Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Α΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1987
 
Σελίδες:759
 
Αριθμός τόμων:1ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 23.04 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 673-692 από: 766
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/673.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΙΕΡΑΤΙΚΑΙ ΣΧΟΛΑΙ

Άρθρον 7.

Εις ταύτας η διδασκαλία των υγειονολογικών μαθημάτων εκτελείται καθ' ον τρόπον και εις τα πολυτάξια Διδασκαλεία,

ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Άρθρον 8.

Αι διατάξεις του παρόντος Π. Διατάγματος εφαρμόζονται και δι' άπαντα τα ανεγνωρισμένα (δημοσυντήρητα, ιδιοσυντήρητα κλπ.) σχολεία, ως επίσης και τα ιδιωτικά.

Σημ, Η διδασκαλία της σωματολογίας (ανατομικής και φυσιολογίας) εις τας διαφόρους τάξεις γίνεται υπό την έννοιαν ώστε αύτη να είνε εξυπηρετική του μαθήματος της υγιεινής, εις ο και αναφέρεται.

Εις τον αυτόν επί της Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

Εν Ύδρα τη 20 Αυγούστου 1929.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ο επί της Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργός

Κ. ΓΟΝΤΙΚΑΣ

43

Σελ. 673
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/674.gif&w=600&h=915 17_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 674
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/675.gif&w=600&h=915 17_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Σελ. 675
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/676.gif&w=600&h=915 17_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 676
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/677.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

l

ΙΔΡΥΣΗ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

(Β. Διάταγμα / 6 Οκτωβρίου 1886)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη Υπουργός Π. Μανέτας

Περί ιδρύσεως Λυκείου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψιν το άρθρον 66 του Β. διατάγματος της 31 Δεκεμβρίου 1836, τα άρθρα 1 και 7 του Β. διατάγματος της 26 Φεβρουαρίου 1843 περί οικοδομής Λυκείου του Ι.Α. Βαρβάκη, [1] προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως αποφασίζομεν και διατάσσομεν·

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α',

Περί ιδρύσεως του Λυκείου.

Άρθρον 1ον, Ιδρύεται εν Αθήναις Λύκειον, ου σκοπός εστίν η ανάπτυξις και η μόρφωσις της διανοίας των εις αυτό φοιτώντων μαθητών, η ηθική αγωγή, και ειδικώς η προπαίδευσις προς αυτάρκη σπουδήν των Θετικών επιστημών.

Το Λύκειον συντηρείται εκ των τόκων του Βαρβακείου κληροδοτήματος και εφ' όσον μη εξαρκώσιν, εκ των τόκων των γενικών κληροδοτημάτων.

Άρθρον 2ον, Το Λύκειον αποτελείται εξ επτά τάξεων και είνε ομοταγές τοις γυμνασίοις. Αι μεν τρεις κατώτεραι τάξεις αυτού αντιστοιχούσι προς τας τάξεις του ελληνικού σχολείου, αι δε τέσσαρες ανώτεραι προς τας τάξεις του γυμνασίου. Το ενδεικτικόν του προβιβασμού από της τρίτης τάξεως του Λυκείου εις την τετάρτην παρέχει πάντα τα δικαιώματα όσα και το απολυτήριον ελληνικού σχολείου, συμπεριλαμβανομένου και του της εγγραφής εις την α' τάξιν γυμνασίου μετ' εισιτήριον εξέτασιν' το δε απολυτήριον του Λυκείου παρέχει όσα και το του γυμνασίου δικαιώματα πλην του της εγγραφής εις το φιλολογικον τμήμα της φιλοσοφικής σχολής, εις την νομικήν και εις την Θεολογικήν σχολήν του Πανεπιστημίου.

Το ενδεικτικόν προβιβασμού από τάξεως εις τάξιν του Λυκείου ισοδυναμεί

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 277/7 Οκτωβρίου 1886.

Σελ. 677
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/678.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

τω του προβιβασμού εις αντίστοιχον τάξιν του γυμνασίου, Όπως εγγραφή όμως μαθητής Λυκείου εις τάξιν γυμνασίου αντιστοιχούσαν προς εκείνην του Λυκείου, εις ην δικαιούται να εγγραφή, απαιτείται να υποστή ευδοκίμως εξέτασιν εν τοις Ελληνικοίς και τοις Λατινικοίς τοις διδασκομένοις εν ταις κατωτέραις τάξεσιν.

Άρθρον 3ον. Το Λύκειον διευθύνεται υπό διευθυντού, ου ο μισθός ορίζεται εις δραχμάς 500 κατά μήνα.

Διευθυντής διορίζεται ο έχων πτυχίον διδάκτορος της φιλοσοφίας εν τω φυσικώ η τω μαθηματικώ τμήματι η πτυχίον ειδικής σχολής της αλλοδαπής κλάδου τινός των φυσικών η των μαθηματικών επιστημών και διδάξας ανώτερα μαθηματικά η φυσικάς επιστήμας ως καθηγητής εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω η επί τριετίαν εν τη στρατιωτική η τη ναυτική σχολή,

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

Περί διδασκαλίας εν τω Λυκείω

Άρθρον 4. Τα εν τω Λυκείω διδασκόμενα μαθήματα εισίν επιστημονικά και τεχνικά' τούτων επιστημονικά μεν είνε τα επόμενα·. Ελληνική γλώσσα (διδασκομένη επί ώρας 64 καθ' εβδομάδα εν πάσαις ταις τάξεσι), γαλλική, γερμανική και αγγλική γλώσσα (ανά 43 ώρας καθ' εβδομάδα), Θρησκευτικά (επί ώρας 6), ιστορία (επί ώρας 17), γεωγραφία (επί ώρας 10), στοιχειώδη μαθηματικά κατ' έκτασιν (επί ώρας 43), φυσική ιστορία (επί ώρας 8), φυσική (επί ώρας 6), χημεία και ορυκτολογία (επί ώρας 5)' τεχνικά δε: καλλιγραφία (επί ώρας 5), Ιχνογραφία (επί ώρας 16), γυμναστική και στρατιωτικαί ασκήσεις (επί ώρας 14). Πάντα τα μαθήματα ταύτα εισίν υποχρεωτικά^ πλην των ξένων γλωσσών, ων μίαν μόνον κατ' ιδίαν εκλογήν υποχρεούται να διδαχθή έκαστος μαθητής.

Άρθρον 5. Εν τη βαθμολόγια η των μαθημάτων προς άλληλα αξία χαρακτηρίζεται α') των μεν ελληνικών και μαθηματικών διά του 6, β') της φυσικής, της χημείας και ορυκτολογίας και των "ξένων γλωσσών διά του 5, και γ') των λοιπών μαθημάτων διά του 4.

Άρθρον 6. Τα επιστημονικά μαθήματα, πλην των ξένων γλωσσών  διδάσκονται εν μεν ταις τέσσαρσιν ανωτέραις τάξεσιν του Λυκείου υπό καθηγητών ειδικών εχόντων τα προσόντα να διορισθώσι καθηγηταί εν γυμνασίω εν δε ταις τρισί  κατωτέραις δύνανται να διδαχθώσιν υπό διδακτόρων της φιλοσοφίας, αν εις με μισθόν σχολάρχου, δύο δε έτεροι με μισθόν τριτοβαθμίου ελληνοδιδασκάλου. Αι ξέναι γλώσσαι διδάσκονται εν μεν ταις κατωτέραις τάξεσιν υπό καθηγητών εχόντων τα προσόντα να διδάξωσι ταύτας εν γυμνασίω, εν δε ταις ανωτέραις διδάσκονται η μεν γαλλική υπό γάλλου, η γερμανική υπό γερμανού και η αγγλική υπό άγγλου, εχόντων αποδεικτικά σπουδών εν ανωτέροις εκπαιδευτηρίοις

Σελ. 678
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/679.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

της εαυτών πατρίδος. Η των θρησκευτικών διδασκαλία, δύναται, ν' .ανατεθή εις τελειοδίδακτον της θεολογικής σχολής. Τα δε τεχνικά μαθήματα διδάσκονται υπό Ιδίων διδασκάλων συμφώνως τοις κεκανονισμένοις περί διδασκαλίας αυτών εν τοις γυμνασίοις και τοις ελληνικοίς σχολείοις.

Άρθρον 7. Υπό του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως κανονίζονται ανά πάσαν τετραετίαν τα καθ' έκαστον της διδασκαλίας των μαθημάτων, η κατανομή τούτων εν ταις διαφόροις τάξεσι και ο χρόνος της διδασκαλίας αυτών. Ο δε σύλλογος των καθηγητών επί τη βάσει των διατεταγμένων συντάσσει προ της αρχής εκάστου εξαμήνου πρόγραμμα των διδαχθησομένων μαθημάτων, καθορίζον τας ώρας της καθ' ημέραν διδασκαλίας εκάστου μαθήματος και αναγράφον τα τε διδακτικά βιβλία και τα ονόματα των διδαξόντων. Δύναται δε ν' ανάθεση την διδασκαλίαν μαθημάτων εν ταις τρισί κατωτέραις τάξεσι και εις καθηγητάς έχοντας τα προσόντα να διδάσκωσιν εν ταις ανωτέραις.

- Το πρόγραμμα τούτο εφαρμόζεται, αφ' ου προηγουμένως εγκριθή υπό του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.[2]

Άρθρον 8. Προς διδασκαλίαν ορίζονται εν μεν ταις τρισί κατωτέραις τάξεσιν ουχί πλείονες των τριάκοντα τριών ωρών καθ' εβδομάδα, εν δε ταις τέσσαρσιν ανωτέραις ουχί πλείονες των τριάκοντα πέντε.

Τα γραπτά γυμνάσματα των μαθητών διορθούνται υπό των οικείων καθηγητών κατ' οίκον και καθ' ώρας άλλας παρά τας τεταγμένας προς διδασκαλίαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

Περί εγγραφής και εξετάσεων των μαθητών.

Άρθρον 9. Όπως μαθητής εγγραφή εν τη α' τάξει του Λυκείου, οφείλει να προσαγάγη απολυτήριον δημοτικού σχολείου, και δι' ευδοκίμου εξετάσεως ν' αποδείξη ότι, κέκτηται, τας αναγκαίας προκαταρκτικάς γνώσεις των εν τοις δήμοτικοίς σχολείοις διδασκομένων μαθημάτων. Μαθητής εγγεγραμμένος εν τη α' τάξει ελληνικού σχολείου δύναται προ της ενάρξεως των μαθημάτων να μετεγγραφή' εν τη α' τάξει, του Λυκείου άνευ εξετάσεων.

Άρθρον 10. Όπως εγγραφή μαθητής εις μίαν των λοιπών τάξεων του Λυκείου Οφείλει να προσαγάγη ενδεικτικόν προβιβασμού εις την τάξιν εκείνην η εις την αντίστοιχον του ελληνικού σχολείου η του γυμνασίου' αλλ' εν τη τελευταία περιπτώσει οφείλει εξετασθείς εν τοις μαθηματικοίς, τοις μαθήμασι των φυσικών επιστημών, ταις ξέναις γλώσσαις και τη ιχνογραφία ν' απόδειξη ότι κέκτηται τας απαιτουμένας γνώσεις διά την τάξιν εις ην ζητεί να καταταχθή.

Άρθρον 11. Όπως μαθητής αποπερατώσας τας σπουδάς αυτού εν τω Λυκείω λάβη απολυτήριον γυμνασίου, οφείλει να υποστή εν γυμνασίω εξετάσεις εις την Ελληνικήν και την Λατινικήν γλώσσαν.

Σελ. 679
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/680.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Άρθρον 12. Πασαι αι λοιπαί διατάξεις των νόμων και των σχετικών διαταγμάτων περί εγγραφής και εξετάσεων των μαθητών εν τοις ελληνικοίς σχολείοις και γυμνασίοις ισχύουσι και εν τω Λυκείω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'. Περί εφορείας και περί διοικήσεως τον Λυκείου.

Άρθρον 13. Την διδασκαλίαν εν τω Λυκείω, την ακριβή εφαρμογήν του προγράμματος, την διοίκησιν και την εσωτερικήν τάξιν του Λυκείου επιβλέπει εφορεία, ήτις μετά του διευθυντού μεριμνά και περί των αναγκών του διδακτηρίου.

Άρθρον 14. Η εφορεία αποτελείται εκ του διευθυντού της Πολυτεχνικής Σχολής, του της Στρατιωτικής των Ευελπίδων και του της Ναυτικής, του διευθυντού του παιδαγωγικού φροντιστηρίου της φιλοσοφικής σχολής και ενός καθηγητού της φιλοσοφικής σχολής διοριζομένου υπό του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.

Άρθρον 15. Τα περί των καθηκόντων του γυμνασιάρχου και της εσωτερικής τάξεως εν τοις γυμνασίοις κεκανονισμένα διά του Β. διατάγματος της 31 Δεκεμβρίου 1836 και των σχετικών Β. διαταγμάτων και κανονισμών ισχύουσι και εν τω Λυκείω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.

Προσωριναί διατάξεις.

Άρθρον 16. Αι εγγραφαί εις το Λύκειον άρχονται κατά το ενεστώς έτος μετά την δημοσίευσιν του παρόντος διατάγματος, η δε διδασκαλία των μαθημάτων από της 20 Οκτωβρίου. Κατά τα επόμενα έτη το σχολικόν έτος θα άρχηται, τη 3 Σεπτεμβρίου και θα λήγη τη 3 Ιουλίου, διαιρουμένης της περιόδου των μαθημάτων εις δύο εξάμηνα, το χειμερινόν και το θερινόν. Και εκείνο μεν αρχόμενον από της πρώτης ημέρας του σχολικού έτους λήγει την τελευταίαν ημέραν του Φεβρουαρίου, τούτο δε αρχόμενον από της 1 Μαρτίου λήγει τη 3 Ιουλίου.

Άρθρον 17. Κατά το αρξάμενον σχολικόν έτος θα διδαχθώσι μαθήματα εν εκείναις ταις τάξεσι του Λυκείου εις ας θα εγγραφή επαρκής αριθμός μαθητών ορισθήσονται δε αι τάξεις αύται δι' Ημετέρου διατάγματος μέχρι της 20 Οκτωβρίου.

Η έναρξις της διδασκαλίας της γερμανικής η της αγγλικής γλώσσης θα κανονισθή αποφάσει του Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, όταν επαρκής αριθμός μαθητών δήλωση ότι προκρίνει να διδαχθή την ετέραν τούτων αντί της γαλλικής.

Άρθρον 18. Από του προσεχούς σχολικού έτους (1887-1888) το Β'

Σελ. 680
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/681.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

γυμνασιακόν τμήμα του Βαρβακείου Λυκείου και το προσηρτημένον τούτω Βαρβάκειον ελληνικόν σχολείον καταργούνται. Τα αρχεία τούτων κατατεθήσονται εν τω A' γυμνασιακώ τμήματι του Βαρβακείου Λυκείου, μετονομαζομένω Βαρβακείω γυμνασίω.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 6 Οκτωβρίου 1886.

Εν ονόματι του Βασιλέως Το Υπουργικόν Συμβούλιον

Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ, Γ. Ν. ΘΕΟΤΟΚΗΣ, Δ. Σ. ΒΟΥΛΠΙΩΤΗΣ,

Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ, Π. ΜΑΝΕΤΑΣ. Ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών κλπ. Π. ΜΑΝΕΤΑΣ

[1]

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί οικοδομής Γυμνασίου (Λυκείου) τον Ι. Βαρβάκη

ΟΘΩΝ

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Λαβόντες γνώσιν των αφιερωτικών διατάξεων του αειμνήστου Ιωάννου Ανδρέου Βαρβάκη, των περιεχομένων εις την διαθήκην αυτού, γεγραμμένην εν Ταϊγανρόγω, την 22 Μαΐου 1824, εις το προς την Ελληνικήν Κυβέρνησιν αφιερωτικόν του γράμμα, γεγραμμένον εν Ναυπλία, τη 8 Νοεμβρίου 1824 και εις τον κωδίκελλον αυτού, εκδεδομένον εν Ζακύνθω, τη 10 Ιανουαρίου 1825.

Λαβόντες υπ' όψιν τα περί της χρήσεως των αφιερωμάτων του ρηθέντος Ι.A. Βαρβάκη προταθέντα εις την Ημετέραν Κυβέρνησιν παρά του μακαρίτου Ιωάννου Παντελεήμονος Βάζου, επιτρόπου του αειμνήστου αφιερωτού, και τα προτεινόμενα παρά των περιλειπομένων επιτρόπων αυτού, του τε κυρίου Παναγιώτου Τραυλού και του κυρίου Λουκά Σκαραμαγκά.

Επιθυμούντες να καταστήσωμεν τα ρηθέντα αφιερώματα όσον ταχύτερον

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 1/25 Ιανουαρίου 1843.

Σελ. 681
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/682.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ενεργά και. συντελεστικά προς τον σκοπόν, πρός τον οποίον ωρίσθησαν, παρά του αοιδίμου αφιερωτού,. την δε χρήσιν αυτών συμφωνοτέραν με τας ευχάς και θελήσεις των άνω ρηθέντων φιλογενών επιτροπών αυτού.

Κατά πρότασιν της Ημετέρας επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Γραμματείας της Επικρατείας ακούσαντες και την γνώμην του Υπουργικού Ημών Συμβουλίου, αποφασίζομεν. και ορίζομεν τα ακόλουθα.

1. Ιδρύεται εις τας Αθήνας εκ του επί τούτω αφιερώματος του αειμνήστου Ιωάννου A. Βαρβάκη Γυμνάσιον (Λύκειον) επονομαζόμενον Βαρβάκειoν, του οποίου ο οργανισμός θέλει είσθαι όμοιος με τον των εντελών Γυμνασίων του Βασιλείου, περιλαμβάνον και τας τάξεις του Ελληνικού λεγομένου σχολείου.

2. Η Ημετέρα επί των Εκκλησιαστικών Γραμματεία θέλει υποβάλει εις Ημάς πρότασιν περί της αρμοδιωτέρας θέσεως του Γυμνασίου (Λυκείου) και συνεννοουμένη μετά της επί των Εσωτερικών θέλει ενεργήσει να ετοιμασθή όσον τάχιστα παρά του αρχιτεκτονικού τμήματος πρόσφορον σχέδιον της οικοδομής του ρηθέντος Γυμνασίου (Λυκείου) επί ανυπερβλήτω προϋπολογισμώ δαπάνης εκατόν ογδοήκοντα χιλιάδων δραχμών διά τε την οικοδομήν, το οικόπεδον και την εσωτερικών διακόσμησιν, και θέλει υποβάλει αυτό αμέσως εις, την Ημετέραν έγκρισιν.

3. Διορίζεται επιτροπή επί της οικοδομής του Γυμνασίου (Λυκείου), ήτις θέλει παραλάβει τας προς τούτο σταλησομένας εκατόν πεντήκοντα χιλιάδας ρούβλια, διά να δαπανήση αυτάς υπό τον έλεγχον της Ημετέρας επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Γραμματείας εις την αγοράν του τόπου, την κατά σχέδιον εκτέλεσιν της οικοδομής και αγοράν βιβλιοθήκης' μέλη δε αυτής διορίζονται οι Ημέτεροι Σύμβουλοι της Επικρατείας, ο κύριος Μοναρχίδης και ο κύριος Κωνσταντίνος Σχινάς, ο Γυμνασιάρχης κύριος Ι. Γεννάδιος, ο Καθηγητής κύριος Ασώπιος και ο Ι. Βαρβάκης· απόντος ή νοσούντος του κυρίου Ι. Βαρβάκη θέλει αναπληρώσει τον τόπον αυτού ο πλοίαρχος Αποστόλης N. Αποστόλης. Πρόεδρος της επιτροπής διορίζεται ο κύριος Μοναρχίδης, ο δε γραμματεύς;, και ταμίας αυτής θέλει εκλεχθή παρ' αυτής ταύτης διά πλειοψηφίας.

4. Ο κύριος Ιωάννης Βαρβάκης θέλει μισθοδοτείσθαι εκ των τόκων του αφιερώματος του αοιδίμου θείου, του δραχ,. 300 (τριακοσίας) κατά μήνα, καί κατά μεν την διάρκειαν της οικοδομής θέλει μισθοδοτείσθαι ως μέλος της ρηθείσης επ' αυτή επιτροπής, μετά ταύτα δε ως μέλος της παρά της Γραμματείας των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως διορισθησομένης εφορείας του Γυμνασίου (Λυκείου), Τα δε λοιπά μέλη της επιτροπής και της εφορείας θέλουν είσθαι άμισθα.

5. Η Ημετέρα επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως

Σελ. 682
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/683.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Γραμματεία της Επικρατείας θέλει συνεννοηθή όσον τάχιον μετά των κυρίων Π. Τραυλού και Σ. Σκαραμαγκά των νυν εκτελεστών της διαθήκης του Βαρβάκη, η αμέσως η διά του κυρίου Παΐκου Ημετέρου, προξένου εις Ταϊγανρόκ και επιτρόπου της Κυβερνήσεως, έτι δε μετά του εν Πετρουπόλει Β. Βαυαρικού πρέσβεως και θέλει ενεργήσει την διά μέσου των ρηθέντων εκτελεστών συμφορωτέραν, ασφαλεστέραν και ταχυτέραν εις την Ελλάδα μεταβίβασιν του όλου κληροδοτήματος του αειμνήστου Ιωάννου Βαρβάκη μετά των μέχρι της αποστολής τόκων αυτού, ήτις διά τούτο θέλει γίνεσθαι πάντοτε συμπράξει και συναινέσει του ρηθέντος κυρίου Παΐκου Ημετέρου προξένου και επιτρόπου.

6. Εκ των κατά το προηγούμενοι άρθρον 5 μεταβιβασθησομένων κεφαλαίων, αι μεν κατά πρώτον σταλησόμεναι εκατόν πεντήκοντα χιλιάδες ρουβλίων θέλουσι δαπανηθή κατά το άρθρον 3 εις την οικοδομήν του Γυμνασίου (Λυκείου) και τα αναγκαία αυτού· τα δε λοιπά εκ του αφιερώματος, φθάνοντα εκάστοτε εις την Ελλάδα, θέλουσι κατατίθεσθαι αμέσως λόγω μετοχών εις την Εθνικήν Τράπεζαν, .

7. Τα ευρημένα  εις την Εθνικήν Τράπεζαν.κατατεθησόμενα κεφάλαια θέλουσι. μένει διά παντός άθικτα και ανέπαφα, διά να χρησιμεύσωσιν αιωνίως προς τον αγαθοεργόν σκοπόν του αοιδίμου αφιερωτού' μόνοι δε οι τόκοι αυτών θέλουσι δαπανάσθαι συμφώνως με τα περί τούτου εκδοθησόμενα Β. Διατάγματα κατά πρώτιστον μεν λόγον εις την συντήρησιν του ρηθέντος Γυμνασίου (Λυκείου) του Βαρβάκη, εις μισθοδότησιν του-οριζομένου μέλους της εφορείας αυτού κυρίου Ιωάννου Βαρβάκη και εις συνταξιοδότησιν απόρων μαθητών, εκ των οποίων τρεις η τέσσαρες θέλουσι λαμβάνεσθαι εξ ενδεών και ικανών Ψαρριανών, προτιμώμενων μεταξύ αυτών των εκ του γένους του αοιδίμου αφιερωτού καταγόμενων.· Τα δε περισσεύοντα εκ'των ετησίων τόκων θέλουσι δαπανάσθαι εις τας λοιπάς χρείας της δημοσίας παιδεύσεως, ιδίως δε εις την αποστολήν νέων τινών εις τα σχολεία της Ευρώπης προς εκμάθησιν της Ναυτικής επιστήμης και ακολούθως εις την συντήρησιν του εν οικείω καιρώ και τόπω παρά της Β. Κυβερνήσεως συσταθησομένου Βασιλικού Ναυτικού σχολείου.

8. Αν ποτέ διαλυθή η παρούσα Εθνική Τράπεζα, τα ρηθέντα κεφάλαια θέλουσι κατατεθή εις ετέραν ασφαλή Τράπεζαν, περί της εκλογής της οποίας η Ημετέρα επί των Εκκλησιαστικών κτλ. Γραμματεία θέλει ζητήσει την Βασιλικήν έγκρισιν.

9. Αι Ημέτεραι Γραμματείαι της Επικρατείας, η τε επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως και η επί των Εσωτερικών, θέλουσιν ενεργήσει εκατέρα το καθ' εαυτήν, το παρόν Διάταγμα.

Εν Αθήναις, την 26 Φεβρουαρίου (10 Μαρτίου) 1843.

ΟΘΩΝ

Ο επί των Εκκλησιαστικών κτλ. Γραμματεύς

Ι. ΡΙΖΟΣ

Σελ. 683
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/684.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

[2]

Περί μεταρρυθμίσεως τον άρθρον 7 τον Β. διατάγματος της 6 Οκτωβρίου 1886 περί Ιδρύσεως Λυκείου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, αποφασίζομεν και διατάσσομεν τάδε'

Το άρθρον 7 του Β. διατάγματος της 6 Οκτωβρίου 1886 περί ιδρύσεως Λυκείου, μεταρρυθμίζεται ως έπεται·

Υπό του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως κανονίζονται ανά πάσαν τριετίαν το καθ' έκαστον της διδασκαλίας των μαθημάτων, η κατανομή τούτων εν ταις διαφοροις τάξεσι και ο χρόνος της διδασκαλίας αυτών. Ο δε σύλλογος των καθηγητών επί τη βάσει των διατεταγμένων συντάσσει, προ της αρχής εκάστου εξαμήνου πρόγραμμα των διδαχθησομένων μαθημάτων, καθορίζον τας ώρας της καθ' ημέραν διδασκαλίας εκάστου μαθήματος και αναγράφον τα τε διδακτικά βιβλία και τα ονόματα των διδαξάντων. Δύναται δε ν' αναθέση την διδασκαλίαν μαθημάτων εν ταις τρισί κατωτέραις τάξεσι και εις καθηγητάς έχοντας τα προσόντα να διδάσκωσιν εν ταις ανωτέραις:

Το πρόγραμμα τούτο εφαρμόζεται, αφ' ου προηγουμένως εγκριθή υπό του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευσις και εκτέλεσις του διατάγματος τούτου.

Εν Τατοΐω τη 6 Αυγούστου 1893.

Εν ονόματι του Βασιλέως

Ο Αντιβασιλεύς

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ

Ο Υπουργός

ΑΘ, ΕΥΤΑΞΙΑΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 154, τχ. Α'/10 Αυγούστου 1893.

Σελ. 684
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/685.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1886 (Απόφαση 14320 / 6 Οκτωβρίου 1886)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη

Υπουργός Π. Μανέτας

Αριθ. 14320

Περί προγράμματος των διδακτέων μαθημάτων εν τω Βαρβακείω Λυκείω

o ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΛΠ.

Έχοντες υπ' όψιν το άρθρ. 66 του Β, διατάγματος της 31 Δεκεμβρίου 1836 και το υπό σημερινήν ημερομηνίαν B. διάταγμα περί ιδρύσεως Λυκείου εν Αθήναις, αποφασίζομεν και διατάσσομεν·

Άρθρ. 1. Η διδασκαλία της Ελληνικής εν τω Λυκείω σκοπεί να καταστήση τους μαθητάς εγκρατεστάτους της γραμματικής της Ελληνικής γλώσσης και ικανούς να γράφωσιν απταίστως και καθαρώς την νυν γραφομένην γλώσσαν και να εννοώσιν άνευ βοηθημάτων πάντας τους αρχαίους έλληνας λογογράφους και τινάς των ποιητών.

Κατανέμεται δ' η διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσης εν ταις επτά τάξεσιν ως έπεται.

Εν τη Α' τάξει. Ερμηνεία εκλεκτών τεμαχίων αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, κατά το πρόγραμμα της A' τάξεως των ελληνικών σχολείων. Γραμματικής το τυπικόν μετ' ολιγίστων γενικών κανόνων και στοιχεία της συντάξεως. Εξήγησις ακριβής της σημασίας εκάστης λέξεως και της εννοίας εκάστης φράσεως και εκάστης παραγράφου.

Ασκήσεις ορθογραφικαί και εφαρμογή των δεδιδαγμένων κανόνων και τύπων της γραμματικής. Καθ' εβδομάδα ώραι 8.

Ανάγνωσις τεμαχίων συγγραμμάτων νεωτέρων Ελλήνων λογογράφων και ποιητών, κατά το πρόγραμμα της A' τάξεως των ελληνικών σχολείων. Ανάπτυξις των διδασκομένων. Συμπλήρωσις και σύνθεσις φράσεων της γραφομένης γλώσσης από στόματος και επί του πίνακος. Απαγγελία και απομνημόνευσις ποιημάτων. Ώραι 3.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 277/17 Οκτωβρίου 1886.

Σελ. 685
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/686.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εν τη Β' τάξει. Ερμηνεία μερών κατ' εκλογήν της Κύρου αναβάσεως του Ξενοφώντος (Ποσόν σ. 35 εκδόσεως Teubner). Εξήγησις ακριβής της σημασίας εκάστης λέξεως και της εννοίας εκάστης φράσεως, Επανάληψις του τυπικού της γραμματικής και μετά ταύτα το τεχνολογικόν και το ετυμολογικόν. Κανόνες του συντακτικού. Ασκήσεις ορθογραφικαί μετ' εφαρμογής των δεδιδαγμένων κανόνων της γραμματικής. Ώραι. 8. Ανάγνωσις τεμαχίων έργων νεωτέρων Ελλήνων λογογράφων και ποιητών, κατά.το πρόγραμμα της B' τάξεως των Ελληνικών σχολείων, Ανάπτυξις των αναγινωσκομένων. Εφαρμογή γραμματικών κανόνων προς κατάδειξιν των διαφορών εν τω τυπικώ της αρχαίας και της νυν γραφομένης γλώσσης. Ασκήσεις ορθογραφικαί και εκθέσεις θέμα έχουσαι. την επιτομήν' δεδιδαγμένου κειμένου νεωτέρου Έλληνος συγγραφέως οριζομένου υπό του διδασκάλου και γραφομένου κατ' οίκον υπό των μαθητών. Απαγγελίαι και απομνημόνευσις ποιημάτων. Ώραι 2.

Εν τη Γ' τάξει. Ερμηνεία μερών κατ' εκλογήν των Ελληνικών η της Κύρου Παιδείας του Ξενοφώντος και εκ των Παραλλήλων βίών του Πλουτάρχου, ο του Θεμιστοκλέους η του Αριστείδου. (Ποσόν σ. 40 της στερεοτύπου εκδόσεως Teubner.) Γραμματική· επανάληψις των δεδιδαγμένων· το ετυμολογικόν κατ' έκτασιν: Στοιχειώδεις κανόνες του συντακτικού. Ασκήσεις ορθογραφικαί και θέματα απλά. Ώραι 8.

Ανάγνωσις τεμαχίων νεωτέρων Ελλήνων λογογράφων και ποιητών, κατά το πρόγραμμα της Γ' τάξεως των Ελληνικών σχολείων. Ανάπτυξις των αναγινωσκομένων και εκθέσεις ως εν τη Β' τάξει. Εφαρμογή δεδιδαγμένων κανόνων του συντακτικού. Ώραι 2.

Εν τη Δ' τάξει. Ερμηνεία των Ξενοφώντος απομνημονευμάτων κατ' εκλογήν.- Κατά το β' εξάμηνον. Ερμηνεία εκ των επομένων λόγων του Ισοκράτους του προς Νικοκλέα, του Νικοκλέους, του Αρχιδάμου, του περί ειρήνης η συμμαχικού, του Ευαγόρου, του Πλαταϊκού' η εκ των του Λυσίου, του κατά Ερατοσθένους, της Δήμου καταλύσεως απολογίας, του υπέρ Μαντιθέου, του κατά Νικόμαχου, του υπέρ των Αριστοφάνους χρημάτων, του κατά Αγοράτου, του υπέρ του αδυνάτου. (Ποσόν ουχί ολιγώτεραι των 50 σελίδων της στερεοτύπου εκδόσεως Teubner.) Ανάγνωσις εκ της Κύρου αναβάσεως του Ξενοφώντος και Λουκιανού νεκρικών διαλόγων, ενυπνίου, Χάρωνος η επισκοπούντων, Εφαρμογή της γραμματικής. Συντακτικόν μετ' εφαρμογής. Ώραι 6.

Θέματα κατ' οίκον και εκθέσεις. Υπαγόρευσις υπό του διδάσκοντος απλών φράσεων της ομιλούμενης και άμεσος μεταγραφή τούτων υπό των μαθητών εις την αρχαίαν. Ώραι 3,

Εν τη Ε' τάξει. Ερμηνεία καθαρώς ιστορικών μερών του Θουκυδίδου· του Πανηγυρικού η του Αρεοπαγιτικού του Ισοκράτους· Ομήρου Οδύσσειας, τρις της εβδομάδος κατά το β' εξάμηνον. (Ποσόν ουχί ολιγώτεραι των 50 σελίδων

Σελ. 686
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/687.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

της εκδόσεως Teubner,) Ανάγνωσις εκ της Αρριανού αναβάσεως, Αλεξάνδρου και εκ των του Λουκιανού (βίου Δημώνακτος, Αναχάρσιδος, Τίμωνος, Νιγρίνου). Εφαρμογή της γραμματικής και του συντακτικού. Συντακτικού συνέχεια και τέλος μετ' επανάληψιν του εν τη A' τάξει διδαχθέντος μέρους.

Ώραι 6.

Θέματα και εκθέσεις κατ' οίκον' υπαγόρευσις υπό του διδάσκοντος φράσεων της ομιλούμενης και άμεσος μεταγραφή τούτων υπό των μαθητών εις την αρχαίαν, Ώραι 3

Εν τη ΣΤ' τάξει. Ερμηνεία δημηγοριών του Θουκυδίδου, Δημοσθένους (των Ολυνθιακών, των Φιλιππικών, του περί Στεφάνου, του περί των εν Χερρονήσω, του περί Ειρήνης, του προς Λεπτίνην). Πλάτωνος (Απολογίας, Κρίτωνος, Λάχητος, Χαρμίδου). Ομήρου Ιλιάδος, δις της εβδομάδος καθ' όλον το έτος. (Ποσόν ουχί ολιγώτερον των 60 σελίδων της εκδόσεως Teubner). Ανάγνωσις. Ηροδότου κατ' εκλογήν. Ώραι 6.

Θέματα και εκθέσεις κατ' οίκον. Υπαγόρευσις υπό του διδάσκοντος παραφράσεως απλού κειμένου Έλληνος συγγραφέως και άμεσος μεταγραφή ταύτης υπό των μαθητών εις την αρχαίαν. Ώραι 3.

Εν τη Ζ' τάξει. Ερμηνεία ενός των δραμάτων του Σοφοκλέους, Ανάγνωσις αδιδάκτων ραψωδιών της Ιλιάδος και της Οδύσσειας. Ώραι 5,

Θέματα καί. εκθέσεις κατ' οίκον, Υπαγόρευσις υπό του διδάσκοντος παραφράσεως κειμένου 'Έλληνος συγγραφέως και άμεσος μεταγραφή ταύτης εις την αρχαίαν υπό των μαθητών, Ώραι 1.

Άρθρον 2. Η διδασκαλία των θρησκευτικών σκοπεί να εμπέδωση την ορθόδοξον πίστιν και να ανάπτυξη το θρησκευτικόν αίσθημα των μαθητών.

Κατανομή της διδασκαλίας:

Εν τη Α' τάξει. Ιερά ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης. Ώραι 2. Εν τη Β' τάξει. Ιερά Ιστορία της Καινής Διαθήκης, Ώραι 2.

Εν τη Γ' τάξει. Κατήχησις. Ώραι 2.

Το μάθημα των θρησκευτικών δεν είναι υποχρεωτικόν τοις ετεροδόξοις μαθηταίς.

Άρθρον 3, Σκοπός της διδασκαλίας της γεωγραφίας είναι η μετάδοσις γνώσεων της μαθηματικής και φυσικής γεωγραφίας και της κοσμογραφίας, και η ακριβής εκμάθησις της εθνογραφίας και της πολιτικής γεωγραφίας των ελληνικών χωρών ιδιαίτατα, είτα δε της Ευρώπης και των λοιπών ηπείρων. Οφείλει ο διδάσκων να μη αρκήται εις ξηράν απομνημόνευσιν Ονομάτων και αριθμών, αλλά να καθιστά επαγωγόν και σκόπιμον το μάθημα διά καταλλήλων περιγραφών της πολιτικής και κοινωνικής καταστάσεως των διαφόρων λαών, του φυσικού και τεχνικού πλούτου των διαφόρων χωρών και των αξίων μνήμης περιηγήσεων.

Κατανομή της διδασκαλίας.

Σελ. 687
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/688.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εν τη Α' τάξει. Τα στοιχειωδέστατα της μαθηματικής και της φυσικής γεωγραφίας τα αναγκαιούντα προς κατανόησιν της γεωγραφίας της Ευρώπης, Γεωγραφία της Ευρώπης. Οδηγίαι προς ανάγνωσιν και σχηματογραφίαν γεωγραφικών πινάκων. Ασκήσεις εις σχηματογραφίαν γεωγραφικών πινάκων από μνήμης. Ώραι 2.

Εν τη Β' τάξει. Επανάληψις και ανάπτυξις των στοιχείων της γεωγραφίας και των οδηγιών προς ανάγνωσιν και σχηματογραφίαν γεωγραφικών πινάκων. Συνέχεια της γεωγραφίας της Ευρώπης, Γεωγραφία της Ασίας. Σχηματογραφία πινάκων γεωγραφικών από μνήμης. Ώραι 2.

Εν τη Γ' τάξει. Επανάληψις και ανάπτυξις των στοιχείων της φυσικής και μαθηματικής γεωγραφίας. Γεωγραφία των λοιπών ηπείρων, Σχηματογραφία γεωγραφικών πινάκων. Ώραι 2.

Εν τη Δ' τάξει. Γεωγραφία της Ελλάδος. Σχηματογραφία γεωγραφικών πινάκων. Ώρα 1.

Εν τη Ε' τάξει. Γεωγραφία των Ελληνικών χωρών. Ώρα 1,

Εν τη Ζ' τάξει. Κοσμογραφία (Εισαγωγή. Περί της γής. Περί του ηλίου· περί της κινήσεως της γης περί τον ήλιον. Περί της σελήνης. Περί των πλανητών. Περί των κομητών και των διαττόντων αστέρων. Περί των απλανών αστέρων ιδιαιτέρως. Περί ημερολογίου), Ώραι 2.

Άρθρον 4. Σκοπός της διδασκαλίας της ιστορίας είναι η ακριβής γνώσις της πατρίου ιστορίας, η γνώσις των σπουδαίων γεγονότων των αρχαίων, των μέσων και ιδίως των νεωτέρων χρόνων και της ροπής ην έσχον ταύτα προς τον πολιτισμόν και προς τας τύχας των εθνών.

Κατανομή της διδασκαλίας.

Εν τη Α' τάξει. Βίοι επιφανών ανδρών της αρχαίας Ελλάδος. Ώραι 2.

Εν τη Β' τάξει. Σκηνογραφίαι της αρχαίας και νέας ελληνικής ιστορίας. Βίοι επιφανών Ελλήνων επί της τουρκοκρατίας και της επαναστάσεως. Ώραι 2,

Εν τη Γ' τάξει. Ιστορία του Ελληνικού έθνους μέχρι του μεγάλου Αλεξάνδρου, Ώραι 2,

Εν τη Δ' τάξει. Εξακολούθησις της ιστορίας του Ελληνικού έθνους μέχρι της υποταγής αυτού εις τους Ρωμαίους. Ιστορία των Ρωμαίων, Ιστορία του Βυζαντιακού Κράτους μέχρι τέλους της βασιλείας Ιουστινιανού. Ώραι 3.

Εν τη Ε' τάξει. Ιστορία των μέσων και των νεωτέρων χρόνων μέχρι της μεταρρυθμίσεως, διδασκόμενης ευρύτερον της ιστορίας του Βυζαντιακού Κράτους μέχρις αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως. Ώραι 3,

Εν τη ΣΤ' τάξει. Εξακολούθησις της ιστορίας των νεωτέρων χρόνων μέχρι της Γαλλικής επαναστάσεως, συνδιδασκομένης της ιστορίας της τέχνης και του πολιτισμού από της αναγεννήσεως μέχρι τέλους της ΙΗ' εκατονταετηρίδος.

Ώραι 3.

Εν τη Ζ' τάξει. Ιστορία της Ευρώπης από της Γαλλικής επαναστάσεως

Σελ. 688
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/689.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

μέχρι των νεωτάτων χρόνων, διδασκόμενης ευρύτερον της ιστορίας της Ελληνικής επαναστάσεως. - Ώραι 2.

Άρθρ. 5, Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών σκοπεί να καταστήση τους μαθητάς εγκρατείς της γραμματικής αυτών και. ικανούς να μεταφράζωσιν απροσκόπτως άνευ βοηθημάτων τους λογογράφους, να εννοώσιν ομιλίαν γινομένην εις την διδαχθείσαν γλώσσαν, να αποκρίνωνται μετά τίνος ευκολίας εις την αυτήν γλώσσαν εις ερωτήσεις απευθυνομένας αυτοίς και να γράφωσιν απταίστως απλά θέματα και μάλιστα επιστολάς.

Κατανομή της διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσης.

Εν τη Α΄ τάξει. Ασκήσεις αναγνώσεως και γραφής. Εκ της γραμματικής οι κανόνες της προφοράς, οι τύποι των άρθρων, τα αριθμητικά, αι αντωνυμίαι. Ερμηνεία απλών φράσεων και διηγηματίων, γραφή του,κειμένου κατ' οίκον. Απλούσταται φράσεις διά ζώσης υπό του διδασκάλου διδασκόμενα. Απομνημόνευσις λέξεων. Ώραι 4. Ασκήσεις εις το ομιλείν την γαλλικήν. Ώραι 2.

Εν τη Β' τάξει. Ανάγνωσις και γραφή. Γραμματικής το τυπικόν, επανάληψις των δεδιδαγμένων, τα βοηθητικά, τα ομαλά και τα κυριώτατα των ανωμάλων ρημάτων. Ερμηνεία διηγηματίων απλών, γραφή του κειμένου κατ' οίκον. Απαγγελία και απομνημόνευσις απλούστατων ποιηματίων και απλών φράσεων, διά ζώσης, υπό του διδασκάλου διδασκομένων. Ώραι 4,

Ασκήσεις εις το ομιλείν την γαλλικήν, Ώραι 3.

Εν τη Γ' τάξει. Επανάληψις λεπτομερεστέρα και συμπλήρωσις του τεχνολογικού και αρχαί συντακτικού μετ' εφαρμογής δι' απλών φράσεων και γυμνασμάτων, άτινα θα γράφωσιν οι μαθηταί γαλλιστί, υπαγορεύοντος του καθηγητού το ελληνικόν κείμενον. Ασκήσεις εις το ομιλείν την γαλλικήν. Ερμηνεία τεμαχίων Γάλλων λογογράφων και ποιητών κατά το πρόγραμμα της A' τάξεως των Γυμνασίων. Ώραι 6.

Εν τη Δ' τάξει. Εξακολούθησις του συντακτικού, ασκήσεις θεματογραφικαί ως εν τη γ' τάξει. Ασκήσεις εις το ομιλείν την γαλλικήν. Ερμηνεία τεμαχίων Γάλλων συγγραφέων, κατά το πρόγραμμα της JB' τάξεως των Γυμνασίων. Ανάγνωσις εκ των του Βολταίρου (Charles XII) η του Φενελώνος (Télémaque). Ώραι 6.

Εν τη Ε' τάξει. Η διδασκαλία εν τη τάξει ταύτη και ταις ανωτέραις θα γίνηται γαλλιστί. Γραμματική. Θέματα κατ' οίκον και γυμνάσματα γραφόμενα υπό των μαθητών γαλλιστί, του διδάσκοντος υπαγορεύοντος το ελληνικόν κείμενον. Ασκήσεις εις το ομιλείν την .γαλλικήν. Ανάγνωσις εκ του Βολταίρου (Siècle de Louis XIV) η του Montesquieu (Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence) η Bernardin de Saint Pierre, η των μύθων του Florian, . Ώραι 6.

Εν τη ΣΤ' τάξει. Εξακολούθησις της γραμματικής γαλλιστί.

44

Σελ. 689
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/690.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ανάγνωσις Bossuet (Oraisons funèbres) J, Β. Rousseau (oeuvres lyriques) και μιάς τραγωδίας του Racine (Athalie, Iphigenie) η του Corneille (Cinna, Polyeucte). Ώραι 6.

Εν τη Ζ' τάξει. Στιχουργική ανάγνωσις λογογράφων και ποιητών: Boileau; Lafontaine (Fables)· Molière (Avare, Misanthrope)· Villemain (Cours de littérature du dix-huitième siècle)· Guizot (Histoire de la revolution d'Angleterre)· André Chenier, V. Hugo (Odes; les orientalres).

Ώραι 6.

Άρθρ. 6. Σκοπός της διδασκαλίας της αριθμητικής είναι να καταστώσιν οι μαθηταί ικανοί να λύωσι παντός είδους αριθμητικά προβλήματα, γινώσκοντες και τον λόγον των αριθμητικών πράξεων.

Κατανομή της διδασκαλίας.

Εν τη Α' τάξει,. Πρακτική και από μνήμης αριθμητική μέχρι των κλασμάτων. Ώραι 3.

Εν τη Β' τάξει. Πρακτική και από μνήμης αριθμητική. Επανάληψις των δεδιδαγμένων. Περί συμμιγών αριθμών, περί δεκαδικών κλασμάτων, περί αναλογιών, περί του δεκαδικού συστήματος των μέτρων και σταθμών και περί των άλλων εν τω εμπορίω συνήθων συστημάτων, Ώραι 3.

Εν τη Γ' τάξει. Επανάληψις των δεδιδαγμένων και τα περί μεθόδων.

Ώραι 3.

Εν τη Δ' τάξει. Θεωρητική αριθμητική. Ώραι 4,

Άρθρον 7. Σκοπός της διδασκαλίας της Γεωμετρίας είναι η γνώσις των κυριωτέρων σχημάτων και της καταμετρήσεως αυτών και η εφαρμογή αυτών εις ζητήματα της φυσικής, των τεχνών και του κοινού βίου.

Κατανομή της διδασκαλίας :

Εν τη Δ' τάξει. Επιπεδομετρίας τα δύο πρώτα βιβλία, (Πρώται έννοιαι και ορισμοί. Περί της ευθείας γραμμής· περί του επιπέδου' περί του κύκλου περί γωνιών· περί των παραλλήλων· περί των ευθυγράμμων σχημάτων περί της Ισότητος των τριγώνων. Σχέσεις ανισότητος. Περί καθέτου και πλαγίων περί των παραλληλογράμμων, θέσεις κύκλου προς ευθείαν. Θέσεις κύκλου προς κύκλον. Περί των χορδών του κύκλου. Περί των εις κύκλον εγγραφόμενων γωνιών. Προβλήματα περί αναλύσεως και συνθέσεως εν τη γεωμετρία. Περί γεωμετρικών τύπων, λύσις προβλημάτων δι' αυτών. Ώραι 2.

Εν τη Ε' τάξει, επίπεδο μετρίας το Γ' και Δ' βιβλίον. (Περί της μετρήσεως των γεωμετρικών μεγεθών. Μέτρησις του ορθογωνίου. Μετασχηματισμός των ευθυγράμμων σχημάτων εις ορθογώνια και καταμέτρησις αυτών, Εφαρμογαί διάφοροι. Ισότητες μεταξύ επιφανειών τετραγώνων και ορθογωνίων. Αριθμητικαί εφαρμογαί αυτών. Περί λόγων και αναλογίων. Περί ομοιότητος, Αριθμητικαί εφαρμογαί. Περί των κανονικών πολυγώνων. Περί της μετρήσεως του κύκλου. Εύρεσις του αριθμού κατά προσέγγισιν. Μέτρησις των γωνιών.

Σελ. 690
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/691.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Εφαρμογαί αριθμητικαί. Περί των ορίων και της χρήσεως αυτών εις την μέτρησιν του κύκλου).

Εφαρμογή της άλγεβρας εις την γεωμετρίαν. Λύσις διαφόρων γεωμετρικών ζητημάτων διά της άλγεβρας και διερεύνησις αυτών. Ώραι 4.

Εν τη ΣΤ' τάξει. Στερεομετρία. Ώραι 4.

Εν τη Ζ' τάξει. Στερεομετρίας συνέχεια και τέλος. Καμπύλαι εν χρήσει· έλλειψις, υπερβολή, παραβολή, έλιξ, Ώραι 4.

Ευθύγραμμος τριγωνομετρία μετά των εφαρμογών αυτής. (Σκοπός· Ορισμός των τριγωνομετρικών γραμμών. Σχέσεις μεταξύ αυτών. Θεμελιώδεις ιδιότητες του ημίτονου και του συνημίτονου. Πίνακες τριγωνομετρικοί και χρήσις αυτών. Επίλυσις των τριγώνων. Προβλήματα). Ώραι 3.

Άρθρον 8. Σκοπός της διδασκαλίας της Άλγεβρας είναι η εκμάθησις του λογισμού και η λύσις γενικών προβλημάτων μετά της εφαρμογής, αυτών εις την φυσικήν και τας τέχνας.

Κατανομή της διδασκαλίας.

Εν τη Δ' τάξει. Αλγεβρικός λογισμός μετά των αλγεβρικών κλασμάτων.

Ώραι 2.

Εν τη Ε' τάξει. Πρωτοβάθμιοι και δευτεροβάθμιοι εξισώσεις μετά πασών των εφαρμογών. Ώραι 4.

Εν τη ΣΤ' τάξει. Τα περί προόδων, λογαρίθμων. συνθέτων τόκων και χρεωλυσίων. Περί διατάξεων, μεταθέσεων και συνδυασμών. "Ώραι 4.

Άρθρον 9. Σκοπός της διδασκαλίας της περιγραφικής γεωμετρίας είναι η γραφική παράστασις των αντικειμένων και η λύσις προβλημάτων γεωμετρικών διά προβολών.

Κατανομή της διδασκαλίας.

Εν τη Ζ' τάξει. Σκοπός. Μέθοδος των προβολών. Λύσεις γραφικαί. Προσδιορισμός των ιχνών της ευθείας. Στοιχειώδη προβλήματα των ευθειών γραμμών. Επίπεδα οριζόμενα υπό διαφόρους όρους. Προβολαί βοηθητικαί. Ευθείαι και επίπεδα κάθετα. Γωνίαι των ευθειών και των επιπέδων. Σημεία και γραμμαί προς κατασκευήν εκτός του χάρτου. Προβλήματα αναγόμενα εις τας τριέδρους γωνίας. Τρισορθογωνία τρίεδρος γωνία. Ώραι 3.

Άρθρον 10. Η διδασκαλία της φυσικής ιστορίας σκοπεί να γνωρίση τοις μαθηταίς τα κυριώτερα της φυτολογίας, της ζωολογίας, της ανθρωπολογίας, και να διεγείρη εν αυτοίς ζήλον προς σπουδήν της φύσεως.

Κατανομή της διδασκαλίας.

Εν τη Β' τάξει. Εκ της φυτολογίας: Γενικοί ορισμοί περί των κυριωτέρων των εν Ελλάδι φυομένων φυτών. Εκ της ζωολογίας: Περιγραφή του .σκελετού και των κυριωτάτων οργάνων του ανθρωπίνου σώματος και του των σπονδυλωτών ζώων. Στοιχεία φυσιολογίας. Ώραι 2.

Εν τη Γ' τάξει. Επανάληψις και ανάπτυξις των δεδιδαγμένων εν τη Β'

Σελ. 691
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/692.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

τάξει. Εκ της φυτολογίας: Μορφολογία· το του Αινναίου σύστημα και το φυσικόν. Εκ της ζωολογίας: Στοιχεία φυσιολογίας και ανθρωπολογίας. Περί συνομοταξιών των ζώων. Ώραι 2.

Εν τη Δ' τάξει. Έπανάληψις και ανάπτυξις των δεδιδαγμένων. Εκ της φυτολογίας: Ανατομία και φυσιολογία των φυτών· συστηματική φυτολογία. Εκ της ζωολογίας: Περί της Α' συνομοταξίας εκτενέστερον και επιτόμως περί των λοιπών. Ώραι 2.

Εν τη Ε' τάξει. Φυτική και ζωολογική γεωγραφία· εκτενέστερον περί των χρησίμων εις τας τέχνας και το εμπόριον φυτών και ζώων, Ώραι 2,

Άρθρον 11. Σκοπός της διδασκαλίας της φυσικής είναι η γνώσις των κυριωτάτων φυσικών φαινομένων και νομών μετά των εφαρμογών τούτων εις τον πρακτικόν βίον.

Κατανομή της διδασκαλίας,

Εν τη ΣΤ' τάξει. Γενικαί ιδιότητες των σωμάτων. Περί δυνάμεων και κινήσεως. Περί βαρύτητος. Στατική των στερεών, υγρών και αερίων. Περί Θερμότητος (εν οις και περί μετεωρολογίας). Ώραι 3,

Εν τη Ζ' τάξει. Περί μαγνητισμού. Περί στατικού και δυναμικού ηλεκτρισμού. Ακουστική και οπτική μετά μαθηματικών εφαρμογών. 'Ώραι 3.

Άρθρον 12. Σκοπός της διδασκαλίας της χημείας και της ορυκτολογίας είναι η γνώσις των κυριωτάτων χημικών στοιχείων, των ενώσεων αυτών, του τρόπου της παραστάσεως τούτων, και η γνώσις της ορυκτολογίας, ιδίως δε των εις τας τέχνας χρησίμων ορυκτών.

Εν τη ΣΤ' τάξει. Εκ της χημείας: Γενικόν μέρος· χημικά φαινόμενα και νόμοι αυτών. Ειδικόν μέρος· τα μεταλλοειδή και αι ενώσεις αυτών, Στοιχειομετρικαί ασκήσεις. Εκ της Ορυκτολογίας: Χημικαί και φυσικαί ιδιότητες των Ορυκτών. Αρχαί κρυσταλλογραφίας. Ιδιάζοντες χαρακτήρες των κυριωτάτων ορυκτών εν ταις χημικαίς ενώσεσι. Ώραι 2.

Εν τη Ζ' τάξει. Χημεία: εξακολούθησις της ανοργάνου χημείας. Τα κυριώτατα των μετάλλων και αι ενώσεις αυτών. Στοιχειομετρικαί ασκήσεις. Εξακολούθησις της ορυκτολογίας. Ώραι 3.

Άρθρον 13. Η καλλιγραφία διδάσκεται εν τη A' τάξει ώρας 3 καθ' εβδομάδα, εν δε τη Β' και τη Γ' ανά μίαν ώραν. Επιτρέπεται όμως εις τους διδάσκοντας να υποχρεώσι κακογραφούντας μαθητάς των ανωτέρων τάξεων να ασκηθώσιν εις την καλλιγραφίαν εν τη Γ' τάξει εφ' όσον χρόνον ήθελον κρίνη αναγκαίον.

Άρθρον 14. Η διδασκαλία της Ιχνογραφίας σκοπεί διά μεν της ελευθέρας σχεδιογραφίας να ασκήση τον οφθαλμόν και την χείρα του μαθητού, ώστε να αναπαριστά ούτος το ορώμενον ακριβώς και φιλοκάλως, άνευ χρήσεως οργάνων μηχανικών διά δε της γραμμικής ιχνογραφίας να ασκήση τον μαθητήν εις χρήσιν κατάλληλον των ιχνογραφικών εργαλείων.

Σελ. 692
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Α΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 673
  17_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  ΙΕΡΑΤΙΚΑΙ ΣΧΟΛΑΙ

  Άρθρον 7.

  Εις ταύτας η διδασκαλία των υγειονολογικών μαθημάτων εκτελείται καθ' ον τρόπον και εις τα πολυτάξια Διδασκαλεία,

  ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

  Άρθρον 8.

  Αι διατάξεις του παρόντος Π. Διατάγματος εφαρμόζονται και δι' άπαντα τα ανεγνωρισμένα (δημοσυντήρητα, ιδιοσυντήρητα κλπ.) σχολεία, ως επίσης και τα ιδιωτικά.

  Σημ, Η διδασκαλία της σωματολογίας (ανατομικής και φυσιολογίας) εις τας διαφόρους τάξεις γίνεται υπό την έννοιαν ώστε αύτη να είνε εξυπηρετική του μαθήματος της υγιεινής, εις ο και αναφέρεται.

  Εις τον αυτόν επί της Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

  Εν Ύδρα τη 20 Αυγούστου 1929.

  Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

  ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

  Ο επί της Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργός

  Κ. ΓΟΝΤΙΚΑΣ

  43