Συγγραφέας:Αγγελοπούλου, Άννα
 
Μπρούσκου, Αίγλη
 
Τίτλος:Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών AT 300-499, τ. Α΄+Β΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:34
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1999
 
Σελίδες:975
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Ελληνικά παραμύθια-Κατάλογος
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Περίληψη:Το βιβλίο αυτό αποτελεί τον τρίτο τόμο του Καταλόγου των Ελληνικών Παραμυθιών του Γ. Α. Μέγα. Υπενθυμίζουμε ότι από το Αρχείο του Γεωργίου Α. Μέγα έχουν ήδη δημοσιευτεί δύο τόμοι. Ο πρώτος, που είναι και ο μόνος που πρόλαβε να δημοσιεύσει ο ίδιος ο συντάκτης του καταλόγου, περιέχει τους Μύθους Ζώων (AT 1-299) . Ο δεύτερος (δημοσίευμα του ΙΑΕΝ αρ. 23), που αποτελεί στην ουσία μία πρόταση επεξεργασίας του καταλόγου του Μέγα, περιλαμβάνει τους παραμυθιακούς τύπους AT 700-749 που αντιπροσωπεύουν το τελευταίο μέρος των Μαγικών Παραμυθιών. Ο παρών τρίτος τόμος περιέχει, πάντα σε αναφορά με τη διεθνή κατάταξη των Aarne-Thompson , τις ελληνικές παραλλαγές των παραμυθιακών τύπων AT 300-499, τύπων που καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος από αυτά που ονομάζουμε Μαγικά Παραμύθια (AT 300-749).
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 24.63 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 961-980 από: 982
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/961.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ

(η σειρά κατά το λατινικό αλφάβητο )

Υπενθυμίζουμε ότι η βιβλιογραφία αυτή συντάχθηκε με βάση τη δημοσιευμένη από τον Γ. Α. Μέγα βιβλιογραφία στον πρώτο τόμο του Καταλόγου, Μύθοι Ζώων (1978), ενημερωμένη κατά το δυνατό με τις νεότερες εκδόσεις συλλογών παραμυθιών, και ότι περιλαμβάνει μόνο τα έργα που χρησιμοποιήθηκαν ως πηγές για τη συγκρότηση των καταλόγων παραλλαγών των παραμυθιακών τύπων που απαρτίζουν τον παρόντα τόμο.

Α' ΠΗΓΕΣ ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΣ

ΙΑ: Ιστορικό Λεξικό της Ακαδημίας Αθηνών

ΚΜΣ: Κέντρο Μικρασιατικών σπουδών

ΛΑ: Λαογραφικό Αρχείο του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών

ΛΦ: Λαογραφικό Φροντιστήριο του καθηγητού Γ. Α. Μέγα, Αρχείο της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας

ΣΛ: Συλλογή Μαρίας Λιουδάκη

ΣΠ: Συλλογή Ν. Γ. Πολίτου των ετών 1887 κ.ε. κατατεθειμένη στο ΑΑ

ΣΜ: Συλλογή Μαθητών του Γ. Α. Μέγα αποκείμενη στο ΛΑ (εγκύκλιος 1938)

Β' ΠΗΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ

α' Σε περιοδικά

Ανατ. Επιθεώρησες'. Σύγγραμμα περιοδικόν της Σμύρνης, τ. Α' (1873).

Αρχ. Ευβ. Μελ.: Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών, τ. Η' (1961), Αθήναι.

Αρχ. Θρ. Θησ.'. Αρχείον του θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού θησαυρού, διευθ. Πολύδ. Παπαχριστοδούλου, τ. Α'-ΚΕ' (1928-1967), εν Αθήναις. Αρχ. Πόντου'. Αρχείον Πόντου. Σύγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον υπό της Επιτροπής Ποντιακών μελετών, τ. Α'-ΚΖ' (1928-1967) [κυρίως τ. ΙΣΤ' (1951)], εν Αθήναις.

Arch.f. Litter.: Archiv fur Litteraturgeschichte, τ. XII (1884), Leipzig. Αστήρ Πόντον'. Αστήρ του Πόντου, περιοδικόν σύγγραμμα εκδιδόμενον υπό Θ. Γραμματικοπούλου, τ. Α' (1885), εν Τραπεζούντι.

Σελ. 961
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/962.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

Atlantis: Schweizer Zeitschrift, Östern, 1963, σ. 209-212. BCH: Bulletin de Correspondance Hellénique, τ. 33 (1909). Βύρων: Βύρων, τ. Α' (1874), τ. Β' (1876), Αθήνα.

ΔIE: Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, τ. Α'-Ε' (1883-1900), Αθήναι.

Δρήρος: Μηνιαίο λαογραφικό-ιστορικό-λογοτεχνικό περιοδικό, τ. Β και Γ' (1939), Δ' (1940), Νεάπολις Κρήτης.

Δωδεκ. Αρχ.: Δωδεκανησιακών Αρχείον, τ. Α'-Γ" (1955-1958), Αθήνα.

Επ. Κρητ. Σπ.: Επετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, τ. Α'-Δ' (1938-1941), Αθήναι.

Επιθ. Τέχνης: Επιθεώρηση Τέχνης, τ. 20 (1964), τεύχ. 117.

Επ. Φιλοσ. Σχ. Αθ.: Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, έτ. 1955-1956, εν Αθήναις.

Folk-Lore: A quarterly Review of myth, tradition, institution and custom of the

Folkore Society, τ. VII (1896) και τ. Χ-ΧΠ (1899-1901), London.

Ηλειακά: Τριμηνιαίο ιστορικο-λαογραφικό-γλωσσικό περιοδικό, διευθ. Ντίνος Δ.

Ψυχογιός, τ. Α'- Δ' (1951-1956), Λεχαινά. Ικαριακά: Ικαριακά Γράμματα, τ. 1 (1959).

Jahresgabe: Jahresgabe der Gesellschaft zur Pflege des Märchengutes der Europäishen Völker, 1957-1965.

Κρητ. Λαός: Κρητικός Λαός, περιοδικόν εν Ηρακλείω Κρήτης, τ. Α' (1909).

Κυπρ. Χρον.: Κυπριακά Χρονικά, τ. Α'-ΙΓ" (1923-1937), εν Λάρνακι.

Κυπρ. Γράμμ.: Κυπριακά Γράμματα. Μηνιαίο περιοδικό μελέτης και τέχνης, διευθ. Νίκος Κρανιδιώτης, τ. Α'-ΙΗ' (1935-1953), Λευκωσία.

Κυπρ. Σπουδαί: Κυπριακαί Σπουδαί. Δελτίον της Εταιρείας Κυπριακών σπουδών, τ. Α'-ΛΘ' (1937-1975), Λαογραφικό παράρτημα, Λευκωσία.

Λαογρ.: Λαογραφία. Δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, 1909-1975, [κυρίως τ. Γ (1929), τ. ΙΑ' (1934-1937), τ. ΙΕ' (1954), τ. ΚΑ' (1963)], εν Αθήναις.

Μακεδονικά: Μακεδονικά. Σύγραμμα περιοδικόν της Εταιρείας Μακεδονικών σπουδών, τ. 1-14 (1940-1974), Θεσσαλονίκη.

Μεσσην. Έτος: Μεσσηνιακόν Έτος. Σύλλογος προς διάδοσιν των Γραμμάτων, τ. Α' (1938), Καλαμάτα.

Μεσσην. Ημερ.: Μεσσηνιακόν Ημερολόγιον, Διονυσίου Ι. Βογοπούλου, τ. Α (1950), τ. Β' (1951), Αθήναι.

Μικρασ. Χρον.: Μικρασιατικά Χρονικά. Σύγραμμα περιοδικόν, εκδιδόμενον υπό του τμήματος Μικρασιατικών Μελετών της Ενώσεως Σμυρναίων, τ. Α'-ΙΓ' (1938-1967), Αθήναι. Μπουκέτο: Μπουκέτο, τ. 16 (1939), αρ. φ. 781 και 796.

Σελ. 962
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/963.gif&w=600&h=915 34. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

Μύσων'. Μύσων, Ιστορικόν και Λαογραφικόν περιοδικών, διευθ. Μ. Γ. Καταπότης, Αθήναι.

Νεοελλ. Γράμμ.'. Νεοελληνικά Γράμματα, εβδομαδιαία φιλολογική εφημερίς, περίοδος Β' (1938), Αθήναι.

ΝΕΑ: Νεοελληνικά Ανάλεκτα, περιοδικώς εκδιδόμενον υπό του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού, 1 (1870-1872), 2 (1874), εν Αθήναις. Παναθήναια'.

Παναθήναια, Εικονογραφημένον 15ήμερον περιοδικόν, τ. 19 (1909-1910), Αθήναι.

Πάφος'. Πάφος. Παγκύπριο λογοτεχνικό περιοδικό, 1-4 (1935-1939), Πάφος.

Παρνασσός: Παρνασσός. Επετηρίς Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, τ. 4-10 (1880-1886), Νέα σειρά, Α' (1959) κ.ε., Αθήνα.

Πελοπ. Πρωτοχρονιά: Πελοποννησιακή Πρωτοχρονιά, 1959, 1961, 1962.

Ποντ. Εστία: Ποντιακή Εστία. Μηνιαίον λαογραφικόν περιοδικόν, 1950 κ.ε., Θεσσαλονίκη.

Φιλολ. Πρωτοχρονιά: Φιλολογική Πρωτοχρονιά. Ετησία λογοτεχνική και καλλιτεχνική έκδοση, διευθ. Α. Μαυρίδης, 1948-1953, Αθήναι.

Ραδάμανθυς: Ραδάμανθυς, Εικονογραφημένη Εγκυκλοπαιδική Επιθεώρησις (έτος ιδρ. 1916), τ. 17 (1932).

RHR: Revue de l'Histoire des Religions, τ. 10 (1884).

Σ. ΚΠ: Ο εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, σύγγραμμα περιοδικόν, τ. 8-31 (1874-1909), εν Κωνσταντινουπόλει.

Θρακικά: Θρακικά. Τριμηνιαίον επιστημονικόν σύγραμμα, τ. 1-33 (1928-1960), [κυρίως τ. 16 (1941) και τ. 17 (1942)], Αθήναι.

Θρακ. Επετ.: Θρακική Επετηρίς, 1897, εν Αθήναις.

 Ζ. Αγ.: Ζωγράφειος Αγων ήτοι Μνημεία της Ελληνικής αρχαιότητας ζώντα εν τω νυν ελληνικώ λαώ, τ. Α' (1891), τ. Β' (1896), εν Κωνσταντινουπόλει.

β' Σε βιβλία

Abbott G. F., Macedonian Folklore, Cambridge '1903, Chicago 2 1969, ανατύπωση Θεσσαλονίκη 1974.

Αγγελοπούλου Άννα, Ελληνικά παραμύθια Α'. Οι Παραμυθοκόρες, Εστία, Αθήνα 1991.

Αινείας T., Εύθυμα ελληνικά παραμύθια, τ. Α' 1949, τ. Β' 1950, Αθήναι.

Άκογλου Ξενοφών Κ., Λαογραφικά Κοτυώρων, Αθήναι 1939.

Αλεξιάδης Μηνάς Αλ., Καρπαθιακά Παραμύθια, με σχόλια Μ. Γ. Μερακλή, ανάτυπον εκ των Καρπαθιακών Μελετών, τ. Α' (1979).

Αμαριώτου Μαρία, Ιστορίες της μανούλας μου. Παραμύθια, ιστορίες, παραδόσεις, Αθήνα 1948.

Σελ. 963
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/964.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

Αναγνώστου Σπ., Λεσβιακά, ήτοι συλλογή λαογραφικών περί Λέσβου πραγματειών, εν Αθήναις 1903.

Argenti-Rose: Argenti Philip and Rosé H. J., The Folklore of Chios, τ. 1-2, Cambridge 1949.

Αθανασούλα Ευδοκία, Ήταν και δεν ήταν. Λαϊκά παραμυθία για παιδιά, διαλεγμένα από ανέκδοτο υλικό του Λαογραφικού Αρχείου, Αθήναι 1929.

ΒΡ: Boite Johannes, und Polivka Georg, Anmerkungen zu den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm, Leipzig 1915-1932.

Boulanger Jacques, Les Contes de ma cuisinière, Paris 21935.

Βροντής Αναστ., Ροδιακά, τ. Α' 1939, εν Αθήναις, τ. Β' 1950, Ρόδος.

Buchon J. Α., La Grèce continentale et la Morée, Paris 1843.

Carnoy-Nicol.: Carnoy E. Henry - Nicolaides Jean, Traditions populaires de l'Asie Mineure, Paris 1889.

Χατζηγάκης Αλέξ. Κ., Το Ασπροπόταμο Πίνδου, Λαογραφικά, Αθήναι 1965.

Χατζηκώστα Ισμήνη Κ., Η Κύπρος και η ζωή της, Λονδίνο 1943.

Χρηστοβασίλης Χρήστος, Ηπειρωτικά παραμύθια, Ιωάννινα 1963.

Χριστοδουλόπουλος Ιωάννης, Τα παραμύθια του νέου σχολείου, Αθήναι 1939.

Δαμιανού Δέσποινα, Παραμύθια της Χίου, Έκδοση Ομήρειου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Χίου, Χίος 1994.

Dawkins MG in AM: Dawkins R. M., Modem Greek in Asia Minor, Cambridge 1916.

Dawkins 45 S tories: Dawkins R. M., Forty-five Stories from the Dodekanese, Cambridge 1950.

Dawkins MGF: Dawkins R. M., Modem Greek Folktales, Chosen and translated by-, Oxford 1953.

Dawkins More G. F.: Dawkins R. M., More Greek Folktales, Oxford 1955.

Deffner Mich., Archivfur mittel und neugriechische Philologie, Athen 1880.

Dieterich Karl, Sprache und Volksuberlieferungen der Sûdlichen Sporaden, Wien 1908.

Dozon A., Contes albanais, Paris 1881. Δροσίνης, Drosinis-Boltz: Nord-Euböa, 1884.

Επιφανίου-Πετρ.: Επιφανίου-Πετράκη Στέλλα, Λαογραφικά της Σμύρνης, βιβλίο Β': Παραμύθια κ.ά., 1966, Παραμύθια της Σμύρνης, βιβλίο Γ' 1967, και βιβλίο Δ' 1969.

Garnett-Glennie: Garnett, L. M. J. and Glennie, St. J. S., Greek Folk Poetry, τ. 1- 2, London 1896.

Geldart E. M., Modem Greek Folkore. The Tales of the People, London 1884.

Georgeakis-Pineau: Georgeakis G. - Pineau L., Le folklore de Lesbos, Paris 1894.

Γνευτός Παύλος, Τραγούδια Δημοτικά της Ρόδου, Αλεξάνδρεια 1926.

Hahn: Hahn J. G. v., Griechische und Albanesische Märchen, Leipzig 1864, München 1918, τ. 1-2. Ελλ. έκδ. Johann Georg von Hahn, Ελληνικά

Σελ. 964
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/965.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

Παραμύθια, επιλογή-μετάφραση Κούρτοβικ Δ., Opéra 1991.

Hallgarten Paul, Rhodos. Die Märchen und Schwanke der Insel, gesammelt von- Frankfurt 1926.

Höeg Carstern, Les Saracatsans. Une tribu nomade grecque. Bd. II: Textes, Paris - Copenhague 1926.

Ιωάννου Γιώργος, Παραμυθία τον Λαού μας, Ερμής, Αθήνα 1974.

Καμπούρογλου Μαριάννα Γρ., Αθηναϊκά παραμύθια, Επιθεωρηθέντα και συμπληρωθέντα, Δημοσιεύονται το δεύτερον υπό Δημ. Γρ. Καμπούρογλου, Κολλάρος-Εστία, εν Αθήναις 1912 και έκδ. Σύγχρονη Εποχή, 1977.

Καφαντάρης Κώστας, Ελληνικά Λαϊκά Παραμύθια, τ. 1: Ο Φεγγαράς, τ. 2: Το Φιδόδεντρο, Οδυσσέας, Αθήνα 1988.

Κάσσης Κυριάκος Δ., 725 Λαϊκά παραμύθια από τη Μάνη, τ. Α', Αθήνα 1983.

Κεσίσογλου Ι. Ι., Το γλωσσικόν ιδίωμα τον Ουλαγάτς, Αθήνα 1951.

Klaar, Christos: Klaar Marianne, Christos und das verschenkte Brot. Neugriech. Volkslegenden und Legendenmärchen. Ins Deutsche übertragen, zu einem Teil gesammelt von-. Kassel 1963.

Klaar, Zitrone: Klaar Marianne, Tochter des Zitronenbaums. Märchen aus Rhodos. Aus der Sammlung Anastas. Vrondis und der eigenen, hrsg. von-. Kassel 1970.

Κλιάφα Μαρούλα, Παραμύθια της Θεσσαλίας, Κέδρος, Αθήνα 1977.

Κουκουλές Φαίδων, Οινουντιακά, εν Χανίοις 1908.

Kretschmer LD: Kretschmer Paul, Der heutige Lesbische Dialekt, Wien 1905.

Kretschmer NM: Kretschmer Paul, Neugriechische Màrchen, Jena 1917.

Κρίσπης Μ. Κ., Χόρτα Διάφορα, τεύχος Β', εν Νάξω 1895.

Λάσκαρης Ν. Ι., Η Λάστα και τα μνημεία της, εν Πύργω 1902-1905.

Legrand Emile, Recueil de contes populaires grecs, Paris 1881.

Liebrecht Félix, Jahrbuch der roman, um englischen Literatur, τ. XI (1870), σ. 345-386.

Λελέκος Ανθολ.'. Λελέκος Μιχαήλ, Δημοτική ανθολογία, εν Αθήναις 1868.

Λελέκος Επιδόρπ.: Λελέκος Μιχαήλ, Επιδόρπιον, τ. Α', εν Αθήναις 1888.

Λέριος Δ., 38 παραμύθια ανέκδοτα, συλλεγέντα και γραφέντα εις δημώδην γλώσσαν, Αθήναι (προ του 1896).

Λιανίδης Σίμος, Τα παραμύθια τον Ποντιακού λαού. Εκλογή, κείμενα, νεοελληνική μετάφραση-κατάταξη, Αθήναι 1962 (Παράρτημα Αρχείου Πόντου, αρ. 5).

Λιουδάκη, Γιαγιά: Λιουδάκη Μαρία, Στης γιαγιάς τα γόνατα, Αθήναι 1932.

Λιουδάκη, Παππούς'. Λιουδάκη Μαρία, Στου παππού τα γόνατα, Αθήναι 1947.

Λουκάτος Δημήτριος Σ., Νεοελληνικά λαογραφικά Κείμενα, Βασική Βιβλιοθήκη Αετού, αρ. 48, Αθήνα 1957.

Λουκόπουλος Δημήτρης, Γεωργικά της Ρούμελης, εν Αθήναις 1938.

Σελ. 965
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/966.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

Liithi Max, Es war einmal. Vom Wesen des Volksmärchens, Göttingen 1962.

Μέγας Ι: Μέγας Γ. Α., Ελληνικά Παραμυθία Α', Εκλογή Γ. Α. Μέγα, Αθήνα 1962. Στους παραμυθιακούς τύπους AT 300, 301Α και 301Β, οι αριθμοί των σελίδων παραπέμπουν στην έκδοση του 1956.

Μέγας Π: Μέγας Γ. Α., Ελληνικά Παραμύθια Β', Εκλογή Γ. Α. Μέγα, Αθήνα 1963. Στους παραμυθιακούς τύπους AT 300, 301Α και 301Β, οι αριθμοί των σελίδων παραπέμπουν στην έκδοση του 1956.

Μέγας III: Griechische Volksmärchen gesammelt und hrsg von Georgios Megas. Übertragen von Inez Diller. Eugen Diederichs Verlag, Düsseldorf-Köln 1965.

Μέγας IV: Begegnung der Völker im Mürchen. Bd 3: Griechenland- Deutschland. Gesellschaft zur Pflege des Märchengutes der europäischen Völker. Zusammen-stellung u. Bearbeitung von G. A. Megas. Übertragen von Hedwig Bertos, Aschendorff, Münster Westf. 1968. Anmerkungen in Fabula, Bd. 15, 1974, σ. 232-244.

Μέγας V: Folktales of Greece. Edited by Georgios A. Megas, translated by Helen Colaclides. Folktales of the World. General editor: Richard M. Dorson, The University of Chicago Press. Chicago and London 1970.

Μηλιόπουλος, Κότσυφας: Μηλιόπουλος Παρασκευάς, Ο κότσυφας, ο κυρ Κώστας και άλλα μακεδονικά, Θεσσαλονίκη 1952.

Μηλιόπουλος ΜΠ: Μηλιόπουλος Παρασκευάς, Μακεδονικά Παραμύθια, Θεσσαλονίκη 1950.

Miliopoulos MB, Vonderlage: Ans Mazedonischen Bauernstuben. Mazedonische Legenden, Fabeln und Märchen, gesammelt von Dr. Paraskevas Miliopulos, ubertragen von Bernard Vonderlage, Hamburg 1955.

Misotakis J., Ausgewählte griechische Volksmärchen, Berlin 1882.

Μιχαηλίδης-Νουάρος Μιχαήλ Γ., Λαογραφικά Σύμμεικτα Καρπάθου, τ. Α' (1932), Αθήνα.

Μονογυιός Ευάγγελος, Τα Μυκονιάτικα, εν Ερμουπόλει 1927.

Μοσκόβη Ειρήνη, Τα παραμύθια της πατρίδας μου [Σύμης], Αθήνα 1953.

Μουσαίου-Μπουγιούκου Καλλιόπη, Παραμύθια τον Λιβισιού και της Μάκρης, Πρόλογος Γ. Α. Μέγα. Σχόλια Μ. Γ. Μερακλή. Μετάφραση σχολίων υπό Οκτάβιου Μερλιέ, Αθήνα 1976.

Νίτσος Νικ., Μονογραφία περί της εν Ηπείρω κώμης του Τσαμαντά, Αθήναι 1926.

Παπαχατζής Ευάγγελος Γ., Δοκίμιον του γλωσσικού ιδιώματος Καρύστου και των πέριξ, εν Αθήναις 1915.

Παπαδάκη Ειρήνη, Λόγια του Στειακού λαού, Αθήνα, τομ. Α' 1938. Πασχαλίδου Δέσποινα, Παραμύθια τον λαού μας, Αθήνα 1939.

Σελ. 966
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/967.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

Πέρδικα Νίκη Λ., Σκύρος. Μνημεία τον λόγου του λαού, τ. II, Αθήναι 1943.

Pèrnot H., Études de linguistique néohellénique, Paris, τ. Ι (1907), τ. III (1940).

Φλούδας Νικόλαος, Βυζικιώτικα, τ. Γ', Αθήνα 1963.

Ρίο Jean, Contes populaires grecs, publiés d'après les ms. du Dr. J. G. de Hahn et annotes par-, Copenhague 1879. Ανατύπωση από τη Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών, αρ. 17.

Πολίτης, Λ. Σύμμ.'. Πολίτης Ν. Γ., Λαογραφικά Σύμμεικτα, Α' (1920), Β' (1921), Γ (1975).

Πολίτης, Παραδ.: Πολίτης Ν. Γ., Παραδόσεις, τ. Α'-Β', Αθήναι 1904.

Πολίτης, Παροιμ.: Πολίτης Ν. Γ., Παροιμίαι, τ. Α'-Δ' , Αθήναι 1902-1904.

Φραγκάκι Ευαγγελία, Το Κρητικό Παραμύθι, Μελέτη και Συλλογή, Αθήνα 1952.

Ψάλτης Σταμάτιος Β., Θρακικά ή Μελέτη περί τον γλωσσικού ιδιώματος της πόλεως Σαράντα Εκκλησιών, εν Αθήναις 1905.

Ρήγας Γεώργιος, Σκιάθου λαϊκός πολιτισμός, τεύχος Β' (Δημώδεις διηγήσεις), Θεσσαλονίκη 1962.

Roussel Louis, Contes de Mycono, Leopol 1929.

Σακελλάριος Αθαν. Α., Ta Κυπριακά, εν Αθήναις, τ. Β' 1891, τ. Γ' 1898.

Σαραντίδης Αρχέλαος Ι., Η Σινασός, εν Αθήναις 1899.

Schmidt Bernhard, Griechische Märchen, Sagen und Volkslieder, Leipzig 1877.

Σμυρλής Θαλής, Μακεδονικά παραμυθία, τ. Α' (άνευ έτους).

Σπανδωνίδης Πέτρος, Μελένικος, ο νεκρός Μακεδονικός ακρίτης, Θεσσαλονίκη 1930.

Σταματιάδης Επαμεινώνδας Ι., Σαμιακά ήτοι Ιστορία της Νήσου Σάμον, τ. Ε' 1887, εν Σάμω.

Σταμούλη-Σαραντή Ελπινίκη, Από την Ανατολική Θράκη. Η Σηλυμβρία και τα γύρω της χωριά, τ. Β' 1958, Αθήναι.

Taibbi-Car.: Testi Neogreci di Calabria. Parte I: Taibbi, Giuseppe Rossi. Parte II: Caracausi, Girolamo. Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neogreci, Palermo 1959.

Ταρσούλη Γεωργία, Μια φορά κ' εναν καιρό. Δημοτικά Παραμύθια, τ. Α', Αθήναι 1925.

Thumb Albert, Handbuch der Neugriech. Volksprache. Grammatik. Texte. Glossar, Strassbourg 1910.

Ζευγώλη-Γλέζου Διαλεχτή, Παραμύθια από την Απείρανθο, Αθήνα.

Von Prinzen: Von Prinzen, Trollen und Herrn Fro. Unveröffentliche Quellen. = ab 1961, Märchen der Europäischen Völker. Jahresgabe der Gesellschaft zur Pflege des Märchengutes der Europäischen Völker, Aschendorff, Münster Westfalen.

Σελ. 967
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/968.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

γ' Συλλογές παραμυθιών δημοσιευμένες σε περιοδικά

Αδαμαντίου Αδαμάντιος, "Τηνιακά" (Η ζωή του παραμυθιού στην Τήνο), ΔΙΕ, τ. Ε' (1896), σ. 277-326.

Άκογλου, Τσακράκ'. Άκογλου Ξενοφών Κ., "Παραμύθια χωριού Τσακράκ", Ποντιακή Εστία, έτος Η' (1957), τεύχ. 86-87. Άκογλον, Εννέα παραμυθία:

Άκογλου Ξενοφών Κ., "Εννέα παραμύθια του Κόλντερε", Μικρασιατικά Χρονικά, τ. Ζ' (1957).

Βενέτης Νικόλαος, "Λέξεις, φράσεις, παροιμίαι, δεισιδαιμονίαι και παραμύθια", Ζωγράφειος Αγών, τ. Α' (1891).

Χαβιαράς Δημοσθένης, "Συμαϊκά", Ζωγράφειος Αγών, τ. Α' (1891). Ιωάννου Δημ. Ιω., "Λαογραφικά Αγίας Άννης", Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών, τ. Η' (1961).

Καμπούρογλου Μαριάννα Γρ., "Αθηναϊκά παραμύθια", ΔΙΕ, τ. Α' (1883).

Κιρμιζάκη Αγλαΐα, "Παραμύθια και προλήψεις της δυτικής Κρήτης", Επετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπονδών, τ. Δ' (1941).

Κληρίδης Νέαρχος, "Ιστορίες των Ζώων της Κύπρου", Κυπριακαί Σπουδαί, τ. ΙΓ", Λαογραφικόν παράρτημα, Λευκωσία 1950.

Κληρίδης ΙΙ: Κληρίδης Ν., "Κυπριακά Παραμύθια Β'. Διάφορες διηγήσεις", Κυπριακαί Σπουδαί, τ. ΚΕ' (1961).

Κληρίδης ΠΙ'. Κληρίδης Ν., "Κυπριακά Παραμύθια Γ'. Διηγήσεις με δράκους", Κυπριακαί Σπουδαί, τ. ΚΣΤ' (1962).

Κονομής Νικόλαος, "Κυπριακά παραμύθια", Λαογραφία Κ' (1962), σ. 303- 408.

Κρητικός Παν. Γ., "Πατινιώτικα παραμύθια", Λαογραφία, τ. ΙΕ' (1954).

Κυριακίδης Θωμάς Γ., "Κυπριακό παραμύθι του Παλαιοχωρίου", Λαογραφική Κύπρος, τετραμηνιαίο λαογραφικό περιοδικό, τεύχ. 3, Σεπτ.-Δεκ. 1971.

Λογοθετίδης Ορέστης, "Ένα Αρτακηνό παραμύθι", Μικρασιατικά Χρονικά, τ. Ζ' (1957).

Μανασσείδης Συμεών Α., "Παραμύθια κατά την εν Αίνω διάλεκτον του λαού", Σ. ΚΠ., τ. 9 (1874-1875).

Μινώτου Μαριέτα, "Παραμύθια από τη Ζάκυνθο", Λαογραφία ΐ (1929-1932), σ. 381-448, ΙΑ' (1934-1937), σ. 415-531.

Παπαχριστοδούλου Χρήστος, "Λαογραφικά Σύμμεικτα Ρόδου", Λαογραφία ΚΑ' (1963-64), σ. 120-186.

Παπαχριστοδούλου Πολύδωρος, Αρχ. Θρ. Θησ., τ. ΚΣΤ' (1966), σ. 407-442. Paton W.R., Folk-Lore X-XII (1899-1901).

Φωστέρης Δημήτριος Π., "Αραβανιώτικα παραμύθια", Μικρασιατικά Χρονικά, τ. Ε' (1952).

Ζωγραφάκης Ι., "Κρητικά Παραμύθια", Παρνασσός, τ. Ζ' (1883).

Ζωγραφάκης, Ρωγδιά: Ζωγραφάκης Ι., "Γλωσσική Ύλη εκ Κρήτης (Η Ρωγδιά)", Σ. ΚΠ., τ. 31 (1909).

Σελ. 968
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/969.gif&w=600&h=915 34. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

RESUME

Ce volume du «Catalogue raisonné des contes grecs», établi par Anna Angélopoulou et Aegli Brouskou, représente la seule somme existante de contes merveilleux grecs de tradition orale. L'ouvrage publié aujourd'hui vient à la suite du travail de Georges Mégas, Mythes d'Animaux, édité par l'Académie d'Athènes en 1978, et constitue de ce fait un pas vers la publication progressive de l'ensemble du coprus grec.

Le nouvel ouvrage que nous présentons ici comporte pour chaque conte étudié une version grecque in extenso, le schéma des diverses variantes attestées, la liste des versions publiées et inédites (à jour en 1994) et une petite monographie sur chaque contre-type. Sa présentation bilingue - ce deuxième volume paraîtra en français au courant de l'année 2000 - en fait un outil de travail indispensable à la recherche scientifique, française ou européenne, que celle-ci relève de l'Ethnologie, de l'Histoire, de la Littérature comparée, de la Linguistique ou de la Psychologie.

Les contes sont classés selon Aarne-Thompson dans les catégories suivantes : I. Contes d'animaux (Animal Tales): nos 1-299

IL Contes proprement dits (Ordinary Tales): nos 300-1199, dont les contes merveilleux font également partie (Tales of Magie: nos 300-749).

III. Contes facétieux (Jokes and anecdotes): nos 1200-1999.

IV. Contes énumératifs (Formula Tales): now 2000-2399.

Nous présentons dans ce volume la première partie des contes merveilleux, les types AT 300-499: Adversaires surnaturels (300-363), Époux et épouses surnaturels (400425), autres parents surnaturels (430-459), Tâches surnaturelles (460-480).

À l'origine de cette édition, comme nous l'avons déjà dit lors de la parution du premier volume, se trouvent les fichiers des archives G. Mégas ; nous avons cependant choisi comme exemple d'analyse et de présentation de ce corpus le catalogue du conte populaire français de P. Delarue et M. L. Tenèze, lequel présente non seulement une organisation détaillée et minutieuse du matériel, mais aussi l'avantage d'être agréable à la lecture.

La présentation de notre corpus est donc la suivante: chaque conte-type porte le numéro de la classification internationale d'Aarne et Thompson. Nous citons le titre grec, qui peut être différent du titre international; nous citons également le titre

Σελ. 969
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/970.gif&w=600&h=915 34. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

français selon Delarue-Tenèze et le titre allemand selon les Grimm. Par la suite, nous exposons une version in extenso du conte présenté; nous avons essayé de choisir des versions représentatives de chaque conte-type, mettant en relief les caractéristiques du type grec. Nous ajoutons une deuxième version in extenso, dans le cas où le conte développe deux tendances narratives différentes. Nous présentons un résumé lorsqu'il n'existe qu'un nombre limité de versions semblables d'un conte-type.

Nous passons ensuite à l'analyse des éléments du conte, lequel est découpé en trois ou quatre épisodes (en suivant toujours la classification internationale), numérotés en chiffres romains. Exemple. I. L'éloignement de l'héroïne, II. Les aventures de l'héroïne, III. La rencontre et le mariage avec le prince.

Les motifs ou les éléments constituant chaque épisode, dans toutes les versions du conte-type, sont exposés de façon à pouvoir suivre l'évolution de l'intrigue; ils sont précédés d'une lettre miniscule qui, le cas échéant est suivie d'un chiffre. Exemple. II: Les aventures de l'héroïne, a: elle est perdue dans la forêt ; al : elle rencontre ; a2 : un hermite ; a3 : un berger ; a4 : qui lui donne un bâton magique ; a5 : avec lequel elle fait construire un palais ; b : un jour arrive au palais ; bl : un ogre ; b2 : un nègre ; b3 : autre.

Il s'agit de l'étape la plus importante de ce découpage, car c'est l'accumulation des détails dans l'exposé des éléments du conte-type, qui facilite ensuite l'analyse de chacune des versions.

Nous présentons ensuite la liste des versions, codifiées selon l'exposé des éléments du conte-type. Cette liste suit la répartition géographique des versions, par région et par ordre alphabétique (en grec) : Epire, Thessalie, Thrace, Macédoine, Iles de la Mer Egée, Iles de la Mer Ionienne, Péloponnèse, Grèce continentale; ensuite nous citons les régions héllénophones, l'Asie Mineure, Chypre et le Sud d'Italie.

À la fin de chaque présentation se trouve une brève notice sur la répartition internationale du conte-type, sa présence dans la littérature et les particularités éventuelles que ce conte présente en Grèce.

Notre but fut la présentation d'une partie des archives Mégas aux spécialistes; notre souhait, la publication intégrale du Catalogue du Conte grec à venir un jour.

Σελ. 970
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/971.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ................. ..................................................... ....... .......... 9

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 300

Ο Δρακοντοκτόνος ήρωας (Αθηνά Πεγκλίδου) ...... .. ................... .. ...... 21

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 301A

Τα χρυσά μήλα (Αθηνά Πεγκλίδου) ..... ................... .................. .............. .. 45

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 301B

Ο Δακρυγιάννης (Αθηνά Πεγκλίδου) ....... .. ..... .. . .... ...... . .. ...... .... 65

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 302

Η εξωτερική ψυχή (Το άψνχο σώμα) (Αίγλη Μπρούσκου) . .. . ...... . .... 79

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 302A*

Η αγριογούρουνα (Αίγλη Μπρούσκου) ............. ........ ... ....... .......... . ...... . 97

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 303

Τα Δίδυμα (Μαρία-Χριστίνα Αναστασιάδη) .... ...... ........ ......................... . 101

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 304

Ο κυνηγός (Άννα Αγγελοπούλου) .................. . ..... .......... ........ .. .............. 121

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 306

Το άφαντο σκουφάκι ή Η βασιλόπουλα που χαλούσε τα παπούτσια της

(Αίγλη Μπρούσκου) .............. . ...... .. .......... ......... .. ...... ........ . ........ .. ...... 141

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 307

Η βασιλοπούλα στα σάβανα (Εμμανουέλα Κατρινάκη) .......... . .. ............... 155

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 310

Η Χρυσομαλλούσα (Μαριάννα Ζουναλή) ..... ... .......... ........... .. ......... ...... 159

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 311

Της κάτω γης ο αφέντης (Αθηνά Πεγκλίδου) ..... ...... .......................... ... 183

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 312

Ο αδελφός που σώζει την αδελφή τον από το δράκο

(Αίγλη Μπρούσκου) ....... . ...... ... .... .... ............... ....... . ........... ........ ....... 209

Σελ. 971
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/972.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 313

Η κόρη βοηθός στη φυγή του ήρωα (Ελένη Γκόνη) .... .. ...... .. ................ 221

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 314

Ο κασίοης (Δέσποινα Δαμιανού) ...... ... . ... ................ ......... ..... . ..... ... 265

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 315Α

Η στρίγκλα (Εμμανουέλα Κατρινάκη) ..... . ....... ..... .............. ................ 277

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 316

Το ταμένο παιδί (Άννα Αγγελοπούλου) . . .. .............. . . ................ ............. 315

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 321

Τα κλεμμένα μάτια (Αίγλη Μπρούσκου) .............. .................................... . 331

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 325

Ο Μαθητευόμενος Μάγος (Αθηνά Πεγκλίδου) .................................. . . ... .. 335

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 326

Ο άφοβος (Μαριάνθη Καπλάνογλου) . ........... .... . ............. .. ......... ...... 351

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 327 (Α, Β, C) ΚΑΙ AT 328

Ο Δεκατρείς (Εμμανουέλα Κατρινάκη) .... ..................... .... ....... . ... ....... 363

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 329

Η διαβολική όραση (Ο καθρέφτης που τα βλέπει όλα)

(Μαριάννα Ζουναλή) ................. . ............ .:.. .. ........ . ..... ............................ 417

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 330, AT 331 ΚΑΙ AT *331A

Ο άνθρωπος ξεγελά το θάνατο (το Διάβολο) (Μαριάνθη Καπλάνογλου) ....... .. .... ...... ..... ............. ... . ................. .. ....... 427

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 332

Ο Χάρος Κουμπάρος (Δέσποινα Δαμιανού) ...... . ... . ................ .............. . 445

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 332A*

Ο Χάρος και οι τρεις αρρώστιες (Δέσποινα Δαμιανού) ...... . . ............ ... 455

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 333

Η Κοκκινοσκουφίτσα (Άννα Αγγελοπούλου) ....... . .. ................... ....... ... 463

Σελ. 972
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/973.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΔΕΎΤΕΡΟΥ  ΤΕΎΧΟΎΣ

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 400

Η νεράιδα ή Η αναζήτηση της χαμένης συζύγου

(Μαριάννα Ζουναλή) ..... ............................ . ..... ............................................... 493

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 402

Η χελώνα (Άννα Αγγελοπούλου) ... ....... ..... ..... ..... ..... ................ ...... .... 527

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 403A

Η άσπρη και η μαύρη νύφη (Μαριάννα Ζουναλή) . .............. ....................... 541

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 403B

Οι ζηλιάρες αδελφές (Μαριάννα Ζουναλή) ......... ...... ...... .... ..................... 577

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 407A

Το δαφνοκούκουτσο (Δέσποινα Δαμιανού) ............ ............. ...................... 597

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 408

Τα τρία κίτρα (Μαριάνθη Καπλάνογλου) ................... ..... .... ............... .. 609

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 409A

Το γιδοκόριταο (Αίγλη Μπρούσκου) ...... .. ............. .... .. .... ........ ............. 629

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 410

Η μαγεμένη βασιλοπούλα (Αίγλη Μπρούσκου) ............. ............... ..... 643

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT *411

Η χρνσή γουρούνα (Άννα Αγγελοπούλου) . ..... . ........... ...... . ................ 653

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 425

Έρως και Ψυχή (Άννα Αγγελοπούλου) .. ...... .... .. .................. . .... ......... 659

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT *433B

Ο Όφις που έγινε βασιλόπουλο ή Η κόρη με τους όνο συζύγους

(Άννα Αγγελοπούλου) . ...... ...... ......... ...... ......... ...... . ............ ... ... ........... 785

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 450

Ο Αυγερινός και η Πούλια (Αίγλη Μπρούσκου) .......... . ... ......... ....... ...... ... 801

Σελ. 973
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/974.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 451

Τ' αδέλφια που έγιναν πουλιά (Αίγλη Μπρούσκου) ........... ......................... 827

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 460A

Το ταξίδι στο θεό για την αναζήτηση αμοιβής

(Δέσποινα Δαμιανού) .......................... .. ... . .. ........... ............................... . . 843

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 460B

Η αναζήτηση της τύχης (Δέσποινα Δαμιανού) .... .. .. ............. .... ..... ...... 851

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT *460B

Το φιδόδεντρο (Δέσποινα Δαμιανού) ....... ... ............. ................................... 865

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 461

Τα γραμμένα δεν ξεγράφονται (Μαρία-Χριστίνα Αναστασιάδη) . ....... .. ... ..... . ....... .. ..... .................... .. ..... 879

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AT 465A

Ο φθόνος για την όμορφη γυναίκα (Δέσποινα Δαμιανού) . .. . ......... ............ 899

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΟΙ ΤΥΠΟΙ

AT 480, Το καλό και το κακό κορίτσι

AT *480, Οι δύο γριές και οι δώδεκα μήνες

AT 480B, Η καλή και η κακή κοπέλα στο μΰλο

AT 480C*, Ο καλός και ο κακός αδελφός

AT *480D, Ta τρία αδέλφια

ΑΤ480Ε Οι γάτες (Μαριάνθη Καπλάνογλου) ................................................. 913

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ . .... ..... .................... .... ....... 961

RÉSUMÉ ................ ................................................. . .............. ...... ..... 969

Σελ. 974
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/975.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΓΛΗΣ ΜΠΡΟΥΣΚΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΩΝ ΤΥΠΩΝ

ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ AT 300-499 < ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΜΕΓΑ, ΚΑΤΑΑΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ - 3 "

ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΙΙΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΗΚΕ

ΣΤΟ ΑΤΕΛΙΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ "ΑΚΙΔΑ Ο.Ε "

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2 - Ν. ΙΩΝΙΑ - ΤΗΛ. 27 11 184

ΚΑΙ ΤΥΠΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΜΠΑΛΛΙΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 1999

ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Σελ. 975
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/976.gif&w=600&h=915 34. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 976
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/977.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

1. Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου 'ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, τ. Α'-Β', 1986, σελ. 725.

2. Σιδηρούλα Ζιώγου-Καραστεργίου, Ή Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών, στην Ελλάδα (1830-1893), 1986, σελ. 467.

3. Γιώργος Παπαγεωργίου, Ή μαθητεία στα επαγγέλματα (16ος20ας α1), 1986, σελ. 192.

4. Ματούλα Τομαρα-Σιδέρη, Νίκος Σιδέρης, Σνγκρότηση και διαδοχή των γενεών στην Ελλάδα του 19ου αιώνα: ή δημογραφική τύχη της νεότητας, 1986, σελ. 231.

5. Κώστας Τσικνάκης, Ελληνικός νεανικός τύπος (1915-1936). Καταγραφή, 1986, σελ. 804.

6. Actes du Colloque International Historicité de l'enfance et de la jeunesse, 1986, σελ. 709.

Ι. José Gentil da Silva, L'historicité de l'enfance et de la jeunesse dans la production historique récente, 1986, σελ. 119.

8. Ελένη Καλαφάτη, Ta σχολικά κτίρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (1821-1929). Από τΙς προδιαγραφές στον προγραμματισμό, 1988, σελ. 278+88 πίνακες.

9. Αλεξάνδρα Μπακαλάκη -Ελένη Έλεγμίτου, Ή εκπαίδευση "εις τα του οϊκον" και τα γυναικεία καθήκοντα (1830-1929), 1987, σελ. 302.

10. Οντέτ Βαρών, Ελληνικός νεανικός τύπος (1941-1945). Καταγραφή, τ. Α'-Β', 1987, σελ. ρε'+828.

11. Ελένη Φουρναράκη, Εκπαίδευση και αγωγή των κοριτσιών. Ελληνικοί προβληματισμοί (1830-1910). "Ενα Ανθολόγιο, 1987, σελ. 630.

12. Μάρθα Καρπόζηλου, 'Ελληνικός νεανικός τύπος (1830-1914). Καταγραφή, 1987, σελ. 205.

13. Ελένη Μαχαίρα, Ή Νεολαία της 4ης Αυγούστου. Φωτο-γραφές, 1987, σελ. 216.

14. Χρήστος Γ. Κωνσταντινόπουλος, Ή μαθητεία στις κομπανίες των χτιστών της Πελοποννήσου, 1987, σελ. 136.

15. Βίκυ Πάτσιου, "Ή Διάπλασις των Παίδων" (1879-1922). Το πρότυπο και ή συγκρότηση του, 1987, σελ. 236.

16. Κώστας Σοφιανός, Το νομικά καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900), τ. Α'-Β', 1988, σελ. ιη'+1055.

17. Δαυίδ Αντωνίου, Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Α', 1987, σελ. 759, τ. Β', 1988, σελ. 960, τ. Γ', 1989, σελ. 487.

Σελ. 977
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/978.gif&w=600&h=91534. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

18. Χριστίνα Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία στα ελληνικά σχολεία (1834-1914). Ανθολόγιο κειμένων - Βιβλιογραφία σχολικών εγχειριδίων, 1988, σελ. 789.

19. Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου Πανεπιστήμιο: Ιδεολογία και Παιδεία. Ιστορική διάσταση κοί προοπτικές, τ. Α'-Β', 1989, σελ. 657.

20. Χαράλαμπος Χαρίτος, Te Παρθεναγωγείο του Βόλου, 1989, τ. Α', σελ. 400, τ. Β', σελ. 467.

21. 'Αλόη Σιδέρη, "Ελληνες φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Πίζας (1806-1861), τ. Α', 1989, σελ. 404, τ. Β', 1989-1994, σελ. 405687.

22. P. Moullas, Les concours poétiques de l'Université d'Athènes 1861-1877,1989, σελ. 488.

23. "Αννα Αγγελοπούλου - Αίγλη Μπρούσκου, ^Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών AT 700-749 (Γεωργίου Α. Μέγα, Κατάλογος Ελληνικών Παραμυθιών - 2}, 1994, σελ. 271.

24. Δημήτρης Ι. Κυρτάτας, Παιδαγωγός.'Η ηθική διαπαιδαγώγηση στην ΰστερη ελληνική αρχαιότητα, 1994, σελ. 183.

25. Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη, Τα καταστατικά του Σωματείου (Nazione) των "Ελλήνων φοιτητών του Πανεπιστημίου της Πάδοβας (17ος-18ος α1), 1995, σελ. 215.

26. Anna Angélopoulou - Aegli Brouskou, Catalogue raisonné des Contes Grecs: types et versions AT 700-749 (Archives Georges A. Mégas. Catalogue du Conte Grec - 2}, 1995, σελ. 285.

27. Μιχάλης Ρηγίνος, Μορφές παιδικής εργασίας στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία (1870-1940), 1995, σελ. 173.

28. ACa Παπαδάκη, Το εφηβικά πρότυπο και ή Δελφική Προσπάθεια του "Αγγέλου Σικελιανοϋ, 1995, σελ. 159.

29. Μαρία Κορασίδου, Οι άθλιοι των Αθηνών και οί θεραπευτές τους. Φτώχεια και φιλανθρωπία στην ελληνική πρωτεύουσα τα 19ο αιώνα, 1995, σελ. 263.

30. Αντωνία Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες στη βυζαντινή κοινωνία. Ή κλίμακα των ηλικιών από τα αγιολογικά κείμενα της μέσης εποχής (7ος-11ος α1), 1997, σελ. 167.

31. Γιάννης Κόκκωνας, Οί μαθητές του Κεντρικού Σχολείου της Αίγινας (1830-1834), 1997, σελ. 809.

32. Χριστίνα Κουλούρη, Αθλητισμός και δψεις της αστικής κοινωνικότητας. Γυμναστικά και αθλητικά σωματεία (1870-1922). 1997, σελ. 447.

33. Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου Οί χρόνοι της 'Ιστορίας για μια ιστορία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, 1998, σελ. 399+16 εικόνες.

34. "Άννα 'Αγγελοπούλου - Αϊγλη Μπρούσκου, Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών AT 300-499 {Γεωργίου Α. Μένα. Κατάλονοί: Ελληνικών Παραμυθιών -3\ τ. Α'-Β', 1999.

Σελ. 978
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/979.gif&w=600&h=915 34. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 979
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/52/gif/980.gif&w=600&h=915 34. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 980
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών AT 300-499, τ. Α΄+Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 961
  34. Αγγελοπούλου - Μπρούσκου, Παραμυθιακοί τύποι

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ

  (η σειρά κατά το λατινικό αλφάβητο )

  Υπενθυμίζουμε ότι η βιβλιογραφία αυτή συντάχθηκε με βάση τη δημοσιευμένη από τον Γ. Α. Μέγα βιβλιογραφία στον πρώτο τόμο του Καταλόγου, Μύθοι Ζώων (1978), ενημερωμένη κατά το δυνατό με τις νεότερες εκδόσεις συλλογών παραμυθιών, και ότι περιλαμβάνει μόνο τα έργα που χρησιμοποιήθηκαν ως πηγές για τη συγκρότηση των καταλόγων παραλλαγών των παραμυθιακών τύπων που απαρτίζουν τον παρόντα τόμο.

  Α' ΠΗΓΕΣ ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΣ

  ΙΑ: Ιστορικό Λεξικό της Ακαδημίας Αθηνών

  ΚΜΣ: Κέντρο Μικρασιατικών σπουδών

  ΛΑ: Λαογραφικό Αρχείο του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών

  ΛΦ: Λαογραφικό Φροντιστήριο του καθηγητού Γ. Α. Μέγα, Αρχείο της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας

  ΣΛ: Συλλογή Μαρίας Λιουδάκη

  ΣΠ: Συλλογή Ν. Γ. Πολίτου των ετών 1887 κ.ε. κατατεθειμένη στο ΑΑ

  ΣΜ: Συλλογή Μαθητών του Γ. Α. Μέγα αποκείμενη στο ΛΑ (εγκύκλιος 1938)

  Β' ΠΗΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ

  α' Σε περιοδικά

  Ανατ. Επιθεώρησες'. Σύγγραμμα περιοδικόν της Σμύρνης, τ. Α' (1873).

  Αρχ. Ευβ. Μελ.: Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών, τ. Η' (1961), Αθήναι.

  Αρχ. Θρ. Θησ.'. Αρχείον του θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού θησαυρού, διευθ. Πολύδ. Παπαχριστοδούλου, τ. Α'-ΚΕ' (1928-1967), εν Αθήναις. Αρχ. Πόντου'. Αρχείον Πόντου. Σύγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον υπό της Επιτροπής Ποντιακών μελετών, τ. Α'-ΚΖ' (1928-1967) [κυρίως τ. ΙΣΤ' (1951)], εν Αθήναις.

  Arch.f. Litter.: Archiv fur Litteraturgeschichte, τ. XII (1884), Leipzig. Αστήρ Πόντον'. Αστήρ του Πόντου, περιοδικόν σύγγραμμα εκδιδόμενον υπό Θ. Γραμματικοπούλου, τ. Α' (1885), εν Τραπεζούντι.