Συγγραφέας:Ζιώγου - Καραστεργίου, Σιδηρούλα
 
Τίτλος:Η Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα (1830-1893)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:2
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1986
 
Σελίδες:467
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1830-1893
 
Περίληψη:Μελέτη της πορείας που ακολούθησε ή Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών στη χώρα μας, των διαφόρων παραγόντων που επηρέασαν την πορεία αυτή, καθώς και των προβλημάτων και των κυριότερων τάσεων που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της εξελικτικής αυτής πορείας. Η εργασία αυτή, στην πρώτη της μορφή, υποβλήθηκε ως διδακτορική διατριβή και εγκρίθηκε από τη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Δημοσιεύθηκε το 1983 ως παράρτημα (αριθμός 38) της Επιστημονικής Επετηρίδας της Φιλοσοφικής Σχολής.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 28.69 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 357-376 από: 470
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/357.gif&w=600&h=915 2. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Σελ. 357
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/358.gif&w=600&h=915 2. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 358
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/359.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

1

Σχολείο Δούκισσας της Πλακεντίας στην Αίγινα

Αναφορά Σπ. Τρικούπη, 30 Απριλίου/12 Μαΐου 1833

Πρωτότυπο. Δίφυλλο. ΓΑΚ, Παιδείας, φ. 9

αρ. 253

Μεγαλειότατε!

Προ δύω ήμισυ ετών η Δούκισσα της Πλακεντίας παρεπιδημούσα τότε εις την Ελλάδα, και διατρίβουσα εις Αίγιναν, είχεν αναλάβει την παιδαγωγίαν μερικών κορασίων, καταστήσασα επί της διδασκαλίας αυτών την χήραν του μακαρίτου Αλληλοδιδασκάλου Ι. Κλεοβούλου.

Το κατάστημα τούτο, και επομένως την μισθοδοσίαν της διδασκάλου ταύτης, προσδιωρισμένην έκτοτε εις 72 φοίνικας (57 δραχμάς και 60 λεπτά) τον μήνα, είχεν αναλάβει μετά την αναχώρησιν της Δουκίσσης, η Κυβέρνησις, και επικυρωθείσαν και παρά της προλαβούσης Διοικητικής του Βασιλείου Επιτροπής, εξηκολούθη να λαμβάνη η διαληφθείσα διά της επί του εν Αιγίνη Ορφανοτροφείου Επιτροπής μέχρι τέλους Αυγούστου τον παρελθόντος 1832 έτους, ότε διά την επικρατούσαν αχρηματίαν, διακοπείσης της τακτικής των εν Αιγίνη διδακτικών καταστημάτων μισθοδοσίας, διεκόπη και της διδασκάλου ταύτης η μισθοδοσία.

Εν τοσούτω αύτη εξηκολούθη διδάσκουσα 17 κοράσια των εκεί παρεπιδημούντων, εν οις και δύω θυγατέρας του μακαρίτου Καραϊσκάκη.

Τοιούτον κατάστημα Κορασίων δεν υπάρχει εις άλλο μέρος του Κράτους, και παράπονα δίκαια ήθελον διεγείρεσθαι πανταχόθεν αν η Κυβέρνησις, αφίνουσα καθ' όλον το Κράτος την φροντίδα της ανατροφής των Κορασίων εις τους ιδίους γονείς των, ήθελε δεχθή μόνον την δαπάνην της ανατροφής των εν Αιγίνη, ενώ κανείς λόγος ιδιαίτερος δεν δικαιολογή την προτίμησιν ταύτην.

Σελ. 359
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/360.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

Όσον διά τα δύω κοράσια του μακαρίτου Καραϊσκάκη, η Κυβέρνησις δεν δύναται βέβαια να βαστά δι' αυτό και μόνον σχολείον, και τόσω μάλλον, καθ' όσον εκ του προς την οικογένειαν ταύτην χορηγουμένου κατά μήνα σιτηρεσίου, δύναται να εξοικονομηθή και η δαπάνη της εκπαιδεύσεως αυτών.

Εις την πρωτεύουσαν ταύτην ευρίσκεται σχολείον κορασίων εύδοκιμώτερον τον εν Αιγίνη· αλλά είναι διόλου εις βάρος των γονέων των στελλόντων εις αυτό τα κοράσιά των.

Όθεν τολμώ ταπεινώς να προβάλω την παύσιν του σχολείου αυτού, αλλ' εν τοσούτω φαίνεται δίκαιον να πληρωθή και η Κυρία Κλεοβουλίνα, καθώς πληρόνονται και οι λοιποί διδάσκαλοι της Αιγίνης από 20 Ιανουαρίου μέχρι τέλους του παρόντος μηνός Απριλίου. Οι μισθοί της κατά το επισυναπτόμενον σημείωμα συμποσούνται εις δραχμάς εκατόν ενενήντα δύω.

Αν εγκριθή η πρότασις αύτη, είναι αναγκαίον να ειδοποιηθή όσον τάχος η Κυρία Κλεοβουλίνα, καθότι εν όσω διδάσκη, δεν δύναται να παύση ζητούσα τον προσδιωρισθέντα μισθόν της.

Υποσημειούμενος με βαθύτατον σέβας της Υμετέρας Μεγαλειότητας

Ταπεινότατος και ευπειθέστατος δούλος και πιστός υπήκοος.

Ο επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως Γραμματεύς της Επικρατείας.

Σ. Τρικούπης

Εν Ναυπλίω την 30 Απριλίου / 12 Μαΐου 1833

Σελ. 360
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/361.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

2

"Περί ανωτέρου εκπαιδευτηρίου των κορασίων"

Αναφορά Ν. Θεοχάρη, 8 Μαρτίου 1840

Πρωτότυπο. 8 φύλλα. ΓΑΚ, Παιδείας, φ. 7

αρ. 280

Προς την Αυτού Μεγαλειότητα τον Βασιλέα

Η επί των Εκκλησιαστικών και της Δ. Εκπαιδεύσεως

Γραμματεία της Επικρατείας

Εν Αθήναις την 8 Μαρτίου 1840

Περί ανωτέρου εκπαιδευτηρίου των κορασίων

Μεγαλειότατε

Λαμβάνω την τιμήν να επισυνάψω ενταύθα αναφοράν της διευθυντρίας του σχολείου των κορασίων Κας Βολμεράνζ, εξαιτουμένης την συμπλήρωσιν των θέσεων όσαι έμειναν κεναί εις το κατάστημά της.

Εις την περίστασιν ταύτην χρεωστώ να υπενθυμίσω εις την Υ.Μ. ότι διά του από 7/19 9βρίου 1835 και υπ' αρ. 24732 Β. Διατάγματος είχον συστηθή εις το κατάστημα της Κας Βολμεράνζ 24 θέσεις υποτρόφων της Κυβερνήσεως, ων αι μεν 16 επί πλήρει συντάξει, αι δε 8 επί ημισεία. Εις την υπόσχεσιν ταύτην της Κυβερνήσεως πεποιηθυία η διευθύντρια, ενοικίασεν οίκον ανάλογον, και διωργάνισε το κατάστημά της, και υπελόγισε τα έξοδά της προς τον αριθμόν τούτον των μαθητριών. Αλλ' επί του προκατόχου μου γυνή τις του όχλου (πλύστρα το επάγγελμα), της οποίας η θυγάτηρ είχε συγκαταταχθή μετά των υποτρόφων της Κυβερνήσεως, εκίνησε βαρείας κατηγορίας κατά του καταστήματος. Επιτροπή διορισθείσα παρά της Γραμματείας διά να ερευνήση περί αυτών, τας εύρεν ατόπους συκοφαντίας, και τας παρέστησεν ως τοιαύτας. Άλλη δευτέρα επιτροπή, διορισθεϊσα διά να ανακάλυψη τι περισσότερον από την πρώτην, ηναγκάσθη να 

Σελ. 361
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/362.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

συνομολογήση τα υπ' εκάστου ρηθέντα, ως η Γραμματεία δεν ηδυνήθη ν' αποφύγη να εκθέση τούτο εις την Υ.Μ. διά της από 9 Οκτωβρ. 1839 και υπ. αρ. 26196, 28049, 28447 αναφοράς της. Μ' όλον τούτο επί τη προφάσει των κατηγοριών τούτων δεν έγινεν ουδεμία πρότασις περί αντικαταστάσεως διαφόρων κορασίων, των οποίων εκ διαφόρων περιστάσεων είχον μείνει αι θέσεις κεναί, ούτω ενώ η διευθύντρια εκράτη κατάστημα διά εικοσιτέσσαρα κοράσια και κατέβαλλε την δαπάνην όση απαιτείται διά τον αριθμόν τούτον, είχε δεκαεπτά μόνον υποτρόφους, και διά τόσας επληρώνετο. Ενταύθα χρεωστώ να παρατηρήσω ότι και λόγον δυσαρέσκειας αν είχεν η Κυβέρνησις κατά του καταστήματος τούτου, δίκαιον ήτο ν' αναγγείλη αυτόν εις την διευθύντριαν, να την ειδοποιήση ότι το κατάστημά της έμελλεν ή να διαλυθή παντάπασιν ή να ελαττωθή, ουχί όμως να τη ελαττώση την υποσχεθείσαν πρόσοδον χωρίς να την ειδοποιήση εγκαίρως διά να διατάξη τα των εξόδων της αναλόγως. Η σύμβασις της Κυβερνήσεως μετά της διευθυντρίας είναι υποχρεωτική δι' αμφότερα τα μέρη, διά τούτο θεωρώ ότι δικαίως απαιτεί η Κα Βολμεράνζ να τη δοθώσιν αι επτά από το κατάστημά της ελλείπουσαι υπότροφοι, και να αποζημιωθή δι' όσον καιρόν αύται έλλειψαν, και η Κα Βολμεράνζ έπαυσε λαμβάνουσα την σύνταξίν των, χωρίς όμως διά τούτο να ελαττώση (επαισθητώς τουλάχιστον) τα έξοδά της, διότι την αυτήν οικίαν, την αυτήν θεραπείαν και τους αυτούς διδασκάλους επλήρωνε πάντοτε. Η κατά τον τρόπον τούτον καθυστερούσα ποσότης εις την διευθύντριαν συμποσούται, από του Μαΐου μηνός του 1838, μέχρι τέλους Ιανουαρίου ε.έ. εις Δραχμ. 3430.

Αλλ' ενώ αφ' ενός νομίζω αναμφισβήτητον ότι τα περί του σχολείου τούτου χαιρεκάκως διαδοθέντα ήσαν ψεύδη, και θεωρώ ως χρέος απαραίτητον της Κυβερνήσεως να δικαιώση αυτό, αφ' ετέρου απέχω πολύ του να θεωρώ την κατάστασιν αυτού ως καλώς έχουσαν, και τον οργανισμόν του ως αναπληρούντα και μέρος καν των κατά τούτο αναγκών της ελληνικής κοινωνίας. Δημοτικά κορασίων σχολεία υπάρχουν ήδη εις διαφόρους της Ελλάδος πόλεις και η σύστασις αυτών εναπόκειται εις τους δήμους. Αλλά προ

Σελ. 362
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/363.gif&w=600&h=915 2. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

ΕΙΚΟΝΑ 51.

Σελ. 363
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/364.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

πολλού εγένετο επαισθητή η ανάγκη συστάσεως σχολείου ανωτέρου, όπου να δίδεται εις τα κοράσια εντελής αγωγή ελευθέριος, και να διδάσκωνται εις αυτά τα εγκύκλια μαθήματα. Η ύπαρξις τοιούτου σχολείου είναι εις την Ελλάδα αναγκαιοτέρα ή εις παν άλλο μέρος, διότι ενταύθα οι διδάσκαλοι είναι σπάνιοι, και επομένως οι γονείς δεν δύνανται να εκπαιδεύσωσι τα κοράσιά των οίκαδε. Διά τον λόγον τούτον ήτον ανάγκη να συστηθή παιδευτήριον διά εκατόν κοράσια τουλάχιστον, ώστε όλοι αι πρώτισται και οπωσούν ευκατάστατοι οικογένειαι να δύνανται να εμπιστεύωνται τας θυγατέρας των εις αυτό. Προς τούτο πρέπει το παιδευτήριον να προμηθεύη άνετον την ενδιαίτησιν, καθαράν και επαρκή την τροφήν και την ενδυμασίαν, και αγωγήν αρτίαν καθ' όλα τα μέρη της. Τοιούτο δεν ην το κατάστημα της Κας Βολμεράνζ. Η Κυβέρνησις παρεχώρησεν εις αυτήν εικοσιτέσσαρα κοράσια διά να εμψυχώση το κατάστημά της, αλλά το κατάστημα όλον περιωρίσθη εις τα εικοσιτέσσαρα ταύτα κοράσια. Ο λόγος δε τούτου ην ότι η διευθύντρια την μεν επιστασίαν περιώρισεν εις εαυτήν και εις θετήν τινα θυγατέρα της μόνον, την δε διδασκαλίαν εις εαυτήν πάλιν και εις μαθητήν τινα του Γυμνασίου, όστις εδίδασκε την ελληνικήν εις το κατάστημά της. Τοιαύτα στοιχεία δεν επλήρουν τας ευχάς των γονέων, ουδέ η δίαιτα εις το κατάστημα ήτον τοιαύτη ώστε να ελκύση αυτούς διά να εμπιστευθώσι των θυγατέρων των την ανατροφήν εις αυτό.

Διά τους λόγους τούτους νομίζω εκ των ων ουκ άνευ, πριν ή δοθώσιν άλλαι μαθήτριαι εις την Καν Βολμεράνζ, να προσκληθή αύτη να οργανίση το κατάστημά της εις εντελώς άλλας, μάλλον εκτεταμένας ή εντελεστέρας βάσεις, ή αν δεν δύναται ν' αναλάβη τούτο, να τη δοθή προθεσμία μέχρις ης να διαθέση τα καθ' εαυτήν, και τότε να προσκληθή αντ' αυτής άλλη, ιδίαις Ελβετίς, ήτις να οργανίση έν ανώτερον εκπαιδευτικόν κατάστημα διά τα κοράσια.

Η σήμερον διδομένη σύνταξις δι' έκαστον των εκπαιδευομένων κορασίων παρά τη Κα Βολμεράνζ είναι εκ Δρχ. 70 κατά μηνα. Νομίζω ότι η ποσότης αύτη πρέπει ν' αυξηθή εις Δρχ. 80, διά να οργανισθή το κατάστημα κατά το έγκλειστον σχέδιον, ως

Σελ. 364
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/365.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

ο επισυνημμένος προϋπολογισμός αποδεικνύει. Η Κυβέρνησις πληρώνει σήμερον είκοσι πλήρεις συντάξεις εις το κατάστημα της Κυρίας Βολμεράνζ, διανεμημένας εις εικοσιτέσσαρα κοράσια. Αν θέλη να υποστηρίξη δραστηριώτερον το εντελέστερον τούτο κατάστημα., δύναται να αυξήση εις 24. τον αριθμόν των συντάξεων, διανέμων αυτάς εις 38. κοράσια εις 4. κλάσεις ως ακολούθως:

Α. - 12. με πλήρη σύνταξιν

Β. - 8 με 3/4

Γ. - 6 με 1/2

Δ.- 12 με 1/4

Το περιπλέον της δαπάνης της Κυβερνήσεως επί ταις μέχρι τούδε, έσται εκ τριακοσίων εξήκοντα Δρχ. μόνον κατά μήνα.

Ετέρα πηγή βεβαίου πορισμού διά το κατάστημα τούτο δύναται να είναι και η Φιλεκπαιδευτική Εταιρία, ήτις εις την περίστασιν συστάσεως ανωτέρου εκπαιδευτηρίου, δεν θέλει έχει ανάγκην να διατηρή το τοσούτον δαπανηρόν της σχολείον, το οποίον και εις τον σκοπόν της ξένον φαίνεται, και ούτε έφθασε, ούτε δύναται να φθάση εις την απαιτουμένην εντέλειαν. Θέλει δε περιορισθή και αυτή πέμπουσα αριθμόν τινα υποτρόφων εις το δημόσιον παιδευτήριον. Κατά τον τρόπον τούτον το κατάστημα έχον περί τας πεντήκοντα υποτρόφους της Κυβερνήσεως και της Εταιρίας, δύναται να οργανισθή με τρόπον ώστε να εμπιστε΄θωνται εις αυτό αι πρώτισται ελληνικαί οίκογένειαι των θυγατέρων των την ανατροφήν.

Υποσημειούμαι, με βαθύτατον σέβας της Υ. Μεγαλειότητος!

Ταπεινότατος και ευπειθέστατος πιστός υπήκοος και υπηρέτης

Ο επί των Εκκλησιαστικών κ.τ.λ. Γραμματείας

Α. Ρ. Ραγκαβής                             Ν. Γ. Θεοχάρης

Σελ. 365
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/366.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

Όθων κτλ.

Θεωρούντες ότι το κατάστημα της Κυρίας Βολμεράνζ ως υπάρχει μέχρι τούδε ωργανισμένον δεν ανταποκρίνεται εις τας ανάγκας του τόπου διά την ανωτέραν των κορασίων εκπαίδευσιν, διατάττομεν όπως η Γραμματεία προσκαλέση την Κυρίαν ταύτην να κηρύξη αν αποδέχεται να οργανίση το παιδευτήριόν της κατά το έγκλειστον σχέδιον, από τούδε μέχρι της προθεσμίας τριών μηνών. Δια να γίνη δε εις αυτήν δυνατή η εκτέλεσις των απαιτήσεων όλων του οργανισμού, αποφασίζομεν ώστε αφ' ενός μεν ν' αυξηθή η πληρωνομένη εις το κατάστημα μηνιαία σύνταξις υφ' εκάστου κορασίου, εις 80. Δρχ., αφ' ετέρου δε να διορίσωμεν εις το κατάστημα τριάκοντα οκτώ υποτρόφους διανεμημένας εις τέσσαρας τάξεις, δηλαδή:

12. - μεν με πλήρη σύνταξιν,

8. - με 3/4

6. - με 1/7

και 12. - με 1/4.

πληρωνομένων των επιλοίπων υπό των γονέων.

Η Γραμματεία θέλει συνεννοηθή μετά της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, διά να πληροφορηθή αν οργανισθέντος καταλλήλως του καταστήματος τούτου, η εταιρία δεν ήθελε προτιμήση αντί της διατηρήσεως του δαπανηρού της σχολής, να συστήση και αυτή υποτροφίας θέσεων εις το δημόσιον τούτο παιδευτήριον.

Αν η Κυρία Βολμεράνζ κηρύξη ότι δεν αναδέχεται την εκτέλεσιν του εγκλείστου οργανισμού κατά τας άνω συμφωνίας, θέλει τη γνωστοποιηθή ότι αι παρ' αυτή υπότροφοι θέλουν μείνει δι' έξ μήνας ακόμη, και μετά ταύτα θέλει παύσει η δι' αυτάς διδομένη σύνταξις.

Εν Αθήναις, την . . .

Ν. Γ. Θεοχάρης

Περί του παιδευτηρίου της Κας Βολμεράνζ

Σελ. 366
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/367.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

Οργανισμός του Σχολείου των Κορασίων

§. 1.

Το σχολείον τούτο θέλει επέχει θέσιν σχολείου ανωτέρου σχολείου, και αντιστοιχεί με τα ελληνικά σχολεία τον Κράτους, συμπεριλαμβάνον και μίαν τάξιν κατωτέραν, ώστε η διάρκεια των σπουδών είναι εν γένει τετραετής εις αυτό.

§. 2.

Τα εισερχόμενα κοράσια χρεωστούν να γνωρίζουν ν' αναγινώσκουν, να γράφουν και τα τέσσαρα πάθη της αριθμητικής.

§. 3.

Αντικείμενα της σπουδής είναι:

Η Ελληνική γλώσσα και φιλολογία, μετ' ασκήσεων εις το γράφειν.

Η Γαλλική, ομοίως και μετ' ασκήσεων εις το ομιλείν ελευθέρως.

Η Κατήχησις και η Ιερά Ιστορία.

Η Γεωγραφία, παλαιά και νέα.

Ιστορία, ομοίως.

Αριθμητική, καθ' όλην την έκτασιν.

Καλλιγραφία.

Ζωγραφική.

Μουσική (Κύμβαλλον).

Χορός.

Χειροτεχνήματα.

Οι βουλόμενοι εκ των γονέων να διδαχθώσι τα κοράσιά των και άλλα εκ των άνω απαριθμηθέντων αντικειμένων, δύνανται να πληρώνουν ιδιαιτέρους διδασκάλους.

§. 4.

Το κατάστημα διευθύνεται από μίαν διευθύντριαν, και τουλάχιστον τέσσαρας Επιστατρίας, ανά μίαν εις εκάστην τάξιν.

Αν όχι η διευθύντρια, τουλάχιστον αι επιστάτριαι θέλουν παραδίδει και ανά έν μάθημα εις την ιδίαν τάξιν εκάστη.

Σελ. 367
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/368.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

Εις αυτάς, είτε εναλλάξ, είτε εις μίαν διηνεκώς θέλει είσθαι ανατεθημένη και η εσωτερική οικονομία.

Εκτός τούτων, το κατάστημα θέλει έχει και τους αναγκαίους διδασκάλους.

§. 5.

Έκαστον κοράσιον εισερχόμενον χρεωστεί να φέρη μεθ' εαυτού εις καλήν κατάστασιν:

3. - φουστάνια (εκ των οποίων 1. μάλλινον γαλάζιον, 1. μασμάν μελανόν και 1. λευκόν κατά δείγματα τα οποία θέλουν λαμβάνει από το κατάστημα).

2. - Εμπροστέλλας από πανί μαύρον.

2. - " από πανί άσπρον.

6. - μανδύλια.

4. - ελλαξιές εσωφόρια (linge).

6. - ζευγάρια κάλτζες.

4. - σινδόνια.

5. - χειρόμακτρα (3. της τραπέζης και 2. διά το νύψιμον).

2. - καλύμματα προσκεφάλου.

1. - σάλι μάλλινον.

1. - καπέλον ψάθινον.

1. - χουλιάρι ασημένιον και έν μαχαιροπήρουνον.

1. - στρώμα με μαλλί και έν προσκέφαλον ομοίως.

1. - πάπλωμα.

§. 6.

Εις όλον το διάστημα της ενδιαιτήσεώς του εις το κατάστημα έκαστον κοράσιον πρέπει να έχη όλα τα άνω απαριθμηθέντα σώα, και όταν φθείρωνται, το κατάστημα θέλει τα ανανεώση.

Εκτός τούτων θέλει προμηθεύει το κατάστημα εις έκαστον κοράσιον.

8. - ζευγάρια. . . κατ' έτος τουλάχιστον.

1. - κρεββάτιον ξύλινον ή σιδηρούν.

1. - στρώμα αχύρινον διά να τίθεται κάτωθεν του μαλλίνου.

1. - κιβώτιον διά τα φορέματα.

Σελ. 368
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/369.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

§. 7.

Εκ τούτων όλων το κοράσιον εξερχόμενον δύναται να λάβη μεθ' εαυτού αν θέλη,

2. φορεσιές, μίαν την οποίαν φορά και μίαν αλλην, το μάλλινον στρώμα, πάπλωμα και προσκέφαλον με δύω σινδόνια και έν κάλυμμα του προσκεφάλου.

Το μαλλινον σάλι.

Το ασημένιον χουλιάρι.

§. 8.

Εκτός των ανηρειρημένων σύγκειται η εσωτερική αποσκευή του καταστήματος από τα αναγκαία εις τας παραδόσεις θρανία, με συρτάρια διά τα βιβλία, και την γραφικήν ύλην, θρόνους των διδασκάλων, πλάκας κτλ., τραπέζας και καθίσματα διά το γεύμα, τα αναγκαία τραπεζομάνδηλα, τουλάχιστον ανά τρία δι' εκάστην τάξιν, πινάκια τουλάχιστον ανά τέσσαρα δι' έκαστον κοράσιον, ανά έν ποτήριον δι' έκαστον, και τουλάχιστον ανά έξ φιάλας ύδατος δι' εκάστην τάξιν.

Τα έπιπλα του..., ..., επί των οποίων πρέπει να τηρούται η μεγίστη καθαριότης.

Οι αναγκαίοι λύχνοι (κρεμμαστοί) προς φωταγωγίαν.

Τρία κύμβαλλα.

§. 9.

Δι' έκαστον κοράσιον πληρώνονται ετησίως εις την διεύθυνσιν του σχολείου 960. Δρχ.

§. 10.

Εις το κατάστημα τούτο συνιστώνται 38. θέσεις υποτρόφων της Κυβερνήσεως, διηρημένας εις 4. κλάσεις, ήτοι:

12. - θέσεις με πλήρη σύνταξιν.

8. - θέσεις με 3/4 της συντάξεως, το έτερον 1/4 είναι εις βάρος των γονέων.

6. - θέσεις με ημισείαν σύνταξιν.

12. - θέσεις με 1/4 συντάξεως.

24

Σελ. 369
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/370.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

Λογαριασμός των εξόδων του Γυναικείου παιδοτροφείου διά 100. κοράσια

Μισθοί κατ' έτος

Μισθός ξένης διευθυντρίας, προς 350. Δρχ. κατά μήνα 4.200.

Των τεσσάρων επιστατριών 400. " " " 4.800.

Τού Ελληνικού διδασκάλου 100, " " " 1.200.

του Γαλλικού " 100. " " " 1.200.

Ιστορίας, Γεωγραφίας 100. " " " 1.200.

Κατηχήσεως 50. " " " 600.

Ζωγραφικής, χορού 150. " " " 1.800.

Μουσικής 200. " " " 2.400.

4. υπηρέτριαι, 2. μάγειροι, 2. υπομάγειροι, 1. θυρωρός, 3.000.

Έξοδα

Ενοίκιον 500. δρχ. κατά μήνα .............. Δρχ. 6.000.

Ενδυμασία ............................. " 15.000.

Τροφή, πλύσις, φωταγωγία ................ " 33.000.

Θέρμανσις ............................... " 1.000.

Βιβλία .................................. " 5.000.

Αποσκευή .............................. " 12.000.

Ύλη χειροτεχνημάτων κτλ. ................ " 3.000.

Δρχ. 96.000,

ήτοι 960, δρχ. κατ' έτος δι' έκαστον κοράσιον και 80. Δρχ. κατά μήνα,

Monsieur le Ministre

Il y a à l'institut cinq places vacantes; J'ose supplier Votre Excellence de mettre aux pieds de sa Majesté la prière que je fais inutilement depuis si longtemps de les remplacer.

Victime d'une injuste malveillance qui pourrait passer pour de la persécution, puisqu'elle dure depuis 18 mois,

Σελ. 370
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/371.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

j'éprouvais le pire de tous les maux, le de couragement. Mais l'espoir est rentré dans mon coeur, dès que j'ai vu le pouvoir entre des mains habituées à tenir la balance de la justice.

C'est donc avec la douce confience qu'inspire une bonne cause, que j'ose supplier Votre Excellence de m'accorder sa protection, et c'est avec l'espérence de l'obtenir que j'ai l'honneur d'être

de Votre Excellence

La très humble et dévouée

(υπογραφή) G. Volmerange

Ελήφθη 22 Ιανουαρίου

αρ. πρ. 280

Σελ. 371
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/372.gif&w=600&h=915 2. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

ΕΙΚΟΝΑ 52

Σελ. 372
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/373.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

3

"Περί συστάσεως δαπάνη της Κυβερνήσεως ανωτέρου σχολείου των κορασίων"

Αναφορά Ιακ. Ρίζου Νερουλού, 3 Ιουνίου 1842

Πρωτότυπο. 8 + 1 φύλλα. ΓΑΚ, Παιδείας, φ. 25

αρ. 14303

Προς την Αυτού Μεγαλειότητα τον Βασιλέα

Η επί των Εκκλησιαστικών και της Δ. Εκπαιδεύσεως

Γραμματείας της Επικρατείας.

Εν Αθήναις την 3 Ιουνίου 1842

Περί συστάσεως δαπάνη της Κυβερνήσεως ανωτέρου σχολείου των Κορασιών.

Μεγαλειότατε

Δια της προλαβούσης υπ' αριθ. 14301 υποκλινούς αναφοράς μου ανέφερα ευσεβάστως εις την Υ.Μ. ότι, επειδή το επισφαλές της υγείας της κυρίας Χιλλ αναγκάζει αυτήν ν' αναχωρήση εις Αμερικήν, ο κύριος Χιλλ βιάζεται να διαλύση το προ ετών ενταύθα συσταθέν υπ' αυτού και μεγάλως μέχρι τούδε ωφελήσαν ανώτερον Σχολείον των κορασίων και ότι, αναγγείλας την απόφασίν του ταύτην εις την Γραμματείαν διά της επισυναπτομένης ενταύθα από 14 Μαΐου αναφοράς του, αναθέτει εις την Κυβέρνησιν από της αης του εγγίζοντας Ιουλίου την περί των ένδεκα αυτής υποτρόφων πρόνοιαν, των εν τω αυτώ σχολείω ευρισκομένων. Αι δύο τούτων εξετασθείσαι ήδη, δύνανται ν' απολυθώσι κατά τας ερχομένας διακοπάς, ότε θέλουσιν έχει αποπερατωμένην και την διδακτικήν, την οποίαν ακόμη δεν είχον παραδοθή, και δύνανται να πληρωθώσιν εν καιρώ αι κεναί θέσεις των υπ' άλλων. Περί δε των υπολειπομένων εννέα είναι χρεία να λάβη ήδη η Κυβέρνησις πρόνοιαν,

Σελ. 373
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/374.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

διά να τας εισάξη από αης Ιουλίου εις κανέν άλλο Σχολείον. Και επειδή κανέν άλλο σχολειον κορασίων εκτός του της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας δεν υπάρχει, είναι ανάγκη ή να εισαχθώσι και αύται εις το Σχολείον τούτο, όπου διδάσκονται έτεραι δεκαέξ υπότροφοι της Κυβερνήσεως, ή να συσταθή ίδιον σχολείον παρά της Κυβερνήσεως, εις το οποίον να εισαχθώσι μεν όλαι αι υπότροφοι αυτής, να προσκληθώσι δε και όσοι γονείς επιθυμούσι να στείλωσιν επίσης τα κοράσιά των. Το δεύτερον τούτο θεωρώ, Μεγαλειότατε, σκοπιμώτερον, ή μάλλον ειπείν αναγκαίον διά τους ακολούθους μάλιστα λόγους: α', διότι δεν αρμόζει εις την αξιοπρέπειαν της Κυβερνήσεως το ν" αφήση όλην την φροντίδα της ανωτέρας αγωγής του θήλεος γένους εις την Φιλεκπαιδευτικήν Εταιρίαν. β', διότι το σχολείον της Εταιρίας ταύτης έχει ήδη περί τας πεντήκοντα οικοσίτους, και ο αριθμός αυτών αυξάνει καθ' ημέραν, διά της προσελεύσεως νέων κορασίων, ερχομένων και εκ των Επαρχιών του Βασιλείου και έξωθεν· ώστε αν μετά την διάλυσιν του σχολείου του κυρίου Χιλλ δεν συσταθή έτερον, ο αριθμός των οικοσίτων του σχολείου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας θέλει αυξήση τόσον, ώστε αμφιβάλλωμεν, αν θέλωσιν εύρη εν αυτώ τόπον όλαι αι εκ του Σχολείου του κυρίου Χιλλ μεταβησόμεναι, είμαι δε βέβαιος, ότι όσοι γονείς θελήσωσι κατόπι να δώσωσιν εις τα κοράσιά των αγωγήν ανωτέραν, (και των τοιούτων γονέων ο αριθμός αυξάνει καθ' ημέραν) δεν θέλουσιν εύρει πλέον σχολείον να τα εισάξωσι, και θέλουσι μέμφεσθαι την Κυβέρνησιν ως μη φροντίσασαν περί συστάσεως τοιούτου. Εκτός τούτου η συσσώρευσις των μαθητριών εις εν Σχολείον καθιστάνει δυσχερεστάτην την προσήκουσαν αυτών επιτήρησιν και την επιμελή αγωγήν των, και γεννά ατοπήματα, τα οποία αδυνατεί να προλάβη, ή να διόρθωση και η οξυδερκεστέρα και δραστηριοτέρα διεύθυνσις.

Διά ταύτα κρίνω, Μεγαλειότατε, αναγκαίον να φροντίση αμέσως ήδη η Κυβέρνησις να συστήση ανώτερον Σχολείον κορασίων, εις το οποίον να εισάξη μεν όλας τας υποτρόφους της, τας ευρισκομένας ήδη εις τα δύο σχολεία του κυρίου Χιλλ και της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, να δεχθή δε και άλλας οικοσίτους και

Σελ. 374
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/375.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

εξωτέρας, όσας οι γονείς των ήθελον στείλει. Πιστεύω δε ότι η Κυβέρνησις δεν θέλει εξοδεύση περισσότερα διά την σύστασιν και συντήρησιν τοιούτου σχολείου, παρ' όσα ήθελεν εξοδεύση εισάγουσα τας υποτρόφους της με την απαιτουμένην μηνιαίαν σύνταξιν πεντήκοντα δραχμών, εις το σχολείον της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας· ή, αν επί του παρόντος εξοδεύση τι περισσότερον, εντός δύο το πολύ ετών η δαπάνη θέλει ισωθή με τα εισοδήματα. Κατά τον υποθετικόν προϋπολογισμόν, τον οποίον ενταύθα υπό Στοιχ. α επισυνάπτω, θέλει εξοδεύση η Κυβέρνησις εις σύστασιν του σχολείου εφάπαξ δραχμάς περίπου 5.000. Θέλει δ' εξοδεύη εις συντήρησιν αυτού κατά μήνα δραχμάς περίπου 3140· και θέλει εσοδεύη ως έγγιστα δρ. 2800. Αλλ' εις τον προϋπολογισμόν τούτον εσημειώθησαν οι μισθοί των διδασκάλων υψηλοί, και ελπίζω, ότι θέλουσιν ευρεθή τινες διδάσκαλοι, ευχαριστούμενοι να διδάξωσι και με μισθόν ολιγώτερον. Προσέτι εσημειώθησαν τριάκοντα μόνον υπότροφοι της Κυβερνήσεως και είκοσιν οικόσιτοι· αλλ' ελπίζω, ότι το Σχολείον τυχόν εμπείρου διευθύνσεως θέλει αποκτήση υπόληψιν εντός ολίγου, και ο αριθμός των οικοσίτων θέλει αυξήση τόσον, ώστε το ελλείπον της δαπάνης θέλει πληρωθή. Αν δε η Κυβέρνησις αναγκασθή και να προσδαπανήση το ελλείπον, η ανάγκη της συστάσεως τοιούτου σχολείου δικαιώνει πληρέστατα την μικράν ταύτην της δαπάνης προσθήκην.

Διά να λάβη δε το σχολείον την προσήκουσαν μορφήν, να κατασταθή άξιον της Κυβερνήσεως και να χρησιμεύση ως πρότυπον προς βελτίωσιν και του σχολείου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, κρίνω αναγκαίον να δοθή προ πάντων προσοχή εις την εκλογήν αξίας και εμπείρου Διευθυντρίας, και τοιαύτην θεωρώ την κυρίαν Κλάραν Λάζιους, ήτις, αν η Υ.Μ. εγκρίνη την σύστασιν του ρηθέντος Σχολείου, δύναται να προσκληθή διά ν' αναδεχθή αυτού την Διεύθυνσιν, έχουσα ως βοηθόν και επιμελήτριαν την πρώην διευθύνασαν το σχολείον της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας κυρίαν Πιταδάκη. Ο δε διοργανισμός του Σχολείου είναι σκοπιμώτερον να γίνη μετά την έλευσιν της Διευθυντρίας.

Δι' όλα τα ρηθέντα ενθαρρύνομαι να προτείνω εις την Υ.Μ.

Σελ. 375
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/376.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

να εγκρίνη την σύστασιν του ρηθέντος ανωτέρου Σχολείου των κορασίων και συντήρησιν αυτού δαπάνη της Κυβερνήσεως, Να δώση δε εις την Γραμματείαν την άδειαν να προσκαλέση επί τω σημειωθέντι μισθώ δρ. 200 κατά μήνα την κυρίαν Κλάραν Λάζιους ως Διευθύντριαν αυτού. Εν τοσούτω να εγκρίνη την προσωρινήν μεταβίβασιν των εν τω σχολείω του κυρίου Χιλλ υπολειπομένων ένδεκα υποτρόφων της Κυβερνήσεως και το Σχολείον της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, και να αυξήση την σύνταξιν αυτών από δρ. 25 (εικοσιπέντε) όσας ελάμβανεν ο κύριος Χιλλ, εις δραχμάς 50 (πεντήκοντα) κατά μήνα, όσας απαιτεί δι' εκάστην οικόσιτον η Φιλεκπαιδευτική Εταιρία. Παρακαλώ δ' ευσεβάστως την Υ. Μεγαλειότητα ίνα παραδεχθή την άνω πρότασιν, και αξιώση να υπογράψη τα προκείμενα ενταύθα σχέδια Διαταγμάτων.

Υποσημειούμαι με βαθείαν υπόκλισιν και υποταγήν της Υμετέρας Μεγαλειότητας

Ταπεινότατος, ευπειθέστατος και πιστότατος υπήκοος και υπηρέτης

ο

Επί των Εκκλ. κτλ. Γραμματεύς της Επικρατείας

Φίλιππος Ιωάννου υπογραφή (Ι. Ρίζος)

Υποθετικός προϋπολογισμός του παρά της Β. Κυβερνήσεως συσταθησομένου ανωτέρου σχολείου των κορασίων.

Α. Έξοδα.

Ι. Έξοδα εφάπαξ γενησόμενα

Διά την διεύθυνσιν και την βοηθόν

1) Εις δύο καναπέδες δρ. 250.

2) Εις δύο δωδεκάδας καθήκλας " 220.

3) Εις παραπετάσματα παραθύρων " 150.

4) Εις Τραπέζια τέσσαρα " 150.

5) Εις κλίνην της διευθυντρίας " 150.

6) Εις λάμπαν και κανδηλέρια " 60. 980.

δρ. 980.

Σελ. 376
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Η Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα (1830-1893)
Αποτελέσματα αναζήτησης
    Ψηφιοποιημένα βιβλία
    Σελίδα: 357
    2. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ