Συγγραφέας:Κώτση, Αγαπούλα
 
Τίτλος:Νοσολογία των παιδικών ηλικιών και της νεολαίας (20ός αιώνας)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:46
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:2008
 
Σελίδες:311
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Κοινωνική ενσωμάτωση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:20ός αι.
 
Περίληψη:Η μελέτη «Νοσολογία των παιδικών ηλικιών και της νεολαίας» επιχειρεί να προσδιορίσει την ταυτότητα της ελληνικής νεολαίας κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα σε ένα θέμα ιδιαίτερα κρίσιμο για τις ηλικίες αυτές, αλλά και για την ποιότητα της μελλοντικής τους ζωής, ένα θέμα διαχρονικά επίκαιρο και κοινωνικά ευαίσθητο. Επιχειρεί αφενός μεν να αποτυπώσει την κατάσταση της υγείας της ελληνικής νεολαίας και τα νοσολογικά δεδομένα κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα, αφετέρου δε να ξεκαθαρίσει σχέσεις και εξαρτήσεις με τις ευρύτερες κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις της εποχής. Η όσο το δυνατόν πληρέστερη συγκέντρωση και αξιοποίηση του διαθέσιμου πληροφοριακού υλικού από διάφορες πηγές και κατά το δυνατόν η ενιαία παρουσίαση του, ώστε να είναι εφικτές συγκρίσεις, αποτέλεσε επίσης αυτοτελώς ένα σημαντικό στόχο της μελέτης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 8.14 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 25-44 από: 314
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/71/gif/25.gif&w=600&h=915

3. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

3.1 Δημογραφικές εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα

Ο 20ός αιώνας υπήρξε η εκατονταετία μεγάλων δημογραφικών μεταβολών για την Ελλάδα. Κατά τη διάρκειά του διπλασιάστηκε η έκταση της χώρας και σχεδόν τετραπλασιάστηκε ο συνολικός πληθυσμός της, ταυτόχρονα όμως άλλαξε και η δημογραφική φυσιογνωμία της με τη μετάβαση από υψηλά επίπεδα γεννητικότητας και θνησιμότητας σε χαμηλότερα επίπεδα. Ο αιώνας έληξε με υπογεννητικότητα και γήρανση, υπερσυγκέντρωση και αραίωση του πληθυσμού σε ορισμένες περιοχές με έντονη και διαφορετική κατά τόπο γήρανση και υψηλή εισροή μεταναστών2.

Ο συνολικός πληθυσμός της χώρας παρουσίασε συνεχόμενη αύξηση και από 2.630.381 άτομα το 1907 (πρώτη Απογραφή Πληθυσμού του αιώνα) αυξήθηκε σε 5.014.130 άτομα το 1920 και σε 6.184.645 άτομα το 1928. Ξεκινώντας με 7.632.801 άτομα το 1951 ο πληθυσμός ανήλθε σε 10.964.020 άτομα το 2001 (Πίνακας 3.1). Οι εδαφικές επεκτάσεις, οι μεταναστευτικές ροές από και προς την Ελλάδα, οι διαφορές στη γεννητικότητα και τη θνησιμότητα καθόρισαν τις εξελίξεις αυτές. Η αύξηση του πληθυσμού κατά το πρώτο ήμισυ του αιώνα ήταν σημαντικά μεγαλύτερη της αντίστοιχης του επόμενου, κυρίως λόγω της επέκτασης των ορίων της χώρας. Ως προς την ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού παρατηρείται:

- Συνεχής μείωση της αναλογίας του παιδικού πληθυσμού από 38,3% στις αρχές του αιώνα (1907) σε 28,8% στα μέσα του αιώνα (1951) και μόλις 15,2% το 2001.

- Αύξηση της αναλογίας του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού από 57,6% στις αρχές του αιώνα σε 64,4% στα μέσα του αιώνα και 68,1% το 2001.

2. Γ. Σιάμπος, «Ένας αιώνας μεγάλων δημογραφικών μεταβολών στην Ελλάδα», Πληθυσμός και Ανάπτυξη στην Ελλάδα, Ελληνική Εταιρεία Δημογραφικών Μελετών, Πανελλαδικό Δημογραφικό Συνέδριο 1998, Αθήνα 2003.

Σελ. 25
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/71/gif/26.gif&w=600&h=915

- Σημαντική αύξηση της αναλογίας των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω από 4,1% στις αρχές του αιώνα, σε 6,7% στα μέσα του αιώνα και 16,7% το 2001 (Διάγραμμα 3.1).

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1

Εξέλιξη πληθυσμού κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, 1907-2001

Έτη

Ομάδες ηλικιών

0-14 ετών

15-64 ετών

65 ετών και άνω

Σύνολο

1907

1.007.458

1.514.534

108.389

2.630.381

1920

1.717.864

3.012.449

283.817

5.014.130

1928

1.989.701

3.832.473

362.471

6.184.645

1951

2.200.451

4.918.251

514.099

7.632.801

1961

2.243.962

5.457.937

686.654

8.388.553

1971

2.223.904

5.587.352

957.116

8.768.372

1981

2.307.297

6.192.751

1.239.541

9.739.589

1991

1.974.867

6.880.681

1.404.352

10.259.900

2001

1.664.085

7.468.395

1.831.540

10.964.020

Ποσοστιαία κατανομή του πληθυσμού κατά ομάδες ηλικιών

1907

38,3

57,6

4,1

100,0

1920

34,3

60,1

5,7

100,0

1928

32,2

62,0

5,9

100,0

1951

28,8

64,4

6,7

100,0

1961

26,8

65,1

8,2

100,0

1971

25,4

63,7

10,9

100,0

1981

23,7

63,6

12,7

100,0

1991

19,2

67,1

13,7

100,0

2001

15,2

68,1

16,7

100,0

Σημειώσεις: 1907,1920,1928: Δεν περιλαμβάνονται οι μη δηλώσαντες ηλικία. 1920: Μέσα στα όρια της Συνθήκης της Λωζάνης, 1971,1981: Δειγματοληπτική επεξεργασία 25% και 10% των δελτίων της απογραφής, αντίστοιχα. Πηγή: ΕΣΥΕ, Στατιστική Επετηρίδα, 2003.

Ως αποτέλεσμα των εξελίξεων αυτών οι δείκτες γήρανσης, αντικατάστασης και εξάρτησης του πληθυσμού, που παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.2, εξελίχθηκαν δυσμενώς. Ο δείκτης ή αναλογία γήρανσης, δηλαδή ο αριθμός των ηλικιωμένων ατόμων (65 ετών και άνω) προς 100 παιδιά ηλικίας έως 14 ετών, ακολουθεί σταθερά αυξητική τάση και από 10,8 στις αρχές του αιώνα (1907) διαμορφώθηκε στο 23,4 το 1951 και στο 71,1 το 1991, δηλαδή το 1991 αντιστοιχούσαν περίπου 71 ηλικιωμένοι σε 100 παιδιά έναντι 11 στις αρχές του αιώνα.

Σελ. 26
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/71/gif/27.gif&w=600&h=915

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.1

Ποσοστιαία κατανομή πληθυσμού κατά ομάδες ηλικιών (0-14,15-64,65+ ετών), 1907,1920,1928,1951,1961,1971,1981,1991,2001

—*—0-14 ετών_15-64 ετών_-*— 65+ ετών

Πηγή: ΕΣΥΕ, Στατιστική Επετηρίδα, 2003.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2

Δείκτης γήρανσης, αναλογία αντικατάστασης και δείκτης εξάρτησης, 1907,1920,1928,1951,1961,1971,1981,1991,2001

Αναλογία

Δείκτης εξάρτησης

Δείκτης

Έτη

γήρανσης

Σύνολο

Παιδιών

Ηλικιωμένων

αντικατάστασης

1907

10,8

73,7

66,5

7,2

-

1920

16,5

66,4

57,0

9,4

3,9

1928

18,2

61,4

51,9

9,5

3,1

1951

23,4

55,2

44,7

10,5

3,0

1961

30,6

53,7

41,1

12,6

2,2

1971

43,0

56,9

39,8

17,1

1,6

1981

53,7

57,3

37,3

20,0

1,9

1991

71,1

49,1

28,7

20,4

1,2

2001

110,1

46,8

22,3

24,5

0,9

Πηγή: Ίδιοι υπολογισμοί.

Πηγή: Ίδιοι υπολογισμοί.

Σελ. 27
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/71/gif/28.gif&w=600&h=915

Ο δείκτης αυτός στο τέλος του αιώνα ξεπερνά την τιμή 100, όπου η αναλογία παιδιών και ηλικιωμένων ταυτίζεται και διαμορφώνεται στο 110,1 το 2001. Συνεπώς, παρατηρείται συνεχής όξυνση του φαινομένου της γήρανσης, ενώ οι προοπτικές που διαγράφονται για το μέλλον δεν φαίνεται να αντιστρέφουν την εξέλιξη αυτή.

Ταυτόχρονα, οι εξερχόμενοι λόγω γήρανσης από τον πληθυσμό των παραγωγικών ηλικιών, δηλαδή τα άτομα ηλικίας 60-64 ετών, αντικαθίστανται με όλο και μικρότερο αριθμό νεοεισερχομένων λόγω ενηλικίωσης στον παραγωγικό πληθυσμό (παιδιά 10-14 ετών). Όπως φαίνεται από το δείκτη αντικατάστασης (παιδιά ηλικίας 10-14 ετών προς άτομα ηλικίας 60-64 ετών), οι εξερχόμενοι λόγω γήρανσης από τον πληθυσμό των παραγωγικών ηλικιών αντικαθίστανται από τριπλάσιο αριθμό νεοεισερχομένων το 1951 και σχεδόν τετραπλάσιο αριθμό το 1920. Υπολογίζεται ότι ο αριθμός ήταν σχεδόν πενταπλάσιος στις αρχές του αιώνα3. Το 1991 ο δείκτης μειώθηκε σημαντικά στο 1,2 και το 2001 έπεσε κάτω από το 1 (0,9), που σημαίνει ότι οι εξερχόμενοι από τον παραγωγικό πληθυσμό αντικαθίστανται από λιγότερους νέους.

Αντίστοιχες είναι οι εξελίξεις στους δείκτες εξάρτησης, που μετρούν τον εξαρτώμενο πληθυσμό (άτομα ηλικίας έως 14 ετών και άνω των 65 ετών) σε σχέση με τον πληθυσμό των παραγωγικών ηλικιών. Ο συνολικός δείκτης εξάρτησης (σύνολο ατόμων έως 14 ετών και άνω των 65 ετών/άτομα παραγωγικής ηλικίας) ξεκινώντας από 73,7 το 1907 παρουσιάζει διακυμάνσεις, μείωση μέχρι το 1961, κατόπιν μικρή αύξηση μέχρι το 1981 και στη συνέχεια πάλι μείωση και διαμορφώνεται στο 46,8 το 2001. Αυτό σημαίνει ότι τα εξαρτημένα μέλη μειώθηκαν από 74 ανά 100 άτομα του παραγωγικού πληθυσμού στις αρχές του αιώνα σε 54 το 1961, αυξήθηκαν σε 57 το 1981 και στη συνέχεια μειώθηκαν σε 47 το 2001. Ωστόσο, υπάρχει μεγάλη διαφορά στη σύνθεση του εξαρτώμενου πληθυσμού. Ενώ στις αρχές του αιώνα τα 67 από τα εξαρτώμενα άτομα σε σχέση με 100 άτομα του παραγωγικού πληθυσμού ήταν παιδιά και μόνο 7 ηλικιωμένοι, στα μέσα του αιώνα τα 45 ήταν παιδιά και τα 10 ηλικιωμένοι και το 2001 μόνο 22 παιδιά και 25 ηλικιωμένοι. Ειδικότερα, ο δείκτης εξάρτησης του παιδικού πληθυσμού παρουσίασε συνεχή μείωση και από 67 στις αρχές του αιώνα μειώθηκε σε 45 στα μέσα του αιώνα (1951) και σε 22 το 2001. Αντίστροφα, ο δείκτης εξάρτησης των ηλικιωμένων παρουσίασε συνεχή αύξηση και από 7 αυξήθηκε σε 10 και σε 25, αντίστοιχα. Αν οι δείκτες εξάρτησης υπολογιστούν σε σχέση με το εργατικό δυναμικό, επειδή τα μέλη των παραγωγικών

3. Βλ. Γ. Σιάμπος, ό.π.

Σελ. 28
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/71/gif/29.gif&w=600&h=915

κών ηλικιών δεν ανήκουν όλα στο εργατικό δυναμικό, τα μεγέθη είναι περισσότερο δυσμενή.

3.2 Εξέλιξη του παιδικού και του νεανικού πληθυσμού

Η εξέλιξη του παιδικού και του νεανικού πληθυσμού (άτομα ηλικίας 0-24 ετών) σε απόλυτα μεγέθη δεν φαίνεται να ακολουθεί την αυξητική πορεία του συνολικού πληθυσμού (Πίνακας 3.3 — Διάγραμμα 3.2). Έτσι, ο παιδικός και ο νεανικός πληθυσμός συνολικά αυξάνεται από 2.667,9 χιλιάδες άτομα το 1920 σε 3.754,8 χιλιάδες άτομα το 1951 και διαμορφώνεται σε 3.229,4 χιλιάδες το 2001. Ειδικότερα, ο παιδικός πληθυσμός (0-14 ετών) αυξάνεται από 1.717,9 χιλιάδες άτομα το 1920 (ή 1.015,7 το 1907) σε 2.200,5 χιλιάδες άτομα το 1951 και διαμορφώνεται σε 1.664,1 χιλιάδες το 2001, ενώ ο νεανικός πληθυσμός (15-24 ετών) αυξάνεται από 950,1 χιλιάδες άτομα το 1920 σε 1.554,3 χιλιάδες άτομα το 1951 και διαμορφώνεται σε 1.565,3 χιλιάδες το 2001.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.2 Εξέλιξη παιδικού και νεανικού πληθυσμού, 1907-2001

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 ο

1907 1920 1928 1951 1961 1971 1981 1991 2001 Β 0-14 ετών 015-24 ετών Β 0-24 ετών ED Σύνολο

Σελ. 29
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/71/gif/30.gif&w=600&h=393

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3

Συνολικός πληθυσμός και πληθυσμός παιδιών και νέων, 1920,1928,1951,1961,1971,1981,1991,2001

Ομάδες ηλικιών

1920

1928

1951

1961

1971

1981

1991

2001

0-4 ετών

484.484

764.363

785.156

791.795

787.752

778.182

556.987

530.269

5-9 ετών

619.296

625.601

637.230

719.276

711.420

746.366

663.434

546.014

10-14 ετών

614.084

599.737

778.065

732.891

724.732

782.749

754.446

587.802

5-14 ετών

1.233.380

1.225.338

1.415.295

1.452.167

1.436.152

1.529.115

1.417.880

1.133.816

0-14 ετών

1.717.864

1.989.701

2.200.451

2.243.962

2.223.904

2.307.297

1.974.867

1.664.085

15-19 ετών

537.914

693.619

784.645

622.877

666.096

720.325

766.605

728.918

20-24 ετών

412.138

547.875

769.683

724.914

636.176

709.958

791.412

836.402

15-24 ετών

950.052

1.241.494

1.554.328

1.347.791

1.302.272

1.430.283

1.558.017

1.565.320

0-24 ετών

2.667.916

3.231.195

3.754.779

3.591.753

3.526.176

3.737.580

3.532.884

3.229.405

25-29 ετών

348.381

518.142

567.049

720.580

504.440

662.874

721.751

850.087

Σύνολο

5.014.130

6.184.645

7.632.801

8.388.553

8.768.372

9.739.589

10.259.900

10.964.020

Ποσοστιαία αναλογία παιδιών και νέων στον συνολικό πληθυσμό, κατά ομάδες ηλικιών

0-4 ετών

9,7

12,4

10,3

9,4

9,0

8,0

5,4

4,8

5-9 ετών

12,4

10,1

8,3

8,6

8,1

7,7

6,5

5,0

10-14 ετών

12,2

9,7

10,2

8,7

8,3

8,0

7,4

5,4

5-14 ετών

24,6

19,8

18,5

17,3

16,4

15,7

13,8

10,3

0-14 ετών

34,3

32,2

28,8

26,8

25,4

23,7

19,2

15,2

15-19 ετών

10,7

11,2

10,3

7,4

7,6

7,4

7,5

6,6

20-24 ετών

8,2

8,9

10,1

8,6

7,3

7,3

7,7

7,6

15-24 ετών

18,9

20,1

20,4

16,1

14,9

14,7

15,2

14,3

0-24 ετών

53,2

52,2

49,2

42,8

40,2

38,4

34,4

29,5

25-29 ετών

6,9

8,4

7,4

8,6

5,8

6,8

7,0

7,8

Σύνολο

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Σελ. 30
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/71/gif/31.gif&w=600&h=915

Ως αποτέλεσμα των εξελίξεων αυτών η σύνθεση του πληθυσμού κατά ομάδες ηλικιών έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές. Η αναλογία του παιδικού και νεανικού πληθυσμού (0-24 ετών) παρουσίασε συνεχόμενη μείωση και από 56,9% του πληθυσμού το 1907 (53,2% το 1920 και 52,2% το 1928) διαμορφώθηκε στο 49,2% το 1951 και μόλις στο 29,5% το 2001 (Διάγραμμα 3.3).

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.3

Αναλογία παιδικού και νεανικού πληθυσμού στο σύνολο του πληθυσμού, 1907,1920,1928,1951,1961,1971,1981,1991,2001

Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση της συμμετοχής του παιδικού

πληθυσμού, καθώς:

- Η αναλογία των παιδιών ηλικίας 0-14 ετών από 38,3% το 1907 (34,3% το 1920 και 32,2% το 1928) μειώθηκε στο 28,8% το 1951, ενώ το 2001 αποτελούσε το 15,2%, μέγεθος χαμηλότερο από τον μέσο όρο των χωρών της Ε.Ε.-15 (17,1% στην Ε.Ε.-15 έναντι 15,8% στην Ελλάδα το 1998).

- Ειδικότερα, η αναλογία των παιδιών ηλικίας 0-4 ετών από 9,7% το 1920 μειώθηκε στο 4,8% το 2001, η αναλογία των παιδιών ηλικίας 5-9 ετών από 12,4% το 1920 μειώθηκε στο 5,0% το 2001 και η αναλογία των παιδιών ηλικίας 10-14 ετών από 12,2% το 1920 μειώθηκε στο 5,4% το 2001.

- Η αναλογία του νεανικού πληθυσμού (15-24 ετών) μέχρι και το 1951 διατηρήθηκε στο επίπεδο του 20% περίπου (18,9% το 1920, 20,1% το

Σελ. 31
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/71/gif/32.gif&w=600&h=915

1928, 20,4% το 1951), στη συνέχεια μειώθηκε και διαμορφώθηκε στο 15% περίπου (16,1% το 1961, 14,7% το 1981, 14,3% το 2001), μέγεθος που είναι υψηλότερο από τον μέσο όρο των χωρών της Ε.Ε.-15 (12,8% στην Ε.Ε.-15 έναντι 14,5% στην Ελλάδα το 1998). Ειδικότερα, η αναλογία των νέων ηλικίας 15-19 ετών από 10,7% το 1920 μειώθηκε στο 6,6% το 2001 και η αναλογία των νέων ηλικίας 20-24 ετών από 8,2% το 1920 μειώθηκε στο 7,6% το 2001.

Ανάλογες είναι και οι εξελίξεις του παιδικού και του νεανικού πληθυσμού που παρατηρήθηκαν στις χώρες της Ε.Ε. και σύμφωνα με προβλέψεις της Eurostat η τάση για μείωση φαίνεται ότι θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Η Ελλάδα ανήκει στις χώρες με σχετικά μικρό μερίδιο νέων και τα μεγέθη για τον παιδικό και τον νεανικό πληθυσμό το 2006 έχουν διαμορφωθεί στο 14,3% και 12,0%,αντίστοιχα (έναντι 16,0% και 12,6% στην Ε.Ε.25). Το 2050 αναμένεται μείωση του μεριδίου των ατόμων μέχρι 24 ετών από 28,6% σε 23,1% στην Ε.Ε.-25 και στην Ελλάδα από 26,3% σε 21,2%4.

Η σύνθεση του παιδικού και του νεανικού πληθυσμού διαφοροποιείται, επίσης, με την πάροδο του χρόνου (Πίνακας 3.4). Έτσι, ενώ το 1920 ο παιδικός πληθυσμός αποτελούσε το 64,4% του πληθυσμού αυτού και μέχρι το 1981 το ποσοστό διατηρήθηκε πάνω από το 60%, στη συνέχεια μειώθηκε και το 2001 περιορίστηκε στο 51,5%. Αντίστοιχα, η αναλογία του νεανικού πληθυσμού αυξάνεται και το 2001 διαμορφώθηκε στο 48,5% από 35,6% το 1920.

Η σύνθεση του νεανικού πληθυσμού κατά φύλο φαίνεται να διαφοροποιείται σε σχέση με τη σύνθεση του συνολικού πληθυσμού, καθώς στον παιδικό και νεανικό πληθυσμό οι άνδρες υπερέχουν των γυναικών (Πίνακες 3.5-3.6 - Διάγραμμα 3.4).

Το ποσοστό των ανδρών στα παιδιά και τους νέους κυμαίνεται από 50,3%-52,0%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο του πληθυσμού κυμαίνεται από 48,8%-49,7%. Παρατηρείται υπεροχή των αγοριών στον παιδικό πληθυσμό σε όλη την περίοδο, ενώ στον νεανικό πληθυσμό μέχρι και το 1961 υπερέχουν ο ι γυναίκες και στη συνέχεια οι άνδρες.

4. Eurostat, Young Europeans through statistics, Eurostat, 23.3.2007.

Σελ. 32
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/71/gif/33.gif&w=600&h=915

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4

Ποσοστιαία αναλογία παιδιών και νέων στον συνολικό παιδικό και νεανικό πληθυσμό κατά ομάδες ηλικιών, 1920,1928,1951,1961,1971,1981,1991,2001

Ομάδες ηλικιών

1920

1928

1951

1961

0-4 ετών

18,2

23,7

20,9

22,0

5-9 ετών

23,2

19,4

17,0

20,0

10-14 ετών

23,0

18,6

20,7

20,4

5-14 ετών

46,2

37,9

37,7

40,4

0-14 ετών

64,4

61,6

58,6

62,5

15-19 ετών

20,2

21,5

20,9

17,3

20-24 ετών

15,4

17,0

20,5

20,2

15-24 ετών

35,6

38,4

41,4

37,5

0-24 ετών

100,0

100,0

100,0

100,0

1971

1981

1991

2001

0-4 ετών

22,3

20,8

15,8

16,4

5-9 ετών

20,2

20,0

18,8

16,9

10-14 ετών

20,6

20,9

21,4

18,2

5-14 ετών

40,7

40,9

40,1

35,1

0-14 ετών

63,1

61,7

55,9

51,5

15-19 ετών

18,9

19,3

21,7

22,6

20-24 ετών

18,0

19,0

22,4

25,9

15-24 ετών

36,9

38,3

44,1

48,5

0-24 ετών

100,0

100,0

100,0

100,0

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές Πληθυσμού.

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές Πληθυσμού.

Σελ. 33
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/71/gif/34.gif&w=600&h=393

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5

Παιδικός και νεανικός πληθυσμός κατά φύλο και ηλικία, 1920-2001

Ομάδες ηλικιών

1920

1928

1951

1961

1971

1981

1991

2001

Άνδρες

0-4 ετών

253.213

390.434

403.427

407.198

405.248

400.675

286.143

271.741

5-9 ετών

322.001

320.223

328.249

370.511

365.760

383.291

341.078

280.959

10-14 ετών

320.972

313.345

396.728

374.703

371.448

401.940

387.720

306.063

5-14 ετών

642.973

633.568

724.977

745.214

737.208

785.231

728.798

587.022

0-14 ετών

896.186

1.024.002

1.128.404

1.152.412

1.142.456

1.185.906

1.014.941

858.763

15-19 ετών

261.432

342.666

390.401

312.611

338.544

367.907

394.647

381.964

20-24 ετών

196.577

259.870

377.003

355.309

328.808

354.336

399.821

437.659

15-24 ετών

458.009

602.536

767.404

667.920

667.352

722.243

794.468

819.623

0-24 ετών

1.354.195

1.626.538

1.895.808

1.820.332

1.809.808

1.908.149

1.809.409

1.678.386

25-29 ετών

157.924

253.277

270.192

347.712

245.176

330.616

359.353

437.801

Σύνολο

2.493.647

3.065.715

3.721.648

4.091.894

4.286.748

4.779.571

5.055.408

5.413.426

Γυναίκες

0-4 ετών

231.271

373.929

381.729

384.597

382.504

377.507

270.844

258.528

5-9 ετών

297.295

305.378

308.981

348.765

345.660

363.075

322.356

265.055

10-14 ετών

293.112

286.392

381.337

358.188

353.284

380.809

366.726

281.739

5-14 ετών

590.407

591.770

690.318

706.953

698.944

743.884

689.082

546.794

0-14 ετών

821.678

965.699

1.072.047

1.091.550

1.081.448

1.121.391

959.926

805.322

15-19 ετών

276.482

350.953

394.244

310.266

327.552

352.418

371.958

346.954

20-24 ετών

215.561

288.005

392.680

369.605

307.368

355.622

391.591

398.743

15-24 ετών

492.043

638.958

786.924

679.871

634.920

708.040

763.549

745.697

0-24 ετών

1.313.721

1.604.657

1.858.971

1.771.421

1.716.368

1.829.431

1.723.475

1.551.019

25-29 ετών

190.457

264.865

296.857

372.868

259.264

332.258

362.398

412.286

Σύνολο

2.520.483

3.118.930

3.911.153

4.296.659

4.481.624

4.960.018

5.204.492

5.520.671

Σελ. 34
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/71/gif/35.gif&w=600&h=393

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.6

Ποσοστιαία κατανομή παιδικού και νεανικού πληθυσμού κατά φύλο και ηλικία 1920-2001

1920

1928

1951

1961

1971

1981

1991

2001

Ομάδες ηλικιών

Άνδρες

0-4 ετών

52,3

51,1

51,4

51,4

51,4

51,5

51,4

51,2

5-9 ετών

52,0

51,2

51,5

51,5

51,4

51,4

51,4

51,5

10-14 ετών

52,3

52,2

51,0

51,1

51,3

51,3

51,4

52,1

5-14 ετών

52,1

51,7

51,2

51,3

51,3

51,4

51,4

51,8

0-14 ετών

52,2

51,5

51,3

51,4

51,4

51,4

51,4

51,6

15-19 ετών

48,6

49,4

49,8

50,2

50,8

51,1

51,5

52,4

20-24 ετών

47,7

47,4

49,0

49,0

51,7

49,9

50,5

52,3

15-24 ετών

48,2

48,5

49,4

49,6

51,2

50,5

51,0

52,4

0-24 ετών

50,8

50,3

50,5

50,7

51,3

51,1

51,2

52,0

25-29 ετών

45,3

48,9

47,6

48,3

48,6

49,9

49,8

51,5

Σύνολο

49,7

49,6

48,8

48,8

48,9

49,1

49,3

49,4

Γυναίκες

0-4 ετών

47,7

48,9

48,6

48,6

48,6

48,5

48,6

48,8

5-9 ετών

48,0

48,8

48,5

48,5

48,6

48,6

48,6

48,5

10-14 ετών

47,7

47,8

49,0

48,9

48,7

48,7

48,6

47,9

5-14 ετών

47,9

48,3

48,8

48,7

48,7

48,6

48,6

48,2

0-14 ετών

47,8

48,5

48,7

48,6

48,6

48,6

48,6

48,4

15-19 ετών

51,4

50,6

50,2

49,8

49,2

48,9

48,5

47,6

20-24 ετών

52,3

52,6

51,0

51,0

48,3

50,1

49,5

47,7

15-24 ετών

51,8

51,5

50,6

50,4

48,8

49,5

49,0

47,6

0-24 ετών

49,2

49,7

49,5

49,3

48,7

48,9

48,8

48,0

25-29 ετών

54,7

51,1

52,4

51,7

51,4

50,1

50,2

48,5

Σύνολο

50,3

50,4

51,2

51,2

51,1

50,9

50,7

50,4

Σελ. 35
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/71/gif/36.gif&w=600&h=915

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.4 Εξέλιξη συνολικού παιδικού και νεανικού πληθυσμού κατά φύλο, 1920,1928,1951,1961,1971,1981,1991,2001

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000 -

5.204,5 4.960,0 5.055,4,

5.413,4

5.520,7

3.91 1,2

4.481.6 4.296,7 4.286.8η 4.091,9Π

1920

1951

1961

1971

1981

1991

2001

Ανδρες 0-24 ετών

Γυναίκες 0-24 ετών

Ανδρες Σύνολο

Γυναίκες Σύνολο

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές Πληθυσμού.

3.3 Χαρακτηριστικά του παιδικού και του νεανικού πληθυσμού

Ο παιδικός (0-14 ετών) και ο νεανικός πληθυσμός (15-24 ετών) παρουσιάζουν ορισμένα χαρακτηριστικά κατά ομάδα, τα οποία συναρτώνται κυρίως με τους τομείς της κοινωνικής ζωής στους οποίους κάθε ομάδα ενεργοποιείται και συμμετέχει και που η ίδια η διαφορά της ηλικίας σε μεγάλο βαθμό καθορίζει. Έτσι, ενώ τα παιδιά σήμερα ζουν κατά κανόνα με τους γονείς τους, συμμετέχουν στην υποχρεωτική εκπαίδευση και δεν εργάζονται, οι νέοι 15-24 ετών δραστηριοποιούνται και σε άλλους τομείς της κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής (σχηματισμός οικογένειας, συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό, εκπαίδευση - κατάρτιση κ.λπ.). Η συμμετοχή ή μη στην εκπαιδευτική διαδικασία, η επαγγελματική ενεργοποίηση, η ανεργία, η μορφή της οικογένειας στην οποία αναπτύσσεται ή δημιουργεί το παιδί ή ο νέος, το κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο της οικογένειας ή του ίδιου, οι ατομικές ή κοινωνικές συμπεριφορές που αναπτύσσει ή βιώνει είναι θέματα που παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του επιπέδου υγείας του πληθυσμού αυτού, ενώ καθορίζουν και το επίπεδο υγείας του συνολικού πληθυσμού στο μέλλον.

Σελ. 36
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/71/gif/37.gif&w=600&h=915

Βέβαια, η κατάσταση δεν ήταν η ίδια διαχρονικά και στην πορεία του χρόνου κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα οι εξελίξεις ήταν σημαντικές.

33.1 Συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό

Κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στη θέση των παιδιών και των νέων στην αγορά εργασίας (Πίνακας 3.7 - Διαγράμματα 3.5-3.6). Σύμφωνα με τα στοιχεία της Απογραφής Πληθυσμού του 1961,133.594 παιδιά 10-14 ετών (ή 18,2% των παιδιών αυτής της ηλικίας) δηλώνουν οικονομικώς ενεργά, 351.610 νέοι 15-19 ετών (ή 56,4% των νέων αυτής της ηλικίας) και 390.803 νέοι 20-24 ετών (53,9%, αντίστοιχα). Στα επόμενα χρόνια στις δύο πρώτες ηλικιακές ομάδες παρουσιάζεται σημαντική μείωση του αριθμού των ατόμων που συμμετέχουν στην αγορά εργασίας και τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώνονται σε 4,6% και 30,4% το 1981 και σε 0,9% και 15,8% το 2001.

Ο αριθμός των παιδιών και των νέων ηλικίας 10-19 ετών που δηλώνουν οικονομικώς ενεργοί το 1961 ανέρχεται σε 485.204 άτομα (35,8%) και είναι σχεδόν 100.000 άτομα λιγότερα από τον αριθμό των παιδιών και των νέων που δήλωσαν ότι εργάζονται στην Απογραφή Πληθυσμού του 1928 (στην οποία μεγάλος αριθμός των παιδιών και των νέων δεν δήλωσε κάποιο επάγγελμα).

Η μείωση είναι σημαντική σε σχέση με την προπολεμική περίοδο (584.238 άτομα το 1928 ή 45,2%), ενώ συνεχίζεται σε όλη τη μεταπολεμική περίοδο και το 2001 διαμορφώνεται σε 120.728 άτομα ή 9,2% του αντίστοιχου πληθυσμού.

Οι εξελίξεις στην ηλικιακή ομάδα των νέων 20-24 ετών είναι διαφορετικές και, ενώ το 1981 παρουσιάζεται μείωση του αριθμού των νέων που συμμετέχουν στο εργατικό δυναμικό σε σχέση με το 1961 (και του αντίστοιχου ποσοστού), το 2001 παρουσιάζεται αύξηση και ο αριθμός των οικονομικώς ενεργών νέων ανέρχεται σε 499.072 άτομα και το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται στο 59,7%. Το 2001 619.800 άτομα ηλικίας 10-24 ετών συμμετέχουν στο εργατικό δυναμικό έναντι 876.007 το 1961.

Σελ. 37
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/71/gif/38.gif&w=600&h=393

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.7

Οικονομικώς ενεργός παιδικός και νεανικός πληθυσμός, 1928,1961,1981,2001

Ομάδες

Οικονομικώς

Απασχολούμενοι

Άνεργοι

Οικονομικώς

Σύνολο

ηλικιών

ενεργοί

μη ενεργοί

1928

10-19 ετών

584.238

709.118

1.293.356

20-29 ετών

684.583

381.434

1.066.017

1961

10-14 ετών

133.594

110.294

23.300

599.297

732.891

15-19 ετών

351.610

313.290

38.320

271.267

622.877

10-19 ετών

85.204

423.584

61.620

870.564

1.355.768

20-24 ετών

390.803

350.663

40.140

334.111

724.914

10-24 ετών

876.007

774.247

101.760

1.204.675

2.080.682

25-29 ετών

492.995

461.180

31.815

227.585

720.580

20-29 ετών

883.798

811.843

71.955

561.696

1.445.494

1981

10-14 ετών

36.125

31.261

4.864

744.453

780.578

15-19 ετών

210.737

173.904

36.833

481.571

692.308

10-19 ετών

246.862

205.165

41.697

1.226.024

1.472.886

20-24 ετών

331.792

285.639

46.153

291.495

623.287

10-24 ετών

578.654

490.804

87.850

1.517.519

2.096.173

25-29 ετών

427.100

402.746

24.354

221.531

648.631

20-29 ετών

758.892

688.385

70.507

513.026

1.271.918

2001

10-14 ετών

5.373

142

5.231

582.429

587.802

15-19 ετών

115.355

63.504

51.851

613.563

728.918

10-19 ετών

120.728

63.646

57.082

1.195.992

1.316.720

20-24 ετών

499.072

371.697

127.375

337.330

836.402

10-24 ετών

619.800

435.343

184.457

1.533.322

2.153.122

25-29 ετών

670.399

573.787

96.612

179.688

850.087

20-29 ετών

1.169.471

945.484

223.987

517.018

1.686.489

Σελ. 38
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/71/gif/39.gif&w=600&h=393

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.7 (συνέχεια) Ποσοστιαία κατανομή οικονομικώς ενεργού παιδικού και νεανικού πληθυσμού

Ομάδες

Οικονομικώς

Απασχολούμενοι

Άνεργοι

Οικονομικώς

Σύνολο

ηλικιών

ενεργοί

μη ενεργοί

1928

10-19 ετών

45,2

-

-

54,8

100,0

20-29 ετών

64,2

-

-

35,8

100,0

1961

10-14 ετών

18,2

15,0

3,2

81,8

100,0

15-19 ετών

56,4

50,3

6,2

43,6

100,0

10-19 ετών

35,8

31,2

4,5

64,2

100,0

20-24 ετών

53,9

48,4

5,5

46,1

100,0

10-24 ετών

42,1

37,2

4,9

57,9

100,0

25-29 ετών

68,4

64,0

4,4

31,6

100,0

20-29 ετών

61,1

56,2

5,0

38,9

100,0

1981

10-14 ετών

4,6

4,0

0,6

95,4

100,0

15-19 ετών

30,4

25,1

5,3

69,6

100,0

10-19 ετών

16,8

13,9

2,8

83,2

100,0

20-24 ετών

53,2

45,8

7,4

46,8

100,0

10-24 ετών

27,ι6

23,4

4,2

72,4

100,0

25-29 ετών

65,8

62,1

3,8

34,2

100,0

20-29 ετών

59,7

54,1

5,5

40,3

100,0

2001

10-14 ετών

0,9

0,0

0,9

99,1

100,0

15-19 ετών

15,8

8,7

7,1

84,2

100,0

10-19 ετών

9,2

4,8

4,3

90,8

100,0

20-24 ετών

59,7

44,4

15,2

40,3

100,0

10-24 ετών

28,8

20,2

8,6

71,2

100,0

25-29 ετών

78,9

67,5

11,4

21,1

100,0

20-29 ετών

69,3

56,1

13,3

30,7

100,0

Πηγή: ΕΣΥΕ, Στατιστική Επετηρίδα.

Σελ. 39
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/71/gif/40.gif&w=600&h=915

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.5 Αριθμός παιδιών και νέων που συμμετέχουν στο εργατικό δυναμικό, 1928,1961,1981,2001

10-14 ετών

15-19 ετών

10-19 ετών

20-24 ετών

11928

Β 1961

01981

□ 2001

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.6 Ποσοστό παιδιών και νέων που συμμετέχουν στο εργατικό δυναμικό, 1928,1961,1981,2001

Σημαντικές, επίσης, είναι οι αλλαγές που έχουν γίνει στους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους απασχολούνται τα παιδιά και οι νέοι (Πίνακας 3.8). Έτσι, ενώ το 1928 η συντριπτική πλειονότητα των απασχο-

Σελ. 40
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/71/gif/41.gif&w=600&h=915

απασχολούμενων παιδιών και νέων ηλικίας 10-19 ετών συγκεντρωνόταν στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία (πάνω από το 50%), η απασχόληση στους κλάδους αυτούς έχει μειωθεί πάρα πολύ. Το 1981 ανερχόταν στο 21,4% και το 2001 διαμορφώθηκε στο 8,9%. Σημειώνεται ότι το 1928 το 17,6% των απασχολουμένων στη γεωργία, το 39,3% στην κτηνοτροφία και το 17,2% στην αλιεία ήταν παιδιά και νέοι ηλικίας έως 19 ετών. Ο δεύτερος σημαντικός κλάδος απασχόλησης των παιδιών και των νέων ήταν η μεταποίηση με 117.912 άτομα ηλικίας έως 19 ετών (20,2%), ενώ η απασχόληση στις υπηρεσίες ανερχόταν στο 5,9% και η απασχόληση στο εμπόριο στο 4,1%. Αντίστοιχα στοιχεία για την ομάδα 10-24 ετών δεν είναι διαθέσιμα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.8

Απασχόληση παιδιών και νέων 10-19 ετών κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, 1928,1981,2001

Κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας

Απασχολούμενοι

%

1928

1981

2001

1928

1981

2001

Γεωργία

226.198

52.808

10.743

38,7

21,4

8,9

Κτηνοτροφία - Θήρα

65.432

-

-

11,2

-

-

Αλιεία

2.556

-

343

0,4

-

0,3

Μεταλλεία - Ορυχεία

1.211

849

102

0,2

0,3

0,1

Μεταποίηση

117.912

76.937

9.269

20,2

31,2

7,7

Ηλεκτρισμός - Φωταέριο

-

379

162

-

0,2

0,1

Οικοδομήσεις και δημόσια

έργα

-

27.033

11.526

-

11,0

9,5

Εμπόριο

24.227

25.210

13.335

4,1

10,2

11,0

Ξενοδοχεία

-

-

7.926

-

-

6,6

Μεταφορές - Αποθήκες

Επικοινωνίες

10.137

6.219

1.969

1,7

2,5

1,6

Τράπεζες - Ασφάλειες -

Διεκπεραιώσεις

2.146

3.472

567

0,4

1,4

0,5

Λοιπές υπηρεσίες

34.704

10.486

10.567

5,9

4,2

8,8

Νέοι

-

36.133

50.517

-

14,6

41,8

Δεν δήλωσαν

99.715

7.336

3.702

17,1

3,0

3,1

Οικονομικώς ενεργοί

584.238

246.862

120.728

100,0

100,0

100,0

Πηγή: ΕΣΥΕ, Στατιστική Επετηρίδα.

Πηγή: ΕΣΥΕ, Στατιστική Επετηρίδα.

Η εικόνα εμφανίζεται αρκετά διαφοροποιημένη κατά τη μεταπολεμική περίοδο (Πίνακας 3.9). Το 1981 ο σημαντικότερος κλάδος απασχόλησης των παιδιών και νέων 10-24 ετών εμφανίζεται η μεταποίηση (27,6%) και ακολουθούν η γεωργία -κτηνοτροφία -αλιεία (16,2%),οι νέοι (12,4%),το εμπόριο (11,8%),οι οικοδομήσεις και τα δημόσια έργα (10,4%) και οι λοιπές υπηρεσίες (9,8%).

Σελ. 41
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/71/gif/42.gif&w=600&h=915

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.9

Απασχόληση παιδιών και νέων κατά ομάδες ηλικιών και κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, 1981,2001

Κλάδοι οικονομικής Ομάδες ηλικιών

Κλάδοι οικονομικής Ομάδες ηλικιών

δραστηριότητας

10-14

15-19

20-24

10-24

ετών

ετών

ετών

ετών

1981

Γεωργία

12.417

40.391

41.194

94.002

Κτηνοτροφία - Θήρα

-

-

-

-

Αλιεία

-

-

-

-

Μεταλλεία - Ορυχεία

40

809

1.999

2.848

Μεταποίηση

10.744

66.193

82.716

159.653

Ηλεκτρισμός - Φωταέριο

1

378

1.586

1.965

Οικοδομήσεις και δημόσια έργα

3.508

23.525

33.125

60.158

Εμπόριο

2.472

22.738

43.010

68.220

Ξενοδοχεία

-

-

-

-

Μεταφορές - Αποθήκευση -

Επικοινωνίες

171

6.048

18.953

25.172

Τράπεζες - Ασφάλειες -

Διεκπεραιώσεις

30

3.442

16.283

19.755

Λοιπές υπηρεσίες

851

9.635

46.020

56.506

Νέοι

4.353

31.780

35.493

71.626

Δεν δήλωσαν

1.538

5.798

11.413

18.749

Οικονομικώς ενεργοί

36.125

210.737

331.792

578.654

2001

Γεωργία

-

10.743

38.604

49.347

Κτηνοτροφία - Θήρα

-

-

-

-

Αλιεία

-

343

1.599

1.942

Μεταλλεία - Ορυχεία

-

102

688

790

Μεταποίηση

71

9.198

51.741

61.010

Ηλεκτρισμός - Φωταέριο

-

162

1.097

1.259

Οικοδομήσεις και δημόσια έργα

83

11.443

41.257

52.783

Εμπόριο

4

13.331

78.542

91.877

Ξενοδοχεία

-

7.926

37.110

45.036

Μεταφορές - Αποθήκευση -

Επικοινωνίες

-

1.969

20.001

21.970

Τράπεζες - Ασφάλειες -

Διεκπεραιώσεις

-

567

9.948

10.515

Λοιπές υπηρεσίες

-

10.567

98.705

109.272

Νέοι

5.210

45.307

95.204

145.721

Δεν δήλωσαν

5

3.697

24.576

28.278

Οικονομικώς ενεργοί

5.373

115.355

499.072

619.800

Σελ. 42
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/71/gif/43.gif&w=600&h=915

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.9 (συνέχεια)

Κλάδοι οικονομικής _Ομάδες ηλικιών

Κλάδοι οικονομικής _Ομάδες ηλικιών

δραστηριότητας

10-14

15-19

20-24

10-24

ετών

ετών

ετών

ετών

1981

Γεωργία

34,4

19,2

12,4

16,2

Κτηνοτροφία - Θήρα

-

-

-

-

Αλιεία

-

-

-

-

Μεταλλεία - Ορυχεία

0,1

0,4

0,6

0,5

Μεταποίηση

29,7

31,4

24,9

27,6

Ηλεκτρισμός - Φωταέριο κλπ.

0,0

0,2

0,5

0,3

Οικοδομήσεις και δημόσια έργα

9,7

11,2

10,0

10,4

Εμπόριο

6,8

10,8

13,0

11,8

Ξενοδοχεία

-

-

-

0,0

Μεταφορές - Αποθήκευση -

Επικοινωνίες

0,5

2,9

5,7

4,4

Τράπεζες - Ασφάλειες -

Διεκπεραιώσεις

0,1

1,6

4,9

3,4

Λοιπές υπηρεσίες

2,4

4,6

13,9

9,8

Νέοι

12,0

15,1

10,7

12,4

Δεν δήλωσαν

4,3

2,8

3,4

3,2

Οικονομικώς ενεργοί

100,0

100,0

100,0

100,0

2001

Γεωργία

-

9,3

7,7

8,0

Κτηνοτροφία - Θήρα

-

-

-

-

Αλιεία

-

0,3

0,3

0,3

Μεταλλεία - Ορυχεία

-

0,1

0,1

0,1

Μεταποίηση

1,3

8,0

10,4

9,8

Ηλεκτρισμός - Φωταέριο

-

0,1

0,2

0,2

Οικοδομήσεις και δημόσια έργα

1,5

9,9

8,3

8,5

Εμπόριο

0,1

11,6

15,7

14,8

Ξενοδοχεία

-

6,9

7,4

7,3

Μεταφορές - Αποθήκευση -

Επικοινωνίες

-

1,7

4,0

3,5

Τράπεζες - Ασφάλειες -

Διεκπεραιώσεις

-

0,5

2,0

1,7

Λοιπές υπηρεσίες

-

9,2

19,8

17,6

Νέοι

97,0

39,3

19,1

23,5

Δεν δήλωσαν

0,1

3,2

4,9

4,6

Οικονομικώς ενεργοί

100,0

100,0

100,0

100,0

Πηγή: ΕΣΥΕ, Στατιστική Επετηρίδα.

Πηγή: ΕΣΥΕ, Στατιστική Επετηρίδα.

Σελ. 43
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/71/gif/44.gif&w=600&h=915

Αντίστοιχα, το 2001 οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας αποτελούν το 23,5% και κατά σειρά ακολουθούν οι λοιπές υπηρεσίες (17,6% ή 24,9% αν συμπεριληφθεί και ο κλάδος ξενοδοχεία με 7,3%), το εμπόριο (14,8%), η μεταποίηση (9,8%), οι οικοδομήσεις και τα δημόσια έργα (8,5%) και η γεωργία - κτηνοτροφία - αλιεία (8,3%).

Διαφοροποιήσεις στην κατά κλάδο απασχόληση παρατηρούνται και μεταξύ των επιμέρους ηλικιακών ομάδων. Έτσι, το 2001 οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας αποτελούν το 97,0% στην ηλικιακή ομάδα 10-14 ετών, το 39,3% στην ομάδα 15-19 ετών και μόνο το 19,1% στην ομάδα 2024 ετών. Στην ομάδα 10-14 ετών σχεδόν το σύνολο των παιδιών χαρακτηρίζονται ως νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας (αν αφαιρεθούν οι νέοι, τα υπόλοιπα παιδιά στην αγορά εργασίας ανέρχονται μόλις σε 163). Ο σημαντικότερος κλάδος απασχόλησης νέων 15-19 ετών εμφανίζεται το εμπόριο (11,6%), οι οικοδομήσεις και τα δημόσια έργα (9,9%), η γεωργία - κτηνοτροφία -αλιεία (9,6%),οι λοιπές υπηρεσίες (9,2% ή 16,1% αν συμπεριληφθεί και ο κλάδος ξενοδοχεία με 6,9%) και η μεταποίηση (8,0%). Ο σημαντικότερος κλάδος απασχόλησης νέων 20-24 ετών εμφανίζονται οι λοιπές υπηρεσίες (19,8% ή 27,2% αν συμπεριληφθεί και ο κλάδος ξενοδοχεία με 7,4%), το εμπόριο (15,7%), η μεταποίηση (10,4%), οι οικοδομήσεις και τα δημόσια έργα (8,3%) και η γεωργία - κτηνοτροφία - αλιεία (7,7%).

Από τη δεκαετία του 1960 το ποσοστό ανεργίας του παιδικού και του νεανικού πληθυσμού εμφανίζεται υψηλό, ένα πρόβλημα που συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια όλης της μεταπολεμικής περιόδου και κατά την τελευταία δεκαετία έγινε ιδιαίτερα έντονο (Πίνακας 3.10).

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.10

Κατανομή του οικονομικώς ενεργού παιδικού και νεανικού πληθυσμού κατά ομάδες ηλικιών, 1961,1981,2001

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.10

Κατανομή του οικονομικώς ενεργού παιδικού και νεανικού πληθυσμού κατά ομάδες ηλικιών, 1961,1981,2001

Ομάδες

1961

1981

2001

ηλικιών

Απασχο

Ανεργοι

Απασχο

Ανεργοι

Απασχο

Ανεργοι

λούμενοι

λούμενοι

λούμενοι

10-14 ετών

82,6

17,4

86,5

13,5

2,6

97,4

15-19 ετών

89,1

10,9

82,5

17,5

55,1

44,9

10-19 ετών

87,3

12,7

83,1

16,9

52,7

47,3

20-24 ετών

89,7

10,3

86,1

13,9

74,5

25,5

10-24 ετών

88,4

11,6

84,8

15,2

70,2

29,8

Πηγή: ΕΣΥΕ, Στατιστική Επετηρίδα.

Πηγή: ΕΣΥΕ, Στατιστική Επετηρίδα.

Σελ. 44
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Νοσολογία των παιδικών ηλικιών και της νεολαίας (20ός αιώνας)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 25
  

  3. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

  3.1 Δημογραφικές εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα

  Ο 20ός αιώνας υπήρξε η εκατονταετία μεγάλων δημογραφικών μεταβολών για την Ελλάδα. Κατά τη διάρκειά του διπλασιάστηκε η έκταση της χώρας και σχεδόν τετραπλασιάστηκε ο συνολικός πληθυσμός της, ταυτόχρονα όμως άλλαξε και η δημογραφική φυσιογνωμία της με τη μετάβαση από υψηλά επίπεδα γεννητικότητας και θνησιμότητας σε χαμηλότερα επίπεδα. Ο αιώνας έληξε με υπογεννητικότητα και γήρανση, υπερσυγκέντρωση και αραίωση του πληθυσμού σε ορισμένες περιοχές με έντονη και διαφορετική κατά τόπο γήρανση και υψηλή εισροή μεταναστών2.

  Ο συνολικός πληθυσμός της χώρας παρουσίασε συνεχόμενη αύξηση και από 2.630.381 άτομα το 1907 (πρώτη Απογραφή Πληθυσμού του αιώνα) αυξήθηκε σε 5.014.130 άτομα το 1920 και σε 6.184.645 άτομα το 1928. Ξεκινώντας με 7.632.801 άτομα το 1951 ο πληθυσμός ανήλθε σε 10.964.020 άτομα το 2001 (Πίνακας 3.1). Οι εδαφικές επεκτάσεις, οι μεταναστευτικές ροές από και προς την Ελλάδα, οι διαφορές στη γεννητικότητα και τη θνησιμότητα καθόρισαν τις εξελίξεις αυτές. Η αύξηση του πληθυσμού κατά το πρώτο ήμισυ του αιώνα ήταν σημαντικά μεγαλύτερη της αντίστοιχης του επόμενου, κυρίως λόγω της επέκτασης των ορίων της χώρας. Ως προς την ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού παρατηρείται:

  - Συνεχής μείωση της αναλογίας του παιδικού πληθυσμού από 38,3% στις αρχές του αιώνα (1907) σε 28,8% στα μέσα του αιώνα (1951) και μόλις 15,2% το 2001.

  - Αύξηση της αναλογίας του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού από 57,6% στις αρχές του αιώνα σε 64,4% στα μέσα του αιώνα και 68,1% το 2001.

  2. Γ. Σιάμπος, «Ένας αιώνας μεγάλων δημογραφικών μεταβολών στην Ελλάδα», Πληθυσμός και Ανάπτυξη στην Ελλάδα, Ελληνική Εταιρεία Δημογραφικών Μελετών, Πανελλαδικό Δημογραφικό Συνέδριο 1998, Αθήνα 2003.