Συγγραφέας:Σιδέρη, Αλόη
 
Τίτλος:Έλληνες φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Πίζας (1806-1861), Α΄-Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:21
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1989-1994
 
Σελίδες:687
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά - Ιταλικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Τριτοβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα - Ιταλία, Πίζα
 
Χρονική κάλυψη:1806-1861
 
Περίληψη:Σκοπός του βιβλίου είναι να φωτίσει με κάθε δυνατή ακρίβεια μια πολύ μικρή γωνία ενός μεγάλου θέματος: της φοιτητικής μετανάστευσης. Επιλέγοντας το Πανεπιστήμιο της Πίζας, έναν χώρο από τους περισσότερο αδιερεύνητους, η συγγραφέας προσπάθησε να εντοπίσει τους Έλληνες που φοίτησαν εκεί σε μια κρίσιμη φάση της ελληνικής και της ιταλικής Ιστορίας (1806-1861). Ο πρώτος τόμος περιέχει τη μελέτη και τα πορίσματά της, και ο δεύτερος περιλαμβάνει καταλόγους και πίνακες. Στους καταλόγους βρίσκουμε τα ονόματα των Ελλήνων φοιτητών, ακόμα και εκείνων που γράφτηκαν αλλά δεν αποφοίτησαν, και στους πίνακες εμφανίζεται η διακύμανση του ρεύματος των Ελλήνων προς το Πανεπιστήμιο της Πίζας σε συσχετισμό με τις ιδιαίτερες πατρίδες τους και με τις χρονικές περιόδους, οι σχολές της προτιμήσεώς τους κατά περιόδους, η αριθμητική σχέση των πτυχιούχων προς αυτούς που εγκαταλείπουν τις σπουδές στην Πίζα, η διακύμανση του ποσοστού των Ελλήνων στο σύνολο των φοιτητών κτλ. Σε ειδικούς πίνακες παρουσιάζεται ο συνολικός αριθμός των φοιτητών που έστειλε στο Πανεπιστήμιο της Πίζας κάθε ελληνική πόλη και περιφέρεια σε όλο το διάστημα της πεντηκονταετίας. Στον επίλογο τίθενται τα ερωτήματα, στα οποία η έρευνα δεν μπόρεσε να δώσει απάντηση. Στο παράρτημα παρουσιάζονται τα πιο χαρακτηριστικά ντοκουμέντα: πιστοποιητικά για την εισδοχή, διπλώματα, σελίδες καταστίχων ή λυτά φύλλα, έγγραφα της αστυνομίας.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 35.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 566-585 από: 694
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/566.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

16

Δεν έδωσε ποτέ αφορμή για παράπονα

Πιστοποιητικό του Γεωργίου Ιακωβάτου από την Ιόνιο Ακαδημία (1836)

Ληξούρι, Αρχ. Ιακωβάτων, Γ1

Istruzione Pubblica

L'Eforo dell'Università Ionia dichiara e certifica che ai 16 di Settembre 1827 Giorgio Tipaldo di Alvise, nativo di Cefalonia, fù ammesso tra gli alunni matricolati dell'Università, Egli frequentò costantemente le scuole preparatorie fino ai trenta di Luglio 1831, e studio in esse la lingua Greca, Inglese, Latina ed Italiana, l'Ideologia, l'Aritmetica e la Geometria, nelle quali lezioni egli diede sempre esami annuali, e rispose sempre ottimamente. Dietro ad esami da lui subiti al 1o di Novembre 1831 passa a studiare le lezioni dell'Università, ove continuò lo studio della filosofia e delle lingue suddette e diede sempre ottimi esami. Passò finalmente a studiare la giurisprudenza; nel 1o anno egli segui il corso di Diritto Naturale, di Diritto Politico e delle Istituzioni Civili;

Σελ. 566
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/567.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

nel 2ο anno egli studio le Pandette ed il Diritto Penale; nel 3o egli continuò nello studio delle Pandette, confrontate colla legislazione Ionia e del Diritto Penale; fece il corso del Diritto Civile Francese, e del Diritto Commerciale Ionio; nel 4o anno studio la Procedura Ionia e la Filosofia del Diritto ed ebbe sufficienti nozioni di Medicina Legale. Il tutto consta dai libri dell'Università.

Negli esami che alla fine di ogni anno pubblicamente si davano, essendo pure presenti il Prestantissimo Arconte ed i Nobilissimi Membri della Commissione Generale sull Istruzione Pubblica, interrogato dai SSi Professori della Facoltà Legale in ogni ramo di essa, rispose sempre ottimamente e con applauso di tutti. Oltre a ciò l'Eforo aggiunse un assicurazione relativa alla condotta del suddetto giovane; poichè in tutto il corso del tempo ch'egli frequentò l'Università non diede mai motivo a lagni ο querele. In fede della verità viene rilasciato il presente certificato, firmato dall'Eforo e munito del suggello dell'Università.

Dato in Corfù dall'Eforo questo giorno 9. del mese di Luglio dell'anno di Nostro Signore 1836. — S.N.

Dr G. Theriano

Eforo dell' Università Ionia

C. Asopio

Segretario

Segreteria del Senato

Corfù, 26 Luglio 1836.

Si certifica che la soprascritta firma è di vero pugno e Carattere del Prestantissimo Sr. Dr Stamo Gangadi, Arconte della Pubblica Istruzione.

[Υπογραφή δυσανάγνωστη]

Segretario del Senato

per Dipto Generale.

Σελ. 567
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/568.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

17

Ο καθηγητής και Επίσκοπος Καισαρείας Αγαθάγγελος

Πιστοποιητικό σπουδών του Γεωργίου Δημουλά από την Τεργέστη (1840)

A.S.P. Università, DI No 119

Atteste io sottoscritto, qualmente Giorgio di Atanasio Dimula abbia continuato, sempre regolarmente, sotto la mia particolare istruzione il corso delle sei classi della lingua Greca, Latina ed Italiana, con i Elementi filosofici, sempre però principiando dall'anno scolastico 1836-37-38-39 e tutto 1840, ed avendosi nel pari tempo dimostrato diligente e premuroso, ha meritato la classificazione Duplex Eminentia; e per maggior fede mi firmo di proprio pugno, apponendovi pure il mio bolito Suggilo.

Trieste il di 10 Agosto 1840

Il professore e Vescovo di Cesaria in Palestina

Agatangelos

Σελ. 568
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/569.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

18

Εκρίθη άξιος του βραβείου Howard Douglas

Πιστοποιητικό του Γεράσιμου Ρωσσόλυμου από το Ιόνιο Γυμνάσιο (1842)

A.S.P. Università, DI 4, No 76

Direzione del Collegio lonio

Fatta matura considerazione degli straordinarii progressi allo studio, e di felici esami dell'egregio giovane Signor Gerasimo Rossolimo di Cefalonia, studente di Secondo Anno del corso Collegiale nel 1841-42, si certifica che il medesimo fù giudicato, a voti unanimi del Consiglio, composto di tutti i Signori Maestri, Sotto Prefetti e da un Direttore, degno del premio della medaglia, istituita da Sr Howard Douglas e dal Prestantissimo Senato.

Corfù 9 Agosto 1842

Il Direttore

F. Orioli

Legistrato al No 67

Σελ. 569
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/570.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

19

Επεδείξατο ευπείθειαν εις τα καθεστώτα

Πιστοποιητικά του Χαραλάμπους Κατσαΐτη από το Δευτερεύον Σχολείον Ληξουρίου (1845)

A.S.P. Università, DI 4, No 74

Ο Ευγενής Κύριος Χαραλάμπης Κατσαΐτης του κ. Αγγέλου, Έλλην το γένος, Κεφαλλήν την πατρίδα, ορθόδοξος την θρησκείαν, χρηματίσας Τακτικός μαθητής της εν Ληξουρίω Δευτερευούσης Σχολής διά τετραετίαν ολόκληρον, επεδείξατο χαρακτήρα ηθικής κάλλιστον, ευπείθειαν εις τα καθεστώτα και πάσαν ενδεδειγμένην επιμέλειαν εις τας σπουδάς του. Μετήλθε δε με αρίστην έκβασιν μετά πολλών και άλλων μαθημάτων τα διάφορα έτη της Ελληνικής γλώσσης και της Αγγλικής, ως εκ της ρητογραφίας των ενιαυσίων εξετάσεων δήλον [...]

Εκ του Διευθυντηρίου της εν Ληξουρίω

Δευτερευούσης Σχολής

Τη 24 Σεπτεμβρίου 1845

Χαροκόπος Διευθυντής της Σχολής

Σελ. 570
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/571.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

20

Εις άκρον φιλομαθής και χρηστοήθης

Πιστοποιητικό του Σταύρου Φωκά από το Δευτερεύον Σχολείον Αργοστολίου (1844)

ASP. Università, D I 4, No 100

Δευτερεύον Σχολείον

Κεφαλληνίας

Ο Κ:ος Σταύρος Φωκάς Τσανετάτος του π:έ Παναγή, Κεφαλλήν, Μαθητής της Δευτερεούσης ταύτης Σχολής, νέος εις άκρον φιλομαθής και χρηστοήθης, ακολουθήσας κανονικώς απ' αρχής μέχρι τέλους την κατά το Διάταγμα της Δημοσίας Παιδεύσεως Σειράν της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης, της Αγγλικής και των στοιχείων της Μαθηματικής, διέπρεψε παρ' άπαν το διάστημα της μαθητείας του διά τε την άκραν αυτού επιμέλειαν και επίδοσιν ευδοκιμών εις τας κατ' έτος δημοσίας εξετάσεις και μάλιστα τας τελευταίας, εν αις εκρίθη παμψηφεί υπό των διδασκάλων άριστος.

Σελ. 571
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/572.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

Διο εις πίστωσιν του αληθούς επαφίεται, εις αυτόν το μαρτυρικόν τούτο Γράμμα.

Εκ της εν Αργοστολίω Κεφ. Δευτερευούσης Σχολής

τη 1: Νοεμβρίου 1844 Ε.Ν.

ο Διευθυντής

Θ. Καρούσος

[Επικύρωση στις 23 Αυγούστου 1845 από τον Έπαρχο της Κεφαλονιάς και στις 25 Αυγούστου από τον πρόξενο της Αυστρίας και της Τοσκάνης.]

Σελ. 572
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/573.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

21

Τοις κειμένοις νόμοις αεί πειθόμενος

Πιστοποιητικό του Ιωάννη Θεοδωρίδη από το Οθώνειο Πανεπιστήμιο (1845)

A.S.P Università, D Ι 5, No 67

Αρ. πρ. 1242

Η πρυτανεία του Πανεπιστημίου Όθωνος και η της Φιλοσοφικής Σχολής Κοσμητεία

Δηλούσιν

ότι ο Κύριος Ιωάννης Θεοδωρίδης, το γένος Έλλην, εκ Σερρών της Μακεδονίας ορμώμενος, μερίμνη της επί των Αλλοδαπών [...] εξεταστικής επιτροπής εις τους φοιτητικούς του Πανεπιστημίου καταλόγους τη δεκάτη τετάρτη του Οκτωβρίου μηνός εν έτει χιλιοστώ οκτακοσιοστώ τεσσαρακοστώ τετάρτω [...] τοις Φιλοσοφικοίς εν αυτώ σχολάσας μαθήμασι και

του τακτικού Καθηγητού της Ελλ. Φιλολογίας Κ. Ασωπίου τα περί εισαγωγής και ερμηνείας εις τον Αισχύλον, περί ποιημάτων και στροφών εν τη Ελλ. ποιήσει, περί ελληνικής Φιλολογίας και περί ερμηνευτικής μαθήματα,

Σελ. 573
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/574.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

του τακτικού Καθηγητού της Ιστορίας Δ. Σχινά μέρος του [...] Ελλάδος,

του τακτικού Καθηγητού της Φιλοσοφίας Φιλίππου Ιωάννου την ηθικήν φιλοσοφίαν και το φυσικόν δίκαιον,

του τακτικού Καθηγητού της Φιλοσοφίας Ν. Βάμβα, την ρητορικήν,

του τακτικού Καθηγητού της Ιστορίας Θ. Μανούσου, την γενικήν ιστορίαν,

του τακτικού Καθηγητού της Αρχαιολογίας Α. Ραγκαβή, την ελληνικήν τέχνην από τας αρχάς μέχρι των Αλεξανδρινών,

του υφηγητού Κ. Φρεαρίτου, την κριτικήν ιστορίαν της φιλοσοφίας του δικαίου,

διακούσας, ου μόνον σπουδή προς τα μαθήματα τη προσηκούση εχρήσατο, αλλά και εις τον τρόπον κόσμιον [...] και εις τα ήθη χρηστόν εαυτόν παρασχών τοις κειμένοις νόμοις αεί πειθόμενος διέτελεσεν.

Εξέδοτο εν Αθήναις τη δεκάτη ογδόη του Αυγούστου μηνός εν έτει χιλιοστώ οκτακοσιοστώ τεσσαρακοστώ πέμπτω.

Ο Πρύτανις

Ν. Βάμβας

Ο κοσμήτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής

Φίλιππος Ιωάννου

[Επικύρωση υπογραφής από τον Υπουργό των Εκκλησιαστικών και της δημ. Εκπαιδεύσεως.]

Σελ. 574
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/575.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

22

Κοσμίως πολιτευόμενος

Πιστοποιητικό του Ελευθερίου Θεοφιλά από το εν Αθήναις Β. Γυμνάσων (1848)

A.S.P. Università, D Ι 7, No 91

Ενδεικτικόν φοιτήσεως

Ο Ελευθέριος Ιακώβου Θεοφιλά, φοιτήσας εις το ενταύθα Β. Γυμνάσιον, ήκουσεν επί διετίαν τα μαθήματα τάδε. 1) Ελλήνων συγγραφέων και ρητόρων λόγους και τεμάχια. 2) Λατίνων ωσαύτως. 3) Της γενικής ιστορίας την αρχαίαν. 4) Των μαθηματικών αριθμητικήν πρακτικήν και θεωρητικήν και μέρος της γεωμετρίας. 5) σωματολογίαν και Ψυχολογίαν εμπειρικήν. 6) γεωγραφίαν μαθηματικήν και φυσικήν.

Κατά δε τον της φοιτήσεως χρόνον διετέλεσε κοσμίως πολιτευόμενος και των μαθημάτων επιμελούμενος.

Δι' ο δίδοται αυτώ το ενδεικτικόν τουτί, ίνα η αυτώ μαρτύριον της φοιτήσεως.

Εν Αθήναις                                       Ο γυμνασιάρχης

τη 4 Οκτωβρίου 1848                       Γεώργιος Γεννάδιος

[Επικύρωση στις 16 Δεκεμβρίου 1848 από το ελληνικό προξενείο της Τοσκάνης.]

Σελ. 575
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/576.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

23

Επροόδευσεν εις την σπουδήν της πατρώας Ελληνικής Γλώσσης

Πιστοποιητικό του Ιωσήφ Τζανίνη από ιδιωτικό σχολείο (1850)

A.S.P. Università, D Ι 11, No 60

Πιστοποιώ ότι

ο Ευγενής Κύριος Ιωσήφ Τζανίνης του Κ. Δος Καρόλου εμαθήτευσεν εις την Σχολήν μου, υπέρ τα δύο έτη, και επροόδευσεν ουκ ολίγον εις την σπουδήν της πατρώας Ελληνικής Γλώσσης. Εις ένδειξιν δε της αληθείας αφίεται το παρόν εις τον πατέρα αυτού Κ. Δρα Κάρολον Τζανίνην.

Εν Ζακύνθω τη 8 Ιουλίου 1850

Ανδρέας Κουντούρης πρώην μεν δημόσιος νυν δε ιδιωτικός διδάσκαλος.

Σελ. 576
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/577.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

24

Μετ' επιμελείας εντόνου

Πιστοποιητικό του Αντωνίου Παλατιανού από το Έλασσον Ιόνιον Γυμνάσιον (1852)

A.S.P. Università, D Ι 13, No 39

Έλασσον Ιόνιον Γυμνάσιον

Δια του παρόντος μαρτυρείται ότι ο καλός καγαθός νέος Κος Αντώνιος Παλατιανός, εκ Κερκύρας ορμώμενος, εφοίτησεν εις το Καθίδρυμα τούτο και μετ' επιμελείας εντόνου ακολουθήσας, διήνυσε την σειράν των κατά τας διαφόρους κλάσεις μαθημάτων, της μεν Ελληνικής και Λατινικής γλώσσης, Αγγλικής, Γαλλικής, Ιταλικής, Γεωγραφίας και Ιστορίας μέχρι της συμπληρώσεως της πέμπτης, των δε Μαθηματικών μέχρι της συμπληρώσεως της τετάρτης κλάσεως. Διήγαγε δε, καθ' όλον τον της φοιτήσεως χρόνον, βίον και διαγωγήν άμεμπτον, ου μην αλλά και διέπρεψε κατά τας ειθισμένας του Σχολαστικού έτους 1849-50 τελικάς αυτού δοκιμασίας.

Κερκύρα την ΙΖ' Αυγούστου ,αωνβ'

Β. Β. Βέκερ

Οδηγός των Γυμνασίων

[Θεώρηση από τον Γραμματέα της επί την Δημοσίαν Παίδευσιν Γενικής Επιτροπής]

37

Σελ. 577
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/578.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

25

Εξαιρετικά συνεπής εις όλα τα θρησκευτικά του καθήκοντα

Πιστοποιητικό του Οδυσσέα Σέτερη από το Collegio Archivescovile di Pisa (1853)

A.S.P. Università, D I 14, No 46

A di 26 Ottobre 1853

Si attesta da me Sottoscritto Rettore del Collegio Archivescovile di Pisa come il Sigore Ulisse di Niccola Seteri di Livorno ha fatto in questo Stabilimento gli studi di Lingua Latina, Belle Lettere, Filosofia e Mattematicha fisica e in ogni classe ha dato saggio costante di molta diligenza e profitto. Buono sempre di costumi si è di più esaltato assiduo a tutti i doveri di religione e alieno dalle cose politiche.

Ed in fede

[Υπογραφή και επικύρωση]

Σελ. 578
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/579.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

26

Με αρκετή επιμέλεια

Πιστοποιητικό του Έκτωρος Γιαννέλη από τη Σχολή S. Sebastiano του Λιβόρνου (1854)

A.S.P. Università, D Ι 15, No 17

Atteste io sottoscritto che il Giovane Ettore Gianelli frequentò le Scuole Pubbliche di S. Sebastiano dei P. P. Barnabiti di Livorno dagli Elementi Grammaticali sino alla Retorica con assai diligenza e profitto e con una ottima condotta.

In fede di che

Livorno S. Sebastiano 27 8bre 1854

Girolamo Sardi

Proposto dei Barnabiti e Rettore

delle Scuole Pubbliche

Σελ. 579
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/580.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

27

Ηκολούθησε τα φιλοσοφικά μαθήματα

Πιστοποιητικό του Αυγουστίνου Κογεβίνα από την Ιόνιο Ακαδημία (1855)

A.S.P. Università, D Ι 16, No 23

Κερκύρα τη 5/17 Νοεμβρίου 1855

Πιστοποιώ ο υποφαινόμενος ότι ο Κύριος Αυγουστίνος Κογεβίνας του Ευγ. Κυρίου Δος Χριστόφορου ηκολούθησε τα φιλοσοφικά μαθήματα επί έν έτος εν τη Ιονίω Ακαδημία και ότι έλαβον αφορμήν να ευχαριστηθώ τα μέγιστα και διά την καλήν επίδοσιν εις τας μελέτας του και διά την αρίστην αυτού διαγωγήν διό τω επαφίημι το παρόν κατ' αίτησίν του.

Βράιλας Αρμένης

[Επικύρωση στις 16 Νοεμβρίου από τον Γραμματέα της Γερουσίας κόμητα Δούσμανη και, στις 17 Νοεμβρίου, από τον πρόξενο της Αυστρίας.]

Σελ. 580
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/581.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

28

Αξιούμενος τον βαθμόν άριστα

Πιστοποιητικό του Διονυσίου Πελεκάση από το Λύκειον Ζακύνθου (1859)

A.S.P. Università, D Ι 18, No 135

Ζακύνθω τη 11 Αυγούστου 1859

Λύκειον Ζακύνθου

Ο υποφαινόμενος πιστοποιεί ότι ο Ευγενής Κύριος Διονύσιος Πελεκάσης του Ευγενούς Δ.ρος Ιατροφιλοσόφου Δημητρίου Πελεκάση ακολουθήσας κατά τα παρελθόντα έτη Καλλιγραφίαν και άλλα μαθήματα, προ πάντων δε το μάθημα της Ελληνικής Γλώσσης, εις ο διά της επιμελείας και του ζήλου αυτού διέπρεπε πάντοτε, αξιούμενος εν καιρώ των ενιαυσίων εξετάσεων του βαθμού άριστα, και εκπεραιώσας την κατά το εν ισχύι τότε διάταγμα τετραετή σειράν των ελληνικών μαθημάτων έδειξεν αρκούντως ικανότητα, φιλομάθειαν και παραδειγματικήν ηθικήν. Όθεν εις ένδειξιν της αληθείας αφίεται τω μνημονευθέντι Κυρίω Διονυσίω Πελεκάση το πιστοποιητικών τούτο.

Ο Διευθυντής του Λυκείου Κωνσταντίνος Ιερομόναχος Στρατούλης

Επικυρούται το γνήσιον της όπισθεν υπογραφής του ιερέως Δρος Κ. Στρατούλη, Διευθυντού του ενταύθα Λυκείου.

Επαρχείον Ζακύνθου τη 22 Αυγούστου 1859

[... ] Μεσσάλας

Έπαρχος

Σελ. 581
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/582.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

29

Παρηκολούθησε τα εξής μαθήματα

Πιστοποιητικό του Ιωάννου Αγγελίδη από το Πανεπιστήμιο της Πίζας (1833)

Μουσείο Λαογραφικής Συλλογής Μυκόνου, Αρχείο Χειρογράφων, Έγγραφα Μονής Αγίου Παντελεήμονος*

Il Cancellier Generale dell'I. e R. Università di Pisa certifica qualmente dai Registri esistenti nella cancelleria della medesima resulta che il Sig. Giovanni di Michele Angelidis di Simi frequentò le appresso lezzioni cioè: Nell'Anno Accademico 1829-30. le lezzioni di Chimica - Botanica - Fisica teorica e sperimentale. Nell'Anno Accademico, 1830-31. l'Anatomia - Fisiologia - Patologia - Chimica - Fisica teorica e sperimentale. - Nell'Anno Accademico 1831-32. Anatomia Fisiologia, patologia - Medicina pratica - Clinica Medica - Igienica e Terapeutica - Clinica Chirurgica, e Operazioni di alla Chirurgia - Istituzioni Chirurgiche ed Ostetricia. Nell'Anno Accademico 1832-33. la Medicina Frenese - la Clinica Medica Istituzioni Chirurgiche ed Ostetricia - Clinica cirurgica e Operazioni di alta Chirurgia - l'Anatomia - Fisiologia e Patologia.

Pisa Dalla Cancelleria dell'I. e R. Università

li 13 Giugno 1833

Dr Raffaello Tortolini Cancellier interino

——————————————

* Το έγγραφο μου δόθηκε από τον Τριαντάφυλλο Σκλαβενίτη.

Σελ. 582
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/583.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΛΗΣ ΔΙΑΓΩΓΗΣ

30

Καλών και αρίστων ηθών και ηθικής διαγωγής

Πιστοποιητικό καλής διαγωγής του Γεράσιμου Ρωσσόλυμου από το Αργοστόλι (1846)

A.S.P. Università, DI 4, No 76

Copia estratta dal Protocolo 76° in pagne No 37

1846. Ottocento quarantasei 29 ventinove Gennaio J.N. e dieci Febraio S. N. Cefalonia, Argostoli giorno di Martedi alle ore dieci antemeridiane comparvero nell'ufficio del mio Tabellionato gli infrascritti Nobili Signori, a me ben noti, quali giuratamente affirmano che il Sig.re Gerasimo Rossolimo, figlio del Sigre Cap.ο Niccolò Rossolimo di quest'Isola, dimorante al prεsente detto Sign.r Gerasimo in Pisa di Toscana è di buoni ed ottimi costumi e d'una condotta morale; e ciò per la piena e totale conoscenza che detti SSri ebbero della sua persona e della sua ottima condotta sino dalla di lui tenera età. Tanto attestano i qui presenti Nobili Signori Niccolò Cunduri delS.re Paolino, Dor Niccolò Panà del fù Paessio

Σελ. 583
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/584.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

Sacerdote, Giovanni Metaxà del fù Georgio, Niccolò Foccà del fù Anastasio, Sacerdote Elia Alibrante delSre Spiridione, Gerasimo Travlo Zannetato delSore Spiridione, Paolo Focà delSore Lucà, Socrate Monferato di Angiolo, et Dor Niccolò Inglessis delSore Spiridione. Tutti essi signori affirmerano di proprio pugno alla presenza de'testimoni Sing.re Marino Focà delSore Vettor, e del Sig.re Spiridione Svorono del fù Andrea, a me noti e senza eccessione come asserirono. Lo lessi innanzi a tutti.

[Υπογραφές και σφραγίδα]

Nel giorno medesimo ho estratto di mio pugno la prεsente copia

Niccolò Livantinopulo di Antonio Notajo

[Επικύρωση από τον Έπαρχο στις 19 Φεβρουαρίου 1846]

Σελ. 584
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/585.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

31

Πολίτης χρηστός και ανεπιλήψιμος

Πιστοποιητικό καλής διαγωγής του Πέτρου Κoκκίνη από τη Ζάκυνθο (1857)

A.S.P. Università, D Ι 17, No 11

Τοπ. Διευθυντής Ε. Αστυνομίας

Ζακύνθω 19 Οκτωβρίου 1857.

Η Τοπική Διεύθυνσις της Εκτ.ής Αστυνομίας πιστοποιεί ότι ο Κύριος Πέτρος Κοκκίνης του Δρος Ιωάννου, εξ ευγενούς οικογενείας ταύτης της Νήσου πώποτε δεν ανεμείχθη είς τε Πολιτικά ή Κυβερνητικά πράγματα ων υπήρξε αείποτε αμέτοχος, ούτε έλαβε πώποτε ποινικήν καταδίωξιν, αλλά διετέλεσε μέχρι τούδε Πολίτης Χρηστός, ειρηνικός και ανεπιλήψιμος.

Ν. Πισκοπόπουλος

Προσ. Τοπ. Διευθυντής

της Εκτ.ής Αστυνομίας

Σελ. 585
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Έλληνες φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Πίζας (1806-1861), Α΄-Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 566
  21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

  16

  Δεν έδωσε ποτέ αφορμή για παράπονα

  Πιστοποιητικό του Γεωργίου Ιακωβάτου από την Ιόνιο Ακαδημία (1836)

  Ληξούρι, Αρχ. Ιακωβάτων, Γ1

  Istruzione Pubblica

  L'Eforo dell'Università Ionia dichiara e certifica che ai 16 di Settembre 1827 Giorgio Tipaldo di Alvise, nativo di Cefalonia, fù ammesso tra gli alunni matricolati dell'Università, Egli frequentò costantemente le scuole preparatorie fino ai trenta di Luglio 1831, e studio in esse la lingua Greca, Inglese, Latina ed Italiana, l'Ideologia, l'Aritmetica e la Geometria, nelle quali lezioni egli diede sempre esami annuali, e rispose sempre ottimamente. Dietro ad esami da lui subiti al 1o di Novembre 1831 passa a studiare le lezioni dell'Università, ove continuò lo studio della filosofia e delle lingue suddette e diede sempre ottimi esami. Passò finalmente a studiare la giurisprudenza; nel 1o anno egli segui il corso di Diritto Naturale, di Diritto Politico e delle Istituzioni Civili;