Συγγραφέας:Φουρναράκη, Ελένη
 
Τίτλος:Εκπαίδευση και αγωγή των κοριτσιών
 
Υπότιτλος:Ελληνικοί προβληματισμοί (1830-1910). Ένα ανθολόγιο
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:11
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1987
 
Σελίδες:630
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Κοινωνική ενσωμάτωση
 
Νοοτροπίες και συμπεριφορές
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1830-1910
 
Περίληψη:Στον τόμο αυτό συγκεντρώθηκαν μαρτυρίες του ελληνικού προβληματισμού που διαμορφώθηκε γύρω από τη γυναικεία εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση τον 19ο αιώνα, αντλημένες από ένα ευρύ φάσμα πηγών. Το σώμα του ανθολογίου περιορίστηκε σχεδόν αποκλειστικά στην παιδαγωγική και κανονιστική φιλολογία, ενώ στην εισαγωγή επιχειρείται η επισήμανση των διαφοροποιήσεων και των εξελίξεων στις αντιλήψεις για το γυναικείο πρότυπο, μέσα από προσπάθεια απάντησης σε ερωτήματα όπως: Μέσα σε ποιες συγκυρίες ιδεολογικοπολιτικές αρθρώνεται ο σχετικός με τη γυναικεία εκπαίδευση κανονιστικός λόγος, ποιοι είναι οι φορείς του, μέσα σε ποια επιχειρηματολογία λειτουργεί, από ποιες προτάσεις συνοδεύεται και, βέβαια, ποια πρακτική τον ακολουθεί και μέσα σε ποιες ανάγκες κοινωνικές εντάσσεται.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 48.83 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 98-117 από: 634
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/98.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

ΕΤΕΡΟΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ ΔΙΑΛΛΑΚΤΙΚΟΝ

Νεάνιδες ωραίαι,

και όλαι σεις αι νέαι,

μην είσθαι λυπηραί·

Πώς τάχα συμβουλεύω,

τας νέας κ' ερμηνεύω,

να γένουν σοβαραί·

Συχνά να ασχολούνται,

χωρίς να ενοχλούνται,

εις γράμματα κ' ευχάς·

Να κάμνουν ως αι γραίαι,

να ζουν ως καλογραίαι,

μ' ωδάς και προσευχάς.

Αυτά εγώ δεν λέγω,

αλλά τας τρέλας ψέγω,

και τας τρελάς μαζή·

Πού κάθοντ' ολοένα,

και κρίνουν τον καθένα,

πώς απερνά, πώς ζη.

Τον ένα πότε ψέγουν,

στον άλλον άλλα λέγουν

κι' άλλον περιγελούν,

Και δεν ζητούσιν άλλο,

παρά χορόν και μπάλο,

να παίζουν, να γελούν.

Αυτάς τας νέας ψέγω,

και διά ταύτας λέγω,

αυτάς κατηγορώ·

Αυτάς, δεν το αρνούμαι·

σ' αυτάς εναντιούμαι,

αυτάς και λοιδορώ·

Και όχι τας φρονίμους

τας νέας τας χρησίμους,

στας τέχνας εντελείς·

Ουδέ τας περιέργους

γυναίκας, και φιλέργους

και τας επιμελείς.

Κι' εγώ υπήρξα νέος,

κι' εις τας τρυφάς γενναίος,

εις άκρον τρυφηλός·

Κι' αν ήμαι ήδη γέρων,

δεν είμαι κακογέρων,

σκληρός, σιωπηλός.

Γνωρίζω ότ' η φύσις

των νέων, και η κλίσις

υπάρχει ζωηρά·

Και ότι η νεότης

δεν έχει φυσικόν της

να ήναι λυπηρά.

Και διά τούτο όσα

η εδική μου γλώσσα

εξέφρασεν εδώ,

Είναι να ερεθίσουν,

τας νέας να κεντίσουν

να έχουν την αιδώ.

Να θέλουν μεν στολίδια

πλην όχι και ψιμύθια

και κάλλη τεχνητά·

Κι' ενώ διασκεδάζουν

να θέλουν να σπουδάζουν

και ηθικά ρητά.

Π. Ζωντανός

———————

Ποίημα από το βιβλίο του Π. Ζωντανού, Περί ανατροφής των κορασίων και της δημοσίου εκπαιδεύσεως των αρρένων, σ. 210-211.

Σελ. 98
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/99.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

το είχαν αξίωμα ότι έπρεπε τα θηλυκά των τέκνα να μένωσιν αγράμματα

1837 Ν. Βάμβας

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ N. BAMBA

Εις την πρώτην άνοιξιν του Σχολείου των Κορασίων του Δήμου Πειραιώς, την 24 Ιουνίου, 1837

Εις πόλιν, ήτις αρχίζει ήδη να μορφόνεται, έν από τα πλέον θεμελιώδη και όντως άξια επαίνου έργα και της προνοητικής Κυβερνήσεως, και των πρώτων κατοίκων της πόλεως αυτής, είναι αναντιρρήτως και των Σχολείων η σύστασις. Όσοι συνοικίζονται εις τόπον τινά διά ν' απολαμβάνωσι μόνον τα εκ τούτου προξενούμενα υλικά αγαθά, το εμπόριον, τους καρπούς της γης, και τας άλλας αμοιβαίας βοηθείας και ασφαλείας, χωρίς πρόνοιαν των λογικών αγαθών, από τα οποία και τα υλικά αυξάνονται, και η χρήσις αυτών γίνεται ωφελιμωτέρα, ούτοι φαίνονται ότι πάσχουν ακόμη άγνοιαν του αληθινού και υψηλού σκοπού της ανθρωπίνης κοινωνίας, ή ότι, το οποίον είναι πολύ αθλιώτερον, αδιαφορούν περιοριζόμενοι έκαστος εις τα νομιζόμενα συμφέροντα της φωλεάς του. Όσοι όμως φροντίζουν και συνεργούν προθύμως εις το να συσταίνωνται τα μέσα εκείνα, διά των οποίων δύνανται τα πνεύματα των τέκνων των να φωτίζωνται εις την κρίσιν του καλού, και αι καρδίαι αυτών να συνειθίζωσιν εις την αγάπην του, και ούτω να κατασταίνωνται πολίται ενεργοί μεν εις τα καλά, προφυλακτικοί δε από τα κακά, και επομένως ωφέλιμοι εις εαυτούς, εις συγγενείς, και εις την πατρίδα, ούτοι δείχνουν ότι γνωρίζουν τον αληθινόν και υψηλόν σκοπόν της ανθρωπίνης κοινωνίας, ότι αισθάνονται τας πηγάς των ωφελειών της, και προετοιμάζουν με ασφαλή μέσα οικογενείας ευτυχείς, και πατρίδα έντιμον, σεβαστήν, και εις το έθνος ωφέλιμον. Ο έπαινος ούτος σας πρέπει δικαίως, ω δημόται του Πειραιώς· πλην ενώ οι άνθρωποι

———————

Το φυλλάδιο τυπώθηκε στο τυπογραφείο του Γεωργίου Πολυμέρη.

Σελ. 99
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/100.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

επαινούνται διά τα καλά, δεν είναι, με φαίνεται, ανάρμοστον να γίνεται λόγος τις και περί αυτών των καλών. Ούτω και εκείνοι χαίρουν έτι μάλλον βλέποντες τας κρίσεις των επιβεβαιουμένας, και εάν τυχόν άλλος τις δεν έλαβε περίστασιν να συλλογισθή βαθέως αυτά, εμπορεί εκ του λόγου να λάβη εις τούτο ωφέλιμον αφορμήν.

Ποίος είναι λοιπόν ο σκοπός της εκπαιδεύσεως των κορασίων; επειδή υπέρ αυτών ανοίγεται σήμερον το Σχολείον τούτο με ιεράν τελετήν και δημοσίους ευχάς προς τον Θεόν. Ποίαι αι της εκπαιδεύσεως ταύτης ωφέλειαι; Ταύτα, με φαίνεται, είναι δύω ζητήματα άξια να ενασχολώσι το πνεύμα και των μητέρων και των πατέρων, και παντός καλού πολίτου. Ο σκοπός είναι ως τέκνα, να μάθωσι λογικώς, όχι τυραννικώς, τα χρέη τα προς τους γονείς, την ευπείθειαν, το σέβας, την ενεργόν και ανεξάλειπτον ευγνωμοσύνην, από την οποίαν γεννάται η εκούσιος και εγκάρδιος προσοχή εις το να μη παραπικραίνωσι τους θείους τούτους ευεργέτας και φίλους των, ούτε με έργον, ούτε με λόγον, ούτε με σχήμα απρεπές. Ως τέκνα του ουρανίου Πατρός διά Ιησού Χριστού, να μάθωσι να σέβωνται και να αγαπώσιν αυτόν υπέρ πάσαν άλλην αγάπην ως πλάστην των και ως δοτήρα πάντων των αγαθών παρόντων και μελλόντων, να σέβωνται και να αγαπώσιν εξίσου τον μονογενή αυτού Υιόν τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν ως Σωτήρα και Λυτρωτήν διά του παναγίου του αίματος, και το Πνεύμα το άγιον, του οποίου της χάριτος ηξιώθησαν διά του βαπτίσματος, να λατρεύωσιν αυτόν με λατρείαν λογικήν, και να αναγινώσκωσιν εις τας ιεράς Γραφάς και εις το ιερόν Ευαγγέλιον τον θείόν του λόγον.

Ως διωρισμένα από τον Θεόν διά την οικιακήν οικονομίαν, να γυμνασθώσιν εις τα ανήκοντα έργα αυτής, και να αποκτήσωσι διαφόρους γνώσεις ιστορικάς και φυσικάς, τας μεν χρησίμους εις το ηθικόν, τας δε ωφελίμους εις την υγείαν και εις την οικονομίαν.

Ιδού τα κεφαλαιωδέστερα αντικείμενα της εκπαιδεύσεώς των, τα οποία αφού εις την νεαράν ταύτην ηλικίαν μάθωσι, και συμμορφωθή με αυτά το αίσθημα των, θέλουν βέβαια αυξήσειν ύστερον και τελειοποιήσειν διά της πείρας και της αναγνώσεως.

Ιδού μ' όλα ταύτα από ποίαν εκπαίδευσιν εστερούντο προ ολίγων χρόνων τα αθώα κοράσια διά τας προλήψεις των γονέων των. Το είχαν αξίωμα, ότι έπρεπε τα θηλυκά των τέκνα να μένωσιν αγράμματα, ως να μην είχε δώσειν και εις αυτά ο Θεός λογικήν ψυχήν. Δεν αισθάνοντο ότι επρόφεραν εναντίον εις τα φίλτατά των την πλέον τυραννικήν και ασεβή καταδίκην, της οποίας τα αποτελέσματα ήσαν οποία έπρεπε φυσικά να ήναι· πρώτον, στέρησις της πνευματικής εκείνης χαράς και ωφελείας, την οποίαν απολαμβάνει πάσα ψυχή φωτισμένη εις τας θείας αληθείας· δεύτερον, προλήψεις ολέθριαι και εις την ψυχήν και εις το σώμα, φόβοι άλογοι της φαντασίας, διχόνοιαι παράλογοι· αλλά τί να απαριθμώ τα αηδή και φρικώδη γεννήματα εκείνης της αμαθείας;

Σελ. 100
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/101.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

ας τελειώσω την σύντομον ταύτην ομιλίαν με τας ωφελείας της εκπαιδεύσεως, αίτινες και εκείνας μάλλον εξελέγχουν.

Αι ωφέλειαι αύται εμπορούν να διαιρεθώσιν εις ατομικάς, συγγενικάς, και κοινωνικάς. Η ούτω πεπαιδευμένη νέα ωφελείται ατομικώς και εις ψυχήν και εις ζωήν, διότι η γνώσις των χριστιανικών της χρεών, η φωτισμένη εις ταύτα συνείδησίς της, προφυλάττει και οχυρώνει αυτήν εναντίον πολλών ψυχικών κινδύνων. Η ποικιλία των ωφελίμων γνώσεων και η έξις των χρησίμων και ευαρέστων εργασιών δεν αφίνουν χώραν εις την μελαγχολίαν και προφυλάττουν την φαντασίαν από πολλάς επικινδύνους αποπλανήσεις. Φέρεται τακτικώς εις την δίαιτάν της, και εάν μεν ήναι γονέων ευκαταστάτων, δεν κάμνει κατάχρησιν της ευπορίας, εάν δε πενήτων, έχει μέσα τίμια να πορίζεται τα αναγκαία, την εργασίαν των χειρών της και την διδασκαλίαν.

Περί δε των γονέων της, οποία χαρά να βλέπωσι την φιλτάτην θυγατέρα των κοσμίαν, σεμνήν, εγκαλλώπισμα εις την ευτυχίαν των, παρηγορίαν εις τας θλίψεις, βοήθειαν εις την ατυχίαν! Πόσην δύναμιν έχει έκαστον τούτων εις την ευαίσθητον καρδίαν των! Δεν είναι βέβαια εις τους γονείς ούτε λύπη πικροτέρα, ούτε χαρά γλυκυτέρα, παρά την προερχομένην από τα τέκνα.

Τέλος πάντων, η ούτω πεπαιδευμένη νέα, όταν έλθη εις γάμον και γείνη μήτηρ τέκνων, εδώ φαίνονται αι υψηλότεραι κοινωνικαί ωφέλειαι της εκπαιδεύσεώς της. Η σεμνότης, η γλυκύτης, η πίστις, η λογική υπακοή, τα οποία διδάσκουν και υποστηρίζουν αι παιδιόθεν εγκεχαραγμέναι εις την καρδίαν της ηθικαί αλήθειαι, και η αγάπη και ο λογικός φόβος του Θεού, είναι τόσοι αδιάλυτοι δεσμοί ειρήνης προς τον άνδρα. Τα τέκνα, οι αδύνατοι ούτοι και άμορφοι πολίται, δεν είναι εμπιστευμένοι εις μόνον το μητρικόν ένστιγμα, εις μόνα τα φυσικά των μητέρων αισθήματα, τα οποία χωρίς το οδηγητικόν φως του νοός φέρουν εις μύρια λάθη, αλλ' εκτρέφονται με προνοητικήν προσοχήν, προφυλάττονται από πολλούς σωματικούς κινδύνους, και εις την πρόοδον της ηλικίας των από πλειοτέρους ακόμη νοερούς και ηθικούς. Διδάσκονται τα χριστιανικά χρέη των, και τα του πολίτου, από τον πλέον αγαπητόν διδάσκαλον. Δεν ακούουν παραλογισμούς, δεν διαστρέφονται με προλήψεις, δεν συνειθίζονται εις φόβους φαντασμάτων, δεν λαμβάνουν έξεις κακάς· πλάττονται και μορφόνονται εξ αρχής εις την αλήθειαν και εις την αρετήν. Η τοιαύτη δε πρώτη πλάσις και μόρφωσις ενδυναμουμένη και τελειοποιουμένη με τελειοτέραν, σύμμορφον όμως πάντοτε, διδασκαλίαν, δίδει και εις τας οικογενείας τέκνα καλά, και εις την εκκλησίαν του Χριστού χριστιανούς καλούς, και εις την πολιτικήν κοινωνίαν πολίτας καλούς.

Ιδού, φίλοι δημόται του Πειραιώς, τίς ο σκοπός και ποίαι αι ωφέλειαι της εκπαιδεύσεως των κορασίων σας. Ούτος βέβαια ο σκοπός, και η έννοια των ωφελειών τούτων, διήγειραν εις τας ψυχάς σας τον πόθον της συστάσεως του Σχολείου τούτου. Διά τον σκοπόν αυτόν και τας αυτάς ωφελείας προνοεί

Σελ. 101
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/102.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

και η Πατρική ημών Κυβέρνησις περί συστάσεως και συντηρήσεως Σχολείων. Η δε νέα, ήτις αναδέχεται το Σχολείον τούτο, μας δίδει τας πλέον αγαθάς ελπίδας, και διά την προκοπήν της, και διά την μέθοδον, και διά τα άμεμπτα ήθη της. Είναι μία από τας πλέον αξιολόγους διδασκάλους, τας οποίας έδωκεν εις διάφορα μέρη της Ελλάδος το προ τοσούτων χρόνων συσταθέν κοινωφελέστατον Σχολείον του Αιδεσίμου Φιλέλληνος Κυρίου Χιλλ.

Δοξάζοντες λοιπόν τον Θεόν, όστις μας ηξίωσε να τον λατρεύωμεν ελευθέρως, και ελευθέρως υπό την ευνομίαν να συμβουλευώμεθα και να συνεργώμεν υπέρ της επιδόσεως των τέκνων μας, ευγνωμονούντες και προς πάντας τους κοπιώντας λόγω ή έργω υπέρ των κοινών μας συμφερόντων, ας μη παύωμεν και ημείς συζώντες εν αγάπη και ομονοία κατά Χριστόν, να ήμεθα πρόθυμοι εις τα καλά, διά να ευημερώμεν, να ευφραίνωμεν και την φιλάγαθον ψυχήν του Βασιλέως ημών, και να δοξάζεται εν πάσι τοις λόγοις και έργοις ημών το πανάγιον όνομα του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Αμήν.

Σελ. 102
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/103.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

δενδροκομείον

1837

Μ. Αποστολίδης

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΟΡΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σεβασμιώτατε Ιεράρχα. Εκλαμπρότατε Πρόεδρε της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, φιλογενέστατοι Κύριοι εταίροι, και φιλόκαλοι ακροαταί!

Δεν εσυμπληρώθη ακόμη έτος, αφού ο φιλόκαλος διευθυντής των δημοτικών σχολείων* συνέλαβε την υψηλήν και κοινωφελή ιδέαν του να συστηθή Εταιρεία Φιλεκπαιδευτική, διά να συντελέση εις την προαγωγήν των φώτων και της ηθικής αγωγής της νεολέας μας, και την ιδέαν ταύτην εκοίνωσεν εις άλλους φιλογενείς άνδρας· οι δε πάντοτε προς τα καλά και τον φωτισμόν ευαίσθητοι Έλληνες εφάνησαν προθυμότατοι να την υποστηρίξωσι και να την φέρωσιν εις πέρας. Η Κυβέρνησίς μας επιθυμούσα πάντοτε την ευτυχίαν του έθνους επεφήμησεν εις αυτήν, και προθύμως υπεσχέθη την προστασίαν και συνδρομήν της· ο ιερός κλήρος μας και μάλιστα οι Σεβασμιώτατοι Αρχιερείς μας, μετά πολλής προθυμίας την απεδέχθησαν, και μετά ζήλου και δραστηριότητος εις την πραγματοποίησιν αυτής συνετέλεσαν. Έν από τα λαμπρότερα και σεβασμιώτερα ονόματα μεταξύ των ομογενών μας δεν απηξίωσε να αναδεχθή την προεδρίαν της*· πλήθος φιλοκάλων και φιλογενών ανδρών όχι μόνον εκ των κατοικούντων εις την πρωτεύουσαν, αλλά και εις τα απότατα μέρη του βασιλείου και των εκτός ακόμη του Κράτους, εφιλοτιμήθησαν να γένωσι μέλη ταύτης διά να συντελώσι προθύμως εις τον θεοφιλή και φιλάνθρωπον τούτον

———————

Λόγος του αρχιμανδρίτη Μισαήλ Αποστολίδη στα εγκαίνια του Σχολείου των Κορασίων (αλληλοδιδακτικά και διδασκαλείο) της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. Ο λόγος περιλήφθηκε σε φυλλάδιο που τυπώθηκε στην Αθήνα, στο τυπογραφείο του Α. Κορομηλά, τυπογράφου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, 1837, σ. 3-13.

* Πρόκειται για τον Ιωάννη Π. Κοκκώνη, που ήταν διευθυντής του Διδασκαλείου (αρρένων) και γενικός διευθυντής των δημοτικών σχολείων από το 1836 ως το 1852.

* Ο Γεώργιος Κουντουριώτης.

Σελ. 103
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/104.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

σκοπόν. Και ιδού εις το μικρόν τούτο διάστημα ευρίσκεται η Εταιρεία μας συγκεκροτημένη από ικανά μέλη και προμηθευμένη με ικανά μέσα, ώστε να αρχίση το κοινωφελές έργον της. Τοιαύτη είναι η περί τα κοινά καλά χαρακτηρίζουσα τους Έλληνας φιλοτιμία ! Και διά τούτο όχι μόνον είναι παντός επαίνου άξιοι, αλλά και την πεποίθησιν εμπνέουσιν εις πάντα νουνεχή παρατηρητήν, ότι ταχέως θέλουσιν ανακτήσει την προγονικήν αυτών εύκλειαν, ότι ταχέως η πολιτεία μας θέλει φθάσει τον βαθμόν εκείνον του πολιτισμού και του φωτισμού, όστις είναι των ελευθέρων εθνών η μερίς και αποτελεί το μέγιστον μέρος της ευζωίας και ευδαιμονίας των. Το πρώτον έργον της Εταιρείας μας είναι η σύστασις του παρόντος σχολείου προς εκπαίδευσιν και μόρφωσιν των κορασίων.

Κάνεις νομίζω δεν δύναται να αρνηθή, ότι καλλιτέραν και ωφελιμωτέραν αρχήν των φιλανθρωπευμάτων της δεν εδύνατο να κάμη ούτε καταλληλοτέραν χρήσιν των πρώτων αυτής χρημάτων, παρά ταύτην του να ενεργήση την σύστασιν ενός τοιούτου σχολείου! Αφού ο κυριώτερος σκοπός της είναι η διάδοσις και η εξάπλωσις της εκπαιδεύσεως εις τον λαόν, ποίον άλλο δραστηριώτερον μέσον είναι προς τούτο παρά των σχολείων την σύστασιν; Το σχολείον δύναται δικαίως να ονομασθή νοσοκομείον του ανθρωπίνου νοός, εργαστήριον, όπου κατασκευάζονται τα σύνεργα, δι' ων έπειτα κτίζεται η μεγάλη και ωραία οικοδομή της ευτάκτου και ευδαίμονος κοινωνίας· διότι δι' αυτών, και εις αυτά, γίνεται και μορφούται ο άνθρωπος χρηστός πολίτης και αγαθός άνθρωπος. Επειδή ούτε ο λιθοξόος, καθώς τις έλεγεν ευφυώς, πρέπει να ξέση τόσον τους λίθους, ούτε ο λεπτουργός τα ξύλα διά να κατασκευάση ο μεν τους ανδριάντας ο δε τα ξόανα, όσον τα σχολεία πρέπει να ξέσωσι και να πελεκήσωσι το άμορφον και άπλαστον ζώον διά να το κατασκευάσωσιν άνθρωπον. Διότι και ο άνθρωπος ως και τα άλλα προϊόντα της φύσεως γεννάται με τας ακάνθας του, εις τας οποίας προσθέτει και άλλας ως εκ του τόπου και του τρόπου, καθ' ον ζη, και των άλλων περιστάσεων· των σχολείων δ' έργον είναι να αποκόπτωσι και να κλαδεύωσιν όλας τας φυσικάς ταύτας και επικτήτους ακάνθας.

Εάν λοιπόν τοιούτον είναι εν γένει των σχολείων το αποτέλεσμα, ποίος φιλόπατρις δεν θέλει συνομολογήσει, ότι και η Εταιρεία έκαμεν αρχήν από το ωφελιμώτερον έργον και το καταλληλότερον εις τον φιλάνθρωπον σκοπόν της; Ότι δε αυξάνει μάλιστα την αξίαν του έργου τούτου είναι το ότι συστήνει τοιούτου είδους σχολείον του οποίου μάλιστα έχομεν χρείαν μεγίστην. Καθότι δεν δυνάμεθα να αρνηθώμεν, ότι περί της των αρρένων παίδων αγωγής έγινεν ήδη υπό της Κυβερνήσεως και υπό των ιδίων δήμων ικανή φροντίς· διότι και εκείνη συνέστησε διάφορα σχολεία προς εκπαίδευσιν αυτών, και αυτοί ούτοι οι δήμοι συναισθανόμενοι την ανάγκην συνέστησαν άλλα· τουλάχιστον όλοι οι σημαντικώτεροι δήμοι του Κράτους μας έχουν σήμερον τα παιδαγωγικά των καταστήματα.

Μόνον τα κοράσια έμενον μέχρι τούδε της τοιαύτης φροντίδος εστερημένα,

Σελ. 104
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/105.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

και είναι παράδοξον πώς παρημελήθη σχεδόν πάντοτε η περί της ανατροφής των κορασίων απαιτουμένη φροντίς, και αφιερώθη η προσοχή όλη εις μόνα τα άρρενα. Αλλ' αι γυναίκες αποτελούν το ήμισυ μέρος του όλου γένους των ανθρώπων, και οι άνδρες ενόνονται μετ' αυτών εξ ανάγκης με τοιούτους δεσμούς, ώστε αποτελούσι την ευτυχίαν ή την δυστυχίαν των, καθ' όσον αύται έχουσι χρηστοτέραν ή χειροτέραν την αγωγήν, και διά τούτο όλοι αισθάνονται την ανάγκην του ότι πρέπει διά τούτο να ήναι και αύται με νουν οπωσούν καλλιεργημένον, διότι έχουσι χρέη σπουδαιότατα να εκπληρώσωσι, τα οποία είναι αι βάσεις της κοινωνίας και της ευτυχίας όλου του ανθρωπίνου γένους. Αύται θέλουσιν αποκατασταθή μίαν ημέραν οικοδέσποιναι· θέλουσιν έχει λοιπόν οικίαν διά να οικονομήσωσιν, οικέτας να κυβερνήσωσιν, άνδρα διά να τον δείξωσιν ευτυχή, και παιδία διά να τα αναθρέψωσι καλώς. Επειδή εκ των γυναικών κρέμαται η πρώτη ανατροφή, και των ηθών η πρώτη μόρφωσις και τα πάθη και αι ορέξεις και αι ηδοναί, και αυτή η ευτυχία των ανδρών. Διά τούτο έλεγε και ο αρχαίος της Ρόδου σοφός ο Κλεόβουλος, ότι πρέπει να συνοικίζωσι τας θυγατέρας, παρθένους μεν την ηλικίαν, τω δε φρονείν γυναίκας, υποδεικνύς, κατά την κρίσιν του Λαερτίου, ότι και αι παρθένοι πρέπει να διδάσκωνται. Ή δεν είναι αληθές ότι συνήθως δι' αυτών ως επιτετραμμένων την εσωτερικήν οικονομίαν της οικίας, συντηρούνται ή φθείρονται, ανυψούνται ή καταστρέφονται αι οικίαι; ή ποίαν ηδονήν δύναται να ελπίση ο άνθρωπος εις την ζωήν του, όταν διά της ενώσεως αυτού με γυναίκα άνευ χρηστής αγωγής μεταβάλλεται η στενωτέρα και αγιωτέρα κοινωνία του εις πικρίαν; Τα τέκνα τα γεννώμενα έπειτα, τί θέλουσιν αποκατασταθή, όταν αι μητέρες δεν έχωσι τα αξιώματα της ηθικής και της θεοσεβείας, τα οποία πρέπει να εμπνεύσωσιν εις αυτά ; Διά τούτο η παράβλεψις της αγωγής των κορασίων είναι μεγίστη αμαρτία και αδικία όχι μόνον εις την κατά μέρος ενός εκάστου οικίαν, αλλά προς πάσαν την κοινωνίαν μας.

Ανάγκη λοιπόν είναι να σπουδάζωσι και τα κοράσια, καθώς και τα άρρενα, όσα πράγματα πλάττουσι και μορφόνουσι την καρδίαν, στολίζουσι το πνεύμα, και τελειοποιούσι το λογικόν. Κατ' ευτυχίαν δεν υπάρχει πλέον εις τους Έλληνας η πρόληψις των βαρβάρων εθνών, η απαγορεύουσα εις το ήμισυ μέρος του ανθρωπίνου γένους τον φωτισμόν και την ανάπτυξιν των διανοητικών δυνάμεων.

Την αλήθειαν και την ανάγκην ταύτην συναισθανομένη και η Εταιρεία μας έκρινε χρέος της, και σύμφωνα με τον οποίον προέθετο σκοπόν, να ενεργήση την σύστασιν ταύτης της σχολής, εκ της οποίας με τον καιρόν ελπίζομεν να τρυγήσωμεν ωραίους καρπούς.

Το σχολείον τούτο δεν συνίσταται διά να χρησιμεύση ίσως εις την εκπαίδευσιν των κορασίων ενός μόνου δήμου· εάν ήτον τοιούτος ο σκοπός του, όσον καλός και ωφέλιμος και αν ήτο, δεν ανταπεκρίνετο εντελώς εις τον σκοπόν

Σελ. 105
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/106.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

της Εταιρείας, όστις είναι να εξάπλωση όχι εις έν μέρος, αλλ' εις όλην την κοινωνίαν μας την ωφέλειάν της. Προσθέσατε ότι δεν ήθελεν είσθαι ούτε δίκαιον να συντελώσι τοσούτων μερών άνθρωποι διά την ωφέλειαν ενός μόνου δήμου, ενώ έκαστος χρεωστεί να συντελή κατά πρώτον εις του ιδίου του δήμου τας ανάγκας.

Όχι. Ο σκοπός του σχολείου τούτου είναι υψηλότερος και κοινωφελέστερος, είναι ως δενδροκομείον διά να καλλιεργηθώσιν ενταύθα καλλίκαρπα δένδρα, και να μεταφυτεύωνται έπειτα εις όλα τα μέρη του Κράτους διά να καρποφορώσι πανταχού· είναι διά να σχηματίζωνται εν ταυτώ διδασκάλισσαι διά να διδάσκωσιν έπειτα εις όλους τους δήμους της πατρίδος μας, και διά τούτου να αρχίση να γίνηται κοινοτέρα και των κορασίων η εκπαίδευσις εις όλον το βασίλειον. Ηδύνατο να επιχειρισθή ωραιότερον, ωφελιμότερον ή φιλανθρωπότερον έργον η Εταιρεία μας με τα πρώτα της μέσα;

Γονείς φρόνιμοι και φιλόστοργοι! Αντί να εμποδίζητε τας θυγατέρας σας από την μάθησιν, κάμνετε όλα σας τα δυνατά διά να προμηθεύσητε εις αυτάς τας γνώσεις τας αναγκαίας εις το γένος, εις την ηλικίαν, και εις την κατάστασίν των. Μην έχετε την παράδοξον πρόληψιν την καταδικάζουσαν τας γυναίκας εις την αμάθειαν, ήτις εις αυτάς μεν ελαττόνει την αξίαν, εις δε τους άνδρας φέρει εντροπήν και ζημίαν. Διά την αληθινήν σας δόξαν, διά την ωφέλειαν και ευτυχίαν της κοινωνίας μας, διά το καλόν των τέκνων σας, καλλιεργείτε το πνεύμα των και φωτίζετε την ψυχήν των· αύτη είναι η πολιτιμοτάτη κληρονομία, αφ' όσας δύνασθε να αφήσητε εις αυτάς. Η ηθική άξια είναι τιμιωτέρα του πλούτου· διότι αύτη τον χορηγεί ελλείποντα, και τον συντηρεί παρόντα, και τον αυξάνει και τον πολλαπλασιάζει· αύτη διδάσκει να απολαύωσιν εντίμως και σωφρόνως όσα έχουσι, και να τα αυξάνωσι διά της καλής χρήσεως και φρονίμου οικονομίας. Ιδού σήμερον σας χορηγείται παρά των φιλανθρώπων μελών της Εταιρείας μέσον επιτήδειον εις την επιτυχίαν τοιούτου καλού· η μικρά αύτη και πρώτη αρχή βοηθουμένη από τον θεοφιλή ζήλον των Εταίρων, και προστατευομένη από την υψηλήν προστασίαν του Βασιλέως μας θέλει αυξηθή εντός όλίγου, και χορηγήσει τα μέσα εις την γενικήν των κορασίων εκπαίδευσιν, διά να ίδωμεν και το ουσιώδες τούτο καλόν εξαπλούμενον εις την πατρίδα μας. Ας ευχηθώμεν μακροβιότητα και ευδαιμονίαν εις τον φιλόλαον βασιλέα μας, όστις καθώς και όλα τάλλα καλά, ηυδόκησε προθύμως να υποστηρίζη και τούτο. Ζήτω ο φιλόλαος Βασιλεύς! Ζήτω ο εκλαμπρότατος Πρόεδρος της Εταιρείας! Ζήτωσαν και οι φίλοι της ανθρωπότητος οι εταίροι, οι διά του ζήλου των συντελούντες εις την πρόοδον και ευτυχίαν της κοινωνίας μας!

Σελ. 106
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/107.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

το πρώτον σχήμα και την πρώτην διαμόρφωσιν εις τας παιδικάς καρδίας των μελλόντων πολιτών

1838

Α. Ρ. Ραγκαβής

ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΔΑΣ ΝΕΑΝΙΔΑΣ

Ο μεταφραστής

Ιδού φίλαι νεάνιδες, βιβλίον διά σας γραφέν και μεταφραζόμενον διά σας. Ενθυμείσθε, ή καν αι μητέρες σας ενθυμούνται την εποχήν καθ' ην ―όχι ο λαός, διότι εκείνος διετήρησε πολύ ακεραιοτέραν της εθνικότητος την παρακαταθήκην και της χριστιανικής θρησκείας την φιλελεύθερον ηθικήν― αλλ' αι εις τας ανωτέρας της κοινωνίας βαθμίδας ιστάμεναι τάξεις, τόσον μάλλον πιεζόμεναι υπό τον τυραννικόν πόδα όστις τας κατέθλιβεν, όσον μάλλον υψούντο υπεράνω των άλλων, και παραδεχόμεν' επομένως κατά το μάλλον και ήττον των δυναστών των τα ήθη, έταττον το φύλον σας εις τάξιν κατωτέρων πλασμάτων, εις την κατηγορίαν κινητών της οικίας κτημάτων, και μεθ' υπερόπτου αδικίας σάς εθεώρουν πάσης επιμελείας αναξίας, πάσης καλλιεργείας ανεπιδέκτους. Τότε ως φυτά εις ανηλίους τόπους φυόμενα, διήγετε εις τον περιορισμόν και την ταπείνωσιν βίον ωχρόν, τεθλιμμένον και άσκοπον, ηυξάνετε εις την αμάθειαν και εις την παντελή άγνοιαν των χρεών και του προορισμού σας, και εις σιδηράν άλυσιν δεδεμέναι του ανδρικού φύλου, χωρίς δικαιώματος και χωρίς μέσων να την ελαφρύνετε, εβλέπετε τον κόσμον διά μόνων των κιγκλίδων της φυλακής σας, κ' επίνετε από της τύχης τον κύλικα τον άψινθον μόνον. Αλλ' η παντοδύναμος της Προνοίας χειρ, ήτις διέρρηξε του Ελληνικού λαού τας αλύσεις, έθραυσε συγχρόνως και τας εδικάς σας, και η πολιτική μας ελευθερία, η πρώτη συνθήκη ης ουκ άνευ της των εθνών ευδαιμονίας, ανύψωσε και σας εις την θέσιν, την οποίαν έχετε παν δίκαιον ν' απαιτήτε εντός της

———————

Πρόλογος του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή στην έκδοση: Ιωακείμ Ερρίκου Κάμπε, Πατρική συμβουλή προς την θυγατέρα μου, μετ. Α.Ρ Ραγκαβή, τ. Α', Αθήνα, Βασιλικό Τυπογραφείο, 1838, σ. α'-η΄.

Σελ. 107
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/108.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

κοινωνίας. Σήμερον είσθε αι αγαπηταί συμμέτοχοι και συμβοηθοί του βίου των ανδρών, σήμερον απαιτείτε από αυτόν φιλίαν και υπεράσπισιν, σήμερον αποτελείτε το μέγιστον και κάλλιστον της καρδίας του μέρος, και αντί των δουλικών αλύσεων, τας οποίας σας έδιδεν άλλοτε, περιδέετε σεις σήμερον την καρδίαν του με αλύσεις ανθέων, σήμερον τέλος μορφώνετε πρώται τον νουν και την ψυχήν του πολίτου και τω εμφυτεύετε τους πρώτους σπόρους των ιδιοτήτων, αίτινες ανεπτυχθείσαι ποτέ θέλουν έχει την μεγίστην ίσως επί της τύχης του έθνους και της πατρίδος επιρροήν. Αλλά διά να κατέχετε αξίως και εννόμως την υψηλήν ταύτην θέσιν εις την οποίαν η δικαιοσύνη σας ανεβίβασε, και διά να δύνασθε απ' αυτής όχι να κωλύετε τους άνδρας εις την δημόσιον και ιδιωτικήν των ενεργητικότητα, αλλά μάλλον να είσθε αυτών αρρωγοί, είναι ανάγκη να πασχίζετε να κατασταθήτε και αυτής άξιαι, ως βλέπετε ότι και οι άνδρες διά πολλών αγώνων προσκτώνται τας ιδιότητας διά των οποίων κατέχουν ενεργόν θέσιν εις την κοινωνίαν. Διά τούτο σήμερον η αγωγή σας είναι αντικείμενον των εμβριθεστάτων σκέψεων του φιλανθρώπου και του φιλοπάτριδος, διά τούτο δημοσιεύων σήμερον το παρόν βιβλιάριον καυχώμαι ότι υπηρετώ όχι μόνον σας, διότι σας διδάσκει πώς να γίνετε ευτυχέστεραι και βελτίονες, αλλά και τους άνδρας, διότι τοις ετοιμάζει συμβίας και συνοδοιπόρους του πλου της ζωής ερασμίας και εναρέτους, και την πατρίδα, διότι διδάσκει τους τεχνίτας, οίτινες με τας φιλοστόργους των χείρας και τας μητρικάς των φροντίδας θέλουν δώσει το πρώτον σχήμα και την πρώτην διαμόρφωσιν εις τας παιδικάς καρδίας των μελλόντων πολιτών.

Αλλ' οποίον είναι το βιβλίον τούτο, το οποίον σας προσφέρω, νεάνιδες, το οποίον σας συνιστώ επιμόνως, επιθυμών να το αναγινώσκετε μετά προσοχής και πολλάκις, και υποσχόμενος ότι η ανάγνωσίς του θέλει σας τέρπει, όταν, ακολουθούσαι τας προτροπάς του, συναισθανθήτε εις υμάς αυτάς την απ' αυτού ωφέλειαν; Αν νομίζετε ότι περιέχει μυθιστορίαν τινά ή τρυφερόν ή περίεργόν τι διήγημα, αφ' όσα τινές εξ υμών παραμελούσαι πολλάκις τα εμβριθέστερά των καθήκοντα, αναγινώσκουν με άπληστον πόθον όλην την ημέραν και πολλάκις και όλην την νύκτα, απατάσθε μεγάλως. Το βιβλιάριον τούτο είναι των καθηκόντων σας σπουδαία διαγραφή, είναι παραγγελία έμφρονος ιατρού πώς ν' αποφύγετε τας επιπολλαζούσας εις το φύλον σας ψυχικάς ασθενείας, ουχ ήττον επικινδύνους από τας του σώματος, πώς να καταπολεμάτε όσας ήρχισαν να ριζώνουν εντός σας, και πώς δι' υγειούς του νοός διαίτης να φθάσετε εις της ευδαιμονίας το τέρμα, και να εμμείνετε εις αυτό. Οποία από σας έχει τον νουν τοσούτον ασθενή, οποία διά της αργίας, δι' ασκόπου ή διά διεστραμμένης ανατροφής απεξήρανε την καρδίαν της τόσον, ώστε ενθυμουμένη τας φίλας μυθιστορίας της να θεωρήση αυτό ως ανάγνωσιν επαχθή και ανούσιον, εκείνη, εκτός θαύματος, θέλει ματαίως λάβει της αναγνώσεως ταύτης την μακράν δυσαρέσκειαν, διότι δύναμ' ευλόγως να διισχυρισθώ ότι μεγάλη

Σελ. 108
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/109.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

δεν θέλ' είσθαι η απ' αυτής ωφέλεια, ως από τα οψίμως διδόμενα ιατρικά εις τον ασθενή, τα οποία αηδίαν μόνον τω προξενούν χωρίς να τον ιατρεύουν. Έχω όμως πεποίθησιν, ―και αύτη μ' εμψυχών' εις το έργον μου,― ότι όσας η επιδημία του Γαλλικισμού, του Ευρωπαϊσμού, δηλαδή του πιθηκισμού ξένων ηθών και τρόπων μόνον διότι είναι ξένοι, δεν κατέστησεν ακόμη νευρόσπαστα του συρμού, εκείναι θέλουν αντλήσει εις τας συμβουλάς του φιλανθρώπου συγγραφέως, τον οποίον μετέφρασα, ζωτικήν ικμάδα, ήτις θέλει τας ενισχύει εις της αρετής την οδόν, και αξιόλογα διά τον μέλλοντα βίον των αξιώματα.

Ο Συγγραφεύς του βιβλίου μάς λέγει ότι το έγραψε διά τας νεάνιδας της μεσαίας τάξεως, αινιττόμενος με τούτο, ―και οι λόγοι του δεν είν' αίνιγμα διά τους ευ φρονούντας,― ότι δι' αυτής μόνης διέρχεται η οδός προς την αληθή ευδαιμονίαν, και προσκαλών εμμέσως τας κυρίας του μεγάλου λεγομένου κόσμου να καταβούν από τας λαμπράς σφαίρας των εις αυτήν, αν προτιμούν την αληθή ευζωίαν από ματαίας και αγόνους κενοδοξίας. Ευτυχείς ημείς, φίλαι μου, ότι ανήκομεν όλοι επίσης εις την καλήν εκείνην μεσαίαν τάξιν, διότι το κύμα της επαναστάσεώς μας, επιπεδώσαν όλας τας ανωμαλίας της κοινωνίας μας, και αποπλύναν από ημάς την σκόνιν των παλαιών προλήψεων, η οποία προ αιώνων επικάθηται εις τας παλαιάς κοινωνίας, έσπρωξεν ημάς διά της παντοδυνάμου ορμής του ως προς τούτο εμπρός όλων των συγχρόνων κοινωνιών. Ναι, μετά την ευτυχή μας απελευθέρωσιν, ας δοξάσωμεν την θείαν Πρόνοιαν ότι άλλη ευγένεια εις την Ελλάδα δεν έμεινεν από την αληθή της ανατροφής και της ικανότητος, ή αν βλέπωμεν τινά κομπάζοντα επί ματαίοις τίτλοις ή επιρροαίς, αντί να θαυμάζωμεν την μεγαλοπρέπειαν, και τους αξίους ταώνος πεφυσημένους του τρόπους, ας ελεεινολογώμεν μάλλον τον νουν του. Αι συμβουλαί επομένως αύται ανήκουν εις σας όλας χωρίς προσθήκης ή αφαιρέσεως, δύνασθε όλαι να τας παραδεχθήτε και όλαι να τας ακολουθήσετε.

Αλλά μη νομίσετε μ' όλα ταύτα, ότι το παρά πόδας πρωτότυπόν μου ακολουθών δεν απέβλεψα και εις την εξαιρετικήν των Ελληνίδων υμών θέσιν και περιστάσεις, ή ότι ενόμισα ότι τροφή διά τας νεάνιδας της Γερμανίας ετοιμασθείσα, δύναται να είναι κατάλληλος και διά σας χωρίς άλλης μετασκευής. Όχι, μετά πάσης ακριβείας διατηρήσας ό,τι αφορά εν γένει τον άνθρωπον εις τας προς τον άνθρωπον σχέσεις του, έλαβα πάντοτε την Ελλάδα υπ' όψιν εις όσα μέρη πραγματεύονται περί της γυναικός εντός ρητής κοινωνίας, και αφαιρών όσα δι' υμάς ήθελον είσθαι περιττά ή ανοίκεια, ανεπλήρωσα εξ εναντίας όσα εκρίθησαν περιττά μεν διά την Γερμανίαν αλλ' ουχί και διά την Ελλάδα. Εις εκάστην δε σελίδα είχα υπ' όψιν ότι, γράφων, κοπιάζω υπέρ της τύχης υμών, από τας οποίας εξαρτάται η τύχη των ανδρών, από τους οποίους εξαρτάται της Ελλάδος η τύχη.

Τοιούτον είναι το βιβλίον, το οποίον προσφωνών εις σας, ω φίλαι νεάνιδες, συνιστώ ου μόνον εις την εδικήν σας αλλά και εις των μητέρων σας την

Σελ. 109
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/110.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

μελέτην, αίτινες χρεωστούν να οδηγήσουν τα κλονούμενα βήματά σας, μέχρις ότου σας φέρουν εις του βίου την εποχήν, καθ' ην δύνανται να σας χορηγήσουν αυτό ως πολύτιμον οδηγόν σας.

Α. Ρ. Ραγκαβής

Σελ. 110
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/111.gif&w=600&h=91511. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

ο τρόπος της διδασκαλίας των χειροτεχνημάτων... ομοιόμορφος ως και ο των γραμμάτων

1839

Η. Χριστοφίδης

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΩΝ ΚΟΡΑΣΙΩΝ

Παρά της Κυβερνήσεως έγινε πρόνοια διά το ομοιόμορφον του τρόπου της διδασκαλίας των γραμμάτων εις τους πρωτοπείρους μαθητάς τους των δημοτικών σχολείων*, ώστε είς μαθητής μεταβαίνων από έν σχολείον εις άλλο ευρίσκει τους αυτούς τρόπους της διδασκαλίας, τα αυτά μαθήματα, τα αυτά βιβλία, και ούτω δεν απαντά κανέν εμπόδιον εις την πρόοδόν του από όσα συνήθως αναφύονται εκ του μη ομοιομόρφου της διδασκαλίας.

Αλλά εις τα δημοτικά σχολεία των κορασίων προς το παρόν δεν φαίνεται κανένας τρόπος διδασκαλίας εισηγμένος ως προς τα χειροτεχνήματα, εις τα οποία αι μαθήτριαι εξοδεύουσι το ήμισυ του καιρού των, δηλ. τον μετά μεσημβρίαν εκάστης ημέρας εργασίμου, αι δε διδασκάλισσαι μη έχουσαι περί τούτου καμμίαν οδηγίαν γραπτήν διδάσκουσι κατά το δοκούν κατατάττουσαι τα μαθήματα και τας μαθήτριας· εκ τούτου δε όσαι των μαθητριών αναγκάζονται διά τας περιστάσεις των γονέων των να μεταβώσιν από ενός εις άλλου τόπου σχολείον, απαντώσιν όχι ολίγα προσκόμματα εις την πρόοδόν των. Διά να αρθώσι δε και αυτά νομίζω αναγκαίον να κανονισθή και ο τρόπος της διδασκαλίας των χειροτεχνημάτων διά να ήναι ομοιόμορφος ως και ο των γραμμάτων. Οι δε τρόποι τους οποίους θέλω εκθέσει ενταύθα φέρουν μικράν τροποποίησιν εις το υλικόν των δημοτικών σχολείων των αρρένων, και η τροποποίησις αύτη κατορθούται με πολλά μικράν προσθήκην εξόδων. Τους τρόπους τούτους της διδασκαλίας των χειροτεχνημάτων και την κατάταξιν αυτών βάλλομεν υπ' όψιν των διδασκαλισσών προς ευκολίαν της παραδόσεως και τούτου του μαθήματος, και θέλομεν δεχθή και δημοσιεύσει ευχαρίστως τας παρατηρήσεις όσαι μας διευθυνθώσι προς τούτον τον σκοπόν.

———————

Αποσπάσματα από δημοσίευμα του Ηλία Χριστοφίδη στο περιοδικό του Ο Παιδαγωγός, έτος Α', Πειραιάς 1839, σ. 221-222, 267-275, 284-287. Οι υποσημειώσεις του Ηλ. Χριστοφίδη στο κείμενό του έχουν παραλειφθεί.

* Αναφέρεται στην εισαγωγή του συστήματος της αλληλοδιδακτικής· βλ. σχετικά εδώ, σ. 13.

Σελ. 111
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/112.gif&w=600&h=39311. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ς΄

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙΝ ΑΥΤΑ

Προαύλιον Προστάγματα Εκτέλεσις
1. Πρόσκλησις των ερμηνευτριών. Η γενική πρωτόσχολος στέκεται εις την μέσην του προαυλίου και φωνάζει Ερμηνεύτριαι του ραψίματος! και έν κτύπημα κώδωνος. Αι ερμηνεύτριαι εκείνης της ημέρας κατατάσσονται κατά κλάσεις υπό των αριθμών των κλάσεών των, οι οποίοι είναι γραμμένοι δύο μέτρα υψηλά εις τον τοίχον, έχουσαι τα νώτα προς αυτό, και εάν η κλάσις μιας ερμηνευτρίας σύγκειται από πολλά θρανία, λαμβάνει τόσας βοηθούς, τας οποίας παρατάσσει προς τα αριστερά της.
2. Παράταξις κατά κλάσεις των μαθητριών εις το προαύλιον. Εις κλάσεις ραψίματος! και έν κτύπημα κώδωνος. Αι μαθήτριαι κρατούσαι κρεμασμένας τας χείρας των και βαδίζουσαι χωρίς να κροτώσι τους πόδας των, πηγαίνουν και στέκονται η μία κατά πόδα της άλλης έμπροσθεν της ερμηνευτρίας των ή των βοηθών αυτής κατ' αύξοντα αριθμόν ως είναι κατατεταγμέναι εις τους καταλόγους της προσκλήσεως των κλάσεων, και σχηματίζουν στήλας κατά στοίχους.
3. Διά να παύση το βάδισμα. Έν σύριγμα.  
4. Διά να στραφώσιν αι μαθήτριαι κατά μέτωπον. Εν κτύπημα κώδωνος.  
5. Διά να γενή επιθεώρησις της καθαριότητος. Τας δύο χείρας εκτεταμένας οριζοντίως. Αι μαθήτριαι εκτείνουν τας χείρας των οριζοντίως, η δε διδάσκαλος διαβαίνουσα μεταξύ των στοίχων από την α' έως την η' κλάσιν παρατηρεί την καθαριότητα μιας εκάστης των μαθητριών.

 

 

Σελ. 112
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/113.gif&w=600&h=39311. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών
Μάθημα ραψίματος Προστάγματα Εκτέλεσις
    εάν δηλ. έχουν τας χείρας, το πρόσωπον και τους πόδας πλυμμένα, τους όνυχας κομμένους, την κεφαλήν κτενισμένην, και τέλος εάν ήναι κοσμίως και καθαρώς ενδεδυμέναι.

Κάθε μία των μαθητριών μετά την επιθεώρησιν της διδασκάλου καταβιβάζει τας χείρας της. Εάν καμμία των μαθητριών ήναι αξία παρατηρήσεως διά την πολλήν καθαριότητα ή ακαθαρσίαν της, διατάττει η διδάσκαλος και την σημειώνει η ακολουθούσα αυτήν γενική πρωτόσχολος του ραψίματος επί της πλακός την οποίαν φέρει κατ' εκείνην την ώραν, επ' αυτώ τω σκοπώ, διά να επαινεθή ή να τιμωρηθή εις το τέλος του μαθήματος η σημειωθείσα μαθήτρια.

6. Διά να έμβωσιν αι ερμηνεύτριαι εις το σχολείον. Η γενική πρωτόσχολος του ραψίματος στέκεται εις την θύραν του διδακτηρίου, και φωνάζει, Ερμηνεύτριαι! και έν κτύπημα κώδωνος. Αι ερμηνεύτριαι ως είναι παρατεταγμέναι κατά στοίχον και αποτελούσαι γραμμήν στρέφουν προς το μέρος όπου είναι εκείνη της πρώτης κλάσεως άμα ακούσουν το, ερμηνεύτριαι! και μετά το κτύπημα του κώδωνος κινούν η μία κατόπιν της άλλης, ακολουθούσαι την κάθε μίαν αυτών η βοηθός της, εάν έχη, και εμβαίνουσαι εις το σχολείον απερνούν έμπροσθεν της διδασκαλοκαθέδρας, και χαιρετούσαι με το σημείον την δεξιάν επί του στήθους πηγαίνουν και στέκονται μεταξύ του καθίσματός των και του ακολούθου γραφείου* προς το μέρος του πινακοστάτου*.

8

Σελ. 113
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/114.gif&w=600&h=39311. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών
Μάθημα ραψίματος Προστάγματα Εκτέλεσις
7. Διά να έμβωσιν αι μαθήτριαι, από το προαύλιον εις το διδακτήριον. Όλαι αι κλάσεις! και έν κτύπημα κώδωνος. Μετά το κτύπημα του κώδωνος αι μεν ερμηνεύτριαι αναβαίνουσιν επί των θρανίων και αι βοηθούσαι, πλησίον των πινακοστατών (αι ερμηνεύτριαι στρέφουσι το πρόσωπον των τηλεγράφων* το φέρον τον αριθμόν της κλάσεως, προς την απέναντι άκραν των θρανίων, όθεν αι μαθήτριαι έρχονται). Αι δε μαθήτριαι βαδίζουσαι η μία κατόπιν της άλλης εξ εκείνων της α' κλάσεως την στήλην διαδέχονται η μία στήλη την άλλην, κατά γραμμήν και βήμα, χωρίς να κροτώσι με τους πόδας των άδουσαι το εις το σχολείον θα εμβώμεν ή κανέν άλλο κατάλληλον άσμα εμβαίνουν εις το σχολείον, και απερνούσαι έμπροσθεν της διδασκαλοκαθέδρας, χαιρετούν με σχήμα της χειρός εις το στήθος, και εμβαίνουν κατά τάξιν εις τας ιδίας των κλάσεις του ραψίματος. Κάθε μία δε στέκεται εμπρός εις έν αββάκιον, ούσα εστραμμένη προς την υπαγορεύτριάν της, και προσποιουμένη ότι κάμνει το βήμα, αλλά πατεί ελαφρά.

Η γενική πρωτόσχολος μετά του κτυπήματος του κώδωνος έρχεται εις την διδασκαλοκαθέδραν και στέκεται εις τον τόπον της.

8. Διά να παύσωσι το βάδισμα και να σιωπήσωσι. Έν σύριγμα.  
9. Διά να στραφώσιν αι μαθήτριαι προς την γενικήν πρωτόσχολον. Έν κτύπημα κώδωνος. Αι ερμηνεύτριαι, στεκόμεναι επί των θρανίων, στρέφονται και αύται, ως αι μαθήτριαι, προς την γενικήν πρωτόσχολον, και συγχρόνως φέρουσι και τους τηλεγράφους των, ώστε ο επιγεγραμμένος αριθμός των κλάσεων να ήναι εστραμμένος προς την διδασκαλοκαθέδραν.

 

 

Σελ. 114
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/115.gif&w=600&h=39311. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών
Μάθημα ραψίματος Προστάγματα Εκτέλεσις
10. Διά να σταυρώσωσι τας χείρας των εις προσευχήν. Έν κτύπημα κώδωνος. Όλαι αι μαθήτριαι σταυρόνουν τας χείρας των επιθέτουσαι την δεξιάν επί της αριστεράς, προς τα κάτω του στήθους.

Η γενική πρωτόσχολος εστραμμένη ούσα προς τας μαθητρίας απαγγέλλει καθαρώς την συνηθισμενην εις τα δημοτικά σχολεία μετά μεσημβρίας προσευχήν (ίδε το φύλ. της προσευχής Τμήμ. Α', έκδ. της Κυβερνήσεως).

Αι δε ερμηνεύτριαι αποκρίνονται εις το τέλος το, Αμήν.

11. Διά να λύσωσι τας χείρας των. Έν κτύπημα κώδωνος. Αι μαθήτριαι κρεμώσι τας χείρας των προς τα κάτω· κατά το αυτό δε κτύπημα καταβαίνουν και αι ερμηνεύτριαι από τα θρανία.
12. Διά να ετοιμασθώσι να έμβωσιν εις τα θρανία. Τας χείρας εκτεταμένας οριζοντίως· την δεξιάν εις τα εμπρός, την αριστεράν εις τα οπίσω. Αι μαθήτριαι επιβάλλουσι την δεξιάν των επί του όπισθεν αυτών κειμένου γραφείου, και την αριστεράν επί του έμπροσθεν.
13. Διά να έμβωσι και να καθήσωσιν εις τα θρανία. Την φάλαγγα των δακτύλων της δεξιάς χειρός ανασειομένην κάτωθεν προς τα άνω. Αι μαθήτριαι στηριζόμεναι επί των απαλάμων των χειρών, ανασηκόνουν το σώμα των ολίγον, και κλίνουσαι ολίγον τους πόδας προς τα οπίσω εμβαίνουν εις τα θρανία.
14. Διά να καταβιβάσωσι τας χείρας των επί των γονάτων. Τας δύο χείρας εκτεταμένας οριζοντίως, έπειτα φερμένας βιαίως προς τα κάτω. Αι μαθήτριαι θέτουν τας χείρας έμπροσθέν των οριζοντίως, έπειτα τας φέρουν βιαίως επί των γονάτων, και στέκονται ούτω καθ' όλον τον καιρόν της προσκλήσεως.
15. Διά να δοθή η προσταγή εις τας ερμηνευτρίας να κάμωσι Ερμηνεύτριαι! και έν κτύπημα κώδωνος. Προφερομένης της λέξεως ερμηνεύτριαι! αι ερμηνεύτριαι σηκόνονται και στέκονται κατά γραμμήν μεταξύ των πινακοστατών και του τοίχου, και ακουομένου του κτυπήματος του κώδωνος,

 

Σελ. 115
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/116.gif&w=600&h=39311. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών
Μάθημα ραψίματος Προστάγματα Εκτέλεσις
την πρόσκλησιν των μαθητριών,   πηγαίνουν και λαμβάνουν τους καταλόγους της προσκλήσεως και κάμουσι την πρόσκλησιν ως έκαμαν το πρωί εις την γραφήν.
16. Διά να δοθή ο λογαριασμός περί των απουσών και παρουσών. Έν κτύπημα κώδωνος. Αι ερμηνεύτριαι δίδουν λογαριασμόν κατά σειράν ως το πρωί και βάλλουσαι τους καταλόγους όπου τους έλαβον, καθίζουσι εις τους τόπους των.
17. Διά να διαμοιράσωσι τα σακκούλια. Ερμηνεύτριαι! και έν κωδώνισμα. Αι ερμηνεύτριαι με τας βοηθούσας σηκόνονται προφερομένης της λέξεως ερμηνεύτριαι! και λαμβάνουν τα σακκούλια οπού κρέμανται όπισθεν των πινακοστατών· ακουομένου του κωδωνίσματος διαβαίνουν μεταξύ των στοίχων έμπροσθεν των μαθητριών, και κρεμώσι το σακκούλιον της κάθε μιας εις το έμπροσθέν της καρφίον το μεταξύ της πλακός και του σωλήνος, έπειτα σταματώσιν εις την απέναντι των πινακοστατών άκραν των θρανίων στρεφόμεναι προς τους τηλεγράφους.
18. Διά να λάβουν τα εργόχειρα από τας σακκούλας και να τας κρεμάσουν πάλιν εις τους τόπους των. Αναλάβετε έργον! Αι μαθήτριαι άμα ακούσουν την λέξιν αναλάβετε έργον! λαμβάνει κάθε μία την σακκούλαν της, την ανοίγει, λαμβάνει τα εις το μάθημά της αναγκαιούντα εργαλεία και ραψίματα, θέτει αυτά εις το γραφείον έμπροσθέν της εις τρόπον ώστε να φαίνωνται όλα, έπειτα κλείει την σακκούλαν, την κρεμά εις το αυτό οπού την έλαβε καρφίον και θέτει τας χείρας της επί των γονάτων· εις δε την Η' κλάσιν μία των μαθητριών μοιράζει τα εργόχειρα, όσα δεν χωρούν εις τα σακκούλια, τα οποία λαμβάνει από την γενικήν πρωτόσχολον εκ της εξέδρας, και μετά την διανομήν επιστρέφει το πανέρι.

 

 

Σελ. 116
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/21/gif/117.gif&w=600&h=39311. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών
Μάθημα ραψίματος Προστάγματα Εκτέλεσις
19. Διά να επιστρέψωσιν αι ερμηνεύτριαι εις τους τόπους των. Έν κωδώνισμα. Αι ερμηνεύτριαι επιστρέφουσι κατά βήμα αργά, σχηματίζουσαι μίαν γραμμήν μετά των βοηθουσών, και παρατηρούν έμπροσθεν της κάθε μαθητρίας εάν έλαβαν εκ των σακκουλίων των όλα τα απαιτούμενα και εκείνα, μόνον τα εις εκείνην την ώραν χρειασθησόμενα αναγκαία εργαλεία και χειροτεχνήματα.
20. Διά να αρχισθή το έργον. Όλ' αι κλάσεις αρχίσατε! Αι μαθήτριαι όλων των κλάσεων λαμβάνουν τα ραψίματά των, και αρχινούν την εργασίαν μετά μεγάλης σιωπής.
Μάθημα κεντήματος Προστάγματα Εκτέλεσις
47. Διά να προσκληθώσιν αι εύκτακται και άτακται. Έν σύριγμα.

Αι εύτακται! (αναγινώσκει η γενική πρωτόσχολος τα ονόματα), έπειτα αι άτακται! (αναγινώσκει και τούτων τα ονόματα).

Πάσα μία τούτων, άμα ακούση το όνομά της, εξέρχεται των γραφείων, και αι μεν εύτακται παρατάσσονται εις τα δεξιά του βάθρου, βραβεύονται με έν εύσημον και επιστρέφουν εις τους τόπους των.

Αι άτακται τάσσονται εις τα αριστερά του βάθρου υπό του μαυροπίνακος· και μετά την αναχώρησιν των λοιπών μαθητριών δικάζονται παρά της διδασκάλου, κατηγορούμεναι διά το σφάλμα των παρά της γενικής πρωτοσχόλου οπού εσημειώθη κάθε μία· απολογούνται εις τας κατ' αυτών κατηγορίας, και αι μεν αθώαι απολύονται, αι δε ένοχαι τιμωρούνται αναλόγως του σφάλματός των παρά της διδασκάλου.

 

 

Σελ. 117
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Εκπαίδευση και αγωγή των κοριτσιών
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 98
  11. Φουρναράκη, Εκπαίδευση κοριτσιών

  ΕΤΕΡΟΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ ΔΙΑΛΛΑΚΤΙΚΟΝ

  Νεάνιδες ωραίαι,

  και όλαι σεις αι νέαι,

  μην είσθαι λυπηραί·

  Πώς τάχα συμβουλεύω,

  τας νέας κ' ερμηνεύω,

  να γένουν σοβαραί·

  Συχνά να ασχολούνται,

  χωρίς να ενοχλούνται,

  εις γράμματα κ' ευχάς·

  Να κάμνουν ως αι γραίαι,

  να ζουν ως καλογραίαι,

  μ' ωδάς και προσευχάς.

  Αυτά εγώ δεν λέγω,

  αλλά τας τρέλας ψέγω,

  και τας τρελάς μαζή·

  Πού κάθοντ' ολοένα,

  και κρίνουν τον καθένα,

  πώς απερνά, πώς ζη.

  Τον ένα πότε ψέγουν,

  στον άλλον άλλα λέγουν

  κι' άλλον περιγελούν,

  Και δεν ζητούσιν άλλο,

  παρά χορόν και μπάλο,

  να παίζουν, να γελούν.

  Αυτάς τας νέας ψέγω,

  και διά ταύτας λέγω,

  αυτάς κατηγορώ·

  Αυτάς, δεν το αρνούμαι·

  σ' αυτάς εναντιούμαι,

  αυτάς και λοιδορώ·

  Και όχι τας φρονίμους

  τας νέας τας χρησίμους,

  στας τέχνας εντελείς·

  Ουδέ τας περιέργους

  γυναίκας, και φιλέργους

  και τας επιμελείς.

  Κι' εγώ υπήρξα νέος,

  κι' εις τας τρυφάς γενναίος,

  εις άκρον τρυφηλός·

  Κι' αν ήμαι ήδη γέρων,

  δεν είμαι κακογέρων,

  σκληρός, σιωπηλός.

  Γνωρίζω ότ' η φύσις

  των νέων, και η κλίσις

  υπάρχει ζωηρά·

  Και ότι η νεότης

  δεν έχει φυσικόν της

  να ήναι λυπηρά.

  Και διά τούτο όσα

  η εδική μου γλώσσα

  εξέφρασεν εδώ,

  Είναι να ερεθίσουν,

  τας νέας να κεντίσουν

  να έχουν την αιδώ.

  Να θέλουν μεν στολίδια

  πλην όχι και ψιμύθια

  και κάλλη τεχνητά·

  Κι' ενώ διασκεδάζουν

  να θέλουν να σπουδάζουν

  και ηθικά ρητά.

  Π. Ζωντανός

  ———————

  Ποίημα από το βιβλίο του Π. Ζωντανού, Περί ανατροφής των κορασίων και της δημοσίου εκπαιδεύσεως των αρρένων, σ. 210-211.