Συγγραφέας:Moullas, P.
 
Τίτλος:Les concours poétiques de l’ Université d’ Athènes 1851-1877
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:22
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1989
 
Σελίδες:488
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Γαλλικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Τριτοβάθμια
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1851-1877
 
Περίληψη:Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζεται και μελετάται αναλυτικά και σε βάθος ένας σημαντικός για τα ελληνικά γράμματα του 19ου αιώνα θεσμός, οι ποιητικοί διαγωνισμοί που διοργανώνονταν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και πιο συγκεκριμένα ο Ράλλειος Διαγωνισμός (1851-1860) και ο μακροβιότερος Βουτσιναίος διαγωνισμός (1861-1877).
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 16.82 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 424-443 από: 490
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/424.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

—— Νεοελληνική λογοτεχνία (Διάγραμμα ιστορίας), 1965, 85 p. in-16°.

—— Συμποσιακά (Συμπτώσεις - γλώσσα - γενεές), 1965, 67 p. in-16°.

—— "Notes sur l'évolution des idées du XVIe au XIXe siècle dans le domaine culturel grec et sur les doctrines qui l'ont enregistrée", Zeitschrift Für Balkanologie V/1, 1967, pp. 160-166.

—— Σκέψεις για την τοπική δεκτικότητα ως όρο των διεθνών ρευμάτων. Ανακοίνωση γραμμένη για το Πέμπτο συνέδριο συγκριτικής φιλολογίας. Μετάφραση από τα γαλλικά Α.Κ., 1968, 10 p.

—— Περί Φαναριωτών [Extrait de la revue Αρχείον Θράκης 34 (1969) 117-140].

—— La Grèce au temps des Lumières, Genève 1969, XIV+169 p. in-16°.

—— L'élan vers l'unité nationale dans le romantisme grec [Extrait de Serta Slavica in memoriam Aloisii Schmaus, Munich 1971, pp. 120-126].

—— Le développement des littératures du Sud-Est européen en relation avec les autres littératures de la fin du XVIIIe siècle à nos jours [Extrait des Actes du Premier Congrès International des Études Balkaniques et Sud-Est Européennes, Sofia 1971, pp. 33-39].

—— "Romantisme pas mort" [Extrait du Bulletin International des Critiques Littéraires, No 1, 1972, pp. 6-7].

—— "Les transformations du langage en Grèce à partir du XVIIIe siècle, Folia Neohellenica", Zeitschrift für Neogräzistik, Band I, Amsterdam 1975, pp. 27-37.

—— Η δεξίωση του Heine στον χώρο της ελληνικής παιδείας (brochure: "Heinrich Heine (1797-1856)", s.d., édité en grec par l'Institut allemand Goethe d'Athènes).

Dracoulis Platon, Περί της νεοελληνικής γλώσσης και φιλολογίας. Τρεις διαλέξεις εκφωνηθείσαι εν τω Πανεπιστημίω της Οξφόρδης μηνί Ιουνίω 1897 υπό-, Oxford 1897, VIII+70 p.

Fauriel C., Chants populaires de la Grèce moderne, t. I, Paris 1824.

Hesseling D.C., Histoire de la littérature grecque moderne, traduite du néerlandais par N. Pernot, Paris, Les Belles Lettres, 1924, 180 p.

Horvath K., "L'épopée nationale dans les littératures d'Europe centrale et orientale à l'époque de la transition du classicisme au romantisme", dans La littérature comparée en Europe orientale, Budapest 1963, pp. 432-436.

Ibrovac M., Claude Fauriel et la fortune européenne des poésies populaires grecque et serbe. Étude d'histoire romantique, Paris 1966, 719 p.

Σελ. 424
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/425.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

Lascaris Ν., "Διατί δεν ιδρύθη το Εθνικόν Θέατρον επί Όθωνος", Παναθήναια. 4 (1903-1904) 39-46.

—— Les premières années du théâtre néo-grec. Conférence faite à l'Odéon d'Athènes le 8 février 1909, 1909, 59 p.

—— Ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου, t. I-II, 1938-1939.

Lavagnini Bruno, La letteratura neoellenica. Nuova edizione aggiornata, Milan, Sansoni-Accademia, 1969, 345 p. (1ère éd. 1955).

Lebesgue Ph., La Grèce littéraire d'aujourd'hui, Paris, E. Sansot et Cie, 1906, 84+[l] p.

Margaris D., "Οι πρώτες νεοελληνικές ανθολογίες", NE 27 (1940) 211-215.

—— Ανδρέας Λασκαράτος, σατιρικοί και ευθυμογράφοι. Επιμέλεια-, ΒΒ Νο 23, 1959, 335 p.

Megas A.E., Ιστορία του γλωσσικού ζητήματος, t. I-II, 1925-1927, 367 + 616 p.

Mirambel Α., La littérature néo-hellénique il y a un siècle, Les Langues Modernes, No 6, novembre 1951, pp. 392-403.

—— La littérature grecque moderne, Paris, P.U.F., "Que sais-je?" No 560, 2e éd., 1965, 126 p. (1ère éd. 1953).

—— Littérature néo-hellénique, dans "Histoire des littératures 2". Tirage à part. Encyclopédie de la Pléiade, pp. 840-879.

—— La langue grecque moderne. Description et analyse, Paris, Klincksieck, 1959, 472 p.

—— Les aspects psychologiques du purisme dans la Grèce moderne [Extrait du journal de Psychologie, No 4, Paris 1964, pp. 405-436].

—— Les aspects révolutionnaires des lettres néo-grecques aux XIXe et XXe siècles [Extrait de la Revue des Études Sud-Est Européennes 6 (1968) 557-572].

—— La France et le vulgarisme néo-hellénique [Extrait de Ο ελληνισμός εις το εξωτερικόν de J. Irmscher et M. Mineemi, Berlin 1968, pp. 513-531].

Mitsakis C., Το σονέτο στην ελληνική ποίηση, 1962, 128 p.

—— "Η ξένη επίδραση στην ελληνική λογοτεχνία", NE 73 (1963) 180-186 et 251-257.

Néroulos J.R., Cours de littérature grecque moderne, Genève 1827, XXIV + 174 p.

Panayotopoulos J. M., Στοιχεία ιστορίας της νεοελληνικής λογοτεχνίας, 1936, 153 p.

—— "Ο νεοελληνικός ρομαντισμός", NE 56 (1954) 995-999, 1089-1091, 1160-1164, 1210-1213.

——  Τα πρόσωπα και τα κείμενα, VI. Τα ελληνικά και τα ξένα, 1955, 252 p.

Σελ. 425
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/426.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

Panayotopoulos J. M., Zakythinos D., Papanoutsos E. P., Νεοελληνική κριτική. Επιμέλεια-, ΒΒ No 42, 1956, κδ'+323 p.

Papadimas Α., Εισαγωγή στη νεοελληνική λογοτεχνία, 1931.

—— Ο ρωμαντισμός, 1933.

—— Νέα ελληνική γραμματολογία. Γενικά στοιχεία, 1948, 400 p.

Paraschos Cl., Εμμανουήλ Ροΐδης, t. Ι-ΙΙ, 1942-1950.

—— Εμμανουήλ Ροΐδης. Επιμέλεια-, ΒΒ Νο 20, 1057,398 p.

Peyre Henri, Qu'est-ce que le romantisme? Paris, P.U.F., 1971, 307 p.

Politis L., "Λογοτεχνία νεοελληνική και λογοτεχνία ευρωπαϊκή", Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 4 (1949) 89-93.

—— Γύρω στο Σολωμό (Μελέτες και άρθρα), (1938-1958), 1958, 252 p.

—— "Ο ελληνικός ρομαντισμός", dans Δώδεκα διαλέξεις [Οργανισμός Εθνικού Θεάτρου], 2, 1962, pp. 158-180.

—— Ιστορία της νέας ελληνικής λογοτεχνίας. Συνοπτικό διάγραμμα, Βιβλιογραφία, 2e éd., Thessalonique 1969, 151 p. (1ère éd. 1968).

—— A History of Modern Greek Literature, Oxford 1973, XI+338 p.

—— Μετρικά, Thessalonique, s.d., 177 p.

Sidéris J., Ιστορία του νέου ελληνικού θεάτρου, t. Il (1794-1908), [1951], 248 p.

—— Νεοελληνικό θέατρο (1795-1929). Επιμέλεια-, ΒΒ Νο 40, 1953, 385 p.

Stavrou Thr., Νεοελληνική μετρική, 1930.

Tangopoulos D., Φιλολογικά πορτραίτα, 1922, 141 p.

Thumb Α., "Die neugriechische Literatur", dans Die osteuropäischen Literaturen und die slawischen Sprachen, Berlin-Leipzig 1908, pp. 246-264.

Tomadakis Ν. Β., Νεοελληνικά. Δοκίμια και μελέται, 1953, 216 p.

Triantaphyllidis M., Νεοελληνική γραμματική, t. I, Ιστορική Εισαγωγή, 1938, 14+667+[3] p.

Tsocopoulos G., Οι Σούτσοι και η πολιτική ποίησις επί Όθωνος [Διαλέξεις περί Ελλήνων ποιητών του ΙΘ΄ αιώνος], 1916, 34 p.

Valétas G., "Αντιρρωμαντικά φανερώματα του 1863", NE 20 (1936) 1086-1087.

—— "Εκδόσεις και σύνθεση της Νεοελληνικής Γραμματολογίας του Αλεξ. Ρ. Ραγκαβή", Ibid., 19 (1936) 837-842.

—— Ο Σολωμός και οι Φαναριώτες 1825-1891, Mytilène 1936.

—— "Δ. Βερναρδάκη Ψευδορρωμαντισμού έλεγχος", Νέον Κράτος 2 (1938) 594-604, 731-741, 840-852.

—— Επίτομη Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, 1966, 214 p.

Valsa M., Le théâtre grec moderne de 1453 à 1900, Berlin 1960, 384 p.

Σελ. 426
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/427.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

Van Tieghem P., Le mouvement romantique, Paris, Hachette, 1912, VIII+118 p.

—— L'ère romantique. Le romantisme dans la littérature européenne, Paris, Albin Michel, 1969, 536 p.

Vitti Mario, Storia della letteratura neogreca, Turin Ί971, 483 p.

Voutieridis El. P., Νεοελληνική στιχουργική, 1929, 296 p.

—— Η νεοελληνική λογοτεχνία. Γενικό ιστορικό εξέτασμά της, 1930, 72 p. in-16°.

—— Η ξένη επίδραση στη νεοελληνική λογοτεχνία, 1930, 46 p. in-16°.

Zakythinos D.A., Τo σονέττο στη νεοελληνική ποίηση (Ιστορία-Μορφολογία) 1926, 29 p.

Zoras G. Th., Lineamenti storici della letteratura neoellenica, Rome 1931, 42 p.

—— Ποίησις και πεζογραφία της Επτανήσου. Επιμέλεια-, ΒΒ Νο 14, 1953, 397 p.

—— Ο ελληνικός ρομαντισμός και οι Φαναριώται, [lithographie], 1965, 348 p.

—— Επτανησιακά Μελετήματα, t. I-IV, 1959-1969.

D. SUJETS SPÉCIAUX: LA PRESSE ATHÉNIENNE -L'UNIVERSITÉ D'ATHÈNES

Dascalakis Αρ., La presse néo-hellénique, Paris, J. Gamber, 1930, 121 p.

Dodou C., "Ιδέα, μορφή και σκοποί των ελληνικών Πανεπιστημίων (ένα άρθρο του Franz Dölger)", NE 72 (1962) 1196-1197.

Ghinis D. S., Κατάλογος ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών 1811-1863, 2e éd., 1967, η'+33 p.; cf. Supplément, Ο Ερανιστής 2 (1964) 222.

Margaris D., "Από την ιστορίαν των ελληνικών περιοδικών. Πανδώρα", Ημερολόγιον της Μεγάλης Ελλάδος 1931, pp. 479-490.

—— Τα παλιά περιοδικά, η ιστορία τους κι' η εποχή τους, s.d.

Mayer C., Ιστορία του ελληνικού τύπου, t. I-III, 1957-1960.

Papapanos C., Χρονικό - Ιστορία της Ανωτάτης μας Εκπαιδεύσεως, 1970, 510 p.

Protopsaltis M., "Η Εθνική Παιδεία του παρελθόντος αιώνος", NE 24, (1938) 1383-1389 et 1462-1468.

Sachinis Α., Συμβολή στην ιστορία της Πανδώρας και των παλιών περιοδικών, 1964, 184 p.

Scarpalezos Α. Κ., Από την ιστορίαν του Πανεπιστημίου Αθηνών (ιστορικά κείμενα και ιστορικά στοιχεία). Επιμέλεια - Επιτίμου Γενικού

Σελ. 427
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/428.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

Γραμματέως του Πανεπιστημίου Αθηνών, 1964, 177 p. + tableaux.

Stassinopoulos M. D., "Η οργάνωσις του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά την ίδρυσίν του και οι πρώτοι καθηγηταί του", Παρνασσός 13 (1971) 53-89.

Tsocopoulos G. Β., "Το πρώτον Πανεπιστήμιον", Παναθήναια 1 (1900-1901) 373-376.

Voutieridis El. P., "Το Εθνικόν Πανεπιστήμιον 1837-1912", Παναθήναια 23 (1911-1912) 291-302.

NE, No 263 (1er décembre 1937): consacré au centenaire de l'Université d'Athènes (1837-1937).

III. TRAVAUX SUR LES CONCOURS

Il existe relativement peu de travaux consacrés aux concours poétiques universitaires, ce qui n'est pas étonnant, vu le discrédit jeté sur ceux-ci par la génération vulgariste de 1880 - discrédit qui cède lentement la place à une approche plus rationnelle amorcée dans les années 1930. C'est surtout à travers les ouvrages précédemment cités qu'il faut se familiariser, en général, avec la période littéraire 1850-1880. En ce qui concerne, plus particulièrement, l'institution de Rallis et de Voutsinas, on doit consulter, en premier lieu, les travaux de C. Th. Dimaras (notamment Δημοτικισμός και κριτική, Ποιηταί του ΙΘ΄ αιώνος et Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας), ainsi que ses articles dans le journal athénien Το Βήμα, consacrés chaque année aux concours universitaires. Les quelques monographies qui méritent d'être commentées ici sont, par ordre chronologique, les suivantes:

Valétas G., "Η πανεπιστημιακή κριτική κι' η επίδρασή της στη νεοελληνική ποίηση. Οι πανεπιστημιακοί διαγωνισμοί", NE 22 (1937) 1819-1844. La première étude systématique sur les concours de Rallis et de Voutsinas, ainsi que sur ceux qui ont suivi. L'auteur utilise les Jugements des jurys, dont il présente une bibliographie. Intéressé surtout par la critique universitaire, il ne s'occupe qu'accidentellement des poètes participants, de leurs ouvrages et de leurs réactions aux verdicts.

Michaïlidis C. M., "Οι ποιητικοί διαγωνισμοί του Πανεπιστημίου", Ibid. 23 (1938) 126-127.

Apporte des corrections à l'étude précédente de G. Valétas.

Valétas G., Η "Φωνή της καρδιάς μου", Ibid. 23 (1938) 128.

Corrige le prénom de D. Gr. Cambouroglou, couronné au concours de 1873.

—— "Η πανεπιστημιακή κριτική", Ibid. 23 (1938) 196-198.

Répond à la critique de C. M. Michaïlidis.

Σελ. 428
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/429.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

Markakis P. Ι., Μια άγνωστη συλλογή του Γεωργίου Βιζυηνού. Ο Βουτσιναίος ποιητικός διαγωνισμός του 1877, 1959, 18+[2] p.[réimprimé de Φιλολογική Πρωτοχρονιά 1946, pp. 119-126].

Établit que l'année 1877 est la dernière du concours de Voutsinas. Reproduit un passage du jugement de 1877 concernant la participation de G. Vizyinos.

Papapanos C., Οι ποιητικοί διαγωνισμοί (1851-1873) και η δημοτική μας γλώσσα, 1973, 129 p.

Travail fondé, ainsi que celui de G. Valétas, sur l'étude presque exclusive des Jugements des jurys. L'exposé des verdicts universitaires n'est pas accompagné d'une recherche plus approfondie sur l'ensemble des facteurs qui ont déterminé le déroulement des concours. Par ailleurs, l'auteur semble surestimer le rôle de l'Université athénienne dans l'imposition de la langue populaire; son étude s'arrête en 1873, sur le prix décerné à D. Gr. Cambouroglou et à Ch. Papoulias.

IV. TRAVAUX SUR DES POÈTES AYANT PARTICIPÉ AUX CONCOURS

Le choix bibliographique qui suit, axé principalement sur la participation aux concours et sur les activités littéraires d'un certain nombre d'autres, est loin de constituer, bien entendu, un travail exhaustif. Nous avons pris soin, avant tout, de présenter une documentation bibliographique que nous avons crue utile, en évitant de nous référer à des ouvrages généraux précédemment cités, sauf dans les cas où cela était nécessaire.

AMBÉLAS, T. (1850-1926)

S.N. Vassiliadis, "Ο Καύνειος Έρως ήτοι ιστορία μιας παροιμίας - Παλμοί ήτοι λυρικαί ποιήσεις υπό Τιμ. Δ. Αμπελά", Εθνική Βιβλιοθήκη 4 (1868) 76 [= Αττικαί Νύκτες III, 1875, pp. 325-327].

"Αμπελάς Τιμολέων", Λεξικόν Εγκυκλοπαιδικόν Μπαρτ-Χιρστ, Συμπλήρωμα, 1902, p. 45.

"Αμπελάς Τιμολέων", dans Skokos, Ημερολόγιον 25 (1910) 18.

Ν. Lascaris, "Αμπελάς Τιμολέων", ΜΕΕ 4 (1928) 338; cf. Ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου, t. II, 1939, pp. 141-142.

ANNINOS, CH. (1852-1934)

Τριακονταετηρίς Χ. Αννίνου 1869-1899, 1900, 115 p.

El. Tsitsélis, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, t. Ι, 1905, pp. 10-13 et 898.

"Άννινος Χαράλαμπος", dans Skokos, Ημερολόγιον 25 (1910) 18.

Σελ. 429
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/430.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

Th. Vellianitis, "Άννινος Μπάμπης", ΜΕΕ 4 (1928) 799.

Gr. Xénopoulos, "Χαραλάμπης Άννινος", Εικονογραφημένη Εστία 1893 [=ΝΕ 15 (1934) 545-547].

—— "Μπάμπης Άννινος" [nécrologie], NE 15 (1934) 514-515.

ANTONIADIS, A. I. (1836-1905)

D. Gr. Cambouroglou, "Σχολάρχης και ποίησις", dans Assopios, Αττικόν Ημερολόγιον 1879 [=Εικόνες, σατιρικαί διατριβαί, 1881, pp. 3-19].

Ε. D. Roïdis, Περί συγχρόνου ελληνικής ποιήσεως, 1877, pp. 2-3; cf. Πάρεργα, 1885, p. 230.

"Αντωνιάδης Α.Ι.", Λεξικόν Εγκυκλοπαιδικόν Μπαρτ-Χιρστ, Συμπλήρωμα, 1902, pp. 62-63.

C. Palamas, «Oι ομιλίες του "Παρνασσού"» (1916), Άπαντα, t. VIII, p. 281.

—— "Πανηγυρισμοί" (1926), Ibid. t. XII, pp. 496-497, cf. p. 390.

Th. Vellianitis, "Αντωνιάδης Αντώνιος", ΜΕΕ 5 (1928) 10-11.

CAMBOUROGLOU, D. GR. (1852-1942)

"Καμπούρογλου Δ. Γρ.", Λεξικόν Εγκυκλοπαιδικόν Μπαρτ-Χιρστ, Συμπλήρωμα, 1902, pp. 404-405.

S. G. Spérantsas, "Καμπούρογλου Δ. Γρ.", ΜΕΕ 13 (1930) 663.

Camb. Α., pp. 699, 887-889, 286-288, 796-797, 799; cf. NE 58 (1955) 1153 et 89 (1971) 392.

D. Yacos, A. Phouriotis, Δημ. Βικέλας, Εμ. Λυκούδης, Α. Καμπούρογλους και άλλοι. Επιμέλεια-, ΒΒ Νο 21, 1953, pp. 36-42 et 261 sq.

D. A. Yérontas, Δημήτριος Γρ. Καμπούρογλου. Ο αναδρομάρης της Αττικής και της Αθήνας, 1974, 130 p.

NE, No 141 (1er novembre 1932); consacré à D. Gr. Cambouroglou.

Ελληνική Δημιουργία, No 121 (15 février 1953): consacré à D. Gr. Cambouroglou.

CAMBOUROGLOU, JEAN (1851-1903)

Sp. De Biazi, "'Ιωάννης Καμπούρογλου", Ποιητικός Ανθών 1 (1886) 6264 [= Jean Cambouroglou, Έρωτος ημέραι, Zante 1886, pp. 3-5].

"Ιωάννης Καμπούρογλου", Νέα Ελλάς 1 (1894) 311-313.

"Καμπούρογλου Ιωάννης", Λεξικόν Εγκυκλοπαιδικόν Μπαρτ-Χιρστ, Συμπλήρωμα, 1902, p. 404.

"Ιωάννης Καμπούρογλου", dans Skokos, Ημερολόγιον 25 (1910) 23.

S. G. Spérantsas, "Καμπούρογλου Ιωάννης Κ.", ΜΕΕ 13 (1930) 663.

Σελ. 430
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/431.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

CARASSOUTSAS, JEAN (1822-1873)

A. Vlachos, Περί Ιωάννου Καρασούτσα και των ποιήσεων αυτού, 1874, 40 p. [= Ανάλεκτα II, 1901, pp. 56-82].

Mat. Parn., pp. 363-364.

"Καρασούτσας Ιωάννης", Λεξικόν Εγκυκλοπαιδικόν Μπαρτ-Χιρστ, t. 4, p. 535.

Pal. A., t. XII, pp. 19-21.

S. G. Spérantsas, "Καρασούτσας Ιωάννης", ΜΕΕ 23 (1930) 808.

Cl. Paraschos, "Ένας παραγνωρισμένος ποιητής. Ιωάννης Καρασούτσας", NE 10 (1931) 1238-1248 [=Δέκα Έλληνες λυρικοί, 2e éd., Phexis 1962, pp. 22-40].

CARYDIS, SOPHOCLE († 1893)

R. Nicolai, Geschichte..., p. 181.

A. R. Rangabé, Histoire littéraire, t. II, pp. 117-118.

E. Yénéralis, "Καρύδης Σοφοκλής", ΜΕΕ 13 (1930) 918.

M. Valsa, Le théâtre grec moderne, pp. 305-310.

CATACOUZINOS, AL. (1824-1892)

Notice biographique dans Πανδώρα 3 (1852-1853) 240.

"Κατακουζηνός Αλέξανδρος", Λεξικόν Εγκυκλοπαιδικόν Μπαρτ-Χιρστ, Συμπλήρωμα, 1902, p. 426.

"Αλέξανδρος Κατακουζηνός", dans Skokos, Ημερολόγιον 25 (1910) 23.

G. Sclavos, T. Agras, "Κατακουζηνός Αλέξανδρος", ΜΕΕ 14 (1930) 49-50.

CHATZISCOS, NIC. (1850-1917)

Ch. Anninos, Τα πρώτα έτη του Ζαν Μωρεάς, p. 154.

Th. Vellianitis, "Χατζίσκος Νικόλαος", ΜΕΕ 24 (1934) 534.

C. S. Constas, "Γράμματα προς τον Κωστή Παλαμά 1874-1878", NE 89 (1971) 393.

COUMANOUDIS, ST. (1818-1899)

Sp. Vassis, "Στέφανος Κουμανούδης", Αθηνά 11 (1899) 409-424.

"Στέφανος Κουμανούδης", dans Skokos, Ημερολόγιον 15 (1900) 31-32.

"Κουμανούδης Στέφανος", Λεξικόν Εγκυκλοπαιδικόν Μπαρτ-Χιρστ, Συμπλήρωμα, 1902, pp. 483-484.

Ν. A. Bees, "Ο Στέφανος Κουμανούδης ως κριτής ποιητικών πρωτολείων του Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου", NE 23 (1938) 77-81.

—— "Έμμετρα κείμενα Στ. Α. Κουμανούδη", Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού 14 (1947-1948) 305-347.

Σελ. 431
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/432.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

G. Valétas, "Η φυσιογνωμία του Κουμανούδη", NE 23 (1938) 486-487.

Al. G. Papaghéorghiou, "Ο Στέφανος Κουμανούδης μεταφραστής σέρβικων λαϊκών τραγουδιών (Έξη ανέκδοτες μεταφράσεις)", NE 26 (1939) 912-914.

—— "Στέφανος Κουμανούδης (1818-1899). Η ζωή και το έργο του", dans Αφιέρωμα εις Κ. Ι. Άμαντον, 1940, pp. 331-350.

—— "Ο Στέφανος Κουμανούδης μεταφραστής του Βολταίρου", NE 69 (1961) 690-691.

LAMBROS, SP. (1851-1919)

Ε. M. Edmond, "Modern Greek Poets", The Woman's World, mai 1888, pp. 315-322.

"Λάμπρος Σπυρίδων", Λεξικόν Εγκυκλοπαιδικόν Μπαρτ-Χίρστ, Συμπλήρωμα, 1902, pp. 518-519.

Σπυρίδων Π. Λάμπρος 1851-1919. (Ανατ. εκ του ΙΑ' τόμου του Νέου Ελληνομνήμονος), 1920, 150 p. [contient des études de A. Skias et de G. Charitakis].

D. S. Balanos, Σπυρίδων Π. Λάμπρος 1851-1919 (Ανατύπωσις εκ του Β' Παραρτήματος των Ηπειρωτικών Χρονικών), Jannina 1929, 32 p.

A. Adamantiou, "Λάμπρος Σπυρίδων", ΜΕΕ 15 (1931) 759-760.

Ν. A. Bees, "Ο Στέφανος Κουμανούδης ως κριτής ποιητικών πρωτολείων του Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου", op. cit.

MATARANGAS, PAN. (1834-1895)

S. De Biazi, "Παναγιώτης Ματαράγκας", Ποιητικός Ανθών 2 (1887) 589-592.

L. Gh. Zoïs. "Είς ποιητής", Κυψέλη 2 (1902) 17-25.

---"Ματαράγκας Παναγιώτης", ΜΕΕ 16 (1931) 767.

El. Tsitsélis, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, t. Ι, 1904, pp. 379-381.

P. Chiotis, "Επιφανείς Επτανήσιοι", Αι Μούσαι, Νο 345, 1er août 1907, p. 5.

MAVROMICHALIS, JEAN A. Ρ. (1851-1875)

"Nécrologie", Annuaire de l'Association pour l'encouragement des études grecques en France 9 (1875) 390.

Λόγοι εκφωνηθεντες εις την κηδείαν του Ιωάννου Α. Π. Μαυρομιχάλη, 1875, 20 p.

MAVROYANNIS, G. (1823-1906)

"Μαυρογιάννης Γεράσιμος", Λεξικόν Εγκυκλοπαιδικόν Μπαρτ-Χίρστ, Συμπλήρωμα, 1902. p. 590.

Σελ. 432
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/433.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

El. Tsitsélis, op. cit., pp. 381-384.

Sp. De Biazi, "Γεράσιμος Μαυρογιάννης", Παναθήναια 12 (1906) 7-10.

P. Chiotis, "Επιφανείς Επτανήσιοι", Αι Μούσαι, No 348, 15 septembre 1907.

P. Markakis, "Γεράσιμος Μαυρογιάννης", Επτανησιακά Γράμματα 1 (1950-1951) 28-29, 60-61, 85-88, 121-122 et 154-155.

—— "Ο Γεράσιμος Μαυρογιάννης μεταφραστής του Θεοκρίτου", Ελληνική Δημιουργία 11 (1953) 417-424.

G. Th. Zoras, Επτανησιακά Μελετήματα, t. Ι, pp. 184-185.

Ν. Vagénas, "Ο Ossian στην Ελλάδα", Παρνασσός 9 (1967) 184-185.

MELISSINOS, SP. (1823-1888)

El. Tsitsélis, op. cit., pp. 859-860.

Sp. De Biazi, "Παρηγκωνισμένος λόγιος. Σπυρίδων Μελισσηνός", Αιολικός Αστήρ, Cydonie 1911, Νο 57-64.

"Μελισσηνός Σπυρίδων", ΜΕΕ 16 (1931) 882.

Ν. Lascaris, Ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου, t. II, p. 18.

MORAITIDIS, ALEXANDRE (1850-1929)

"Μωραϊτίδης Αλέξανδρος", Λεξικόν Εγκυκλοπαιδικόν Μπαρτ-Χίρστ, Συμπλήρωμα, 1902, p. 659.

C. Palamas, "Λόγος περί του έργου του Α. Μωραϊτίδου" (1929): Άπαντα, t. XIII, pp. 474-480.

G. Phoussaras, "Αλέξανδρος Μωραϊτίδης", NE 30 (1941) 880-883: cf. 31 (1942) 52.

—— Μορφές της νέας λογοτεχνίας μας, 1952, pp. 9-18.

J. Ν. Phrangoulas, Αλέξανδρος Μωραϊτίδης (1850-1929), Boston 1950, 92 p.

Ελληνική Δημιουργία, Νο 64 (1er octobre 1950): consacré à Moraïtidis.

NE, No 559 (15 octobre 1950): consacré à A. Moraïtidis.

ORPHANIDIS, TH. (1817-1886)

E. Yemeniz, La Grèce moderne. Héros et poètes, Paris 1862, pp. 241-260.

Sp. De Biazi, "Θεόδωρος Ορφανίδης", Ποιητικός Ανθών 1 (1886) 15-16.

"Ορφανίδης Θεόδωρος", Λεξικόν Εγκυκλοπαιδικόν Μπαρτ-Χιρστ, t. 5, pp. 662-663.

T. Ambélas, Ο Θεόδωρος Ορφανίδης και η εποχή του, 1916, 67 p.

D. A. Dimitriadis, "Ορφανίδης Θεόδωρος", ΜΕΕ 19 (1932) 122-123.

Σελ. 433
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/434.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

PAPADIAMANTOPOULOS, JEAN (1856-1910)

C. Palamas, "Τα συναπαντήματά μου με το Μωρεας" (1910): Άπαντα, t. Χ, pp. 299-309; cf. t. VIII, pp. 515-516.

Ch. Anninos, "Τα πρώτα έτη του Ζαν Μωρεάς", op. cit.

T. Agras, "Μωρεάς Ζαν", ΜΕΕ 17 (1931) 958-960.

C. Kérophylas, Moréas en Grèce, 1932, 60 p.

Cl. Paraschos, "Το ελληνικό έργο του Jean Moréas", dans Μορφές και Ιδέες, 1938, pp. 17-40.

Robert A. Jouanny, Jean Moréas écrivain grec. La jeunesse de Ioannis Papadiamandopoulos en Grèce (1856-1868); édition, traduction et commentaire de son œuvre grecque, Paris, Minard, 1975, 453 p.

Παναθήναια, 15 avril 1910: numéro consacré à Papadiamantopoulos; cf. t. 2 (1901-1902) 241 sq.

NE, No 707 (Noël 1956): consacré à Papadiamantopoulos.

PAPARRIGOPOULOS, D. (1843-1873)

Émile Legrand, "Préface", dans D. Paparrigopoulos, Le choix d'une femme. Comédie politique en un acte. Traduit du grec pour la première fois avec l'autorisation de l'auteur par-, Paris 1872, pp. 7-17.

S. N. Vassiliadis, "Λόγος εν τω Κοιμητηρίω Αθηνών προ του νεκρού Δ. Κ. Παπαρρηγοπούλου", Παρθενών 2 (1873) 1270-1273 [Αττικαί Νύκτες III, pp. 290-296].

Mat. Parn., pp. 405-406.

A. Garlato, "Demetrio Paparrigopulo", dans Pigmalione, poemetto di Demetrio Paparrigopulo. Versione poetica dal greco di- con un bozzetto critico e documenti inediti sulla vita e sulle opère del autore, Venise 1881, pp. III-XLVI.

Sp. De Biazi, "Δημήτριος Παπαρρηγόπουλος", Ποιητικός Ανθών 2 (1887) 430-432.

Ic[onomidis?], "Σκιαγραφία", dans Δημητρίου Κ. Παπαρρηγοπούλου, Ανέκδοτα Έργα. Πεζά - Χαρακτήρες - Ποιήσεις. Μετ' εικόνος και σκιαγραφίας του ποιητού, 1894, pp. 5-8.

C. Palamas, "Δ. Παπαρρηγοπούλου Ανέκδοτα Έργα" (1894): Άπαντα, t. XV, pp. 268-269.

—— "Ένας λεοπαρδικός ποιητής" (1913): Ibid., t. Χ, pp. 267-282; cf. t. XIV, pp. 34-35.

J. Zervos, "Δημήτριος Παπαρρηγόπουλος", dans Δημ. Παπαρρηγοπούλου Άπαντα, μετά προλόγου υπό-, Phexis 1915, pp. 3-8.

Ch. Anninos, Βασιλειάδης, Παπαρρηγόπουλος και οι περί αυτούς, 1916, 56 p.

Th. Vellianitis, "Παπαρρηγόπουλος Δημήτριος", ΜΕΕ 19 (1932) 573.

Σελ. 434
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/435.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

J. Chatzinis, Δ. Παπαρρηγόπουλος. Σ. Βασιλειάδης, Επιμέλεια-, ΒΒ No 13. 1954, 346 p.

PAPOULIAS, CH. († 1874)

Εθνική Βιβλιοθήκη 7 (1873) 480.

M. Papadopoulos, Δεύτερον έτος του εν Θεσσαλονίκη Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου. Έκθεσις αναγνωσθείσα την 13 Οκτωβρίου 1874 υπό του προέδρου-, Thessalonique 1874, pp. 9 et 26.

Ch. Anninos, "Τα πρώτα έτη του Ζαν Μωρεάς", op. cit., p. 247.

PARASCHOS, ACHILLE (1838-1895)

Ε. Zalocostas, "Αχιλλέως Παράσχου Ποιήματα", Παρνασσός 6 (1882) 217-223.

Ι. Valavanis, "Αχιλλεύς Παράσχος", Ibid. 17 (1895) 443-457.

C. Palamas, "Αχιλλεύς Παράσχος" (1895): Άπαντα, t. II, pp. 419-426; cf. t. VIII, pp. 509-511, et t. XII, pp. 17-18.

"Παράσχος Αχιλλεύς", Λεξικόν Εγκυκλοπαιδικόν Μπαρτ-Χιρστ, t. 5, pp. 756-757.

Gr. Xénoponlos, Οι Παράσχοι, 1961, 52 p.

Th. Vellianitis, "Παράσχος Αχιλλεύς", ΜΕΕ 19 (1932) 668-669.

C. Ouranis, Αχιλλεύς Παράσχος, 1944 [=Δικοί μας και ξένοι, t. II, 1955].

PHATSÉAS, ANTOINE (1821-1872)

Mat. Parn., p. 539.

É. Legrand, Fac-similés d'écritures grecques du dix-neuvième siècle, Paris 1901, pp. 35-37 et 102-103.

A. Gavriïlidis, "Φατσέας Αντώνιος", ΜΕΕ 23 (1933) 868.

G. Valétas, Φατσέας, Χωριάτικες γραφές. Δημοτικά δοκίμια του 1850 για τη λευτεριά και την παιδεία, αποκαταστημένα από τον-, 1952, 144 p.

M. C. Pétrochilos, "Βιογραφικά του Φατσέα", NE 65 (1959) 724-725.

A. Skopétou, «Ο Αντώνης Φατσέας ως μεταφραστής της "Οδύσσειας"», Παρνασσός 2 (1960) 234-242.

G. Th. Zoras, Επτανησιακά Μελετήματα, t. Ι, p. 184.

POP, CONSTANTIN (1816-1878)

Nécrologies dans Παρνασσός 2 (1878) 156 et Βύρων 3 (1878) 189.

Th. Vellianitis, "Πωπ Κωνσταντίνος", ΜΕΕ 20 (1932) 953.

Ph. Politis, Εκλογή από το έργο του, t. Ι, 1938, p. 45 sq.

Σελ. 435
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/436.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

PROVÉLENGHIOS, A. (1850-1936)

C. Palamas, "Παλαιά και νέα." (1896): Άπαντα, t. II, pp. 138-149.

—— "Αριστομένης Προβελέγγιος" (1921), Ibid., t. XII, pp. 287-291.

"Αριστομένης Προβελέγγιος", dans Skokos, Ημερολόγιον 25 (1910) 34.

T. Agras, "Προβελέγγιος Αριστομένης", ΜΕΕ 20 (1932) 694-695.

—— "Αριστομένης Προβελέγγιος, ο τελευταίος ρωμαντικός", NE 14 (1933) 1135-1144.

Ν. Tomadakis, Φιλολογικά, 1935, p. 37 sq.

Cl. Paraschos, "Αριστομένης Προβελέγγιος", [nécrologie], NE 19 (1936) 649-650.

G. Thémélis, Προβελέγγιος - Δροσίνης - Πολέμης - Στρατήγης - Καμπάς. Επιμέλεια-, ΒΒ Νο 24, 1957, pp. 7-16 et 37 sq.

M. Mantouvalou, Άπαντα Λορέντσου Μαβίλη. Επιμέλεια-, s.d., t. II, p. 310.

Ελληνική Δημιουργία, Νο 80 (1er juin 1951): consacré à A. Provélenghios.

NE, No 623 (15 juin 1953): consacré à A. Provélenghios.

RALLIS, AMBROISE S. (1798-1886)

A. Vyzantios, "Αμβρόσιος Σ. Ράλλης", dans Έργα Αλεξάνδρου Βυζαντίου. Εκδίδονται υπό Γρηγορίου Σ. Βυζαντίου, 1902, pp. 93-95.

St. Macrymichalos, «Η έκδοση της εφημερίδος "Ημέρα" στην Τεργέστη στα 1855», Ο Ερανιστής 8 (1970) 14-15.

RANGABÉ, Α. R. (1809-1892)

"Α. Ρ. Ραγκαβής", Εθνική Βιβλιοθήκη 7 (1872) 14-16.

S. Carydis, Σατυρικά ποιήματα. Χαρακτήρες, 1876, pp. 37-38.

R., "Αλέξανδρος Ρ. Ραγκαβής", Εστία 20 (1885) 515-521.

Sp. De Biazi, "Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής", Ποιητικός Ανθών 1 (1886) 173-176.

C. Palamas, "Αλέξανδρος Ραγκαβής" (1888): Άπαντα, t. XV, pp. 65-69.

—— "Το έργον του Ραγκαβή" (1892): Ibid., t. II, pp. 404-412; cf. t. VIII. p. 508.

A. Vyzantios, "† Αλ. Ρ. Ραγκαβής", op. cit., pp. 105-113.

E. Zalocostas, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, 1916, 32 p.

Jean Sidéris, "Ο Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής", Αναγέννηση 2 (1928) 318-326.

Ε. R. Rangabé, "Ραγκαβής Αλ. Ρίζος", ΜΕΕ 21 (1933) 5-6.

G. Valétas, "Εκδόσεις και σύνθεση της νεοελληνικής γραμματολογίας του Αλεξ. Ρ. Ραγκαβή", NE 19 (1936) 837-842.

Σελ. 436
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/437.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

J. M. Panayotopoulos, "Ο Ραγκαβής (έκφραση του ΙΘ΄ ελληνικού αιώνα)", Ibid., 66 (1959) 1584-1585.

M. Pasti - Vénetsanou, "Ο Αλέξανδρος Ραγκαβής και η δημοτική μας ποίησις", Παρνασσός 7 (1965) 490-500.

M. Vitti, Σημείωμα στο "Διονύσου πλους" του Ραγκαβή [Extrait du volume Μνημόσυνον Σοφίας Αντωνιάδη], Venise 1974, pp. 408-415.

RANGABÉ, CLÉON (1842-1917)

Ν. Amvrazis, Ιουλιανός ο Παραβάτης εν απελπισία εκπνέων ή απάντησις εις τα υπό Κλέωνος Ραγκαβή κατά της αμωμήτου ημών πίστεως γραφέντα και επιστημονική αυτών αναίρεσις, 1878, 159 p.

A. Diomidis Kyriacos, "Περί Ιουλιανού του Παραβάτου", Εστία 5 (1878) 56

Sp. De Biazi, "Κλέων Ραγκαβής", Ποιητικός Ανθών 1 (1886) 237-240.

Cléon Rangabé, "Αλγη, Leipzig 1893, pp. V-VIII.

C. Palamas, "Ο κ. Κλέων Ραγκαβής" (1898): Άπαντα, t. XVI, pp. 76-77.

"Ραγκαβής Κλέων", Λεξικόν Εγκυκλοπαιδικόν Μπαρτ-Χίρστ, Συμπλήρωμα, 1902, pp. 806-807.

Η. Svoronos, "Κλέων Ραγκαβής", Μικρασιατικόν Ημερολόγιον 1918, Samos 1918, pp. 10-15.

Ε. R. Rangabé, "Ραγκαβής Κλέων", ΜΕΕ 21 (1933) 6.

SAMARTZIDIS, CHRISTOPHE (1843-1900)

R. Nicolai, op. cit., p. 168.

A. Paléologos, "Ποιήσεις. Το πνεύμα του Ομήρου", dans Ημερολόγιον της Ανατολής 1885, Constantinople 1884, pp. 220-221.

"Χριστόφορος Σαμαρτζίδης", dans Skokos, Ημερολόγιον 16 (1901) 143-144.

T. Evanghélidis, T. Agras, "Σαμαρτζίδης Χριστόφορος", ΜΕΕ 21 (1933) 484.

SKOKOS, CONSTANTIN (1854-1925)

Gr. Xénopoulos, "Κωνσταντίνος Φ. Σκόκος", NE 5 (1929) 311.

"Σκόκος Κωνσταντίνος", ΜΕΕ 21 (1933) 944-945.

SOURIS, GEORGES (1852-1919)

C. Palamas, "Σουρής", (1888, 1892): Άπαντα, t. II, pp. 446-459.

—— "Η εορτή του Σουρή" (1894): Ibid., t. XV, pp. 270-272.

J. Psichari, "Ο Σουρής", Ο Νουμάς, Νο 130, 9 janvier 1905.

Gr. Xénopoulos, "Ο άλλος Σουρής" (1905): Άπαντα, t. XI, Biris, 1971, pp. 75-87.

Σελ. 437
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/438.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

J. Gryparis, "Έγκώμιον του Σουρή", Ημερολόγιον της Μεγάλης Ελλάδος 1922, p. 325-333.

S. Ménardos, "Νεοελληνική ποίησις. Σουρής, Δροσίνης, Παλαμάς, Προβελέγγιος και άλλοι", NE 5 (1929) 166 sq.

G. Valétas, "Σουρής Γεώργιος", ΜΕΕ 22 (1933) 161-102.

Criton G. Souris, Γεώργιος Σουρής και η εποχή του, 1949, 319 p.

NE, No 634 (1er décembre 1953) consacré à G. Souris.

STAMATIADIS, EP. (1835-1901)

Sp. De Biazi, "Επαμεινώνδας Σταματιάδης", Ποιητικός Ανθών 1 (1887) 380-382.

"Σταματιάδης Επαμεινώνδας", Λεξικόν Εγκυκλοπαιδικόν Μπαρτ-Χιρστ, Συμπλήρωμα, p. 891.

I. D. Vélouzos, "Σταματιάδης Επαμεινώνδας", ΜΕΕ 22 (1933) 284.

M. Valsa, op. cit., p. 310.

STAVRIDIS, GRÉGOIRE (1830-1893)

A. R. Rangabé, Histoire littéraire, t. II, pp. 181-186.

Mat. Parn., p. 1008.

G. Hateau, Panorama de la littérature bulgare contemporaine, Paris 1937, p. 63.

Grigor Prličev, Scanderberg, Introduction, traduction et notes par Ch. Codov, 2e éd., Sofia 1969, 215 p. 1ère éd. 1967 (en bulgare).

V. Georgiev, "La figure de Scanderberg dans la poésie de Grigor Prličev", Studiq Islamica 1 (1967) 235-240.

O. Jašar-Nasteva, «Die Verserzählung "Skenderberg" von Grigor Prličev», Zeitschrift für Balkanologie V/1, 1967, pp. 34-50.

D. Kadach, "Grigor S. Prličevs Teilname an dem Athener Dichterwettbewerb 1860 und 1862", Ibid., VI/1, 1968, pp. 45-62.

—— «Zur ersten Veröffentlichung von Grigor S. Prličevs "Skenderberg"», Ibid., VII (1969/1970), Heft 1-2, pp. 26-27.

—— "Die Polemik Orphanidis - Prličev anlässlich des Athener Dichterwettbewerbs 1860", Ibid., VIII (1971/1972), Heft 1-2, pp. 84-100.

—— "Zwei griechische Gedichte von Grigor S. Prličev (Γρηγόριος Σταυρίδης)", Ελληνικά 24 (1971) 107-115.

La poésie macédonienne. Anthologie des origines à nos jours, Paris, Les Éditeurs Français Réunis, 1972, pp. 67-73; cf. le compte rendu de X. A. Cocolis, «"Μακεδονική" ποίηση. Μια ανθολογία που αυτοϋπονομεύεται», dans le journal athénien Το Βήμα, 8 avril 1973.

Σελ. 438
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/439.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

STRATOUDAKIS, EMM. (1854-1883)

Εμμανουήλ Κ. Στρατουδάκη Τα Άπαντα. Εκδίδονται, επιμελεία Ιωάννου Ν. Στρατουδάκη, Le Caire, s. d., pp. 3-6.

"Εμμανουήλ Στρατουδάκης", dans Skokos, Ημερολόγιον 16 (1901) 65-67 et 26 (1911) 170.

TERTSÉTIS, GEORGES (1800-1874)

A. Tertsétis, Nécrologie Antoine Matessi, 1875, p. 4.

A. Vlachos, "Γεώργιος Τερτσέτης", Παρνασσός 1 (1877) 161-179 [=Ανάλεκτα, II, pp. 83-109].

Mat. Parn., pp. 443-444.

S.p. De Biazi, "Γεώργιος Τερτσέτης", Ποιητικός Ανθών 1 (1887) 362-368.

—— "Επτανήσιοι ποιηταί Α'. Γεώργιος Τερτσέτης 1800-1874", Νέα Ζωή (Alexandrie) 5 (1909) 239-244.

D. Stephanou, Γεώργιος Τερτσέτης (Μετ' επιμέτρου περιέχοντος ανέκδοτον ποίημα του Τερτσέτη "Το όνειρον τον βασιλέως"), 1916, 51 p.

C. Palamas, "Οι Αλέξανδροι" (1932): Άπαντα, t. XIII, pp. 233-235.

Ph. Michalopoulos, "Γεώργιος Τερτσέτης (1800-1874)", Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 2 (1946) 207-208, 254-256, 296-299.

G. Th. Zoras, «"Το όνειρον του βασιλέως" του Γεωργίου Τερτσέτη», Ελληνική Δημιουργία 3 (1950) 693-699 [=Επτανησιακά Μελετήματα, t. II, pp. 211-223; voir aussi t. I, pp. 155-158 et t. III, p. 73 sq.]

G. Valétas, Τερτσέτη Άπαντα, t. I, 1954, pp. 9-31.

S. Ch. Skopétéas, Γεώργιος Τερτσέτης, ο αγωνιστής, ο βιβλιοφύλαξ της Βουλής, ο ιστορικός του Εικοσιένα, 1954 [Extrait de la revue Επτανησιακά Φύλλα, Νο 5, juillet 1954, pp. 115-151].

D. Conomos, Γεωργίου Τερτσέτη Έργα, t. Ι, Ανέκδοτοι Λόγοι, 1969, pp. 7-60.

J. Bouchard, Γεώργιος Τερτσέτης. Βιογραφική και φιλολογική μελέτη (1800-1843), 1970, 168 p.

Ελληνική Δημιουργία, Νο 54 (1er mai 1950): consacré à Tertsétis.

Επτανησιακά Φύλλα, Νο 5 (juillet 1954): consacré à Tertsétis.

TRIANTAPHYLLIDIS, PÉRICLÈS (1818-1871)

P. Matarangas, Φαντασία και καρδία, 1876, pp. 134-137.

Ε. Th. Kyriakidis, Βιογραφίαι των εκ Τραπεζούντος και της περί αυτήν χώρας από της Αλώσεως μέχρις ημών ακμασάντων λογίων, 1897, pp. 163-169.

M. D. Vatalas, "Τριανταφυλλίδης Περικλής", ΜΕΕ 23 (1933) 291.

Σελ. 439
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/440.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

VASSILIADIS, S. N. (1845-1874)

Ph. Paraskévaïdis, "Τοις φίλοις αναγνώσταις", dans S. Ν. Vassiliadis, Αττικαί Νύκτες II, 1875, pp. α' - ε'.

Marquis de Queux de Saint-Hilaire, "Nécrologie", Annuaire de l'Association pour l'encouragement des études grecques en France 9 (1875) 389-391.

A. Frabasile, "Spiridione N. Basiliadis", dans Galatea. Dramma in cinque atti di Spiridione N. Basiliadis. Traduzione dal greco per-, 1877. pp. [V]-XI.

Ch. Gidel, Nouvelles études sur la littérature grecque moderne, Paris 1878. pp. 585-600.

Baron d'Estournelles de Constant, Galatée. Drame grec en cinq actes en prose par S.N. Basiliadis. Traduction jointe au texte original avec une introduction et des notes par le-, Paris 1878, pp. [IXJ-XLIV.

Mat. Parn., p. 458.

Sp. De Biazi, "Σπυρίδων Βασιλειάδης", Ποιητικός Ανθών 2 (1887) 525-528.

"Σπυρίδων Βασιλειάδης (βιογραφική σημείωσις μετ' εικόνος)", dans Skokos, Ημερολόγιον 5 (1890) 240-241.

C. Palamas, "Ο ποιητής Βασιλειάδης" (1896): Άπαντα, t. II, pp. 427-430; cf. t. XIV, p. 28.

—— "Βασιλειάδης Σπυρίδων", Ibid., t. XVI, pp. 315-316.

—— "Για το Βασιλειάδη" (1924), Ibid., t. XII, pp. 292-297; cf. pp. 16-17.

Ch. Anninos, Βασιλειάδης, ΙΙαπαρρηγόπουλος και οι περί αυτούς, op. cit.

Σπυρίδων Βασιλειάδης. Επί τη πεντηκονταετηρίδι από του θανάτου του, 1925.

Th. Vellianitis, "Βασιλειάδης Σπυρίδων", ΜΕΕ 6 (1928) 763.

J. Chatzinis, op. cit., p. 159 sq.

VERNARDAKIS, D. N. (1834-1907)

A. R. Rangabé, Histoire littéraire, t. II, pp. 118-127.

Ch. Gidel, op. cit., pp. 572-585.

Sp. De Biazi, "Δημήτριος Βερναρδάκης", Ποιητικός Ανθών 2 (1887) 670-672.

"Δημήτριος Βερναρδάκης", dans Skokos, Ημερολόγιον 7 (1892) 161-165 et 23 (1908) 17-20.

C. Palamas, "Φαύστα" (1893): Άπαντα, t. II, pp. 431-445.

—— «Η "Φαύστα" του Βερναρδάκη», Ibid., t. X, pp. 52-54.

—— "Δημήτριος Βερναρδάκης" (1907), Ibid., pp. 288-294; cf. p. 214.

—— "Για το δράμα, όχι για το θέατρο" (1907), Ibid., t. VI, p. 334.

—— «Ο Βερναρδάκης στον "Παρνασσό"» (1907), Ibid., t. XVI, pp. 252-

Σελ. 440
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/441.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

254; voir aussi t. VIII, pp. 281 et 511-512, et t. XV, pp. 340-341.

"Βερναρδάκης Δημήτριος", Λεξικόν Εγκυκλοπαιδικόν Μπαρτ-Χίρστ, Συμπλήρωμα, 1902, p. 127

Gr. Xénopoulos, "Το έργον του Βερναρδάκη", Παναθήναια 13 (1906-1907). 328-332 et 361-365 [=Άπαντα, t. XI, 1971, pp. 102-116].

D. Caclamanos, Ο Δημήτριος Βερναρδάκης και το έργον του. Διάλεξις εν τη αιθούση του εν Αθήναις Φιλολογικού "Συλλόγον Παρνασσού" (Ανατύπωσις εκ της "Νέας Ημέρας"), Trieste 1907, 18 p.

Μ. Ι. Michaïlidis, Λεσβιακαί σελίδες. Μέρος πρώτον. Βίος και έργα Δημητρίου Ν. Βερναρδάκη, Mytilène 1909, 78 p.; cf. Μέρος δεύτερον, Mytilène 1939, pp. 90-98.

Επιστημονικά μνημόσυνα των καθηγητών του Πανεπιστημίου, Ζήκου Ρώση, Νικολάου Γουναράκη, Δημητρίου Παππούλια, Τιμολέοντος Ηλιοπούλου, Δημητρίου Βερναρδάκη, 1935, pp. 66-78 et 88-104 [contient des discours de Gr. Papamichaïl et de N. A. Bees].

J. P. Cavarnos. Η δραματική ποίησις του Δημητρίου Ν. Βερναρδάκη, 1962 [étude insignifiante mais utile pour sa Bibliographie, pp. 235-237].

VERSIS, CONSTANTIN CH. (1845-1881)

N. I. Lascaris, "Βερσής Κωνσταντίνος Χ. ", MEE 7 (1929) 148.

Camb. A., p. 803.

M. Valsa, op. cit., pp. 310-311.

C. Th. Dimaras, Histoire..., p. 361.

VIKÉLAS, D. (1835-1908)

A. R. Rangabé, Histoire littéraire, t. II, pp. 265-268.

Sp. De Biazi, "Δημήτριος Βικέλας", Ποιητικός Ανθών 1 (1887) 302-304.

"Βικέλας Δημήτριος", Λεξικόν Εγκυκλοπαιδικόν Μπαρτ-Χιρστ, Συμπλήρωμα, 1902, p. 132.

A. Andréadès, Un hellène ami de la France, Démètrius Bikélas, 1910, 31 p.

D. S. Balanos, Δημήτριος Βικέλας, 1945.

A. Letsas, Δημήτριος Βικέλας, Thessalonique 1951, 80 p.

Al. A. Iconomos, Δημήτριος Μ. Βικέλας, 4953, 636 p.

D. Yacos, A. Phouriotis, op. cit., pp. 14-24 et 49 sq.

Ελληνική Δημιουργία, No 140 (1er décembre 1953): consacré à D. Vikélas.

VIZYINOS, GEORGES M. (1849-1896) 

A. R. Rangabé, op. cit., pp. 165-168.

Σελ. 441
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/442.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

C. Palamas, "Είς ποιητής" (1892): Άπαντα, t. XV, pp. 118-124.

—— "Λόγος στην κηδεία του Γ. Βιζυηνού" (1896), Ibid., pp. 342-343.

—— "Βιζυηνός" (1896), Ibid., t. II, pp. 150-162.

—— "Ζωντανοί νεκροί" (1897), Ibid., pp. 507-508.

—— "Βιζυηνός και Κρυστάλλης" (1916), Ibid., t. VIII. pp. 311-351.

—— "Γεώργιος Βιζυηνός" (1922, 1930), Ibid., pp. 484-502.

Ν. I. Vassiliadis, "Γεώργιος Μ. Βιζυηνός (Ο Έλλην Γκυ δε Μωπασσάν)", dans Skokos, Ημερολόγιον 9 (1894), 297-313 [=Εικόνες Κωνσταντινουπόλεως και Αθηνών, 1910, pp. 302-320; voir aussi pp. 321-339].

G. Chassiotis, Βυζαντιναί σελίδες, t. I, 1910, pp. 256-279.

J. Zervos, "Γεώργιος Βιζυηνός", dans G. M. Vizyinos, Τα ποιήματα, Phexis, 1916, pp. 3-7.

G. Tsocopoulos, "Γεώργιος Βιζυηνός - Κριτική βιογραφία", dans G. Vizyinos, Ανά τον Ελικώνα, 1930, pp. 5-16.

A. Yalouris, Γεώργιος Βιζυηνός. Ο άνθρωπος και το έργο του. Κριτικό σημείωμα. Ανατύπωση από το περιοδικό («Ρυθμός»), Le Pirée 1934, 30 p.

G. Valétas, Φιλολογικά στο Βιζυηνό. Βιβλιογραφικά - Βιογραφικά - Κριτικά - Γραμματολογικά - Αισθητικά - Ανέκδοτα Βιζυηνού. Ξανατύπωμα απ' τα "Θρακικά" τομ. Η', 1936, 100 p.

C. Contos, "Γεώργιος Βιζυηνός", Νέον Κράτος 2 (1938) 1281-1290, 1409-1416, et 3 (1939) 1513-1519, 1619-1629.

Gr. Xénopoulos, "Γεώργιος Βιζυηνός" (1939): Άπαντα, t. XI, 1971, pp. 248-250.

P. Papachristodoulou, Ο Γεώργιος Βιζυηνός ως ποιητής και διηγηματογράφος, 1947, 16 p.

M. Xiréas, Άγνωστα βιογραφικά στοιχεία και κατάλοιπα του Βιζνηνού, Νicosie 1949, 84 p.

J. M. Panayotopoulos, Γεώργιος Βιζυηνός. Επιμέλεια-, ΒΒ Νο 18, 1960, 334+[5] p.

Κ. Mamoni, Βιβλιογραφία Γ. Βιζυηνού (1873-1962). Ανέκδοτα ποιήματα από το χειρόγρ. "Λυρικά" [Extrait de la revue Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού θησαυρού, t. 29, 1963], 1963, 131 p.

Ελληνική Δημιουργία, Νο 40 (1er octobre 1959): consacré à G. Vizyinos.

Θρακικά Χρονικά, Νο 47-18 (1965): consacré à G. Vizyinos.

VLACHOS, ANGE (1838-1920)

Marquis de Queux de Saint-Hilaire, "Un essai de théâtre national dans

Σελ. 442
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/37/gif/443.gif&w=600&h=91522. Moullas, Concours poetiques

la Grèce moderne", Annuaire de l'Association pour l'encouragement des études grecques en France 6 (1872) 204-216 [=Παρθενών 2 (1872-1873) 1039-1041].

Ε. Parrissiadis (= C. Contos), "Ελεγχος του κορυφαίου των αγελαίων", Σωκράτης 1 (1874) 258.

Α. Ν. Roukis, "Άγγελος Σ. Βλάχος", Εστία 24 (1887) 425-431.

"Βλάχος Άγγελος", Λεξικόν Εγκυκλοπαιδικόν Μπαρτ-Χίρστ, Συμπλήρωμα, 1902, p. 140.

Ν. Episcopopoulos, "Το έργον του κ. Βλάχου", Παναθήναια 3 (1902-1903) 178-180.

Gr. Xénopoulos, "Άγγελος Βλάχος", Ibid., pp. 186-188 [=Άπαντα, t. XI, 19171, pp. 42-45].

Αγγέλου Βλάχου πεντηκονταετηρίς, 1903.

A. Andréadès, Trois étapes de la littérature grecque moderne, Bruxelles 1921, pp. 9-14.

C. Palamas, "Το τέλος του Άγγελου Βλάχου" (1924): Άπαντα, t. Χ, pp. 283-287; voir aussi t. VIII, pp. 513-514, et t. XII, pp. 10-14.

Th. Vellianitis, N. Lascaris, "Άγγελος Βλάχος", ΜΕΕ 7 (1929) 419-420.

G. A. Vlachos, Άγγελος Βλάχος, 1938.

NE, No 539 (Noël 1949): consacré à A. Vlachos.

VYZANTIOS, ALEXANDRE (1841-1898)

A. R. Rangabé, op. cit., pp. 128-134.

A. Vlachos, "Αλέξανδρος Σ. Βυζάντιος", journal Νέα Ημέρα, 15/27 janvier 1899 [=Ανάλεκτα II, pp. 264-269].

"Αλέξανδρος Βυζάντιος", dans Skokos, Ημερολόγιον 15 (1900) 161-163.

"Βυζάντιος Αλέξανδρος", Λεξικόν Εγκυκλοπαιδικόν Μπαρτ-Χίρστ, Συμπλήρωμα, 1902, p. 166.

J. L. Chalcocondylis, "Εισαγωγή", dans Έργα Αλεξάνδρου Σ. Βυζαντίου, 1902, pp. [ε']-ιγ.

D. C. Vardouniotis "Η νεότης ενός ποιητού", Μικρασιατικόν Ημερολόγιον 1913, Samos 1913, pp. 337-339.

C. Palamas, "Ο Lamartine εις την νέαν ελληνικήν ποίησιν" (1920): Άπαντα, t. XII, pp. 15-16.

Th. Vellianitis, "Βυζάντιος Αλέξανδρος", ΜΕΕ 7 (1929) 922.

ZALOCOSTAS, GEORGES (1805-1858)

Th. Orphanidis, "Νεκρολογία", Πανδώρα 9 (1858-1859) 295-296.

Ε. Yemeniz, op. cit., pp. 223-240.

Sp. P. Lambros, Γεώργιος Ζαλοκώστας, 1868, 116 p.; cf. le compte rendu

Σελ. 443
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Les concours poétiques de l’ Université d’ Athènes 1851-1877
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 424
  22. Moullas, Concours poetiques

  —— Νεοελληνική λογοτεχνία (Διάγραμμα ιστορίας), 1965, 85 p. in-16°.

  —— Συμποσιακά (Συμπτώσεις - γλώσσα - γενεές), 1965, 67 p. in-16°.

  —— "Notes sur l'évolution des idées du XVIe au XIXe siècle dans le domaine culturel grec et sur les doctrines qui l'ont enregistrée", Zeitschrift Für Balkanologie V/1, 1967, pp. 160-166.

  —— Σκέψεις για την τοπική δεκτικότητα ως όρο των διεθνών ρευμάτων. Ανακοίνωση γραμμένη για το Πέμπτο συνέδριο συγκριτικής φιλολογίας. Μετάφραση από τα γαλλικά Α.Κ., 1968, 10 p.

  —— Περί Φαναριωτών [Extrait de la revue Αρχείον Θράκης 34 (1969) 117-140].

  —— La Grèce au temps des Lumières, Genève 1969, XIV+169 p. in-16°.

  —— L'élan vers l'unité nationale dans le romantisme grec [Extrait de Serta Slavica in memoriam Aloisii Schmaus, Munich 1971, pp. 120-126].

  —— Le développement des littératures du Sud-Est européen en relation avec les autres littératures de la fin du XVIIIe siècle à nos jours [Extrait des Actes du Premier Congrès International des Études Balkaniques et Sud-Est Européennes, Sofia 1971, pp. 33-39].

  —— "Romantisme pas mort" [Extrait du Bulletin International des Critiques Littéraires, No 1, 1972, pp. 6-7].

  —— "Les transformations du langage en Grèce à partir du XVIIIe siècle, Folia Neohellenica", Zeitschrift für Neogräzistik, Band I, Amsterdam 1975, pp. 27-37.

  —— Η δεξίωση του Heine στον χώρο της ελληνικής παιδείας (brochure: "Heinrich Heine (1797-1856)", s.d., édité en grec par l'Institut allemand Goethe d'Athènes).

  Dracoulis Platon, Περί της νεοελληνικής γλώσσης και φιλολογίας. Τρεις διαλέξεις εκφωνηθείσαι εν τω Πανεπιστημίω της Οξφόρδης μηνί Ιουνίω 1897 υπό-, Oxford 1897, VIII+70 p.

  Fauriel C., Chants populaires de la Grèce moderne, t. I, Paris 1824.

  Hesseling D.C., Histoire de la littérature grecque moderne, traduite du néerlandais par N. Pernot, Paris, Les Belles Lettres, 1924, 180 p.

  Horvath K., "L'épopée nationale dans les littératures d'Europe centrale et orientale à l'époque de la transition du classicisme au romantisme", dans La littérature comparée en Europe orientale, Budapest 1963, pp. 432-436.

  Ibrovac M., Claude Fauriel et la fortune européenne des poésies populaires grecque et serbe. Étude d'histoire romantique, Paris 1966, 719 p.