Creator/Author:Καραμανωλάκης, Βαγγέλης Δ.
 
Title:Formation of Historical Science and History teaching at the University of Athens (1837-1932)
 
Title of Series:Historical Archive of Greek Youth
 
Nr. within series:42
 
Place of Publication:Athens
 
Publisher:General Secretariat for Youth
 
Date of Publication:2006
 
Pagination:551
 
Nr. of vol.:1 volume
 
Language:Greek
 
Subject:Education
 
Education-Higher
 
Spatial coverage:Greece, University of Athens
 
Temporal coverage:1837-1932
 
Description:The starting assumption of my book is that history is formed as a science through the catalytic influence of educational institutions aimed at producing and disseminating knowledge, such as universities. To a great extent, these institutions impose upon historiographie production the following: the logic of their formation and function; the values governing them; their practices in advancing authority and the relationship of forces prevalent in them; and, their relations with political power and society. I refer to the formation of a national-scientific history in the University of Athens, which had a profoundly didactic character and decisively influenced historiographie production as a whole. Since its founding (1837), and parallel to providing staff to the state apparatus, the University of Athens has undertaken to form, express and disseminate a discourse that was addressed to all the citizens of the new State in multiple ways. Its national role was commonly acceptable and, to a great extent, it determined its character, as was also the case with the corresponding institutions in Western Europe. Because of its uniqueness as a higher education institution for more than eighty years, namely until the founding of a corresponding university in Thessaloniki (1926), Greek society welcomed it warmly and invested it with great symbolic authority. Early on, public opinion focused its interest on its founding and function, as this was reflected in the columns of the daily and periodical press, in the frequent news reports and articles pertaining to the orientation of university studies and the events taking place within the institution. Newspapers and magazines published rectors' reports, official speeches and independent lectures, receiving positive comments or reactions and generating discussions, controversies, even incidents. Through its organs that were elected by the teachers' bodies with the consent of the political authorities, the University has claimed a place in public life and has participated in the political and social processes. Since the events of the early decades, but primarily through its strong and organised participation in the 1862-1864 events, the student body has constituted an important parameter in the political becoming. The symbolic authority ascribed to the University of Athens from the early years of its founding did not pertain only to its educational mission but also to its usefulness with regard to advancing the Hellenic kingdom's broader objectives under the new geopolitical conditions in the region. The connection between the Great Idea in its diverse meanings and the cultural propagation of Hellenism primarily in the Ottoman Empire territory has lent a special role to the Othonian University: that of a body commissioned to produce knowledge and develop professional-scientific personnel. Its mission as well as that of university teachers was to go beyond the teaching halls and disseminate its message to the broader area of "the Greeks' East", beyond the strict state borders. In this context, language, religion and particularly history which is the subject of this book, were the determinatively homogenising elements linking the subjects of the Hellenic kingdom with their "irredentist brethren" in the Ottoman Empire. History's development in the University and its gradual formation into a scientific subject with principles and research methods is reflected in the entire Greek historiographical production. The passage from a world history having enlightening perspectives to a unified national history incorporating the Macedonians and the Byzantine Empire took place very early in the university halls. The turn towards the archive sources, the use of auxiliary sciences and the introduction of scientific methodology have found their most organised expression in history tutorial schools. The formation of scientific history cannot be studied outside the specific processes in which history teachers became acting subjects with multiple roles, as was also the case in other European states. Their presence in the public life of the newly established State has been intense and versatile: they wrote school education manuals; they participated in the founding and administration of associations and companies; they occupied high positions in the state apparatus; they wrote regular articles and made speeches -inside and outside the University- that were published in the Press; and, they participated in political life. Of course, during this development, centrifugal trends or internal contradictions have also occurred, which I have attempted to record; they are elements revealing the polysemy and complexity of the framework in which history was constituted as a science. In the period under study, teaching history in the university was connected with a number of factors and variables, elements that have determined the specific reference framework, namely: the university environment, the historiographie tradition, the persons who taught and those receiving their teaching. The aim of the present work is to co-examine these factors in the broader political and social conjuncture which, to a great extent, has defined them and which eventually has been redefined by them. Its scope extends from 1837, when the University of Athens opened, until 1932, when its rules of operation were reformed by the Eleftherios Venizelos government with George Papandreou as minister of Education. Institutions such as universities are distinguished more for continuities than for ruptures in their operation. However, the 1932 reform is one of the most important attempts to modernise the university legislation in the 20th century and it has determined the University's course in the subsequent fifty years or so. Specifically for the School of Philosophy, it constitutes a major break in view of the fact that, for the first time in its history, it was divided into two faculties: Faculty of Philology and Faculty of History and Archaeology. The establishment of the latter and the turning of history into one of its two main cognitive subjects have shaped anew the philosophy, the orientation and the realities of historical studies (subjects offered, compulsory attendance, teaching hours), despite the problems encountered in their implementation. Furthermore, in 1932, through a decision by the ministry of Education, following a recommendation by the School of Philosophy, the chair for the History of the Greek nation was abolished, thus signalling a superseding of the conception that a unified teaching of the national history is more beneficial and opting for a simultaneous teaching of its autonomous periods in specific university chairs. The first four parts of the book focus on history teaching in the School of Philosophy in time sequence. Each part is preceded by a brief overview of the institutional and historical development of the University of Athens in the corresponding period. Based on what has been developed in the book so far, the fifth and last part is an overview of the historical studies since the opening of the University and until 1932. Specifically: The first part focuses on the commencement of the University's operation ; at that time and in the framework of the institution's enlightening tradition, the objective of its curriculum was defined as training free, moral and educated citizens who would learn history from the ancient times and until their epoch. When examining the study guides and the work of the early History teachers, one can see a strong presence of the European models, particularly the general history patterns and, at the same time, a connection with the national ideology, as it is reflected primarily in the reading of ancient Greek history as ancestral history. The second part is dedicated principally to Constantinos Paparrigopoulos and the introduction of the History of the Greek Nation in the curriculum. Through the professor's catalytic presence, the unified national history -as it was formed by the historian with the incorporation of Byzantine— became a necessary implement for students, a determining element of their identity. The factors of Paparrigopoulos' university presence are explored in relation to his publications and to the effect that his subject had upon the other history subjects and more broadly in the curriculum. A special chapter is dedicated to the study of the discourse objecting to his historiographie pattern; this was expressed by a group of politically liberal professors who have defended ancient Greek history as the principal sphere for the education of students. The third part is focused on the developments that led to the constitution of history as a science and to the formation of history studies in the University of Athens, in the context of the broader changes occurring in the institution's physiognomy. In this part, a number of issues are studied that pertain to the University as a whole: first, the procedures concerning the appointment of teachers and the introduction of a dissertation as a prerequisite; second, the introduction of tutorial and laboratory teaching; third, a gradual change in the audience of university amphitheatres and the transition from free attendance of erudite audience to closed, purely student groups with professional specialisation. The developments in history are related to the catalytic presence of Spyridon Lambros; he has shifted the centre of gravity away from making informed citizens and towards preparing good historians and teachers with powerful methodological tools. The turn in teaching towards the Byzantine and Modern Greek history is examined and the axes for the education of students in history are analysed always in the framework of C. Paparrigopoulos' pattern. In the fourth part, history teaching is examined within a turbulent epoch, when the map of higher education in Greece expands and the goals of history teaching are enriched by means of arming the students against the then novel Communist ideas. The processes are studied, which led to the establishment of a special chair for the teaching of Byzantine history and to a turn towards modern history and the history of the neighbouring peoples. Moreover, the conditions are explored, which are responsible for an entrenchment in history teaching and for its isolation from parallel developments in European historiography. In the last part, an overall overview regarding the historical studies in the University of Athens is undertaken. Initially, the physiognomy of history teachers is examined. Then, on the basis of the indexing and statistical processing of all the subjects taught at the University's Faculty of Philology, history teaching is explored in the constellation of the curriculum's overall development and its position is evaluated as against the other cognitive subjects. Furthermore, the reasons are explored, which have led to a powerful presence of the general history throughout the period under study. The last pages of the book go back to the central question raised in the course of this work, which is: In a newly established State having no scientific tradition, how is it that the twofold substance of the University as an institution and a symbol has contributed decisively in the elaboration of historical science, and this in a complicated, multiform, sometimes contradictory and remarkably political process.
 
License:This book in every digital format (PDF, GIF, HTML) is distributed under Creative Commons Attribution - NonCommercial Licence Greece 3.0
 
The book in PDF:Download PDF 43.93 Mb
 
Visible pages: 350-369 από: 554
-20
Current page:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/350.gif&w=600&h=915

από τακτικό καθηγητή, ενώ προβλεπόταν βιβλιοφύλαξ και κλητήρας.833 Στο Ιστορικό-Αρχαιολογικό σπουδαστήριο -το οποίο συστεγαζόταν με τα άλλα δυο της Φιλοσοφικής σε κοινή αίθουσα στον άνω όροφο του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου- περιήλθε η βιβλιοθήκη των ιστορικών φροντιστηρίων.834

Η μέριμνα για την καλύτερη οργάνωση των σπουδών επεκτάθηκε και στο ζήτημα των συγγραμμάτων. Το 1912 επιβλήθηκε η έκδοση εντός τριετίας ευσύνοπτου συγγράμματος με τις παραδόσεις των καθηγητών προς τους φοιτητές.835 Το 1915 με νομοθετική ρύθμιση επεκτάθηκε το διάστημα στα πέντε χρόνια, με την επιβολή όμως χρηματικού προστίμου σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προς τη διάταξη. Εάν μετά την παρέλευση επταετίας ο διδάσκων δεν είχε εκδώσει σύγγραμμα μπορούσε και να απολυθεί με απόφαση του υπουργού.836 Το 1922 ο νομοθέτης επανήλθε υποχρεώνοντας το Πανεπιστήμιο να εκδίδει και να πωλεί τις παραδόσεις των καθηγητών σε τιμή που θα οριζόταν από την Επιτροπή Δημοσιευμάτων, ύστερα από τη γνώμη του καθηγητήσυγγραφέα, στον οποίο και θα αποδιδόταν ένα ποσοστό από την τιμή πώλησης. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1930, το Πανεπιστήμιο Αθηνών έλαβε μέτρα προσπαθώντας να καταστείλει φαινόμενα αισχροκέρδειας και υπερτιμολογημένης διάθεσης των εγχειριδίων από τους συγγραφείς τους.837 Η συγκομιδή ήταν πολύ φτωχή, ιδιαίτερα για την ιστορία. Πέρα από το εγχειρίδιο του Κ. Άμαντου, κυκλοφόρησε μόλις το 1933 η Αγωγή του πολίτου του Μ. Βολονάκη σε επανέκδοση που προοριζόταν για τους φοιτητές. Στην πραγματικότητα, οι φοιτητές, από τους οποίους οι περισσότεροι δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν τα προτεινόμενα, όταν υπήρχαν, συγγράμματα, διάβαζαν κυρίως στα σπουδαστήρια ή στην Εθνική Βιβλιοθήκη, προσπαθώντας να εξυπηρετηθούν, πολυάριθμοι όντες, με ένα ή δύο αντίτυπα των συγγραμμάτων.838

Από τους καθηγητές που δίδαξαν ιστορία στο Πανεπιστήμιο μετά το 1911, οι Γ. Σωτηριάδης και Κ. Ράδος κατέθεσαν και αυτοί τον οβολό τους στη φροντιστηριακή διδασκαλία, έναν οβολό μικρό σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Είναι ενδεικτική η βιβλιοθήκη του φροντιστηρίου του Γ. Σωτηριάδη:

833. «Περί οργανισμού...», ό.π., σ. 641.

834. Το Αθήνησι Πανεπιστήμιον μετά των παραρτημάτων αυτού, Αθήνα 1923-1924, σ. 2-3.

835. Κ. Παπαπάνου, ό.π., ο. 169.

836. Στο ίδιο, α. 175.

837. Στο ίδιο, ο. 213-214.

838. Βλ. Αικ. Χριστοφιλοπούλου, ό.π., σ. 988.

p. 350
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/351.gif&w=600&h=915

δεκατρείς όλοι κι όλοι τίτλοι βιβλίων, ανάμεσα τους αρχαίοι συγγραφείς (Ισοκράτης, Μένανδρος, Πολύβιος), η μετάφραση της βυζαντινής ιστορίας του Κρουμπάχερ και ελάχιστοι γερμανόφωνοι τίτλοι παγκόσμιας ιστορίας.839 Ο Ράδος συνέχισε την παράδοση που ήθελε τους καθηγητές να διδάσκουν στα φροντιστήρια το γνωστικό αντικείμενο που τους ενδιέφερε. Δίδαξε (βλ. Παράρτημα) ιστορική γεωγραφία, καθώς και την έβδομη και όγδοη ιστορία του Ηροδότου και στοιχεία ναυτικής αρχαιολογίας σε σχέση με αυτές.

Στη χορεία όσων ασχολήθηκαν με την ιστορία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών στα χρόνια του Μεσοπολέμου, εκτός από τους καθ' ύλην αρμοδίους Σ. Κουγέα, Κ. Άμαντο και Μ. Βολονάκη, θα προσέθετε κανείς -λόγω της συνάφειας των πανεπιστημιακών αντικειμένων, των εξωπανεπιστημιακών ενασχολήσεων και γενικότερα του αυτοπροσδιορισμού τους ως ιστορικών-τον Φαίδωνα Κουκουλέ, τον Νικόλαο Βέη και τον Αδ. Αδαμαντίου. Με εξαίρεση τον Μ. Βολονάκη, ο οποίος ήταν ο μοναδικός καθηγητής Ιστορίας μετά τον Κ. Παπαρρηγόπουλο που δεν είχε σπουδάσει στο εξωτερικό, οι υπόλοιποι είχαν πραγματοποιήσει συστηματικές σπουδές εκτός Ελλάδος, ιδιαίτερα στη Γερμανία. Η έλλειψη μεταπτυχιακών σπουδών του Βολονάκη συνδεόταν, σε αντίθεση βέβαια προς τον Κ. Παπαρρηγόπουλο, με συγγραφικό και διδακτικό έργο ήσσονος σημασίας, έργο το οποίο παρά τις αναφορές του στην αρχειακή τεκμηρίωση βρισκόταν κατεξοχήν στη σφαίρα της ρητορείας.

Οι σπουδές των συγκεκριμένων καθηγητών της Φιλοσοφικής, σε μια εποχή άνθησης της φροντιστηριακής διδασκαλίας, και η στενή σχέση μαθητείας με τους δασκάλους τους είχαν αποτέλεσμα τη στροφή τους προς μια θετικιστική αντίληψη της ιστορίας, που συνδεόταν με την αναζήτηση και την αξιοποίηση αρχειακών τεκμηρίων. Η φροντιστηριακή διδασκαλία είχε ενισχύσει τις σχέσεις μεταξύ διδασκόντων και φοιτητών συγκριτικά με το παρελθόν, είχε μειώσει την απόσταση ανάμεσα στην έδρα και στο θρανίο. Η συμμετοχή και η διάκριση στα φροντιστήρια αποτελούσαν σημαντικά εφόδια, τα οποία τονίζονταν στα βιογραφικά τους. Η συγκρότηση έργων υποδομής για την ελληνική επιστήμη, στα οποία πρωτοστατούσαν οι δάσκαλοι τους και ιδιαίτερα ο Σπ. Λάμπρος,840 τους έδωσε τη δυνατότητα από τα φοιτητικά τους χρόνια να συνεργαστούν με αυτούς σε επαγγελματική βάση.

839. Βλ. Πρυτανεία Γεωργίου I. Δέρβου..., ό.π., σ. 145-146.

840. Βλ. και το κεφάλαιο «Ο Λάμπρος και η σχολή του»: Ν. Τωμαδάκης, ό.π., σ. 103-108.

p. 351
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/352.gif&w=600&h=915

Τη σχέση αυτή οι νέοι καθηγητές την αναγνώριζαν, τονίζοντας τη σημαντική συμβολή των προκατόχων τους στην επιστημονική τους διαμόρφωση μέσω κυρίως της φροντιστηριακής διδασκαλίας και της μέριμνας για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Ο Σ. Κουγέας αφιέρωσε την πρώτη του συνθετική εργασία για τον Καισαρείας Αρέθα στον σεβαστό του διδάσκαλο Σπ. Λάμπρο, τον άνδρα, όστις πρώτος μου έδωκεν εν χερσί παλαιόν χειρόγραφον και εις ου το φροντιστήριον ανέγνωσα τα πρώτα πανομοιότυπα εκ των χειρογράφων του Αρέθα.841

Χαρακτηριστικό των επιδιώξεων αλλά και των κατακτήσεων της γενιάς αυτής που κυριάρχησε στον Μεσοπόλεμο ήταν το περιεχόμενο του περιοδικού Ελληνικά κατά την πρώτη περίοδο έκδοσής του (1928-1939), όταν διευθυντές ήταν ο Κ. Άμαντος και ο Σ. Κουγέας. Μέσα από τα δημοσιεύματα που φιλοξένησε το περιοδικό επιχείρησε να καλύψει όλη την ελληνική ιστορία : ιστορικές, φιλολογικές, αρχαιολογικές, λαογραφικές μελέτες, όπου τη μερίδα του λέοντος καταλάμβανε το Βυζάντιο, οι οποίες στόχευαν κυρίως στην ανάδειξη της πολιτισμικής συνέχειας του ελληνισμού. Στο περιοδικό δημοσιεύθηκαν επίσης ανέκδοτες πηγές, έγγραφα, επιγραφές, ο σχολιασμός των οποίων απηχούσε το πνεύμα του Σπ. Λάμπρου. Στο κλίμα των ημερών γινόταν ιδιαίτερη μνεία στη μελέτη των σχέσεων με τους γείτονες, και μάλιστα τους πλέον πρόσφατους. Στο περιοδικό αποδιδόταν ιδιαίτερη σημασία στη συγκέντρωση της ελληνικής και ξένης συναφούς βιβλιογραφίας, ενώ δημοσιεύονταν και πληροφορίες για συνέδρια, εκδηλώσεις, διαγωνισμούς κ.ά. Τα Ελληνικά επεδίωκαν, με βάση τους προγραμματικούς τους στόχους, την επικοινωνία με ένα διεθνές κοινό. Για τον σκοπό αυτό άλλωστε επέτρεπαν και τη δημοσίευση εργασιών αλλοδαπών σε τέσσερις γλώσσες (αγγλική, γαλλική, γερμανική και ιταλική). Εξαρχής δε ένα σημαντικό τμήμα του περιοδικού αφιερώθηκε στις βιβλιοκρισίες, συνταγμένες κατά μείζονα λόγο από τους δυο διευθυντές του.

Οι διάδοχοι του Λάμπρου και του Καρολίδη, εμπνεόμενοι από το σχήμα της συνέχειας και της αδιάσπαστης πορείας του ελληνισμού και από το παράδειγμα των διδασκάλων τους -οι οποίοι στο πανεπιστημιακό και στο συγγραφικό τους έργο διέτρεξαν το σύνολο της ελληνικής ιστορίας, δημιουργώντας σε μεγάλο βαθμό τα όρια και τις συνέχειές της-, ασχολήθηκαν με το σύνολο της ελληνικής γραμματείας, χωρίς εξειδίκευση σε συγκεκριμένες περιόδους

841. Σωκράτης Β. Κουγέας, Ο Καισαρείας Αρέθας και το έργον αυτού. Συμβολή εις την ιστορίαν της πρώτης αναγεννήσεως των ελληνικών γραμμάτων εν Βυζαντίω, Αθήνα, Βιβλιοπωλείον Ελευθερουδάκη και Μπαρτ, 1913, σ. ια'.

p. 352
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/353.gif&w=600&h=915

δους ή θεματικές. Αντιλαμβανόμενοι κυρίως την ιστορία ως αποδεικτικόν μέσον, για να θυμίσω την αιχμή του Παύλου Καλλιγά εναντίον του Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου και τη χρήση της εθνικής ιστορίας,842 επικεντρώθηκαν σε τομείς όπου κατεξοχήν μπορούσαν να αναζητηθούν οι συνέχειες, όπως η γλώσσα και η φιλολογία.

Η μελέτη του συγγραφικού έργου του Σ. Κουγέα, του Κ. Άμαντου, του Ν. Βέη και του Φ. Κουκουλέ φανερώνει την υποστήριξή του από εκτεταμένο αρχειακό υλικό, το οποίο συχνά οι ίδιοι εξέδωσαν αυτούσιο, επισημαίνοντας την αξία της αρχειακής τεκμηρίωσης, ενώ δεν προχώρησαν σε μεγάλες συνθέσεις. Η αντίληψη αυτή συνδυάστηκε, μέσω κυρίως της μαθητείας τους στον Σπυρίδωνα Λάμπρο αλλά και των γενικότερων παραδοχών της εποχής, με την αναγωγή, έστω και κατ' όνομα, της αρχειακής και της ερευνητικής εργασίας σε κυρίαρχα στοιχεία της φυσιογνωμίας του ιστορικού και την υποβάθμιση των θεωρητικών επεξεργασιών. Το αποτέλεσμα στις περισσότερες περιπτώσεις, με σημαντικότερη εξαίρεση το πολύτομο έργο του Φ. Κουκουλέ για τον βίο των Βυζαντινών, ήταν μια πληθώρα μικρών αρχειακών μελετών που επικεντρώθηκαν κατά κύριο λόγο στο Βυζάντιο και στα νεότερα χρόνια. Το συγκεκριμένο διανοητικό κλίμα, σε συνδυασμό με τις αδράνειες που γεννούσε η κατάληψη μιας ακαδημαϊκής θέσης, η διατήρηση και η εξέλιξη της οποίας σε μεγάλο βαθμό ήταν αυτονόητη ή συνδεόταν κυρίως με πολιτικά κριτήρια, οδήγησε στην απουσία ευρέων συνθετικών έργων, στη σταδιακή χαλάρωση των πνευματικών δεσμών με τη σύγχρονη δυτική επιστημονική σκέψη και στην καθυστερημένη μεταφορά θεωρητικών σχημάτων και επεξεργασιών που κυριάρχησαν σε αυτή.

Στη φροντιστηριακή διδασκαλία που πραγματοποίησαν οι ίδιοι οι νέοι καθηγητές, στο πλαίσιο άλλωστε της σχετικής νομοθεσίας, συνέχισαν την παράδοση του Σπ. Λάμπρου με τη χρήση αρχειακών τεκμηρίων, καθώς και την εκπόνηση πρωτότυπων εργασιών με την έντονη συμμετοχή των φοιτητών. Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε το φροντιστήριο του Μ. Βολονάκη. Παρά τα όσα είχε υποσχεθεί ο καθηγητής της Ιστορίας των μέσων και νεωτέρων χρόνων στον εισιτήριο λόγο του μαθήματος του το ακαδημαϊκό έτος 1925-1926, ότι δηλαδή η διδασκαλία του θα εμπλουτιζόταν με κατάλληλες προβολές φωτεινών διαφανειών, με την επίσκεψη σε ιστορικούς τόπους, με τη συλλογή, διάσωση και επεξεργασία ανέκδοτων εγγράφων 843 το φροντιστήριο του -σύμφωνα με

842. Βλ. Παύλος Καλλιγάς, Δύο Βυζαντιναί Μελέται, Αθήνα 1868, σ. 24.

843. Μ. Βολονάκης, Ελληνικαί Σελίδες..., ό.π., σ. 559.

p. 353
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/354.gif&w=600&h=915

όλες τις ενδείξεις και τις σχετικές μαρτυρίες των Γ. Αλισανδράτου, Δ. Βαγιακάκου και Μ. Σακελλαρίου-λειτούργησε ως συνέχεια του ακαδημαϊκού του μαθήματος, χωρίς ουσιαστική συμμετοχή των φοιτητών. Στα φροντιστήρια τους ο Κουγέας και ο Κουκουλές χρησιμοποίησαν εποπτικό υλικό (πίνακες, χάρτες, ασκήσεις, από τα οποία αρκετά σώζονται στο Ιστορικό Σπουδαστήριο του Ιστορικού και Αρχαιολογικού Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής). Στο φροντιστήριο του ο Κ. Άμαντος ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για τις εργασίες των φοιτητών του, σύμφωνα και με τις προφορικές μαρτυρίες του Γ. Αλισανδράτου και του Μιχάλη Σακελλαρίου, ενώ αφιέρωσε και σημαντικό μέρος της διδασκαλίας του σε ζητήματα νεότερης ελληνικής ιστορίας. Η διδασκαλία του επικεντρώθηκε κυρίως σε ιστορικά ζητήματα. Ο Άμαντος συνήθιζε να δίνει στους φοιτητές του στο φροντιστήριο κατ' αρχάς μικρές βιβλιογραφικές εργασίες. Στη συνέχεια τους προέτρεπε να αναλαμβάνουν εργασίες που να έχουν σχέση με την ιδιαίτερη πατρίδα τους: μια επιγραφή, ακριτικά ή δημοτικά τραγούδια, ιστορικά έγγραφα ή σημειώματα από την Επανάσταση του 1821 και άλλα. Έπειτα μπορούσαν να αναλάβουν εργασίες που αφορούσαν γενικότερα θέματα, ανάλογα με τις κλίσεις και την ειδίκευσή τους. Άλλου είδους επιστημονική εργασία ήταν η κριτική εργασιών, ιδιαίτερα παλαιότερων, όπου ο φοιτητής ανέπτυσσε αντικειμενική και μεθοδική κρίση.844 Οι προτάσεις αυτές προέρχονταν από κείμενο προς τους φοιτητές, γραμμένο μετά τη συνταξιοδότησή του, στο οποίο ο Άμαντος αναφερόταν γενικά στην ανάγκη συστηματικής εκπαίδευσής τους, στο πλαίσιο ενός πανεπιστημίου που κύρια αποστολή θα είχε τη συγκρότηση επιστημόνων με σαφείς μεθοδολογικές αρχές, ανεξάρτητα από την ειδικότητά τους.

Το τμήμα εκείνο των γνωστικών αντικειμένων που αφορούσαν τη μέση και νεότερη ελληνική φιλολογία και τα οποία είχαν απασχολήσει τον Λάμπρο στο ιστορικό του φροντιστήριο (παλαιογραφία, ιστορία του χειρογράφου, λογοτεχνία) ανήκαν πλέον στη δικαιοδοσία της έδρας του Ν. Βέη, ο οποίος παρέδιδε συστηματικά βιβλιογραφία, κριτική και σύγκριση πηγών. Και στο δικό του φροντιστήριο όμως ο Σ. Κουγέας συνέχισε τη διδασκαλία του προκατόχου του σε όλο το μήκος και το πλάτος της ελληνικής ιστορίας. Σημειώνω, πάντως, ότι κανένα από τα φροντιστήρια δεν απέκτησε την αίγλη του φροντιστηρίου του Λάμπρου, ούτε έχουμε ενδείξεις για την ενίσχυσή τους με βιβλία και αρχειακά τεκμήρια όπως συνέβαινε με εκείνο.

844. Βλ. «Προς τους φοιτητάς», Μικρά Μελετήματα..., ό.π., σ. 318, και passim, σ. 314-320.

p. 354
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/355.gif&w=600&h=915

Η ομάδα αυτή των συγκεκριμένων καθηγητών προσέφερε ένα άλλο διδακτικό μοντέλο σε σχέση με τους προκατόχους τους. Η διδασκαλία τους εμπνεόταν από τα φροντιστήρια, στηριζόταν στη συνεργασία με τους φοιτητές, οδηγούσε στον μετριασμό της ρητορείας. Στο πλαίσιο αυτό η εικόνα του καθηγητή γινόταν πιο ανθρώπινη, πιο κοντινή στους φοιτητές του : Δίδασκε απλά, χαμηλόφωνα, χωρίς χειρονομίες και ρητορισμούς, ακουμπισμένος κάπως στην έδρα, όπως θυμάται η Αικατερίνη Χριστοφιλοπούλου για τον Κωνσταντίνο Άμαντο ,845 ενώ ο Σ. Κουγέας δίδασκε χωρίς στόμφο, χωρίς αλαλαγμό, αλλά με κατάνυξη, με τη διάθεση του ανθρώπου που προσπελάζει τα ιερά και τα όσια.846 Ακόμη και στην περίπτωση του Ν. Βέη, καθηγητή με γνωστές ρητορικές ικανότητες, ο στόμφος της παράδοσής του συνοδευόταν από τα πρώτα στη Φιλοσοφική κλειστά φροντιστήρια με επιλογή των φοιτητών, ενώ οι εξετάσεις του, οι οποίες διεξάγονταν δημόσια, ήταν γνωστές για τις διαλογικές συζητήσεις μεταξύ εξεταστή και εξεταζομένων. Χαρίσματα του καθηγητή ήταν πλέον η κριτική του ικανότητα, η δυνατότητα να πείθει τους μαθητές του διά του λόγου, να διδάσκει στοχεύοντας στη λογική.847

Η φροντιστηριακή διδασκαλία δημιουργούσε στενές σχέσεις με τους συμμετέχοντες. Ο Κ. Άμαντος, λόγου χάρη, δεχόταν κάθε εβδομάδα φοιτητές στο σπίτι του.848 Πέρα από τις συζητήσεις και τη στήριξη των επιστημονικών εργασιών τους, μεριμνούσε για την επαγγελματική τους εξέλιξη, όπως μαρτυρεί και η πρόσληψη του Νικολάου Ανδριώτη, του Εμμανουήλ Κριαρά και του Νίκου Σβορώνου στο Μεσαιωνικό Αρχείο της Ακαδημίας Αθηνών.849 Γενικότερα καθηγητές όπως ο Άμαντος, ο Κουγέας, ο Βέης ήταν γνωστοί για τις στενές σχέσεις τους με τους φοιτητές και το ενδιαφέρον τους για τη μετέπειτα σταδιοδρομία τους στον ακαδημαϊκό στίβο. Τόσο η δημοσιευμένη αλληλογραφία

845. Αικ. Χριστοφιλοπούλου, ό.π., σ. 983.

846. Από το «Μνήμη Κουγέα» του I. Μ. Παναγιωτόπουλου στο αφιέρωμα στη Νέα Εστία, ό.π., σ. 1444.

847. Βλ. Κ. Θ. Δημαράς, «Σωκράτης Κουγέας», Το Βήμα (18 Νοεμβρίου 1966).

848. Βλ. Εμμανουήλ Κριαράς, Πραγματώσεις και όνειρα. Σταθμοί μιας πορείας, Θεσσαλονίκη, Ιανός, 2001, σ. 72. Η προσέλευση των φοιτητών στο σπίτι του καθηγητή αποτελούσε μια παλιά ακαδημαϊκή παράδοση, ιδιαίτερα στον γερμανόφωνο κόσμο, η οποία συνεχίζεται ως σήμερα. Ο Ράνκε ξεκίνησε τα πρώτα φροντιστήρια στο σπίτι του, όπως και πολλοί άλλοι καθηγητές σε όλο τον κόσμο κατά τα πρώτα χρόνια εφαρμογής του θεσμού, έως ότου δημιουργήθηκαν οι κατάλληλοι χώροι στα πανεπιστήμια. Βλ. Bonnie G. Smith, "Gender and the Practices of Scientific History: The Seminar and Archival Research in the Nineteenth Century", The American Historical Review 100, 4 (Οκτώβριος 1995), σ. 1154, 1157.

849. Εμμ. Κριαράς, ό.π., σ. 77.

p. 355
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/356.gif&w=600&h=915

του Ν. Βέη με τους μαθητές του850 όσο και η ανέκδοτη αλληλογραφία του Κ. Άμαντου με φοιτητές και αποφοίτους της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών851 καλύπτουν ευρύτατο φάσμα: πληροφορίες για επιστημονικές εργασίες και μεταπτυχιακές σπουδές, προσωπικά νέα, βοήθεια για την επαγγελματική τους διαδρομή, ακόμη και δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης ώστε να μπορέσουν να καλυφθούν τα δίδακτρα για τις πανεπιστημιακές σπουδές. Οι στενές αυτές σχέσεις αποτυπώθηκαν και σε μια σειρά λογοτεχνικών και αυτοβιογραφικών κειμένων, τα οποία προήλθαν από εκπροσώπους της γενιάς των φοιτητών του Μεσοπολέμου.852 Σε αυτά τα κείμενα τόσο ο Κουγέας όσο και ο Άμαντος εντάσσονται σε μια προοδευτική ομάδα καθηγητών, με κύριο γνώμονα την τοποθέτησή τους στο γλωσσικό ζήτημα. Στην ίδια ομάδα εντάσσονταν κατ' αρχήν ο Παναγής Λορεντζάτος και οι Ν. Βέης και Σ. Μενάρδος.853

Η εισαγωγή και καθιέρωση της φροντιστηριακής διδασκαλίας στην ιστορία αποτέλεσε εξέλιξη με σημαίνουσες επιπτώσεις στο πανεπιστημιακό πρόγραμμα μαθημάτων. Αφενός συντέλεσε καθοριστικά στη στροφή των ιστορικών μαθημάτων προς τα βυζαντινά και νεοελληνικά χρόνια. Αφετέρου δημιούργησε μια νέα δυναμική αναφορικά με τη μελέτη της ιστορίας και τους τρόπους προσέγγισής της. Η δυναμική αυτή ενισχύθηκε από το κύρος του Σπ. Λάμπρου και την προσπάθειά του να μεταβάλει συνολικά τους όρους της ιστορικής παραγωγής με βάση τα δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα, στην κατεύθυνση μιας συγκροτημένης επιστήμης με μεθοδολογία και καθορισμένες τεχνικές προσπέλασης του αντικειμένου μελέτης της. Παρά τη θεσμοθέτηση, καθιέρωση και γρήγορη διάδοση της στο τέλος του 19ου αιώνα, η ιστορική φροντιστηριακή διδασκαλία δεν συνέχισε με την ίδια δυναμική και στα επόμενα χρόνια. Οι λόγοι ήταν πολλοί. Κατά πρώτον, η γενικότερη φυσιογνωμία

850. Βλ. Μαίρη Νίκου Βέη, Ο Νίκος Βέης και τα ελληνικά βλαστάρια, Αθήνα 1963, καθώς και Μαίρη Ν. Βέη (εισαγωγικό σημείωμα και επιμ.), Ο Νίκος Βέης τιμημένος σαν διδάσκαλος του γένους από τους φοιτητές του: είκοσι χρόνοι πέρασαν από τότε που έφυγε (+1958-1978), Αθήνα 1980, όπου και πολλές επιστολές φοιτητών του.

851. Στο «Προσωπικόν Αρχείον Κ. Αμάντου», το οποίο φυλάσσεται στο Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού (ΚΕΜΝΕ) της Ακαδημίας Αθηνών. Βλ. ιδιαίτερα: Dossier VI, Δέσμη 4, Επιστολαί διάφοραι, Α+Β.

852. Βλ. για παράδειγμα το μυθιστόρημα του Βασίλη Μοσκόβη, Γενεά έρχεται, Αθήνα, Το ελληνικό βιβλίο, 1960, καθώς και του Πίνδαρου Μπρεδήμα, Παιδιά του αιώνα, Αθήνα, Δίφρος, 1957, στα οποία περιέχονται και πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία. Συνολικά για την αναπαράσταση της νεανικής και ιδιαίτερα της πανεπιστημιακής ζωής στον μυθιστορηματικό λόγο βλ. Αγγέλα Καστρινάκη, Οι περιπέτειες της νεότητας. Η αντίθεση των γενεών στην ελληνική πεζογραφία (1880-1945), Αθήνα, Καστανιώτης, 1995.

853. Εμμ. Κριαράς, ό.π., σ. 13-14 και 39-40, 48, 57-60.

p. 356
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/357.gif&w=600&h=915

της Φιλοσοφικής, η οποία ήταν στραμμένη κυρίως προς την αρχαιότητα, στο μέτρο μάλιστα που από το 1904 το Φυσικομαθηματικό Τμήμα αναβαθμίστηκε σε σχολή, ενώ οι βενιζελικές εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις οδήγησαν σε μεγάλο βαθμό στη συντηρητική αναδίπλωση του προσωπικού της. Κατά δεύτερον, η απουσία εξειδικευμένων υποδομών όπου θα μπορούσαν να εργαστούν οι απόφοιτοι της Σχολής, οι οποίοι εκ των πραγμάτων στρέφονταν προς τη μέση εκπαίδευση. Και, κατά τρίτον, η έλλειψη οικονομικής στήριξης παρόμοιων εγχειρημάτων από την κρατική μηχανή. Στο πλαίσιο της στροφής προς την εξειδίκευση, από τη μεταρρύθμιση του 1911 είχαν προβλεφθεί έδρες βοηθητικών επιστημών, εκ των οποίων οι περισσότερες στη δεκαετία του 1910 είτε καταργήθηκαν είτε οι διορισμοί του προσωπικού τους ακυρώθηκαν στις συμπληγάδες των συνεχών πολιτικών αλλαγών και των οικονομικών προβλημάτων. Η κατάσταση επιδεινώθηκε ιδιαίτερα μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, όταν η αυστηρή δημοσιονομική πολιτική που ακολουθήθηκε οδήγησε στη ματαίωση όλων των σχετικών πρωτοβουλιών. Εξασφαλίστηκε μόνο η συνέχεια στην έδρα της Ιστορίας των Μέσων και νεωτέρων χρόνων. Η σύσταση της έδρας της Βυζαντινής ιστορίας ήταν απολύτως αναγκαία στη νέα πολιτική και επιστημονική συγκυρία, ενώ παράλληλα η συνταξιοδότηση του Καρολίδη τη διευκόλυνε οικονομικά. Η τεκμηρίωση και η έρευνα δεν αποτέλεσαν προτεραιότητες της Πολιτείας, ούτε όμως και των πανεπιστημιακών αρχών. Επισημαίνω και πάλι ότι το πρόβλημα είναι γενικότερο και αφορά συνολικά τη φροντιστηριακή και εργαστηριακή διδασκαλία. Ούτως ή άλλως, στις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα και με τη γενικότερη υποχώρηση του θετικισμού, η έννοια της εργαστηριακής διδασκαλίας επικεντρώθηκε στις θετικές επιστήμες, όπως άλλωστε επεσήμαινε και ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρής στην έκθεσή του για την αναδιοργάνωση του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1930.854

ΟΙ ΝΕΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Μελετώντας τα βιογραφικά των πανεπιστημιακών καθηγητών της ιστορίας, όσων διεκδίκησαν αντίστοιχες θέσεις αλλά και γενικότερα ενός ευρύτερου κύκλου λογίων οι οποίοι ασχολήθηκαν με την ιστορία, θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε ότι, ιδιαίτερα για τον 19ο αιώνα, οι περισσότεροι από αυτούς εργάστηκαν στη μέση εκπαίδευση. Στη δεύτερη και στην τρίτη δεκαετία του

854. Ά. Βρυχέα, Κ. Γαβρόγλου, ό.π., σ. 173.

p. 357
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/358.gif&w=600&h=915

20ού αιώνα η εικόνα μεταβλήθηκε, στο μέτρο που ένας σημαντικός αριθμός απασχολήθηκε σε αρχεία και υπηρεσίες τα οποία συστάθηκαν την περίοδο αυτή για τη συναγωγή γλωσσικού, λαογραφικού και ιστορικού υλικού και την εκπόνηση έργων υποδομής για την έρευνα (λεξικά, αρχεία, μουσεία κ.ά.). Αναφέρομαι συγκεκριμένα σε μια σειρά από θεσμούς (Γενικά Αρχεία του Κράτους, Λαογραφικό Αρχείο, Ιστορικό Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσης, Μεσαιωνικό Αρχείο, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο) οι οποίοι παγιώθηκαν στις αρχές του 20ού αιώνα χάρη στη δημόσια χρηματοδότηση ή στην ιδιωτική πρωτοβουλία.

Στη συγκρότηση των περισσότερων πρωτοστάτησαν πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, με εξαίρεση τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ), τα οποία ιδρύθηκαν το 1914 με πρωτοβουλία του Γιάννη Βλαχογιάννη. Ο Γεώργιος Χατζιδάκις εμπνεύστηκε και δημιούργησε το Ιστορικό Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσης, ενώ ως μέλος της Ακαδημίας Αθηνών συνέβαλε ουσιαστικά στη δημιουργία του Μεσαιωνικού Αρχείου.855 Ιδρυτής του Λαογραφικού Αρχείου υπήρξε ο Νικόλαος Πολίτης. Σημειώνω ότι και το Ιστορικό Λεξικό και το Λαογραφικό Αρχείο εντάχθηκαν στην Ακαδημία Αθηνών μετά την ίδρυσή της το 1926, ενώ το Μεσαιωνικό Αρχείο ιδρύθηκε κατευθείαν από την Ακαδημία. Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο ιδρύθηκε το 1914 μετά και από έντονη κινητοποίηση του καθηγητή Αδ. Αδαμαντίου, ο οποίος υπήρξε και ο πρώτος διευθυντής του, ενώ το 1923 στο Μουσείο ενσωματώθηκε και η συλλογή της ΧΑΕ.856

Στα ιδρύματα αυτά εργάστηκαν μια σειρά αποφοίτων της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, οι περισσότεροι εκ των οποίων κατέλαβαν αργότερα σημαντικές θέσεις στα ελληνικά πανεπιστήμια. Ο χρονικός ορίζοντας στον οποίο κινήθηκαν τα συγκεκριμένα εγχειρήματα αφορούσε τα βυζαντινά και νεότερα χρόνια, ακόμη και εάν είχαν αρχικά θέσει στόχο τη μελέτη μιας ευρύτερης περιόδου. Το Ιστορικό Λεξικό ιδρύθηκε αποσκοπώντας στη σύνταξη μεγάλου λεξικού από τα αρχαία έως τα σύγχρονα χρόνια, το οποίο θα περιελάμβανε όλο τον λεξιλογικό θησαυρό της ελληνικής γλώσσας. Εξαιτίας των δυ-

855. Η πρόταση για την ίδρυσή του είχε γίνει στο Β' Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών (Βελιγράδι, 1927). Για την ιστορία του Αρχείου βλ. Ακαδημία Αθηνών, Το Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού 1930-2003. Ίδρυση, λειτουργία, ερευνητικές δραστηριότητες, δημοσιεύματα, Αθήνα 2003. Εμμ. Κριαράς, «Έκθεσις περί του έργου του Μεσαιωνικού Αρχείου», Επετηρίς του Μεσαιωνικού Αρχείου 1 (1939), σ. 149-150.

856. Βλ. Όλγα Γκράτζιου, «Από την ιστορία...», ό.π.

p. 358
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/359.gif&w=600&h=915

δυσκολιών που γεννούσε η ευρύτητα της περιόδου αποφασίστηκε τελικά η επικέντρωση στα νεότερα χρόνια και μόνο για τη δημοτική. Πρωταρχικός στόχος του Μεσαιωνικού Αρχείου ήταν η σύνταξη λεξικού της μεσαιωνικής ελληνικής γλώσσας από τη γέννηση του Χριστού έως περίπου το 1800. Καθώς το διάστημα θεωρήθηκε εξαιρετικά μεγάλο, αποφασίστηκε ο περιορισμός στην περίοδο της Τουρκοκρατίας και η συγκέντρωση του σχετικού ιστορικού και γλωσσικού υλικού, όπως και ο προσανατολισμός προς τη συγκρότηση ενός λεξικού κυρίων ονομάτων και τοπωνυμίων μετά την Άλωση και ο καταρτισμός προσωπογραφίας της περιόδου. Τόσο τα ΓΑΚ όσο και το Λαογραφικό Αρχείο ήταν εξαρχής προσανατολισμένα προς τα μεσαιωνικά και νεότερα χρόνια.

Συνολικά, τα ιδρύματα αυτά στόχευαν στη συγκέντρωση γλωσσικού, ιστορικού, λαογραφικού υλικού από τη βυζαντινή και νεότερη περίοδο. Σε αντίθεση προς προηγούμενες προσπάθειες, όπου η συγκέντρωση παρόμοιου υλικού προερχόταν κυρίως από ερασιτέχνες ιστοριοδίφες ή λαογράφους, για τις συγκεκριμένες συναγωγές υπήρξε αυστηρή οργάνωση και συγκεκριμένοι κανόνες, οι οποίοι μάλιστα απέκτησαν και θεσμική υπόσταση με την ανακήρυξή τους σε εσωτερικούς κανονισμούς. Στην περίπτωση του Μεσαιωνικού Αρχείου κύρια μέθοδος εργασίας υπήρξε η αποδελτίωση κειμένων της Τουρκοκρατίας καθώς και δημοσιευμένων πηγών σε περιοδικά και η συγγραφή λημμάτων και δελτίων.857 Η έμφαση αυτή στη συναγωγή γλωσσικού υλικού αποτυπώθηκε και στις εργασίες των συνεργατών του, ανάμεσά τους και μετέπειτα πανεπιστημιακοί καθηγητές Ιστορίας.

Η δημιουργία των συγκεκριμένων υποδομών λειτούργησε κυρίως προς ιστορικοφιλολογική κατεύθυνση, με έμφαση στη φιλολογία. Ο αριθμός όσων εργάστηκαν σε αυτούς τους φορείς ήταν πολύ μικρός. Η συγκρότηση μιας επαγγελματικής κοινότητας ιστορικών εκτός πανεπιστημίων αποτελεί μεταπολεμικό φαινόμενο στην Ελλάδα, με σημαντικότερη κατά τη γνώμη μου τομή την ίδρυση του Βασιλικού Ιδρύματος Ερευνών και των κέντρων του, στη δεκαετία του 1960.

857. Εμμ. Κριαράς, ό.π.

p. 359
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/360.gif&w=600&h=915

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ενόσω μεν υπήρχεν ανοικτή η Οθωμανική αυτοκρατορία, η Βουλγαρία, η Ρωσία, η Αίγυπτος, η Παλαιστίνη και η Συρία -όλη η μέχρι χθες Ελληνική, η ελληνίζουσα Ανατολή- ηδύναντο να εύρουν εκεί θέσιν όχι μόνον οι εκείθεν ερχόμενοι, αλλά και οι πλεονάζοντες εντεύθεν. Μετά την μεγάλην όμως συμφοράν κλεισμένοι στενώς εντός των στενών κρατικών ορίων, πού άλλου έχουν ν' αποβλέψουν ή προς το δημόσιον ταμείον;858

Παρά την υπερβολή που χαρακτηρίζει το απόσπασμα από τον πρυτανικό λόγο του Σ. Μενάρδου, καθώς ήδη από το τέλος του 19ου αιώνα η κοινή γνώμη κατήγγελλε τον μεγάλο αριθμό αποφοίτων-ανέργων του τριτοβάθμιου ιδρύματος που συνωστίζονταν εντός του ελληνικού βασιλείου, η Μικρασιατική Καταστροφή σηματοδοτούσε σε πραγματικό, μα κυρίως σε συμβολικό επίπεδο την αλλαγή των στοχεύσεων του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η περιχαράκωση στα εθνικά σύνορα έθετε νέες προτεραιότητες, ενώ η ανάπτυξη των άλλων βαλκανικών κρατών και η δημιουργία νέων πανεπιστημίων σε αυτά ενέτεινε παλαιούς φόβους : Σήμερον οι γειτονικοί λαοί, ιδίως οι ιστορικοί αντίπαλοί μας, αφυπνίσθησαν ο εις μετά τον άλλον και ερρίφθησαν εις το στάδνον της διεθνούς αμίλλης. Εάν εκ των νεαρών αυτών Πανεπιστημίων αποφοιτήσουν πολιτικοί, ιατροί, φιλόλογοι, χημικοί, δικασται εμβριθέστεροι και αρτιώτεροι των ημετέρων, τότε η πατρίς των επιστημών πέπρωται να υποστή νέαν, ταπεινοτέραν και σκληροτέραν ήτταν.859 Ο σημαντικότερος όμως φόβος προερχόταν από το εσωτερικό , από τη δημιουργία ενός νέου πανεπιστημίου : Προσέτι δε αι ιστορικαί συνθήκαι των Νέων Χωρών επιβάλλουσι την ίδρυσιν ενός κέντρου ακτινοβολίας του εθνικού ημών πολιτισμού, μέλλοντος να διαθερμάνη εις τους κόλπους της Ελληνικής ιδέας όλα τα τέκνα της Ελληνικής Πατρίδος.860 Η δημιουργία του νέου πανεπιστημίου αποσκοπούσε συμβολικά και πραγματικά στην «εθνική» εκπαίδευση των κατοίκων της Βόρειας Ελλάδας, ώστε να γίνει εφικτή η ενσωμάτωσή τους στο ελληνικό κράτος, ενώ βέβαια συνέτεινε και στην οικονομική ενίσχυση των

858. Πρυτανικοί λόγοι 1925-1926, σ. 12-13.

859. Στο ίδιο, σ. 25.

860. Από την εισηγητική αγόρευση του υπουργού Παιδείας Ιωάννη Λιμπερόπουλου στη συνεδρίαση της Βουλής της 8ης Ιουλίου 1924, για τον ιδρυτικό νόμο του Πανεπιστημίου. Βλ. Βασίλειος Δ. Κυριαζόπουλος, Τα πενήντα χρόνια του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 1926-1976, Θεσσαλονίκη 1976, σ. 45.

p. 360
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/361.gif&w=600&h=915

συγκεκριμένων περιοχών. Ταυτόχρονα, η λειτουργία του συντελούσε εμμέσως και εις την βελτίωσιν του εν Αθήναιs Πανεπιστημίου, όπως σημείωνε ο πρωθυπουργός Αλέξανδρος Παπαναστασίου στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησής του, γραμμένες από το χέρι του Δημήτρη Γληνού το 1924.861 Η πραγμάτωση του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πέρασε από χίλια μύρια κύματα, φαλκιδεύοντας πολλά από τα αρχικά καινοτόμα χαρακτηριστικά του, ενώ τελικά ξεκίνησε -για την ακρίβεια πρώτη και μόνη η Φιλοσοφική Σχολή- τη λειτουργία του το 1926. Σημαντικά στοιχεία της φυσιογνωμίας της Σχολής και ευρύτερα του Πανεπιστημίου διαμορφώθηκαν κατά την τελευταία τετραετία της βενιζελικής διακυβέρνησης (1928-1932), ιδιαίτερα απύ τον υπουργό Παιδείας Γεώργιο Παπανδρέου.

Στη νεοσύστατη Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης ιστορία δίδαξαν παλιοί γνώριμοι του Αθήνησι: ένας πρώην καθηγητής, ο Γεώργιος Σωτηριάδης, και δύο υποψήφιοι σε παλαιότερες εκλογές, ο Παντελής Κοντογιάννης και ο Ιωάννης Βογιατζίδης. Ο Γ. Σωτηριάδης κατέλαβε την έδρα της Γενικής ιστορίας των νεωτέρων χρόνων, η οποία περιελάμβανε κυρίως ευρωπαϊκή ιστορία. Ο Π. Κοντογιάννης έγινε καθηγητής της έδρας της Ιστορίας της τουρκοκρατουμένης και νεωτέρας Ελλάδος, ενώ ο I. Βογιατζίδης της Βυζαντινής και συγχρόνου αυτής γενικής ιστορίας. Εκτός από τις τρεις τακτικές έδρες θεσπίστηκε και μία αυτοτελής έδρα, της Ιστορίας και φιλολογίας των λαών της Χερσονήσου του Αίμου, στην οποία διορίστηκε ο έκτακτος καθηγητής Μιχαήλ Λάσκαρις.862 Για την προώθηση της ιστορικής έρευνας, εκτός από τη δημιουργία ιστορικού σπουδαστηρίου, αποφασίστηκε η συγκρότηση ιστορικού αρχείου, στο οποίο βρήκαν στέγη η συλλογή του Ανδρέα Μάμουκα, με έγγραφα της Επανάστασης του 1821, τμήμα του οθωμανικού αρχείου του Ιεροδικείου Βεροίας και άλλες αρχειακές συλλογές.863

Ήταν σαφές ότι στο νεοσύστατο Πανεπιστήμιο, όπου η ιστορία είχε σημαντική παρουσία (τέσσερις από τους δώδεκα καθηγητές που διορίστηκαν το 1926 δίδασκαν ιστορία),η έμφαση δινόταν στη νεότερη ιστορία. Αρχαία ιστορία ανέλαβε να διδάξει ο Γ. Σωτηριάδης και ο αρχαιολόγος Ευστράτιος Πελεκίδης, καθηγητής της έδρας της Επιγραφικής και των πολιτικών αρχαιοτήτων

861.Βλ. Σπύρος Μαρκέτος, «Η ίδρυση του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: Κριτική στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας», Πανεπιστήμιο και Ιδεολογία..., ό.π., τ. 2, σ. 403.

862. Βλ. Εδώ, σ. 300-301.

863. Βλ. Α. Ξανθοπούλου-Κυριακού, «Ιστορικές σπουδές», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα πρώτα 75 χρόνια, Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 2000, σ. 77-94.

p. 361
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/362.gif&w=600&h=915

των. Μόλις το 1940, μετά από μια σειρά άγονες προκηρύξεις, την έδρα της Αρχαίας ιστορίας κατέλαβε ο Ιωάννης Παπασταύρου. Η έμφαση στη βυζαντινή και νεότερη ιστορία (ο Μ. Λάσκαρις δίδαξε πολιτική και διπλωματική ιστορία των νεότερων χρόνων, ιδιαίτερα δε το Ανατολικό ζήτημα) αποτελούσε μια επιλογή που συνδεόταν με τον χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και τις πολιτικές αποφάσεις που οδήγησαν στην ίδρυσή του. Επρόκειτο για μια επιλογή που ενίσχυε τον εθνοκεντρικό χαρακτήρα της ιστορικής επιστήμης σε έναν άλλο άξονα από εκείνον του Αθήνησι, αναδεικνύοντας ως ενοποιητικό στοιχείο τη βυζαντινή και νεότερη κληρονομιά, περιορίζοντας την αναφορά στην αρχαιότητα, εμμένοντας στη σημασία της δημοτικής γλώσσας ως οργάνου διάδοσης και καλλιέργειας της εθνικής συνείδησης. Το γεγονός, άλλωστε, ότι ανάμεσα στους πρώτους καθηγητές που εξελέγησαν υπήρξαν γνωστοί και μαχητικοί δημοτικιστές (Μανόλης Τριανταφυλλίδης, Γιάννης Αποστολάκης, Χαράλαμπος Θεοδωρίδης, Αλέξανδρος Δελμούζος), σε συνδυασμό με το πνεύμα γλωσσικής ανεκτικότητας που χαρακτήριζε το μεγαλύτερο τμήμα του διδακτικού προσωπικού, οδήγησε στην ανάδειξη της Φιλοσοφικής ως του κατεξοχήν εκπροσώπου του εκπαιδευτικού δημοτικισμού στην ανώτατη εκπαίδευση.864 Η παλαιότερη Φιλοσοφική αντιμετώπισε με εμφανή εχθρότητα τη νεοσύστατη αδελφή της -ήταν σαφές από την αρχή ότι προοριζόταν να αποτελέσει το αντίβαρο της-, ιδιαίτερα μάλιστα όταν, και παρά τις συνεχείς προσπάθειές της, η πρώτη δεν μπόρεσε να χειραγωγήσει την ανάδειξη του προσωπικού της δεύτερης.865

Η σημαντικότερη καινοτομία στη νεοσύστατη Σχολή ήταν η διάκρισή της σε τμήματα και η απονομή των σχετικών πτυχίων. Στην αρχική σύλληψη θα απένεμε έντεκα πτυχία (φιλοσοφίας και παιδαγωγικής, κλασικής φιλολογίας, μεσαιωνικής και νεότερης ελληνικής φιλολογίας, ιστορίας, αρχαιολογίας, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής, αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας, καθώς και βαλκανικών, ανατολικών γλωσσών και φιλολογιών), άρα θα διακρινόταν και σε αντίστοιχα τμήματα. Τα μεγαλεπήβολα σχέδια δεν ήταν δυνατόν να εφαρμοστούν.866 Έτσι τελικά η Σχολή εγκαινίασε τη λειτουργία της το ακαδημαϊκό έτος 1926-1927, απονέμοντας πέντε πτυχία, ανάμεσά τους και το πτυχίο

864. I. Κ. Χασιώτης, «Αναζητώντας τομές και βασικά χαρακτηριστικά στην ιστορία της Φιλοσοφικής Σχολής», στο ίδιο, σ. 21.

865. Βλ. Σπ. Μαρκέτος, ό.π., σ. 418-419.

866. Βλ. και την κριτική του Αλέξανδρου Δελμούζου, Το πρόβλημα της Φιλοσοφικής Σχολής, Αθήνα, Μπάυρον, 1983 (α' έκδ.: 1944), σ. 76.

p. 362
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/363.gif&w=600&h=915

ιστορίας.867 Τα τρία πρώτα χρόνια ήταν κοινά, ενώ στο τέταρτο οι φοιτητές παρακολουθούσαν μαθήματα ειδίκευσης.

Η δημιουργία των τμημάτων δεν αφορούσε μόνο τη Φιλοσοφική αλλά ολόκληρο το νεότευκτο Πανεπιστήμιο και τις σχολές του, παλαιότερες και νεότερες, Με τον τρόπο αυτό το νέο ίδρυμα εναρμονιζόταν με τα όσα συνέβαιναν στη Δυτική Ευρώπη, όπου ήδη από το τέλος του 19ου αιώνα η διάκριση των σχολών σε τμήματα και η αντίστοιχη επαγγελματική εξειδίκευση αποτέλεσε κυρίαρχη εξέλιξη στο μεγαλύτερο μέρος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.868 Στην περίπτωση της ιστορίας δημιουργήθηκαν εξειδικευμένα τμήματα, τα οποία αποσκοπούσαν στην επαγγελματική εκπαίδευση νέων ιστορικών.869 Η εξέλιξη αυτή συνδέθηκε με τον εμπλουτισμό της ιστορικής εκπαίδευσης μέσω του πολλαπλασιασμού των εδρών Ιστορίας, με την εισαγωγή νέων γνωστικών αντικειμένων και τη διεύρυνση των παλαιότερων.870

867. Βλ. Σπ. Μαρκέτος, ό.π., σ. 404-407.

868. Είναι χαρακτηριστικός ο προβληματισμός του Αλέξανδρου Δελμούζου στο κείμενο του, γραμμένο λίγο πριν τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, για την οργάνωση της Φιλοσοφικής Σχολής, όπου το ζήτημα του καταμερισμού σε τμήματα και της οργάνωσης των πτυχίων διατρέχει το σύνολο του βιβλίου. Βλ. Αλ. Δελμούζος, ό.π.

869. Στη Γαλλία ως το 1880 υπήρχε ένα κοινό πτυχίο (licence des lettres) στο τρίτο έτος με μαθήματα λογοτεχνίας, φιλοσοφίας και ιστορίας. Μετά από το 1880 το πτυχίο χωρίστηκε σε τρεις κατευθύνσεις, δηλαδή λογοτεχνίας, φιλοσοφίας και ιστορίας. Αργότερα προστέθηκαν και κατευθύνσεις γλωσσών, αλλά το πτυχίο παρέμενε ενιαίο. Μια πρώτη εξειδίκευση θεσπίστηκε με το τέταρτο έτος σπουδών, το Diplôme d'Études Supérieures (DES) ιστορίας το 1886, το οποίο θεωρήθηκε απαραίτητο από το 1894 για να συμμετέχει κανείς στον εθνικό διαγωνισμό (agrégation), για καθηγητές ιστορίας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το πείραμα της εξειδίκευσης διευρύνθηκε το 1907, με τη θέσπιση ξεχωριστής licence ιστορίας, όταν πλέον ένας φοιτητης παρακολουθούσε μετά από το δεύτερο έτος αποκλειστικά μαθήματα ιστορίας, θεσμός που αφορούσε όλα τα γαλλικά πανεπιστήμια: Christian Delacroix, François Dosse, Patrick Garcia, Les courants historiques..., ό.π., a. 69-70. Στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης η σπουδή της σύγχρονης ιστορίας -η αρχαία παρέμεινε στο αρχαιογνωστικό τμήμα- ξεκίνησε το 1853 ως μέρος της Σχολής Νομικής και Σύγχρονης Ιστορίας, ενώ μπορούσαν να την παρακολουθήσουν μόνο οι φοιτητές που είχαν τελειώσει την κλασική Litterae Humaniores σχολή. Τα τμήματα δημιουργήθηκαν το 1871. Στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ υπήρξαν συστηματικές προσπάθειες να ιδρυθεί μια σχολή ιστορίας από το 1866, η οποία τελικά δημιουργήθηκε το 1873. Όπως δείχνει και η Reba Ν. Soffer, ό.π., σ. 53-68, οι διαδικασίες αυτές συνδέονταν με την εγκατάσταση στο πανεπιστημιακό πρόγραμμα της εθνικής ιστορίας.

870. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Πανεπιστημίου του Παρισιού. Πριν από το 1865 υπήρχαν μόνο τρεις έδρες Ιστορίας: μία έδρα Αρχαίας, μία Νεότερης και μία Γεωγραφίας (η γεωγραφία και η ιστορία θεωρούνταν και θεωρούνται μέχρι σήμερα ενιαίο μάθημα). Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν οι εξής έδρες: Αρχαιολογίας

p. 363
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/364.gif&w=600&h=915

Αντίστοιχοι προβληματισμοί υπήρξαν και στην πρώτη ελληνική Φιλοσοφική Σχολή, όπου οι σχετικές προτάσεις χρονολογούνται από το τέλος του 19ου αιώνα.871 Η πρώτη συζήτηση, την οποία έχω εντοπίσει στα Πρακτικά της Φιλοσοφικής Σχολής, διεξήχθη το 1918 (συνεδριάσεις 7ης και 15ης Φεβρουαρίου) μετά από πρόταση του καθηγητή Σ. Μενάρδου για διαχωρισμό σε τμήματα, ώστε η διδασκαλία να είναι πιο αποδοτική λόγω του μικρότερου αριθμού των φοιτητών. Η πρόταση απορρίφθηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία των καθηγητών με το επιχείρημα ότι όλοι οι φοιτητές έπρεπε να διδάσκονται εξίσου τα βασικά μαθήματα.

Η λειτουργία της Φιλοσοφικής Σχολής της Θεσσαλονίκης προικοδότησε το αίτημα με μεγαλύτερη ένταση. Τον Απρίλιο του 1929 αποφασίστηκε η κήρυξη απεργίας των φοιτητών της Φιλοσοφικής στην Αθήνα μετά την άρνηση του υπουργείου Παιδείας να ικανοποιήσει τα αιτήματά τους, ανάμεσα στα οποία κεντρική θέση καταλάμβανε η διάκριση της Σχολής σε δύο τμήματα.872 Η καταστολή της απεργίας από την αστυνομία έθεσε σε αναστολή προσωρινά και τη δημιουργία των τμημάτων.

Δυο χρόνια αργότερα, το 1931, από την κυβέρνηση Ελευθερίου Βενιζέλου που κατέστειλε την απεργία προήλθε η πρόταση για τον χωρισμό της Φιλοσοφικής Σχολής. Όπως ανακοίνωσε στο σώμα των καθηγητών της Σχολής ο διευθυντής της Ανωτάτης Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας, το υπουργείο, πιστεύοντας ότι για να προκύψουν μορφωμένοι καθηγητές πρέπει να

(1876), Μεσαιωνικής ιστορίας (1878), Νεότερης και σύγχρονης ιστορίας (1883), Ιστορίας της Γαλλικής Επανάστασης (1891) και Ιστορίας της τέχνης (1899). Έτσι μέχρι το 1899 υπήρχαν συνολικά οκτώ έδρες Ιστορίας στο Παρίσι. Το 1904 προστέθηκαν οι παρακάτω: μία έδρα Ρωμαϊκής ιστορίας, μία Μεσαιωνικής, μία Νεότερης πολιτικής και διπλωματικής ιστορίας, μία έδρα Ιστορίας της κοινωνικής οικονομίας. Ακολούθησαν μια έδρα Ιστορίας του χριστιανισμού στα νεότερα χρόνια (1906), μία έδρα Ιστορικής μεθόδου (1907), μία Βυζαντινής (1907) και μία Γεωγραφίας-τοπογραφίας (1909). Παράλληλα αυξήθηκε ο αριθμός των διδασκόντων, ενώ στα τμήματα φιλολογίας και λογοτεχνίας εντάχθηκαν μαθήματα για την ιστορία των θεσμών και της αρχαιότητας. Ο Pim den Boer, ό.π., σ. 200-201, κάνει λόγο για υπερβολική τάση ιστορικοποίησης του πανεπιστημίου της πρωτεύουσας του γαλλικού κράτους.

871. Σημειώνω ενδεικτικά τις προτάσεις του καθηγητή Π. Κυριακού στον πρυτανικό του λόγο το 1882, όπου εκτός από την ίδρυση Σχολής Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών, πρότεινε τη διαίρεση της Φιλοσοφικής σε τέσσερα τμήματα: κυρίως Φιλολογίας, Φιλοσοφίας, Αρχαιολογίας και Ιστορίας. Βλ. Πρυτανικοί λόγοι 1881-1882, σ. 10-12.

872. Βλ. Ριζοσπάστης (7 Απριλίου 1929), «Η απεργία των φοιτητών». Τα άλλα αιτήματα ήταν η μη υποχρεωτική παρακολούθηση στο 5ο έτος, η επανεξέταση των απορριπτομένων στα θέματα εντός διμήνου και η εξέταση των τελειοφοίτων τον Ιούνιο.

p. 364
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/365.gif&w=600&h=915

δημιουργηθούν ειδικότητες, θα κατέθετε νομοσχέδιο όπου θα καθόριζε πτυχία και αντίστοιχα τμήματα (συνεδρίαση 30ής Μαΐου 1931). Η πρόταση του υπουργείου ήταν η τριχοτόμηση της Σχολής: Φιλολογικό-Φιλοσοφικό, Ιστορικό και Αρχαιολογικό Τμήμα. Η Σχολή στάθηκε αρνητική, με την εύλογη εξαίρεση του Σ. Μενάρδου. Ως κύριες αιτίες προβλήθηκαν η έλλειψη χώρου και ο μικρός αριθμός του διδακτικού προσωπικού, ο οποίος δεν θα επέτρεπε την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που θα απέρρεαν από τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Τελικά το 1932 ο νέος οργανικός νόμος του Πανεπιστημίου (5343 της 23ης Μαρτίου 1932) προέβλεπε, για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού και χωρίς τη συγκατάθεση της Σχολής, τη διάκρισή της σε τρία τμήματα, τα οποία θα απένεμαν και τα αντίστοιχα πτυχία: Αρχαιολογικό, Ιστορικό, Φιλολογικό.

Η Σχολή αποδέχθηκε τελικά τον νόμο, διεκδίκησε όμως και πέτυχε τη διαίρεση της σε δύο τμήματα, Φιλολογικό και Ιστορικό-Αρχαιολογικό (βλ. συνεδριάσεις 1ης και 15ης Ιουνίου, 7ης Νοεμβρίου, 14ης Δεκεμβρίου 1932,13ης και 21ης Φεβρουαρίου 1933). Τα τμήματα άρχισαν να λειτουργούν την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά με πολλά προβλήματα λόγω της έλλειψης οργανωμένου πλαισίου, καθώς και της δυσπιστίας των φοιτητών απέναντι στο Ιστορικό Τμήμα.873 Ούτως ή άλλως η δημιουργία των τμημάτων δεν συνοδεύθηκε από την ανάλογη αύξηση των εδρών και των γνωστικών αντικειμένων.

Ο διαχωρισμός της Φιλοσοφικής Σχολής σε δύο τμήματα είναι σαφές ότι πραγματοποιήθηκε με κυβερνητικές πρωτοβουλίες, σε μεγάλο βαθμό ενάντια στη θέληση των καθηγητών, οι οποίοι σε μια εποχή στροφής προς την εξειδίκευση και τον επιμερισμό της γνώσης έμειναν προσηλωμένοι σε ένα παλαιότερο μοντέλο. Δεν ήταν η πρώτη φορά που το σώμα των καθηγητών της Φιλοσοφικής Σχολής είχε αντιδράσει με αυτό τον τρόπο. Οι προσπάθειες δημιουργίας Φυσικομαθηματικής Σχολής είχαν συναντήσει από το τέλος του 19ου αιώνα τις αντιδράσεις των καθηγητών της Φιλοσοφικής. Σε μια σχολή όπου υπερτερούσαν οι διδάσκοντες αρχαιογνωστικών αντικειμένων και όπου η

873. Τον Νοέμβριο του 1936 στην έναρξη των μαθημάτων του ΙστορικούΆρχαιολογικού Τμήματος προσήλθαν μόνο επτά φοιτητές. Όπως ενημέρωσε ο Άμαντος τους συναδέλφους του στη συνεδρίαση της Σχολής στις 18 Ιανουαρίου 1937, οι φοιτητές τού δήλωσαν ότι δεν εγγράφονταν στο συγκεκριμένο τμήμα γιατί με το πτυχίο του δεν έβρισκαν εργασία σε ιδιωτικά σχολεία, τα οποία προτιμούσαν τους αποφοίτους του Φιλολογικού, ενώ στο δημόσιο διορίζονταν με την παρέλευση τριετίας από την απονομή του πτυχίου. Η μέση εκπαίδευση παρέμεινε σταθερά ο κύριος υποδοχέας των αποφοίτων της Φιλοσοφικής Σχολής.

p. 365
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/366.gif&w=600&h=915

ταυτότητα της είχε καθοριστεί στη διάρκεια του χρόνου από τα γλωσσικά μαθήματα, οι αντιδράσεις σε κάθε προσπάθεια μεταβολής ήταν αναμενόμενες. Στη συγκυρία όμως της δεκαετίας του 1930 πρέπει να συνεκτιμηθεί και ένας άλλος παράγοντας: οι εμπειρίες της προηγούμενης δεκαετίας, όταν η Σχολή είχε έλθει σε σύγκρουση με τις βενιζελικές κυβερνήσεις με αφορμή τις γλωσσικές μεταρρυθμίσεις και είχε αντιμετωπίσει τις προσπάθειες της εκτελεστικής εξουσίας να τη χειραγωγήσει. Ο σταδιακός περιορισμός της αίγλης του παλαιού Πανεπιστημίου και ο φόβος υποσκελισμού από τη νεότερη Σχολή που διέθετε και την εύνοια της κυβέρνησης ενέτειναν την αντίδραση σε κάθε μεταρρύθμιση, ιδιαίτερα όταν θα μπορούσε να αναδειχθεί σε Κερκόπορτα για την άλωση της παλαιότερης Φιλοσοφικής. Η δημιουργία των τμημάτων θα μπορούσε να σημάνει την είσοδο νέου διδακτικού προσωπικού με διαδικασίες που δεν θα επέτρεπαν τον έλεγχο του από το σώμα των υπαρχόντων καθηγητων (για παράδειγμα διορισμός τους από την κυβέρνηση ή μετακίνηση από τη Φιλοσοφική Σχολή της Θεσσαλονίκης, όπως στην περίπτωση του Φαίδωνος Κουκουλέ). Η διατήρηση του προηγούμενου status τουλάχιστον εξασφάλιζε τις προϋπάρχουσες ισορροπίες.

p. 366
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/367.gif&w=600&h=915

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

Η ΑΠΟΛΙΘΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (1837-1932)

p. 367
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/368.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

p. 368
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/63/gif/369.gif&w=600&h=915

Η ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΙΑΣ ΜΑΚΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1837-1932)

ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Από το 1837 έως το 1932 στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών δίδαξαν ιστορία δεκαπέντε καθηγητές και τρεις υφηγητές: οι Γ. Κρέμος, Δ. Καλοποθάκης και Ν. Βλάχος. Καθηγητικές έδρες Ιστορίας κατέλαβαν (με σειρά διορισμού) οι Κ. Δ. Σχινάς, Έντ. Μάσσον, Θ. Μανούσης, Κ. Δ. Παπαρρηγόπουλος, Δ. Βερναρδάκης (διορίστηκε δύο φορές), Γρ. Παππαδόπουλος (διορίστηκε, αλλά δεν δίδαξε), Σ. Τσιβανόπουλος, Δ. Πατσόπουλος, Σπ. Λάμπρος, Π. Καρολίδης, Γ. Σωτηριάδης, Κ. Ράδος, Σ. Κουγέας, Κ. Άμαντος, Μ. Βολονάκης. Από αυτούς οι οκτώ πρώτοι είχαν διοριστεί από το υπουργείο Παιδείας σύμφωνα με τη σχετική ρήτρα του προσωρινού κανονισμού λειτουργίας. Ο Δ. Πατσόπουλος είχε διοριστεί για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (1881),για να απολυθεί και να επανέλθει το 1886 στη Σχολή με την ψήφο των συναδέλφων του. Οι υπόλοιποι είχαν εκλεγεί, με εξαίρεση τον Π. Καρολίδη και τον Γ. Σωτηριάδη, οι οποίοι είχαν διοριστεί.

Το τέλος της πανεπιστημιακής θητείας των περισσοτέρων επήλθε κυρίως λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου. Εξαιρούνται οι Μάσσον, Παππαδόπουλος, Πατσόπουλος, Λάμπρος, οι οποίοι απολύθηκαν, και οι Βερναρδάκης και Τσιβανόπουλος, οι οποίοι παραιτήθηκαν. Ούτε η θητεία των υπολοίπων ήταν απρόσκοπτη. Οι Θ. Μανούσης, Π. Καρολίδης, Σ. Κουγέας απολύθηκαν και επαναπροσλήφθηκαν. Από τους τρεις υφηγητές, οι δύο δίδαξαν για σχετικά μικρό χρονικό διάστημα σε μια εποχή κρίσης του θεσμού και αποσύρθηκαν οικειοθελώς, ο Κρέμος αφού δοκίμασε ανεπιτυχώς να εκλεγεί καθηγητής, ενώ ο Καλοποθάκης επιχείρησε την επάνοδο του ως υφηγητής, συνάντησε όμως την άρνηση της Σχολής.

Εκτός από τους Κρέμο και Καλοποθάκη, οι οποίοι παρέμειναν υφηγητές στη διάρκεια της πανεπιστημιακής τους θητείας, στην ίδια βαθμίδα είχαν διδάξει οι Έντ. Μάσσον (σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο), Σ. Τσιβανόπουλος, Σπ. Λάμπρος, Π. Καρολίδης και Ν. Βλάχος. Ο Μανούσης και ο Σχι-

p. 369
Search form
Search the book: Formation of Historical Science and History teaching at the University of Athens (1837-1932)
Search results
  Digitized books
  Page: 350
  

  από τακτικό καθηγητή, ενώ προβλεπόταν βιβλιοφύλαξ και κλητήρας.833 Στο Ιστορικό-Αρχαιολογικό σπουδαστήριο -το οποίο συστεγαζόταν με τα άλλα δυο της Φιλοσοφικής σε κοινή αίθουσα στον άνω όροφο του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου- περιήλθε η βιβλιοθήκη των ιστορικών φροντιστηρίων.834

  Η μέριμνα για την καλύτερη οργάνωση των σπουδών επεκτάθηκε και στο ζήτημα των συγγραμμάτων. Το 1912 επιβλήθηκε η έκδοση εντός τριετίας ευσύνοπτου συγγράμματος με τις παραδόσεις των καθηγητών προς τους φοιτητές.835 Το 1915 με νομοθετική ρύθμιση επεκτάθηκε το διάστημα στα πέντε χρόνια, με την επιβολή όμως χρηματικού προστίμου σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προς τη διάταξη. Εάν μετά την παρέλευση επταετίας ο διδάσκων δεν είχε εκδώσει σύγγραμμα μπορούσε και να απολυθεί με απόφαση του υπουργού.836 Το 1922 ο νομοθέτης επανήλθε υποχρεώνοντας το Πανεπιστήμιο να εκδίδει και να πωλεί τις παραδόσεις των καθηγητών σε τιμή που θα οριζόταν από την Επιτροπή Δημοσιευμάτων, ύστερα από τη γνώμη του καθηγητήσυγγραφέα, στον οποίο και θα αποδιδόταν ένα ποσοστό από την τιμή πώλησης. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1930, το Πανεπιστήμιο Αθηνών έλαβε μέτρα προσπαθώντας να καταστείλει φαινόμενα αισχροκέρδειας και υπερτιμολογημένης διάθεσης των εγχειριδίων από τους συγγραφείς τους.837 Η συγκομιδή ήταν πολύ φτωχή, ιδιαίτερα για την ιστορία. Πέρα από το εγχειρίδιο του Κ. Άμαντου, κυκλοφόρησε μόλις το 1933 η Αγωγή του πολίτου του Μ. Βολονάκη σε επανέκδοση που προοριζόταν για τους φοιτητές. Στην πραγματικότητα, οι φοιτητές, από τους οποίους οι περισσότεροι δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν τα προτεινόμενα, όταν υπήρχαν, συγγράμματα, διάβαζαν κυρίως στα σπουδαστήρια ή στην Εθνική Βιβλιοθήκη, προσπαθώντας να εξυπηρετηθούν, πολυάριθμοι όντες, με ένα ή δύο αντίτυπα των συγγραμμάτων.838

  Από τους καθηγητές που δίδαξαν ιστορία στο Πανεπιστήμιο μετά το 1911, οι Γ. Σωτηριάδης και Κ. Ράδος κατέθεσαν και αυτοί τον οβολό τους στη φροντιστηριακή διδασκαλία, έναν οβολό μικρό σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Είναι ενδεικτική η βιβλιοθήκη του φροντιστηρίου του Γ. Σωτηριάδη:

  833. «Περί οργανισμού...», ό.π., σ. 641.

  834. Το Αθήνησι Πανεπιστήμιον μετά των παραρτημάτων αυτού, Αθήνα 1923-1924, σ. 2-3.

  835. Κ. Παπαπάνου, ό.π., ο. 169.

  836. Στο ίδιο, α. 175.

  837. Στο ίδιο, ο. 213-214.

  838. Βλ. Αικ. Χριστοφιλοπούλου, ό.π., σ. 988.