Creator/Author:Τσερές, Δημήτρης Σπ.
 
Title:Secondary Education in Lefkada (1829-1929)
 
Subtitle:Archive Catalogue of the Middle and High School
 
Title of Series:Historical Archive of Greek Youth
 
Nr. within series:43
 
Place of Publication:Athens
 
Publisher:General Secretariat for Youth
 
Date of Publication:2006
 
Pagination:419
 
Nr. of vol.:1 volume + 1 DVD
 
Language:Greek
 
Subject:Education
 
Education-Secondary
 
Spatial coverage:Lefkada, Greece
 
Temporal coverage:1829-1929
 
Description:This book is based on thorough-going research in the archives, all the material from which is assembled on the CD-Rom that accompanies the book. This material consists of: a) The lists, by school year, of the teaching staff of the Gymnasium of Lefkada (1829-1960) and the Greek School of Lefkada (1866-1929) and the corresponding alphabetical index. b) An alphabetical list of pupils of the Gymnasium of Lefkada (1829-1929) and of the Greek School of Lefkada (1866-1929), which includes their place of origin, the profession of their father, the year of study by grade, age, annual conduct, and end-of-year results of every pupil. There is also a list of pupils by school year, which contains the same information. The search engine makes it possible to identify and search for details from all possible entries in the stored material. The same details have also been uploaded on to the Internet, to the site www.iaen.gr. see documentation. This data is the basis for the texts that constitute the second part of the book, in which numerous details are recorded and correlated relating to the teachers who served in the Gymnasium in the Greek School of Lefkada in the years 1829-1929 and, above all, the pupils who studied at these schools during the same period of time. The first part of the book begins with a short introduction to the history of education in the Ionian islands and the Greek state, which is followed by a "reading" of these texts - that is, an attempted interpretation of the phenomena recorded in them. First, with regard to the teaching staff: The typical qualifications of the teachers at the Gymnasium and at the Greek School, as defined by the responsible state organization for the period 1829-1960, are examined, and it is noted that these qualifications were upgraded with the passage of time. After this, there is an examination of the number and specialities of the teachers who served in the high schools of Lefkada, from which it emerges that their number steadily increases and also that the main weight falls on courses in literature. A difference is detected between the final phase of the Ionian period, which shows a more practical direction, and the period after Unification, which reveals the opposite. Finally, an examination of the place of origin of the teachers leads to the striking conclusion that in the Gymnasium, teachers whose origins were outside Lefkada were more numerous then those who came from the island itself, that is to say, Lefkada does not appear to have produced enough teachers to staff its Gymnasium at this period. In contrast, the majority of the teachers at the Greek School came from Lefkada. With regard to the pupils: Persistent study of the possibility of access to the high schools of Lefkada, and of the progress within the school of the pupils (advancement and dismissal, rejection, interruption of studies) provides sound evidence for the fact that: a) In absolute terms, these magnitudes improve steadily, although at the same time there are occasional, explicable reductions. b) When compared with the percentages in Greece as a whole, the number of pupils in secondary education on Lefkada, despite the occasional decline, increases steadily, and the rate of increase becomes much stronger in the early decades of the twentieth century. This observation contrasts with the position adopted by K. Tsoukalas, that the number of pupils increased steadily in Greece until 1911 and declined from 1911 to 1930. c) The percentages for Lefkada are lower then those for most parts of Greece, on the basis of the evidence cited for them by Tsoukalas. Tsoukalas interprets this difference with the argument that the local landed aristocracy never became reconciled to public education and had the larger part of its children educated privately, or at home - this happened more on Corfu and Zakynthos, where the land-owning system was stronger and better organized and only to a lesser extent on Lefkada and Paxi, where the system was looser. There follows a study of the relationship between the access of pupils to high-school education and their social origins, which suggests that the children of the economically and socially privileged classes — that is to say, the children of landowners, merchants, civil servants, and those who practiced a profession of some prestige (lawyer, doctor, pharmacists, etc) - had greater access. Over time, of course, different trends emerge within this privileged bloc, as well as a rise in the percentage of the socially weaker groups. It is interesting to note that the percentage of children of landowners who studied in high schools is very great - particularly at the Gymnasium. This indisputable conclusion contrasts with Tsoukalas's assertion that Ionian landowners were reluctant to send their children to public high schools. Next, study of the relationship between the access of pupils to high-school education and their gender, reveals clearly that, in general, access for girls was much more difficult than access for boys, for specific economic, social and cultural reasons. However, it was more difficult for girls from poorer social classes who lived further away from the city, that is, daughters of farmers, and also for daughters of landowners and clergy. Certainly the landowners and clergy were negatively influenced by the negative stereotypes of the women, and this emerges more strongly in the case of the Gymnasium. As for the place of origin of the pupils: the existing evidence reveals that pupils from the town of Lefkada performed better then pupils from the countryside, a circumstance that lends further support to the idea that social origins influenced access to high-school education. With the passage of time, however, this gap is reduced and at the end of the period under examination the two magnitudes were in balance (and, if pupils from Akarnania are added, the "peasant" element was clearly in the majority), a circumstance that points clearly to major changes in the economic and social power of town dwellers and villagers. The largest influxes from outside Lefkada were from Akarnania. These were non-existent at the time of the Ionian Republic but increased rapidly after Unification, and have made Akarnania the educational (and other), hinterland of Lefkada down to the present day. The influxes from other parts of Greece are what one would expect: reasonable enough from the Ionian islands (though continuously diminishing), appreciable from nearby Preveza, and few and occasional from other parts of Greece. Finally, an examination of the relationship between social origin and the performance of the pupils shows that there is no direct causal link between the two magnitudes, because in these societies there was systematic pre-selection of those who were to study in high schools: only talented students were selected, who could guarantee a successful high school career, and who were obliged to undergo a series of entrance or grading examinations to enrol in the Greek School. Additionally, new stricter examinations had been instituted by the Greek state for the Gymnasium. This harsh educational "Darwinian selection" did not allow the connection between social origin and school performance to become apparent - though it can easily be seen in the modern age of "mass" education. The third part of the book includes the catalogue of the archive of the Gymnasium of Lefkada (1829-1980) and of the Greek School of Lefkada (1866-1929). From the above it emerges that the book moves at the level of the elaboration of specific quantitative data and rarely penetrates into the "internal structure of the school mechanism" or the "ideological content of teaching". This parameter would only be of interest to the "monograph" of a school if it could identify on Lefkada evidence that indicated the dividing line between the local and the general, either in their convergences or in their divergences. It is well known that thoroughgoing monographs on modern Greek education - that is, studies of the infrastructure based on the archive material of the schools - are rare. This deficiency prevents the historian of modern Greek education from standing on solid ground and testing his research hypothesis. In other words, in the absence of such studies, synthetic works are left hovering in space. From this point of view I believe that the present work is a small yet original and worthwhile contribution not only at the local but also at the national level.
 
License:This book in every digital format (PDF, GIF, HTML) is distributed under Creative Commons Attribution - NonCommercial Licence Greece 3.0
 
The book in PDF:Download PDF 80.88 Mb
 
Visible pages: 381-400 από: 422
-20
Current page:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/381.gif&w=600&h=393

33. Γυμνάσιο: Απόλυση και βαθμολογία Π. Ροντογιάννη, Ν. Σβορώνου, Κ. Σερεπίσιου (1927-28).

p. 381
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/382.gif&w=600&h=393

34. Γυμνάσιο: Έκδοση αποτελεσμάτων κάτω από ιταλική πίεση (16.9.1943).

p. 382
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/383.gif&w=600&h=915

35. H σφραγίδα του τετραταξίου Γυμνασίου σε κατάστιχο του 1868.

p. 383
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/384.gif&w=600&h=915

36. Η σφραγίδα του Ελληνικού Σχολείου σε πράξη του 1893.

p. 384
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/385.gif&w=600&h=915

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

Ι. ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1. Δευτερεύον Σχολείο Λευκάδος, 1829-1857: Διδασκόμενα μαθήματα και δι

δάσκοντες

2. Δευτερεύον Σχολείο Λευκάδος, 1829-1857: Ειδικότητες καθηγητών

3. Λύκειο Λευκάδος, 1857-1866: Διδασκόμενα μαθήματα

4. Λύκειο Λευκάδος, 1857-1866: Ειδικότητες καθηγητών

5. Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Διδασκόμενα μαθήματα.

43

44

45-46

47 51

II. ΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Η επεξεργασία των στοιχείων του μαθητικού δυναμικού της Λευκάδας

1. Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος, 1901-1929: Ενδοσχολική διαρροή κατά φύλο από τάξη σε τάξη

2. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1898-1929: Ενδοσχολική διαρροή κατά φύλο

Σύγκριση του μαθητικού πληθυσμού της μέσης εκπαίδευσης της Λευκάδας με τον αντίστοιχο μαθητικό πληθυσμό της ελληνικής επικράτειας

1. Ποσοστά των μαθητών της μέσης εκπαίδευσης επί του πληθυσμού στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας 74

2. Ποσοστά των μαθητών της μέσης εκπαίδευσης στη Λευκάδα επί του συνολικού πληθυσμού 74

3. Μαθητές Γυμνασίου ανά 1.000 κατοίκους στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας 76

4. Μαθητές Γυμνασίου και Ελληνικού Σχολείου ανά 1.000 κατοίκους στη Λευκάδα 76

5. Αριθμός μαθητών μέσης εκπαίδευσης ανά 1.000 κατοίκους κατά νομό 77

6. Αριθμός μαθητών μέσης εκπαίδευσης ανά 1.000 κατοίκους στη Λευκάδα 77

από τάξη σε τάξη

71

p. 385
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/386.gif&w=600&h=915

Β. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929

Αναλυτικοί πίνακες επαγγελμάτων 93-94

1. Ανώτεροι ελεύθεροι επαγγελματίες 93

2. Γεωργοί 93

3. Εκπαιδευτικοί 93

4. Έμποροι 93

5. Κατώτεροι ελεύθεροι επαγγελματίες 93

6. Κληρικοί 94

7. Κτηματίες 94

8. Υπάλληλοι 94

9. Εργάτες-ναύτες 94

Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929

Αναλυτικοί πίνακες επαγγελμάτων 94-95

1. Ανώτεροι ελεύθεροι επαγγελματίες 94

2. Γεωργοί 94

3. Εκπαιδευτικοί 95

4. Έμποροι 95

5. Κατώτεροι ελεύθεροι επαγγελματίες 95

6. Κληρικοί 95

7. Κτηματίες 95

8. Υπάλληλοι 95

9. Εργάτες-ναύτες 95

6. Κοινωνική προέλευση και φύλο μαθητών

Α) Οι θήλεις σε σύγκριση με τους άρρενες στο πλαίσιο της κάθε επαγγελματικής ομάδας

Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος

1. Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Αρρενες και θήλεις κατά επαγγελματική ομάδα (σε αριθμούς φυσικών προσώπων) 115

2. Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Άρρενες και θήλεις κατά επαγγελματική ομάδα (σε ετήσιες εγγραφές μαθητών) 115

3. Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Κατάταξη των επαγγελματικών ομάδων με βάση τα ποσοστά των μαθητριών τους (σε πραγματικούς αριθμούς και σε ετήσιες εγγραφές) 116

4. Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος, 1901-1929: Άρρενες και θήλεις κατά επαγγελματική ομάδα (σε ετήσιες εγγραφές) 121

5. Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος: Σύγκριση των ποσοστών των θηλέων της κάθε επαγγελματικής ομάδας στα χρονικά διαστήματα 1866-1929 και 1901-1929 122

p. 386
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/387.gif&w=600&h=915

Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος

1. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Άρρενες και θήλεις κατά επαγγελματική ομάδα (σε αριθμούς φυσικών προσώπων) 124

2. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Άρρενες και θήλεις κατά επαγγελματική ομάδα (σε ετήσιες εγγραφές μαθητών) 124

3. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδας, 1866-1929: Κατάταξη των επαγγελματικών ομάδων με βάση τα ποσοστά των μαθητριών τους (σε πραγματικούς αριθμούς και σε ετήσιες εγγραφές) 125

4. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1898-1929: Άρρενες και θήλεις κατά επαγγελματική ομάδα (σε ετήσιες εγγραφές μαθητών) 130

5. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος: Σύγκριση των ποσοστών των θηλέων της κάθε επαγγελματικής ομάδας στα χρονικά διαστήματα 1866-1929 και 1898-1929 131

Β) Η κατανομή των θηλέων με βάση την κοινωνική τους προέλευση

1. Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος, 1901-1929: Η κατανομή των θηλέων με βάση την κοινωνική τους προέλευση 138

2. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1898-1929: Η κατανομή των θηλέων με βάση

την κοινωνική τους προέλευση 140

3. Η κατανομή των θηλέων με βάση την κοινωνική τους προέλευση: Σύγκριση δεδομένων Γυμνασίου και Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 141

Αγορά βιβλίων και κοινωνική προέλευση των μαθητών στο Δευτερεύον Σχολείο Λευκάδος: 1843-1853

1. Δευτερεύον Σχολείο Λευκάδος: 1843-1853: Αγορά βιβλίων και κοινωνική

προέλευση των μαθητών 145

Γ. Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

1. Χωριά που περιλαμβάνει ο κάθε Δήμος της Λευκάδας (είναι σε υποσημείωση) 151

2. Πληθυσμός της πόλης και της υπαίθρου της Λευκάδας, 1870-1928 158

3. Εισροές μαθητών στο τετρατάξιο Γυμνάσιο και στο Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος από Ακαρνανία, Ιόνια Νησιά, Αθήνα και Πρέβεζα (σε ετήσιες εγγραφές), 1866-1929 164

Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ

Επί Ιονίου Κράτους (1829-1866)

1. Δευτερεύον Σχολείο Λευκάδος, 1842-1853: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση 168

p. 387
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/388.gif&w=600&h=915

172

Μετά την Ένωση (1866-1929) Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος

1. Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση (αναλυτικά ποσοστά) 171

ΙΑ. Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Αναλυτικά ποσοστά προαγωγής σε φθίνουσα σειρά 172 1Β. Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Αναλυτικά ποσοστά απόρριψης σε αύξουσα σειρά

1Γ. Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Αναλυτικά ποσοστά απόλυσης

σε φθίνουσα σειρά 172

ΙΔ. Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Αναλυτικά ποσοστά των μη

προσελθόντων σε αύξουσα σειρά 172

ΙΕ. Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Πίνακες ανεξεταστέων 173

2. Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση (συγκεντρωτικά ποσοστά) 174

2Α. Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Συγκεντρωτικά ποσοστά προαγωγής σε φθίνουσα σειρά 174 2Β. Τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Συγκεντρωτικά ποσοστά απόρριψης σε αύξουσα σειρά 174

Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος

1. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση (αναλυτικά ποσοστά) 179

ΙΑ. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Αναλυτικά ποσοστά προαγωγής σε

φθίνουσα σειρά 180

1Β. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Αναλυτικά ποσοστά απόρριψης σε

αύξουσα σειρά 180

1Γ. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Αναλυτικά ποσοστά απόλυσης σε

φθίνουσα σειρά 180

ΙΔ. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Αναλυτικά ποσοστά των μη προσελθόντων σε αύξουσα σειρά 180 ΙΕ. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Πίνακες ανεξεταστέων 181

2. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση (συγκεντρωτικά ποσοστά) 182

2Α. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Συγκεντρωτικά ποσοστά προαγωγής σε φθίνουσα σειρά 182 2Β. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Συγκεντρωτικά ποσοστά απόρριψης

σε αύξουσα σειρά 182

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 1. Πίνακας αντιστοίχισης των παλαιών και νέων α.α. του Αρχείου

284-285

p. 388
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/389.gif&w=600&h=915

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ

1. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1829-1866: Ειδικότητες διδασκόντων (σε πραγματικούς αριθμούς και ποσοστικοποίηση αυτών) 193

2. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1829-1866: Ειδικότητες διδασκόντων (με βάση την ετήσια σύνθεση του Συλλόγου Διδασκόντων) 193

3. Γυμνάσιο Λευκάδος. 1829-1929: Ειδικότητες διδασκόντων (σε πραγματικούς αριθμούς και ποσοστικοποίηση αυτών) 194

4. Γυμνάσιο Λευκάδος. 1829-1929: Ειδικότητες διδασκόντων (με βάση την ετήσια σύνθεση του Συλλόγου Διδασκόντων 194

5. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Ειδικότητες διδασκόντων (σε πραγματικούς αριθμούς και ποσοστικοποίηση αυτών) 195

6. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 19ος αιώνας: Ειδικότητες διδασκόντων (σε πραγματικούς αριθμούς και ποσοστικοποίηση αυτών) 195

7. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 20ός αιώνας: Ειδικότητες διδασκόντων (σε πραγματικούς αριθμούς και ποσοστικοποίηση αυτών) 196

8. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Ειδικότητες διδασκόντων (με βάση

την ετήσια σύνθεση του Συλλόγου Διδασκόντων) 196

9. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 19ος αιώνας: Ειδικότητες διδασκόντων (με βάση την ετήσια σύνθεση του Συλλόγου Διδασκόντων) 197

10. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 20ός αιώνας: Ειδικότητες διδασκόντων (με βάση την ετήσια σύνθεση του Συλλόγου Διδασκόντων) 197

11. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1829-1929: Τόπος καταγωγής διδασκόντων (πραγματικοί αριθμοί υπηρετησάντων και ποσοστικοποίηση αυτών) 198

12. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1829-1929: Τόπος καταγωγής διδασκόντων (με βάση

την ετήσια σύνθεση του Συλλύγου Διδασκόντων) 198

13. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Τόπος καταγωγής διδασκόντων (πραγματικοί αριθμοί υπηρετησάντων και ποσοστικοποίηση αυτών) 199

14. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Τόπος καταγωγής διδασκόντων (με

βάση την ετήσια σύνθεση του Συλλόγου Διδασκόντων) 199

15. Δευτερεύον Σχολείο και Λύκειο Λευκάδος, 1829-1866: Εγγραφέντες μαθητές 200

16. Δευτερεύον Σχολείο Λευκάδος, 1836-1857: Εγγραφέντες μαθητές ανά κλάση και διδασκόμενα μαθήματα 201

17. Δευτερεύον Σχολείο Λευκάδος, 1836-1857: Διδασκόμενα μαθήματα ανά κλάση και εγγραφέντες μαθητές 202

18. Λύκειο Λευκάδος. 1857-1866: Εγγραφέντες μαθητές ανά τάξη και διδασκόμενα μαθήματα 203

p. 389
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/390.gif&w=600&h=915

205-206

19. Λύκειο Λευκάδος, 1857-1866: Διδασκόμενα μαθήματα ανά τάξη και εγγραφέντες μαθητές 204

20. Δευτερεύον Σχολείο Λευκάδος, 1836-1857: Εγγραφέντες και εξεταζόμενοι μαθητές στις τέσσερις κλάσεις

21. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Κίνηση μαθητικού δυναμικού. Εγγραφέντες, προβιβαστέοι και απορριπτέοι 207

22. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Σύνολο εγγραφέντων στις τέσσερις τάξεις (χωρίς διάκριση φύλου) 208

23. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Εγγραφέντες άρρενες και θήλεις 209

24. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Φοιτήσαντες άρρενες και θήλεις 210

25. Γυμνάσιο Λευκάδος: Εγγραφέντες μαθητές ανά σχολικό έτος και φύλο, τάξη Λ, 1901-1929 211

26. Γυμνάσιο Λευκάδος: Εγγραφέντες μαθητές ανά σχολικό έτος και φύλο, τάξη Β', 1902-1929 212

27. Γυμνάσιο Λευκάδος: Εγγραφέντες μαθητές ανά σχολικό έτος και φύλο, τάξη Γ', 1903-1929 213

28. Γυμνάσιο Λευκάδος: Εγγραφέντες μαθητές ανά σχολικό έτος και φύλο, τάξη Δ', 1904-1929 214

29. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Εγγραφέντες άρρενες ανά τάξη 215

30. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Εγγραφείσες θήλεις ανά τάξη 215

31. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Κίνηση μαθητικού δυναμικού. Εγγραφέντες, προβιβαστέοι και απορριπτέοι μαθητές 216

32. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Σύνολο εγγραφέντων μαθητών στις

τρεις τάξεις 217

33. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Εγγραφέντες άρρενες και θήλεις 218

34. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Φοιτήσαντες άρρενες και θήλεις 219

35. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος: Εγγραφέντες μαθητές ανά σχολικό έτος και

φύλο, τάξη Α', 1898-1929 220

36. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος: Εγγραφέντες μαθητές ανά σχολικό έτος και

φύλο, τάξη Β', 1899-1929 221

37. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος: Εγγραφέντες μαθητές ανά σχολικό έτος και

φύλο, τάξη Γ', 1900-1929 222

38. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Εγγραφέντες άρρενες ανά τάξη 223

39. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1898-1929: Εγγραφείσες θήλεις ανά τάξη 223

40. Κίνηση πληθυσμού των κατοίκων και των μαθητών της Λευκάδας, 1829-

1928 224

41. Ποσοστά μαθητών επί του συνολικού πληθυσμού της Λευκάδας και γραμμή τάσης, 1829-1866 225

42. Ποσοστά των μαθητών επί του συνολικού πληθυσμού της Λευκάδας και γραμμή τάσης, ανά δεκαετία, 1829-1866. (Εχει υπολογισθεί ο Μ.Ο. του πληθυσμού και των μαθητών κατά δεκαετία και τα ποσοστά βγήκαν με βάση αυτούς τους Μ.Ο.) 226

43. Ποσοστά μαθητών (Γυμνασίου και Ελληνικού Σχολείου) επί του συνολικού πληθυσμού της Λευκάδας και γραμμή τάσης, 1865, 1870, 1879, 1889, 1896,

1907, 1920, 1928 227

44. Συνολικός αριθμός των μαθητών της Λευκάδας και ποσοστό αυτού επί του συνολικού πληθυσμού της, 1865, 1870, 1879, 1889, 1896, 1907, 1920, 1928 228

p. 390
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/391.gif&w=600&h=915

45. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1829-1929: Επαγγέλματα πατρός των μαθητών και των δύο

φύλων (ποσοστά με βάση τις ετήσιες εγγραφές. Δεν υπολογίζονται οι ορφανοί) 229

46. Δευτερεύον Σχολείο και Λύκειο Λευκάδος, 1829-1866: Επαγγέλματα πατρός των μαθητών και των δύο φύλων (ποσοστά με βάση τις ετήσιες εγγραφές.

Δεν υπολογίζονται οι ορφανοί) 230

47. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Επαγγέλματα πατρός των μαθητών και των

δύο φύλων (ποσοστά με βάση τις ετήσιες εγγραφές) 230

48. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Επαγγέλματα πατρός των μαθητών και των

δύο φύλων (αριθμός ατόμων που φοίτησαν) 231

49. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Επαγγέλματα πατρός των μαθητών

και των δύο φύλων (ποσοστά με βάση τις ετήσιες εγγραφές) 232

50. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1884-89 και 1918-29: Κίνηση των εγγεγραμμένων μαθητών ως προς τον τόπο καταγωγής, πόλη Λευκάδας-ύπαιθρος 233

51. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1884-1889 και 1918-1929: Κατανομή μαθητών ως προς τον τόπο καταγωγής, πόλη Λευκάδας-ύπαιθρος (παραλείφθηκαν

9 εγγραφές που δεν δηλώθηκαν) 234

52. Γυμνάσιο και Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος στη διαχρονία 1829-1929: Επαγγέλματα πατρός των μαθητών και των δύο φύλων (ποσοστά με βάση τις ετήσιες εγγραφές) 234

53. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1901-1929: Επαγγέλματα πατρός θηλέων (ποσοστά με

βάση τις ετήσιες εγγραφές. Έχουν αφαιρεθεί οι ορφανοί) 235

54. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1898-1929: Επαγγέλματα πατρός θηλέων που φοίτησαν (με βάση τις ετήσιες εγγραφές του «επαγγέλματος πατρός».

Έχουν αφαιρεθεί οι ορφανοί) 235

55. Δευτερεύον Σχολείο, 1843-1853: Αγορά βιβλίων και επαγγελματικές ομάδες 236

56. Δευτερεύον Σχολείο Λευκάδος, 1836-1853: Κίνηση μαθητών ως προς τον τόπο καταγωγής 237

57. Δευτερεύον Σχολείο Λευκάδος, 1836-1853: Τόπος καταγωγής μαθητών 238

58. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Κίνηση μαθητών ως προς τον τόπο καταγωγής, Ακαρνανία, Ελλάδα, νησιά Ιονίου 239

59. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Κίνηση μαθητών ως προς τον τόπο καταγωγής, Ακαρνανία, νησιά Ιονίου και σύνολο μαθητών 240

60. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Τόπος καταγωγής μαθητών 241

61. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1867-87 και 1910-29: Κίνηση των εγγεγραμμένων μαθητών ως προς τον τόπο καταγωγής, πόλη Λευκάδας-ύπαιθρος 242

62. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1867-87 και 1910-29: Κατανομή των εγγεγραμμένων μαθητών ως προς τον τόπο καταγωγής, πόλη Λευκάδας-ύπαιθρος 243

63. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Κίνηση μαθητών ως προς τον τόπο καταγωγής, Ακαρνανία, νησιά Ιονίου, Ελλάδα 244

64. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Κίνηση μαθητών ως προς τον τόπο καταγωγής, Ακαρνανία και σύνολο μαθητών 245

65. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Κίνηση μαθητών ως προς τον τόπο καταγωγής, άλλα νησιά Ιονίου και σύνολο μαθητών 246

66. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Κατανομή μαθητών ως προς τον τόπο καταγωγής 247

67. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Αναλυτικά ποσοστά, «ανώτεροι ελεύθεροι επαγγελματίες» 248

p. 391
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/392.gif&w=600&h=915

68. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Συγκεντρωτικά ποσοστά, «ανώτεροι ελεύθεροι επαγγελματίες» 248

69. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Αναλυτικά ποσοστά, γεωργοί 249

70. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Συγκεντρωτικά ποσοστά, γεωργοί 249

71. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Αναλυτικά ποσοστά, εκπαιδευτικοί 250

72. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Συγκεντρωτικά ποσοστά, εκπαιδευτικοί 250

73. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Αναλυτικά ποσοστά, έμποροι 251

74. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Συγκεντρωτικά ποσοστά, έμποροι 251

75. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Αναλυτικά ποσοστά, «κατώτεροι ελεύθεροι επαγγελματίες» 252

76. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Συγκεντρωτικά ποσοστά, «κατώτεροι ελεύθεροι επαγγελματίες» 252

77. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Αναλυτικά ποσοστά, κληρικοί 253

78. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Συγκεντρωτικά ποσοστά, κληρικοί 253

79. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Αναλυτικά ποσοστά, κτηματίες 254

80. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Συγκεντρωτικά ποσοστά, κτηματίες 254

81. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Αναλυτικά ποσοστά, υπάλληλοι 255

82. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Συγκεντρωτικά ποσοστά, υπάλληλοι 255

83. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Αναλυτικά ποσοστά, εργάτες και ναύτες 256

84. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Συγκεντρωτικά ποσοστά, εργάτες και ναύτες 256

85. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Αναλυτικά ποσοστά, ορφανοί 257

86. Γυμνάσιο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Συγκεντρωτικά ποσοστά, ορφανοί 257

87. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Αναλυτικά ποσοστά, «ανώτεροι ελεύθεροι επαγγελματίες» 258

88. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Συγκεντρωτικά ποσοστά, «ανώτεροι ελεύθεροι επαγγελματίες» 258

89. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Αναλυτικά ποσοστά, γεωργοί 259

90. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική

επίδοση. Συγκεντρωτικά ποσοστά, γεωργοί 259

p. 392
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/393.gif&w=600&h=915

91. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Αναλυτικά ποσοστά, εκπαιδευτικοί 260

92. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Συγκεντρωτικά ποσοστά, εκπαιδευτικοί 260

93. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Αναλυτικά ποσοστά, έμποροι 261

94. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Συγκεντρωτικά ποσοστά, έμποροι 261

95. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Αναλυτικά ποσοστά, «κατώτεροι ελεύθεροι επαγγελματίες» 262

96. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Συγκεντρωτικά ποσοστά, «κατώτεροι ελεύθεροι επαγγελματίες» 262

97. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Αναλυτικά ποσοστά, κληρικοί 263

98. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Συγκεντρωτικά ποσοστά, κληρικοί 263

99. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Αναλυτικά ποσοστά, κτηματίες 264

100. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Συγκεντρωτικά ποσοστά, κτηματίες 264

101. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Αναλυτικά ποσοστά, υπάλληλοι 265

102. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Συγκεντρωτικά ποσοστά, υπάλληλοι 265

103. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Αναλυτικά ποσοστά, εργάτες και ναύτες 266

104. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Συγκεντρωτικά ποσοστά, εργάτες και ναύτες 266

105. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Αναλυτικά ποσοστά, ορφανοί 267

106. Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, 1866-1929: Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση. Συγκεντρωτικά ποσοστά, ορφανοί 267

p. 393
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/394.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

p. 394
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/395.gif&w=600&h=915

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

p. 395
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/396.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

p. 396
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/397.gif&w=600&h=915

Από τον ευρετηριασμό εξαιρούνται τα ονόματα που απαντούν πολύ συχνά μέσα στο κείμενο, γιατί έχουν άμεση σχέση με το θέμα του βιβλίου (Λευκάδα, Γυμνάσιο, Ελληνικό Σχολείο κ.λπ.). Εκτός από αυτά, εξαιρούνται τα εξής: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα εθνικά Άγγλοι και Γάλλοι (πλην του σπανίου Μαλτέζος) και τα ονόματα των βασικών μαθημάτων (Ελληνικά, Λατινικά κ.λπ.), πλην των εξής: Απλογραφική, Αρχιτεκτονική, Γεωργία, Διπλογραφική, Εμπορικά, Επιστολογραφία, Ιχνογραφία, Καλλιτεχνικά, Καταστιχογραφία, Λογιστική, Ναυτική, Ρητορική, Σκιαγραφία, Σύνθεση και Ρητορική).

Αγγελοπούλου Σοφία 296 Αγιος Βασίλειος βλ. Θύριο Άγιος Ηλίας 151, 152 Άγιος Νικήτας 151, 152 Άγιος Νικόλαος 152

Άγιος Πέτρος 30, 31, 67, 68, 72, 86, 126,

151, 152, 163, 334 Αγρίνιο 154, 155 Αθάνι 151, 152

Αθήνα 14, 28, 75, 83, 90, 154, 157, 162,

164, 165 Αθηνά 333 Αιτωλία 77, 78

Ακαρνανία 32, 33, 98. 107, 149, 150, 153,

154, 156, 159, 160, 161, 162, 164, Άκτιο 152 Άλατρο 151, 152 Αλβανίτης Αριστομένης 37 Αλβανίτης Σπυρίδων 296, 315 Αλέξανδρος 151, 152 Αμαργιανός Επαμεινώνδας 294, 295, 298 Αμαργιανού Αθηνά 292 Αμαριανού Κωνσταντίνα 294 Αμβρακικός κόλπος 153 Αμφιλοχία 34, 67, 153, 155, 160, 164 Αντιβασιλεία 14, 29 Αντύπα Κωνσταντίνα 292, 324 Αντύπας Πάνος 290

Αντύπας-Κουτρουμπής Χρήστος 282, 328 Αντωνίου Δαυίδ 12 Ανυφαντής Απόστολος 320 Απλογραφική μέθοδος 45, 50

Απόλπαινα 151, 152 Αποστόλου Θεοφίλη 330 Αραβανή Ελένη 292, 294 Αραβανη Ευαγγελία 295 Αραβανή Κωνσταντίνα 295 Αραβανής Βασίλειος 297 Αραβανής Θεόδωρος 288, 291 Αραβανής Κωνσταντίνος 323 Αραβανής Μηνάς 293 Αραβανής Νικόλαος 37, 291, 93 Αραβανής Σπυρίδων 293 Αραβανής Χρίστος 348 Αρβανίτης Αναστάσιος 291 Αρβανίτης Δημήτριος 287 Αρβανίτης Ζώης 290 Αργολίδα 77 Αργοστόλι 21

Αργυρός Κωνσταντίνος 289 Αρέθα Σοφία 324 Αρκαδία 77 Αρκούδι 152 Αρμοστής Μέγας 20, 21 Αρσάκειο 113 Άρτα 77, 78 Αρταβάνης I. 348

Αρχεία Νομοό Λευκάδας βλ. Ιστορικό Αρχείο Λευκάδος Αρχειοφυλακείο Λευκάδος βλ. Ιστορικό

Αρχείο Λευκάδος Αρχιτεκτονική (μάθημα) 46, 50 Ασημακόπουλος Νικόλαος 329, 330 Ασπρογέρακας Δ. 348 Ασπρογερακάτα 151, 152

p. 397
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/398.gif&w=600&h=915

Αστακός 33. 64, 67, 68, 153, 155, 160, 164 Αστικό Σχολείο 34, 35 Αττική 77 Αχαΐα 77

Anstend D.T. 102

Βαθύ 151, 152

Βακαλόπουλος Θεόδωρος 287 Βαλαωρίτης Αριστοτέλης 30 Βαλαωρίτης Ιωάννης 329 Βαλαωρίτης Ξενοφών 82 Βασιλείου Αλέξης 293 Βασιλική 30, 31, 67, 68, 72, 126, 151, 152, 163

Βάταγκελ Μάρκος 39, 58 Βάτος 153 Βαυκερή 151, 152 Βενετία 85

Βενετοκρατία (Ενετοκρατία) 85, 86, 88 Βεργίνης Ευάγγελος 318, 337 Βερροιώτης Χρίστος 335 Βιβλιοθήκη Γυμνασίου 278, 281, 321, 322,

325 Βιέννη 39 Βλάχος Γ. 348 Βλάχος Δημήτρης 347 Βλάχος Μιχαήλ 316 Βλυχό 151, 152

Βόνιτσα 32, 37, 64, 67, 68, 153, 154, 155, 160, 161, 164, 291, 292, 293, 294, 295, 298, 334 Βουλή 22, 24 Βουρνικάς 86, 151, 152 Βράττιτζ Πέτρος 44, 50, 58 Βρεττός Σ. 348

Βρεττός Σπυρίδων (καθηγητής) 39, 64 Βρεττός Σπυρίδων (μαθητής) 299, 304 Βρυώνης Ανδρέας 333 Βρυώνης Πέτρος 299, 349

Bickford-Smith R.A.H. 75

Γαβαλά Πέπη 75 Γαζή Μαρία 320 Γαζής Περικλής 315 Γα'ί'τας Παύλος 149

Γάλλοι αυτοκρατορικοί 17, 18, 19 Γαντζίας Δημήτριος 316 Γατζίας Άγγελος 296 Γενική Επιτροπή Παιδείας 22, 144, 321, 349

Γενικός Επιθεωρητής Παιδείας 63

Γενικός Επιθεωρητής Σχολείων 291

Γενικός Επιστάτης Παιδείας 304, 321

Γενικός Επίτροπος Παιδείας 145, 349

Γερουσία 17, 18, 20, 21, 22, 24. 25, 27, 38

Γεωργία (μάθημα) 50

Γκεσούλης Βασίλειος 318

Γκιάτας Σουλεϊμάν 312

Γκίλφορντ Φρειδερίκος 20, 21

Γολέμης Βασίλειος 290

Γούναρη Μαρία-Πηγή 313

Γουρζής Κωνσταντίνος 300, 325, 351

Γουρζής Σπυρίδων 320

Γουριώτης Σπυρίδων 348

Γρατσιάτος Γεώργιος 321

Γράψας Βασίλειος 348

Γρηγόρης Γεώργιος 348

Γυμνάσιο Κέρκυρας 27

Γυμναστικός Σύλλογος 348

Cemmelli Ε. 286, 299, 305 Consilio Amministrativo 18

Δάλλας Σπυρίδων 347 Δαμιλιάνοι 151, 152 Δελλαδέμιτσας Δημήτριος 23 Δεσυλας Επαμεινώνδας 337 Δεσύλλας Κωνσταντίνος 84 Δημαράς Αλέξης 28 Δημαρχείο (κτήριο) 347 Δημητριάδης Δημήτριος 331 Δημητριάδης Σωκράτης 40 Δήμος Απολλωνίων 150, 151, 152 Ελλομένου 150, 151, 152 Εξάνθειας 150, 151, 152 Ευγήρου 150, 151, 152 Καρυάς 150, 151, 152 Λευκαδίων 150, 151, 152 Σφακιωτών 150, 151, 152 Ταφίων 150, 151, 152 Διαμαντίδης Γεώργιος 318 Διαμαντίδης Θεόδωρος 32

p. 398
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/399.gif&w=600&h=915

Διδασκαλείο 113 Δικαστήρια (κτήριο) 347 Δίπλα Αννα 330 Δίπλα-Μαλάμου Κλεαρέτη 350 Διπλογραφική μέθοδος 45, 50 Δράγανο 151, 152 Δρίβας Αθανάσιος 334 Δρυμός 153

Δρυμώνας βλ. Εξάνθεια Κάτω Δυοβουνιώτης Κωνσταντίνος 334

Duglas Hawrd 23

Ε.Λ.I.Α. 347

Εγκλουβή 86, 151, 152

Εδιμβούργο 39

Εμμανουήλ Γεώργιος 312

Εμπορικά (μάθημα) 203, 204

Εμπορικές Σχολές 34

Εμπορική Λογιστική (μάθημα) 45, 50

Ενετοκρατία βλ. Βενετοκρατία

Εξάνθεια Άνω 151, 152

Εξάνθεια Κάτω (Δρυμώνας) 151, 152

EON 348

Επαρχείο (κτίριο) 347 Έπαρχος 24, 29

Επιμελητές Δημόσιας Παιδείας 23 Επισκοπή 153

Επιστολογραφία (μάθημα) 45, 46, 50 Επιχώριο Συμβούλιο 299 Επτανησιακό Κοινοβούλιο 21, 22, 23, 25,

43, 50, 63 Επτάνησος Πολιτεία 17, 18, 19, Εύβοια 77, 78 Εόγηρος 151, 152 Ευρώπη 90

Εφηβείον Κέρκυρας 21

Goodisson W. 102

Ζαβέρδα βλ. Πάλαιρος Ζαβερδινός Κωνσταντίνος 315 Ζάβιτσα 153

Ζαβιτσάνος Απόστολος 336 Ζαβιτσάνος Ιωάννης 315, 316 Ζαβιτσάνος Παναγιώτης 348 Ζαβιτσάνος Σπυρίδων 32

Ζαβιτσάνου Καλομοίρα 84

Ζαβογιάννης Νικόλαος 33

Ζάκυνθος 21, 28, 61, 77, 78, 100, 149,

156, 161, 162, 165 Ζαχαρτζή Χρυσούλα 295 Ζερβός Κωνσταντίνος 348 Ζιώγου-Καραστεργίου Σιδηρούλα 113 Ζούβελος Μιχαήλ 291 Ζουλίνος Σπυρίδων 79 Ζουλίνου Αγγελική 79 Ζωγραφική Σχολή της Μπολόνιας 39

Ηλιού Μαρία 62

Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων 24, 25

Ήπειρος 157, 162

Θεμελής Αριστοτέλης 330, 331 Θεολογική Σχολή Αθηνών 40, 42, 55 Θεοτόκης Σπυρίδων 22, 21, 23, 60 Θεοχάρης Αλέξανδρος 287 Θερμός Ελευθέριος 293 Θερμού Α. 348 Θεσσαλία 77, 78

Θύριο (Άγιος Βασίλειος) 153, 164 ΙΑΕΝ 11, 275

Ιθάκη 28, 30, 32, 117, 156, 161, 162, 165

Ιόνιος Ακαδημία 21, 27, 39

Ιστορικό Αρχείο (Αρχειοφυλακείο, Αρχεία)

Λευκάδος 9, 10, 24, 272, 273, 347 Ιχνογραφία (μάθημα) 51, 55, 56, 195 Ιωάννινα 291

Κάβαλος 151, 152 Καβάφης Κωνσταντίνος 10 Καββαδά Ζωή 348 Καββαδάς Ιωάννης 314 Καββαδάς Χρίστος 315, 317 Καββαδίας Δημήτριος 333 Καλαμίτσι 151, 152 Κάλαμος 153 Καλκάνη-Αυδή Ίρις 347 Καλκάνης Κωνσταντίνος 347 Καλλιγόνι 151, 152

Καλλιγραφία (μάθημα) 42, 43, 44, 46, 50, 51, 55, 201, 204, 205, 206

p. 399
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/66/gif/400.gif&w=600&h=915

Καλλιτεχνικά (μάθημα) 46, 47, 48, 51, 52,

193, 194, 203, 204 Κανδήλα 153, 164

Κανονισμός Δευτερευόντων Σχολείων 22,

23, 24, 49, 50 Καππώτας Άγγελος 287, 299, 300, 312,

317, 321, 334, 337, 350 Καραγγέλης Νικόλαος 34 Καρβούνης Νικόλαος 294 Καρίνταβας Σπυρίδων 347 Καρυά 18, 30, 31, 67, 68, 72, 126, 151,

152, 163, 317, 334 Καρυώτες 151, 152 Καστός 153

Καταστιχογραφία (μάθημα) 45, 46, 48,

50, 52, 193, 194, 202 Κατηφόρης Κωνσταντίνος 70 Κατοόνα Λευκάδας 151, 152 Κατοΰνα Ξηρομέρου 33, 67, 68, 160, 164 Κατοχή 36

Κατσαντώνης Ιωάννης 295 Κατωμέρι 151, 152 Κατωπόδης Γεράσιμος 351 Κατωπόδης Θεοφάνης 57, 347 Κατωπόδης Μάριος 289 Κατωπόδης Σάββας 348 Κατωχώρι 151, 152 Κελεσίδης Θωμάς 293 Κέρκυρα 19, 21, 20, 25, 28, 63, 77, 78, 100, 144, 149, 156, 161, 162, 165, 304, 321

Κεφαλληνία (Κεφαλονιά) 24, 25, 28, 77,

156, 161, 162, 165 Κιτσάκης Κωνσταντίνος 297 Κίτσου Νίκη 319 Κόγκα Λίζα 324 Κόκκινης 149 Κολυβάς Νικόλαος 31 Κομηλιό 151, 152 Κόνδαρη (οικία) 348 Κονιδάρη Σοφία 300, 325 Κονοπίνα 153 Κοντάραινα 151, 152 Κοντογεώργης Παναγιώτης 39, 299, 304 Κοντογιάννης Αναστάσιος 297 Κοντογιώργης Διονύσιος 312 Κοντογούρης Ανδρέας 329

Κοντογούρης Ηλίας 287 Κορπή 153

Κοτζιάς (χαρτοπωλείο) 331 Κουκοβίνος Κωνσταντίνος 297 Κουνιάκης Γεράσιμος 318, 348, 351 Κουνιάκης Διονύσιος 337 Κουνιάκης Σπυρίδων 335 Κουρκουμέλης Νικόλαος 23, 24, Κούρτης Χαράλαμπος 297 Κούρτιος Ερρίκος 322 Κουτρουμπής Χρήστος βλ. Αντύπας-

Κουτρουμπής Χρήστος 328 Κοψιδάς Δημήτριος 289 Κοψιδάς Σπυρίδων 297 Κτενάς Πάνος 287, 290 Κυκλάδες 77

Λαζαράτα 151, 152 Λάζαρη Σεβαστή 72, 150 Λάζαρης Απόστολος 348 Λάζαρης Νικόλαος 31 Λακωνία 75, 76, 77 Λαλαφράγκος Ζώης 319 Λάππας Κώστας 41 Λάρισα 77

Λεκατσάς Ευστάθιος 318 Λεκατσάς Σπυρίδων 33 Λευκαδίτικη Εστία 348 Ληξούρι 21

Λιβαδάς Δημήτρης 347 Λιβάδι Καρυάς 18 Λιβιτσάνος Αθανάσιος 347 Λογιστική (μάθημα) 46 Λογοθέτης Γεώργιος 288 Λονδίνο 75

Λουκόπουλος Βασίλειος (εκδόσεις) 315 Λουκόπουλος Διονύσιος (εκδόσεις) 315 Λύκειο διτάξιο 35, 36 Λύκειο Πρακτικό 34, 35

Μαλακάσης Δήμος 83, 87, 88, 89, 90 Μαλακάσης Πρόδρομος 314 Μαλτέζοι 148

Μανάρης Σπυρίδων 39, 304 Μανιάκης Μ. 348 Μανόπουλος Χρίστος 314 Μανούδης Αναστάσιος 348, 351

p. 400
Search form
Search the book: Secondary Education in Lefkada (1829-1929)
Search results
    Digitized books
    Page: 381
    

    33. Γυμνάσιο: Απόλυση και βαθμολογία Π. Ροντογιάννη, Ν. Σβορώνου, Κ. Σερεπίσιου (1927-28).