Συγγραφέας:Ζιώγου - Καραστεργίου, Σιδηρούλα
 
Τίτλος:Η Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα (1830-1893)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:2
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1986
 
Σελίδες:467
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1830-1893
 
Περίληψη:Μελέτη της πορείας που ακολούθησε ή Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών στη χώρα μας, των διαφόρων παραγόντων που επηρέασαν την πορεία αυτή, καθώς και των προβλημάτων και των κυριότερων τάσεων που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της εξελικτικής αυτής πορείας. Η εργασία αυτή, στην πρώτη της μορφή, υποβλήθηκε ως διδακτορική διατριβή και εγκρίθηκε από τη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Δημοσιεύθηκε το 1983 ως παράρτημα (αριθμός 38) της Επιστημονικής Επετηρίδας της Φιλοσοφικής Σχολής.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 28.69 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 451-470 από: 470
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/451.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

1. Διάταγμα "Περί εγκρίσεως της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας", Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 54, 7 Οκτωβρίου 1836,

2. Πρακτικά των Συνεδριάσεων... Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, Αθήναι 1841.

3. Κανονισμός... Διδασκαλείου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, Αθήναι 1842.

4. Διοργανισμός της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας και Κανονισμός του Παρθεναγωγείου αυτής, Αθήναι 1857.

5. Αρσάκειο. (Εκατονταετηρίς της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας [1836 - 1936], Αθήναι 1936, σ. 8.)

6. Σεβαστή Μάνου. Διευθύντρια του Αρσακείου (1842 - 1858) ( Φυσιογνωμίαι τινές Αρσακειάδων επ' ευκαιρία της Εκατονταετηρίδος της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας [1836 - 193ο], Αθήναι 1936, σ. 19).

7. Πτυχίο Νηπιαγωγού της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, KG 835.

8. Οργανισμός της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, Αθήναι 1882.

9. Πρόγραμμα των κατά το σχολικόν έτος 1887 - 88 διδαχθησομένων μαθημάτων έν τε τοις Προτύποις και τοις Διδασκαλείοις της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, Αθήναι 1887.

Σελ. 451
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/452.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

10. Η αδιοριστία των διδασκαλισσών στον τύπο της εποχής (Το Άστυ, έτ. Δ', αρ. 207, 10 Σεπτεμβρίου 1889, σ. 5).

11. Πτυχίο Αρσακείου (1887), Σύνδεσμος Αποφοίτων Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (Σ.Α.Φ.Ε.),

12. Μαθήτριες Αρσακείου (1890), Σύνδεσμος Αποφοίτων Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (Σ.Α.Φ.Ε.).

13. Μαθήτριες Αρσακείου (1893), Σύνδεσμος Αποφοίτων Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (Σ.Α.Φ.Ε.),

14. Κ. Παλαμάς, "Το Παρθεναγωγείον", (Εστία, έτ. IA', αρ. 564, 19 Οκτωβρίου 1886, σ. 666),

15. Francis Μ. Hill (1799-1884) (Εφημερίς των Κυριών, έτ. Γ, αρ. 153, 18 Φεβρουαρίου 1890).

16. Ελληνικόν Παρθεναγωγείον υπό της Κυρίας Χιλλ διευθυνόμενον. Έκθεσις περί του ΛΣΤ' σχολικού έτους. 1865-6, και Λόγοι εκφωνηθέντες τη 21 Μαΐου ε.έ. κατά την διανομήν των βραβείων, Αθήναι 1866.

17. Αικατερίνη Λασκαρίδου (1842-1916). (Π. Κυριαζοπούλου-Βαληνάκη, Νηπιαγωγική, τ, Α', Αθήνα 1977, σ. 255).

18. Έκθεσις περί του Ελληνικού Παρθεναγωγείου κατά το Σχολικόν έτος 1869 - 1870, Αθήναι 1870.

19. Λύκειον και Παρθεναγωγείον Β. Γεννηματά (Ημερολόγιον της Εφημερίδος των Κυριών, 1888, τελευταίες σελίδες χωρίς αρίθμηση).

20. Αστικόν Παρθεναγωγείον Ασπασίας Β. Σκορδέλη (Ημερολόγιον της Εφημερίδος των Κυριών, 1888, τελευταίες σελίδες χωρίς αρίθμηση).

21. Ελληνικόν Ιδιωτικόν Παρθεναγωγείον Ζηνοβίας A. Καμπάνη (Ημερολόγιον της Εφημερίδος των Κυριών, 1888, τελευταίες σελίδες χωρίς αρίθμηση).

22. Ελληνικόν Κορασίων Εκπαιδευτήριον διευθυνόμενον υπό

Σελ. 452
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/453.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

της κυρίας Σοφίας Βαμβακάρη (Ημερολόγιον της Εφημερίδος των Κυριών, 1888, τελευταίες σελίδες χωρίς αρίθμηση).

23. Σαπφώ Λεοντιάς, Χρηστομάθεια κορασιακή προς χρήσιν των Πάρθεναγωγείων, Σμύρνη 1875.

24. Ξενοφών Ζυγούρας, Ελληνική Οικιακή Οικονομία... προς χρήσιν των... Παρθενωγωγείων, Κωνσταντινούπολις 1875.

25. Αγγελική Παπαδοπούλου, Συζύγου καθήκοντα προς χρήσιν των Παρθεναγωγείων, Πειραιεύς 1880.

26. Αριστείδης K. Σπαθάκης, Οικιακή Παιδαγωγική..., Αθήναι 1889.

27. Καλλιόπη Κεχαγιά (1839 - 1905 ), (Φυσιογνωμίαι τινές Αρσακειάδων επ' ευκαιρία της Εκατονταετηρίδος της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας [1836-1936)], Αθήναι 1936, σ. 29).

28. Σαπφώ Λεοντιάς (1832 - 1900) (Εθνικόν Ημερολόγιον Μ. Βρετού, τ. Ζ', 1867, σ. 96).

29. Ζάππειο (I. A. Βρετού, Ημερολόγιον Εγκυκλοπαιδικον 1901, σ. 245, )

30. Κανονισμός του Ζαππείου, Κωνσταντινούπολις 1879.

31. Καλλιόπη Κεχαγιά, Εγκόλπιον Παιδαγωγικόν ή συμβουλαί τινες προς τας αποφοιτώσας Ζαππίδας, Κωνσταντινούπολις 1880.

32. Γ. Γ. Παππαδόπουλος, Λόγος περί γυναικός και Ελληνίδος, Αθήναι 1866.

33. Φενελώνος, Το περί αγωγής των κορασίων, έξελληνισθέν υπό Θ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως, Αθήναι 1868,

34. Κ. Σ. Ξανθόπουλος, Πρώτη και Μέση Εκπαίδευσις και περί ανατροφής και εκπαιδεύσεως των κορασίων, Αθήναι 1873.

35. "Αναφορά των Ελληνίδων Γυναικών προς τον Πρόεδρον

Σελ. 453
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/454.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

της Ελλ. Κυβερνήσεως" (Εφημερίς των Κυριών, έτ. Β', αρ. 86, 23 Οκτωβρίου 1888).

36. Θαλεια. Σύγγραμμα περιοδικόν του γυναικείου φύλου εκδιδόμενον κατά μήνα μετά παραρτήματος υπό Πηνελόπης Λαζαρίδου, Αθήναι, φυλ. A' - IB', Ιανουάριος - Δεκέμβριος 1867.

37. Ευρυδίκη. Γυναικείο. Εβδομαδιαία Επιθεώρησις εκδιδομένη υπό Αιμιλίας Κτενά Λεοντιάδος, Κωνσταντινούπολις, 21 Νοεμβρίου 1870 - Μάιος 1873.

38. Ημερολόγιον της Εφημερίδος των Κυριών. Διευθύντρια Καλλιρρόη Παρρέν, Αθήναι 1888.

39. Ι. N. Βουίλλου, Συμβουλαί προς την θυγατέρα μου. Μεταφρασθέν εκ του γαλλικού υπό Ε[υανθίας] Ν. [Καΐρη] εξ Άνδρου, Κυδωνίαι 1820.

40. Υπογραφή της Ευανθίας Καΐρη (Εστία, έτ. Ε', αρ. 100 [5 Φεβρουαρίου 1889]).

41. Αφιέρωση του βιβλίου Συμβουλαί προς την θυγατέρα μου από τη μεταφράστρια Ε.Ν. [Ευανθία Καΐρη].

42. Αγγελία Σ. Λεοντιάδος για την έκδοση συλλογής ποιημάτων με τίτλο Ποιήσεις Σαπφούς Λεοντιάδος (Νέα Πανδώρα, τ. Ζ', 1856, σ. 154).

43. Δώρα Ιστριάς, Περί των εν τη Ανατολή Γυναικών..., μεταφρασθέν μεν υπό της κυρίας Αιμιλίας Γ. Σκουζέ..., Αθήναι 1861.

44. Καλλιόπη Κεχαγιά, Παιδαγωγικαί Μελέται ήτοι Λόγοι εκφωνηθέντες εν τω Ζαππείω κατά την διανομήν των βραβείων, Κωνσταντινούπολις 1880.

45. Αικατερίνη Λασκαρίδου, Το βιβλίον των μικρών μας, διά παιδία 6 - 8 ετών, Αθήναι 1884.

46. Αγγελία για την έκδοση του βιβλίου της Καλλιρρόης 

Σελ. 454
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/455.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

Παρρέν Ιστορία της γυναικός (Εφημερίς των Κυριών, έτ. Β' αρ. 100,5 Φεβρουαρίου 1889).

47. Καλλιρρόη Παρρέν (1861 - 1940) (Φυσιογνωμίαι τινές Αρσακειάδων επ' ευκαιρία της Εκατονταετηρίδος της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας [1836 - 1936], Αθήναι 1936, σ. 95).

48. Ιωάννα Στεφανόπολι. Η πρώτη φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών (Φιλοσοφική Σχολή 1890-91) (Ετήσιον Ημερολόγιον Κωνστ. Φ. Σκόκου, 1890, σ. 194).

49. Σεβαστή Καλλισπέρη. Η πρώτη ελληνίδα φιλόλογος που σπούδασε στο Παρίσι (Εφημερίς των Κυριών, έτ. Ε', αρ. 227, 22 Σεπτεμβρίου 1891),

50. "Οι φοιτηταί μας υψούντες την σημαίαν της πνευματικής χειραφετήσεως της γυναικός" (Εφημερίς των Κυριών, έτ. A', αρ. 31, 4 Οκτωβρίου 1887).

51. Πρόταση N. Γ. Θεοχάρη "Περί ανωτέρου εκπαιδευτηρίου των κορασίων", Αθήναι 8 Μαρτίου 1840 (Γενικά Αρχεία του Κράτους, Κατάλογοι Οθωνικού Αρχείου, 11L,. φ. 7).

52. Πρόταση Ιάκ. Ρίζου "Περί συστάσεως δαπάνη της Κυβερνήσεως ανωτέρου σχολείου των κορασίων", Αθήναι 3 Ιουνίου 1842 (Γενικά Αρχεία του Κράτους, Κατάλογοι Οθωνικού Αρχείου, 11L, φ. 25.).

Σελ. 455
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/456.gif&w=600&h=915 2. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 456
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/457.gif&w=600&h=915 2. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

L'ENSEIGNEMENT MOYEN DES FILLES EN GRÈCE (1830-1893)

Le développement historique de la théorie et la pratique de l'enseignement

SIDIROULA ZIOGOU-KARASTERGHIOU

Résumé

L'ouvrage présent comporte cinq chapitres: le premier consiste en un bref aperçu historique du statut social et de l'enseignement féminins en Grèce sous domination turque, dans le but d'élucider certains des problèmes généraux concernant l'enseignement de la femme grecque sous la domination turque et, avant tout, d'établir les facteurs ayant influé sur l'évolution ultérieure de l'enseignement féminin dans l'État indépendant.

Les deux chapitres qui suivent recoupent la subdivision que nous avons jugé nécessaire d'opérer pour l'intervalle des années 1830-1893, La première période s'étend jusqu'à 1861, date de la première reconnaissance par l'État de l'école de la Société des Amis de l'enseignement en tant qu'École Normale pour filles; la deuxième να jusqu'à 1893, année où paraissent les premiers programmes régissant le fonctionnement des écoles pour filles.

Dans le premier de ces chapitres sont examinées les conditions générales qui ont préparé le terrain et ont influencé le cours de l'enseignement féminin. Ces conditions favorables seraient: les mouvements de population subséquents à la lutte pour l'indépendance, le rôle des lettrés apportant au pays les principes des Lumières, la présence

Σελ. 457
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/458.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

d'occidentaux dans la plupart des îles ainsi que la création et l'entretien, sur l'initiative de ces derniers, d' écoles destinées aux filles grecques. Il est question, en particulier, de la création d'écoles d'enseignement mutuel pendant la guerre de l'indépendance et sous Capodistria, du fonctionnement de la première école «grecque» pour filles à Hermoupolis (1830), ainsi que des écoles des occidentaux.

Par la suite, il est question des dispositions de la loi de 1834, affirmant la nécessité d'un enseignement primaire féminin et de la formation de l'institutrice, tandis que la législation de 1836 sur l'enseignement moyen ne concerne que les garçons. Jusqu'à 1893, aucune disposition n'est prise sur l'enseignement secondaire des filles et c'est l'initiative privée qui se charge de la création et du fonctionnement des Écoles pour filles.

L'institution la plus importante assumant la charge de l'enseignement féminin au 19e s. est la Société des Amis de renseignement, fondée en 1836, Les premiers efforts de la Société pour organiser ses écoles, le cursus et les programmes d'études sont traités en détail; en même temps il est question de la création d'écoles privées pour filles à Athènes, Hermoupolis et Patras.

A la fin de ce chapitre sont fournies des données statistiques sur l'activité des écoles de filles dans l'enseignement primaire et secondaire; le chapitre se clôt par les constats et les propositions d'amélioration formulés par les lettrés d'alors.

Dans le chapitre suivant (période de 1861 à 1893) est analysé exhaustivement le mode de fonctionnement des écoles de la Société des Amis...qui poursuivaient, ce qui est caractéristique, deux objectifs simultanément: la formation de l'institutrice ainsi que l'instruction générale «de surface» de la maîtresse de maison des familles riches. Cette pratique

Σελ. 458
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/459.gif&w=600&h=915 2. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

de la Société des Amis..., ne faisant pas de distinction entre enseignement général et professionel (École pour filles et École Normale ne font qu'un) résulte sur un programme d'études surchargé de grec Ancien, de langues étrangères et de matières spéciales et pratiques diverses comme dessin, piano et de travaux artisanaux élaborés. Plus particulièrement, il est question du statut social et des problèmes de l'institutrice au 19e s., ainsi que des nouvelles possibilités professionnelles (maîtresses de maternelle, ou de travaux manuels).

La deuxième partie de ce chapitre traite des Écoles privées pour filles qui ont fonctionné à Athènes, Hermoupolis, au Pirée et à Patras. Ces Écoles privées pour filles ne correspondent presque nullement aux écoles publiques «grecques» pour garçons, aussi bien en durée d'études qu' en l'espèce du savoir dispensé. L'analyse et la comparaison des programmes d'études font clairement ressortir le niveau généralement bas des Écoles pour filles, chez lesquelles l'accent est mis sur les langues étrangères et la musique.

Les données statistiques qui suivent témoignent d'une généralisation progressive de l'exigence d'un enseignement secondaire pour les filles, la proportion la plus favorable étant néanmoins de 10 à 1; l'enseignement secondaire des filles reste pratiquement limité aux deux plus grandes villes, Athènes et Hermoupolis. Le pourcentage de fréquentation est tellement bas dans l'enseignement primaire que l'on peut à peine parler d'enseignement obligatoire. D'après le recençement de 1879, l'analphabétisme féminin atteint 93%; dans mainte municipalité, nulle femme ne savait même pas lire.

Le quatrième chapitre contient un bref aperçu de l'état atteint à cette époque par l'hellénisme sous le joug turc, témoignant d'un progrès de l'enseignement féminin vers des réformes substantielles et des solutions mieux adaptées

Σελ. 459
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/460.gif&w=600&h=915 2. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

aux besoins de l'époque. Plus précisément, l'accès des filles aux établissements de l'enseignement secondaire s'effectue à des proportions plus élevées que dans l'état indépendant; on imprime à l'école primaire une orientation plus pratique, l'École Normale est séparée de l'école pour filles et des classes de lycée sont créées.

Dans le cinquième et dernier chapitre sont mentionnées les tentatives de réforme de l'enseignement secondaire des filles. On examine tout d'abord le problème qui hante la réflexion pédagogique à cette période et qui se rapporte au «genre» d'enseignement approprié aux jeunes filles. La plupart des intellectuels et des pédagogues de l'époque soutiennent une diversification de l'enseignement des filles en arguant de la «nature» et de la «vocation» différentes de la femme dans la vie. L'État adopte une position similaire, ce qui apparaît clairement dans des circulaires de Ministres de l'Éducation et dans l'analyse des projets de loi sur renseignement. Le but de l'enseignement des filles est surtout circonscrit aux «vertus domestiques», c'est-à-dire qu'il aspire en général à améliorer le rôle de la femme en tant que mère, épouse et intendante. Cependant la pratique de l'enseignement a d'autre part montré clairement que l'éducation visant à préparer uniquement des maîtresses de maison et des mères satisfaisait de moins en moins. La recherche de solutions neuves et les idées nouvelles qui ont été avancées — comme la création de sections professionnelles et de classes de lycée dans des écoles privées pour filles, les demandes d'entrée à l'Université de la part de diplômées des écoles pour filles, les femmes grecques étudiant à des Universités étrangères — témoignent clairement du besoin naissant de réformes plus substantielles.

Les principaux facteurs qui contribuent à faire bouger les choses se rattachent au statut changeant de la femme

Σελ. 460
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/461.gif&w=600&h=915 2. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

grecque. On examine ici le rôle joué par les revendications et conquêtes correspondantes des femmes dans d'autres pays, la participation progressive de la femme grecque au travail et à la vie sociale et culturelle du pays, l'augmentation du nombre des femmes instruites participant de plus en plus activement à la lutte pour l'amélioration de la situation de la femme grecque. C'est un fait caractéristique que l'unique débouché professionnel existant, qui est toujours le métier d'institutrice, obtient la faveur des élèves des Écoles pour filles, ce qui mène à un si grand nombre d'institutrices qu'un problème social et éducatif aigu est très vite créé. La nécessité pressante de nouvelles solutions et orientations devient ainsi évidente à la fin de la période traitée dans le présent ouvrage, période qui coincide avec la dernière décennie du 19e s.

C'est par une interrogation pareille et par la recherche de nouveaux «débouchés» pour l'enseignement et l'emploi féminins que se clôt la période 1830 - 1893.

Σελ. 461
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/462.gif&w=600&h=915 2. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 462
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/463.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προλογικό σημείωμα ......9

Εισαγωγή ......11

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ

(Σύντομη ιστορική αναδρομή ) ......19

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΑΣΕΙΣ : 1830 - 1861 ......33

Τα πρώτα αλληλοδιδακτικά σχολεία για μαθήτριες στα χρόνια του Αγώνα και την εποχή του Καποδίστρια ......40

Το Ελληνικό Σχολείο του δήμου της Ερμούπολης ......56

Τα σχολεία των δυτικών ......60

Νομοθετικές ρυθμίσεις του 1834 και του 1836 ......65

Τα "ανώτερα σχολεία κορασίων" ......72

Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία ......79

Είδη σχολείων - Κύκλος σπουδών ......83

Λειτουργία σχολείου - Αριθμός μαθητριών ......89

Πολιτεία και εκπαίδευση κοριτσιών : διατάγματα και εγκύκλιοι που ρυθμίζουν την εκπαίδευση ......104

Ιδιωτικά Παρθεναγωγεία ......110

Σχολεία στην Αθήνα ......110

Σχολεία στην Ερμούπολη ......119

Σελ. 463
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/464.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

Σχολεία στην Πάτρα ......121

Λειτουργία και είδη σχολείων ......122

Είδη σχολείων ......124

Στατιστικά στοιχεία ......130

Δημοτική Εκπαίδευση .....130

Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης ......134

Διαπιστώσεις και θέσεις των διανοουμένων της εποχής για το εκπαιδευτικό σύστημα. Προτάσεις για βελτίωση ......137

ΝΕΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ: 1861-1893 ......147

Σχολεία Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας ......147

Διδασκαλείο· κύριος στόχος η εκπαίδευση της δασκάλας ......147

Προγράμματα μαθημάτων ......148

Αριθμός μαθητριών, θέση και προβλήματα δασκάλας ......167

Νέες επαγγελματικές προοπτικές και δυνατότητες ......175

Νηπιαγωγοί ......175

Δασκάλες εργόχειρων ......179

Δασκάλες γυμναστικής ......180

Διδασκαλείο· Δεύτερος στόχος: η γενική εκπαίδευση ......181

Αριθμός μαθητριών - Προγράμματα μαθημάτων ......181

Παρθεναγωγείο Κέρκυρας ......196

Επιλεγόμενα ......199

Ιδιωτικά Παρθεναγωγεία ......200

Γενικές ρυθμίσεις ......200

Σχολεία στην Αθήνα ......203

Σχολεία στην Ερμούπολη ......214

Σχολεία σε άλλες πόλεις (Πειραιάς - Πάτρα) ......218

Σελ. 464
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/465.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

Είδη σχολείων - Κύκλος σπουδών ......220

Στόχοι και προγράμματα μαθημάτων ......222

Στατιστικά στοιχεία ......230

Δημοτική Εκπαίδευση ......230

Μέση Εκπαίδευση ......238

Η ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΟΔΟΥΛΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ

Γενικές παρατηρήσεις και συγκρίσεις ......243

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΙΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (1861 - 1893) ......259

Εκπαιδευτικά προβλήματα: γνώμες διανοουμένων, "θέσεις" παιδαγωγών ......258

Διαφοροποίηση στην εκπαίδευση των μαθητριών ......260

Συνεκπαίδευση ......281

Εκπαιδευτικά Νομοσχέδια ......287

Η εκπαιδευτική και κοινωνική δραστηριότητα των γυναικών στην Ελλάδα ......298

Ο τομέας της εργασίας ......298

Φιλανθρωπικοί και Φιλεκπαιδευτικοί Σύλλογοι ......302

Γυναικεία περιοδικά και εφημερίδες ......307

Προοδευτικό γυναικείο κίνημα ......313

Προσφορά στα γράμματα και τις επιστήμες ......320

Η είσοδος των γυναικών στο Πανεπιστήμιο ......328

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Σύντομη αναφορά στην κατοπινή εξέλιξη

30

Σελ. 465
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/466.gif&w=600&h=9152. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

Παράρτημα ......357

Κυριότερες χρονολογίες ......391

Βιβλιογραφία ......399

Ευρετήριο ......429

Πίνακες ......449

Κατάλογος των εικόνων ......451

Résumé .....457

Σελ. 466
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/467.gif&w=600&h=915 2. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

Το ΒΙΒΛΙΟ

ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥΛΑΣ ΖΙΩΓΟΥ-ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Η ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1830 - 1893)

ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ, ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

ΚΑΙ ΤΥΠΩΘΗΚΕ

ΣΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ι. ΚΟΡΝΕΖΟΣ —Β. ΜΑΝΗ

ΡΗΓΑ ΠΑΛΑΜΙΔΟΥ 5, ΤΗΛ. 3215220

ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 1986

ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Σελ. 467
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/468.gif&w=600&h=915 2. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 468
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/469.gif&w=600&h=915 2. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ

Σελ. 469
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/1/gif/470.gif&w=600&h=915 2. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ

Σελ. 470
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Η Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα (1830-1893)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 451
  2. Ζιώγου, Εκπαίδευση κοριτσιών

  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

  1. Διάταγμα "Περί εγκρίσεως της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας", Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 54, 7 Οκτωβρίου 1836,

  2. Πρακτικά των Συνεδριάσεων... Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, Αθήναι 1841.

  3. Κανονισμός... Διδασκαλείου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, Αθήναι 1842.

  4. Διοργανισμός της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας και Κανονισμός του Παρθεναγωγείου αυτής, Αθήναι 1857.

  5. Αρσάκειο. (Εκατονταετηρίς της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας [1836 - 1936], Αθήναι 1936, σ. 8.)

  6. Σεβαστή Μάνου. Διευθύντρια του Αρσακείου (1842 - 1858) ( Φυσιογνωμίαι τινές Αρσακειάδων επ' ευκαιρία της Εκατονταετηρίδος της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας [1836 - 193ο], Αθήναι 1936, σ. 19).

  7. Πτυχίο Νηπιαγωγού της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, KG 835.

  8. Οργανισμός της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, Αθήναι 1882.

  9. Πρόγραμμα των κατά το σχολικόν έτος 1887 - 88 διδαχθησομένων μαθημάτων έν τε τοις Προτύποις και τοις Διδασκαλείοις της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, Αθήναι 1887.