Creator/Author:Τσερές, Δημήτρης Σπ.
 
Title:Secondary Education in Lefkada (1829-1929)
 
Subtitle:Archive Catalogue of the Middle and High School
 
Title of Series:Historical Archive of Greek Youth
 
Nr. within series:43
 
Place of Publication:Athens
 
Publisher:General Secretariat for Youth
 
Date of Publication:2006
 
Pagination:419
 
Nr. of vol.:1 volume + 1 DVD
 
Language:Greek
 
Subject:Education
 
Education-Secondary
 
Spatial coverage:Lefkada, Greece
 
Temporal coverage:1829-1929
 
Description:This book is based on thorough-going research in the archives, all the material from which is assembled on the CD-Rom that accompanies the book. This material consists of: a) The lists, by school year, of the teaching staff of the Gymnasium of Lefkada (1829-1960) and the Greek School of Lefkada (1866-1929) and the corresponding alphabetical index. b) An alphabetical list of pupils of the Gymnasium of Lefkada (1829-1929) and of the Greek School of Lefkada (1866-1929), which includes their place of origin, the profession of their father, the year of study by grade, age, annual conduct, and end-of-year results of every pupil. There is also a list of pupils by school year, which contains the same information. The search engine makes it possible to identify and search for details from all possible entries in the stored material. The same details have also been uploaded on to the Internet, to the site www.iaen.gr. see documentation. This data is the basis for the texts that constitute the second part of the book, in which numerous details are recorded and correlated relating to the teachers who served in the Gymnasium in the Greek School of Lefkada in the years 1829-1929 and, above all, the pupils who studied at these schools during the same period of time. The first part of the book begins with a short introduction to the history of education in the Ionian islands and the Greek state, which is followed by a "reading" of these texts - that is, an attempted interpretation of the phenomena recorded in them. First, with regard to the teaching staff: The typical qualifications of the teachers at the Gymnasium and at the Greek School, as defined by the responsible state organization for the period 1829-1960, are examined, and it is noted that these qualifications were upgraded with the passage of time. After this, there is an examination of the number and specialities of the teachers who served in the high schools of Lefkada, from which it emerges that their number steadily increases and also that the main weight falls on courses in literature. A difference is detected between the final phase of the Ionian period, which shows a more practical direction, and the period after Unification, which reveals the opposite. Finally, an examination of the place of origin of the teachers leads to the striking conclusion that in the Gymnasium, teachers whose origins were outside Lefkada were more numerous then those who came from the island itself, that is to say, Lefkada does not appear to have produced enough teachers to staff its Gymnasium at this period. In contrast, the majority of the teachers at the Greek School came from Lefkada. With regard to the pupils: Persistent study of the possibility of access to the high schools of Lefkada, and of the progress within the school of the pupils (advancement and dismissal, rejection, interruption of studies) provides sound evidence for the fact that: a) In absolute terms, these magnitudes improve steadily, although at the same time there are occasional, explicable reductions. b) When compared with the percentages in Greece as a whole, the number of pupils in secondary education on Lefkada, despite the occasional decline, increases steadily, and the rate of increase becomes much stronger in the early decades of the twentieth century. This observation contrasts with the position adopted by K. Tsoukalas, that the number of pupils increased steadily in Greece until 1911 and declined from 1911 to 1930. c) The percentages for Lefkada are lower then those for most parts of Greece, on the basis of the evidence cited for them by Tsoukalas. Tsoukalas interprets this difference with the argument that the local landed aristocracy never became reconciled to public education and had the larger part of its children educated privately, or at home - this happened more on Corfu and Zakynthos, where the land-owning system was stronger and better organized and only to a lesser extent on Lefkada and Paxi, where the system was looser. There follows a study of the relationship between the access of pupils to high-school education and their social origins, which suggests that the children of the economically and socially privileged classes — that is to say, the children of landowners, merchants, civil servants, and those who practiced a profession of some prestige (lawyer, doctor, pharmacists, etc) - had greater access. Over time, of course, different trends emerge within this privileged bloc, as well as a rise in the percentage of the socially weaker groups. It is interesting to note that the percentage of children of landowners who studied in high schools is very great - particularly at the Gymnasium. This indisputable conclusion contrasts with Tsoukalas's assertion that Ionian landowners were reluctant to send their children to public high schools. Next, study of the relationship between the access of pupils to high-school education and their gender, reveals clearly that, in general, access for girls was much more difficult than access for boys, for specific economic, social and cultural reasons. However, it was more difficult for girls from poorer social classes who lived further away from the city, that is, daughters of farmers, and also for daughters of landowners and clergy. Certainly the landowners and clergy were negatively influenced by the negative stereotypes of the women, and this emerges more strongly in the case of the Gymnasium. As for the place of origin of the pupils: the existing evidence reveals that pupils from the town of Lefkada performed better then pupils from the countryside, a circumstance that lends further support to the idea that social origins influenced access to high-school education. With the passage of time, however, this gap is reduced and at the end of the period under examination the two magnitudes were in balance (and, if pupils from Akarnania are added, the "peasant" element was clearly in the majority), a circumstance that points clearly to major changes in the economic and social power of town dwellers and villagers. The largest influxes from outside Lefkada were from Akarnania. These were non-existent at the time of the Ionian Republic but increased rapidly after Unification, and have made Akarnania the educational (and other), hinterland of Lefkada down to the present day. The influxes from other parts of Greece are what one would expect: reasonable enough from the Ionian islands (though continuously diminishing), appreciable from nearby Preveza, and few and occasional from other parts of Greece. Finally, an examination of the relationship between social origin and the performance of the pupils shows that there is no direct causal link between the two magnitudes, because in these societies there was systematic pre-selection of those who were to study in high schools: only talented students were selected, who could guarantee a successful high school career, and who were obliged to undergo a series of entrance or grading examinations to enrol in the Greek School. Additionally, new stricter examinations had been instituted by the Greek state for the Gymnasium. This harsh educational "Darwinian selection" did not allow the connection between social origin and school performance to become apparent - though it can easily be seen in the modern age of "mass" education. The third part of the book includes the catalogue of the archive of the Gymnasium of Lefkada (1829-1980) and of the Greek School of Lefkada (1866-1929). From the above it emerges that the book moves at the level of the elaboration of specific quantitative data and rarely penetrates into the "internal structure of the school mechanism" or the "ideological content of teaching". This parameter would only be of interest to the "monograph" of a school if it could identify on Lefkada evidence that indicated the dividing line between the local and the general, either in their convergences or in their divergences. It is well known that thoroughgoing monographs on modern Greek education - that is, studies of the infrastructure based on the archive material of the schools - are rare. This deficiency prevents the historian of modern Greek education from standing on solid ground and testing his research hypothesis. In other words, in the absence of such studies, synthetic works are left hovering in space. From this point of view I believe that the present work is a small yet original and worthwhile contribution not only at the local but also at the national level.
 
License:This book in every digital format (PDF, GIF, HTML) is distributed under Creative Commons Attribution - NonCommercial Licence Greece 3.0
 
The book in PDF:Download PDF 80.88 Mb
 
Visible pages: 339-358 από: 422
-20
Current page:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/339.gif&w=600&h=915

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

p. 339
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/340.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

p. 340
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/341.gif&w=600&h=915

ΠΗΓΕΣ ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ

Αρχείο του Γυμνασίου και του Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος.

Ιστορικό Αρχείο Λευκάδος

Αντωνίου Δαυίδ - Σκλαβενίτης Τριαντάφυλλος «Οι Λειτουργοί της Ανώτατης, της Μέσης και της Δημοτικής Εκπαίδευσης (19ος αι). Βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία», Ερευνητικό πρόγραμμα.

ΠΗΓΕΣ ΕΚΔΕΔΟΜΕΝΕΣ

Δημαράς Αλέξης, Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε, τ. Α'-Β', Ερμής, Αθήνα 1973-1974.

Δημητριάδης Χ. Σωκράτης, Συλλογή των περί Μέσης Εκπαιδεύσεως ιδία ισχυόντων Νόμων, Β. Διαταγμάτων, Εγκυκλίων Διαταγών κ.λπ. από του 1833-1899 έτους, Αθήνα 1899.

Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων, Κερκύρα, 17 Νοεμβρίου 1841 Ε.Ν. Εν τη Βουλή απόφασις (ελληνικά, αγγλικά και ιταλικά).

Κανονισμός των Προκαταρκτικών και των Δευτερευόντων δημοσίων σχολείων του Κράτους και των ιδιαιτέρων, εν Κερκύρα, Εκ της Τυπογραφίας της Κυβερνήσεως 1842, Πρώτη Σύνοδος του Ενδεκάτου Κοινοβουλίου του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων, αρ. Κ', Νόμος περί Παιδείας.

Λέφας Β. Χριστόδουλος, Εκπαιδευτικός Κώδιξ, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 1924.

Παρίσης Σ.Μ., Ανωτέρα και Μέση Εκπαίδευσις ήτοι Συλλογή... Νόμων από του 1833, τ. 1-3, Αθήνα 1884-1893.

Πετρίδης Π., Πολίτευμα των Ενωμένων Επαρχιών των Ιωνικών Νήσων, Κέρκυρα, 1818.

Στοιχεία συστάσεως και εξελίξεως των Δήμων και Κοινοτήτων, 33 Νομός Λευκάδος, Έκδοση της ΚΕΔΚΕ, Αθήνα 1961.

Χουλιαράκης Μιχαήλ, Γεωγραφική, διοικητική και πληθυσμιακή εξέλιξις της Ελλάδος, 1821-1971, τ. Α'-Δ', Αθήνα, 1974.

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ

Ansted D.T., The Ionian Islands in the year 1863, London 1863.

Αντωνίου Δαυίδ, Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, τ. Α'-Γ', αρ. 17, Αθήνα 1987-1989.

Ασδραχάς Σπύρος, Πατριδογραφήματα, Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Αθήνα 2003.

- «Η «Αιτωλία και η Ακαρνανία του Μεσαιώνος», ό.π., σ. 177-196.

- «Ο τάφος του Αθανάσιου Ψαλίδα και η αμφισβητούμενη επιγραφή του», ό.π., σ. 213-225.

- «Κωνσταντίνος Μαχαιράς (1882-1967)», ό.π., σ. 231-234.

- «Μνήμη Πάνου Ροντογιάννη (1911-1996)», ό.π., σ. 237-242.

- «Τοπική ιστορία: η πολλαπλότητα των τεκμηρίων της», ό.π., σ. 243-252.

- «Νίκος Σβορώνος (1911-1989)», ό.π., σ. 253-297.

p. 341
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/342.gif&w=600&h=915

Ασκούνη Νελλη, «Απέναντι σε δύο αντιθετικές φιγούρες του "εθνικού άλλου": στοιχεία από μια ανάλυση του λόγου των εκπαιδευτικών» στο: Άννα Φραγκουδάκη - Θάλεια Δραγώνα [επιμ.], «Τι είν' η πατρίδα μας;», Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1997.

Βαρίκα Ελένη, Η εξέγερση των κυριών, Κατάρτι, Αθήνα 21996.

Γαβαλά Πέπη, Κοινωνία και εκπαίδευση (Λακωνία, τέλη 19ου-αρχές 20ού αιώνα). Εταιρεία Αακωνικών Σπουδών, Αθήνα 2002.

Γελαδάκη Σόνια, Τα αρχεία τριών ιστορικών αθηναϊκών γυμνασίων. Α' Γυμνάσιο Αρρένων, Β' Γυμνάσιο Αρρένων, Α' Γυμνάσιο Θηλέων. Μια διάσταση τοπικής ιστορίας, Μεταίχμιο, Αθήνα 2004.

Δημαράς Αλέξης, «Εκπαίδευση», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΓ, Αθήνα 1977, σ. 484-491.

Ζιώγου-Καραστεργίου Σιδηρούλα, Η Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα (1830-1893), Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, αρ. 2, Αθήνα 1986.

Ηλιού Μαρία, Εκπαιδευτική και κοινωνική δυναμική, Πορεία, Αθήνα 1984.

Θεοτόκης Μ. Σπυρίδων, «Η εκπαίδευσις εν Επτανήσω (1453-1864), Ιστορική μελέτη», Κερκυραϊκά Χρονικά 5 (1956).

Goodisson, W. Historical and Topographical Essay, London 1822.

Holand Henry, Ταξίδια στα Ιόνια Νησιά/Ηπειρο, Αλβανία (1812-13), μτφ. Χρήστου Ιωαννίδη, επιμ. Τάσου Βουρνά, Τολίδης, Αθήνα 1989.

Κουρκουμέλης Ν.Κ., Η Εκπαίδευση στην Κέρκυρα κατά τη διάρκεια της Βρετανικής Προστασίας (1816-1864). Σύλλογος προς διάδοσιν των ελληνικών γραμμάτων, Αθήνα 2002.

Λάζαρη Σεβαστή, «Δημογραφικές πληροφορίες για τη Λευκάδα (1760, 1788, 1824)», Πρακτικά Δ' Συνεδρίου Επτανησιακού Πολιτισμού, Αθήνα 1996, σ. 211-255.

Λάππας Κώστας, Πανεπιστήμιο και φοιτητές στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, αρ. 39 - Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Ε.I.E.. Αθήνα 2004.

Μαλακάσης Δήμος, «Η εκατονταετία 1850-1950», Πρακτικά Δ' Συνεδρίου Επτανησιακού Πολιτισμού, Αθήνα 1996, σ. 404-416.

- Το χρονικό των εμποροκτηματιών της Αγίας Μαύρος 1820-1920, Αθήνα 1982.

Μαχαιράς Κωνσταντίνος Γ., Λευκάς και Λευκάδιοι επί Αγγλικής Προστασίας (1810-1864),

Κέρκυρα 1940.

- Η Λευκάς επί Ενετοκρατίας 1684-1797, Αθήνα 1951.

- Πολιτική και διπλωματική ιστορία της Λευκάδος (1797-1810), τ. Α'-Β', Αθήνα 1954.

- Η Λευκάς (1700-1864), Αθήνα 1956.

Παπαδία-Λάλα Αναστασία, Ο θεσμός των αστικών κοινοτήτων στον ελληνικό χώρο κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας (13ος-18ος αι.), Βενετία 2004.

Πετρίδης Π., Πολίτευμα των Ενωμένων Επαρχιών των Ιωνικών Νήσων, Κέρκυρα, 1818.

Πολίτης Αλέξης, Ρομαντικά χρόνια. Ιδεολογίες και νοοτροπίες στην Ελλάδα του 18301880, Ε.Μ.Ν.Ε. - Μνήμων, Αθήνα 1993.

Ροντογιάννης Πάνος Γ., «Οι πρωτεύουσες της Λευκάδος», Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών Ζ' (1988), σ. 37-290.

- «Ο πληθυσμός της Λευκάδος από το απώτερο παρελθόν ως το 1991 », Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, 8 (1995), σ. 73-150.

- Ιστορία της Νήσου Λευκάδος, τ. Α'-Β', Εταιρεία Αευκαδικών Μελετών, Αθήνα 2200522006.

- Η εκπαίδευση στη Λευκάδα 1631-1950, Αθήνα 1994.

p. 342
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/343.gif&w=600&h=915

- «Ο Αθανάσιος Ψαλίδας και η αρχή της Μέσης Παιδείας στη Λευκάδα», Ηπειρωτική Εστία 3 (1954) σ. 15-18, 168-172.

- «Πέτρος Βρυώνης», εφ. Λευκαδίτικες Σελίδες, φ. 17 (Λευκάδα, Οκτώβριος 1962).

- «Κωνσταντίνος Στρατοόλης (Επίσκοπος Κυθήρων)», εφ. Λευκαδίτικες Σελίδες, φ. 8 (Λευκάδα, Νοέμβριος 1962).

- «[Α'] Πάνος Κοντογιώργης· [Β'] Ιωάννης Καββαδίας, εφ. Λευκαδίτικες Σελίδες, φ. 19 (Λευκάδα, Δεκέμβριος 1962).

- «Επικήδειος στον Στάθη Σάντα, καθηγητή Σωματικής Αγωγής», εφ. Ηχώ της Λευκάδας, φ. 56 (Αθήνα, Μάιος 1990).

- «Η παιδεία στη Λευκάδα από περίπου 1600-τέλη 18ου αιώνα», Πρακτικά Α' Συνεδρίου Επτανησιακού Πολιτισμού, Λευκάδα 15-19 Σεπτεμβρίου 1982. Κοινωνία, Οικονομία και Πολιτισμός στα Επτάνησα (1836-1864), Θεσσαλονίκη, Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, [1990], σ. 305-373.

- «Jean Wassan. Ένας σοφός του Γαλλικού Διαφωτισμού, Καθηγητής στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Προκαταρκτικού Σχολείου της Λευκάδας: πρώτου σχολείου Μ.Ε. στο νησί», Πρακτικά Β' Συνεδρίου Επτανησιακού Πολιτισμού, Λευκάδα 3-8 Σεπτεμβρίου 1984. Πολιτισμικές επαφές στα Επτάνησα και αναμετάδοση τους στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο, 16ος-20ός αι., Αθήνα, Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, 1991, σ. 421-442.

- «Το χρονικά της σύστασης της τωρινής Δημόσιας Βιβλιοθήκης και του Μουσείου Αντικειμένων Εκκλησιαστικής Τέχνης Λευκάδος», Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών 8 (1995), σ. 207-259.

Σιδέρη Αλόη, Έλληνες φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Πίζας (1806-1861), Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, αρ. 21, τ. Α'-Β', 1989-1994.

- «Η εκπαίδευση στα Επτάνησα όπως εμφανίζεται στα πιστοποιητικά σπουδών των υποψηφίων φοιτητών του Πανεπιστημίου της Πίζας 1842-1860», Πρακτικά ΣΤ' Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου, τ. Γ, Αθήνα 2002, σ. 187-203

Σκλαβενίτης Τριαντάφυλος Ε., «Αντώνιος Φατσέας (1821-1872): οι ιδεολογικές του αναζητήσεις», Ζητήματα ιστορίας των νεοελληνικών γραμμάτων. Αφιέρωμα στον Κ.Θ. Δημαρά. Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Διεθνής Συνάντηση, 10-12 Μαΐου 1990, Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής, 1994, σ. 161-170.

- «Λευκαδίτικη πολιτισμική ιστορία», Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Πρακτικά Δ' Συνεδρίου Επτανησιακού Πολιτισμού. Από την τοπική ιστορία στη συνολική: το παράδειγμα της Λευκάδας, 15ος-19ος αι., Λευκάδα 8-12 Σεπτεμβρίου 1993, Αθήνα 1996, σ. 185-199.

- Η σχολική βιβλιοθήκη το 19ο αιώνα. Η Βιβλιοθήκη του Γυμνασίου και του Ελληνικού Σχολείου Ναυπλίου (1833-1935), Αθήνα, Δημόσια Βιβλιοθήκη Ναυπλίου «Ο Παλαμήδης», αρ. 3, 1995, 336 σ.

- «Ο Σπυρίδων Βλαντής και η ιδιωτική διδασκαλία Piano di studi/Έκθεσις μαθημάτων: Βενετία 1794», Θησαυρίσματα 34 (2004), Βενετία 2004, σ. 421-446.

- «Η εντοπιότητα στην πολιτισμική ιστορία», Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Πρακτικά Α' Συμποσίου, Τοπική παράδοση και πολιτιστικός τουρισμός, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας, Λευκάδα 9-11 Αυγούστου 1996, Αθήνα 1997, σ. 169-173.

- «Η άνοδος των αστών στη Λευκάδα τα χρόνια της Ένωσης», Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου, Η Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα, τ. Α', Αθήνα 2005, σ. 455-464.

Σολδάτος Ντίνος, «Δάσκαλοι που έμειναν στη μνήμη και στην καρδιά μας», Αφιέρωμα στο Γυμνάσιο Λευκάδος, Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Αθήνα 2002, σ. 15-45.

p. 343
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/344.gif&w=600&h=915

Σοφιανός Κώστας, Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας 1833-1900, Συναγωγή νόμων, διαταγμάτων, εγκυκλίων, καταστατικών, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, αρ. 16, τ. Α'-Β', 1988.

Τζουμελέας Σ.Γ. - Παναγόπουλος Π.Δ., Η Εκπαίδευση μας τα τελευταία 100 χρόνια, Αθήνα 1993.

Τομαρά-Σιδέρη Ματούλα, Σιδέρης Νίκος, Συγκρότηση και διαδοχή των γενεών στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. Η δημογραφική τύχη της νεότητας, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, αρ. 4, Αθήνα 1986.

Τσερές Δημήτρης Σ. «Δάσκαλοι του Προκαταρκτικού Σχολείου Λευκάδος (1806-1825), Καθηγητές του Γυμνασίου Λευκάδος (1829-1960), Δάσκαλοι του Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος (1866-1929)», Αφιέρωμα στο Γυμνάσιο Λευκάδος, Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Αθήνα 2002, σ. 47-190.

- «Όψεις του τοπικού και του γενικού στο πεδίο της Λευκαδιακής Λογιοσύνης: Η περίπτωση του Δήμου Μαλακάση, πίνακες και επεξεργασμένα στοιχεία από την αρθρογραφία του στο Λευκαδίτικο Τύπο (1955-1997)», Δήμος Μαλακάσης 1923-1997, τιμητική εκδήλωση. Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2005, Αθήνα 2006, σ. 19-104.

Τσουκαλάς Κωνσταντίνος, Εξάρτηση και αναπαραγωγή, ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών στην Ελλάδα (1830-1922), Θεμέλιο, Αθήνα 51987.

Τυπάλδος-Ιακωβάτος Γεώργιος, Ιστορία της Ιόνιας Ακαδημίας, έκδοση-εισαγωγή-σχόλια Σπύρος Ασδραχάς, Ερμής, Αθήνα 1982.

Φραγκουδάκη Άννα, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Παπαζήσης, Αθήνα 1985.

Χουλιαράκης Μιχαήλ, Εξελίξεις του πληθυσμού των Αγροτικών Περιοχών της Ελλάδος, 1920-1981, Αθήνα 1988.

p. 344
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/345.gif&w=600&h=915

ΕΙΚΟΝΕΣ

p. 345
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/346.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

p. 346
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/347.gif&w=600&h=915

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

Οι εικόνες με αρ. 1-8 και η εικόνα του εξωφύλλου δημοσιεύτηκαν και στο: Δημήτρης Σ. Τσερές, «Δάσκαλοι του Προκαταρκτικού Σχολείου Λευκάδος 1806-1825. Καθηγητές του Γυμνασίου Λευκάδος 1829-1960. Δάσκαλοι του Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 18661929). Κατάλογοι και Ευρετήρια», Αφιέρωμα στο Γυμνάσιο Λευκάδος, Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Αθήνα 2002, σ. 170, 176, 177, 178, 179. Βλ. και σ. 187-189.

1. Το μοναδικό κτίριο που κτίστηκε (1825-1830) για σχολείο μέσης εκπαίδευσης και στέγασε το Δευτερεύον Σχολείο Λευκάδος (1829-1835). Ύστερα το «κατέλαβαν» τα Δικαστήρια (1835-1989)· έπειτα έγινε Δημαρχείο για λίγο. Στο ισόγειο στεγάζεται από τη δεκαετία του 1930 το Αρχειοφυλακείο/Αρχεία Νομού Λευκάδας. Βρίσκεται στην πλατεία Ζαμπελίου, οδός Θεοδώρου Στράτου

1. Φωτογραφία Δημήτρη Βλάχου (2002). 353

2. Στέγασε το τετρατάξιο μικτό Γυμνάσιο (1876-1929) στο μισό ανατολικό του κτιρίου (στο μισό δυτικό ήταν το Επαρχείο και αργότερα το Δημαρχείο) και, σε ολόκληρο το κτίριο, το εξατάξιο Γυμνάσιο (1930-1961), το εξατάξιο Γυμνάσιο Αρρένων (1961-1964), τα τριτάξια Γυμνάσιο/Λύκειο Αρρένων (19641967), το εξατάξιο Γυμνάσιο Αρρένων (1967-1970), το εξατάξιο Γυμνάσιο Θηλέων (1970-1976), τα τριτάξια Γυμνάσιο/Λύκειο Θηλέων (1976-1979) και το 2ο

μικτό τριτάξιο Γυμνάσιο/Λύκειο (1979-1983). Φωτογραφία Δ. Βλάχου (2002). 353

3. Δάσκαλοι και μαθητές του Ελληνικού Σχολείου (τέλη 19ου αι.). Η πρωτότυπη φωτογραφία ανήκε στην κ. Ίριδα Καλκάνη-Αυδή (ο πατέρας της Κωνσταντίνος Α. Καλκάνης (1882;-1961) είναι ο μαθητής με τα άσπρα στο μέσον της πρώτης σειράς, μετέπειτα βουλευτής Λευκάδας). Στην άκρη δεξιά μαρτυρείται ότι είναι ο Ιωάννης Σικελιανός, πατέρας του ποιητή, καθηγητής στο Γυμνάσιο, που φαίνεται ότι δίδασκε παράλληλα και στο Ελληνικό Σχολείο. Δίπλα του ίσως είναι ο Θεοφάνης Αγγέλου Κατωπόδης, ο γνωστός παπα-Ατζουλής, δάσκαλος από το 1891 και σχολάρχης από το 1895. Οι άλλοι δύο δάσκαλοι στην άκρη αριστερά δεν έχουν ταυτιστεί. Αυτά τα χρόνια δάσκαλοι είναι ο Σπυρίδων Ν. Καρίνταβας (1875-1902), ο Δημήτρης Λιβαδάς (1896-1899), ο Σπυρίδων Δάλλας (1890-1895), ο Ν. Τσαούσης (1895-1896), ο Ιωάννης Σιώρης (1898-1899) και ο Αθ. Λιβιτσάνος (1899-1904). Τη φωτογραφία δημοσίευσε η Βιβέτ Τσαρλαμπά-Κακλαμάνη, Αγγέλου Σικελιανού, Ανέκδοτα ποιήματα και πεζά, Αθήνα 1989. Δημοσιεύτηκε η ίδια φωτογραφία, χρονολογημένη το 1892, με πηγή το Ε.Λ.I.A., και στην Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα. Οι απαρχές 1900-1922, επιστημονική επιμέλεια Χρήστος Χατζηιωσήφ, τ. Α' 2, Αθήνα 1999, σ. 191. 354

p. 347
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/348.gif&w=600&h=915

4. Καθηγητές και μαθητές του Γυμνασίου το 1900 μπροστά στο κτίριο του. Στην καμαρωτή θύρα (της αυλής;) αναγράφεται ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (ιδρύθηκε από τον Ηλία Γουριώτη το 1896 (;) και λειτουργούσε στο προαύλιο του Γυμνασίου). Τρίτος αριστερά από τη σημαία είναι ο Άγγελος Σικελιανός. Στο κέντρο της φωτογραφίας ίσως είναι ο Γυμνασιάρχης 1899-1900, Ιωάννης Ψαλτάκης. Ο καθήμενος στην άκρη αριστερά υποστηρίχτηκε ότι είναι ο επιστάτης, ενώ οι άλλοι δύο καθηγητές δεν έχουν ταυτιστεί. Η φωτογραφία ανήκει στη Βιβέτ Τσαρλαμπά-Κακλαμάνη και τη δημοσίευσε στο: Αγγέλου Σικελιανού, Ανέκδοτα ποιήματα και πεζά, Αθήνα 1989. 354

5. Α' ή Β' τάξη του Ελληνικού Σχολείου, 1924-25 ή 1925-26. Στο αριστερό μέρος της φωτογραφίας, στο κολλημένο χαρτάκι: σχολείον ελινικόν. Το κτίριο που φαίνεται ίσως είναι η οικία Κόνδαρη, όπου στεγαζόταν το σχολείο. Η φωτογραφία δημοσιεύτηκε (από αντίγραφο του πρωτοτύπου που είχε το 1983 ο Βασ. Γράψας) στο βιβλίο: Πάνος Γ. Ροντογιάννης, Ο Σπύρος Γ. Ροντογιάννης (Σπύρος Μελάς) 25.2.1915 π.η.-24.12.1943, Αθήνα 2001, σ. 75 (ο βιογραφού

μενος είναι ο 4ος από αριστερά, στη 2η σειρά). 355

6. Καθηγητές και τελειόφοιτοι μαθητές του Γυμνασίου, 1935-36. Φωτογραφία (από το αρχείο Στάθη Σάντα, τώρα στη Χαραμόγλειο Βιβλιοθήκη), των τελειοφοίτων του Γυμνασίου Λευκάδος, 1935-1936, στο προαύλιο, δημοσιευμένη στο περ. Λευκαδίτικη Εστία 1, τχ. 2, Μάρτ.-Απρ. 1976, σ. 83, με τις αποδόσεις: Σειρά 1, από αριστερά, οι καθηγητές: Ν. Σταματέλος, Σωμ. Αγωγής, Α. Μανούδης, Γαλλικών, Σ. Τρανός, Θεολογίας, I. Παπαγεωργίου, Γυμνασιάρχης, Π. Νικόδημος, Μαθηματικών, Α. Σολδάτος, Φιλολογίας, Δ. Κουνιάκης, Φιλολογίας, Στάθης Σάντας, Σωμ. Αγωγής. Σειρά 2, οι μαθήτριες·. Ζ. Καββαδά, Α. Θερμού, Χ. Ρηγοπούλου, Α. Φλογαΐτου, Δ. Μεταλλινού, Ε. Φίλιου, Σ. Μαραγκού και τελευταίος δεξιά (πίσω από τον Σ. Σάντα) ο Σπ. Γουριώτης (νεκρός του Αλβανικού Μετώπου). Σειρά 3, οι μαθητές: Γεώργ. Γρηγόρης, Ν. Συκιώτης, Γ. Βλάχος, Θ. Πολίτης, Κ. Περδικάρης και I. Αρταβάνης. Σειρά 4, οι μαθητές: Δ. Ασπρογέρακας, Μ. Μανιάκης, Κ. Ζερβός και Σ. Βρεττός. 355

7. «Οι μαθητές του Γυμνασίου Λευκάδος μετά την παρέλασιν της 24ης Μαρτίου 1940, μετά του κ. Γυμνασιάρχου και των κ.κ. καθηγητών των». Φωτογραφία στο προαύλιο του Γυμνασίου. Ο καθηγητής Χρίστος I. Αραβανής, που παραχώρησε τη φωτογραφία, αναγνωρίζει από τους τσολιάδες-μαθητές: 4ος από δεξιά ο Θεοδόσιος Φέτσης, 6ος ο Απόστολος Λάζαρης, 7ος ο Χρίστος Αραβανής, 8ος ο Βαγγέλης Φατούρος, 9ος ο Σάββας Κατωπόδης και 10ος ο Παναγιώτης Ζαβιτσάνος. Τρίτος αριστερά της σημαίας με το παπιγιόν ίσως είναι ο Γυμνασιάρχης Αντώνιος Τσίριμπας, 4ος από αριστερά ίσως είναι ο καθηγητής Θεολογίας Δημ. Σπυρόπουλος. Δύο μαθητές είναι ντυμένοι με

στολή της EON. 356

8. Παράσταση του Παπαφλέσσα του Σπ. Μελά στο κινηματοθέατρο «Πάνθεον» στις 25.3.1948. Θεατρική διδασκαλία: Π.Γ. Ροντογιάννης (πρώτος από αριστερά πάνω στη σκηνή). Στην παράσταση πήραν μέρος οι μαθητές Τζένη Τζεβελέκη (Μαντώ Μαυρογένους), μπροστά από τον Γεράσιμο Σάντα (Παπαφλέσσα), και Βέρα Θερμού (Αγγέλα). Στην παράσταση έπαιξαν και ο Νίκος Μαυρίδης (Μαυροκορδάτος) και ο Χρήστος Τετράδης (γιατρός). Διακρίνονται από αριστερά καθιστός ο καθηγητής Θ. Σταματέλλος και ο Γυ-

p. 348
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/349.gif&w=600&h=915

Γυμνασιάρχης Κ. Μυσίρης. Πρώτη από δεξιά όρθια η καθηγήτρια Νίτσα Παπαδάκη-Σταόρακα. Στην τελευταία σειρά όρθιοι από αριστερά οι καθηγητές Νικόλαος Σταματέλος και Γιάννης Παπαδάτος. Αρχείο Π.Γ. Ροντογιάννη. 356 9. α.α. 54 (6) Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος 30/1/1829 (ν.η.)-4/12/1850, φ. 5r: Επιστολή του Ψαλίδα προς το Γραμματέα της Γενικής Εκπαίδευσης στην Κέρκυρα με την οποία ζητά διδακτικά βιβλία. 357

10. α.α. 80 (3), φ. 2r, «Βιβλίο Γενικής καταγραφής από του 1836-37 Σχολ. έτους μέχρι 1852-53 Σχολ. έτους» - δηλαδή, το Μαθητολόγιο του Σχολείου. Στο βιβλίο αυτό φαίνεται η κατάταξη των μαθητών σε «κλάσεις» (= τάξεις). Στο Δευτερεύον Σχολείο οι μαθητές κατατάσσονταν σε τάξεις ανάλογα με το επίπεδο των γνώσεών τους και όχι την ηλικία τους. 358

11. α.α. 1 (101), φ. 2r, Βιβλίο Εξετάσεων Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος 1842/43-1851/52: Ποιοι μαθητές της Α' κλάσης και σε ποια διδακτέα ύλη εξετάστηκαν στα Ελληνικά το σχολικό έτος 1842-43 (η εξέταση γίνεται την

1η Αυγούστου 1843). 359

12. α.α. 1 (101), φ. 9r, Βιβλίο Εξετάσεων Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος 1842/43-1851/52: Ποιοι μαθητές της Α' κλάσης εξετάστηκαν στην Άλγεβρα το σχολικό έτος 1844-45 (η εξέταση γίνεται την 5η Αυγούστου 1845). 360

13. α.α. 104 (7), φ. 20r, «Βιβλίο απροσδιορίστου εγγραφής Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος 1842/43-1852/53».

- Στα φύλλα 3-12 του βιβλίου δηλώνεται ποια βιβλία έπρεπε να προμηθευτεί ο κάθε μαθητής μετά από αίτησή του. Τα βιβλία αυτά τα παράγγελνε το Σχολείο στη Γενική Επιτροπή της Παιδείας στην Κέρκυρα, η οποία τα έστελνε στο Σχολείο και τα αγόραζαν οι μαθητές.

- Στα φύλλα 19-24 σημειώνονται πόσα και ποια βιβλία πουλήθηκαν και η τιμή στην οποία αγοράστηκαν. Τα χρήματα που εισέπρατταν τα έστελναν στο Γενικό Επίτροπο της Παιδείας στην Κέρκυρα.

- Στο φ. 20r σημειώνονται ποιοι μαθητές αγόρασαν τα διδακτικά βιβλία των Ελληνικών και των Αγγλικών και η τιμή αγοράς τους. 361

14. α.α. 2 (1), Βιβλίο Εξετάσεων Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος 1852/531856/57 και Λυκείου Λευκάδος 1857/58-1864/65, σ. 82. Φαίνονται η τάξη του κάθε μαθητή (1η στήλη), τα μαθήματα στα οποία εξετάζεται και ο βαθμός του - άριστα είναι το 30. 362

15. α.α. 36 (26), σ. 95, Βιβλίο πράξεων

Α) Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος, 10/22 Ιουνίου 1853-1857 Β) Λυκείου Λευκάδος, 1857/58-1865/66

Γ) Τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος, 1866/67-25.10.1880: Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα εφαρμύζεται στα Επτάνησα από το 1866, δύο χρόνια μετά την Ένωση. Με το παρόν πρακτικό ο μέχρι τότε Δ/ντής του «Λυκείου» Πέτρος Βρυώνης παραδίδει στο Γυμνασιάρχη του νεοπαγούς τετραταξίου Γυμνασίου Λευκάδος Πολυζώη Σπανόπουλο. 363

16. α.α. 128 (23) Γενικός Έλεγχος Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος των δύο πρώτων σχολικών ετών του Σχολείου (1865/66 και 1866/67), που αποτελείται από

δύο λυτά φύλλα καρφιτσωμένα, χωρίς αρίθμηση. 364

17. α.α. 129 (13), σ. 3, Γενικός Έλεγχος Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1867/681888/89. 365

p. 349
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/350.gif&w=600&h=915

18. α.α. 105 (100), σ. 3, Βιβλίο εισπράξεων, εγγραφών και θεμάτων των εξετάσεων τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1867/68-1905/06: Κατάλογος εισπράξεων σχολικού έτους 1867-68 από εγγραφές και πιστοποιήσεις [= έκδοση τίτλων (ενδεικτικών, απολυτηρίων, αποδεικτικών)]. 366

19. α.α. 135 (24), σ. 4-5, Βιβλίο Πράξεων Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 10/6/1868-15/9/1912: Ωρολόγιο πρόγραμμα Ελληνικού Σχολείου της 3ης Ιουλίου 1868, στο οποίο φαίνονται τα μαθήματα που διδάσκονταν και ποιοι δάσκαλοι τα δίδασκαν. 367

20. α.α. 141 (62), σ. 3, Μαθητολόγιο Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1868/691889/90. 368

21. α.α. 58 (19) Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 8/1/1868-1/8/1902, σ. 6: Πρωτοκολλείται και καταχωρίζεται ολόκληρο το υπ. αρ. 20/8-6-1868 εξερχόμενο έγγραφο, με το οποίο ο Γυμνασιάρχης Αγγελος Καππώτας επικρίνει τον Υπουργό Παιδείας, ο οποίος με προηγούμενο έγγραφο του εξέφρασε απαρέσκεια για κάποια ενέργεια του Γυμνασιάρχη και του Συλλόγου Διδασκόντων - εδώ παρατίθεται μόνο το τέλος του εξερχομένου εγγράφου. 369

22. α.α. 147 (10), Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 17/6/1868-30/7/1892, σ. 3. [Μέχρι τα τελευταία χρόνια όλοι οι τίτλοι που εξέδιδαν τα σχολεία (ενδεικτικά, απολυτήρια, αποδεικτικά) καταχωρίζονταν

στο ΒΠΣ - τώρα έχει καταργηθεί.] 370

23. α.α. 81 (63), Μαθητολόγιο τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1867/68-1888/89, σ. 2-3. 371

24. α.α. 105 (100), σ. 55, Βιβλίο εισπράξεων, εγγραφών και θεμάτων των εξετάσεων τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1867/68-1905/06: Έκθεση

του μαθηματικού I. Ρέντζου για το τι δίδαξε το σχολικό έτος 1891-92. 372

25. α.α. 105 (100), σ. 49, Βιβλίο εισπράξεων, εγγραφών και θεμάτων των εξετάσεων τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1867/68-1905/06: Έκθεση του Γυμνασιάρχη, φιλολόγου Κ. Φερτάκη για το τι δίδαξε το σχολικό έτος 1890-91. 373

26. α.α. 37 (27), Βιβλίο Πράξεων τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος από 5/4/1868-27/12/1868 και από 15/9/1876-22/6/1909, σ. 190-91. 374

27. α.α. 130 (93), Γενικός Έλεγχος Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1889/901914/15, φ. 44v-45r.: Απόλυση και βαθμολογία Αγγέλου Σικελιανού (1896). 375

28. α.α. 135 (24), σ. 258, Βιβλίο Πράξεων Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 10/6/1868-15/9/1912: Πρακτικό απόλυσης του Αγγέλου Σικελιανού, 22 Ιουνίου 1896. 376

29. α.α. 37 (27), σ. 274, Βιβλίο Πράξεων τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος από 5/4/1868-27/12/1868 και από 15/9/1876-22/6/1909: Πρακτικό απόλυσης του Αγγέλου Σικελιανού (29/9/1900). 377

30. α.α. 142 (70), Μαθητολόγιο Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1889/90-1903/04, φ. 128v-129r: Οι πρώτες μαθήτριες εγγράφονται το σχολικό έτος 1898-99. Εδώ φαίνονται δύο, η μία των οποίων είναι η μετέπειτα ποιήτρια Κλεαρέτη Δίπλα-Μαλάμου. 378

31. α.α. 82 (63α), Μαθητολόγιο τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1889/90-1923/24, φ. 45ν: Οι πρώτες μαθήτριες εγγράφονται το σχολικό έτος

1901-02 και είναι αυτές που αναγράφονται στη σελίδα αυτή. 379

32. α.α. 131 (89), Γενικός Έλεγχος Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1915/16-

p. 350
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/351.gif&w=600&h=915

1928/29, φ. 84v-85r. Απόλυση και βαθμολογία Νίκου Σβορώνου (1923-1924). 380

33. α.α. 5 (83), Γενικός Έλεγχος 1. τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 1926/27-1928/29 και 2. εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος (Παλαιού Τύπου) 1929/30-1943/44, φ. 17v-18r. Απόλυση και βαθμολογία Π. Ροντογιάν-

νη, Ν. Σβορώνου, Κ. Σερεπίσιου (1927-28). 381

34. α.α. 45 (34), Βιβλίο Πράξεων εξαταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 28/6/1940-6/12/1945 (χ.αρ.). Με το παρόν πρακτικό 1/16-9-1943 ο σύλλογος αποφαίνεται ότι στο πρακτικό αποτελεσμάτων σχ. έτους 1943-44 «ελήφθη και κατεγράφη απόφασις ουχί του Συλλόγου αλλά του Ιταλού επόπτου....» και εκφράζει τη λύπη του γιατί ο καθηγητής Γ. Κατωπόδης «...ανέγραψεν

την ιταλικήν φασιστικήν χρονολογίαν, έλλην αυτός, εις ελληνικόν βιβλίον...». 382

35. α.α. 57 (17), Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας τετραταξίου μικτού Γυμνασίου Λευκάδος 19/12/1865-25/11/1919, σ. 1: Η σφραγίδα του σχολείου, διαμέτρου

3,5 εκ. 383

36. α.α. 135 (24), Βιβλίο Πράξεων Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 10/6/186815/9/1912, σ. 228: Η σφραγίδα του σχολείου, διαμέτρου 3,5 εκ. 384

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΜΠΡΟΣ: Καθηγητές και μαθητές του Γυμνασίου, το 1928 (;). Η φωτογραφία δημοσιεύτηκε στο βιβλίο του Π.Γ. Ροντογιάννη, που σημειώσαμε στην εικόνα 5 (ο βιογραφούμενος είναι καθιστός στο μέσον της 1ης σειράς). Οι καθηγητές από αριστερά είναι ο Δημοσθένης Κουνιάκης, ο Κωνσταντίνος Γουρζής (;), Γυμνασιάρχης, ο Σπυρίδων Τρανός (;) ή ο Θ. Σταματέλλος (;), ο Αναστάσιος Μανούδης και ο Αθανάσιος Σολδάτος (αν ο εικονιζόμενος είναι ο Θ. Σταματέλλος, τότε η φωτογραφία είναι του 1931). Αρχείο Π.Γ. Ροντογιάννη.

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΙΣΩ: α.α. 54 (6), Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος 30/1/1929 (ν.η.)-4/12/1850, φ. 9r: Η σφραγίδα του «Λυκείου Λευκάδος» (1857-1866), διαμέτρου 4,5 εκ. Για άγνωστο λόγο, η σφραγίδα έχει μπει σε βιβλίο, το οποίο ανήκει στο «Δευτερεύον Σχολείον Λευκάδος» και το οποίο λήγει το 1850, ενώ το Λύκειο Λευκάδος ιδρύεται το 1857.

ΜΕΣΟΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ (σ. 269): α.α. 54 (6), Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος 30/1/1929 (ν.η.)-4/12/1850, φ. 107r: Η σφραγίδα του «Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος» (1829-1857), διαμέτρου 3,5 εκ.

p. 351
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/352.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

p. 352
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/353.gif&w=600&h=915

1. Κτίριο οδού Θ. Στράτου 1: Δευτερεύον Σχολείο, 1829-1835.

2. Κτίριο οδού Θ. Στράτου 3: Γυμνάσιο, 1876-1961. Άλλοι τόποι Γυμνασίων, 1961-1983.

p. 353
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/354.gif&w=600&h=915

3. Δάσκαλοι και μαθητές Ελληνικού Σχολείου (τέλη 19ου αι.)

4. Καθηγητές και μαθητές του Γυμνασίου το 1900 μπροστά στο κτίριο του

p. 354
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/355.gif&w=600&h=915

5. Α' ή Β' τάξη του Ελληνικού Σχολείου, 1924-25 ή 1925-26.

6. Καθηγητές και τελειόφοιτοι μαθητές του Γυμνασίου, 1935-36.

p. 355
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/356.gif&w=600&h=915

7. Μετά την παρέλαση της 24-3-1940. Στο προαύλιο τοο Γυμνασίου.

8. Παράσταση του Παπαφλέσσα του Σπ. Μελά, «Πάνθεον», 25.3.1948.

p. 356
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/357.gif&w=600&h=915

9. Δευτερεύον Σχολείο: Ο Αθανάσιος Ψαλίδας ζητά διδακτικά βιβλία (1829).

p. 357
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/358.gif&w=600&h=393

10. Δευτερεύον Σχολείο: «Μαθητολόγιο» σχολ. έτους 1836-37.

p. 358
Search form
Search the book: Secondary Education in Lefkada (1829-1929)
Search results
    Digitized books
    Page: 339
    

    ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ