Συγγραφέας:Κώτση, Αγαπούλα
 
Τίτλος:Νοσολογία των παιδικών ηλικιών και της νεολαίας (20ός αιώνας)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:46
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:2008
 
Σελίδες:311
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Κοινωνική ενσωμάτωση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:20ός αι.
 
Περίληψη:Η μελέτη «Νοσολογία των παιδικών ηλικιών και της νεολαίας» επιχειρεί να προσδιορίσει την ταυτότητα της ελληνικής νεολαίας κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα σε ένα θέμα ιδιαίτερα κρίσιμο για τις ηλικίες αυτές, αλλά και για την ποιότητα της μελλοντικής τους ζωής, ένα θέμα διαχρονικά επίκαιρο και κοινωνικά ευαίσθητο. Επιχειρεί αφενός μεν να αποτυπώσει την κατάσταση της υγείας της ελληνικής νεολαίας και τα νοσολογικά δεδομένα κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα, αφετέρου δε να ξεκαθαρίσει σχέσεις και εξαρτήσεις με τις ευρύτερες κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις της εποχής. Η όσο το δυνατόν πληρέστερη συγκέντρωση και αξιοποίηση του διαθέσιμου πληροφοριακού υλικού από διάφορες πηγές και κατά το δυνατόν η ενιαία παρουσίαση του, ώστε να είναι εφικτές συγκρίσεις, αποτέλεσε επίσης αυτοτελώς ένα σημαντικό στόχο της μελέτης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 8.14 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 235-254 από: 314
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/71/gif/235.gif&w=600&h=915

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

3. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

3.1 Εξέλιξη πληθυσμού κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, 1907-2001 26

3.2 Δείκτης γήρανσης, αναλογία αντικατάστασης και δείκτης εξάρτησης, 1907,1920,1928,1951,1961,1971,1981,1991,2001 27

3.3 Συνολικός πληθυσμός και πληθυσμός παιδιών και νέων,

1920,1928,1951,1961,1971,1981,1991,2001 30

3.4 Ποσοστιαία αναλογία παιδιών και νέων στον συνολικό παιδικό και νεανικό πληθυσμό κατά ομάδες ηλικιών, 1920,1928,

1951,1961,1971,1981,1991,2001 33

3.5 Παιδικός και νεανικός πληθυσμός κατά φύλο και ηλικία, 1920-2001 34

3.6 Ποσοστιαία κατανομή παιδικού και νεανικού πληθυσμού

κατά φύλο και ηλικία, 1920-2001 35

3.7 Οικονομικώς ενεργός παιδικός και νεανικός πληθυσμός, 1928,1961,1981,2001 και Ποσοστιαία κατανομή οικονομικώς ενεργού παιδικού και νεανικού πληθυσμού 38

3.8 Απασχόληση παιδιών και νέων 10-19 ετών κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, 1928,1981,2001 41

3.9 Απασχόληση παιδιών και νέων κατά ομάδες ηλικιών και κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, 1981,2001 42

3.10 Κατανομή του οικονομικώς ενεργού παιδικού και νεανικού πληθυσμού κατά ομάδες ηλικιών, 1961,1981,2001 44

3.11 Οικονομικώς ενεργοί και μη ενεργοί νέοι 15-24 ετών στις

χώρες Ε.Ε., 1987,1995 48

4. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΔΟΚΙΜΟ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

4.1 Μέσος ετήσιος αριθμός γεννήσεων και θανάτων ανά δεκαετία 58

Σελ. 235
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/71/gif/236.gif&w=600&h=915

4.2 Φυσική Κίνηση του Πληθυσμού, 1896,1907,1920,1921-2001

(ανά πενταετία) 59

4.3 Ποσοστά γονιμότητας, 1933-1937,1950-1997 61

4.4 Μέση ηλικία γαμπρού, νύφης και μητέρας, 1926-2001 65

4.5 Ποσοστιαία κατανομή των θανάτων κατά ηλικία του θανόντος, 1926-1928,1936-1938,1956,1961,1971,1981,1991,2001 67

4.6 Ποσοστιαία κατανομή θανάτων του συνόλου του πληθυσμού κατά αιτίες θανάτου, 1921,1926,1931,1936,1938,1956,1961, 1971,1981,1991,2001 72

4.7 Αιτίες θανάτου που εμφάνισαν αύξηση ή μείωση κατά το

1997 σε σχέση προς το 1938 74

4.8 Αιτίες θανάτου κατά σειρά σπουδαιότητας από άποψη ειδικού ποσοστού θνησιμότητας, 1997 76

4.9 Προτυπωμένοι δείκτες θνησιμότητας ανά 100.000 του αντίστοιχου πληθυσμού κατά αιτίες θανάτου, 2002 81

4.10 Μέση ηλικία κατά το θάνατο, 1926-1928,1936-1938,1959,

1961,1971,1981,1991,1997,2004 84

5. ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

5.1 Κατανομή των θανάτων παιδιών και νέων κατά κλιμάκια ηλικιών, 1921-2005 88

5.2 Ποσοστιαία κατανομή θανάτων παιδιών και νέων κατά κλιμάκια ηλικιών, 1921-2005 91

5.3 Δείκτες θνησιμότητας, 1921-2001 99

5.4 Μεταβολές στην περιγεννητική θνησιμότητα μεταξύ των

δύο πανελλήνιων περιγεννητικών ερευνών, 1983,1998 104

5.5 Ειδική κατά φύλο και ηλικία θνησιμότητα παιδιών και νέων, 1952-1997 109

5.6 Βρεφική θνησιμότητα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες κατά

την προπολεμική περίοδο 113

5.7 Βρεφική θνησιμότητα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες κατά

τη μεταπολεμική περίοδο 115

5.8 Ειδικά ποσοστά θνησιμότητας παιδιών 5-14 ετών και νέων

15-24 ετών κατά φύλο σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, 1998 120

5.9 Συχνότερες αιτίες θανάτου συνόλου του πληθυσμού και παιδιών και νέων, 1921-1938,1956,1961,1971,1981,1991,1998,

2000 123

Σελ. 236
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/71/gif/237.gif&w=600&h=915

5.10 Συχνότερες αιτίες θανάτου παιδιών και νέων 0-4 ετών, 5-14 ετών, 15-24 ετών, 1921,1926,1931,1936,1938,1956,1961,1971, 1981,1991,2000

5.11 Ειδικά ποσοστά θνησιμότητας από ατυχήματα, κακοήθη νεοπλάσματα και αυτοκτονίες παιδιών 5-14 ετών και νέων 15-24 ετών κατά φύλο, 1998

5.12 Συχνότερες αιτίες θανάτου παιδιών έως 1 έτους και 1-4 ετών, 1921-1938,1956,1961,1971,1981,1991,2000

5.13 Συχνότερες αιτίες θανάτου παιδιών 5-9 ετών και 10-14 ετών, 1921-1938,1956,1961,1971,1981,1991,2000

5.14 Συχνότερες αιτίες θανάτου νέων 15-19 ετών και 20-24 ετών, 1921-1938,1956,1961,1971,1981,1991,2000

5.15 Συχνότερες αιτίες θανάτου βρεφών κατά σειρά σπουδαιότητας, από άποψη ειδικού ποσοστού βρεφικής θνησιμότητας, 1961,1971,1981,1991,1997

5.16 Χαμηλό βάρος στη γέννηση, % στο σύνολο των γεννήσεων ζώντων, 1980-2003

5.17 Ειδικά ποσοστά θνησιμότητας κατά αιτίες θανάτου και φύλο, 1961-1995

6. ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

6.1 Εξελθόντες ασθενείς παιδιά και νέοι κατά ομάδες ηλικιών, 1963,1971,1981,1991,2000

6.2 Ποσοστό εξελθόντων ασθενών και θανόντων παιδιών και νέων κατά ομάδες ηλικιών, 1963-2000,1961-2001

6.3 Εξελθόντες ασθενείς παιδιά παιδιατρικών νοσοκομείων, 1963,1971,1981,1991,2000

6.4 Νοσηλευθέντα παιδιά - Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, 1879-1915,1899-1945

6.5 Ποσοστό εξελθόντων ασθενών κατά κατηγορίες νόσων, σύνολο πληθυσμού, παιδιά και νέοι 0-19 ετών και 0-29 ετών, 1963,1971,1981,1991,2000

6.6 Κατανομή (%) εξελθόντων ασθενών παιδιών και νέων κατά κατηγορίες νόσων και μεγάλες ομάδες ηλικιών, 1963,1971, 1981,1991,2000

6.7 Χαλασμένα, χαμένα, σφραγισμένα δόντια, μέσος αριθμός στην ηλικία των 12 ετών, 1980-2000

Σελ. 237
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/71/gif/238.gif&w=600&h=915

6.8 Χειρουργικές επεμβάσεις σε παιδιά και νέους κατά ηλικία,

1996-1998,2000 186

7. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ

7.1 Δείκτες επιπέδου υγείας, 1967-1997 196

7.2 Παιδιατρικά νοσοκομεία και κλίνες, 1973-2000 197

7.3 Αναλογία κατοίκων ανά γιατρό, 1901-2001 199

7.4 Ποσοστιαία κατανομή των γεννήσεων ζώντων αναλόγως του μέρους όπου ακριβώς συνέβη η γέννηση και του προσώπου

που παραστάθηκε κατά τον τοκετό, 1956-1997 200

7.5 Στόχοι ΠΟΥ και αντίστοιχοι δείκτες από την Πανελλαδική Μελέτη Κατάστασης Εμβολιασμού (παιδιά Α' Δημοτικού

το 1996-1997, γενεά γεννηθέντων το 1990-1991) 202

7.6 Κατανομή του πληθυσμού κατά βαθμό αστικότητας, 1907-

2001 204

7.7 Αριθμός μελών των νοικοκυριών, 1920-1961 205

7.8 Ανέσεις κατοικίας, 1974-1998/1999 206

7.9 Ποσοστό αγραμμάτων στον πληθυσμό κατά φύλο, 1900-2001 207

7.10 Επίπεδο μόρφωσης γονέων, 1928,1932-1933,1936-1938, 1955-1997 208

7.11 Κατά κεφαλήν κατανάλωση θερμίδων ανά ημέρα, 1961-2002 210

7.12 Κατανομή του νεανικού και του συνολικού πληθυσμού ανάλογα με το Δείκτη Μάζας του Σώματος (BMI) 213

7.13 Ποσοστό καπνιστών στις χώρες της Ε .Ε., σύνολο πληθυσμού, νέοι 15-24 ετών 216

7.14 Εκτίμηση (%) της κατάστασης της υγείας των νέων και της

υγείας του συνολικού πληθυσμού 223

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Π.1 Θανόντες (%) κατά ηλικία και αιτία θανάτου, 1921-1938,1956,

1961,1971,1981,1991,2000 246

Π.2 Κατανομή θανόντων κατά ηλικία και αιτία θανάτου, 1921-

1938,1956,1961,1971,1981,1991,2000 270

Π.3 Θνησιμότης βρεφών (έως 1 έτους) κατά κατηγορίες νόσων κατά την περίοδο 1921-1930 294

Σελ. 238
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/71/gif/239.gif&w=600&h=915

Π .4 Θνησιμότης βρεφών (έως 1 έτους) κατά κατηγορίες νόσων κατά την περίοδο 1931-1937 297 Π.5 Ειδικά ποσοστά θνησιμότητας παιδιών και νέων κατά κατηγορίες νόσων και ηλικία, 1928. Θάνατοι σε πληθυσμό 100.000 ατόμων της αντίστοιχης ηλικίας 299 Π.6 Ειδικά ποσοστά θνησιμότητας παιδιών και νέων κατά κατηγορίες νόσων και ηλικία, 1961. Θάνατοι σε πληθυσμό 100.000 ατόμων της αντίστοιχης ηλικίας 300 Π.7 Εξελθόντες ασθενείς παιδιά και νέοι κατά ομάδες ηλικιών

και φύλο, 1963,1971,1981,1991,2000 303

Σελ. 239
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/71/gif/240.gif&w=600&h=915 01 - 0002.htm

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 240
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/71/gif/241.gif&w=600&h=915

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

3. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

3.1 Ποσοστιαία κατανομή πληθυσμού κατά ομάδες ηλικιών (0-14,15-64,65+ ετών), 1907,1920,1928,1951,1961,1971,1981, 1991,2001 27

3.2 Εξέλιξη παιδικού και νεανικού πληθυσμού, 1907-2001 29

3.3 Αναλογία παιδικού και νεανικού πληθυσμού στο σύνολο του πληθυσμού, 1907,1920,1928,1951,1961,1971,1981,1991,2001 31

3.4 Εξέλιξη συνολικού παιδικού και νεανικού πληθυσμού κατά φύλο, 1920,1928,1951,1961,1971,1981,1991,2001 36

3.5 Αριθμός παιδιών και νέων που συμμετέχουν στο εργατικό δυναμικό, 1928,1961,1981,2001 40

3.6 Ποσοστό παιδιών και νέων που συμμετέχουν στο εργατικό δυναμικό, 1928,1961,1981,2001 40

3.7 Ποσοστό ανεργίας συνολικού πληθυσμού (Ελλάδα) και νεανικού πληθυσμού (Ελλάδα,Ε.Ε.-15), 1983-2000 46

3.8 Ειδικά ποσοστά γαμηλιότητας κατά φύλο και ηλικία, 1956-

1997 49

3.9 Μέση ηλικία γάμου κατά φύλο και ηλικία, 1926-1928,19361938,1956,1960,1965,1970,1975,1980,1985,1990,1995,1997,

2001 50

4. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΔΟΚΙΜΟ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

4.1 Αριθμός γεννήσεων ανά πενταετία, 1921-2001 58

4.2 Αδρός δείκτης γεννητικότητας και αδρός δείκτης θνησιμότητας, 1896-2001 60

4.3 Ειδικά κατά ηλικία ποσοστά γονιμότητας, 1933-1937,1950-

1997 63

Σελ. 241
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/71/gif/242.gif&w=600&h=915

4.4 Ποσοστιαία κατανομή των θανάτων κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών του θανόντος, 1921-1929,1930-1938,1956,1961,1971, 1981,1991,2001 69

4.5 Συχνότερες αιτίες θανάτου συνόλου πληθυσμού, 1921,1926,

1931,1936,1938,1956,1961,1971,1981,1991,2000 75

4.6 Ειδική κατά φύλο θνησιμότητα, 1952-1997 78

5. ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

5.1 Εξέλιξη του συνολικού αριθμού των θανάτων και των θανάτων παιδιών και νέων 0-24 ετών, 1921,1926,1931,1936,1938,

1952,1956,1961,1971,1981,1991,2001,2005 90

5.2 Αριθμός θανάτων παιδιών και νέων 0-4 ετών, 5-14 ετών και 15-24 ετών, 1921,1926,1931,1936,1938,1952,1956,1961,1971, 1981,1991,2001,2005 94

5.3 Ποσοστιαία κατανομή των θανάτων των νέων κατά ομάδες ηλικιών του θανόντος, 1921-1938,1956,1961,1971,1981,1991, 2001,2005 94

5.4 Αριθμός θανάτων παιδιών έως 4 ετών, 1921-2005 96

5.5 Ποσοστό θανάτων παιδιών έως 4 ετών, 1921-2005 96

5.6 Εξέλιξη βρεφικής, νεογνικής και μετανεογνικής θνησιμότητας και σχέση νεογνικής θνησιμότητας/συνολικής, 1921-2001 101

5.7 Εξέλιξη πρώιμης νεογνικής, όψιμης εμβρυϊκής και περιγεννητικής θνησιμότητας, 1921-2001 101

5.8 Αριθμός θανάτων παιδιών 5-14 ετών, 1921-2005 105

5.9 Ποσοστό θανάτων παιδιών 5-14 ετών, 1921-2005 105

5.10 Αριθμός θανάτων νέων 15-24 ετών, 1921-2005 107

5.11 Ποσοστό θανάτων νέων 15-24 ετών, 1921-2005 107

5.12 Ποσοστό βρεφικής και νεογνικής θνησιμότητας, Ε.Ε.-15Ελλάδα, 1960-2000 117

5.13 Ποσοστό περιγεννητικής, πρώιμης νεογνικής και όψιμης εμβρυϊκής θνησιμότητας,Ε.Ε.-15-Ελλάδα, 1960-2000 117

5.14 Ειδικά ποσοστά θνησιμότητας παιδιών 5-14 ετών κατά φύλο σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, 1998 119

5.15 Ειδικά ποσοστά θνησιμότητας νέων 15-24 ετών κατά φύλο σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, 1998 121

5.16 Συχνότερες αιτίες θανάτου παιδιών και νέων (0-24 ετών), 1921-1938,1956,1961,1971,1981,1991,2000 127

Σελ. 242
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/71/gif/243.gif&w=600&h=915

5.17 Ποσοστό θανάτων από λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα συνόλου του πληθυσμού και των παιδιών και νέων 0-24 ετών, 1921-1938,1956,1961,1971,1981,1991,2000 128

5.18 Ποσοστό θανάτων από νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος συνόλου του πληθυσμού και των παιδιών και νέων 0-24

ετών, 1921-1938,1956,1961,1971,1981,1991,2000 128

5.19 Ποσοστό θανάτων από νοσήματα του πεπτικού συστήματος συνόλου του πληθυσμού και των παιδιών και νέων 0-24 ετών, 1921-1938,1956,1961,1971,1981,1991,2000 129

5.20 Ποσοστό θανάτων από συγγενείς ανωμαλίες και ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο παιδιών και νέων 0-24 ετών, 1956,1961,1971,1981, 1991,2000 131

5.21 Ποσοστό θανάτων από κακώσεις και δηλητηριάσεις παιδιών και νέων 0-24 ετών, 1921,1926,1931,1936,1938,1956,1961, 1971,1981,1991,2000 132

5.22 Ειδικά ποσοστά θνησιμότητας από ατυχήματα παιδιών 5-14

ετών και νέων 15-24 ετών κατά φύλο, 1998 137

5.23 Ειδικά ποσοστά θνησιμότητας από τροχαία ατυχήματα παιδιών 5-14 ετών και νέων 15-24 ετών κατά φύλο, 1998 138

5.24 Παιδιά κάτω των 15 ετών θύματα και νεκροί σε τροχαία, 1992 139

5.25 Ειδικά ποσοστά θνησιμότητας από αυτοκτονίες παιδιών

5-14 ετών και νέων 15-24 ετών κατά φύλο, 1998 139

5.26 Ποσοστό θανάτων από νεοπλάσματα παιδιών και νέων 0-24 ετών, 1921,1926,1931,1936,1938,1956,1961,1971,1981, 1991,2000 140

5.27 Ειδικά ποσοστά θνησιμότητας από κακοήθη νεοπλάσματα παιδιών 5-14 ετών και νέων 15-24 ετών κατά φύλο, 1998 141

5.28 Ποσοστό θανάτων από νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος παιδιών και νέων 0-24 ετών κατά ομάδες ηλικιών,

1921,1926,1931,1936,1938,1956,1961,1971,1981,1991,2000 142

5.29 Συχνότερες αιτίες θανάτου παιδιών 0-4 ετών, 1921,1926,

1931,1936,1938,1956,1961,1971,1981,1991,2000 143

5.30 Συχνότερες αιτίες θανάτου παιδιών 5-14 ετών, 1921,1926,

1931,1936,1938,1956,1961,1971,1981,1991,2000 144

5.31 Συχνότερες αιτίες θανάτου νέων 15-24 ετών, 1921,1926,1931,

1936,1938,1956,1961,1971,1981,1991,2000 145

5.32 Ποσοστό θανάτων από συγγενείς ανωμαλίες και ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική πε-

Σελ. 243
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/71/gif/244.gif&w=600&h=915

περίοδο παιδιών και νέων κατά ομάδες ηλικιών (έως 1 έτους,

1-4 ετών), 1921-2000 157

5.33 Ποσοστό θανάτων από κακώσεις και δηλητηριάσεις παιδιών και νέων κατά ομάδες ηλικιών, 1921,1926,1931,1936,1938,

1956,1961,1971,1981,1991,2000 163

5.34 Ποσοστό θανάτων από νεοπλάσματα παιδιών και νέων κατά ομάδες ηλικιών, 1921,1926,1931,1936,1938,1956,1961, 1971,1981,1991,2000 164

5.35 Ειδικά ποσοστά θνησιμότητας από κακώσεις και δηλητηριάσεις, 1961-1995 169

6. ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

6.1 Εξελθόντες ασθενείς, σύνολο, 0-19 ετών και 20-29 ετών, 1963,

1971,1981,1991,2000 173

6.2 Ποσοστό εξελθόντων ασθενών παιδιών και νέων 0-19 ετών

κατά ομάδες ηλικιών, 1963-2000 175

6.3 Αναλογία θανάτων παιδιών και νέων 0-19 ετών κατά ομάδες ηλικιών, 1961-2001 175

6.4 Συχνότερες αιτίες νοσηλείας παιδιών 0-4 ετών, 1963-2000 181

6.5 Συχνότερες αιτίες νοσηλείας παιδιών 5-14 ετών, 1963-2000 182

6.6 Συχνότερες αιτίες νοσηλείας νέων 15-19 ετών, 1963-2000 183

7. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ

7.1 Ποσοστιαία κατανομή των γεννήσεων ζώντων αναλόγως του μέρους όπου ακριβώς συνέβη η γέννηση και του προσώπου

που παραστάθηκε κατά τον τοκετό, 1956-1997 200

7.2 Ποσοστιαία κατανομή των θανάτων αναλόγως του είδους πιστοποιήσεών τους και του μέρους όπου ακριβώς συνέβησαν, 1956-1997 201

7.3 Ποσοστά καπνιστών πριν από την ενηλικίωση 218

Σελ. 244
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/71/gif/245.gif&w=600&h=915

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακες ΠΙ - Π7

Π.1 Θανόντες (%) κατά ηλικία και αιτία θανάτου, 1921-1938,1956,1961,1971, 1981,1991,2000

Π.2 Κατανομή θανόντων κατά ηλικία και αιτία θανάτου, 1921-1938,1956, 1961,1971,1981,1991,2000

Π.3 Θνησιμότης βρεφών (έως 1 έτους) κατά κατηγορίες νόσων κατά την περίοδο 1921-1930

Π.4 Θνησιμότης βρεφών (έως 1 έτους) κατά κατηγορίες νόσων κατά την περίοδο 1931-1937

Π.5 Ειδικά ποσοστά θνησιμότητας παιδιών και νέων κατά κατηγορίες νόσων και ηλικία, 1928. Θάνατοι σε πληθυσμό 100.000 ατόμων της αντίστοιχης ηλικίας

Π.6 Ειδικά ποσοστά θνησιμότητας παιδιών και νέων κατά κατηγορίες νόσων και ηλικία, 1961. Θάνατοι σε πληθυσμό 100.000 ατόμων της αντίστοιχης ηλικίας

Π.7 Εξελθόντες ασθενείς παιδιά και νέοι κατά ομάδες ηλικιών και φύλο, 1963,1971,1981,1991,2000

Σελ. 245
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/71/gif/246.gif&w=600&h=393

ΠΙΝΑΚΑΣ Π. 1

Θανόντες (%) κατά ηλικία και αιτία θανάτου, 1921-1938,1956,1961,1971,1981,1991,2000

1921

Ομάδες ηλικιών

Ομάδες ηλικιών

Κατηγορίες νόσων

Σύνολο

έως 1

1-4

0-4

5-9

10-14

5-14

15-19

20-24

15-24

0-24

πληθ.

έτους

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

1

Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα

19,2

8,7

22,6

17,2

35,3

34,0

34,8

39,8

41,7

40,8

24,6

2

Νεοπλάσματα

1,3

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,3

0,5

0,4

0,1

6

Νοσήματα νευρικού συστήματος & αισθητηρίων οργάνων 1,2

0,7

1,4

1,1

4,6

5,2

4,9

3,1

2,2

2,6

2,1

7

Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος

4,0

0,3

0,2

0,3

0,7

1,6

1,1

2,0

1,6

1,8

0,7

8

Νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος

21,7

18,1

25,1

22,4

22,3

20,0

21,4

20,9

19,6

20,2

21,8

9

Νοσήματα του πεπτικού συστήματος

5,5

23,6

11,9

16,4

0,3

0,5

0,4

0,7

0,7

0,7

10,7

10

Νοσήματα του ουροποιογεννητικού συστήματος

1,8

0,4

0,5

0,5

2,0

2,2

2,1

1,2

1,6

1,4

0,9

11

Επιπλοκές της κυήσεως, του τοκετού χαι της λοχείας

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

3,4

2,0

0,4

14

Συγγενείς ανωμαλίες

3,5

21,2

7,3

12,7

0,9

0,5

0,7

0,0

0,0

0,0

8,2

16

Συμπτώματα, σημεία και ασαφώς καθορισμένες

καταστάσεις

11,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

Κακώσεις και δηλητηριάσεις

2,5

0,8

0,9

0,9

2,8

5,1

3,7

6,2

6,5

6,4

2,4

Άλλαι ασθένειαι

7,9

8,5

7,5

7,9

9,0

8,4

8,7

8,0

8,2

8,1

8,1

Νόσοι άγνωστοι κ.λπ.

18,7

17,6

22,6

20,6

21,9

22,4

22,1

17,3

14,0

15,6

20,0

Σύνολο

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Σύνολο

76.407

8.058

12.771

20.829

3.480

2.260

5.740

2.804

3.159

5.963

32.532

Σελ. 246
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/71/gif/247.gif&w=600&h=393

Κατηγορίες νόσων

Σύνολο

έως 1

1-4

0-4

5-9

10-14

5-14

15-19

20-24

15-24

0-24

πληθ.

έτους

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

1

Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα

20,1

8,2

23,1

17,6

38,0

36,1

37,2

45,1

47,4

46,3

25,5

2

Νεοπλάσματα

1,4

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,3

0,2

0,3

0,1

6

Νοσήματα νευρικού συστήματος & αισθητηρίων οργάνων 1,1

0,5

1,2

0,9

3,0

4,7

3,7

3,6

2,0

2,8

1,7

7

Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος

4,0

0,2

0,2

0,2

0,8

1,7

1,2

1,8

1,3

1,5

0,6

8

Νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος

20,1

15,8

24,6

21,3

21,1

19,0

20,3

16,6

17,1

16,8

20,4

9

Νοσήματα του πεπτικού συστήματος

7,0

31,5

14,2

20,7

0,5

0,2

0,4

0,6

0,7

0,6

14,1

10

Νοσήματα του ουροποιογεννητικού συστήματος

2,1

0,1

0,8

0,6

2,2

1,8

2,1

1,7

1,6

1,6

1,0

11

Επιπλοκές της κυήσεως, του τοκετού και της λοχείας

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

3,0

1,9

0,3

14

Συγγενείς ανωμαλίες

2,9

18,9

4,3

9,7

0,3

0,2

0,3

0,0

0,0

0,0

6,6

16

Συμπτώματα, σημεία και ασαφώς καθορισμένες

καταστάσεις

10,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

Κακώσεις και δηλητηριάσεις

2,5

0,6

1,0

0,8

2,7

5,0

3,6

6,4

5,8

6,1

2,2

Άλλαι ασθένειαι

9,5

7,8

10,8

9,7

10,3

12,0

10,9

8,5

7,9

8,2

9,6

Νόσοι άγνωστοι κ.λπ.

17,7

16,3

19,8

18,5

21,0

19,2

20,3

14,9

13,0

13,9

18,0

Σύνολο

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Σύνολο

81.716

9.024

15.060

24.084

3.531

2.273

5.804

2.905

3.029

5.934

35.822

Σελ. 247
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/71/gif/248.gif&w=600&h=393

1923

Ομάδες ηλικιών

Ομάδες ηλικιών

Κατηγορίες νόσων

Σύνολο

έως 1

1-4

0-4

5-9

10-14

5-14

15-19

20-24

15-24

0-24

πληθ.

έτους

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

1

Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα

26,2

10,7

29,2

23,0

45,4

43,7

44,7

50,8

52,0

51,4

31,7

2

Νεοπλάσματα

1,3

0,0

0,0

0,0

0,1

0,2

0,1

0,2

0,3

0,3

0,1

6

Νοσήματα νευρικού συστήματος & αισθητηρίων οργάνων 1,0

0,5

0,9

0,8

2,6

3,9

3,1

3,3

2,0

2,6

1,5

7

Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος

3,8

0,3

0,1

0,2

0,6

1,5

1,0

1,5

1,1

1,3

0,5

8

Νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος

18,4

15,8

22,3

20,1

19,0

16,3

17,9

14,6

16,2

15,5

18,9

9

Νοσήματα του πεπτικού συστήματος

6,9

31,9

13,2

19,4

0,2

0,5

0,3

0,6

0,7

0,7

12,8

10

Νοσήματα του ουροποιογεννητικού συστήματος

2,4

0,2

0,9

0,7

2,5

2,4

2,5

1,5

2,2

1,9

1,2

11

Επιπλοκές της κυήσεως, του τοκετού και της λοχείας

0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

2,9

1,7

0,3

14

Συγγενείς ανωμαλίες

3,3

23,6

4,3

10,7

0,5

0,2

0,4

0,0

0,0

0,0

7,0

16

Συμπτώματα, σημεία και ασαφώς καθορισμένες

καταστάσεις

9,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

Κακώσεις και δηλητηριάσεις

2,1

0,7

0,7

0,7

1,9

3,9

2,7

4,5

4,0

4,2

1,7

Άλλαι ασθένειαι

9,8

4,1

13,1

10,1

10,5

10,1

10,3

9,4

7,8

8,5

9,9

Νόσοι άγνωστοι κ.λπ.

14,3

12,3

15,3

14,3

16,6

17,4

16,9

13,1

10,9

11,9

14,4

Σύνολο

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Σύνολο

102.042

10.433

20.965

31.398

5.077

3.339

8.416

3.923

4.376

8.299

48.113

Σελ. 248
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/71/gif/249.gif&w=600&h=393

Κατηγορίες νόσων

Σύνολο

έως 1

1-4

0-4

5-9

10-14

5-14

15-19

20-24

15-24

0-24

πληθ.

έτους

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

1

Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα

23,1

10,9

27,7

20,6

39,3

40,9

40,0

49,7

50,5

50,1

29,0

2

Νεοπλάσματα

1,4

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,4

0,3

0,4

0,1

6

Νοσήματα νευρικού συστήματος & αισθητηρίων οργάνων 1,0

0,6

1,1

0,9

3,0

3,8

3,3

2,9

1,7

2,3

1,6

7

Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος

4,1

0,2

0,3

0,2

0,6

1,6

1,0

1,9

1,4

1,6

0,6

8

Νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος

20,6

17,4

24,4

21,4

21,7

16,8

19,7

16,0

16,2

16,1

20,2

9

Νοσήματα του πεπτικοί) συστήματος

6,3

29,0

10,4

18,3

0,4

0,9

0,6

0,8

0,8

0,8

12,3

10

Νοσήματα του ουροποιογεννητικού συστήματος

2,4

0,2

0,9

0,6

2,1

2,6

2,3

2,0

1,9

2,0

1,1

11

Επιπλοκές της κυήσεως του τοκετού και της λοχείας

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

4,3

2,5

0,5

14

Συγγενείς ανωμαλίες

3,9

25,9

4,3

13,4

0,3

0,1

0,2

0,0

0,0

0,0

8,9

16

Συμπτώματα, σημεία και ασαφώς καθορισμένες

καταστάσεις

10,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

Κακώσεις και δηλητηριάσεις

2,1

0,6

1,0

0,8

2,7

5,0

3,7

4,6

4,0

4,3

1,9

Άλλαι ασθένειαι

9,8

4,4

12,2

8,9

12,0

12,7

12,3

10,5

9,4

9,9

9,6

Νόσοι άγνωστοι κ.λπ.

13,9

10,8

17,6

14,7

17,9

15,5

16,9

10,6

9,3

9,9

14,3

Σύνολο

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Σύνολο

93.320

11.412

15.652

27.064

3.948

2.766

6.714

3.531

3.758

7.289

3.758

Σελ. 249
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/71/gif/250.gif&w=600&h=393

1925

Ομάδες ηλικιών

Ομάδες ηλικιών

Κατηγορίες νόσων

Σύνολο

έως 1

1-4

0-4

5-9

10-14

5-14

15-19

20-24

15-24

0-24

πληθ.

έτους

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

1

Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα

22,4

10,6

27,9

19,6

39,1

43,5

40,8

49,5

50,2

49,9

27,4

2

Νεοπλάσματα

1,8

0,0

0,1

0,0

0,1

0,1

0,1

0,5

0,3

0,4

0,1

6

Νοσήματα νευρικού συστήματος & αισθητηρίων οργάνων 1,0

0,5

1,3

0.9

3,0

4,0

3,4

2,9

1,7

2,3

1,5

7

Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος

4,4

0,3

0,2

0,3

0,7

1,8

1,1

1,9

1,6

1,7

0,6

8

Νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος

20,2

17,6

27,1

22,5

24,8

18,6

22,4

15,9

16,1

16,0

21,5

9

Νοσήματα του πεπτικού συστήματος

7,9

30,6

10,6

20,2

0,3

1,1

0,6

0,9

1,0

0,9

14,3

10

Νοσήματα του ουροποιογεννητικού συστήματος

2,5

0,2

0,9

0,6

1,8

1,9

1,9

1,8

2,6

2,2

1,0

11

Επιπλοκές της κυήσεως, του τοκετού και της λοχείας

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,8

4,5

2,7

0,4

14

Συγγενείς ανωμαλίες

4,7

25,1

3,8

14,0

0,3

0,1

0,2

0,0

0,0

0,0

9,8

16

Συμπτώματα, σημεία και ασαφώς καθορισμένες

καταστάσεις

10,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

Κακώσεις και δηλητηριάσεις

2,6

0,5

0,9

0,7

2,8

6,0

4,1

6,4

6,0

6,2

2,1

Άλλαι ασθένειαι

9,3

4,8

11,3

8,2

11,8

11,1

11,5

8,7

7,7

8,2

8,7

Νόσοι άγνωστοι κ.λπ.

12,1

9,8

15,9

13,0

15,2

11,8

13.9

10,7

8,4

9,5

12,5

Σύνολο

100,0

100,0

100,0

100.0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Σύνολο

88.633

14.085

15.329

29.414

3.529

2.292

5.821

3.286

3.545

6.831

42.084

Σελ. 250
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/71/gif/251.gif&w=600&h=393

Κατηγορίες νόσων

Σύνολο

έως 1

1-4

0-4

5-9

10-14

5-14

15-19

20-24

15-24

0-24

πληθ.

έτους

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

1

Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα

22,1

10,3

27,7

19,2

39,6

42,6

40,8

51,9

51,3

51,6

27,3

2

Νεοπλάσματα

2,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,5

0,6

0,6

0,1

6

Νοσήματα νευρικού συστήματος & αισθητηρίων οργάνων 1,0

0,7

1,3

1,0

3,6

3,3

3,5

2,6

1,6

2,1

1,5

7

Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος

4,8

0,2

0,2

0,2

1,3

2,2

1,6

1,9

1,6

1,8

0,7

8

Νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος

18,7

18,2

23,5

20,9

22,6

19,4

21,4

14,5

13,0

13,7

19,8

9

Νοσήματα του πεπτικού συστήματος

8,8

34,1

12,4

23,0

0,4

0,8

0,5

1,1

0,8

0,9

16,5

10

Νοσήματα του ουροποιογεννητικού συστήματος

2,5

0,2

0,9

0,6

2,3

2,6

2,4

1,9

2,4

2,2

1,1

11

Επιπλοκές της κυήσεως, του τοκετού και της λοχείας

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,8

5,3

3,3

0,5

14

Συγγενείς ανωμαλίες

4,0

20,4

3,9

12,0

0,3

0,2

0,3

0,0

0,0

0,0

8,5

16

Συμπτώματα, σημεία και ασαφώς καθορισμένες

καταστάσεις

10,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

Κακώσεις και δηλητηριάσεις

2,6

0,6

1,1

0,9

3,3

5,4

4,1

6,2

5,6

5,9

2,1

Άλλαι ασθένειαι

10,1

5,8

11,7

8,9

12,1

12,7

12,4

10,5

9,7

10,1

9,5

Νόσοι άγνωστοι κ.λπ.

11,4

9,4

17,2

13,4

14,4

10,7

13,0

8,2

8,0

8,1

12,5

Σύνολο

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Σύνολο

84.136

13.628

14.213

27.841

3.115

1.988

5.103

2.941

3.440

6.381

39.330

Σελ. 251
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/71/gif/252.gif&w=600&h=393

1927

Ομάδες ηλικιών

Ομάδες ηλικιών

Κατηγορίες νόσων

Σύνολο

έως 1

1-4

0-4

5-9

10-14

5-14

15-19

20-24

15-24

0-24

πληθ.

έτους

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

1

Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα

21,3

11,3

26,7

19,3

39,5

39,7

39,6

51.7

51,5

51,6

25,9

2

Νεοπλάσματα

2,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

0,2

0,4

0,9

0,7

0,1

6

Νοσήματα νευρικού συστήματος & αισθητηρίων οργάνων 0,9

0,6

1,2

0,9

4,3

4,2

4,3

2,7

1,6

2,1

1,4

7

Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος

4,6

0,2

0,3

0,2

1,1

2,3

1,5

1,9

1,7

1,8

0,6

8

Νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος

20,9

21,1

26,0

23,6

23,2

19,7

22,0

15,5

14,6

15,0

22,3

9

Νοσήματα του πεπτικού συστήματος

9,4

33,4

12,4

22,5

0,5

0,7

0,6

1,4

0,9

1,1

17,2

10

Νοσήματα του ουροποιογεννητικού συστήματος

2,5

0,2

0,9

0,6

2,4

2,4

2,4

1,9

2,1

2,0

1,0

11

Επιπλοκές της κυήσεως, του τοκετού και της λοχείας

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

5,2

3,2

0,4

14

Συγγενείς ανωμαλίες

3,7

17,8

3,0

10,1

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

7,6

16

Συμπτώματα, σημεία και ασαφώς καθορισμένες

καταστάσεις

10,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

Κακώσεις και δηλητηριάσεις

2,6

0,6

1,5

1,1

3,8

6,2

4,6

6,4

5,4

5,9

2,1

Άλλαι ασθένειαι

9,5

4,4

11,8

8,2

11,2

13,8

12,1

9,5

9,0

9,2

8,8

Νόσοι άγνωστοι κ.λπ.

10,9

10,3

16,2

13,3

13,7

10,9

12,8

7,7

7,1

7,4

12,4

Σύνολο

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Σύνολο

100.020

17.745

19.062

36.807

3.567

1.794

5.361

3.130

3.591

6.721

48.889

Σελ. 252
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/71/gif/253.gif&w=600&h=393

Κατηγορίες νόσων

Σύνολο

έως 1

1-4

0-4

5-9

10-14

5-14

15-19

20-24

15-24

0-24

πληθ.

έτους

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

1

Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα

24,1

13,1

31,5

22,4

45,4

42,7

44,6

53,3

52,1

52,6

29,4

2

Νεοπλάσματα

2,0

0,0

0,1

0,1

0,2

0,3

0,2

0,2

0,5

0,4

0,1

6

Νοσήματα νευρικού συστήματος & αισθητηρίων οργάνων 0,9

0,6

1,3

1,0

2,9

4,1

3,3

2,6

1,7

2,1

1,4

7

Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος

5,1

0,3

0,2

0,3

0,7

1,9

1,1

1,8

1,6

1,7

0,6

8

Νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος

19,0

19,5

24,2

21,9

19,6

17,3

18,9

13,5

13,0

13,3

20,3

9

Νοσήματα του πεπτικού συστήματος

8,3

30,6

10,9

20,7

0,4

1,0

0,6

1,2

1,1

1,2

15,0

10

Νοσήματα του ουροποιογεννητικού συστήματος

2,7

0,2

0,8

0,5

1,7

2,2

1,9

2,3

2,7

2,5

1,0

11

Επιπλοκές της κυήσεως, του τοκετού και της λοχείας

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

1,0

5,8

3,6

0,5

14

Συγγενείς ανωμαλίες

3,7

19,5

2,2

10,8

0,0

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

7,9

16

Συμπτώματα, σημεία και ασαφώς καθορισμένες

καταστάσεις

10,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

Κακώσεις και δηλητηριάσεις

2,6

0,7

1,7

1,2

4,4

6,9

5,2

6,1

5,8

5,9

2,4

Άλλαι ασθένειαι

9,0

3,7

9,3

6,5

10,9

13,0

11,6

11,2

9,8

10,5

7,7

Νόσοι άγνωστοι κ.λπ.

11,3

11,7

17,7

14,7

13,7

10,5

12,7

6,7

5,9

6,3

13,3

Σύνολο

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Σύνολο

105.665

17.737

18.141

35.878

3.831

1.835

5.666

3.306

3.735

7.041

48.585

Σελ. 253
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/71/gif/254.gif&w=600&h=393

1929

Ομάδες ηλικιών

Ομάδες ηλικιών

Κατηγορίες νόσων

Σύνολο

έως 1

1-4

0-4

5-9

10-14

5-14

15-19

20-24

15-24

0-24

πληθ.

έτους

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

ετών

1

Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα

20,5

11,3

30,3

20,8

43,0

39,5

41,9

46,7

45,9

46,3

26,8

2

Νεοπλάσματα

2,0

0,0

0,1

0,0

0,2

0,3

0,2

0,3

0,8

0,5

0,1

6

Νοσήματα νευρικού συστήματος & αισθητηρίων οργάνων 0,9

0,5

1,2

0,9

2,7

4,3

3,2

3,3

2,0

2,6

1,4

7

Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος

4,7

0,2

0,2

0,2

0,7

1,9

1,1

1,8

1,2

1,5

0,5

8

Νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος

23,8

21,5

26,9

24,2

25,6

19,8

23,8

18,9

18,6

18,7

23,4

9

Νοσήματα του πεπτικού συστήματος

8,9

30,6

13,1

21,9

0,3

0,9

0,5

1,1

1,0

1,1

16,5

10

Νοσήματα του ουροποιογεννητικού συστήματος

2,6

0,2

0,9

0,5

2,1

2,4

2,2

2,0

2,1

2,0

0,9

11

Επιπλοκές της κυήσεως, του τοκετού και της λοχείας

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,8

5,8

3,4

0,5

14

Συγγενείς ανωμαλίες

4,3

22,3

2,1

12,2

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

9,1

16

Συμπτώματα, σημεία και ασαφώς καθορισμένες

καταστάσεις

10,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

Κακώσεις και δηλητηριάσεις

2,6

0,4

1,5

1,0

3,3

6,5

4,3

6,7

6,6

6,7

2,1

Άλλαι ασθένειαι

9,1

4,5

9,5

7,1

10,2

14,4

11,5

11,6

10,5

11,1

8,1

Νόσοι άγνωστοι κ.λπ.

9,2

8,4

14,1

11,3

12,0

9,9

11,3

6,8

5,5

6,1

10,5

Σύνολο

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Σύνολο

115.561

20.156

20.259

40.415

4.219

1.945

6.164

3.688

3.966

7.654

54.233

Σελ. 254
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Νοσολογία των παιδικών ηλικιών και της νεολαίας (20ός αιώνας)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 235
  

  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

  3. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

  3.1 Εξέλιξη πληθυσμού κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, 1907-2001 26

  3.2 Δείκτης γήρανσης, αναλογία αντικατάστασης και δείκτης εξάρτησης, 1907,1920,1928,1951,1961,1971,1981,1991,2001 27

  3.3 Συνολικός πληθυσμός και πληθυσμός παιδιών και νέων,

  1920,1928,1951,1961,1971,1981,1991,2001 30

  3.4 Ποσοστιαία αναλογία παιδιών και νέων στον συνολικό παιδικό και νεανικό πληθυσμό κατά ομάδες ηλικιών, 1920,1928,

  1951,1961,1971,1981,1991,2001 33

  3.5 Παιδικός και νεανικός πληθυσμός κατά φύλο και ηλικία, 1920-2001 34

  3.6 Ποσοστιαία κατανομή παιδικού και νεανικού πληθυσμού

  κατά φύλο και ηλικία, 1920-2001 35

  3.7 Οικονομικώς ενεργός παιδικός και νεανικός πληθυσμός, 1928,1961,1981,2001 και Ποσοστιαία κατανομή οικονομικώς ενεργού παιδικού και νεανικού πληθυσμού 38

  3.8 Απασχόληση παιδιών και νέων 10-19 ετών κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, 1928,1981,2001 41

  3.9 Απασχόληση παιδιών και νέων κατά ομάδες ηλικιών και κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, 1981,2001 42

  3.10 Κατανομή του οικονομικώς ενεργού παιδικού και νεανικού πληθυσμού κατά ομάδες ηλικιών, 1961,1981,2001 44

  3.11 Οικονομικώς ενεργοί και μη ενεργοί νέοι 15-24 ετών στις

  χώρες Ε.Ε., 1987,1995 48

  4. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΔΟΚΙΜΟ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

  4.1 Μέσος ετήσιος αριθμός γεννήσεων και θανάτων ανά δεκαετία 58