Συγγραφέας:Αντωνίου, Δαυίδ
 
Τίτλος:Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Α΄
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:17
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1987
 
Σελίδες:759
 
Αριθμός τόμων:1ος από 3 τόμους
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1929
 
Περίληψη:Στο τρίτομο αυτό βιβλίο, που καλύπτει την περίοδο 1833-1929, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τους ιδρυτικούς νόμους των διαφόρων τύπων σχολείων, δημόσιων η αναγνωρισμένων, του εκάστοτε ελεύθερου ελλαδικού χώρου (χωρίς τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, εκτός από ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις), τα προγράμματα διδασκαλίας που ίσχυσαν σε όλη αυτήν την περίοδο και εγκυκλίους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία μαθημάτων. Η όλη εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: Προηγείται μία εισαγωγή που αναφέρεται στην οργάνωση και δομή της Μέσης Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1929 και ακολουθεί το κύριο σώμα της εργασίας, χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο πρώτο –που επιγράφεται «Τα Κείμενα»– παρατίθεται αριθμημένο το υλικό κατά κεφάλαια, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και σε χρονολογική σειρά. Το δεύτερο –με τίτλο «Η Ανάγνωση», χωρισμένο στα ίδια, όπως το πρώτο, κεφάλαια– περιλαμβάνει αναλυτικούς και συγκριτικούς πίνακες των ωρολογίων προγραμμάτων και μια σύντομη Επισκόπηση των Κειμένων και των Πινάκων. Τέλος, παρατίθεται απόλυτος χρονολογικός πίνακας όλων των Κειμένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται συστηματικά η διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 23.04 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 223-242 από: 766
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/223.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

39

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

(Εγκύκλιος 4339/28 Μαΐου 1880)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη Υπουργός Ν. Μαυροκορδάτος

Αριθ. πρωτ. 4339.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Οδηγίαι περί των εξετάσεων.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛ. KAI ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Προς τους γυμνασιάρχας, σχολάρχας και ελλην. σχολεία διευθύνοντας ελληνοδιδάσκαλους.

Επιστάντος του χρόνου των γενικών εξετάσεων, δέον εκρίναμεν να επιστείλωμεν υμίν τας εξής σχετικάς προς ταύτας οδηγίας.

12) Η σύνταξις του προγράμματος γίνεται κατά το τυπικόν πρόγραμμα και τας δι' εγκυκλίου τροπολογίας των ιερών μαθημάτων, άνευ ουδέ της ελαχίστης αλλοιώσεως η μεταβολής χρόνου η μαθημάτων.

Εν Αθήναις τη 28 Μαΐου 1880. Ο Υπουργός

Ν. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ

Αναδημοσιεύεται από το: Παρ{σης, τ. A', σ. 409-410.

Σελ. 223
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/224.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

40

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

(Β. Διάταγμα: 22 Σεπτεμβρίου 1880)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη Υπουργός Ν. Μαυροκορδάτος

ΔΙΑΤΑΓΜΑ Περί Γυμναστικής,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Λαβόντες υπ' όψιν το περί εισαγωγής της γυμναστικής εις τα Γυμνάσια ψήφισμα της προσωρινής Κυβερνήσεως, τη 8 Δεκεμβρίου 1862 εκδοθέν.

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, διατάσσομεν τάδε.

Εις εκαστον των γυμνασίων διορίζεται εις προγυμναστής εκ των εν τω ενταύθα γυμναστηρίω η ετέρω δημοσίω τοιούτω θεωρητικώς και πρακτικώς εξησκημένων και απόδειξιν τούτου φερόντων.

Μέχρις ου εκπαιδευθή ανάλογος αριθμός διδασκάλων της Γυμναστικής, δύνανται να διορισθώσιν υπαξιωματικοί ή στρατιώται και ιδίως του σώματος των πυροσβεστών.

Η των μαθητών άσκησις είναι υποχρεωτική.

Δύνανται να εξαιρεθώσιν όσοι φέρουσι πιστοποιητικόν δύο ιατρών, βεβαιούν, ότι αι προκείμεναι ασκήσεις θέλουσιν αναντιρρήτως φέρει βλάβην εις την υγιείαν των μαθητών, αλλ' εν τω τοιούτω πιστοποιητικώ πρέπει να σημειώνται ευκρινώς και ήτιολογημένως οι αντιδεικνύντες την σωματικήν άσκησιν λόγοι.

Καθ' έκαστον έτος μετά τας εξετάσεις των μαθημάτων θέλουν γίγνεσθαι και της γυμναστικής ενώπιον του αρμοδίου γυμνασιάρχου και των καθηγητών εκάστου γυμνασίου και εν τω ενδεικτικώ η απολυτηρίω τίθεσθαι ιδιαίτερος βαθμός της επιδόσεως του μαθητού εις την γυμναστικήν.

Αι εκ του γυμναστηρίου απουσίαι Θέλουσι λογίζεσθαι εις τον αριθμόν των απουσιών εκ των άλλων μαθημάτων του Γυμνασίου και έχει τας διατεταγμένας συνεπείας· διά τούτο θέλει αναγινώσκεσθαι κατάλογος κατά την ώραν της ενάρξεως

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 101/3 Οκτωβρίου 1880.

Σελ. 224
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/225.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

της γυμναστικής των εκάστοτε προσερχόμενων ωρισμένων μαθητών προς έλεγχον των απουσιών.

Δι' υπουργικής διαταγής θέλουσιν ορισθή τα καθέκαστα των προσόντων των διοριζομένων διδασκάλων της γυμναστικής καθώς και τα περί εσωτερικού κανονισμού των γυμναστηρίων.

Εις τον αυτόν Υπουργόν ανατίθεται η εκτέλεσις του παρόντος Διατάγματος.

Εν Αθήναις, την 22 Σεπτεμβρίου 1880

Εν ονόματι του βασιλέως

Το Υπουργικόν Συμβούλιον

XAPIΛ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ, Κ. ΛΟΜΒΑΡΔΟΣ, Σ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ, Ν. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ, Γ. Δ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, ΑΘ. Γ. ΠΕΤΜΕΖΑΣ

Ο επί των Εκκλησιαστικών κτλ. Υπουργός N. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ

15

Σελ. 225
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/226.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

41

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΑΡΤΩΜΕΝΕΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ

(Β. Διάταγμα / 31 Αυγούστου 1881)

Κυβέρνηση Α. Κουμουνδούρου Υπουργός Α. Κουμουνδούρος

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί εφαρμογής των διεπόντων την δημόσιον εκπαίδευσιν

νόμων και κανονισμών εν ταις προσαρτηθείσαις

και προσαρτωμέναις Επαρχίαις.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν τάδε.

Άρθρον 1. Πάντες οι νόμοι, καθ' ους διέπονται τα Γυμνάσια, τα Διδασκαλεία και τα Ελληνικά και Δημοτικά σχολεία του Βασιλείου και τα προς εκτέλεσιν τούτων εκδοθέντα Β. Διατάγματα, ως και κανονισμοί, θέλουσι δημοσιευθή και εφαρμοσθή και εν ταις παραχωρηθείσαις και προσαρτωμέναις νυν Επαρχίαις.

Άρθρον 2. Δι' Ημετέρων Διαταγμάτων ειδικών, τη προτάσει του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού εκδιδομένων, θέλουσι συσταθή τα αναγκαία Γυμνάσια, Ελληνικά και Δημοτικά σχολεία εν ταις είρημέναις Επαρχίαις.

Εις τον Ημέτερον επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του Διατάγματος.

Εν Αθήναις, την 31 Αυγούστου 1881

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ, Α. ΡΙΚΑΚΗΣ, Ν. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΑΘΑΝΑΔΙΑΣΗΣ, ΕΛ. ΒΑΛΤΙΝΟΣ, Γ. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 87/26 Σεπτεμβρίου 1881.

Σελ. 226
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/227.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

42

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

(Β. Διάταγμα /2 Σεπτεμβρίου 1882)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη Υπουργός Κ. Λομβάρδος

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί διδασκαλίας των Ιερών μαθημάτων εν τοις Ελληνικοίς Σχολείοις.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάττομεν τάδε·

Οι εν τοις ενταύθα Γυμνασίοις Καθηγηταί των ιερών μαθημάτων θέλουσι διδάσκει ταύτα έκαστος και εις το προσηρτημένον εις το Γυμνάσιον, εν ω είναι διωρισμένος, Ελληνικόν σχολείον. Ομοίως και οι του Βαρβακείου Λυκείου. Εις τον αυτόν επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως ον ανατίθεται η εκτέλεσις του παρόντος Διατάγματος,

Εν Αθήναις τη 2 Σεπτεμβρίου 1882

Εν ονόματι του Βασιλέως Το Υπουργικόν Συμβούλιον

X. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ, Δ. Γ. ΡΑΛΛΗΣ, Κ. ΛΟΜΒΑΡΔΟΣ, Γ. ΡΟΥΦΟΣ, Π. ΚΑΛΛΙΓΑΣ.

Κ. ΛΟΜΒΑΡΔΟΣ.

Αναδημοσιεύεται από τήν ΕτΚ,.αρ. 107/18 Σεπτεμβρίου 1882,

Σελ. 227
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/228.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

43 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

(Β. Διάταγμα /22 Νοεμβρίου 1882)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη Υπουργός Κ. Λομβαρδός

ΔΙΑΤΑΓΜΑ Περί γυμναστηρίων.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Λαβόντες υπ' όψιν το περί εισαγωγής της γυμναστικής εις τα γυμνάσια ψήφισμα της προσωρινής Κυβερνήσεως της 8ης Δεκεμβρίου 1862·

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάσσομεν τάδε'

Άρθρ. 1. Εις έκαστον των γυμνασίων πρρσαρταται ειδικόν γυμναστήριον πρός σωματικήν άσκησιν  των εν αυτώ μαθητευόντων, διορίζεται δ' εν εκάστω τούτων εις γυμναστής, επί μηνιαίω μισθώ δραχμών νέων 150, εάν δε ο αριθμός των μαθητών του γυμνασίου υπερβαίνη τους 180, διορίζεται και εις βοηθός, επί μηνιαίω μισθώ δραχμών νέων 80. Ως γυμνασταί δε και βοηθοί διορίζονται οι έχοντες αποδείξεις ιδίων σπουδών της γυμναστικής εν είδικαίς σχολαίς, της Εσπερίας, η εκ των θεωρητικώς και πρακτικώς εν τω εν Αθήναις κεντρικώ δημοσίω γυμναστή ρ ίω ασκηθέντων και διδαχθέντων την μέθοδον του γυμνάζειν, φερόντων δε απόδειξιν της ειδικής αυτών ασκήσεως παρά του Διευθυντού του κεντρικού γυμναστηρίου.

Άρθρ. 2. Η των μαθητών σωματική άσκησις, ούσα υποχρεωτική, γίνεται τρεις τουλάχιστον ώρας καθ' εβδομάδα δι' εκάστην τάξιν.

Άρθρ. 3. Αι εκ του μαθήματος της γυμναστικής απουσίαι θεωρούνται ως και αι των λοιπών μαθημάτων και έχουσι τας διατεταγμένας συνεπείας. Κατά το τελευταίον δεκαήμερον του Μαΐου εκάστου έτους θέλουσι γίνεσθαι αι εξετάσεις της γυμναστικής ενώπιον του αρμοδίου γυμνασιάρχου και των καθηγητών.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 175/24 Νοεμβρίου 1882.

Σελ. 228
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/229.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Άρθρ. 4. Οι μαθηταί λαμβάνουσι βαθμόν έχοντα την αυτήν αξίαν, ην και ο των δευτερευόντων καλουμένων μαθημάτων, ήτοι τον αριθμόν δύο, όστις και επιδρά επί των γενικών βαθμών της επιδόσεως του μαθητού, ως και οι των λοιπών μαθημάτων.

Άρθρ. 5, Εξαιρούνται των σωματικών ασκήσεων όσοι των μαθητών προσαγάγωσι πιστοποιητικόν δύο ιατρών, ενόρκως ενώπιον του Ειρηνοδικείου βεβαιούντων, ότι ένεκα Οργανικής παθήσεως αι ειρημέναι ασκήσεις θέλουσιν επιφέρει βλάβην εις την υγείαν αυτών. Εν δε τω τοιούτω πιστοποιητικώ ανάγκη .να άναφερηται ευκρινώς η πάθησις των οργάνων του εξαιρετέου μαθητού. Εν τω ένδεικτικω η απολυτηρίω των διά τοιούτον λόγον μη ασκηθέντων θα αναφέρηται ρητώς η μη έγκύμνασις αυτών και ο λόγος αυτής.

Άρθρ. 6. Τα ίδιοσυντήρητα γυμνάσια οφείλουσι να υπαχθώσιν εις τας αυτάς και τα δημόσια διατάξεις, οι δ' εν αυτοίς προσλαμβανόμενοι προς διδασκαλίαν της γυμναστικής οφείλουσι να έχωσι τα εν τω άρθρω 1ω του παρόντος διατάγματος αναγεγραμμένα προσόντα.

Άρθρ. 7. Δι' υπουργικής διαταγής θέλουσιν ορισθή τα περί του εσωτερικού οργανισμού του .τε κεντρικού εν Αθήναις και των λοιπών δημοσίων γυμναστηρίων.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 22 Νοεμβρίου 1882

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο επί των Εκκλησιαστικών και της Δ. Εκπαιδεύσεως Υπουργός

Κ. ΛΟΜΒΑΡΔΟΣ.

Σελ. 229
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/230.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

44

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ

(Εγκύκλιος 717/18 Ιανουαρίου 1883)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη Υπουργός Κ. Λομβάρδος

Αριθ. πρωτ. 717.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Περί γυμναστηρίων.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΚΥΣΕΩΣ

Προς τους γυμνασιάρχας τον Κράτους.

Κοινοποιούντες υμίν κατωτέρω το από 22 Νρεμβρίου 1882 Β, Διάταγμα περί γυμναστηρίων, καταχωρισθέν εν τω υπ' αριθ. 175 φύλλω της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως της 24 του αυτού μηνός, παραγγέλλομεν υμίν να συμμορφωθήτε προς τας διατάξεις αυτού.

Επειδή δε κατά νόμον έχετε την εποπτείαν των ιδιοσυντηρήτων γυμνασίων της περιφερείας σας και επειδή κατά τον νόμον η διοργάνωσις και η διδασκαλία εν αυτοίς δέον να ώσι κατά πάντα σύμφωνα προς τα των δημοσίων γυμνασίων, θέλετε επιζητήσει, ίνα κατά το άρθρον 6 του ανωτέρω Διατάγματος εφαρμοσθώσι και εν αυτοίς κατά γράμμα πανθ' όσα διατάσσονται περί γυμναστηρίων.

Πάντα δε διευθυντήν ιδιοσυντηρήτου γυμνασίου μη συμμορφούμενον προς τας του Β. Διατάγματος διατάξεις θέλετε καταγγείλει ημίν διά τα περαιτέρω.

Εν Αθήναις, τη 18 Ιανουαρίου 1883

Ο Υπουργός Κ. ΛΟΜΒΑΡΔΟΣ.

Αναδημοσιεύεται από το: Παρίσης, τ. Α', σ. 448.

Σελ. 230
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/231.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

45

Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

(Β. Διάταγμα /24 Ιανουαρίου 1883)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη Υπουργός Κ. Λομβάρδος

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί γυμναστικής των μαθητών των ελλην. σχολείων.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

Έχοντες υπ' όψιν το β' εδάφιον του 14ου άρθρου του κανονισμού των ελληνικών σχολείων και γυμνασίων και το 10ον άρθρον του της 8 Δεκεμβρίου 1862 ψηφίσματος της προσωρινής Κυβερνήσεως περί εισαγωγής της γυμναστικής εν τοις εκπαιδευτηρίοις·

Προτάσει του Ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού, διατάσσομεν τάδε'

Οι μαθηταί των εις γυμνάσια προσηρτημένων ελληνικών σχολείων θέλουσιν ασκείσθαι εν τοις των οικείων γυμνασίων γυμναστηρίοις, ουχί όμως συγχρόνως ότε και οι του γυμνασίου μαθηταί γυμνάζονται.

Τα περί τούτου καθέκαστα θέλουσιν ορισθή δι' ιδιαιτέρου κανονισμού, εκδοθησομένου παρά του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.

Τα περί υποχρεωτικής ασκήσεως των μαθητών των γυμνασίων διατεταγμένα ισχύουσι και εις τους μαθητάς των ειρημένων σχολείων.

Εις τον αυτόν Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 24 Ιανουαρίου 1883

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Ο επί των Εκκλησιαστικών και της

Δ. Εκπαιδεύσεως "Υπουργός

Κ. ΛΟΜΒΑΡΔΟΣ.

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 31/27 Ιανουαρίου 1883.

Σελ. 231
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/232.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

46

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

(Εγκύκλιος 1183/29 Ιανουαρίου 1883)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη Υπουργός Κ. Λομβάρδος

Αριθ. πρωτ. 1183.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Περί γυμναστικής των μαθητών των παρά τοις γυμνασίοις Ελλ. σχολείων.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ EKKΛ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Προς τους γυμνασιάρχας.

Γνωστόν υμίν ποιούμεν, ότι διά Β, Διατάγματος, τη 24 του λήγοντος εκδοθέντος και τη 27 του αυτού εν τω υπ' αριθ. 31 φύλλω της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως καταχωρισθέντος, οι μαθηταί των εις γυμνάσια προσηρτημένων Ελλ. σχολείων θέλουσιν ασκείσθαι εν τοις των οικείων γυμνασίων γυμναστηρίοις, ουχί όμως συγχρόνως, ότε και οι του γυμνασίου μαθηταί γυμνάζονται. Εις τα της ασκήσεως των ειρημένων μαθητών των Ελλ. σχολείων εφαρμόζονται τα προς τούτο σχετικά αρθρα του περί γυμναστηρίων Β. Διατάγματος της 22 Νοεμβρίου 1882, όπερ ανεκοινωσαμεν υμίν διά της υπ' αριθ. 717 εγκυκλίου της 18 του λήγοντος, και ιδίως τα περί της υποχρεωτικής τούτων ασκήσεως και βαθμολογίας, θέλομεν δε ίνα, καθ' ον χρόνον γυμνάζονται ούτοι, παρευρίσκηται εν τω γυμναστηρίω ο σχολάρχης ή των διδασκάλων τις.

Εν Αθήναις, τη 29 Ιανουαρίου 1883

Ο Υπουργός Κ. ΛΟΜΒΑΡΔΟΣ

Αναδημοσιεύεται από το: Παρίσης, τ. A', σ. 450.

Σελ. 232
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/233.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

47

ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

(Νόμος APΙΘ/31 Μαρτίου 1883)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη Υπουργοί Κ. Λομβάρδος, Χ. Τρικούπης

ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ'.

Περί εισαγωγής των στρατιωτικών ασκήσεων εις τα γυμνάσια και Ελληνικά σχολεία.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. ΒΑΣ1ΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, έγνωμεν να διατάξωμεν και διατάσσομεν τάδε·

Άρθρον 1. Εις τα γυμνάσια του Κράτους τα τε δημόσια και τα ιδιοσυντήρητα εισάγονται ως τακτικόν υποχρεωτικόν μάθημα αι στρατιωτικαί ασκήσεις,

Η Κυβέρνησις δύναται διά Β. διατάγματος να εισαγάγη το μάθημα τούτο, εφ' όσον είναι εφικτόν, και εις την τρίτην τάξιν των ελληνικών σχολείων.

'Άρθρον 2. Ο μερικός βαθμός του μαθήματος τούτου, αποτελούμενος εκ του αθροίσματος δύο ειδικών αριθμών, ων ο μεν αναφέρεται εις την εν ταις στρατιωτικαίς άσκήσεσι δεξιότητα και επίδοσιν, ο δε εις την κατά τας ασκήσεις πειθαρχικήν διαγωγήν, προστίθεται εις το διαιρετέον άθροισμα των μερικών βαθμών εν άπασι τοις μαθήμασιν. Εις δε τους διαιρέτας προστίθεται ως διαιρέτης διά το μάθημα των στρατιωτικών ασκήσεων ο αριθμός δύο (2).

Άρθρον 3. Απαλλάσσονται, τη αιτήσει των, της υποχρεώσεως του μετέχειν των στρατιωτικών ασκήσεων μόνον όσοι των μαθητών θεωρηθώσιν ανίκανοι δι' αποφάσεως συμβουλίου, συγκροτουμένου εξ ενός ανωτέρου αξιωματικού της φρουράς, ενός στρατιωτικού ίατρού και του αρμοδίου γυμνασιάρχου του δημοσίου γυμνασίου, η του εις ον υπάγεται το ιδιοσυντήρητον.

Άρθρον 4. Αι ήμέραι και ώραι των στρατιωτικών ασκήσεων, ως και αι πλατείαι, εν αις θέλουσιν ασκείσθαι οι μαθηταί, κανονισθήσονται διά B, διατάγματος,

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 139/11 Απριλίου 1883.

Σελ. 233
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/234.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

επί τη προτάσει των Υπουργών της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως και των Στρατιωτικών.

"Αρθρον 5. Οι μαθηταί θέλουσι φέρει κατά τας ασκήσεις ομοιόμορφον χιτώνιον εκ λινού υφάσματος, και πηλίσκον.

Εις τους αποδεδειγμένους απόρους μαθητάς, τους φέροντας περί της απορίας αυτών προσήκουσαν πιστοποίησιν του οικείου δημάρχου. Θέλει χορηγείσθαι η κεκανονισμένη στολή ετοίμη δαπάναις του δημοσίου.

Άρθρον 6. . Aι απουσίαι των μαθητών κατά τας ασκήσεις σημειούνται υπό του προγυμνάζοντος ανθυπασπιστού εν ιδίω καταλόγω προσκλήσεως, εις δε τους μη προσερχόμενους τακτικώς εις τας ασκήσεις μαθητάς, τους δεικνύοντας ασύγγνωστον περί αυτάς αδιαφορίαν και τους οπωσδήποτε περιπίπτοντας εις αντιπειθαρχικά παραπτώματα κατά την ώρα των ασκήσεων, επιβάλλονται αι κεκανονισμέναι γυμνασιακαί ποιναί υπό του γυμνασιάρχου επί τη προτάσει. του προγυμνάζοντος ανθυπασπιστού

Άρθρον 7, Εις έκαστον γυμνάσιον, εφ' όσον δ' είναι εφικτόν, και εις έκαστον ελληνικόν σχολείον, διορίζεται εις ανθυπασπιστής του πεζικού ως προγυμναστής, βοηθούμενος υπό υπαξιωματικών κατωτέρων, οριζομένων υπό του Υπουργείου των Στρατιωτικών. Εις τους τελευταίους τούτους παρέχεται υπό του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως αμοιβή, οριζομένη καθ' έκαστον έτος εν τω προϋπολογισμώ.

Άρθρον 8, Αι κατά τόπους ανώτεραι στρατιωτικαί αρχαί, οφείλουσι να επιβλέπωσι την κανονικήν πρόοδον των ασκήσεων.

Άρθρον 9. Εις τους μαθητάς ουδείς απονέμεται διακριτικός βαθμός·

Άρθρον 10. Διά Β.- διατάγματος κανονισθήσονται τα περί των όπλων, ων γενήσεται χρήσις κατά τας ασκήσεις, και αι αναγκαίαι λεπτομέρειαι προς εκτέλεσιν του παρόντος νόμου.

Άρθρον ακροτελεύτιον,

Πασά προγενεστέρα διάταξις περί στρατιωτικής εκπαιδεύσεως των μαθητών των; γυμνασίων, και ελληνικών σχολείων, καταργείται.

Ο νόμος ούτος, ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω, ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 31 Μαρτίου 1883

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 Οι Υπουργοί

Επί των Εκκλησιαστικών ; Επί των Στρατιωτικών και της Δημ. Εκπαιδεύσεως Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ. Κ. ΛΟΜΒΑΡΔΟΣ

Σελ. 234
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/235.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

48

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΥΣ

ΑΛΛΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

(Εγκύκλιος 3893/12 Απριλίου 1883)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη Υπουργός Κ. Λομβάρδος

Αριθ. πρωτ. 3893.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Περί της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών.

TO ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ EKKΛ. KAI ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ.

 Προς τον διευθυντήν του" Α', τμήματος τον Βαρβακείου λυκείου

Έχοντες υπ' όψει το περί της διδασκαλίας νέων γλωσσών και εμπορικών μαθημάτων εν τω Βαρβακείω Λυκείω έγγραφον υμών της 30 Μαρτίου ε.ε.. υπ' αριθ. 62, έγνωμεν να επιστείλωμεν υμίν εις απάντησιν τάδε, άπερ θέλετε κοινοποιήσει και τοις διδάσκουσι τα ειρημένα μαθήματα.

Η διδασκαλία των γλωσσών Αγγλικής, Γερμανικής και Ιταλικής ως και η των εμπορικών μαθημάτων δεν είνε βέβαια υποχρεωτική εις τους μαθητάς και τούτο διαρρήδην ορίζεται διά του άρθρου 83 του κανονισμού των ελληνικών σχολείων και γυμνασίων, Είνε όμως υποχρεωτική ως προς τους διδάσκοντας. Ως δημόσιοι υπάλληλοι ούτοι οφείλουσι να διδάσκωσι τακτικώς και κατά τας ωρισμένας ώρας πάσας τας εργασίμους ημέρας τους κατά προαίρεσιν εν τοις ειδικοίς αυτών μαθητολογίοις εγγραφομένους μαθητάς και κατά τε τας χειμερινάς και θερινάς εξετάσεις να εξετάζωσιν αυτούς δημοσία και χορηγώσιν αυτοίς ειδικά ενδεικτικά του βαθμού της προόδου των εις τα ειρημένα μαθήματα. Μη συμμορφούμενοι δε προς ταύτα θεωρούνται ως αρνούμενοι την δημοσίαν των λειτουργίαν και υπόκεινται ούτως ου μόνον εις στέρησιν του μισθού των, αλλά και εις τας συνεπείας των καταλαμβανόντων αυτογνωμόνως τας θέσεις των υπαλλήλων. Όθεν ου μόνον δεν πρέπει να περιλαμβάνωνται εις

Αναδημοσιεύεται από το: Παρίσης, τ. Α', σ. 455-456.

Σελ. 235
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/236.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

τας μισθοδοτικάς καταστάσεις αι της αργίας ημέραι, αλλά δέον και εις ημάς να καταγγέλλωνται,. Οι δε εγγραφόμενοι μαθηταί εις τα ειρημένα μαθήματα είνε υπόχρεοι ν' ακολουθώσι τακτικώς ταύτα και να υποβάλλωνται κατά τα ειρημένα εις έλεγχον της εις ταύτα προόδου των.

Ταύτα έχοντες υπ' όψει, θέλετε ενεργήσει υπό ιδίαν υμών ευθύνην τα περαιτέρω μετά πάσης ακριβείας και αυστηρότητος.

Εν Αθήναις τη 12 Απριλίου 1883

Ο Υπουργός Κ. ΛΟΜΒΑΡΔΟΣ.

Εκοινοποιήθη και προς τους λοιπούς γυμνασιάρχας των ενταύθα γυμνασίων.

Σελ. 236
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/237.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

49

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

(Εγκύκλιος 4967/21 Απριλίου 1884)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη Υπουργός Δ. Βουλπιώτης

Αριθ. πρωτ. 4967.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Περί απουσιών των μαθητών εκ των στρατιωτικών ασκήσεων.

TO ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ.

Προς τους γυμνασιάρχας των εν Αθήναις γυμνασίων και τους διευθυντάς του Βαρβακείου Λυκείου.

Εξ εκθέσεως του επιθεωρητού των στρατιωτικών ασκήσεων, υποβληθείσης ημίν, μανθάνομεν, ότι η φοίτησις των μαθητών εις ταύτας είναι ελλιπέστατη, εν εξ ημέραις ασκήσεων σημειωθεισών 44 απουσιών επί 36 μαθητών του Δ', γυμνασίου, 67 επί 106 μαθητών του Β', γυμνασίου, εν επτά δ' ασκήσεσι σημειωθεισών επίσης 78 απουσιών επί 100 μαθητών του A' τμήματος του Βαρβακείου Λυκείου και ολιγωτέρων σχετικώς εν ταις ασκήσεσι του A'. και του Γ', γυμνασίου.

Η έλλειψις αύτη σπουδαιότατα παρεμβάλλει., ως εικός, κωλύματα εις την κανονικήν και απρόσκοπτον λειτουργίαν του περί στρατιωτικών ασκήσεων νόμου, των μεν συνεχώς απουσιαζόντων ατελεσφόρητον καθιστασα την άσκησιν, δυσχεραίνουσα δε και την πρόοδον των προθύμως και τακτικώς φοιτώντων μαθητών. Όθεν προσκαλούμεν υμάς να καταβάλλητε σύντονον μέριμναν προς θεραπείαν της τοιαύτης καταστάσεως.

Προς τούτο δ' ανάγκη πρωτίστως, συνεννοούμενοι μετά του προγυμνάζοντος αξιωματικού και τη προτάσει αυτού, να επιβάλλητε τας κεκανονισμένας ποινάς εις εκείνους των μαθητών, ων αι απουσίαι δεν είναι αποχρώντως δεδικαιολογημέναι. Διότι δέον να κατανοήσωσιν οι μαθηταί, ότι ου μόνον αι εκ των στρατιωτικών ασκήσεων απουσίαι λαμβάνονται υπ' όψιν προς αποκλεισμόν

Αναδημοσιεύεται από το: Παρίσης, τ. Α', σ. 464-465.

Σελ. 237
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/238.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

από των εξετάσεων, αλλ' ότι και η προσήκουσα υπάρχει επίβλεψις, όπως μη εφ' οιαδήποτε προφάσει παραλείπωσι την εκτέλεσιν του εαυτών καθήκοντος. Απεκδεχόμεθα εκ του υμετέρου .ζήλου και της υμετέρας προθύμου μερίμνης ταχείαν: και δραστηρίαν ενέργειαν πρός εκτέλεσιν των διατάξεων του νόμου.

Εν Αθήναις τη 21 Απριλίου 1884

Ο Υπουργός

Δ. Σ. ΒΟΥΛΠΙΩΤΗΣ

Σελ. 238
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/239.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

50

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

(Β. Διάταγμα / 11 Μαΐου 1884)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη Υπουργός Δ. Βουλπιώτης

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί εγγραφής και εξετάσεων μαθητών εν τοις εκπαιδευτηρίοις της μέσης εκπαιδεύσεως.

Άρθρ. 4. Έναρξις της διδασκαλίας των μαθημάτων γίνεται ανυπερθέτως κατά τας αρχάς της τρίτης εβδομάδος του Σεπτεμβρίου το βραδύτατον.

Έκαστος των καθηγητών οφείλει κατά την διάρκειαν της διδασκαλίας α') να εξετάζη έκαστον των μαθητών προφορικώς εν εκάστω μαθήματι εκ των τρις τουλάχιστον της εβδομάδος διδασκομένων άπαξ τουλάχιστον κατά δεκαπενθημερίαν εν τοις ολίγοις έχουσι μαθητάς γυμνασίοις, κατά μήνα δε εν τοις έχουσι πολλούς· β) να εκτελή τακτικώς και μετ' αυστηρότητος τα εν τοις άρθροις 74, 75 και 93 του προειρημένου κανονισμού διατασσόμενα έγγραφα γυμνάσματα και γ'). να καταγραφή τον βαθμόν της προόδου και διαγωγής εκάστου μαθητού εν τοις καθημερινοίς ελέγχοις ευκρινώς διά των εν άρθρω 35 του παρόντος διατάγματος οριζομένων δηλωτικών των βαθμών αριθμών, η των αντιστοίχων του αλφαβήτου γραμμάτων και ουχί διά συμβολικών σημείων, ουδέ διά κλασματικών υποδιαιρέσεων των αριθμών εκείνων.

[........] .

Εν Αθήναις τη 11 Μαΐου 1884

ΓΕΩΡΓΙΟΣ .

Δ. Σ. ΒΟΥΛΠΙΩΤΗΣ .

Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 199/17 Μαΐου 1884.

Σελ. 239
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/240.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

51

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

(Εγκύκλιος 6356/22 Μαΐου 1884)

Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη Υπουργός Δ. Βουλπιώτης

Αριθ. πρωτ, 6356.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Περί εγγραφής και εξετάσεων μαθητών εν τοις εκπαιδευτηρίοις της μέσης εκπαιδεύσεως.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ.

Προς τους γυμνασιάρχας, σχολάρχας και διευθυντάς ελληνικών σχολείων.

Η πολιτεία, έχουσα την ανωτάτην της εκπαιδεύσεως διεύθυνσιν, αναγνωρίσασα δε νομοθετικώς και προσόντα τοις κεκτημένοις πιστοποιητικά σπουδών εν δημοσίοις εκπαιδευτηρίοις της μέσης εκπαιδεύσεως η απολυτήρια εξ αυτών, και την συντήρησιν των εκπαιδευτηρίων τούτων αναλαβούσα, αξιοί να παρέχωνται αυτή αι δέουσαι εγγυήσεις, ότι πληρούσι ταύτα τον υψηλόν σκοπόν, ον διαρρήδην ώρισεν αυτοίς ο νομοθέτης. Ούτος δ' εστίν η αληθής μόρφωσις των εις τα σχολεία φοιτώντων, και ουχί η απλή εκπλήρωσις τύπου, αναγκαίου μόνον εις διευκόλυνσιν της θέσεως αυτών εν τω πρακτικώ βίω, η εις παροχήν δικαιώματος προς φοίτησιν εις ανώτερον εκπαιδευτήριον. Προς επίτευξιν του σκοπού τούτου καθήκον πάντες έχομεν, προς τη καταλλήλω, ευμεθόδω και καρποφόρω διδασκαλία και τη διά των νενομισμένων εφορειών και επισκέψεων εποπτεία ταύτης, να μεριμνήσωμεν και περί της τηρήσεως δικαίου και αυστηρού1 μέτρου εν τη προαγωγή των μαθητών από κατωτέρων εις ανώτερα εκπαιδευτήρια καί, περί της όσον ένεστι πλήρους καθάρσεως των ελληνικών σχολείων και των γυμνασίων από στοιχείων παρεισάκτων και επιβλαβών. Τοιαύτα δε στοιχεία παρεισάγονται εις τα δημόσια εκπαιδευτήρια, όταν εγγράφονται εν αυτοίς, έξωθεν προσερχόμενοι, μαθηταί μη παρέχοντες ασφαλείς πιστοποιήσεις

Αναδημοσιεύεται από το: Παρίσης, τ. Α',,σ. 480-487.

Σελ. 240
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/241.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

περί επαρκούς προπαρασκευής αυτών, η προβιβάζονται από κατωτέρας εις ανωτέραν τάξιν μαθηταί μήπω δεόντως κατηρτισμένοι και ανάξιοι προαγωγής, Διότι εκτός των άλλων άτοπων, διά της εκ τούτου προκυπτούσης ανισότητος των δυνάμεων των μαθητών μιάς και της αυτής τάξεως ταράσσεται μεν η αρμονία της διδασκαλίας, σπουδαία δε παρεμβάλλονται κωλύματα εις την πρόοδον και ευδοκίμησιν αυτής και εις την τελειοποίησιν των επιμελών και ωρίμων μαθητών.

Τα δε των γενικών εξετάσεων εκρίναμεν δέον να κανονίσωμεν λεπτομερώς κατά τρόπον ως οίον τε προσφορώτατον, όπως εξελέγχηται η κατά το σχολικόν έτος πρόοδος των μαθητών και παρέχηται άμα δήλη εικών της τε μεθόδου της διδασκαλίας και της των διδασκόντων μερίμνης υπέρ των μαθητών. Επιζητούντες την ως ένεστιν ασφαλεστάτην κατάδειξιν της υπό των μαθητών διά της κανονικής παιδευτικής οδού κτηθείσης μορφώσεως, αυστηρώς απαγορεύομεν παν το οπωσδήποτε συντελούν εις το να καταστήση τας εξετάσεις πρόφασιν κενής και άκαρπου επιδείξεως. Την άμιλλαν και τας προσπαθείας προς πομπώδη επιτυχίαν, σκοπούσαν μόνον να συναρπάση την πρόσκαιρον επιδοκιμασίαν των παρισταμένων κατά τας εξετάσεις ακροατών, διαθρύπτοντα μεν την κουφότητα και αλαζονικόν τι συναίσθημα γεννώντα, αλλότρια δε παντελώς του σκοπού του σχολείου, Θεωρούμεν επίμεμπτα, και αξιούμεν μετά προσοχής ν' αποφεύγητε ταύτα. Δια τον λόγον δε τούτον εν δευτέρα μοίρα τιθέμεθα τας προφορικάς εξετάσεις, μάλλον ως συμπληρωτικήν και ουχί απαραίτητον βάσανον της προόδου των μαθητών. Κυριώτατον δε δοκιμαστήριον τρόπον ωρισαμεν, επόμενοι τη ρητή διατάξει του νομού, τας εγγράφους εξετάσεις, ων τα πορίσματα δέον οι εξετάζοντες να λαμβάνωσιν ως ασφαλεστάτην βάσιν εν τη βαθμολογία. Εν τη λύσει των γραπτών ζητημάτων ο μαθητής, μη ταρασσόμενος εκ των συγκινήσεων, ας διεγείρει ενίοτε εις την ψυχήν ο πανηγυρικός τρόπος των προφορικών εξετάσεων, έχων δε και την επιλογήν δύο εκ τριών ζητημάτων, δύναται ν" απόδειξη όποια είναι η αληθής και πραγματική επίδοσις αυτού εν τοις μαθήμασιν' η επισύναψις προσέτι του σχεδίου της λύσεως, όταν ο μαθητής γράφη ταύτην και εν σχεδίω, καθίστησι δυνατήν δι' επιμελούς αντιβολής την εξέλεγξιν των κατά την αντιγραφήν παρεισφρησάντων σφαλμάτων και τον μη υπολογισμόν αυτών εν τη βαθμολογία. Αλλ' ο τρόπος ούτος της δοκιμασίας ενέχει και μειονέκτημα σπουδαίον, μεγίστην δε προσοχήν ανάγκη να καταβάλλωσιν οι εξετασταί, όπως μη περιπέσωσι τυχόν εις πεπλανημένην εκτίμησιν των αποτελεσμάτων αυτού. Και οι άριστοι των μαθητών, θαμβούμενοι εκ της εκτάκτου σημασίας, της αποδιδομένης ταις γενικαίς εξετάσεσι, και καταλαμβανόμενοι υπό δυσπιστίας προς τας ιδίας δυνάμεις, μηχανώνται πολλάκις δόλους προς επίτευξιν βαθμού ανωτέρου εκείνου, ου εισίν άξιοι,

16

Σελ. 241
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/28/gif/242.gif&w=600&h=91517_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

Ότε εξετάζων καθηγητής, οι συνεπιτηρηταί και ο γυμνασιάρχης, συνειδότες ήλίκην ηθικήν ευθύνην υπέχουσιν οι απρόσεκτοι εξετασταί, δέον δι' αγρύπντου επιτηρήσεως να προλαμβάνωσι πάσαν τοιαύτην καταδολίευσιν και τον σκοπόν των εξετάσεων ματαιούσαν και ολεθρίως στρεβλούσαν τον χαρακτήρα του μαθητού. Αλλ' εκτός της αυστηρας επαγρυπνήσεως κατά την ώραν των εγγράφων εξετάσεων, πολλώ συντελεστικώτερον προς πρόληψιν των τοιούτων θα ήτο, αν η εν τω σχολείω διδασκαλία εγίνετο καταλλήλως, όπως εμπνέη μεν πεποίθησιν τοις μαθηταίς εις την ιδίαν έργασίαν, αυτάρκεις αυτούς αναδεικνύσα, ηρέμα δε παρασκευάζη και εξοικειοί προς την δοκιμασίαν των εξετάσεων και τον χαρακτήρα αυτών διαπλάση ειλικρινή και ευσυνείδητον εν ταις σχέσεσι, μάλιστα προς τους διδάσκοντας.

Μείζονας εγγυήσεις απητήσαμεν κατά την διεξαγωγήν των απολυτηρίων εξετάσεων, αίτινες, επισφράγισις ούσαι του όλου σχολικού βίου, παρέχουσι το τεκμήριον, ότι οι ευδοκιμήσαντες κατ' αυτάς κέκτηνται επαρκή μόρφωσιν άποδεικνύσαν αυτούς ωρίμους εις επιστημονικήν τελειοποιησιν εν τω πανεπιστημίω και ασφαλίζουσαν αυτοίς προσόντα εν τε τω δημοσίω και τω ιδιωτικοί βίω. Όθεν εκρίναμεν αναγκαίον ίνα οι υφιστάμενοι απολυτήριον εξέτασιν αποδεικνυωσιν, ότι την μεν ελληνικήν επίστανταί. προσηκόντως, ευμοιρούσι δε και των απαραιτήτων γνώσεων της λατινικής και της γαλλικής γλώσσης, ικανοί οντες να κατανοώσι τεμάχια άδιδάκτων συγγραφέων και διατηρώσιν ακμαίαν την μνήμην των διδαχθέντων εν πάσαις ταις τάξεσι του γυμνασίου μαθημάτων, άπερ ενιαίον όλον αποτελούσιν, οία τα μαθηματικά και η ιστορία.

Εν Αθήναις τη 22 Μαΐου 1884

Ο Υπουργός Δ. Σ. ΒΟΥΛΠΙΩΤΗΣ,

Σελ. 242
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Α΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 223
  17_A. Αντωνίου, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

  39

  ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  (Εγκύκλιος 4339/28 Μαΐου 1880)

  Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη Υπουργός Ν. Μαυροκορδάτος

  Αριθ. πρωτ. 4339.

  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

  Οδηγίαι περί των εξετάσεων.

  ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛ. KAI ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

  Προς τους γυμνασιάρχας, σχολάρχας και ελλην. σχολεία διευθύνοντας ελληνοδιδάσκαλους.

  Επιστάντος του χρόνου των γενικών εξετάσεων, δέον εκρίναμεν να επιστείλωμεν υμίν τας εξής σχετικάς προς ταύτας οδηγίας.

  12) Η σύνταξις του προγράμματος γίνεται κατά το τυπικόν πρόγραμμα και τας δι' εγκυκλίου τροπολογίας των ιερών μαθημάτων, άνευ ουδέ της ελαχίστης αλλοιώσεως η μεταβολής χρόνου η μαθημάτων.

  Εν Αθήναις τη 28 Μαΐου 1880. Ο Υπουργός

  Ν. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ

  Αναδημοσιεύεται από το: Παρ{σης, τ. A', σ. 409-410.