Συγγραφέας:Κουλούρη, Χριστίνα
 
Τίτλος:Ιστορία και Γεωγραφία στα ελληνικά σχολεία (1834-1914)
 
Υπότιτλος:Ανθολόγιο κειμένων-Βιβλιογραφία σχολικών εγχειριδίων
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:18
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:789
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Βιβλιογραφία
 
Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Εκπαίδευση-Πρωτοβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1834-1914
 
Περίληψη:Στόχος του βιβλίου αυτού είναι η αναζήτηση των καταβολών της ιστορικής παιδείας στο νεοελληνικό κράτος, και κυρίως του τρόπου παροχής της, και η διερεύνηση των μηχανισμών διαμόρφωσης της Ιστορικής συνείδησης μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα στον 19ο αιώνα. Το βιβλίο αποτελείται από τρία μέρη: Μία ιστορική εισαγωγή, ένα ανθολόγιο πηγών και μία βιβλιογραφία σχολικών εγχειριδίων. Τα κείμενα του ανθολογίου φιλοδοξούν να σκιαγραφήσουν τη φυσιογνωμία του ιστορικού και του γεωγραφικού μαθήματος κατά τον 19ο αιώνα, με έμφαση κυρίως στην ιδεολογική λειτουργία της διδασκαλίας, και για το λόγο αυτόν προτιμήθηκαν κείμενα κατεξοχήν στρατηγικά, όπως οι πρόλογοι των διδακτικών βιβλίων και οι επίσημες και μη οδηγίες για τη διδασκαλία, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Στη Βιβλιογραφία συγκεντρώθηκαν 727 τίτλοι σχολικών εγχειριδίων ιστορίας και γεωγραφίας για την περίοδο 1834-1914, που παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά, και στο εσωτερικό κάθε έτους σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των ελλήνων συγγραφέων η μεταφραστών.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 54.55 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 767-786 από: 794
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/767.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ  ΚΕΙΜΕΝΩΝ

1 (1834). "Νόμος περί δημοτικών σχολείων, 6 (18) Φεβρουαρίου 1834", Εφημερίς της Κυβερνήσεως 11, 3 (15) Μαρτίου 1834.

2 (1834), [Οργανισμός Ελληνικών σχολείων. Γυμνασίων και Πανεπιστημίου], Ναύπλιον 1834, Γενικά Αρχεία του Κράτους, 'Οθωνικό Αρχείο, Παιδείας, φ. 36.

3 (1834). Ν, Μανιάκης, "Δηλοποίησις", Σωτήρ (Ναυπλίου),6 Μαΐου 1834.

4 (1834). Π. Ραυτόπουλος, Εγχειρίδιον Γεωγραφικόν κατά την Νέαν Μέθοδον τον Ιωάννου Βραδλέου..., Ναύπλιο, Κ, Ράλλης, 1834, σ. ζ'.

5 (1835). Ν, Φαρδούλης, Εγχειρίδιον της γεωγραφίας του Κροζάτου. Έκδοσις εννάτη. Αυξημένη με πολλάς αξιόλογους προσθήκας από τον Φορίν. Ερμούπολη, Κ. Δημίδης και Γ, A, Μελισταγής, 1835, σ. 141-142,145.

6 (1836). Β. Διάταγμα "Περί του κανονισμού των Ελληνικών σχολείων και γυμνασίων", Εφημερίς της Κυβερνήσεως 87, 31 Δεκεμβρίου 1836.

7 (1836), Φ,Δ,Ε., "Επιστολή Ε'. Προς τους Δημοδιδασκάλους. Ουσιωδέστεραι γνώσεις του δημοδιδασκάλου ήτοι προτερήματα αποκτητά", Αθηνά, 19 Σεπτεμβρίου 1836.

8α (1836). Ι. Π, Κοκκώνης, Γεωγραφίας στοιχειώδη μαθήματα. . . προς χρήσιν των δημοτικών σχολείων, Αθήνα, A. Κορομηλάς, 1836, σ. δ'-ε'.

8β (1836). Στο ίδιο, σ. 22-24,28-29,39-42,

9 (1837). Ι. Π, Κοκκώνης, "Έκθεσις Περί της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως", αρ. 633, 3 Φεβρουαρίου 1837, Γενικά Αρχεία του Κράτους, Οθωνικό Αρχείο, Παιδείας, φ. 40,

10(1837). Σ, Αντωνιάδης, Διδασκαλία της Ελληνικής Ιστορίας συνταχθείσα παρά του Άγγλου Κ.Γ. Ίρβινγ..., Αθήνα, A. Κορομηλάς, 1837, σ; 3-4, 6,43-44,52-54.

11 (1839). Ι. Π. Κοκκώνης, "Περί της ενεστώσης καταστάσεως της δημοτικής εκπαιδεύσεως", 6 Μαρτίου 1839, Γενικά Αρχεία του Κράτους, 'Οθωνικό Αρχείο, Παιδείας, φ, 40.

12α (1839), Γ, Γεννάδιος, Σύνοψις της γενικής Ιστορίας Γερμανιστί συνταχθείσα υπό Α. Α. Κ. Καμμερέρου..., Αθήνα, A, Κορομηλάς, 1839, σ. 1-4,

12β (1839), Στό ίδιο, σ. 97-98.

13 (1839). Κ. Μ. Κούμας, Γεωγραφία εκτεθείσα μεν γαλλιστί υπό Αδριανού Βάλβι,  εξεδόθη επιστασία και διορθώσει των αυταδέλφων Α. και Ν.

Αργυριαδών, τ. Γ', Βιέννη, A, Μπένκο, 1839, σ. 185-186, 188-189, 191,

Σελ. 767
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/768.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

14 (1839). "Περί ηθικής ανατροφής", Ο Παιδαγωγός 1 (1839), σ. 360-361,

15 (1840), "Περί οργανισμού των Ελληνικών σχολείων και Γυμνασίων", [1840], Γενικά Αρχεία του Κράτους, Ιστορικά Αρχεία Ι. Βλαχογιάννη, φ. 132.

16 (1840). "Περί πίνακος της παλαιάς γεωγραφίας", 26 Σεπτεμβρίου 1840, Γενικά Αρχεία του Κράτους, Οθωνικό Αρχείο, Παιδείας, φ. 48.

17α (1841). Ι. Ν. Βαλέττας,Γεωγραφία της Ελλάδος αρχαίας και νεωτέρας... Έκδοσις δευτέρα..., Ερμούπολη, Γ. Πολυμέρης, 1841, σ. α'-γ'.

17β (1841). Στο ίδιο, σ, 54-57,126.

18α (1842). N. Φαρδούλης, Νέα Γενική Γεωγραφία... προς χρήσιν των Ελληνικών σχολείων, Ερμούπολη, Γ. Μελισταγής, 1842, σ, 5,

18β (1842), Στο ίδιο, σ, 11-12,15.

19 (1842). "Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία", Αθηνά 932, 8 Ιουλίου 1842.

20 (1845). "Το μάθημα της ιστορίας εις το Γυμνάσιον Αθηνών", Χρόνος .95, 21 Νοεμβρίου 1845.

21α (1845). Κ. Παπαρρηγόπουλος, Στοιχεία της Γενικής Ιστορίας, κατά το σύστημα τον Γάλλου Λενι..., Αθήνα, A. Κορομηλάς, 1845, σ. ç'-στ',

21β (1845). Στό ιδιο, σ. θ'-ι',

22 (1848). Γ. A. Βακαλόπουλος, Στοιχειώδης Γεωγραφία.. . χάριν της εν τοις Ελληνικοίς σχολείοις διδασκόμενης νεότητας, Αθήνα, I. A. Βακαλόπουλος, 1848, σ. 30-34,54.

23 (1849). Κ, Παπαρρηγόπουλος, Εγχειρίδιον της Γενικής Ιστορίας... Βιβλίον πρώτον περιέχον την Αρχαίαν Ιστορίαν. .., Αθήνα, A. Κορομηλάς, 1849, σ. 1,4.

24 (1850). Ι. Π, Κοκκώνης, Εγχειρίδιον η Οδηγός της Αλληλοδιδακτικής μεθόδου νέος, τελειοποιημένος και πληρέστερος του μέχρι τούδε εν χρήσει οδηγού του Σ. .., Αθήνα 1850.

25α (1850), Σ, Αντωνιάδης, Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος συγγραφείσα μεν υπό τον Άγγλου Θωμά Κείτλη. , ., Αθήνα, Κ. Αντωνιάδης, 1850, σ. γ'-δ',

25β (1850), Στό ίδιο, σ, η'-θ', ια'-ιβ'.

25γ (1850). Στό ίδιο, σ. 700-701.

26 (1850). Σ. Σταθόπουλος, Στοιχειώδης σειρά γεωγραφικών μαθημάτων εις τρεις περιόδους. . ., Αθήνα, Ι. Αγγελόπουλος, 1850, σ. γ'-ζ'.

27 (1853), Κ. Παπαρρηγόπουλος, Ιστορία τον Ελληνικού Έθνους Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της σήμερον. .., Αθήνα, A. Κορομηλάς, 1853, σ. [2],

28 (1853), Στο ίδιο, σ, 57-58.

29 (1853). Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Φιλίππου Ιωάννου.

30 (1853). Κ. Παπαρρηγόπουλος, Εγχειρίδιον της Γενικής Ιστορίας... Βιβλίον

Σελ. 768
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/769.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

Δεύτερον Περιέχον την Μέσην Ιστορίαν, Αθήνα, A. Κορομηλάς, 1853, σ. β'-γ'.

31(1854). Πολύτιμη Κουσκούρη, Γεωγραφία της αρχαίας Ελλάδος, Αθήνα, Ν. Αγγελίδης, 1854, σ, στ'-η'.

32 (1855), Π. Ι. Κλάδος, Εκκλησιαστικά και Εκπαιδευτικά..., τ. Β', Αθήνα 1869, σ. 287-289.

33 (1855), Εγκύκλιος 2524 "Περί της ηθικής και διανοητικής αναπτύξεως της παιδικής ηλικίας", 4 Ιουνίου. 1855, στο: Γ, Βενθύλος, θεσμολόγιον της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, τ. Α., Αθήνα 1884, σ. 222-224.

34 (1855). Κ. Φρεαρίτης, "Βιβλιοκρισία. Το μέλλον ήτοι περί ανατροφής και παιδεύσεως υπό Δ. Σ. Στρούμπου", Πανδώρα 5 (1854-1855), σ. 525- 532,

35(1857), Κ. Σ. Ξανθόπουλος, Χρονολογία της αρχαίας Ιστορίας προς χρήσιν των μαθητών του Λυκείου..., Αθήνα, Χ. Ν, Φιλαδελφεύς, 1857, φ. SE.

36 (1858); A. Μέλας, Γεροστάθης η Αναμνήσεις της παιδικής μου ηλικίας, τ. Γ', Αθήνα 1858, σ, 515-524.

37 (1860). Σ. Αντωνιάδης, Ο Ελληνικός Αγών... Προς χρήσιν όλων των τάξεων του λαού, Ιδίως δε της εις τα δημοτικά σχολεία φοιτώσης νεολαίας, Αθήνα, Κ. Αντωνιάδης, 1860, σ. γ'-δ'.

38 (1860). Γ. Θεόφιλος, Επίτομος Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, Αθήνα, Π. A. Σακελλαρίου, I860, σ. 5.

39 (1860). A. Ι. Αντωνιάδης, Σύνοψις της Παγκοσμίου Ιστορίας, Συγγραφείσα μεν γερμανιστί υπό Γεωργ. Ουηβέρου. . . Βιβλίον Τέταρτον. Ιστορία νεωτάτη, Αθήνα, Κ. Αντωνιάδης, 1860, σ. 164-169.

40 (1862). Εφημερίς των Φιλομαθών 10 (1862), σ. 2005.

41 (1862). Ι. Π. Κοκκώνης, Γεωγραφίας Στοιχειώδη Μαθήματα Περιόδου Α', Τμήμα Β'. Στοιχεία μαθηματικής και φυσικής γεωγραφίας..., Αθήνα, A. Κορομηλάς, 1862, σ. α'-β'.

42 (1863). Σ. Ι. Μ., Επιτομή της Γενικής Ιστορίας από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της ελεύσεως του Γεωργίου Α'... κατά την μικράν Ιστορίαν του Πινοκκίου..., Πάτρα, A. Σ. Αγαπητός, 1863, σ, 8-9.

43 (1863), Ι. Π, Κοκκώνης, Εγχειρίδιον περί δημοτικής εκπαιδεύσεως..., Αθήνα 1863, σ. 188-195.

44 (1864). Θ. Λιβαδάς, "Σπουδαιότης και ωφέλεια της ιστορίας", Εφημερίς των Φιλομαθών 12 (1864), σ. 433-437,449-450. 45 (1864). A. Δ. Καππώτας, Περί Ιστορίας, Τρίπολη 1864, σ. 3, 5-7,1517,26.

46 (1865). Γ. Γ. Παππαδόπουλος, Δοκίμιον πρακτικών παιδαγωγικών οδηγιών, Αθήνα 1865, σ. 27-29.

47 (1865). Ν. Ι. Σαρίπολος, Υπόμνημα περί του κατωτέρου κλήρου και

Σελ. 769
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/770.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

περί εκπαιδεύσεως", Τα Μετά θάνατον, Αθήνα 1890, σ. 432-434, 48 (1866), Γ. Γ. Παππαδόπουλος, "Λόγος περί γυναικός και Ελληνίδος", Πανδώρα 17 τχ. 389 (1 Ιουνίου 1866), σ. 105-112,

49α (1866), Γ, A. Βακαλόπουλος, Γενική Ιστορίαμεταφρασθεισα Εκ της δωδέκατης εκδόσεως της επιτομής του Καθηγητού Γουλιέλμου Πντσίου... Προς χρήσιν των εν Ελλάδι Γυμνασίων. . . Πρώτον τεύχος. . ., Αθήνα, Ν. Αγγελίδης, 1866, σ. θ'-ιβ',

49β (1866). Γ, A, Βακαλόπουλος, δ.π., τχ. Β', σ, 140-141,

50(1867), Π,Ι, Κλάδος, ο,π., σ, 364-369,

51α (1867). Δ,Ν, Βερναρδάκης, Εγχειρίδιον γενικής Ιστορίας εις τόμους τρεις Προς χρήσιν των γυμνασίων και προς ιδιαιτέραν μελέτην. .. Τόμος Πρώτος..., Αθήνα, Ν. Πάσσαρης, 1867, σ, στ'-ζ'.

51β (1867). Στό ίδιο, σ. 175-176.

52 (1869). A. Σ, Αγαπητός, Μικρά Γεωγραφία των Ηαι'δων.,. Προς χρήσιν των δημοτικών σχολείων..., Πάτρα, A, Σ, Αγαπητός, 1869, σ. 17.

53 (1869). Δ. Πανταζής, Σύνοψις ιστορίας της Ελλάδος από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των νεωτάτων (1820)..., Αθήνα., Δ, A, Μαυρομμάτης, 1869, σ. 47,166-167.

54 (1872). Δ. Παπαρρηγόπουλος, Σύνοψις της ιστορίας της Ελληνικής Επαναστάσεως..., Αθήνα, Χ, Ν. Φιλαδελφεύς, 1879, σ. 2.

55 (1873). A. Σπαθάκης, "Περί της ηθοποιού δυνάμεως των εν τοις σχολείοις διδασκομένων μαθημάτων", Αθήναιον 2 (1873), σ. 245-264.

56 (1873). Κ,Σ. Ξανθοπουλος, Πρώτη και Μέση Έκπαίδευσις και περί ανατροφής και εκπαιδεύσεως των κορασιών, Αθήνα 1873, σ. 166-174,

57 (1875), A. Σπαθάκης, "Περί εθνικής των Ελλήνων αγωγής", Αθήναιον 4 (1875), σ. 354-368.

58 (1877). A. Μηλιαράκης, "Περίτής ωφελείας των γεωγραφικών επιστημών", Εστία 4 (1877), σ. 423-426.

59 (1878), Μ. Γ. Δήμιτσας, Πολιτική γεωγραφία προς χρήσιν των Ελληνικών σχολείων και παρθεναγωγείων... Μέρος Α'. Γεωγραφία της Ελληνικής χερσονήσου, Αθήνα, "Ο Παλαμήδης", 1878, σ. γ'-δ'.

60 (1878). A. Μηλιαράκης, Οδοιπορικά Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας κατά τον Émile Isambert, Αθήνα 1878, σ, στ'-ιβ'.

61 (1879). Εγκύκλιος 7639 "Περί διορθώσεως πλημμελειών εν τη διδασκαλία", 12 Σε.ττεμβρίου 1879, Εφημερίς των Φιλομαθών, περ. Β,, 3 (isso), σ. 155-160,

62 (1879), Δ, Η. Κυριακόπουλος, Επίτομος ελληνική Ιστορία από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι του νυν προς διδασκαλίαν εν τοις δημοτικοίς σχολείοις, Αθήνα, "Ο Παλαμήδης", 1879, σ. γ'-δ'.

Σελ. 770
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/771.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

63 (1879). A. Μελάς, Παιδαγωγικόν Εγκόλπιον των Ελληνοπαίδων, Αθήνα 1879, σ. 92-98,

64 (1879). Π, Γ. Πολίτης και Δ. Σ. Σκούφος, - Διηγήσεις εκ της Ιστορίας της Ελληνικής Επαναστάσεως διά τους παίδας. Τεύχος πρώτον, Αθήνα, Θ, Παπαλεξανδρής, 1879, σ, 3-6,

65α (1879). Δ. Η. Κυριακόπουλος, Ιστορία Ελληνική από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι Καποδιστρίου προς διδασκαλίαν εν τοις γυμνασίοις, Αθήνα, "Ο Παλαμήδης", 1879, σ. γ'.

65β (1879). Στό ίδιο, σ. 174-175,190-191,224,232.

66 (1880). Σ. Μωραΐτης, Διδασκαλική:...,. Αθήνα 1880, σ. 216, 219-225.

67 (1880). Μ. Βρατσάνος, Ο Μαυρογένης η Παιδαγωγικόν Εγκόλπιον του λαού, Αθήνα 1880, σ. 169-170.

68(1880). A.A. Σακελλάριος, Επίτομος Ελληνική ιστορία από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της σήμερον.. ., -Αθήνα·, Π.·Δ. Σακελλαρίου, 1880, σ. α'-β'. Ι..

69α (1881). Δ. Γ. Πετρίδης, Στοιχειώδεις Πρακτικαί Οδηγίαι περί διδασκαλίας μαθημάτων εν τοις δημοτικοίς σχολείοις..., Αθήνα 1881, σ. 11-1'Φ.

69β (1881).; Στό ίδιο,. σ. 92-109,

70 (1882). Γ. Βενθύλος, ο'.π., τ. Β', Αθήνα 1884, σ. 104-114.

71 (1883). Εκθέσεις των κατά το 1883 προς επιθεώρησιν των δημοτικών σχολείων αποσταλέντων εκτάκτων επιθεωρητών, Αθήνα 1885, σ. 70-72.

72 (.1883). Βλ. Γ. Σκορδέλης,"Η Οκτώηχοςκαι η φυλλάδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου η το σχολείον και ο λαός", Παρνασσός 7 (1883), σ. 200-211.

73 (1883). Χ, Δ. Παπαδόπουλος, "Η διδασκαλία της ιστορίας εν τω δημοτικώ σχολείω". Το Παιδαγωγικόν Σχολείον 1 (1883-1884),. σ. 71-80.

74 (1884). "Ο περί διδακτικών βιβλίων νόμος". Αιών 4519, 6 Ιουλίου 1884,

75 (1884), "Η από 23 Μαΐου 1884 Έκθεσις της A' Επιτροπείας των κριτών των διδακτικών της δημοτικής εκπαιδεύσεως βιβλίων", Εφημερίς της Κυβερνήσεως 252 (Παράρτημα), 20 Ιουνίου 1884.

76 (1884). "Η από 23 Μαΐου 1884 Έκθεσις της A' Επιτροπείας των κριτών των διδακτικών βιβλίων της Μέσης Εκπαιδεύσεως", Εφημερίς της Κυβερνήσεως 280 (Παράρτημα), 7 Ιουλίου 1884.

77 (1884). "Πρόγραμμα των εν τοις ελληνικοίς σχολείοις και τοις γυμνασίοις διδακτέων μαθημάτων", 23 Ιουνίου 1884, Εφημερίς της Κυβερνήσεως 267, 27 Ιουνίου 1884.

78 (1884). Κ. Ζαχαριάδης, Στοιχειώδης Ιστορία Ρωμαϊκή και Βυζαντινή, Αθήνα, Αθηναΐδος και A. Χαλούλου, 1884, σ. 4-5. 79α (1885), Χ. Παπαμάρκος, Περί του σκοπού της εκπαιδεύσεως της ελληνίδος νεολαίας, Κέρκυρα 1885, σ. 94-98, 191-193.

79β (1885). Στο ίδιο, σ. 219.

Σελ. 771
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/772.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

80 (1885). Σ. Μιχαηλίδης Ολύμπιος, "Περί Γεωγραφίας", Το Παιδαγωγικόν Σχολείον 2 (1885), σ. 296-304.

81 (1885). Χ, Δ. Παπαδόπουλος, "Περί της διδασκαλίας της ιστορίας εν τω δημοτικώ σχολείω και αύθις". Το Παιδαγωγικόν Σχολείον 2 (1885), σ. 15-25,

82α (1885).Βλ, Γ, Σκορδέλης, Ημερολόγιον δημοδιδασκάλου.,,, Αθήνα 1885, σ. 74-75.

82β (1885). Στο ίδιο, σ. 79-83.

82γ (1885). Στο ίδιο, σ. 69-71.

83 (1885). Μ. Γ. Δήμιτσας, Γεωγραφία φυσική και πολιτική προς χρήσιν των γυμνασίων..., Αθήνα, "Ο Παλαμήδης", 1885, σ. γ'-στ',

84 (1885). Θ. Ν. Αποστολόπουλος, Γεωγραφία της Ελλάδος διά τα δημοτικά σχολεία..., Αθήνα, A. Κωνσταντινίδης, 1885, σ. 45-47.

85 (1886). Γ, Βενθύλος, β.π., τ. B., σ. 115-120.

86 (1886). A. Διομήδης Κυριάκος, "'Επί τη πεντηκονταετηρίδι του Αρσακείου", Εστία 22 (1886), σ. 660-662.

87 (1886). Ε. Δ. Φραγκίστας, Ελληνική Ιστορία από του Μεγάλου Κωνσταντίνου μέχρις Όθωνος... Τόμος Β', Αθήνα, Γ. Σταυριανός, 1892,'σ. γ'-δ',

88 (1886). Χ. Π. Οικονόμος, Ευρώπη ήτοι γεωγραφικον αναγνωσματάριον προς χρήσιν των δημοτικών σχολείων..., Αθήνα, A. Κωνσταντινίδης, 1886, σ, 106-107,

89α (1888). "Έκθεσις της συνωδά τω άρθρω 5 του AMB' νόμου και τω άρθρω 9 του περί διδακτικών βιβλίων B. Δ, της 4 Σεπτεμβρίου 1882 διορισθείσης πρώτης επιτροπής των κριτών των διδακτικών βιβλίων της μέσης εκπαιδεύσεως", Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Παράρτημα Β' (1888).

89β (1888). Στο ίδιο.

89γ (1888). "Έκθεσις της συνωδά τω άρθρω 5 του AMB' νόμου και τω άρθρω 9 του περί διδακτικών βιβλίων Β. Δ. της 4 Σεπτεμβρίου 1882 διορισθείσης δευτέρας επιτροπής των κριτών των διδακτικών βιβλίων της μέσης εκπαιδεύσεως", Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Παράρτημα Β" (1888).

90 (1888). I. N. Λάζος, Γεωγραφία της Ελλάδος και των υποδούλων τη Τουρκία ελληνικών χωρών..., Αθήνα, Σ. Κουσουλίνος, 1888, σ. 57-58, 62-63.

91 (1888). A. Ι. Αντωνιάδης, Γεωγραφία φυσική και πολιτική... προς χρήσιν των Ελληνικών σχολείων και των Ελληνικών Παρθεναγωγείων..., Αθήνα, Σ. Κ. Βλαστός, 1888, σ. 85.

92(1888). A. Ι. Αντωνιάδης, Εγχειρίδιον της συγχρόνου γεωγραφίας..., Αθήνα, Σ. Κ. Βλαστός, 1888, σ. 3-5.

93α (1888). A. Ι. Αντωνιάδης, Γεωγραφία της Ελλάδος και των Ελληνικών χωρών μετά περιγραφής των απανταχού της οικουμένης Ελληνικών παροικιών. .., Αθήνα, Σ. Κ. Βλαστός, 1888, σ. ε'-ζ'.

Σελ. 772
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/773.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

93β (1888). ΣΤΟ ίδιο, σ. 1-2. 93γ (1888). Στο ίδιο, σ, 23.

94 (1888), "Έκθεσις της συνωδά τω άρθρω 5. , . διορισθείσης πρώτης επιτροπής των κριτών των διδακτικών βιβλίων της δημοτικής εκπαιδεύσεως", Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Παράρτημα Β' (1888).

95 (1888). Χ. Π. Οικονόμος, Ελλάς ήτοι τερπνόν γεωγραφικόν ανάγνωσμα. . ., Αθήνα, A. Κωνσταντινίδης, 1888, σ. γ'-δ'.

96 (1888). Κ. Γ. Καραντζίνας και Δ. N. Κουτσουλόπουλος, Γεωγραφία της Ελευθέρας "Ελλάδος. . . και εν συντόμω της δούλης. . . , Αθήνα, A, Κωνσταντινίδης, 1888, σ. α'-β,'.

97 (1889). Ι. Πανταζίδης, Γυμνασιακή Παιδαγωγική, Αθήνα 1889, σ. 171- 193.

98 (1889). Βλ. Γ. Σκορδέλης, Πλήρης διδασκαλία γεωγραφίας. . ., Αθήνα, A. Κωνσταντινίδης, 1889, σ. 104.

99 (1889). Μ. Δ. Γεωργιάδης, Ανθοδέσμη εκ των Σκηνογραφιών των διά την Β' τάξιν του Ελλ. σχολείου συντεταγμένων υπό Γ. Τσαγρή, γυμνασιάρχου, Δ. Τσέγκου, γυμνασιάρχου, Επ. Φραγκίστα, δικηγόρου, Προς χρήσιν των μη ειδότων την κατάστασιν των σχολείων, Κόρινθος 1889; σ. 3-4, 1Μ2,

100α (1890). Βλ. Γ. Σκορδέλης, Διδασκαλικός οδηγός ήτοι θεωρητικός και πρακτικός οδηγός των δημοτικών σχολείων, Αθήνα 1890, σ, 102-109.

100β (1890), Στο ίδιο, σ. 5-6,

101 (1890). Χ. Παπαμάρκος, Αναλυτικόν Πρόγραμμα των μαθημάτων του πλήρους δημοτικού σχολείου των αρρένων κατά τα εκπαιδευτικά νομοσχέδια, Αθήνα 1890.

102 (1890). Π. Παυλάτος και A. A. Παπανδρέου, Σκηνογραφίαι εκ της Ελληνικής Επαναστάσεως μετά εικόνων προς χρήσιν των μαθητών των δημοτικών σχολείων..., Αθήνα, Κουσουλίνος και Αθανασιάδης, 1890, σ. 5-10.

103 (1891). A. Ι. Αντωνιάδης, Γεωγραφία φυσική και πολιτική. . . Έκδοσις Τρίτη μετά σχολικού άτλαντος, Αθήνα, Σ. Κ, Βλαστός, 1891, σ. 34-35.

104 (1891). Χ. Π. Οικονόμος, Γεωγραφία του Ελληνικού βασιλείου. . . προς χρήσιν όλων των σχολείων. Έκδοσις Γ' διεσκευασμένη, Αθήνα, Ι. Νοτάρης, 1891, σ. 4,

105 (1892). Ευ. Γ. Παπαχατζής, Γενική Ιστορία προς χρήσιν των Γυμνασίων. Τόμος Πρώτος. Ιστορία των αρχαίων εθνών. . ., Αθήνα, Π. Δ. Σακελλαρίου, 1892, σ. 5-6.

106 (1892). E. Δ. Φραγκίστας, Ελληνική ιστορία από του Μεγάλου Κωνσταντίνου μέχρις Όθωνος. . . Τόμος Β'. Έκδοσις Δευτέρα, Αθήνα, Π. Δ. 1892, σ. 43-45.

Σελ. 773
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/774.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

107 (1893). A, A. Παπανδρέου, Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος..., Αθήνα, Γ. Σάρδης, σ, 5-6,

108 (1893). Σ. Μ. Παρίσης, Ανωτέρα και Μέση Εκπαιδευσις ήτοι Συλλογή.., Νόμων..., Αθήνα 1884-1893, τ. Γ-, σ, 200γ'-200ζ'.

109(1894). [Π. Π. Οικονόμος;], "Επί του Νόμου περί.διδακτικών βιβλίων", Εκπαίδευσις 2 / τχ. 22 (27 Ιανουαρίου 1894), σ, 169-175.

110 (1894). Βλ. Γ. Σκορδέλης, "Τα διδακτικά βιβλία της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως", στο ιδιο, σ. 175-176.

111 (1894), "Περί προγραμμάτων των μαθημάτων των τετραταξίων δημοτικών σχολείων των αρρένων", 12 Μαρτίου 1894, Εφημερίς της Κυβερνήσεως Β/ 28,12 Μαρτίου 1894.

112α (1894). "Εκθέσεις κριτών των διδακτικών βιβλίων. ΣΤ' Επιτροπεία", Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Παράρτημα Β', 113, 19 Οκτωβρίου 1894.

112β (1894). Στο ίδιο.

113 (1894). Θ. Β. Βενιζέλος και A. Κ. Σπαθάκης, Ιστορία Ρωμαϊκή και Βυζαντινή προς χρήσιν των μαθητών της Β' τάξεως των Γυμασίων,.., Αθήνα, Εστίας, 1894, σ. 162-164.

114 (1894). Π. Π. Οικονόμος, '.Ελληνική Ιστορία από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς... Τεύχος Α', Αθήνα, A. Κωνσταντινίδης, 1894. σ. 5-6.

115α (1894), Γ. Σωτηριαδης, Ιστορία των αρχαίων ανατολικών λαών και της Ελλάδος μέχρι της υποταγής αυτής εις τους Ρωμαίους. t., Αθήνα, Αδελφοί περρή, 1894, σ, β'-ζ'.

115β (1894), Στο ίδιο, σ, 253.

116 (1895). Μ. Ι. Σιγάλας, Ελληνική ιστορία... συνταχθείσα βιογραφικώς.,., Τεύχος Α' Περιέχον την αρχαίαν ιστορίαν, Αθήνα, A. Κωνσταντινίδης, 1895, σ. 5-6,96-97, 104, 138.

117α (1895). Ν. Γ. Φιλιππίδης, Επίτομος ιστορία του Ελληνικού έθνους από του 1453- 1892.,, Προς χρήσιν των Ελλην, Σχολείων και Παρθεναγωγείων, Αθήνα, Ν. Γ. Ιγγλέσης, 1895, σ. α'-γ'.

117β (1895). Στό ίδιο, σ. 48-54.

118 (1895), Κ. M. Μητσόπουλος, Οι κύριοι Ν. Γ. Πολίτης και Σ. Π. Λάμπρος ως κριταί της γεωγραφίας μου εν τω διαγωνισμώ του έτους 1894, Αθήνα 1895. σ, 5-12,34-35,49-56,

119 (1895), "Προκήρυξις διαγωνισμού προς σύνταξιν διδακτικών βιβλίων της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως", 2 Δεκεμβρίου 1895, Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Παράρτημα B', 149, 5 Δεκεμβρίου 1895.

120 (1896). "Έκθεσις επί των εις διαγωνισμόν υποβληθεισών γεωγραφιών προς διδασκαλίαν εν τοις Ελληνικοίς σχολείοις", Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Παράρτημα Β', 91, 27 Ιουλίου 1896.

Σελ. 774
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/775.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

121 (1896), Δ. Κουτσομητόπουλος, Γεωγραφία φυσική και πολιτική προς χρήσιν των Ελληνικών σχολείων, Αθήνα, A, Κωνσταντινίδης, 1896, σ. 23-24.

122 (1896). Κ. Μ. Μητσόπουλος, Γεωγραφία της Ευρώπης και Ιδίως της Ελλάδος και Ευρωπαϊκής Τουρκίας, , . , Αθήνα, Σ. Κ. Βλαστός, 1896, σ, 3-6.

123 (1896), Δ. Πετρίδης, Οδηγίαι περί τρόπον διδασκαλίας των μαθημάτων (Εγκύκλιος 16780, 7 Νοεμβρίου 1896), χ.χ., σ, 21-22.

124 (1896), A, Γ. Μακρυναίος, Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος..., Αθήνα, A. A. Αποστολόπουλος, 1896, σ. 1, 63-64.

125α (1897). Εφημερίς της Κυβερνήσεως 130, 12 Σεπτεμβρίου 1897. 125β (1897), Στο ίδιο.

126α (1897). Σ. Ανδρουτσέλλης και A. Τ, Μπασιάς, Επίτομος Ιστορία των Ελλήνων από αρχής αυτών μέχρι των καθ' ημάς χρόνων . . . προς χρήσιν των μαθητών της Γ' τάξεως τον Ελληνικού σχολείου, Αθήνα, Νεολόγος Κωνσταντινουπόλεως, 1897, σ. 120, 124.

126β (1897). Στο ίδιο, σ. 211.

127(1899), Β. Ψιλάκης, "Περί διδασκαλίας της ιστορίας". Ελληνισμός 2 (1899), σ. 41-46, 116-121.

128(1899). Ν, Μεταξάς, Γεωγραφία πολιτική και φυσική... εγκεκριμένη επί πενταετίαν 1899-1904 . . . προς χρήσιν των δημοτικών σχολείων αμφοτέρων των φύλων, Αθήνα, Μ. Ι.. Σαλίβερος, 1899, σ. 26-28.

129 (1899), Δ, Ιωαννίδης Ολύμπιος, Γεωγραφία προς χρήσιν των δημοτικών σχολείων εγκριθείσα κατά τον διαγωνισμόν του 1896 . . . Αθήνα, M. Ι. Σαλίβερος, 1899, σ. 60.

130 (1901). Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Παράρτημα Β', 220 (δις), 5 Οκτωβρίου 1901.

131 (1901). "Εις τι χρησιμεύει η διδασκαλία της ιστορίας". Δημοτική Εκπαίδευσις 1/τχ. 3 (1 'Οκτωβρίου 19Ο1), σ, 36-39,

132 (1901). Ν. Ι. Βραχνός, Ιστορία Ελληνική, Ρωμαϊκή, Βυζαντιακή διά την Β' τάξιν των Ελληνικών Σχολείων και Ανωτέρων Παρθεναγωγείων εγκριθείσα. .., Αθήνα, Aι "Μούσαι" Ι. Ν, Σιδέρη, 1901, σ, 117.

133 (1902). Γ, Π. Βανδώρος, "Σύντομοι οδηγίαι περί της διδασκαλίας της γεωγραφίας εν τω δημοτικώ σχολείω", Επετηρίς της δημοτικής εκπαιδεύσεως 1 (1901-1902), σ. 175-185, 134(1902), Σ, Κοσμάτος, "Το μάθημα της γεωγραφίας". Δημοτική Εκπαίδευσις 2 (1902-1903), σ. 127-128.

135 (1902). Κ. Μ. Μητσόπουλος, Η γεωγραφική επιστήμη ως διδακτικού μάθημα εν τοις ελληνικοίς σχολείοις και έλεγχος της Γεωγραφίας Γεωρ. Σ. Μεταξά και της κρίσεως των κρινόντων αυτήν, Αθήνα 1902, σ. 6, 12-13, 22-24,

Σελ. 775
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/776.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

136 (1902). "η διδασκαλία της ιστορίας", Δημοτική Εκπαίδευσις 2 (1902- 1903), σ. 87-88.

137 (1902). Θ. N. Αποστολόπουλος, Ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος εγκριθείσα. .. προς χρήσιν των μαθητών των δημοτικών σχολείων, Αθήνα, Αποστολόπουλος, 1902, σ. 65-66,77.

138 (1902). Π. A. Πετρούλιας, Γεωγραφία φυσική και πολιτική..., εγκεκριμένη επί πενταετίαν..., Αθήνα, Σ. Κουσουλίνος, 1902, σ. 85-87.

139 (1902). "Ωφέλεια της ιστορίας". Δημοτική Εκπαίδευσις 2'(1902-1903), σ. 133-134.

140 (1903). Μ. Αναγνωστόπουλος και Ν. Τσολεκίδης, Γενική Γεωγραφία προς χρήσιν των Ελληνικών σχολείων και Παρθεναγωγείων... εγκριθείσα,.., Αθήνα, Γ. Δ. Φέξης, 1903, σ. 81-83,169-171,184-185,

141 (1903). N. A. Παπαγιαννοπουλος, Γεωγραφία φυσική και πολιτική... εγκριθείσα το δεύτερον... Έκδοσις Ενδέκατη, Αθήνα, Εστία Ι. Δ. Κολλάρου, 1903, σ. 48-49,

142 (1904). Δ. Παναγόπουλος, "Επιπολαιότης και ημιμάθεια εν τοις σχολείοις". Δημοτική Εκπαίδευσις 3/τχ, 24 (30 Απριλίου 1904), σ. 376-381.

143 (1904). "Μερικές παρατηρήσεις για την εκπαίδευση μας", Ο Νουμάς 79, 1904.

144 (1904). [Κ. N. Ράδος], "Η γεωγραφία σήμερον", Γεωγραφικόν Δελτίον 1 (1904-1905), σ. α'-ζ'.

145 (1905). Κ. Ι. Μυλωνάκης, "Η Πατρίς εν τω Σχολείω", Δημοτική Εκπαίδευσις 4 (1905), σ. 373-377,417-421,

146 (1905). Ελληνικόν Αναγνωσματαριον προς χρήσιν των μαθητών της πέμπτης τάξεως τον δημοτικού σχολείου αποτελεσθέν υπό της Αης Κριτικής Επιτροπείας των διδακτικών βιβλίων του δημοτικού σχολείου εκ των υπ' αυτής εγκριθέντων αναγνωσματαρίων των Μ. Σακελλαροπούλου, Χ. Κυριακάτου και Ελ. Ρουσοπούλου, Αθήνα 1905, σ, 194-197,

147 (1907). Νόμος ,ΓΣΑ' "Περί διδακτικών βιβλίων", 4 Απριλίου 1907, Εφημερίς της Κυβερνήσεως 60, 4 Απριλίου 1907.

148 (1907). Χ. N. Μακρής, "Η αγωγή [και η θέσις του μαθητού εν Γερμανία και παρ' ημίν". Ελληνισμός 10 (1907), σ, 569-579.

149α (1907). "Πρόγραμμα της ποσότητος και οικονομίας της όλης των διδακτικών βιβλίων της μέσης εκπαιδεύσεως", Εφημερίς της Κυβερνήσεως 139,12 Ιουλίου 1907. 149β (1907). Στο ίδιο. 149γ (1907). Στο ίδιο.

150 (1907). "Πρόγραμμα της ποσότητος και οικονομίας της όλης των αναγνωστικών βιβλίων", Εφημερίς της Κυβερνήσεως 105, 30 Μαΐου 1907,

151 (1908). "Έκθεσις περί των εις κρίσιν υποβληθεισών Ιστοριών εις χρήσιν

Σελ. 776
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/777.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

των γυμνασίων", Εφημερίς της Κυβερνήσεως 139, 31 Μαΐου 1908, 152 (1908), "Έκθεσις περί των εις κρίσιν υποβληθεισών γεωγραφιών των εις χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων", Εφημερίς της Κυβερνήσεως 159, 19 'Ιουνίου 1908.

153 (1908), A. Δελμούζος, Το Κρυφό Σκολειό, Αθήνα 1950, σ, 234-239.

154 (1909), Εφημερίς της Κυβερνήσεως 136, 18 'Ιουνίου 1909.

155 (1910), "Έκθεσις περί των εις κρίσιν υποβληθεισών ιστοριών διά την A' τάξιν των Ελληνικών σχολείων", Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Παράρτημα Β', 302, 20 Νοεμβρίου 1912.

156 (1910), "Έκθεσις της δευτέρας επιτροπείας των διδακτικών βιβλίων της Μέσης Εκπαιδεύσεως Περί της ιστορίας της Δ' τάξεως των γυμνασίων", Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Παράρτημα Β', 297, 12 Νοεμβρίου 1912.

157α (1911). "Προκήρυξις διαγωνισμού προς συγγραφήν διδακτικών βιβλίων της μέσης εκπαιδεύσεως", Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Παράρτημα B', 128, 30 Αυγούστου 1911. 157β (1911). Στο ίδιο.

158 (1912). Π. Π. Οικονόμος, "Περί αναγνωστικών βιβλίων του δημοτικού σχολείου". Ανατολή 2 (1911-1912), σ, 550-551,

159 (1912). "Πρόγραμμα της ποσότητος και οικονομίας της ύλης των αναγνωστικών βιβλίων της δημοτικής εκπαιδεύσεως", Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Παράρτημα Β', 208, 30 Αυγούστου 1912.

160 (1912). Δ. Πατσόπουλος, Φυσική και Πολιτική Γεωγραφία, της Ευρώπης. .., Αθήνα, Δ. Χ. Τερζόπουλος και Αδελφός, 1912, σ. 25-27.

161 (1913). "Έκθεσις περί των εις κρίσιν υποβληθεισών ιστοριών διά την A' και την B' τάξιν του γυμνασίου", Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Παράρτημα Β', 193, 7 Νοεμβρίου 1913.

162 (1913). "Περί ορισμού των μαθημάτων, του δι' έκαστον τούτων προς διδασκαλίαν αναγκαίου χρόνου, και περί της κατά τάξεις κατανομής της διδακτέας όλης εις τα πλήρη δημοτικά σχολεία αρρένων και θηλέων", Εφημερίς της Κυβερνήσεως 174, 10 Σεπτεμβρίου 1913.

163 (1914), "Περί προγράμματος των μαθημάτων του ελληνικού σχολείου και του γυμνασίου", Εφημερίς της Κυβερνήσεως 343, 24 Νοεμβρίου 1914.

Σελ. 777
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/778.gif&w=600&h=915 18. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 778
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/779.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΙΚΟΝΩΝ

1. Μάθημα ιστορίας στο Αρσάκειο: Στατιστική της δημοσίας εκπαιδεύσεως 1910-1911, Υπουργείον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Αθήνα 1912,

2. Διονύσιος Πύρρος, Γεωγραφία μεθοδική και καταγραφή απάσης της οικουμένης .,., Ναύπλιο 1834.

3. Σταύρος Σταθόπουλος, Στοιχδιώδης σειρά γεωγραφικών μαθημάτων..., Αθήνα 1850.

4. Αλέξανδρος Μακρυναίος, Γεωγραφία... των δημοτικών σχολείων. ;., Αθήνα 1894.

5. Μαργαρίτης Δήμιτσας: Ημερολόγιον Σκόκου, 1904, σ. 404, Αρχείο Προσωπογραφιών, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΚΝΕ/ΕΙΕ).

6. Αντώνιος Μηλιαράκης: Νέα Ελλάς 2 (1896), σ. 343, Αρχείο Προσωπογραφιών, KNE/EIE.

7. Κωνσταντίνος Μητσόπουλος: Πανεπιστήμιο Αθηνών, 'Αρχείο Προσωπογραφιών, KNE/EIE.

8. Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος: Συλλογή οικογενείας Φίλιππου Δραγούμη (Άλμπουμ Β'), Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, Αρχείο Προσωπογραφιών, KNE/EIE,

9. Δημήτριος Παπαρρηγόπουλος: Ποικίλη Στοά 16 (1914), σ. 311, Αρχείο Προσωπογραφιών, KNE/EIE.

10. Δημήτριος Πανταζής: Μ. Βρετός, Ημερολόγιον, 1868, σ. 384, Αρχείο Προσωπογραφιών, KNE/EIE,

11. Κωνσταντίνος Παλαιολόγος: Σ, Τσιβανόπουλος, Ιστορία της Ελλάδος... προς χρήσιν της Γ', τάξεως των Ελληνικών σχολείων.,., Αθήνα 1885, σ. 137.

12. Κωνσταντίνος Παλαιολόγος: E. Φραγκίστας, Ελληνική Ιστορία... των Γυμνασίων ... Τόμος Β'..., Αθήνα 1892, σ, 51,

13. Η Ελληνική Χερσόνησος: A, Μακρυναίος, Γεωγραφία... των πλήρων δημοτικών σχολείων..., Αθήνα 1906.

14. Χ. Π. Οικονόμου, Ελλάς ήτοι τερπνόν γεωγραφικόν ανάγνωσμα..., Αθήνα 1888, σ. 19.

15. Α. Παπανδρέου - Π. Παυλάτος, Σκηνογραφίαι εκ της Έλλην. Επαναστάσεως..., Αθήνα 1890, σ. 5,

Σελ. 779
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/780.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

16. A. Κουρτίδης - Π. Ι. Φέρμπος, Βίοι επιφανών ανδρών., ,, τχ. Α', Αθήνα 1888.

17. A. Παπανδρέου - Π. Παυλάτος, ο.π.

18. Θ. Αποστολόπουλος, Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος ..., Αθήνα [1902],

19. "Μολών λαβέ": N, Βραχνός, Ιστορία των αρχαίων Ελλήνων... Α' τάξιν των 'Ελληνικών Σχολείων και Ανωτέρων Παρθεναγωγείων ..., Αθήνα 1901, σ. 62,

20. Σχολικοί γυμναστικοί διαγωνισμοί στο Παναθηναϊκό Στάδιο: Στατιστική της δημοσίας εκπαιδεύσεως 1910-1911,.., ο,π,

21. Ελληνικό Παρθεναγωγείο Ασπασίας Β, Σκορδέλη, Αθήνα: Εταιρεία Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου (E.Λ.Ι.A.).

22. Ι. Π, Κοκκώνης, Γεωγραφίας στοιχειώδη μαθήματα..,, Αθήνα 1836.

23. Ο Παιδαγωγός 1 (1839).

24. Κ. Παπαρρηγόπουλος, Στοιχεία της γενικής Ιστορίας κατά το σύστημα, του Γάλλου Λευί, Αθήνα 1845. '

25. Σ. Αντωνιάδης, Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος... Θωμά Κείτλη..., Αθήνα 1850.

26. Αλέξανδρος ο Μέγας:- A. Κουρτίδης - Π. Ι. Φέρμπος, Βίοι επιφανών ανδρών της αρχαίας Ελλάδος..., Αθήνα 1892, σ, 163.

27. Ρήγας Φεραίος: Μ. Βρατσάνος, Σύντομος Ιστορία του 'Ελληνικού Έθνους,.., Αθήνα 1886, σ. 41,

28. Κωνσταντίνος ο Μέγας: Θ. Αποστολόπουλος, ο,π., σ. 13,

29. Επιτομή της Γενικής Ιστορίας... του"Αγγλου Πιννοκίου... Υπό Σ.Ι.Μ. ,.., Αθήνα 1863.

30. Σ. Ανδρουτσέλλης, Γενική γεωγραφία.. ., Αθήνα 1904, σ. 15,

31. A, Κουρτίδης - Π, Ι. Φέρμττος, Βίοι επιφανών ανδρών..., τχ. A', ο.π., σ, 22,

32. Χωρική με γραφικήν ενδυμασίαν: Χ, Π. Οικονόμου, Γεωγραφία τον Ελληνικού βασιλείου..., Αθήνα 1891, σ. 29,

33. Δ. Βερναρδάκης, Εγχειρίδιον γενικής ιστορίας..., Αθήνα 1867.

34. Αθανάσιος Διάκος: Ε. Φραγκίστας, Ελληνική Ιστορία από τον Μεγάλου Κωνσταντίνου μέχρις Όθωνος. . ., Αθήνα 1886.

35. Κλέφτης: Μ. Βρατσάνος, ο'.π,, σ. 19.

36. Δ, Παπαρρηγόπουλος, Σύνοψις της Ελληνικής Επαναστάσεως..., Αθήνα 1864,

37. "Ο Αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος μαχόμενος υπέρ Πίστεως και Πατρίδος αναβοά: "Έλληνες! Την ελευθερίαν η τον θάνατον!"": Γ. Θεόφιλος, Επίτομος Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. .., Αθήνα 1864.

Σελ. 780
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/781.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

38,39, Γ. Τσαγρής, Βίοι επιφανών ανδρών της Ρώμης, τον Βυζαντίου και τον δουλεύσαντος Ελληνικού έθνους,,., Αθήνα 1896,

40. Ανδρούτσος: Ε. Φραγκίστας, Ελληνική ιστορία... των Γυμνασίων... Τόμος Β'.,., ο,π,, σ. 67,

41. Μάθημα γεωμετρίας στη Σεβαστοπούλειο Εργατική Σχολή: Στατιστική της δημοσίας εκπαιδεύσεως 1910-1911..., ο.π,

42. Κλέφτες και αρματωλοί: A. Παπανδρέου - Π, Παυλάτος, ο'.π., σ. 12.

43. Καποδίστριας: E. Φραγκίστας, Ελληνική Ιστορία ... των Γυμνασίων ,.. Τόμος Β'..., δ,π., σ, 171.

44. Βασιλεύς Όθων: Μ, Βρατσάνος, ο,π., σ. 231,

45. Χ, Π. Οικονόμου, ο.π., σ, 17.

46. Νομός Αργολίδος και Κορινθίας: Π, Κασίμης, η γεωγραφία των Ελληνικών χωρών..., Αθήνα 1888, σ. 29,

47. Γ. Κονιδάρης, Γεωγραφία της Ευρώπης ..., Ερμούπολη 1889.

48. Μιλτιάδης: A. Κουρτίδης - Π. Ι. Φέρμπος, Βίοι επιφανών ανδρών της αρχαίας Ελλάδος..., ο.π., σ. 4ο.

49. Ο Πατριάρχης Γρηγόριος: A. Παπανδρέου-Π. Παυλάτος, ο'.π,, σ. 53.

50. Κωνσταντίνος Κανάρης: Θ. Αποστολόπουλος, ο.π., σ. 91.

51. Ν, Βραχνός, ο,π., σ. 27.

52. Σωκράτης: N. Βραχνός, ο.π., σ. 113.

53. Περικλής: A. Κουρτίδης - Π. Ι. Φέρμπος, Βίοι επιφανών ανδρών της αρχαίας Ελλάδος..., ο.π., σ. 92.

54. Παρθενών: Μ. Βρατσάνος, ο.π., σ. [2].

55. Ιουστινιανός o Μέγας: Σ. Τσιβανόπουλος, ο.π., σ, 41.

56. Αυγούστα Θεοδώρα: Σ. Τσιβανόπουλος, ο.π., σ. 41.

57. Κάτοικοι της Ευρώπης: Σ, Ανδρουτσέλλης, ο,π., σ, 17,

58. Οπλιτοδρόμοι: Ν. Βραχνός, ο.π,, σ. 27,

59. Σ. Ανδρουτσέλλης, δ.π., σ. 15.

60. Θεόδωρος Κολοκοτρώνης: Μ. Βρατσάνος, ο.π., α. 79,

61. Ανδρέας Μιαούλης: A. Παπανδρέου - Π. Παυλάτος, ο.π., σ. 90.

62. Οδυσσέας Ανδρούτσος: Θ. Αποστολόπουλος, ο.π., σ, 77.

63. Ν. Μεταξάς, Γενική Γεωγραφία..., Αθήνα 1904, σ, 162.

64. Τυραννοκτόνοι: A. Κουρτίδης-Π, Ι. Φέρμπος, Βίοι επιφανών ανδρών..., τχ. A', ο,π., σ. 37,

65. η γιορτή της σημαίας: Στατιστική της δημοσίας εκπαιδεύσεως 19101911..., ό.π.

66. Σ. Ανδρουτσέλλης, ο,π., σ. 41.

67. Νομός Λαρίσσης: Ν. Μεταξάς, ο.π., σ, 46.

Σελ. 781
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/782.gif&w=600&h=915 18. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 782
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/783.gif&w=600&h=915 18. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

CHRISTINE KOULOURI  L'HISTOIRE ET LA GÉOGRAPHIE DANS LES ÉCOLES GRECQUES

(1834-1914) OBJET COGNITIF ET IMPLICATIONS IDÉOLOGIQUES

ANTHOLOGIE DE TEXTES BIBLIOGRAPHIE DE MANUELS SCOLAIRES

RÉSUMÉ 

La recherche des origines de renseignement de l'histoire dans l'état grec moderne, et surtout de la manière dont il était dispensé, et l'étude des mécanismes de la formation de la conscience historique, par le biais du système d'enseignement au siècle dernier, ont été les objectifs de recherche essentiels qui ont prévalu pour la constitution de ce volume. Les textes choisis visent à esquisser le profil de la leçon d'histoire et de géographie au XIXe siècle, mettant en relief la fonction idéologique de l'enseignement. Notre intérêt porte sur le discours qui dévoile les finalités de l'enseignement de l'histoire et de la géographie. On a donc préféré présenter des textes par excellence «stratégiques», tels que les préfaces d'ouvrages scolaires et les instructions, officielles ou non, concernant le premier et le second degré.

Ι.' Anthologie comprend également d'autres catégories de textes recueillis dans les domaines, parallèles ou interférents, du discours officiel et du discours non officiel. Furent donc sélectionnés d'abord les textes qui donnent un aperçu des intentions de l'État et qui délimitent le cadre institutionnel de l'enseignement des deux matières étudiées, à savoir: programmes d'enseignement, proclamations de concours en vue de la rédaction de manuels scolaires et rapports de commissions d'autorisation, circulaires, instructions du ministère à l'adresse des enseignants, rapports d'inspecteurs, lois et décrets. On a aussi retenu des textes théoriques sur l'enseignement de l'histoire et de la géographie, qui en exposent le projet et le contenu: articles de la presse quotidienne et périodique, littérature pédagogique, manuels de didactique. A coté de ces textes, dont on peut dire qu'ils constituent la théorie de l'enseignement de l'histoire et de la géographie, l'on a colligé un grand nombre de manuels scolaires—d'histoire, de géographie et de lecture— qui apportent un surcroît d'informations sur la pratique, sur la réalité scolaire, et aussi sur la nature de l'idéologie transmise aux jeunes générations. On a jugé utile d'ajouter.

Σελ. 783
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/784.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

en annexe, une bibliographie des manuels d'histoire et de géographie de la période 1834-1914, afin de compléter l'image esquissée, à travers les textes, de l'enseignement de ces deux matières. Cette bibliographie n'a pas seulement un caractère documentaire, mais elle occupe une place fonctionnelle: elle représente la "matière" de l'enseignement Lé choix des repères chronologiques dans lesquels s'inscrit 1" Anthologie n'est pas le fruit du hasard, en dépit du caractère, par définition, conventionnel de tout découpage chronologique. La relation qui unit 1' histoire, et notamment son enseignement, à l'État national a constitué un premier critère de sélection. Le XIXe siècle fut appelé "le siècle de l'histoire", non pas en raison de la montée forte du pourcentage de. la production historique dans l'ensemble de l'édition, mais par. le rôle particulier qu'il échut à la science historique de jouer dans le processus de construction de Γ état-nation. S'agissant de la Grèce, l'année 1834 peut être considérée, dans cette perspective, comme étant le point de départ chronologique de l'enseignement de l'histoire -et de la géographie- et ce pour une raison supplémentaire: le système éducatif institué à l'époque du roi Othon demeure invariable dans ses caractéristiques institutionnelles fondamentales jusqu'en 1914, date limite de l'Anthologie, II existe donc un tronc législatif de base qui nous permet de suivre de manière conséquente l'évolution de l'attitude du pouvoir central vis-à-vis de ces deux matières et celle du discours officiel qui en définit l'enseignement. Ι.' Anthologie s'arrête en 1914, date de publication des nouveaux programmes du secondaire. Ceux-ci délimitent et récapitulent le chemin parcouru depuis 1834, dans l'hellénisation" de l'histoire et de la géographie, et servent de point de repère pour les soixante années qui suivent. C'est d'ailleurs l'année précédente, 1913, que furent publiés les nouveaux programmes de l'école primaire.

Les textes, disposés dans leur ordre chronologique, nous permettent de suivre à tous les niveaux, sur une période de quatre-vingts ans, le passage de l'histoire universelle dite générale, centrée sur la chrétienté ou bien sur l'Europe, qui dominait dans l'enseignement grec, à une histoire de type national, nettement centrée sur l'hellénisme. La diminution du nombre des éditions scolaires d'histoire générale au profit de manuels d'histoire de la Grèce, la suppression de l'enseignement d'histoire générale dans le programme de 1884, l'abandon complet des manuels traduits, notamment du français, de 1' anglais et de l'allemand, dominants durant la période précédente, l'adoption d' un découpage chronologique grécocentrique et la place fondamentale, accordée à Byzance dans l'histoire grecque, avec pour corollaire le recul relatif de la place dominante qu'y

Σελ. 784
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/785.gif&w=600&h=915 18. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

tenait l'histoire ancienne, constituent autant de signes de reconnaissance du chemin parcouru. Le même processus d'hellénisation se manifeste dans l'enseignement de la géographie qui fixe les frontières du territoire national grec et consacre délibérément et définitivement le terme de «péninsule grecque» pour la description de la péninsule balkanique.

Les transformations qualitatives observées dans le contenu de l'histoire et de la géographie à l'école, entraînent par ailleurs une révision des buts de leur enseignement dans le carde des objectifs plus vastes du processus éducatif. Au XIXe siècle, l'école se donne pour tâche non seulement de transmettre un savoir et de cultiver les facultés intellectuelles, mais surtout de former le caractère et de développer les forces morales des jeunes gens. La formation morale de l'enfant constitue incontestablement l'objectif primordial de l'éducation à l'école. Néanmoins le contenu de l'éducation morale ne demeure pas stable: il varie dans la diachronie. Durant les premières décennies de la période étudiée, il coïncide plus ou · moins avec l'instruction religieuse; à partir de 1880 environ,après qu'un schéma cohérent d'interprétation de l'histoire grecque se fut cristallisé et que l'espace et le temps nationaux furent définis avec un certain degré de consensus, l'éducation morale acquiert le caractère d' éducation nationale. Ι.'histoire et la géographie, étroitement associées déjà dans la pensée humaniste et chargées de rôles supplémentaires, se mettent au service de l'idée nationale. Leur enseignement qui s'articule en cercles concentriques de l'école primaire jusqu'au gymnase, tend à exalter aussi bien l'unité que la continuité de la nation grecque.

50

Σελ. 785
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/31/gif/786.gif&w=600&h=91518. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ

σ. 60 : αντί Μ. Θεοδωρακάτος γρ. Μ. Θεοδωρακάκος

σ. 94 : αντί η κατήχησις ιστορικής και εξηγητικής γρ. ιστορικώς και εξηγητικώς

σ. 167 : παραλείφθηκε το κείμενο μέσα στις αγκύλες: Ενώ είχον τόσους εχθρούς πλησίον των επεχείρησαν τω 415, κατά συμβουλήν του Αλκιβιάδου, [να κυριεύσωσι τους εν Σικελία Έλληνας, και ιδίως την Ισχυροτάτην της νήσου εκείνης πόλιν, τας Συρακούσας. Μετ' ολίγον δε κατέτρεξαν τον Αλκιβιάδην,] όστις ήτο ο ικανώτερος αυτών στρατηγός και τον ηνάγκασαν να ενωθή με τους Σπαρτιάτας.

σ. 173 : αντί Μ. Αργυρόπουλος γρ. Π, Αργυρόπουλος

σ. 293 : αντί Α. Β. Ραγκαβή γρ. Α. Ρ. Ραγκαβή

σ. 409 : αντί Κ. Σωτηριάδη γρ. Γ. Σωτηριάδη

σ. 462 : αντί μαθητικής γεωγραφίας γρ. μαθηματικής γεωγραφίας

σ. 546 : αντί Αναστάσιος Δ' γρ. Αναστάσιος Α'

σ. 734 : αντί Μανούσιος Δημόσια Βιβλιοθήκη γρ. Μανούσειος Δημόσια Βιβλιοθήκη

Σελ. 786
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Ιστορία και Γεωγραφία στα ελληνικά σχολεία (1834-1914)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 767
  18. Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία

  ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ  ΚΕΙΜΕΝΩΝ

  1 (1834). "Νόμος περί δημοτικών σχολείων, 6 (18) Φεβρουαρίου 1834", Εφημερίς της Κυβερνήσεως 11, 3 (15) Μαρτίου 1834.

  2 (1834), [Οργανισμός Ελληνικών σχολείων. Γυμνασίων και Πανεπιστημίου], Ναύπλιον 1834, Γενικά Αρχεία του Κράτους, 'Οθωνικό Αρχείο, Παιδείας, φ. 36.

  3 (1834). Ν, Μανιάκης, "Δηλοποίησις", Σωτήρ (Ναυπλίου),6 Μαΐου 1834.

  4 (1834). Π. Ραυτόπουλος, Εγχειρίδιον Γεωγραφικόν κατά την Νέαν Μέθοδον τον Ιωάννου Βραδλέου..., Ναύπλιο, Κ, Ράλλης, 1834, σ. ζ'.

  5 (1835). Ν, Φαρδούλης, Εγχειρίδιον της γεωγραφίας του Κροζάτου. Έκδοσις εννάτη. Αυξημένη με πολλάς αξιόλογους προσθήκας από τον Φορίν. Ερμούπολη, Κ. Δημίδης και Γ, A, Μελισταγής, 1835, σ. 141-142,145.

  6 (1836). Β. Διάταγμα "Περί του κανονισμού των Ελληνικών σχολείων και γυμνασίων", Εφημερίς της Κυβερνήσεως 87, 31 Δεκεμβρίου 1836.

  7 (1836), Φ,Δ,Ε., "Επιστολή Ε'. Προς τους Δημοδιδασκάλους. Ουσιωδέστεραι γνώσεις του δημοδιδασκάλου ήτοι προτερήματα αποκτητά", Αθηνά, 19 Σεπτεμβρίου 1836.

  8α (1836). Ι. Π, Κοκκώνης, Γεωγραφίας στοιχειώδη μαθήματα. . . προς χρήσιν των δημοτικών σχολείων, Αθήνα, A. Κορομηλάς, 1836, σ. δ'-ε'.

  8β (1836). Στο ίδιο, σ. 22-24,28-29,39-42,

  9 (1837). Ι. Π, Κοκκώνης, "Έκθεσις Περί της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως", αρ. 633, 3 Φεβρουαρίου 1837, Γενικά Αρχεία του Κράτους, Οθωνικό Αρχείο, Παιδείας, φ. 40,

  10(1837). Σ, Αντωνιάδης, Διδασκαλία της Ελληνικής Ιστορίας συνταχθείσα παρά του Άγγλου Κ.Γ. Ίρβινγ..., Αθήνα, A. Κορομηλάς, 1837, σ; 3-4, 6,43-44,52-54.

  11 (1839). Ι. Π. Κοκκώνης, "Περί της ενεστώσης καταστάσεως της δημοτικής εκπαιδεύσεως", 6 Μαρτίου 1839, Γενικά Αρχεία του Κράτους, 'Οθωνικό Αρχείο, Παιδείας, φ, 40.

  12α (1839), Γ, Γεννάδιος, Σύνοψις της γενικής Ιστορίας Γερμανιστί συνταχθείσα υπό Α. Α. Κ. Καμμερέρου..., Αθήνα, A, Κορομηλάς, 1839, σ. 1-4,

  12β (1839), Στό ίδιο, σ. 97-98.

  13 (1839). Κ. Μ. Κούμας, Γεωγραφία εκτεθείσα μεν γαλλιστί υπό Αδριανού Βάλβι,  εξεδόθη επιστασία και διορθώσει των αυταδέλφων Α. και Ν.

  Αργυριαδών, τ. Γ', Βιέννη, A, Μπένκο, 1839, σ. 185-186, 188-189, 191,