Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Γ΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1989
 
Σελίδες:487
 
Αριθμός τόμων:3ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Νομοθεσία
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 12.59 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 262-281 από: 490
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/262.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1852

Τάξεις

α/α Μαθήματα1

---

Σύνολο

%

A

Β

Γ

Δ

E

Ιερά Ιστορία

2

-

-

-

-

2

Εκκλησιαστική ιστορία

-

-

-

2-3

2

4-5

Κατήχησις

_ -_

3

__

__

-

3

Περί τους αγίους Πατέρας φιλολογία

--

--

--

--

3

3

Εισαγωγή εις τας Αγίας Γραφάς

_

_

_

2

-

2

1 Ερμηνευτική των Αγίων Γραφών Θεολογικά

-

-

-

-

4

4

46-47

33,6

Δογματική θεολογία

-

-

-

-

4

4

Ηθική του Ευαγγελίου

_

_

2

_

_

2

Ρητορική τέχνη

_

_

2

_

-

2

Κατ' ήθος . απαγγελία

-

-

-

-

-

-

Ποιμαντορική

-

-

-

-

3

3

Εκκλησιαστική μουσική

4

3

3

3

4

17

2 Ελληνική γλώσσα

10

10

12

12

-

44

31,4

3 Λατινική γλώσσα

5

5

5

6

-

21

15,0

4 Γενική ιστορία

-

3

3

-

-

6

4,3

5 Γεωγραφία

2

3

2

-

-

7

5,0

Αριθμητική

3

_

_

_

__

g

6 Στοιχειώδη Μαθηματικά Άλγεβρα

_

3

_

_

-

3

11

7,8

Γεωμετρία

-

-

3

-

-

3

Τριγωνομετρία

_

_ _

_

2

-

2

7 Στοιχειώδης Φιλοσοφία

_

_

_

4

-

4

2,9

Σελ. 262
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/263.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Γαλλική γλώσσα 2

__

__

_

[3]

[3]

[6]

_

Καλλιγραφία και Ιχνογραφία Τεχνικά2

[2]

-

-

-

-

[2] [5]

-

Ιχνογραφία

-

[3]

-

-

-

[3]

Σύνολο

26

30

32

31-32

20

139-140

100,0

[28]

[33]

[34-35]

[3]

[150-151]

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Θεολογικά, 2 Ελληνική γλώσσα, 3 Λατινική γλώσσα, 4 Στοιχειώδη Μαθηματικά, 5 Γεωγραφία, 6 Γενική ιστορία, 7 Στοιχειώδης φιλοσοφία.

2."...εάν μένη ικανός χρόνος".

ΠΗΓΗ: Κανονισμός 1852: Κείμενο Δ3 (τ. Β', σ. 430-434).

Σελ. 263
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/264.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1867

α/α Μαθήματα1

Τάξεις

- Σύνολο

%

Α

Β

Γ

Δ

Ε

α) θεολογικά

Ιερά Ιστορία Ιερά κατήχησις Εισαγωγή εις τας αγίας Γραφάς και ερμηνεία αυτών Δογματική 1 Χριστιανική ηθική Εκκλησιαστική ιστορία Ομιλητική μετ' ασκήσεων, λειτουργική και τα λοιπά της ποιμαντικής Εκκλησιαστική μουσική Ανάγνωσις πατέρων

3

5

3 3

3 3

1

3 3 1

4 4 3 3 4

1

3 3 10 4 3 47 6 4 11 3

32,0

β) Εγκύκλιος

2 Ελληνική γλώσσα 3 Λατινική γλώσσα 4 Γενική ιστορία 5 Γεωγραφία

10

5

2

10

5

3 3

122 5 3

2

10 5

1 1

43 21 6

7

29,2 14,3 4,1 4,8

Αριθμητική

Άλγεβρα Στοιχειώδη Μαθηματικά Γεωμετρία

Τριγωνομετρία

3

3

3

2

-

3

3 11

3

2

7,8

7 Στοιχειώδης Φιλοσοφία 8 Στοιχειώδης Φυσική 9 Γαλλική γλώσσα

-

-

-

3 3 3

3

3 3 6

2,0 2,0 4,1

Σελ. 264
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/265.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

(10) Καλλιγραφία - Ιχνογραφία 3

[2+2]

[2]

_

_

_

[6]

_

(11) Κατ' ήθος απαγγελία - γύμνασις εις την νεωτέραν γλώσσαν3

-

-

*

-

-

-

-

·Σύνολο

28

30

32

33

24

147

100,0

[32]

[32]

[153]

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Θεολογικά, 2 Ελληνική γλώσσα, 3 Λατινική γλώσσα, 4 Στοιχειώδη Μαθηματικά, 5 Γεωγραφία' 6α Γενική ιστορία, 6β Γαλλική γλώσσα, 8α Στοιχειώδης Φιλοσοφία, 8β Στοιχειώδης Φυσική;

2. Συμπεριλαμβάνονται και 2 ώρες της Ρητορικής.

3. "...εάν μένη χρόνος ικανός".ΠΗΓΗ: Κανονισμός 1867: Κείμενο Δ8 (τ. Β', σ. 449-454).

Σελ. 265
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/266.gif&w=600&h=39317_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Ωρολόγιο πρόγραμμα σχολικού έτους 1890-1891

Α

Β

Γ

Δ

Ε

"

Σύνολο

%

α/α Μαθήματα1

11 22

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 Ελληνικά

12 12

12 12

12 12

7 8

3 3

46 47

29,1 27,6

2 Λατινικά

4 4

4 4

4 4

4 4

2 2

18 18

11,4 10,6

3 Θεολογικά

3 3

4 4

3 4

6 6

15 15

31 32

19,6 18,8

4 Ιστορικά

2 3

2 2

2 2

6 7

3,8 4,1

5 Φιλοσοφικά

3 3

2 2

5 5

3,2 2,9

6 Φυσικά

3 3

3 3

1,9 1,8

7 Μαθηματικά

3 3

3 3

3 3

3 3

3 2

15 14

9,5 8,3

8 Γεωγραφικά

1 1

1 1

1 1

3 3

1,9 1,8

9 Ανάγνωσις πατέρων3

[1] [1]

[1] [1]

[1] [1]

[1] [1]

10 Γαλλικά

3 3

3 3

3 3

3 3

12 12

7,6 7,1

11 Μουσικά

3 3

3 3

2 3

1 __

9 9

5,7 5,3

12 Γυμναστική

2 3

2 3

2 3

2 3

2 3

10 15

6,3 8,8

13 Καλλιγραφία

- 2

- 1

- 1

___ 1

- 5

- 2,9

Σύνολο

30 34

34 36

32 36

29 31

33 33

158 170

100,0 100,0

1. Ιεράρχηση μαθημάτων: α) Χειμερινό εξάμηνο: 1 Ελληνικά, 2 Θεολογικά, 3 Λατινικά, 4 Μαθηματικά, 5 Γαλλικά, 6 Γυμναστική, 7 Μουσική, 8 Ιστορικά, 9 Φιλοσοφικά, 10α Γεωγραφικά, 10β Φυσικά, β) Θερινό εξάμηνο; 1 Ελληνικά, 2 Θεολογικά, 3 Λατινικά, 4 Γυμναστική, 5 Μαθηματικά, 6 Γαλλικά, 7 Μουσική, 8 Ιστορικά, 9α Καλλιγραφία, 9β Φιλοσοφικά, 11α Γεωγραφικά, 11β Φυσικά.

2. 1 = Χειμερινό εξάμηνο. 2 = Θερινό εξάμηνο.

3. Συνυπολογίζεται στα Θεολογικά μαθήματα.

ΠΗΓΗ: Πρόγραμμα χειμερινού και θερινού εξαμήνου 1890-91: Κείμενο Δ9 (τ. Β', σ. 455-460).

Σελ. 266
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/267.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 5, Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου σχολικού έτους 1891-92

Τάξεις

α/α

Μαθήματα

Α

Β

Γ

Δ

E

Σύνολο

%

1

Ελληνικά

12

12

11

12

10

57

31,1

2

Λατινικά

4

4

4

4

3

19

10,4

3

Θεολογικά2

2

4

4

6

9

25

13,6

4

Ιστορικά

3

2

2

2

2

11

6.0

5

Φιλοσοφικά

-

-

-

3

2

5

2,7

6

Φυσική ιστορία

-

-

2

-

-

2 6

3,3

Φυσική

-

-

-

2.

2

4

7

Μαθηματικά

3

3

3

3

l3

13

7,1

8

Γεωγραφικά

1

2

1

-

-

4

2,2

9

Γαλλικά

2

3

3

3

3

14

7,7

10

Μουσική

4

3

2

-

-

9

4,9

11

Γυμναστική

2

2

2

2

2

10

5,5

12

Καλλιγραφία, και Ιχνογραφία

3

2

-

-

-

5 10

5,5

Ιχνογραφία

-

-

2

2

1

5

[13]

Ανάγνωσις πατέρων2

Σύνολο

36

37

36

[1]

39

[1] 35

183

100,0

1. Ιεράρχηση μαθημάτων: l Ελληνικά, 2 Θεολογικά, 3 Λατινικά, 4 Γαλλικά, 5 Μαθηματικά, 6 Ιστορικά, 7α Γυμναστική, 7β Καλλιγραφία και Ιχνογραφία, 9 Μουσική, 10 Φυσικά, 11 Φιλοσοφικά, 12 Γεωγραφικά.

2. Στα θεολογικά μαθήματα υπολογίζεται και η "Ανάγνωσις πατέρων".

3. Κοσμογραφία.

ΠΗΓΗ: Πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου σχολικού έτους 1891-1892: Κείμενο ΔΙΟ (τ. Β', σ. 461-463).

Σελ. 267
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/268.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6. Ωρολόγιο πρόγραμμα τον σχεδίου 1893α

α/α

Μαθήματα1

Τάξεις

Σύνολο %

A

Β

Γ

Δ

Ε

1

1 2 3

4

Α. Θεολoγικά Ιερά \ Ιστορία Ιερά Κατήχησις Εγκυκλοπαιδεία Θεολογίας Εισαγωγή κλπ. εις Γραφάς

: 3

__

-

3

-

g

1

__

-

__

-

__

-

__

-

__

-

3

3 1 3

5

Γραφική Αρχαιολογία

-

2

-

-

-

2

6

Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης

-

-

3

3

2

8

7

Ερμηνεία Καινής Διαθήκης

-

-

3

3

2

8

8

Εκκλησιαστική Ιστορία

-

-

3

3

1

7

9

Πατρολογία

_

_

2

_

-

2

10

Ιστορία των Δογμάτων

.-

-

-

3

-

3

68 38,6

11

Συμβολική

_

_

_

2

-

2

12

Χριστιανική Αρχαιολογία

-

-

2

-

-

2

13

Απολογητική

-

-

2

-

-

2

14

Δογματική

-

-

-

3

1

4

15

Αντιρρητική

-

-

-

2

-

2

16

Ηθική

__

_

_

_

2

2

17

Ομιλητική

-

-

-

3

2

5

18

Κατηχητική

-

-

.-

-

2

2

19

Ποιμαντική

-

-

-

-

2

2

20

Λειτουργική

-

-

- '

-

2

2

21

Κανονικόν δίκαιον '

• -

-

-

-

3

3

22

Παιδαγωγική

-

-

-

-

2

2 1,1

1. Ιεράρχηση μαθημάτων: 1 Θεολογικά, 2 Ελληνικά, 3 Γαλλικά,. 4α Γερμανικά, 4β Γυμναστική, 4γ Λατινικά, 7 Ιστορία, 8 Φιλοσοφικά, 9α Γεωγραφία, 9β Εκκλησιαστική μουσική, 11α Εβραϊκά, 11ß Μαθηματικά, 11γ Φυσικά (Φυσική + Ζωολογία και Ανθρωπολογία), 14 Παιδαγωγικά.

Σελ. 268
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/269.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 (συνέχεια)

α/ α

Μαθήματα

Τάξεις

Σύνολο %

A

Β

Γ

Δ

Ε

Β. Εγκύκλια

23

Ελληνικά

9

9

3

2

1

24

13,6

24

Λατινικά

3

3

2

1

1

10

. 5,1

25

Εβραϊκά

2

2

-

-

-

4

2,3

26

Γαλλικά

3

3

2

2

1

11

6,3

27

Γερμανικά

-

2

3

3

2

10

5,7

28

Φιλοσοφικά

-

2

2

2

2

8

4,5

29

Μαθηματικά

2

2

-

-

-

4

2,3

30

Φυσική

2

-

-

-

-

2

1,1

31

Γεωγραφία

-

2

2

2

-

6

3,4

32

Ζωολογία και Ανθρωπολογία

2

-

-

-

-

2

1,1

33

Ιστορία

3

3

3

-

-

9

5,1

34

Εκκλησιαστική Μουσική

2

2

2

-

-

6

3,4

35

Γυμναστική

2

2

2

2

2

10

5,7

Σύνoλo

36

38

36

36

30

176

100,0

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 2 Οκτωβρίου 1893: Κείμενο Δ11 (τ. Β', σ. 464-479).

Σελ. 269
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/270.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 7. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1893β

α/α

Μαθήματα1

Τάξεις

 Σύνολο

%

A

Β

Γ

Δ

E

Α. Θεολογικά

1 2

3

4 5 6

7

8 9 10 11 12

13

14 15 16

Ιερά Ιστορία Ιερά Κατήχησις Έγκυκλοπαιδεία Θεολογίας Εισαγωγή κλπ. εις Γραφάς Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης Ερμηνεία Καινής Διαθήκης Εκκλησιαστική Ιστορία Πατρολογία Δογματικόν Φροντιστήριον Απολογητική Δογματική Ανάγνωσις Ελλήνων Πατέρων Ηθική Χριστιανική Ομιλητική Ποιμαντική Λειτουργική

3

2

3

2

2

2

2

3 3

-

- -

- 3 3

2 - -

3 -

-

3 -

-

-

- -

3 3 -

- 2 2

- -

2

3 1

2

3

2 2

3 8 6

2 2 2

3 6

2

6 1

2

53

32,9

Β. Εγκύκλια

17

Καλλιγραφία και Ιχνογραφία

1

1

1

1

-

4

2,5

18

Ψυχολογία Φιλοσοφικά

-

-

1

1

-

2 3

1,9

19

Λογική

-

-

-

1

-

1

20

Ελληνικά

10

10

8

6

2

36

22,4

21

Λατινικά

3

3

-

-

-

6

3,7

22

Εβραϊκά

-

-

1

2

-

3

1,9

23

Γαλλικά

3

3

3

3

3

15

9,3

24

Μαθηματικά

3

2

2

-

10

6,2

25

Φυσική ιστορία Φυσικά

-

2

-

-

-

2 4

2,5

26

Φυσική

-

-

2

-

-

2

27

Γεωγραφία

2

2

2

-

-

6

3,7

28

Ιστορία .

3

3

3

3

-

12

7,5

29

Εκκλησιαστική Μουσική

1

1

1

1

-

4

2,5

30

Γυμναστική

1

1

1

1

1

5

3,1

Σύνολο

32

35

34

36

24

161

100,0

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Θεολογικά, 2 Ελληνικά, 3 Γαλλικά, 4 Ιστορία, 5 Μαθηματικά, 6α Γεωγραφία, 6β Λατινικά, 8 Γυμναστική, 9α Εκκλησιαστική μουσική, 9β Καλλιγραφία και Ιχνογραφία, 9γ Φυσικά, 12α Εβραϊκά, 12β Φιλοσοφικά.

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 3 Δεκεμβρίου 1893: Κείμενο Δ12 (τ. B', σ. 480-489).

Σελ. 270
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/271.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 8. Ωρολόγιο:πρόγραμμα 1894

α/α

Μαθήματα1

Τάξεις

Σύνολο %

A.

Β

Γ

Δ

Ε

1

Α. θεολογικά Ιερά Ιστορία

3

-

-

3

2

Ιερά Κατήχησις

-

3

-

__

__

3

3

Έγκυκλοπαιδεία Θεολογίας

-

-

1

---

-

i

4

ΕΙσαγωγή κλπ. εις Γραφας

-

2

-

- -

-

2

5

Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης

-

3

3

6

Ερμηνεία Καινής Διαθήκης

2 '

3

3

8

7

Εκκλησιαστική Ιστορία

3

3

-

6

'

8

Πατρολογία

-

-

-

-

2

2

 

9

Δογματικόν Φροντιστήριον

-

2

2

62 36,5

10

Απολογητική

-

-

-

-

2

2

11

Δογματική

-

-

- "

3

3

12

Ανάγνωσις Ελλήνων Πατέρων

2

2

2

2

2

10

13

Ανάγνωσις Λατίνων Πατέρων - -

2

2

2

6

14

Ηθική Χριστιανική · - - - --

--- .

0 '

-, ί ,

0

vi

15

Ομιλητική

-

-

.3

3

6

16

Ποιμαντική

-

-

- "

-

ι

ϊ

1

17

Λειτουργική

-

-

-

_

2

Ì2

Β. Εγκύκλια

18

Ψυχολογία Φιλοσοφικά - -

1

1

-

2

1 3 1,8

19

Λογική

-

-

-

1

-

1

J

20

Καλλιγραφία και Ιχνογραφία

1

1

1

1

-

4 2,4

21

Ελληνικά

10

10

8

6

2

36 21,2

22.

Λατινικά

3

3

-

'-

, -

6 3,5

'23 :

Εβραϊκά

' -

-

2

2

_

4 2,4

24

Γαλλικά :

3

3

3

3

3

is 8,8

25

Μαθηματικά

Μαθηματικά

3

2

2

2

-

9

i 10 5,6

26

Κοσμογραφία

-

-

-

1

-

1

J

27

Φυσική

Φυσικά

-

-

2

-

-

2

ι s 2,9

28

Φυσική ιστορία

2

1

-

-

-

3

29

Γεωγραφία

2

2

2

-

-

6 3,5

3ο

Ιστορία

3

3

3

-

-

9 5,3

Εκκλησιαστική

Μουσική

1

1

1

1

1

5 2,9

32

Γυμναστική

1

1

1

1

1

5 2,9

Σύνολο

34

34

36

35 31

170 100,0

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Θεολογικά, 2 Ελληνικά, 3 Γαλλικά, 4 Μαθηματικά, 5 Ιστορία, 6α Γεωγραφία, 6β Ακτινικά, 8α Γυμναστική, 8β Εκκλησιαστική μουσική, 8γ Φυσικά, 11α Εβραϊκά, 11β Καλλιγραφία και Ιχνογραφία, 13 Φιλοσοφικά.

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 21 Σεπτεμβρίου 1894: Κείμενο Δ13 (τ. Β', σ. 490-494).

Σελ. 271
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/272.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9, Τροποποιημένο ωρολόγιο πρόγραμμα 1895

α/α

Μαθήματα 1

Τάξεις

Σύνολο %

Β

Γ

Δ

E

Α. Θεολογικά

1

Ιερά Ιστορία

3

__

__

__

-

3

2

Ιερά Κατήχησις

-

3

-

-

-

3

3

Έγκυκλοπαιδεία Θεολογίας

-

-

1

-

-

1

4

Εισαγωγή κλπ, εις Γραφάς

-

2

-

:-

-

2

5

Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης

_

_

_

._

3

3

6

Ερμηνεία Καινής Διαθήκης

-

-

2

3

3

8

7

Εκκλησιαστική Ιστορία

-

-

3

3

-

6

8;

Πατρολογία

_

_

_

_

2

2

9

Δογματικόν Φροντιστήριον

-

-

-

-

2

2

62 34,8

10

Απολογητική

-

--

-

-

2

2

11

Δογματική

__

__

__

3

-

3

12

Ανάγνωσις Ελλήνων Πατέρων

2

2

2

2

2

10

13

Ανάγνωσις Λατίνων Πατέρων

_

_

2

2

2

6

14

Ηθική Χριστιανική

_

-

_

_

2

2

15

Ομιλητική

-

-

-

3

3

6

-

16

Ποιμαντική-

-

-

-

-

1

1

17

Λειτουργική

-

-

-

-

2

2

1, Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Θεολογικά, 2 Ελληνικά, 3 Γαλλικά, 4 Μαθηματικά,, 5 Φυσικά, 6 Ιστορία, 7α Γεωγραφία, 7β Λατινικά, 9α Γυμναστική,. 9β Εκκλησιαστική μουσική, 11α Εβραϊκά, 11β Καλλιγραφία και Ιχνογραφία, 11γ Φιλοσοφικά.

Σελ. 272
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/273.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 9  (συνέχεια)

α/α

Μαθήματα

Τάξεις

Σύνολο

%

Α

Β

Γ

Δ

E

Β. Εγκύκλια

18 19

Ψυχολογία Φιλοσοφικά Λογική

-

-

-

2

1 1

3 4 1

2,3

20

Καλλιγραφία και Ιχνογραφία

1

1

1

1

-

4

2,3

21

Ελληνικά

10

10

8

6

2

36

20,2

22

Λατινικά

3

3

-

-

-

6

3,4

23

Εβραϊκά

-

-

2

2

-

4

2,3

24

Γαλλικά

3

3

3

3

3

15

8,4

25

Μαθηματικά Μαθηματικά

3

3

2

3

-

11 12

6,7

26

Κοσμογραφία

-

-

-

-

1

1

27

Φυσική Φυσικά

-

-

3

1

1

5

5,6

28

Φυσική ιστορία

3

2

-

-

-

5 10

29

Γεωγραφία

2

2

2

-

-

6

3,4

30

Ιστορία

3

3

3

-

-

9

5,0

31

Εκκλησιαστική Μουσική

1

1

1

1

1

5

2,8

32

Γυμναστική

1

1

1

1

1

5

2,8

Σύνολο

35

36

36

36

35

178

100,0

ΠΗΓΕΣ: α) Πίνακας 8· β) Β. διάταγμα 15 Δεκεμβρίου 1895: Κείμενο Δ15 (τ. Β', σ. 497-498).

18

Σελ. 273
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/274.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 10.  Ωρολόγιο πρόγραμμα 1897

α/α

Μαθήματα1

Tάξεις

Σύνολο %

A B

Γ

Δ

Ε

Α. Θεολογικά

1

Ιερά Κατήχησις κατ' έκτασιν

3 _

-

-

-

5

2

Έγκυκλοπαιδεία Θεολογίας

- 1

-

-

-

1

3

Εισαγωγή εις Παλαιάν Διαθήκην

3 _

-

-

-

3

4

Εισαγωγή εις Καινήν Διαθήκην

- 3

-

-

-

3

5

Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης

2 3

2

2

1

10

6

Ερμηνεία Καινής Διαθήκης

- 3

3

3

1

10

1;

Εβραϊκή Αρχαιολογία

- 2

-

-

-

2

8

Εκκλησιαστική Ιστορία

- -

3

3

1

7

9

Πατρολογία

- -

2

-

-

2

ΙΟ

Χριστιανική Αρχαιολογία

- -

2

-

-

2

το 41,9

11

Ιστορία Δογμάτων

- -

-

2

-

2

12

Συμβολική

- -

2

-

-

2

13

Απολογητική

- -

2

-

-

2

14

Δογματική

- -

-

3

1

4

15

Πολεμική η Αντιρρητική

- -

-

-

2

2

16

Χριστιανική Ηθική

- -

-

-

2

2

17

Ομιλητική

- -

-

2

1

3

18

Κατηχητική

- · -

-

2

1

3

19

Λειτουργική

- -

-

-

2

2

20

Ποιμαντική

- -

-

-

2

2

21

Κανονικόν Δίκαιον

- -

-

-

3

3

Β. Φιλολογικά

22

Ελληνική φιλολογία

8 7

4

3

1

23 13,7

23

Λατινική φιλολογία

3 3

2

2

1

11 6,6

24

Γαλλική γλώσσα

3 2

2

1

1

9 5,4

25

Γερμανική γλώσσα

- -

-

3

3

6 3,6

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Θεολογικά, 2 Ελληνική φιλολογία, 3 Λατινική φιλολογία, 4 Γυμναστική, 5α Γαλλική γλώσσα, 5β Ιστορία, 7 Εκκλησιαστική μουσική, 8α Γερμανική γλώσσα, 8β Μαθηματικά, 10α Φιλοσοφικά, 10β Φυσικά (Φυσική στοιχειώδης + Κοσμογραφία και Γεωλογία), 12 Ιχνογραφία, 13 Παιδαγωγικά.

Σελ. 274
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/275.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 (συνέχεια)

Τάξεις

α/α

Μαθήματα

Σύνολο

%

A

Β

Γ

Δ

B

Γ. Φιλοσοφικά

26

Στοιχειώδης Ψυχολογία

2

-

-

-

-

2

27

'Λογική Φιλοσοφικά

-

1

-

-

-

1 5

3,0

28

Ιστορία της Φιλοσοφίας

-

-

2

-

-

2

29

Παιδαγωγική

-

-

-

-

2

2

1,2

Δ. πραγματικά

3ο

Φυσική στοιχειώδης

3

-

-

-

-

3

1,8

Γεωμετρία Μαθηματικά

2

-

2

-

-

4 6

3,6

32

Άλγεβρα

-

2

-

-

-

2

33

Κοσμογραφία και Γεωλογία

-

-

-

2

-

2

1,2

34

Ιστορία

3

3

8

-

-

9

5,4

Ε. Τεχνικά

35

Εκκλησιαστική Μουσική

2

2

2

1

1

8

4,8

36

Γυμναστική

2

2

2

2

2

10

6,0

37

Ιχνογραφία

Σύνολo

1

37

1

35

1

36

31

28

3 167

1,8 100,0

ΠΗΓΗ: B. διάταγμα 9 Σεπτεμβρίου 1897: Κείμενο ΔΙ6 (τ. Β', σ. 499-516).

Σελ. 275
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/276.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 11. Ωρολόγιο πρόγραμμα1 1900

α/α

Μαθήματα 1 -

Τάξεις

Σύνολο %

A

Β

Γ

Δ

Ε

A. θεολογικά

ι

Ιστορία της Π.Δ. και Γεωγραφία

τής Ιεράς Γης

3

-

-

-

-

3

2

Ιστορία της Καινής Διαθήκης

-

3

-

-

-

3

3

Ιερά Κατήχησις

-

-

2

-

-

2

4

Έγκυκλοπαιδεία της Θεολογίας

-

-

1

-

-

1

5

Εισαγωγή εις την Π. Διαθήκην

-

-

2

-

-

2

6

Εισαγωγή εις την Κ. Διαθήκην

-

-

2

-

-

2

7

Ερμηνεία Π. Διαθήκης εκ του εβραϊκού

-

-

-

3

2

5

8

Ερμηνεία Κ. Διαθήκης

-

-

3

2

2

7

9

Εβραϊκή Αρχαιολογία

-

-

-

2

-

2

49 33,62

10

Εκκλησιαστική Ιστορία

-

-

-

2

3

5

11

Πατρολογία

-

-

-

-

2

2

12

Δογματική

-

-

-

-

3

3

13

Χριστιανική Ηθική

-

-

-

-

2

2

14

Ομιλητική (= Ρητορική) και τα

κυριώτατα της Κατηχήσεως

-

-

-

3

-

3

15

Ομιλητ. φροντιστ. και ανάγν. εκκλ. ρητόρων

-

-

-

-

3

3

16

Ποιμαντική

-

-

-

-

2

2

17

Λειτουργική

-

-

-

-

2

2

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Θεολογικά, 2 Ελληνική γλωσσά, 3α Γαλλική γλώσσα, 3β Λατινική γλώσσα, 5α Γυμναστική, 5β Μαθηματικά, 7α Ιχνογραφία, 7β Φυσικά, 9α Εκκλησιαστική μουσική, 9β Ιστορία, 11 Γεωγραφία, 12α Εβραϊκή γλωσσά, 12β Φιλοσοφικά.

2. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε 59 ώρες, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι 10 του μαθήματος "Ανάγνωσις Ελλήνων Πατέρων".

Σελ. 276
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/277.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 11 (συνέχεια)

α/α

Τάξεις

Σύνολο

%

Μαθήματα

Α

Β

Γ

Δ E

Β. Εγκυκλοπαιδικά

1. Φιλολογικά

18.

Ελληνική γλώσσα

9

9

8

8 6

40

22,7

19

Άνάγνωσις Ελλήνων Πατέρων

2

2

2

2 2

10

-

2ο

Λατινική γλώσσα

2

2

2

2 ., 2

10 12

6,8

Άνάγνωσις Λατίνων Πατέρων

-

__

-

1 1

2

22

Γαλλική γλώσσα

3

3

2

2 2

12

6,8

23

Εβραϊκή γλώσσα

-

-

2,

- -

2

1,1

2. Φιλοσοφικά

24

Ψυχολογία Φιλοσοφικά

-

-

-

1 -

1 2

1,1

25

Λογική

-

-

-

_ 1

1

3. Πραγματικά

26

Φυσική Ιστορία

1

2

-

- -

3 7

4,0

27

Φυσική πειραματική και στοιχεία χημείας

-

-

2

2 -

4

28

Θεωρητική Αριθμητική

3

-

-

- -

3

29

Επιπεδομετρία

-

3

2

- - -

5 10

5,7'

Άλγεβρα

2 3

Στερεομετρία και Κοσμογραφία

-

-

-

2 -

2 3

32

Γεωγραφία

2

1

-

- -

6

1,7

33

Ιστορία

2

2

2

- -

3,4

Γ. Τεχνικά

34

Εκκλησιαστική Μουσική

2

2

1

1 _

6

3,4

35

Γυμναστική

3

3

2

2 -

10

5,7

36

Ιχνογραφία

2

2

1

1 1

7

4,0

Σύνολο

34

34

36

36 36

176

100,0

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 2 Σεπτεμβρίου 1900: Κείμενο Δ18 (τ. Β', σ. 522-536).

Σελ. 277
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/278.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙ

ΝΑΚΑΣ 12. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1906

α/α

Τάξεις Μαθήματα 1 

Σύνολο %

Α Β

Γ Δ

Ε

1

2 3 4 5 :

Α. Θεολογικά Ιστορία της Π.Δ. και Γεωγραφία της Ιεράς Γης 3 -

Ιστορία: της Καινής Διαθήκης - 3 Ιερά Κατήχησις - Εγκυκλοπαίδεια της Θεολογίας - - Εισαγωγή εις την Π. Διαθήκην

2 _ 1 - 1 -

-

i

3 3

2

;

6

Εισαγωγή εις την Κ. Διαθήκην 

ι _

-

1

7

Ερμηνεία Π. Διαθήκης εκ του εβραϊκού 

- 3

2

5

8

Ερμηνεία Κ. Διαθήκης

2 2

2

6

9

Εβραϊκή Αρχαιολογία 

___

-

1

44 32 ,02

ια-

Εκκλησιαστική Ιστορία

- 2

3

5

ιι

Πατρολογία

: --- ---

2

2

12

Δογματική 

--- ---

3

3

13

Χριστιανική Ηθική 

--- ---

2

2

14

Εκκλησιαστική Ρητορική 

_ 2

-

2

15

Ομιλητ. φροντιστ. και ανάγν. εκκλ. ρητόρων 

- -

3

3

16

Ποιμαντική

- -

2

2

17

Λειτουργική 

- -

2

2

Β. Εγκυκλοπαιδικά

1. Φιλολογικά

18

Ελληνική γλώσσα . 9 9

8 7

6

39 23,0

19

Ανάγνωσις Ελλήνων Πατέρων 2 2

2 2

2

10 -

20

Λατινική γλώσσα Ì 22

2 2

1

91 11 6,5

21

Ανάγνωσις Λατίνων Πατέρων 

- 1

1

21

22

Γαλλική γλώσσα 3 3

2 2

2

12 7,ι

23

Εβραϊκή γλώσσα 

2 -

-

2 1,2

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων: 1 Θεολογικά, 2 Ελληνική γλώσσα, 3 Γαλλική γλώσσα, 4 Λατινική γλώσσα... (τα υπόλοιπα όπως στον Πίνακα 11).

2. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε 54 ώρες, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι 10 του μαθήματος "Ανάγνωσις Ελλήνων Πατέρων".

Σελ. 278
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/279.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 12 (συνέχεια)

α/α

Μαθήματα

Tάξεις

 

 

%

Α

Β

Γ

Δ

Ε

 

Σύνολο

2. Φιλοσοφικά

24

25

Ψυχολογία Φιλοσοφικά Λογική

_

1

1,

1 1

2

1,2

3. Πραγματικά

26

Φυσική Ιστορία

1

2

3

27

Φυσική πειραματική Φυσικά

7

4,1

και στοιχεία χημείας

2

2

4

28

Θεωρητική Αριθμητική

3

3

29

Επιπεδομετρία

Μαθηματικά

3

2

5

10

5,9

30

Άλγεβρα

31

Στερεομετρία

καί Κοσμογραφία

2

2

32

Γεωγραφία

2

1

3

1,8

33

Ιστορία

2

2

2

6

3,6

Γ. Τεχνικά

34

Εκκλησιαστική Μουσική

2

2

1

1

6

3,6

35

Γυμναστική

3

3

2

2

10

5,9

36

Ιχνογραφία

2

2

1

1

1

7

4,1

Σύνολο

34

34

33

33

35

169

100,0

ΠΗΓΕΣ: α) Πίνακας 11' β) Β. διάταγμα 21 Ιανουαρίου 1906: Κείμενο Δ20 (τ. Β', σ. 540).

Σελ. 279
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/280.gif&w=600&h=91517_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 13. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1907

α/α Μαθήματα1

Τάξεις

Σύνολο

 

%

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Α. θεολογικά

1 Ιστορία της Π.Δ. και Γεωγραφία

της Ιεράς Γης

2

_

_

-

-

2

2 Ιστορία της Κ.Δ. και Γεωγραφία

τής Ιεράς Γης

-

2

-

-

-

0

3 Ιερά Κατήχησις

-

-

2

-

-

2

4 Εισαγωγή εις την Πάλαιαν Διαθήκην

-

-

1

-

-

Ι

5 Εισαγωγή εις την Καινήν Διαθηκην

-

-

1

-

-

1

6 Ερμηνεία Π. Διαθήκης εκ του Εβραϊκού

-

-

-

2

1

3

7 Ερμηνεία Κ. Διαθήκης εκ του Εβραϊκού

-

-

2

2

2

6

36

27,62

8 Εβραϊκή Αρχαιολογία

-

-

-

1

-

1

9 Εκκλησιαστική Ιστορία

-

-

-

2

2

4

10 Πατρολογία

-

-

-

-

2

2

11 Δογματική

-

-

-

3

3

12 Χριστιανική Ηθική

-

-

-

-

2

2

13 Ομιλητική

-

-

-

2

-

2

14 Ομιλητ. φροντιστ. και ανάγν. εκκλ. ρητόρων

-

-

-

-

3

3

15 Ποιμαντική

-

-

-

-

1

1

16 Λειτουργική

-

-

-

-

1

1

Β. Εγκυκλοπαιδικά

1. Φιλολογικά

17 Ελληνική γλώσσα

9

9

9

7

6

40

25,6

18 Ανάγνωσις Ελλήνων Πατέρων

1

1

1

2

2

7

-

19 Λατινική γλώσσα

2

2

2

2

2

10

12

7,7

20 Ανάγνωσις Λατίνων Πατέρων

-

-

-

1

1

2

1. Ιεράρχηση των μαθημάτων (για τα οποία ακολουθούμε προηγούμενους Πίνακες ως προς την παρουσίαση τους στον Πίνακα εδώ): 1 Θεολογικά, 2 Ελληνική γλώσσα, 3α Γαλλική γλώσσα, 3β Λατινική γλώσσα, 5 Μαθηματικά, 6 Γυμναστική, 7 Φυσικά, 8α Εκκλησιαστική μουσική, 8β Ιστορία, 10 Ιχνογραφία, 11 Γεωγραφία, 12 Φιλοσοφικά, 13 Εβραϊκή γλώσσα.

2. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε 43 ώρες, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι 7 του μαθήματος "Ανάγνωσις Ελλήνων Πατέρων".

Σελ. 280
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/30/gif/281.gif&w=600&h=915 17_Γ. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

281

ΠΙΝΑΚΑΣ 13 (συνέχεια)

Τάξεις

 

α/α Μαθήματα

Σύνολο %

A

Β

Γ

Δ

E

21 Γαλλική γλώσσα

3

3

2

2

2

12

7,7

22 Εβραϊκή γλώσσα

1 —

1

0,7

2. Φιλοσοφικά

23 Ψυχολογία 1 Φιλοσοφικά

1 _

__

___

1 2

1,3

24 Λογική

1

1

3. Πραγματικά

25 Φυσική Ιστορία

1

2

3 7

4,5

26 Φυσική πειραματική και στοιχεία χημείας — —

2

2

4

27 θεωρητική Αριθμητική

3

3

28 Επιπεδομετρία

Μαθηματικά —

3

0 _

_

__

5 10

6,4

29 Άλγεβρα

30 Στερεομετρία

και Κοσμογραφία

_

2

_

2

3ι Γεωγραφία

2

1

3

1,9

32 Ιστορία

2

2

2

_

_

6

3,8

Γ. Τεχνικά

33 Εκκλησιαστική Μουσική

2

2

1

1

6

3,8

34 Γυμναστική

2

2

2

2

1

9

5,8

35 Ιχνογραφία

1

1

1

1

1

5

3,2

(36) Γεωπονία εις τα διαλείμματα

Σύνολο

30

30

32

32

32

156

100,0

ΠΗΓΗ: Β. διάταγμα 7 Φεβρουαρίου 1907: Κείμενο Δ21 (τ. Β', σ. 541-545).

Σελ. 281