Error(s) found: '2'

+ Unable to change databases. Unknown database 'iaennew'.
+ Unable to perform the query SELECT * FROM keywords_description WHERE (language_id = '2'). No database selected.
TEXT_VISIBLE_PAGES 260-279 TEXT_OF 766
TEXT_PREVIOUS_20
TEXT_CURRENT_PAGE
TEXT_NEXT_20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/260.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

54

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

(Εγκύκλιος 12804/27 Ιουνίου 1884)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη Υπουργός Δ. Βουλπιώτης

Αριθ. πρωτ. 12804.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Περί διορθώσεως προγραμμάτων ελληνικών σχολείων.

TO ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Προς τους γυμνασιάρχας, σχολάρχας και διευθυντάς ελληνικών σχολείων.

Εν τοις υπό των σχολαρχών η διευθυντών των πλείστων ελληνικών σχολείων υποβληθείσιν ημίν προγράμμασι των διδακτέων μαθημάτων κατά το χειμερινόν εξάμηνον του αρξαμένου σχολικού έτους παρετηρήσαμεν ελλείψεις και αμαρτήματα, ων αναγκαίαν κρίνομεν την ταχείαν και επιμελή διόρθωσιν. Τα κυριώτατα τούτων συνίστανται α') εις την παράλειψιν μαθημάτων οριζομένων εν τω B. Διατάγματι της 27 Ιουνίου έ.έ. η εις την προσθήκην άλλων, μηδόλως αναφερομένων εν αυτώ, β'.) εις αύξησιν ή ελάττωσιν των προς διδασκαλίαν μαθημάτων τινών διά του B. Διατάγματος κεκανονισμένων ωρών, γ'.) εις την ακατάλληλον διανομήν των ωρών της διδασκαλίας και δ',) εις την αναγραφήν βιβλίων ακαταλλήλων η μη εγκεκριμένων,

Εκ των εις την α', κατηγορίαν υπαγομένων προγραμμάτων, εν άλλοις μεν παραλείπεται η αναγραφή της αναγνώσεως τεμαχίων νεωτέρων Ελλήνων λογογράφων και ποιητών, εν άλλοις δε η του μαθήματος της γυμναστικής· και η μεν του πρώτου μαθήματος παράλειψις προήλθεν ίσως εκ της δυσχέρειας, ην διέβλεπον οι συντάξαντες τα προγράμματα εκείνα, προς προμήθειαν πάντων των βιβλίων εξ ων ελήφθησαν αι εν τω B. Διατάγματι οριζόμεναι περικοπαί' αλλά τοιαύτη δυσχέρεια δεν υφίσταται, εκδοθεισών ιδίων συλλογών των περικοπών τούτων' η δε του μαθήματος της γυμναστικής παράλειψις είναι ευεξήγητος εν τοις σχολείοις εκείνοις, εις α δεν απεστάλησαν έτι υφ' ημών γυμναστικά

Αναδημοσιεύεται από το: Παρίσης, τ. Α', σ. 512-514.

TEXT_PAGE_SHORT260
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/261.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

όργανα, η εν οις δεν υπηρετούσι διδάσκαλοι, καταλλήλως ασκηθέντες και ικανοί ν' αναλάβωσι την διδασκαλίαν του μαθήματος τούτου. Και εν τοις τοιούτοις σχολείοις όμως αντί ν' αφιερώνται αι προς γυμναστικήν ώρισμέναι ώραι εις την διδασκαλίαν άλλων μαθημάτων, δέον, μέχρις ότου διαταχθώσιν υφ΄ ημών τα της κανονικής εις αυτά εισαγωγής της γυμναστικής, να χρησιμοποιώνται αι ώραι αδτα., προς ανόργανον γυμναστικήν και ασκητικά παίγνια, καταλλήλως υπό του διδασκάλου οριζόμενα και υπό την επιτήρησιν τούτου γινόμενα, η εις μαθηματικούς περιπάτους, καθ' ους μέγα δύνανται να καρπωθώσιν όφελος οι μαθηταί εκ της εποπτικής διδασκαλίας νοήμονος και φιλόπονου διδασκάλου.

Εις την β', κατηγορίαν υπάγονται τα προγράμματα, εν οις εκ ζήλου, ελέγχοντος μεν επιμέλειαν και προθυμίαν προς εκπλήρωσιν του καθήκοντος, αλλά πάντως άσκοπου και επιβλαβούς, ηυξήθησαν αι εν τω Β. Διατάγματα ωρισμέναι ώραι της διδασκαλίας. Η τοιαύτη επιβάρυνσις των μαθητών διά προσθέτων ωρών ακροάσεως μαθημάτων φέρει το εναντίον του σκοπουμένου αποτέλεσμα, χαλαρούσα την προσοχήν, καταπονούσα τον νουν αυτών. Όθεν αξιούμεν να εμμένωσιν οι διδάσκαλοι εις την ακριβή τήρησιν των διά του Β. Διατάγματος της 27 Ιουνίου έ.έ. διαγορευομένων, απαγορεύομεν δε οιανδήποτε απόπειραν προς συμπλήρωσιν η μεταβολήν αυτών και αυστηρώς καταδικάζομεν την προσθήκην μαθημάτων άλλων, πλην των υπό του αυτού Διατάγματος κεκανονισμένων.

Τρίτον και σπουδαιότατον αμάρτημα παρατηρούμεν εν πολλοίς των υποβληθέντων προγραμμάτων την των ωρών της διδασκαλίας ακατάλληλον διανομήν, Και τινα μεν ορίζουσιν υπέρ τας δύο συνεχείς καθ' εκάστην ώρας προς διδασκαλίαν ενός μαθήματος, ει και πασίδηλον οπόσον άκαρπος αποβαίνει, τοιαύτη διδασκαλία· διότι δέον αι ώραι της διδασκαλίας εκάστου μαθήματος, εν τοις κατωτέροις μάλιστα σχολείοις, εν απολύτω μεν ανάγκη να ορίζωνται δύο καθ' έκάστην, έπ' ουδενί δε λόγω πλείονες και ει δυνατόν πάντοτε ολιγώτεραι. Εν άλλοις δε προγράμμασιν επισωρεύονται αι ώραι της διδασκαλίας πάσαι σχεδόν προ μεσημβρίας' και παρέχει μεν τούτο πολλήν άνεσιν τοις διδασκάλοις, απαλλασσομένοις ούτως, ως από βαρέος και οχληροτάτου φορτίου, από της περί το εαυτών έργον ενασχολήσεως καθ' όλον τον μετά μεσημβρίαν χρόνον· αλλ' απαγορεύομεν αυστηρότατα την τοιαύτην των ωρών της διδασκαλίας κατανομήν, έπιβλαβεστάτην ούσαν και αντικειμένην εις τους στοιχειωδέστατους της παιδαγωγικής κανόνας. Επίσης επίμεμπτον θεωρούμεν τον ορισμόν ιδίων ωρών προς την της γραμματικής διδασκαλίαν, ήτις είναι αναπόσπαστος της διδασκαλίας των ελληνικών, παραλλήλως βαίνουσα και επικουρούσα τη ερμηνεία των αρχαίων συγγραφέων. Εκ παρανοήσεως δε του Β. Διατάγματος προήλθε και η συγχώνευσις της διδασκαλίας της γραμματικής μετά της αναγνώσεως κειμένων νεωτέρων Ελλήνων λογογράφων και ποιητών, αν και ρητώς ορίζεται

TEXT_PAGE_SHORT261
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/262.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ότι κατά ταύτην εφαρμογή γραμματικών κανόνων θα γίνηται μόνον όπου παρατηρούνται γραμματικαί διαφοραί της αρχαίας και της νυν γραφομένης γλώσσης.

Περί δε της αναγραφής εν τοις προγράμμασι βιβλίων ακαταλλήλων η μη εγκεκριμένων υπομιμνήσκομεν υμάς τα διά της υπ' αριθ. 8,808 ημετέρας εγκυκλίου της 27 Ιουνίου ε.έ. διαταχθέντα. Κατά ταύτα θα ζητήσωμεν υμάς ευθύνας κατά τας διατάξεις του ΣΜΘ' νομού του 1867, αν άναγράψητε εν τοις προγράμμασι η επιτρέψητε την χρήσιν υπό των μαθητών βιβλίων μη εγκεκριμένων κατά τον ΑΜΒ' νόμον του 1882, η, εν οις μαθήμασιν ουδέν ενεκρίθη βιβλίον κατά τον νόμον τούτον, βιβλίων μη εγκεκριμένων κατά τον ΣΜΘ' νόμον του 1867. Απόκειται δ' εις την κρίσιν υμών η εκλογή των βιβλίων μαθήματος, δι' ο κατ' ουδέτερον των νόμων τούτων υπάρχει εγκεκριμένον βιβλίον· περιττόν δε κρίνομεν να συστήσωμεν την προσοχήν υμών εις την τοιαύτην εκλογήν, όπως μη έπαναληφθή το εν τισί των προγραμμάτων παρατηρούμενον άτοπον της αναγραφής προς χρήσιν μαθητών ελληνικού σχολείου βιβλίων ακαταλλήλων, οποία είναι τα συντεταγμένα προς χρήσιν των μαθητών των ανωτέρων τάξεων του γυμνασίου, η των φοιτητών του Πανεπιστημίου. Τών δε συλλογών αναγνωσμάτων νεωτέρων Ελλήνων λογογράφων η ποιητών η εκλογή δέον ν' αφεθή ελευθέρα τοις μαθηταίς, μη αναγραφομένης εν τοις προγράμμασιν ωρισμένης εκδόσεως τούτων. Αλλ' οι διδάσκοντες οφείλουσι να επιστήσωσι την προσοχήν αυτών, όπως μη γίνηται χρήσις τοιούτων συλλογών, μη εγκεκριμένων υφ΄ ημών κατά το Β. Διάταγμα της 4 Ιουλίου ε.έ.

Περί των προγραμμάτων, άτινα συνετάχθησαν προ του να περιέλθη εις γνώσιν των συνταξάντων το Β. Διάταγμα της 27 Ιουνίου ε.έ., ουδένα ποιούμεθα λόγον, αναμένοντες την υποβολήν ετέρων, διωρθωμένων κατά τας διατάξεις του διατάγματος τούτου.

Οι κ.κ. γυμνασιάρχαι εντέλλονται ν' αποστείλωσιν αντίτυπα της παρούσης τοις σχολάρχαις των εις τα γυμνάσια προσηρτημένων ελληνικών σχολείων και τοις διευθυνταίς των υπό την επιτήρησιν αυτών τεταγμένων ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων.

Εν Αθήναις τη 7 Σεπτεμβρίου 1884

Ο Υπουργός

Δ. Σ. ΒΟΥΛΠΙΩΤΗΣ.

TEXT_PAGE_SHORT262
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/263.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

55

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

(Έγγραφο 12693/27 Σεπτεμβρίου 1884)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη Υπουργός Δ. Βουλπιώτης

Αριθ. πρωτ. 12693.

Περί της διδασκαλίας των ελληνικών.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ TΩN ΕΚΚΛ, KAI ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ.

Τώ σχολάρχη του εν Λεβαδεία ελλην. σχολειου.

Προς λύσιν των διά της υμετέρας υπ' αριθ. 102 αναφοράς της 5ης φθίνοντος υποβληθεισών ημίν αποριών παρατηρούμεν υμίν:

Ότι η διδασκαλία των ελληνικών καλόν να γίνηται καθ' εκάστην, ουδεμία όμως παρίσταται ανάγκη να η εν τη A'. τάξει ίσος ο χρόνος της διδασκαλίας ταύτης εν πάσαις ταις ημέραις της εβδομάδος. Ούτω δύναται να όρισθή" ανά μία και ημίσεια ώρα προς την διδασκαλίαν ταύτην κατά τας τέσσαρας ημέρας της εβδομάδος, ανά μία δε κατά τας επιλοίπους δύο. Εν δε τη Β', και Γ', τάξει δύναται επίσης να ορισθή ανά μία και ημίσεια ώρα καθ'έκάστην προς τον αυτόν σκοπόν. Η παρατήρησίς σας περί ανεπαρκείας του χρόνου είναι παντελώς αβάσιμος, αν η διδασκαλία η ευμέθοδος.

Εν Αθήναις τη 27 Σεπτεμβρίου 1884 Ο Υπουργός

Δ. Σ. ΒΟΥΛΠΙΩΤΗΣ

Αναδημοσιεύεται από το: Παρίσης, τ. Α', σ. 519-520.

TEXT_PAGE_SHORT263
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/264.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

56

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

(Εγκύκλιος 49615/1 Οκτωβρίου 1884)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη Υπουργός Στρατιωτικών Χ. Τρικούπης

Αριθ. πρωτ, 49615.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Περί διδασκαλίας των στρατιωτικών ασκήσεων των μαθητών.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Προς απάσας τας στρατιωτικάς αρχάς.

Επί τη αιτήσει του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως υπουργείου, περί εκτελέσεως του ΑΡΙΘ' Νόμου της 31 Μαρτίου 1883, περί εισαγωγής εις τα γυμνάσια του Κράτους τα τε δημόσια και τα ιδιοσυντήρητα ως τακτικού υποχρεωτικού μαθήματος των στρατιωτικών ασκήσεων, διατάσσομεν τάδε.

Επειδή αι ανάγκαι της στρατιωτικής υπηρεσίας και ο ανεπαρκής αριθμός των υπαρχόντων ανθυπασπιστών του πεζικού δεν έπιτρέπουσί. τον διορισμόν ανθυπασπιστών ως προγυμναστών εις τα περί ων ο λόγος γυμνάσια, διά ταύτα αναθέτομεν την διδασκαλίαν των στρατιωτικών ασκήσεων εις ανθυπολοχαγούς ταγμάτων η λόχων πεζικού, εδρευόντων εν οις τα γυμνάσια τοποις, οίτινες θεωρηθήσονται ως έπόπται, απαλλασσόμενοι της εν τοις οικείοις τάγμασιν η λόχοις υπηρεσίας των, μόνον καθ' ας ημέρας θέλουσιν ασχολείσθαι εις την διδασκαλίαν των ασκήσεων προς τους μαθητάς των γυμνασίων, ήτοι εις υπηρεσίαν του υπουργείου της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.

Κατ' εξαίρεσιν δε, μόνον εις τα γυμνάσια εν Σύρω και εν Αιγίω αποσπώμεν ανά ένα ανθυπασπιστήν ως προγυμναστήν, διότι ουδ' εν Σύρω ουδ' εν Αιγίω εδρεύει τάγμα η λόχος, όπως ανατεθή εις ανθυπολοχαγούς αυτών η διδασκαλία των ασκήσεων.

Επειδή ο νόμος δεν προενόησε περί αμοιβής των ανθυπολοχαγών εποπτών

'Αναδημοσιεύεται από το: Παρίσης, τ. Α', σ. 522-524.

TEXT_PAGE_SHORT264
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/265.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

καί ανθυπασπιστών προγυμναστών, Θέλει, ληφθή φροντίς περί νομοθετικού κανονισμού των κατ' αυτήν αφ' ης ημέρας άρξεται η διδασκαλία των ασκήσεων, εις βάρος του προϋπολογισμού του υπουργείου της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.

Διά Β. Διατάγματος κανονισθήσονται προσεχώς αι ημέρα., και ώραι των στρατιωτικών ασκήσεων, αι πλατείαι εν αις θέλουσιν άσκείσθαι οι μαθηταί, το χιτώνιον και το πηλήκιον, όπερ θέλουσι φέρει κατά τας ασκήσεις και τα περί όπλων, ων γενήσεται χρήσις. Μέχρι, τότε δε, ως εγνώρισεν ημίν το υπουργείον της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, θέλει έπιστείλει περί τούτων τα δέοντα άπασι τοις γυμνασιάρχαις, οίτινες ανακοινώνουσι τας διαταγάς του υπουργείου και προς τους ανθυπολοχαγούς επόπτας και άνθυπασπιστάς προγυμναστάς.

Πάσα απουσία μαθητού κατά τας ασκήσεις θέλει σημειούσθαι υπό του οικείου ανθυπολοχαγού επόπτου η ανθυπασπιστού προγυμναστού εν ιδίω καταλόγω προσκλήσεως. Εις δε τους μη προσερχόμενους τακτικώς εις τας ασκήσεις μαθητάς, τους δεικνύοντας ασύγγνωστον περί αυτάς αδιαφορίαν, και τους οπωσδήποτε περιπίπτοντας εις αντιπειθαρχικά παραπτώματα κατά την ώραν των ασκήσεων, επιβάλλονται αι κεκανονισμέναι γυμνασιακαί ποιναί υπό του γυμνασιάρχου, επί τη προτάσει του επόπτου η προγυμναστού.

Αι κατά τόπους ανώτεραι στρατιωτικαί αρχαί οφείλουσι να επιβλέπωσι την κανονικήν πρόοδον των ασκήσεων.

Απαλλάσσονται κατά τον νόμον της υποχρεώσεως του μετέχειν των στρατιωτικών ασκήσεων, τη αιτήσει των, μόνον όσοι των μαθητών θεωρηθώσιν ανίκανοι δι' αποφάσεως συμβουλίου, συγκροτουμένου εξ ενός ανωτέρου αξιωματικού της φρουράς, ενός στρατιωτικού ιατρού και του αρμοδίου γυμνασιάρχου του δημοσίου γυμνασίου η του εις δεν υπάγεται το ιδιοσυντήρητον. Μη υπάρχοντος ανωτέρου αξιωματικού εις την φρουράν, θέλει λαμβάνει μέρος εις το συμβούλιον ο κατά βαθμόν ανώτερος η αρχαιότερος των υπαρχόντων υποδεεστέρων, και ουδενός τοιούτου υπάρχοντος, ο ανθυπολοχαγός επόπτης η ο ανθυπασπιστής προγυμναστής. Ελλείψει δε στρατιωτικού ιατρού, λαμβάνει μέρος εις το συμβούλιον ιδιώτης ιατρός.

Κατ' ακολουθίαν ανατίθεμεν την διδασκαλίαν των στρατιωτικών ασκήσεων εν τοις δημοσίοις, δημοσυντηρήτοις και ιδιωτικοίς γυμνασίοις του Κράτους εις τους κάτωθι ανθυπολοχαγούς επόπτας και ανθυπασπιστάς προγυμναστάς,

Τα Αρχηγεία Στρατού θέλουσι διατάξει εκαστον τα οικεία υπ' αυτό τάγματα των ειρημένων ανθυπολοχαγών και ανθυπασπιστών, ίνα διατάξωσιν αυτούς ως τάχιστα να παρουσιασθώσιν έκαστος προς τον οικείον γυμνασιάρχην και λάβη απ' αυτόν τας διαταγάς του κυρίου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως υπουργού,

Οι ανθυπολοχαγοί επόπται και άνθυπασπισταί προγυμνασταί θέλουσι κατατάξει τους μαθητάς εις κλάσεις αναλόγως της ηλικίας των, της γνώσεως των

TEXT_PAGE_SHORT265
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/266.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ασκήσεων και της σωματικής αναπτύξεως αυτών, ήτις ήθελεν επιτρέπει και την ένοπλον άσκησιν.

Η διδασκαλία των ασκήσεων άρξεται από του 2ου τμήματος του σχολείου των ασκήσεων στρατιώτου και του πρακτικού μέρους της βολής. Εκ του τμήματος τούτου παραλειφθήσονται μόνον αι ασκήσεις ευκαμψίας.

Μετά ταύτα θέλουσι διδαχθή εις τους μαθητάς αι ασκήσεις διμοιρίας και είτα αι του λόχου.

Εν Αθήναις τη 1 Οκτωβρίου 1884

Ο Υπουργός

Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ

TEXT_PAGE_SHORT266
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/267.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

57

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

(Εγκύκλιος 18093/21 Νοεμβρίου 1884)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη Υπουργός Δ. Βουλπιώτης

Αριθ. πρωτ. 18093.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Περί των διδακτέων τεμαχίων νεωτέρων Ελλήνων λογογράφων και ποιητών.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ EKKΛ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Προς τους σχολάρχας και τους διευθυντάς ελλην. σχολείων.

Προς αποφυγήν των ανωμαλιών, αίτινες δύνανται να επέλθωσιν έκ της διαφόρου υφ΄ εκάστου των διδασκόντων εκλογής των διά του Β, Διατάγματος της 23 Ιουνίου έ,έ. ωρισμένων προς ανάγνωσιν τεμαχίων νεωτέρων Ελλήνων λογογράφων και ποιητών, έγνωμεν να κανονίσωμεν την σειράν των διδακτέων επί τριετή περίοδον, αρχομένην από του ενεστώτος χειμερινού εξαμήνου. Εντελλόμεθα δ' υμίν, ίνα εν τω μαθήματι της αναγνώσεως τηρήτε μεν την αμέσως κατωτέρω οριζομένην τάξιν της κατ' έτος διδασκαλίας, ανελλιπώς δε διδάσκητε πάντα τα σημειούμενα. Κατ' εξαίρεσιν δε εν τω παρόντι σχολικώ έτει, οι μέχρι τούδε διδάξαντες και άλλα τεμάχια, πλην των ήδη Οριζομένων προς διδασκαλίαν κατά το A' έτος, δύνανται να παραλείπωσιν εκ των λοιπών όσα αν εγκρίνωσιν, ουχί όμως πλείονα κατά ποσόν σελίδων των υπ' αυτών μέχρι τούδε δεδιδαγμένων,

Κατά ταύτα θα διδάσκωνται εν τη Γ', τάξει.

Κατά το A', έτος. 1) Κ. Παπαρρηγοπούλου, αι Αθήναι επί Περικλέους, 2) Δ, Παπαρρηγοπούλου, Ορφεύς. 3) Σ. Ζαμπελίου, Πολιορκία της Κωνσταντινουπόλεως. 4) Δ. Βερναρδάκη, η σωτηρία του Αρίονος. 5) Σ. Ζαμπελίου, Γαμήλια έθιμα. 6) A. Ρ. Ραγκαβή, εκ των Τριάκοντα. 7) Σ.Ν, Βασιλειάδη, Αλέξανδρος Υψηλάντης. 8) Τανταλίδου, ύμνος εις τον Μάιον. 9)Ι. Ζαμπελίου,

Αναδημοσιεύεται από το: Παρίσης, τ. Α', σ. 526-529.

TEXT_PAGE_SHORT267
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/268.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, 10) Π. Καλλιγά, Ναυμαχία του Ναυαρίνου, 11) A.P. Ραγκαβή, χορός νέων πολεμιστών.

Κατά το Β', έτος. 1) Σ. Ν. Βασιλειάδη, οι Αργοναύται. 2) Δ. Ν. Βερναρδάκη, Διθύραμβος. 3) K. Παπαρρηγοπούλου, Θεωρία και πράξις παρ' αρχαίοις και νεωτέροις. Αι Αθήναι επί Περικλέους. 4) M. Ρενιέρη, Κύρωσις του περί της χώρας νόμου. Θάνατος Τιβερίου Γράκχου. 5) A.P. Ραγκαβή, Διονύσου πλους, 7) Σ. Ζαμπελίου, πολιορκία της Κωνσταντινουπόλεως. Επιβουλή Ενετών. Ο βασκανιστής. 8) A.P. Ραγκαβή, Δούκας. 9) Π, Καλλιγά, ο Τάσος διωκώμενος, 10) A.P. Ραγκαβή, Ρωσσία, Αγγλία, Γαλλία. 11) Βασιλειάδη, Αλέξανδρος Υψηλάντης. 12) A. P. Ραγκαβή, χορός νέων πολεμιστών,

Κατά το Γ', έτος. 1) Κ. Ασωπίου, ο πολιτισμός της Ελλάδος. 2) Δ,Ν. Βερναρδάκη, Διθύραμβος. 3) K. Παπαρρηγοπούλου, αι Αθήναι επί Περικλέους. 4) A.P. Ραγκαβή, Διονύσου πλούς, 5) Σ. Ζαμπελίου, Νεκρώσιμοι ακολουθίαι.

6) Δ.Ν. Βερναρδάκη, Μερόπη. 7) Π, Καλλιγά, Τρικυμία. 8) Ι. Ζαμπελίου, Τιμολέων. 9) Σ. Ζαμπελίου, Λέων Καλλέργης. 10) Αλ. Σούτσου, Αίγυπτος. 11) Σ.Ν. Βασιλειάδη, Αλ. Υψηλάντης. 12) A.P. Ραγκαβή, Αικατερίνη η Β'. Αμουσία. 13) K. Παπαρρηγοπούλου, χαρακτηρισμός του Καραϊσκάκη. 14) Ηλ. Τανταλίδου, ύμνος.

Εν τη Β', τάξει θα διδάσκωνται κατά μεν το α', έτος. 1) Κ. Παπαρρηγοπούλου, Ηθική ενάτης του Ελληνισμού, 2) Ι. Καρασούτσα, εις την Ιωνίαν. 3) Κ. Οικονόμου, η πατρίς, 4) Σ. Ν. Βασιλειάδη, η Ακρόπολις. 5) K. Παπαρρηγοπούλου, Ολυμπιακοί αγώνες. 6) Σ, Ν. Βασιλειάδη, Το δάκρυ του Ξέρξου,

7) Κ, Παπαρρηγοπούλου, ο λοιμός των Αθηνών, 8) Αλ. Βυζαντίου, Σωκράτης και Αριστοφάνης, 9) Κ. Παπαρρηγοπούλου, Βασίλειος ο μέγας. 10) Αλ. Σούτσου, η Αγία Σοφία. 11) Κ. Παπαρρηγοπούλου, Ανάκτησις της Κρήτης υπό Φωκά, 12) A, Ρ. Ραγκαβή, Ιπποτικός άγων. 13) Θ. Ορφανίδου, ο πύργος της Πέτρας. 14) Κ. Οικονόμου, Προτροπαί προς τους Έλληνας. 15) A. Μουστοξύδου, Σόρβολος ο Κρης. 16) π. Αργυροπούλου, ο Κοραής. 17) Αλ, Σούτσου, η καταστροφή της Χίου και η πυρπόλησις της ναυαρχίδος, 18) Κ. Οικονόμου, οι κατά ξηράν και κατά θάλασσαν αγώνες. 19) Κ. Παπαρρηγοπούλου, . ο Κολοκοτρώνης, 20) Ν. Δραγούμη, η χολέρα εν Αθήναις, 21) A. K. Ραγκαβή, το ρόδον.

Κατά το Β', έτος. 1) Κ. Οικονόμου, η πατρίς. 2) A. Σούτσου, Ελλάς. 3) Κ. Παπαρρηγοπούλου, Επανάστασις της Σάμου. Πρώτος επιτάφιος Περικλέους. 4) Δ. Παπαρρηγοπούλου, Το άγαλμα της Παρθένου, Ρωμαϊκόν δείπνον. 5) Ι. Καρασούτσα, Μωάμεθ. 6) Κ. Παπαρρηγοπούλου, Επιδρομή των Νορμανδών κατά της Ελλάδος. 7) Σ. Ζαμπελίου, τελευταία εν τη Αγία Σοφία τελετή. 8) A.P. Ραγκαβή, Κωνσταντινούπολις. 9) Σ. Βυζαντίου, Αι πυρκαϊαί της Κωνσταντινουπόλεως. 10) A. Βαλαωρίτου, Αλής Τεπελενλής. 11) Κ. Οικονόμου, Κατά ξηράν και κατά θάλασσαν αγώνες. 12) A. Παράσχου, το λείψανον

TEXT_PAGE_SHORT268
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/269.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

του Πατριάρχου. 13) Κ, Παπαρρηγόπουλου, έναρξις της Ελληνικής Επαναστάσεως. 14) A. Σούτσου, εκστρατεία και καταστροφή του Δράμαλη. 15) N. Δραγούμη, το Ναύπλιον. 16) A.P. Ραγκαβή, επιστολαί εκ Βερολίνου. 17) Ι. Καρασούτσα, η παντεχνία του ανθρώπου.

Κατά το Γ', έτος. 1) K. Οικονόμου, η πατρίς, 2) Δ. Παπαρρηγοπούλου, Ο Λίνος. 3) K. Παπαρρηγόπουλου, Η εν Σαλαμίνι, ναυμαχία. 4) A. Βλάχου, Φειδίας και Περικλής. 5) Δ. Π απαρ ρηγόπουλου, Κλεάνθης ο Στωικός. 6) Ι. Καρασούτσα, εις εν αστρον. 7) Κ. Παπαρρηγοπούλου, Μεγαλοφυία Αλεξάνδρου, Η άγια Σοφία. 8) A. Ρ. Ραγκαβή, Μάιος. 9) Κ. Παπαρρηγοπούλου, Άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Φράγκων, 10) Σ, Ζαμπελίου, ανάκτησις της Κωνσταντινουπόλεως. 11) A, Σούτσου, Ελλάς. 12) Κ. Οικονόμου, Προτροπαι προς τους Έλληνας, 13) A, Σούτσου, Η θάλασσα. 14) Κ. Οικονόμου, Κατά ξηράν και κατά θάλασσαν αγώνες. 15) Ι. Καρασούτσα, Όλυμπος, 16) A. Σούτσου, Αθαν. Διάκος, Οδυσσεύς Ανδρούτσος. 17) Γ. Ζαλοκώστα, o Βότσαρης, 18) Ν. Δραγούμη, Η εν Τροιζήνι συνέλευσις. 19) Φ. Ιωάννου, Γρηγ. Κωνσταντάς. 20) A. Σούτσου, εις τον Βύρωνα.

Εν τη A' τάξει. Κατά το A' έτος. 1) Ραγκαβή, Ερέχθειον, Άρκτος. 2) Κοραή, Τυρταίος, 3) Π. Σούτσου, τα ερείπια της παλαιάς Σπάρτης, 4) Φ, Σκούφου, Άγ. Νικόλαος, 5) Κ. Παπαρρηγοπούλου, Μανουήλ Κομνηνός. 6) Σ,Ν. Βασιλειάδη, To σχολείον του χωρίου, 7) Κοραή, Ο Παπατρέχας. 8) Κ, Παπαρρηγοπούλου, Αρματωλοί και κλέπται. 9) A. Σούτσου, Ποιηταί και διδάσκαλοι τήςνέας Ελλάδος. 10) Σ. Τρικούπη, Μάχη του Δραγατσανίου. 11) Γ. Ζαλοκώστα, το Χάνι της Γραβιάς. 12) Δ, Βικέλα, Τα παθήματα των Χιών. 13) Σ. Τρικούπη, Περιγραφή του Μεσολογγίου. Λύσις της πολιορκίας του Μεσολογγίου, Απόκρουσις της εφόδου. Μάχη της Κλείσοβας. Τα κατά την έξοδον. 14) Αχ. Παράσχου, εις δρομίσκον των Αθηνών. 15) Κ. Παπαρρηγοπούλου, η επί την Πελοπόννησον στρατεία του Δράμαλη, 16) Σ. Τρικούπη, ο Άρης εν Πύλω. 17) A.P. Ραγκαβή, Άνθος Μαΐου. 18) Κ. Παπαρρηγοπούλου, Συνάντησις Καραϊσκάκη και Κιουταχή. 19) Π. Σούτσου, ο αποχαιρετισμός μας εις τον Μιαούλην.

Κατά το Β' έτος. 1) Κ. Παπαρρηγοπούλου, οι τριάκοντα τύραννοι. 2) Π. Σούτσου, τα ερείπια της Σπάρτης. 3) Δ. Παπαρρηγοπούλου, Διογένης ο κυνικός. 4) Φ. Σκούφου, Εικών Ζεύξιδος, Ελλάδος και Ελλήνων έπαινος, Δέησις προς τον Χριστόν, 5) Θ. Όρφανίδου, Το λάλημα του κούκου. 6) K. Παπαρρηγοπούλου, Ευρυκλής. Ηρώδης ο Αττικός. 7) Σ. Ν. Βασιλειάδη, το σχολείον του χωρίου. 8) A. Κοραή, Αυτοβιογραφία. Ένύπνιον. Ο Παπατρέχας. 9) Κ. Παπαρρηγοπούλου, Αρματωλοί και κλέπται, 10) Θεοτόκη, Εγκώμιον Βούλγαρη. 11) Δ. Ν. Βερναρδάκη, η καταστροφή του Χορμόβου. 12) Περραιβού, Μάχη της Μπογορίτσας. 13) A. Σούτσου, Ποιηταί και διδάσκαλοι της νέας Ελλάδος. 14) Γ. Ζαλοκώστα, το χάνι της Γραβιάς, 15) Σ. Τρικούπη, Μάχη του

TEXT_PAGE_SHORT269
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/270.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Βαλτετσίου, 16) Αχ. Παράσχου, εις δρομίσκον των Αθηνών. 17) Σ. Τρικούπη, Η καταστροφή του Δράμαλη, Λύσις της πολιορκίας του Μεσολογγίου. Απόκρουσις της εφόδου. Μάχη της Κλείσοβας. Τα κατά την έξοδον, 18) Π, Σούτσου, ο χαιρετισμός μας εις τον Μιαούλην.

Κατά το Γ' έτος. 1) Κοραή, Τυρταίος. 2) Π. Σούτσου, τα ερείπια της παλαιάς Σπάρτης, 3) Βουλγάρεως, Δύναμις και χάρις της μουσικής. 4) Ι. Καρασούτσα, ο Θεός και ο θάνατος, 5) Βαλαωρίτου, ο Βαλμάς. 6) Ραγκαβή, Περιστερά, 7) Φ. Σκούφου, χώρα από τους εχθρούς καταχαλασθείσα. 8) Κοραή, Ενύπνιον. Παπατρέχας. 9) Δ.Ν. Βερναρδάκη, η καταστροφή του Χορμόβου, 10) Κ. Παπαρρηγοπούλου, Αρματωλοί και κλέπται. 11) Σ. Βυζαντίου, αξιωματικός των ανθέων. 12) A. Σούτσου, Ποιηταί και διδάσκαλοι της νέας Ελλάδος,13) Σ. Τρικούπη, Μάχη παρά τας Πάτρας. Πυρπόλησις της ναυαρχίδος. 14) Ζαλοκώστα, το χάνι της Γραβιάς, 15) Σ. Τρικούπη, η καταστροφή του Δράμαλη. Άλωσις του Παλαμηδίου. Υψηλάντης. 16) Π, Σούτσου, Ο αποχαιρετισμός μας εις τον Μιαούλην, 17) Σ. Τρικούπη, Μάχη της Κλείσοβας. Τα κατά την έξοδον. 18) A. Ρ. Ραγκαβή, Ο Γεννάδιος, 19) Δ. Αινιάνος, η Αράχωβα. 20) Ν. Θεοτόκη, έργα της ψυχής. 21) A, Παράσχου, εις δρομίσκον των Αθηνών.

Εν Αθήναις τη 21 Νοεμβρίου 1884

Ο Υπουργός

Δ. Σ. ΒΟΥΛΠΙΩΤΗΣ

TEXT_PAGE_SHORT270
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/271.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

58 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

(25 Νοεμβρίου 1884)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη Υπουργοί Χ. Τρικούπης, Δ. Βουλπιώτης

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Εγκριθείς υπό του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως και τον επί 'των Στρατιωτικών Υπουργείον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. Γενικαί διατάξεις.

Συμφώνως τοις αρθροις 4, 5, και 10 του από 31 Μαρτίου 1883 ΑΡΙΘ' Νόμου, περί εισαγωγής των Στρατιωτικών ασκήσεων εις τα γυμνάσια και τα Ελληνικά σχολεία, κανονίζομεν τα εξής. ·;

Άρθρ. 1. Aι Στρατιωτικαί ασκήσεις άρχονται έκαστον σχολικόν έτος κατά τας αρχάς της τρίτης εβδομάδος του Σεπτεμβρίου το βραδύτερον, λήγουσι δε τη 31 Μαΐου.

Άρθρ. 2. Υποχρεούνται να μετέχωσι των στρατιωτικών ασκήσεων πάντες οι μαθηταί της Γ' και της Δ' τάξεως του γυμνασίου, πλην των κατά το άρθρον 3ον του ΑΡΙΘ' Νόμου απαλλασσομένων. Οι μη έχοντες ηλικίαν δεκατεσσάρων ετών συμπεπληρωμένων εκ των μαθητών της Γ' και Δ' γυμνασιακής τάξεως δύνανται ν' άπαλλαγώσι προσωρινώς της υποχρεώσεως του μετέχειν των στρατιωτικών ασκήσεων τη αποφάσει του γυμνασιάρχου η του διευθυντού του γυμνασίου, του επόπτου των στρατιωτικών ασκήσεων η του ανθυπασπιστού προγυμναστού, και ενός ιατρού, στρατιωτικού η ιδιώτου, καλουμένου υπό του γυμνασιάρχου. Οι ούτω προσωρινώς απαλλασσόμενοι μαθηταί υποχρεούνται να συνασκώνται εν τη γυμναστική μετά των μαθητών της Β' τάξεως

Αναδημοσιεύεται από το: Παρίσης, τ. A', σ. 529-535.

TEXT_PAGE_SHORT271
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/272.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

οσάκις δεν συμπίπτωσιν αι ώραι άλλων μαθημάτων εν τη τάξει, ης τα μαθήματα διακούουσι, μετά των προς διδασκαλίαν της γυμναστικής ωρισμένων εν τη Β', τάξει.

Άρθρ. 3. Οι εξ εκπαιδευτηρίων της αλλοδαπής προσερχόμενοι και εγγραφόμενοι εις την Δ' γυμνασιακήν τάξιν άνευ επαρκών γνώσεων της οπλασκίας συνασκούνται, μετά των μαθητών της Γ' τάξεως.

Άρθρ. 4. Πάσα απουσία μαθητού από των ασκήσεων σημειούται εν ιδίω ελέγχω υπό του οικείου ανθυπολοχαγού επόπτου η ανθυπασπιστού προγυμναστού. Ο έλεγχος ούτος παραδίδοται εν αρχή εκάστου μηνός εις τον γυμνασιάρχην, όπως μετά του συλλόγου των καθηγητών εφαρμόση ούτος εν καιρώ τας διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του B. Διατάγματος της 11 Μαΐου έ.έ. περί εγγραφής και εξετάσεων μαθητών. Εν τω αυτώ ελέγχω σημειούται ο τε βαθμός της εν ταις ασκήσεσιν επιδόσεως εκάστου μαθητού και ο της πειθαρχικής διαγωγής αυτού. Ο δε γυμνασιάρχης, κατά τους μηνιαίους τούτους ελέγχους του επόπτου των στρατιωτικών ασκήσεων, υπολογίζων τον μέσον βαθμόν της προόδου εκάστου μαθητού, αναγράφει αυτόν εν τω βιβλίω του γενικού ελέγχου, συμφώνως ταις διατάξεσι των άρθρων 20, 27 και 33 του αυτού Διατάγματος.

Άρθρ. 5. Ο αριθμός των ωρών των ασκήσεων εκάστης τάξεως ορίζεται διά του κανονίζοντος το πρόγραμμα των εν τοις γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων B. Διατάγματος· αι δ' ημέραι και αι ώραι, καθ' ας θ' ασκώνται οι μαθηταί, αναγράφονται εν τω προγράμματι εκάστου γυμνασίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Στρατιωτική εκπαίδευσις.

Αρθρ. 6. Η στρατιωτική εκπαίδευσις των μαθητών των γυμνασίων περιλαμβάνει.

To σχολείον του στρατιώτου των εν ισχύ ι ασκήσεων του πεζικού (τροποποιούμενον ως προς την χρήσιν του όπλου και τα γεμίσματα, συμφώνως προς τον δοθησόμενον οπλισμόν) και

Τας ασκήσεις Λόχου,

Πλην τούτων οι μαθηταί των γυμνασίων διδάσκονται τα περί ονοματολογίας, λύσεως, αρμολογήσεως και συντηρήσεως του τυφεκίου, και τα κυριώτατα των περί βολής. Η θεωρητική διδασκαλία αυτή δύναται να γίνηται και εν τω διδακτηρίω του γυμνασίου κατά τας ήμέρας, καθ' ας ο καιρός δεν επιτρέπει την ύπαιθρον άσκησιν.

Άρθρ. 7. Κατά τας ενόπλους ασκήσεις γίνεται χρήσις όπλων του πολέμου μετά της οικείας εξαρτήσεως. Παρέχονται δε ταύτα υπό του Υπουργείου των Στρατιωτικών και κατατίθενται εν αποθήκη υπό του Υπουργού των Στρατιωτικών Οριζόμενη.

TEXT_PAGE_SHORT272
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/273.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εν πόλεσι, εν αις υπάρχουσι πλείω του ενός γυμνάσια, δύνανται να όρισθώσι πλείους αποθήκαι όπλων,

Άρθρ. 8. Καθ' όλην την διάρκειαν των ασκήσεων οφείλει να παρίσταται ο γυμνασιάρχης η ο τη εντολή αυτού αναπληρών αυτόν καθηγητής.

Άρθρ. 9. Αι στρατιωτικαί ασκήσεις εν πόλεσιν εχουσαις πλείω του ενός γυμνάσια δύνανται να γίνωνται κοινή υπό των μαθητών πλειόνων γυμνασίων κατά τας αυτάς ημέρας και ώρας, εφ' όσον ο αριθμός των ασκουμένων επιτρέπει τούτο.

Άρθρ. 10. Οι μαθηταί των ανωτέρων γυμνασιακών τάξεων ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων συνασκούνται μετά των μαθητών του γυμνασίου, εις ου τον γυμνασιάρχην είναι ανατεθειμένη η άμεσος εποπτεία του ιδιωτικού,

Άρθρ. 11. Η απαλλαγή των μαθητών εκ των στρατιωτικών ασκήσεων αποφασίζεται υπό του συμβουλίου του οριζομένου υπό του άρθρου 3 του νόμου ΑΡΙΘ', Αντίγραφον της γνωμοδοτήσεως, κεκυρωμένον υπό του γυμνασιάρχου, υποβάλλεται παρά του ίδιου προς το επί της Δημοσίας εκπαιδεύσεως Υπουργείον το δε πρωτότυπον φυλάσσεται εις τ' αρχεία του γυμνασίου.

Άρθρ. 12. To Υπουργείον των Στρατιωτικών ορίζει το αναγκαίον προσωπικόν υπαξιωματικών προγυμναστών και σαλπιγκτών διά την εκτέλεσιν των στρατιωτικών ασκήσεων. Εν ελλείψει δ' υπαξιωματικών και σαλπιγκτών του ενεργού στρατού, διορίζονται υπαξιωματικοί και σαλπιγκταί της εφεδρείας, εκ των μετά το έτος 1880 αφυπηρετησάντων.

Άρθρ. 13. Προ της λήξεως των ασκήσεων καθ' έκαστον έτος, άπαντες οι μαθηταί των γυμνασίων, οι περί τον χειρισμόν των όπλων, τα γεμίσματα και την προπαρασκευαστικήν ασκήσιν περί την βολήν εξασκηθέντες, εκτελούσιν ασκήσεις μετά πυρών και βολήν επί σκοπόν, κατά τα διά τους στρατιώτας του πεζικού κεκανονισμένα. Τα αναγκαία φυσίγκια χορηγεί το επί των Στρατιωτικών Υπουργείον.

Άρθρ. 14. Ο καθαρισμός των όπλων εκτελείται τη επιμελεία του ανθυπολοχαγού επόπτου η ανθυπασπιστού προγυμναστού, και κατά τας διαταγάς του Υπουργείου των Στρατιωτικών. Οι δε μαθηταί μόνον κατά την απόθεσιν αυτών εις τας αποθήκας οφείλουσι να φροντιζωσι περί προχείρου καθαρισμού του ιδίου έκαστος όπλου

Άρθρ. 15. Τη προτάσει των οικείων γυμνασιαρχών, συνεννοουμένων μετά των προγυμναστών, δύνανται να επιτραπώσιν υπό του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού στρατιωτικοί περίπατοι των μαθητών των μεθ' όπλων ασκουμένων, είτε κατά τας διά τας ασκήσεις ωρισμένας ημέρας είτε κατ' άλλας εορτασίμους.

18

TEXT_PAGE_SHORT273
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/274.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

Οργανισμός.

Άρθρ. 16. Οι εν εκάστω γυμνασίω ικανοί να οπλοφορώσι μαθηταί οργανίζονται ούτω.

Εις Διμοιρίαν, αν ο αριθμός αυτών η από 16 μέχρις 24.

Εις δύο Διμοιρίας, αν η μέχρι 48.

Εις Λόχον, αν η άνω των 50 μέχρις 64.

Εις Διλοχίαν, αν η από 130 μέχρι 250 κατ' ανώτατον όρον.

Άρθρ. 17. Προς εκπλήρωσιν καθηκόντων δεκανέων και λοχιών οδηγών κατά τας ασκήσεις και τας ενόπλους παρατάξεις, ορίζονται οι αναγκαίοι υπό του οικείου γυμνασιάρχου, τη προτάσει του ανθυπολοχαγού επόπτου η άνθυπασπιστού προγυμναστού, εκ των διακρινομένων κατά τε την θεωρητικήν και πρακτικήν στρατιωτικήν εκπαίδευσιν και επί εξαιρέτω διαγωγή μαθητών. Ούτοι, μη όντες βαθμοφόροι, δεν φέρουσι διακριτικά βαθμού.

Ως διμοιρίται ορίζονται ωσαύτως εκ των υπαξιωματικών προγυμναστών,

Κατά τας ασκήσεις και ενόπλους παρατάξεις οι ανθυπολοχαγοί επόπται η ανθυπασπισταί προγυμνασταί εισί διοικηταί των οργανικών τμημάτων και έχουσι το πρόσταγμα υπό την εποπτείαν του γυμνασιάρχου η του αναπληρούντος τούτον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

1 Δικαιοδοσία.

Άρθρ. 18. Ο γυμνασιάρχης δικαιούται ν' άναφέρηται προς το επί της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως υπουργείον, οσάκις ήθελεν αντιληφθή αμέλειαν περί την εκπλήρωσιν των καθηκόντων του ανθυπολοχαγού επόπτου η ανθυπασπιστού η υπαξιωματικού τίνος προγυμναστού, και να αΐτήται την πειθαρχικήν τιμωρίαν η την αντικατάστασιν αυτού.

Το Υπουργείον τούτο, αν εύρη βάσιμον την αναφοράν, διαβιβάζει αυτήν προς το επί των Στρατιωτικών διά την ενέργειαν των δεόντων,

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.

Περί κανονισμού στολής των μαθητών των γυμνάσιων.

Α', Χιτών,

Ο χιτών κατασκευάζεται εξ ερέας μέλαινης, φέρων περιλαίμιον και παραρράματα εξ ερέας κυανού ζωηρού χρώματος (ουχί bleu foncé).

Τα προστέρνια κομβούνται κατά το μέσον του στήθους, φέροντα το μεν σειράν πέντε ημισφαιρικών ορειχαλκίνων κομβίων διαμέτρου 18 υποχιλιομέτρων,

TEXT_PAGE_SHORT274
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/275.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

το δε ισαρίθμους κομβιοδόχας, ων η ανατομή εστί περιερραμένη εκ της αυτής ερέας,

Τα κομβία προσράπτονται κατά 3 υφεκατόμετρα από του χείλους του προστερνίου, το δε άκρον;των κομβιοδοχών απέχει 15 υποχιλιόμετρα από του ετέρου χείλους,

Η ράχις σύγκειται εξ ενός τμήματος, μεταξύ δε αυτής και των προστερνίων προσαρμόζονται τα πλευρά διά ραφής κατερχόμενης από της μασχάλης.

Το περιλαίμιον κλείεται όσον ενεστιν άνωθεν ως το των χιτώνων του στρατού, αλλ' επικάμπτεται επί του χιτώνος έχον πλάτος έμπροσθεν 7 υφεκατομέτρων και περατούμενον κατ' ορθήν γωνίαν.

Αι πτέρυγες (ποδιαί) σχηματίζονται διά των επεκτάσεων των προστερνίων, των πλευρών της ράχεως, άνευ ραφής κατά την ζώνην (άνευ μέσης).

Το τελευταίον προς τα κάτω κομβίον τίθεται εις το ύψος του ζωστήρος επερειδομένου τοις ισχίοις.

Το μήκος των πτερύγων είναι το 1/2 του μήκους των προστερνίων (από της ενετής (κόπιτσας) του περιλαιμίου μέχρι του κατωτέρου κομβίου.)

Προς εφαρμογήν των κομβίων διαιρείται το μήκος του προστερνίου εις εννέα ίσα μέρη, προσράπτονται δε τα λοιπά 4 κομβία επί των διαιρέσεων 1, 3, 5 και 7. Τοιουτοτρόπως το πρώτον άνωθεν κομβίον απέχει της ενετής του περιλαιμίου κατά το ήμισυ της αποστάσεως των κομβίων απ' αλλήλων.

Εις τας πτέρυγας της ράχεως επί των ραφών προσράπτονται 4 κομβία (ως τα των προστερνίων), εξ ων τα δύο άνωθεν εις το ύψος του κάτω χείλους του ζωστήρος, και εις απόστασιν μεταξύ των 14 υφεκατομέτρων, τα δε κάτωθεν επί των από των πρώτων κατερχομένων δύο χηλών και εις απόστασιν 3 ύφεκατομέτρων από του χείλους των πτερύγων· το μέγιστον πλάτος των χηλών είναι 4 υφεκατομέτρων,

Το μήκος των χειρίδων είναι τοιούτον, ώστε του μαθητού τεταμένους έχοντος τους βραχίονας οριζοντίως, το άκρον των χειρίδων ν' αφικνήται εις το χειρός και βραχίονος άρθρον, η δε πυγμή να δύνηται διελθείν διά του κατωτέρου ανοίγματος της χειρίδος.

Τα ακροχειρίδια συναπτόμενα μετά των χειρίδων καταλήγουσιν έμπροσθεν εις γωνίαν αμβλείαν,

Το πλάτος αυτών κατά τα άκρα είναι 7 υφεκατομέτρων, κατά δε την γωνίαν 10.Τα ακροχειρίδια, ανοικτά κατά την προέκτασιν της ραφής των χειρίδων, κομβουνται εκάτερον δι' ενός μικρού ημισφαιρικού κομβίου 14 ύποχιλιομέτρων διαμέτρου.

Επί των προστερνίων οριζοντίως και εις το ύψος του δευτέρου και πέμπτου κομβίου υπάρχουσι θυλάκια, έχοντα κάλυπτρα εξ ερέας σχήματος οίον εν τω διαγράμματι καταφαίνεται.

Τα καλύπτρα των επί τα στέρνα θυλακίων απέχουσι του κέντρου του κομβίου

TEXT_PAGE_SHORT275
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/276.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

κατά 5 υφεκατόμετρα, τα δε προς την ζώνην κατά 10 υφεκατόμετρα, εκτεινόμενα μέχρι της ραφής της κατερχομένης από την μασχάλην.

Το μέγιστον πλάτος των καλύπτρων είναι διά μεν τα επί τα στέρνα 6 υφεκατομέτρων, διά δε τα προς την ζώνην 7 υφεκατομέτρων.

Ο χιτών έχει παραρράματα κατά το φέρον τας κομβιοδόχας αριστερόν προστέρνιον και μέχρι του άκρου της αριστεράς πτέρυγος, προς δε κατά τα ακροχειρίδια, τας χηλάς των πτερύγων της ράχεως και τα καλύπτρα των θυλακίων.

Το πάχος των παραρραμάτων είναι 3 υποχιλιομέτρων. Επί αμφοτέρων των άκρων του περιλαιμίου τίθεται ο αριθμός του γυμνασίου εξ ορειχάλκου εκτύπου, ύψους 0,024 και πλάτους 0,018.

Ο χιτών εν γένει κατασκευάζεται ευρύς και ανάλογος προς πάσαν ευκινησίαν, ακολουθεί το σχήμα του σώματος, χωρίς να προσαρμόζηται ακριβώς επ' αυτού.

Β'. Περισκελίς.

Η περισκελίς, κοπής της συνήθους, κατασκευάζεται εκ της αυτής του χιτώνος ερέας, φέρουσα παρ' εκατέραν των έξωθεν ραφών παράρραμα όμοιον των του χιτώνος.

Η περισκελίς κατασκευάζεται ευρεία, ανάλογος προς πάσαν ευκινησίαν κατά τας ασκήσεις, τον τροχάδην βηματισμόν και τον δρόμον.

Γ'. Χλαίνα.

Η χλαίνα κατασκευάζεται όμοια των του πεζικού με τας εξής διαφοράς.

A. Το περιλαίμιον, τα ακροχειρίδια και τα παραρράματα εισί μέλανα, τα δε κομβία όμοια των του χιτώνος.

Β. Τα επώμια παραλείπονται, επίσης και τα του περιλαιμίου κομβία.

Γ. Εκατέρωθεν της χλαίνης υπάρχουσιν έξωθεν θυλάκια κεκαλυμμένα διά τμημάτων ερέας, ων το πλάτος εστίν 8 υφεκατομέτρων, το δε μήκος κάτωθεν μεν 18 υφεκατόμετρα, άνωθεν δε 17 μετά παραρραμάτων,

Δ'. Τα ακροχειρίδια, συναπτόμενα μετά των χειρίδων, καταλήγουσιν έμπροσθεν εις γωνίαν αμβλείαν ως τα του χιτώνος· το πλάτος αυτών κατά τα άκρα είναι 9 υφεκατομέτρων, κατά δε την γωνίαν 12.

Α'. Κράνος.

Το κράνος περικαλύπτεται έξωτερικώς εξ ερέας μέλαινης, σύγκειται δε εκ του περικρανίου ANMΛKIΘH, του γείσσου ΑΒΔΚ και του καταυχενίου ΚΔΕΖΗ.

Την βάσιν του περικρανίου περιβάλλει ανάδημα ΑΝΘΗ εξ ερέας κυανού χρώματος, ως της του περιλαιμίου του χιτώνος, και πλάτος 2 υφεκατομέτρων.

Το γείσσον και το καταυχένιον περιχειλούνται διά ταινίας εκ της αυτής του αναδήματος ερέας, και πλάτους φαινομένου 7 υποχιλιομέτρων.

Το κράνος φέρει έμπροσθεν γλαύκα επί κλάδων δάφνης, ανάγλυφον εξ

TEXT_PAGE_SHORT276
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/277.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ελάσματος ορειχαλκού εκτύπου, και ύψους 4 1/2 υφεκατομέτρων. Επί της κορυφής προστίθεται ορειχαλκή κυρτή διαπνοή 2 υφεκατομέτρων διαμέτρου και ύψους 5 υποχιλιομέτρων διάτρυτος αστεροειδώς,δι' οπών 7.

Εις το κράνος προστίθεται παραγναθίς εκ δύο ταινιών εκ λεπτού στιλπνού και μέλανος σκύτους, πλάτους 1 1/2 ύφεκατο μέτρου, διασταυρουμένων επ' αλλήλων διά δύο κινητών δεσμών εκ του αυτού σκύτους. Η παραγναθίς κομβούται εκατέρωθεν του κράνους διά δύο ορειχάλκινων κομβίων, ως τα των ακροχειρίδων του χιτώνος, καταπίπτει δε επί του μέσου του γείσσου χωρίς ν' αποκρύπτη το ανάδημα.

Το ύψος του περικρανίου και αι ορίζουσαι αυτό καμπύλαι εν τε τη καταγραφή (profil) ως και τη κατά κρόταφον κατατομή εξάγονται εκ των διαστάσεων της κεφαλής, ως εν τη γεωμετρική κατασκευή του σχήματος καταφαίνεται.

Διαστάσεις του κράνους εξωτερικώς.

Διά περίμετρον

κεφαλής μήκος AH. πλάτος ET. ύψος κΚ.

0,52μ 0,189μ 0,149 0,110

0,53 0,193 0,152 0,113

0,54 0,197 0,155 0,115

0,55 0,200 0,157 0,117

0,56 0,204 0,160 0,119

Άπασαι αι λοιπαί διαστάσεις εισί κοιναί και αμετάβλητοι δι' όλα τα μεγέθη.

Το γείσσον έχει πλάτος εις το μέσον 5 υφεκατομέτρων, κλίνει δε κατά 115ο μοίρας από της βάσεως του περικρανίου. Του καταυχενίου η βάσις εστί παράλληλος της του αναδήματος και κατά 3 υφεκατόμετρα κάτωθεν αυτής.

Το γείσσον και καταυχένιον ενούνται κατά το μέσον του κράνους εις πλάτος 1 1/2 υφεκατομέτρου. Το εν τοις πίναξι κράνος διεγράφη εις φυσικόν μέγεθος διά περίμετρον κεφαλής 54 υφεκατομέτρων.- Το κράνος φέρεται κατά τον άξονα του σώματος, κλίνον μόνον προς τα όπισθεν ούτως, ώστε του γείσσου η μεν βάσις ΒΝ να η οριζόντιος η δε γραμμή AB να κλίνη κατά 450 μοίρας από του οριζοντίου.

Τελευταία διάταξις

Έκτος των ασκήσεων και παρατάξεων απαγορεύεται τοις μαθηταίς η χρήσις εξαρτύσεως και το φέρειν την σπαθολόγχην η ξιφολόγχην (αναλόγως του εν χρήσει αυτών οπλισμού),

Επιτρέπεται τοις προγυμνασταίς, υπαξιωματικοίς της εφεδρείας του

TEXT_PAGE_SHORT277
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/278.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

στρατού, ίνα μόνον κατά τας ώρας των ασκήσεων φέρωσι την στρατιωτικήν στολήν του βαθμού των κανονικώς. Η επί τούτω επίβλεψις ανετέθη εις τα κατά τόπους φρουραρχεία και την χωροφυλακήν.

Εν Αθήναις τη 25 Νοεμβρίου 1884.

Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ Δ.Σ. ΒΟΥΛΠΙΩΤΗΣ

TEXT_PAGE_SHORT278
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/279.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

59

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 1884 (=  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1885)

(Β. Διάταγμα / 31 Αυγούστου 1885)

Κυβέρνηση Θ. Δηλιγιάννη Υπουργός Α. Ζυγομαλάς

Περί τροποποιήσεως του από 23 Ιουνίου 1884 προγράμματος των μαθημάτων των Ελληνικών σχολείων και γυμνασίων.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ A'. BΑΣΙΛΕΥΣ TΩN ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψιν τα άρθρα 1, 2, 7-16, 64, 69-81 του B, διατάγματος της 31 Δεκεμβρίου 1836 περί κανονισμού των Ελληνικών σχολείων και γυμνασίων και την έκθεσιν της επί τούτω καταρτισθείσης υπό του επί των Εκκλησιαστικών Υπουργείου επιτροπείας εκ των γυμνασιαρχών των Αθηνών και άλλων καθηγητών'

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, διατάσσομεν τάδε'

Το διά του από 23 Ιουνίου 1884 ορισθέν πρόγραμμα των εν τοις Ελληνικοίς σχολείοις και τοις γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων υφίσταται τας ακολούθους τροποποιήσεις.

Εν τη 4', τάξει του γυμνασίου

Ελληνικά. Μεταφέρονται εις το δεύτερον εξάμηνον τα απομνημονεύματα του Ξενοφώντος και εισάγονται αντί τούτων εις το πρώτον μέρη των Ελληνικών του αυτού συγγραφέως, μη διδασκόμενα εν τοις Ελληνικοίς σχολείοις. (Ποσόν ουχί ολιγώτερον των 60 σελίδων της εκδόσεως Teubner).

Θρησκευτικά. Διδάσκεται, η λειτουργική και το έκτον μέρος της χριστιανικής ηθικής (ώραι 2 καθ' εβδομάδα).

Μαθηματικά. Προστίθενται ασκήσεις εις λύσιν αριθμητικών ζητημάτων.

Λατινικά. Διδάσκονται Κορνηλίου Νέπωτος βίοι κατ' εκλογήν, ουχί δε

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 108/31 Αυγούστου 1885.

TEXT_PAGE_SHORT279
  TEXT_SEARCH_FORM
  TEXT_SEARCH_IN_BOOK
  TEXT_SEARCH_RESULTS
   TEXT_BOOK_LIST
    17_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

    54

    ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

    (Εγκύκλιος 12804/27 Ιουνίου 1884)

    Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη Υπουργός Δ. Βουλπιώτης

    Αριθ. πρωτ. 12804.

    ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

    Περί διορθώσεως προγραμμάτων ελληνικών σχολείων.

    TO ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

    Προς τους γυμνασιάρχας, σχολάρχας και διευθυντάς ελληνικών σχολείων.

    Εν τοις υπό των σχολαρχών η διευθυντών των πλείστων ελληνικών σχολείων υποβληθείσιν ημίν προγράμμασι των διδακτέων μαθημάτων κατά το χειμερινόν εξάμηνον του αρξαμένου σχολικού έτους παρετηρήσαμεν ελλείψεις και αμαρτήματα, ων αναγκαίαν κρίνομεν την ταχείαν και επιμελή διόρθωσιν. Τα κυριώτατα τούτων συνίστανται α') εις την παράλειψιν μαθημάτων οριζομένων εν τω B. Διατάγματι της 27 Ιουνίου έ.έ. η εις την προσθήκην άλλων, μηδόλως αναφερομένων εν αυτώ, β'.) εις αύξησιν ή ελάττωσιν των προς διδασκαλίαν μαθημάτων τινών διά του B. Διατάγματος κεκανονισμένων ωρών, γ'.) εις την ακατάλληλον διανομήν των ωρών της διδασκαλίας και δ',) εις την αναγραφήν βιβλίων ακαταλλήλων η μη εγκεκριμένων,

    Εκ των εις την α', κατηγορίαν υπαγομένων προγραμμάτων, εν άλλοις μεν παραλείπεται η αναγραφή της αναγνώσεως τεμαχίων νεωτέρων Ελλήνων λογογράφων και ποιητών, εν άλλοις δε η του μαθήματος της γυμναστικής· και η μεν του πρώτου μαθήματος παράλειψις προήλθεν ίσως εκ της δυσχέρειας, ην διέβλεπον οι συντάξαντες τα προγράμματα εκείνα, προς προμήθειαν πάντων των βιβλίων εξ ων ελήφθησαν αι εν τω B. Διατάγματι οριζόμεναι περικοπαί' αλλά τοιαύτη δυσχέρεια δεν υφίσταται, εκδοθεισών ιδίων συλλογών των περικοπών τούτων' η δε του μαθήματος της γυμναστικής παράλειψις είναι ευεξήγητος εν τοις σχολείοις εκείνοις, εις α δεν απεστάλησαν έτι υφ' ημών γυμναστικά

    Αναδημοσιεύεται από το: Παρίσης, τ. Α', σ. 512-514.