Creator/Author:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Title:Secondary School Curricula (1833-1929), vol. III
 
Title of Series:Historical Archive of Greek Youth
 
Nr. within series:17
 
Place of Publication:Athens
 
Publisher:General Secretariat for Youth
 
Date of Publication:1989
 
Pagination:487
 
Nr. of vol.:3th of 3 volumes
 
Language:Greek
 
Subject:Education
 
Education-Secondary
 
Law
 
Spatial coverage:Greece
 
Temporal coverage:1833-1929
 
Description:
17c. David Antoniou, Secondary School Curricula (1833-1929), vol. III, 1989, 487 pp.
L'objectif de cet ouvrage est de rassembler et de présenter de manière cohérente, autant que possible, le matériel disséminé et difficile à trouver, dont on dispose aujourd'hui (provenant d'Archives, du Journal Officiel, de Réglementations, de Collections etc.). Par la suite, une codification est effectuée par type d'école, afin de rendre ces informations facilement accessibles, de donner aux lecteurs la possibilité d'«étudier» l'histoire de l'enseignement secondaire, d'en tirer des conclusions utiles et, enfin, d'offrir aux chercheurs dans le domaine éducatif, un outil qui permettra une meilleure compréhension des efforts successifs fournis par l'état grec, en vue d'une transformation du système d'enseignement. Ce matériel fait allusion à la période datant de l'arrivée du roi Othon (1833) à la veille de la première réforme effective d'éducation (1929). Il renferme les lois fondatrices des divers types d'écoles de l'enseignement secondaire (publiques ou reconnues par l'État) appartenant à toute région hellénique libre. De surcroît, il comprend les horaires et programmes d'enseignement détaillés en vigueur durant toute cette période, et les circulaires-directives ayant trait à l'enseignement des matières. L'ensemble de l'ouvrage présenté en trois volumes, s'articule comme suit: précédé par une introduction qui—sans vouloir être une histoire de l'enseignement secondaire de la période 1833-1929— décrit la façon dont cet ouvrage s'est organisé, constituant ainsi le cadre historique dans lequel s'insèrent toutes les réglementations législatives se rapportant aux divers types d'écoles et aux programmes d'enseignement de cette période. Le corpus de l'ouvrage se divise en deux parties. La première —intitulée «Les textes»— présente le matériel numéroté par chapitres selon le type d'école et par ordre chronologique; plus particulièrement, les six chapitres de cette partie comportent le matériel qui renvoit, par ordre d'apparition, aux types d'écoles suivants: 1. Écoles helléniques — Gymnases, 2, Lycée Varvakeio— Lycées professionnels, 3, Écoles Normales, 4, Écoles Ecclésiastiques, 5. Écoles de Commerce, 6. Écoles spécialisées d'enseignement professionnel(écoles de la marine, écoles urbaines, écoles agricoles). Tout ce matériel, ainsi que l'introduction, est compris dans les deux premiers volumes de l'ouvrage. La deuxième partie qui occupe le troisième volume, intitulée «La lecture», divisée en autant de chapitres que la première partie, renferme: a) Des tableaux analytiques et de synthèse de tous les horaires des programmes de la première partie, où apparaît la participation de chaque cours dans la durée hebdomadaire d'enseignement. Ces tableaux indiquent également l'ordre d'apparition de chaque cours, la hiérarchisation des cours par programme, de même que l'évolution de la durée hebdomadaire par type d'école, par matière et par catégorie de matières, présentée de façon récapitulative pour toute la période. b) Un examen synoptique des données comprises dans ces tableaux. Enfin, cette deuxième partie propose un tableau chronologique de tous les textes, afin de pouvoir suivre systématiquement la formation et l'évolution des écoles du second degré. L'éditeur de cet ouvrage pense que cette oeuvre de documentation en trois volumes, convenablement exploitée par ses lecteurs et chercheurs, constituera un point de départ "dans la recherche de l'histoire de l'éducation sur le premier siècle de l'état néohellénique.
 
License:This book in every digital format (PDF, GIF, HTML) is distributed under Creative Commons Attribution - NonCommercial Licence Greece 3.0
 
The book in PDF:Download PDF 12.59 Mb
 
Visible pages: 186-205 από: 490
-20
Current page:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/186.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 19, Ωρολόγιο πρόγραμμα Διδασκαλείου της Φ.Ε. 1842

α/α

,Μαθήματα 1

Τάξεις

Σύνολο

%

A

Β

Γ

Δ

α1

Ελληνική γλώσσα αρχαία και νεωτέρα

.13

10

10

10

43

39,4

β'

Γαλλική γλώσσα

' -

3

3

3

9

8,3

γ'

Ιερά ιστορία

2

2

-

-

4

δ'

Κατήχησις της ορθοδόξου ημών πίστεως Θρησκευτικά

-

-

2

-

2 8

7,3

ε'

Χριστιανική ηθική

-

-

-

2

2

στ'

Αριθμητική και τα στοιχειωδέστερα της Γεωμετρίας

3

2

0

-

7

6,4

ζ'

Ελληνική και γενική ιστορία

-

2

2

3

7

6,4

η'

Γεωγραφία

3

2

2

2

9

8,3

θ'

Φυσιογραφία και Φυσική

-

2

1

2

5

4,6

ι'

Ωδική

-

3

3

3

9

8,3

ια'

Καλλιγραφία

3

3

3

3

12

11,0

ιβ'

Ιχνογραφία

ιγ'

Χειροτεχνήματα ("τας λοιπάς εργασίμους ώρας")

-

-

-

-

-

--

Σύνολο

24

29

28

28

109

100,0

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων με βάση τον εβδομαδιαίο χρόνο διδασκαλίας τους: 1 Ελληνική γλώσσα, 2 Καλλιγραφία και Ιχνογραφία, 3α Γαλλική γλώσσα, 3β Γεωγραφία, 3γ Ωδική, 6 Θρησκευτικά, 7α Αριθμητική, 7β Ιστορία, 9 Φυσικά.

ΠΗΓΗ: Κανονισμός του εν Αθήναις Διδασκαλείου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας: Κείμενο Γ2 (τ. B', σ. 23-25).

p. 186
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/187.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 20.  Ωρολόγιο πρόγραμμα Διδασκαλείου της Φ.Ε. 1851

α/α

Μαθήματα1

A

Τάξεις

Β Γ Δ

Ε

Σύνολο

%

α'

β'

Ιερά ιστορία Κατήχησις Θρησκευτικά

2

2

2

-

-

4

2 9

7,6

γ'

Χριστιανική ηθική

-

-

-

1

2

3

δ'

Ελληνική γλώσσα αρχαία και νεωτέρα

1ο

U

8

8

7 1/2

41

34,5

ε'

Γαλλική γλώσσα

-

5

5

5

5

20

16,8

στ'

Αριθμητική και τα στοιχειωδέστερα της γεωμετρία!.,

3

2

2

2

2

11

9,2

ζ'

Ελληνική και γενική ιστορία

-

2

2

2

2

8

6,7

"ΐ'

Γεωγραφία

2

2

2

2

2

10

8,4

θ'

Φυσιογραφία

-

-

-

2

2

4

3,4

ι'

Καλλιγραφία

2

-

-

-

-

2

1,7

ια'

Ιχνογραφία

-

2

2

2

-

6

5,0

ιβ'

Φωνητική μουσική

-

2

2

2

2

8

6,7

ιγ

Χειροτεχνήματα "τας λοιπάς εργασίμους ώρας"

*

*

*

*

*

ιδ'

Οικιακή οικονομία

*

Σύνολο

19

24 1/2

25

26

24 1/2

119

100,0

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Ελληνική γλώσσα, 2 Γαλλική γλώσσα, 3 Αριθμητική, 4 Γεωγραφία, 5 Θρησκευτικά, 6α Ιστορία, 6β Μουσική, 8 Ιχνογραφία, 9 Φυσιογραφία, 10 Καλλιγραφία.

ΠΗΓΗ: Κανονισμός του εν Αθήναις Διδασκαλείου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας: Κείμενο Γ3 (τ. -Β', σ. 26-28).

p. 187
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/188.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 21. Ωρολόγιο πρόγραμμα Διδασκαλείου της Φ.Ε. 1870

α/α

Μαθήματα1

Τάξεις

Σύνολο

%

A

Β

Γ

Δ

E

1 -

Ιερά Ιστορία

Κατήχησις Θρησκευτικά Χριστιανική Ηθική

2

2

2

1

1

4

3 8

1

5,7

2

Ελληνικά

9

9

9

9

6

42

30,0

3

Αριθμητική / Γεωμετρία

3

2

2

2

-

9

6,4

4

Γεωγραφία

2

2

2

-

-

6

4,3

5

Φυσική Ιστορία Φυσιογνωστικά Φυσική Πειραματική

-

-

-

2

3

2 5 3

3,6

6

"Ιστορία

2

3

3

2

-

10

7,1

7

Γαλλικά

5

5

5

5

5

25

17,9

8

Οικιακή Οικονομία

-

-

-

-

1

1

0,7

-

9

Παιδαγωγία

Διδακτική μετ' εφαρμογής εν τοις προκαταρκτικοίς Μέθοδος της νηπιαγωγίας. θεωρητικώς και πρακτικώς

Παιδαγωγικά

-

---------

-

-

1 3

2

1 3 6

2

4,3

1 0

Κοσμογραφία

__

__

___

__

1

1

0,7

11

Καλλιγραφία

2

2

_

_

4 4

2,9

12

Ιχνογραφία Σκιαγραφία

2

2

-

2 4

2

2,8

13

'Ωδική

3

3

2

2

2

12

8,6

14

Γυμναστική

2

2

2

1

-

7

5,0

Εργόχειρα και ραπτική κατά τας λοιπάς εργασίμους ώρας Χειροτεχνήματα και άσκησις εις τα της οικιακής οικονομίας, κατά τας λοιπάς εργασίμους ώρας

*

*

*

*

Σύνολο

30

30

29

26

25

140

100,0

1, Ιεράρχηση των μαθημάτων: l Ελληνικά, 2 Γαλλικά, 3 'Ωδική, 4 Ιστορία, 5 Μαθηματικά, 6 Θρησκευτικά, 7 Γυμναστική, 8α Γεωγραφία, 8β Παιδαγωγικά, 10 Φυσιογνωστικά, 11α Ιχνογραφία, 11β Καλλιγραφία, 13α Κοσμογραφία, 13β Οικιακή Οικονομία. ΠΗΓΗ: Κανονισμός των Παρθεναγωγείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας: Κείμενο Γ8 (τ. Β', σ. 44-47).

p. 188
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/189.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 22. Ωρολόγιο πρόγραμμα εσωτερικού Διδασκαλείου της Φ.Ε. κατά το σχολικό έτος 1876-77

α/α

Μαθήματα 14

Τάξεις

Σύνολο %

A

Β Γ

Δ

Ε

1

Ιερά Ιστορία Κατήχησις Θρησκευτικά 2 Χριστιανική Ηθική

2

2

2

1

1

4

3

1

8

4,

7

2

Ελληνικά

9

9

9

9

5

41

24,0

3

Γαλλικά

5

5

5

5

5

25

14,

6

4

Ιστορία

3

3

3

2

-

11

6,

4

5

Γεωγραφία

2

2

2

1

-

7

4,1

6

Αριθμητική Μαθηματικά

3

2

2

-

-

7

9

5,3

Γεωμετρία

-

-

-

2

-

2

Φυτολογία

-

-

-

-

-

7

Ζωολογία Φυσιογνωστικά

-

-

-

2

-

2

5

2,

9

Φυσική Πειραματική

-

-

-

-

3

3

8

Μαθηματική Γεωγραφία (= Κοσμογραφία)

-

-

-

-

1

1

0,

6

9

Παιδαγωγική Παιδαγωγικά Διδακτική

_

---

---

_

2

7

2

9

5,

3

10

Οικιακή Οικονομία

-

-

-

-

2

2

1,

1

11

Καλλιγραφία

2

2

1

1

-

6

3,

5

12

Ιχνογραφία

-

2

2

2

2

8

4,

7

13

Φωνητική Μουσική 3

3

3

3

3

2

14

8,

2

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Ελληνικά, 2α Γαλλικά, 2β Εργόχειρο, 4 Φωνητική μουσική, 5 Ιστορία, 6α Μαθηματικά, 6β Παιδαγωγικά, 8α Θρησκευτικά, 8β Ιχνογραφία, 10 Γεωγραφία, 11 Καλλιγραφία, 12 Φυσιογνωστικά, 13 Οικιακή Οικονομία, 14 Κοσμογραφία.

2. Εξήγησιν του Ευαγγελίου της Κυριακής κατά παν Σάββατον, από ώρας 11ης-12ης.  Την εξήγησιν του Ευαγγελίου ακροώνται η τε α', και η β', και η γ' τάξις ομού, συνερχόμεναι εις το αυτό ακροατήριον".

p. 189
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/190.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 22 (συνέχεια)

α/α

Μαθήματα

Α

Β

Τάξεις

Γ

,

Δ

Ε

Σύνολο

%

14

Εργόχειρον

5

5

5

5

5

25

14,6

15

Γυμναστική "καθ' ορισθησομένας ημέρας και ώρας"

*

*

*

*

_

*

_

Σδύνολο

34

35

34

33

35

171

100,0

3. "Την μουσικήν διδάσκονται ομού η τε α', και η β', και η γ', και η δ' τάξις".

4. "Τινές των συσσίτων μαθητριών του εσωτερικού διδασκαλείου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, πλην των μαθημάτων των εν αις είναι κατατεταγμέναι.τάξεων, διδάσκονται επί ιδιαιτέροις διδάκτροις και κλειδοκύμβαλον υπό των μουσικών διδασκάλων του καταστήματος".

ΠΗΓΗ: Πρόγραμμα των επί το σχολικόν έτος 1876-77 διδαχθησομένων εν τω εσωτερικώ διδασκαλείω της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας μαθημάτων: Κείμενο Γ9 (τ. Β, σ. 48-52).

p. 190
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/191.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 23. Ωρολόγιο πρόγραμμα Διδασκαλείου της Φ.Ε. 1877

α/α

Μαθήματα1

Τάξεις

Σύνολο

%2

A

Β

Γ

Δ

Ε

Ιερά Ιστορία

2

2

--

-

-

4

ι

Κατήχησις Θρησκευτικά

-

-

2

1

-

3

8

5,2

Χριστιανική Ηθική

-

-

-

-

1

1

2

Ελληνικά

9

9

9

9

5

41

26,8

3

Αριθμητική Μαθηματικά

2

2

2

2

-

8

11

5,2

7,2

Γεωμετρία

-

-

-

3

-

3

2,0

4

Γεωγραφία

2

2

2

-

-

6

3,9

5

Ιστορία

2

3

3

2

._

10

6,5

6

Γαλλικά

5

5

5

5

5

25

16,3

7

Φυσική Ιστορία, Ζωολογία και Φυτολογία (2+2) Φυσιογνωστικά

-

-

-

4

-

4

7

2,6

4,6

Φυσική Πειραματική

-

-

-

-

3

3

2,0

8

Οικιακή Οικονομία

-

-

-

-

1

1

0,7

9

Παιδαγωγία Παιδαγωγικά

-

-

-

-

2

2

9

1,3

5,9

Διδακτική μετ' εφαρμογής. ..

-

-

-

-

7

7

4,6

Κοσμογραφία

-

-

-

-

1

1

0,7

11

Καλλιγραφία

2

2

2

1

1

8

9,2

12

Ιχνογραφία

2

2

2

2

2

10

6,5

13

Ωδική

3

2

2

2

2

11

7,2

14

Γυμναστική

1

1

1

1

1

5

3,3

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Ελληνικά, 2 Γαλλικά, 3α Μαθηματικά, 3β 'Ωδική, 5α Ιστορία, 5β Ιχνογραφία, 7 Παιδαγωγικά, 8α Θρησκευτικά, 8β Καλλιγραφία, 10 Φυσιογνωστικά, 11 Γεωγραφία, 12 Γυμναστική, 13α Κοσμογραφία, 13β Οικιακή Οικονομία.

2. Αν προσμετρήσουμε και τις ώρες των Χειροτεχνημάτων -σύμφωνα με το προηγούμενο πρόγραμμα-, τα ποσοστά συμμετοχής κάθε μαθήματος παρουσιάζουν μείωση.

p. 191
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/192.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 23 (συνέχεια)

α/α

Μαθήματα

Τάξεις

Σύνολο

%

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Εργόχειρα και ραπτική τας λοιπάς εργασίμους ώρας

*

*

*

_

_

15

Χειροτεχνήματα τας λοιπάς εργασίμους ώρας

-

-

-

*

-

Χειροτεχνήματα και άσκησις εις τα της οικιακής οικονομίας, κατά τας λοιπάς εργασίμους ώρας

-

-

-

-

*

Σύνολο

30

30

30

32

31

153

100,0

ΠΗΓΗ : Κανονισμός των Παρθεναγωγείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας: ΓΙΟ (τ. Β', σ. 53-56).

p. 192
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/193.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 24. Ωρολόγιο πρόγραμμα Διδασκαλείων της Φ.Ε. σχολικού έτους 1882-83

α/α Μαθήματα 1

Τάξεις

Σύνολο ,

ο/ /ο

'

Α

Β

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

1 Θρησκευτικά 2 Ελληνικά 3 Μαθηματικά 4 Μαθηματική γεωγραφία (= Κοσμογραφία) 5 Παιδαγωγικά Παιδαγωγικά Διδακτικά 6 Ιστορικά 7 Γεωγραφικά 8 Φυσικά Φυσιογνωστικά Χημεία 9 Γαλλικά 10 Οικιακή Οικονομία

ιι Ιχνογραφία 12 Καλλιγραφία

13 Εργόχειρον 14 Ωδική μουσική

3

9

2

1

2 2

5

2 2 5

3

3

9

2

2 2 2

5

2 2 5

2

3

9

2

2 2 2

5

2 2 5

1

9 2

2 1

2

5

2 1 5 3

1

9 2 1

22

2 3

5 1 1

3 3

6 3

16

2

2 3

3

2

5

16

11 2

11 51 10 1 21

11

7 13

28 1 9 7 26 13

2,3

7,7 5,3

0,9

5,3 24,4 4,8 0,5 10,0

5,3 3,3 6,2

13,4 0,5 4,4 3,3 12,4 6,2

Σύνολο

36

36

34

33

33

37

209

100,0

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Ελληνικά, 2 Γαλλικά, 3Εργόχειρο, 4 Παιδαγωγικά; 5α Φυσιογνωστικά, 5β Ωδική μουσική, 7œ Θρησκευτικά, 7β Ιστορικά, 9 Μαθηματικά, 10 Ιχνογραφία, 11α Γεωγραφία 11β Καλλιγραφία, 13α Κοσμογραφία, 13β Οικιακή Οικονομία.

2. "Παιδαγωγική μετά συντόμου διδασκαλίας των δυνάμεων της ψυχής", που αντιπροσωπεύουν το μάθημα "Εμπειρική Ψυχολογία μετά στοιχειώδους Λογικής" το οποίο προβλεπόταν από το διάταγμα της 24 Απριλίου 1881 (Γ17). Οι ώρες αυτές (ποσοστό 1%) μπορούν να καταγραφούν ως "Φιλοσοφικά" (βλ. Πίνακα Γ33, Ιδώ σ. 203-204).

ΠΗΓΗ: Πρόγραμμα των επί το σχολικον έτος 1882-1883 διδαχθησομένων μαθημάτων... : Κείμενο Γ21 (τ. Β', σ. 105-109).

p. 193
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/194.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚAΣ 25. 'Ωρολόγιο πρόγραμμα Διδασκαλείου της Φ.Ε. 1883-84

α/α-

Μαθήματα 1

Τάξεις

Σύνολο

%

1

Θρησκευτικά

Α

3

Β 3

Γ 3

Δ

2

Ε

11

5,9

2

Ελληνικά

9

9

9

9

6

42

: 22,3

3

Μαθηματικά ;

2

2

2

2

-

8

4,3

4

Μαθηματική γεωγραφία

(= Κοσμογραφία)

-

-

-

1

-

1

0,5

5

Ιστορικά

2

2

2

2

2

10

5,3

6

Γεωγραφικά

2

2

1

-

-

5

2,7

7

Φυσιογνωστικά

-

2

2

2

2

8

4,3

8

Παιδαγωγικά Παιδαγωγικά Διδακτικά

_

__

_ _

22 2

2

16

4 22 18

2,1 1173

9,6 ·

9

Οικιακή Οικονομία

-

-

-

1

-

1

0,5

10

Γαλλικά

5

5

5

5

5

25

13,3

11

Ιχνογραφία

2

2

2

1

-

7

3,7

12

Καλλιγραφία

2

2

1

-

-

5

2,7

13;

Εργόχειρον

5

5

5

3

5

23

12,2

14:

Ωδική μουσική

2

2

2

2

2

10

5,3

15

Γυμναστική

2

2

2

2

2

10

5,3

Σύνολο 36 38 36 36 42 188 100,0

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων (τα τελευταία S χαρακτηρίζονται ως "τεχνικά") : 1 Ελληνικά, 2 Γαλλικά, 3 Εργόχειρο, 4 Παιδαγωγικά, 5 Θρησκευτικά, 6α Γυμναστική, 6β: Ιστορικά, 6γ Ωδική μουσική, 9α Μαθηματικά, 9β Φυσιογνωστικά, 11 Ιχνογραφία, 12α Γεωγραφικά, 12β Καλλιγραφία, 14α Κοσμογραφία, 14β Οικιακή Οικονομία.

2. "Στοιχειώδης εμπειρική Ψυχολογία και Παιδαγωγική", βλ. και σημ. 2 του προηγούμενου Πίνακα.·

3. Το ποσοστό αυτό -λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη σημείωση- κατανέμεται ως εξής: Φιλοσοφικά 1,1% -Παιδαγωγικά 10,6%.

ΠΗΓΗ: Πρόγραμμα των κατά το σχολικόν έτος 1883-1884 διδαχθησομένων μαθημάτων: Κείμενο Γ23 (τ. Ε', σ. 112-115).

p. 194
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/195.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 26, Ωρολόγιο πρόγραμμα Διδασκαλείου της Φ.Ε. σχολικού έτους 1887-88

α/α

Μαθήματα1

Τάζεις

Σύνολο

%

1

Θρησκευτικά

Α

2

Β

2

Γ

1

Δ

5

3.8

2

Ελληνικά

9

9

8

8

34

26,0

3

Οικιακή Οικονομία

-

-

1

-

1

0,8

4

Μαθηματικά

2

2

2

1

7

5,3

5

Κοσμογραφία

-

-

1

-

1

0,8

6

Ιστορικά

2"

2

2

2

8

6,1

7

Γεωγραφικά

2

2

1

-

5

3,8

8

Φυσιογνωστικά

2

2

2

1

7

5,3

9

Παιδαγωγικά Παιδαγωγικά Διδακτική

--

--

22

1

22 11

4 16

12

3,0 12,2 9,2.

10

Γαλλικά

3

3

• 4

4

14

10,7

11

Ιχνογραφία

1

1

1

-

3

2,3

12

Καλλιγραφία

2

-

-

-

2

1,5

13

'Ωδική

2

2

2

2

8

6,1

14

Γυμναστική

2

2

2

-

6

4,6

15

Χειροτεχνήματα

Σύνολο

3 32

4

31

3 33

4 35

14 131

10,7 100,0

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Ελληνικά, 2 Παιδαγωγικά, 3oc Γαλλικά, 3β Χειροτεχνήματα, 5α Ιστορικά, 5β Ωδική, 7α Μαθηματικά, 7β Φυσιογνωστικά, 9 Γυμναστική, 10α Γεωγραφικά, 10β Θρησκευτικά, 12 Ιχνογραφία, 13 Καλλιγραφία, 14α Κοσμογραφία, 14β Οικιακή Οικονομία.

2. Από 1 ώρα για την Ψυχολογία και τη Λογική, οπότε το σύνολο και το ποσοστό των ωρών διαφοροποιείται ως εξής: Παιδαγωγικά ώρες 14 - ποσοστό 10,7% και Φιλοσοφικά ώρες 2 - ποσοστό 1,5%.

ΠΗΓΗ: Πρόγραμμα των κατά το σχολικόν έτος 1887-1888 διδαχθησομένων μαθημάτων... : Κείμενο Γ29 (τ. Β', σ. 131-136).

p. 195
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/196.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 27. Σννοπτικά ωρολόγια προγράμματα Διδασκαλείου Φ.Ε.

α/α

Μαθήματα / Προγράμματα

Ì1886-87

1887-88

1888-89

1889-90

1890-91

1891-92

1

Θρησκευτικά

5

5

5

5

6

6

2

Ελληνικά

34

34

33

33

33

38

3

Μαθηματικά και Κοσμογραφία

8

8

8 ·'··

8

9

9 ...

4

Ιστορικά

8

. 8

8

8

8

' 8

5

Γεωγραφία

5

5

5

6

6

6

6

Φυσιογνωστικά

7

7

8

8

8

8

7

Παιδαγωγικά (και Φιλοσοφικά)

15

16

15

15 .-

15

15

8

Γαλλικά

14

14

14

14

14

14

9

ΟΙκονομία

1

1

1

1

1

1

10

Ιχνογραφία

3; -..

3

3

3

3

4

11

καλλιγραφία

2

2

2

2

2

2

12

Ωδική

8 -

8

8

8

8

8

13

Χειροτεχνήματα

15

14

16

16

16

15

14

Γυμναστική

3

6

6

6

6

8

Σύνολο

128

131

132

133

185

137

ΠΗΓΕΣ : α) "Πρόγραμμα των κατά το σχολικόν έτος 1886-1887 διδαχθησομένων μαθημάτων εν τε τοις Προτύποις και τοις Διδασκαλείοις της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας", στον τόμο: Πρακτικά της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας του έτους 1885-1886, Αθήνα 1886, σ. 42-46.

β) Κείμενο Γ29 (τ. Β', σ. 131-136).

γ) "Πρόγραμμα των κατά το σχολικόν έτος 1888-1889 διδοιχθησομένων μαθημάτων...", στον τόμο: Πρακτικά της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας τον έτους 1887-1888, Αθήνα 1888, σ. 52-62.

δ) "Πρόγραμμα των κατά το σχολικόν έτος 1889-1890 διδαχθησομένων μαθημάτων...", στον τόμο: Πρακτικά της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας του έτους 1888-1889, Αθήνα 1889, σ. 48-58.

ε) Πρόγραμμα των κατά το σχολικόν έτος 1890-1891 διδαχθησομένων μαθημάτων εν τοις Προτύποις και Διδασκαλείοις της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας..., Αθήνα 1890, σ. 10-20.

στ) "Πρόγραμμα των κατά το σχολικόν ί·5τος 1891-1892 διδαχθησομένων μαθημάτων...", στον τόμο: Τής εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας τα κατά το έτος 1890-91 πεπραγμένα, Αθήνα 1891, σ. 45-54.

p. 196
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/197.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 28. "Ωρολόγιο πρόγραμμα Διδασκαλείων της Φ,Ε. σχολικού έτους 1892-93

α/"

; Μαθήματα1;

Τάξεις

Σύνολο

%

Α

Β

Γ

Δ

1 ,

Θρησκευτικά

2

2

1

1

6

4,4

2

Ελληνικά :

9

9

9

6

33

24,1

3

Μαθηματικά

2

2

2

2

S

5,8

4

Κοσμογραφία

-

-

1

-

1

0,7

5

Ιστορικά

_2

2

2

2

8

5,8

6

Γεωγραφικά

'2

2

-

2

6

4,4

7

Φυσιογνωστικά

2

2

2

; 2

8

5,8

8

Παιδαγωγικά Παιδαγωγικά Διδακτικά

Ι

Ι

22

2

22

9

4 15

11

2,9·: 11,0 8,0

9

Γαλλικά

3

3

4

4

14

10,2

10

Οικονομικά

-

1

-

-

1

0,8

Τεχνικά :

11

. Ιχνογραφία

1

1

1

1

4

2,9

12

- καλλιγραφία

2

-

-

-

2

1,5

13

Ωδική

2

2

2

2

8

5,8

14

Χειροτεχνήματα-

3

4

4

4

15

11,0

15

Γυμναστική Σύνολο

2 ,32

2 32

2 34

2

39'

8

137

5,8 100,0

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: l Ελληνικά, ' 2α Παιδαγωγικά, 2β Χειροτεχνήματα. 4 Γαλλικά, 5α Γυμναστική, 5β Ιστορικά, 5γ- Μαθηματικά, 58 Φυσιογνωστικά, 5ε Ωδική,:10α Γεωγραφικά, .10β Θρησκευτικά, 12 'Ιχνογραφία, 13 Καλλιγραφία, 14α Κοσμογραφία, 14β Οικονομικά.

2. Από 1 ώρα για την Ψυχολογία και τη Λογική, όποτε το σύνολο και το ποσοστό των ωρών διαφοροποιείται ως εξής : Παιδαγωγικά ώρες 13 - ποσοστό 9,4% και Φιλοσοφικά ώρες 2 - ποσοστό 1,5%.

ΠΗΓΗ: "Πρόγραμμα των κατά το σχολικόν έτος 1892-93 διδαχθησομένων μαθημάτων...": Κείμενο Γ 35 (τ. Β', σ. 155-159).

p. 197
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/198.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 29. Πρόγραμμα Διδασκαλείων θηλέων 1893

α/α Μαθήματα 1

Τάξεις

Σύνολο

%

Α

Β

1 Θρησκευτικά

3

3

6

8,1

2 Ελληνικά

9

6

15

20,3

3 Αριθμητική Μαθηματικά

1

-

1 2

2,7

Γεωμετρία

1

-

1

4, Ιστορία

3

2

5

6,8

5 Γεωγραφία

2

-

2

2,7

6 Φυσική ιστορία

2

-

22

2,7

7 Παιδαγωγικά Παιδαγωγικά Ασκήσεις διδακτικαί

42

2

4 22

8 22 14

10,8 29,7

18,9

8 Χειροτεχνήματα

3

3

6

8,1

9 Ωδική

3

3

6

8,1

10 Καλλιγραφία

1

-

1

1,4

11 Ιχνογραφία

2

1

3

4,0

12 Γυμναστική

2

2

4

5,4

Σύνολο

38

36

74

100,0

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Παιδαγωγικά, 2 Ελληνικά, 3α Θρησκευτικά, 3β Χειροτεχνήματα, 3γ Ωδική, 6 Ιστορία, 7 Γυμναστική, 8 Ιχνογραφία, 9α Γεωγραφία, 9β Μαθηματικά, 9γ Φυσική ιστορία, 12 Καλλιγραφία.

2. Υπολογίζουμε 2 ώρες για την Ψυχολογία και τη Λογική, οπότε το σύνολο και το ποσοστό των ωρών διαφοροποιείται ως εξής: Παιδαγωγικά ώρες - ποσοστό 27% και Φιλοσοφικά ώρες 2 - ποσοστό 2,7%.

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 20 Αυγούστου 1893: Κείμενα Γ37 (τ. Β', σ. 168-179).

p. 198
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/199.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 30. Πρόγραμμα Διδασκαλείων θηλέων 1897

α/α

' Μαθήματα 1

Τάξεις

Σύνολο

%

Α

Β

Γ

1

Θρησκευτικά·

2

2

2

6

5,6

.2

Ελληνικά

9

7

7

23 24

22,2

Γραμματολογία

-

1

-

1

3

Γεωμετρία

2

1

-

3

2,8

4

Κοσμογραφία

-

-

1

1

0,9

5

Ιστορία / Ιστορία της Τέχνης

2

3

1

6

5,6

Φυσική Πειραματική

2

-

-

2

1,8.

6

Χημεία.' Φυσιογνωστικά

-

2

-

2. 8

1,8

7,4

Φυσική Ιστορία·

2

2

-

4

3,8

7

Γεωγραφία

2

-

-

2

1,8

8

Ψυχολογία

-

2

-

2

1,8

9

Διδακτική μετ' ασκήσεων / Διδακτικαί ασκήσεις Παιδαγωγικά Παιδαγωγική και ιστορία αυτής

-

-

3

-

12

4

15 19

4

13.8

3,8

17,6

1ο

Γαλλικά

3

3

-

6

5,6

11

Καλλιγραφία και Ιχνογραφία / Ιχνογραφία

3

2

1

6

5,6

12

Χειροτεχνήματα

3

3

3

9

8,3

12

Ωδική και τετράχορδον

4

3

3

10

9,2

14

Γυμναστική

2

2

2

6

5,6

Σύνολο

36

36

36

108

100,0

1. Ιεράρχη ση των μαθημάτων: 1 Ελληνικά, 2 Παιδαγωγικά, 3 'Ωδική και τετράχορδον, 4 Χειροτεχνήματα, 5 Φυσιογνωστικά, 6α Γαλλικά, 6β Γυμναστική, 6γ Θρησκευτικά, 6δ Ιστορία, 6ε Καλλιγραφία και Ιχνογραφία, 11 Γεωμετρία, 12α Γεωγραφία, 12β Ψυχολογία, 14 Κοσμογραφία.

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 11 Νοεμβρίου 1897: Κείμενο Γ40 (τ. Β', σ. 188-190).

p. 199
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/200.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 31. Πρόγραμμα Διδασκαλείων θηλέων 1902

α/α  Μαθήματα1

Τάξεις

Σύνολο

%

Α

Β

Γ

Λ' Εγκύκλιος παίδευσις

1 Ιερά

2

2'

2

6

8,1

α' Ερμηνεία

6

6

6

18

2 Ελληνικά β' θεματογραφικαί ασκήσεις και έκθεσις ιδεών εναλλάξ

1

1

1

3 26

35,1

γ' Γραμματολογία και Ιστορία της Τέχνης

1

2

2

5

3 Γαλλικά

2

2

2

6

8,1

4 Ιστορία

2

2

2

6

8,1

5 Μαθηματικά

2

2

-

4

5,4

6 Φυσικαί επιστήμαι

2

2

1

5

6,8

7 Γεωγραφία

2

1

-

3

4,1

Β' Παιδαγωγική παίδευσις

8 Φιλοσοφική προπαιδεία

2

2

-

4

5,4

9 Διδακτική, Παιδαγωγική και Ιστορία αυτής παιδαγωγικά

1

2

3

6 14

8,1 18,9

10 Παιδαγωγικαΐ ασκήσεις

1

1

6

8

10,8

Σύνολο

24

25

25

74

100,0

Γ' Τεχνική παίδευσις και πρακτική

11 Ωδική και οργανική μουσική

12 Καλλιγραφία, Ιχνογραφία και Ζωγραφική

13 Ιματιουργική

14 Οικιακή Οικονομία

15 Γυμναστική και Παιδιαί

[Μουσική (ωδική και κλειδοκύμβαλον). Ζωγραφική, Καλλιγραφία, Χειροτεχνήματα, Ποικιλτική και πλεκτική. Μαγειρική και Ζαχαροπλαστική.

p. 200
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/201.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ιματιουργική (κοπτική και ραπτική). Κολλαριστική. Επιπλοστιλβωτική. Πηλοπλαστική. Εκμαγειοποιία. Γυμναστική].

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων (πλην των Τεχνικών) Ί Ελληνικά, 2 Παιδαγωγικά, 3α Γαλλικά, 3β Ιερά, 3γ Ιστορία, 6 Φυσιογνωστικά, 7α Μαθηματικά, 7β Φιλοσοφικά, 9 Γεωγραφία.

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 6 Ιουλίου 1902: Κείμενο Γ46 (τ. Β', σ. 210-215).

p. 201
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/202.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ

32 Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου

πρόγραμμα

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών

Μεταβολή ως προς το

Ώρες

(±) 1842 °/

%

Μεταβολή προς το αμέσως

Ώρες

(±) ως προηγούμενο

%

1842

109

1851

119

+10

+ 9,2

+10

+ 9,2

1870

140

+31

Ί-28,4

+21

+ 17,6

1877

153

+44

+40,4

+13

+ 9,3

1882-83

209

+100

+ 91,7

+ 56

+36,6

1883-84

188

+79

+72,5

—21

——10,0

1887-88

131

+22

+20,2

-57

-30,3

1892-93

137

+28

+25,7

+6

+ 4,6

1893

74

—35

——32,1

—63

—46,0

1897

108

— 1

- 0,9

+34

+45,9

1902

74

—35

—32,1

—34

-31,5

1914

125

+16

+ 14,7

+51

+ 68,9

1924α

177

+ 68

+62,4

+52

+41,6

1924β

211

+102

+93,6

+34

+19,2

ΠΗΓΗ: Πίνακες 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 9, 12, 13.

p. 202
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/203.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 33, Εξέλιξη τον ωρολογίου προγράμματος

1842

1851

1870

1877

1882-83 1883-84

1887-88

1892-93

Μαθήματα

Ώρες %

Ώρες % 

Ώρες %

Ωρες%

"Ώρες % 

Ώρες %

Ώρες %

Ώρες % 

Ώρες %

Ώρες %

Θρησκευτικά

s 7,3

9 7,6

8 5,7

8

5,2

11

5,3 11

5,9

5 3,8

6

4,4

Παιδαγωγικά

- -

- -

6 4,3

9

5,9

19

9,ο 2ο

ιο,6

14 ιο,7

13

.9,5

Φιλοσοφικά

- -

- -

- -

-

-

2

10, 2

1,1

2 1,5

2

1,5

Ελληνικά

43 39,4

4ι 34,5

42 3ο,ο

41

26,8

51

24,4 42

22,3

34 26,0

33

24,1

Ξένη γλώσσα

9 8,3

2ο 16,8

25 17,9

25

16,3

28

13,4 25

13,3

14 ιο,7

14

10,2

Ιστορία

7 6,4

s 6,7

ίο 7,ι

10

6,5

11

5,3 10

5,3

8 6,1

8

5,8

Γεωγραφία

9 8,3

ίο 8,4

6 4,3

6

3,9

7

3,3 5

2,7

5 3,8

6

'4,4

Μαθηματικά

7 6,4

ιι 9,2

9 6,4

11

7,2

10

4,8 8

4,3

7 5,3

8

5,8

κοσμογραφία

- , -

- -

ι ο,7

1

0,7

1

o,s ι

ο,5

1 0,8

1

0,7

Φυσιογνωστικά

5 4,6

4 3,4

5 3,6

7

4,6

13

6,2 s

4,3

7 5,3

8

5,8

Υγιεινή και Νοσηλευτική

Πολιτειακή αγωγή

--

---

-- --

---

Γεωπονικά

Ωδική

9 8,3

8 6,7

12 8,6

11

7,2

13

6,2 10

5,3

8 6,1

8

5,8

καλλιγραφία

2 1,7

4 2,9

8

5,2

7

3,3 5

2,7

2 1,5

2

1,5

Ιχνογραφία

12 11,0

6 5,0

4 2,8

10

6,5

9

4,4 7

3,7

3 2,3

4

2,9

Χειροτεχνία

* _

* _

* _

*

-

26

12,4 23

12,2

14 10,7

15

11,0

Οικιακή Οικονομία

- -

* _

1 0,7

1

0,7

1

05, 1

0,5

1 0,8

1

0,8

Γυμναστική

- -

- -

7 5,0

5

3,3

-

- 10

5,3

6 4,6

8

5,8

Σύνολο

109 100,0

119 100,0

140 100,0

153

100,0

209

100,0 188

100,0

131 100,0

137 100,0

ΠΗΓΗ: Βλ. Πίνακα 32.

p. 203
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/204.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 33 (συνέχεια)

1893

1897

1902

1914

1924α

Ι924β

Mαθήματα

"Ωρες

%

"Ωρες

%

"Ωρες

%

Ωρες

% Ώρες

% ..

"Ωρες

%

Θρησκευτικά

6

8,1

6

5,6

6

8,1

6

4,8 8

4,5

10

4,7

Παιδαγωγικά

20

27,0

19

17,6

14

18,9

18

14,4 24

13,6

24

11,4

Φιλοσοφικά

2

2,7

2

1,8

4

5,4

3

2,4 2

1,1

2

0,9

Ελληνικά

15

20,3

24

22,2

26

35,1

21

16,8 36

20,3

45

21,3

Ξένη γλώσσα

-

-

6

5,6

6

8,1

6

4,8 9

5,1

12

5,7

Ιστορία

5

6,8

6

5,6

6

8,1

6

4,8 8

4,5

10

4,7

Γεωγραφία

2

2,7

2

1,8

3

4,1

4

3,2 4

2,3

4

1,9

Μαθηματικά

2

2,7

3

2,8

4

5,4

2

1,6 6

3,4

8

3,8

'Κοσμογραφία

-

-

1

0,9

-

-

1

0,8 2

1,1

2

0,9

Φυσιογνωστικά

2

2,7

8

7,4

5

6,8

11

8,8 17

9,6

22

10,4

Υγιεινή και Νοσηλευτική

• -

-

-

-

-

-

2

1,6 2

1,1

2

0,9

Πολιτειακή αγωγή

-

-

-

-

-

-

-

- 1

0,6

1

0,5

Γεωπονικά

-

-

-

-

-

-

5

4,0 5

2,8

5'

2,4

Ωδική

6

8,:1

10

9,2

*

-

12

9,6 18

10,2

10,0

Καλλιγραφία

1

1,4

6 '

5,6·

*

Ιχνογραφία

3

4,0

-

7

5,6 9 1/2

5,4

11 1/2

5,5

Χειροτεχνία

6

8,1

9

8,3

*

-

10

8,0 9 1/2

5,4

11 1/2

5,5

Οικιακή Οικονομία

-

-

-

-

*

-

2

1,6 2

1,1

2

0,9

Γυμναστική

4

5,4

6

5,6

*

-

9

7,2 14

7,9

18

8,6

Σύνολο

74

100,0

108

100,0

74

100,0

125

100,0 177

100,0

211

100,0

p. 204
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/205.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 34. Εξέλιξη του εβδομαδιαίου χρόνου κατά μάθημα

Μαθήματα

1842

1851

187ο

1877

1882-

1883-

1887-

1892-

1893

1897

1902

1914

1924α

1924ß

Σύνολο

1883

1884

1888

1893

Θρησκευτικά

8

+1

-1

-

+3

-

-6

+1

---

-

-

-

+2,"

+2

+2

Παιδαγωγικά

-

-

+6

+3

+10

+ 1

-6

. _1

+ 7

-1

-5

+4

+6

-

+ 24

Φιλοσοφικά

-

-

-

-

+2

-

-

-

-

-

+2

-1

-1

- ·.

+2

Ελληνικά

43

-2

+1

-1

+10

-9

-8

. _1

-18

-1-9

+2

-5

+15

+9;

+2

Ξένη γλώσσα

9

+ 11

+ 5

-

+3

-3

-11

-

-14

+ 6

-

-

+3·

+3

+3

Ιστορία

7

+1

+2

-

+1

-1

-2

-

-3

+ 1

-

-

+2

+2

+3

Γεωγραφία

9

+1

-4

-

+1

-- 2

-

+1

-4

-

+ 1

+1

·~-

-

-5

Μαθηματικά

7

+4

_ 2

+2

-1

_ 2

-1

+1

-6

+1

+1

.- 2

+4.

+2

+ 1

Κοσμογραφία

-

-

+1

-

-

-

-

- .

-1

+1

-1

"+1·

+ 2

-

+2'

Φυσιογνωστικά

5

__ Λ

+1

+2

+ 6

-5

-1

+1

-6

+ 6

-3

+6

+6

+5

+17

Υγιεινή και Νοσηλευτική

+2

-

-

+ 2

Πολιτική Οικονομία

-

Πολιτειακή αγωγή

+1

-

+1

Γεωπονικά

g

+5

Ωδική

9

-1

+4

- 1

+2

-3

-2

-

-2

+4

-10

+12

+ 6

+3

+ 12

Ιχνογραφία - Καλλιγραφία

12

-4

-

+10

_ 2

' -4

-7

+1

-2

+2

-6

+ 7

+2 i

; +2

- \

Χειροτεχνία

*

-

-

-

+26

-3

-9

+1

-9

+ 3

-9

+10

-i

+2

+11 ί-

Οικιακή Οικονομία

-

-

+1

-

-

-

- '

-

-1

-

-

+2

-

-

+2

Γυμναστική

-

-

+ 7

_ 2

_ g

+10

-4

+2

-4

+2

-6

+9

+5

+4

+ 18"

Σύνολο μεταβολής

-

+10

+21

+13

+56

-21

-57

+6

-63

+34

-34

+51

+52

+ 34

+ 102

ΠΗΓΗ: Βλ. Πίνακα 32.

p. 205
Search form
Search the book: Secondary School Curricula (1833-1929), vol. III
Search results
  Digitized books
  Page: 186
  17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  ΠΙΝΑΚΑΣ 19, Ωρολόγιο πρόγραμμα Διδασκαλείου της Φ.Ε. 1842

  α/α

  ,Μαθήματα 1

  Τάξεις

  Σύνολο

  %

  A

  Β

  Γ

  Δ

  α1

  Ελληνική γλώσσα αρχαία και νεωτέρα

  .13

  10

  10

  10

  43

  39,4

  β'

  Γαλλική γλώσσα

  ' -

  3

  3

  3

  9

  8,3

  γ'

  Ιερά ιστορία

  2

  2

  -

  -

  4

  δ'

  Κατήχησις της ορθοδόξου ημών πίστεως Θρησκευτικά

  -

  -

  2

  -

  2 8

  7,3

  ε'

  Χριστιανική ηθική

  -

  -

  -

  2

  2

  στ'

  Αριθμητική και τα στοιχειωδέστερα της Γεωμετρίας

  3

  2

  0

  -

  7

  6,4

  ζ'

  Ελληνική και γενική ιστορία

  -

  2

  2

  3

  7

  6,4

  η'

  Γεωγραφία

  3

  2

  2

  2

  9

  8,3

  θ'

  Φυσιογραφία και Φυσική

  -

  2

  1

  2

  5

  4,6

  ι'

  Ωδική

  -

  3

  3

  3

  9

  8,3

  ια'

  Καλλιγραφία

  3

  3

  3

  3

  12

  11,0

  ιβ'

  Ιχνογραφία

  ιγ'

  Χειροτεχνήματα ("τας λοιπάς εργασίμους ώρας")

  -

  -

  -

  -

  -

  --

  Σύνολο

  24

  29

  28

  28

  109

  100,0

  1. Ιεράρχηση των μαθημάτων με βάση τον εβδομαδιαίο χρόνο διδασκαλίας τους: 1 Ελληνική γλώσσα, 2 Καλλιγραφία και Ιχνογραφία, 3α Γαλλική γλώσσα, 3β Γεωγραφία, 3γ Ωδική, 6 Θρησκευτικά, 7α Αριθμητική, 7β Ιστορία, 9 Φυσικά.

  ΠΗΓΗ: Κανονισμός του εν Αθήναις Διδασκαλείου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας: Κείμενο Γ2 (τ. B', σ. 23-25).