Συγγραφέας:Κόκκωνας, Γιάννης
 
Τίτλος:Οι μαθητές του Κεντρικού Σχολείου (1830-1834)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:31
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1997
 
Σελίδες:809
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1830-1834
 
Περίληψη:Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται οι διαθέσιμες αρχειακές μαρτυρίες για 700 εφήβους και νέους που φοίτησαν στο πρώτο ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα του ελληνικού κράτους, το Κεντρικόν Σχολείον, που λειτούργησε στην Αίγινα από το 1830 ως το 1834. Τα στοιχεία που παρέχει το βιβλίο δίνουν τη δυνατότητα να εξετασθεί ένας-ένας και όλοι μαζί αυτοί οι έφηβοι και νέοι των αρχών της δεκαετίας του 1830, ως μαθητές ενός σχολείου, που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο λόγω της μοναδικότητας του και της θέσης του στο εκπαιδευτικό σύστημα όσο και λόγω του τρόπου με τον όποιο το αντιμετώπισαν η το χρησιμοποίησαν όσοι σχετίσθηκαν με αυτό καθ’ οιονδήποτε τρόπο: κυβέρνηση, αντιπολίτευση, διδάσκαλοι, μαθητές, γονείς, τύπος, τοπικές κοινωνίες. Το βιβλίο χωρίζεται σε τέσσερα μέρη: αρχίζει με μία ιστορική εισαγωγή, συνεχίζεται με τα βιογραφικά σημειώματα των μαθητών, όπως αυτά βρέθηκαν στα μαθητολόγια, ακολουθούν πανομοιότυπα δείγμάτων γραφής των περισσοτέρων από τους μαθητές αυτούς, και, τέλος, παρατίθενται περί τα 400 ανέκδοτα έγγραφα που τους αφορούν με τον ένα ή τον άλλον τρόπο.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 43.66 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 81-100 από: 816
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/81.gif&w=600&h=915 31. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Σελ. 81
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/82.gif&w=600&h=915 31. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

19. Χέρι Γ. Γενναδίου.

20. Χέρι Ιωσήφ Διστομίτη.

21 Χέρι Κωνσταντίνου Οικονομίδη.

Σελ. 82
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/83.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

1. Αβράμιος ιερομόναχος ΚΤΥ 5.1830 / ο 956 Όνομα και επώνυμον: Αβράμιος ιερομόναχος.

Ηλικία: 30.

Πατρίς από: Θεσσαλονίκην.

Σκοπός η επάγγελμα: εξεύρει την αλληλοδι.

Παρατηρήσεις: ήσυχος, κόσμιος, επιμελής· αφού τελείωση τα μαθήματα του τα Ελληνικά γίνεται και αλληλ.

[Τάξη]: Α΄.

Ζητεί διά να γένη υπότροφος.

Ε 35, (52)

Αγαθάγγελος ιερομόναχος, βλ. Ιωάννου Αγαθάγγελος Αγάπιος ιερομόναχος, βλ. Αναγνωστόπουλος Αγάπιος

2. Αγγελετόπουλος Στέφανος 31.5.1834 / χ. Γ. / ΥΕΤ 9

Στέφανος ιερομόναχος Αγγελετόπουλος, από Αγρίδιον χωρίον των Καλαβρύτων, ετών 32, έμαθε τα Κοινά εις την πατρίδα του. To 1814 εσπούδασεν εις την πατρίδα του Ελληνικά υπό τον διδ. Σίλβεστρον μοναχόν. Ήκουσε δε Χρυσολωράν, Αισωπείους Μύθους και Κανόνας δεσποτικών εορτών. Εγυμνάσθη και εις το Τεχνολογικόν κατά τον Λάσκαριν. το 1824 εχειροτονήθη ιεροδιάκονος εις τον Άγιον Γεώργιον της Κορινθίας από τον Εύγένιον έπίσκοπον Κομάνων, και το 1825 έχειροτ. ιερεύς από τον αυτόν εις Ναύπλιον. το 1828 ήκουσε πάλιν μαθήματα εις τον Άγιον Γεώργιον από τον διδ. Ιωάσαφ Βυζάντιον, παραδοθείς τον προς Ευτρόπιον και τον εις τον Παύλον λόγον του Χρυσοστόμου και του Ισοκράτους τον Παραινετικόν προς Δημονικον. το 1829 εις Ναύπλιον επαραδόθη από τον Δημήτριον Μάγνητα, και έπειτα εις Άργος από τον Γορδίαν. το 1830 εις την Κορινθον πάλιν επαραδόθη από τον Ίωάσαφ, και το 1832 πάλιν εις το Ναύπλιον ήκουσε μαθήματα από τον αυτόν, και το 1833 εις το Άργος από τον Θεοδόσιον Περγαμηνόν. Ήκουσε δε εκτός των ανωτέρω μαθημάτων και ταύτα. Δημοσθ. Υπέρ Μεγαλοπολιτών, Άπολογ. Σωκρ. κατά Πλάτωνα, Άπομνημ. Ξενοφώντος, Πλουτ. Βίον Λυκούργου, Εύριπ. Έκάβην, Δημ. Υπέρ της Ροδίων ελευθερίας. Ήκουσε δε και το Συντακτικόν του Κομητα. Έζησε δε μετερχόμενος την ίεροσύνην. Τόρα τον επρόβαλεν ο επίσκοπος Κιναίθης Βαρθολομαίος εις την Ιεράν Σύνοδον διά να σπουδάση δι' εξόδων του Έκκλ. Ταμείου.

Δείγμα γραφής και υπογραφή:

Σελ. 83
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/84.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

Τοις δε άποψηφισαμένοις ηδέως αν διαλεχθείην υπέρ του γεγονότος τουτουί πράγματος, εν ω οι άρχοντες ασχολίαν άγουσι, και ούπω έρχομαι, οι ελθόντα με δει τεθνάναι 1.

Προς τούτοις εις εκείνους οι οποίοι απεφάσισαν τον θάνατόν μου, εγω θα ομιλήσω δι' αυτό το πράγμα το όποιον είχεν ακολουθήση, εν ώ ήσύχχζον οι άρχοντες· και δεν έρχομαι ακόμη εκεί όπου πρέπει εγώ ν'αποθάνω.

τη: 31 μαιου; 1834

εν Αιγίνη.

Ιερομ. στέφανος αγγελετόπουλος

A 473 Ε (397), (399), (400), (401) ΒΠ 7

Αγγελίδης Νικόλαος, βλ. Αγγελόπουλος Νικόλαος

3. Αγγελόπουλος Γεώργιος 16.2.1831 / χ. Γ. / ΚΜΛ 464

Γεώργιος Αθανασίου Αγγελόπουλος από τα Καλάβρυτα, ετών 20, έχει μητέρα μόνον και αδελφούς. Έμαθε τα Κοινά εις την πατρίδα του, και άρχισε τα Ελληνικά, τα οποία και εσπούδασεν εκ διαλειμμάτων. Τόρα δι' αναφοράς του εζήτησεν από την Κυβέρνησιν να βοηθηθη, διά να σπουδάση, και εστάλθη υπότροφος. Κατατάσσεται εις την Β΄ του Προκαταρκτικού.

Ιδιόχειρον Γεωργίου Άθ. Αγγελοπούλου:

ότι και αν μέλλη τις να επιχείρηση καλόν είναι πρότερον να το συλογίζεται

ΓΑ ο Αγγελόπουλος

Α 395 Ε 186,189, 227, (251), 256,258, 262, 272, 275, 277, 282, 284, 286

4. Αγγελόπουλος Νικόλαος 16.1.1831 / χ. Δ. / ΚΜΛ 449

Νικόλαος Αγγελόπουλος Αθηναίος, ετών 17· έχει μόνον μητέρα παροικούσαν ενταύθα· έμαθε τα κοινά γράμματα από τον αδελφόν του Αγγελή τα Ελληνικά ήρχισε προ ενός έτους εις τον Καλλίνικον εις το Ορφανοτροφείον και προ τεσσάρων μηνών κατετάχθη εις την Β΄ του Προκαταρκτικού.

Α 493 Ε 293 [Ν. Αγγελίδης], 308

Άγγελος Αναστάσιος, βλ. Αργύρου Αναστάσιος

5. Αγκωνάκης Ιωάννης 25.8.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ 110

Ιωάννης Αλεξάνδρου Αγκωνάκης, από την Ναξον, ετών 22, έχει την μητέρα και τους αδελφούς του εκεί. Εις την πατρίδα του έμαθε τα κοινά γράμματα, όπου άρχισε και τα Ελληνικά συγχρόνως με τον θ. Ν. Χάμπαν, χρηματίσας συμμαθητής αυτού. Τον Ιούνιον του 1830 ήλθεν εις το Κ. Σχ., και κατετάχθη εις την

1. Πλάτωνος Απολογία Σωκρατους 39e 1.

Σελ. 84
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/85.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

Β΄ τάξιν. Ανεχώρησε την 27 Όκτωβρ. 1830.

Ιδιόχειρον του Ι. Α. Αγκωνάκη:

Από καρπόν δικαιοσύνης φυτρόνει δένδρον ζωής, ψυχαί δέ παρανόμων αφαιρούνται πρόωρα 1.

Ιω. Α. Αγκωνάκης

A110 Ε59(;)

6. Αδάμ Δημήτριος 25.8.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ105

Δημήτριος Αθανασίου Αδάμ, Κουντουριώτης, ετών 17· οι γονείς αυτού ιδιοπραγμονούσιν, Έμαθε τα. Κοινά εις την Σαλαμίνα κατά το 1826, κατά το 1828 άρχισε τα Ελληνικά, τα οποια ηκολούθησεν επτά μήνας. Εις το Κεντρ. Σχολείον ήλθε την 10ην Μαρτίου του 1830, και κατετάχθη εις την Β΄ τάξιν.

Ιδιόχειρον του Δ. A. Αδάμ:

Μην ελπίζης εις άλλον κανέναν, εκτός του εαυτού σου.

Δημήτριος Αθανασίου Αδάμ.

ΚΥΥ 5.1830 / Δ 964

Έχει πατέρα γεωργόν όλιγοκτήμονα. Έλαβε παρ' αυτού 4 τάλληρα με τα οποία έζησε δύο μήνας. Τώρα μη έχων τους τρόπους ζητεί βοηθειαν παρά της Κυβερνήσεως. Είναι καλόν να βοηθηθή και ούτος ως και ο συμπολίτης του Δέδης διά να συντελέσωσιν εις την εξημέρωσιν των ομοφύλων των Αλβανών της Μεγαριδος διδάσκοντες ως αλληλοδιδακτικοί.

Σκοπός: άλληλ.

Παρατηρήσεις: επιμελής, αλλ' όχι πολλά ευμαθής.

A105 Ε (392)

7. Αδάμ Μελέτιος 1.5.1839 / χ. Γ. / ΜΓΑ1047

Μελέτιος Αθανασίου Αδάμ εξ Ελευσίνος, ετών 24, εσπούδασε προ 4 ετών εις το εν Αιγίνη Κεντρ. Σχολείον Ελληνικά, Γεωγραφίαν, Αριθμητικήν Βουρδώνος. Εις το Α΄ τμ. της Α΄ τάξ. του Ελλ. Σχολ.

ΒΠ 7

Αδριανουπολίτης Δαμιανός, βλ. Βασιλείου Δαμιανός

Αθανασιάδης Γαβριήλ, βλ. Αθανασίου Γαβριηλ

8. Αθανασιάδης Νικόλαος 6.8.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ 18

Νικόλαος Αθανασιάδης Σμυρναίος, ετών 18. ο πατήρ αυτού εμπορεύεται εις Σμύρνην. Έμαθε τα Κοινά εις τα Κύθηρα, όπου είχε καταφύγει μετά των

1. Παροιμιών 11 30: Εκ καρπού δικαιοσύνης φύεται δένδρον ζωής, αφαιρούνται δέ άωροι ψυχαί παρανόμων.

Σελ. 85
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/86.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

γονέων του. Εκεί εσπούδασεν Ελληνικά και ολίγα Ιταλικά εις διάστημα 2 ετών εκ διαλειμμάτων. Την 23 Μαρτίου του 1830 ήλθεν εις Αίγιναν, και κατετάχθη εις την Β΄ τάξιν. Πρότερον ήτον συστημένος εις τον κ. Γεώργιον Ψωμάκην, και τόρα εις τον αστυνόμον Γ. Φωτόπουλον. Ανεχώρησε προς καιρόν την Α΄ Φεβρ. 1831.

Ιδιόχειρον του Ν. Αθανασιάδου·

ότι και αν μέλλη να κάμης συλλογίζου πρότερον το τέλος, και ούτω ποτέ κακόν δεν θα κάμης.

Νικόλαος Αθανασιάδης Σμυρναίος

ΚΥΥ 5.1830 /Δ 970 Ζητεί διά να γένη υπότροφος.

Έχει πατέρα έμπορον εις Σμύρνην και αδελφόν εις κυβερνητικάς υπηρεσίας. δεν θέλει να γείνη διδάσκαλος. Οι συγγενείς του δύνανται να τον βοηθησωσι. Σκοπός: γραφευς εις κυβερνητικόν γραφείον. Παρατηρήσεις: επιμελής, ολίγον νοήμων.

A 18 Ε 293,307

9. Αθανασίου Γαβριήλ 8.10.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ 384

Γαβριήλ Αθανασίου Φιλιπποπολίτης, ετών 20, έχει τους οικογενείς του εις την πατρίδα του. Έμαθε τα Κοινά εις την πατρίδα του, και άρχισε τα Ελληνικά προ 3 χρόνων. Επαραδόθη Χρηστοήθειαν Αντωνίου του Βυζαντίου, Φυσικής Ιστορίας αποσπάσματα εκ της εγκυκλοπαίδειας Βασιλείου Παπά Ευθυμίου. Κατετάχθη εις την Β΄ του Προκαταρκτικού.

Ιδιόχειρον Γ. Αθανασίου:

όλα όσα και αν μέλ,ης να είπης πρότερον έξεταζετα με τον νουν σου επειδή πολλών η γλώσσα λέγει πριν αντίς να συλογυσθώσι 1

Γαβριήλ αθανασίου

A 314 Ε 293, 307, (378β) ΒΠ 7

10. Αθανασίου Γεώργιος 19.8.1830 / χ. Ο. / ΚΜΛ 230

Γεώργιος Αθανασίου Βραχωρίτης, ετών 13, ορφανός πατρός· φροντίζει δι' αυτόν η μήτηρ του· έμαθε τα Κοινά εις Σάμον. Ήλθεν εις το Κεντρικόν Σχολείον την 10 Ιουνίου του 1830 και ήρχισε τα Ελληνικά.

Ιδιόχειρον του Γ. Αθανασίου:

προτιμώ το ένα μόνον αναχείρας πτινον παρά είκοσι καθήμενα επάνω εις τα δένδρα

Γεώργιος Α. Βραχωρίτης

A 194 Ε (52), 293, 308, (378β), (392), 398 ΒΠ 7

1. Ισοκράτους Προς Δημόνικον 41 2-3: Παν ό τι άν μέλλης ερείν, πρότερον επισκοπεί τη γνώμη· πολλοίς γαρ η γλώττα προτρέχει της διανοίας.

Σελ. 86
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/87.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

11. Αθανασίου Δημήτριος 19.9.1831 / χ. Γ. / ΚΜΛ 533

Δημήτριος Αθανασίου Λαρισσαάος, ετών 16, έχει τους γονείς του εις την πατρίδα του, όπου έμαθε τα Κοινά, και άρχισε τα Ελληνικά, παραδοθείς διάφορα εις τους τόμους του Πατούσα. Εσχάτως επαραδίδετο τους Ολυνθιακούς του Δημοσθένους, και το Συντακτικον του Ματθαίου. Κατατάσσεται εις την Α΄ του Κεντρικού.

Ιδιόχειρον Δημητρίου Αθ. Λαρισσαίου:

κανένας φρόνιμος άνθρωπος δεν αλάζει την ευτυχή και ήσυχον ζωήν του με τυράννους ζωήν1

Δημήτριος Αθανασίου.

A464

12. Αθανασίου Σπυρίδων 12.5.1831 / χ. Γ. / ΚΜΛ 512

Σπυρίδων Αθανασίου από την Άρταν, ετών 17, έχει την μητέρα του και τους αδελφούς του εις την πατρίδα. Έμαθε τα Κοινά εις τους Κορφούς, όπου άρχισε και τα Ελληνικά προ 9 χρόνων. Εσπούδασε τα Ελληνικά εις τον Φιλητάν, παραδοθείς και το Ετυμολογικόν και το Συντακτικόν. Έτι δε Λατινικά, Γεωγραφίαν και Αριθμητικήν. Από τους Κορφούς μετέβη εις την Δαλματίαν κατά το 1828, απ' εκεί εις Τεργέστην, και τον Απρίλιον του παρόντος έκατηντησεν εις την Ελλάδα. ο Γεροστάθης τον εσύστησεν εις τον Αύγουστινον, και τούτος τον έστειλεν υπότροφον εδώ. Κατατάσσεται εις την Α΄ του Κεντρικού.

Ίδιοχειρον Σπυρ. Αθανασίου:

Εάν έχης εις τον νουν σου πάντοτε τούτο, ότι, οπού και αν η ψυχή σου η το σώμα σου κάμνη κανέναν έργον παντού στέκεται άνωθεν ο θεός εύωρος εις όλας σου τας πράξεις και επιθυμίας θα σέβεσαι μεν το αλάνθαστον του θεωρού θα έχεις δέ τον θεόν ενηκούντα εις τα ενδόμιχα της κανδιάς σου 2

Σπυρίδων Αθανασίου.

Α 444 Ε 232

Αιγινήτης Διονύσιος, βλ. Παναγιώτου Διονύσιος

13. Αλεξάνδρου Χριστόφορος 23.3.1833 / χ. Ο. / ΚΑ΄ Π 16

Χριστόφορος Αλεξάνδρου Σαλωνίτης, ετών 17, υπότροφος της Κυβερνήσεως, μαθητεύει δε ένα μήνα.

1. Ισοκράτους Προς Νικοκλέα, 4 8-10: Πότερόν εστίν αξίαν ελέσθαι τον βίον τον των ιδιωτευόντων μεν, επιεικώς δέ πραττόντων, η τον των τυραννευόντων.

2. Πορφυρίου Προς Μαρκέλλαν 20 1-4: Εάν ουν αεί μνημονεύης, ότι όπου άν η ψυχή σου περιπατή και το σώμα ενεργόν αποτελή, θεός παρέστηκεν έφορος εν πάσαις σου ταις βουλαίς και ταις πράξεσιν, αιδεσθήση μεν του θεωρού το άλεστον, έξεις δέ τον θεόν σύνοικον.

Σελ. 87
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/88.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

28.9.1834 / χ. Γ. / ΜΓΑ 81

Χριστόφορος Αλεξάνδρου από Άμφισσαν ετών 18, έμαθε τα Κοινά εις την πατρίδα του. Τον Μάρτιον του 1832 ήλθεν εις Αίγιναν, και ηκολούθησε τα της α΄ και Β΄ και Γ΄ και Δ΄ τάξεως του Ελλ. Σχολείου μαθήματα.

Ε 366, 367, 369, (378γ), 398 [Γ ' Προκαταρκτικού] ΒΠ 7

14. Αλέξης Γεώργιος 19.8.1830 / χ. Ο. / ΚΜΛ 220

Γεώργιος Παυλή Αλέξη Αθηναίος, ετών 12, ο πατήρ του παροικών εις Αίγιναν φροντίζει δι' αυτον. Έμαθε τα Κοινά εις την πατρίδα του, Ελληνικά δε εσπούδασεν εις Αίγιναν μήνας τρεις. Ήλθεν εις το Κεντρικόν Σχολείον την 18 Φευρ. του 1830 και κατετάχθη εις την Δ΄ τάξιν.

Ιδιόχειρον του <Γ.> Π. Α. Αθηναίου:

καλόν είναι ο πλούτος αλλ' η γιιά είναι πολή καλητέρα 1

γεώργιος παυλή αλέξης

Α 187 ΒΠ 7

15. Αμπράζης Χρήστος 17.8.1830 / χ. Δ. / ΚΜΛ 165

Χρηστός Αμπράζης Αθηναίος ετών 14 ο πατήρ του Στέργιος Αμπράζης έμπορος και πάροικος εις Αίγιναν φροντίζει δι' αυτόν· τα Κοινά έμαθεν εις το αλληλοδιδακτικόν της πατρίδος του· εις τα Ελληνικά εδιδάχθη 6 μήνας από τον Συνέσιον, και εν έτος από τον Βαμβούκην· και την 1 Μαρτίου 1830 κατετάχθη εις την τρίτην τάξιν του Κεντρ. Σχολείου.

Δείγμα γραφής και υπογραφή:

ανήρ βουλής ου μη παρείδι διά νόημα αλλότριος και υπερήφανος ουκαταπτήξει φόβον και μετά το ποιήσαι μετ' αυτού άνευ βουλής 2.

Χρήστος αμπράζης

Α 153

Αμφιλόχιος ιεροδιάκονος, βλ. Σγαρδέλης Αμφιλόχιος

16. Αναγνώστης Ιωάννης 30.8.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ 314

Ιωάννης Κυριακού Αναγνώστης, από τον Άγιον Βασίλειον της Λακωνίας, ετών 28, έχει μητέρα και αδελφόν. Έμαθε τα Κοινά εις την πατρίδα του προ της Επαναστάσεως. τον Νοέμβριον του 1829 ήλθεν εις το Ορφανοτροφείον, διά να μάθη την Αλληλοδιδακτικήν, και παρεδόθη καμπόσους Αισωπείους Μύθους. Είναι υπότροφος της Κυβερνήσεως.

1. Σοφία Σιράχ 30 16: Ουκ εστίν πλούτος βελτίων υγιείας σώματος.

2. Σοφία Σιράχ 32 18: Ανήρ βουλής ου μή παρίδη διανόημα, αλλότριος και υπερήφανος ου καταπτήξει φόβον. Άνευ βουλής μηθέν ποίησης (...).

Σελ. 88
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/89.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

Ιδιόχειρον του Ι. Κ. Αναγνώστη:

εσχρον είναι όχι να μην ηξεύρη τις αλλά να μην θέλη να μανθάνη

Αναγνώστης κυριάκου

ΚΤΥ 5.1830 / Δ 962

Η Κυβέρνησις έστειλεν αυτόν να σπουδάση την αλληλοδιδακτικών κατ' αίτησιν των συμπολιτών του, και λαμβάνει 70 λεπτά την ημέραν προς διατροφήν του.

Σκοπός: σπουδάζει την άλληλοδιδακτικην.

Παρατηρήσεις: ήσυχος άνθρωπος, άμαθης, έχει χρείαν να σπουδάση ελληνικά μαθήματα.

A 244 Ε (42), (52)

17. Αναγνωστόπουλος Αγάπιος 12.7.1834 / χ. Γ. / ΥΕΤ 27

Αγάπιος ιερομόναχος Αναγνωστόπουλος ετών 29, από την Λάσταν χωρίον της Γορτύνης, έμαθε τα Κοινά εις την Βυτίναν, και άρχισε τα Ελληνικά, ακούσας Χρυσολωράν και τινάς λόγους του Χρυσοστόμου. Παιδιόθεν είχε την μετάνοιάν του εις την Κερνίτσαν, μοναστήριον της Γορτύνης, αλλά μετά έναν χρόνον ανεχώρησεν εκείθεν, και επήγεν εις το χωρίον του, όπου εσπούδασε. Μετά δε την φυγήν του Ιμβραΐμη εκάθισεν εις το μοναστήριον του Αυγού. Το 1827 την 8ην Μαΐου εχειροτονήθη ιεροδιάκονος και ιερεύς εις το Κρανίδιον από τον Ανδρούσης επίσκοπον Ιωσήφ. Έπειτα εφημέρευσεν 2 έτη εις την Ηλιοδώραν της Γορτύνης. ο επίσκοπος Ερυμανθίας Ιγνάτιος επρόβαλεν αυτόν εις την Ιεράν Σύνοδον ως άξιον να σπουδάση δι' εξόδων του Εκκλησιαστικού Ταμείου.

Δείγμα γραφής και υπογραφή:

Κλεάνθης έφη τους απεδεύτους μόνη τή μορφή των θιρίων διαφέρειν Ανάχαρσις ονιδιζόμενος ότι σκύθης ήν ειπε τω γένη αλλ ου τω τρόπω,1

Εν αιγίνει, 1834, τή12: Ιουλίου

Αγάπιος Ιχος Αναγνωστόπουλος.

A 491 E (399), (400), (401) ΒΠ 7

Αναγνώστου Αθανάσιος, βλ. Χατζηαναγνώστου Αθανάσιος

Αναγνώστου Γεώργιος, βλ. Χατζηαναγνώστου Γεώργιος

Αναγνώστου Ευστράτιος, βλ. Ξύδης Ευστράτιος

18. Αναστασίου Ιωάννης 23.3.1833 / χ. Ο. / KA' Π 24

Ιωάννης Αναστασίου Κωνσταντινουπολίτης, ετών 12 ορφανός μητρός· φροντίζει δι' αυτόν o πατήρ του, μαθητεύει δε χρόνον ένα.

Ε (378γ)

1. Στοβαίου Ανθολόγιον ΙΙΙ 4 89, IV 29a 16.

Σελ. 89
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/90.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

19. Αναστασίου Κωνσταντίνος

Κωνσταντίνος Αναστασίου εκ Βοστίτζης.

Υπότροφος από τις 14 Δεκεμβρίου 1832. Ε 354, 355, 357, (357), 360

Αναστασίου Κωνσταντίνος, βλ. Λιδωρίκης Κωνσταντίνος

20. Αναστασίου Νικόλαος 17.8.1830 / χ. Δ. / ΚΜΛ149

Νικόλαος Αναστασίου από Τρίπολιν Πελοποννήσου ετών 18· ο πατήρ του Αναστάσιος, και η μήτηρ του Παναγιώτα ζώσιν εις τα ίδια· δι' αυτόν φροντίζει ο θείος του Ιωάννης Ευσταθίου έμπορος εις Σύραν· τα Κοινά έμαθεν εις την πατρίδα του· τα Ελληνικά ήρχισεν εις Ναύπλιον και εδιδάχθη τον πρώτον λόγον του Λιβανίου και άλλα τινά· την δε 1 Μαρτίου 1830 ελθών ενταύθα κατετάχθη εις την Γ΄ τάξιν του Κεντρ. Σχολείου.

21. Αναστασίου Σεραφείμ 30.8.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ 308

Σεραφείμ Αναστασίου, από τα Ψομαθιά της Κωνσταντινουπόλεως, ετών 15, έχει μητέρα και αδελφήν εις Ναύπλιον με τον θείον του Διονύσιον πρώην Τριπόλεως. Έμαθε τα Κοινά εις Τριπολιτσάν κατά το 1821 και 1825, καταγινόμένος και εις την Εκκλησιαστικήν Μουσικήν. Κατά το 1825 παρεδόθη τας Μονοστίχους Γνώμας του Χρυσολωρά και Αισωπείους Μύθους. Κατά το 1827 παρεδόθη τον Προς Δημον. παραινετικόν του Ισοκράτους και τον Περί λάλου γυναικός του Λιβανίου, και Απομνημ. Ξενοφώντος. Εγυμνάζετο εις το Τεχνολογικον.

Ιδιόχειρον Σεραφείμ Αναστασίου:

ο θεός στέλνη κατάραν εις τους οίκους των ασεβών αι δε κατοικίαι των δικαίων ευλογούνται, οι σοφοί θα κλιρονομήσωσιν δόξαν, των δέ ασεβών ύψωσεις είναι η ατιμία των 1.

Σεραφείμ Αναστασίου.

A 238

Αναστασίου Χρίστος, βλ. Βογιατζόγλος Χρίστος

22. Αναστόπουλος Δημήτριος 19.8.1830 / χ. Ο. / ΚΜΛ 238

Δημήτριος Κωνσταντίνου Αναστόπουλος Σαλωνίτης, ετών 14, ορφανός πατρός· φροντίζει δι' αυτόν o προς μητρός θείος του Ηλίας Βλαχούτσικος, έμπορος, και παροικών εις Αίγιναν· έμαθε τα Κοινά εις Σαλαμίνα· ηκολούθησεν Ελληνικά εις Αίγιναν εν έτος· ήλθεν εις το Κεντρ. Σχολείον την 18 Φευρ. του 1830 και

1. Παροιμίαι 3 33, 35: Κατάρα θεου εν οίκοις ασεβών, επαύλεις δε δικαίων ευλογούνται. Δόξαν σοφοί κληρονομήσουσιν, οι δε ασεβείς ύψωσαν ατιμίαν.

Σελ. 90
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/91.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

κατετάχθη εις την Δ΄ τάξιν. Κατοικεί υπ' αρ. 636.

Ιδιόχειρον του Δ. Κ. Αναστοπούλου

Όστις δεν θέλει να εργάζεται δεν πρέπει να τρώγη 1

Δημήτριος Κωνσταντίνου Ανεστόπουλος.

Α 198

23. Ανδρέου Ιωάννης 19.8.1830 / χ. Ο. / ΚΜΛ 259

Ιωάννης Ανδρέου Στηλιδιώτης, ετών 14, ο πατήρ του πλοίαρχος, παροικών εις Αίγιναν, όπου αυτός έμαθε τα Κοινά, ακολουθήσας και τα Ελληνικά εξ μήνας· ήλθεν εις το Κεντρικόν Σχολ. περί τας αρχάς του Μαρτίου του 1830 και κατετάχθη εις την Δ΄ τάξιν. Κατοικεί υπ' αρ. 159.

Ιδιόχειρον του Ιω. Ανδ. Στηλιδιώτου:

ο χρυσός και οι μαργαρήται είναι ώραίος στολισμός αλλ' ωραιότερος εις άνθρώπους είναι η φρόνησις και η αρετή.

Ιωάννης Ανδρέου.

Α 214

Ανδρέου Ηλίας, βλ. Λουκάρης Ηλίας

24. Ανδριάνας Νικόλαος

Ψαριανός, 12 ετών τον Δεκέμβριο του 1832. Υπέβαλε αίτηση για υποτροφία, η οποία δεν φαίνεται να ικανοποιήθηκε, παρά το γεγονός ότι τον συνέστησε και ο Φαρμακίδης ως ανεψιό του ναυάρχου Νικοδήμου και ως πρόσφατα απελευθερωμένο από την αιχμαλωσία.

Ε 362,364

Ανεστόπουλος Δημήτριος, βλ. Αναστόπουλος Δημήτριος

Άνθιμος μοναχός, βλ. Γεωργίου Άνθιμος

25. Αντώνης Γεώργιος 9.3.1831 / χ. Γ. / ΚΜΛ 477

Γεώργιος Εμμανουήλ Αντώνη από τα Ψαρά, ετών 15, έχει τους γονεις παροικούντας εις Αίγιναν. Έμαθε τα Κοινά εις το ενταύθα Αλληλοδιδακτικόν των Ψαριανών, και προ δύο χρονών άρχισε τα Ελληνικά. Κατατάσσεται εις την Α΄ του Προκαταρκτικού.

Ιδιόχειρον Γ. Εμμανουήλ Αντώνη:

να ησαι βέβαιως ότι. δεν είναι κτήμμα εδικόν σου εκείνο το οποίον δεν είναι μέσα εις τον νουν σου

Γεώργιος Εμανοήλ αντωνής

Α 409

1. Προς Θεσσαλονικείς Β΄ 3 10: (...) εί τις ου θέλει εργάζεσθαι μηδέ εσθιέτω.

Σελ. 91
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/92.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

26. Αντωνιάδης Γεώργιος 30.8.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ 320

Γεώργιος Αντωνιάδης, από την Σκύρον, ετών 19. Οι γονεις του παροικούσιν εις την Σύραν. Έμαθε τα Κοινά εις Σμύρνην, όπου και εγεννήθη. Εις Σύραν άρχισε τα Ελληνικά κατά το 1824, ακολουθήσας αυτά έως εις το 1828 εκ διαλειμμάτων. Επαραδόθη Λουκιανού Νεκρικούς διαλόγους, Ισοκράτους Παραινετικόν προς Δημόνικον, Θεμίστιου Περί φιλίας, Δημοσθένους τους Ολυνθιακούς, εκ των συγγραφών του Θουκυδίδου και εκ των ραψωδιών του Ομήρου. Έτι δε Ιταλικά και Γαλλικά. Εγυμνάσθη εις το Τεχνολογικόν και άρχισε το Συντακτικον. Κατατάσσεται εις την Α΄ του Κεντρικού.

Ανεχώρησεν εις Σύραν την 29 Ιαννουαρίου 1831.

Ιδιόχειρον Γ. Άντωνιάδου:

Ανήρ αμαρτωλός ταράττει φίλους και σπείρει διχόνοιαν ανάμεσα εις ειρηνεύοντας 1.

Γ. Αντωνιάδης

A 250 ΒΠ 7

27. Αντωνιάδης Παναγιώτης 23.3.1833 / χ. Γ. / KB' K 15

Παναγιώτης Αντωνιάδης εκ Βοστίτσης ετ. 18.

Υπότροφος από τις 9 Νοεμβρίου 1832. τον Μάρτιο του 1833 φοιτούσε στη Β΄ Κεντρικού.

Ε 325, 326, 332, 357, (357), (378β), 398 ΒΠ 7

Αντωνίου Δημήτριος, βλ. Πεγκλόπουλος Δημήτριος

28. Ανυφαντής Νεόφυτος 6.6.1834 / χ. Γ. / ΥΕΤ 11

Νεόφυτος ιεροδιάκονος ΚωνσταντίνουΑνυφαντής από Καστρίτσι χωρίον της Πάτρας ετών 22, έμαθε τα Κοινά εις το χωρίον του, και εσπούδασεν εις Πάτρας Ελληνικά 5 μήνας το 1823. το 1830 έχειροτονήθη εις το μοναστήριον των Καλαβρύτων Μακελαριάν από τον Αγαθάγγελον τόρα έπίσκοπον Λοκρίδας, κοντά εις τον όποιον εχρημάτισεν έκτοτε έως εις τον Μάρτιον του 1832. Εκείθεν μετέβη εις Σάλωνα ως διάκονος εις τον Γρηγόριον πρώην Μενδενίτσης, μετά του οποίου ήτον έως τον Νοέμβριον του 1832. Απεκεί μετέβη εις Πάτρας, όπου διέτριψεν έως τόρα ως διάκονος. Επροβλήθη από τον επίσκοπον Αχαΐας Μελέτιον εις την Ιεράν Σύνοδον, ως άξιος να σπουδάση δι' εξόδων του Εκκλησιαστικού Ταμείου.

Δείγμα γραφής και υπογραφή:

Γοργίας ο Λεοτίνος έρωτιθείς ποια διετή χρόμενος εις μακρόν γήρας ήλθε, ουδέν ουδέποτε εφη προς ηδονήν ούτε φαγον ούτε δράσας 2.

1. Σοφία Σιράχ 28 9: (...) ανήρ αμαρτωλός ταράξει φίλους και αναμέσον ειρηνευόντων εμβαλεί διαβολήν.

2. Στοβαίου Ανθολόγιον IV 37 21.

Σελ. 92
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/93.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

εν Αιγίνη τή 6 Ιουνίου 1834

Νεόφυτος Ιεροδιάκονος

A 475 Ε (397), (399), (400), (401) ΒΠ 7

29. Αρβανίτης Γεώργιος 18.8.1830 / χ. 0. / ΚΜΛ 202

Γεώργιος Αρβανίτης Ψαριανός, ετών 13· ο πατήρ του ναύτης· έμαθε τα Κοινά γράμματα εις Αίγιναν. Ήλθεν εις το Κεντρικόν Σχολείον την 18 Φευρ. του 1830 και ήρχισε τα Ελληνικά.

30. Αργύρης Γεώργιος 17.8.1830 / χ. Δ. / ΚΜΛ 147

Γεώργιος Χ" Ιωάννου Αργύρη από Ψαρά ετών 15 ο πατήρ του πάροικος εις Αίγιναν φροντίζει δι' αυτόν' τα Κοινά έμαθεν εις το Αλληλοδιδακτικόν των Ψαριανών· τα Ελληνικά ήρχισεν εις Συνέσιον και έπειτα εις τον Βαμβούκην και παρεδόθη Αίσωπον και Στοιχεία Ελληνικής Γλώσσης· εις την έναρξιν του Πρωτοτύπου Σχολείου κατετάχθη εκεί· την δεκάτην Ιουλίου 1830 δι' επιμόνου ζητήσεως του μετεβιβάσθη εις την Γ΄ τάξιν του Κεντρ. Σχολείου· ο αριθμός της οικίας του 193.

Ιδιόχειρον του αυτού:

μή καυχώ τα εις άυριον ου γαρ γυνόσκεις τι τέξεται η επιούσα 1.

Γεώργιος χα "ν Ιωάννου αργύρης.

Α142

31. Αργύρης Δημήτριος 16.8.1830 / χ. Δ. / ΚΜΛ 133

Δημήτριος Αργύρης από Ψαρά ετών 14 πατρός ορφανός· η μήτηρ του Δεσποινού, πάροικος εις Αίγιναν φροντίζει δι' αυτόν. τα Κοινά έμαθεν εις το Αλληλοδιδακτικόν της Τήνου· τα Ελληνικά ήρχισεν εις τινά Ξενοφωντιάδην· και την 1 Μαρτίου 1830 κατετάχθη εις την Γ΄ τάξιν του Κεντρ. Σχολείου.

Ιδιόχειρον αυτού:

Χορτάσματα και ράβδος και φορτία όνω άρτος και παιδεία και έργον εικέτι 2.

Δημήτριος Νικολάου Αργύρη

Α130 Ε 293

Αργύρης Ιωάννης, βλ. Καραλιμπαίος Ιωάννης

32. Αργυρόπουλος Δημήτριος 3.9.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ 334

Δημήτριος Αποστόλου Αργυρόπουλος, ετών 19, από Τρίκερα, έχει μητέρα, και θείον τον μακαριώτατον πατριάρχην Αλεξανδρείας Ιερόθεον, όστις και

1. Παροιμίαι 27 1.

2. Σοφία Σιράχ 33 25: Χορτάσματα και ράβδος και φορτία όνω, άρτος και παιδεία και έργον οικέτη.

Σελ. 93
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/94.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

εξοδεύει διά την σπουδήν του. Αναχωρών από Αλεξάνδρειαν έλαβεν από τον θείον του 2000 γρ., εκ των οποίων έστειλεν εις την μητέρα του 1000 γρ., έκαμε τα έως εδώ έξοδα του, και έχει τόρα 50 δίστηλα. Έμαθε τα Κοινά εις την πατρίδα του παιδιόθεν, ότε άρχισε και τα Ελληνικά. Διά την Επανάστασιν έπαυσε, και άρχισε πέρισυ, και τα εσπούδασεν έναν χρόνον. Δεν ενθυμείται πως επιγράφονται οι λόγοι, τους οποίους επαραδόθη πέρισυ. Κατατάσσεται εις την Α΄ του Κεντρικού.

Ιδιόχειρον του Δ. Α. Αργυροπούλου:

όσοι αμαρτάνουσιν εις την σοφίαν ασεβούσιν εις τας ψυχάς των και οι μισούντες αυτήν αγαπώσι θάνατον 1.

Δημήτριος Αποστόλου αργιρόπουλος.

Α264

33. Αργύρου Αναστάσιος 19.8.1830 / χ. Ο. / ΚΜΛ 242

Αναστάσιος Αργύρου Λαρισσινός, ετών 14, ο πατήρ του έμπορος, παροικών εις Αίγιναν· έμαθε τα Κοινά γράμματα εις Λάρισσαν· ηκολούθησεν Ελληνικά εις Αίγιναν μήνας δέκα· ήλθεν εις το Κεντρικόν Σχολείον την 18 Φεβρ. του 1830 και κατετάχθη εις την Δ΄ τάξιν. Κατοικεί υπ' αρ. 612.

Ιδιόχειρον του Αν. Αργυρού:

όστις δεν θέλει να πτωχεύση δεν πρέπει να πορίπτη ουδέ τα μικρότατα

Αναστάσιος Αργυρού λαρισυνός.

A 201 Ε (3788), (392) ΒΠ 7

Ατζετερές Δημήτριος, βλ. Τεντζερες Δημήτριος

34. Βαβαλόπουλος Δημήτριος 29.10.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ 405

Δημήτριος Δημητρίου Βαβαλόπουλος, από τα Μαγούλαινα της Καριταίνης, ετών 25, ορφανός πατρός. Έμαθε τα Κοινά εις την πατρίδα του, και προ ενός χρόνου άρχισε να σπουδάζη τα Ελληνικά, και έπαραδόθη Μύθους Αισωπείους. Εστάλθη από την Κυβέρνησιν υπότροφος. Κατετάχθη εις την Β΄ του Προκαταρκτικού την 30 Όκτωβρ. 1830.

Ιδιόχειρον του Δ. Δ. Βαβαλοπούλου:

Οι πωταποι άνθρωποι όταν άποκτήσοσι περισώτερα άπ' όσα χριάζωνται δεν τα εξοδεύοσιν εις οφέλειαν του κυνού αλλά τα θάπτουν εις την γην η τα τοκήζουσιν εις άλλους.

Δημήτριος Δ. Βαβαλόπουλου.

Α 335

1. Παροιμίαι 8 36: Οι δε εις εμέ αμαρτάνοντες ασεβούσιν τας εαυτών ψυχάς, και οι μισούντες με αγαπώσι θάνατον.

Σελ. 94
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/95.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

35. Βαβέσης Γεώργιος 18.8.1830 / χ. Ο. / ΚΜΛ 199

Γεώργιος Ιωάννου Βαβέσης Αιγινήτης, ετών 12, ο πατήρ του παπουτσής, όστις φροντίζει δι' αυτόν. Έμαθε τα Κοινά Γράμματα εις την πατρίδα του, ήρχισε δε τα Ελληνικά την 18 Φευρ. του 1830 εις το Κεντρικόν Σχολείον, καταταχθείς εις την Δ΄ τάξιν.

Ιδιόχειρον του Γ. Ι. Βαβέση:

οστης θελι να τριγι ορεκτικα πρέπι πρότερον να κοπιασι προθιμον

Γεώργιος παβεσης

Α177

36. Βάθης Ελευθέριος 8.8.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ 59

Ελευθέριος Νικολάου Βάθης, Αθηναίος, ετών 18. Ο πατήρ αυτού είναι τέκτων και παροικεί εις Αίγιναν. Έμαθε τα Κοινά εις τας Αθήνας, όπου εσπούδασε και τα Ελληνικά έναν μην", τα οποία ηκολούθησεν έπειτα εις την Αίγιναν εις τον διδ. Χ. Βαμβούκην έναν χρόνον. Εις την έναρξιν του Κεντρ. Σχολείου κατετάχθη εις την Β΄ τάξιν.

Ιδιόχειρον του Ε. Ν. Βάθη:

Εάν δεν δύνασαι ν' αποδώσης την ευεργεσίαν μ' έργον ημπορείς πάντοτε να ευχαριστής τον ευεργέτην με την ευγνωμοσύνην.

Ελευθέριος Βάθης

ΚΥΤ 5.1830 / ο 972

Ζητεί διά να γένη υπότροφος.

ο πατήρ του είναι τέκτων ευκατάστατος, κατά την μαρτυρίαν των συμπολιτών του.

Σποπος: γραφεύς.

Παρατηρήσεις: καλός νέος, επιμελής· ο πατήρ του δύναται να τον διαθρέψη.

Έφυγε από το σχολείο στις 28.11.1830.

Α 59

37. Βαίνος Γεώργιος 11.8.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ 86

Γεώργιος Νικολάου Βαίνος, Πετσιώτης, ετών 17. Ο πατήρ αυτού ναυτιλλεύεται. Έμαθε τα Κοινά εις την Οδησόν, όπου τον είχεν ο θείος του προ της Επαναστάσεως. τον Φεβρουάριον του 1829 εισήχθη εις το Ορφανοτροφείον κατά σύστασιν του διδ. Γρηγορίου Κωνσταντά. Εις αυτό εσπούδασεν εξ μήνας Ελληνικά. Εις την έναρξιν του Κεντρ. Σχολείου κατετάχθη εις την Γ΄ τάξιν, και την 25 Απριλλίου του 1830 μετέβη εις την Β΄. Κατά τας αρχάς Ιουνίου διετάχθη να κατοικεί έξω του Ορφανοτροφείου, και να λαμβάνη κατά μήνα 3 τάληρα.

Κατοικεί υπ' αρ. 311.

Ιδιόχειρον του Γ. Ν. Βαίνου:

Φύλατται πίστην προς τον φίλον εις την δυστυχίαν του διά να απολαύσης από

Σελ. 95
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/96.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

τας ευτυχίας του1

Γεώργιος Ν. Βαίνου Σπετζι~

ΚΥΥ 5.1830 / Δ 956

Κλίσις εις επάγγελμα η σκοπός: διδ. ελλην. η αλληλ.

Παρατηρήσεις περί ικανότητος και ηθικότητος: οιηματίας, αδέξιος εις παιδείαν· αληθώς φαίνεται ότι δεν έχει κλίσιν εις ουδέτερον των προειρημένων επαγγελμάτων.

Α 86 Ε (96), 112,122,133,156,161,192, 209, 217, 227, 258, 262,272, 275, 277, 282, 284, 286

38. Βαϊτάνης Δημήτριος 11.8.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ 95

Δημήτριος Γεωργίου Βαϊτάνης, Σαλωνίτης, ετών 18. Οι γονείς του ζώσιν εις Σάλωνα. Έμαθε τα Κοινά εις την Άλεξάνδρειαν, όπου άρχισε και τα Ελληνικά, τα όποια ήκουσεν εκεί 18 μήνας, και εξηκολούθησεν άλλους 6 μήνας εσχάτως εις Σύραν. Την 10 Μαρτίου του 1830 ήλθεν εις το Κεντρικόν Σχολείον, και κατετάχθη εις την Β΄ τάξιν. ο κύριος Μιχαήλ Τουσίτσας, ο λυτρώσας αυτόν από την αιχμαλωσίαν, εις την οποίαν υπέπεσεν ευρισκόμενος εις την εσχάτην καταστροφην του Μεσολογγίου, εξοδεύει διά την παιδείαν αύτού. Ο κύριος N. Γούσιος έχει την επιστασίαν αυτού και άλλων τριών συν αυτώ νέων.

Ιδιόχειρον του Δ. Γ. Βαϊτάνη:

όστις φυλάττει το στόματου και την γλώσσαντου, φυλάττει την ψυχήν του από τας λύπας.

Δημήτριος Γεωργίου Βαϊντάνη

Α 95 Ε185, 293

Βακλαντής Παναγιώτης, βλ. Βαρκλαντής Παναγιώτης

39. Βαλάνος Ιωάννης 16.2.1831 / χ. Γ. / ΚΜΛ 465

Ιωάννης Γεωργίου Βαλάνος από Τσεπέλοβον του Ζαγορίου, ετών 20, έχει μητέρα εις την πατρίδα. Εκεί έμαθε τα Κοινά και άρχισε τα Ελληνικά, τα όποια ολίγον καιρόν ηκολούθησε, και έπειτα μετέβη εις την Βλαχίαν, όπου διέτριψεν επτά χρόνους, εμπορευόμενος υπό τον πατέρα του. ο θείος του Κωνσταντίνος Ράδος εσύστησεν εις τον διδ. Γεώργιον Γεννάδιον. Ζη εξ ιδίων του.

Ιδιόχειρον Ιωάν. Γ. Βαλάνου:

εν αν αγαπάς τους φοίλους εκείνους όσοι ευχαριστούν όλας σου τας κακάς ορέξες δεν θα έχεις εις την ζωήν σου φίλους προθύμους να σε επί πλήτουσι προ το συμφέρον σου.

Ιωάννης Γεωργίου μπαλάνου.

Α 396 Ε 194 [ο εξάδελφός σου]

1. Σοφία Σιράχ 22 23: Πίστίν κτήσαι εν πτωχεία μετά του πλησίον, ίνα εν τοις αγαθοίς αυτού ομού πλησθής.

Σελ. 96
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/97.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

Βάλβης Αλέξανδρος, βλ. Βάρβης Αλέξανδρος

40. Βάλινδας Ιωάννης 9.9.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ 343

Ιωάννης Βαρθολομαίου Βάλινδας, Θέρμιος, ετών 18, έχει γονείς εις την πατρίδα του. Έμαθε τα Κοινά εις την πατρίδα του, όπου άρχισε και τα Ελληνικά προ 4 ετών, παραδοθείς Χρυσολ., Αισ. Μύθους, Λουκ. Νεκρ. διαλόγους, Πλουτ. Περί παίδ. αγωγής, Βασιλ. τον παραινετικών, Ξενοφ. Κύρου άνάβασιν, Πλουτ. Παραλ. βίους του Ρωμύλ. και Θησέως, Θουκ. την Α΄ συγγραφην. Επαραδόθη της Γραμματικής του θ. Γαζή το Έτυμ. και Συντακτικόν, ένασχοληθείς και ολίγον εις το θεματογραφείν.

Ιδιόχειρον Ι. Β. Βάλινδα:

όποιος ρίπτει πέτραν εις τα πουλιά, τα σκορπίζει, και όστις όνειδίζει φίλους διαλύει την φιλίαν, οικειώσου μέ τον πλησίον Όταν είναι πτωχός, διά να συναπολαύσης με αυτόν τα αγαθά, όταν ευτυχήση 1.

Ιωάννης λογοθέτου Β. Βάλινδας.

Α 273

41. Βαλτηνος Γεώργιος 7.10.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ 383

Γεώργιος Ιωάννου Βαλτηνός, από το Μεσολόγγιον, ετών 15, έχει μητέρα εις την πατρίδα του. Έμαθε τα Κοινά εις την πατρίδα του, και άρχισε τα Ελληνικά εις τον Κάλαμον. Επαραδόθη Αισωπείους Μύθους, Λουκ. Ένύπνιον και Νεκρ. διαλόγους, Ιωάν. Χρυσοστ. Περί προσευχής, Ξενοφ. Κύρ. άνάβασιν. Έστάλθη από την Κυβέρνησιν υπότροφος. Κατετάχθη εις την Β΄ του Προκαταρκτικού

Ιδιόχειρον Γ. Ι. Βαλτηνού:

Εξέταζε μέ ακρίβιαν εκείνους μέ τους όποιους σχετίζεσαι επειδή όσοι δεν σε πλισιάζουν, θα σε νομίζουσιν όμοιον με εκείνους συναναστρέφεσαι 2.

Γεώργιος Ιω: Βαλτινός

Α 313 Ε 124,126

42. Βαλτηνός Σπυρίδων 7.8.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ 36

Σπυρίδων Κωνσταντίνου Βαλτηνός, από Μεσολόγγιον, ετών 18. ο πατήρ αυτού απέθανεν εις την αρχήν της Επαναστάσεως. Έμαθε τα Κοινά εις την πατρίδα του. Άρχισε τα Ελληνικά εις τον Κάλαμον, όπου είχε καταφύγει, και τα εσπούδασεν έναν χρόνον. Εις Ναύπλιον έπαραδόθη Ιταλικά τέσσαρας μήνας. Την 16 Μαρτίου του 1830 ήλθεν εδώ, και κατετάχθη εις την Β΄ τάξιν. ο αδελφός του

1. Σοφία Σιράχ 22 20, 23: Βάλλων λέθον επί πετεινοί αποσοβεί αυτά, και ο όνειδίζων φίλον διαλύσει φιλίαν. Πίστιν κτήσαι εν πτωχεια μετά του πλησίον, ίνα εν τοις αγαθοίς αυτού ομού πλησθής.

2. Ισοκράτους Προς Νικοκλεα 27 4: Ακριβείς ποίου τας δοκιμασίας των συνόντων, ειδώς ότι πάντες οι μη σοι πλησιάσαντες όμοιόν σε τοις χρωμένοις είναι νομιούσιν.

Σελ. 97
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/98.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

Ανδρέας, εμπορευόμενος, φροντίζει δι' αυτόν.

Ιδιόχειρον του Σ. Κ. Βαλτηνού:

Εάν ποτέ αναγκασθής να λαλήσης περί των σφαλμάτων όσα κάμνουσιν άλλοι, λάλει έμπροσθεν αυτών εκείνων διά νά βλέπωσιν ο σκοπνό δεν έχεις να τους βλάψης.

Σπυρίδων Κωνσταντίνου Βαλτηνός

Α 36 E 293. (378α), (392), 398 ΒΠ 7

Βαμβολάρης Νικόλαος, βλ. Ευαγγελινός Νικόλαος

43. Βάος Απόστολος 13.4.1831 / χ. Γ. / ΚΜΛ 502

Απόστολος Μαρίνου Βάος από Καταιβατην της Σίφνου, 18 ετών, έχει τους γονεις του εκεί. Έμαθε τα Κοινά εις την πατρίδα του, όπου άρχισε και την ελληνικήν γλώσσαν προ 3 χρόνων. Τον Νοέμβριον του 1830 ήλθεν εις το Κεντρικόν και ακολουθεί την Α΄ τάξιν.

Ιδιόχειρον Απόστολου Μαρίνου Βάου:

Εάν πιστεύη τις ότι ο θεός εφορεύει τα πάντα, ποτέ του αμαρτίαν δεν κάμνει.

Απόστολος Μαρίνου Βάος

Α 434 ΒΠ 7

Βαρβάκη απόγονος, βλ. Κωνσταντίνος, απόγονος του Ι. Βαρβάκη

44. Βάρβανος Νικόλαος 7.8.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ 27

Νικόλαος Γεωργίου Βάρβανος, Αθηναίος, ετών 16. Ορφανός πατρός. Έμαθε τα Κοινά εις τας Αθήνας, όπου άρχισε και τα Ελληνικά. Μετά δε την διαφθοράν των Αθηναίων την κατά το 1826 άρχισε πάλιν να σπουδάζη τα Ελληνικά εις τον διδ. Χαράλαμπον Βαμβούκην, και τα ηκολούθησεν έναν χρόνον. Εις την έναρξιν του Κεντρικού Σχολείου κατετάχθη εις την Β΄ τάξιν. Κατοικεί υπ' αρ. 103.

Ιδιόχειρον του Ν. Γ. Βαρβάνου:

Εντροπή δεν είναι να μην ήξεύρη τις αλλά να μή θέλει ποτέ του να μάθη τίποτε.

Νικόλαος Γεωργίου Βάρβανος.

ΚΥΥ 5.1830 / Δ 964

Όνομα και επώνυμον: Νικόλαος Γεωργίου Μπαρμπάνου από καλήν φαμιλίαν, θεόπτωχος κατά το παρόν· ο πατήρ του εφονεύθη μέσα εις την Άκρόπολιν. Σκοπός: ιατρός.

Παρατηρήσεις: καλός νέος, επιμελής· επιδίδει. Ζητεί διά να γένη υπότροφος.

Α 27

Σελ. 98
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/99.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

45. Βάρβης 'Αλέξανδρος 23.3.1833 / χ. Δ. / KB' Π

Όνομα και επίθετον: Αλέξανδρος Βάρβης.

Πατρίς: Φιλιππούπολις.

Καιρός καθ' ον σπουδάζει: 2 μήνες.

Ε (3788), (392) ΒΠ 7

46. Βαρκλαντής Παναγιώτης 30.9.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ 377

Παναγιώτης Μιχαήλ Βαρκλαντης, από τον Κάμπον του Σταυροπηγίου της Λακωνίας, ετών 15, έχει τους γονείς του εις την πατρίδα. Έμαθε τα Κοινά εις την πατρίδα του, όπου Άρχισε και τα Ελληνικά προ τριών χρόνων, τα οποία ηκολούθησεν έως δύο χρόνους. Επαραδόθη τα Τετράστιχα του Πτωχοπροδρόμου, τον Χρυσολωραν, και διαφόρους λόγους εκ του Β΄ τόμου της Εγκυκλ. του Πατούσα. Εκαταγίνετο εις το Τεχνολογικόν. Εστάλθη ως υπότροφος.

Ιδιόχειρον Π. Μ. Βαρκλαντή:

να φέρεσαι προς όλους γλυκά, να σχετίζεσαι όμως μέ τους πλέον καλιτέρους. Επειδή τοιουτοτρόπως ημπορείς εις εκείνους μεν vα μην είσαι μισητός, με τούτους δε να γίνης φίλος 1.

παναγιώτης Βαρκλαντής

Α 309 Ε116,125

47. Βαρσάμης Κωνσταντίνος 28.1.1831 / χ. Γ. / ΚΜΛ 458

Κωνσταντίνος Παναγιώτου Βαρσάμης από την Προύσαν ετών 15, έχει τους γονεις του εις την Κωνσταντινούπολιν, όπου ο πατήρ του εμπορεύεται. Άρχισε τα Ελληνικά προ 5 ετών, και επαραδόθη διαφόρους λόγους, εσχάτως δε τον Προς τους νέους παραινετικόν του Μεγάλου Βασιλείου, και άρχισε να παραδίδεται το Συντακτικόν. Zη εξ ιδίων του. Κατατάσσεται εις την Α΄ του Κεντρικού.

Ιδιόχειρον Κ. Π. Βαρσαμή:

μην εμπιστεύεσε εις όλους, αλλ' εις όσους μόνον δοκιμάσεις. Είναι μορία να εμπιστεύετέ τις εις όλους, η φρόνισις πριν πιστεύσει εξετάζει 2.

Κωνσταντίνος Παναγιώτου Βαρσαμή.

Α 386

48. Βασιλείου Δαμιανός 22.9.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ 361

Δαμιανός Βασιλείου ιερομόναχος, από την Αδριανούπολιν, ετών 26, καταστεμένος

1. Ισοκράτους Προς Δημόνικον 20 5-7: Ηδέως μεν έχε προς απαντας, χρώ δε τοις βελτίστοις· ούτω γαρ τοις μεν ουκ απεχθής έσει, τοις δε φίλος γενήσει.

2. Δημοκρίτου απόσπ. 67: Μη πασιν, αλλά τοις δοκιμοισι πιστεύειν· το μεν γαρ εύηθες, το δέ σωφρονέοντος.

Σελ. 99
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/100.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

εις τον Μιστράν, όπου έχει την μητέρα του και έναν αδελφόν έμπορον. Έμαθε τα Κοινά εις την πατρίδα του, και άρχισε τα Ελληνικά προ της Επαναστάσεως. Πρό δύο χρονών επανέλαβε την σπουδήν, και έπαραδόθη Αίσωπον, Λουκ. Νεκρικούς διάλογους, Ίωαν. Χρυσοστ. Περί προσευχής και άλλους τρεις λόγους εκ του Β' τόμ. της Εγκυκλ. του Πατούσα, Βασιλ. παραιν. Προς τους νέους και Κατά όργιζομένων, Ίσοκρ. Προς Δημόνικον και Εις Εύαγόραν, εκ των Παραλ. του Πλουτ. Ρωμύλον, Λυκούργον, Φωκίωνα, Πίνακα Κέβητος, Επικτήτου Έγχειρίδιον, Ίσοκρ. Άρχίδαμον και Πλαταϊκόν, Λυσίου Κατά Ερατοσθένους και τον Έπιτάφιον, Δημοσθ. Όλυνθ. Α' και Κατά Φιλίππου τον Α'. Επαραδόθη το Τεχνολογικόν.

Ιδιόχειρον Δαμιανού Ιερομόναχου:

μην ακόλουθης τας επιθυμίας σου και από τας ορέξεις σου άποκόπτου, εάν χωριγήσης εις την ψυχήν σου όσα επιθυμεί ημπορεί να σε καταστήση επίχαρμα των εχθρών σου1.

Δαμιανός Βασιλείου

Α 293 Ε 307 ΒΠ 7

49. Βασιλείου Παναγιώτης

Μαζί με 36 συμμαθητές του υπέγραψε στις 12 Αυγούστου 1832 αναφορά κατά του διδασκάλου της Γαλλικής Αναστασίου Ερκουλίδη. Α 494 Ε 307

50. Βατσακτζής Δημήτριος 4.4.1831 / χ. Γ. / ΚΜΛ 498

Δημήτριος Ιωάννου Βατσακτζης, Υδραίος, ετών 19, έχει τους γονείς του εις την πατρίδα του, όπου έμαθε τα Κοινά, και άρχισε τα Ελληνικά, τα όποια εξηκολούθησε και εις την Σίφνον έναν χρόνον. Εσχάτως επαρεδίδετο την Κύρου παιδείαν, και εκαταγίνετο εις το Τεχνολογικόν. Κατατάσσεται εις την Β' του Προκαταρκτικού.

Ιδιόχειρον Δημ. Ιωάν. Βατσακτζή:

Πατρός επιπλήξεις είναι ιατρικόν γλυκή και περισσότερον οφελεί παρά λυπεί

Δημ. Ιω. Βατζαξής

Α 430

51. Βέλλης Αντώνιος 18.8.1830 / χ. Ο. / ΚΜΛ 210

Αντώνιος Βέλλης Σίφνιος, ετών 14, ο πατήρ του έμπορος. Έμαθε τα Κοινά εις την πατρίδα του· ήλθεν εις το Κεντρ. Σχολειον την 15 Άπριλλιου του 1830 και κατετάχθη εις την Δ' τάξιν.

1. Σοφία Σιράχ 18 30-31: Οπίσω των επιθυμιών σου μη πορεύου και από των ορέξεων σου κωλύου· εάν χορηγήσης τη ψυχή σου ευδοκίαν επιθυμίας, ποιήσει σε επίχαρμα των εχθρών σου.

Σελ. 100
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Οι μαθητές του Κεντρικού Σχολείου (1830-1834)
Αποτελέσματα αναζήτησης
    Ψηφιοποιημένα βιβλία
    Σελίδα: 81
    31. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

    ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

    ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ