Συγγραφέας:Σιδέρη, Αλόη
 
Τίτλος:Έλληνες φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Πίζας (1806-1861), Α΄-Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:21
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1989-1994
 
Σελίδες:687
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά - Ιταλικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Τριτοβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα - Ιταλία, Πίζα
 
Χρονική κάλυψη:1806-1861
 
Περίληψη:Σκοπός του βιβλίου είναι να φωτίσει με κάθε δυνατή ακρίβεια μια πολύ μικρή γωνία ενός μεγάλου θέματος: της φοιτητικής μετανάστευσης. Επιλέγοντας το Πανεπιστήμιο της Πίζας, έναν χώρο από τους περισσότερο αδιερεύνητους, η συγγραφέας προσπάθησε να εντοπίσει τους Έλληνες που φοίτησαν εκεί σε μια κρίσιμη φάση της ελληνικής και της ιταλικής Ιστορίας (1806-1861). Ο πρώτος τόμος περιέχει τη μελέτη και τα πορίσματά της, και ο δεύτερος περιλαμβάνει καταλόγους και πίνακες. Στους καταλόγους βρίσκουμε τα ονόματα των Ελλήνων φοιτητών, ακόμα και εκείνων που γράφτηκαν αλλά δεν αποφοίτησαν, και στους πίνακες εμφανίζεται η διακύμανση του ρεύματος των Ελλήνων προς το Πανεπιστήμιο της Πίζας σε συσχετισμό με τις ιδιαίτερες πατρίδες τους και με τις χρονικές περιόδους, οι σχολές της προτιμήσεώς τους κατά περιόδους, η αριθμητική σχέση των πτυχιούχων προς αυτούς που εγκαταλείπουν τις σπουδές στην Πίζα, η διακύμανση του ποσοστού των Ελλήνων στο σύνολο των φοιτητών κτλ. Σε ειδικούς πίνακες παρουσιάζεται ο συνολικός αριθμός των φοιτητών που έστειλε στο Πανεπιστήμιο της Πίζας κάθε ελληνική πόλη και περιφέρεια σε όλο το διάστημα της πεντηκονταετίας. Στον επίλογο τίθενται τα ερωτήματα, στα οποία η έρευνα δεν μπόρεσε να δώσει απάντηση. Στο παράρτημα παρουσιάζονται τα πιο χαρακτηριστικά ντοκουμέντα: πιστοποιητικά για την εισδοχή, διπλώματα, σελίδες καταστίχων ή λυτά φύλλα, έγγραφα της αστυνομίας.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 35.12 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 675-694 από: 694
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/675.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

RIASSUNTO

Σελ. 675
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/676.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 676
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/677.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

STUDENTI GRECI

NELL'UNIVERSITA DI PISA

1806-1861

ALOI SIDERI

È ormai luogo comune evidenziare le analogie tra l'evoluzione della storia greca e quella italiana durante il secolo scorso e sottolineare i legami storici tra i due popoli, i quali portarono, in quel periodo, a comuni schieramenti perfino ai campi di battaglia. Ancora più importante dell'impegno comune nell'insurrezione armata è, per la storiografia greca, la trasmissione, tramite la vicina Italia, di modeli ideologici dell'Europa occidentale nei tempi di fratture rivoluzionari. È stato in parte ammesso che i sistemi teorici provenienti dall'Europa occidentale trovarono più facilmente il modo di assimilarsi in Grecia se mediati dai codici dell'ideologia nazionale italiana; l'Italia e la Grecia erano entrambe situate alla periferia dell'Europa occidentale e in più percorrevano, durante quel periodo, delle vie parallele nel loro camino verso l'indipendenza nazionale. La presente ricerca esamina il periodo che va dal 1806 al 1861 e che, in gran parte, coincide con il Risorgimento italiano. Include la fase di preparazione e i quatro decenni successivi di lotte intraprese con l'aspirazione di realizzare l'idea di liberazione e di unità nazionale. Durante questi stessi secoli hanno luogo in Grecia degli

Σελ. 677
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/678.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

avvenimenti analogi: la fase di preparazione, l'insurrezione armata la liberazione, la lotta degli irredenti.

Nel presente libro questo argomento viene affrontato da una particolare angolatura. La ricerca considera uno dei canali di trasmissione delle idee e dei valori risorgimentali italiani in Grecia; segnala la presenza di studenti Greci nell'Università di Pisa durante gli anni in esame e cerca di discrivere le condizioni nei quali vissero, gli influssi culturali e ideologici que ne hanno guidato le scelte e la conseguente formazione dei loro contegni. L'assunto di ricerca è che gli studenti Greci ebbero un ruolo notevole nella vita universitaria e, su larga scala, in quella politica. D'altra parte il fatto di frequentare l'Università di Pisa durante quel periodo, in combinazione con le tradizioni culturali specifiche diversificate a seconda delle città e regioni di provenienza, contribui alla formazione del loro agire. Tale formazione influirà sul funzionamento degli studenti Greci anche dopo il loro rimparto e il loro inserimento nella popolazione attiva.

Per verificare le ipotesi sudette è stato necessario esaminare accuratamente l'ambiente politico e culturale all'interno del quale vissero gli studenti Greci. Utilizzando come fonte principale la bibliografia italiana, la ricerca ripercorre concisamente la storia della Toscana durante tre periodi successivi: l'Occupazione francese, la Restaurazione, la Controrivoluzione. Descrive gli avvenimenti più importanti, le istituzioni amministrative, le correnti culturali e politiche, le mentalità e i valori di quella società. Restrigendo il campo, lo studio ricostruisce l'ambiente di Pisa e della sua università mettendo in risalto l'evoluzione e la dinamica del clima politico e culturale all'interno del quale vissero gli studenti Greci. Dopo una descrizione assai concisa della storia dell'Università di Pisa, la ricerca considera la partecipazione della comunità universitaria alle vicende risorgimentali: circolazione delle idee liberali, società segrete, insurrezione armata.

Σελ. 678
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/679.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

La parte principale del libro sviluppa i seguenti terni: le posizioni che assunsero gli studenti Greci riguardo le vicende risorgimentali e il loro conseguente agire; il loro grado d'inserimento nel contesto sociale, i loro rapporti interpersonali con i compagni italiani di corso e con i professori; il modo con cui essi effetuavano i loro studi, i loro rapporti con le comunità greche di Livorno e di Pisa, e in più alcuni aspetti particolari della loro vita privata.

La ricerca — svolta soprattutto negli Archivi di Stato di Pisa e di Firenze — ha portato alla luce dati assai ragguardevoli: 840 Greci frequentarono l'Università di Pisa durante il periodo 1806-1861; la percentuale della loro presenza all'Università registra un aumento progressivo che va dai minimo di 2,89% delli anni 1806-1810 al massimo di 16,57% degli anni 1855-1859. Per quanto riguarda i luogi di provenienza, gran parte di essi vengono dalle Isole Ionie e soprattutto da Cefalonia. Merita pertanto la nostra attenzione il fatto che nel numero dei Greci che studiarono in Italia è compresa un elevata percentuale di studenti provenienti da tutti i grossi centri urbani della libera ed irredente Grecia e dalle comunità di Greci emigrati: Costantinopoli, Smirne, Patrasso, varie città di Candia, Giannina, Mitilene, Sira, Scio... A Pisa si recano perfino studenti dai più distanti focolai dell'Ellenismo (Alessandria di Egitto, Pietroburgo, Cesarea, Prussa, Iesi, Bucarest) e dai più piccoli centri urbani della Grecia peninsulare ed insulare. Infine, tra le città d'origine degli studenti Greci si comprendono anche quelle città italiane ove allora fiorivano le comunità elleniche: Livorno, Pisa, Trieste, Genova.

Per quanto riguarda l'inserimento dei Greci nel contesto universitario e nel quello più ampio della città, i dati rilevati dalla ricerca inducono alla conclusione che essi ne costituivano parte vitale e inseparabile. Vi sussistevano dei fattori particolari che favorivano l'inserimento degli studenti non-Toscani e specialmente di quelli Greci: la lunga tradizione

Σελ. 679
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/680.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

cosmopolite dell'Università; l'atteggiamento tollerante e perfino accondiscente (malgrado le sue oscillazioni) delle autorità toscane riguardo agli studenti; l'atteggiamento amichevole dei cittadini Pisani i quali erano ben coscienti del fatto che lo splendore e il benessere della loro piccola città erano dovuti in gran parte al fascino che esercitava la sua Università; la circolazione nel corpo accademico di idee liberali con precisi riferimenti alla lotta per l'indipendenza greca e la presenza di un vivo interesse per i valori della Grecia antica, sorella di Roma; le forti affinità tra le mentalità greche e quelle italiane dovute alla lunga tradizione di scambi culturali (soprattutto tral'Italia e le Isole Ionie) e alle analogie tra le congiunture storiche dei due paesi, specialmente in quel periodo. Se inoltre si tiene conto che gli studenti Greci, recandosi a Pisa, apportarono con loro le esperienze rivoluzionari di un popolo che conduceva allora la lotta sanguinosa per la sua emancipazione nazionale, diventa ancora più spiegabile il loro schieramento con i compagni Italiani nel tentative di realizzare i loro ideali comuni. Inoltre, alla creazione di forti legami tra i due popoli, contribui fortemente l'universalità del carattere dei sistemi teorici che ispirarono e fecero da guida alle lotte parallele dei Greci e degli Italiani.

La ricerca archivistica, con il contributo dell'inerente bibliografia, ha rilevato l'esistenza di alcuni casi di effetiva partecipazione dei Greci nel movimento intellettuale radicale, nelle società segrete e perfino nell'insurrezione armata. Ha dimostrato inoltre che essi mantennero tutte le caratteristiche di minoranza etnica e conservarono sempre viva la loro attenzione verso le sorti della madre patria.

Per quanto riguarda il bagaglio ideologico e l'apporto culturale degli studenti Greci ritornati in patria, fu determinante l'influsso del fervente clima della città di Pisa, della sua Università e della Toscana in generale. «Un enorme Gabinetto Vieusseux» viene definita l'Università di Pisa da un

Σελ. 680
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/681.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

studioso Italiano. Non è necessario inoltrarsi in ulteriori dettagli per rendersi conto della quantità, della varietà e della profondità delle incidenze ideologiche che suggellassero gli studenti Greci.

Da una parte della storiografia greca è già stato segnalato che l'Italia, in quanto più vicina al centre del sistema politico-economico internazionale, funse da tramite ideologico e propulsore per il movimento politico e culturale greco durante il periodo in esame. Il presente libro vuole solamente aggiungere ulteriori argomentazioni a sostegno di questa tesi e inoltre indicare, attraverso un elenco prolisso, alcuni dei fattori che furono responsabili di questa compenetrazione ideologica.

Σελ. 681
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/682.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 682
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/683.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΟΜΟΥ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ

Ο τρόπος μεταγραφής 415

Κατάλογος Α: Πτυχιούχοι 421

Κατάλογος Β: Χωρίς πτυχίο στην Πίζα 469

Κατάλογος Γ: Τόποι προελεύσεως 481

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

Ευρετήριο Α: Πτυχιούχοι 487

Ευρετήριο Β: Χωρίς πτυχίο στην Πίζα 506

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

1. Η διακύμανση του ρεύματος των Επτανησίων (πτυχιούχων και μη) 517

2. Η διακύμανση του ρεύματος των Επτανησίων πτυχιούχων 518

3. Η διακύμανση του ρεύματος από Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Λευκάδα 519

4. Η διακύμανση του ρεύματος ανά περιφέρεια 520-521

5. Η διακύμανση του ρεύματος από Κωνσταντινούπολη, Ιωάννινα, Σμύρνη, Μυτιλήνη, Πάτρα, Κρήτη, Χίο, Σύρο 522

6. Διακύμανση πτυχιούχων και μη 523

7α. Κατάταξη των Επτανησίων κατά σχολές 524

Σελ. 683
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/684.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

7β. Κατάταξη κατά σχολές των σπουδαστών της λοιπής Ελλάδας 525

8. Η διακύμανση του ποσοστού των Ελλήνων στο σύνολο των πτυχιούχων 526

ΕΓΓΡΑΦΑ

Πτυχία και εγκώμια (αρ. 1-5) 529

Διαταγές για το Πανεπιστήμιο (αρ. 6-7) 547

Έγγραφα της αστυνομίας (αρ. 8-10) 555

Βαπτιστικά (αρ. 11-15) 561

Πιστοποιητικά σπουδών (αρ. 16-29) 566

Πιστοποιητικά καλής διαγωγής (αρ. 30-31) 583

Από την αλληλογραφία των αδελφών Ιακωβάτων (αρ. 32-35) 586

Από μια δέσμη εγγράφων... (αρ. 36) 598

Γράμματα του Paolo Costa (αρ. 37-40) 601

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αρχειακές πηγές 611

Δημοσιευμένες πηγές και βοηθήματα 615

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ 627

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ 635

RIASSUNTO 675

Σελ. 684
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/685.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 685
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/686.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 686
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/687.gif&w=600&h=91521. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

Ο ΔΕΤΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΑΛΟΗΣ ΣΙΔΕΡΗ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΗΣ ΠΙΖΑΣ (1806-1861)

ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

ΤΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ, ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΤΥΠΩΘΗΚΕ

ΣΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΝΟΥΤΙΟΣ

ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗ

ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 1994

ΟΙ ΣΕΛΙΔΕΣ 405-480 ΕΙΧΑΝ ΤΥΠΩΘΕΙ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣ. ΜΑΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 1989

ΚΑΙ ΑΝΑΤΥΠΩΘΗΚΑΝ ΦΩΤΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

ΣΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΑΛΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΑΛΟΗ ΣΙΔΕΡΗ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Δ. ΜΙΧΑΗΛΑΡΗ

Σελ. 687
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/688.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 688
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/689.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 689
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/690.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

ΕΙΚΟΝΑ

Σελ. 690
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/691.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

ΕΙΚΟΝΑ

Σελ. 691
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/692.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 692
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/693.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟΥ

Σελ. 693
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/40/gif/694.gif&w=600&h=915 21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ

Σελ. 694
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Έλληνες φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Πίζας (1806-1861), Α΄-Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
    Ψηφιοποιημένα βιβλία
    Σελίδα: 675
    21. Σιδέρη, Φοιτητές Πίζας

    RIASSUNTO