Error(s) found: '2'

+ Unable to change databases. Unknown database 'iaennew'.
+ Unable to perform the query SELECT * FROM keywords_description WHERE (language_id = ''). No database selected.
TEXT_VISIBLE_PAGES 110-129 TEXT_OF 1078
TEXT_PREVIOUS_20
TEXT_CURRENT_PAGE
TEXT_NEXT_20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/110.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Σχετικό :

Εγ. Υ. ΕΔΕ. Περί προσδιορισμού των εν τη αποθήκη βιβλίων.

28 Δεκ. 1856

προς ακριβή εκτέλεσιν του περί διανομής βιβλίων Βασιλικού Διατάγματος της 28

Οκτωβρ. 1855, [...]

Άρθρ. 2. [...] γ΄) Άνα εν αντίτυπον δι' έκαστον των επτά Γυμνασίων του Κράτους· δ΄) ανά εν αντίτυπον δι' έκαστον των Σχολαρχείων του Κράτους και ε΄) επίσης ανά εν αντίτυπον δι' έκαστον των λοιπών του κράτους εκπαιδευτηρίων [...]

Άρθρ. 4. Μόνον εκ των υπολειπομένων μετά την εξαίρεσιν των κατά τα προηγούμενα προσδιορισθέντων αντιτύπων χορηγούνται παρά του Εφόρου εις ενδεείς και επιμελείς μαθητάς και εις τους υποτρόφους της Κυβερνήσεως τα αναγκαιότερα προς τας ειδικας αυτών σπουδας βιβλία η προσδιορίζονται προς βράβευσιν επί επιμελεία και χρηστότητι διακριθέντων μαθημάτων [...]

Κλάδος α΄ 446.

381 . - Εγ. 7331 Υ. ΕΔΕ. Περί εφαρμογής του άρθρου 6 του περί δημοτικών σχολείων νόμου.

8 Δεκ. 1856

προς τους Νομάρχα ς του Κράτους.

[...] το περί ου ο λόγος άρθρον του Νόμου έχει ως εξής·

Άρθρ. 6. Όλοι οι εις δήμον, έχοντα σχολείον δημοτικόν, ανήκοντες παίδες, από του 5 συμπεπληρωμένου μέχρι του 12 συμπεπληρωμένου έτους της ηλικίας των χρεωστούν να φοιτώσιν εις το σχολείον [...]

Η διάταξις αύτη του Νόμου [...] παρημελήθη [...] και [...] προήλθε δυστυχώς, καθώς ήτον έπόμενον, ου μικρά τη καθ' ημάς κοινωνία ζημία. Διότι, εάν ετύγχανε της δεούσης ενεργείας προ 22 ήδη ετών, [...] ουδείς των εν ηλικία γεγονότων έκτοτε Ελλήνων ήν αν γραμμάτων πάντη άμοιρος, και η κοινωνία ημών διέκειτο αν βέλτιον· [...] Τούτοις επόμενοι, [...] επάναγκες, πριν προβήτε εις την εφαρμογήν του Νόμου, να καταστήσητε [...] όπως [...] κρίνετε καταλληλότερον, εις τε τους γονείς και άπαντας απλώς τους κατοίκους του καθ' υμάς νομού καταληπτάς τας περί ων ο λόγος διατάξεις του Νόμου, [...] και ερμηνεύοντες αυτοίς τα θεόθεν και παρά της πολιτείας επιβεβλημένα αυτοίς καθήκοντα ως προς τα εαυτών τέκνα, οις οφείλουσι παρέχειν ου μόνον υλικήν τροφήν [...] άλλα και τα μέσα της καλλιεργείας του νοός αυτών [...]

προς τούτο δύνανται να συντελέσωσιν υμίν τα μέγιστα και οι σεβασμιώτατοι Ιεράρχαι [...] προτρέποντες εν τοις κηρύγμασιν αυτών τους πάντας προς εκτέλεσιν του ιερού παραγγελματος του διαγορεύοντος άπασι τοις πιστοίς "εκτρέφειν τα τέκνα αυτών εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου" [ ...]

Κλάδος α΄ σ. 651.

382. -ΒΔ. Περί τροπολογίας του 6 άρθρου του διοργανισμού της Ριζαρείου Σχολής.

13 Δεκ. 1856

[...] Προσλαμβάνονται ως υπότροφοι [...] και όσοι ιδία δαπάνη εφίενται να εισέλθωσιν εις το κατάστημα της Εκκλησιαστικής σχολής, προπληρόνοντες κατά πάσαν τριμηνίαν 150 δραχμάς [...]

Κλάδος α΄ σ. 190.

TEXT_PAGE_SHORT110
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/111.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

383. -ΒΔ. Περί υποτροφίας κληρικών η μελλόντων ιερωθήναι εν τω Β. Διδασκαλείω.

13 Δεκ. 1856

Εις την χορηγίαν του χρηματικού βραβείου, όπερ, κατά το άρθρον 81 του από 6(18) Φεβρουαρίου 1834 Ημετέρου Διατάγματος, δίδοται από του δημοσίου εις τους αριστεύοντας φοιτητάς του Διδασκαλείου, θέλουν λαμβάνεσθαι ιδίως υπ' όψιν, και εν περιπτώσει ταυτότητος προσόντων, θέλουν προτιμάσθαι Α'. οι προσερχόμενοι προς μαθητείαν κληρικοί και β΄. οι μέλλοντες ιερωθήναι, υπό την ρητήν υποχρέωσιν να υπηρετήσωσιν ως εφημέριοι και ως δημοδιδάσκαλοι.

Ε. τ. Κ φ. 1, 11 Ιαν. 1857.

384. -Εγ. 7602 Υ. ΕΔΕ. Περί εφορειών των Γυμνασίων και των Ελληνικών Σχολείων.

20 Δεκ. 1856 Κλάδος α΄ σ. 438.

385. -Εγ. 108 Υ. Εσωτ. Περί εφορευτικής επιτροπής επί των κατ' έπαρχίας Δημοτικών σχολείων.

22 Δεκ. 1856

Γιαννούλης 1856 σ. 71.

386. -Εγ. 7728 Υ. ΕΔΕ. Περί εγκαίρου αποστολής ανά πάσαν τριμηνίαν λεπτομερών περί υποτρόφων ελέγχων.

27 Δεκ. 1856

Αι υποτροφίαι [...] ήθελον βεβαίως είσθαι μέσον ανωφελούς και αδίκου του δημοσίου πλουτου σπατάλης, ει μη είχον πρώτιστον και κύριον σκοπόν την εν μέσω των απόρων τάξεων του λαού επί παιδεία προαγωγήν των υπό της φύσεως μεν εύεργετηθέντων, υπό της τύχης δε ήδικημενων νέων . [ ...]

Κλάδος α΄ σ. 443.

1857

387. -Εγ. 129 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως βιβλιοθηκών εν τοις Γυμνασίοις

και Ελληνικοίς σχολείοις.

2 Ιαν. 1857 Κλάδος α΄ σ. 447.

388. -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του δημοτ. δασμού εις τον δήμον Αργους.

7 Ιαν. 1857

β΄) [...] η δ' απ' αυτού πρόσοδος θέλει χρησιμεύσει [...] διά [...] την επιδιόρθωσιν του παραχωρηθέντος εις τον δήμον παλαιού αλληλοδιδακτικού σχολείου.

Ε. τ. Κ φ. 2, 2 Φεβρ. 1857.

TEXT_PAGE_SHORT111
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/112.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

389. -Εγ. 254 Υ. ΕΔΕ. Περί των καθηκόντων των δημοδιδασκάλων υπομνηστική.

14 Ιαν. 1857

β΄. [...] η προχειροτέρα κατά των δημοδιδασκάλων κατηγορία είναι το χαρτοπαικτείν, ματαιοσχολία, την οποίαν και η ηθική εν γένει, και η κλήσις αυτών ιδίως αποκρούει, εις ήν όμως (αναγκαζόμεθα μετά λύπης να το ομολογησωμεν) τινές εξ υμών παρέχουσι λαβήν, απ' αυτής κυρίως αποτρεποντες υμάς, [...] και προαναγγέλομεν υμίν ότι τους πλημμελούντας επεξελευσόμεθα αδυσωπήτως.

γ΄. Πολλάκις το Υπουργείον ύπέμνησεν υμάς την ρητήν του Οδηγού διάταξιν, απαγορεύουσαν (εν σελ. 75) τας διά χειρός η ράβδου αικίσεις των παίδων, λείψανον απανθρώπων και βαρβάρων έξεων, ανάξιον ελευθέρου και πεπολιτισμένου έθνους. Ταύτα [...] οφείλομεν να επαναλάβωμεν [...] ως έχοντες δυστυχώς αφορμάς να ύποπτεύσωμεν, ότι και μετά τοσαύτας απαγορεύσεις, τινές εξ υμών εξακολουθούσι δίδοντες αιτίαν παραπόνων προς τούτο.

δ΄. Υπό κακώς εννοουμένης φιλοτιμίας, ίνα μη είπωμεν φιλοκερδείας, παρεισέφρησε λεληθότως η ιδέα, ότι εις τα δημοτικά σχολεία διδάσκεται η Ελληνική αρχαία γλώσσα, εν ώ πανταχού η Κυβέρνησις διατηρεί προς τούτο Ελληνικά σχολεία, εν οις ο βουλόμενος δύναται να εκπαιδεύση τα εαυτού τέκνα. Εκ τούτου οι μεν πλείστοι των δημοδιδασκάλων, και τούτων μάλιστα οι ευδοκιμώτεροι, εκλαμβάνοντες εαυτούς ως διδασκάλους των Ελληνικών μαθημάτων, σχηματίζουσι τάξιν ανωτέραν και αφιερούσιν εξαιρετικώς εαυτούς προς διδασκαλίαν αυτής, μόλις και εν παρέργω επιβλέποντες τας κατωτέρας τάξεις· οι δε γονείς άπαιτούσι, τρόπον τινά, να εξέλθωσιν οι παίδες αυτών του δημοτικού σχολείου φέροντες αφεύκτως εισιτήριον εις Ελληνικόν σχολείον· αι δε εξεταστικαί επιτροπαί, ως μόνην απόδειξιν της του δημοτικού σχολείου ακμής και της ικανότητος του διδασκάλου, προτείνουσι τον ότι πλείστον αριθμόν των μαθητών των εφοδιασθεντων διά τοιούτων απολυτηρίων· [...] παραγγελομεν υμίν να περιορισθήτε εις όσα μόνον επαγγέλλεσθε και εις όσα παρ' υμών απαιτεί ο νόμος. Ανάγνωσις απρόσκοπτος, γραφή ευκρινής και κανονική διδασκαλία των αρχών της θρησκείας και της ηθικής, αριθμητική εφηρμοσμένη εις τον καθ' ημέραν βίον, και διά τα κοράσια χειροτεχνία· [...] Εάν δε εις τας αναποφεύκτους ταύτας γνώσεις, άνευ των οποίων ουδείς νομίμως απολύεται του δημοτικού σχολείου, προστεθώσι και από της γραμματικής, της γεωγραφίας, της ιστορίας, της γεωργίας, της φυσιολογίας, και αυτής, ει δυνατόν, της αρχαιολογίας, τα κυριώτερα και αναγκαιότερα, ο δημοδιδάσκαλος εξεπλήρωσε το καθήκον του, και ο μαθητής αυτού είναι μεν αυτοδικαίως και χωρίς περαιτέρω εξετάσεως δεκτός εις το Ελληνικόν σχολείον και κατατακτέος εις την πρώτην η κατωτέραν αυτού τάξιν· [...] τούτο δεν είναι και υποχρεωτικόν (διότι εξαρτάται μόνον από της θελήσεως αυτού και των γονέων του) [...] και παραγγελομεν υμίν ίνα και τα εκδιδόμενα παρ' υμών απολυτήρια περιορίζωνται μόνον εις την δήλωσιν του ότι ο μαθητής συνεπλήρωσε την εν τω δημοτικώ σχολείω εκπαίδευσιν αύτού, και ουδέν πλεον· [...]

ς . της αποτυχίας πολλών αιτήσεων ύμών, και των δυσχερειών, εν αις τινες εξ υμών ευρίσκεσθε εμπεπλεγμένοι, είναι πολλάκις αφορμή, ουχί του πράγματος [...] περί ου σπεύδετε, η φύσις, αλλ' ο τρόπος, δι' ου το πράγμα εξετέθη, και προ πάντων το ακατάλληλον η δηκτικόν και πικρόν των εκφράσεων κατά των δημοτικών μάλιστα αρχών, έστιν ότε δε και αυτό το σχοινοτενές των αναφορών υμών, αφανιζομένης, ούτως ειπείν, της υποθέσεως εντός περιτής σωρείας λόγων. [...]

ζ'. [...] αποσκορακιστέον και το έθος, καθ' ο τινες εξ υμών σχηματίζουσι τας υπογραφάς αυτών τόσον γριφώδεις, ώστε χρεία να μαντεύση ο το έγγραφον επεξερχόμενος το όνομα του επιστέλλοντος.

η'. Συνιστώντες [...] ενδελεχή [...] μελέτην [...] νόμους και τα διατάγματα τα αφορώντα

TEXT_PAGE_SHORT112
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/113.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

την δημοδιδασκαλίαν, καθώς και τας [...] εγκυκλίους, [...] πληροφορούμεν υμάς ότι επιτηρούντες αγρύπνως των διαγωγήν υμών εκάστου, ελπίζομεν να πείσωμεν υμάς εν καιρώ διά των πραγμάτων αυτών, ότι ουδείς εξ υμών, εκπληρώσας το καθήκον αυτού ευσυνειδήτως και κατά τας κειμένας διατάξεις, μεταμεληθήσεται.

Κλάδος α΄ σ. 654.

390. -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του δημοτικού δασμού κατά τον δήμον Σκοπέλου. 19 Φεβρ. 1857

[...] η δ' απ' αυτού πρόσοδος θέλει χρησιμεύσει εις ανέγερσιν καταστήματος Ελληνικής Σχολής.

Ε. τ. Κ φ. 4, 6 Μαρτ. 1857.

391 . -Εγ. 20 Υ. Εσωτ. Περί της καθυστερουμένης υπό των δήμων πληρωμής της υποτροφίας των μαθητών της γεωργικής σχολής.

20 Μαρτ. 1857

[...] Εντεύθεν δε οι μαθηταί υπόκεινται εις στέρησιν των ζωαρκών μέσων, και τούτο, άδικον καθ' εαυτό, γίνεται πρόξενον προσκόμματος της προόδου αυτών, μάλιστα τινές ευρίσκονται εις την αναπόδραστον ανάγκην του να παραιτησωσι την σπουδήν και επανέλθωσιν εις τα ίδια. [...]

Γιαννούλης 1857 σ. 11.

392. -Εγ. 1037 Υ. ΕΔΕ. Περί της υπό του Υπουργείου δημοσιεύσεως των περί μεθόδων παρατηρήσεων των διδασκάλων, καθώς και των διά τούτων συλλεγομένων λέξεων, φράσεων, παροιμιών, διηγημάτων και λοιπών παραδόσεων του ελληνικού λαού.

22 Μαρτ. 1857 Κλάδος α΄ σ. 449.

393. -Εγ. 2221 Υ. ΕΔΕ. Περί του χρόνου και τρόπου των εξετάσεων των δημοτικών Σχολείων.

15 Απρ. 1857

Επειδή εις τα ιδιωτικά σχολεία η εξετασις των μαθητών γίνεται συνήθως πρωιμώτερον των εν τοις δημοσίοις, και ως εκ τούτου, βραδυνούσης της εκλογής των εξεταστικών επιτροπών, αι εξετάσεις των εν τοις ιδιωτικοίς μαθητευόντων ενεργούνται πολλαχού ανεπιτήρητοι και ανεξέλεγκτοι [...]

Κλάδος α΄ σ. 660.

394. -Εγ. 2869 Υ. ΕΔΕ. Εσωτερικός κανονισμός των ιερατικών σχολείων.

20 Απρ. 1857 Ε. τ. Κ φ. 12, 20 Μαΐου 1857.

TEXT_PAGE_SHORT113
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/114.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

395. -Εγ. 2753 Υ. ΕΔΕ. Εξήγησις του περί εξετάσεων των φοιτητών Β. Διατάγματος της 19 / 31 Μαΐου 1842.

1 Μαΐου 1857

Παρίσης α΄ σ. 111.

396. -Εγ. 3233 Υ. ΕΔΕ. Περί των ετησίων εξετάσεων εν τοις Γυμνασίοις και τοις Ελληνικοίς Σχολείοις.

18 Μαΐου 1857

[...] διά των ετησίων τούτων δοκιμασιών δίδεται, ούτως ειπείν, λόγος δημοσία υπό μεν των διδασκάλων της ακριβούς και επιτυχούς εκπληρώσεως των ανατεθειμένων αυτοίς ιερών καθηκόντων, υπό δε των μαθητών της επιμελείας, της περί τα γράμματα ευφυΐας και της ωφελίμου χρήσεως του πολυτίμου αυτών χρήματος, του χρόνου.

Κλάδος α΄ σ. 454.

397. -Εγ. 33 Υ. Εσωτ. Περί του ότι οι εμφυτευταί αλλοτρίων γαιών θεωρούνται ως ιδιοκτήται γαιών.

28 Μαΐου 1857

[...] και οι εμφυτευταί αλλοτρίων γαιών πρέπει να θεωρώνται ως ιδιοκτήται γαιών και να μετέχωσιν οι μονογενείς η μεγαλήτεροι ορφανοί των οικογενειών των του ευεργετήματος της από της προς στρατείαν υποχρεώσεως απαλλαγής. [...] πρέπει [...] < όμως να > εξακριβώνηται [...] ότι το κτήμα είναι όλον πεφυτευμένον και δεν εφυτεύθησαν απλώς δένδρα τινα προς μόνον τον σκοπόν της υπεκφυγής της στρατιωτικής υποχρεώσεως [...]

Γιαννούλης 1857 σ. 16.

398. -Ν. ΥΚΖ'. Περί αναπληρωτικής πιστώσεως εκ δρ. 10. 000 εις τον ειδικόν προϋπολογισμόν του επί των Εκκλησιαστικών κλπ. υπουργείου.

10 Ιουν. 1857

Ε. τ. Κ φ. 22. 22 Ιουλ. 1857.

Σχετικό :

Ν. ΥΚΠ'. Περί αναπληρωτικής πιστώσεως εκ δρ. 16. 000 εις τον ειδικόν προϋπολογισμόν του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών κλπ.

10 Ιουν. 1857

Ε. τ. Κ φ. 22, 22 Ιουλ. 1857.

399. -Ν. ΥΚΒ'. Περί αναπληρωτικής πιστώσεως διά την επισκευήν του εν Πειραιεί καταστήματος της στρατιωτικής Σχολής.

11 Ιουν. 1857

Ε. τ. Κ φ. 22, 22 Ιουλ. 1857.

400. -Εγ. 3654 Υ. ΕΔΕ. Περί της παραδοχής των μαθητών εν τε τοις Ελληνικοίς Σχολείοις και εν τοις Γυμνασίοις και περί των απολυτηρίων εξετάσεων εν τοις Γυμνασίοις.

11 Ιουν. 1857

TEXT_PAGE_SHORT114
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/115.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

[...] ο νομοθέτης ημών εν τω περί δημοτικών Σχολείων νόμω θέλων να φθάση εις το άποτέλεσμα της γενικής εις τον λαόν εξαπλώσεως της προπαιδείας, εξαιρεί μεν της υποχρεώσεως του φοιτάν εν τοις δημοτικοίς σχολείοις από του 5 μέχρι του 12 έτους της ηλικίας τους διδασκομένους εις ιδιαίτερα σχολεία η κατ' οίκον, υποβάλλει δε προς βεβαίωσιν της τοιαύτης εκπαιδεύσεως άπασαν ανεξαιρέτως την σπουδάζουσαν νεολαίαν εις την ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής δοκιμασίαν. [...]

Η εν τοις Ελληνικοίς Σχολείοις διδασκαλία αποτελεί βαθμόν τινα εκπαιδεύσεως, δυνάμενον μεν να συντελέση εις την κατάλληλον όλων των κλάσεων της κοινωνίας ανάπτυξιν, μη απαιτούντα δε πολλήν ικανότητα εκ μέρους του μαθητού και πολλού χρόνου δαπάνην. Απ' εναντίας ο των γυμνασιακών σπουδών το στάδιον μέλλων να διανύση προώρισται να μεταβή εις το Πανεπιστήμιον και να εισέλθη εις την τάξιν των λογίων και επιστημόνων του έθνους, και επομένως ουχί μόνον αρκούντως προπαρασκευασμένος πρέπει να ήναι, αλλα και να έχη εν εαυτώ την προς επίτευξιν του υψηλού τούτου σκοπού διανοητικήν επιδεξιότητα. Ο νομοθέτης ημών περί πολλού ποιούμενος την ανθηραν των κλασικών σπουδών κατάστασιν, και προς τούτο μη θέλων, ινα, επί κοινή της κοινωνίας και των οικογενειών βλάβη, ρίπτωνται ευκόλως και απερισκέπτως επί των Γυμνασιακών θρανίων παίδες ολίγας ελπίδας επιτυχίας παρέχοντες, άπήτησεν από των βουλομένων να εισέλθωσιν εν τοις Γυμνασίοις αύστηραν δοκιμασίαν της περί τα κλασικα μαθήματα επιδεξιότητος αυτών ενώπιον πάντων των καθηγητών του Γυμνασίου. [...]

Η αύτη επιθυμία του νομοθέτου να καταστήση τους εν τοις Γυμνασίοις διδασκομένους αξίους της υψηλής αυτών κλήσεως, διέπει και τας περί απολυτηρίων εξετάσεων διατάξεις. [...] Η πείρα απέδειξε [...] ότι εκ της αυστηρότητος της απολυτηρίου δοκιμασίας εξαρτάται κατά μέγα μέρος η πρόοδος των επιστημών και των γραμμάτων. Αι γυμνασιακαί γνώσεις είναι η βάσις εφ' ής δύναται τις ευχερώς και εδραίως να οικοδομήση την πανεπιστημιακήν παιδείαν, είναι η κλείς, ούτως ειπείν όλων των επιστημών. Ο Έλλην νομοθέτης περιέβαλε την εξέτασιν ταύτην μεθ' όλων των αναγκαίων άσφαλιστικών διατυπώσεων. [...] Αλλ' η πρόνοια αύτη του νόμου ματαία καθίσταται άνευ αμεροληψίας και της δικαίας αυστηρότητος των εξεταστών. [...] διότι εν τη εξουσία των ειρημένων [...] κείται να εμποδίσωσι την εις τας ανωτέρας κοινωνικάς βαθμίδας άνοδον των ημιμαθών. [...]

Κλάδος α΄ σ. 456.

401 . - Εγ. 40 Υ. Εσωτ. Περί της συνδρομής των ιερέων εις την σύνταξιν των στρατολογικών καταλόγων.

15 Ιουν. 1857

< Να βεβαιώνουν η να γνωμοδοτούν > περί της ηλικίας, ην έκαστος των προς στρατείαν νέων άγει.

Γιαννούλης 1857 σ. 19.

402. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως της συνταχθείσης μεταξύ της Κυβερνήσεως και της Διευθύνσεως της Ελληνικής άτμοπλοΐας Συμβάσεως.

28 Ιουν. 1857

Προσωρινός κανονισμός της υπηρεσίας των ελληνικών ατμοπλοίων Άρθρ. 8. [...] Παίδες κατωτέρας ηλικίας των δέκα ετών πληρόνουσι το ήμισυ του ναύλου τήςής έλαβον θέσεως, άνδέ άπαιτήσωσιν ιδιαιτέραν κλίνην πληρόνουσιν ολόκληρον ναύλον. Άρθρ. 9. Τα θηλάζοντα νήπια εισίν απηλλαγμενα πάσης πληρωμής.

Ε. τ. Κ φ. 24, 3 Αυγ. 1857.

TEXT_PAGE_SHORT115
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/116.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

403. -Εγ. 4408 Υ. ΕΔΕ. Περί μεθόδων διδασκαλίας.

17 Ιουλ. 1857 προς τους Γυμνασιάρχας, Σχολάρχας και Διευθυντάς των Ελληνικών Σχολείων Διδασκάλους

Αι κατά την διδασκαλίαν μέθοδοι, αναγκαίως διάφοροι κατά λόγον το ύ είδους τούμαθήματος και του βαθμού του διδακτηρίου, εισί [...] Υπάρχουσιν όμως και περί μεθόδων αρχαί τινες επί της φύσεως αυτής του ανθρωπίνου νοός στηριζόμεναι [...] Τοιαύτη αρχή είναι και η ανακηρύττουσα επιβλαβή εις την πρόοδον του μαθητού την μέθοδον της κατά λέξιν άπομνημονεύσεως των μαθημάτων, καθ' ής πολλάκις εν πολλαίς αφορμαίς εκηρύχθη το υπουργείον και ην τινα δυστυχώς εισέτι βλέπομεν εν ουκ εύαρίθμοις εκπαιδευτηρίοις ισχύουσαν και τιμωμένην. [...]

Κλάδος α΄ σ. 462.

404. -Εγ. 4589 Υ. ΕΔΕ. Περί της παρά τα νενομοθετημένα απομακρύνσεως των διδασκάλων.

24 Ιουλ. 1857 Κλάδος α΄ σ. 466.

405. -Εγ. 4597 Υ. ΕΔΕ. Περί των καταστημάτων και του υλικού των

Γυμνασίων και Ελληνικών Σχολείων.

25 Ιουλ. 1857 προς τους Νομάρχας του Κράτους

Καθ' άς έχομεν πανταχόθεν πληροφορίας τα πλείστα των εν ταις επαρχίαις εις εκπαιδευτήρια της μέσης παιδείας χρησιμευόντων οικοδομημάτων εισί παντάπασιν ακατάλληλα προς τοιαύτην χρήσιν, πολλά δε εν αθλία ευρίσκονται καταστάσει και τινά μάλιστα σχεδόν ετοιμόρροπα απειλούσιν εν πρώτη δοθείση αφορμή κατάπτωσιν και κίνδυνον τη φοιτώση νεολαία. Αλλά και εκείνα άτινα εν αρχή ήσαν καλώς κατηρτισμένα, μη επισκευασθέντα, ως έδει ετησίως, κατεφθάρησαν κατά μικρόν και επιτέλους άχρηστα και ακατοίκητα κατεστάθησαν. Εκτός τούτου, εν τοις αυτοίς εκπαιδευτηρίοις η δεν υπάρχει εντελώς τόάναγκαίον ύλικόν, οίον θρανία, διδασκαλικαί έδραι, γεωγραφικοί πίνακες κτλ. , η το υπάρχον, ως μη ανανεωθέν από της πρώτης του σχολείου συστάσεως, είναι και μένει σεσαθρωμένον. Η κατάστασις αύτη [...] αποδεικνύει [...]τήν παντελή ολιγωρίαν των κατά τόπον δημοτικών αρχών, εις ουδέν λογιζομένων την εντεύθεν βλάβην· [...]

Κλάδος α΄ σ. 467.

406. -ΒΔ. Περί εισαγωγής εμπορικών μαθημάτων εν τω Γυμνασίω Πατρών.

3 Αυγ. 1857

[...] μέχρι της συστάσεως ειδικών εμπορικών εκπαιδευτηρίων, [...] Άρθρ. 1. Προστίθενται [...] α΄. Μαθήματα στοιχειώδους Εμπορικού Δικαίου επί το πρακτικώτερον διδασκόμενα διά τους εφιεμένους ν' ασπασθώσι το εμπόριον. β΄. Μαθήματα εμπορικής Γεωγραφίας και Διπλογραφίας διά τους αυτούς μαθητάς.

Ε. τ. Κ φ. 26, 27 Αυγ. 1857.

TEXT_PAGE_SHORT116
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/117.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Σχετικό .

Εγ. 4781 Υ. ΕΔΕ. Περί εισαγωγής εμπορικών μαθημάτων εν τω Γυμνασίω Πατρών.

27 Αυγ. 1857 Κλάδος α΄ σ. 473.

407. -ΒΔ. Περί προσδιορισμού της έδρας του κατά την Πελοπόννησον Ιερατικού σχολείου.

9 Αυγ. 1857

Στήν Τρίπολη. Ε. τ. Κ φ. 30, 10 Σεπτ. 1857.

408. -Εγ. 4930 Υ. ΕΔΕ. Περί Ελληνικής θεματογραφίας.

12 Αυγ. 1857

προς τους Γυμνασιάρχας

[...] τινές των Κ. Κ. Καθηγητών ολίγην παρέχουσιν προσοχήν κατά την διόρθωσιν των έλληνικών γραπτών γυμνασμάτων και ότι ιδίως δεν θεωρούσιν εαυτούς υποχρέους να λαμβάνωσιν εν τω οικω αυτών και να επιδιορθόνωσι μετά πλείστης ακριβείας τα γενόμενα θέματα.

[...]

Παρ' ημίν η ελληνική δεν είναι μόνον η αρχαία εκείνη γλώσσα, ήν έκαστος πεπαιδευμένος οφείλει να γιγνώσκη· είναι η γλώσσα ημών αύτών, ής προ πάντων πρέπει να ώμεν κάτοχοι, είναι ο θησαυρός ημών, το μέγα και ακαταμάχητον στοιχείον της εθνικότητός μας.

Κλάδος α΄ σ. 469.

409. -Εγ. 4987 Υ. ΕΔΕ. Περί της εν τοις Ελληνικοίς σχολείοις διδασκαλίας της τε αρχαίας και της νεωτέρας Ελληνικής γλώσσης.

14 Αυγ. 1857

προς τους Γυμνασιάρχας, Σχολάρχας και Διευθυντάς των Ελληνικών Σχολείων διδασκάλους

Κατά τον ισχύοντα οργανισμόν των Ελληνικών Σχολείων (όρα αρθρ. 1) τα εκπαιδευτήρια ταύτα διπλούν έχουσι σκοπον, ήγουν πρώτον να προετοιμάζωσι τους παίδας διά τα Γυμνάσια, και δεύτερον να χορηγώσιν αυθύπαρκτόν τινα και κατάλληλον βαθμόν πρακτικής εκπαιδεύσεως τοις μη βουλομενοις η μη δυναμένοις να διανύσωσι το μακρόν και πολύμοχθον στάδιον των κλασικών σπουδών, αλλ' εφιεμένοις να μεταβώσιν εις τον κοινωνικόν βίον οπωσούν επιστημονικώς προς τα βιωφελή έργα προκατηρτισμένοι. [...]

[...] η αρχαία ελληνική, ως θεμέλιον πάσης παρ' ημίν παιδείας, πρέπει να διδάσκηται εν τοις Ελληνικοίς σχολείοις τακτικώς και μετά πολλής επιστασίας, [...] άφ' ετέρου δε απαιτούντες δυνάμει του νόμου παραλληλισμόν της παλαιάς προς την νέαν Ελληνικήν, προφορικάς εκθέσεις και γραφικά γυμνάσματα εν τη τελευταία, είναι αναντίρρητον, ότι μεγίστη δέον να δίδηται προσοχή εις την επί το πρακτικώτερον διδασκαλίαν της καθαρευούσης ξενισμών και εκλεκτής καθομιλουμένης.

Εν τούτοις [...] οι πλείστοι μεν των Ελληνοδιδασκάλων παραμελούσιν εντελώς την πρακτικήν της γλώσσης ημών διδασκαλίαν, πολλοί δέ, λαμβάνοντες ίσως αφορμήν εκ του ότι ο νόμος σημειοί την σύνταξιν μεταξύ των εν τοις Ελληνικοίς Σχολείοις μαθημάτων, και υψηλών δήθεν γνώσεων επίδειξιν ποιούμενοι, εγκαταλείπουσι σχεδόν ολοσχερώς εν τη ανωτέρα

TEXT_PAGE_SHORT117
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/118.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

των εν λόγω σχολείων τάξει το τεχνολογικόν και το ετυμολογικόν της αρχαίας ελληνικής μέρος και το πλείστον χρόνον κατατρίβουσιν εις όλως ανωφελείς περί συντάξεως θεωρίας. Εντεύθεν δε προέρχεται ότι, οι από των Ελληνικών Σχολείων απολυόμενοι, εάν μεν τραπώσιν αμέσως εις τα βιωτικα έργα, γνωρίζοντες τύπους και θεωρίας μόνον, εισί παντάπασιν ανίκανοι να εκφράσωσιν η να εκθέσωσι διά της γραφής τας απλουστέρας ιδέας εν τη ιδία αυτών γλώσση· εάν δε εις τα Γυμνάσια μεταβώσιν, ελλιπείς ευρίσκονται κατά το τεχνολογικόν και την ετυμολογίαν της αρχαίας ελληνικής, και τοι διδαχθεντες το εν τοις Γυμνασίοις διδαχθησόμενον συντακτικόν, και ούτω επί σαθρών θεμελίων οικοδομούντες, αείποτε χωλαίνουσιν εις την γνώσιν της ελληνικής.

[...] Άπαντες οι διδάσκοντες [...] οφείλουσι, καθ' όσον μεν αφορά την νέαν ελληνικήν να εξασκώσιν επιμελώς τους εαυτών μαθητάς δι' αναγνώσεως καλώς γεγραμμενου βιβλίου, δι' εκθέσεως προφορικής ιδεών, διά γραφικών συνθέσεων και γυμνασμάτων και δι' άκαταπαύστου παραλληλισμού της αρχαίας προς την νέαν ελληνικήν, εις την ελευθέραν χρήσιν της βαθμηδόν προοδευούσης των λογίων ημών γλώσσης· καθ' όσον δ' αφορά την αρχαίαν ελληνικήν να έχωσι προ πάντων ύπ' όψιν την εις τα Γυμνάσια μετάβασιν των νέων, και επομένως να διδάσκωσιν αυτοίς εν πλάτει κυρίως το τεχνολογικόν και το ετυμολογικόν, άτινα αποτελούσι τας βάσεις, ούτως ειπείν, πάσης γλώσσης, [...]

Κλάδος α΄ σ. 471.

410. -Εγ. 51 Υ. Εσωτ. Περί του τιμήματος των αντικαταστατών.

16 Αυγ. 1857

[...] το [...] υπουργείον < Στρατιωτικών >, λαβόν υπ' όψιν ότι ουδείς εκ των αφυπηρετούντων του στρατού και το δικαίωμα της αντικαταστάσεως εχόντων ανδρών συναινεί να μισθωθή αντικαταστάτης επί τω τιμήματι των δρ. 650, όσας ημείς επροτείναμεν, άλλα πάντες άξιούσιν 900 περίπου δραχμάς, ενέκρινε προς ευκολίαν των κληρούχων να προσδιορίση τίμημα αντικαταστάσεως των εν τη αλλοδαπή διατριβόντων κληρούχων δραχ. επτακοσίας πεντήκοντα· απήντησε δ' ήμίν, ότι δύναται να μισθώνη αντικαταστάτας των τοιούτων δραπετών διά δραχμών επτακοσίων πεντήκοντα. [...]

Γιαννούλης 1857 σ. 24.

Σχετικά : α) Εγ. 33 Υ. Εσωτ. Περί του τιμήματος των αντικαταστατών.

15 Μαΐου 1858

Γιαννούλης 1858 σ. 18.

β) Εγ. 37 Υ. Εσωτ. Περί τιμήματος αντικαταστατών των εκτός του Κράτους άποδημουντων κληρούχων.

10 Ιουν. 1858

[...] το επί των Στρατιωτικών Υπουργέ ίον [...] συνηνεσε να γίνηται δεκτόν αντ' αυτών τίμημα αντικαταστάσεως εκ δραχμών 1200 αφού διά μικροτέρου ποσού δεν είναι δυνατόν να ευρεθή αντικαταστάτης [...]

Γιαννούλης 1858 σ. 21.

411. -Εγ. 4071 Υ. ΕΔΕ. Διακηρυξις βραβείου προς σύνταξιν γραμματικής διά τα δημοτ. σχολεία.

27 Αυγ. 1857

TEXT_PAGE_SHORT118
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/119.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Επαναληπτική, λόγω απορρίψεως υποβληθέντων χειρογράφων.

Ε. τ. Κ φ. 38, 28 Οκτ. 1857.

412. -Εγ. 4963 Υ. ΕΔΕ. Διακήρυξις βραβείου προς σύνταξιν καλλιγραφικών δειγμάτων.

1 Σεπτ. 1857

Επαναληπτική, λόγω άπορρίψεως υποβληθέντων χειρογράφων.

Ε. τ. Κ φ. 38, 28 Οκτ. 1857.

413. -Εγ. 53 Υ. Εσωτ. Περί του ότι τα στρατολογικά συμβούλια οφείλουσι να εφιστώσι την προσοχήν των περί την εξέτασιν των νεοσυλλέκτων.

10 Σεπτ. 1857

[...] ίνα προλαμβάνητε η παρά των υγειονομικών επιτροπών απόλυσις αυτών [...]

Γιαννούλης 1857 σ. 25.

414. -Εγ. 5886 Υ. ΕΔΕ. Περί αποστολής προγράμματος μαθηματικών.

15 Σεπτ. 1857

Ελληνικών σχολείων και γυμνασίων. Κλάδος α΄ σ. 477.

415. -Εγ. 6453 Υ. ΕΔΕ. Υπουργική διάταξις περί εσωτερικού κανονισμού της εν Αθήναις Αστυκλινικής.

3 Οκτ. 1857

Κεφάλαιον τέταρτον. Περί των φοιτητών εν γένει. Άρθρα 15 - 25.

Κεφάλαιον πέμπτον. Περί των εν τω καταστήματι της Αστυκλινικής οικούντων φοιτητών. Άρθρα 26 - 30.

Ε. τ. Κ φ. 35, 12 Οκτ. 1857.

416. -Εγ. 6601 Υ. ΕΔΕ. Περί απαγορεύσεως του άριθμείν τας περί ιδίων συμφερόντων αναφοράς.

8 Οκτ. 1857

προς τους Δημοδιδασκάλους

[...] τινές εξ υμών, αναφερόμενοι [...] επί ενσήμου πολλάκις χάρτου περί αντικειμένων, αφορώντων ουχί την δημοσίαν ύπηρεσίαν, αλλα τα ίδια αυτών συμφέροντα, οίον αύξησιν μισθοδοσίας η προαγωγήν εις βαθμόν, η μετάθεσιν εις έτερον σχολείον και τα τοιαύτα, μηδεμίαν έχοντα σχέσιν προς την ύπηρεσίαν, σημειούσιν ουχ ήττον τας αναφοράς ταύτας αυτών διά του αριθμού των αρχείων του σχολείου ο διέπουσιν υπεκφεύγοντες ούτως, είτε εν γνώσει, είτε εν αγνοία την πληρωμήν των ταχυδρομικών τελών, [...]

Κλάδος α΄ σ. 662. Σχετικό : Εγ. 3005 Υ. ΕΔΕ, 9 Ιουν. 1858 : Κλάδος α΄ σ. 666.

417. -Εγ. 6815 Υ. ΕΔΕ. α) Εσωτερικός κανονισμός των γυμνασίων και ελληνικών σχολείων. β) Οδηγίαι περί του εσωτερικού κανονισμού των ελληνικών σχολείων και γυμνασίων.

19 Οκτ. 1857

Δημητριάδης σ. 34.

TEXT_PAGE_SHORT119
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/120.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

418. -ΒΔ. Περί των καθηκόντων του επί της νομισματικής συλλογής Νομισματογνώμονος.

31 Οκτ. 1857

Άρθρ. 5. Ειδική τις συλλογή εκτύπων, επιστημονικώς κατεταγμενων, θέλει διατεθή εις τρόπον πρόχειρον και τόπον αρμόδιον, ίνα η χρήσιμος εις τας μελέτας των τε φοιτητών του Πανεπιστημίου και των προς ταύτα πεπαιδευμένων.

Παρίσης α΄ σ. 99.

419. -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του δημοτικού δασμού κατά τον δήμον Αμφίσσης.

16 Νοεμ. 1857

[...] η δ' εκ τούτου πρόσοδος να χρησιμεύση εις ανέγερσιν διδακτικών καταστημάτων.

Ε. τ. Κ φ. 43, 14 Δεκ. 1857.

1858

420. -Εγ. 3 Υ. Εσωτ. Περί παραδοχής εγγάμων αντικαταστατών.

10 Ιαν. 1858

Γιαννούλης 1858 σ. 2.

421 . -ΒΔ. Περί της εις την Τράπεζαν καταθέσεως του κρατουμένου ποσοστού διά το υπέρ των δημοδιδασκάλων αποθεματικών ταμείον.

16 Ιαν. 1858

Ε. τ. Κ φ. 38, 28 Αυγ. 1858.

Σχετικό :

ΒΔ. Περί κανονισμού του υπέρ των δημοδιδασκάλων αποθεματικού Ταμείου.

1 Αυγ. 1858 Ε. τ. Κ φ. 38, 28 Αυγ. 1858.

422. -Εγ. 6 Υ. Εσωτ. Περί αυξήσεως των αριθμών των υποτρόφων εις το Γεωργικόν Σχολείον της Τύρινθος.

31 Ιαν. 1858

τρεις υπότροφοι της Κυβέρνησης από κάθε νομό. Γιαννούλης 1858 σ. 3.

423. -Εγ. 1072 Υ. ΕΔΕ. Κανονισμός των προς συσκεψιν συνεδριάσεων των καθηγητών και διδασκάλων εν τοις Γυμνασίοις και εν τοις Ελληνικοίς Σχολείοις.

1 Μαρτ. 1858 Ε. τ. Κ φ. 8, 18 Μαρτ. 1858.

TEXT_PAGE_SHORT120
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/121.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

424. -Εγ. 2420 Υ. ΕΔΕ. Κανονισμός συναγωνισμού προς εκλογήν δύο υποτρόφων διορισθησομένων ίνα σπουδάσωσιν εν τη αλλοδαπή την Αστρονομίαν.

7 Μαΐου 1858

[...] δαπάναις < του εν Βιέννη Έλληνος πρεσβευτού Κυρίου Σ. Σίνα > [...] Άρθρ. 4. ένα λάβη τις μέρος εν τω ειρημένω συναγωνισμώ απαιτείται· α΄) Να απολαύη των της ελληνικής ιθαγενείας δικαιωμάτων και να ήνε εγγεγραμμένος εις ένα των δήμων του Κράτους· β΄) να μη ήνε νεώτερος των δεκαοκτώ και πρεσβύτερος των εικοσιπέντε ετών· γ΄) να εξήλθε προ δύο το πολύ ετών από τινός των Γυμνασίων του Κράτους και να έχη απολυτήριον φέρον τους δύο πρώτους βαθμούς της επιδόσεως. [...]

Ε. τ. Κ φ. 16, 2 Ιουν. 1858.

425. -Ν. ΥΠ β΄. Περί αναπληρωτικής πιστώσεως δραχ. 46. 000 επί του διά το 1858 ειδικού προϋπολογισμού του υπουργείου των Εκκλησιαστικών.

17 Μαΐου 1858

[...] καταλογιζομένη < η πίστωση > υπό μεν το κεφ. γ΄. άρθρον 12 "προσωπικόν Γυμνασίων" κατά δραχ. 21. 000, υπό δε το ΙΔ'. άρθρον του αυτού κεφαλαίου "προσωπικόν Ελληνικών Σχολείων" κατά δραχ. 25. 000 [...]

Ε. τ. Κ φ. 15, 31 Μαΐου 1858.

426. -Ν. ΥΠ γ΄. Περί χορηγίας αναπληρωτικής πιστώσεως δραχ. 11. 500 επί του διά το 1858 ειδικού προϋπολογισμού του υπουργείου των Εκκλησιαστικών.

17 Μαΐου 1858

[...] υπό μεν το κεφ. Α'. άρθρ. 2 "έξοδα γραφείου του υπουργείου" δραχ. 1500, υ'. τό δε το κεφ. ε΄. άρθρ. 2 "μισθοί κορασίων" δρ. 10. 000 [...]

Ε. τ. Κ φ. 15, 31 Μαΐου 1858.

427. -Εγ. 2420 Υ. ΕΔΕ. Κανονισμός συναγωνισμού προς εκλογήν τεσσάρων υποτρόφων, διορισθησομένων, ίνα σπουδάσωσιν εν τη αλλοδαπή την δασονομίαν.

24 Μαΐου 1858

Προϋποθέσεις συμμετοχής όμοιες ταυταρίθμου κανονισμού 7ης Μαΐου 1858.

Ε. τ. Κ φ. 21, 26 Ιουν. 1858.

428. -Εγ. 34 Υ. Εσωτ. Περί ανηλίκων ορφανών και λοιπών υπό επιμέλειαν διατελεστέων κτλ.

4 Ιουν. 1858

Γιαννούλης 1858 σ. 19 .

Σχετικό:

Εγ. 1116 Εισαγγελέως Εφετών Ναυπλίου < Περί επιτροποκηδεμονίας >.

αχρονολόγητο

TEXT_PAGE_SHORT121
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/122.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Εν των σπουδαιοτερων έργων [...] των παρά πρωτοδίκαις Κυρίων Εισαγγελέων [...] είναι και η ύπερτάτη διεύθυνσις των περί τας επιτροποκηδεμονίας [...] υπέρ του συμφέροντος των ανηλίκων και αφηλίκων ορφανών [...] και μολοντούτο, [...] πολλαχού [...] τούτο παροράται, συμφέροντα δε πλείστα, ιδίως ορφανικά, καταστρέφονται, καταβροχθιζομένων, κακώς διαχειριζομένων, η ένεκα ελλείψεως επιτροποκηδεμόνων εγκαταλιμπανομένων άνευ τινός διευθύνσεως και μερίμνης περιουσιών, και αυτά τα ανήλικα μάλιστα ορφανά άνευ της προστασίας μένοντα πολλαχώς πάσχουν, ένια δε και διαφθειρόμενα απόλλυνται.

Εις [...] επανόρθωσιν [...] : α΄) Να εξακριβώσητε ποία εν τη περιφερεία σας ύπάρχουν ορφανά ανήλικα η αφήλικα [...] εάν επιτροπεύωνται η κηδεμονευωνται [...] η ούχί· βεβαιούμενοι δε περί εκάστου να καταγράαψητε άπαντα εις ένα καταλλήλως συντασσόμενον πίνακα, διά τα μη δε υπό την ανήκουσαν επιμέλειαν διατελούντα να φροντίσητε περί του διορισμού επιτρόπων η κηδεμόνων. β΄) Να προσκαλέσητε διά το μέλλον τους δημάρχους και ειρηνοδίκας, όπως άμα διά της αποβιώσεως πατρός η μητρός ανηλίκων η αφηλίκων η ένεκα περιστατικού τινός προκαλούντος την επιμέλειαν αυτών [...] γ΄) Να ζητήσητε τας απογραφας της περιουσίας των ορφανών [...] και λογοδοσίαν των επιτρόπων η κηδεμόνων· και δ΄) Να φροντίσητε περί της εξασφαλίσεως της των ορφανών [...] περιουσίας και της προσηκούσης διατηρήσεως και επιτηρήσεως αυτών ως και της ανατροφής εκείνων, λαμβάνοντες τα προς τούτο κατάλληλα εφικτά και ενόντα μέτρα.

Γιαννούλης 1858 σ. 20.

429. -ΒΔ. < Περί εκφράσεως > της Β. ευαρεσκείας [...] προς τον ποιμένα Ηλίαν Σκορδήν και τον δωδεκαετή αυτού υιόν Δήμον, τους ανακαλύψαντας την εξοντωθείσαν ληστρικήν συμμορίαν του Καινούριου.

28 Ιουν. 1858

Ε. τ. Κ φ. 34, 14 Αυγ. 1858.

430. -ΒΔ. Περί κανονισμού των ενώπιον του Ιατροσυνεδρίου εξετάσεων των προτιθεμένων να μετέλθωσιν οιονδήποτε ιατρικόν επάγγελμα.

30 Ιουν. 1858

Άρθρ. 3. Οι ιατροί και οι χειρουργοί θέλουν εξετάζεσθαι [...] και < εις > την μαιευτικών.

Άρθρ. 31. Αι θέλουσαι να εξετασθώσι και λάβωσι [...] την άδειάν [...] των μαιεύτριαι, πρέπει να παρουσιάσωσιν απολυτήριον έγγραφον η δίπλωμα μαιευτικής τινός σχολής η μαιευτικού καταστήματος [...]

Άρθρ. 34. Τα αντικείμενα επί των οποίων εξετάζονται είναι τα ακόλουθα·

[...] στ') Περί επιμελείας των λεχωΐδων και άρτιτόκων.

Ε. τ. Κ φ. 34, 14 Αυγ. 1858.

Σχετικό:

ΒΔ. Περί διορθώσεως των άρθρων 17, 37 και 51 του από 30 Ιουνίου 1858 Διατάγματος.

4 Σεπτ. 1860

Αφορά κανονισμό βαθμολογίας εξεταζομένων. Ε. τ. Κ φ. 47, 30 Σεπτ. 1860.

431 . -ΒΔ. Περί εξόδων διατροφης και συντηρήσεως των ενδεών υποδίκων και καταδίκων.

28 Φεβρ. / 11 Μαρτ. 1836

TEXT_PAGE_SHORT122
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/123.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1. Προς τροφήν ενός εκάστου εξ αυτών προσδιορίζονται τριάκοντα λεπτά καθ' ήμεραν, αν έχη ηλικίαν μεγαλειτέραν των 12 χρόνων, χωρίς διάκρισιν γένους, και είκοσιν αν έχη μικροτέραν ηλικίαν· από την ποσότητα αυτήν πρέπει να πληρώνωνται και τα έξοδα διά το αναγκαίον εις πόσιν και σωματικήν καθαριότητα ύδωρ.

αν διά τοπικα αίτια η ποσότης αύτη δεν εξαρκή βεβαίως εις τας ρηθείσας χρείας, τότε περιμένομεν καλώς ητιολογημένην αναφοράν περί αυξήσεως αυτής. [...]

Ε. τ. Κ φ. 26, 7 Ιουλ. 1858.

432. -ΒΔ. Κανονισμός περί των Μοναστηρίων.

28 Ιουλ. 1858

Τμήμα Β': Περί Μοναχών.

ΙΔ'. Επειδή κατά τους ιερούς κανόνας και κατά το ΙΑ' άρθρον του Σ' νόμου, η μεν δοκιμασία του προσερχομένου εις μοναστήριον ίνα μονάση ορίζεται τριετής η δε κουρά αυτού δεν γίνεται προ του 25 έτους της ηλικίας του. και επειδή κατά τους νόμους του . Κράτους υπάρχει ωρισμένον της μεν ενηλικιότητος εκάστου (ότε ούτος αναγνωρίζεται ως έχων την θέλησιν ελευθέραν) το 21 έτος της ηλικίας αυτού, της δε από την στρατολογίαν απαλλαγής το 24 της ηλικίας έτος· έπεται ότι, ουδείς δύναται να γίν'η δεκτός εν Μοναστηρίω ως δόκιμος προ του 21 έτους της ηλικίας αυτού.

Ε. τ. Κ φ. 42, 15 Σεπτ. 1858.

433. -Εγ. 4211 Υ. ΕΔΕ. Περί του ότι οι εκτός του Κράτους εφημερευοντες οφείλουσι να πέμπωσι πίνακας των γεννήσεων, γάμων και άποβιώσεων και λοιπών άλλων πληροφοριών.

4 Αυγ. 1858 προς την Ιεράν Σύνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος

προ ικανών ήδη χρόνων απεστάλησαν εκ της Ελλάδος εις την άλλοδαπήν, κατ' αίτησιν των εις διαφόρους πόλεις παρεπιδήμων ορθοδόξων Ελλήνων [...] ιερείς, ως εφημέριοι και πνευματικοί. [...] κανέν όμως επίσημον τεκμήριον της σχέσεως αυτών προς την Εκκλησίαν της Ελλάδος δεν παρέχουσιν [...] ούτε πληροφορίας ποτέ χορηγούσιν εις αυτήν περί τε της εν η εφημερεύουσιν εκκλησίας και περί του πληρώματος αυτής.

[...] φρονούμεν ότι αναγκαίον είναι, προς το συμφέρον της Εκκλησίας, να παραγγείλη η Ιερά Σύνοδος εις έκαστον των εν τη αλλοδαπή, υπό την πνευματικήν αυτής δικαιοδοσίαν υπαγομένων, ιερέων, να συντάττη και πέμπη ετησίως πίνακα των γεννήσεων, των γάμων και των άποβιώσεων των ύπ' αυτού εκκλησιαστικώς κυβερνωμένων χριστιανών, μετά προσθήκης των όσοι τυχόν η αποχωρούσιν άλλοσε η προστίθενται άλλοθεν εις την εαυτού παροικίαν.

Αύτόν δε τον πίνακα να συνοδεύη εκάστοτε δι' εκθέσεως περιεχούσης ιδίας αυτού παρατηρήσεις περί της εις την προγονικήν ευσέβειαν αφοσιώσεως, περί της διατηρήσεως του Ελληνικού πνεύματος, της Ελληνικής γλώσσης και των ελληνικών ηθών και εθίμων και περί της καλλιεργείας της γλώσσης, χωρίς διαστολής της ύπηκοότητος των ενοριτών του, είτε Έλληνες αν ώσιν ούτοι, είτε άλλης Δυνάμεως υπήκοοι.

να εξηγή δε εν τη ιδία εκθέσει του ο ιερεύς και τον τρόπον της ενεργείας του διά τον καταρτισμόν του λογικού ποιμνίου του εις την ορθοδοξίαν και διά την ενίσχυσιν και εμψυ'χωσιν αυτού εις τον ακραιφνή Έλληνισμόν και εις την διατήρησιν της εθνικής γλώσσης.

Επειδή δε πρώτην τώρα φοραν πρόκειται να ζητηθώσι πάρα των [...] ιερέων αι [...] πληροφορίαι, καλόν νομίζομεν να ζητήση κατά πρώτον παρ' εκάστου αυτών η Ιερά Σύνοδος

TEXT_PAGE_SHORT123
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/124.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

τον πίνακα λεπτομερέστερα συντεταγμένον εφάπαξ, τούτεστι δηλούντα τον αριθμόν των οικογενειών και τα πρόσωπα εξ ων πάσα οικογένεια σύγκειται, την πατρίδα και το επιτήδευμα του οικογενειάρχου και εκ τίνος εποχής είναι αποκατεστημένος εν εκείνη τη πόλει

[...]

Εάν, και πιστεύομεν, η Ιερά Σύνοδος συναινή προς ταύτα, παρακαλείται να εκδώση τα ανήκοντα έγγραφα και διαβιβάση αυτά προς ημάς ίνα τα πέμψωμεν προς τους μνησθέντας εφημερίους διά των αρμοδίων Πρεσβευτικών η Προξενικών Ελληνικών Αρχών, δι' ών, νοείται, ότι και οι εφημέριοι θέλουσι πέμπει τας προς την Ιεράν Σύνοδον εκθέσεις των.

Κλάδος Β' σ. 98.

434. -ΒΔ. Περί Κανονισμού του εν Αθήναις Φυσιογραφικού Μουσείου.

17 Αυγ. 1858

Άρθρ. 2. το Φυσιογραφικόν Μουσείον χρησιμεύει εις τε την διδασκαλίαν των φοιτητών, εφ' ώ και ποιούσιν αύτούχρήσιν εν ταις παραδόσεσιν αυτών οι καθηγηταί φυσιογραφικών μαθημάτων, και εις ιδιαιτέραν μελέτην των σπουδαζόντων· προς δε και εις γενικήν διάδοσιν γνώσεων περί των φυσικών σωμάτων πάσης μεν χώρας ιδιαίτερον δε της Ελληνικής.

Ε. τ. Κ φ. 43, 19 Σεπτ. 1858.

435. -ΒΔ. Περί προσδιορισμού των εν τοις 'Ολυμπιακοίς αγώσιν άπονεμηθησομένων βοαβείων.

2 Οκτ. 1858

ΚΛΑΣΙΣ 8. Τέχναι ακριβείας και βιομηχανίας σχετιζόμεναι μετά της Δημ. Εκαπιδεύσεως κλπ.

Βραβεία κατά γένος μεν 2.

κατ' είδος δε 25. [...]

Ε. τ. Κ φ. 48, 16 Οκτ. 1858.

Σχετικό:

ΒΔ. Περί συστάσεως Ολυμπίων.

19 Αυγ. 1858

[...] Λαβόντες ύπ' όψιν την [...] αναφοράν του φιλογενούς Κυρίου Ευαγγέλη Ζάππα, δι' ης αφιεροί ως κεφάλαιον τας τετρακοσίας αυτού μετοχάς, άς τινάς έλαβεν εις την Ελληνικήν ατμοπλοϊκήν εταιρίαν, όπως χρησιμεύσωσι τα κέρδη τούτων, η οι τόκοι εις σύστασιν και συντήρησιν διαγωνισμών φερόντων τ' όνομα "'Ολυμπίων" και σκοπούντων την εθνικήν πρόοδον, προσφέρει δε και τα αποσταλέντα εις το Υπουργέ ίον των Εξωτερικών τρισχίλια καισαροβασιλικα φλωρία διά να χρησιμεύσωσιν εις την κατά το 1859 γενησομενην πρώτη ν συγκρότησιν των 'Ολυμπίων. [...]διαττάτομεν τα εξής.

Άρθρ. 1. Καθίστανται εν Αθήναις Γενικοί Διαγωνισμοί κατά τετραετίαν τελούμενοι, υπό την επωνυμίαν "'Ολυμπίων". εις ους θέλουσι παρίστασθαι πάντα τα προϊόντα της Ελληνικής ενεργείας, και ιδίως τα της βιομηχανίας, της γεωργίας και της κτηνοτροφίας.

Ε. τ. Κ φ. 38, 28 Αυγ. 1858.

436. -ΒΔ. Περί αποστολής υποτρόφων εις Παρισίους προς εκμάθησιν της αρχιτεκτονικής και γεφυροδοποιΐας.

2 Οκτ. 1858

TEXT_PAGE_SHORT124
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/125.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1. Διορίζομεν υποτρόφους της Κυβερνήσεως τους δοκίμους φοιτητάς του Τμήματος των Μαθηματικών του Πανεπιστημίου, Πέτρον Πολυκράτην και Αντώνιον Ζ. Μάτσαν, τον μαθητήν του Γυμνασίου Αθηνών 'Ανδρέαν Κ. Ζηνόπουλον και τον εις το ιχνογραφικόν γραφείον του Υπουργείου των Εσωτερικών εργασθέντα ως βοηθόν, μαθητήν του σχολείου των τεχνών, Δ. Φαλιέρον [...]

2. Έκαστος θέλει λαμβάνει εκ του Δημοσίου δι' έξοδά του δραχμάς 180 κατά μήνα, αι οποίαι θέλουσι πληρώνεσθαι παρά του επιτετραμμένου μας κατά τριμηνίαν επί πιστοποιητικοίς των διδασκάλων του, περί της εξακολουθήσεως των μαθημάτων του, περί των προόδων του και της καλής του διαγωγής.

5. Μετά το περάς των σπουδών των είναι υπόχρεοι να επιστρέψωσιν εις την Ελλάδα και να υπηρετήσωσι τουλάχιστον επί 5 έτη εις οποιανδήποτε έμμισθον υπηρεσίαν ήθελε διορίσει αυτούς η Κυβέρνησις κατά την ικανότητα των. [...]

Ε. τ. Κ φ. 49, 18 Οκτ. 1858.

1859

437. -Εγ. 1 Υ. Εσωτ. Περί των στρατολογικών εργασιών.

8 Ιαν. 1859

Γιαννούλης 1859 σ. 2.

438 . -Πρόγραμμα και Κανονισμός της επί της εμψυχώσεως της εθνικής βιομηχανίας Επιτροπής περί της Α'. συγκροτήσεως.

άχρονολόγητο

ΚΛΑΣΙΣ 8. Τέχναι ακριβείας και βιομηχανίαι σχετιζόμεναι μετά της δημοσίας εκπαιδεύσεως και Η επιτηδευμάτων κλπ.

Εργαλεία της Φυσικής, της Χημείας, της Μετεωρολογίας, χρονόμετρα, ωρολόγια κλπ. Γεωγραφικοί χάρται κλπ. πλάστιγγες νομισματικαί κλπ.

ΚΛΑΣΙΣ 20. Κατασκευή ενδυμάτων και αντικειμένων του συρμού και της πολυτελείας.

Ενδύματα δι' άνδρας, διά γυναίκας, και παιδία. [...]

Άρθρ. 37. Κατά ρητάς ημέρας και ώρας η είσοδος θέλει είσθαι εναλλάξ ελευθέρα άνευ πληρωμής εις τον στρατόν, εις τους μαθητάς ειδικών σχολείων και εις το κοινόν.

Άρθρ. 49. Απαγορεύεται η είσοδος εις παίδας κατωτέρας ηλικίας των 6 ετών.

Ε. τ. Κ φ. 2, 29 Ιαν. 1859.

439. -Ν. Φ'. Περί ελαττώσεως του χρόνου του παρέχοντος δικαίωμα συντάξεως ως προς τας χήρας και τα ορφανά των αξιωματικών των προ του Συντάγματος αποθανόντων < του Ναυτικού >.

2 Φεβρ. 1859

Άρθρ. 1. [...] ελαττούται κατά πεντεκαίδεκα έτη [...]

Ε. τ. Κ φ. 4, 9 Φεβρ. 1859.

440. -Ν. ΦΔ'. Περί ελαττώσεως του χρόνου του παρέχοντος δικαίωμα συντάξεως εις τας χήρας και ορφανά των αγωνιστών των προ του Συντάγματος θανόντων < του κατά ξηράν στρατού >.

12 Φεβρ. 1859

TEXT_PAGE_SHORT125
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/126.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

Άρθρ. 1. [...] ελαττούται κατά πεντεκαίδεκα έτη [...]

Ε. τ. Κ φ. 6, 28 Φεβρ. 1859.

441. -ΒΔ. < Περί του ότι > ενεκρίθησαν αι απονεμηθησόμεναι υποτροφίαι εις τους αριστευσαντας κατά τους διαγωνισμούς του ενεστώτος έτους μαθητάς του σχολείου των τεχνών, ως βραβείον της επιμελείας αυτών.

24 Φεβρ. 1859

Ε. τ. Κ φ. 23, 9 Ιουν. 1859.

442. -Ν. ΦΚ'. Περί κατασκευής της προκυμαίας Κορώνης.

30 Μαρτ. 1859

Άρθρ. 1. διά την επισκευήν και επέκτασιν της εν τω λιμένι Κορώνης του Δήμου Κολλωνιδών υπαρχούσης παλαιάς προκυμαίας, την κάθαρσιν του λιμένος και την κατασκευήν κρηπίδος καθ' όλον το μήκος της παραλίας της πόλεως [...] < επιβάλλεται > [...]

γ΄) Προσωπική εργασία, κατά τας διατάξεις του περί οδοποιΐας Νόμου, τρία ήμερομίσθια ετησίως, εφ' εκάστου των αρρένων δημοτών των εχόντων ηλικίαν 18 - 60 ετών, μη εξαιρουμένων των αριστειοφόρων. [...]

Ε. τ. Κ φ. 14, 9 Απρ. 1859.

443. -Ν. Φ ΚΑ'. Περί αναπληρωτικής πιστώσεως Δρ. 3, 483. 24 επί του διά το 1858 προϋπολογισμού του υπουργείου των Εκκλησιαστικών.

31 Μαρτ. 1859

Άρθρον μόνον. [...] τασσομένη [...] υπό μεν το κεφ. γ΄. άρθρον 13 "έξοδα Γυμνασίων" κατά δραχμάς 3, 067: 24 υπό δε το Κεφ. δ΄. άρθρον 2 "έξοδα δημοδιδασκαλείου κλπ. " κατά

δραχ. 416.

Ε. τ. Κ φ. 14, 9 Απρ. 1859.

444. -Εγ. 10 Υ. Εσωτ. Περί τιμήματος των αντικαταστατών.

20 Απρ. 1859

Γιαννούλης 1859 σ. 6.

445. -Εγ. 11 Υ. Εσωτ. Περί των αποστελλομένων εις κατάταξιν και εξαιρουμένων ως σωματικώς ανικάνων κληρουχων.

1 Μαΐου 1859

Γιαννούλης 1859 σ. 6.

446. -Ν. ΦΑΔ' . Περί παραχωρήσεως του τρίτου της ετησίας προσόδου της προκυπτούσης εκ της ενοικιάσεως των εν Καλάμαις Μοναστηριακών εργαστηρίων εις τας άσχολουμένας εις την μεταξοϋφαντικήν μοναχάς της εκείσε διαλελυμένης Μονής του Αγίου Κωνσταντίνου, και εις τας συντρόφους αυτών.

25 Μαΐου 1859

Εις τας πρώην μοναχας της [...] διαλελυμένης μονής [...]καί τας συντρόφους αυτών [...]

TEXT_PAGE_SHORT126
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/127.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

και εξ μαθητευομένας [...] παραχωρείται, [...] το εν τρίτον της ετησίας προσόδου, της προκυπτούσης εκ της ενοικιάσεως των εν τήπόλει ταύτη είκοσιν επτά μοναστηριακών έογαστηρ ίων.

Ε. τ. Κ φ. 21, 30 Μαΐου 1859.

οι μαθητευόμενες είναι μάλλον, κρίνοντας από τα ονόματα, λαϊκές και μάλλον ανήλικες.

447. -Ν. ΦΑΑ'. Περί χορηγήσεως συντάξεων εις χήρας και ορφανά δικαστικών υπαλλήλων.

25 Μαΐου 1859

Άρθρ. 1. Έως ου εκδοθή ο περί πολιτικών συντάξεων Νόμος χορηγείται εκτού δημοσίου ταμείου μηνιαία σύνταξις εις την Έλένην χήραν Ιω. Σωμάκη και τα ανήλικα αυτής εκ δραχμών εκατόν ογδοήκοντα [...]. Εις την Ευανθίαν χήραν Μ. Σκαλιστήρη εκ δραχμών εκατόν [...]. Εις την Α. Πλατύκα και τα ανήλικα αυτής εκ δραχμών εκατόν είκοσιν [...]. Εις την του Ι. Καλογεροπούλου και τ' ανήλικα αυτής εκ δραχμών εκατόν πεντήκοντα [...]· και εις την χήραν Μ. Λυσίππου και τ' ανήλικα αυτής εκ δραχμών εβδομήκοντα πέντε, [...]

Ως προς τας εχούσας ανήλικα τέκνα χήρας, αι ανωτέρω συντάξεις ανήκουσι κατά το ήμισυ εις την χήραν, μένουσαν εν τη χηρεία αυτής, κατά δε το έτερον ήμισυ εις το ανήλικον, η τ' ανήλικα αυτών ορφανά κατ' ίσας μερίδας. Παύει δε η μερίς των μεν κορασίων άμα αποκατασταθέντων, των δε αρρένων άμα αποκατασταθέντων, η ενηλικιωθέντων.

Ε. τ. Κ φ. 21, 30 Μαΐου 1859.

448. -Ν. ΦΞΕ'. Περί ελαττώσεως της στρατιωτικής θητείας εις τριετίαν, και περί εφεδρείας.

29 Μαΐου 1859

Άρθρ. 3. Οι μόνον τριετίαν υπηρετήσαντες μεταβαίνουσιν εις τριετή εφεδρείαν, της οποίας διαρκούσης, καλούνται εν ανάγκη εις τα όπλα. [...]

Ε. τ. Κ φ. 33, 13 Αυγ. 1859.

449. -ΒΔ. Περί της επί τετραετίαν επεκτάσεως του δημοτικού δασμού κατά τον δήμον Γλώσσης.

13 Ιουν. 1859

[...] η [...] πρόσοδος να χρησιμεύση ιδίως εις την ανέγερσιν δημοτικού Σχολείου εν τω Δήμω ααυτώ.

Ε. τ. Κ φ. 26, 27 Ιουν. 1859.

450. -Εγ. 20 Υ. Εσωτ. Περί συνδρομής των δήμων εις την Φιλεκπαιδευτικήν Εταιρίαν.

23 Ιουν. 1859

Γιαννούλης 1859 σ. 10.

451. -Εγ. 32 Υ. Εσωτ. Περί της ταχείας αποδόσεως των καθυστερούντων κληρούχων.

20 Ιουλ. 1859 Γιαννούλης 1859 σ. 20.

TEXT_PAGE_SHORT127
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/128.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

452. -Εγ. 1614 Υ. ΕΔΕ. Κανονισμός των χρεών και καθηκόντων των

Εφορευτικών επιτροπών των Ιερατικών Σχολείων.

23 Ιουλ. 1859 Ε. τ. Κ φ. 34, 17 Αύγ. 1859.

453. -ΒΔ. Περί συστάσεως εταιρίας εν Πάτραις υπό την επωνυμίαν "η πρόνοια".

1 Αυγ. 1859

[...] Καταστατικόν της εν Πάτραις ασφαλιστικής εταιρίας της προικίσεως των παίδων

(Dotation des enfants)

Άρθρ. 2. Αι εργασίαι της εταιρίας ταύτης κύριον σκοπόν έχουσι την δι' ώρισμενης τινός χρηματικής ποσότητος προίκισιν των τε αρρένων και θηλέων παίδων, οίτινες ήθελον επιζήσει μετά παρέλευσιν συμπεφωνημένης σειράς συναπτών ετών, επί προπληρωμή κανονισμένου τινός ασφαλίστρου, καταβληθέντος άπαξ η κατ' έτος, η καθ' εξαμηνίαν, καθ' όλην την διάρκειαν των συναπτών ετών.

Άρθρ. 3. Η εταιρία θέλει συστήσει ταμιευτήριον (baisse d'epargnes), το οποίον θέλει δέχεσθαι επί τόκω τα από καθημερινας οικονομίας περισσεύματα πάσης τάξεως άνθρώπων· ο ελάχιστος όρος των τοιούτων καταθέσεων ορίζεται εις το ποσόν δραχμών τριών, ο δε ανώτατος καταθέσεως γενομένης την αυτήν ημέραν παρ' ενός και του αυτού καταθέτου, εις δραχμάς εκατόν· ανώτατος δε όρος όλων ομού των καταθέσεων παρ' ενός και του αυτού καταθέτου, κατά διαφόρους ημέρας, προσδιορίζεται εις δραχμάς χιλίας. Ο τόκος επί των κατάθέσεων τούτων δε θέλει υπερβαίνει τα πέντε τοις εκατόν. Θέλει δε προσδιορίζεσθαι κατ' έτος υπό του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, [...] 23 Ιουν. 1859

Ε. τ. Κ φ. 43, 28 Σεπτ. 1859.

Σχετικό :

Εγ. 89 Υ. Εσωτ. Περί ενισχύσεως της εν Πάτραις συσταθείσης άσφαλιστικής εταιρίας της προικίσεως των παίδων "η πρόνοια".

12 Δεκ. 1869

Γιαννούλης 1860 σ. 67.

454. -ΒΔ. Περί προβιβασμού, μεταθέσεως κτλ. διδασκάλων Ελληνικών σχολείων.

22 Αυγ. 1859

Περιπτωσιολογία: θέσεις, ονόματα, μισθοί. Ε. τ. Κ φ. 45, 22 Οκτ. 1859. Σχετικά :

α) ΒΔ . -Περί διορισμού καθηγητών.

24 Αυγ. 1859 Όμοιο του προηγουμένου. Ε. τ. Κ φ. 45, 22 Οκτ. 1859.

β) ΒΔ. -Περί μεταθέσεως Ελληνοδιδασκάλων.

26 Σεπτ. 1859

Όμοιο των προηγουμένων. Ε. τ. Κ φ. 46, 29 Οκτ. 1959.

TEXT_PAGE_SHORT128
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/129.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

455. -ΒΔ. < Περί του ότι > εξηρέθη της πληρωμής τελωνίου η προς χρήσιν της εν Τίρυνθι γεωργικής σχολής εισαχθείσα υδραυλική μηχανή διά του τελωνείου Ναυπλίας.

2 Σεπτ. 1859

Ε. τ. Κ φ. 49, 12 Δεκ. 1859.

456. -Εγ. 59 Υ. Εσωτ. Περί της εμπροθέσμου προσελεύσεως των μαθητριών εις το μαιευτικόν σχολείον.

5 Σεπτ. 1859

Γιαννούλης 1859 σ. 43.

457. -ΒΔ. < Περί του ότι > διωρίσθησαν υπότροφοι της Κυβερνήσεως οι δόκιμοι μαθηταί της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Δημήτριος Κ. Λουλουδάκης και Ιωάννης Ψυλας διά να σπουδάσωσι την κτηνιατρείαν εν Γαλλία.

22 Σεπτ. 1859 Ε. τ. Κ φ. 49, 12 Δεκ. 1859.

Σχετικό :

ΒΔ. < Περί του ότι > διωρίσθησαν υπότροφοι της Κυβερνήσεως ο Αναστάσιος Σούλης φοιτητής του Πανεπιστημίου και Νικόλαος Νικολαΐδης φοιτητής της στρατιωτικής σχολής διά να σπουδάσωσι την γεφυροποιΐαν και την οδοποιΐαν.

22 Σεπτ. 1859 Ε. τ. Κ φ. 49, 12 Δεκ. 1859.

458. -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του επί των ωνίων δασμού κατά τον δήμον Κορθίου της επαρχίας Άνδρου.

23 Σεπτ. 1859 Άρθρ. 3. Η πρόσοδος του δασμού τούτου θέλει διατεθή προς εξόφλησιν του προς τα ορφανά του Γ. Φραγκοπούλου χρέους του δήμου τούτου.

Ε. τ. Κ φ. 44, 9 Οκτ. 1859.

459. -Εγ. 61 Υ. Εσωτ. Περί τιμήματος των αντικαταστατών.

24 Σεπτ. 1859

Γιαννούλης 1859 σ. 44.

460. -Εγ. 5599 Υ. ΕΔΕ. Περί της μη διακοπής του μισθού των δημοδιδασκάλων κατά τας διακοπάς των μαθημάτων.

28 Σεπτ. 1859

Βενθύλος σ. 339.

TEXT_PAGE_SHORT129
  TEXT_SEARCH_FORM
  TEXT_SEARCH_IN_BOOK
  TEXT_SEARCH_RESULTS
   TEXT_BOOK_LIST
    16. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

    Σχετικό :

    Εγ. Υ. ΕΔΕ. Περί προσδιορισμού των εν τη αποθήκη βιβλίων.

    28 Δεκ. 1856

    προς ακριβή εκτέλεσιν του περί διανομής βιβλίων Βασιλικού Διατάγματος της 28

    Οκτωβρ. 1855, [...]

    Άρθρ. 2. [...] γ΄) Άνα εν αντίτυπον δι' έκαστον των επτά Γυμνασίων του Κράτους· δ΄) ανά εν αντίτυπον δι' έκαστον των Σχολαρχείων του Κράτους και ε΄) επίσης ανά εν αντίτυπον δι' έκαστον των λοιπών του κράτους εκπαιδευτηρίων [...]

    Άρθρ. 4. Μόνον εκ των υπολειπομένων μετά την εξαίρεσιν των κατά τα προηγούμενα προσδιορισθέντων αντιτύπων χορηγούνται παρά του Εφόρου εις ενδεείς και επιμελείς μαθητάς και εις τους υποτρόφους της Κυβερνήσεως τα αναγκαιότερα προς τας ειδικας αυτών σπουδας βιβλία η προσδιορίζονται προς βράβευσιν επί επιμελεία και χρηστότητι διακριθέντων μαθημάτων [...]

    Κλάδος α΄ 446.

    381 . - Εγ. 7331 Υ. ΕΔΕ. Περί εφαρμογής του άρθρου 6 του περί δημοτικών σχολείων νόμου.

    8 Δεκ. 1856

    προς τους Νομάρχα ς του Κράτους.

    [...] το περί ου ο λόγος άρθρον του Νόμου έχει ως εξής·

    Άρθρ. 6. Όλοι οι εις δήμον, έχοντα σχολείον δημοτικόν, ανήκοντες παίδες, από του 5 συμπεπληρωμένου μέχρι του 12 συμπεπληρωμένου έτους της ηλικίας των χρεωστούν να φοιτώσιν εις το σχολείον [...]

    Η διάταξις αύτη του Νόμου [...] παρημελήθη [...] και [...] προήλθε δυστυχώς, καθώς ήτον έπόμενον, ου μικρά τη καθ' ημάς κοινωνία ζημία. Διότι, εάν ετύγχανε της δεούσης ενεργείας προ 22 ήδη ετών, [...] ουδείς των εν ηλικία γεγονότων έκτοτε Ελλήνων ήν αν γραμμάτων πάντη άμοιρος, και η κοινωνία ημών διέκειτο αν βέλτιον· [...] Τούτοις επόμενοι, [...] επάναγκες, πριν προβήτε εις την εφαρμογήν του Νόμου, να καταστήσητε [...] όπως [...] κρίνετε καταλληλότερον, εις τε τους γονείς και άπαντας απλώς τους κατοίκους του καθ' υμάς νομού καταληπτάς τας περί ων ο λόγος διατάξεις του Νόμου, [...] και ερμηνεύοντες αυτοίς τα θεόθεν και παρά της πολιτείας επιβεβλημένα αυτοίς καθήκοντα ως προς τα εαυτών τέκνα, οις οφείλουσι παρέχειν ου μόνον υλικήν τροφήν [...] άλλα και τα μέσα της καλλιεργείας του νοός αυτών [...]

    προς τούτο δύνανται να συντελέσωσιν υμίν τα μέγιστα και οι σεβασμιώτατοι Ιεράρχαι [...] προτρέποντες εν τοις κηρύγμασιν αυτών τους πάντας προς εκτέλεσιν του ιερού παραγγελματος του διαγορεύοντος άπασι τοις πιστοίς "εκτρέφειν τα τέκνα αυτών εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου" [ ...]

    Κλάδος α΄ σ. 651.

    382. -ΒΔ. Περί τροπολογίας του 6 άρθρου του διοργανισμού της Ριζαρείου Σχολής.

    13 Δεκ. 1856

    [...] Προσλαμβάνονται ως υπότροφοι [...] και όσοι ιδία δαπάνη εφίενται να εισέλθωσιν εις το κατάστημα της Εκκλησιαστικής σχολής, προπληρόνοντες κατά πάσαν τριμηνίαν 150 δραχμάς [...]

    Κλάδος α΄ σ. 190.