Error(s) found: '2'

+ Unable to change databases. Unknown database 'iaennew'.
+ Unable to perform the query SELECT * FROM keywords_description WHERE (language_id = ''). No database selected.
TEXT_VISIBLE_PAGES 188-207 TEXT_OF 746
TEXT_PREVIOUS_20
TEXT_CURRENT_PAGE
TEXT_NEXT_20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/59/gif/188.gif&w=600&h=915

ΟΔΗΓΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πόσο εφικτή ήταν όμως η εφαρμογή του φιλελεύθερου γερμανικού μοντέλου και με ποιο τρόπο θα μπορούσε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του ; Το ζήτημα αυτό είχε απασχολήσει ήδη τον Κανονισμό του 1837. Ακολουθώντας ανάλογες πρακτικές γερμανικών Πανεπιστημίων, όριζε στο άρθρο 37 ότι «εκάστη σχολή θέλει συντάττει σύντομον διδασκαλίαν περί του αριθμού, της σχέσεως και της μεθόδου των εις αυτήν ανηκουσών επιστημών, η δε διδασκαλία αύτη θέλει δίδεσθαι εις έκαστον φοιτητήν, όταν εγγράφηται». Η «διδασκαλία» αυτή θα ήταν προφανώς ένα είδος οδηγού που θα ενημέρωνε τους φοιτητές, ιδιαίτερα τους πρωτοετείς, για τα επιστημονικά αντικείμενα της σχολής τους και θα τους υποδείκνυε τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να παρακολουθούν τα διάφορα μαθήματα. Με βάση την παραπάνω διάταξη του Κανονισμού, η πρυτανεία του Πανεπιστημίου σε συνεργασία με τις σχολές προχώρησε από το 1838 στην έκδοση διαφόρων Οδηγών σπουδών.

Πριν μιλήσουμε όμως γι' αυτούς, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ένα κείμενο με παρόμοιο περιεχόμενο είχε εκδοθεί στην Αθήνα το 1840. Ήταν μια μετάφραση στα γαλλικά από τον P. Delorme του φιλοσοφικού δοκιμίου του F. W. Schelling, Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums (Τυβίγγη 1803)36. Πρόκειται για ένα κείμενο που υπερασπίζεται την ιδέα της ενότητας της γνώσης και έχει σκοπό να υποδείξει στους φοιτητές που αρχίζουν τις σπουδές τους τη συνάφεια των επιμέρους επιστημών και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να παρακολουθούν τα διάφορα μαθήματα. Πιθανώς ο γάλλος μεταφραστής του βιβλίου δεν είχε στον νου του ειδικά τους φοιτητές του ελληνικού Πανεπιστημίου37. Οπωσδήποτε όμως απευθύνεται και σ' αυτούς. Αυτό δείχνει η αφιέρωση του βιβλίου στο «Πανεπιστήμιο Αθηνών», μαζί με μια

εγκωμιαστική αναφορά στην πνευματική αποστολή του38, και το ότι εκδίδεται

36. Leçons sur la méthode à suivre dans les études universitaires, par F. W. J. Schelling, professeur de philosophie à l'Université de Berlin, traduit de l'Allemand par P. Delorme, Αθήνα 1843. Πβ. εδώ, a. 58.

37. Το βιβλίο αυτό αποτελεί, κατά τον Κ. β. Δημαρά, μαζί με το δοκίμιο Φιλοσοφία της Ιστορίας (1841) του Μ. Ρενιέρη, μία από τις εκφράσεις της ιδέας της ενότητας στην Ελλάδα την εποχή αυτή (Ελληνικός ρωμαντισμός, Αθήνα, Ερμής, 1982, σ. 420).

38. Το νεοσύστατο Πανεπιστήμιο, γράφει, «οφείλει να είναι για την Ανατολή ένα καινούριο λαμπρό άστρο των φώτων, του οποίου οι ακτίνες θα εξαφανίσουν γρήγορα τα σκοτάδια που σκίασαν κάποια στιγμή τον ωραίο ουρανό της και θα ζεστάνουν αυτή την κλασική γη της ευφυΐας και της ελευθερίας» (Leçons sur la méthode..., ό.π., σ. XXXIIXXXIII).

TEXT_PAGE_SHORT188
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/59/gif/189.gif&w=600&h=915

ται σε μια στιγμή που οι φοιτητές χρειάζονταν πραγματικά τέτοιου είδους βοηθήματα.

Ο πρώτος Οδηγός σπουδών εκδόθηκε το 1838 με τον εύγλωττο τίτλο: Οδηγίαι προς τους φοιτητάς εκάστης σχολής περί της αλληλουχίας των διαφόρων επιστημών, και περί της κατά την εξακολούθησιν των εν τω Πανεπιστήμιω σπουδών διατηρητέας μεθόδου και τάξεως. Είναι ένα φυλλάδιο 36 σελίδων, στο οποίο περιέχονται σύντομες οδηγίες προς τους φοιτητές για την οργάνωση των σπουδών τους. Οι λόγοι που προκάλεσαν την έκδοση του φυλλαδίου αναλύονται στο προλογικό σημείωμα του πρύτανη Κων. Σχινά. «Ενιαύσιος σχεδόν πείρα απέδειξεν», γράφει, «ότι πολλοί των φοιτητών, και έτι πλείονες των τακτικών

ακροατών δεν διερρύθμισαν εισέτι τας σπουδάς και μελέτας των εις τρόπον, ώστε και ελευθερίου και βασίμου εκπαιδεύσεως να τύχωσι, και να προπαρασκευασθώσιν εις έντιμον διάνυσιν του βιωτικού σταδίου, το οποίον προτίθενται». Η αταξία αυτή αποδίδεται στο ότι οι φοιτητές αγνοούν τη συνάφεια που υπάρχει μεταξύ των διαφόρων μαθημάτων κάθε σχολής, αλλά και στο ότι πολλοί προτιμούν να παρακολουθούν τα μαθήματα εκείνα που είναι απαραίτητα για την άσκηση ενός βιοποριστικού επαγγέλματος και παραμελούν τα

άλλα «τα γενικότερα και μη άμεσον την χρηματικήν επαγγελλόμενα μαθήματα», όπως η φιλοσοφία, η φιλολογία, η ιστορία, οι φυσικομαθηματικές

επιστήμες39. Σκοπός του Πανεπιστημίου όμως, υποστηρίζει ο Σχινάς, δεν είναι η διαμόρφωση επαγγελματιών -το έργο αυτό ανήκει στα «τεχνολογικά» σχολεία- αλλά η προαγωγή της επιστήμης, η οποία «παρέχει μεν και υλικήν ωφέλειαν εις τον βίον, αλλ' η ωφέλεια αύτη δεν είναι η ουσία της»40. Την προαγωγή της επιστήμης και την αποτροπή της αυστηρής επαγγελματικής εξειδίκευσης υπηρετεί ο θεσμός των γενικών μαθημάτων.

Μετά τις εισαγωγικές αυτές παρατηρήσεις ακολουθούν οι οδηγίες προς τους φοιτητές, σκοπός των οποίων είναι να τους πληροφορήσουν για το περιεχόμενο των διαφόρων επιστημονικών κλάδων και να τους υποδείξουν τη σειρά με την οποία πρέπει να παρακολουθούν τα μαθήματα, «ίνα μη προηγώνται, α πρέπει να έπωνται, και τούναντίον»41. Οι σχετικές οδηγίες έχουν συνταχθεί από τις σχολές. Κάθε σχολή προτείνει στους φοιτητές της ένα πρόγραμμα μαθημάτων είτε για όλα τα έτη είτε κατά εξάμηνο, στο οποίο περιλαμβάνονται, όχι πάντα όμως, και τα γενικά μαθήματα που είναι υποχρεωμένοι

39. Οδηγίαι προς τους φοιτητάς εκάστης σχολής..., Αθήνα 1838, σ. 3.

40. Στο ίδιο, σ. 4.

41. Στο ίδιο, σ. 17.

TEXT_PAGE_SHORT189
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/59/gif/190.gif&w=600&h=915

μένοι να παρακολουθούν. Περισσότερο αναλυτικές είναι οι οδηγίες προς τους φοιτητές της Φιλοσοφικής, καθώς περιλαμβάνονται σ' αυτές και συστάσεις για τη διάρθρωση των σπουδών τους. Έτσι στο πρόγραμμα μαθημάτων για το φιλολογικό τμήμα προτείνονται δύο κύκλοι σπουδών. Ο πρώτος διαρκεί

έξι εξάμηνα, ενώ ο δεύτερος οκτώ έως εννέα και περιλαμβάνει έναν πολύ ευ

ρύτερο αριθμό μαθημάτων. Σχολιάζοντας την παράταση των σπουδών στον δεύτερο κύκλο, ο συντάκτης των οδηγιών σημειώνει: «ελπίζομεν, ότι οι πλειότεροι των φοιτητών της φιλολογίας θέλουσι δυνηθή, ως εκ της οικιακής καταστάσεως των, να ενδιατρίψωσιν, αντί της παρά του νόμου προωρισμένης τριετίας, ολόκληρον τετραετίαν ή και εννέα εξαμηνίας εις το Πανεπιστημείον, και ότι θέλουσι φιλοτιμηθή να παρεκτείνωσι τας σπουδάς των και εις άλλας ωφελίμους επιστήμας, όσαι συνεισφέρουσιν εις γενικωτέραν επιστημονικήν και φιλολογικήν εκπαίδευσιν»42. Πρέπει να σημειωθεί ότι αρκετά από τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στις οδηγίες τόσο της Φιλοσοφικής όσο και των

άλλων σχολών δεν διδάσκονταν. Από την άποψη αυτή τα παρατιθέμενα προγράμματα δεν αντιστοιχούν πάντοτε στην πραγματικότητα του Πανεπιστημίου αλλά αποτελούν περισσότερο εκδηλώσεις προθέσεων, βασισμένες στα προγράμματα ξένων Πανεπιστημίων η στις σχετικές εμπειρίες των συντακτών τους43. Και ως προθέσεις πάντως τα προγράμματα αυτά έχουν ενδιαφέρον, καθώς δείχνουν τη φιλοδοξία του νεοσύστατου Πανεπιστημίου να ευθυγραμμιστεί με την ευρωπαϊκή πανεπιστημιακή πραγματικότητα.

Οι Οδηγίες του 1838 φαίνεται ότι δεν πέτυχαν τον κύριο σκοπό τους, να πείσουν, δηλαδή, τους φοιτητές να προγραμματίζουν τις σπουδές τους μεθοδικά και χωρίς απώλεια χρόνου. Έτσι τέσσερα χρόνια αργότερα, το 1842, η Σύγκλητος θα επανέλθει, αναθέτοντας στους καθηγητές να συμβουλεύσουν τους φοιτητές τους «τίνι τρόπω πρέπει ν' ακολουθώσι τα μαθήματα»44. Παράλληλα ζήτησε από τις σχολές να περιλάβουν στο πρόγραμμά τους και ένα εισαγωγικό μάθημα «μεθοδολογίας» των επιστημών, το οποίο θα έδινε στους φοιτητές ένα περίγραμμα του περιεχομένου κάθε επιστήμης, μαζί με τις απαραίτητες πληροφορίες και συστάσεις για τον τρόπο παρακολούθησης των μαθημάτων. Πραγματικά, το μάθημα της μεθοδολογίας διδάχθηκε το 1842 σε

42. Στο ίδιο, σ. 20-21.

43. Πβ. Θανάσης Χρήστου, «Ο θεσμός του Οδηγού Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών», ΙΔ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο (28-30 Μαΐου 1993), Πρακτικά, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 610.

44. Π.Σ.Φ.Σ., 21 Οκτ. 1842. Παρόμοιες οδηγίες είχαν δοθεί από τη Σύγκλητο στις σχολές και τα προηγούμενα χρόνια, βλ. Π.Σ., 2 Αυγ. 1837.

TEXT_PAGE_SHORT190
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/59/gif/191.gif&w=600&h=915

όλες τις σχολές: στη Θεολογική από τον Κων. Κοντογόνη, στην Ιατρική από τον Ιω. Βούρο, στη Νομική από τον Αιμίλιο Herzog και στη Φιλοσοφική από τον Νεόφ. Βάμβα45. Το μάθημα αυτό θα το συναντήσουμε στα προγράμματα των σχολών και στα επόμενα χρόνια. Στο ίδιο πλαίσιο, της ενημέρωσης και καθοδήγησης των φοιτητών, αλλά σε πιο θεωρητικό επίπεδο, εντάσσονται και

αρκετοί λόγοι που εκφωνούνται από πρυτάνεις κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους και αναφέρονται γενικά στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση και στη θεωρία των επιστημών46.

Ο δεύτερος Οδηγός σπουδών εκδόθηκε το 1853. Ήταν και πάλι ένα ολιγοσέλιδο φυλλάδιο, παρόμοιο με το προηγούμενο, το οποίο περιείχε ένα εισαγωγικό σημείωμα του πρύτανη Π. Αργυρόπουλου και οδηγίες προς τους φοιτητές κάθε σχολής, υπογεγραμμένες από τους κοσμήτορες47. Στην εισαγωγή του ο Αργυρόπουλος κάνει μια αναφορά στον Κανονισμό του Πανεπιστημίου για να υπογραμμίσει το φιλελεύθερο πνεύμα με το οποίο αντιμετωπίζει τους φοιτητές: «ο ακαδημαϊκός ημών οργανισμός μη υποβάλλων τους εις τα Πανεπιστημεία φοιτώντας εις επιτήρησιν η εις αναγκαστικήν κατάταξιν των ακροάσεων, θεωρεί αυτούς ως νοήμονας και ελευθέρους άνδρας, σεβόμενος της διανοίας την ελευθερίαν και επιτρέπων εκάστω ιδίαν τροχιάν να διαγράψη εις των σπουδών αυτού την μέθοδον»48. Η ελευθερία αυτή όμως δεν

αποκλείει τη διακριτική παρέμβαση του Πανεπιστημίου. Οι φοιτητές, γράφει ο Αργυρόπουλος -ο οποίος πρέπει να σημειώσουμε ότι είχε γαλλική παιδεία-,

45. Μ. Αποστολίδης, Έκθεσις, 1843, σ. 4.

46. Σημειώνω πρόχειρα τους σχετικούς Λόγους του Θ. Μανούση (1845) και του Α. Βενιζέλου (1846). Βλ. Ευφημία Εξίσου, «Πρυτανικοί και πανηγυρικοί Λόγοι του Πανεπιστημίου Αθηνών 1837-1900, Βιβλιογραφική καταγραφή», Τετράδια Εργασίας ΚΝΕ/ΕΙΕ 10,1988, σ. 476.

4 7. Οδηγίαι προς τους φοιτητάς εκάστης σχολής περί της αλληλουχίας των διαφόρων επιστημών και περί της τηρητέας μεθόδου και τάξεως κατά τας ακαδημαϊκάς σπουδάς, Αθήνα 1853. Οι Οδηγίες προς τους φοιτητές της Θεολογικής Σχολής υπογράφονται από τον Κ. Κοντογόνη, της Νομικής από τον Κ. Φρεαρίτη, της Ιατρικής από τον Ν. Κωστή και της Φιλοσοφικής από τον Φ. Ιωάννου. Το κείμενο των Οδηγιών στους φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής σώζεται (όχι ολόκληρο) και σε χειρόγραφη μορφή στο προσωπικό αρχείο του Φ. Ιωάννου (ΓΑΚ, Κ25, Αρχείο Φ. Ιωάννου, αρ. 000170). Οι Οδηγίες προς τους φοιτητές της Νομικής αναδημοσιεύθηκαν μερικά χρόνια αργότερα από τον Κ. Φρεαρίτη στην Πανδώρα 11,1860-61, σ. 484-487, με ένα πικρόχολο σχόλιο που αντανακλά ενδοπανεπιστημιακές αντιθέσεις: ότι οι Οδηγίες του 1853, «τυπωθείσαι εις μυρία αντίτυπα, απήρεσαν κατόπιν εορτής τω κ. Μανούση· διό και μέχρι τούδε ουδεμία αυτών εγένετο χρήσις».

48. Οδηγίαι, ό.π., σ. 3.

TEXT_PAGE_SHORT191
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/59/gif/192.gif&w=600&h=915

έχουν ανάγκη «παραινέσεως και καθοδηγήσεως, και χαλινού τίνος αναστέλλοντος την απληστίαν περί την σύγχρονον ακρόασιν των μαθημάτων, απαιτούντων ενδελέχειαν και διαδοχήν μελέτης επί διάρκειάν τινα χρόνου...»49. Με άλλα λόγια, χρειάζονται έναν Οδηγό σπουδών που θα βάζει σε τάξη την

απειρία των «ιδεών και γνώσεων» της πανεπιστημιακής διδασκαλίας και θα τους βοηθάει να προγραμματίζουν με ορθολογικό τρόπο τις σπουδές τους.

Στο ίδιο κείμενο ο Αργυρόπουλος εκθέτει τις απόψεις του και για τον χαρακτήρα της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Οι σπουδές στο Πανεπιστήμιο παρουσιάζονται ως ένας συνεχής αγώνας για την κατάκτηση της γνώσης. Όσοι δεν είναι έτοιμοι από «αμβλύτητα και δυσκολίαν νοητικήν» να ανταποκριθούν

στις υψηλές απαιτήσεις του Πανεπιστημίου, πρέπει να αποχωρήσουν έγκαιρα

απ' αυτό και να στραφούν σε άλλες βιωτικές εργασίες. Εξάλλου, «δεν προορίζονται άπαντες ν' αναβώσι την πολύβαθμον κλίμακα της ακαδημαϊκής δοκιμασίας». Εκείνοι όμως που αποφάσισαν να σπουδάσουν οφείλουν «ν' αφειδώσι πόνων [και] ν' απέχωσι των τέρψεων και των ηδονών όσαι συνήθως εφελκύουσι την νεανικήν ηλικίαν»50. Ως προς την αποστολή του Πανεπιστημίου, ο Αργυρόπουλος επανέρχεται σε όσα έγραφε ο Σχινάς στις Οδηγίες του 1838,

υποστηρίζοντας ότι σκοπός του δεν είναι η προετοιμασία των φοιτητών για την

άσκηση ενός βιοποριστικού επαγγέλματος, αλλά η επιστημονική τους «πρόοδος και ευδοκίμησις, εις ην ουδέποτε ανυψούται όστις δεν εράται της επιστήμης αφιλοκερδώς και δι' αυτήν μόνην»51. Μαζί με την επιστημονική καλλιέργεια, το Πανεπιστήμιο οφείλει να διαπλάσει και να τελειοποιήσει και την ηθική προσωπικότητα των φοιτητών. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται με τη σπουδή των γενικών μαθημάτων, τα οποία «οξύνουσι το αισθητήριον του καλού, εξευγενίζουσι δε την ψυχήν και την καρδίαν, τανύουσαι αυτάς προς την

εμμελή αρμονίαν των αϊδίων νόμων της ηθικής και της αρετής»52.

Το κύριο μέρος του φυλλαδίου αποτελούν οι οδηγίες των σχολών προς τους φοιτητές τους, οι οποίες ακολουθούν σε γενικές γραμμές το πνεύμα των Οδηγιών του 1838. Στην περίπτωση μάλιστα της Θεολογικής Σχολής αναπαράγονται ακριβώς. Γενικά όμως είναι μεθοδικότερες από εκείνες του 1838 και λαμβάνουν υπόψη τις αλλαγές που είχαν γίνει στο μεταξύ στα προγράμματα μαθημάτων. Οι οδηγίες αρχίζουν κατά κανόνα με μια γενική εισαγωγή στο

49. Στο ίδιο.

50. Στο ίδιο, σ. 4.

51. Στο ίδιο.

52. Στο ίδιο, σ. 5.

TEXT_PAGE_SHORT192
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/59/gif/193.gif&w=600&h=915

περιεχόμενο και τη συνάφεια των διαφόρων επιστημών, μετά από την οποία

ακολουθεί το πρόγραμμα των ειδικών και γενικών μαθημάτων κάθε σχολής. Αναλυτικότερες είναι οι οδηγίες προς τους φοιτητές της Νομικής και της Φιλοσοφικής. Ο κοσμήτορας της Νομικής Κων. Φρεαρίτης, που υπογράφει το σχετικό κείμενο, αφού κάνει μια αναφορά στη θεωρία της νομικής επιστήμης, περιγράφει τα «προσόντα» που πρέπει να έχει ένας καλός νομικός53. Το κυριότερο απ' αυτά είναι η φιλοσοφική παιδεία. Οφείλει, δηλαδή, να γνωρίζει όχι μόνο τους θετικούς κανόνες του δικαίου, αλλά να έχει και μια συγκροτημένη φιλοσοφική αντίληψη της θεωρίας του δικαίου, απαραίτητη για την κατανόηση «της αληθούς των βιωτικών σχέσεων σημασίας, του συνδέσμου και της αξίας των εξωτερικών των ανθρώπων σχέσεων, ως όντων λογικών εν τη πολιτεία συμβιούντων, και των εντεύθεν γεννηθέντων διαφόρων κανόνων...». Οφείλει επίσης να γνωρίζει τις δύο κλασικές γλώσσες της αρχαιότητας, την ελληνική και τη λατινική, που αποτελούν τη βάση «πάσης ελευθερίου και σπουδαίας επιστημονικής εκπαιδεύσεως», να έχει μια καλή γνώση της ιστορίας, ιδιαίτερα της ελληνικής και της ρωμαϊκής, αφού οι νόμοι, «όντες το άμεσον

εξαγόμενον του βίου και του πολιτισμού των εθνών, κατανοούνται ακριβώς μόνον διά της γνώσεως αυτού του βίου και του πολιτισμού των εθνών, τουτέστι διά της ιστορίας», και επιπροσθέτως να έχει μια γενική εγκυκλοπαιδική μόρφωση. Τις γνώσεις αυτές θα τις αποκτήσει κυρίως στο Πανεπιστήμιο. Έτσι στο πρόγραμμα που προτείνει ο Φρεαρίτης στους φοιτητές της Νομικής περιλαμβάνεται, μαζί με τα ειδικά νομικά μαθήματα, και μια σειρά βοηθητικών μαθημάτων, όπως αρχαία ελληνική και λατινική φιλολογία, φιλοσοφία, ιστορία, πολιτειογραφία, ρητορική, ιατρική δικαστική, φυσική, χημεία. Η παρακολούθηση των μαθημάτων αυτών δεν είναι υποχρεωτική. Εναπόκειται στους φοιτητές να κρίνουν και να επιλέξουν, στο πλαίσιο πάντα της «πρακτικής και επιστημονικής ελευθερίας» που απολαμβάνουν.

Ενδιαφέρουσες είναι επίσης οι οδηγίες προς τους φοιτητές της Φιλοσοφικής. Ο κοσμήτορας Φ. Ιωάννου, που υπογράφει το σχετικό κείμενο, αναφέρεται στον χαρακτήρα και τους σκοπούς που υπηρετεί καθένα από τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στη Φιλοσοφική (φιλοσοφία, ιστορία, φιλολογία, μαθηματικά και φυσική), συναποτελώντας ένα όλον, καθώς και στη σημασία των γενικών μαθημάτων. Είναι ενδιαφέρον μάλιστα ότι ο αριθμός των τελευταίων αυξάνεται. Έτσι, στα οκτώ γενικά μαθήματα που είχαν οριστεί με το διάταγμα «Περί εξετάσεως των φοιτητών» του 1842, προστίθεται εδώ ένα

53. Στο ίδιο, σ. 9-16.

TEXT_PAGE_SHORT193
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/59/gif/194.gif&w=600&h=915

ακόμη υποχρεωτικό μάθημα, η φυσική ιστορία η φυσιογραφία, και τρία προαιρετικά: η «καλολογία» (ποιητική και ρητορική), η ιστορία της φιλοσοφίας και η φιλοσοφία της ιστορίας. Υποδεικνύεται επίσης ως «λυσιτελεστάτη» για τους φοιτητές όλων των σχολών και η ακρόαση της ερμηνείας των αρχαίων

ελλήνων και λατίνων συγγραφέων.

Εκτός από τις οδηγίες προς τους φοιτητές που εκδίδονται με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου, δημοσιεύονται στη δεκαετία του 1850 και δύο εκτενέστερα βιβλία με ανάλογο περιεχόμενο. Συντάκτες τους είναι οι καθηγητές της Φιλοσοφικής Αθανάσιος Ρουσόπουλος και Νικόλαος Κοτζιάς. Το βιβλίο του Ρουσόπουλου εκδίδεται το 1857 και έχει τίτλο Οδηγός των φοιτητών του Πανεπιστημίου Όθωνος, ενώ του Κοτζιά το 1858 με τον τίτλο Περί πανεπιστημιακής παιδείας δοκίμιον. Καθηγητής της κλασικής φιλολογίας ο πρώτος και της φιλοσοφίας ο δεύτερος, έχουν σπουδάσει και οι δύο σε γερμανικά Πανεπιστήμια. Ο Οδηγός του Ρουσόπουλου έχει σκοπό, όπως και οι προηγούμενες οδηγίες, να βοηθήσει τους φοιτητές στον προγραμματισμό των σπουδών τους. Αντίθετα η εργασία του Κοτζιά έχει θεωρητικό χαρακτήρα: είναι ένα φιλοσοφικό δοκίμιο, στο οποίο επιχειρείται μια εκτεταμένη ανάλυση του χαρακτήρα και του περιεχομένου της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Ο Οδηγός του Ρουσόπουλου χωρίζεται σε τρία μέρη: το πρώτο περιέχει

έναν «παραινετικό» λόγο προς τους φοιτητές, τον οποίο είχε εκφωνήσει το 1855, κατά την έναρξη των μαθημάτων του στο Πανεπιστήμιο, το δεύτερο οδηγίες σχετικά με τη μέθοδο των πανεπιστημιακών σπουδών, ενώ το τρίτο μια σειρά διαταγμάτων και αποφάσεων για το Πανεπιστήμιο που είχαν εκδοθεί από το 1837 ως το 1856. Στον λόγο του προς τους φοιτητές, που έχει υπότιτλο «Περί του σκοπού της επιστήμης και του επιστήμονος και περί αληθούς

επιστημονικής εκπαιδεύσεως δι' ακροάσεως γενικών μαθημάτων», ο Ρουσόπουλος επανέρχεται στις γνωστές θέσεις και απόψεις της γερμανικής πανεπιστημιακής φιλοσοφίας : ότι η επιστήμη δεν είναι ένα τυχαίο άθροισμα γνώσεων, αλλά μια σειρά αλληλένδετων μεταξύ τους ιδεών, ότι ορθή επιστημονική εκπαίδευση είναι εκείνη που συνδυάζει το ειδικό με το γενικό και πραγματώνεται με τη συνακρόαση των γενικών μαθημάτων, ότι σκοπός της επιστήμης δεν είναι η θήρευση του κέρδους (η «ψωμοζήτησις») αλλά η αναζήτηση της αλήθειας.

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου του ο Ρουσόπουλος αναφέρεται διεξοδικά στην οργάνωση των πανεπιστημιακών σπουδών, αρχίζοντας από τη σκιαγράφηση των «προσόντων» του υποψήφιου φοιτητή. Ο νέος που εγγράφεται στο Πανεπιστήμιο πρέπει να έχει τρία βασικά προσόντα: επαρκή γυμνασιακή

TEXT_PAGE_SHORT194
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/59/gif/195.gif&w=600&h=915

μόρφωση για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Πανεπιστημίου, πραγματική έφεση για επιστημονικές σπουδές, ψυχική και σωματική υγεία. Στο τελευταίο προσόν περιλαμβάνονται διάφορα «χαρίσματα», όπως η οξύνοια, το μνημονικό, η φαντασία, η φιλομάθεια, αλλά και η καλή σωματική διάπλαση: «Ευκτόν δε, και μάλιστα τοις διδασκάλοις, και το ευάρεστον τω οφθαλμώ εξωτερικόν του σώματος, ου την δυσμορφίαν μόνον έξοχα πνευματικά προτερήματα δύνανται να καταστήσωσιν αφανή»54. Αν λείπουν από ένα φοιτητή τα παραπάνω προσόντα και ιδιαίτερα η προκαταρκτική παιδεία δύσκολα θα ευδοκιμήσει στις σπουδές του. Έτσι κι αλλιώς όμως το Πανεπιστήμιο είναι ένας χώρος όπου «πολλοί μεν εισί κλητοί, ολίγοι δε εκλεκτοί»55.

Στη συνέχεια ο Ρουσόπουλος προτείνει ένα διάγραμμα μαθημάτων κατά σχολές και τμήματα. Η Φιλοσοφική διαιρείται σε τέσσερα τμήματα: το φιλοσοφικό, το ιστορικό, το φυσικομαθηματικό και το φιλολογικό, ενώ η Νομική σε δύο : το νομικό και το πολιτικό. Σε κάθε τμήμα αντιστοιχεί ένας κύκλος κύριων μαθημάτων, κατά ακαδημαϊκά έτη, που συμπληρώνεται από μια μεγάλη σειρά βοηθητικών. Αξιοσημείωτη είναι η ευρύτητα της διδακτέας ύλης. Στο ιστορικό τμήμα, για παράδειγμα, προβλέπονται για κάθε έτος 6-9 κύρια μαθήματα, που καλύπτουν όλα σχεδόν τα γνωστικά αντικείμενα μιας «μοντέρνας» ιστορικής επιστήμης : εγκυκλοπαιδεία και βιβλιολογία της ιστορίας (το μάθημα της εγκυκλοπαιδείας υπάρχει στα προγράμματα όλων των τμημάτων) , γενική ιστορία του κόσμου, ιστορία των γραμμάτων και του πολιτισμού, ιστορία και γεωγραφία των εθνών και πολιτειών του αρχαίου κόσμου, μυθολογία και ιστορία της θρησκείας, ιστορία του ρωμαϊκού δικαίου, ιστορική και μαθηματική χρονολογία, εκκλησιαστική ιστορία και «θρησκολογία χριστιανική», ιστορία του βυζαντινού κράτους και της ελληνικής Επανάστασης, «ιστορία των νεωτάτων χρόνων από της γαλλικής επαναστάσεως», ιστορία της

ελληνικής γλώσσας, «στατιστική των νεωτέρων ευρωπαϊκών πολιτισμών», γενεαλογία και εμβληματολογία κ.ά. Ο κύκλος των ιστορικών σπουδών συμπληρώνεται από τα βοηθητικά μαθήματα, ανάμεσα στα οποία είναι η φιλοσοφία της ιστορίας, η διπλωματική και η παλαιογραφία. Είναι αυτονόητο ότι το πρόγραμμα αυτό, όπως και εκείνα των άλλων τμημάτων, δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα του ελληνικού Πανεπιστημίου, έτσι όπως λειτουργούσε,

54. Αθ. Ρουσόπουλος, Οδηγός των φοιτητών του Πανεπιστημίου Όθωνος, Αθήνα 1857, σ. 29.

55. Με το γραφικό αυτό ρητό αρχίζει το δεύτερο μέρος του βιβλίου του Ρουσόπουλου (ό.π., σ. 27).

TEXT_PAGE_SHORT195
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/59/gif/196.gif&w=600&h=915

αφού ελάχιστα από τα παραπάνω μαθήματα διδάσκονταν. Εικονογραφεί και πάλι ένα φιλόδοξο ιδεατό πρόγραμμα, όπως θα το ήθελε ο Ρουσόπουλος, με βάση τις γνώσεις και εμπειρίες του από άλλα Πανεπιστήμια.

Στις οδηγίες περιλαμβάνεται επίσης μια σειρά πρακτικών συμβουλών που

αναφέρονται σε ποικίλα θέματα της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης : στη διάρκεια των σπουδών, η οποία πρέπει να είναι όσο γίνεται μεγαλύτερη, στον χρόνο που πρέπει να διαθέτει ένας φοιτητής για παρακολούθηση των μαθημάτων και για ιδιαίτερη μελέτη, στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να κρατά σημειώσεις και να διαβάζει, στη διαγωγή και τη συμπεριφορά του μέσα και έξω από το Πανεπιστήμιο. Η φοίτηση και η μελέτη πρέπει να είναι συνεχής και τακτική έως εξαντλητική και η συμπεριφορά του αντάξια της ακαδημαϊκής του ιδιότητας. Στους καθηγητές του πρέπει να συμπεριφέρεται με σεβασμό, «να χαιρετά και να προσαγορεύη αυτούς ιλαρώς και παντί τρόπω να δεικνύη την προς αυτούς ευγνωμοσύνην του», ενώ στους συμφοιτητές του ως «αδελφός και συνεργάτης». Πρέπει να αποφεύγει την «συναναστροφήν των κακών», να μην παραμελεί τις θρησκευτικές του υποχρεώσεις, να αποφεύγει, αν δεν τα συνηθισε ήδη, «καπνίσματα, ταμβακίσματα και καφεποσίας», να σέβεται τους νόμους και να μην αναμιγνύεται σε πολιτικά κόμματα και «στασιαστικές» εταιρείες. «Τα πολιτικά πράγματα ο φοιτητής πρέπει να θεωρή όλως αλλότρια της ενεργείας του, την οποίαν πάσα ανάγκη να συγκεντρώνη εις την εκμάθησιν της επιστήμης του». Καλό είναι επίσης να μην ασχολείται και με τη λογοτεχνία. Ενασχολήσεις αυτού του είδους βλάπτουν όχι μόνο τους φοιτητές αλλά και την πνευματική ζωή της χώρας, η οποία, κατά τον Ρουσόπουλο, χαρακτηρίζεται από υπερπαραγωγή «διανοητικών εξαμβλωμάτων». Η τελευταία αυτή αναφορά παραπέμπει πιθανώς στον Ράλλειο ποιητικό διαγωνισμό, όπου συμμετείχαν κάθε χρόνο με ποιήματά τους και πολλοί φοιτητές, «ανεμίζοντας προκλητικά τη σημαία του βυρωνισμού», γεγονός που προκαλούσε συχνά την αποδοκιμασία των μεσήλικων καθηγητών του Πανεπιστημίου56.

Όπως βλέπουμε, λοιπόν, το βιβλίο του Ρουσόπουλου δεν είναι μόνο ένας Οδηγός σπουδών. Είναι συγχρόνως και ένα εγχειρίδιο «καλής συμπεριφοράς», που κωδικοποιεί τα βασικά χαρακτηριστικά του ιδανικού φοιτητή. Αν και ο Ρουσόπουλος δεν εκπροσωπεί επίσημα με το βιβλίο του αυτό τις θέσεις της πανεπιστημιακής κοινότητας, οι απόψεις του όμως δεν εκφράζουν μόνο

56. Παν. Μουλλάς, Ρήξεις και συνέχειες. Μελέτες για τον 19ο αιώνα, Αθήνα, Σοκόλης, 1993, σ. 286, 298. Ας σημειωθεί ότι το 1856 ο Ρουσόπουλος είχε χρηματίσει μέλος της κριτικής επιτροπής του Ράλλειου ποιητικού διαγωνισμού. Βλ. Panayotis Moullas, Les concours poétiques de l'Université d'Athènes 1851-1877, Αθήνα 1989, σ. 107.

TEXT_PAGE_SHORT196
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/59/gif/197.gif&w=600&h=915

τον ίδιο. Θα τις συνυπέγραψαν και πολλοί άλλοι καθηγητές. Είναι η εποχή

άλλωστε που οι φοιτητές, όπως θα δούμε σε επόμενο κεφάλαιο, είχαν αρχίσει να δείχνουν σημάδια ανεξαρτησίας και απείθειας και είχε διαμορφωθεί ήδη στην πανεπιστημιακή κοινότητα η αντίληψη ότι, εκτός από συμβουλές για το πώς θα οργανώσουν τις σπουδές τους, χρειάζονταν και χειραγώγηση.

Διαφορετικός είναι ο χαρακτήρας του βιβλίου του Κοτζιά Περί πανεπιστημιακής σπουδής δοκίμιον. Καθηγητής της φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο, ο Κοτζιάς δεν ενδιαφέρεται τόσο να καθοδηγήσει τους φοιτητές στην οργάνωση των σπουδών τους, όσο να τους εισαγάγει στη φιλοσοφία των επιστημών και ειδικότερα της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Από την άποψη αυτή το δοκίμιο του Κοτζιά υπερβαίνει το στενό πλαίσιο του Οδηγού σπουδών. Πρότυπό του είναι το γνωστό έργο του γερμανού φιλοσόφου και δασκάλου του στο Μόναχο F. W. Schelling, Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums57. Ακολουθώντας τον δάσκαλο του, ο Κοτζιάς υπερασπίζεται και αυτός την Ιδέα της ενότητας των επιστημών και αποδοκιμάζει τη μονομερή και μηχανική μόρφωση ως αντίθετη προς την αποστολή του Πανεπιστημίου. Η ουσία της πανεπιστημιακής παιδείας είναι, κατά τον Κοτζιά, η ελευθερία: η ελευθερία «του διδάσκειν», αλλά και «του μανθάνειν». Παραπέμποντας στη γερμανική πανεπιστημιακή φιλοσοφία, υποστηρίζει ότι η επιστήμη είναι ασυμβίβαστη με τον καταναγκασμό και καταφέρεται εναντίον εκείνων που ισχυρίζονται ότι «η

ελευθερία διαφθείρει τα ήθη των φοιτητών, η δε βία φέρει τους νέους εις τα

ακροατήρια των επιστημών, αι δε εξετάσεις και τα αποδεικτικά αποδεικνύουσιν ότι οι νέοι δεν εδαπάνησαν τον χρόνον αυτών εις μάτην»58. Οι θέσεις αυτές αντίκεινται, κατά τον Κοτζιά, στον χαρακτήρα του Πανεπιστημίου, το οποίο πρέπει να αποβλέπει όχι στην τυπική μόρφωση των νέων ούτε στην καλλιέργεια της απομνημόνευσης, αλλά «εις την έγερσιν του επιστημονικού

πνεύματος, όπερ δεν εγείρεται διά της βίας, αλλά διά της ελευθερίας».

Και για τον Κοτζιά, πάντως, οι φοιτητές δεν πρέπει να μένουν αβοήθητοι στον προγραμματισμό των σπουδών τους. Έχουν ανάγκη από τις οδηγίες και

57. Για τις σπουδές του Κοτζιά στο Μόναχο και τη μαθητεία του στον Schelling βλ. Γεωργία Αποστολοπούλου, «Οι έλληνες μαθητές του Schelling. Μια σύντομη επισκόπηση», Δωδώνη, μέρος Γ', 20, 1991, σ. 18-22. Πβ. Konstantin Kotsowilis, Die griechischen Studenten in München unter Konig Ludwig I. von Bayern (von 1826 bis 1844). Verdegang und späteres Wirken beim Wiederaufbau Griechenlands, [Μόναχο 1995], σ. 170-173. Το 1854,που πέθανε ο Schelling,ο Κοτζιάς αφιέρωσε στον γερμανό φιλόσοφο τη μελέτη: Σχελλίγγιος ήτοι ολίγα τινά περί του βίου και της φιλοσοφίας αυτού, Αθήνα 1855.

58. Ν. Κοτζιάς, Περί πανεπιστημιακής σπουδής δοκίμιον, Αθήνα 1858, σ. 37.

TEXT_PAGE_SHORT197
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/59/gif/198.gif&w=600&h=915

νουθεσίες των δασκάλων τους. Κάποιες συστάσεις χρειάζονται επίσης και οι καθηγητές, έτσι ώστε να ολοκληρώνουν τα μαθήματά τους «εντός του προσήκοντος χρόνου». Η αναφορά αυτή σχετίζεται με ένα πρόβλημα που είχε

απασχολήσει ήδη τις πανεπιστημιακές αρχές. Αρκετοί καθηγητές παρέτειναν για δύο η και περισσότερα χρόνια τον κύκλο των μαθημάτων τους, με αποτέλεσμα οι νέοι κυρίως φοιτητές να υποχρεώνονται να παρακολουθούν από τη μέση τις παραδόσεις τους. Για τη διευθέτηση του προβλήματος αυτού η Σύγκλητος είχε ζητήσει επανειλημμένα από τους καθηγητές να ολοκληρώνουν τον κύκλο των μαθημάτων μέσα σ ένα λογικό χρόνο59. Ο Κοτζιάς συμφωνεί με τη θέση αυτή, υποστηρίζει όμως ότι η παρέμβαση του Πανεπιστημίου πρέπει να είναι διακριτική και να μη γίνεται με τρόπο που να περιορίζει το δικαίωμα της

ελευθερίας της διδασκαλίας. Το Πανεπιστήμιο και οι σχολές μπορούν να δίνουν οδηγίες, όχι όμως και να τις επιβάλλουν. Εξάλλου, συμπληρώνει ο ίδιος, «η βία του παραδίδειν εντός ορισμένου χρόνου (...) αφαιρεί του καθηγητού πάσαν ηδονήν του διδάσκειν και εξασθενίζει και μαραίνει τον νουν».

Η προσπάθεια καθοδήγησης των φοιτητών με την έκδοση Οδηγιών και

άλλων σχετικών κειμένων φαίνεται να διακόπτεται στα τέλη της δεκαετίας του 1850. Στα επόμενα χρόνια και ως τα μέσα της δεκαετίας του 1870 δεν είναι γνωστή η ύπαρξη παρόμοιων εντύπων. Η διακοπή αυτή φανερώνει ότι οι σπουδές είχαν αποκτήσει στο μεταξύ μια κανονικότητα και το Πανεπιστήμιο δεν έκρινε απαραίτητο να επανέλθει στο θέμα της καθοδήγησης των φοιτητών. Το έργο αυτό επιτελούσε εξάλλου, ως ένα βαθμό, η γραμματεία του Πανεπιστημίου, καθώς και οι ίδιοι οι καθηγητές στα μαθήματά τους. Ωστόσο τα προβλήματα παρέμεναν. Αυτό δείχνει η έκδοση μετά το 1870 τριών φυλλαδίων, που συνέχιζαν την παλαιότερη πρακτική. Το πρώτο εκδόθηκε το 1875 και απευθυνόταν αποκλειστικά στους σπουδαστές της Νομικής (Οδηγίαι προς τους σπουδαστάς της Νομικής), το δεύτερο το 1882 και απευθυνόταν στους φοιτητές της Ιατρικής (Εγκόλπιον του σπουδαστού της Ιατρικής) και το τρίτο το 1893 και απευθυνόταν σε όλους τους φοιτητές (Οδηγός των φοιτητών του Ε

θνικού Πανεπιστημίου). Από τα τρία αυτά έντυπα έχω υπόψη μου μόνο το πρώτο και το τρίτο· το δεύτερο δεν μπόρεσα να το εντοπίσω60.

Τα έντυπα αυτά παρουσιάζουν μια σημαντική διαφορά σε σχέση με τα

59. Για το θέμα αυτό βλ. Π.Σ.Φ.Σ., 16 Νοεμ. 1841 και 10 Απρ. 1847· Π.Σ.,5 Μαρτ., 2 Απρ. και 3 Ιουν. 1847· Π.Σ.Ν.Σ., 13 Μαρτ. 1847 και 26 Νοεμ. 1848.

60. Μνημονεύεται στην πρυτανική λογοδοσία του Ν. Δαμασκηνού το 1881-82 (Ν. Δαμασκηνός, Λόγος, 1884, σ. 128).

TEXT_PAGE_SHORT198
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/59/gif/199.gif&w=600&h=915

προηγούμενα: δεν έχουν εκδοθεί από το Πανεπιστήμιο η από καθηγητές, αλ

λά από πρώην φοιτητές η/κ αϊ υπαλλήλους του ιδρύματος. Το πρώτο, του 1875, έχει εκδοθεί από τον Δ. Σωμερίτη, ο οποίος μόλις είχε πάρει διδακτορικό δίπλωμα από τη Νομική61, ενώ το τρίτο, του 1893, από δύο διδάκτορες της ίδιας σχολής, τον Α. Κολιαλέξη και τον Κ. Ξανθοπουλίδη, που εργάζονταν ως υπογραμματείς στο Γραφείο του Πανεπιστημίου62. Σε ιδιωτική πρωτοβουλία οφείλεται πιθανώς και το έντυπο του 1882. Στην περίπτωση του Οδηγού του 1893 θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι οι συγγραφείς του, λόγω της υπαλληλικής σχέσης τους με το Πανεπιστήμιο, είχαν ενημερώσει τις πανεπιστημιακές αρχές, αλλά κάτι τέτοιο δεν αναφέρεται στο βιβλίο. Ποια ήταν η στάση του Πανεπιστημίου απέναντι στις πρωτοβουλίες αυτές δεν είναι γνωστό. Υποθέτω όμως ότι δεν θα ήταν αρνητική, καθώς αυτές έρχονταν να καλύψουν ένα πραγματικό κενό. Οι παλιοί Οδηγοί ήταν ξεπερασμένοι και οι φοιτητές δεν επαψαν να αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα στην οργάνωση των σπουδών τους. Ήταν απαραίτητη επομένως η έκδοση νέων Οδηγών, προσαρμοσμένων στη σύγχρονη πανεπιστημιακή πραγματικότητα.

Η έκδοση των Οδηγών εμφανίζεται από τους συγγραφείς τους σαν μια προσπάθεια εξυπηρέτησης των φοιτητών. «Ο κατά πρώτον εν τη νομική Σχολή προσερχόμενος σπουδαστής», σημειώνει ο συγγραφέας των Οδηγιών του 1875, «ευρίσκεται αίφνης έμπροσθεν αδιεξόδου λαβυρίνθου, εφ' ου ίνα εξέλθη και εκμάθη τίνα να ακολουθήση οδόν, απαιτείται να λάβη την τύχην του αρχαίου Θησέως να προσδεθή αφ' ετέρου τινός Αριάδνης μίτου- ουδαμού ευρίσκει ακριβείς οδηγίας περί του ποία των μαθημάτων να ακολουθήση κατά το πρώτον της φοιτήσεως αυτού έτος, ποία κατά το δεύτερον, τίνα τέλος κατά τα

υπολειπόμενα τελευταία έτη...»63. Μοναδική σχεδόν πηγή πληροφόρησης για τους «ατυχείς» αυτούς σπουδαστές, συνεχίζει, είναι οι παλαιότεροι συμφοιτητές τους- «αλλ' αι πληροφορίαι τας οποίας εκ των τοιούτων λαμβάνουσιν, ως παρ' αναρμοδίων και προχείρως διδόμεναι, είναι τόσον αντιφατικαί, και τόσον αλλήλων διάφοροι, ώστε αντί να εξέρχονται της αμηχανίας, έτι μάλλον προς αυτήν βυθίζονται»64. Το ίδιο ανεπαρκής είναι και η πληροφόρηση που

61. Είχε εγγραφεί στη Νομική το 1868 και πήρε δίπλωμα το 1874.

62. Ο Κολιαλέξης είχε πάρει δίπλωμα από τη Νομική το 1876 και ο Ξανθοπουλίδης το 1889. Για τη θητεία τους στο Γραφείο του Πανεπιστημίου υπάρχουν πληροφορίες στην Αναγραφή των αρχών του Πανεπιστημίου (βλ. παρακάτω, σημ. 67).

63. Δ. Σωμερίτης, Οδηγίαι προς τους σπουδαστάς της Νομικής, Ζάκυνθος 1875, σ. 3.

64. Στην αντιφατικότητα των πληροφοριών που οι νέοι φοιτητές έπαιρναν από τους μεγαλύτερους αναφέρεται το 1873 και ένας αρθρογράφος της εφημερίδας Μέλλον,

TEXT_PAGE_SHORT199
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/59/gif/200.gif&w=600&h=915

μπορούν να έχουν οι φοιτητές από τους καθηγητές τους. Όσο για τις Οδηγίες που είχε εκδώσει το Πανεπιστήμιο πριν από είκοσι περίπου χρόνια (1853), αυτές δεν ίσχυαν πλέον καθώς είχαν αλλάξει στο μεταξύ τα προγράμματα μαθημάτων. Αυτή ακριβώς η κατάσταση, επιλέγει ο συγγραφέας, τον οδήγησε στη σύνταξη «ιδίων οδηγιών», με βάση την πρόσφατη φοιτητική πείρα του και τις συμβουλές ενός καθηγητή του. Στις παραπάνω διαπιστώσεις υ

πάρχουν ασφαλώς αρκετές κοινοτοπίες και υπερβολές. Φαίνεται όμως ότι για τους πρωτοετείς τουλάχιστο φοιτητές συνέχιζε να είναι υπαρκτό το πρόβλημα της επιλογής των μαθημάτων που έπρεπε να παρακολουθούν κάθε χρόνο.

Ο συγγραφέας, αφού παραθέτει πρώτα ένα απόσπασμα από τις πανεπιστημιακές Οδηγίες του 1853 σχετικά με τα «προσόντα» του φοιτητή της Νομικής, που είχε συντάξει ο τότε κοσμήτορας της σχολής Κ. Φρεαρίτης, προχωρεί κατόπιν στην αναγραφή των αντικειμένων της νομικής επιστήμης και στη συνέχεια προτείνει ένα πρόγραμμα μαθημάτων κατά έτος, καταρτισμένο έτσι ώστε ο φοιτητής να περνάει βαθμιαία από τα γενικά στα ειδικότερα.

Ευρύτεροι είναι οι στόχοι του Οδηγού του 1893, ο οποίος απευθύνεται, όπως είπαμε, στο σύνολο των φοιτητών65. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα

εγχειρίδιο που σκοπεύει να δώσει στους φοιτητές πρακτικές πληροφορίες για όλα τα θέματα που αφορούν τις σπουδές τους. Έτσι, στο πρώτο μέρος οι συγγραφείς του Α. Κολιαλέξης και Κ. Ξανθοπουλίδης αναφέρονται στις προ

ϋποθέσεις και τις διαδικασίες εγγραφής και επανεγγραφής, τις πειθαρχικές ποινές, τις αποδείξεις ακροάσεως, τα εκπαιδευτικά τέλη, τις γενικές και διπλωματικές εξετάσεις κλπ. Καταχωρίζονται μάλιστα για κάθε περίπτωση και

υποδείγματα φοιτητικών αιτήσεων και πανεπιστημιακών βεβαιώσεων. Στο δεύτερο μέρος του Οδηγού παρατίθεται κατάλογος των γενικών και ειδικών μαθημάτων που οφείλουν να παρακολουθούν κάθε χρόνο οι φοιτητές, ενώ το τρίτο αναφέρεται στην πρακτική διδασκαλία και άσκηση των φοιτητών στα μουσεία και τα διάφορα εργαστήρια του Πανεπιστημίου.

επισημαίνοντας ότι οι τελευταίοι δεν είναι οι καλύτεροι σύμβουλοι: «ο μεν θέλει είπη αυτώ, ότι δέον ν' ακολουθήση το δείνα μάθημα παραλείπων το έτερον διότι ο συμβουλεύων αυτόν ούτως έπραξε, και ως νομίζει, όρθώς· ο δε θέλει τω είπει, ότι το μάθημα

εκείνο πρέπει να καταλίπη τελευταίον ως μη έχων ικανάς εισέτι δυνάμεις ν' αντιληφθή αυτού δεόντως και ούτω καθ' εξής...»· έτσι ο φοιτητής φτάνει σε αδιέξοδο και αφήνει τον εαυτό του «εις την διάκρισιν του κύματος των παραδόσεων...» (εφ. Μέλλον, αρ. 997,2 Νοεμ. 1873).

65. Α. Κολιαλέξης-Κ. Ξανθοπουλίδης, Οδηγός των φοιτητών του Εθνικού Πανεπιστημίου, Αθήνα 1893.

TEXT_PAGE_SHORT200
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/59/gif/201.gif&w=600&h=915

Ο Οδηγός του 1893 επανεκδόθηκε εμπλουτισμένος το 1902 από τον Κ. Ξανθοπουλίδη. Στη νέα αυτή έκδοση περιλαμβάνεται και ένα εισαγωγικό σημείωμα με παραινέσεις προς τους φοιτητές. Ο συγγραφέας, αναπαράγοντας τις κρατούσες αντιλήψεις για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φοιτητών, επισημαίνει ότι ο φοιτητής ως «ακαδημαϊκός πολίτης» είναι ελεύθερος «όπως διακανονίση την σχέσιν αυτού μετά της επιστήμης». Η ελευθερία αύτη όμως «δεν είναι τρυφηλή τις κατάστασις και αμέριμνος απόλαυσις δικαιωμάτων, και προνομίων απόκτησις». Είναι «δύναμις και ενέργεια», που αποκτάται με αγώνες και δεν συμβιβάζεται με την απείθεια και την αναρχία. Υποχρέωση του φοιτητή είναι να υποτάσσεται αυτοπροαιρέτως «εις τα πρέποντα»: να σέβεται τους πανεπιστημιακούς κανονισμούς, να αφοσιώνεται με αυταπάρνηση στη σπουδή της επιστήμης του και να παρακολουθεί ανελλιπώς τις παραδόσεις, αφού «ουδεμία κατ' ιδίαν αμέθοδος ανάγνωσις, και ουδεμία

εσπευσμένη εν τέλει προγύμνασις δύναται να αναπληρώση την από της έδρας διδασκαλίαν». Ως προς τη συμπεριφορά του, τέλος, ο φοιτητής πρέπει να

αποτελεί σε όλο το διάστημα των σπουδών του υπόδειγμα ευπρέπειας και χρηστότητας και να αποφεύγει κάθε «πειρασμό» που θα μπορούσε να τον

αποσπάσει από τα κύρια καθήκοντά του66.

Συνοψίζουμε. Η έκδοση των Οδηγών ήταν μια πρακτική που εντασσόταν στην ίδια τη φιλοσοφία του πανεπιστημιακού συστήματος. Αν ο Κανονισμός του Πανεπιστημίου εδινε στους φοιτητές την ελευθερία να οργανώνουν οι ίδιοι τις σπουδές τους, από την άλλη μεριά όμως η ελευθερία αυτή δεν έπρεπε να είναι ανεξέλεγκτη· έπρεπε να υπακούει σε κάποιους κανόνες, περισσότερο η λιγότερο αυστηρούς, που θα τιθάσευαν τη ροπή των φοιτητών προς την «αταξία» και θα καθιστούσαν το σύστημα λειτουργικό. Με άλλα λόγια, οι φοιτητές είχαν ανάγκη από καθοδήγηση και χειραγώγηση στον προγραμματισμό των σπουδών τους. Οι πανεπιστημιακές αρχές όφειλαν να τους δώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες για να οργανώσουν ορθολογικά τις σπουδές τους, να τους εισαγάγουν στην προβληματική των γενικών μαθημάτων και γενικότερα να τους υποδείξουν τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιούσαν απο-

66. Κ. Ξανθοπουλίδης, Οδηγός των φοιτητών του Εθνικού Πανεπιστημίου, Αθήνα 1902, σ. 3-6. Μερικά χρόνια αργότερα θα κάνει την εμφάνισή του ένας ακόμη Οδηγός προς τους φοιτητές, γραμμένος από τον καθηγητή της Ριζαρείου Σχολής Στέφανο Ρώση, που αναφέρεται όμως αποκλειστικά στη σπουδή της φιλοσοφίας : Σπουδαί περί την φιλοσοφίαν κατά τους νόμους και οργανισμούς των εν Γερμανία Πανεπιστημίων. Οδηγός των φοιτητών πασών των σχολών, Αθήνα 1908. Σειρά Οδηγών από το Πανεπιστήμιο εμφανίζεται μετά το 1911.

TEXT_PAGE_SHORT201
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/59/gif/202.gif&w=600&h=915

αποτελεσματικότερα τον χρόνο των σπουδών τους. Αυτή την αποστολή, της πληροφόρησης και της χειραγώγησης, που επεκτείνεται και σε θέματα συμπεριφοράς, έπρεπε να επιτελέσουν οι Οδηγοί. Το ότι όμως αυτοί επανέρχονται κάθε φορά στα ίδια περίπου ζητήματα φανερώνει τις δυσκολίες προσαρμογής των φοιτητών στους κανόνες του συστήματος, όπως τους αντιλαμβανόταν το Πανεπιστήμιο. Πραγματικά, συχνά είναι τα παράπονα των καθηγητών ότι οι φοιτητές δεν προγραμματίζουν σωστά τις σπουδές τους, ότι το ενδιαφέρον τους για τα γενικά μαθήματα είναι περιορισμένο και ότι δεν παρακολουθούν τακτικά τις παραδόσεις. Στα δύο τελευταία ζητήματα θα αναφερθούμε αμέσως παρακάτω, αφού προηγουμένως σταθούμε λίγο στα προγράμματα μαθημάτων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΣΗ

Τα προγράμματα μαθημάτων καταρτίζονταν, σύμφωνα με τον Κανονισμό του 1837 (άρθρο 36), από τις σχολές. Τρεις μήνες πριν από το τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους, οι σχολές συνέρχονταν για να προσδιορίσουν «τον κύκλον των

εντός αυτών παραδοθησομένων μαθημάτων κατά το προσεχές έτος». Τα προγράμματα των διαφόρων σχολών «συνήθροιζε» κατόπιν ο πρύτανης, ο οποίος τα υπέβαλλε για έγκριση στο υπουργείο Παιδείας και μετά την έγκρισή τους τα δημοσίευε «διά του τύπου». Οι διαδικασίες αυτές ακολουθήθηκαν και στην πράξη, με μια τυπική διαφορά, ότι καταρτίζονταν δύο προγράμματα, ένα για το χειμερινό εξάμηνο και ένα για το θερινό. Όσο για την υποβολή των προγραμμάτων στο υπουργείο Παιδείας, επρόκειτο για μια διαδικασία μάλλον τυπική, αφού, απ' όσο γνωρίζουμε τουλάχιστο, εγκρίνονταν χωρίς αλλαγές. Σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις η Σύγκλητος μπορεί να έκανε κάποιες δευτερεύουσας σημασίας παρατηρήσεις η αλλαγές στις ώρες των μαθημάτων.

Το πρόγραμμα των «παραδοθησομένων» μαθημάτων των διαφόρων σχολών τυπωνόταν στην αρχή κάθε εξαμήνου σε μεγάλο μονόφυλλο και αναρτιόταν στο Πανεπιστήμιο, ενώ συχνά δημοσιευόταν και σε εφημερίδες και περιοδικά67 . Αξίζει να σημειώσουμε ότι στα πρώτα χρόνια του Πανεπιστημίου η

67. Τα προγράμματα μαθημάτων του πρώτου θερινού εξαμήνου (Απρίλιος 1837) κυκλοφόρησαν ξεχωριστά, αλλά και συσταχωμένα με τα Λογίδρια που εκφωνήθηκαν στα εγκαίνια του Πανεπιστημίου (ανατύπωση στο Κ. Θ. Δημαράς, Εν Αθήναις τη 3 Μαΐου 1837, ό.π., σ. 176 κ.εξ., όπου και τα προγράμματα του 1837-1838). Από το 1864 το Πανεπιστήμιο εκδίδει, στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, φυλλάδιο με τίτλο : Αναγραφή των επί το ακαδημαϊκόν έτος... αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου, των

TEXT_PAGE_SHORT202
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/59/gif/203.gif&w=600&h=915

Σύγκλητος, ακολουθώντας τη γερμανική πανεπιστημιακή παράδοση, είχε καθιερώσει να προτάσσεται στο πρόγραμμα μια σύντομη επιστημονική διατριβή, γραμμένη από έναν καθηγητή. Με τον τρόπο αυτό το πρόγραμμα αποκτούσε μεγαλύτερη εγκυρότητα και επισημότητα: γινόταν «ευπρόσωπο» και μπορούσε να σταλεί και στο εξωτερικό «προς επαύξησιν των μετά των άλλων Πανεπιστημείων σχέσεων του ελληνικού Πανεπιστημείου»68. Η πρακτική αύτη όμως δεν συνεχίστηκε69. Ως προς το περιεχόμενο του, το πρόγραμμα περιείχε το καθημερινό ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων κάθε σχολής, κατά καθηγητή και υφηγητή, όχι όμως και κατά έτος σπουδών, αφού, όπως ξέρουμε, η σχετική κατανομή των μαθημάτων γινόταν από τους ίδιους τους φοιτητές.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων ήταν υποχρεωτική για όλους και ασφαλώς απαραίτητη γι' αυτούς που ήθελαν να πάρουν πτυχίο, αφού για να γίνουν δεκτοί στις διπλωματικές εξετάσεις έπρεπε να προσκομίσουν πιστοποιητικά ακροάσεως όλων των μαθημάτων που περιλαμβάνονταν στο πρόγραμμα κάθε σχολής70. Τα πιστοποιητικά αυτά χορηγούσαν στους ακροατές τους οι καθηγητές κατά τη διάρκεια του έτους η, κατά παρέκκλιση, στο τέλος των

επιστημονικών Συλλογών και Παραρτημάτων αυτού..., όπου περιλαμβάνεται και το πρόγραμμα των μαθημάτων που πρόκειται να διδαχθούν κατά το χειμερινό εξάμηνο (μια σειρά τέτοιων φυλλαδίων υπάρχει στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη). Η παραπάνω Αναγραφή

ενσωματώνεται από το 1880 και στις ετήσιες λογοδοσίες των πρυτάνεων, με τη διαφορά ότι τα προγράμματα που δημοσιεύονται εδώ αφορούν τα «διδαχθέντα» κατά το χειμερινό κυρίως εξάμηνο μαθήματα και κάποτε τα «διδαχθησόμενα». Έντυπα προγράμματα μαθημάτων (του χειμερινού και θερινού εξαμήνου) σώζονται στο Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών. Βλ. Π. Κιμουρτζής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, ό.π., II, σ. 35 κ.εξ.

68. Π.Σ., 14 Δεκ. 1838.

69. Οι διατριβές που δημοσιεύθηκαν μαζί με προγράμματα μαθημάτων είναι τρεις : α) του καθηγητή της Φιλοσοφικής L. Ross με θέμα την αρχαιολογία της νήσου Σικίνου (Πίναξ των εν τω Β. Οθωνείω Πανεπιστημείω κατά την χειμερινήν εξαμηνίαν από πρώτης Οκτωβρίου 1837 μέχρι του Πάσχα 1838 παραδοθησομένων μαθημάτων, Αθήνα 1837), β) του καθηγητή της Θεολογικής Μισαήλ Αποστολίδη με θέμα τον Ιωάννη Δαμασκηνό και τα συγγράμματά του (Πίναξ των εν τω Β. Οθωνείω Πανεπιστημείω κατά την θερινήν εξαμηνίαν από της 11 Απριλίου 1838 μέχρι της 15 Ιουλίου παραδοθησομένων μαθημάτων, Πειραιάς 1838) και γ) του ίδιου με θέμα τις θεολογικές σπουδές, στον τύπο της «προσλαλιάς» προς τους φοιτητές (Πίναξ των εν τω Β. του Όθωνος Πανεπιστημίω κατά την χειμερινήν εξαμηνίαν από 1. Οκτωβρίου του 1840 μέχρι του Πάσχα του 1841 παραδοθησομένων μαθημάτων, Αθήνα 1840).

70. Βαμπάς, Νόμοι, ο. 89.

TEXT_PAGE_SHORT203
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/59/gif/204.gif&w=600&h=915

σπουδών τους. Κατά συνέπεια, όσοι ενδιαφέρονταν για το δίπλωμα ήταν

υποχρεωμένοι να παρακολουθούν κανονικά τα μαθήματά τους. Κάτι ανάλογο ίσχυε και για εκείνους που διέκοπταν τις σπουδές τους και θα ήθελαν, για

επαγγελματικους κυρίως λόγους, μια βεβαίωση (άποφοιτήριο) ότι παρακολούθησαν έναν κύκλο μαθημάτων71. Απαραίτητη προϋπόθεση και για την έκ

δοση της βεβαίωσης αυτής ήταν η τακτική φοίτηση, που αποδεικνυόταν από τα πιστοποιητικά ακροάσεως.

Όλα αυτά όμως δεν εφαρμόζονταν σχολαστικά. Ένας φοιτητής, για παράδειγμα, μπορούσε να εξασφαλίσει σχετικά εύκολα από τον αρμόδιο καθηγητή ένα πιστοποιητικό ακροάσεως που θα του επέτρεπε να προσέλθει στις διπλωματικές εξετάσεις, ανεξάρτητα από τη συχνότητα με την οποία παρακολούθησε τα μαθήματά του. Η ελαστικότητα αυτή, απόρροια της φιλελεύθερης αντιμετώπισης των φοιτητών, ακύρωνε σε μεγάλο βαθμό την αρχή της

υποχρεωτικής φοίτησης. Πραγματικά, πολλοί φοιτητές σπάνια πήγαιναν στις παραδόσεις, ενώ αρκετοί δεν βρίσκονταν καν στην Αθήνα, καθώς εργάζονταν ως εκπαιδευτικοί και υπάλληλοι σε διάφορες πόλεις και δεν εμφανίζονταν στο Πανεπιστήμιο παρά στο τέλος του έτους η λίγο πριν από τις διπλωματικές

εξετάσεις για να πάρουν πιστοποιητικά ακροάσεως72.

Αλλά και εκείνοι που φοιτούσαν τακτικά στο Πανεπιστήμιο δεν παρακολουθούσαν όλα τα μαθήματα. Έκαναν επιλογές με βάση τα προσωπικά τους

ενδιαφέροντα, αλλά και με κριτήρια που είχαν σχέση με την προσωπικότητα των καθηγητών, με τη διδακτική τους ικανότητα και μάλιστα με το αν παρέδιδαν «καθ' υπαγόρευσιν», χρησιμοποιώντας τετράδια με την ύλη του μαθήματος, η «διά ζώσης»73. Έτσι, οι αίθουσες όπου δίδασκαν καθηγητές που φη-

71. Βλ. εδώ, σ. 407-408.

72. Συχνές είναι οι καταγγελίες που φτάνουν στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου, ότι φοιτητές που εργάζονται στην επαρχία παίρνουν αποδεικτικά παρακολούθησης των μαθημάτων χωρίς να εμφανίζονται στις παραδόσεις. Βλ. για παράδειγμα, Π.Σ., 14 Οκτ. 1867. Πβ. Βασίλειος Φαρσής, Η δημοσία εκπαίδευσις και το διδασκαλικόν εν Ελλάδι, Πάτρα 1868, σ. 91-92, όπου για την ευκολία με την οποία έπαιρναν αποδείξεις ακροάσεως οι φοιτητές της Νομικής.

73. Φοιτητής της Φιλοσοφικής Σχολής στα χρόνια 1867-1871, ο Σπυρίδων Λάμπρος θυμάται πολλά χρόνια αργότερα ότι στη σχολή αυτή «δύο και μόνοι καθηγηταί εδίδασκον καρποφορώτατα από ζώσης, ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος και ο Αλέξανδρος Ραγκαβής, οι δε λοιποί πλην των ερμηνευτών διδάσκοντες μαθήματα θεωρητικά

ανεγίνωσκον κατά το μάλλον και ήττον από τετραδίου ή και υπηγόρευον εις τους φοιτητάς το κείμενον του υπ' αυτών συντεταγμένου εγχειριδίου» (βλ. την ανέκδοτη πραγματεία του: «Αι ιστορικαί μελέται εν Ελλάδι κατά τον πρώτον αιώνα της παλιγγενεσίας μετά προεισαγωγής περί των ελληνικών ιστορημάτων επί Τουρκοκρατίας», κεφ.

TEXT_PAGE_SHORT204
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/59/gif/205.gif&w=600&h=915

φημίζονταν για το ρητορικό τους ταλέντο η είχαν μια προσωπική γοητεία «γέμιζαν ασφυκτικά» από φοιτητές όχι μόνο της σχολής στην οποία ανήκε το μάθημα, άλλα και από φοιτητές άλλων σχολών74. Αντίθετα, ολιγάριθμο ήταν το

ακροατήριο που συγκέντρωναν στα μαθήματά τους καθηγητές οι οποίοι δεν είχαν, κατά την κρίση των φοιτητών, τα παραπάνω προσόντα η δεν ήταν σε θέση, λόγω ηλικίας, να ανταποκριθούν επαρκώς στα διδακτικά τους καθήκοντα. Το ακροατήριό τους πύκνωνε μόνο την εποχή που έδιναν πιστοποιητικά

ακροάσεως. Η πανεπιστημιακή φιλολογία μας έχει αφήσει πολλά παραδείγματα της διαφορετικής απήχησης των καθηγητών στους φοιτητές.

Φοιτητής το 1874 στη Φιλοσοφική, ο Αλέξ. Παπαδιαμάντης μιλάει αρκετά χρόνια αργότερα για το φοιτητικό ακροατήριο του Φ. Ιωάννου, του Ν. Κοτζιά, του Φρ. Πυλαρινού, του Κ. Κόντου και άλλων καθηγητών του75. Ο Φ. Ιωάννου, σημειώνει, «μη έχων εξωτερικά γνωρίσματα, δεν είλκυε τους ακροατάς»· στο τελευταίο μάθημά του όμως η αίθουσα γέμιζε από φοιτητές, διότι την ημέρα αυτή «υπηγόρευεν εις όλους την απόδειξιν της ακροάσεως, αλ

λά τους υπεχρέωνε να προσθέσουν εις το κείμενον : "ηκροάσθη, ως αυτός λίγα"». Ολιγάριθμο ήταν και το ακροατήριο του Ν. Κοτζιά (δεν είχε παραπάνω από 25-30 φοιτητές), αλλά και στο δικό του τελευταίο μάθημα παρουσιάζονταν τριακόσιοι «και εις όλους υπηγόρευε την απόδειξιν ανεπιφυλάκτως». Ελάχιστη απήχηση είχε και ο Φρ. Πυλαρινός, του οποίου οι ακροατές, «συμπεριλαμβανομένων τριών καλογήρων, δύο γερόντων με γυαλιά, και 5-6 ισοβίων φοιτητών, οι οποίοι ποτέ δεν έλειψαν, δεν υπερέβησαν ποτέ τους δέκα η δώδεκα»76. Αντίθετα, τα μαθήματα του Κ. Κόντου παρακολουθούσε πλήθος

ΙΖ', σ. 6, Αρχείο Σπυρίδωνος Λάμπρου, Ιστορικό Σπουδαστήριο του Τμήματος Ιστο

ρίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών). Τα ίδια γράφει το 1849 και ο Σκαρλάτος Δ. Βυζάντιος σε επιστολή του προς τον Αλέξανδρο Ραγκαβή: «Πάντοτε είπα και φρονώ και λέγω», του γράφει, «ότι Υμείς μόνος και ο Παπαρρηγόπουλος θα δείξετε εις την Ελλάδα πώς διδάσκουν από καθέδρας Καθηγητού, πώς διδάσκουν ιδίως χωρίς τετραδίου, του τετραδίου εκείνου, το οποίον, καθώς τοσάκις Σας είπον, με πνίγει, με σφάζει, με απελπίζει...» (Αρχείο Α. Ρ. Ραγκαβή, Επιστημονική δραστηριότης, φάκ. 27, επιστ. από 6/18 Νοεμ. 1849, ΚΕΙΝΕ Ακαδημίας Αθηνών).

74. Βλ. για παράδειγμα τη μαρτυρία του Baird που παραθέτει ο Α. Δημαράς, Μεταρρύθμιση, τ. Β', σ. 325-326.

75. Α. Παπαδιαμάντης αυτοβιογραφούμενος, επιμ. Παν. Μουλλάς, Αθήνα, Ερμής, 1974, σ. 243-244.

76. Στο ολιγάριθμο ακροατήριο του Πυλαρινού αναφέρεται και ο Κωστής Παλαμας, φοιτητής της Νομικής το 1875, σημειώνοντας : «Οι κακές γλώσσες αναφέρουν πώς ύστερ' από το μάθημά του τρατάριζε ευγενικώτατα τους δύο τρεις μαθητάδες του στο γειτονικό ζαχαροπλαστείο» (Κωστή Παλαμά Άπαντα, τ. Δ', Αθήνα, Μπίρης, χ.χ., σ. 447).

TEXT_PAGE_SHORT205
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/59/gif/206.gif&w=600&h=915

φοιτητών: η αίθουσα όπου δίδασκε γέμιζε από ακροατές, «όχι μόνον φιλολόγους, αλλ' εξ όλων των σχολών, τους πλείστους όρθιους ισταμένους». Σύμφωνα με μια άλλη μαρτυρία, του Λορέντσου Μαβίλη -φοιτητή της Φιλοσοφικής το 1878-, η οποία κινείται προφανώς στον χώρο της ανεκδοτολογίας, ο Κοτζιάς είχε τόσο λίγους ακροατές ώστε αναγκαζόταν «να πληρώνη οκτώ έως δέκα άτομα την ημέρα να πηγαίνουν να τον ακούνε για να μη χάση τη θέσι για την οποίαν πληρώνεται κι' έτσι ξοδεύει ένα τέταρτο και τα υπόλοιπα τρία τέταρτα κρατάει για τον εαυτό του»77. Βέβαια οι μαρτυρίες αυτές αναφέρονται κυρίως σε καθηγητές προχωρημένης ηλικίας, οι οποίοι ήταν φυσικό να μην ελκύουν πλέον το ενδιαφέρον των φοιτητών. Μας δίνουν όμως μια γενική εικόνα της διαφορετικότητας των φοιτητικών ακροατηρίων και επιβεβαιώνουν παράλληλα το γνωστό και από άλλες πανεπιστημιακές πηγές φαινόμενο της χορήγησης πιστοποιητικών ακροάσεως σε φοιτητές που δεν παρακολουθούσαν τακτικά τα μαθήματα.

Είναι αυτονόητο ότι η πυκνότητα του ακροατηρίου δεν άφηνε αδιάφορους τους καθηγητές. Ο Στέφ. Κουμανούδης αγωνιά το 1847 αν θα συνάξει αρκετούς φοιτητές στο μάθημά του και αισθάνεται ικανοποίηση διαπιστώνοντας ότι ο Κ. Κοτζιάς έχει λιγότερους φοιτητές απ' αυτόν, μολονότι το αντικείμενο του μαθήματος του είναι «περιεργότερον»78. Η αγωνία του αυτή δεν είναι αδικαιολόγητη. Μπορεί η πυκνότητα του ακροατηρίου να μην επηρέαζε την

επαγγελματική θέση ενός καθηγητή -μολονότι υπήρχε και αυτός ο φόβος-, ωστόσο έπαιζε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της εικόνας του ως ακαδημαϊκού δασκάλου.

Όπως και να έχουν τα πράγματα, η ελλιπής φοίτηση ήταν ένα από τα προβλήματα που απασχολούσαν το Πανεπιστήμιο. Στη Νομική Σχολή, παρατηρεί το 1872 ο πρύτανης Ευθ. Καστόρχης, είναι γραμμένοι γύρω στους 500 φοιτητές και έπρεπε κανονικά τα 3/4 τουλάχιστο απ' αυτούς να παρευρίσκονται στις παραδόσεις· «και όμως ουδέν ακροατήριον του Πανεπιστημίου χωρεί πλέον των 200, μόλις δε τόσοι υπάρχουσιν ενίοτε ακροαταί νομικών τίνων. Και όμως πάντες λαμβάνουσι ακροάσεως αποδεικτικά παρά των καθηγητων...»79. Δεν λείπουν επίσης και οι καταγγελίες καθηγητών ότι φοιτητές οι οποίοι ουδέποτε πήγαν στις παραδόσεις τους εμφανίζονται στο σπίτι τους,

77. Λορέντσος Μαβίλης, επιμ. Μαρία Μαντουβάλου, σειρά Απαντα των Νεοελλήνων Κλασσικών, τ. Β', Αθήνα χ.χ., σ. 391 (επιστολή του Μαβίλη από 14/26 Ιαν. 1878).

78. Ημερολόγιον 1845-1867 Στεφάνου Α. Κουμανούδη, μεταγραφή Στέφ. Ν. Κουμανούδης, επιμέλεια-επιλεγόμενα Άγγ. Π. Ματθαίου, Αθήνα, Ίκαρος, 1990, σ. 73,80.

79. Ε. Καστόρχης, Τα κατά την πρυτανείαν, 1873, σ. 18.

TEXT_PAGE_SHORT206
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/59/gif/207.gif&w=600&h=915

ζητώντας πιστοποιητικά ακροάσεως. Τα σχετικά επεισόδια κυκλοφορούν ως «ανέκδοτα» στο Πανεπιστήμιο, αλλά και έξω απ' αυτό, προσλαμβάνοντας συχνά υπερβολικές διαστάσεις, και χρησιμοποιούνται για να δείξουν από τη μια μεριά το «θράσος» των φοιτητών και από την άλλη την ελαστική μεταχείριση τους από τους καθηγητές και, τελικά, την αποτυχία του θεσμού των πιστοποιητικών ακροάσεως. Χαρακτηριστική είναι η ομολογία του Φ. Ιωάννου στη Σύγκλητο το 1868: «Αι πλείσται των αποδείξεων τας οποίας δίδομεν εις τους φοιτητάς είναι ψευδείς»80.

Οι πανεπιστημιακές αρχές στην προσπάθειά τους να φέρουν τους φοιτητές στις αίθουσες παραδόσεων χρησιμοποιούν κατά καιρούς διάφορα μέσα. Απαγορεύουν σ' αυτούς να φεύγουν από την Αθήνα πριν από το τέλος των διακοπών χωρίς άδεια του πρύτανη81 η επιχειρούν να τους πείσουν με νουθεσίες, ανάλογες με εκείνες που βρίσκουμε στους Οδηγούς σπουδών, να κάνουν λελογισμένη χρήση των ακαδημαϊκών ελευθεριών. Παράλληλα όμως συζητούνται και άλλες ριζικότερες λύσεις. Καθηγητές με γαλλική κυρίως παιδεία και οπαδοί ενός συγκεντρωτικού εκπαιδευτικού συστήματος, θεωρούν ότι η ελλιπής φοίτηση αποτελεί μέρος ενός γενικότερου προβλήματος, που έχει τις ρίζες του στο φιλελεύθερο γερμανικό μοντέλο που έχει υιοθετήσει το Πανεπιστήμιο82 . Γι' αυτούς η λύση του προβλήματος βρίσκεται στην αναδιάρθρωση του συστήματος σε αυστηρότερη βάση και στον περιορισμό των δικαιωμάτων των φοιτητών.

Το πρόβλημα της ελλιπούς φοίτησης φαίνεται ότι ήταν πιο έντονο στα γενικά μαθήματα που διδάσκονταν στη Φιλοσοφική. Και τα μαθήματα αυτά -όπως και τα ειδικά κάθε σχολής- ήταν υποχρεωτικά και οι φοιτητές δεν μπορούσαν να πάρουν μέρος στις πτυχιακές εξετάσεις αν δεν είχαν πιστοποιητικά ακροάσεως από τους αρμόδιους καθηγητές της Φιλοσοφικής και αν δεν είχαν προηγουμένως εξεταστεί επιτυχώς σ' αυτά. Η εξέτασή τους γινόταν «είτε κατά το τέλος εκάστου μαθήματος, είτε μετά το τέλος όλων των μαθημάτων τούτων εν γένει»83. Παρά ταύτα, η παρακολούθηση των γενικών μαθημάτων δεν ήταν τακτική, ιδιαίτερα από την πλευρά των φοιτητών της Νομικής και της Ιατρικής, οι οποίοι τα θεωρούσαν περιττό βάρος που τους αποσπούσε

80. Π.Σ., 20 Μαρτίου 1868.

81. Π. Αργυρόπουλος, Λογοδοσία, [1854;], σ. 11. Πβ. Ν. Κωστής-Κ. Κοντογόνης, Λόγοι, 1855, σ. 3-4.

82 . Ν. I. Σαρίπολος, Πραγματείαι Συνταγματικού Δικαίου, β' εκδ., τ. Ε', Αθήνα 1875, σ. 415. Βλ. και εδώ, σ. 283-285.

83. Βαμπάς, Νόμοι, σ. 89.

TEXT_PAGE_SHORT207
  TEXT_SEARCH_FORM
  TEXT_SEARCH_IN_BOOK
  TEXT_SEARCH_RESULTS
   TEXT_BOOK_LIST
    

    ΟΔΗΓΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

    Πόσο εφικτή ήταν όμως η εφαρμογή του φιλελεύθερου γερμανικού μοντέλου και με ποιο τρόπο θα μπορούσε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του ; Το ζήτημα αυτό είχε απασχολήσει ήδη τον Κανονισμό του 1837. Ακολουθώντας ανάλογες πρακτικές γερμανικών Πανεπιστημίων, όριζε στο άρθρο 37 ότι «εκάστη σχολή θέλει συντάττει σύντομον διδασκαλίαν περί του αριθμού, της σχέσεως και της μεθόδου των εις αυτήν ανηκουσών επιστημών, η δε διδασκαλία αύτη θέλει δίδεσθαι εις έκαστον φοιτητήν, όταν εγγράφηται». Η «διδασκαλία» αυτή θα ήταν προφανώς ένα είδος οδηγού που θα ενημέρωνε τους φοιτητές, ιδιαίτερα τους πρωτοετείς, για τα επιστημονικά αντικείμενα της σχολής τους και θα τους υποδείκνυε τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να παρακολουθούν τα διάφορα μαθήματα. Με βάση την παραπάνω διάταξη του Κανονισμού, η πρυτανεία του Πανεπιστημίου σε συνεργασία με τις σχολές προχώρησε από το 1838 στην έκδοση διαφόρων Οδηγών σπουδών.

    Πριν μιλήσουμε όμως γι' αυτούς, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ένα κείμενο με παρόμοιο περιεχόμενο είχε εκδοθεί στην Αθήνα το 1840. Ήταν μια μετάφραση στα γαλλικά από τον P. Delorme του φιλοσοφικού δοκιμίου του F. W. Schelling, Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums (Τυβίγγη 1803)36. Πρόκειται για ένα κείμενο που υπερασπίζεται την ιδέα της ενότητας της γνώσης και έχει σκοπό να υποδείξει στους φοιτητές που αρχίζουν τις σπουδές τους τη συνάφεια των επιμέρους επιστημών και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να παρακολουθούν τα διάφορα μαθήματα. Πιθανώς ο γάλλος μεταφραστής του βιβλίου δεν είχε στον νου του ειδικά τους φοιτητές του ελληνικού Πανεπιστημίου37. Οπωσδήποτε όμως απευθύνεται και σ' αυτούς. Αυτό δείχνει η αφιέρωση του βιβλίου στο «Πανεπιστήμιο Αθηνών», μαζί με μια

    εγκωμιαστική αναφορά στην πνευματική αποστολή του38, και το ότι εκδίδεται

    36. Leçons sur la méthode à suivre dans les études universitaires, par F. W. J. Schelling, professeur de philosophie à l'Université de Berlin, traduit de l'Allemand par P. Delorme, Αθήνα 1843. Πβ. εδώ, a. 58.

    37. Το βιβλίο αυτό αποτελεί, κατά τον Κ. β. Δημαρά, μαζί με το δοκίμιο Φιλοσοφία της Ιστορίας (1841) του Μ. Ρενιέρη, μία από τις εκφράσεις της ιδέας της ενότητας στην Ελλάδα την εποχή αυτή (Ελληνικός ρωμαντισμός, Αθήνα, Ερμής, 1982, σ. 420).

    38. Το νεοσύστατο Πανεπιστήμιο, γράφει, «οφείλει να είναι για την Ανατολή ένα καινούριο λαμπρό άστρο των φώτων, του οποίου οι ακτίνες θα εξαφανίσουν γρήγορα τα σκοτάδια που σκίασαν κάποια στιγμή τον ωραίο ουρανό της και θα ζεστάνουν αυτή την κλασική γη της ευφυΐας και της ελευθερίας» (Leçons sur la méthode..., ό.π., σ. XXXIIXXXIII).