Συγγραφέας:Καλαφάτη, Ελένη
 
Τίτλος:Τα σχολικά κτίρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (1821-1929)
 
Υπότιτλος:Από τις προδιαγραφές στον προγραμματισμό
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:8
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:288
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Πρωτοβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1821-1929
 
Περίληψη:Οι όροι της γέννησης του σχολικού κτιρίου ως εξειδικευμένου χώρου και η ανάδειξη του σε «νέα εκδήλωση του δημοσίου βίου» αποτελεί το αντικείμενο αυτής της μελέτης. Στο πρώτο μέρος της μελέτης, εξετάζεται αφενός πώς το πρόβλημα του σχολικού χώρου διατυπώνεται σε σχέση με την εγκαθίδρυση ενός εθνικού σχολικού συστήματος και την ομοιόμορφη οργάνωση των σχολείων στη βάση μιας συγκεκριμένης μεθόδου διδασκαλίας, και αφετέρου πώς μορφοποιείται η λύση του σε σχέση με τις νέες πρακτικές και αντιλήψεις. Στο δεύτερο μέρος σκιαγραφείται η εξέλιξη του ζητήματος των σχολικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 58.29 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 237-256 από: 372
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/237.gif&w=600&h=915 8. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Σελ. 237
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/238.gif&w=600&h=915 8. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 238
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/239.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΠΗΓΕΣ 

Α. ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Γενικά Αρχεία του Κράτους

-Σειρά ΑΠ 7 Β: Αρχείον του Αγώνος, Υπουργείον Θρησκείας και Παιδείας, Καποδιστρίου, φ. 19,20,30,32.

-Σειρά L/: Αρχείον Όθωνος, Υπουργείον Παιδείας, Δημοτική Εκπαίδευσις (1835-1862), φ. 40, 41. οικοδομαί (1836-1872), φ. 57.

Ιστορικό Αρχείο Δήμου Ερμουπόλεως (Βλ. Χ. Λούκος-Π. Πολέμη, Οδηγός Δημοτικού Αρχείου Ερμούπολης 1821-1949, Αθήνα, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, 1987). Ι, Δημογεροντία Ερμουπόλεως (1828-1835) II. Δήμος Ερμουπόλεως

A' Έγγραφα

-Ι/Εκπαίδευση, φ. 1(1-20), 2Γ(1), 4(1-6), 5(1-15), 7(3), 8(7).

-Τ/Δημοτικά έργα, φ. 12(2), 14(1), 16(2), 19(6,7,8,11), 22(3), 24(2,6), 28(3), 35(4,5), 39(1), 46,48(3), 52(3), 55(2), 61(1), 67(1), 68(4), 70(4), 72(1).

Β' Κατάστιχα

-Δ/Β/Προτάσεις του Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο 2 (1848-1856).

--Δ/Β/Πρακτικά συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 1-18 (1840-1903).

-Δ/Β/Ψηφίσματα Δημοτικού Συμβουλίου 1-15 (1846-1901).

-Ο/Καθολικά Βιβλία εσόδων και εξόδων 1-13 (1865-1899).

Γ' Σχέδια

Δημοτικό Αρχείο Ναυπλίου

(Βλ. T.E. Σκλαβενίτης, Ευρετήριο Δημοτικού Αρχείου Ναυπλίου 1828-1899, Αθήνα, ΚΝΕ/EIE, 1984).

A' Έγγραφα

-1. προϋπολογισμός, φ. A(2)/1835, Β(3)/1836, 1(1,3), 2(5,6)/1837, 1(1,2)/1838, A(1) /1839-1841, Β(7)/1841, A(1)/1842-1849, A/0850-1853, A(1,3,4)/1854-1855, Α(ΐ,3)/ΐ856-1857, Α1)/1858-1859, Α(1,3)/0860-1899.

-2. Απολογισμός, φ. Α(1,2)/ΐ835-1836, 1(1,3)/1837, 1(2)/1838,2(3)/1838, Α(2,3)/1839, A(2)/184o-1849, (A)/1850-1853, Α(2)/1854-1856, Ε(27)/1854-1856, A(2)/1857-1899.

-18. Ετοιμόρροπα και εύθυγραμμία της πόλεως, φ. Κ(22Γ28)/1848.

Σελ. 239
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/240.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

-25. Εκπαίδευση, φ. Σ(4θ-42)/1835-1836, 18(58-61)/1837, 13(33-34)/ι838, Ρ(36-37)/ 1839-1846, n/1847-1853, o(56)/i854-i85s, O(3o)/1856-1899.

-26. Δημοτικά έργα, φ. π(31-32)/1874,188ι.

Β' Κατάστιχα

-1. Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, 1-18 (1835-1895).

-3. Προϋπολογισμοί, απολογισμοί, λογαριασμοί, 2 (1837-1845).

'Αρχείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νόμου Αργολίδος

-Σχολικά κτίρια: Περιλαμβάνει τους φακέλους των σχολικών κτιρίων 105 οικισμών του Νομού. Το υλικό (αλληλογραφία, εκθέσεις, συμβόλαια κλπ. και μερικά σχέδια) αφορά την περίοδο 1911-1960. To αρχείο αυτό αποτελούσε τμήμα του Αρχείου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας μέχρι το 1972.

Υπουργείο Παιδείας

-Αρχείο Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας: Περιλαμβάνει σχέδια διδακτηρίων κυρίως της περιόδου 1911-1960.

-Απογραφή στοιχείων δημοτικής εκπαιδεύσεως 1978: Αδημοσίευτα αναλυτικά δελτία. Χρησιμοποιήθηκε σαν βοηθητική πηγή για την χρονολόγηση της κατασκευής διαφόρων σχολικών κτιρίων.

Β' ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΗΓΕΣ 1. Εφημερίς της Κυβερνήσεως, (1833-1929)

2. Εφημερίς των Συζητήσεων της Βουλής

-Περίοδος Η', Σύνοδος Α'-Β' (1879-1881)

-Περίοδος Ι, Σύνοδος Α' (1885)

-Περίοδος ΙΑ, Σύνοδος Γ' (1888-1889)

-Περίοδος IΓ, ΣύνοδοςΑ' (1892)

-Περίοδος ΙΓ', Σύνοδος Β' (1892-1893)

-Περίοδος ΙΓ', Σύνοδος Δ' (1894)

-Περίοδος ΙΔ', Σύνοδος Α' (1895)

-Β' Αναθεωρητική Βουλή (1911)

-Περίοδος ΙΘ', Σύνοδος Γ' (1914)

3. Νομοσχέδια (με χρονολογική σειρά)

(Μιλήσης Γ.), Νομοσχέδιον περί Δημοτικής και Γυμνασιακής Παιδεύσεως, Αθήνα 1877.

(Θεοτόκης Γ.), Εκπαιδευτικά, Νομοσχέδια υποβληθέντα εις την Βουλήν των Ελλήνων υπό του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού τη 4 Δεκεμβρίου 1889, Αθήνα 1899.

(Παπαμάρκος Χ.), Παράρτημα των εκπαιδευτικών νομοσχεδίων εκδιδόμενον κατ' αίτησιν της επ' αυτώ ειδικής επιτροπής της Βουλής τη επιστασία του Γενικού Επιθεωρητού των Δημοτικών σχολείων, Αθήνα, Εθνικό Τυπογραφείο, 1890.

Εκπαιδευτικά Νομοσχέδια Ι. Αιτιολογική έκθεσις και αγορεύσεις περί Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, Αθήνα, Εθνικό Τυπογραφείο, 1899.

Σελ. 240
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/241.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

4. Εκθέσεις Υπουργών και Επιθεωρητών (με χρονολογική σειρά)

(Χριστόπουλος Χ.), Γενική Έκθεσις προς την Α.Μ. τον Βασιλέα. Περί της καταστάσεως της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως κατά το λήξαν σχολικόν έτος 1855-56, Αθήνα 1857,

(Δρόσος Δ.), Πρός την Αυτόν Μεγαλειότητα τον Βασιλέα. Έκθεσις του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, Αθήνα 1866.

(Μαυρομιχάλης Α.), Έκθεσις προς την A.M. τον Βασιλέα περί της καταστάσεως της Εκκλησίας της Ελλάδος και περί της Δημοσίας Παιδεύσεως από του 1866 άχρι Δεκεμβρίου 1868, Αθήνα 1869.

Εκθέσεις των κατά το 1883 προς επιθεώρησιν των δημοτικών σχολείων αποσταλέντων εκτάκτων Επιθεωρητών, έκδ. Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Αθήνα 1885.

5. Στατιστικά δημοσιεύματα (με χρονολογική σειρά)

5.1. Γενικά

(Σπηλιωτάκης Σ.A.), Στατιστικαί πληροφορίαι περί Ελλάδος. Μέρος Α', Αθήνα, Εθνικό Τυπογραφείο, 1859. Υπουργείον Εσωτερικών, Στατιστική της Ελλάδος. Πληθυσμός 1879, Αθήνα, Εθνικό

Τυπογραφείο, 1881. Υπουργείον Εσωτερικών, Υπηρεσία Απογραφής, Στατιστικά αποτελέσματα της γενικής απογραφής του πληθυσμού κατά την 27 'Οκτωβρίου 1907, τ. Α', Αθήνα, 'Εθνικό Τυπογραφείο, 1909.

Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Στατιστική επετηρίς της Ελλάδος, Έτος Ι, Αθήνα, Εθνικό Τυπογραφείο, 1930.

5.2. Εκπαίδευση

Υπουργείον Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Πίναξ της εν τη Ελλάδι δημοσίας εκπαιδεύσεως κατά το έτος 1855, Αθήνα 1855 (μονόφυλλο).

Ταμείον Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, Γενική κατάστασις των δημοτικών σχολείων τον Κράτους, χ.τ, χ.χ. (αλλά του 1889).

Υπουργείον Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Επετηρίς του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας 'Εκπαιδεύσεως 1907-1908, Αθήνα 1909. Υπουργείον Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Στατιστική της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως 1910-1911, Αθήνα 1912.

Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Στατιστική της Εκπαιδεύσεως κατά το σχολικόν έτος 1926-1927, Μέρος Α': Δημοτική Εκπαίδευσις, Αθήνα, Εθνικό Τυπογραφείο, 1931. Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Στατιστική της Εκπαιδεύσεως κατά το σχολικόν έτος 1927-1928, Μέρος Α': Δημοτική Εκπαίδευσις, Αθήνα, Εθνικό Τυπογραφείο, 1933.

6. Συλλογές νόμων, τεκμηρίων κλπ.

Αντωνιάδης Σ., Τα δημοτικά ήτοι Βιβλίον περιέχον τον Δημοτικόν Νόμον εξηγημένον, μετάφρασιν της θεωρίας τον Δημοτικού Δικαίου, τας επί Τουρκοκρατίας, Δημοκρατίας και επί Κυβερνήτου Δημοτικός θεσμοθεσίας και Νόμους, Διατάγματα και Εγκυκλίους αναφερόμενα εις το ενυπάρχον δημοτικόν σύστημα, τ. Ι, Αθήνα 1842.

Βενθύλος Γ., Θεσμολόγιον της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, τ. 1 (1833-1883), τ. 2 (18831887), τ. 3 (1887-1892), τ. 4. (1893-1898), Αθήνα 1884-1898.

(Capodistrias J.), Correspondance du Comte J. Capodistrias, Président de la Grèce, comprennant les lettres diplomatiques, administratives et particulières écrites par

16

Σελ. 241
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/242.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

lui du 20 Avril au 9 octobre 1831, publiées par JE.A. Bêlant, 4 τόμοι, Γενεύη-Παρίσι 1839.

Δασκαλάκης Α., Κείμενα-Πηγαΐ της Ιστορίας της ελληνικής Επαναστάσεως. Σειρά τρίτη. Τα περί Παιδείας, μέρη 1-3 (με συνεχή σελιδαρίθμηση και αρίθμηση τεκμηρίων). Αθήνα 1968.

Δημαράς Α. (επιμ.), Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε (Τεκμήρια ιστορίας). Τόμος A' 1821-1894, τόμος Β' 1895-1967, Αθήνα, Ερμής, 1973-1974.

Ζηνόπουλος Γ. και Δηλιγιάννης Θ., Ελληνική Νομοθεσία από του 1833, 6 τόμοι, Αθήνα 1860-1870. -'

Κλάδος ILL, Εκκλησιαστικά και Εκπαιδευτικά, τόμ. Β', Αθήνα 1869.

Κρίσπης Α., Εγχειρίδιον της δημοτικής διαχειρίσεως, Ερμούπολις 1858.

Λαμπαδάριος Ε. (εκδ.), Κώδιξ Σχολικής Υγιεινής, Αθήνα 1922.

Μάμουκας Α., Τα κατά την αναγέννησιν της Ελλάδος υπό διαφόρων συνελεύσεων συνταχθέντα πολιτεύματα, τ. ΙΑ', Πειραιάς 1852.

Μανιτάκης E., Εγχειρίδιον του Μηχανικού Σώματος, Ήτοι Συλλογή Νόμων, Β. Διαταγμάτων, Υπουργικών 'Οδηγιών κλπ. περί της Διοικητικής Υπηρεσίας του Σώματος τούτου, Αθήνα 1859.

Μαντούδης Μ., Διδακτηριακή νομοθεσία από του 1920 έως 1927, Αθήνα 1927.

Παππαδόπουλος Γ.Γ., Ο περί δημοτικών σχολείων νόμος, εκ παραλλήλου κατ' άρθρον μετά των Β. Διαταγμάτων και υπουργικών εγκυκλίων εν περιλήψει, δι ων εφηρμόσθη και άνεπτύχθη, και μετά παραπομπών εις τα παρά του Κ.Π. Κλάδου εκδοθέντα εκπαιδευτικά, Αθήνα 1864.

Πετρούλιας Η., Η νεωτέρα παρ' ημίν σχολική νομοθεσία, έκδ. Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, αρ. 9, Αθήνα 1898.

Υπουργείον Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Νόμοι περί 'Οργανισμού Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου και περί 'Οργανισμού άλλων υπηρεσιών αυτού, Αθήνα, Εθνικό Τυπογραφείο, 1910.

Υπουργείον Παιδείας, Μητρώον των εις την άμεσον διαχείρισιν και των εις την εποπτείαν του Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων υπαγομένων κληροδοτημάτων, τ. 1ος, Αθήνα 1929.

7. Εφημερίδες-Περιοδικά

(Σήμειώνονται οι τόμοι που χρησιμοποιήθηκαν)

Αιγιναία (μηνιαία), Αίγινα 1831.

Αρχιμήδης (μηνιαία επιθεώρηση, έκδοση του Ελληνικού Πολυτεχνικού Συλλόγου), έτος Α'-Μ', Αθήνα 1899-1912.

Γενική Εφημερίς της Ελλάδος, 7 Οκτωβρίου 1825-23 Μαρτίου 1832.

Δελτίο του Εκπαιδευτικού Ομίλου, τ. Α'-Η', Αθήνα 1911-1920. '[Βλ. Ευρετήρια Εκπαιδευτικών και Παιδαγωγικών Περιοδικών 2. Δελτίο του Εκπαιδευτικού Ομίλου, τ. Α'-ΙΑ' (1911-1924), Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 1984].

Δελτίον του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως (μηνιαίο), έτος Α', Αθήνα 1919.

Δημοτική Εκπαίδευσις, (παιδαγωγικό περιοδικό Εταιρείας Ελλήνων Διδασκάλων, διευθ. Σπ. Δουκάκης), έτος Α'-Δ', Αθήνα 1901-1905.

Εθνική Αγωγή, (δεκαπενθήμερη επιθεώρηση, διευθ. Γ. Δροσίνης), έτος Α'-Β', Αθήνα 1898-1899.

Σελ. 242
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/243.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

Ερμής ο Λόγιος, (δεκαπενθήμερο), Βιέννη 1811-1821. (Βλ. Εμμ. Ν. Φραγκίσκος, Τα Ελληνικά Προεπαναστατικά Περιοδικά. Εύρετήριο, Β' "Έρμης o Λόγιος" 1811-1821, έκδ. ΚΝΒ/ΕΙΕ, Αθήνα 1976). Ευθύνη, (εβδομαδιαία), έτος A', Ναύπλιο 1877.

Εφημερίς των Μαθητών, (εβδομαδιαία), έτος A'-Γ', Αθήνα 1852-1855. Από τον αρ.117, 24 Μαΐου 1855 και εξής ονομάζεται: Εφημερίς των Φιλομαθών, έτος Δ'-Ζ', Αθήνα 1855-1859. Journal de la Société de Statistique de Paris, 18 (1875). Το Παιδαγωγικόν Σχολείον, (μηνιαία επιθεώρηση, διευθ. M. Βρατσάνος), έτος Α'-Γ', Αθήνα 1883-1887.

Ο Παιδαγωγός, (δεκαπενθήμερη επιθεώρηση, συντ. Η. Χριστοφίδης), έτος A', Αθήνα/ (από τον αρ. 13 και εξής) Πειραιάς 1839. (Βλ. Παπακωνσταντίνου Θ.Γ., "Ο Παιδαγωγός", εισαγωγή-παρουσίαση, ευρετήρια, Αθήνα, Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής Πανεπιστημίου Αθηνών, 1982).

Πανδώρα, (δεκαπενθήμερη επιθεώρηση), τ. 3-9, Αθήνα 1853-1859.

Πλάτων, (μηνιαία επιθεώρηση, έκδ. του Ελληνικού Διδασκαλικού Συλλόγου), τ. Α'-Γ', Αθήνα 1879-1881.

Σελ. 243
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/244.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΕΡΓΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ (προ του 1940)

Βασιλειάδης Γ.Ι., Ιστορική ανασκόπησις του θεσμού της επιθεωρήσεως των σχολείων της Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως", Επετηρίς της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, Αθήνα 1932, σ. 221-246.

Βάφας Γ., Αι Αθήναι από ιατρικήν έποψιν. Μέρος Α'. Η πόλις, Αθήνα 1878.

Βλάμος Γ., Η υγιεινή του σχολείου, Αθήνα 1904.

Βλάσης Α., Σκέψεις περί βελτιώσεως της εν Ελλάδι δημοτικής εκπαιδεύσεως, Αθήνα 1880.

Βλαχαβιόλος Ι., "Έκπαιδευτικόν Συμβούλιον", Επετηρίς της Δημοτικής, Εκπαιδεύσεως, Αθήνα 1932, σ. 52-71.

Βρατσάνος Μ., Το δημοτικόν σχολείον εν Ελλάδι και δ διδάσκαλος αυτού, Ήτοι σκέψεις περί της ενεστώσης καταστάσεως της δημοτικής εκπαιδεύσεως και βελτιώσεως αυτής, Αθήνα 1874.

Γεδεών Μ.Ι., Η πνευματική κίνησις του Γένους κατά τον IH' και Ιθ' αιώνα, (συναγωγή μελετών), εκδ. φροντίδα A. Αγγέλου - Φ. Ηλιού, Αθήνα 1976.

Γεωργαντάς Φ.Δ., "Το Γκαίτειον Γυμνάσιον εν Φραγκφούρτη", Εθνική Αγωγή, τ. A' (1898), σ. 68-73. Γληνός Δ., Άπαντα. Τόμος Β' 1910-1914, Εκδοτική φροντίδα, εισαγωγή, σημειώσεις

Φ. Ηλιού, Αθήνα, Θεμέλιο, 1983.

Chassiotis G., L'instruction publique chez les Grecs, depuis la prise de Constantinople par les Turcs jusqu'à nos jours, Παρίσι 1881.

Coray A., Mémoire sur l'état actuel de la civilisation dans la Grèce, Παρίσι 1803 (φωτοανατύπωση ΚΝΕ/ΕΙΕ, 1983).

Δουκάκης-Καλότυχος, Ο σύντροφος του έλληνος διδασκάλου, Αθήνα 1905.

Δραγούμης Ν., Ιστορικαί 'Αναμνήσεις, τόμ. Α'-Β', Αθήνα 1973 (5η έκδ.), (1η έκδ. Αθήνα 1874).

Δραΐκης Ι., Περί βελτιώσεως της Δημοδιδασκαλίας, Φυλλάδιον Β'. Διοργανισμός Δημοτικών Σχολείων, Αθήνα 1855.

Δροσίνης Γ., Σκόρπια φύλλα της ζωής μου, Φιλολογική επιμέλεια: Γ. Παπακώστας, τ. Β', Αθήνα, Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1982.

Dürr J.F.,Das Griechische Unterichtswese.n, Λειψία 1910.

(Dutrône H.A.), Extraits de la correspondance de M. Dutrône avec M. le Président Capodistria, pour éclairer la polémique élevée à l'occasion des derniers événements de Grèce, Παρίσι 1831.

Σελ. 244
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/245.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

Emerson J. et Pecchie, cte de. Tableau de la Grèce en 1825, μετάφρ. από τα αγγλικά J. Cohen, Παρίσι 1826. Expédition Scientifique de Morèe. Section des Sciences Physiques, τ. Il, Παρίσι 1834.

Ζάχος Α., "Η λαϊκή αρχιτεκτονική". Καλλιτέχνης, 1911,

Finnin-Didot Α., Notes d' un voyage en Levant en 1816 et, 1817, Παρίσι (1826;).

Guide d'enseignement mutuel, avec des gravures et des tableaux, Παρίσι, L. Colas, 1818 (2ηέκδ.).

Guilletiere de la, Athènes ancienne et nouvelle et Γ état présent de V Empire des Turcs. Παρίσι 1675.

Θεοδωρόπουλος Ι.Γ. (εκδ.). Οι τελευταίοι λόγοι του αοιδίμου Πορφυροπούλου περί Δημοτικής Εκπαιδεύσεως εν ταις Συνελεύσεσι του Ελληνικού Διδασκαλικού Συλλόγου, Αθήνα 1878.

Καζάζης Ν., Δημοτική εκπαίδευσις και καθολική ψηφοφορία, Αθήνα 1879.

Καλλίας Δ.Κ., "Το Μαράσλειον Διδασκαλείον", Αρχιμήδης, 11/1906, σ. 103-107.

Καμπούρογλους Δ., Αι παλαιοί Αθήναι, Αθήνα 1922.

Καραπαναγιώτου Γ., Υγιεινή προληπτική της μαθητικής μυωπίας, Αθήνα 1898.

Καταρτζής Δ., Τα Ευρισκόμενα, εκδότης Κ.Θ. Δημαράς, Αθήνα, Ερμής-ΟΜΕΔ, 1970.

Κοκκώνης Ι.Π., Περίληψις της γενομένης αναφοράς εις την επί της Προπαιδείας Επιτροπήν περί του 'Εγχειριδίου του διά τα Αλληλοδιδακτικά Σχολεία της Γαλλίας συνταχθέντος υπό τον Κ. Σαραζίνου (SARAZIN), Αίγινα 1830.

- Εγχειρίδιον διά τα αλληλοδιδακτικά σχολεία η Οδηγός της 'Αλληλοδιδακτικής Μεθόδου υπό Σαραζίνου, Αίγινα 1830.

- "Άν συμφέρη να στέλλωνται έξω της Ελλάδος προς ανατροφήν και εκπαίδευσιν οι ανήλικοι παίδες των Ελλήνων", Αιγιναία, αρ. Γ', 15 Μαΐου 1831, σ. 83-92.

-, Εγχειρίδιον η Οδηγός της Αλληλοδιδακτικής Μεθόδου Νέος, τελειοποιημένος και πληρέστερος του μέχρι τούδε εν χρήσει Οδηγού του Σ. Εκδοθείς κατά το υπ' αρ. 2000 (24 Ιουλίου 1841) Β. Διάταγμα, Αθήνα 1842.

-, Εγχειρίδιον η 'Οδηγός της Αλληλοδιδακτικής Μεθόδου Νέος, τελειοποιημένος και πληρέστερος του μέχρι τούδε έν χρήσει Οδηγού του Σ. Εκδοθείς κατά το ύπ αρ. 2000 (24 Ιουλίου 1841) Β. Διάταγμα. Έκδοσις δευτέρα, μετά βελτιώσεων και προσθηκών, Αθήνα 1850.

-, Εγχειρίδιον η Οδηγός της 'Αλληλοδιδακτικής Μεθόδου Νέος, τελειοποιημένος και πληρέστερος του μέχρι τούδε εν χρήσει Οδηγού του Σ. Εκδοθείς κατά το υπ' αρ. 2000 (24 Ιουλίου 1841) Β. Διάταγμα. Έκδοσις τρίτη, μετά βελτιώσεων και προσθηκών, Αθήνα I860.

Κοντός Π., Ποικίλη διδασκαλία, ήτοι Αλφαβητάριον ευμαθείας εν ω ευρίσκονται μαθήματα ωφέλιμα ίνα διδάσκωνται τα εις Τουρκίαν μικρά παιδία των χριστιανών, Βιέννη 1818(3ηε·κδ.).

Κοραής A., Αλληλογραφία, Τόμος τέταρτος 1817-1822, έκδ. ΟΜΕΔ, Αθήνα 1982.

-, Προλεγόμενα ατούς Αρχαίους Έλληνες Συγγραφείς και η αυτοβιογραφία του. Τόμος Α', Πρόλογος Κ.Θ. Δημαρά, (φωτομηχανική αναπαραγωγή της έκδοσης του 1833), Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα: Εθνικής Τραπέζης, 1986.

Κουντουράς Μ., Κλείστε τα σχολεία (Εκπαιδευτικά Άπαντα), Επιμέλεια-Σχόλια A. Δημαράς, 2 τ., Αθήνα, Γνώση, 1985.

Κριεζής Ε., "Δημώδης Αρχιτεκτονική", Αρχιμήδης, έτος ET", αρ. 1, Μάιος 1912, σ. 1-8.

Σελ. 245
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/246.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

Λαμπαδάριος Εμμ., Σχολική 'Υγιεινή, Αθήνα 1928 (2η εκδ.).

-, "Η Ελληνική Σχολική Υγιεινή", Επετηρίς της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, Αθήνα 1932, σ. 127-142.

-, Σχολική Υγιεινή μετά στοιχείων Παιδολογίας, Αθήνα 1940 (4η έκδ.).

Μανσόλας A., Στατιστική έκθεσις περί της διανοητικής αναπτύξεως της Ελλάδος, Αθήνα 1879.

Μοισιόδαξ Ι., Πραγματεία περί παίδων αγωγής η Παιδαγωγία, Βενετία 1779.

Μουτσόπουλος Τρ., Εκτελεσθέντα και εκτελούμενα δημοτικά, λιμενικά και φιλανθρωπικά έργα, δημαρχούντος Τρύφωνος Μουτσοπούλου, 1895-1899, Πειραιάς χ.χ.

Μωραΐτης Σπ., Διδασκαλική η Σύντομοι οδηγίαι περί της χρήσεως της νέας μεθόδου διδασκαλίας, Αθήνα 1880

Mantoudis M., "Les Bâtiments scolaires en Grèce", L'Hellénisme contemporain, 5/1936, σ. 450-456· 7/1936, σ. 629-635.

Marcellus M. L. comte de, Souvenirs d' Orient, Παρίσι 1854 (2η έκδ.).

Maurer G.L., Ο Ελληνικός λαός, μετάφραση από τα γερμανικά O. Ρομπάκη, Αθήνα, Αφοί Τολίδη, 1976 (ιη έκδ. 1834).

Ξανθόπουλος Κ. Σ., Πρώτη και Μέση εκπαίδευσις και περί ανατροφής και εκπαιδεύσεως των κορασιών, Αθήνα 1873.

Οικονόμου Χρ. Π., "Η στοιχειώδης εκπαίδευσις κατά την τελευταίαν εκατονταετίαν εν Ελλάδι (1830-1930)", Επετηρίς της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, Αθήνα 1932, σ. 88-125.

Παππαδόπουλος Γ., "Λόγος περί των προγενεστέρων ελληνικών σχολείων", Έκθεσις περί του Ελληνικού Εκπαιδευτηρίου κατά το σχολικόν έτος1856-7, Αθήνα 1857, σ. 3-20. Περί κατωτέρας και μέσης παιδείας εν Ελλάδι η ο επί του θέματος τούτου διαγωνισμός.

Έκθεσις της Αγωνοδίκου Επιτροπείας αναγνωσθείσα εν τώ προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων Συλλόγω, Αθήνα 1872. Πολίτης Αθ., Εγχειρίδιον της Αλληλοδιδακτικής μεθόδου, εις χρήσιν των κατά το Ιόνιον Κράτος παιδαγωγών, Κέρκυρα 1820. Πρώτον Ελληνικόν Εκπαιδευτικόν Συνέδριον. Εν Αθήναις, 31 Μαρτίου - 4 Απριλίου 1904, Αθήνα 1904.

Ραγκαβής Α., Απομνημονεύματα, τ. Ιος, Αθήνα 1894.

Σάββας Κ., "Νύξεις τινές προς βελτίωσιν της σχολικής Υγιεινής εν Ελλάδι. Διάλεξις γενομένη ενώπιον του Πανελληνίου 'Εκπαιδευτικού Συνεδρίου έν τη Αιθούση του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός τη 1η Απριλίου 1904", Δημοτική Εκπαίδευσις, αρ.22, 23, ίο, 20 Απριλίου 1904, σ. 337-357.

Σαλλίβερος Ν., 'Υγιεινή των οικοδομών, ήτοι ανέγερσις, εξυγίανσις και συντήρησις των τε ιδιωτικών και δημοσίων κτιρίων, Αθήνα 1893.

Σαράτσης Δ.Ι., Περί υπαιθρίων σχολείων και υπαιθρίου διδασκαλίας, ανάτυπο από τα Πρακτικά του Β' ελληνικού συνεδρίου κατά της φυματιώσεως, Βόλος 1913.

Σκουζές Π., Απομνημονεύματα. Η τυραννία του Χατζή-Αλή Χασεκή στην Τουρκοκρατούμενη Αθήνα (1772-1796), επιμέλεια -εισαγωγή - σχόλια Θ.Χ. Παπαδόπουλος, Αθήνα, Κέδρος, 1975.

Σελ. 246
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/247.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

Σταυράκη Χαρ., Αι Κυδωνιαί προ του 1821. Κατά τον Κύριον Μ.Δ, Ραφφενέλον, Σμύρνη 1861.

Σύστημα Αγγλικόν διά τα σχολεία, "Η εύκολος μέθοδος διά την διδασκαλίαν των παίδων, Μάλτα 182 7.

Sarazin Gh. L., Manuel des écoles élémentaires ou Exposé de la méthode d'enseignement mutuel, Παρίσι 1829.

-, Manuel des écoles élémentaires ou Exposé de la Méthode d'enseignement mutuel. Semé éd. modifiée et complétée, Παρίσι 1839.

"Τα Ελβετικά σχολεία", Εθνική Αγωγή, τ. A' (1898), σ. 28-29.

"Τα νέα κτίρια των δημοτικών σχολείων". Εθνική Αγωγή, έτος A', αρ. 2, 13 Μαρτίου 1898, σ. 17-19. "Τα νέα θρανία των δημοτικών σχολείων". Εθνική Αγωγή, έτος A', αρ. 3, 1 Απριλίου 1898, σ. 37-38. Τίρς Φρ., Η Ελλάδα τον Καποδίστρια, μετ A. Σπήλιου, 2 τόμοι, Αθήνα, Αφοί Τολίδη, 1972 (1η έκδ. Λειψία 1833).

Το Αλφαβητάρι με τον ήλιο, (φωτογρ. ανατύπωση από την α' έκδ. του 1919). Επιμέλεια, Εισαγωγή: A. Δημαράς, Αθήνα, Ερμής, 1976.

"Το έν Παρισίοις Διεθνές Συνέδριον της Υγιεινής των Οικοδομών υπέρ των εν Ελλάδι εφαρμοζομένων μέτρων διά την υγιεινήν των σχολικών κτιρίων", 'Αρχιμήδης, 2/1906, σ. 13-18.

Φιλήμων Ι., Ο Δήμαρχος κατά την Ελληνικήν Νομοθεσίαν, Αθήνα 1893.

Φωτιάδης Π.Σ., "Περί της πρώτης και μέσης εκπαιδεύσεως εν Ελλάδι", Παρνασσός, Τ' (1879), σ. 211-224.

Χατζιδάκις Γ.Ν., Γεννηθήτω φως. Ο μαλλιαρισμός εις τα δημοτικά σχολεία, Αθήνα 1920.

Ψύλλας Γ., Απομνημονεύματα τον βίου μου, εισαγωγή Ν.Κ. Λούρου, επιμέλεια έκδοσης και σημειώσεις E. Πρεβελάκη, Αθήνα, έκδ. Ακαδημίας Αθηνών, 1974.

ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ (μετά το 1940)

Αγγέλου Α., Το χρονικό της Αθωνιάδας. Δοκίμιο Ιστορίας της σχολής με βάση ανέκδοτα κείμενα. Ανάτυπο από τη Νέα Εστία (Χριστούγεννα 1963).

-, "Η εκπαίδευση", Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΑ', Αθήνα 1975, σ. 306-328.

Αγριαντώνη Χρ., Οι απαρχές της εκβιομηχάνισης στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα. Ιστορικό Αρχείο / Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 1986.

Αμαριώτου Μ., Ι.Π. Κοκκώνης, Ο πρώτος μας παιδαγωγός, Αθήνα 1937.

Αργέντης Φιλ.-Κυριακίδης Στ., Η Χίος παρά τοις γεωγράφοις και περιηγηταίς, Αθήνα 1946.

Ασδραχάς Σπ., Ελληνική Κοινωνία και Οικονομία. IH' και ΙΘ' αιώνες, Αθήνα, Ερμής, 1982.

Aries Ph., L'enfant et la de familiale sous l'Ancien Régime, Παρίσι 1973.

Barret-Kriegel BL, "Les demeures de la misère: La choléra-morbus et l'émergence de l'Habitat"", στο Politiques de l'habitat, Παρίσι 1977, σ. 73-143.

-, "L'hôpital comme équipement", στο Les machines à guérir, Παρίσι 1979, σ. 19-30.

Σελ. 247
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/248.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

Bourdieu P., Passeron J.-G., La reproduction. Éléments pour une théorie du système d' enseignement, Παρίσι, ed de Minuit, 1970.

Bresler H., "Le tableau noir de la classe", στο L'école primaire à Paris 1870-1914, Παρίσι 1984, σ. 39-42.

Γκίνης Δ.Σ., Τα ανώνυμα έργα του Κοραή. Βιβλιογραφικό δοκίμιο, Αθήνα 1948.

Γριτσόπουλος T., "Πελοπόννησος, η παιδεία από της Αλώσεως", Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 4, σ. 473-487.

-, "Η Πελοποννησιακή παιδεία μετά την Άλωσιν", Πρακτικά Β' Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, τ. A', Αθήνα 1981-82, σ. 197-302.

Choay F., La règle et le modèle. Sur la théorie de l'architecture et de l'urbanisme, Παρίσι, Seuil, 1980. Clogg R., "Ο Parson και o Fisk στο Γυμνάσιο της Χίου το 1820", Ερανιστής, 5/1967.

-, "Two Accounts of the Academy of Ayvalik (Kydonies) in 1818-1819", Revue des Études Sud-Est Européennes, Χ (1972), σ. 633-687. Αποσπάσματα του άρθρου μεταφράζονται στο (Jowett W.,Williamson Gh.), Δύο περιγραφές της Ακαδημίας των Κυδωνιών 1818-1819, μετ. Ν. Καραρά, Αθήνα 1974.

Δημαράς Α., "Η εκπαίδευση 1833-1881", Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΓ', Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1977, σ. 484-491.

-, "Εκπαίδευση 1882-1913", Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΔ', Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, Ì977, σ. 409-413.

-, "Εκπαίδευση 1913-1941", Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΕ', Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1978, σ. 489-494.

-, "Προθέσεις των πρώτων κυβερνήσεων Βενιζέλου (1910-1913) στα εκπαιδευτικά", στο Μελετήματα γύρω από τον Βενιζέλο και την εποχή τον, Αθήνα, Φιλιππότης, 1980, σ. 21-46.

-, "Νεόφυτος Νικητόπλος (1795-1846), Για ένα αλλοιώτικο ελληνικό σχολείο". Ερανιστής, 1 (1974), Αθήνα 1980, σ. 323-332.

Δημαράς Κ.Θ., Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Αθήνα, Ερμής, 1985 (4η έκδ.).

-, Ελληνικός Ρωμαντιαμός, Αθήνα, Ερμής, 1985 (2η ε'κδ.).

-, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Από τις πρώτες ρίζες ως την εποχή μας, Αθήνα, Ίκαρος, 1985 (7η έκδ.).

-, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος. Η εποχή του - η ζωή του - το έργο του, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1986.

- "Ο τελεσφόρος συγκερασμός", Ιστορία τον Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΕ', Αθήνα 1978, σ. 484-489.

Devillers Gh. "Typologie de l'habitat et morphologie urbaine", L'Architecture d' Aujourd'hui, αρ. 174, Ιούλιος/Αύγουστος 1974, σ. 18-22.

Dimaras Α., The other British philhellens, Macmillan, 1973. Ανάτυπο από R. Glogg (ed.), The struggle for Greek Independence.

-, "The Central Government and the Formulation of Educational Policy in Greece in the early XlXth Century", L'offre de l'école, Éléments pour une étude comparée des politiques éducatives aux XIX siècle, Παρίσι 1983, σ. 75-81.

Dupire A., Hamburger Β., Paul J.-C., Savignat J.-Μ, Thiebaut A., Deux essais sur la construction, Conventions, Dimensions et Architecture, Παρίσι, Martaga, 1981.

Σελ. 248
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/249.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

Ζήβας Δ., Καρδαμίτση-Αδάμη Μ., "Σύντομο Ιστορικό των σχολικών κτιρίων στην Ελλάδα", 'Αρχιτεκτονικά θέματα, 13/1979.

Ζιώγου-Καραστεργίου Σ., Η μέση εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα (1830-1893), Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας / Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Αθήνα 1986.

Foucault Μ., Surveiller et punir. Naissance de la prison, Παρίσι, Gallimard, 1975.

Frijhoff W., "Préface", στο L'Offre d'école, Éléments pour une étude comparée des politiques éducatives aux XIXé siècle, Παρίσι 1983.

Furet F., Ozouf J., Lire et écrire, l'alphabétisation des français de Calvin à Jules Ferry, 2 τόμοι, Παρίσι, Ed. de Minuit/CNRS, 1977.

Georgescu V., "Η ορολογία εκσυγχρονισμός και εξευρωπαϊσμός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της νοτιοανατολικής .Ευρώπης κάτω από το φως της ρουμανικής εμπειρίας", στο Εκσυγχρονισμός και βιομηχανική επανάσταση στα Βαλκάνια τον 19ον αι., Αθήνα 1980, σ. 110-136.

Gilbert R., "L'enseignement Primaire", στο Histoire de la pédagogie du 17e siècle à nos jours, Παρίσι 1981, σ. 215-233.

Giolitto P., Histoire de V enseignement primaire au XIXe siècle, l'organisation pédagogique, Παρίσι, Nathan, 1983.

Ηλιού Φ., Προσθήκες στην ελληνική βιβλιογραφία Α' Τα βιβλιογραφικά κατάλοιπα του Ε. Legrand και του Η. Pernot (1515-1799), Αθήνα, Διογένης, 1973.

-, "Σημειώσεις για τα "τραβήγματα" των ελληνικών βιβλίων τον 16ο αι.", Ελληνικά, 28 (1975), σ. 102-141.

-, "Κυκλοφορίες Ελληνικών βιβλίων. Τα μεγάλα τραβήγματα του 1823", Ο Πολίτης, τχ. 13, Οκτώβριος 1977, σ. 55-65.

-, "Στην τροχιά των Ιδεολόγων, Κοραής - Daunou - Φουρναράκης". Ανάτυπο από τα Χιακά Χρονικά, Γ (1978).

-, Τραβήγματα. Με αφορμή το άρθρο του Γ. Βελουδή "Τρία ελληνικά βιβλία του 1823". Ανάτυπο από το Αντί, 93/1978.

-, Κοινωνικοί αγώνες και Διαφωτισμός. Η περίπτωση της Σμύρνης (1819), μετ. από τα γαλλικά Ι. Πετρόπουλου, Αθήνα, ΕΜΝΕ-Μνήμων, 1981.

-, ""Τύφλωσον Κύριε τον Λαόν Σου". Οι προεπαναστατικές κρίσεις και ο Νικόλαος Πίκκολος". Ερανιστής, 11 (1974), Αθήνα 1980, σ. 5807626.

Κασβίκης Κ., "Σωματική αγωγή, διδακτική του μαθήματος". Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, τομ. 5, σ. 299-303. 

Κεφαλληνιάδης Ν., Η μονή Αγίου Γεωργίου Γρόττας, χ.τ., χ.χ.

Κιτρομηλίδης π.Μ., Ι. Μοισιόδαξ, Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1985.

Κλειώσης Χ., Ιστορία της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, Αθήνα 1977.

Κριαράς Ε., "Η "Παιδαγωγία" του Μοισιόδακος και η σχέση της με το παιδαγωγικό σύγγραμμα του Locke". Ανάτυπο από το Byzantinisch-Neugriechische Jahrbuecher, τ. XIII, Αθήνα 1943. Κωνσταντινόπουλος Χ.Γ., "Η Ελληνική Σχολή Βυτίνας κατά την περίοδον 1824-1832".

Ανάτυπο από τα Πελοποννησιακά, τ. Ζ' (1969-1970).

-, Οι Παραδοσιακοί χτίστες της Πελοποννήσου, Αθήνα, Μέλισσα, 1983.

Λάππας Κ., "Πατριαρχική σύνοδος "περί καθαιρέσεως των φιλοσοφικών μαθημάτων" τον Μάρτιο του 1821. Μια μαρτυρία του Κων. Οικονόμου", Μνήμων, 11 (1987), σ. 123-153.

Σελ. 249
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/250.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

Λέφας Χ., Ιστορία της Εκπαιδεύσεως, Αθήνα, Οργανισμός Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων, 1942.

Λεωνιδοπούλου-Στυλιανού Ρ., Το "Έλληνoμουσείο" στη Ζαγορά τον Πηλίου. Ανάτυπο: Τεχνικά Χρονικά, 6-7/1975, σ. 340-366.

Λιάτα Ε., Τιμές και αγαθά στην Αθήνα (1839-1846). Μια μαρτυρία από το κατάστιχο του εμπόρου Χριστόδουλου Ευθυμίου, Αθήνα 1984.

Λουκάτος Σπ., "Η ανοικοδόμηση, των ερειπωμένων πόλεων στην ελεύθερη Ελλάδα, επί Ιω. Καποδίστρια", Έτος Καποδίστρια. Διακόσια χρόνια από τη γέννηση τον, Αθήνα 1978, σ. 79-207.

Loyer F., A chitecture de la Grèce Contemporaine, Thèse de Doctorat, Université de Paris, Faculté de Lettres et Sciences Humaines, Παρίσι 1966 (δακτυλόγραφη).

-, "Ornemant et caractère". Le siècle de l'éclectisme. Lille 1830-1930. Παρίσι- Βρυξέλλες, Archives d'architecture moderne, 1979, σ: 65-104.

Löwe R.A., "The Medical Profession and School Design in England, 1902-1914", Poedagogica Historica, 13 (1973), σ. 425-444.

Μακρής Κ., Η λαική.τέχνη του Πηλίου, Αθήνα 1976.

Μουτσόπουλος Ν., Τα Θεσσαλικά 'Αμπελάκια, Εισαγωγή στην Ιστορία, την κοινοπραξία και τα αρχοντικά της κωμοπόλεως. Ανάτυπο Ηώς, ειδικό τεύχος "Θεσσαλία" .1966.

-, "Κουδαραίοι-Μακεδόνες και Ηπειρώτες- Μαΐστορες. οι πρόδρομοι των πρώτων Ελλήνων τεχνικών επιστημόνων". Πρώτοι Έλληνες Τεχνικοί Επιστήμονες περιόδου Απελευθέρωσης, Αθήνα 1976.

Μπελια Ε., 'Ανέκδοτος Πίναξ "Δ(οργανισμού" της Εκπαιδεύσεως κατά την Καποδιστριακήν περίοδον, Αθήνα 1967. Ανάτυπο από Παρνασσός, 9 (1967).

Μπίρης Κ., Ιστορία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Αθήνα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1957.

Μπίρης Μ., "To Αθηναϊκό σπίτι κατά το 19ο και τις αρχές, του 20ού αιώνα", Αθήνα Πρωτεύουσα Πόλη, Αθήνα, εκδ. Υπουργείου Πολιτισμού / Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 1985, σ. 114-118.

Μωραΐτης Δ.Χ., Ιστορία της Παιδαγωγικής, Αθήνα 1936 (2η έκδ ).

Ο εν Αθήναις Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων.- Η δράσις του Συλλόγου κατά την εκατονταετίαν 1869-1969, Αθηνά 1970. Οικονόμου Α., "Συνοπτική ιστορία των Δημοσίων Έργων της Ελλάδος", Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τ. Α' Ι, Αθήνα, Τεχνικό 'Επιμελητήριο της Ελλάδος, 1935, σ. 215-247.

Παναγιωτόπουλος Β., "Η βιομηχανική επανάσταση και η Ελλάδα, 1832-1871", Εκσυγχρονισμός και βιομηχανική επανάσταση στα βαλκάνια ιόν 19ο αι., Αθήνα 1980, σ. 216-235.

Παπαγιαννάκη Λ., Οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι (1882-1910), Γεωπολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις, Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1982.

Παπαδημητρίου Σ.Ν., Ιστορία του δημοτικού μας σχολείου. Μέρος Α' (1834-1896), Αθήνα 1950.

Παπαδόπουλος Στ., "Ιωάννης Καποδίστριας, Ο θεμελιωτής του Νεοελληνικού Κράτους", Έτος Καποδίστρια, Διακόσια χρόνια από τη γέννηση του, Αθήνα 1978, σ. 41-56.

Παπακωνσταντίνου Θ.Γ., "Κρίσεις και προτάσεις για τη μέση εκπαίδευση. Από ένα Διαγωνισμό

Σελ. 250
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/251.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

με θέμα την εκπαιδευτική κατάσταση στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα". Παρουσία, Β' (1984), σ. 17-39.

Πετρόπουλος I.A., Κουμαριανού Α., Η θεμελίωση τον Ελληνικού Κράτους, 'Οθωνική περίοδος 1833-1843, Αθήνα, Παπαζήσης, 1982.

Πιζάνιας Π., Μισθοί και εισοδήματα στην Ελλάδα (1842-1923). Το παράδειγμα των υπαλλήλων της Εθνικής Τράπεζας, Αθήνα, Μορφωτικό "Ιδρυμα Εθνικής Τραπέζης' 1985.

Fönten F., Histoire de l'enseignement, 1789-1965, Παρίσι, Sirey, 1966.

Poulantzas Ν., L'état, le pouvoir, le socialisme, Παρίσι, Puf, 1978.

ProstA., Histoire de Γ enseignement en France (1800-1967), Παρίσι, Armand Colin, 1968.

Querrien A., Généalogie des équipements collectifs. Les équipements de normalisation. L'école primaire, Παρίσι, Gerii, 1975.

Σακκάς Γ , Γεώργιος Κλεόβουλος. "Ο Φιλιππουπολίτης". Ο πρώτος Έλλην επιστήμων και αγνοημένος παιδαγωγός, Αθήνα 1956:

Σβορώνος N., Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, μετ. Αικ. Ασδραχά, Αθήνα, Θεμέλιο, 1976.

Σκαρπίά - Χόυπελ Ξ., Η μορφολογία τον γερμανικού κλασικισμού (1789-1848) και η δημιουργική του αφομοίωση από την ελληνική αρχιτεκτονική (1833-1897), διδακτορική διατριβή, παράρτημα του τόμου ΣΤ1) 1974 της επιστημονικής Επετηρίδος της Πολυτεχνικής Σχολής Θεσσαλονίκης, 1976.

Σκουβαράς Β., Σελίδες από την Ιστορία της Μηλιώτικης Σχολής, Αθήνα 1966. Ανάτυπο: Ηώς, τχ. 92-97, σ. 241-255.

Σταμούλης P., "Ο αλφαβητισμός στην Πρέβεζα κατά τον 18ο αι. (1742-1784)", Ερανιστής, 17 (1981), σ. 86-99.

Σφυρόερας Β., "Νήσοι Ελληνικαί, η παιδεία από της Αλώσεως", Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, τ. 4, σ. 102-107.

Τζώνης Α. και Lefaivr L., "O Κάνναβος και η πορεία. Μιά εισαγωγή στσίργο του Δημήτρη και της Σουζάνας Αντωνακάκη, και μερικές προκαταρκτικές σκέψεις γύρω από την Ιστορία της σύγχρονης ελληνικής αρχιτεκτονικής κουλτούρας",. 'Αρχιτεκτονικά θέματα, 15/Ì981, σ. 164-178.

Τραυλός Ι., Κόκκου A., Ερμούπολη, Αθήνα, έκδ. Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος, 1980.

Τσουκαλάς Κ., Εξάρτηση και αναπαραγωγή, Ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών στην Ελλάδα (1830-1922), Αθήνα, Θεμέλιο, 1977. -, Κοινωνική ανάπτυξη και Κράτος. Η συγκρότηση του δημόσιου χώρου στην Ελλάδα, Αθήνα, Θεμέλιο, 1981

Β. Toulièr, "L'architecture scolaire au XIXe siècle en France: de l'usage des modèles pour l'édification des écoles primaires". Histoire de l'Education, Παρίσι, 17/ 1982, σ. 1-29. Το: άρθρο αναδημοσιεύεται στο École primaire à Paris 1870-1914, Παρίσι 1984, σ. 43-50.

Tsiomis Y., Athènes à soi-même étrangère: Éléments de formation et de réception du modèle urbain en Europe et en Grèce au XIXe Siècle, Thèse pour le doctorat d'Etat, Université de Paris X-Nanterre, 1983 (δακτυλόγραφη).

Σελ. 251
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/252.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

Φεσσά-Εμμανουηλ Ε., "Η ιδεολογική κρίση της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής: 1827-1940", Δελτίο Συλλόγου 'Αρχιτεκτόνων, τχ. 9, Γενάρης-Φλεβάρης 1987, σ. 36-49.

Φραγκουδάκη A., 'Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και φιλελεύθεροι διανοούμενοι. "Άγονοι αγώνες και ιδεολογικά αδιέξοδα στο μεσοπόλεμο, Αθήνα, Κέδρος, 1977 (3η έκδ.).

·--" 'Ο εκπαιδευτικός δημοτικισμός και α γλωσσικός συμβιβασμός του 1911, Ιωάννινα 1977.

-, Τα αναγνωστικά βιβλία τον δημοτικού σχολείου. Ιδεολογικός πειθαναγκασμός και παιδαγωγική βία, Αθήνα, Θεμέλιο, 1979.

Φιλιππίδης Δ., Νεοελληνική αρχιτεκτονική. Αρχιτεκτονική θεωρία και πράξη (1830-1980) σαν αντανάκλαση των Ιδεολογικών επίλογων της νεοελληνικής κουλτούρας, Αθήνα, Μέλισσα, 1984.

Vincent G., L'école primaire française. Etude sociologique, Presses Universitaires de Lyon, Editions de la Maison des Sciences de l'Homme, 1980.

Χαριτάκης Γ.,"Σημειώματα Γρηγορίου Κωνσταντά Περί Ελληνικών Σχολείων κατά το 1825", Νέα Εστία, 31 (1942), σ. 81-84.

 Χαρίτος Χ.Γ.,"Η εισηγητική έκθεση του Δημ. Σαράτση) για την ίδρυση του Παρθεναγωγείου Βόλου", Θεσσαλική Εστία, τχ. 32, Μάρτης-Απρίλης 1978, σ. 329-341.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ

Buisson F., Nouveau dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, Παρίσι, Hachette, 1911.

Έτος Καποδίστρια. Διακόσια χρόνια από τη γέννηση του, Αθήνα, έκδ. Υπουργείου Παιδείας, 1978.

Εκσυγχρονισμός και βιομηχανική επανάσταση στα Βαλκάνια το 19ο αιώνα, Αθήνα, Θεμέλιο, 1980.

Επετηρίς της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, Αθήνα 1932, σ. 391.

Histoire de la pédagogie du 17e siècle à nos jours, sous la direction de Guy Avanzini, Privat, Παρίσι 1981.

L'école primaire à Paris, 1870-1914, catalogue d' exposition, Παρίσι, Mairies du XVe et du Ile arrondissement, 1985.

Les machinés à guérir (aux origines de l'hôpital moderne), dossier présenté par M. Foucault, Bl. Barret-Kriegei, A. Thalamy, Fr. Béguin, B. Portier, Παρίσι, éd. P. Martaga, 1979.

L'offre d'école. Éléments pour une étude comparée des politiques éducatives au XIXe siècle, (Actes fclu Troisième colloque international organisé par l'Association Internationale pour l'histoire de l'éducation et le Service d'histoire de l'éducation/INRP, Sèvres, 27-30 Septembre 1981), sous la direction de W. Frizhoff, Publications de la Sorbonne-INRP, Παρίσι 1983.

Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, 5 τόμοι, Αθήνα 1968.

Πρώτοι Έλληνες Τεχνικοί Επιστήμονες περιόδου Απελευθέρωσης, Αθήνα 1976.

Politiques de l'habitat (1880-1850), études réalisées par J.M. Alliaume, B. BarretKriegel, F. Béguin, D. Rancière, A. Thalamy, sous la direction de M. Foucault, Παρίσι, CORDA, 1977.

Τεχνική Επετηρίς της 'Ελλάδος, τ. A' Ι, Αθήνα, Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, 1935. Τεχνική Επετηρίς της 'Ελλάδος, τ. Β', Αθήνα, Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, 1934.

Σελ. 252
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/253.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ *

* Ευρετηριάζονται: Ονόματα, προσώπων, τοπωνύμια, επωνυμίες ιδρυμάτων, συλλόγων και εταιρειών και τίτλοι βιβλίων, άρθρων και περιοδικών όταν στα αντίστοιχα χωρία περιέχονται συγκεκριμένες απόψεις και πληροφορίες.

Σελ. 253
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/254.gif&w=600&h=915 8. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

ΛΕΥΚΗ  ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 254
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/255.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

Αγγελίδης Ι. 43  

Αγγέλου A. 53 

Αγγλία 27, 151,156,164 

Αγία Τριάδα (Αργολίδας) 197

Άγιος Βλάσιος Λαπαθών 187

Άγιος Πέτρος 80· επαρχία 51 

Αγρινίου δήμος 118

Αδρίτσαινα' βλ. Ανδρίτσαινα

Αθήνα 17,43, 44,45,60,94,113,117, 127, 166, 212- A' δημοτικό σχολείο οδού Αθηνάς 212, 31 δημοτικό σχολείο οδού Αδριανού 212,39· δημοτικό σχολείο Κολωνού 203, 104· δημοτικό σχολείο οδού Κωλέττη 203,1θβ· δημοτικό σχολείο στα Πευκάκια 2Ο3· διδακτήρια Βύρωνα 212' σχολή Ντέκα 55, 56,57,86,9,1ο σχολή Σωτήρη 66

Αθωνιάδα 58

Αιγαίου νησιά 39, 50, 52

Αιγείρας δήμος 118

Αιγιαλείας επαρχία 124, 132

Αίγινα 39, 83- επαρχία 124· Κεντρικό

Σχολείο 5ο· Ορφανοτροφείο 37, 45, 50

Ακράτα 118, 187

 Αλαγονίας δήμος 118

Αλέα (Αργολίδας) 197

Αλεξανδρής Α. 180,182,183,194,196, 202

Αμοργός 55

Αμπελάκια 57 Ανατολική Στερεά 52

Ανάφη 82

Ανδρίτσαινα αλληλοδιδακτικό σχολείο 83, 135,22

Άνδρος 39,80· επαρχία 124,132· σχολή Αγίας Τριάδος 31,33

Ανώγεια - Παλαιοπαναγία Φάριδος 187 

Άνω Σύρος αλληλοδιδακτικό σχολείο 34

Αποκούρου επαρχία 80

Αραχναίο 197

Αρβανιτοκερασιά Τριπόλεως 80, 83

Αργολίδα105, 196, 197,212,215

Άργος αλληλοδιδακτικά σχολεία 60, 73, 25· επαρχία 5ι, 124, 132· Κεντρικό Αλληλοδιδακτικό σχολείο 39,43· σχολή 54

Αρκαδίας επαρχία 51, 80

Αρφαρά Αιγείρας 118,187

Αρχιμήδης (περ.) 191

Ασίνη (βλ. και Τζαφέραγα) διδακτήρια 213

Ασπρόπυργος διδακτήρια 56, 87

Αττική επαρχία 122,124,131,132· νομός 159, 167

Αυστροουγγαρία 20 

Αχαίας και Ήλιδος διοίκηση 127

Alberti L. B. 66· βλ. και de re aedificatoria Aries Ph. 66

Βάλτου επαρχία 118,124,132

Βαμβακού 55 

Βαρδουνοχώρια 81

Βάφας Γ. 163,166,175 

Βέλγιο 167 

Βελέντζας Ν. 198

Βιέννη 55

Βλάμος Γ. 193 Βλαχία 33

Βλαχοκερασιά διδακτήριο 95 

Βόλος αρχαιολογικό μουσείο 199' Παρθεναγωγείο 181

Βονίτσης δήμος 118- επαρχία 124,132

Βοστίτζα 80, 83, 85 \ 

Βουκουρέστι 30, 54

Βούλγαρης Στ. 83 

Βόχα Κορινθίας 81

Βρατσάνος Μ. 150, 164· βλ. και Παιδαγωγικόν Σχολειον

Βρυξέλλες 163

Βυτίνα σχολή 33, 55, 80' δημοτικό σχολείο 63

Σελ. 255
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/18/gif/256.gif&w=600&h=9158. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

Bell A. 27

Beugnot 93

Γαζής Α. 36,39,55,58

Γαλλία 19,20, 28,29,45,47,92,93,

95,129, 137,151,156,163 

Γάνδη 167

Γεδεών Μ. 15,23,32 

Γεννάδιος Γ. 31, 44,54,61 

Γερμανία 92,93,129, 151,163,193

Γκούρας Ι. 61

Γληνός Δ. 182

Γόντικας Κ. 210 

Γορτυνίας επαρχία 124, 132 

Γυθείου επαρχία 125, 132

Γυμνό Αργολίδας 213

Choisy 204

Cousin v. 92

Δαλαμανάρα Αργολίδας 213

Δαπόντες M. 82

Δάρβαρης Δ.Ν. 21,23

Δασκαλάκης A. 36

Δηλιγιάννης Θ. 91, 93, 189 

Δημαράς Κ. θ. 23 

Δημητρακόπουλος Μ. 86 

Δημητσάνα ελληνική σχολή 55,56, 57, 4· αλληλοδιδακτικό σχολείο 4 

Δημοτική Εκπαίδευσις (περ.) 181, 192' βλ. και Δουκάκης Σπ.

Διδασκαλική 154-163, 169, 181, 203, 204, 43, 44· βλ. και Μωραΐτης Σπ.

Δίδυμα Αργολίδας 197, 57

Δουκάκης Σπ. 192

Δραγούμης Ν. 41 

Δραΐκης L 82,137 

Δρέσδης 193

Δροσίνης Γ. IBS, 191,194 

Δρυοπίδος δήμος 118

Δυτική Στερεά 'Ελλάδα 52, 81

Δωρίδος επαρχία 125,132

De re aedificatoria 66· βλ. και Alberti

L.B. Devillers Gh. 53

Durand 204

Dutrône H. 39, 40, 45

Εθνική Αγωγή (περ.) 191' βλ. και Δροσίνης Γ.

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 191 

Ελληνικός Διδασκαλικός Σύλλογος 151 

Ελληνικός Πολυτεχνικός Σύλλογος 191

Εξαρχόπουλος Ν. 184

Επιδαύρου Λιμηράς επαρχία 125,132

Ερέτρια 140, 28

Ερμιόνη 197,215

Ερμιονίδα 215

Ερμούπολη 9,94,95, 113,127,138,140, 29' κεντρικό αλληλοδιδακτικό σχολείο αρρένων 122, 143 αλληλοδιδακτικό σχολείο συνοικίας Ψαριανών 122, 140, 142, 143, 32· δημοτικό σχολείο Νεαπόλεως161,168,176,38

Εύβοια 94

Ευρυτανίας επαρχία 124, 132

Ευρώπη 19,84,191· ευρωπαίοι 26 

Ευταξίας Αθ. 175,179,180, 181,185

Ferry J. 93, 167

Firmin-Didot A. 56,57

Greard O. 129

Guadet 204

Guide d'enseignement mutuel 59, 68, 77

Guizot 92,93 Ζαβός A. 83

Ζαγορά Ελληνομουσείο 55, 56, 57, 58, 5, 6

Ζάχος A. 207 

Ζηνόπουλος Γ. 91,93

Ηλείας [Ήλιδας] επαρχία 51,124,127, 132

Ηλιόκαστρο Ερμιονίδος 215

Ηλιού Φ. 14,32 

Ηπήτης Π. 20

Herbart J.F. 175

Hints and Direction for building, fitting up, and arranging School-Rooms on the British System of Education 5859· βλ. και Lancaster J.

Θεολόγος Σελλασίας 187

Σελ. 256
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα σχολικά κτίρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (1821-1929)
Αποτελέσματα αναζήτησης
    Ψηφιοποιημένα βιβλία
    Σελίδα: 237
    8. Καλαφάτη, Σχολικά κτίρια

    ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ