Συγγραφέας:Κουλούρη, Χριστίνα
 
Τίτλος:Ιστορία και Γεωγραφία στα ελληνικά σχολεία (1834-1914)
 
Υπότιτλος:Ανθολόγιο κειμένων-Βιβλιογραφία σχολικών εγχειριδίων
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:18
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:789
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Βιβλιογραφία
 
Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Εκπαίδευση-Πρωτοβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1834-1914
 
Περίληψη:Στόχος του βιβλίου αυτού είναι η αναζήτηση των καταβολών της ιστορικής παιδείας στο νεοελληνικό κράτος, και κυρίως του τρόπου παροχής της, και η διερεύνηση των μηχανισμών διαμόρφωσης της Ιστορικής συνείδησης μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα στον 19ο αιώνα. Το βιβλίο αποτελείται από τρία μέρη: Μία ιστορική εισαγωγή, ένα ανθολόγιο πηγών και μία βιβλιογραφία σχολικών εγχειριδίων. Τα κείμενα του ανθολογίου φιλοδοξούν να σκιαγραφήσουν τη φυσιογνωμία του ιστορικού και του γεωγραφικού μαθήματος κατά τον 19ο αιώνα, με έμφαση κυρίως στην ιδεολογική λειτουργία της διδασκαλίας, και για το λόγο αυτόν προτιμήθηκαν κείμενα κατεξοχήν στρατηγικά, όπως οι πρόλογοι των διδακτικών βιβλίων και οι επίσημες και μη οδηγίες για τη διδασκαλία, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Στη Βιβλιογραφία συγκεντρώθηκαν 727 τίτλοι σχολικών εγχειριδίων ιστορίας και γεωγραφίας για την περίοδο 1834-1914, που παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά, και στο εσωτερικό κάθε έτους σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των ελλήνων συγγραφέων η μεταφραστών.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 54.55 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 580-599 από: 794
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/580.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα μεταφρασμένα διδακτικά βιβλία: σύγκριση των μεταφράσεων με το πρωτότυπο τους.

Α.

Επίτομη της Ελληνικής Ιστορίας του Goldsmith σε μετάφραση Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή (1840).

The History of ancient Greece, like that of modern Germany, is not so much the history of any particular kingdom, as of a number of petty independent states, sometimes at war, and sometimes in alliance with one another.

Goldsmith, σ. 1.

I.

But nothing could erase from the breast of Themistocles the love he entertained for his countrty. Indeed the spirit of patriotism appears to have prevailed among the Greeks in a higher degree than among any other people. This was no doubt owing to the violent struggles they had been obliged to make in defence of their country.

Goldsmith, σ. 56.

Η Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος δεν αφορά την τύχην ενός κράτους ιδιαιτέρως, αλλά πολλών μικρών και απ' αλλήλων ανεξαρτήτων επικρατειών, ποτέ μεν συμμαχουσών, ποτέ δε πολεμουσών προς άλλήλας.

Αλ. Ρίζος Ραγκαβής, σ. ί.

ΙΙ.

Αλλ' απ' εναντίας των φαινομένων, ο έρως της πατρίδος έφλεγε πάντοτε εις του Θεμιστοκλέους το στήθος. Ο πατριωτισμός ήτον πάντοτε εις τους Έλληνας ισχυρότερος παρά εις παν άλλο έθνος, ίσως διότι διά μεγάλων αγώνων έσωζον την ανεξαρτησίαν των, ίσως διότι εκτιμώμεν τα πράγματα αναλόγως των προσπαθειών τας οποίας καταβάλλομεν διά να τ' αποκτήσωμεν η να τα διατηρήσωμεν.

Αλ. Ρίζος Ραγκαβής, σ. 52-53.

Σελ. 580
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/581.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

III.

In the mean time, a power was growing up in Greece, hitherto unobserved, but now too conspicuous and formidable to be overlooked in the general picture: this was that of the Macedonians, a people hitherto obscure, and in a manner barbarous.

Goldsmith, σ. 177.

From this time forward few events of any great consequence happened in Greece, and those that occured belong more properly to Roman than to Grecian history. We shall therefore pursue them no farther at present, but conclude with observing that depressed as the Greeks now unhappily were under a foreign yoke, and consequently deprived of their national character as a free and independent people, they yet retained, amids all their calamities that strength of genius and delicacy of taste, that quickness of invention and acuteness of discernment,for which they had ever been remarkable: that they helped to polish their haughty and as yet but half-civilized conquerors; that, upon the destruction of the western empire, they successfully cultivated the arts and sciences, while all the rest

Συγχρόνως νέα δύναμις ανεφύετο εις την Ελλάδα, άγνωστος μεν μέχρι τούδε, αλλ' ήδη τόσον περιφανής και φοβερά γενομένη, ώστε δεν δύναται να παροραθή εις την γενικήν έκθεσιν της τύχης της Ελλάδος. Η δύναμις αύτη είναι η των Μακεδόνων, λαού το πριν σκοτεινού, και σχεδόν βαρβάρου,

Αλ. Ρίζος Ραγκαβής, σ. 165.

IV.

Έκτοτε ολίγα πράγματα λόγου άξια συνέβησαν εις την Ελλάδα, και ταύτα ανάγονται μάλλον εις την Ρωμαϊκήν η την Ελληνικήν ιστορίαν. Διά τούτο παύομεν εδώ την ιστορίαν της αρχαίας Ελλάδος, περιοριζόμεθα δε λέγοντες ότι οι Έλληνες καίτοι πιεζόμενοι υπό ξένον ζυγόν, καίτοι στερηθέντες του ηθικού χαρακτήρος λαού ανεξαρτήτου και ελευθέρου, δεν έπαυσαν μ' όλον τούτο εν μέσω όλων των συμφορών των διατηρούντες την αγχίνοιαν και φιλοκαλίαν των, το εφευρετικόν και της κρίσεως την οξύτητα, διά την οποίαν εθαυμάσθησαν πάντοτε. Ότι συνετέλεσαν τα μέγιστα εις τον εξευγενισμόν των υπερήφανων και εισέτι ημιβαρβάρων κατακτητών των. Ότι καταπεσόντος του δυτικού κράτους, ούτοι μόνοι καλλιέργησαν τας τέχνας και επιστήμας, εν ω ο κόσμος όλος εβυθίσθη εις σκότος αμαθείας και βαρβαρότητος. Ότι κυριευθείσης της Κωνσταντινουπόλεως

Σελ. 581
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/582.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

of the world was sunk in the grossest ignorance and barbarisme; and that, upon the taking of Constantinople by the Turks, they carried those arts and sciences with them into Italy, aiid there paved the way for the revival of that learning, which has ever since enlightened, and still continues to enlighten mankind.

Goldsmith, σ. 308-309*.

υπό των Τούρκων, έφερον μεθ' εαυτών τας επιστήμας αυτάς και τας τέχνας εις Ιταλίαν, και ανεζωπύρησαν εκεί την παιδείαν, ήτις έκτοτε εφώτισε και εξακολουθεί φωτίζουσα το ανθρώπινον γένος· και ότι τέλος υπ' αυτήν την Οθωμανικήν τυραννίαν, παν δεινόν υποστάντες και εις έσχατον αθλιότητος βαθμόν καταντήσαντες, δεν απώλεσαν όμως το πυρ του πατριωτισμού και της φιλελευθερίας το οποίον το πάλαι τους είχεν αναδείξει μεγάλους και ισχυρούς, και διά γενναίων και δυσχερών αγώνων απετίναξαν τον ζυγόν της δουλείας, και συνέστησαν πάλιν έθνος ανεξάρτητον και αυτονομον.

Αλ. Ρίζος Ραγκαβής, σ. 280-281*.

Β,

η Αρχαία Ελλάς Ιστορουμένη εις τα παιδία του Lamé-Fleury, σε ελληνική έκδοση του Σ. Κ. Βλαστού (1879),

Ce qui, à la vérité, était une bien mauvaise action de la part d'Hélène, qui n'aurait pas dû oublier que son mari n'avait jamais songé qu'à prévenir ses moindres désirs, et qu'il  aimait tendrement.

Lamé-Fleury, σ. 60.

I,

Τη αλήθεια κακή πράξις της Ελένης, η οποία δεν έπρεπε να λησμονήση ότι είχε σύζυγον καλόν και νόμιμον τον Μενέλαον.

Βλαστός, σ. 40.

* Dr, Goldsmith's History of Greece, Abridged for the use of schools, Λονδίνο 1787.

* Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, Επιτομή της Ελληνικής Ιστορίας τον Γολδσμίθ, Επιτμηθείσης προς χρήσιν των σχολείων..., Αθήνα, Ανδρέας Κορομηλάς, 1840.

Σελ. 582
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/583.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

Π.

Or il faut que vous sachiez que la langue grecque, que parlait Homère, est la plus belle et la plus harmonieuse de toutes les langues, quoiqu' elle soit aussi une des plus anciennes que les hommes aient parlées; elle était familière à tous les peuples d'origine hellénique, et particulièrement à ceux de l'Jonie, [..,]

Lamé-Fleury, σ. 78.

Δεν είναι ανάγκη να σάς είπω, παιδία μου, ότι η γλώσσα τούτων των πονημάτων, αν και αρχαιοτάτη είναι η ωραιότερα και αρμονικωτέρα όλων των γλωσσών, και ότι ήτο η γλώσσα των προγόνων μας Ελλήνων και μάλιστα των κατοίκων της Ιωνίας.

[....]

Βλαστός, σ, 50.

ΙΠ,

Dans ce temps-là, mes enfants, c'était la coutume chez les peuples de la Grèce, encore presque barbares, de mettre à mort leurs prisonniers de guerre.

Lamé-Fleury, σ. 103.

Τω καιρώ εκείνω, παιδία μου, οι λαοί της Ελλάδος είχαν ακόμη την βάρβαρον συνήθειαν να θανατώνωσι τους αιχμαλωτιζομένους εις τον πόλεμον.

Βλαστός, σ. 63.

IV.

Lorsque vous serez assez âgés pour lire ou même pour voir représenter des pièces de notre théâtre classique, il faudra vous souvenir quels furent les commencements de la tragédie et de la comédie chez les Grecs, et remarquer que ce peuple fut le premier qui prit goût à ces sortes de divertissements, auxquels les hommes même les plus graves de tous les temps dédaignèrent pas d'applaudir.

Lamé-Fleury, σ. 134.

Όταν θα ηλικιωθήτε, παιδία μου, και αρχίσετε va αναγινώσκητε η και να πηγαίνετε εις το θέατρον διά να βλέπετε παραστάσεις δραμάτων, πρέπει να έχητε εις την ενθύμησίν σας πως ήρχισαν αι τραγωδίαι και αι κωμωδίαι, και ότι πρώτοι οι προπάτορες ημών επενόησαν αυτάς τας διασκεδάσεις, τας οποίας παρεδέχθησαν μετά ταύτα όλα σχεδόν τα έθνη της γης.

Βλαστός, σ. 80.

Σελ. 583
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/584.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

V,

La Macédoine était un petit royaume que les montagnes de Thessalie séparaient de la Béotie et de l'Attique. Cette contrée, mes enfants, ne s'était encore jamais fait connaître par rien de remarquable, lorsque deux de ses rois, [...] causèrent dans le monde les plus grands changements dont il soit question dans l'histoire.

Lamé-Fleury, σ. 324.

Η παράγραφος παραλείπεται στη μετάφραση.

VI.

Le vainqueur, monté sur Bucéphale, fit son entrée dans Babylone au milieu des acclamations du peuple accouru sur son passage. -

Έφιππος ο Έλλην μονάρχης επί του Βουκέφαλου του εισήλθεν εις την Baβυλώνα εν μέσω των ζητωκραυγών του λαού.

Lamé-Fleury, σ. 384*. Βλαστός, σ, 218*.

* Lamé-Fleury J.R., L'Histoire Grecque racontée aux enfants, Nouvelle édition, Παρίσι 1868.

* Lamé-Fleury, η Αρχαία Ελλάς ιστορουμένη εις τα παιδία..., Αθήνα, Σ.Κ. Βλαστός, 1879.

Σελ. 584
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/585.gif&w=600&h=915 18. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Σελ. 585
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/586.gif&w=600&h=915 18. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 586
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/587.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

Στη Βιβλιογραφία που ακολουθεί συγκεντρώθηκαν 727 τίτλοι, σχολικών εγχειριδίων ιστορίας και γεωγραφίας για την περίοδο 1834-1914. Οι τίτλοι τοποθετούνται κατά χρονολογική σειρά και στο εσωτερικό κάθε έτους σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά ιών ελλήνων συγγραφέων η μεταφραστών. Σε περίπτωση που το εγχειρίδιο .αποτελεί μετάφραση, αναγράφεται και το όνομα του ξένου συγγραφέα δεξιά, πάνω από τον τίτλο. Αναφέρονται επίσης τα στοιχεία που περιγράφουν το σχολικό βιβλίο από άποψη ·6χι πλέον περιεχομένου αλλά μορφής και μεγέθους (σχήμα και αριθμός σελίδων) και οι βιβλιοθήκες οπού έχω δει αντίτυπο του βιβλίου, η οι βιβλιογραφικές πηγές σε περίπτωση μη αυτοψίας.

Ο μεγαλύτερος αριθμός των τίτλων προέρχεται από αυτοψία μετά από έρευνα σε δημόσιες και Ιδιωτικές βιβλιοθήκες της Αθήνας και σε βιβλιοθήκες του Παρισιού. Η πρόθυμη συνεργασία της διευθύντριας τής, Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης κ. Στέλλας Κουτσιμάνη και του διευθυντή της Βιβλιοθήκης Κοραή Χίου κ. Δ. Δημητρακόπουλου μου επέτρεψε να περιγράψω πληρέστερα τα έντυπα που απόκεινται σ' αυτές τις δύο βιβλιοθήκες. Οι εκδόσεις που περιγράφονται από προσωπική μου αυτοψία δηλώνονται με λευκό αστερίσκο (**), ενώ ένας άλλος τύπος αστερίσκου (*) χρησιμοποιήθηκε για να δηλωθούν οι περιγραφές από αυτοψίες άλλων ερευνητών. Χωρίς αστερίσκο παρουσιάζονται οι λανθάνουσες εκδόσεις και γενικά όλες όσες δεν περιγράφονται από αυτοψία. Οι περιγραφές των δύο τελευταίων κατηγοριών στηρίζονται σε καταλόγους βιβλιοθηκών έντυπους η χειρόγραφους, γενικές βιβλιογραφίες, περιοδικά της εποχής, εκθέσεις των κριτών των διδακτικών βιβλίων και οπισθόφυλλα σχολικών εγχειριδίων. η περίοδος 1834-1863 καλύπτεται από την Ελληνική Βιβλιογραφία των Δ. Σ. Γκίνη και Β. Γ. Μέξα και τις πολλές προσθήκες σ' αυτήν που συνεχίζουν να δημοσιεύονται. Για τα επόμενα χρόνια ως το 1900 υπάρχει η ανέκδοτη Βιβλιογραφία του Ν. Γ. Μαυρή, που πρόθυμα μου παραχώρησε ο κ. Άλκης Αγγέλου, και τα δελτία του Ιδρύματος Ερευνών για το Παιδί, τα όποια επίσης συμβουλεύθηκα με την ευγενική παραχώρηση του διευθυντή του κ. Σπύρου Δοξιάδη.

Βασικά κριτήρια για τη συγκρότηση της Βιβλιογραφίας υπήρξαν ο τόπος έκδοσης και η σχολική χρήση των βιβλίων. η Βιβλιογραφία ακολουθεί.δηλαδή τις θεματικές επιλογές του Ανθολογίου περιλαμβάνοντας τα βιβλία που τυπώθηκαν μέσα στα εκάστοτε όρια του ελληνικού κράτους και όχι όσα εκδόθηκαν στα ελληνικά κέντρα της διασποράς και της οθωμανικής αυτοκρατορίας.

Σελ. 587
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/588.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

Γι' αυτό το λόγο, εξάλλου, δεν ενσωματώθηκαν στη Βιβλιογραφία και εκδόσεις οι οποίες τυπώθηκαν μεν από τυπογραφεία του ελληνικού κράτους αλλά προορίζονταν αποκλειστικά για σχολεία του εξωτερικού. Τέτοιες είναι, για παράδειγμα, οι περιπτώσεις πολλών πατριδογραφιών οι οποίες τυπώνονταν στην Αθήνα κυρίως, και χρησιμοποιούνταν για την πρώτη γεωγραφική διδασκαλία στα ελληνικά σχολεία έξω από τα όρια του κράτους1, Το κριτήριο του τόπου έκδοσης δεν εφαρμόσθηκε ωστόσο στην περίπτωση των σχολικών χαρτών και ατλάντών. Οι περιορισμένες τεχνικές δυνατότητες των ελληνικών τυπογραφείων επέβαλλαν την εκτύπωση πολλών χαρτών στο εξωτερικό. Ο αποκλεισμος συνεπώς αυτών των εκδόσεων θα αλλοίωνε την πραγματική εικόνα της διδασκαλίας της γεωγραφίας στο ελληνικό κράτος. Το δεύτερο κριτήριο βιβλιογράφησης των σχολικών εγχειριδίων συνεπάγεται ότι παρουσιάζονται μόνο τα βιβλία ιστορίας και γεωγραφίας τα οποία είτε η πρόθεση του συντάκτη τους είτε η εκ των υστέρων χρήση τους αποδεικνύει ως διδακτικά. Καταγράφονται επομένως τα βιβλία που παρείχαν ιστορικές και γεωγραφικές γνώσεις στους μαθητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τόσο μέσα στο σχολείο όσο και ως "βοηθήματα" στο σπίτι 2. η Βιβλιογραφία συμπεριέλαβε επίσης τα αναγνωστικά τα όποια περιείχαν αποκλειστικά ιστορική η γεωγραφική ύλη.

1. Παραθέτω ενδεικτικά κάποιους τίτλους: Ευάγγελος Γ. Φουρναράκης, Στοιχειώδης Γεωγραφία της Κρήτης . . . Προς χρήσιν των Δημοτικών Σχολείων Κρήτης, Ερμούπολη, Γ. Κανέλλος, 1875- Εμμανουήλ Γ. Γενεράλις, Επίτομος Γεωγραφία της νήσου Κρήτης . . . προς χρήσιν της εν τοις Δημοτικοίς και Ελληνικοίς σχολείοις σπουδαζούσης Κρητικής νεότητας, Αθήνα, Π. Δ. Σακελλαρίου, 1891 (με έξι επανεκδόσεις ως το 1904)· Ιωάννης Κονδυλάκης, Ιστορία και Γεωγραφία της Κρήτης προς χρήσιν των σχολείων. Μέρος πρώτον, Αθήνα, Π. Δ. Σακελλαρίου, 1900· Κ. Παπαϊωαννίδης, Γεωγραφία των κρατών της Χερσονήσου του Αίμου προς χρήσιν των μαθητών του εν Βουλγαρία Ελλ. Εκπαιδευτηρίου, Αθήνα 1896· Γ.Κ. Μωραϊτόπουλος, Η Θεσσαλονίκη. . . προς χρήσιν των δημοτικών σχολείων της πόλεως, Αθήνα, "Αι Μούσαι", 1882· Μαργαρίτης Γ. Δήμιτσας, Επίτομος ιστορία της Μακεδονίας από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της τουρκοκρατίας. Προς χρήσιν των Ελληνικών σχολείων και Παρθεναγωγείων της Μακεδονίας, Αθήνα, Ο Παλαμήδης, 1879· Στυλ. Ευστρατιάδης, Εγχειρίδιον αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας προς χρήσιν της Ε' και ΣΤ' τάξεως των αστικών σχολών αρρένων και θηλέων, Αθήνα, A. Κωνσταντινίδης, 1897.

2. Προφανώς παρόμοια λειτουργία μπορεί να είχε οποιοδήποτε ιστορικό η γεωγραφικό βιβλίο. Σ' αυτή την περίπτωση, ως κριτήριο βιβλιογράφησης χρησιμοποιήθηκε η πρόθεση του συγγραφέα, όπως δηλώνεται μέσω του τίτλου η του πρόλογου του.

Σελ. 588
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/589.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

BAH

Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρου Παπαναστασίου. Κατάλογος, Εποπτεία Δ, Σ, Κωνσταντινόπουλος - A, Ι. Τάχος, Επιμέλεια Γ. Αναστασιάδης - A. Μητρούδη. Θεσσαλονίκη 1984. " ·

BE

Βιβλιοθήκη της Βουλής.

ΒΓΣ

Η Βιβλιοθήκη του Γυμνασίου Σύρου. Κατάλογος, (επιμ, A. Ματθαίου'- Β. Πάτσιου), Αθήνα 1988.

BI

Emile Legrand, Bibliographie Ionienne description raisonnée des ouvrages publiés par les Grecs des sept-îles ou concernant ces îles du: quinzième siècle à l'année 1900.... oeuvre posthume complétée et publiée par Hubert Pernot ,τ: A'-B', Παρίσι 1910.

BIP

Nakis Pierris, Bibliographie Ionienne. Suppléments. .., Αθήνα 1966.

ΒΚχ

Βιβλιοθήκη Κοραή, Χίος.

Βλαστός

Βιβλιοπωλείον Σ. Κ. Βλαστού, εν Αθήναις. Κατάλογος, Αθήνα 1877.

ΒΜ

British Museum, Λονδίνο.

BNP

Bibliothèque Nationale, Παρίσι.

ΓΑΚ

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αθήνα.

ΓΕΝ

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αθήνα.

ΓΕΝ (δελτία)*

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη: δελτιοθήκη.

ΓΜ

Δ.Σ. Γκίνης - Β. Γ. Μέξας, Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863, τ. Α'-Γ, Αθήνα 1939-1957.

ΔΑΕ

Δημοτικό Αρχείο Ερμουπόλεως.

ΔΒΕ

Δημοτική Βιβλιοθήκη Ερμουπόλεως.

ΔΚΟ

Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης.

ΔΤΕ

Δελτίον της Εστίας.

ΕΒΕ

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.

EBE (δελτία)*

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος: δελτιοθήκη.

* η ένδειξη αυτή σημαίνει ότι το βιβλίο περιέχεται στα δελτία της βιβλιοθήκης, αλλά δε βρέθηκε στη θέση του.

Σελ. 589
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/590.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

EIE

Ελληνικόν Ινστιτούτον Βενετίας. Κατάλογος ελληνικών βιβλίων δωρηθέντων υπό της παλαιάς κοινότητος (δακτυλογραφημένος).

ΕΛΙΑ

Εταιρεία: Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου, Αθήνα.

ELΟ

École des Langues Orientales, Παρίσι.

ΕΦ

Έφημερίς των Φιλομαθών.

Εστία

Τυπογραφείον "Εστία" Κ. Μάϊσνερ και Ν. Καργαδούρη . Λ Κατάλογος των εκτυπωθέντων εν αυτώ βιβλίων από της ιδρύσεως του ήτοι από του έτους 1892 μέχρι του έτους 1935. .., Αθήνα 1939.

' Ηλιου, Ερανισαής

Φίλιππος Ηλιού, Ελληνική Βιβλιογραφία 1800r 1863. Προσθήκες .καί Συμπληρώσεις", Ο Ερανιστής 13 (1976-1977), σ. 87-94.

Ήλιού, Προσθήκες

Φίλιππος Ηλιού, "Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863. Προσθήκες - Συμπληρώσεις", Τετράδια Εργασίας 4 (1983),

Ήλιου, Τετράδια Εργασίας

Φίλιππος Ηλιού, "Προσθήκες στην Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863", Τετράδια Εργασίας 10 (υπό έκδοση).

INS

Institut Néohellénique de la Sorbonne, Παρίσι.

Ο. Κατσιαρδή

Όλγα Κατσιαρδή, Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863. Προσθήκες-Συμπληρώσεις", Ο Ερανιστής 13 (1976-1977), σ. 130-136.

Καββάδας

Στέφανος Δ. Καββάδας, Κατάλογος των εν τη Βιβλιοθήκη Χίου "Αδαμάντιος Κοραής" 'Ιστορικών Βιβλίων μέχρι του 1973, Αθήνα 1975.

KENEK

Κέντρο Ερευνών Νεοελληνικής Εκπαίδευσης (Σχολή Μωραΐτη), Αθήνα.

KNE/EIE

Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών,

Κριτές 1884

"Η από 23 Μαΐου 1884 Έκθεσις της A' Επιτροπείας των κριτών των διδακτικών βιβλίων της Μέσης Εκπαιδεύσεως", Εφημερίς της Κυβερνήσεως 280 (Παράρτημα), 7 Ιουλίου 1884.

Κριτές 1888

"Έκθεσις της .... δευτέρας επιτροπής των κριτών των διδακτικών βιβλίων της μέσης εκπαιδεύσεως

Σελ. 590
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/591.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

591

 Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Παράρτημα Β', 1888,

Εύρω Layton-Ζένιου

E. Layton-Ζένιου, Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863. Προσθήκες", Ο Ερανιστής 3 (1965), σ,

110-124.

MAA

Δήμητρα Πικραμένου-Βάρφη (επιμ.) Αγία Λαύρα Καλαβρύτων. Β' Η Βιβλιοθήκη της Μονής, 1. Κατάλογος εντύπων (1502-1943), Αθήνα 1978,

Μαύρης

N, Γ, Μαυρής, Ελληνική Βιβλιογραφία 1864-

1900, χειρόγραφη.

MBB

Μπενάκειος Βιβλιοθήκη της Βουλής,

MA

Αρχιμ. Νικόδημος Παυλόπουλος, Το Α, Β, Γ του καταλόγου της Βιβλιοθήκης των εντύπων, της Ιεράς Μονής Λειμώνος, Μυτιλήνη 1976· Το Δ του καταλόγου. . ., Μυτιλήνη 1978.

MX

Βιβλιοθήκη Μάνου Χαριτάτου, Αθήνα.

Θ. Παπαδόπουλος

Έλληνική Βιβλιογραφία 1800-1863. Προσθήκες", Τετράδια Εργασίας -15 (υπό έκδοση).

ΠΓΣ

A. Στεργιογλίδης, Κατάλογος της Βιβλιοθήκης τον Πυθαγορείου Γυμνασίου, Σάμος 1898.

Γ. Σ. Πλουμίδης

Γ. Σ. Πλουμίδης, Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863. Προσθήκες", Ο Ερανιστής 8(1970), σ. 178-182, 274-280.

Δ. Πολέμης

Δ, Πολέμης, "Προσθήκες στην Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863", Τετράδια Εργασίας 10 (υπό έκδοση).

Πολίτης Β', Γ'

Ν, Γ. Πολίτης, Ελληνική Βιβλιογραφία. Κατάλογος των εν Ελλάδι η υπό Ελλήνων αλλαχού εκδοθέντων βιβλίων από του έτους 1907, τ. Β'- Γ', Αθήνα 1911-1932.

Β. Σαμπανόπουλος

Β. Σαμπανόπουλος, Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863. προσθήκες", Ο Ερανιστής 2 (1964), σ, 127-134 και 5 (1966), σ. 40-50,

Σεραφετινίδης

Ανδρέας A. Σεραφετινίδης, Σπάνιαι εκδόσεις βιβλίων και χειρόγραφα της βιβλιοθήκης Λέρου, Ρόδος 1954.

Stoyanov

Manio Stoyanov, Livres grecs anciens en Bulgarie, Σόφια 1978.

Σελ. 591
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/592.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

ΣΩΒ

Μάρκος Φώσκολος

Σύλλογος Ωφελίμων Βιβλίων, Αθήνα. Μ. Φώσκολος, "Τα παλαιά Ελληνικά βιβλία του Ελληνικού Κολλεγίου του Αγίου Αθανασίου της Ρώμης. Με συμπληρώσεις στις Βιβλιογραφίες των Ε. Legrand και Δ. Γκίνη - Β. Μέξα", Ο Ερανιστής 9 (1971), σ. 59-60.

Παν. Φ. Χριστόπουλος

Π. Χριστόπουλος, Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863, Προσθήκες", Ο Ερανιστής 8 (1970), σ. 33-48,

Σελ. 592
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/593.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1834

ΠΥΡΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

** 1.- Γεωγραφία μεθοδική και καταγραφή απάσης της οικουμένης εκ παλαιών τε και νεωτέρων σοφών συγγραφέων συνερανισθείσα και συντεθείσα παρά του αρχιμανδρίτου και ιεροδιδασκάλου Διονυσίου Πύρρου του Θετταλού. Νεωστί δε διοροωθείσα και επαυξηθείσα με τα διατρέξαντα του νέου Βασιλείου της Ελλάδος και λοιπών Βασιλείων, Εκδίδεται το δεύτερον Προς όφελος των αυτού φίλων Μαθητών και του Ελληνικού Γένους. Εν Ναυπλίω. Εκ της Τυπογραφίας των αδελφών, Α. και Ν. Αγγελιδών. 1834. ·

8ο, σ. ιδ' + 380 + χάρτες- - ΕΒΕ Γ.Π. 4428, ΓΕΝ Geogr. 134.L - ΓΜ 2350.

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ BRADLEY JOHN

** 2.- Έγχειρίδιον Γεωγραφικόν κατά την Νέαν Μέθοδον του Ιωάννου Βραδλέου. Μεταφρασθέν εκ του Αγγλικού παρά Περικλέους Ραυτοπούλου. Προς χρήσιν των Σχολείων. - - - Εν Ναυπλίω Εκ της Τυπογραφίας Κ. Ράλλη. 1834.

8ο, σ. η' + 138 + 2 χ.ά. - EBE Εκπ. 1398R, ΓΕΝ MGL 334. - ΓΜ 2368.

1835

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

** 3.- Φυσικής Γεωγραφίας Μαθήματα Εξ Αγγλικών στοιχειωδών βιβλιαρίων Συνερανισθέντα και μεταφρασθέντα διά τα παιδία της Ελλάδος, Υπό Δ. Πανταζή Αθηναίου. Εν Αθήναις. Εκ της Τυπογραφίας A. Αγγελίδου. 1835.

16ο, σ. 15. - ELO mel 8o 477. - Α 1453 (Ηλιού, Ερανιστής).

ΦΑΡΔΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ CROZAT

** 4.- Εγχειρίδιον της γεωγραφίας του Κροζάτου. Έκδοσις εννάτη. Αυξημένη με πολλάς αξιόλογους προσθήκας από τον Φορίν, Καθηγητήν της Γεωγραφίας, εις τους Παρισίους, και μεταφρασμένη εκ του Γαλλικού, με προσθήκην του νέου Βασιλείου της Ελλάδος, Υπό N. Γ. Φαρδούλη Σμυρναίου. Προς χρήσιν των Σχολείων της Ελλάδος. Εν Ερμουπόλει. Εκ της Τυπογραφίας Κ. Δημίδου και Γ. A. Μελισταγούς. 1835.

8ο, σ. 2 χ.ά. + ι6ο. - ΕΒΕ Εκπ. 2210·, ΔΒΕ1586, ΓΕΝ Geogr. 163.1 - ΓΜ2479.

Σελ. 593
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/594.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

1836

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ IRVING CHRISTOPHER

* 5.- Διδασκαλία Τής Ελληνικής Ιστορίας Συντεθείσα Παρά του Άγγλου Κ. Γ. Ίρβινγ, Και Μεταφρασθείσα Υπό Σ. Αντωνιάδου Ετυπόθη Κατά Το 1831. Επεξεργασθείσα δε εκδίδεται νυν το δεύτερον προς χρήσιν της Νεολαίας 'Υπό Ανδρέου Κορομηλά. Εν Αθήναις, Εκ της Τυπογραφίας A. Κορομηλά, - - - 1836.

16ο, σ. β' + 68. - Λ 4115 (Δ. Πολέμης).

* 6,-Άτλας νεώτερος, κατά μέθοδον νέαν. Περιέχων επτά Γεωγραφικούς πίνακας, ήγουν, του Κόσμου, της Ευρώπης, της Ελλάδος, της Ασίας, της Αφρικής, της Βορείου Αμερικής, και της Νοτίου Αμερικής. Προσέτι δε, Ηθικόν και Πολιτικόν Χάρτην της Οικουμένης. Εν Σμύρνη, Ελιθογραφήθη εν Μελίτη, διά να συνοδεύη την εν Σμύρνη εκδοθείσαν υπό του Αιδεσίμου Δανιήλ Τέμπλου Στοιχειώδη Γεωγραφίαν. 1836.

4ο, 8 πίνακες. - ΓΜ 2605.

ΚΟΚΚΩΝΗΣ Ι. Π.

**7.- Γεωγραφίας στοιχειώδη μαθήματα τα μεν συλλεχθέντα τα δε συνταχθέντα Υπό Κ. και εκδοθέντα προς χρήσιν των δημοτικών σχολείων. Εν Αθήναις, Εκ της Τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά. - - - 1836.

8ο μικρό, σ. δ' + 68. -BLO Q.VIΙΙ. 62.EBE Εκπ.1441U- ΓΜ 2614.

ΣΟΥΤΣΟΣ Δ. A. SËGUR COMTE DE

** 8.- Επιτομή της παλαιάς ιστορίας της Ελλάδος προς χρήσιν της νεολαίας Συγγραφείσα παρά του Κυρίου Κόμητος Σεγύρου, μέλους της Γαλλικής Ακαδημίας, και Μεταφρασθείσα Παρά του Δ. A. Σούτσου Αξιωματικού του Ιππικού. Τόμος Πρώτος. Εν Αθήναις. Εκ της Τυπογραφίας Ι. Φιλήμονος - - - 1836

8ο, σ. δ' + 169. To ίδιο ετος: Τόμος Δεύτερος (8ο, σ. 167), Τόμος Τρίτος (8ο, σ. 195), Τόμος Τέταρτος (8ο, σ. 155). - BE, ELO UU. X. 52. - ΓΜ 2648.

1837

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ IRVING CHRISTOPHER **9.- Διδασκαλία της Ελληνικής Ιστορίας συνταχθείσα παρά του Άγγλου Κ. Γ. Ίρβινγ, και μεταφρασθείσα υπό Σ, Αντωνιάδου Ετυπώθη κατά το 1831 Επεξεργασθείσα εκδίδεται νυν το δεύτερον προς χρήσιν της Νεολαίας υπό Ανδρέου Κορομηλά. Εν Αθήναις, εκ της Τυπογραφίας A, Κορομηλά - - - 1837.

16ο, σ. 66. - EBE  Ιστ. 2418Y. - ΓΜ 10324.

Σελ. 594
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/595.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

* 10.- Γενικός Σχολαστικός Άτλας εκ νεωτάτων γεωγραφικών πινάκων των Ευρωπαίων σχεδιασθείς, Προς χρήσιν τε και μελέτην πάσης γεωγραφικής πραγματείας του νέου κόσμου. Νυν το πρώτον εκδοθείς επιστασία και αναλώμασι Γκαρπολά και Ρεφερενδάρη. - - - Εν Βιέννη της Αυστρίας 1837.

4ο, 22 πίνακες. - ΓΜ 2759.

* 11.- Κατήχησις Γεωγραφίας, συνερανισθείσα παρά διαφόρων παλαιών και νέων Γεωγραφιών προς χρήσιν της Νεολαίας Υπό Π. Σ. Εν Αθήναις, Εκ της Βασιλικής Τυπογραφίας. 1837.

8ο, σ. 2χ.ά. + 67 + 1λ. - EBE Εκπ. 143Ο. - ΓΜ 2833 (Ο. Κατσιαρδή).

1838

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ GOLDSMITH OLIVER **· 12.- Γολδσμίθ Ιστορία της Ελλάδος Από της πρώτης καταβολής των Ελληνικών πραγμάτων, άχρι, της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Οθωμανών, περιέχουσα και σύντομον πραγματείαν περί, επιστημών και τεχνών άμα δε και περί θρησκείας, ηθών και εθίμων των Ελλήνων, και την Βυζαντινήν ιστορίαν. Μεταφρασθείσα εκ του πρωτοτύπου της Αγγλικής διαλέκτου, κατά την νεωτάτην εν Λονδίνω έκδοσιν, εις την καθ' ημάς των Ελλήνων διάλεκτον, άμα δε και επαυξηθείσα υπό Δημητρίου Αλεξανδρίδου Ιατρού. Νυν δε το γ' επιδιορθωθείσα εκδίδεται αύθις εις τόμους τρεις υπό Αλεξάνδρου Κ. Γκαρπολά. Φιλοτίμω δαπάνη Κ. Ν. Γαλάτη. Έκδοσις Τρίτη. Τόμος A'. Αθήναι, εκ της Τυπογραφίας Κ. Γκαρπολά και Συντροφίας. 1838.

8ο, σ. ς' + 230 + ιδ'. Το ίδιο έτος: Τόμος Β' (8ο, σ. 2 χ. ά. + 218 + κα'). - ΒΒ, ΓΕΝ

MGL 352Λ, ΕΒΕ Ιστ. 1836α/β/γ. - ΓΜ 2938. ΚΟΚΚΩΝΗΣ  Ι.Π.

13.- Γεωγραφίας Στοιχειώδη μαθήματα Τα μεν συλλεχθέντα τα δε συνταχθέντα υπό Κ. Προς χρήσιν των δημοτικών σχολείων Δευτέρα έκδοσις με προσθήκας και επιδιορθώσεις. Εν Πειραιεί εκ της τυπογραφίας Ηλία Χριστοφίδου η αγαθή τύχη. 1838.

8ο, σ.δ'+ 84. - ΓΜ 2937.

1839 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ GOLDSMITH OLIVER

**14.- Γολδσμίθ Ιστορία της Ελλάδος Από της πρώτης καταβολής των Ελληνικών πραγμάτων, άχρι της αλώοεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Οθωμανών περιέχουσα και σύντομον πραγματείαν περί επιστημών και τεχνών άμα δε και περί θρησκείας, ηθών και εθίμων των Ελλήνων, και την Βυζαντινήν

Σελ. 595
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/596.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

ιστορίαν, Μεταφρασθείσα εκ του πρωτοτύπου της Αγγλικής διαλέκτου, κατά την νεωτάτην εν Λονδίνω έκδοσιν, εις την καθ' ημάς των Ελλήνων διάλεκτον, άμα δε και επαυξηθείσα υπό Δημητρίου Αλεξανδρίδου Ιατρού. Νυν δε το τρίτον επιδιορθωθείσα εκδίδεται αύθις εις τόμους τρεις υπό Αλεξάνδρου Κ. Γκαρπολά. Φιλοτίμω δαπάνη Κ. Ν, Γαλάτη, Έκδοσις Τρίτη. Τόμος Γ'. Αθήναι, εκ της Τυπογραφίας, Κ. Γκαρπολά και Συντροφίας. 1839,

8ο, σ. δ' + 238. -ΕΒΕ. Ιστ. 1836. - ΓΜ 3101.

ΒΑΛΕΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

**15.- Γεωγραφία της Ελλάδος. Εκ διαφόρων παλαιών και νεωτέρων Γεωγραφιών ερανισθείσα. Εις χρήσιν της Ελληνικής Νεολαίας, υπό Ιωάννου N, Βαλέττα. Εν Ερμουπόλει Σύρου Εκ της Τυπογραφίας Ο Ανεξάρτητος του Παντελή K. Παντελή. 1839,

8ο μικρό, σ. 2 χ. α. + 92. - ΕΒΕ Εκπ. 1391, ΓΕΝ Ιnd. 1005. - ΓΜ 31oo.

ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  KAMMERER Α.Α.Κ.

**16.- Σύνοψις της γενικής ιστορίας Γερμανιστί συνταχθείσα υπό A. A, Κ. Καμμερέρου, κατά διαταγήν της Κυβερνήσεως μεταφρασθείσα προς χρήσιν των Ελληνικών σχολείων του κράτους υπό Γ. Γενναδίου, Και εκδοθείσα υπό Ανδρέου Κορομηλά. Εν Αθήναις, εκ της Τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά.

1839.

8ο μικρό, σ. 240. - ΔΑΕ, ELO QQ.XL 84. - ΓΜ 3201. ΚΟΚΚΩΝΗΣ Ι. Π.

**17.- Γεωγραφία στοιχειώδης παλαιά και νεωτέρα. Συνταχθείσα κατά νέαν μέθοδον και εγκριθείσα υπό της επιτροπής της επί της δημοσίου εκπαιδεύσεως προς χρήσιν των Β. στρατιωτικών σχολείων της Γαλλίας. Μεταφρασθείσα δε με πολλάς προσθήκας κατά πρότασιν της επί των διδακτικών βιβλίων επιτροπής προς χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων. Υπό Ι. Π. Κοκκώνη. Και εκδοθείσα υπό Ανδρέου Κορομηλά. Κατ' έγκρισιν της επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως Βασιλικής Γραμματείας της Επικρατείας. Εν Αθήναις, εκ της Τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά. - - - 1839.

12ο, σ. η' + 2 χ. ά. + 252. - EBE Εκπ. 2ι86ν. - ΓΜ 3099.

ΧΟΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

**18.- Γεωγραφία μαθηματική, φυσική και πολιτική, Συνταχθείσα υπό Ν. Χορτάκη, Καθηγητού του εν Αθήναις Γυμνασίου, Κατά πρόσκλησιν της επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως Βασιλικής Γραμματείας της Επικρατείας. Και εκδοθείσα δαπάνη Ανδρέου Κορομηλά. Κατ' έγκρισιν της επί των διδακτικών βιβλίων εξεταστικής επιτροπής προς χρήσιν

Σελ. 596
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/597.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

των Γυμνασίων του Κράτους. - - - ,Εν Αθήναις, εκ της Τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά. - - - 1839.

8ο μικρό, σ. 190. - ΕΒΕ Εκπ. 2631 ME, EIB, ΜΛ Γ283. - ΓΜ 3098.

1840

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ , GOLDSMITH OLIVER

**19.- Επιτομή της Ρωμαϊκής ιστορίας, από κτίσεως Ρώμης μέχρι της πτώσεως Τής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας εις τα Δυτικά μέρη' Συγγραφείσα μεν Αγγλιστί υπό του Γολδσμίθ· Εκ δε της δωδέκατης εκδόσεως μεταφρασθείσα εις το Γαλλικόν προς χρήσιν των Πρυτανείων, Λυκείων, Και δευτερευόντων Σχολείων· Εκ δε της δευτέρας εις το Γαλλικόν εκδόσεως μεταφρασθείσα εις το Ελληνικόν Υπό Λεοντίου Μ. Αναστασιάδου. Μέρος A'. Δημοκρατία Ρωμαϊκή. Εν Ναυπλίω, εκ της Τυπογραφίας K. Τόμπρα, και Κ. Ιωαννίδου. 1840.

8ο μικρό, σ. 176. Το ίδιο έτος: Μέρος Β'. Αυτοκρατορία Ρωμαϊκή (8ο μικρό, σ. 162 + Ν). - ΕΒΕ, Ίστ. ι837. - ΓΜ 3308.

ΚΟΚΚΩΝΗΣ Ι.Π.

*20,- Γεωγραφίας στοιχειώδη μαθήματα τα μεν συλλεχθέντα τα δε συνταχθέντα υπό Ι. Κ. προς χρήσιν των δημοτικών σχολείων. Τρίτη Έκδοσις Με νέας προσθήκας και επιδιορθώσεις. Εν Αθήναις Εκ της του Ηλία Χριστοφίδου Τυπογραφίας, Η Αγαθή τύχη - - - 1840.

16ο, σ. 84. - ΓΜ 3276.

ΡΑΓΚΑΒΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΙΖΟΣ GOLDSMITH OLIVER

** 21.- Επιτομή της Ελληνικής ιστορίας του Γολδσμίθ, Επιτμηθείσης προς χρήσιν των σχολείων. Μετεφράσθη εκ του Αγγλικού, ανεθεωρήθη και επηυξήθη προς χρήσιν των σχολείων της Ελλάδος. Υπό Αλεξάνδρου Ρίζου Ραγκαβή. Κατ' έγκρισιν της επί των διδακτικών βιβλίων επιτροπής. Εξεδόθη δε δαπάνη Ανδρέου Κορομηλά. - - - Εν Αθήναις, εκ της Τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά, - - - 1840.

8ο μικρό, σ. 288+ 48. -ΕΒΕ Εκπ. 21oiw, ΚΝΕ/EIE. - ΓΜ 3307.

1841

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  IRVING CHRISTOPHER

**22.- Διδασκαλία της Ελληνικής ιστορίας συνταχθείσα παρά του άγγλου Κ. Γ. Ίρβινγγος, και μεταφρασθείσα υπό Σ. Αντωνιάδου Ετυπώθη κατά το 1831. Μετατυπούται δε νυν προς χρήσιν της Ελληνικής Νεολαίας Υπό των

Σελ. 597
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/598.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

Τυπογράφων. Εν Πάτραις, εκ της Τυπογραφίας Μ. Γεωργιάδου και Σ. Κ. Βλαστού. 1841.

4ο μικρό, σ. 44. - ΕΒΕ Ιστ.*2419. - ΓΜ 3450.

ΒΑΛΕΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

**23.- Γεωγραφία της Ελλάδος αρχαίας και νεωτέρας Εκ διαφόρων παλαιών και νεωτέρων γεωγραφιών ερανισθείσα προς χρήσιν της Ελληνικής Νεολαίας 'Υπό Ιωάννου Ν. Βαλέττα Έκδοσις Δευτέρα με πολλάς και αξιόλογους προσθήκας. Εν Ερμουπόλει. Εκ της Τυπογραφίας Γεωργίου Πολυμερή. 1841.

8ο, σ.γ' + 172.- ΕΒΕ Εκπ. i39ic, EIE, ELO R.VL 13ο.- ΓΜ 3436.

ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**24.- Άτλας του αρχαίου κόσμου συνιστάμενος εκ σειράς 14 γεωγραφικών Πινάκων (κατά την 14ην και τελευταίαν έκδοσιν του εν Γόθα εκτετυπωμένου σχολαστικού Άτλαντος) περιεχόντων μεθ' όσης οίον τε ακριβείας τα αρχαία ελληνικά ονόματα, ήτοι. εξ Ελλήνων συγγραφέων συναρμολογημένα, η εκ των λατινικών ονομάτων επί το ελληνικότερον μετενηνεγμένα υπό Δημητρίου Σ. Μαυροκορδάτου τύποις μεν και δαπάναις Φερδινάνδου Αδδενχόβεν εγκρίσει δε της Β. Κυβερνήσεως. Προς χρήσιν των εν Ελλάδι σχολείων και γυμνασίων, εν Αθήναις 1841 εχαρ. υπό Κ. Κόλμαν.

4ο, 14 πίνακες. Στο εξώφυλλο: 1842 - EBE Χαρτ. 547RE. _ ΓΜ 3432.

1842

ΑΝΣΕΛΜΟΣ ΑΔΟΛΦΟΣ

**25.- Επίτομος γενική ιστορία της ανθρωπινής κοινωνίας, συγγραφείσα και εκδοθείσα υπό A. Μ. Ανσέλμου, Προλ. τ. Φιλ. και Γυμνασιάρχου του εν Ναυπλία Β. Γυμνασίου. Εν Αθήναις, εκ της Τυπογραφίας Κ. Αντωνιάδου. - - - 1842.

8ο μικρό, σ. θ' +272+1 χ-ά. - ΕΒΕ Ιστ. no. ΚΕΝΕΚ.- ΓΜ 3620.

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ IRVING CHRISTOPHER

*26.- Διδασκαλία της Ελληνικής Ιστορίας Συνταχθείσα παρά του Άγγλου Κ. Γ. Ίρβινγγος. Μετεφράσθη εκ του Αγγλικού υπό Σ. Αντωνιάδου. Εν Αθήναις Εκ της Τυπογραφίας A. Κορομηλά - - - 1842.

8ο. - Α 2707 (Ηλιού, Προσθήκες).

ΚΟΚΚΩΝΗΣ Ι. Π.

*27.- Γεωγραφίας στοιχειώδη μαθήματα, τα μεν συλλεχθέντα, τα,δε συνταχθέντα υπό Ι. Π. Κ[οκκώνη] προς χρήσιν των δημοτικών σχολείων. Τετάρτη

Σελ. 598
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/599.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

έκδοσις με νέας προσθήκας. Εν Αθήναις, εκ της τυπογραφίας Κωνσταντίνου Γκαρπολά. - - - 1842.

8ο μικρό, σ. δ'+ 5-83. -ΓΜ 6828.

ΚΟΚΚΩΝΗΣ Ι. Π.

28.- Γεωγραφίας Στοιχειώδη Μαθήματα. Τα μεν συλλεχθέντα, τα δε συνταχθέντα υπό Ι. Π. Κ. Προς χρήσιν των δημοτικών σχολείων. Έκδοσις Πέμπτη. Me νέας προσθήκας. Εν Αθήναις, εκ της Τυπογραφίας Ν. Παππαδοπούλου. - - - 1842.

8ο μικρό, σ. ε + 7χ. α. + 8-96+ 2λ. - A 1575 (Ηλιού, Ερανιστής).

ΚΟΚΚΩΝΗΣ Ι. Π.

*29.- Γεωγραφίας στοιχειώδη μαθήματα τα μεν συλλεχθέντα, τα δε συνταχθέντα υπό K. προς χρήσιν των Δημοτικών Σχολείων. Mε νέας προσθήκας και επιδιορθώσεις. Εκδοθείσα εκ της τρίτης εκδόσεως υπό Πλάτωνος Ιωαννίδου. Εν Αθήναις, εκ της του Ηλία Χριστοφίδου τυπογραφίας η Αγαθή Τύχη. 1842.

8ο, σ. 82. - A 1127

(Γ. Σ. Πλουμίδης). ΦΑΡΔΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

**30.- Νέα γενική γεωγραφία, συλλεγεϊσα εκ των νεωτάτων επισήμων γεωγράφων υπό Ν. Φαρδούλη καθηγητού της ελληνικής φιλολογίας εις το εν Σύρω Γυμνάσιον, προς χρήσιν των Ελληνικών σχολείων. Εν Ερμουπόλει, εκ της Τυπογραφίας Γ. Μελισταγούς. - - - 1842.

8ο, σ. 2 χ.ά. + 157+2 χ.ά. - ΕΒΕ Εκπ· 2210Μ - ΓΜ 3662.

1843

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ IRVING CHRISTOPHER

**31.- Αρχαιολογία Ελληνική Συγγραφείσα παρά του Κ. Γ. Ίρβινγ. Μεταφρασθείσα δε εκ του Αγγλικού υπό Σ. Αντωνιάδου Προς χρήσιν της Νεολαίας. Έκδοσις Δευτέρα. Εν Αθήναις Εκ της Τυπογραφίας Κ. Αντωνιάδου, - - -1843.

16ο, σ.192+δ'. -EBE Αρχ. 1236C. - ΓΜ 3747.

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ IRVING CHRISTOPHER

**32.- Διδασκαλία της Ελληνικής ιστορίας. Συνταχθείσα παρά του Άγγλου Κ. Γ. Ίρβινγγος, Μετεφράσθη εκ του Αγγλικού Υπό Σ. Αντωνιάδου. Εκδίδεται το τέταρτον με προσθήκας και σημειώσεις εν είδει λεξικού Υπό

Σελ. 599
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Ιστορία και Γεωγραφία στα ελληνικά σχολεία (1834-1914)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 580
  18. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

  Τα μεταφρασμένα διδακτικά βιβλία: σύγκριση των μεταφράσεων με το πρωτότυπο τους.

  Α.

  Επίτομη της Ελληνικής Ιστορίας του Goldsmith σε μετάφραση Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή (1840).

  The History of ancient Greece, like that of modern Germany, is not so much the history of any particular kingdom, as of a number of petty independent states, sometimes at war, and sometimes in alliance with one another.

  Goldsmith, σ. 1.

  I.

  But nothing could erase from the breast of Themistocles the love he entertained for his countrty. Indeed the spirit of patriotism appears to have prevailed among the Greeks in a higher degree than among any other people. This was no doubt owing to the violent struggles they had been obliged to make in defence of their country.

  Goldsmith, σ. 56.

  Η Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος δεν αφορά την τύχην ενός κράτους ιδιαιτέρως, αλλά πολλών μικρών και απ' αλλήλων ανεξαρτήτων επικρατειών, ποτέ μεν συμμαχουσών, ποτέ δε πολεμουσών προς άλλήλας.

  Αλ. Ρίζος Ραγκαβής, σ. ί.

  ΙΙ.

  Αλλ' απ' εναντίας των φαινομένων, ο έρως της πατρίδος έφλεγε πάντοτε εις του Θεμιστοκλέους το στήθος. Ο πατριωτισμός ήτον πάντοτε εις τους Έλληνας ισχυρότερος παρά εις παν άλλο έθνος, ίσως διότι διά μεγάλων αγώνων έσωζον την ανεξαρτησίαν των, ίσως διότι εκτιμώμεν τα πράγματα αναλόγως των προσπαθειών τας οποίας καταβάλλομεν διά να τ' αποκτήσωμεν η να τα διατηρήσωμεν.

  Αλ. Ρίζος Ραγκαβής, σ. 52-53.