Error(s) found: '2'

+ Unable to change databases. Unknown database 'iaennew'.
+ Unable to perform the query SELECT * FROM keywords_description WHERE (language_id = ''). No database selected.
TEXT_VISIBLE_PAGES 404-423 TEXT_OF 554
TEXT_PREVIOUS_20
TEXT_CURRENT_PAGE
TEXT_NEXT_20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/404.gif&w=600&h=915

δημόσιες εκδηλώσεις του ιδρύματος, στις οποίες είχαν την ευκαιρία να διατυπώσουν πολλές φορές τις πολιτικές θέσεις τους, ή στη γενικότερη συμμετοχή τους στον δημόσιο βίο. Αναφέρομαι ειδικότερα στη διδασκαλία τους, στο ιστορικό τους έργο. Η προβολή από τον Κ. Παπαρρηγόπουλο της μοναρχίας ως ενός από τα πλέον ισχυρά ομογενοποιητικά στοιχεία της ελληνικής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας αποτελούσε μια κατά μείζονα λόγο πολιτική επιλογή, καθώς δημιουργούσε γενεαλογία, ενώ ταυτόχρονα ενίσχυε τους υποστηρικτές του θεσμού με επιχειρήματα, διαπαιδαγωγώντας ανάλογα τους φοιτητές και την κοινή γνώμη. Η προσαρμογή της διδασκαλίας του στους κάθε φορά εφικτούς στόχους του ελληνικού αλυτρωτισμού όπλιζε την ελληνική εξωτερική πολιτική. Η έμφαση του Π. Καρολίδη στη σύνδεση του ανατολικού και του ελληνικού πολιτισμού και ο καθοριστικός ρόλος της Μικράς Ασίας ως χώρου συνεύρεσης και συναλλαγής των δύο πολιτισμών εξυπηρετούσαν την πολιτική αντίληψή του για την ελληνοοθωμανική συνεργασία. Η Αγωγή του πολίτου που εισήγαγε και δίδαξε ο Μιχαήλ Βολονάκης είχε στόχο να διαφωτίσει τους φοιτητές και να τους εφοδιάσει με όπλα εναντίον του «εσωτερικού εχθρού».

Τα μαθήματα των πανεπιστημιακών ιστορικών είχαν αντίκτυπο στην ελληνική κοινωνία. Το έθνος, προβάλλοντας σε σημαντικό βαθμό τις ανάγκες της συγκυρίας στο παρελθόν, αναζητούσε τους ιστορικούς συμμάχους του. Η ιστορική αφήγηση του παρελθόντος αποτελούσε μια πολύ κρίσιμη επιλογή, που τους αφορούσε όλους. Στα δύο επεισόδια που έλαβαν χώρα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών τον 19ο αιώνα γύρω από καθηγητές Ιστορίας (Μανούσεια και Βερναρδάκεια), η διδασκαλία τους διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο, αποτέλεσε , έστω και ως πρόφαση, την αφορμή για τη σύγκρουση. Το 1848, σε ένα πανεπιστήμιο σε γενικές γραμμές πολιτικά φιλελεύθερο, οι φοιτητές στάθηκαν στο πλευρό του Θ. Μανούση όταν κατηγορήθηκε για «ασεβή» διδασκαλία. Το 1868, σε μια κοινωνία πλέον πολύ πιο συντηρητική και ευαίσθητη σε θρησκευτικά ζητήματα, οι φοιτητές πρωτοστάτησαν στην αποπομπή του Δ. Βερναρδάκη κυρίως λόγω της στάσης του προς τα θεία και των επιρροών που είχε δεχθεί από τον δαρβινισμό. Στην πραγματικότητα, σε μια στιγμή ανόδου του φοιτητικού κινήματος ο καθηγητής αναγκάστηκε να παραιτηθεί εξαιτίας της φιλοβασιλικής του τοποθέτησης.

Η έντονη και πολυδιάστατη δημόσια παρουσία του Πανεπιστημίου δεν αποτελεί εγχώρια ιδιοτυπία. Σε όλο τον 19ο αιώνα στην Ευρώπη οι πανεπιστημιακοί καθηγητές, ιδιαίτερα οι καθηγητές της Ιστορίας, ενεπλάκησαν ενεργά στη δημόσια ζωή. Συμμετείχαν σε αυτήν, καθορίζοντας την κρατική πολιτική, καταλαμβάνοντας ακόμη και υψηλά πολιτικά αξιώματα, όπως ο

TEXT_PAGE_SHORT404
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/405.gif&w=600&h=915

Γκιζό και ο Μακώλεϋ. Η Γαλλική Επανάσταση και οι Ναπολεόντειοι Πόλεμοι δημιούργησαν ένα νέο σκηνικό, μέσα στο οποίο έκαναν δυναμικά την παρουσία τους οι επαγγελματίες ιστορικοί. Σε έναν αιώνα ρομαντισμού οι κάτοχοι της ιστορικής αλήθειας διαδραμάτισαν κεντρικό ρόλο στην υπεράσπιση των εθνικών ιδεωδών αλλά και των τρεχουσών πολιτικών. Στην Πρωσική σχολή επιφανείς ιστορικοί όπως ο Ντρόυζεν και ο Τράιτσκε «κατασκεύασαν» με το έργο τους το κοινό ιστορικό παρελθόν του νεαρού γερμανικού κράτους στηρίζοντας το απολυταρχικό καθεστώς του Μπίσμαρκ ,904 Στη Γαλλία μετά την ήττα του 1871 οι θετικιστές ιστορικοί ανέλαβαν καθοριστικό ρόλο στη συγκρότηση της σχολικής εκπαίδευσης επιχειρώντας να ενισχύσουν το εθνικό φρόνημα των μαθητών. Ο Ερνέστ Λαβίς συνέγραψε εγχειρίδια ιστορίας για το δημοτικό, ενώ υπήρξε ο εμπνευστής και συντάκτης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 905

Η διεύρυνση της ελληνικής πανεπιστημιακής κοινότητας στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, η συνεχής παρουσία των εκπροσώπων της μέσα από την ενεργό συμμετοχή τους στον δημόσιο βίο, η οριοθέτηση της επιστημονικής της ταυτότητας οδήγησαν στην ισχυροποίηση της. Ο καταλυτικός ρόλος που έπαιξαν οι ιστορικοί του Πανεπιστημίου στη διαμόρφωση συλλογικοτήτων όπως η Εθνική Άμυνα, η Εθνική Εταιρεία και ο «Ελληνισμός» και η ανάληψη σε μεγάλο βαθμό πολιτικών πρωτοβουλιών μέσα από τον πρωταγωνιστικό τους ρόλο στη λειτουργία τους ήταν δηλωτικά της επιθυμίας τους να συμμετάσχουν στα πεδία εξουσίας, ιδιαίτερα στο τέλος του αιώνα, σε μια περίοδο απονομιμοποίησης του πολιτικού προσωπικού 906

Η κατάληξη αυτών των προσπαθειών είναι γνωστή. Η ισχυροποίηση των πολιτικών απομάκρυνε τους πανεπιστημιακούς σε μεγάλο βαθμό από την ενεργό δράση, περιορίζοντάς τους στη χρήση της συμβολικής τους εξουσίας.

904. Βλ. Konrad Jarausch, Students, Society and Politics..., ό.π., a. 200-205, και G. Iggers, The German Conception..., ό.π., σ. 91-92. Βλ. γενικότερα για τη σχέση ιστορίας και πολιτικής τον συλλογικό τόμο Walter Laqueur (επιμ.), Historians in Politics, Λονδίνο - Καλιφόρνια 1974, και ιδιαίτερα τα άρθρα του Andreas Dorpalen, "Heinrich von Treitschke", σ. 21-35, και του Charles E. McClelland, "Berlin Historians and German Politis", σ. 191-222.

905. Chr. Delacroix, Fr. Dosse, P. Garcia, ό.π., σ. 67-71. Βλ και G. Bourde, Η. Martin, ό.π., σ. 155-161.

906. Βλ. Έφη Γαζή, «Συμβολικός λόγος...», ό.π., και Γιώργος Κόκκινος, «Η αποσύνδεση του έθνους από το κράτος, ο πολιτικός ανορθολογισμός και η συγκρότηση των εθνικών οργανώσεων στα τέλη του 19ου αιώνα. Το παράδειγμα της εταιρείας 0 Ελληνισμός», στο ίδιο, σ. 231-250.

TEXT_PAGE_SHORT405
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/406.gif&w=600&h=915

Μετά τη θητεία του Σπ. Λάμπρου στην Εθνική Εταιρεία και την άσκηση στην ουσία εξωτερικής πολιτικής, η σύντομη θητεία του στην πρωθυπουργία και η άδοξη κατάληξή της ήταν σε μεγάλο βαθμό ενδεικτική των νέων εξελίξεων. Η επιλογή του στηρίχτηκε, σε μια κρισιμότατη περίοδο, όχι στην πολιτική του ικανότητα αλλά στο συμβολικό κύρος που έφερε η πανεπιστημιακή ιδιότητα και η κοινωνική του δράση.

Η ανάδειξη του εθνικού σε βασική κανονιστική αρχή, στο ιστορικά ορθό, αποτέλεσε το πλαίσιο που κυριάρχησε στον επιστημονικό-ιστορικό λόγο, συνδέοντάς τον άρρηκτα με την πολιτική. Οι καθηγητές του Πανεπιστημίου αναδείχθηκαν σε υπερασπιστές της πολιτικής οντότητας του έθνους μέσω της προβολής της μοναδικής πολιτιστικής του ταυτότητας, η οποία κατά μείζονα λόγο διαμορφώθηκε ιστορικά. Ο κοινός στόχος ήταν η δράση, η εκπλήρωση των εθνικών ιδεωδών, στόχος ο οποίος δεχόταν διαφορετικές κάθε φορά ερμηνείες ανάλογα με τη συγκυρία. Όμως, η παραδοχή του εθνικού προτάγματος αποτέλεσε την κοινή βάση, το σημείο συμφωνίας. Η εμφάνιση και ισχυροποίηση των κομμουνιστικών ιδεών από τη δεκαετία του 1920 και μετά στην Ελλάδα αποτέλεσε τη σημαντικότερη ρήξη σε αυτό το consensus, και δημιούργησε νέους όρους σύγκρουσης των ιδεών αλλά και των πολιτικών.

Έτσι, λοιπόν, πορεύθηκε η ιστορία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φορώντας τον αρχαϊκό της χιτώνα, περιέβαλλε, όπως και οι άλλες αναγεννηθείσες αδελφές της επιστήμες, τον Όθωνα και όλους όσοι τον ακολούθησαν στην εξουσία, κράτησε τις δέλτους της, κατέγραψε τα γεγονότα του παρελθόντος. Στα χρόνια που ήλθαν, άλλαξε στο σώμα και στην ενδυμασία- άφησε πίσω τις παγκόσμιες προοπτικές της, έγινε εθνική, κατέκτησε σταδιακά τον επιστημονικό της χαρακτήρα και, σε αντίθεση με τις άλλες επιστήμες, προσέθεσε γρήγορα στον χιτώνα βυζαντινά και νεοελληνικά στολίδια. Διατήρησε όμως πάντα τις στενές σχέσεις μαζί τους : με τη φιλολογία, τη ρητορική και ιδιαίτερα την αρχαιολογία. Μαζί με την τελευταία, ακουμπώντας η μία στην άλλη, συνταξίδεψαν έως την ίδρυση του Ιστορικού-Αρχαιολογικού Τμήματος, τελευταίο στάδιο και παράλληλα νέα αρχή ενός ταξιδιού που συνεχίζεται έως σήμερα.

TEXT_PAGE_SHORT406
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/407.gif&w=600&h=915

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (1837-1932)

TEXT_PAGE_SHORT407
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/408.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

TEXT_PAGE_SHORT408
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/409.gif&w=600&h=915

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (1837-1932)

Μια πρώτη καταγραφή των μαθημάτων ιστορίας συμπεριλαμβανόταν στην ανέκδοτη ανακοίνωση του Παναγιώτη Στάθη και του γράφοντος «Έδρες και μαθήματα Ιστορίας στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών 1837-1911 », στα Σεμινάρια της Ερμούπολης τον Ιούλιο του 1992. Η παρούσα καταγραφή συμπληρώνει την προϋπάρχουσα, στηριζόμενη σε αρχειακό υλικό που διασώζεται στο Αρχείο Πρωτοκόλλου του Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστημίου Αθηνών για την περίοδο 1837-1932.

Το σύνολο των προγραμμάτων έχει διασωθεί στο Αρχείο Πρωτοκόλλου, εκτός από τα προγράμματα του ακαδημαϊκού έτους 1841-1842 και του θερινού εξαμήνου 1845-1846, που εντοπίστηκαν στον σύμμεικτο χειρόγραφο τόμο Πρακτικά Συνεδριάσεων της Φιλοσοφικής Σχολής από 1838-1852, Της Νομικής Σχολής από 1837-1852, Συνεδριάσεων Συγκλήτου από 1843-1846. Τα υπόλοιπα προγράμματα έχουν διασωθεί στις ακόλουθες μορφές : α) έντυπα μονόφυλλα προγράμματα χειμερινών και θερινών μαθημάτων που αναρτούσαν στο Πανεπιστήμιο προς ενημέρωση των φοιτητών (έχουν εντοπιστεί από το 1837-1838 έως και το 1919, αν και με μεγάλη πληρότητα έως το 1885), β) προγράμματα που εκδίδονταν από το 1864907 σε ξεχωριστά φυλλάδια και από το 1880 ενσωματώνονταν και στους πρυτανικούς απολογισμούς, και γ) προγράμματα που περιλαμβάνονταν στις επετηρίδες του Πανεπιστημίου Αθηνών μετά το 1916. Η σειρά παρουσιάζει κενά, τα οποία οφείλονται άλλοτε σε αργία του Πανεπιστημίου (για παράδειγμα το χειμερινό εξάμηνο 18541855 λόγω της πανώλης και το θερινό εξάμηνο 1861-1862 εξαιτίας της έξωσης

907. Το πρώτο ονομαζόταν Αναγραφή των επί το ακαδημαϊκόν έτος 1864-65 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου, των επιστημονικών συλλογών και παραρτημάτων αυτού, και των επί το χειμερινόν εξάμηνον 1864-1865 διδαχθησομένων εν αυτώ μαθημάτων και συνέχισε να εκδίδεται με παραπλήσιες ονομασίες έως το 1916, όταν εκδόθηκε η Επετηρίδα.

TEXT_PAGE_SHORT409
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/410.gif&w=600&h=915

του Όθωνα) και άλλοτε στη μη δημοσίευση των προγραμμάτων, τουλάχιστον τυπωμένων.908

Στον κατάλογο που ακολουθεί προηγούνται τα μαθήματα των καθηγητών σύμφωνα με τον βαθμό και την αρχαιότητά τους και έπονται τα μαθήματα των υφηγητών με τον αντίστοιχο τρόπο. Η παύλα στη στήλη των ωρών δηλώνει ότι δεν προσδιορίζονται οι ώρες διδασκαλίας.

908. Σημειώνω τα εξάμηνα και τα έτη, τα προγράμματα των οποίων έχουν εντοπιστεί στο Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών: 1837-1839, θ.εξ. 1839-1840, 1840-1841 έως χ.εξ. 1841-1842, χ.εξ. 1842-1843 έως 1852-1853, 1854-1855, 1856-1857, 1858-1860, χ.εξ. 1861-1862, 1862-1863 έως χ.εξ. 1875-1876, 1876-1877 έως χ.εξ. 18851886, χ.εξ. 1886-1887, χ.εξ. 1887-1888, χ.εξ. 1888-1889, χ.εξ. 1889-1890, χ.εξ. 18901891, χ.εξ. 1891-1892, χ.εξ. 1892-1893, χ.εξ. 1893-1894, χ.εξ. 1894-1895, χ.εξ. 18951896, 1896-1897, χ.εξ. 1897-1898, χ.εξ. 1898-1899, 1899-1900, χ.εξ. 1900-1901, χ.εξ. 1901-1902, 1902-1903, χ.εξ. 1903-1904, χ.εξ. 1904-1905, χ.εξ. 1905-1906, 1906-1907, 1907-1908, 1908-1909, 1910-1911, 1913-1914, 1916-1919, 1921-1922, 1923-1936.

TEXT_PAGE_SHORT410
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/411.gif&w=600&h=915

ΕΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

• 1837-38 χ. Σχινάς Κ., τ.κ.

1837-38 θ. Σχινάς Κ., τ.κ.

• 1838-39 χ. Σχινάς Κ., τ.κ.

1838-39 χ. Σχινάς Κ., τ.κ. 1838-39 χ. Μανούσης Θ., ε.κ.

1838-39 θ. Σχινάς Κ., τ.κ. 1838-39 θ. Σχινάς Κ., τ.κ.

1838-39 θ. Μανούσης Θ., ε.κ.

• 1839-40 θ. Σχινάς Κ., τ.κ.

1839-40 θ. Μανούσης Θ., ε.κ.

• 1840-41 χ. Σχινάς Κ., τ.κ.

1840-41 χ. Μανούσης Θ., ε.κ.

1840-41 θ. Σχινάς Κ., τ.κ.

1840-41 θ. Μανούσης Θ., ε.κ.

Βίος Ελλάδος, ήτοι ελληνική αρχαιολογία 3

Εξακολούθησις του βίου της Ελλάδος 3

Βίος Ελλάδος

(εξακολούθησις και τέλος) 3

Πραγματεία περί ιστοριογράφων Ελλήνων 1

Πολιτειογραφία της Ευρώπης και ιδίως περιγραφή φυσική, ηθική και πολιτική της Ρωσσίας, Γαλλίας, Μεγάλης Βρεττανίας και της Αγγλοαμερικανικής Συμπολιτείας 1

Τας ιδίως ελληνικάς αρχαιολογίας 3

Έναρξις του βίου της Ελλάδος, αν υπάρχωσι νέοι φοιτηταί -

Πολιτειογραφία της Ευρώπης και ιδίως περιγραφή φυσική, ηθική και πολιτική της Ρωσσίας, Γαλλίας, Μεγάλης Βρεττανίας και της Αγγλοαμερικανικής συμπολιτείας 1

Εξακολούθησις των αρχαιολογιών και ιδίως αρχαιολογία πολιτική και ιστορική των Αθηνών 3

Εισαγωγή εις την πολιτειογραφίαν και γενικήν πολιτειογραφίαν της Ευρώπης 1

Πολιτεία Αθηναίων συμπεριλαμβανομένης και πραγματείας περί του αττικού δικαίου 4

Ειδική πολιτειογραφία, ήτοι περιγραφή

της Γαλλίας, Μεγ. Βρεττανίας

και Ρωσσίας 1

Η διακοπείσα σειρά του μαθήματος της των Αθηναίων πολιτείας 4

Εισαγωγή εις την πολιτειογραφίαν και γενικήν πολιτειογραφίαν της Ευρώπης 2

TEXT_PAGE_SHORT411
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/412.gif&w=600&h=915

ΕΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

• 1841-42 χ. Σχινάς Κ., ε.κ.

1841-42 θ. Σχινάς Κ., ε.κ.

• 1842-43 χ. Μάσσον Έντ., τ.κ.

1842-43 χ. Μανούσης Θ., ε.κ.

1842-43 χ. Μανούσης Θ., ε.κ.

1842-43 θ. Μάσσον Έντ., τ.κ.

1842-43 θ. Σχινάς Κ, ε.κ.

1842-43 θ. Μανούσης Θ., ε.κ.

1842-43 θ. Μανούσης Θ., ε.κ.

• 1843-44 χ. Μάσσον Έντ., τ.κ.

1843-44 χ. Σχινάς Κ., ε.κ.

1843-44 χ. Μανούσης Θ., ε.κ.

1843-44 χ. Μανούσης Θ., ε.κ.

1843-44 θ. Μανούσης Θ., τ.κ.

1843-44 6. Σχινάς Κ., ε.κ.

• 1844-45 χ. Σχινάς Κ., τ.κ.

Ιστορία του αρχαίου κόσμου 4

Συνέχεια της ιστορίας του αρχαίου κόσμου -

Γενική ιστορία -

Ειδική πολιτειογραφία Γαλλίας, Αγγλίας και Ρωσσίας 1

Τα κυριώτερα κεφάλαια της μέσης

και νέας ιστορίας 1

Γενική ιστορία 3

Εξακολούθησις της ιστορίας

των αρχαίων εθνών 3

Εισαγωγή εις την πολιτειογραφίαν και γενικήν πολιτειογραφίαν της Ευρώπης 2

Εξακολούθησις της μέσης και νέας ιστορίας 1

Φιλοσοφική έποψις της νεωτέρας

ιστορίας, καθ' εκάστην -

Τα μαθήματα του Μάσσον και

του Μανούση καταγράφηκαν σε χειρόγραφο

πρόγραμμα που εγκρίθηκε από

το υπουργείο Παιδείας στις 8 Ιουλίου

1843 (Αρχείο Πρωτοκόλλου/ΙΑΠΑ). Στο

επίσημο πρόγραμμα δεν εμφανίστηκαν,

καθώς προηγήθηκε η απόλυση των δυο

καθηγητών.

Βίος Ελλάδος, ήτοι ο κατ' οίκον και ο εν πολιτεία βίος των αρχαίων Ελλήνων -

Γενική ιστορία -

Ειδική πολιτειογραφία Ρωσσίας, Αγγλίας και Γαλλίας -

Γενική ιστορία 2

Βίος Ελλάδος, ήτοι ο κατ' οίκον και ο εν πολιτεία βίος των αρχαίων Ελλήνων 3

Βίος Ελλάδος 3

TEXT_PAGE_SHORT412
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/413.gif&w=600&h=915

ΕΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

1844-45 χ.

Μανούσης Θ.,

τ.κ.

Αρχαιολογία, καθ' ημέρας και ώρας ορισθησομένας

1844-45 χ.

Μανούσης Θ.,

τ.κ.

Γενική ιστορία

2

1844-45 θ.

Σχινάς Κ.,τ.κ

Ακολουθία του βίου της Ελλάδος

4

1844-45 θ.

Μανούσης Θ.,

τ.κ.

Γενική ιστορία (ακολουθία και τέλος της μέσης ιστορίας)

2

1845-46 χ.

Σχινάς Κ., τ.κ

Το τελευταίον μέρος του βίου της Ελλάδος, ήγουν την Αθηναίων πολιτείαν

5

1845-46 χ.

Μανούσης Θ.,τ.κ.

Γενική ιστορία

3

1845-46 χ.

Μανούσης Θ.,

τ.κ.

Πολιτειογραφία

2

1845-46 θ.

Σχινάς Κ.,χ.κ

Ιστορία των ελληνικών αποικιών

3

1845-46 θ.

Σχινάς Κ.,τ.κ

Ακολουθία της Αθηναίων πολιτείας

2

1845-46 θ.

Μανούσης Θ.,τ.κ.

Γενική ιστορία

3

1845-46 θ.

Μανούσης Θ.,

τ.κ.

Πολιτειογραφία

2

1846-47 χ.

Σχινάς Κ.,τ.κ

Ακολουθία της ιστορίας των ελληνικών αποικιών

5

1846-47 χ.

Μανούσης Θ.,

τ.κ.

Αρχαία ιστορία

3

1846-47 χ.

Μανούσης Θ.,τ.κ.

Μέση και νέα ιστορία

2

1846-47 θ.

Σχινάς Κ., τ.κ

Ακολουθία και τέλος της ιστορίας των ελληνικών αποικιών

5

1846-47 Θ.

Μανούσης Θ.,

τ.κ.

Ακολουθία της αρχαίας ιστορίας (ελληνική και ρωμαϊκή ιστορία)

3

1846-47 Θ.

Μανούσης Θ.,

τ.κ.

Γενική πολιτειογραφία

2

1847-48 χ.

Σχινάς Κ., τ.κ

Βίος Ελλάδος, ήγουν ελληνικαί αρχαιότητες

6

1847-48 χ.

Μανούσης Θ.,

τ.κ.

Αρχαία ιστορία

3

1847-48 χ.

Μανούσης Θ.,

τ.κ.

Το δεύτερον μέρος της μέσης ιστορίας, και μετ' αυτήν νέα ιστορία

3

1847-48 Θ.

Σχινάς Κ.,τ.κ

Ακολουθία των ελληνικών αρχαιολογιών, ήγουν του βίου Ελλάδος

5

1847-48 Θ.

Μανούσης Θ.,

τ.κ.

Ακολουθία και τέλος της αρχαίας ιστορίας, και μετ' αυτήν μέση ιστορία

3

TEXT_PAGE_SHORT413
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/414.gif&w=600&h=915

ΕΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

1847-48 θ. •1848-49 χ.

1848-49 χ.

Μανούσης Θ., τ.κ. Μανούσης Θ., τ.κ. Μανούσης Θ., τ.κ.

1848-49 θ. Μανούσης Θ., τ.κ.

Γενική πολιτειογραφία της Ευρώπης Αρχαία ιστορία

Βυζαντινή ιστορία, και μετ' αυτήν το δεύτερον μέρος της μέσης ιστορίας και νέα ιστορία

Συνέχεια και τέλος της αρχαίας ιστορίας

1850-51 θ. Μανούσης Θ., τ.κ.

1850-51 θ.

•1851-52 χ.

1851-52 χ.

Παπαρρηγόπουλος Κ. έ.κ.

Μανούσης Θ., τ.κ. Μανούσης Θ., τ.κ.

1851-52 χ.

Παπαρρηγόπουλος Κ. έ.κ.

του Μεγάλου, και μετ' αυτήν βυζαντινή ιστορία έως της Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως

Συνέχεια και τέλος της μέσης ιστορίας, και μετ' αυτήν νέα ιστορία από της ανακαλύψεως της Αμερικής μέχρι των νεοτάτων χρόνων

Ιστορία της αγγλικής μεταπολιτεύσεως

Αρχαία ιστορία

Μέση ιστορία μέχρι Καρόλου του Μεγάλου, και μετ' αυτήν βυζαντινή ιστορία από Κωνσταντίνου του Μεγάλου έως της Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως

Ιστορία της Ελλάδος από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των νεωτέρων

1848-49 θ.

Μανούσης Θ.

, τ.κ.

Συνέχεια και τέλος της νέας ιστορίας

2

1849-50 χ.

Μανούσης Θ.

, τ.κ.

Αρχαία ιστορία

3

1849-50 χ.

Μανούσης Θ.

, τ.κ.

Μέση και βυζαντινή ιστορία

3

1849-50 θ.

Μανούσης Θ.

, τ.κ.

Αρχαία ρωμαϊκή ιστορία

3

1849-50 θ.

Μανούσης Θ.

, τ.κ.

Νέα ιστορία από της υπό του Λουθήρου Μεταρρυθμίσεως μέχρι των νεωτάτων χρόνων

3

1850-51 χ.

Μανούσης Θ.

, τ.κ.

Ιστορία των αρχαίων εθνών

3

1850-51 χ.

Μανούσης Θ.

, τ.κ.

Μέση ιστορία μέχρι Καρόλου

2 3

3 3

3

6

3 3

3

TEXT_PAGE_SHORT414
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/415.gif&w=600&h=915

ΕΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ

1851-52 6. Μανούσης Θ.,τ.κ. Ιστορία ρωμαϊκή 2

1851-52 θ. Μανούσης Θ., τ.κ. Νέα ιστορία από της ανακαλύψεως

της Αμερικής μέχρι των νεωτάτων χρόνων 4

1851-52 6. Παπαρρηγόπουλος Κ., Εξακολούθησις της ιστορίας

έ.κ. της Ελλάδος από των αρχαιοτάτων

χρόνων μέχρι των νεωτέρων 4

• 1852-53 χ. Μανουσης Θ., τ.κ. Αρχαία ιστορία 3

1852-53 χ. Μανούσης Θ.,τ.κ. Μέση ιστορία 3

1852-53 χ. Παπαρρηγόπουλος Κ., Συνέχεια της ελληνικής ιστορίας από έ.κ. των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι

των νεωτέρων 4

1852-53 6. Μανούσης Θ.,τ.κ. Νέα ιστορία 6

1852-53 θ. Παπαρρηγόπουλος Κ., Συνέχεια και τέλος της ελληνικής

έ.κ. ιστορίας από των αρχαιοτάτων χρόνων

μέχρι των νεωτέρων 3

• 1854-55 χ. Μανούσης Θ.,τ.κ. Αρχαία ιστορία 3

1854-55 χ. Μανούσης Θ., τ.κ. Μέση ιστορία 3

1854-55 χ. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους από έ.κ. των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι

των νεωτέρων 3

1854-55 6. Μανούσης Θ., τ.κ. Συνέχεια της γενικής ιστορίας 6

1854-55 6. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους από έ.κ. των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι

των νεωτέρων (συνέχεια) 3

• 1856-57 χ. Μανούσης Θ.,τ.κ. Αρχαία ιστορία 3

1856-57 χ. Μανούσης Θ.,τ.κ. Μέση ιστορία 3

1856-57 χ. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους από έ.κ. των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι

των νεωτέρων (συνέχεια) 4

1856-57 6. Μανούσης Θ., τ.κ. Νέα ιστορία, καθ' εκάστην -

1856-57 6. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 4

έ.κ.

TEXT_PAGE_SHORT415
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/416.gif&w=600&h=915

ΕΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ

• 1857-58 χ. Μανούσης Θ., τ.κ. Αρχαία ιστορία 3 1857-58 χ. Μανούσης Θ., τ.κ. Μέση ιστορία 3

1857-58 χ. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους από

έ.κ. των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι

των νεωτέρων 4

• 1858-59 χ. Μανούσης Θ., τ.κ. Αρχαία ιστορία 3

1858-59 χ. Μανούσης Θ., τ.κ. Γενική ιστορία (αντικαθιστά

τη Μέση ιστορία) 3

Τα μαθήματα του Μανούση

διακόπηκαν λόγω του θανάτου του (1858).

1858-59 χ. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους από έ.κ. των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι

των νεωτέρων 4

1858-59 θ. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 4

τ.κ.

•1859-60 χ. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 4

τ.κ.

1859-60 θ. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους

τ.κ. (ακολουθία) 2

• 1861-62 χ. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

τ.κ.

1861-62 χ. Βερναρδάκης Δ., έ.κ. Αρχαία ιστορία 3

1861-62 χ. Βερναρδάκης Δ., έ.κ. Περί της δραματικής τέχνης

Αγαμέμνονος, του Αισχύλου και ερμηνεία, καθ' ορισθησομένας ημέρας και ώρας

Δεν διδάχτηκαν μαθήματα θερινού εξαμήνου λόγω της έξωσης του Όθωνα.

• 1862-63 χ. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

τ.κ.

1862-63 χ. Βερναρδάκης Δ., έ.κ. Εισαγωγή (συνέχεια) και αρχαία

ιστορία 3

1862-63 θ. Παπαρρηγόπουλος Κ., Εξακολουθησις της ιστορίας

τ.κ. του ελληνικού έθνους 3

1862-63 θ. Βερναρδάκης Δ., έ.κ. Συνέχεια και τέλος της ιστορίας

των ανατολικών εθνών 3

TEXT_PAGE_SHORT416
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/417.gif&w=600&h=915

ΕΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ

• 1863-64 χ. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

τ.κ.

1863-64 χ. Βερναρδάκης Δ., έ.κ. Αρχαία ιστορία (ελληνική και ρωμαϊκή) 4

1863-64 6. Παπαρρηγόπουλος Κ., Συνέχεια της ιστορίας

τ.κ. του ελληνικού έθνους 3

1863-64 θ. Βερναρδάκης Δ., έ.κ. Ελληνική ιστορία, συνέχεια και τέλος 5

• 1864-65 χ. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

τ.κ.

1864-65 χ. Βερναρδάκης Δ., έ.κ. Τέλος της ελληνικής ιστορίας, και

μετ' αυτήν ρωμαϊκή 3

1864-65 θ. Παπαρρηγόπουλος Κ., Συνέχεια της ιστορίας

τ.κ. του ελληνικού έθνους 3

1864-65 θ. Βερναρδάκης Δ., έ.κ. Ρωμαϊκή ιστορία 3

• 1865-66 χ. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

τ.κ.

1865-66 χ. Βερναρδάκης Δ., έ.κ. Συνέχεια και τέλος ρωμαϊκής ιστορίας 3

1865-66 6. Παπαρρηγόπουλος Κ., Συνέχεια και τέλος της ιστορίας

τ.κ. του ελληνικού έθνους 3

1865-66 θ. Βερναρδάκης Δ., έ.κ. Ρωμαϊκή ιστορία (συνέχεια και τέλος) 4

• 1866-67 χ. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

τ.κ.

1866-67 χ. Βερναρδάκης Δ., τ.κ. Τέλος της ρωμαϊκής ιστορίας, και

μετ' αυτήν ιστορία των μέσων αιώνων 4 1866-67 6. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

τ.κ.

1866-67 6. Βερναρδάκης Δ., τ.κ. Μεσαιωνική ιστορία (συνέχεια) 3

• 1867-68 χ. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

τ.κ.

1867-68 χ. Βερναρδάκης Δ., τ.κ. Ιστορία των μέσων αιώνων

(συνέχεια και τέλος) 3

1867-68 6. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

τ.κ.

1867-68 6. Βερναρδάκης Δ., τ.κ. Ιστορία των μέσων αιώνων (συνέχεια) 3

TEXT_PAGE_SHORT417
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/418.gif&w=600&h=915

ΕΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ

• 1868-69 χ. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

τ.κ.

1868-69 χ. Βερναρδάκης Δ., τ.κ. Ιστορία των μέσων αιώνων

(συνέχεια και τέλος) 3

1868-69 χ. Τσιβανόπουλος Σ.,υ. Ιστορία των πολιτευμάτων 2

1868-69 θ. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 3 τ.κ.

1868-69 6. Βερναρδάκης Δ., τ.κ. Ιστορία των μέσων αιώνων 3

1868-69 θ. Τσιβανόπουλος Σ., υ. Ιστορία των πολιτευμάτων (συνέχεια) 2

• 1869-70 χ. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

τ.κ.

1869-70 χ. Βερναρδάκης Δ., τ.κ. Ιστορία των μέσων αιώνων 3

1869-70 χ. Τσιβανόπουλος Σ., υ. Ιστορία των πολιτευμάτων 1

1869-70 6. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

τ.κ.

1869-70 6. Τσιβανόπουλος Σ., υ. Ιστορία των πολιτευμάτων 2

• 1870-71 χ. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

τ.κ.

1870-71 χ. Παππαδόπουλος Γ., Εισαγωγή γενικής ιστορίας

ε.κ. (καθολικής), καθ' ορισθησομένας

ημέρας και ώρας Το μάθημα δεν διδάχθηκε λόγω της παραίτησης του.

1870-71 χ. Τσιβανόπουλος Σ., υ. Συνέχεια της αρχαίας ιστορίας

μετά εκτενούς αναπτύξεως των αρχαίων πολιτευμάτων 1

1870-71 θ. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

τ.κ.

1870-71 6. Τσιβανόπουλος Σ., Συνέχεια αρχαίας ιστορίας 3

έ.κ.

• 1871-72 χ. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

τ.κ.

1871-72 χ. Τσιβανόπουλος Σ., έ.κ. Συνέχεια αρχαίας ιστορίας 3

1871-72 6. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

τ.κ.

TEXT_PAGE_SHORT418
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/419.gif&w=600&h=915

ΕΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ

1871-72 6. Τσιβανόπουλος Σ., Συνέχεια ρωμαϊκής ιστορίας 3

έ.κ.

• 1872-73 χ. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

τ.κ.

1872-73 χ. Τσιβανόπουλος Σ., έ.κ. Συνέχεια και τέλος ρωμαϊκής

ιστορίας, και μετ' αυτήν ιστορία μεσαιωνική 3

1872-73 6. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

τ.κ.

1872-73 6. Τσιβανόπουλος Σ., έ.κ. Νέα ιστορία 3

• 1873-74 χ. Παπαρρηγόπουλος Κ.. Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

τ.κ.

1873-74 χ. Τσιβανόπουλος Σ., έ.κ. Ιστορία μεσαιωνική, και μετ' αυτήν

νέα ιστορία 2

1873-74 6. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

τ.κ.

1873-74 6. Τσιβανόπουλος Σ., έ.κ. Νέα ιστορία 2

• 1874-75 χ. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

τ.κ.

1874-75 χ. Τσιβανόπουλος Σ., έ.κ. Αρχαία ιστορία 1

1874-75 χ. Τσιβανόπουλος Σ., έ.κ. Νέα ιστορία (συνέχεια) 2

1874-75 6. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

τ.κ.

1874-75 6. Τσιβανόπουλος Σ., έ.κ. Αρχαία ιστορία (συνέχεια) 3

• 1875-76 χ. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

τ.κ.

1875-76 χ. Τσιβανόπουλος Σ., τ.κ. Αρχαία ιστορία (συνέχεια) 3

1875-76 6. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

τ.κ.

1875-76 6. Τσιβανόπουλος Σ., τ.κ. Αρχαία ιστορία (συνέχεια) 3

• 1876-77 χ. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

τ.κ.

1876-77 χ. Τσιβανόπουλος Σ., τ.κ. Αρχαία ιστορία (συνέχεια και τέλος) 3

TEXT_PAGE_SHORT419
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/420.gif&w=600&h=915

ΕΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

1876-77 θ. Παπαρρηγόπουλος Κ., τ.κ.

1876-77 θ. Τσιβανόπουλος Σ.,τ.κ.

• 1877-78 χ. Παπαρρηγόπουλος Κ., τ.κ.

1877-78 χ. Τσιβανόπουλος Σ., τ.κ.

1877-78 θ. Παπαρρηγόπουλος Κ., τ.κ.

1877-78 θ. 1877-78 θ.

1877-78 θ.

•1878-79 χ.

1878-79 χ. 1878-79 χ.

1878-79 χ. 1878-79 χ.

1878-79 θ.

1878-79 θ. 1878-79 θ.

1878-79 θ.

1878-79 θ.

•1879-80 χ.

1879-80 χ.

Τσιβανόπουλος Σ., τ.κ. Λάμπρος Σπ., υ. Λάμπρος Σπ., υ.

Παπαρρηγόπουλος Κ., τ.κ.

Τσιβανόπουλος Σ., τ .κ. Λάμπρος Σπ., υ.

Λάμπρος Σπ., υ. Λάμπρος Σπ., υ.

Παπαρρηγόπουλος Κ., τ.κ.

Τσιβανόπουλος Σ., τ.κ. Λάμπρος Σπ., υ.

Λάμπρος Σπ., υ. Λάμπρος Σπ., υ.

Παπαρρηγόπουλος Κ., τ.κ.

Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

Αρχαία ιστορία (συνέχεια και τέλος) 3 Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

Αρχαία ιστορία (συνέχεια και τέλος) 3 Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

Αρχαία ιστορία (συνέχεια και τέλος) 3

Αρχαί ελληνικής γραφογνωσίας 1

Περί των πηγών της καθόλου

ελληνικής ιστορίας 2

Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

Αρχαία ιστορία (συνέχεια και τέλος) 3

Εκ της ελληνικής ιστορίας τα κατά

τον αιώνα του Περικλέους 1

Ελληνική γραφογνωσία μετ' ασκήσεων 1

Περί των πηγών της καθόλου

ελληνικής ιστορίας,

καθ' ορισθησομένας ημέρας και ώρας

Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

Βυζαντινή ιστορία 3

Εκ της ελληνικής ιστορίας τα κατά

τον αιώνα του Περικλέους 2

Ελληνική γραφογνωσία μετ' ασκήσεων 1

Περί των πηγών της καθόλου

ελληνικής ιστορίας,

καθ' ορισθησομένας ημέρας και ώρας

Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

Τσιβανόπουλος Σ., τ.κ. Μεσαιωνική ιστορία

3

TEXT_PAGE_SHORT420
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/421.gif&w=600&h=915

ΕΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ

1879-80 χ. Λάμπρος Σπ., υ. Εκ της ελληνικής ιστορίας, τα κατά

τον αιώνα του Περικλέους (τέλος), και μετά ταύτα δε ιστορία της βασιλείας των Κομνηνών 1

1879-80 χ. Λάμπρος Σπ., υ. Ασκήσεις γραφογνωστικαί

και επιγραφικαί 2

1879-80 6. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

τ.κ.

1879-80 6. Τσιβανόπουλος Σ., τ.κ. Βυζαντινή ιστορία 3

1879-80 θ. Λάμπρος Σπ., υ. Ασκήσεις γραφογνωστικαί 4

• 1880-81 χ. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

τ.κ.

1880-81 χ. Τσιβανόπουλος Σ., τ.κ. Βυζαντινής ιστορίας συνέχεια και

τέλος [σβήστηκε και διδάχτηκε

νέα ιστορία] 3

1880-81 χ. Λάμπρος Σπ., υ. Ελληνική ιστορία 1

1880-81 χ. Λάμπρος Σπ., υ. Γραφογνωσία μετ' ασκήσεων 1

1880-81 6. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 3 τ.κ.

1880-81 6. Τσιβανόπουλος Σ., τ.κ. Μεσαιωνική ιστορία 3

1880-81 6. Λάμπρος Σπ., υ. Ελληνική ιστορία (εξαρχής) 3

• 1881-82 χ. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

τ.κ.

1881-82 χ.. Τσιβανόπουλος Σ., τ.κ. Μεσαιωνική ιστορία 2

1881-82 χ. Τσιβανόπουλος Σ., τ.κ. Νέα ιστορία 1

1881-82 χ. Λάμπρος Σπ., υ. Ιστορία του αρχαίου ελληνισμού 2

1881-82 χ. Λάμπρος Σπ., υ. Αρχαί ελληνικής επιγραφικής και

γραφογνωσίας 2

1881-82 6. Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

τ.κ.

1881-82 θ. Βερναρδάκης Δ., τ.κ. Αρχαία γενική ιστορία,

καθ' ορισθησομένας ημέρας και ώρας

1881-82 θ. Πατσόπουλος Δ., έ.κ. Ιστορία των νεωτέρων χρόνων 2

TEXT_PAGE_SHORT421
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/422.gif&w=600&h=915

ΕΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

1881-82 θ. 1881-82 θ. •1882-83 χ.

Λάμπρος Σπ., υ.

Λάμπρος Σπ., υ.

Παπαρρηγόπουλος Κ. τ.κ.

1882-83 χ. Βερναρδάκης Δ., τ.κ.

1882-83 χ. 1882-83 χ. 1882-83 θ.

1882-83 θ.

1882-83 θ.

1882-83 θ. •1883-84 χ.

1883-84 χ.

1883-84 χ. 1883-84 χ. 1883-84 θ.

1883-84 θ.

1883-84 θ. •1884-85 χ.

1884-85 χ. 1884-85 χ. 1884-85 θ.

Λάμπρος Σπ., υ.

Λάμπρος Σπ., υ.

Παπαρρηγόπουλος Κ. τ.κ.

Βερναρδάκης Δ., τ.κ.

Λάμπρος Σπ., υ.

Λάμπρος Σπ., υ.

Παπαρρηγόπουλος Κ. τ.κ.

Βερναρδάκης Δ., τ.κ.

Λάμπρος Σπ., υ.

Λάμπρος Σπ., υ.

Παπαρρηγόπουλος Κ. τ.κ.

Λάμπρος Σπ., υ.

Λάμπρος Σπ., υ.

Παπαρρηγόπουλος Κ. τ.κ.

Λάμπρος Σπ., υ.

Λάμπρος Σπ., υ.

Παπαρρηγόπουλος Κ. τ.κ.

Ελληνική γραφογνωσία 2

Ιστορία του αρχαίου ελληνισμού 2

Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

Εισαγωγή εις την γενικήν ιστορίαν, και μετ' αυτήν ιστορία των ανατολικών

εθνών 2

Γραφογνωστικαί ασκήσεις 2

Ιστορία του αρχαίου ελληνισμού 2

Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

Εισαγωγή εις την γενικήν ιστορίαν,

και μετ' αυτήν ιστορία

των ανατολικών εθνών 2

Γραφογνωστικαί ασκήσεις 2

Ιστορία του αρχαίου ελληνισμού 2

Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

Εισαγωγή εις την γενικήν ιστορίαν, και μετ' αυτήν ιστορία των ανατολικών

εθνών 2

Γραφογνωστικαί ασκήσεις 2

Ιστορία του αρχαίου ελληνισμού 2

Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

Γραφογνωστικαί ασκήσεις 2

Ιστορία του αρχαίου ελληνισμού 2

Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

Ιστορία του αρχαίου ελληνισμού 2 Περί των πηγών της ελληνικής ιστορίας 1

Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

TEXT_PAGE_SHORT422
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/423.gif&w=600&h=915

ΕΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

1884-85

θ.

Λάμπρος Σπ., υ.

Ιστορία του αρχαίου ελληνισμού

2

1884-85

θ.

Λάμπρος Σπ., υ.

Γραφογνωστικαί ασκήσεις

2

1885-86

χ-

Παπαρρηγόπουλος τ.κ.

Κ.,

Ιστορία του ελληνικού έθνους

3

1885-86

χ·

Λάμπρος Σπ., υ.

Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος

2

1885-86

χ·

Λάμπρος Σπ., υ.

Περί των πηγών της ελληνικής ιστορίας

1

1886-87

χ·

Παπαρρηγόπουλος τ.κ.

Κ.,

Ιστορία του ελληνικού έθνους

3

1886-87

χ·

Λάμπρος Σπ., υ.

Ελληνική ιστορία

3

1886-87

χ·

Λάμπρος Σπ., υ.

Ιστορικαί ασκήσεις

1

1887-88

χ-

Παπαρρηγόπουλος

Κ.,

Ιστορία του ελληνικού έθνους

3

τ.κ.

Λάμπρος Σπ., έ.κ.

1887-88 χ.

τ.κ.

Λάμπρος Σπ., έ.κ.

1887-88 χ. Λάμπρος Σπ., έ.κ. 1887-88 χ. Καρολίδης Π., υ.

1887-88 χ. Καρολίδης Π., υ.

• 1888-89 χ. Παπαρρηγόπουλος Κ. τ.κ.

1888-89 χ. Λάμπρος Σπ., έ.κ.

1888-89 χ.

1888-89 χ.

•1889-90 χ.

1889-90 χ. 1889-90 χ. 1889-90 χ. 1889-90 χ.

Λάμπρος Σπ., έ.κ. Καρολίδης Π., υ.

Παπαρρηγόπουλος Κ. τ.κ.

Λάμπρος Σπ., έ.κ. Λάμπρος Σπ., έ.κ. Λάμπρος Σπ., έ.κ. Καρολίδης Π., υ.

Ιστορία των ανατολικών εθνών, και

μετά ταύτα της Ελλάδος κατά

τους αρχαίους χρόνους 3

Ιστορικαί ασκήσεις 1

Ιστορία των μέσων αιώνων (δις)

Ιστορία των νεωτάτων αιώνων (δις)

Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος από

των Περσικών Πολέμων μέχρι

της εις τους Ρωμαίους καθυποτάξεως,

και μετά ταύτην ρωμαϊκή 4

Ιστορικαί ασκήσεις 1

Γενική ιστορία 3

Το μάθημα δεν διδάχθηκε.

Ιστορία του ελληνικού έθνους 3

Ιστορική γεωγραφία της Ελλάδος 1

Ρωμαϊκή ιστορία 3

Ιστορικαί ασκήσεις 2

Γενική ιστορία 3

TEXT_PAGE_SHORT423
  TEXT_SEARCH_FORM
  TEXT_SEARCH_IN_BOOK
  TEXT_SEARCH_RESULTS
   TEXT_BOOK_LIST
    

    δημόσιες εκδηλώσεις του ιδρύματος, στις οποίες είχαν την ευκαιρία να διατυπώσουν πολλές φορές τις πολιτικές θέσεις τους, ή στη γενικότερη συμμετοχή τους στον δημόσιο βίο. Αναφέρομαι ειδικότερα στη διδασκαλία τους, στο ιστορικό τους έργο. Η προβολή από τον Κ. Παπαρρηγόπουλο της μοναρχίας ως ενός από τα πλέον ισχυρά ομογενοποιητικά στοιχεία της ελληνικής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας αποτελούσε μια κατά μείζονα λόγο πολιτική επιλογή, καθώς δημιουργούσε γενεαλογία, ενώ ταυτόχρονα ενίσχυε τους υποστηρικτές του θεσμού με επιχειρήματα, διαπαιδαγωγώντας ανάλογα τους φοιτητές και την κοινή γνώμη. Η προσαρμογή της διδασκαλίας του στους κάθε φορά εφικτούς στόχους του ελληνικού αλυτρωτισμού όπλιζε την ελληνική εξωτερική πολιτική. Η έμφαση του Π. Καρολίδη στη σύνδεση του ανατολικού και του ελληνικού πολιτισμού και ο καθοριστικός ρόλος της Μικράς Ασίας ως χώρου συνεύρεσης και συναλλαγής των δύο πολιτισμών εξυπηρετούσαν την πολιτική αντίληψή του για την ελληνοοθωμανική συνεργασία. Η Αγωγή του πολίτου που εισήγαγε και δίδαξε ο Μιχαήλ Βολονάκης είχε στόχο να διαφωτίσει τους φοιτητές και να τους εφοδιάσει με όπλα εναντίον του «εσωτερικού εχθρού».

    Τα μαθήματα των πανεπιστημιακών ιστορικών είχαν αντίκτυπο στην ελληνική κοινωνία. Το έθνος, προβάλλοντας σε σημαντικό βαθμό τις ανάγκες της συγκυρίας στο παρελθόν, αναζητούσε τους ιστορικούς συμμάχους του. Η ιστορική αφήγηση του παρελθόντος αποτελούσε μια πολύ κρίσιμη επιλογή, που τους αφορούσε όλους. Στα δύο επεισόδια που έλαβαν χώρα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών τον 19ο αιώνα γύρω από καθηγητές Ιστορίας (Μανούσεια και Βερναρδάκεια), η διδασκαλία τους διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο, αποτέλεσε , έστω και ως πρόφαση, την αφορμή για τη σύγκρουση. Το 1848, σε ένα πανεπιστήμιο σε γενικές γραμμές πολιτικά φιλελεύθερο, οι φοιτητές στάθηκαν στο πλευρό του Θ. Μανούση όταν κατηγορήθηκε για «ασεβή» διδασκαλία. Το 1868, σε μια κοινωνία πλέον πολύ πιο συντηρητική και ευαίσθητη σε θρησκευτικά ζητήματα, οι φοιτητές πρωτοστάτησαν στην αποπομπή του Δ. Βερναρδάκη κυρίως λόγω της στάσης του προς τα θεία και των επιρροών που είχε δεχθεί από τον δαρβινισμό. Στην πραγματικότητα, σε μια στιγμή ανόδου του φοιτητικού κινήματος ο καθηγητής αναγκάστηκε να παραιτηθεί εξαιτίας της φιλοβασιλικής του τοποθέτησης.

    Η έντονη και πολυδιάστατη δημόσια παρουσία του Πανεπιστημίου δεν αποτελεί εγχώρια ιδιοτυπία. Σε όλο τον 19ο αιώνα στην Ευρώπη οι πανεπιστημιακοί καθηγητές, ιδιαίτερα οι καθηγητές της Ιστορίας, ενεπλάκησαν ενεργά στη δημόσια ζωή. Συμμετείχαν σε αυτήν, καθορίζοντας την κρατική πολιτική, καταλαμβάνοντας ακόμη και υψηλά πολιτικά αξιώματα, όπως ο