστροποι και κακαί, ώστε συχνά παν άλλο ή ευχάριστος απέβαινεν η μετ' αυτών συναναστροφή.

Αλλ' οι αιώνες έκτοτε διεδέχθησαν τους αιώνας και ο βίος των γυναικών ήλλαξε φάσεις τόσας, ώστε να αποβαίνη αδύνατος σχεδόν η απαρίθμησις αυτών. Η Ρωμαία από δυστρόπου και μεμψιμοίρου έγεινε σκληρά και τυραννική. Η γυνή του Μεσαίωνος εξήρθη εις κάποιον ύψος χάρις εις τους χρόνους και τα ήθη του ιπποτισμού. Η γυνή του 18ου αιώνος κατέρριψε τα τείχη των αρχαίων πύργων και συνεδύασε την μόρφωσιν του πνεύματος και της ψυχής της αρχαίας εταίρας με τας αρετάς και την γοητείαν της εντίμου γυναικός. Αι αίθουσαί των υπήρξαν τα κέντρα της αναγεννήσεως της πνευματικής και ηθικής ενός των μεγαλητέρων λαών του κόσμου, ο οποίος έκτοτε έλαβεν ανά χείρας τα πρωτεία του πολιτισμού.

Ο δέκατος ένατος αιών, ο οποίος ευρίσκεται σήμερον εις την τελευταίαν σελίδα της ζωής του, έχει βεβαίως να αναγράψη ουσιωδεστάτην μεταβολήν της γυναικείας ζωής εν γένει διά τους λαούς τους αριθμούντας βίον πολιτισμού μακρόν. Η μόρφωσις του πνεύματος έγεινε γενικωτέρα· ηυρύνθη και έλαβε διαστάσεις τοιαύτας, ώστε να αφομοιωθή προς την του ανδρός. Επί πλέον ο αιών αυτός τείνει να πιστοποιήση και επιστοποίησεν ήδη, την ισότητα των δύο φύλων και τα εξ ίσου δικαιώματα αυτών εις τον αγώνα της ζωής.

Φυσικά και ημείς, αν και λαός προ ολίγου χειραφετηθείς, ηκολουθήσαμεν

Σελ. 478
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/479.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

τον δρόμον των άλλων, αλλά, κατά παράδοξον σύμπτωσιν, όχι εις τα σημεία, τα οποία θα εσυμβιβάζοντο περισσότερον με την ζωήν των μητέρων μας και με την αρχαιοτάτην παράδοσιν του Ελληνικού οίκου.

Διά τούτο εν Ελλάδι και ιδίως εις την πρωτεύουσαν και τας κυριωτέρας επαρχιακάς πόλεις σπανίως απαντά τις το home των Αγγλίδων και την οικοκυρωσύνην των Γερμανίδων και την γοητείαν του οικιακού βίου των Ελβετίδων και των Γαλλίδων γυναικών.

Σπανίως η ανεπτυγμένη κόρη της σήμερον και των κατωτάτων ακόμη κοινωνικών τάξεων εδιδάχθη, πώς να κάμνη τον οίκον κέντρον χαράς και κέντρον ευτυχίας και πώς να συγκρατή εν αυτώ μικρούς και μεγάλους διά των μυρίων μικρών απολαύσεων και ευχαριστήσεων, αι οποίαι αποτελούν την ευτυχίαν της ζωής. Θα έλεγέ τις, ότι τα γράμματα τείνουν να εκθρονίσουν το οικοκυρειό από τους οίκους μας, αντί να μας καταστήσουν ειδικωτέρας και επιστημονικωτέρας εις τα υψηλά και ωραία αυτά καθήκοντά μας. Θα έλεγέ τις, ότι η Ελλάς τείνει να μεταβληθή εις έν γενικόν διδασκαλείον, το οποίον μόνον διδασκαλίσσας δημιουργεί, όχι όμως και γυναίκας προωρισμένας διά την ζωήν υπό όλας αυτής τας φάσεις και τας περιπετείας και ιδία διά την οικογενειακήν ζωήν.

ΤΙ ΘΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΑΥΤΗΝ

Όταν συνελάβαμεν την ιδέαν της ιδρύσεως του σωματείου της "Ενώσεως των Ελληνίδων" βεβαίως σκοπός μας κυριώτατος ήτο η θεραπεία του κακού τούτου, του οσημέραι επεκτεινομένου και γενικευομένου ανά πάντα τα σημεία. Μόνον ημείς αι γυναίκες ηδυνάμεθα να επιφέρωμεν αντίδρασιν συστηματικήν και να ανακόψωμεν το κακόν εις τον δρόμον του, εφ' όσον ήτο καιρός.

Μόνον ημείς, αι ασχολούμεναι ειδικώτερον προς παν ό,τι ανάγεται εις τον κύκλον της ενεργείας του φύλου μας και παρακολουθούσαι επισταμένως τί γίνεται εις άλλους λαούς, αληθώς πολιτισμένους, είχομεν το καθήκον και την υποχρέωσιν, όχι μόνον να υποδείξωμεν τον εκ του κακού τούτου κίνδυνον, αλλά και να εύρωμεν τα μέσα και τον τρόπον της διορθώσεως αυτού.

Διά τούτο ο κυρίως χαρακτηρισμός, ον εδώκαμεν εις τον σκοπόν του σωματείου της "Ενώσεως των Ελληνίδων", ήτο η μόρφωσις της γυναικός η σύμφωνος προς τον προορισμόν της και προς τας παραδόσεις του εθνικού μας βίου. Εις την φράσιν αυτήν ηννοούμεν όχι πλέον και μόνον διδασκαλίσσας, αλλ' ιδία και κατ' εξοχήν μητέρας και οικοδεσποίνας πρακτικάς και ανεπτυγμένας, εννοούσας το διατί της υπάρξεώς των και τον σκοπόν του βίου των. Εις την τμηματικήν διαίρεσιν του σωματείου μας δύο ετάξαμεν μεγάλα και ουσιώδη αυτού τμήματα: το Οικοκυρικόν και Επαγγελματικόν και το Εκπαιδευτικόν. Και το έν και το άλλο ένα και τον αυτόν εξυπηρετούν σκοπόν: την μεταρρύθμισιν της γυναικείας αγωγής επί το πρακτικώτερον και σκοπιμώτερον και την επίμονον

Σελ. 479
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/480.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

εργασίαν προς μετατροπήν και μεταρρύθμισιν γενικήν της γυναικείας μορφώσεως.

Οι άλλοι κλάδοι, τα άλλα τμήματα έχουν σκοπούς γενικωτέρους, είτε φιλανθρωπικούς, είτε εθνικούς, είτε συμπληρωματικούς της γυναικείας αγωγής και μορφώσεως.

Κάθε μεταρρύθμισις, κάθε νέα ιδέα και νέα αρχή απαντά βεβαίως και τας αντιδράσεις της, και όταν ακόμη ανταποκρίνεται εις μίαν μεγάλην κοινωνικήν ή οικογενειακήν ανάγκην και όταν ακόμη συμπληροί έν μέγα κενόν.

ΠΩΣ ΝΑ ΜΗ ΛΙΠΟΤΑΚΤΟΥΝ;

Ο άνθρωπος, αδιακρίτως φύλου, συχνάζει εκεί, όπου ευρίσκει περισσοτέραν ευχαρίστησιν. Και ευχαρίστησιν ευρίσκει τις συνήθως εκεί, όπου τον αγαπούν, όπου τον περιποιούνται, όπου ικανοποιούν τας μικράς αδυναμίας του. Εκεί όπου είναι βέβαιος ότι θα εύρη καλώς θερμασμένον δωμάτιον, καλαισθήτως διεσκευασμένον οίκον, γελαστά και εύθυμα πρόσωπα, φίλους και γνωστούς πνευματώδεις, με τους οποίους να ανταλλάξη ολίγας λέξεις, να γελάση, να διασκεδάση, να ευχαριστηθή.

Διά τούτο, εάν υπάρχουν πολλαί οικίαι, όπου καθ' εκάστην έχουν τας θύρας των ανοικτάς και τας αιθούσας των ανθοστολισμένας, υπάρχουν όμως ολίγαι, ελάχισται, όπου οι φίλοι συρρέουν με ευχαρίστησιν, με επιθυμίαν, όπου δεν θεωρούν ανιαρόν καθήκον να ανέλθουν και να χαιρετίσουν την οικοδέσποιναν, και όπου δεν βλέπουν την ώραν, πότε να φύγουν. Ούτε τα μεταμεσημβρινά τέια, τα συνοδευόμενα από σωρείαν γλυκισμάτων, ούτε αι ωραίαι κυρίαι, ούτε η μουσική, ούτε ο χορός αρκούν διά να καταστήσουν μίαν οικίαν κέντρον ευχαρίστου συναθροίσεως.

Εάν λοιπόν φεύγωμεν τας φιλικάς οικίας, ακριβώς διότι δεν ευρίσκομεν εις αυτάς ό,τι μας ικανοποιεί, ό,τι μας τέρπει, ό,τι μας κάμνει να λησμονώμεν τας ανιαρότητας της ζωής, πώς να αγαπώμεν τας ιδικάς μας οικίας και πώς να έχωμεν την αξίωσιν να τας αγαπούν και οι άνδρες μας και οι υιοί μας και οι αδελφοί μας, όταν από αυτάς λείπη η ευμάρεια και τα γελαστά πρόσωπα και η ευθυμία και το πνεύμα και όλα τα μικρά τίποτε, τα οποία ικανοποιούν και τας ανάγκας και τας αδυναμίας μας;

Δεν ειξεύρομεν διατί, μεθ' όλα τα μαθήματα της πείρας και τα διδάγματα του χρόνου, οι γονείς, οι ενδιαφερόμενοι διά την ευτυχίαν των παιδιών των, οι επιθυμούντες βεβαίως να τα ίδουν ευτυχέστερα ακόμη από όσον υπήρξαν αυτοί

Σελ. 480
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/481.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

ευτυχείς, δεν φροντίζουν καθ' ην εποχήν ανασκαλεύουν τα χρηματοκιβώτιά των εις τα οποία έχουν αποταμιεύσει την προίκα και τα ωραία και πολύτιμα κοσμήματα και σκεύη διά την μέλλουσαν των τέκνων των αποκατάστασιν, διατί συγχρόνως δεν αναζητούν εις τα βάθη της ψυχής και της μνήμης των τας περιστάσεις της ζωής, αι οποίαι όπως δήποτε συνετέλεσαν εις την ευτυχίαν των και δεν προσπαθούν να μεταδώσουν όχι βεβαίως μαθήματα, αλλά γενικάς ιδέας περί του πώς δύναται μαζή με τα χρήματα και τα ωραία ενδύματα, να εισδύση και ολίγη ευτυχία εις τον νεοσύστατον των τέκνων των οίκον.

Ίσως τούτο πρέπει να αποδοθή εις την εσφαλμένην ιδέαν, την οποίαν έχουν όλαι και όλοι περί του δυνατού της ευτυχίας εν τω γάμω· ίσως διότι οι πλείστοι και αι πλείσται λησμονούν, ακόμη και εάν είχαν καλάς στιγμάς εν αυτώ, πόσον ανιαρός και άχαρις διέρρευσε και ο ιδικός των βίος.

Ω! αι λευκαί κεφαλαί! με πόσην ειρωνίαν κινούνται, όταν βλέπουν την νεότητα να ονειροπολή την χαράν! Και τα ρυτιδωμένα μέτωπα πόσον φαίνονται σκεπτικά και δύσπιστα προ της ευτυχίας, ην φαίνεται ότι αναμένει το νέον ζεύγος, καθ' ην στιγμήν ιδρύει την ιδικήν του φωλεάν.

Εάν είχα τέκνα βεβαίως από τα μικρά των έτη θα τα εγύμναζα εις τον αγώνα της ευτυχίας τόσον, ώστε να ειξεύρουν να υπερασπισθούν αυτήν εις πάσαν της ζωής των στιγμήν. Και ο αγών αυτός διεξάγεται κατά το πλείστον μέσα εις τους τέσσαρας τοίχους της οικίας εις την οποίαν άνδρες και γυναίκες εξ ίσου αποτίουν τον φόρον των, εξ ίσου στερεοποιούν ή καταστρέφουν το λεπτεπίλεπτον και εύθραυστον νήμα από το οποίον είναι δεμένη η μυστηριώδης αυτή θεότης, η μάγισσα αυτή της χαράς.

Εις τας θυγατέρας μου θα εδίδασκα την μεγάλην τέχνην της οικοκυράς, πρωτίστως, αλλά και την μεγάλην τέχνην της ευχαρίστου και επαγωγού γυναικός. Της γυναικός, η οποία ειξεύρει να ομιλή και ειξεύρει να μειδιά και ειξεύρει να γελά. Της γυναικός, η οποία ειξεύρει να ενδύεται και ειξεύρει να θέλγη και ειξεύρει να θωπεύη, και ειξεύρει να αγαπά και ειξεύρει να συγχωρή. Της γυναικός, εν μια λέξει, η οποία ειξεύρει να ζη.

Εις τους υιούς μου θα εδίδασκα την δύσκολον τέχνην να μη γκρυνιάζουν. Και να μη νομίζουν ότι αι γυναίκες εγεννήθησαν μόνον διά να ικανοποιούν τας ορέξεις των, να προμαντεύουν τας επιθυμίας των και να υπηρετούν τας ιδιοτροπίας των. Θα τους εδίδασκα επίσης πώς να αγαπούν, πράγμα το οποίον οι σημερινοί άνδρες αγνοούν εντελώς. Και ακόμη πώς να προσπαθούν να γίνωνται εξ ίσου ευχάριστοι και επαγωγοί με τους ιδικούς των, όσον προσπαθούν να είναι τοιούτοι με τους ξένους. Θα τους εδίδασκα ακόμη και κατ' εξοχήν πώς να είναι ευγενείς και λεπτοί με τας γυναίκας των, πώς να είναι ήπιοι και ήμεροι, πώς να μη είναι τραχείς και απότομοι, και πώς να μη είναι ανόητοι, όταν δεν θα κατώρθωναν να είναι πνευματώδεις, Με αυτά τα διδάγματα και με αυτήν την άσκησιν, νομίζω ότι η οικία θα εγίνετο περισσότερον η φωλεά της ευτυχίας

31

Σελ. 481
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/482.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

και το κέντρον της αγάπης. Ότι τότε η θερμάστρα θα έλαμπε πάντοτε κατά τας ψυχράς ώρας της ζωής και θα εμουρμούριζε την μουσικήν του ψυχικού θάλπους. Ότι αι λάμπαι διαυγείς και χωρίς κακάς οσμάς θα κατηύγαζαν με το γλυκύ φως των πρόσωπα οικείων και φίλων χαρωπά και ευτυχισμένα. Ότι εις τας τραπέζας και εις τα παράθυρα τα άνθη θα εσκόρπιζαν την γοητείαν των χρωμάτων και την ηδονήν των αρωμάτων των. Ότι τα πνεύματα θα αφυπνίζοντο εις ωραίας ομιλίας και εις σπινθηροβόλους θελκτικάς συζητήσεις. Και αι ψυχαί, αι καταπονημέναι, θα εξεκουράζοντο από τας καθημερινάς ανιαρότητας της ζωής,

Τότε τα καφενεία θα ερημόνοντο από τους άνδρας και οι δρόμοι από τας γυναίκας. Τότε οι λιποτάκται θα επανήρχοντο εις τας τάξεις των και θα έμεναν πιστοί και αφωσιωμένοι εις τους όρκους των πρώτων ερώτων και των πρώτων ημερών της χαράς.

Σελ. 482
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/483.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

καθό κεκτημένη ήττονα του ανδρός ρώμην, η γυνή δεν δύναται να υποστή την αυτήν δαπάνην της πνευματικής κοπώσεως

1901

Εθνική Αγωγή

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΚΟΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΣ

(Κατά τον Γκυγιώ)

Ολόκληρον το πρόβλημα της γυναικείας εκπαιδεύσεως εξήρτηται, κατά την ημετέραν γνώμην, εκ των ακολούθων αρχών:

1ον Η γυνή είνε φυσιολογικώς ασθενεστέρα του ανδρός· κέκτηται αποταμιευμένας πολύ ολιγωτέρας δυνάμεις όπως επαρκέση εις την σημαντικήν κατανάλωσιν ην συνεπάγεται η διανοητική εργασία, οσάκις αύτη υπερβαίνει δεδόμενά τινα όρια.

2ον Η γενετήσιος λειτουργία είνε διά τον γυναικείον οργανισμόν πολύ σπουδαιότερα ή διά τον ανδρικόν· η δε τοιαύτη λειτουργία, κατά την γνώμην πάντων των φυσιολόγων, διατελεί εις ανταγωνισμόν μετά της δαπάνης των εγκεφαλικών δυνάμεων. Ώστε κατ' ανάγκην η παραγομένη ανισορροπία εκ της διανοητικής εργασίας παρά τη γυναικί είνε πολύ μεγαλητέρα ή παρά τω ανδρί.

3ον Αι εκ της τοιαύτης ανισορροπίας συνέπειαι είνε διά το γένος πολύ σοβαρώτεραι, όταν προέρχωνται εκ της γυναικός, ή εκ του ανδρός.

Η ζωή της γυναικός, ο καθιστικός αυτής και ήκιστα υγιεινός βίος, δεν επιτρέπουσιν εις τον κεκμηκότα εκ παραλόγου συστήματος εκπαιδεύσεως γυναικείον οργανισμόν ν' ανακτήση δυνάμεις, όπως συμβαίνει εις τον άνδρα· εξ άλλου δε η υγεία της μητρός είνε διά το παιδίον πολύ αναγκαιότερα ή του πατρός. Η δαπάνη του ανδρός εν τη τεκνοποιία είνε μηδαμινή σχετικώς προς την της μητρός. Έχει ανάγκην αύτη χάριν της κυοφορίας, του τοκετού και κατόπιν της πρώτης ανατροφής του τέκνου σημαντικού κεφαλαίου δυνάμεων

———————

Απόσπασμα άρθρου μεταφρασμένου από τα γαλλικά. Χ., Εθνική Αγωγή, έτος Δ', αρ. 3, 1 Φεβρουαρίου 1901, σ. 35-37. Δεν μπόρεσα να ταυτίσω τον μεταφραστή του άρθρου που υπογράφει με το αρχικώνυμο X.

Σελ. 483
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/484.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

σωματικών τε και ηθικών. Αι μητέρες του Βάκωνος και του Γκαίτε, αμφότεραι αξιόλογοι γυναίκες, δεν θα ήσαν βεβαίως ικαναί να συγγράψωσι το Nuovum organum ή τον Φαύστον· εάν όμως η γεννητική των δύναμις ήθελεν ελαττωθή, δι' υπερβολικής διανοητικής δαπάνης, δεν θα εγέννων τέκνα τον Βάκωνα και τον Γκαίτε. Εάν κατά το διάστημα της ζωής των οι γονείς δαπανήσωσιν υπερβολικόν μέρος εκ της δυνάμεως, ην αρύονται εκ του κύκλου του περιβάλλοντος αυτούς, θ' απομείνη τουλάχιστον μέρος διά τα τέκνα των. Ο Κόλεριδζ είπε με όλην την σοβαρότητα ότι "ο βίος του ανθρώπου κατά τους εννέα πρώτους μήνας της προηγουμένης της γεννήσεώς του είνε πιθανώς μάλλον ενδιαφέρων και περιέχει γεγονότα πολύ μείζονος σημασίας ή άπας ο κατόπιν ερχόμενος".

Άνδρες, ων η γνώμη κέκτηται κύρος μέγα, φρονούσιν ότι όσον περισσότερον η ανατροφή της γυναικός είναι επιμεμελημένη, τόσον περισσότερον τα τέκνα της είνε ασθενή. Ο Σπένσερ λέγει εν τοις Βιολογικοίς αυτού Στοιχείοις ότι η σωματική εργασία καθιστά τας γυναίκας ήττον γονίμους· είτα δε προσθέτει ότι και αυτή η σχετική ή απόλυτος στείρωσις είνε γενικώς αποτέλεσμα διανοητικών κόπων. Εάν λάβωμεν υπ' όψιν ότι αι πλούσιαι νεάνιδες τρέφονται πολύ κάλλιον και διαιτώνται πολύ υγιεινότερον ή αι πτωχαί, την καθυστέρησιν αυτών ως προς την γονιμότητα δέον ν' αποδώσωμεν εις την πνευματικήν κόπωσιν, εις ην υποβάλλονται, ήτις επαισθητώς επιδρά επί των σωματικών δυνάμεων. Η δε τοιαύτη καθυστέρησις δεν εκδηλούται μόνον διά της συχνότερον παρατηρουμένης καθ' αυτό στειρώσεως και της ελαττώσεως του ορίου της τεκνοποιίας, αλλ' αναφαίνεται και εν τη γενικώς παρατηρουμένη παρά τοις τοιαύταις γυναιξίν ανικανότητος περί της δευτέρας μητρικής λειτουργίας, του θηλασμού των ιδίων τέκνων. Η πλήρης περίοδος της μητρότητος συνίσταται εις το κυοφορείν και τίκτειν βρέφος καλώς ανεπτυγμένον και εις το παρέχειν εις αυτό την φυσικήν τροφήν κατά το κανονικόν διάστημα. Διά την διπλήν ταύτην λειτουργίαν είναι ήκιστα ικαναί εν γένει αι νεάνιδες αι μη έχουσαι ανεπτυγμένον κόλπον, όσαι επιζώσιν εις άκρως καταθλιπτικήν εκπαίδευσιν. Και όταν έτι αύται τίκτωσι τον μέσον όρον του αριθμού των τέκνων, πάλιν πρέπει να θεωρώνται ως σχετικώς στείραι. Ο Δανός ιατρός δόκτωρ Χέρτελ εξηκρίβωσεν ότι εις τα ανώτερα σχολεία της πατρίδος του 20 % εκ των αρρένων και 40 % εκ των θηλέων διετέλουν εις τοιούτο σημείον επισφαλές υγείας, οφειλόμενον εις την διανοητικήν καταπόνησιν· ιδιαιτέρως δε παρετηρείτο παρ' αυτοίς επιπολάζουσαι η αναιμία, αι χοιράδες και αι κεφαλαλγίαι. Ο δε εν Πετρουπόλει καθηγητής Βύστρωφ ανάλογους εξηκρίβωσε περιστάσεις.

Εκ τούτων και πολυαρίθμων άλλων παρομοίων δυνάμεθα να συμπεράνωμεν ότι η υπερβολική διανοητική εργασία η επιβαλλομένη εκ των διαγωνισμών και των εξετάσεων παρά τη ανωτέρα εκπαιδεύσει, η τόσον επιβλαβής εις την ανάπτυξιν των αρρένων, είνε έτι μάλλον επιβλαβής διά τας νεάνιδας. Οι τοιούτου είδους κόποι, επαναλαμβανόμενοι επί πολλάς αλλεπαλλήλους γενεάς, 

Σελ. 484
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/485.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

δύνανται εν τέλει να καταστήσωσι την γυναίκα εντελώς ανίκανον προς το έργον της μητρός. Ο εκ της υπερβολικής επιστημονικής εκπαιδεύσεως κίνδυνος είνε μεγαλήτερος διά τας νεάνιδας, καθότι αύται, ρέπουσαι περισσότερον προς τον καθιστικόν βίον, επιδίδονται εξ ολοκλήρου εις την μελέτην και δεικνύουσιν εν γένει περισσοτέραν επιμέλειαν. Εις δε την τοιαύτην διατάραξιν της υγείας αυτών συντελούσιν εξ ίσου μετά της διανοητικής κοπώσεως και η κατ' οίκον απομόνωσις και η κακή δίαιτα και η ανεπάρκεια των σωματικών ασκήσεων. Προσθέσατε και τας αγρυπνίας, αίτινες συνηθίζονται εις τους πλουσίους οίκους χάριν των εσπερίδων, και εις τους ενδεείς χάριν παντοειδών νυκτερινών εργασιών. Ο Αμερικανός Κλαρκ συμπεραίνει ότι, εάν εξακολουθήση το τοιούτο συμβαίνον επί πεντηκονταετίαν, δεν είνε ανάγκη να είνε τις προφήτης ίνα προείπη, συμφώνως προς τους νόμους της κληρονομικότητος, ότι αι γυναίκες αι μέλλουσαι να γείνωσι μητέρες των μελλουσών ημών γενεών δέον να έλθωσιν εκείθεν του Ατλαντικού. Πηγάζει άρα διά της κληρονομικότητος είδος τι επιλογής αντιστρόφου, εχούσης ολεθρίους συνεπείας, καθότι ακριβώς αι νεάνιδες των ανεπτυγμένων τάξεων, αίτινες έμελλον να συντελέσωσιν εις την ανύψωσιν της ποιότητος των υψηλών γενεών, είνε ανίκανοι να τεκνοποιήσωσιν ή τίκτουσι παιδία ασθενικά, αφίνουσι δε εξ ανάγκης εις τας ήττον ανεπτυγμένας, αλλ' ευρωστοτέρας γυναίκας το έργον της διαιωνίσεως του γένους.

Αι μητέρες αι φροντίζουσαι να καταστήσωσι τας εαυτών θυγατέρας αξιεράστους εκλέγουσι τα χείριστα των μέσων προς τούτο, θυσιάζουσαι το σώμα χάριν του πνεύματος. Ή αδιαφορούσιν εντελώς περί των ορέξεων των ανδρών, ή πλανώνται οικτρώς ως προς αυτάς. Οι άνδρες, καθά παρατηρεί ο Σπένσερ, ελάχιστα ενδιαφέρονται περί της μαθήσεως των γυναικών, εκτιμώσιν ιδίως το κάλλος των, τον αγαθόν των χαρακτήρα και την ορθόνοιάν των. Τίνας ποτέ ερωτικάς κατακτήσεις έσχε λογία γυνή διά των ευρειών αυτής ιστορικών γνώσεων; Τίς ποτε ηράσθη γυναικός, διότι εγίνωσκεν αύτη την ιταλικήν γλώσσαν; Τίς ποτε Εδουίνος εγονυπέτησε προ Αγγελίνης τινός, διότι ελάλει αύτη την γερμανικήν; Αλλ' όμως αι ροδόχροοι παρειαί και οι λάμποντες οφθαλμοί των γυναικών είνε πάντοτε ισχυρά θέλγητρα. Η φαιδρότης, και η ευδιαθεσία, η προερχομένη εκ της ευεξίας, πολλάς εγέννησαν κλίσεις, αποληξάσας εις γάμον. Πάντες γινώσκουσι περιστατικά, καθ' α η ευειδής μορφή, και όταν έτι εστερείτο άλλων επιβοηθητικών, προυκάλεσε πάθος ακατανίκητον· αλλά ολίγιστοι είδον την μάθησιν νεαράς γυναικός, στερούμενης άλλων σωματικών και ηθικών χαρισμάτων, να εξεγείρη παραπλήσιον αίσθημα. Κατά τον Σπένσερ, εξ όλων των στοιχείων των συνδυαζομένων εν τη ψυχή του ανδρός προς παραγωγήν της συμμιγούς συγκινήσεως, ήτις καλείται έρως, τα ισχυρότατα είνε τα γεννώμενα εκ των σωματικών χαρισμάτων κατά δεύτερον λόγον έρχονται τα προκαλούμενα εκ των ηθικών αρετών και τα ασθενέστερα πάντων είνε τα παραγόμενα εκ των διανοητικών προτερημάτων. Ταύτα δε εξαρτώνται όχι τόσον εκ

Σελ. 485
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Εκπαίδευση και αγωγή των κοριτσιών
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 466
  11. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

  τας μεν υλικώς ανεξαρτήτους να μορφώση εις τελείας νοικοκυράς, εις δε τας κόρας του λαού να δώση έντιμον και ευγενές επάγγελμα

  1900

  Εφημερίς των Κυριών

  ΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

  ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΚΥΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

  Την παρελθούσαν Δευτέραν, ως είχομεν προαναγγείλει εγένοντο αι εξετάσεις της Επαγγελματικής και Οικοκυρικής Σχολής, ης αι πρόοδοι ικανοποίησαν και το τόσα προσδοκούν παρ' αυτής κοινόν και τας κυρίας, αίτινες μετά τόσου ζήλου και αυταπαρνήσεως ειργάσθησαν διά την πρόοδον αυτής.

  Την επί των εξετάσεων τούτων ιδικήν μας κρίσιν θα δημοσιεύσωμεν εις το προσεχές φύλλον. Σήμερον αρκούμεθα να εκφράσωμεν δημοσία την θερμήν του Διοικητικού Συμβουλίου, ευγνωμοσύνην προς την Α.B. Υψηλότητα την ηγεμονίδα Σοφίαν. Ήτις εξ υπερτάτου ενδιαφέροντος και αγάπης προς τα τέκνα του λαού παρέστη εις τας εξετάσεις και παρηκολούθησε μετά πολλού ενδιαφέροντος πάντα τα μαθήματα. Η Α. Μεγαλειότης ημποδίσθη δυστυχώς να παρευρεθή εις τας εξετάσεις ταύτας ενεκα της υγείας της Α. Β. Υ. του πρίγκηπος Χριστοφόρου.

  Η Α.B.Υ. η ηγεμονίς Σοφία εγνώριζε το έργον από την στιγμήν της ιδρύσεώς του, παραστάσα εις τα εγκαίνια αυτού μετ' ίσου ως και σήμερον ενδιαφέροντος· και διά τούτο ηδυνήθη να εκτιμήση αναλόγως τας προόδους αυτής, εν συγκρίσει άλλως τε και προς παρόμοια σχολεία λειτουργούντα εν Βερολίνω. Επίσης θερμήν το Διοικητικόν Συμβούλιον εκφράζει ευγνωμοσύνην προς τον κ. Υπουργόν της Παιδείας και διότι παρέστη εις τας εξετάσεις της σχολής και διά την υποστήριξιν, ην παρέχει εις αυτήν, αναγνωρίζων την χρησιμότητά της.

  Πώς έκρινε το κοινόν το έργον της σχολής καταφαίνεται εκ των κρίσεων του τύπου, ας αναδημοσιεύομεν ενταύθα.

  ———————

  Αναδημοσιεύεται από την Εφημερίδα των Κυριών, έτος ΙΓ', αρ. 606, 6 Φεβρουαρίου 1900, σ. 4-8.