Συγγραφέας:Moullas, P.
 
Τίτλος:Les concours poétiques de l’ Université d’ Athènes 1851-1877
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:22
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1989
 
Σελίδες:488
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Γαλλικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Τριτοβάθμια
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1851-1877
 
Περίληψη:Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζεται και μελετάται αναλυτικά και σε βάθος ένας σημαντικός για τα ελληνικά γράμματα του 19ου αιώνα θεσμός, οι ποιητικοί διαγωνισμοί που διοργανώνονταν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και πιο συγκεκριμένα ο Ράλλειος Διαγωνισμός (1851-1860) και ο μακροβιότερος Βουτσιναίος διαγωνισμός (1861-1877).
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 16.82 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 408-427 από: 490
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/408.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

― Αριστοτέλης Βαλαωρίτης υπό-, 1879, 30 p. in-16°. [= Εστία 8 (1879) 545-551; = Έργα IIΙ, 1912, pp. 132-144].

― Πάρεργα, εκδ. Δημητρίου Ι. Σταματοπούλου, t. Ι, 1885.

― Το "Ταξίδι" του Ψυχάρη. Γλωσσική μελέτη υπό-, 1888, 61 p. [=Έργα III, 1912, pp. 106-131].

― "Δ. Κόκκου Ποιήσεις", Ακρόπολις, 28 mars 1890 [=Έργα V, 1913, pp. 75-82].

― Τα Είδωλα, 1893, λβ' + 404 p.

Sathas C., Ανθελληνικής Φιλολογίας παράρτημα. Ιστορία του ζητήματος της νεοελληνικής γλώσσης, 1870, 338 p.

― "Η δημοτική ποίησις και το Κάστρον της Ωριάς", Εστία 9 (1880) 310.

Soutsos P., Τα Άπαντα, t. I, 1851, λθ' + 317 p.

― Νέα Σχολή του γραφομένου λόγου ή ανάστασις της αρχαίας ελληνικής γλώσσης εννοουμένης υπό πάντων (Μετά τινων δοκιμίων αυτής της γλώσσης), 1853, 92 p.

Spandonis Ν. Ι., "Ο Στέφανος Κουμανούδης περί του γλωσσικού ζητήματο ", Νέα Ελλάς 1 (1894) 237-245.

― "Και πάλιν το γλωσσικό ζήτημα. Γνώμη Αλεξάνδρου Ρ. Ραγκαβή", Ibid., pp. 350-354.

Staïs Emm., Κριτική. Ο Λάμπρος του Σολωμού. Έγραψεν - Κυθήριος τον Ιανουάριον του 1853, 1853, 26 p.

Stathopoulos El. S., Τα κατά την ανάθεσιν της υπό του - Συνερανισθείσης Γραμματικής της Νέας και Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης, η περί ταύτης επιστολή προς τον βασιλέα και τα Προλεγόμενα αυτής, 1851, α'-δ' + α'-οη' p.

― Ο Α. Ραγκαβής και ο Π. Σούτσος ή η νέα επιστήμη περί των φαινομένων της αυτομάτου κινήσεως της τραπέζης και η Νέα Σχολή του γραφομένου λόγου ή η ανάστασις της αρχαίας ελληνικής γλώσσης εννοουμένης υπό πάντων, 1853, 65 p.

― Του ποιητικού διαγωνισμού του 1857 τα επεισόδια και μιας λογικής αριθμητικής η επίκρισις, 1857, ς' + 11-160 p.

Stephanou St. Ι., "Ποιητικοί αγώνες", journal Ακρόπολις, 5 avril 1888.

Tertsétis G., "Λόγος για την γλώσσα" (1853), éd. D. Conomos, Επτανησιακά Φύλλα 3 (1957) 130-134 [=Γ. Τερτσέτης, Ανέκδοτα κείμενα, 1959, pp. 81-87, et D. Conomos, Σολωμικά, 1963, pp. 45-50].

― Ομιλία εκφωνηθείσα εις την Βιβλιοθήκην της Βουλής τη 28 Μαρτίου υπό-, [1854], 20 p.

― Λόγος της 25 Μαρτίου 1869 εκφωνηθείς τη 25 Σεπτεβρίον [sic] υπό-, Βιβλιοφύλακος της Βουλής, 1869, γ' + [1 ] + 19 p.

Typaldos J., Ποιήματα διάφορα, Zante 1856, 200 p.

Σελ. 408
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/409.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

― "Ανέκδοτος φιλολογική επιστολή", Παναθήναια 22 (1911 ) 236-244, 297-302, et 23(1911) 14-16.

Valaoritis Α., Ο ανδριάς του αοιδίμου Γρηγορίου του Ε' Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Προσφώνησις-, 1872, 15 p.

― Απάντησις του κ. - εις την εν τη "Ημέρα" καταχωρηθείσαν επίκρισιν επί του αποκαλυπτηρίου του Ύμνου, Corfou 1872, 4 p. in-folio.

Vassiliadis S. Ν., Αττικαί Νύκτες, t. Ι-ΙII, 1873-1875.

Vassiliadis Ν., Εικόνες από το Φανάρι, s.d., 139 p.

― Εικόνες Κωνσταντινουπόλεως και Αθηνών, 1910, 339 p.

Vellianitis Th., Γεράσιμος Μαρκοράς. Μελέτη αναγνωσθείσα εν τω Φιλολογικώ Συλλόγω Παρνασσώ υπό-, 1890, 67 p.

Vellianitis Th., Πολυλάς, Μαρκοράς και η Σχολή της Κερκύρας [Διαλέξεις περί Ελλήνων ποιητών τον ΙΘ΄ αιώνος], 1916, 50 p.

― "Βουτσιναίος ποιητικός διαγωνισμός", ΜΕΕ 7 (1929) 728.

Vernardakis D., Το τρωγάλιον του δοκησισόφου ή αυτοσχέδιος απάντησις εις τον Κ.Γ. Χρυσοβέργην υπό- φοιτητού της Φιλοσοφικής Σχολής τον Πανεπιστημίου, 1855, 68 p.

― Μερόπη, τραγωδία εις πράξεις πέντε υπό-, 1866, η' + 120 p.

― Επίκρισις των κατά την 25 Μαρτίου εν Αθήναις υπό του κ. Αρ. Βαλαωρίτου εκφωνηθέντων στίχων, Trieste, Journal "Ημέρα", 1872, 4 p. in-folio.

― Ευφροσύνη, δράμα εις πράξεις πέντε υπό- διδαχθέν το πρώτον από της εν Αθήναις Σκηνής τη 25 Μαρτίου 1876, 1882, ις·' + 184 p.

― Ψευδαττισμού έλεγχος, ήτοι Κ. Σ. Κόντου Γλωσσικών Παρατηρήσεων αναφερομένων εις την νέαν ελληνικήν γλώσσαν ανασκευή υπό*** (Μετατύπωσις εκ της Επιφυλλίδος της "Ν. Ημέρας"), Trieste 1884, 484 p.

― Δράματα. Έκδοσις νέα πολλαχώς μεταρρυθμισθείσα και επιδιορθωθείσα μετά προλεγομένων, σημειώσεων, κρίσεων κλπ. Τόμος Α' περιέχων Μαρίαν Δοξαπατρή, Μερόπην και Ευφροσύνην, 1903, οα΄ + 397 p.

Vikélas D., "Sur une traduction néo-hellénique du Prométhée et sur la métrique grecque contemporaine", Annuaire de l'Association pour l'encouragement des études grecques en France 9 (1875) 97-105.

Vizyinos G.M., Ανά τον Ελικώνα (Βαλλίσματα). Πρόλογος Γ. Τσοκοπούλου, 1930, 144 p. [=Εστία 1894, pp. 2-5, 26-28, 43-44, 54-55, 66-69, 89-92, 120-123, 155-158, 170-172, 188-190 et 202-204].

VlachosA., Λαμαρτίνου Ποιητικαί Μελέται μεταφρασθείσαι κατ' εκλογήν υπό-, 1864, η' + 135 p.

Κωμωδίαι, 1871, ις' + 455 p.

Σελ. 409
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/410.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

― Περί Παναγιώτου Σούτσου και των ποιήσεων αυτού, 1874, 48 p. [= Ανάλεκτα II, 1901, pp. 5-3δ].

― Κρίσις του Νικοδημείου δραματικού αγώνος αναγνωσθείσα εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω την 6 Ιουνίου 1876 υπό - εισηγητού, 1876, 48 p.

― "Περί νεωτέρας ελληνικής ποήσεως και ιδίως περί Γεωργίου Ζαλοκώστα", Παρνασσός 1 (1877) 321-342 [= Ανάλεκτα II, 1901, pp. 110-140].

― Ο νέος κριτικός, 1877, 59 p.

― "Αλέξανδρος Σούτσος, 1877, 30 p. in-16° [=Ανάλεκτα II, 1901, pp. 36-55].

― "Η ποίησις της πρώτης του έτους 1880", Εστία 9 (1880) 56-60 [= Ανάλεκτα II, 1901, pp. 365-376].

― "Έκθεσις της επιτροπής των αγωνοδικών αναγνωσθείσα υπό του εισηγητού- τη 27 Οκτωβρίου εν τω Ζαππείω μεγάρω", Εστία 1891 Β', pp. 265-269 et 281-288.

Vraïlas Armenis P., Φιλοσοφικαί Μελέται, Corfou 1864, ρις' + 559 p.

Vyzantios Αl., Έργα-. Εκδίδονται υπό Γρηγορίου Σ. Βυζαντίου, 1902, ιγ' +401 p.

Vyzantios S.D., Ο Σκαρλάτος ει κατά Χρυσοβέργην, 1856, 40 p.

Xanthopoulos C., Συνοπτική έκθεσις της πνευματικής αναπτύξεως των νεωτέρων Ελλήνων από της αναγεννήσεως αυτών μέχρι τούδε υπό- (Αδεία του Υπουργείου της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως), Constantinople 1880, 169 p.

Xénopoulos G ., "Εμμανουήλ Ροΐδης", Ποικίλη Στοά 1892, pp. 24-47.

Yemeniz E., "De la renaissance littéraire en Grèce. Les poètes Zalokostas et Orphanidis", Revue des Deux Mondes 27 (1er mai 1860), pp. 212-242 [=La Grèce Moderne. Héros et poètes, Paris 1862, pp. 213-260].

Zalocostas G., Τα Άπαντα. Εκδίδονται υπό της χήρας αυτού, 1859, ζ' + 384 p.

― Τα Άπαντα. Εκδίδονται υπό Ευαγ. Γ. Ζαλοκώστα, 1873, 432 p.

Zambélios Sp., Άσματα δημοτικά της Ελλάδος, Corfou 1852, 767 p.

― Πόθεν η κοινή λέξις τραγουδώ; Σκέψεις περί ελληνικής ποιήσεως, 1859, 88 p.

Zoïros Αl., Δράματα δύο και λυρική ποίησις, Hermoupolis 1861, 69 p.

Σελ. 410
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/411.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

2. Anthologies, chrestomathies, traductions de poèmes

Brighenti E., Crestomazia neoellenica, Milan 1908, XV+402+[3] p, in-16°.

Cokkinakis D., Πανελλήνιος ανθολογία, ήτοι απάνθισμα των εκλεκτοτέρων ελληνικών ποιημάτων υπό-, 1899, 960 p.

Gemma Α., Canti neo-ellenici. Traduzioni di-, Vérone 1881, XLV+223 p.

Legrand É., Pernot H., Chrestomathie grecque moderne, Paris, Garnier, 1899, XXIV+492 p.

Manarakis A., Neugriechischer Parnass oder Sammlung der ausgezeichneteren Werke der neueren Dichter Griechenlands, t. I-II, 1877.

Matarangas P., Παρνασσός, ήτοι απάνθισμα των εκλεκτοτέρων ποιημάτων της Νεωτέρας Ελλάδος υπό-, 1880, ιδ'+1040 p.

Michalopoulos Ν., Ανθολογία ποιητική, ήτοι συλλογή εκλεκτών ασμάτων συλλεγέντων υπό- μετά εικόνων και βιογραφιών των τε ηρώων και ποιητών, 1888, ιζ' + 544 p.

Mitsotakis J.K., Chrestomathie der neugriechischen Schrift und Umgangssprache - Eine Sammlung von Musterstücken der neugriechischen Literatur in Prosa und Poesie - Zusammengestellt und mit Erläuternden Anmerkungen und biographischen Notizen versehen von prof.-, Stuttgart et Berlin 1895, VIII+360 p.

Nicolaïdis J., Ελληνική ανθολογία, ήτοι συλλογή των ελληνικών ασμάτων, 1898, 500 p.

[Papadiamantopoulos, J.], Νέος Παρνασσός. Διάφορα λυρικά τεμάχια εκ της συγχρόνου λυρικής ποιήσεως, 1873, γ' + 270 + [2] p.

Polemis J., Λύρα. Ανθολογία της νεωτέρας ελληνικής ποιήσεως υπό-,1910, 328 p.

R[aptarchis], Παρνασσός, ή απάνθισμα των εκλεκτοτέρων τεμαχίων της νέας ελληνικής ποιήσεως, 1868, 736 p.

Schaub Ch., Poèmes grecs modernes traduits par-. Constantin Paléologue - Markos Botsaris, tragédies de Zambélios. Vlachavas, poème de Valaoritis. Mésolonghi, poème de Zalokostas. Chios esclave, poème épique de Orphanidis, Genève, Paris 1864, 348+[l] p.

― Contes et poèmes grecs modernes, Genève 1865, 446 p.

Simone Brouwer F. de, Μικρά εκλογή πεζών και ποιήσεων της νεωτέρας ελληνικής φιλολογίας μετά βιογραφιών των συγγραφέων προς χρήσιν των εμπορικών σχολείων και των ξένων γλωσσών, Naples 1906, 152 p.

Vlachos Α., Neugriechischen Chrestomathie oder Sammlung von Musterstücken der neugrichischen Schriftsteller und Dichter, Leipzig 1870, 185 p.

Σελ. 411
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/412.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

3. Voyages en Grèce, mémoires, correspondances, pages autobiographiques, documents, histoire contemporaine

Διαθήκαι και δωρεαί υπέρ του Εθνικού Πανεπιστημίου μετά διαφόρων σχετικών εγγράφων από της ιδρύσεως αυτού μέχρι τέλους του 1899. Μέρος πρώτον. Πρυτανεία Αλκιβιάδου Χ. Κρασσά, 1900.

About E., La Grèce contemporaine, Paris, Hachette, 1854, 486 p.

Anninos Ch., "Εκ των απομνημονευμάτων μου", Παναθήναια 11 (1905-1906) 193-200, 244-248, 305-309.

― Ιστορικά σημειώματα μετά πολλών εικόνων, 1925, 658 p.

Ballot Jules, Histoire de l'insurrection crétoise, Paris, L. Dentu, 1868, 329+[2] p. +1 table.

Belle Henri, Trois années en Grèce, Paris 1881, 413, p.

Beule E., "Athènes et les Grecs modernes - Athènes au quinzième, seizième et dix-septième siècles, d'après des documents inédits, par M. L. de Laborde", Revue des Deux Mondes, 1er juin 1855, pp. 1042-1057.

Blanchet A., Brunet de Presle, Grèce depuis la conquête romaine jusqu'à nos jours, Paris 1860, 589 p.

Cambouroglou D. Gr., Εισαγωγή εις την σύγχρονον ελληνικήν ιστορίαν (15 Φεβρ. - 18 Οκτωβρ. 1863), 1905, 184 p.

― "Φιλολογικά απομνημονεύματα", NE 6 (1929) 644-645, 696-699, 748-749, 802-804, 887-889, 7 (1930) 6-7, 130-132, 286-288, 398-401, 510-513 et 8 (1930) 685-688, 796-800.

― Απομνημονεύματα μιας μακράς ζωής 1852-1932, t. Ι (1852-1862), 1934, 135 p.

Chassiotis G., L'instruction publique chez les Grecs depuis la prise de Constantinople par les Turcs jusqu'à nos jours, Paris, E. Leroux, 1881, XVI+550 p.

Cléomenis Agis, Περί των πρώτων της Ελλάδος βασιλέων Όθωνος και Αμαλίας. Διάλεξις υπό- (εν τω Πανεπιστημιώ τη 31η Οκτωβρίου 1904), 1904, 124 p.

Constas C. S., "Γράμματα προς τον Κωστή Παλαμά (1847-1878)", NE 89 (1971) 335-336, 391-393, 466-471.

Deligheorghis Ep., Πολιτικά ημερολόγια - Πολιτικαί σημειώσεις - Πολιτικαί επιστολαί. Μέρος πρώτον 1859-1862, 1896, 247 p.

Dragoumis Ν., Ιστορικαί αναμνήσεις, 1874, ις' + 420 p. (2e éd., t. I-II, 1879).

― Souvenirs historiques. Traduits du grec moderne par Jules Blancard, Paris, Firmin - Didot, 1890, XI+400 p.

Σελ. 412
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/413.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

Drossinis G., Σκόρπια φύλλα της ζωής μου, 1940.

Du Camp Maxime, Les Grecs modernes, Paris 1856, 32 p.

Dumont A., "Les Syllogues en Turquie", Annuaire de l'Association pour l' encouragement des études grecques en France 8 (1874) 527-538.

Eudel P., Constantinople, Smyrne et Athènes. Journal de voyage, Paris, E. Dentu, 2e éd., 1885, XVIII+431 p.

Evanghélidis Tr., Ιστορία του Όθωνος βασιλέως της Ελλάδος (1832-1862) κατά τας νεωτέρας πηγάς ξένων τε και ημετέρων ιστορικών, 1893, δ' + 845 + [2] p.

― Τα μετά τον Όθωνα, 1898.

Finlay G., A History of Greece from its Conquest by the Romans to the Present Time; B. C. 146 to A. D. 1869. A new edition... by Rev. H. F. Tozer, t. I-VII, Oxford 1877.

Flaubert G., "Voyage en Grèce", dans Oeuvres Complètes, t. II, Le Seuil, 1964.

Gavriilidis V., "Περί φιλολογικών ή ακαδημαϊκών συνεταιρισμών", Επτάλοφος, fasc. 1 (1896), 546-564.

Ideville Henry d', "Athènes en 1867 (extrait du journal d'un diplomate en Grèce", Revue de France, mars 1875, pp. 901-916.

Jeannidès Ε., Απάντησις τω μισέλληνι ποιητή της Γαλλίας Α. Λαμαρτίνω υπό-. Réponse au poète mishellène de la France A. de Lamartine par-, 1858, 135 p.

Kyriakidis Ep., Ιστορία του Σνγχρόνου Ελληνισμού 1832-1892, t. Ι-ΙΙ, 1892, 680 + 655 p.

Lambros Sp. P., "Αυτοβιογραφία του-", éd. J. Vlachoyannis, NE 19 (1936) 370.

Legrand E., Fac-similés d'écritures grecques du dix-neuvième siècle, Paris [1901], 110 p.

Lévidis C.N., Quelques mots sur la Grèce et l'ex-roi Othon adressés à l'opinion publique du monde civilisé, Bruxelles 1863, 110 p.

Macriyannis J., "H δίκη τον στρατηγού-. Εισαγωγή - Επιμέλεια - Σχόλια Ε. Γ. Πρωτοψάλτη, 1963, 525 p.

Malakis Sp., Απομνημονεύματα επί της συγχρόνου ιστορίας ή ιστορικόν επεισόδιον επί των ενεργειών δρασάντων τινών προσώπων προς επίτευξιν της Μεγάλης Ιδέας υπό - Κεφαλλήνος, συγγραφέντα κατά τα έτη 1889-1892, 1895, θ' + 551 p.

Moraïtinis P.A., La Grèce telle qu'elle est, Paris 1877, XII+589 p.

Moüy Cte Charles de, Lettres athéniennes, Paris, Plon, 1887, 326 p.

Nirvanas P., Φιλολογικά απομνημονεύματα, s.d., 175 p. in-16°.

― Γλωσσική αυτοβιογραφία, 1905, 44 p. in-16°.

Σελ. 413
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/414.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

Palamas C., "Η Ποιητική μου" (1932): Άπαντα, t. X, pp. 403-573.

― "Τα χρόνια μου και τα χαρτιά μου" (1940): Ibid., t. IV, pp. 293-452; cf. pp. 453-567.

Pantazidis J., Χρονικόν της πρώτης πεντηκονταετίας του Ελληνικού Πανεπιστημίου κατ' εντολήν της Ακαδημαϊκής Συγκλήτου και δαπάνη τον Εθνικού Πανεπιστημίου, 1889, 308 p.; cf. Εστία 27 (1889) 252-255.

Paparrigopoulos C., Ιστορία του Ελληνικού Έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τον 1930. Έκδοσις έκτη εικονογραφημένη (Εκατονταετηρίδος) μετά προσθηκών, σημειώσεων και βελτιώσεων επί τη βάσει των νεωτάτων πορισμάτων της ιστορικής ερεύνης υπό Παύλου Καρολίδου, t. I-IV avec une annexe, 1932.

Pilicas Sp., Απομνημονεύματα της υπουργίας - καθηγητού του Ποινικού Δικαίου εν τω Οθωνείω Πανεπιστημίω, εκδιδόμενα υπό Ιωάννου Ν. Πήλικα, δ.ν. δικηγόρου, 1893.

Pitzipios J., Υπόμνημα περί της ενεστώσης καταστάσεως και του μέλλοντος της ελληνικής φυλής ω προσετέθη και Η Βουλή του Θεού, Paris 1859, 39 p.

Politis Ν. G., Μελέτη επί του βίου των νεωτέρων Ελλήνων, t. I, Parties I-II, 1871-1874, μγ' + 204 + 527 p.

Provélenghios Α., «Πώς έγραψα τον "Θησέα" το πρώτον έργον μου», Ημερολόγιον της Μεγάλης Ελλάδος, 1927, pp. 291-296.

Queux de Saint-Hilaire, Marquis de, La presse dans la Grèce moderne depuis l'Indépendance jusqu'en 1871 (Extrait de l'Annuaire de l'Association pour l'encouragement des études grecques en France - Année 1871], Paris 1871, 38 p.

― "Des Syllogues grecs et du progrès des études littéraires dans la Grèce de nos jours", Annuaire de l'Association pour l'encouragement des études grecques en France 11 (1877) 286-322.

Queux de Saint-Hilaire, Marquis de, Lamarre C., La Grèce et l'exposition de 1878, Paris 1878, 271 p.

Rangabé A. R., Απομνημονεύματα, t. I-IV, 1894, 1895, 1930.

Raynaud H., "Les Grecs modernes", Revue Contemporaine, vol. 29, No 113, 15 décembre 1856, pp. 4-7-64.

Reinach J., Voyage en Orient, t. II, Paris, Charpentier, 1870, pp. 3-246.

Roïdis E. D., "Ο Δουμάς εις τας Αθήνας", dans le journal Εφημερίς, 18 et 19 décembre 1895 [=Έργα VI, Phexis 1913, pp. 69-78].

― "H Ριστόρη", Η Νέα Ελλάς 1, 1894 [=Έργα VI, Phexis 1913, pp. 79-84].

Saripolos N.J., Le passé, le présent et l'avenir de la Grèce, Trieste 1866, 186 p.

Σελ. 414
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/415.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

Schaub Ch., Excursion en Grèce au printemps de 1862, Genève 1863, 266 p.

Syngros Α., Απομνημονεύματα, t. I-III, 1908.

Taylor B., Travel in Greece and Russia, with an excursion to Crete, Londres 1859, VII+426 p.

Thouvenel M., La Grèce du roi Othon. Correspondance de - avec sa famille et ses amis recueillie et publiée avec notes et index biographique, par L. Thouvenel, Paris, Calmann Lévy, 1890, V+465 p.

Tuckerman Ch., Οι Έλληνες της σήμερον. Μετάφρασις Αντωνίου Α. Ζυγομαλά, 1877, [6] + 312 p.

Un ancien diplomate en Orient, Les Grecs à toutes les époques. Depuis les temps les plus reculés jusqu'à l'affaire de Marathon en 1870, 3e éd., Paris, E. Dentu, 1870, 436 p.

Valaoritis Α., "'Ανέκδοτο γράμμα του- προς τον Κωνσταντίνον Ασώπιον", éd. L. Politis, NE 7 (1930) 125-127.

― "Ανέκδοτο γράμμα του-", éd. D. Conomos, Ελληνική Δημιουργία 4 (1949) 119.

― Quinze lettres françaises de- présentées et publiées par Octave Merlier, 1956, 40 p.

―"Φιλολογική αλληλογραφία- και Εμμ. Ροΐδου εν τέλει του έτους 1877", dans Βίος και Έργα, t. Ι, 1907, pp. 214-242; cf. Παναθήναια 11 (1905-1906) 65-70 et 97-100.

Vellianitis Th., "Κοινωνική κατάστασις της Ελλάδος 1862-1888", dans Η Ελλάς κατά την 25ετηρίδα του βασιλέως Γεωργίου, 1888, 36-42.

Vikélas D., État de la presse périodique grecque en 1883, Le Puy 1883, 27 p. [=Annuaire de l'Association pour l'encouragement des études grecques en France 17 (1883) 80-104].

― "Le cinquantenaire de l'Université d'Athènes", Revue des Études Grecques 1 (1888) 78-85.

― Διαλέξεις και αναμνήσεις, 1893, 506 p.

― Η Ζωή μου. Παιδικαί αναμνήσεις - Νεανικοί χρόνοι, 1908, 432 p.

Vizyinos G. M., «Αι "Βοσπορίδες" του- (Ανέκδοτος επιστολή του ποιητού)», éd. N. Vassiliadis, dans Skokos, Ημερολόγιον 1911, pp. 284-288; cf. Παναθήναια 21 (1910) 174-175.

[Vretos, Marinos], Athènes moderne ou description abrégée de la capitale de la Grèce, 1860, 128 p.

― (=Duvray, M.), Les Grecs modernes (Extrait de la "Semaine Universitaire"), Bruxelles 1862, 87 p.

― Αι αναμνήσεις μου. Souvenirs d'un Grec, Paris 1865, 19 p. [= Εθνικόν Ημερολόγιον 1865, pp. 331-339].

Σελ. 415
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/416.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

Vyzantios Anastase, Έργα-. Εκδίδονται υπό Αλεξάνδρου Σ. Βυζαντίου, Trieste 1893, λε' + 484 p.

Yemeniz Ε., Voyage dans le royaume de Grèce, Paris, Dentu, 1854, XLIV+ 392 p.

Zambélios, Critovoulidis, Ιστορία των επαναστάσεων της Κρήτης συμπληρωθείσα υπό Ι. Δ. Κονδυλάκη, 1897, 849 p.

Ε. LA PRESSE GRECQUE CONTEMPORAINE

Nous présentons ci-dessous une liste de journaux, de revues et d'almanachs grecs dont les renseignements sur la période des concours sont de première importance. Les dates indiquent les volumes que nous avons consultés.

1. Journaux

Αθηνά : 1855-1858

Αιών : 1851-1853, 1871

Αναμόρφωσις : 1871

Ασμοδαίος : 1875-1876

Αυγή : 1859-1860, 1872

Εθνικόν πνεύμα : 1872

Ειρηνική : 1871-1873

Εκλεκτική : 1871

Ευνομία : 1862-1864

Εφημερίς : 1874, 1888

Εφημερίς του Λαού : 1850 - 1852

Εφημερίς των Βιβλιοφίλων : 1874

Εφημερίς των Συζητήσεων : 1874

Εφημερίς των Φιλομαθών : 1857-1858

Η Ελπίς : 1850-1853, 1860-1861, 1866-1868

Ήλιος : 1858-1859

Ημέρα : Trieste 1856 - 1858

Καιροί : 1883

Κεραυνός : 1871

Ο Έλλην : 1859

Ομόνοια : 1860

Παλιγγενεσία : 1870-1875

Πρωινός Κήρυξ : 1859-1862

Το Μέλλον : 1864

Σελ. 416
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/417.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

Φιλελεύθερος : 1860

Φιλόπατρις : 1856

Φως : 1860, 1863-1869

 Ώρα : 1877

2. Revues

Αθήναιον (P. Matarangas) : 1857

Αθήναιον (St. Coumanoudis - Ε. Castorchis) : 1872-1882

Βύρων : 1874-1879

Εθνική Βιβλιοθήκη : 1865-1873

Επτάλοφος : Constantinople 1869

Ερμής ο Λόγιος και Κερδώος : Braïla 1872

Εστία : 1876-1895

Ευτέρπη : 1850-1855

Ιλισσός : 1868, 1870

Μουσείον : 1873-1874

Μύρια Όσα : 1868-1869

Ο εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος: Constantinople 1880-1881

Πανδώρα : 1850-1872

Παρθενών : 1871-1873

Παρνασσός : 1877-1895

Σωκράτης : 1874

Φιλίστωρ : 1861-1862

Χρυσαλλίς : 1863-1866

3. Almanachs

Assopios, Αττικόν Ημερολόγιον : 1867-1896

Coromilas, Καζαμίας : 1871-1872

Perris, Ημερολόγιον Οικογενειακόν : 1871

Skokos, Ημερολόγιον : 1885-1918

Vretos, Εθνικόν Ημερολόγιον : 1861-1871

Σελ. 417
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/418.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

II. OUVRAGES GÉNÉRAUX

A. BIBLIOGRAPHIE ET BIOGRAPHIE

Bulletin analytique de bibliographie hellénique 1945-1968, Édition de l'Institut Français d'Athènes, 1947-1971.

Cinq ans de bibliographie historique en Grèce (1965-1969) avec un supplément pour les années 1950-1964, 1970, 133 p.

Quinze ans de bibliographie historique en Grèce (1950-1964) avec une annexe pour 1965, 1966, 266 p.

Bees Nikos Α., «Μικρά συμβολή εις την λογοτεχνικήν βιβλιογραφίαν της Σμύρνης κατά τον ΙΘ΄ αιώνα», Μικρασιατικά Χρονικά 2 (1939) 38-48 et 452.

Chatzidimos Α., «Σμυρναϊκή βιβλιογραφία», Μικρασιατικά Χρονικά 5 (1952) 295-354 et 6 (1955) 381-437.

Chatzidimos Α., Simos G., «Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863. Προσθήκες», Ο Ερανιστής 3 (1965) 249-270.

Christopoulos P. Ph., «Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863. Προσθήκες», Ο Ερανιστής 8 (1970) 33-48.

Coromilas D.A., Βιβλιογραφικόν Δελτίον της ελληνικής φιλολογίας, t. Ι-ΙΠ, 1872-1874, 118+88+103 p.

—— Catalogue raisonné des livres publiés en Grèce depuis 1868 jusqu'en 1872, 1873, VI+172 p.

—— Catalogue des livres publiés en Grèce depuis 1873 jusqu'à 1877, 1878, 232 p.

Dimaras C. Th., «Ελληνική βιβλιογραφία 1800-1863. Προσθήκες», Ο Ερανιστής 1 (1963) 51-55.

Dimaras C. Th., Koumarianou C., Droulia L., La Grèce moderne et sa littérature. Orientation bibliographique en allemand, anglais, français, italien, 1966, 81 p.

—— Modem Greek Culture. A selected Bibliography (in english-french-german-italian). Fourth revised edition, 1974, VIII+119 p.

Ghinis D., Mexas V., Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863, t. I-III, 1939-1957.

Iorga N., Les Voyageurs Français dans l'Orient Européen, Paris, J. Gamber, [1928], 128 p.

—— Une vingtaine de voyageurs dans l'Orient Européen. Pour faire

Σελ. 418
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/419.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

suite aux "Voyageurs Français dans l'Orient Européen", Paris 1928, 86 p.

Layton - Zeniou Ε., "Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863. Προσθήκες", Ο Ερανιστής 3 (1965) 110-124 et 7 (1969) 12-26.

Legrand Ε., Pernot H., Bibliographie Ionienne. Description raisonnée des ouvrages publiés par les Grecs des Sept-Îles ou concernant ces Îles du quinzième siècle à l'année 1900, t. Ι-ΙI, Paris 1910.

Lovinesco E., Les voyageurs français en Grèce au XIXe siècle (1800-1900), Paris 1909, 228 p.

Moschonas Emm. J., "Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863. Διορθώσεις και Συμπληρώσεις", Ο Ερανιστής 3 (1965) 12-26.

—— "Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863. Προσθήκες". Ibid., 3 (1965) 199-214, 5 (1967) 138-140 et 6 (1968) 76-97.

—— "Émile Legrand, Bibliographie Ionienne. Προσθήκες", Ibid., 8 (1970) 111-145.

Moullas P., Βιβλιογραφία Ελληνικών Συμμείκτων Α'. (1888-1961), 2e éd., 1969, η' + 118 p.

Pagoni Chr., "Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863 Προσθήκες", Ο Ερανιστής 2 (1964) 247-253.

Perris (frères), Κατάλογος των εκτυπωθέντων βιβλίων εν τω τυπογραφείω Αδελφών Περρή από της συστάσεως αυτού εν έτει 1868 μέχρι τέλους του έτους 1887, 1888, 116 p.

—— Κατάλογος των εν τω τυπογραφείω Αδελφών Περρή εκτυπωθέντων βιβλίων 1868-1900, 1902, η' + 211 p.

Peyre H., Bibliographie critique de l' Hellénisme en France de 1843-1870, New Haven 1932, 230 p.

Phoussaras G. J., Βιβλιογραφία των Ελληνικών Βιβλιογραφιών 1791-1947, 1961, 284 p.

Phranghiscos E., "Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863. Προσθήκες", Ο Ερανιστής 1 (1963) 243-265 et 6 (1968) 27-31.

Pierris N., Bibliographie Ionienne. Suppléments à la Description raisonnée des ouvrages publiés par les Grecs des Sept-Îles ou concernant ces Îles du quinzième siècle à l'année 1900 par Émile Legrand, 1966, 239 p.

Ploumidis G.S., "Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863. Προσθήκες", Ο Ερανιστής 8 (1970) 274-280.

—— "Το βενετικό τυπογραφείο του Αγίου Γεωργίου (1850-1882)", Ibid., 8 (1970) 169-185.

Σελ. 419
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/420.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

Politis N. G., Ελληνική βιβλιογραφία, t. I-II, 1909-1911 [Extraits de Επιστημονική Επετηρίς Γ΄ et ΣΤ΄, pp. 393-540 et 139-612].

—— Ελληνική βιβλιογραφία... Εκδίδεται εκ των καταλοίπων επιμέλεια Στίλπωνος Π. Κυριακίδου..., t. I-II, Athènes 1927 et Thessalonique 1932, γ' + 1138 p.

Politis L., "Νεοελληνική βιβλιογραφία 1950-1951. 1. Νεοελληνική φιλολογία", Ελληνικά 13 (1954) 397-491.

Queux de Saint-Hilaire, Marquis de, "Notice des principales publications grecques faites en Orient et en France pendant l'année 1874-1875", Annuaire de l'Association pour l'encouragement des études grecques en France 9 (1875) 373-391.

Sambanopoulos Β., "Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863. Προσθήκες", Ο Ερανιστής 2 (1964) 127-134 et 5 (1967) 40-50.

Tomadakis N.B., "Συμβολή εις την βιβλιογραφίαν των Κρητικών Επαναστάσεων. Β'. Βιβλιογραφία της Επαναστάσεως 1866-1869", Επετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών 2 (1939) 198-144.

—— Απανθίσματα γραμματολογικά και βιογραφικά της νέας ελληνικής λογοτεχνίας, 1962, 294 p.

Tsitsélis Ε. Α., Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, t. Ι, 1904, κ'+939 p.

Valétas G., Νεοελληνικό λεξικό-Βιογραφίες ποιητών και συγγραφέων, 1964.

Veloudis G., "Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863. Προσθήκες", Ο Ερανιστής 4 (1966) 171-190.

Voutiéridis El. P., "Δύο πανεπιστημιακοί λόγιοι" [C. Assopios et Ph. Ioannou], NE 22 (1937) 66-74.

Vovolinis C.Α., Μέγα Ελληνικόν Βιογραφικόν Λεξικόν, t. I-V, 1958-1964.

Weber Sh. H., Voyages and Travels in the Near East made during the XIX century, Princeton. New Jersey 1952, X+252 p.

Wilberg F., Catalogue d'ouvrages sur la Grèce, 1900, 63 p.

Xénakis D. S., Εξέχουσαι φυσιογνωμίαι εν Πηλίω και Βόλω κατά την ΙΘ΄ εκατονταετηρίδα, Volos 1933, [1] + 141 p.

Zoras G. Th., Bouboulidis Ph. C., Βιβλιογραφικον Δελτίον Νεοελληνικής Φιλολογίας 1959-1963, t. I-VII, 1960-1967.

Β. HISTOIRE POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET SOCIALE DE LA GRÈCE - PROBLÈMES IDÉOLOGIQUES

"Τα ελληνικά ιδεώδη και η Μεγάλη Ιδέα. Γνώμαι των συγχρόνων" [réponses de 20 intellectuels], Το Περιοδικόν μας 3 (1910) 105-113.

Σελ. 420
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/421.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

Asdrachas Sp. et autres, Σταθμοί προς την νέα ελληνική κοινωνία. Επιλεγόμενα Κ.Θ. Δημαράς, 1965, θ' + 253 p.

Aspréas G., Πολιτική ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος 1821-1921, t. Ι-ΙΙ, 1922-1923.

Astrinos Th., Η Μεγάλη Ιδέα του Ελληνισμού, 1945.

Biris C., «La société d'Athènes au temps du roi Georges I», L'Hellénisme Contemporain, 4e année, No 2, mars-avril 1950, pp. 144-155.

Chouliarakis M. et autres, Στατιστικαί μελέται 1821-1971. Η Στατιστική κατά τα 150 έτη από της παλιγγενεσίας της Ελλάδος, 1972, 351 p.

Cordatos J., Ιστορία του ελληνικού εργατικού κινήματος, 2e éd., 1956, 342 p.

—— Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας, t. I-V, 1957-1958.

Cordellas Α., Περί των σκωριών και της μεταλλουργικής βιομηχανίας εν Ελλάδι, 1865, 34 p.

—— Le Laurium, Marseille 1869, 120 p.

—— La Grèce sous le rapport géologique et minéralogique, Paris, A. Parent, 1878, 188 p.

—— Η βιομηχανία της Εταιρείας των μεταλλουργείων Λαυρίου, 1888, 127 p.

Dimaras C. Th., «Ελληνοχριστιανικός», dans le journal Το Βήμα, 13 juillet 1962 [=ΝΕ 72 (1962) 1109-1110].

—— «Της μεγάλης ταύτης ιδέας» (Σχεδίασμα φιλολογικό) [Extrait de la revue Ιατρολογοτεχνική Στέγη, Printemps 1970, pp. 35-41].

—— Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους [Η πρώτη μορφή: 1853], 1970, 213 p.

Driault Ε., La Grande Idée. La renaissance de l'Hellénisme, Paris 1920, 242 p.

Driault E., Lhéritier M., Histoire diplomatique de la Grèce de 1821 à nos jours, t. I-V, Paris, Les Presses Universitaires, 1925-1926.

Evelpidis Chr., Οικονομική και κοινωνική ιστορία της Ελλάδος, 1950, 118 p.

Iconomacos Gr., «Η ελληνική συντηρητική ιδεολογία (η δύναμις της ελληνικής συνεχείας)», NE 64 (1958) 1161-1165, 1226-1232, 1298-1303 et 1352-1356.

Iorga Ν., Histoire des États Balkaniques jusqu'à 1924, Paris, J. Gamber, 1925, 575 p.

Markezinis Sp., Πολιτική ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος 1828-1964, t. I-IV, 1966-1968.

Mavrogordato John, Modern Greece, a chronicle and a survey 1800-1931, Londres 1931, IX+251+4 p.

Moscoph Costis, Η εθνική και κοινωνική συνείδηση στην Ελλάδα 1830-1909. Ιδεολογία του μεταπρατικού χώρου, Thessalonique 1972, 279 p.

Σελ. 421
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/422.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

Provélenghios Rodis, "Η νεοελληνική συντηρητική ιδεολογία", NE 59 (1956) 142-146 et 236-243.

Scliros G., Το κοινωνικόν μας ζήτημα, 2e éd., 1922, 70 p.

Svoronos N., Histoire de la Grèce moderne ("Que sais-je?", No 578), 2e éd., Paris 1964.

Tsoucalas C., La Grèce de l'Indépendance aux colonels, Paris, Maspero, 1970, 192 p.

Vernardakis A. Ν., Περί του εν Ελλάδι εμπορίου, 1885, 376+[4] p.

Vournas T., Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας, 1974, 621 p.

Vovolinis C. Α., «Ο "Παρνασσός" εις την υπηρεσίαν της Μεγάλης Ιδέας», Παρνασσός 1 (1959) 103-115.

Voyatzidis J. C., "Η αρχή και η εξέλιξις της Μεγάλης Ιδέας", Ημερολόγιον της Μεγάλης Ελλάδος 1923, pp. 161-171.

—— "Η Μεγάλη Ιδέα", dans 1453-1953. Η πεντακοσιοστή επέτειος από της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως, annexe de "L'Hellénisme Contemporain", 1953, pp. 305-314.

Zakythinos D., Η πολιτική ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος, 2e éd., 1965.

C. HISTOIRE LITTÉRAIRE, QUESTION DE LA LANGUE, HISTOIRE DES IDÉES. LITTÉRATURE COMPARÉE

La prétendue bataille littéraire en Grèce, 1911, 231 p.

Alithersis Gl., Ιστορία της νέας ελληνικής λογοτεχνίας, Alexandrie 1938.

Anghélou Alkis, "Ο Λασκαράτος και η πρωτεύουσα", NE, Noël 1961, pp. 29-34.

—— «Η Εκκλησία, η "Πάπισσα", ο Ροΐδης», Εποχές, Νο 47, mars 1967, pp. 282-300.

Bees Nikos Α., "Σύντομον χρονικόν του Νεοελληνικού Θεάτρου (1833-1864)", NE 25 (1939) 228-231.

Bertrand L., La fin du classicisme et le retour à l'antiquité dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et les premières années du XIXe en France, Paris 1896, XVI+425 p.

Cambanis Α., Ιστορία της νέας ελληνικής λογοτεχνίας, 5e éd., 1948, 433 + [2] p. (1ère éd. 1925)

—— Ιστορία της νέας ελληνικής κριτικής, 2e éd., 1935, 173 p.

Canat R., La renaissance de la Grèce antique, 1820-1850, Paris 1911, 291 p.

—— L'hellénisme des romantiques, t. I-III, Paris 1951-1955.

Carantonis Α., Φυσιογνωμίες, t. I, 1959.

Σελ. 422
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/423.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

Christopoulos Α., Γραμματική της Αιολοδωρικής, ήτοι της ομιλουμένης τωρινής των Ελλήνων γλώσσας..., Vienne 1805.

Cordatos J., Δημοτικισμός και λογιωτατισμός, 1927, 359 p.

—— Ιστορία του γλωσσικού μας ζητήματος, 1943.

—— Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας από το 1453 ως το 1961, t. Ι-ΙΙ, 1962, 846 p.

Cournoutos G. P., Το απομνημόνευμα 1453-1953. Επιμέλεια-, t. II, ΒΒ Νο 45, 1959, 329 p.

Criaras Ε., "Ο Gobineau κριτής της σύγχρονής του ελληνικής λογοτεχνίας", NE 43 (1948) 755-757.

—— «Ο Λαμαρτίνος και η "Λίμνη" του (μια σελίδα του Paul Hazard και μερικά λεξικογραφικά)», NE 72 (1962) 1162-1164.

Dieterich Karl, Geschichte der byzantinischen und neugriechischen Literatur, Leipzig 1902, X+242 p.

Dimaras C. Th., Δημοτικισμός και κριτική. Δοκίμιο συνθέσεως [réimprimé de la revue NE 26 (1939) 1498-1511], 1939, 76 p.

—— Δοκίμιο για την ποίηση, [1943], 94 p.

—— Ρωμαντικά σημειώματα Α'. Οι Νύχτες του Γιουγκ στην Ελλάδα του 1817 [Extrait de la revue Νέα Γράμματα 7 (1944) 293-309)], 1944, 23 p.

—— Ρομαντικά σημειώματα Δ'. -Η ελληνική σκέψη και το θέμα του ρομαντισμού στα χρόνια 1829-1839 [Extrait de la revue Γράμματα 8 (1945) 77-78], 1945, 14 p.

—— Ρωμαντικά σημειώματα Γ΄. Οι πηγές της έμπνευσης του Κάλβου [Extrait de la revue NE (Noël 1946) 107-133], 1946, 29 p.

—— ΙΙροϋποθέσεις και δοκιμές του ελληνικού ρωμαντισμού, 1947, 47 p. in-16°.

—— Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, 5e éd., 1972, ιθ'+704 p. 1ère éd. 1948).

—— Histoire de la littérature néo-hellénique, 1965, XIX+518 p.

—— A History of Modern Greek Literature. Translated by Mary P. Gianos, Albany, New York 1972, XVII+539 p.

—— Ποιηταί τον ΙΘ΄ αιώνα. Επιμέλεια-, ΒΒ Νο 12, 1954, 321 p.

—— Κωστής Παλαμάς. Η πορεία του προς την τέχνη, 2e éd., 1962, 127 p.

—— Ο Αλέξανδρος Σούτσος από την σκοπιά της εποχής του [Extrait de la revue NE, No 874, 1er décembre 1963], 1963, 10 p.

—— Les coïncidences dans l'histoire des lettres et dans l'histoire des idées [Extrait des "Actes du IV Congrès de l'Association Internationale de Littérature Comparée" 1964, Paris 1966, pp. 1226-1231].

Σελ. 423
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/424.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

—— Νεοελληνική λογοτεχνία (Διάγραμμα ιστορίας), 1965, 85 p. in-16°.

—— Συμποσιακά (Συμπτώσεις - γλώσσα - γενεές), 1965, 67 p. in-16°.

—— "Notes sur l'évolution des idées du XVIe au XIXe siècle dans le domaine culturel grec et sur les doctrines qui l'ont enregistrée", Zeitschrift Für Balkanologie V/1, 1967, pp. 160-166.

—— Σκέψεις για την τοπική δεκτικότητα ως όρο των διεθνών ρευμάτων. Ανακοίνωση γραμμένη για το Πέμπτο συνέδριο συγκριτικής φιλολογίας. Μετάφραση από τα γαλλικά Α.Κ., 1968, 10 p.

—— Περί Φαναριωτών [Extrait de la revue Αρχείον Θράκης 34 (1969) 117-140].

—— La Grèce au temps des Lumières, Genève 1969, XIV+169 p. in-16°.

—— L'élan vers l'unité nationale dans le romantisme grec [Extrait de Serta Slavica in memoriam Aloisii Schmaus, Munich 1971, pp. 120-126].

—— Le développement des littératures du Sud-Est européen en relation avec les autres littératures de la fin du XVIIIe siècle à nos jours [Extrait des Actes du Premier Congrès International des Études Balkaniques et Sud-Est Européennes, Sofia 1971, pp. 33-39].

—— "Romantisme pas mort" [Extrait du Bulletin International des Critiques Littéraires, No 1, 1972, pp. 6-7].

—— "Les transformations du langage en Grèce à partir du XVIIIe siècle, Folia Neohellenica", Zeitschrift für Neogräzistik, Band I, Amsterdam 1975, pp. 27-37.

—— Η δεξίωση του Heine στον χώρο της ελληνικής παιδείας (brochure: "Heinrich Heine (1797-1856)", s.d., édité en grec par l'Institut allemand Goethe d'Athènes).

Dracoulis Platon, Περί της νεοελληνικής γλώσσης και φιλολογίας. Τρεις διαλέξεις εκφωνηθείσαι εν τω Πανεπιστημίω της Οξφόρδης μηνί Ιουνίω 1897 υπό-, Oxford 1897, VIII+70 p.

Fauriel C., Chants populaires de la Grèce moderne, t. I, Paris 1824.

Hesseling D.C., Histoire de la littérature grecque moderne, traduite du néerlandais par N. Pernot, Paris, Les Belles Lettres, 1924, 180 p.

Horvath K., "L'épopée nationale dans les littératures d'Europe centrale et orientale à l'époque de la transition du classicisme au romantisme", dans La littérature comparée en Europe orientale, Budapest 1963, pp. 432-436.

Ibrovac M., Claude Fauriel et la fortune européenne des poésies populaires grecque et serbe. Étude d'histoire romantique, Paris 1966, 719 p.

Σελ. 424
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/425.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

Lascaris Ν., "Διατί δεν ιδρύθη το Εθνικόν Θέατρον επί Όθωνος", Παναθήναια. 4 (1903-1904) 39-46.

—— Les premières années du théâtre néo-grec. Conférence faite à l'Odéon d'Athènes le 8 février 1909, 1909, 59 p.

—— Ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου, t. I-II, 1938-1939.

Lavagnini Bruno, La letteratura neoellenica. Nuova edizione aggiornata, Milan, Sansoni-Accademia, 1969, 345 p. (1ère éd. 1955).

Lebesgue Ph., La Grèce littéraire d'aujourd'hui, Paris, E. Sansot et Cie, 1906, 84+[l] p.

Margaris D., "Οι πρώτες νεοελληνικές ανθολογίες", NE 27 (1940) 211-215.

—— Ανδρέας Λασκαράτος, σατιρικοί και ευθυμογράφοι. Επιμέλεια-, ΒΒ Νο 23, 1959, 335 p.

Megas A.E., Ιστορία του γλωσσικού ζητήματος, t. I-II, 1925-1927, 367 + 616 p.

Mirambel Α., La littérature néo-hellénique il y a un siècle, Les Langues Modernes, No 6, novembre 1951, pp. 392-403.

—— La littérature grecque moderne, Paris, P.U.F., "Que sais-je?" No 560, 2e éd., 1965, 126 p. (1ère éd. 1953).

—— Littérature néo-hellénique, dans "Histoire des littératures 2". Tirage à part. Encyclopédie de la Pléiade, pp. 840-879.

—— La langue grecque moderne. Description et analyse, Paris, Klincksieck, 1959, 472 p.

—— Les aspects psychologiques du purisme dans la Grèce moderne [Extrait du journal de Psychologie, No 4, Paris 1964, pp. 405-436].

—— Les aspects révolutionnaires des lettres néo-grecques aux XIXe et XXe siècles [Extrait de la Revue des Études Sud-Est Européennes 6 (1968) 557-572].

—— La France et le vulgarisme néo-hellénique [Extrait de Ο ελληνισμός εις το εξωτερικόν de J. Irmscher et M. Mineemi, Berlin 1968, pp. 513-531].

Mitsakis C., Το σονέτο στην ελληνική ποίηση, 1962, 128 p.

—— "Η ξένη επίδραση στην ελληνική λογοτεχνία", NE 73 (1963) 180-186 et 251-257.

Néroulos J.R., Cours de littérature grecque moderne, Genève 1827, XXIV + 174 p.

Panayotopoulos J. M., Στοιχεία ιστορίας της νεοελληνικής λογοτεχνίας, 1936, 153 p.

—— "Ο νεοελληνικός ρομαντισμός", NE 56 (1954) 995-999, 1089-1091, 1160-1164, 1210-1213.

——  Τα πρόσωπα και τα κείμενα, VI. Τα ελληνικά και τα ξένα, 1955, 252 p.

Σελ. 425
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/426.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

Panayotopoulos J. M., Zakythinos D., Papanoutsos E. P., Νεοελληνική κριτική. Επιμέλεια-, ΒΒ No 42, 1956, κδ'+323 p.

Papadimas Α., Εισαγωγή στη νεοελληνική λογοτεχνία, 1931.

—— Ο ρωμαντισμός, 1933.

—— Νέα ελληνική γραμματολογία. Γενικά στοιχεία, 1948, 400 p.

Paraschos Cl., Εμμανουήλ Ροΐδης, t. Ι-ΙΙ, 1942-1950.

—— Εμμανουήλ Ροΐδης. Επιμέλεια-, ΒΒ Νο 20, 1057,398 p.

Peyre Henri, Qu'est-ce que le romantisme? Paris, P.U.F., 1971, 307 p.

Politis L., "Λογοτεχνία νεοελληνική και λογοτεχνία ευρωπαϊκή", Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 4 (1949) 89-93.

—— Γύρω στο Σολωμό (Μελέτες και άρθρα), (1938-1958), 1958, 252 p.

—— "Ο ελληνικός ρομαντισμός", dans Δώδεκα διαλέξεις [Οργανισμός Εθνικού Θεάτρου], 2, 1962, pp. 158-180.

—— Ιστορία της νέας ελληνικής λογοτεχνίας. Συνοπτικό διάγραμμα, Βιβλιογραφία, 2e éd., Thessalonique 1969, 151 p. (1ère éd. 1968).

—— A History of Modern Greek Literature, Oxford 1973, XI+338 p.

—— Μετρικά, Thessalonique, s.d., 177 p.

Sidéris J., Ιστορία του νέου ελληνικού θεάτρου, t. Il (1794-1908), [1951], 248 p.

—— Νεοελληνικό θέατρο (1795-1929). Επιμέλεια-, ΒΒ Νο 40, 1953, 385 p.

Stavrou Thr., Νεοελληνική μετρική, 1930.

Tangopoulos D., Φιλολογικά πορτραίτα, 1922, 141 p.

Thumb Α., "Die neugriechische Literatur", dans Die osteuropäischen Literaturen und die slawischen Sprachen, Berlin-Leipzig 1908, pp. 246-264.

Tomadakis Ν. Β., Νεοελληνικά. Δοκίμια και μελέται, 1953, 216 p.

Triantaphyllidis M., Νεοελληνική γραμματική, t. I, Ιστορική Εισαγωγή, 1938, 14+667+[3] p.

Tsocopoulos G., Οι Σούτσοι και η πολιτική ποίησις επί Όθωνος [Διαλέξεις περί Ελλήνων ποιητών του ΙΘ΄ αιώνος], 1916, 34 p.

Valétas G., "Αντιρρωμαντικά φανερώματα του 1863", NE 20 (1936) 1086-1087.

—— "Εκδόσεις και σύνθεση της Νεοελληνικής Γραμματολογίας του Αλεξ. Ρ. Ραγκαβή", Ibid., 19 (1936) 837-842.

—— Ο Σολωμός και οι Φαναριώτες 1825-1891, Mytilène 1936.

—— "Δ. Βερναρδάκη Ψευδορρωμαντισμού έλεγχος", Νέον Κράτος 2 (1938) 594-604, 731-741, 840-852.

—— Επίτομη Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, 1966, 214 p.

Valsa M., Le théâtre grec moderne de 1453 à 1900, Berlin 1960, 384 p.

Σελ. 426
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/427.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

Van Tieghem P., Le mouvement romantique, Paris, Hachette, 1912, VIII+118 p.

—— L'ère romantique. Le romantisme dans la littérature européenne, Paris, Albin Michel, 1969, 536 p.

Vitti Mario, Storia della letteratura neogreca, Turin Ί971, 483 p.

Voutieridis El. P., Νεοελληνική στιχουργική, 1929, 296 p.

—— Η νεοελληνική λογοτεχνία. Γενικό ιστορικό εξέτασμά της, 1930, 72 p. in-16°.

—— Η ξένη επίδραση στη νεοελληνική λογοτεχνία, 1930, 46 p. in-16°.

Zakythinos D.A., Τo σονέττο στη νεοελληνική ποίηση (Ιστορία-Μορφολογία) 1926, 29 p.

Zoras G. Th., Lineamenti storici della letteratura neoellenica, Rome 1931, 42 p.

—— Ποίησις και πεζογραφία της Επτανήσου. Επιμέλεια-, ΒΒ Νο 14, 1953, 397 p.

—— Ο ελληνικός ρομαντισμός και οι Φαναριώται, [lithographie], 1965, 348 p.

—— Επτανησιακά Μελετήματα, t. I-IV, 1959-1969.

D. SUJETS SPÉCIAUX: LA PRESSE ATHÉNIENNE -L'UNIVERSITÉ D'ATHÈNES

Dascalakis Αρ., La presse néo-hellénique, Paris, J. Gamber, 1930, 121 p.

Dodou C., "Ιδέα, μορφή και σκοποί των ελληνικών Πανεπιστημίων (ένα άρθρο του Franz Dölger)", NE 72 (1962) 1196-1197.

Ghinis D. S., Κατάλογος ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών 1811-1863, 2e éd., 1967, η'+33 p.; cf. Supplément, Ο Ερανιστής 2 (1964) 222.

Margaris D., "Από την ιστορίαν των ελληνικών περιοδικών. Πανδώρα", Ημερολόγιον της Μεγάλης Ελλάδος 1931, pp. 479-490.

—— Τα παλιά περιοδικά, η ιστορία τους κι' η εποχή τους, s.d.

Mayer C., Ιστορία του ελληνικού τύπου, t. I-III, 1957-1960.

Papapanos C., Χρονικό - Ιστορία της Ανωτάτης μας Εκπαιδεύσεως, 1970, 510 p.

Protopsaltis M., "Η Εθνική Παιδεία του παρελθόντος αιώνος", NE 24, (1938) 1383-1389 et 1462-1468.

Sachinis Α., Συμβολή στην ιστορία της Πανδώρας και των παλιών περιοδικών, 1964, 184 p.

Scarpalezos Α. Κ., Από την ιστορίαν του Πανεπιστημίου Αθηνών (ιστορικά κείμενα και ιστορικά στοιχεία). Επιμέλεια - Επιτίμου Γενικού

Σελ. 427
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Les concours poétiques de l’ Université d’ Athènes 1851-1877
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 408
  22. Moullas, Concours poetiques

  ― Αριστοτέλης Βαλαωρίτης υπό-, 1879, 30 p. in-16°. [= Εστία 8 (1879) 545-551; = Έργα IIΙ, 1912, pp. 132-144].

  ― Πάρεργα, εκδ. Δημητρίου Ι. Σταματοπούλου, t. Ι, 1885.

  ― Το "Ταξίδι" του Ψυχάρη. Γλωσσική μελέτη υπό-, 1888, 61 p. [=Έργα III, 1912, pp. 106-131].

  ― "Δ. Κόκκου Ποιήσεις", Ακρόπολις, 28 mars 1890 [=Έργα V, 1913, pp. 75-82].

  ― Τα Είδωλα, 1893, λβ' + 404 p.

  Sathas C., Ανθελληνικής Φιλολογίας παράρτημα. Ιστορία του ζητήματος της νεοελληνικής γλώσσης, 1870, 338 p.

  ― "Η δημοτική ποίησις και το Κάστρον της Ωριάς", Εστία 9 (1880) 310.

  Soutsos P., Τα Άπαντα, t. I, 1851, λθ' + 317 p.

  ― Νέα Σχολή του γραφομένου λόγου ή ανάστασις της αρχαίας ελληνικής γλώσσης εννοουμένης υπό πάντων (Μετά τινων δοκιμίων αυτής της γλώσσης), 1853, 92 p.

  Spandonis Ν. Ι., "Ο Στέφανος Κουμανούδης περί του γλωσσικού ζητήματο ", Νέα Ελλάς 1 (1894) 237-245.

  ― "Και πάλιν το γλωσσικό ζήτημα. Γνώμη Αλεξάνδρου Ρ. Ραγκαβή", Ibid., pp. 350-354.

  Staïs Emm., Κριτική. Ο Λάμπρος του Σολωμού. Έγραψεν - Κυθήριος τον Ιανουάριον του 1853, 1853, 26 p.

  Stathopoulos El. S., Τα κατά την ανάθεσιν της υπό του - Συνερανισθείσης Γραμματικής της Νέας και Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης, η περί ταύτης επιστολή προς τον βασιλέα και τα Προλεγόμενα αυτής, 1851, α'-δ' + α'-οη' p.

  ― Ο Α. Ραγκαβής και ο Π. Σούτσος ή η νέα επιστήμη περί των φαινομένων της αυτομάτου κινήσεως της τραπέζης και η Νέα Σχολή του γραφομένου λόγου ή η ανάστασις της αρχαίας ελληνικής γλώσσης εννοουμένης υπό πάντων, 1853, 65 p.

  ― Του ποιητικού διαγωνισμού του 1857 τα επεισόδια και μιας λογικής αριθμητικής η επίκρισις, 1857, ς' + 11-160 p.

  Stephanou St. Ι., "Ποιητικοί αγώνες", journal Ακρόπολις, 5 avril 1888.

  Tertsétis G., "Λόγος για την γλώσσα" (1853), éd. D. Conomos, Επτανησιακά Φύλλα 3 (1957) 130-134 [=Γ. Τερτσέτης, Ανέκδοτα κείμενα, 1959, pp. 81-87, et D. Conomos, Σολωμικά, 1963, pp. 45-50].

  ― Ομιλία εκφωνηθείσα εις την Βιβλιοθήκην της Βουλής τη 28 Μαρτίου υπό-, [1854], 20 p.

  ― Λόγος της 25 Μαρτίου 1869 εκφωνηθείς τη 25 Σεπτεβρίον [sic] υπό-, Βιβλιοφύλακος της Βουλής, 1869, γ' + [1 ] + 19 p.

  Typaldos J., Ποιήματα διάφορα, Zante 1856, 200 p.